Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Binalar Buildings Ýþ Merkezleri Business Centers

2 Binalar Buildings Kýzýlay Emek Ýþhaný Kýzýlay Emek Office Building Mimar Enver Tokyay tarafýndan tasarlanan Emek Ýþhaný, yapýldýðý dönemin mimari kimliðini yansýtmasý nedeniyle tarihsel bir deðere sahiptir. Kentsel bellekte önemli bir yer tutmakta ve Ankara kenti için bir simge olma özelliði taþýmaktadýr. Emekli Sandýðý na gelir saðlamak ve Kýzýlay ýn çehresini deðiþtirmek amacýyla yapýlan bina 20. yüzyýl mimari akýmlarýndan rasyoneluluslararasý stilin bir örneðidir; Türkiye de yapýlan ilk gökdelendir. Emek Office Building designed by Architect Enver Tokyay has a historical importance since it reflects the architectural identity of the period it was constructed. It has a considerable status in terms of urban memory and has the characteristic of being a symbol for city Ankara. It was built in order to draw income for Retirement Fund and to change the face of Kýzýlay. It is an example of rational-international style among 20 th century architectural schools; and it is the first high rise building constructed in Turkey at those years. 104

3 Yer Kýzýlay / Ankara Tarih Ýþveren Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü Statik Tasarým Yusuf Berdan Mimari Tasarým Enver Tokyay Yapým Emek Ýnþaat ve Ýþletme A.Þ. Müþavir Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Bedel 75 Bin ABD Dolarý Location Kýzýlay / Ankara Date Employer General Directorate of Retirement Fund Structural Design Yusuf Berdan Architectural Design Enver Tokyay Contractor Emek Ýnþaat ve Ýþletme A.Þ Consultant Not available Price 75 Thousand US Dollar 105

