Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Binalar Buildings Ýþ Merkezleri Business Centers

2 Binalar Buildings Kýzýlay Emek Ýþhaný Kýzýlay Emek Office Building Mimar Enver Tokyay tarafýndan tasarlanan Emek Ýþhaný, yapýldýðý dönemin mimari kimliðini yansýtmasý nedeniyle tarihsel bir deðere sahiptir. Kentsel bellekte önemli bir yer tutmakta ve Ankara kenti için bir simge olma özelliði taþýmaktadýr. Emekli Sandýðý na gelir saðlamak ve Kýzýlay ýn çehresini deðiþtirmek amacýyla yapýlan bina 20. yüzyýl mimari akýmlarýndan rasyoneluluslararasý stilin bir örneðidir; Türkiye de yapýlan ilk gökdelendir. Emek Office Building designed by Architect Enver Tokyay has a historical importance since it reflects the architectural identity of the period it was constructed. It has a considerable status in terms of urban memory and has the characteristic of being a symbol for city Ankara. It was built in order to draw income for Retirement Fund and to change the face of Kýzýlay. It is an example of rational-international style among 20 th century architectural schools; and it is the first high rise building constructed in Turkey at those years. 104

3 Yer Kýzýlay / Ankara Tarih Ýþveren Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü Statik Tasarým Yusuf Berdan Mimari Tasarým Enver Tokyay Yapým Emek Ýnþaat ve Ýþletme A.Þ. Müþavir Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Bedel 75 Bin ABD Dolarý Location Kýzýlay / Ankara Date Employer General Directorate of Retirement Fund Structural Design Yusuf Berdan Architectural Design Enver Tokyay Contractor Emek Ýnþaat ve Ýþletme A.Þ Consultant Not available Price 75 Thousand US Dollar 105

4 Binalar Ýþ Merkezleri Tarihçe Hürriyet (Kýzýlay) Meydaný gibi, baþkentin en merkezi yerinde inþa edilen bina, Ankara nýn genel maðaza ihtiyacýný kendi çapýnda, iç ve dýþ fonksiyonlarý ile çözmeye çalýþýrken, pek çok ihtiyacý karþýlayan bir büro topluluðunu bünyesinde toplamýþtýr. Emek Ýþhaný, Dyckerhoff und Widmann Þirketi ile Emekli Sandýðý nýn birlikte oluþturduðu Emek Ýnþaat A.Þ. tarafýndan yapýlmýþ, temelden baþlayarak (0) kotuna kadar kaba inþaatý, yurt dýþýndan getirilen uzmanlarýn denetiminde Türk iþçileriyle tamamlanmýþtýr yýlýnda D. Widmann Þirketi Emek Ýnþaat A.Þ. ortaklýðýndan ayrýlmýþ ve teknik elemanlarýný da geri çekmiþtir. Kýzýlay Derneði Emek Ýnþaat A.Þ. ye ortak olmuþ, zemin seviyesinde kalmýþ bulunan kaba inþaat yeni atanan idari ve teknik Türk elemanlarla 15 Mart 1962 tarihinden itibaren yeniden baþlamýþ ve zemin üstünde mevcut 22 kat bitirilmiþtir. Projesi, yarýþma sonucu elde edilen ve T.C. Emekli Sandýðý tarafýndan yaptýrýlan Emek Ýþhaný, alçak ve yüksek bloklarýnýn iliþkisi ve iki cephesi betonarme perde duvar, diðer iki cephesi ise strüktürden baðýmsýz alüminyumcam giydirme cephe sistemi olan prizmatik formuyla, Batý daki örneklere çok yaklaþarak o dönem Ankara sýnýn simgesi olmuþtur. Özellikler Ýþhaný esas olarak iki üniteden oluþmaktadýr: Birincisi genel maðaza, ikincisi ise bürolarýn yer aldýðý bölümdür. Bürolarýn bulunduðu bloðun yüksekliði temelden metre, zeminden metredir. Zemin üstü 22 kattan ibarettir. Genel maðaza bloðu ise kotundan baþlayýp kotuna kadar yükselmektedir. Ýþhanýnýn inþaatý sýrasýnda, ton klima ýsýtma, pis-su, temiz-su malzemesi; metre muhtelif çapta siyah galvanizli ve patent boru; elektrik tesisatý için m kablo; m 2 alüminyum doðramalara takýlan termopan cam; 450 m 2 sekurit cam, 1975 ton betonarme demiri; m 2 betonarme kalýbý ve m dozlu betonarme betonu kullanýlmýþ, m 3 hafriyatý yapýlmýþtýr. Genellikle düþey öðelerle oluþturulan modüler düzenli geniþ camlý yüzeyler ya da metal-cam giydirme cepheler, 1940 lý yýllarýn taþla kaplý aðýr görünüþlü yapýlarýyla karþýtlýk oluþturan saydamlýk ve hafifliði saðlamýþ ancak ýþýk, ýsý ve akustik konularýnda sorunlarý da beraberinde getirmiþtir. Emek Ýþhaný üç bodrum, zemin, 20 normal kat, asma kat, teras kattan oluþmaktadýr ve teras dahil toplam m 2 olarak projelendirilmiþtir. Bodrum katlarda tesisatýn bulunduðu bölümler, depolar ve zemin katla baðlantýlý satýþ birimleri; binanýn yatay kütlesini oluþturan zemin, 1. ve 2. katlarda yine satýþ birimleri ve bir kafeterya bulunmaktadýr katlar ise bürolara ayrýlmýþtýr. Bina kýþýn ýsýtýlacak, yazýn da soðutulacaktýr. Isýtma yükü KCal/h olup binanýn ýsý ihtiyacý her biri 100 m 2 lik 3 adet aðýr yað yakan alçak basýnçlý buhar kazanlarý ile karþýlanmýþtýr. Soðutma yükü ise KCal/h olup bu yükü veren her biri 250 ton/saat kapasitede 2 adet centravac su soðutucu üniteleri ile saðlanmýþtýr. Bina için su kullanýmý belediye þebekesinden saðlanarak temeldeki depolarda rezerve edilmekte (250 ton) ve binanýn yüksekliðine göre kademeli olarak depoda rezerve yapýlan su, hidroforlarla þebekeye verilmektedir. 1. bodrum katýnda elektrik tesisatýna ait ana tablo, akümülatör, elektrik güç kaynaðý, yangýn ihbar santrali, telefon santrali bulunmaktadýr. 22 katlý yüksek bloðun Atatürk Bulvarý cephesinde 3 adet 20 kiþilik 3 m/sn hýzla çalýþan grup asansörleri yapýlmýþtýr. Karanfil Sokaðý cephesinde 1 adet 18 kiþilik, 1 m/sn hýzlý kiþi ve yük asansörü 1 adet 750 kg yük taþýyacak kapasitede 0.65 m/sn hýzlý yük ve 1 adet 4 kiþilik servis asansörü monte edilmiþtir. 1. bodrum kat ve zemin 1. ve 2. maðaza katlarýnda iniþ ve çýkýþý saðlamak için 6 adet yürüyen merdiven kurulmuþtur. 106

