EKONOMiK ENTEGRASYON UN ispanya'ya YÖNELiK YABANCI DOGRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERiNDEKi ETKiSi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMiK ENTEGRASYON UN ispanya'ya YÖNELiK YABANCI DOGRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERiNDEKi ETKiSi"

Transkript

1 EKONOMIK YAKLAŞlM EKONOMiK ENTEGRASYON UN ispanya'ya YÖNELiK YABANCI DOGRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERiNDEKi ETKiSi 47 MURAT ALlCI Dünya ekonomisinde 1980'lerden bu yana önem kazamın ana eğilimlerden ikisi, bölgesel ekonomik entegrasyonların yaygınlaşması ve güçlenmesi ile özel dolaysız yabancı sennaye yatırımlarında gerçekleşen hızlı artıştır. Gerçekte gümrük birliklerinin refah etkilerini ele alan teoriler, uzun süredir bu iki eğilim arasındaki ilişkiye işaret etınektedir. Bu çalışmada söz konusu bağlantı 1986 yılı başında Avrupa Topluluğuna (şimdiki AB) tmn üye olan İspanya bağimmnda incelenmeye çalışılacaktır. /.BÖLGESEL EKONOMIK ENTEGRASYONLARI VE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI 1.1. Çokuluslu Şirket Stratejileri ve Dolaystz Yabanct Sermaye Yattnmlan Üzerindeki Etikisi Günümüz dünya ekonomisinin şekillenmesinde en az ülkeler kadar önemli bir role sahip olan ÇokUluslu Şirket (ÇUŞ)'lerin çeşiili ülkelerde yaptıklan yatınmlar, dünya ekonomisi yabancı sermaye stoğunun önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Günümüzde dünya üzerinde yaklaşık CUŞ'in kontrol ettiği şube bulunmaktadır yılında en büyük 100 ÇUŞ'in dünya üzerindeki yatırıınlan, dünya ekonomisi uluslanınısı yatınm stoğunun% 14'üne eşittir (UNCfAD-PTC- * Hazine Müste~arlı~ı, Uzman Yardımcısı Ekonomik Yakla~ım, Cilt 6, Sayı 16, Ilkbahar ~995

2 MURAT ALlCI 1993:4-5) Bu açıdmı, ÇUŞ'lcıin yalının stratcjilcıi yab~mcı scnnaye yatırunlanıun trendine ilişkin pek çok gencllcınedc rcfcr..ıns teşkil etınek.1c ve cntcgmsyonun yabancı scnnayc akııııları üzerindeki etkisini değerlendirirken de bir takım tespitlerde buluıunayı kolaylaşllnnaktadır. Uluslarar~L"\ı entegrasyon tcorisyenlerinin öngörülerine dayalı olarak, bölgesel ekonomik entegrasyon oluşumlarının statik ve dinamik etkilerinin bölgeye yapılaıı uluslararası yatırımları arttırdığını söylemek mümkündür. Sözkonusu artışa sebep olan faktörlerin en başında ÇUŞ'lerin ticari engellerin kaldırılmasıyla bölgede yeni oluşan oruuna uyum sağlama stratejilerinin incelenmesi gcrekıncktcdir. ÇUŞ'in ekonomik entegrasyon içinde yer al;m ülkelerle, entegrasyon öncesi ticari ilişkilerine ve bölge ülkelerinin çeşitli niteliklerine göre değişim gösteren bu statcjileri, ihracatı ik~une eden savunına yatırımları, rasyonalize edilmiş yatırımlar, ihracatı ik~une eden lı ücum yatırımları ve yeniden organize edilen yatırımlar şeklinde sınıt1mıdınnak mümkündür (UN-CTC-1990:2-5) Entegrasyon öncesi bölge ülkelerinden hcrluuıgi birine ihracat yapını ÇUŞ' ler,,entegrasyondmı sonra mevcut ticari engeller, bölge içinde kaldınlıp, üçüncü ülkelere karşı orwk bir şekilde uygulanınaya başlandığında, bölge ülkelerindeki rakiplerine karşı rekabet üstünlüklerini kaybcdcccklcrdir. Dolayısıyla, üretim bakımından sahip olunan rekabet üstünlüğünün, sözkonusu ülke pazarı açısınd;m bir anlamı kalmayacaktır. Bu durumda, dezavantajlı konuma düşen ÇUŞ 'ler, ihracat yoluyla entegrasyon öncesi kazanılan paz:.ır payını korumaya ve bölgede uygul<ınmı ortak gümrük tarifesi ve tarifc-dışı engelleri <ejmaya yönelik olarak, bölgede direkt üretim amacıyla yatırımlar yapma yoluna gideceklenlir. S tratejiııin belirleyici unsuru bölge-içi ticaretin, bölgeye dışarıdmı yapılacak ticaretten daha cazip hale gelmiş olmasıdır. Bu tür ÇUŞ stratejileri, "ihracatı ikame eden savunma yatırımları" (Defensive Export Substituting Investınent) olarak adlandırılmaktadır. Zira mevcut pazar payının savunulması sözkonusudur. İhracatı ik<une eden savunına yatırıınhırı, imalat sektöründe faaliyet gösteren üçüncü ülke ÇUŞ'lcri tarafından izlenen bir stratejidir. İhracattmı vazgeçilip, bölge pazarındaki pay, bölgede direkt üretim yapıp, bölgede kurulu şube şebekesi aracılığıyla yapılan satı~larla korunmaktadır. Dolayısıyla bu tür yatırımlara ticaretin yerini alan yatırunlar demek mümkündür. Böylesi yatırımlar kısa dönemde ülkeye yapılan yalnuıcı sermaye yatırımlarını arttırınakla birlikte, ÇUŞ'lerin entegrasyona uyum sağhunalarıyla birlikte sona enncktedirler. Bu yüzden ihracatı ikmne eden savunma yatırımlannın etkisi statik bir etkidir. (UN TCMD-1993a,:ll-14) Ekonomik entegrasyonlayaratılan büyük pazarın, kitlesel üretimin sağlayacağı ölçek ve almı ekonomileri bakımından da değeri <ırtınaktadır. Bölgesel pazar, ölçek ve alan ekonomileri yoluyla, üretimde daha çok etkinlik ve düşük maliyet sağlayacak niteliktc ise, bu durum ÇUŞ' leri bölgedeki mevcut yatırımlarını artırınaya teşvik edecektir. Zira dü~ürülcn maliyet kar marjını genişletecektir. Bölgede yatırım yapıl<ırak üretime daha rasyonel bir yapı kazandırıldığınd~m. bu çeşit ÇUŞ stratejilcrini, "rasyonelize edilmiş yatırıml;ır" (Ras-