4 Binalar Ýþ Merkezleri Tarihçe Hürriyet (Kýzýlay) Meydaný gibi, baþkentin en merkezi yerinde inþa edilen bina, Ankara nýn genel maðaza ihtiyacýný kendi çapýnda, iç ve dýþ fonksiyonlarý ile çözmeye çalýþýrken, pek çok ihtiyacý karþýlayan bir büro topluluðunu bünyesinde toplamýþtýr. Emek Ýþhaný, Dyckerhoff und Widmann Þirketi ile Emekli Sandýðý nýn birlikte oluþturduðu Emek Ýnþaat A.Þ. tarafýndan yapýlmýþ, temelden baþlayarak (0) kotuna kadar kaba inþaatý, yurt dýþýndan getirilen uzmanlarýn denetiminde Türk iþçileriyle tamamlanmýþtýr yýlýnda D. Widmann Þirketi Emek Ýnþaat A.Þ. ortaklýðýndan ayrýlmýþ ve teknik elemanlarýný da geri çekmiþtir. Kýzýlay Derneði Emek Ýnþaat A.Þ. ye ortak olmuþ, zemin seviyesinde kalmýþ bulunan kaba inþaat yeni atanan idari ve teknik Türk elemanlarla 15 Mart 1962 tarihinden itibaren yeniden baþlamýþ ve zemin üstünde mevcut 22 kat bitirilmiþtir. Projesi, yarýþma sonucu elde edilen ve T.C. Emekli Sandýðý tarafýndan yaptýrýlan Emek Ýþhaný, alçak ve yüksek bloklarýnýn iliþkisi ve iki cephesi betonarme perde duvar, diðer iki cephesi ise strüktürden baðýmsýz alüminyumcam giydirme cephe sistemi olan prizmatik formuyla, Batý daki örneklere çok yaklaþarak o dönem Ankara sýnýn simgesi olmuþtur. Özellikler Ýþhaný esas olarak iki üniteden oluþmaktadýr: Birincisi genel maðaza, ikincisi ise bürolarýn yer aldýðý bölümdür. Bürolarýn bulunduðu bloðun yüksekliði temelden metre, zeminden metredir. Zemin üstü 22 kattan ibarettir. Genel maðaza bloðu ise kotundan baþlayýp kotuna kadar yükselmektedir. Ýþhanýnýn inþaatý sýrasýnda, ton klima ýsýtma, pis-su, temiz-su malzemesi; metre muhtelif çapta siyah galvanizli ve patent boru; elektrik tesisatý için m kablo; m 2 alüminyum doðramalara takýlan termopan cam; 450 m 2 sekurit cam, 1975 ton betonarme demiri; m 2 betonarme kalýbý ve m dozlu betonarme betonu kullanýlmýþ, m 3 hafriyatý yapýlmýþtýr. Genellikle düþey öðelerle oluþturulan modüler düzenli geniþ camlý yüzeyler ya da metal-cam giydirme cepheler, 1940 lý yýllarýn taþla kaplý aðýr görünüþlü yapýlarýyla karþýtlýk oluþturan saydamlýk ve hafifliði saðlamýþ ancak ýþýk, ýsý ve akustik konularýnda sorunlarý da beraberinde getirmiþtir. Emek Ýþhaný üç bodrum, zemin, 20 normal kat, asma kat, teras kattan oluþmaktadýr ve teras dahil toplam m 2 olarak projelendirilmiþtir. Bodrum katlarda tesisatýn bulunduðu bölümler, depolar ve zemin katla baðlantýlý satýþ birimleri; binanýn yatay kütlesini oluþturan zemin, 1. ve 2. katlarda yine satýþ birimleri ve bir kafeterya bulunmaktadýr katlar ise bürolara ayrýlmýþtýr. Bina kýþýn ýsýtýlacak, yazýn da soðutulacaktýr. Isýtma yükü KCal/h olup binanýn ýsý ihtiyacý her biri 100 m 2 lik 3 adet aðýr yað yakan alçak basýnçlý buhar kazanlarý ile karþýlanmýþtýr. Soðutma yükü ise KCal/h olup bu yükü veren her biri 250 ton/saat kapasitede 2 adet centravac su soðutucu üniteleri ile saðlanmýþtýr. Bina için su kullanýmý belediye þebekesinden saðlanarak temeldeki depolarda rezerve edilmekte (250 ton) ve binanýn yüksekliðine göre kademeli olarak depoda rezerve yapýlan su, hidroforlarla þebekeye verilmektedir. 1. bodrum katýnda elektrik tesisatýna ait ana tablo, akümülatör, elektrik güç kaynaðý, yangýn ihbar santrali, telefon santrali bulunmaktadýr. 22 katlý yüksek bloðun Atatürk Bulvarý cephesinde 3 adet 20 kiþilik 3 m/sn hýzla çalýþan grup asansörleri yapýlmýþtýr. Karanfil Sokaðý cephesinde 1 adet 18 kiþilik, 1 m/sn hýzlý kiþi ve yük asansörü 1 adet 750 kg yük taþýyacak kapasitede 0.65 m/sn hýzlý yük ve 1 adet 4 kiþilik servis asansörü monte edilmiþtir. 1. bodrum kat ve zemin 1. ve 2. maðaza katlarýnda iniþ ve çýkýþý saðlamak için 6 adet yürüyen merdiven kurulmuþtur. 106

5 Kýzýlay Emek Ýþhaný Kýzýlay Emek Office Building Emek Office Building project, which has been obtained as a result of a competition and constructed by Retirement Fund, has become the symbol of Ankara of that time by coming near to the examples in the West with its prismatic form as relation of low and high blocks and two façades of which are reinforced concrete shear wall, and other two is aluminum-glass cladding system detached from the structure. The building itself has a lot of things in common with Lever House in New York. When it was completed in 1965, the Emek Business Center, became the tallest modern skyscraper in Turkey. The building is commonly accepted as the first tower that started the skyscraper boom in the country, thus being the grandfather of all modern-era Turkish skyscrapers. Office Building is mainly composed of two units: the first is included general stores and the second offices. The height of the block where offices exist is m from the foundation and m from the ground. Upper ground is composed of 22 floors. General store block rises up to quote starting from quote. Emek Office Building includes 3 basement floors, ground floors, 20 typical floors, mezzanine, terrace floor and was projected as m 2 in total including the terrace. 107