5 Kýzýlay Emek Ýþhaný Kýzýlay Emek Office Building Emek Office Building project, which has been obtained as a result of a competition and constructed by Retirement Fund, has become the symbol of Ankara of that time by coming near to the examples in the West with its prismatic form as relation of low and high blocks and two façades of which are reinforced concrete shear wall, and other two is aluminum-glass cladding system detached from the structure. The building itself has a lot of things in common with Lever House in New York. When it was completed in 1965, the Emek Business Center, became the tallest modern skyscraper in Turkey. The building is commonly accepted as the first tower that started the skyscraper boom in the country, thus being the grandfather of all modern-era Turkish skyscrapers. Office Building is mainly composed of two units: the first is included general stores and the second offices. The height of the block where offices exist is m from the foundation and m from the ground. Upper ground is composed of 22 floors. General store block rises up to quote starting from quote. Emek Office Building includes 3 basement floors, ground floors, 20 typical floors, mezzanine, terrace floor and was projected as m 2 in total including the terrace. 107

6 Binalar Buildings Ýstanbul Galleria Alýþveriþ Merkezi Istanbul Galleria Shopping Center Ýstanbul'un ilk modern alýþveriþ merkezi olan Ýstanbul Galleria 1988'de açýlmýþtýr. Galleria yapýldýðý yýl, Uluslararasý Alýþveriþ Merkezleri Konseyi tarafýndan verilen En Ýyi Mimari Tasarým, En Ýyi Maðaza Kompleksi, En Detaylý Proje, En Hýzlý Ýnþaat ve En Farklý Özellik Taþýyan Merkez Yarýþmasý nda birincilik ödülünü almýþtýr. Istanbul Galleria which is the first modern shopping center of Ýstanbul was opened in Galleria has obtained the first prize in Competition of the Best Architectural Design, The Best Store Complex, The Most Detailed Project, The Fastest Construction and The Center Holding the Most Distinct Characteristic awarded by The Council of International Shopping Centers in its construction year. 108

7 Yer Ataköy / Ýstanbul Tarih Ýþveren Türkiye Emlak Bankasý Statik Tasarým Sey Mimarlýk Mühendislik A.Þ. Mimari Tasarým Hayati Tabanlýoðlu Location Ataköy / Ýstanbul Date Employer Turkey Emlak Bank Structural Design Sey Mimarlýk Mühendislik A.Þ. Architectural Design Hayati Tabanlýoðlu Yapým Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Contractor Not available Müþavir Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Consultant Not available Bedel 11,9 Milyon ABD Dolarý Price 11.9 Million US Dollar 109