3 ., EKONOMIK YAKLAŞlM 49 tionalizcd Investıncnl) olarak adimıdırmak mümkündür. Stratejinin temel mnacı uluslararası maliyet farklarından istifade ctınektir. Bölgesel ekonomik entegrasyonla birlikte ÇUŞ'Icrin izledikleri diğer bir strateji de "ihracau ikame eden hücum yatırımları" (01Tensive Export Substituting Invesunent)'dır. Entegrasyondan sonra da bölgeye ihracat yapınaya devmn eden veya bölgeyle ticari ilişkisi bulunmayan ÇUŞ'ler, entegrasyonun derinleşıneye başlmnasıyla birlikte, piyasanın genişlemesi, talep artışı ve hızlı teknolojik gelişme karşısında, ihracatı sürdünneyi riskli bulup, bölgesel pazara nüfuz edebilmek için, bölgede direkt yatırım yapma yoluna gidcbilirlcr. Burada genel olarak amaçlanan, hızla gelişmesi beklenen bölgesel pazarda "önce gelen" pozisyonunun yarattığı avmhajlardan faydalaııınaktır. Böyle bir stratejiyle ÇUŞ'lcr, denilcşen cntegrasyonun risk unsurunu önemsiz hale getirdiği gelişen üye ülke ve ürün piyasalarında kendilerine bir yer edinme yi ya da mevcut paylarını artw1nayı hedctlemcktedirler. Rasyonalize edilmesi yatırımlar ve ihracatı ikame eden hücuın yatırımlan stratejileri, hem bölge ülkeleri ÇUŞ'leri tarafından, hem de üçüncü ülke ÇUŞ'leri tarafından izlendiğinden bölgede yapılan uluslararası ya!.ırımları artırmaktadır. Dolayısıyla, yabancı sennaye stoğunu arttınnak bakıının çift yönlü bir etkiye sahiptirler. Ayrıca, bu tür yatırımlar, ihracatı ikame eden savunma yatırımlarında olduğu gibi, yalnızca imalat sektöründe değil, hem imalat, hem de hizmetler sektöründe görülmektedir. imalat sektüründe faaliyet gösteren ÇUŞ'lcrin mevcut paylarındaki artış, imalat sektörüne h<mkacılık, sigortacılık, taşımacılık gibi konularda hizmet veren ve müşteri tab<mıın kaybctınck istemeyen hizmetler sektörü ÇUŞ'lerini bölgede yatırım yapınaya teşvik edecektir. Yine ihracatı ikame eden savunma yatırımimmdan farklı olarak bu iki startcji doğrultusunda yapılan yatırımların etkisi dinamik bir etkidir. Başka bir ifadeyle, bu tür yatırımların etkileri orta ve uzun vadede görülmekle birlikte, zmnan içinde kendini yineleyen ve devam eden bir niteliktedir (UN-CTC-1990:5-6). Art<m yatırımlar bölgede etkinliğin ve gelirin artmasımı böylece bölgenin yeni yatırımlar için daha cazip hale gelmesine ve bölgeye yabancı sermaye akışının dcvmn etınesine katkıda bulunur. Ayrıca kitlesel üretimle birlikte yüksek maliyetli AR-GE çalışınalarının geniş müşteri tabanına yayılarak mn ortize edilmesi mümkün olduğundan, yapılan AR-GE çalı~ınalarıyla yatırımlar daha karlı hale gelecek, böylece bölgeye yapılan yeni yatırımlar artm ak devam edecektir. Daha çok entegrasyona üye ülke şirketlerince izlenen bir diğer ÇUŞ stratejisi de, "yeniden orgmıize edilen yatırımlar" (Re-orgmıizcd Invesuncnls) şeklinde görülür. Ekonomik cntegr<l'>yonla yaraulcm geniş pazar, entegrasyon üneesi duruma güre ülkelerin kaqıl~l~tırmalı üstünlükleri dcğiştiğinden, ÇUŞ'lcrin yatırım kaynaklarını bölge içinde yeniden düzenlemelerini gerekli kılacaktır. Yeniden orgmüze edilen yatınınların entcgr<l'\yon içinde yer aları ülkeler arasındaki sermaye akımı üzerindeki etkisi, ülkelere güre değişim gösterirken (birimle artırırken, diğerinde azalması), ~ölgedeki topl~un yab<mcı sermaye stqğumla ö nemli hir değişiklik olmayacaktır. Bölgede hem imalat, hem de hizmetler sektöründe l~ıaliyet gösteren şirketlerin, üretim organizasyonlarını ulusal sınırların dışıııa çıkararak, bölgesel bir anlayışla yeniden diizeıılcınelcri, üye ülkelerin rekabet üstünlüğüne sahip sektürlcriııdeki ya-