6 Binalar Buildings Ýstanbul Galleria Alýþveriþ Merkezi Istanbul Galleria Shopping Center Ýstanbul'un ilk modern alýþveriþ merkezi olan Ýstanbul Galleria 1988'de açýlmýþtýr. Galleria yapýldýðý yýl, Uluslararasý Alýþveriþ Merkezleri Konseyi tarafýndan verilen En Ýyi Mimari Tasarým, En Ýyi Maðaza Kompleksi, En Detaylý Proje, En Hýzlý Ýnþaat ve En Farklý Özellik Taþýyan Merkez Yarýþmasý nda birincilik ödülünü almýþtýr. Istanbul Galleria which is the first modern shopping center of Ýstanbul was opened in Galleria has obtained the first prize in Competition of the Best Architectural Design, The Best Store Complex, The Most Detailed Project, The Fastest Construction and The Center Holding the Most Distinct Characteristic awarded by The Council of International Shopping Centers in its construction year. 108

7 Yer Ataköy / Ýstanbul Tarih Ýþveren Türkiye Emlak Bankasý Statik Tasarým Sey Mimarlýk Mühendislik A.Þ. Mimari Tasarým Hayati Tabanlýoðlu Location Ataköy / Ýstanbul Date Employer Turkey Emlak Bank Structural Design Sey Mimarlýk Mühendislik A.Þ. Architectural Design Hayati Tabanlýoðlu Yapým Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Contractor Not available Müþavir Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Consultant Not available Bedel 11,9 Milyon ABD Dolarý Price 11.9 Million US Dollar 109

8 Binalar Ýþ Merkezleri Tarihçe Galleria, Ataköy Turizm Merkezi alanýnýn kuzey batýsýndadýr, Sirkeci-Florya Sahil yoluna paraleldir. Toplam m 2 'lik bir alana yayýlan alýþveriþ merkezinde, ünlü giyim markalarýnýn da satýþ yaptýðý 140 maðaza bulunmaktadýr. Birinci katta ünlü fast-food markalarýnýn hizmet verdiði kafeteryalar ve büfeler vardýr. Alýþveriþ merkezinde ayrýca buz pisti, 2 bin araçlýk otopark, fuar salonu, cep sinemasý ve seminer salonlarý mevcuttur. T. Emlak Bankasý na ait arazide yapýlan tesis, yap, iþlet, devret yöntemiyle 49 yýl için özel teþebbüse kiralanmýþtýr. Galleria nýn, alýþagelmiþin dýþýnda, çok kýsa bir zaman sýnýrý içinde tamamlanmasýnýn nedeni, iþin sahibi, planlamacýsý, tasarýmcýsý, mimar ve uygulamacýsýnýn uyumlu çalýþmasýdýr. Alýþveriþ merkezlerinin ilk örneðini oluþturan ve 1988 yýlýnda açýlan Ýstanbul Galleria Alýþveriþ Merkezi nin ardýndan 10 yýllýk süre içinde, baþta Ýstanbul olmak üzere Ankara, Ýzmir, Adana, Bursa ve diðer illerimizde alýþveriþ merkezleri yapýmý hýz kazanmýþtýr. Bugün Ýstanbul da, Galleria yý takiben açýlan Akmerkez (1993), Capitol (1993), Carousel 110

9 Ýstanbul Galleria Alýþveriþ Merkezi (1995), CarrefourSa, (1996), Grandhouse (1997), Migros (1998), Profilo (1998), Mayadrom (1998) gibi alýþveriþ merkezlerinin toplam alaný 800,000 m 2 den fazladýr. Ankara da ise Atakule (1989), Karum (1991), Galleria (1995), Bilkent (1997) alýþveriþ merkezleri açýlmýþtýr. Özellikler Alýþveriþ merkezi kapsamýnda 140 maðaza, bir büyük katlý maðaza, bir büyük süpermarket, yiyecek/içecek avlusu, sinemalar ve ofisler ile çok katlý otopark binasý mevcuttur. Toplam kapalý alan 77,000 m 2 dir. Sistematik bir modülasyonla düzenlenen taþýyýcý sistemde kolon ve kiriþler yerinde dökme betonarmedir. Döþemeler, çoðunluðu 6.50 metre açýklýkla hazýr betonarme boþluklu döþeme elemanlarýyla oluþturulmuþtur. Atrium un çatýsý uzay kafes konstrüksiyondur. Atrium üzerindeki piramidal ve galeri üzerindeki sekizgen kubbe ýþýklýklar alüminyum konstrüksiyon ve polikarbonat malzeme ile donatýlmýþtýr. Sýcak su üreten üç kazanla üretilen sýcak su, klima santrallerinden ve boylerlerden geçerek ýsýtmada kullanýlýrken, üç soðuk su jeneratörü ile soðutulan su vasýtasýyla binanýn soðutulmasý saðlanmaktadýr. Gereðine göre sýcak veya soðuk hava üfleyen 48 adet klima santrali vardýr. Binanýn genel hacimleri çok bölgeli (multi-zone) sistem santralleri ile satýþ yerleri ise deðiþken hava hacimli sistem (VAV) ile beslenmektedir. Tüm ýsýtma, havalandýrma ve klima sistemleri otomasyon sistemine baðlýdýr. Sýcak su kazanlarý 2 adet 50 m 3 yeraltý tipi yakýt deposundan pompalarla beslenmektedir. Ayrýca, acil ihtiyaç dizel elektrojen gruplarýný ve yangýn pompasýnýn dizel motorunu besleyen 30 m 3 lük bir mazot tanký vardýr. 111