8 Binalar Ýþ Merkezleri Tarihçe Galleria, Ataköy Turizm Merkezi alanýnýn kuzey batýsýndadýr, Sirkeci-Florya Sahil yoluna paraleldir. Toplam m 2 'lik bir alana yayýlan alýþveriþ merkezinde, ünlü giyim markalarýnýn da satýþ yaptýðý 140 maðaza bulunmaktadýr. Birinci katta ünlü fast-food markalarýnýn hizmet verdiði kafeteryalar ve büfeler vardýr. Alýþveriþ merkezinde ayrýca buz pisti, 2 bin araçlýk otopark, fuar salonu, cep sinemasý ve seminer salonlarý mevcuttur. T. Emlak Bankasý na ait arazide yapýlan tesis, yap, iþlet, devret yöntemiyle 49 yýl için özel teþebbüse kiralanmýþtýr. Galleria nýn, alýþagelmiþin dýþýnda, çok kýsa bir zaman sýnýrý içinde tamamlanmasýnýn nedeni, iþin sahibi, planlamacýsý, tasarýmcýsý, mimar ve uygulamacýsýnýn uyumlu çalýþmasýdýr. Alýþveriþ merkezlerinin ilk örneðini oluþturan ve 1988 yýlýnda açýlan Ýstanbul Galleria Alýþveriþ Merkezi nin ardýndan 10 yýllýk süre içinde, baþta Ýstanbul olmak üzere Ankara, Ýzmir, Adana, Bursa ve diðer illerimizde alýþveriþ merkezleri yapýmý hýz kazanmýþtýr. Bugün Ýstanbul da, Galleria yý takiben açýlan Akmerkez (1993), Capitol (1993), Carousel 110

9 Ýstanbul Galleria Alýþveriþ Merkezi (1995), CarrefourSa, (1996), Grandhouse (1997), Migros (1998), Profilo (1998), Mayadrom (1998) gibi alýþveriþ merkezlerinin toplam alaný 800,000 m 2 den fazladýr. Ankara da ise Atakule (1989), Karum (1991), Galleria (1995), Bilkent (1997) alýþveriþ merkezleri açýlmýþtýr. Özellikler Alýþveriþ merkezi kapsamýnda 140 maðaza, bir büyük katlý maðaza, bir büyük süpermarket, yiyecek/içecek avlusu, sinemalar ve ofisler ile çok katlý otopark binasý mevcuttur. Toplam kapalý alan 77,000 m 2 dir. Sistematik bir modülasyonla düzenlenen taþýyýcý sistemde kolon ve kiriþler yerinde dökme betonarmedir. Döþemeler, çoðunluðu 6.50 metre açýklýkla hazýr betonarme boþluklu döþeme elemanlarýyla oluþturulmuþtur. Atrium un çatýsý uzay kafes konstrüksiyondur. Atrium üzerindeki piramidal ve galeri üzerindeki sekizgen kubbe ýþýklýklar alüminyum konstrüksiyon ve polikarbonat malzeme ile donatýlmýþtýr. Sýcak su üreten üç kazanla üretilen sýcak su, klima santrallerinden ve boylerlerden geçerek ýsýtmada kullanýlýrken, üç soðuk su jeneratörü ile soðutulan su vasýtasýyla binanýn soðutulmasý saðlanmaktadýr. Gereðine göre sýcak veya soðuk hava üfleyen 48 adet klima santrali vardýr. Binanýn genel hacimleri çok bölgeli (multi-zone) sistem santralleri ile satýþ yerleri ise deðiþken hava hacimli sistem (VAV) ile beslenmektedir. Tüm ýsýtma, havalandýrma ve klima sistemleri otomasyon sistemine baðlýdýr. Sýcak su kazanlarý 2 adet 50 m 3 yeraltý tipi yakýt deposundan pompalarla beslenmektedir. Ayrýca, acil ihtiyaç dizel elektrojen gruplarýný ve yangýn pompasýnýn dizel motorunu besleyen 30 m 3 lük bir mazot tanký vardýr. 111

10 Binalar Ýþ Merkezleri 1350 m 3 kapasiteli depodan alýnan su, filtre ve tasfiye cihazlarýndan geçirilerek binaya daðýtýlmaktadýr. Alýþveriþ merkezi, her biri 1250 kva lýk 10 adet /400 v luk transformatörden oluþan 6 transformatör istasyonundan ve þehir elektrik þebekesine baðlý bir þalt merkez ile beslenmektedir. Ayrýca 2 adet 500 kva ve 1 adet 250 kva lýk dizel elektrojen grubu yer almaktadýr. Galleria da, elektronik haberleþme sistemleri, 40 aboneli çaðrý sistemi, tüm tesisat odalarýnda ve asansör kabinlerinde 100 adet interkom cihazý, anons sistemi, müzik yayýn, kapalý devre TV sistemi gibi zayýf akým tesisleri vardýr. Alýþveriþ merkezinde, yapýnýn iþlevlerine uygun ve uluslararasý standartlar göz önüne alýnarak, yangýn ihbar, yangýn detektörleri, elle kumando butonlarý, yangýn söndürme, yangýn dolaplarý, sprinkler, elektrik ve yýldýrýmdan korunma ve tahliye gibi güvenlik sistem ve araçlarý bulunmaktadýr. Kompleks, ortasýnda atrium bulunan 5 katlý blokla, ona açýlan üç katlý bir uzun blok, bunun ucunda beþ katlý bir büyük maðaza ile üç ve dört katlý diðer bloklarda yer alan büyük bir eðlence merkezinden oluþmaktadýr. Sahil kotundan saðlanan yaya giriþleri atrium ve ana galerilere doðrudan açýlmakta, yürüyen ve normal merdivenlerle ulaþýlan bir kat aþaðýdan, kompleksin güneyinde yer alan katlý otoparklara baðlantýlar saðlanmaktadýr. Atrium çevresinde alt katta, bin kiþi kapasiteli yiyecek-içecek alaný, yaklaþýk 30x30 metrelik orta alanda ise buz pateni ve diðer gösteriler (Müzik, eðlence, defile, toplantý, vb.) için düzenlenen mekân bulunmaktadýr. Tüm alýþveriþ birimleri doðal ýþýklý iki katlý galeri ve atrium çevresinde, optik bir bütünlük içindedir. Alýþveriþe gelenleri mekânsal bir bütünlük karþýlamaktadýr. Satýþ alanlarýnýn arka cephelerinde yer alan servis koridorlarý, mal ikmali ve çöp için uygun noktalarda yer alan yük asansörleri ve yükleme boþaltma doklarýna açýlmaktadýr. Böylece alýþveriþ merkezlerinin önemli bir sorunu olan müþteriservis trafiði rahatlýkla çözümlenmektedir. Atrium çevresinde 2 kat olarak düzenlenen alýþveriþ kotlarýnýn üzerindeki iki katta modatekstil pazarlama merkezi vardýr. Atrium doðusunda yer alan bloklarda ise özellikle küçük ve genç yaþtakiler için eðlence merkezi bulunmaktadýr. 112