4 ~ 50 MURAT ALlCI bancı sennaye yatınmllınnı artıracaktır. Üye ülkelerin belirli sektörlerdeki uzımmlaşmaları arttıkça, yeniden org:mizc edilen yatmmların bölge içindeki hareketliliği hız kazanacaktır. Buna bir ölçüde entcgrasyonun bölge-içi yatırım saptırıcı etkisi demek ınümküdür. Yeniden organize edilen yatırımlar, bölgenin üretim faaliyetlerini daha rasyonel hale getirerek yeni ölçek ekonomileri, teknik gclişm~ ve scnnaycyc daha yüksek getiri sağlayabildiği ölçüde, bölgede yapılacak yatırımları artırıcı bir etki ymatınaktadır (UN-TCMD- 1993a:12) Tüm tanımlanarı durumim-da cntcgrasyonun ulushu-<u-<l'iı yatırımlar üzerindeki etkisidinamik veya statik: bölgeiçi ÇUŞ'lcri veya üçüncü ülke ÇUŞ'leri tarafından; imalat veya hizmetler sektöründe - bölgedeki yabancı scnnayc stoğunu ve akımını arttırıcı bir etkidir. Dolayısıyla bölgesel ekonomik entcgrasyonun yatırım yaratıcı bir etkisi vardır. (UNC TAD-DTCI-1994,: 6-7) 1:? Bölgesel Ekonomik Entegrasyon: Gelişmekte Olan Ülkeler Uzerindeki Etkisi Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Bölgelerdeki Entegrasyon Oluşumlan Bölgesel ekonomik entegrasyon oluşumlarının, uluslararası yatırımları artırıcı etkisi, entegrasyonun yarattığı makro-ckonomik etkilere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (UN TCMD-1993a,:35-39) Örneğin ticari engellerin kaldınldığı bir bölgede ölçek ekonomisi faydalarını sağlayan bir ortmnın olması tüm şirketleri üretimde uzmanıaşına yönünde teşvik edecektir. Uzınanla~manın yarattığı üretim etkinliği ilc doğru orantılı olarak, bölgedeki yatırımlar da artış göstercektic Bunun yanısıra, üretimden kaynaklanan rekabet üstünlüğü, ticari engellerin kaldırıldığı bölgede daim çok belirleyici olacağından, entcgrasyonla birlikte bölgede rekabet de artacaktır. Rekabetin artinasına dayalı olarak hem yerel hem de uluslararası yatırımların artınası mümkündür. Ekonomik entegrasyonun bir diğer etkisi, bölgedeki teknolojik gelişmenin, artan rekabetin, yükselen gelirin ve geniş piyasanın da etkisiyle hız kazanınasıdır. Bu da bölgede AR-GE'yc dayalı yatırımların kfu lılığını artırır ve bu alanda yapılacak yatırımları cazip hale getirir. Bölgesel ekonomik cntcgrasyonun yabancı sermaye girişini artırması, cntcgrasyonun yukarıda belirtilen makro-ckonomik etkileri ne derecede sağlayabildiğinc bağlıdır. Bu da entegrasyon içinde yer alan ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi ilc yakıııdmı ilgilidir. Dolayısıyla bu noktada, entegrasyon oluşuınunun, gelişmiş ülke (GÜ) ekonomileri veya gelişmektc ohm ülke (GOÜ) ekonomileri arwmıda yer alınası ölçütüne göre yabmıcı sennaye yatırımlarının farklı eğilimler göstcrcccğini bclirunck gerekir.

5 EKONOMIK Y AKLAŞIM 51 n J. 1 GOÜ ekonomileri arasındaki bölgesel entegrasyon, ~irketler açısındıuı üretimde uzmanlaşmayı ve ölçek ekonomilerinden faydal:mınayı, mevcut altyapı iınk<uılarının yetersiz olması, yatırımlar için kalifiye i~gücü ve yeterli fon bulunması gibi sebeplerden dolayı zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla böyle bir cntegrasyonun yabancı sennaye giri~ini artırıcı etkisi oldukça önemsiz düzeyde olacaktır. Ayrıca, GOÜ' in oluştunluğu entegrasyonun yaratacağı bölgesel pazar, genel olarak hem nitelik bakımından (kişibaşına dü~en milli gelir), hem de nicelik bakımından (nüfus) cezbedecek özelliklere yeterince sahip değildirler (UN-CTC-1990,:8) Entegrasyonun ilk <L~amasında yabancı sermaye girişi mtış gösterse de, bölgesel talep yeteri kadar bir artış göstennezse, bölgeye yeni giri~lcr olmayacak, mevcut yabancı sennaye yalınınları da azalmaya ba~layacaktır. Yukarıda değerlendinnclerden anlaşılacağı üzere, herşey sabit olmak koşuluyla GÜ a rasındaki bir ekonomik entegrasyon, GOÜ'i içine alan bir ekonomik entegrasyon oluşumundan yabancı sermaye çekmek açısından daha avantajlı bir konumda olacaktır. GÜ ekonomileri dinrunik bir bölgesel ekonomik entegrasyon yaratmwıın önemli unsurları olan teknolojik gelişmişlik ve altyapı imkanları ilc yeterli sermaye ve yetişmiş işgücü bakıınından daha avantajlı konumdadır Entegrasyon Ve Yabanct Sermaye Yat1nmlannl Saptirtel Etkisi Yatırım yaratınanın yanısıra, bölgesel ekonomik entegrasyoııun yatırım saptırıcı bir ek kisi de vardır (UN-TCMD-1993a :40-42) Entegrasyonun statik etkilerine bağlı ol<u <ık, ticaretin (üye ve üçüncü) ülkeler arasmda yün değiştirmesi veya sona ermesi, yatırımlar açısından da benzeri elkiler yaratac:_ıktır. Yukanda incelenen ÇUŞ stratejilcrinden, yeniden organizasyon yatırıınl:m, entegrasyonla birlikte üye ülkeler arasında yatırımların sapma potansiyeli olduğunu göstennektedir. Üye ülkelerin benzeri ekonomik geli~ıni~lik düzeyinde oldukları ve dünya ekonomisindeki konjonktürel dalgalanmalard<m hemen hemen aynı düzeyde elkilendiklcri gözönünde bulundurulduğunda, cııtcgrasyonun bülge içinde yatırun saptırıcı elkisini gözlemlemek nisbeten mümkün görünmektedir. Anc<ık eııtegr<l,yond<m dolay lı ohu ak elkilcncn ve t<un<unen f:uklı ekonomik gelişmişlik düzeyindeki ülkelerden veya bölgelerden entegrasyon bölgesine saptırılan yatırımku-ı tqhis etınek oldukça güçtür. Entegrasyonun üçüncü ülke yatırımim-ı üzerindeki saptırıcı etkisini ortaya koyabilmek için, öncelikle yatırımcı ınotiline göre yatırımlar, saptınlması mümkün ol;uı yaurıııılar ve mümkün olmayan yatırımlar olmak iki grupla incelemek gerekir. Doğal kayn;ı.klara ve hizmetler sektörüne yapılan yatırımlar ilc yalınının yapıldığı ülke piyasasıııa yönelik yaunınlar, konum-spesifik yatırunlar olduğund;m herhangi bir entegm' yon oluşumund;uı et.kilcıımeleri ıniiınküıı gürüıııncıncktcdir. Öte yandan, ilıracaıa yönelik ve özellikle de cnıck-yoğuıı imalat sektörü yatırımları ise entegr<l"yoııun yaurım saptırıcı cıkisinden etkilcnınc olasılığı daha yüksek ol;uı yalınıniardır (Agarwal-1994,:30-32).