10 Binalar Ýþ Merkezleri 1350 m 3 kapasiteli depodan alýnan su, filtre ve tasfiye cihazlarýndan geçirilerek binaya daðýtýlmaktadýr. Alýþveriþ merkezi, her biri 1250 kva lýk 10 adet /400 v luk transformatörden oluþan 6 transformatör istasyonundan ve þehir elektrik þebekesine baðlý bir þalt merkez ile beslenmektedir. Ayrýca 2 adet 500 kva ve 1 adet 250 kva lýk dizel elektrojen grubu yer almaktadýr. Galleria da, elektronik haberleþme sistemleri, 40 aboneli çaðrý sistemi, tüm tesisat odalarýnda ve asansör kabinlerinde 100 adet interkom cihazý, anons sistemi, müzik yayýn, kapalý devre TV sistemi gibi zayýf akým tesisleri vardýr. Alýþveriþ merkezinde, yapýnýn iþlevlerine uygun ve uluslararasý standartlar göz önüne alýnarak, yangýn ihbar, yangýn detektörleri, elle kumando butonlarý, yangýn söndürme, yangýn dolaplarý, sprinkler, elektrik ve yýldýrýmdan korunma ve tahliye gibi güvenlik sistem ve araçlarý bulunmaktadýr. Kompleks, ortasýnda atrium bulunan 5 katlý blokla, ona açýlan üç katlý bir uzun blok, bunun ucunda beþ katlý bir büyük maðaza ile üç ve dört katlý diðer bloklarda yer alan büyük bir eðlence merkezinden oluþmaktadýr. Sahil kotundan saðlanan yaya giriþleri atrium ve ana galerilere doðrudan açýlmakta, yürüyen ve normal merdivenlerle ulaþýlan bir kat aþaðýdan, kompleksin güneyinde yer alan katlý otoparklara baðlantýlar saðlanmaktadýr. Atrium çevresinde alt katta, bin kiþi kapasiteli yiyecek-içecek alaný, yaklaþýk 30x30 metrelik orta alanda ise buz pateni ve diðer gösteriler (Müzik, eðlence, defile, toplantý, vb.) için düzenlenen mekân bulunmaktadýr. Tüm alýþveriþ birimleri doðal ýþýklý iki katlý galeri ve atrium çevresinde, optik bir bütünlük içindedir. Alýþveriþe gelenleri mekânsal bir bütünlük karþýlamaktadýr. Satýþ alanlarýnýn arka cephelerinde yer alan servis koridorlarý, mal ikmali ve çöp için uygun noktalarda yer alan yük asansörleri ve yükleme boþaltma doklarýna açýlmaktadýr. Böylece alýþveriþ merkezlerinin önemli bir sorunu olan müþteriservis trafiði rahatlýkla çözümlenmektedir. Atrium çevresinde 2 kat olarak düzenlenen alýþveriþ kotlarýnýn üzerindeki iki katta modatekstil pazarlama merkezi vardýr. Atrium doðusunda yer alan bloklarda ise özellikle küçük ve genç yaþtakiler için eðlence merkezi bulunmaktadýr. 112