11 Ýstanbul Galleria Alýþveriþ Merkezi Istanbul Galleria Shopping Center Opened in 1988 in Ataköy, Galleria was Istanbul s first modern shopping mall. In 1990, it was named the world s most outstanding mall by the International Council of Shopping Centers. Criteria for the award included the sophisticated blue-print design, rapid construction, and unique structural features. Galleria is in North West of the area of Ataköy Tourism Center, and parallel to Sirkeci-Florya Coast way. There are 140 stores including the famous clothe brands in the shopping center spreads over a 70,000 m 2 area in total. There are cafes and restaurants on the first floor where famous fastfood brands deal out. There are also an ice rink, 2000 vehicles-car park, fair hall, small scale cinema halls and seminar rooms in the shopping center. 113

12 Binalar Buildings Ýstanbul Ýþ Bankasý Kuleleri Istanbul Isbank Towers Ýþ Bankasý Kuleleri, yapýldýðý dönem itibariyle Türkiye de gerçekleþtirilen en yüksek binadýr. Ayrýca, proje ölçeðine göre düþük maliyetlidir ve kýsa sürede yapýlan bir eser olma özelliðini taþýmaktadýr. Binanýn en yüksek bölümü olan Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. nin Genel Müdürlük ofislerini bulunduran Kule 1 in yüksekliði 181,20 metredir. Kule 2 ve Kule 3 ün yükseklikleri ise 117,61 metredir. Ýnþaat alaný 224,537 m 2 dir Isbank Towers is the highest building in Turkey as of its construction time. In addition it is low-cost compare to its project scale and has the characteristic of being a work of art constructed in a short period of time. The building has been equipped with the highest technological system and materials to response requirements of 21 st century, and has obtained its place in construction world as a project including many innovations and first applications in Turkey. The Tower 1 has a lenght of 181,20 m, the Tower 2 and Tower 3 has a length of 117,61 m. The total area of the complex is 224,537 m

13 Yer Levent/Ýstanbul Tarih 10 Eylül Aðustos 2000 Ýþveren Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. Statik Tasarým Severud Associates Balkar Ýnþaat Mühendisliði ve Müþavirlik Ltd. Þti. Mimari Tasarým Doðan Tekeli - Sami Sisa Mimarlýk Bürosu (Avan Mimari), Swanke Hayden Conner International (Uygulama Mimari) Dekorasyon Projesi: The Hiller Group Yapým Tepe Ýnþaat Sanayi A.Þ.- Turner/Steiner International S.A. Ortak Giriþimi Müþavir Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. Teknik Grubu, WeidlePlan Consulting GmbGH, TMB Bedel 201 Milyon ABD Dolarý Location Levent / Ýstanbul Date September 10 th, 1996 August 26 th, 2000 Employer Turkey Isbank A.Þ. Structural Design Severud Associates Balkar Ýnþaat Mühendisliði ve Müþavirlik Ltd. Þti. Architectural Designw Doðan Tekeli - Sami Sisa Architecture Office (Priliminary Architectural), Swanke Hayden Conner International (Application Architectural). The Hiller Group (Decoration) Contractor Tepe Ýnþaat Sanayi A.Þ.- Turner/Steiner International S.A. Joint Venture Consultant Turkey Isbank A.Þ. Technical Group, WeidlePlan Consulting GmbGH, TMB Price 201 Million US Dollar 115

14 Binalar Ýþ Merkezleri Özellikler Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. Genel Müdürlük Kompleksi A, B, C, D, E, F, G bloklarýndan oluþmaktadýr. B blok (Kule-1) 52 katlý, D blok (Kule-2 ve Kule-3) 35 er katlýdýr. A blok (Oditoryum) giriþ katýnda kültür ve sanat etkinliklerinin yer alacaðý Exhibition Galery ile üs katta 800 kiþilik toplantý ve konser salonu bulunmaktadýr. C Blok (baðýmsýz otopark) 790 araç kapasitelidir. Ayrýca komplekste çarþý ve fast food bölümlerini barýndýran galeri vardýr. Bina statik olarak, bulunduðu 1. derece deprem bölgesinde olasý en þiddetli bir depreme elastik 116