6 .""!!!""' « MURAT ALlCI Bu sınınamaya göre imalat sektörü yatırımlarında görülmesi olası yatırım sapınasından bahsedebilmek için bir takıın varsayımların kabul edilmesi gerekmektedir. (UN-CfC 1990,:2-4). Öncelikle, bölgedeki yabancı sermaye yatırımlarındaki artışın dünyadaki yabancı sennaye akımlarındaki artıştan değil, yalnızca entegrasyon oluşumuna gidilmesinden kaynaklandığı varsayıını gözönünde bulundurulmalıdır. Yabancı sennaye yatırımlarındaki artışın tek sebebi entegrasyondur. Bir ölçüde gerçekçi görünmese de, cntegrasyonun dinamik ve statik etkilerinin yatırımları artırıcı bir ort::un yarattığı bu varsayımı kısmen doğruhıınaktadır. İkinci olarak, ÇUŞ'lerin -yatırım imkanları (sermaye, yetişmiş yönetici ve teknik personel) sınırlı kabul edilmelidir. Bir ülkede yatırım yapmak için, diğer bir ülkede yapılacak olan yatırımdan vazgeçilınelidir. Entegrasyonla yaratılan piyasa fırsatlarından yararlanmada "önce gelen" ilkesinin önemli olduğu düşünülürse, bu varsayım da kısa dönemde kısmen doğrul::uıabilir niteliktedir. Ancak günümüzde çağdaş 1inmıs araçlarının varlığı, bu varsayımı orta ve uzun dönemde gerçekdışı kılmaktadır. Son olarak, entegrasyon bölgesinde yatırım yapılaıı yerin, yatırımlarının saptınlması beklenen ülke veya bölgenin konumsal avantajlarını ikame edebilir olması gerekmektedir. Gelişen teknolojinin de yardımıyla coğrafi uzaklıklara bağlı kalmadan, üretim orgıuıizasyonları oluşturmı ÇUŞ faaliyetleri, bu varsayımla gözardı etinekle birlikte, spesifik ömekler için konumsal ikamenin doğrulanması mümkündür. Görüldüğü gibi, oldukça kısıtlayıcı varsayunlara dayanmakla birlikte, entegrasyon un ü çüncü ülkelere yapılan yabancı sennaye yatırımlarını bir ölçüde saptırdığını kanıtlamak ınüınküdür. Ancak, ülkelerin farklı ekonomik yapı ve iınkanlara salıip olduğu gerçeği gözönünde bulundurulması gereken önemli bir noktadır. Dolayısıyla, kıyaslaınayı kolaylaştırma imkanı sağlayan bir unsur olarak, entegrasyon bölgesine üye ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyinin, yatırımlarının saptınlması beklenen ülkelerle benzeri niteliktc olması durumunda, entegrasyonun yatırım saptırıcı, başka bir ifadeyle yatırım çeken "manyetik etkisi"nden sözetmek bir anlaın akazanacaktır. (UN-CTC- 1990:7) Son olarak, cntegrasyonun yatırım saptırıcı etkisinin, yukarıda sözedilen değişkenlerden önce, izlenecek olan bölgesel dış ticaret ve yabancı sermaye politikalarına bağlı olduğunu ifade etmek gerekir. Şayet, bölgesel piyasa, yabancı yatırımcıları cczbedecek niteliklere salıipse, yatırım saptırıcı etkiden bahsetınek mümkün olacaktır. 2. AVRUPA BIRLIG/'NE ÜYELIKTEN ÖNCE ISPANYA EKONOMISI VE YABANCISERMAYE YA TIR/MLARI 2.1. Ispanya Ekonomisinde Yabanct Sermayeye Yönelik Politika ve Uygulamalar Serbest piyasa ekonomisinin düzenli bir şekilde işlemesi için gerekli olan, çağın gereklerine uygun bir alt yapı, yabancı yatırımcıların ülke seçiminde dikkate aldıklan önemli unsurlardan biridir. Modem ulaşım ve iletişim imkanlarının yamsıra, liberal yasal düzen-