11 Ýstanbul Galleria Alýþveriþ Merkezi Istanbul Galleria Shopping Center Opened in 1988 in Ataköy, Galleria was Istanbul s first modern shopping mall. In 1990, it was named the world s most outstanding mall by the International Council of Shopping Centers. Criteria for the award included the sophisticated blue-print design, rapid construction, and unique structural features. Galleria is in North West of the area of Ataköy Tourism Center, and parallel to Sirkeci-Florya Coast way. There are 140 stores including the famous clothe brands in the shopping center spreads over a 70,000 m 2 area in total. There are cafes and restaurants on the first floor where famous fastfood brands deal out. There are also an ice rink, 2000 vehicles-car park, fair hall, small scale cinema halls and seminar rooms in the shopping center. 113

12 Binalar Buildings Ýstanbul Ýþ Bankasý Kuleleri Istanbul Isbank Towers Ýþ Bankasý Kuleleri, yapýldýðý dönem itibariyle Türkiye de gerçekleþtirilen en yüksek binadýr. Ayrýca, proje ölçeðine göre düþük maliyetlidir ve kýsa sürede yapýlan bir eser olma özelliðini taþýmaktadýr. Binanýn en yüksek bölümü olan Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. nin Genel Müdürlük ofislerini bulunduran Kule 1 in yüksekliði 181,20 metredir. Kule 2 ve Kule 3 ün yükseklikleri ise 117,61 metredir. Ýnþaat alaný 224,537 m 2 dir Isbank Towers is the highest building in Turkey as of its construction time. In addition it is low-cost compare to its project scale and has the characteristic of being a work of art constructed in a short period of time. The building has been equipped with the highest technological system and materials to response requirements of 21 st century, and has obtained its place in construction world as a project including many innovations and first applications in Turkey. The Tower 1 has a lenght of 181,20 m, the Tower 2 and Tower 3 has a length of 117,61 m. The total area of the complex is 224,537 m

13 Yer Levent/Ýstanbul Tarih 10 Eylül Aðustos 2000 Ýþveren Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. Statik Tasarým Severud Associates Balkar Ýnþaat Mühendisliði ve Müþavirlik Ltd. Þti. Mimari Tasarým Doðan Tekeli - Sami Sisa Mimarlýk Bürosu (Avan Mimari), Swanke Hayden Conner International (Uygulama Mimari) Dekorasyon Projesi: The Hiller Group Yapým Tepe Ýnþaat Sanayi A.Þ.- Turner/Steiner International S.A. Ortak Giriþimi Müþavir Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. Teknik Grubu, WeidlePlan Consulting GmbGH, TMB Bedel 201 Milyon ABD Dolarý Location Levent / Ýstanbul Date September 10 th, 1996 August 26 th, 2000 Employer Turkey Isbank A.Þ. Structural Design Severud Associates Balkar Ýnþaat Mühendisliði ve Müþavirlik Ltd. Þti. Architectural Designw Doðan Tekeli - Sami Sisa Architecture Office (Priliminary Architectural), Swanke Hayden Conner International (Application Architectural). The Hiller Group (Decoration) Contractor Tepe Ýnþaat Sanayi A.Þ.- Turner/Steiner International S.A. Joint Venture Consultant Turkey Isbank A.Þ. Technical Group, WeidlePlan Consulting GmbGH, TMB Price 201 Million US Dollar 115

14 Binalar Ýþ Merkezleri Özellikler Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. Genel Müdürlük Kompleksi A, B, C, D, E, F, G bloklarýndan oluþmaktadýr. B blok (Kule-1) 52 katlý, D blok (Kule-2 ve Kule-3) 35 er katlýdýr. A blok (Oditoryum) giriþ katýnda kültür ve sanat etkinliklerinin yer alacaðý Exhibition Galery ile üs katta 800 kiþilik toplantý ve konser salonu bulunmaktadýr. C Blok (baðýmsýz otopark) 790 araç kapasitelidir. Ayrýca komplekste çarþý ve fast food bölümlerini barýndýran galeri vardýr. Bina statik olarak, bulunduðu 1. derece deprem bölgesinde olasý en þiddetli bir depreme elastik 116