15 Ýstanbul Ýþ Bankasý Kuleleri bölgede kalarak dayanabilecek biçimde inþa edilmiþtir. Her üç kulenin en üst katlarýndaki geri çekilmeleri saðlayan Vrendel kiriþleri kritik olup, özel olarak projelendirilmiþ ve imal edilmiþtir. Kule-1 in en üst noktasýndaki salýným ekstrem durumlarda 32 santimetreye, Kule-2 ve Kule-3 için ise ayný þartlarda 18 santimetreye kadar ulaþabilmektedir. Komplekste hýzý 1 m/sn ile 6,3 m/sn arasýnda deðiþen 46 adet asansör, hýzý 0,45 m/sn olan altý adet yürüyen merdiven ve altýsý yangýn merdiveni olmak üzere toplam 22 adet merdiven bulunmaktadýr. Binanýn en yüksek bölümü olan, Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. nin Genel Müdürlük ofislerini barýndýran Kule-1 in yüksekliði 181,20 metredir. Frankfurt-Dubai arasýndaki bölgede en yüksek bina olma özelliðine sahiptir; simgesel bir öneme sahip 36 metre yüksekliðindeki bayrak direði ile bu nokta 194,57 metre yüksekliðe ulaþmaktadýr. Bu yükseklik, 1. Boðaz Köprüsü yüksekliðinin yaklaþýk üç katýna eþdeðer olup, Küçük Çamlýca tepesinin yüksekliðine yaklaþmaktadýr. Kule-2 ve Kule metre yüksekliðinde olup öncelikle Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. kuruluþlarý tarafýndan kullanýlmaktadýr. Kulelere Ait Ayrýntýlar - Kullanýlan BS 35 kalitesindeki beton ile 5 katlý 1000 apartman dairesi; kullanýlan BÇ III beton çeliði ile de 100 m2 lik 8000 apartman dairesi inþa edilebilir. - Isýtma, havalandýrma, klima (HVAC) tesisatýnda kullanýlan çeþitli hava kanallarýnýn toplam alaný, 26 futbol sahasý yüzeyine eþit olan 150,000 m 2 dir. - Isýtma, soðutma pis su, temiz su, içme suyu, yaðmur suyu, yangýn söndürme tesisatýnda kullanýlan boru miktarý toplamý 300 kilometredir. - Bina otomasyon sisteminde kumanda edilen toplam nokta sayýsý 25,000 in üzerindedir. - Kompleksin yapýmýnda sahada ortalama günde bin kiþi (1998 yýlýnda birkaç ay için bin beþ yüz kiþiye ulaþmýþtýr), destek ekibi olarak da 5 yüz kiþi çalýþmýþtýr. Peak 117

16 Binalar Ýþ Merkezleri döneminde de üçü ABD li olmak üzere toplam 42 mimar ve mühendis görev almýþtýr. - Kompleks toplam 13 bin 500 kiþiye hizmet verecek kapasitededir. - Isýtma, havalandýrma, klima sistemlerinde minimum enerji harcamasý ile maksimum konforu saðlayan fan-coil ve VAV (deðiþebilir hava ayarý) birlikte kullanýlmaktadýr. - Yangýna karþý önlem olarak, yangýna dayanýklý ve/veya yanmaz ve/veya dumansýz tipte kablo ve malzeme, otomasyon ile baðlantýlý yangýn algýlama sistemleri ve buna baðlý duman detektörleri, yangýn tesisatýnda Amerikan NFPA standardý tercih edilmiþtir. - Isý konvektörleri (fin-tubes) ve plakalý eþanjörler kullanýlmýþtýr. - Bina içi ve dýþýnda, özel tasarým ürünü aydýnlatma armatürleri, özel güvenlik kameralarý ve titreþim algýlama detektörleri, güvenlik için kart okuyucular ve Smartcard kullanýlmýþtýr. - Reuters e baðlý uydu anten sistemi dünya borsalarý ile baðlantý saðlamaktadýr. - Her üç kulede panel tipi alüminyum giydirme cephe sistemi vardýr. - Hidrolik týrmanýr kalýp, Kule-1 de kullanýlmýþ ve betonarme çekirdeðin inþasýnda 4 5 günde 1 katýn tamamlanmasý düzeyinde bir hýz saðlamýþtýr. - Yüksek katlara kuru tip trafolar yerleþtirilmiþtir. - Elektrik tesisatý, EMT kondüitler ile (kapalý sistem) yapýlmýþtýr. 118