7 EKONOMIK YAKLAŞlM 53.ll c l ı ı n n j ~- n 1 lernelerin ve ekonomik yapılanınanın da yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilen bir ortam oluşturulmasında önemli olduğu bilinmektedir (UN-CTC-1991a :28-31) Yatırım k.c'l.falarının verilmesinde önemli rol oynayan en11asyon, faiz oranı ve döviz kuru gibi makro değişkenlcrin istikrar gösterınesinin yanında, yabancı yatırımcıların, yatırımiarına ilişkin risk değerlendinnelerinde, politik istikrar, yabancı sennaye rejiminin yasal dayanaklarının netlik taşıması ve liberal hükümler içennesi, üzerinde durdukları diğer önemli noktalardır. İspanya'nın da, ülkeye yapılan yabancı sennaye yatırımlarını artırmadaki başarısı, bir ölçüde, ülkede sağlanan ekonomik istikrar ve liberal yasal düzcnlcınclcrin sonucunda elde edilmiştir. Ülkenin 1970'lerin sonunda doğru, AB entcgrasyonu içinde kendisine yer ardilladaki kararlılığı da bu başarının artarak devam etmesinde etkili olmuştur Ydt Istikrar Programt 1959 yılı öncesinde İspanya'nın izlediği sanayilqmc stratejisi, daha çok devlet ınüdalıclcsiyle yürütülen, korumacı politikalara dayanıyordu. İthalat sınırları, katı bir ihracat lisaııs uygulaması, yaygın!iyat denetimleri ve üretimi tümüyle belirleyen bir mevzuat yapısı geçerliydi yılında uygul;unaya konuhm ve ülke ekonomisine liberal bir yapı kazandırmaya yönelik istikrar programıyla birlikte ülke ekonomisinde belirgin bir iyileşme gözlendi. Prograın hedeileri doğrultusunda, 1958'dc %33 ohm cnnasyon onunnın 1960'da %1.5'e indirilmesi ihracatlaki %50'lik artış sonucu dış ticaret dengesinin 1951'den sonra ilk defa fazla vcnnesi ve turizm sektöründeki hızlı gelişmenin de etkisiyle ödemeler bilançosunda kaydedilen iyileşme, İspanya'nın 1959 öncesinde çok durgun seyreden ekonomisine yeniden büyüme i vmesi kazandırdı yılları arasında İspanya ekonomisi yılda ortalama %7.3 oranında büyüdü (Lopcz-1988,:3-4). Ekonomideki libcralizasyon önlemleri, yabancı sermaye rejimine de yansımıştı. İspanyol şirketierinde hisselerin %50'sinden fazlasını almamak kaydıyla yabancı yatırımcılara izin verilmesi şm tı kaldırıldı. Hede11enen; İspanya'nın bu dönemde kaydctliği hızlı ithalat artışı ve sanayileşme harcmnalarının linansmanında yabancı sermayeden yararlanabilmekli (Lopez-1988,:5). İspanya ekonomisini yabancı yatırımcılara karşı cazip hale gelinneye yönelik önlemler, 1975 yılında Fr;mco'nun ölümüyle son bulmı, ülkedeki diktatorya üzerine kurulu siyasi rejimden dolayı istenilen ölçüde clkili olmadı. Yine aynı nedenle, 1962 yılında ülkenin AB 'ne üyelik başvurusu sonuçsuz kaldı. I 975 yılı soıırwmıda, ülkede meydana gelen siyasi değişiklik, 1977 yılında yapılan ikinci başvuruyla, 1986 yılında tam üycliklc sonuçlanacak ohuı, İspanya'nın AB'nc entegr<l-;yonu slircci ba.~ladı (VBAD-1994, :89-90).