15 Ýstanbul Ýþ Bankasý Kuleleri bölgede kalarak dayanabilecek biçimde inþa edilmiþtir. Her üç kulenin en üst katlarýndaki geri çekilmeleri saðlayan Vrendel kiriþleri kritik olup, özel olarak projelendirilmiþ ve imal edilmiþtir. Kule-1 in en üst noktasýndaki salýným ekstrem durumlarda 32 santimetreye, Kule-2 ve Kule-3 için ise ayný þartlarda 18 santimetreye kadar ulaþabilmektedir. Komplekste hýzý 1 m/sn ile 6,3 m/sn arasýnda deðiþen 46 adet asansör, hýzý 0,45 m/sn olan altý adet yürüyen merdiven ve altýsý yangýn merdiveni olmak üzere toplam 22 adet merdiven bulunmaktadýr. Binanýn en yüksek bölümü olan, Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. nin Genel Müdürlük ofislerini barýndýran Kule-1 in yüksekliði 181,20 metredir. Frankfurt-Dubai arasýndaki bölgede en yüksek bina olma özelliðine sahiptir; simgesel bir öneme sahip 36 metre yüksekliðindeki bayrak direði ile bu nokta 194,57 metre yüksekliðe ulaþmaktadýr. Bu yükseklik, 1. Boðaz Köprüsü yüksekliðinin yaklaþýk üç katýna eþdeðer olup, Küçük Çamlýca tepesinin yüksekliðine yaklaþmaktadýr. Kule-2 ve Kule metre yüksekliðinde olup öncelikle Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. kuruluþlarý tarafýndan kullanýlmaktadýr. Kulelere Ait Ayrýntýlar - Kullanýlan BS 35 kalitesindeki beton ile 5 katlý 1000 apartman dairesi; kullanýlan BÇ III beton çeliði ile de 100 m2 lik 8000 apartman dairesi inþa edilebilir. - Isýtma, havalandýrma, klima (HVAC) tesisatýnda kullanýlan çeþitli hava kanallarýnýn toplam alaný, 26 futbol sahasý yüzeyine eþit olan 150,000 m 2 dir. - Isýtma, soðutma pis su, temiz su, içme suyu, yaðmur suyu, yangýn söndürme tesisatýnda kullanýlan boru miktarý toplamý 300 kilometredir. - Bina otomasyon sisteminde kumanda edilen toplam nokta sayýsý 25,000 in üzerindedir. - Kompleksin yapýmýnda sahada ortalama günde bin kiþi (1998 yýlýnda birkaç ay için bin beþ yüz kiþiye ulaþmýþtýr), destek ekibi olarak da 5 yüz kiþi çalýþmýþtýr. Peak 117

16 Binalar Ýþ Merkezleri döneminde de üçü ABD li olmak üzere toplam 42 mimar ve mühendis görev almýþtýr. - Kompleks toplam 13 bin 500 kiþiye hizmet verecek kapasitededir. - Isýtma, havalandýrma, klima sistemlerinde minimum enerji harcamasý ile maksimum konforu saðlayan fan-coil ve VAV (deðiþebilir hava ayarý) birlikte kullanýlmaktadýr. - Yangýna karþý önlem olarak, yangýna dayanýklý ve/veya yanmaz ve/veya dumansýz tipte kablo ve malzeme, otomasyon ile baðlantýlý yangýn algýlama sistemleri ve buna baðlý duman detektörleri, yangýn tesisatýnda Amerikan NFPA standardý tercih edilmiþtir. - Isý konvektörleri (fin-tubes) ve plakalý eþanjörler kullanýlmýþtýr. - Bina içi ve dýþýnda, özel tasarým ürünü aydýnlatma armatürleri, özel güvenlik kameralarý ve titreþim algýlama detektörleri, güvenlik için kart okuyucular ve Smartcard kullanýlmýþtýr. - Reuters e baðlý uydu anten sistemi dünya borsalarý ile baðlantý saðlamaktadýr. - Her üç kulede panel tipi alüminyum giydirme cephe sistemi vardýr. - Hidrolik týrmanýr kalýp, Kule-1 de kullanýlmýþ ve betonarme çekirdeðin inþasýnda 4 5 günde 1 katýn tamamlanmasý düzeyinde bir hýz saðlamýþtýr. - Yüksek katlara kuru tip trafolar yerleþtirilmiþtir. - Elektrik tesisatý, EMT kondüitler ile (kapalý sistem) yapýlmýþtýr. 118