17 Ýstanbul Ýþ Bankasý Kuleleri Istanbul Isbank Towers Turkey Isbank A.Þ. General Directorate Complex is composed of A, B, C, D, E, F, and G blocks. B block (Tower-1) is 52-storey, D block (Tower-2 and Tower-3) are 35-storey. There is an Exhibition Gallery where cultural and art activities are held on the ground floor of A block (Auditorium) and 800-person meeting and concert hall on the upper storey. C Block (detached car park) has the capacity of 790 vehicles. There is also a gallery including the shopping district and fast-food facilities. Isbank Towers is one of the smartest building complexes in Turkey. Total construction area is 224,637 m 2. Tower 1, is current serves as Turkiye Isbank Headquartes, is the tallest building in Turkey with respect to the time of construction, with 181,1 m. height. Tower 1 is 52 stories high with the entrance floor, a mezzanine floor, 41 office floors, 5 basement floors and 4 mechanical floors. Besides the office floors, the 40 th floor and 41 st floor contain special dining areas and the recreational hall respectively. Tower 1 is separate from all other towers with its own lobbies, cores and entrances for executives and employees. Tower 2 and 3 are identical and each of them has 34 stories with an entrance floor, mezzanine for 26 office floors, 5 basement floors and a mechanical floor. The auditorium building is 2 stories with a multipurpose exhibition hall on the entrance floor and an 800-seat auditorium which is used for concerts and seminars on the first floor. 119

18

Binalar / İş Merkezleri. Kızılay Emek İşhanı

Binalar / İş Merkezleri. Kızılay Emek İşhanı Kızılay Emek İşhanı Mimar Enver Tokyay tarafından tasarlanan Emek İşhanı, yapıldığı dönemin mimari kimliğini yansıtması nedeniyle tarihsel bir değere sahiptir. Kentsel bellekte önemli bir yer tutmakta

Detaylı

Lokasyon - Location. Bağdat Caddesi / Street 4 km. Boğaziçi Köprüsü / Bridge 7 km

Lokasyon - Location. Bağdat Caddesi / Street 4 km. Boğaziçi Köprüsü / Bridge 7 km Lokasyon - Location Harita - Map Ulaşım - Transportation Yerleşim Planı Lay Out Bağdat Caddesi 4 km Kadıköy 5,5 km Boğaziçi Köprüsü 7 km Beşiktaş 10 km Taksim 11 km Üsküdar 11,5 km Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

Binalar Buildings Saðlýk Tesisleri Health Facilities Binalar Buildings Gülhane Askeri Týp Akademisi Hastanesi (GATA) Gulhane Military Medical Science Academy Hospital Kurulduðu Ýstanbul da ve Ankara da

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

4 5 6 7 8 9 10 Ýþ te stres atmanýn keyifli yolu... Günün yorgunluðu ve stresini mi atmak istiyorsunuz? Ýþ te size fýrsat! Ofisim Ýstanbul un hobby odasýnda bilardo, masa tenisi, mini golf, dart, air hokey

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ýdeal Konfor Difüzörü

Ýdeal Konfor Difüzörü Ýdeal Konfor Difüzörü Ideal Comfort Diffuser ÝDEAL KONFOR DÝFÜZÖRÜ (BICD) IDEAL COMFORT DIFFUSER : Malzeme: * BICD Ürün boðazý 1 mm DKP sacdan sývama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatlarý 1 mm DKP sacdan

Detaylı

DENEYİM. Yenilik, Tekfen deneyimi ile birleşiyor.

DENEYİM. Yenilik, Tekfen deneyimi ile birleşiyor. DENEYİM. Yenilik, Tekfen deneyimi ile birleşiyor. Uluslararası standartlarda, sıra dışı ofis projelerine imza atan Tekfen Emlak Geliştirme, sektörün saygın ve güvenilir markalarından biri. Yatırım kararlarını

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE PROJECT FEATURES On 650 sqm of land 2.800 sqm usable area (8 storey) 200 sqm of terrace area 3.000 sqm of leasable area 27 cars capacity of indoor garage, 5 cars capacity of outdoor garage, total parking

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER Sayın Leyla Hanım, İnşaatı devam etmekte olan Trabzon Marin City Projesi nde 2. parsel de bulunan B blok etabıyla ilgili güncel ilerleme raporunu bilgilerinize rica ederiz. Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMIR - TÜRKİYE Fiziki Tarif Söz konusu Gayrimenkul 125.000 m² lik bir arsa üzerinde 20.922,75 m² lik bir kapalı alana sahiptir. Gayrimenkul,

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Ofis Kompleksi Sofya, Bulgaristan Tsarigradsko şose Bulvarı, 7-ci kilometresi

Ofis Kompleksi Sofya, Bulgaristan Tsarigradsko şose Bulvarı, 7-ci kilometresi Sofya, Bulgaristan Tsarigradsko şose Bulvarı, 7-ci kilometresi Şehir merkezi Sofya Havaalanı Tsarigradsko şose Bulvarı 2 km 7 km Vitosha Tabiat Parkı / Komun / STELLA PARK İNŞAAT SAHIBINDEN DOĞRUDAN SATIŞ

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

PROJE GELİŞTİRME YATIRIM KİRALAMA İNŞAAT AVM YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİ

PROJE GELİŞTİRME YATIRIM KİRALAMA İNŞAAT AVM YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİ PROJE GELİŞTİRME YATIRIM KİRALAMA İNŞAAT AVM YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİ KONUM / LOCATION NOVADA OUTLET KONYA Novada Outlet Konya Mağazalar : 23.823 m 2 Restaurant - Cafe : 2869 m 2 Eğlence Merkezi :

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Adres : WOW Airport Hotel stanbul Dünya Ticaret Merkezi 34149 Yeþilköy - stanbul / Türkiye Tel : 00 90 212 468 30 00 Faks : 00 90 212 468 30 40 Web Adresi : www.wowhotelsistanbul.com E-mail : info@wowhotelsistanbul.com

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Artık Sahnede Biz Varız!