8 _..,~ -----~ "'- 54 MURAT ALlCI İsp<mya ekonomisinin 1959 sonrasında kaydettiği büyüme ba~arısı, petrol fiyatlarında büyük arlışın yaşandığı 1973 yılına kadar sürdü. İspanya'nın net petrol ithalatı, 1973~ 1980 yılları arasında dolar cinsinden% 1229 artış gösterdiği için, Birinci Petrol Şoku'ndan en çok etkilenen BaLı Avrupa ülkelerinden biri oldu. Ülke ekonomisinde, AB ilc bütünleşmc sürecinin hızlanacağı 1984 yılına dek sürecek bir bunalım dönemi ba~ladı (İKV-1990, : 18-22) Ytft Uyum Politikalan 1985 yılı ortalarında İspanya'nın AB'ne tmn üyeliğini kolayhl~lırma amaçlı bir dizi önlem arasında, doğrudan yabancı yatırımlan ilgilendiren yasalarda libcralizasyona gidilmesi de yer alıyordu. Önceki düzenlemelere göre, sennayesi 25 milyon pesata'yı aşan kuruluşların %50'dcn fazla hissesini almak isteyen yabancı yalırııncıların resmi izin alınası koşulu vardı. Daha küçük kurulu~lara yapılan yabancı yatırımlar ve yabancılm ııı %50'dcn az hisscyi ellerinde bulundurduğu durumlarda, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne başvuru zorunluluğu ve 30 gün içinde iliraz gclınezse yalının yapabilme hakkı bulunuyordu. 1985'te alınmı önlemlerle, bu ikinci kategorideki "düşük" yabancı sermaye girişlerine uygul;man prosedür, büyüklüğü ve koşulları ne olursa olsun, bütün yatırımlara uygulanmaya başladı. Stratejik sektörler olarak nitelendirilen savunma, kmnu hizmetleri, hasm-yayın ve hava taşımacılığında ise, önceden izin zorunluluğu sürdü. (MTMR 1995, :14-18) Daha liberal bir yapı kaz<man yabancı sennayc rejimiyle birlikte, İspanya'nın AB ile daha yakın bağlar içine girmesiyle art<m siyasi islikr<u ı sayesinde, ülkenin yabancı yatırımcılar nezninde cazibesi arunaya başladı Ispanya'daki Yabanc1 Sermaye Yattnmlan: 'li yılim-ın başından itib<u-en GOÜ' c yapılan yabancı sennayc yatırımlarının sürekli bir mtış eğilimi ( Y93 yılları ması yılda orlal~una %20) güsleriyor olması, İspanya' daki yabancı sermaye yatırımlarındaki <utı~ın, dünya ekonomisinden soyutlmıarak, salt AB entegrasyonuna katılım süreci içinde olmasından kaynaklandığı görüşünü pek gerçekçi kılmarnaktadır. Ancak İspanya'nın AB'ne üyeliği hazırlık sürecinin hız kazmıdığı 1980'li yıllaa.n başından itibm-en, yabancı sennaye yatırımlarında görülen artış, ülkenin geçmiş yıll~u daki perfonnansıyla kıyaslandığında, entegrasyonun ülke ekonomisi üzerindeki etkisi anhun kazmunaktadır yılları arasında yılda ortalmna 706 milyon dolar yabmıcı sennaye çekebilen İspmıya'da, 1981 yılında milyon dolarlık yabancı sennaye yalınını yapılmış ve 1Y80-1Y85 yılları arasında ülkenin yabancı sennayc yatırımları yılda ortalmna %3 oranında <u ıış göstermiştir (OECD-1993b,:4-5) IY82 yılları arasında ülkedeki yabancı serın<ıyc yatırımları İsp<mya'nın gayrisafi yurtiçi sabit sermaye oluşumunun %4.1'ine ulaşını~tır (UN-CTC- I ljy I a: 4-5).

9 ., EKONOMIK YAKLAŞlM ~- ı' ı n a ) e ı 1 İspanya, AB 'ne kaulıın öncesinde smıayi ülkesi görünümü taşımıyordu. Zira, sanayisi çok küçük ölçekli i~leunelerc dayalı idi. O yıllarda tüm İspanyol i~leunelerinin sadeec %0.2'si SOO'den fazla çalıştıran büyük sanayi i~letmclcriydi (VBAD-1994). Dolayısıyla, yabancı sermaye yatırımlarını artırıcı bir etki yaraunıştır yıllhm arasında yabancı sennayc yatırımlarında meydana gelen artışta, hem AB ülkelerinin, hem de üçüncü ülkeler tarafındmı yapılan yatırımların etkisi olmuştur (Tablo II). Ancak, İspanya'nın yabancı sennaye verileri, yatırımcı ülkelerin, farklı motiflerle yatırımlarını arurdıklannı göstermektedir. Örneğin kom~u ülke Fransa'nın yatırımları, entegrasyonun hemen öncesinde İspanya' daki yabancı scnnayc'nin önemli bir bölümünü teşkil cunektedir. Buradan, Fransız şirketlerinin İspanya piyasasında "önce gelen" konumundan yararlanma ve müstakbel üye ülke piya.-;asına nüfuz etme çabasında olduklarııu söylemek mümkündür. Aynı strateji, İngiltere, Almanya ve Hollanda Şirketleri için de geçerlidir. Bir gencilerne yapmak gerekirse, AB şirketlerinin, entegrasyon öncesinde İspanya' da izledikleri strateji, ihracatı ikmne eden h ücum yatırımları şeklinde olmuştur. İspmıya' daki en büyük yatırımcı üçüncü ülkeler, ABD ve Japonya' dır. Her iki ülke ~irketlerinin de, İspanya'nın AB 'ne üyeliği sonrasında kar~ıla~acakları bölgesel ticari engellerden dolayı, ihracat yoluyla elde ettikleri İspmıya'daki mevcut pazar paylarını. korumaya yönelik olarak, ihracatı ikmne eden savunma yatırımları yaptıklan söylenebilir. Zira, bu ülke şirketlerinin yatırımları 1986 yılına kadar dcvaın ctıni~, sonrasında gözle görülür bir düşüş yaşamı~lardır. Entegrasyonun bu ülkelerin yatırımları üzerindeki ctkis~statik bir ctki olmuştur (Tablo V ve Tablo VIII) SeklÖrcl olarak, 19X yılları arasında, t:mın ve ınadenciliğe yönelik birincil sektör yatırımlannın düşme eğilimine girdiği; bununla birlikte imalat ve hizmetler sektörlerinde belirgin artışların yaşandığı gözlenmektedir. (Tablo IV) Entegrasyondaıı etkilcnmesi teorik olarak mümkün görünmeyen birincil sektör yatırımlarının, entegrasyona fazla duyarlı olmadığı, İspanya örneğinde açık bir şekilde görülmektedir. Öte yand<m yine, entegrasyonla birlikte imalat sektörü yatırımlarının hızla artacağı ve belli bir süre sonra imalat sektörüne hizmet veren bankacılık, sigortacılık ve ta~ımacılık gibi ahuılarda faaliyet gösteren şirketlerin, entegrasyon bölgesinde yatırım yapan mü~ teri tabanını kaybetıncmck için, sözkonusu bölgede yatırım yapma gayretinde olacaklarına ilişkin teorik öngörü, İspanya' daki hizmetler sektörü yatırımlarında 1986 yılı sonrasında gözlenen artışlarta somutluk kazanmaktadır. imalat sektörü yatırımlarının artınasında, 1985 yılında OECD ortalmnasının %43 altında seyreden i~gücü ücretlerinin önemli etkisi olduğu da ifade edilmelidir. (VBAD-1~~4, :92) 3. AVRUPA BiRLIG/'NE ÜYELIK VE ISPANYA'DA YABANCI SERMAYE YA TIR/MLARI İspanya 1 Ocak 1986 tarihinde AB üyesi olınu~ ve Birlik y<l'\aları bu tarihten itibaren ülkede gereçli olmaya haşhunıştır. Bununla birlikte İspanya'nın Birliğe katılımıyla ilgili