17 Ýstanbul Ýþ Bankasý Kuleleri Istanbul Isbank Towers Turkey Isbank A.Þ. General Directorate Complex is composed of A, B, C, D, E, F, and G blocks. B block (Tower-1) is 52-storey, D block (Tower-2 and Tower-3) are 35-storey. There is an Exhibition Gallery where cultural and art activities are held on the ground floor of A block (Auditorium) and 800-person meeting and concert hall on the upper storey. C Block (detached car park) has the capacity of 790 vehicles. There is also a gallery including the shopping district and fast-food facilities. Isbank Towers is one of the smartest building complexes in Turkey. Total construction area is 224,637 m 2. Tower 1, is current serves as Turkiye Isbank Headquartes, is the tallest building in Turkey with respect to the time of construction, with 181,1 m. height. Tower 1 is 52 stories high with the entrance floor, a mezzanine floor, 41 office floors, 5 basement floors and 4 mechanical floors. Besides the office floors, the 40 th floor and 41 st floor contain special dining areas and the recreational hall respectively. Tower 1 is separate from all other towers with its own lobbies, cores and entrances for executives and employees. Tower 2 and 3 are identical and each of them has 34 stories with an entrance floor, mezzanine for 26 office floors, 5 basement floors and a mechanical floor. The auditorium building is 2 stories with a multipurpose exhibition hall on the entrance floor and an 800-seat auditorium which is used for concerts and seminars on the first floor. 119

18

SASEL Elektromekanik. Sasel Elektromekanik. ipekboru

SASEL Elektromekanik. Sasel Elektromekanik. ipekboru Sasel Elektromekanik Genel Müdürlük / Headquarters Office ODTÜ Teknokent -Met Alaný (Mikro Elektronik Teknolojileri Merkezi) Eskiþehir Yolu 9. Km. A-1 Blok No:280 06520 Çankaya-ANKARA-TÜRKÝYE Tel : (312)

Detaylı

Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve

Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve çevreye duyarlý çözümler sunmaktýr. 01 ÝÇÝNDEKÝLER SAYFA

Detaylı

Vatanda; endüstrinin geliþmesini saðlamayý, medeni bir millet olmanýn temel taþý sayýyorum. Mustafa Kemal Atatürk MERSÝN-TARSUS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE WWW.MTOSB.ORG.TR MTOSB

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

MART 2003 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ. Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Mehmet Vahip

MART 2003 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ. Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Mehmet Vahip Deðerli Meslektaþlarým, EDÝTÖRÜN KÖÞESÝ Mehmet Vahip Mimarlar Odasý Baþkaný Uzun bir aradan sonra yeniden Mimarca ile birlikteyiz. Yönetime geldiðimiz günden itibaren ülkemiz çok büyük deðiþimler yaþamýþ

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri Temel Bilgiler, Tasarým ve Uygulama Eki/ Fundamentals of HVAC Design & Application Appendix Sayý / Number: 68 TTMD Adýna Sahibi / Owner on Behalf of TTMD Cafer Ünlü Dergi Yayýn Yönetmeni / Responsible

Detaylı

ARALIK 2005 ISSN 1306-3138 YIL:16 SAYI :72 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

ARALIK 2005 ISSN 1306-3138 YIL:16 SAYI :72 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 1 72 ARALIK 2005 ISSN 1306-3138 YIL:16 SAYI :72 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI MÝMARLAR ODASI BÜLTENÝ UNION OF THE CYPRUS TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS CHAMBER

Detaylı

4 5 6 7 8 9 10 Ýþ te stres atmanýn keyifli yolu... Günün yorgunluðu ve stresini mi atmak istiyorsunuz? Ýþ te size fýrsat! Ofisim Ýstanbul un hobby odasýnda bilardo, masa tenisi, mini golf, dart, air hokey

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Kaynak: Kanada Gýda Araþtýrma Ajansý, 2007 Retort Ambalajlar Retort ambalajlar, ýsýl iþleme dayanabilen fleksibýl (esnek) laminasyonlu gýda ambalajlarý/torbalarýdýr.