Artık Sahnede Biz Varız! Artık Sahnede Biz Varız! ÜRÜNLER Sahne Mekanik Sistemleri Yangın Perdesi Sahne Daraltma Portalı Dekor Askı Sistemi Ișık Köprü Sistemi Hareketli Kablo Makas Sistemi Sinema & Projeksiyon Perdesi Spiralift

Detaylı

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A E L E K T R Ý K ELIEKX ELIEKB ELIEKOII ELIEMK ELIEKAP ELIEDL ELIEKAM ELIETB ELIEDK ELIEDKY ELIEUK 630...6300 A 800...6300 A 160...800 A 100160225 A Aydýnlatma/Plugin Busbar Kanal Sistemleri 4063 A Aydýnlatma

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

ZORLU CENTER SHOPPING MALL - STANBUL BRANDIUM AVM

ZORLU CENTER SHOPPING MALL - STANBUL BRANDIUM AVM AVM MERKEZLER / S ZORLU CENTER - STANBUL BRANDIUM AVM STANBUL ST NYE PARK AVM STANBUL PIAZZA AVM SAMSUN OPT MUM AVM STANBUL PIAZZA AVM KAHRAMANMARA KENT PARK AVM ANKARA PIAZZA AVM ANLI URFA GORDION OUTLET

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS'TE SÜPER MALİKANE REF-İŞ-0024 Muğla / Bodrum

NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS'TE SÜPER MALİKANE REF-İŞ-0024 Muğla / Bodrum NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS'TE SÜPER MALİKANE REF-İŞ-0024 Muğla / Bodrum For Sale - Manor 2,800,000 TL 360 m2 Muğla / Bodrum # Rooms : 5 # Saloons : 3 # Baths : 5 Type of Property : Property Condition :

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Binalar Buildings Ýstanbul Ataköy Konutlarý Istanbul Ataköy Residences Ýstanbul Ataköy Konutlarý dinamik ve sürdürülebilir özellikler taþýyan toplu ko

Binalar Buildings Ýstanbul Ataköy Konutlarý Istanbul Ataköy Residences Ýstanbul Ataköy Konutlarý dinamik ve sürdürülebilir özellikler taþýyan toplu ko Binalar Buildings Toplu Konutlar Mass Housing Applications Binalar Buildings Ýstanbul Ataköy Konutlarý Istanbul Ataköy Residences Ýstanbul Ataköy Konutlarý dinamik ve sürdürülebilir özellikler taþýyan

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

METRO MALL ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZİ

METRO MALL ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZİ METRO MALL ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZİ Size özel bir AVM Ankara nın en özel yerinde... Metro Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi Metro Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi Metro Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi 198

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

değişimin başlangıç noktası

değişimin başlangıç noktası değişimin başlangıç noktası sizin ve çocuklarınızın mutluluğu için... 4.231 m² arazi üzerine kurulu olan 19 katlı 2 blokta, 2+1 ve 3+1 olmak üzere, 105 m² den 146 m² ye kadar toplam 4 farklı tipte daire,

Detaylı

NAZAR EMLAK'TAN DENİZE 0 KONUMLU LÜX VİLLALAR REF- ŞT-0003 Muğla / Bodrum

NAZAR EMLAK'TAN DENİZE 0 KONUMLU LÜX VİLLALAR REF- ŞT-0003 Muğla / Bodrum NAZAR EMLAK'TAN DENİZE 0 KONUMLU LÜX VİLLALAR REF- ŞT-0003 Muğla / Bodrum For Sale - Villa 2,850,000 TL 250 m2 # Rooms : # Saloons : 1 # Baths : Type of Property : Property Condition : Usage Status : Heating

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

Paket Klima Santralleri AIRFEL- GENEL ÖZELLÝKLER AIRFEL Hijyenik ve Konfor tipi Klima Santralleri konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. AIRFEL Klima santralleri ve diðer ürünleri Alman TÜV

Detaylı

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23 Özel ve Devlet İdari Binaları Holding Merkez Binaları İş Merkezleri Genel Amaçlı Ticaret Merkezleri İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS Private and Governmental

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

NAZAR EMLAK'TAN DENİZE 0 KONUMLU LÜX VİLLALAR REF Muğla / Bodrum

NAZAR EMLAK'TAN DENİZE 0 KONUMLU LÜX VİLLALAR REF Muğla / Bodrum NAZAR EMLAK'TAN DENİZE 0 KONUMLU LÜX VİLLALAR REF- 1607 Muğla / Bodrum For Sale - Villa 1,000,000 $ 250 m2 Muğla / Bodrum # Rooms : Ayhan KÖYLÜ # Saloons : 1 Telefon +90 252-382 91 19 # Baths : Type of