10 56 MURATALlCI olarak çıkarılan Giriş Yasası bir geçiş dönemi öngönnüş, ancak bu dönem 1992 yılı sonu itibariyle son bulmuştur. Bu doğrultuda İspanya'nın AB'ne yönelik tüm gümrük tarifderi 1 Ocak 1993 tarihinde yürürlükten kalkınıştjr AB/ne Üye Ülke Yattnmlan İspanya'nın AB 'ne katılımından sonra, yabancı yatırımcıların ülkeye olan ilgisinin bir akma dönüştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Yabancı sermaye yatjrımlarının yıllanndaki büyüme oranı % 76.9'dur. (Tablo I) AB ülkelerinin 1986 ve 1987 yıllarında İspanya' da yaptıkları yatırımlar, İspanya'nın aynı yıllardaki yabancı sermaye yatırımlarının yarısına eşittir. Bu oran sonraki yıllarda da artarak devam etjniştir. (Tablo II) Artışın temelinde, İspanya'nın AB yasal düzenlemelerini uygulamaya başlamasının yanısıra, yaklaşık 35 Milyon nüfuslu ülkenin, ölçek ekonomilerinden faydalanmaya müsait bir piyasa yapısının olması da etkili olmuştur. Üyelik sonrası, AB' ne üye ülke şirketleri, İspanya' da işgücü ücretlerinin nisbeten düşük olması nedeniyle emek-yoğun ve ihracata yönelik yatırımlarını İspmıya'ya kaydınnışlardır. Bu noktada, Avrupalı şirketlerin yatırım kaynaklarını İspanya'yı da içine alan entegrasyon bölgesi içinde yeniden düzenleme yoluna giderek, yatırımlarını yeniden organize ettiklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu anlayışla, ülkenin rekabet üstünlüğü sağladığı, otomotiv ve kimya sektörlerinde yapılan yaurımlar, imalat sektörünü, entegrasyon un ilk yıllarında ülkenin en çok yabancı sennaye çeken sektörü haline getirmiştir. Bölge-içi ülkelerin entegrasyon süreci içinde piyasmun sağladığı maliyet avantajlarından yararlanmak ve etkin üretim sağlamak amacıyla yaptıkları rasyonelize edilmiş yatırımlar ve piyasada pay kapmaya yönelik ihracatı ikmne eden h ücum yatırımları, kendini yineleyen ve artarak devmn eden bir özelliğe sahip olduğundan, AB ülkelerinin, İspanya'daki yabancı sennaye yatırımları içindeki payı, üyelik sonrasında da artarak devmn etjniştir. Ancak, katılım sonrası, İtalya ve Almanya'nın ülkedeki yatjrımlarında görülen azalmalar, bu iki ülke şirketlerinin, İspanya'nın katjlımıyla genişleyen pazara uyum sürecini tmnmnladıklarını göstennektedir. (Tablo II) AR-GE harcmnalarının GSMH' nın %1.1 'ni teşkil ettiği İspanya' da, yabancı yatıruncıların ülkeye getirdikleri yeni teknolojiler de, ülke ekonomisindeki yatırım artışlarında etkili olan diğer önemli bir unsurdur. (VBAD-1994) 3.2. Üyelik Sonras1 Şirket Birleşmeleri Ve Iktisaplan Dünya ekonomisinde artan karşılıklı bağımlılık ve küreselleşmenin, şirketler düzeyinde, bütünleşıu.eye uyumun ünemini yöntemlerinden biri olarak şirketlerarası birleşme (Mcrgers) ve iktisapların (Acquisitions) ünemini artırdığı bir gerçektir. 1980'lerin ikinci yarısında, ÇUŞ'lerin uluslar~mısı üretim ağlarını genişletjne stratejilerinin bir parçası olarak şirketler arası birleşme ve iktisaplar yabancı sermaye yatırımlarının ~u tmasında oldukça