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

HEYELANLARIN JEODEZÝK VE GEOTEKNÝK YÖNTEMLERLE ÝZLENMESÝ: AMBARLI LÝMAN BÖLGESÝNDE BÝR UYGULAMA ÖZET Y. KALKAN 1, R. M. ALKAN 1, O. BAYKAL 1, M. YANALAK 1, T. ERDEN 1, H. YILDIRIM 2 Heyelanlar, dünyanýn

Detaylı

ÖZET DEVLET SU ÝÞLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ NDE HÝDROGRAFÝK HARÝTA ÇALIÞMALARI Enver ÞAPCILAR 1 Mehmet FAKIOÐLU 1 Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü 18.12.1953 tarihinde kabul edilmiþ bulunan ve 6200 sayýlý yasayla

Detaylı

M-OFIS ARCHITECTS Seçilmiş İşler Selected Works 1997-2010

M-OFIS ARCHITECTS Seçilmiş İşler Selected Works 1997-2010 M-OFIS ARCHITECTS Seçilmiş İşler Selected Works 1997-2010 Seçilmiş İşler Selected Works M-Ofis Mimarlık Ltd. Şirketi 1997 de kuruldu. Kurulduğu günden bugüne Yüksek Mimar Sinan Timoçin ve Mimar Serkan

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Dünyanın merkezindeki şehir. At the cross roads of the World.

Dünyanın merkezindeki şehir. At the cross roads of the World. Dünyanın merkezindeki şehir. At the cross roads of the World. Mükemmelliğin yeni tanımı. A new definition of perfection. İstanbul, Levent ve River Plaza. Merkezi iş alanının kalbinde, araç ve toplu taşıma

Detaylı

9. TURKEY NOTARY ASSOCIATION HEAD OFFICE BUILDING ANKARA 10. METROCITY SHOPPING MALL 4TH BASEMENT FLOOR ISTANBUL

9. TURKEY NOTARY ASSOCIATION HEAD OFFICE BUILDING ANKARA 10. METROCITY SHOPPING MALL 4TH BASEMENT FLOOR ISTANBUL REFERENCES COMPLETED WORKS 1. ACCOR NOVOTEL & IBIS HOTEL ISTANBUL 2. BILGI UNIVERSITY CENTRAL ISTANBUL CAMPUS ISTANBUL 3. AIRPORT SHOPPING MALL ISTANBUL 4. GREENIUM VILLAS RECREATIONIAL BUILDING ISTANBUL

Detaylı

ARALIK 2002 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

ARALIK 2002 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ EDÝTÖRÜN KÖÞESÝ Ekrem BODAMYALIZADE Mimarlar Odasý Baþkaný Sevgili Meslektaþlarým Elinizdeki mimarcada öncelikli hedefimiz Lefkoþa Surlar içindeki tarihi Ýngiliz dönemi Hükümet Binalarýnýn Hayata yeniden

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı MESSAGE OF THE CHAIRMAN Yorum İnşaat olarak şirketimizin temelini oluşturan kültür, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaya dayalı stratejik ortaklıklar kurmak ve bu

Detaylı

ÇORUM. Gezi Rehberi / Travel Guide

ÇORUM. Gezi Rehberi / Travel Guide ÇORUM Gezi Rehberi / Travel Guide ÇORUM Anadolu nun kültür ve sanat geleneðini devam ettiren, birçok uygarlýk kalýntýsýný saklayan açýk hava müzesi durumundaki Çorum, Ýç Anadolu nun kuzeyi ile Orta Karadeniz

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT FAALÝYET RAPORU ANNUAL REPORT (2002-2003) Araþtýrma Planlama Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Research Planning Coordination Department

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

1994 yýlýndan itibaren baþarýyla düzenlenmekte olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili yaklaþýk 1600 yerli ve yabancý katýlýmcý tarafýndan düzenli olarak takip edilen ICCI Fuar ve Konferansý'nýn 14.'sü

Detaylı

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Tarkan DAVULCU Genel Koordinatör: Ekrem BODAMYALIZADE Yayýn Ekibi: Azmi Öge, Cem KARA,Fatma ÝLKÝN, Burak TÜRSOY, Fatma TERLÝK, Pýnar ULUÇAY, Aysel ALÝHAN,

Detaylı

VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI / DATA TRANSMISSION CABLES

VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI / DATA TRANSMISSION CABLES K A B L O VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI / DATA TRANSMISSION CABLES JY(St)Y...Lg Yangýn Alarm ve Haberleþme Kablolarý / JY(St)Y...Lg Fire Alarm and Communication Cables 7 VDE Standartlarýna Göre Kablo Sembolleri

Detaylı