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

EKOL LOJİSTİK YALOVA RORO LİMANI

EKOL LOJİSTİK YALOVA RORO LİMANI EKOL LOJİSTİK YALOVA RORO LİMANI İş Veren: EKOL LOJİSTİK A.Ş. İşin Tanımı: Anahtar Teslim Rıhtım, İskele, Depolama, Gümrük ve Yardımcı Binaların İnşaatı Tarih : 2016-2017 Tutar: 27.500.000,00 USD EKOL

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Proje Adı Project Name GÖCEK DMARİN RESORT HOTEL FAZ-2

Proje Adı Project Name GÖCEK DMARİN RESORT HOTEL FAZ-2 ELEKTRİK ELEKTRİK Skala Elektrik, 2011 yılındaki kuruluş tarihinden itibaren mesleki tecrübelerini kullanarak orta gerilim,alçak gerilim, zayıf akım sistemleri ve bina otomasyon sistemleri ile bu sistemlerin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BAL - WB : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL - CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL - CHC

Detaylı

SERVON ASANSÖR Ankara merkezli,türkiye nin her yerine hizmet sunabilen,asansör sektöründe yýllardýr faaliyet gösteren bir kuruluþtur. Kurulduðu 1989 yýlýndan bugüne, sektördeki geliþmeleri yakýndan takip

Detaylı

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere CIFCI CELEBI YAPI Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere örnek iç ve dış mimarisi, geniş kullanım

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yenilenebilir enerji kaynaðý olarak doða... UK CITY, hibrid bir yeni nesil portatif jeneratördür. Geleneksel enerji kaynaklarý ile (örneðin evdeki pri

Yenilenebilir enerji kaynaðý olarak doða... UK CITY, hibrid bir yeni nesil portatif jeneratördür. Geleneksel enerji kaynaklarý ile (örneðin evdeki pri - Yenilenebilir temiz enerji kaynaðý. - Portatif, çok hafif (2.7 kg). - Doðadaki tüm enerji kaynaklarýný elektrik enerjisine dönüþtürme & depolama & kullanma özelliði. - Güneþ, rüzgar, su, ýsý ve hareket

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 1985 YILINDAN BERİ TESLA ELEKTROMEKANİK, BULUT TASARIM VE KAYAZ GRUP ŞİRKETLERİMİZ; YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA AG, OG, AYDINLATMA, VE KABLO SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE NİN YANI SIRA DÜNYANIN SAYILI

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Adres : WOW Istanbul Hotel stanbul Dünya Ticaret Merkezi 34149 Yeþilköy / stanbul Tel : 00 90 212 468 50 00 Faks : 00 90 212 468 50 40 Web Adresi : www.wowhotelsistanbul.com E-mail : info@wowhotelsistanbul.com

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Proje Adı Project Name GÖCEK-DMARİN RESORT HOTEL

Proje Adı Project Name GÖCEK-DMARİN RESORT HOTEL ELEKTRİK ELEKTRİK Skala Elektrik, 2011 yılındaki kuruluş tarihinden itibaren mesleki tecrübelerini kullanarak orta gerilim,alçak gerilim, zayıf akım sistemleri ve bina otomasyon sistemleri ile bu sistemlerin

Detaylı

SARAL GAYRİMENKUL'DEN MEYDAN'DA ULTRA LÜX SATILIK OTEL Trabzon / Ortahisar

SARAL GAYRİMENKUL'DEN MEYDAN'DA ULTRA LÜX SATILIK OTEL Trabzon / Ortahisar SARAL GAYRİMENKUL'DEN MEYDAN'DA ULTRA LÜX SATILIK OTEL Trabzon / Ortahisar For Sale - Hotel 5,000,000 TL 420 m2 Trabzon / Ortahisar # Rooms : 43 Building Floor Number : 5 Construction Year : 2015 Available

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m²

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m² lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 2.500 2,40 TL/m² 7-8 kg/m 2 60 Adet/Palet PK 1010951226 1010951227 KK 1010951228 1010951229 YYK 1010951230 Flex 12,5 1010121225 2.500 2,47 TL/m² 8-9 kg/m 2 50 Adet/Palet

Detaylı

Binalar Buildings Kamu Binalarý Public Buildings Binalar Buildings Ankara Gar Binasý Ankara Central Railway Station Building Baþkentin erken Cumhuriyet döneminde gerçekleþtirilmiþ en görkemli yapýtlardan

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

1) Toplu Malafa / Ball Mandrel 2) Büküm Kalýbý / Bending Die 3) Kaþýk / Wiper Die 4) Clow Collet / Pens 5) Kýzak / Pressure Die 1 2 4 5 3 Ýkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Baðcýlar - Güngören Sanayi Sitesi,

Detaylı

Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Istanbul / Bakırköy

Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Istanbul / Bakırköy Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Dükkan Istanbul / Bakırköy For Rent - Store 100,000 TL 1,600 m2 Istanbul / Bakırköy Room / Division : 2 Open Area (m²) : 1000 Indoor/Covered

Detaylı