11 ~/ EKONOMIK Y AKLAŞIM 57 u ı r etkili olmuştur yılları arasında tüm dünyada gerçekleşen, iktisap lar, GÜ' c giden yabmıcı sennayenin yaklaşık% 70'i kadardır (UN-DTCI-1994, :23-24). Şirketler arası birleşme ve iktisapların temelde, dünya ekonomisinde küreselleşme, artan rekabet ve üretim etkinliğini artlınna arayışları, yü~ek teknoloji maliyetini paylaşma gibi yapısal sebeplerden kaynaklandığı söylenebilirse de, bölgesel ekonomik cnlegmsyon oluşumları ve hızlı ekonomik büyüme gibi dönemsel faktörlerin de bu tür şirketler arası ilişkilerin artmasında oldukça etkili olduğu bir gerçektir. Enıagrasyonla birlikte, bölge ülkelerine ait şirketlerin birbirleriyle yoğun bir şekilde birleşme ve iktisap yoluna gittiklerini söylemek mümkündür 1989 yılı ilibariyle AB'ndc yer alım şirketlerarası birleşme ve iktisapiann %75'i, bölge ülkeleri arasında gerçekleşmiştir (UN-CTC-1989, :24) İspmıya'da da katılım sonrası yabancı sermaye yatırımlanndaki artışın önemli bir bölümü şirketlerarası birleşme ve iktisaplar şeklinde olmuştur. ÇUŞ'lcr herhangi bir ülke piyasasına girerken, piya.. '\ayı tanımmnalarından kaynaklmıan risklerini asgari düzeye indirmek amacıyla yerel şirketlcrle ortaklık kunnayı tercih eunektedirlcr. AB ile entegrasyon sürecine girenispanya'da yatırım yapmı ÇUŞ'lcr de, tüm libemlizasyon politikalarına rağmen, üyelikten önce kapalı bir ekonomi olınmun bazı kalıntılarını taşıyan ülkede, yerel şirketlerlc birleşmelere giderek piyasa risklerine karşı tedbirli davranmışlardır. Piyasmıın istikrar gösterınesi ve piyasmun tanınmasından sonra yabancı ortaklar iktisap yoluyla şirketlerin kontrollerini tmnmnen kendi ellerine alınaktadırlar. İspmıyol şirketlerinin büyük bir kısmı Fransız ve İtalyan şirketleri tarafından satın alınmıştır. Üçüncü ülkeler arasında ABD ÇUŞ'leri, yıllan arasmda 26 iklisapla, cnçok satınalınayı gerçekleştinnişlerdir (UN-DTCI- 1994, :42-63). İspanya' da şirket birleşme ve iktisapları yoğun olarak otomotiv sektöründe yaşanmıştır yılında İspanya'da üretim yapını Fransız Renault Şirketine Ford ve GM linnaları ortak olmuşlardır. Yine aynı yıl Japon otomotiv şirketi Nissan yerli Motor İberica şirketine ilk önce ortak olmuş, daha sonra iki aşmnada iktisap euniştir yılında ise Alınını Wolkswagen şirketi, İspanya hükümeti ile bir aı1tlaşına yaparak, ülkenin önceden devlet kontrolündeki en büyük otomotiv saııayi kuruluşu olmı SEAT' ı belirli bir süre sonra iktisap eunek üzere 630 milyon dolara R~aınalı olarak satın almıştır. (UN-DTCI- 1994, :44-48) Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ÇUŞ'lerin İspaııya'ya olmı ilgisi, ülkenin bu sektörde rekabet üstünlüğü olduğunu gösterınektedir. Büyük miktarlardaki otomotiv sektöıü yatırımlarıyla, bir çeşit üretiın merkezi baline gelen İspaııya, otomotiv üretiminde dünya.sıralaınasının ba.'jlarında yer almaktadır. Kimya sektöründe de, şirketler arası benzeri yapılanınalara gidilmiştir. lspmıya'nın en büyük ilaç üreticisi ohm Antibiotics, 1Y87 yılında İtalya Montcdison şirketi taralindan 58.2 Milyar Peseta'ya satın alınınıştır (UN-DTCI 1994, :52). İspaııya ekonomisinde gözlenen şirket birleşme ve iktisaplarının 1986 ve 1987 yıllarında yoğuıılaşma.sı, entegrasyonun ÇUŞ' leri üretimlerini rasyonalizc etıncye ve sınırlan değişen cntcgrw;yoıı bölgesinde yatınınhu ıııı yeniden org~uıize ermeye yönelliğini göslcnneklcdir.

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Doç.Dr.Gülden Ülgen *

Doç.Dr.Gülden Ülgen * -..ara Üniversitesi ii.ilf. Dergisi ~ 2005, CİLT XX, SAYı 1 Doç.Dr.Gülden Ülgen * ÖZET Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma konusunda karşılaştıkları en büyük engel ~rsiz ser~aye birikimi olarak göze çarpmaktadır.bu

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

İRLANDA EKONOMİSİ VE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ

İRLANDA EKONOMİSİ VE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ İRLANDA EKONOMİSİ VE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ Mustafa ÖZCAN* Giriş: Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi ni düzenli biçimde takip edenler, geçen sayıda yayımlanan ABD Ekonomisi ve Mortgage Krizi Nereye

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER. Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER. Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural I. GİRİŞ Teknolojik gelişmeler ve uluslararası düzeydeki serbestleştirme faaliyetleri sonucunda, son yıllarda, üretim, tüketim

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ)

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ) Uzmanlık Tezi Arif Hakan YETER SEKTÖREL VE BÖLGESEL POLİTİKALAR

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.253-268. ÇİN İN DÜNYA EKONOMİSİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİ VE TÜRK SANAYİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME CHINA S INTEGRATION

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Globalleşmenin Neden Olduğu Kurumlar Vergisi Reformları ve OECD Üyesi Ülkeler Üzerine Bir Değerlendirme

Globalleşmenin Neden Olduğu Kurumlar Vergisi Reformları ve OECD Üyesi Ülkeler Üzerine Bir Değerlendirme Globalleşmenin Neden Olduğu Kurumlar Vergisi Reformları ve OECD Üyesi Ülkeler Üzerine Bir Ali ÇELİKKAYA * Özet Son otuz yılda OECD üyesi ülkelerin çoğunda önemli reformlar yapılmış ve 1980 li yılların

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss. 1-30 DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Taylan KIYMAZ 1 Ahmet ŞAHİNÖZ 2 Özet Uluslararası finans kurumları aracılığıyla ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

TEK KUTUPLU BİR DÜNYADA ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN SÜPERGÜÇ OLABİLİRLİĞİ

TEK KUTUPLU BİR DÜNYADA ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN SÜPERGÜÇ OLABİLİRLİĞİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 45 TEK KUTUPLU BİR DÜNYADA ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN SÜPERGÜÇ OLABİLİRLİĞİ Alaattin Kızıltan Atatürk Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Özet Bu çalışmada

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı