MEDENİ USÛL HUKUKUNDA SENET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEDENİ USÛL HUKUKUNDA SENET"

Transkript

1 MEDENİ USÛL HUKUKUNDA SENET Ferhat BÜYÜKADA Avukat ANKARA, 2010

2 A. SENET KAVRAMI, SENEDİN TANIMI, UNSURLARI, ÇEŞİTLERİ VE DÜZENLENMESİ 1. Senet Kavramı Olayların ya da ilişkilerin varlığını ve ne şekilde olduğunu kaydetmeye belgeleme ; kaydedildikleri cisimlere de geniş anlamıyla belge denmektedir. Belge, senet i de içine alan geniş bir kavramdır. Bu kapsamda senet; hakları, değişebilen insan sözlerinden ve tanıkların zayıf hafızalarının kötü etkilerinden korumak için düşünülmüş hukuki nitelikte bir dayanaktır. 2. Senedin Tanımı Kanunlarımızda senedin tanımı yapılmamıştır. Hatta Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) nun senet başlığını taşıyan maddelerinde de senedin tanımlanmasından çok kanuni delil ilkesi ifade edilmiştir. Yazara göre, senet; hukuki bir işlemin kurulmasını sağlamak ya da kurulmuş bir işlemin ilerideki delilini oluşturmak üzere yazılarak (veya yazdırılarak), resmi bir makam tarafından onaylanmış veya kendine delil oluşturulan kimse tarafından bu irade altında imzalanmış belgedir. 3. Senedin Unsurları Senedin maddi ve manevi olmak üzere temelde iki unsuru bulunmaktadır. I- Manevi unsur Manevi unsur; senetle taahhüt altına girecek kişinin iradesini açığa vurmasıdır. Bir belgenin senet niteliğine kavuşabilmesi için, o belge ile taahhüt altına giren kişilerde bir ilişkiyi vücuda getirmek ya da kurulmuş bir hukuki ilişkiyi ispat etmek yönünde bir irade bulunmalıdır. Bir diğer ifade ile senet düzenleyen kişiler ya maddi hukuk bakımından işlemin geçerliliğini ya da usul hukukuna uyarak ispatı sağlamak kaygısı içindedirler. Sayfa 1

3 Bir olayın ilerideki delilini oluşturmak yönünde bir irade bulunmaksızın yazılmış olan belgeler, senet değildir. Bu bakımdan; belirli fikirleri, kanaatleri şekille ya da adi biçimde tespit eden yazılar (örneğin altında imzasını taşısa bile bir mimar tarafında çizilmiş olan plan, şüpheli bir hukuki meseleyi aydınlatmak üzere bilirkişilerce verilen hukuki mütalaalar) senet niteliğinde değildir. Ancak bu belgelerin, ait oldukları olaylar hakkında birer delil oldukları söylenebilir. a) Bir hukuki ilişkiyi vücuda getirmek Türk hukukunda egemen olan irade muhtariyeti ilkesi, hukuki işlemler bakımından kendisini şekil serbestîsi biçiminde gösterir. Kural olarak bir iradenin, bunu açığa vuracak herhangi bir araç ile beyan edilmesi mümkündür. Beyanın açıklanmasında kullanılan araca da şekil denir. Hukuki açıdan şekil ise; iradelerin açıklanması için kanun veya taraflarca öngörülmüş dış kalıplardır. Bir irade beyanının, bir hukuki işlemin ya da ilişkinin şekle bağlı olmaması, o işlemlerin hiçbir şekli olmadığı biçiminde değil; irade beyanının, o hukuki işlemin ya da ilişkinin geçerliliğinin belirli bir şekle tâbi olmaması; kanunun, tarafları şekil seçimi konusunda serbest bırakması biçiminde anlaşılmalıdır. Borçlar Kanunu (BK) nun 11. maddesinde, şekil serbestîsi ilkesi düzenlenmiştir. Buna göre, hukukumuzda bir işlemin geçerli olarak yapılabilmesi için kural olarak tarafların sadece anlaşması yeterli olup, başkaca bir işleme gerek yoktur. Ancak modern hukuk düzeni, irade serbestîsinin bir başıboşluk havasına bürünmemesi için bazı sınırlar koymuş ve irade serbestîsini fertlere devredilen bir yetki haline dönüştürmüştür. Bu halde irade serbestîsi esas, kısıtlanması ise istisnadır. Şekil serbestîsi ilkesinin karşıtını şekil mecburiyeti ilkesi oluşturur. Bu ilke gereğince, hukuki işlem yapma iradesi ancak kanunların öngördüğü özel ve belirli bir şekil içinde beyan edildiği takdirde işlem veya ilişki geçerli olarak kurulur. Burada da geçerlilik (sıhhat) şekli söz konusu olur. Yani şekil, ispata değil bizatihi hakkın esasına ilişkinidir. Bu halde hukuki işlemin kurucu unsuru, onun kanunda öngörülen biçimde yapılmasıdır. Örneğin, taşınmazlar üzerindeki ayni haklara ilişkin taahhütler, alacağın temliki, bağışlama taahhüdü, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, kefalet sözleşmesi BK da yazılı şekle tabi kılınmıştır. Sayfa 2

4 Bir hukuki işlemin tarafları da, kanunda şekle bağlanmamış bir işlemi şekle bağlayabiliriler. Bu şekil geçerlilik ya da ispat gayesiyle kararlaştırılabilir. Geçerliliği şarta bağlanmış bir işlemin, şekle uyulmaksızın yapılmamasının yaptırımı doktrinde tartışılsa da, Yargıtay; böyle bir sözleşmenin gönüllü ve bilinçle ifa edilmesinin şekil eksikliğini gidereceğini, bu durumda şekil eksikliğini ileri sürmenin objektif iyiniyet kurallarına aykırı olduğunu kabul etmektedir. b) Bir hukuki ilişkiyi ispat etmek Bir hukuki işlemin geçerliliği için kanunda herhangi bir şekil öngörülmemiş dahi olsa taraflar, ileride doğabilecek ihtilafların çözümü için, aralarındaki ilişkiyi belli şekilde yapmak yönünde anlaşabilirler. Hukuk düzeni şekli, hukuki işlemin geçerliliğini sağlamak için değil de, ispatını kolaylaştırmak ve mümkün kılmak için öngörmüşse bu şekil ispat şekli adını alır. İspat şekli maddi hukuka ilişkin bir kuraldan çok, bir usul hukuku müessesesidir. Şekle uymamak işlemin geçerliliğini etkilemez, sadece ispatını zorlaştırır. İspat şartı olarak şekil, kanundan ya da taraf iradelerinden doğabilir. İspat şekli konusundaki en önemli hüküm HUMK md. 288 de yer almaktadır. Maddeye göre: Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri öngörülen meblağı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bunun gibi, HUMK md. 290 a göre: Senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı defi olarak ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler öngörülen meblağdan az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz. Yazara göre, günümüzde birçok hukuk işlemin konusu hükümde öngörülen meblağın üzerinde olup, bu işlemlerin geçerliliği maddi hukuk tarafında şekle bağlanmazken, ispatı usul hukuku tarafında şekle bağlanmakta ve özel hukuktaki şekil serbestîsi ilkesi önemli ölçüde işlemez hale gelmektedir. Sayfa 3

5 II- Maddi unsur Senette nelerin bulunacağı ve senedin şeklinin nasıl olması gerektiği HUMK ta tam olarak belirtilmiş değildir. Ancak senet, üzerindeki hakkın maddileştiği bir belge olmakla, iki temel unsurdan oluşmalıdır. Her şeyden önce, senette belirtilen hakkın neden ibaret olduğunu ifade eden bir metin bulunmalı ve bu metnin altı, senetle borç altına giren kişi tarafından imzalanmalıdır. a) Metin Senetlerde asıl önemli olan husus irade açıklamasıdır. Bu haliyle yazı, senedin ayrılmaz bir şartı, irade açıklamasının gerçek bir aracıdır. Metin, senette somutlaşan hakkın neden ibaret olduğunu ve bu hakka ilişkin sözleşmenin diğer unsurlarını (objektif ve sübjektif yönden esaslı unsurlarını) yani tarafların işlem iradesinin içeriğini ifadeye yarayan cümleler grubudur. Bu anlamda metin, tarafların hangi hususlarda mutabık kaldığını gösterecek biçimde tam ve açık olmalıdır. Metnin kim tarafından ve ne suretle yazıldığı önemli değildir. Senedin düzenlendiği yer ve tarihin senette belirtilmesi de geçerlilik şartı değildir. Metnin yazıldığı dil de önem taşımamaktadır. Ancak bu halde, senedin onaylı bir tercümesinin senetle birlikte mahkemeye ibrazı gereklidir. b) İmza BK md. 13 ve 14 uyarınca, hiçbir belge onunla borç altına giren kimse tarafından kendi el yazısı ile imzalanmakça senet olarak kabul olunamaz. Doktrinde, imzanın senet metninden daha önemli olduğu görüşü yaygındır. Zira imza, kişinin o senette somutlaşmış hakkın borçlusu olduğu yönündeki iradesini gösteren bir işaret durumundadır. Borçlunun senedi kendi arzusu ve iradesi ile bir kere imzalamasından sonra, artık bu sorumluluktan kurtulması mümkün değildir. İmza sahibinin senedi hiç okumamış olması hatta senedin yazılı olduğu dili dahi bilmiyor olması bu sonucu değiştirmez. Öte yandan, senet içeriği imza sahibinin gerçek gayesine uygun olduktan sonra, imzanın zaman itibariyle metinden önce veya sonra yazılmasının da herhangi bir önemi yoktur. Orijinali imzalı olan bir senedin fotokopisi, senet niteliğinde değildir; zira bu halde, alacaklının dayandığı belgede borçlunun imzasının bulunduğundan bahsedilemez. Yargıtay ın görüşü de bu yöndedir. Sayfa 4

6 İmza; kişinin kimliğini gösteren, onu belgeleyen ve diğerlerinden ayıran bir işarettir. Kanunlarda şekli açıkça belirtilmemiş olsa da, mevzuattaki bazı hükümler bize imzanın şekli hakkında fikir vermektedir. Her şeyden önce imza, ad ve soyadı içermelidir. İsmin okunaklı olması şart olmayıp, kişiyi teşhis ettirmesi yeterlidir. Kişi belli bir lakapla tanınıyorsa, imzada bu lakap da kullanılabilir. Sahibinin kimliğini yansıtmayan paraflar ise imza olarak kabul edilmemektedir. İmza doğrudan doğruya senet üzerine ve senet metninin sonuna atılmalıdır. Senet metni birden çok sayfadan oluşmuşsa, imza son sayfaya atılabilir. Ancak bu halde; son sayfaya senet metninin kaç sayfa olduğu yazılmalı ya da her sayfanın altı imza yeri açılmaya gerek olmaksızın imzalanmalıdır. BK md. 14 e göre imza el ile atılmalıdır. Ancak bu ilkenin (kambiyo senetleri bakımından uygulanamayacak) bazı istisnaları mevcuttur. BK md. 14/2 ye göre; seri halde ve çok miktarda kıymetli evrak çıkarılıyorsa, örf ve âdetin izin verdiği hallerde mekanik bir alet ile imza atılması mümkündür. Öte yandan okuma yazma bilen âmâların da kendi yazıları ile imza atmaları mümkündür. BK md. 15 te, okuma yazma bilmeyenlerin ya da bedensel problemleri sebebiyle imza atamayanların resmi makamlarca tasdik olunmuş ve el ile yapılmış bir işaret koymak suretiyle senet düzenleyebilmelerine imkân sağlanmıştır. Yurdumuzda en çok kullanılan el işareti başparmak izidir. Parmak izinin hangi el ve parmağa ait olduğu senette belirtilmelidir. Öte yandan mühür kullanılması da HUMK ve Noterlik Kanunu nda kabul edilmiş bir yoldur. Noterlik Kanunu na göre mührün yanına sahibinin parmak izi de basılmalıdır. Mühür, sahibinin isminin sert bir cisim üzerine kazınması ile hazırlanır. Bu bakımdan, mühür basılması ile mekanik bir alet ile imza atmak birbirinden tamamen farklıdır. Alet vasıtasıyla imzası atılacak kişi aslında imza atmaya muktedirdir ve baskı aletinin üzerine kazınan bizatihi bu kişinin imzasıdır. Mühürde ise, sert cisim üzerine kazınan şey sadece isimdir ve kazınmış olan yazı üçüncü kişiye aittir. Elektronik imzaya ilişkin olarak BK md. 14 ve HUMK md. 295/A da çeşitli düzenlemeler getirilmiş ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kabul edilmiştir. HUMK md. 295/A ya göre, usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar. Kanunda tanımı yapılmamış olan gevenli elektronik imza, doktrinde; bir kimsenin kendi güvenli e-imzası ile Sayfa 5

7 meydana getirdiği ve aleyhine delil olarak kullanılma amacı taşıyan ve bilgisayar ortamında varlığını sürdürebilen elektronik veriler şeklinde tanımlanmaktadır. Elektronik İmza Kanunu, resmi yazılı geçerlilik koşuluna bağlanmış hukuki işlemler yönünden uygulanmaz. B. SENET ÇEŞİTLERİ VE DÜZENLENMESİ Hukukumuzda senetler: resmi senetler ve adi senetler olarak ikiye ayrılmaktadır. 1. Resmi Senetler Devlet tarafından bu işi yapmakla görevlendirilmiş resmi bir makam veya memurun katılması ile belli usul ve şartlara uyularak düzenlenen senetlere resmi senetler denmektedir. Resmi senet düzenleme yetkisi; noterlere, Türk konsolosluklarına, ihtiyar heyetlerine ve bazı resmi kurumlara verilmiştir. Noterlerce düzenlenen senetler noter senetleri olarak adlandırılmaktadır. Noter senetleri, düzenleme ya da onaylama biçiminde yapılmaktadır. Düzenleme biçimindeki noter senetleri, bizzat noter tarafından bir tutanak biçiminde yapılır. Bu tutanak; noterin adı, soyadı ve noterliğin ismi, işlemin yapıldığı yer ve tarih, ilgilinin ve varsa tercüman, şahit ve bilirkişinin kimlik ve adresi, ilgilinin beyanı, işleme katılanların imzalarıyla noterin mührü ve imzasını ihtiva eder. HUMK md. 295/1 e göre, yetkili memurlar tarafından yetkileri içinde ve usulüne uygun olarak düzenlenen ve onaylanan tüm senetler, aksi ispatlanmadığı sürece kesin delildir. Bu senetlerin usulüne uygun biçimde düzenlenmemesi ve onaylanmaması, onu kesin delil olma gücünü ortadan kaldırır ve onu adi senet haline dahi getirmez. Ancak bu husus re sen göz önüne alınamaz; karşı tarafın bu usulsüzlüğü sahtelik iddiası ya da davası yollarından biriyle tespit ettirmesi gerekir. Noterlere verilen diğer yetki onaylama yetkisidir. Onaylama biçimindeki noter senetleri, aslında dışarıda düzenlenir ve yalnız imzasının onaylanması için notere götürülür. Sayfa 6

8 Böyle bir senet dışarıda imzalanmışsa, imza sahibi noter önünde imzanın kendisine ait olduğunu bildirir; noter, kimlik tespiti ile birlikte bu hususu da onay şerhine yazar. Onaylama; imzadan başka, senet üzerindeki tarih, parmak izi, mühür ve el işareti için de aynı hükümlere tabidir. Onay şerhi, işlemin yapıldığı yer ve tarih, ilgilinin kimliği ve adresi, noter ilgiliyi tanımıyorsa kimliği hakkında gösterilen ispat belgesini, imza noterin önünde alınmışsa bu hususu, dışarıda atılmış ve ilgili kişi bu imzayı kabullenmişse bu husustaki beyanı, işleme katılan diğer kimselerin imzaları ve noterin imza ve mührünü ihtiva eder. Noterin onayı bu gibi senetlerin sadece imza ve tarihine ilişkindir; senedin içeriğini kapsamaz. Bu imza ve tarih, aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Yabancı ülkedeki Türklerin noterlik işleri, oradaki Türk Konsolosları tarafından görülür. Bunların düzenlediği ya da onayladığı senetler için Türk noter senetlerine ilişkin hükümler uygulanır. Yazı bilmeyen veya imza atmaya muktedir olmayan kişilerin imza yerine parmak izi ya da mühür basması veya el ile yapılmış bir işaret kullanması mümkündür. Ancak bu hallerde imza yerine geçen işaretin muhtar, ihtiyar heyeti ve çevresinde tanınmış iki şahit tarafından onaylanması gerekir. Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti, köylerde ise köy muhtarı ve ihtiyar heyeti onamaya yetkilidir. Senetteki mührü ya da parmak izini onaylamaya yetkili ihtiyar heyeti, bu senetle borç altına girenin ikamet ettiği mahallenin veya köyün ihtiyar heyetidir. Ayrıca yukarıda sayılanlar dışında, bazı resmi kurumlar da özel hukuktan doğan hakları ispatlayacak nitelikte bazı belgeler verebilirler. Sicil tasdiknameleri, tapu senetleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu belgeler de aksi ispatlanıncaya kadar ilişkin olduğu konularda kesin delil teşkil ederler. 2. Adi Senetler Resmi bir makam veya memurun katılması olmaksızın, sadece o hukuki işlemin tarafları arasında düzenlenen senetlere adi senet denir. Yargılamada ikrar edilen adi senetler kesin delil olarak işlem görürler. Bu senetler borçlar hukukuna ilişkin olabileceği gibi ticaret hukuku alanına da ait olabilirler. Ticaret hukukuna ilişkin adi senetler diğerlerine göre Sayfa 7

9 daha detaylı düzenleniş olup; bono, poliçe, çek, makbuz senedi ve varant bunlara örnek olarak gösterilebilir. C. SENETLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI İSPAT ŞEKLİ 1. İspat Kavramı ve İspat Yükü İspatın kelime anlamı, bir hususun doğruluğunu veya yanlışlığını kanıtlamadır. Hukuk dilinde ispat ; bir davada ileri sürülen iddia ve savunmanın doğruluğu konusunda hâkimde kanaat uyandırabilmek için girişilen bir inandırma eylemidir. İddia ve savunmalar birtakım vakıalara dayanacağından, bu vakıalardan çekişmeli olanların ispat edilmesi gerekir. İddia edilen bir vakıanın doğruluğu konusunda hâkimde geçici bir kanaat oluşmuşsa, diğer taraf bu kanaati sarsmak veya çürütmek için ispat faaliyetine girişebilir. Bu durumda diğer tarafın, hâkimde oluşturulan kanaati sarsmak ve iddianın doğruluğu hakkında şüphe uyandırmak için giriştiği ispat faaliyetine karşı ispat denilmektedir. İspat yükü; somut bir vakıanın gerçekleşip gerçekleşmediğinin anlaşılamaması yani ispatsız kalması halinde, hâkimin aleyhte bir kararı ile karşılaşma tehlikesi olarak tanımlanabilir. İspat yükünün hangi tarafta olduğu Medeni Kanun un 6. maddesinde hükme bağlanmıştır. Buna göre ispat yükü, -kural olarak- iddiayı ileri süren tarafa düşer. Ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır: i. İspat yükü üzerine düşmeyen tarafın kendi iddiasını ispatlamak için ispat araçlarına başvurmuş olması ispat yükünü üstüne aldığı sonucunu doğurmaz. ii. Açık bir kanun hükmü ile bir konuda ispat yükünün bir tarafa ait olduğu hükme bağlanmışsa, ispat yükü kanunda öngörülen kişiye düşer. Örneğin BK. md. 96 ya göre; sözleşmeden doğan borçlarda borçlu, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe sözleşmeye aykırılık nedeniyle doğan zarardan sorumludur. iii. Bir davada olağan bir durumun tersi ileri sürülüyorsa ileri süren bunu kanıtlamalıdır. iv. İspat yüküne ilişkin önemli bir istisna da karinelerdir. Karine, varlığı bilinen bir vakıadan varlığı bilinmeyen bir vakıa için sonuç çıkarmaya olanak veren kuraldır. Karineler; fiili karineler ve yasal karineler olarak ikiye ayrılabilir. Fiili karineler kanunda Sayfa 8

10 düzenlenmeyen varlığı bilinen bir vakıadan varlığı bilinmeyen bir vakıa için hâkim tarafından yaşam tecrübelerinden çıkarılan sonuçlardır. Ancak hâkim, kesin delille ispatı gereken bir uyuşmazlığı fiili karinelere dayanarak çözemez. Yasal karine ise, varlığı bilinen bir vakıanın varlığı bilinmeyen bir vakıa üzerinde bazı sonuçlar doğurduğu hususunun bir kanun hükmü ile düzenlenmiş olmasıdır. Yasal karineler kesin veya adi karine şeklinde olabilir. Şayet yasal karinenin aksi ispatlanamazsa bu karine kesin yasal karinedir. Örneğin Medeni Kanun md ye göre hiç kimse tapu sicilinde kayıtlı olan bir hususu bilmediğini ileri süremez. Öte yandan adi yasal karinenin aksinin kanıtlanması mümkündür. Örneğin kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak bunun aksinin ispat mümkündür. v. Taraflar ispat yükünü belirlemek amacıyla sözleşme yapabilirler. Ancak bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için tarafların üzerinde tasarruf edebilecekleri bir dava konusunun bulunması ve vakıaların belirlenmiş olması gerekir. 2. Senetle İspat Zorunluluğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda kanuni delil sistemi kabul edilmiştir. Buna göre deliler; kesin deliller ve takdiri deliller olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Kesin deliller: ikrar, senet, yemin ve kesin hüküm; takdiri deliller ise: şahit, bilirkişi, keşif e özel hüküm sebepleridir. HUMK md. 288 de belirtilen parasal değeri aşan hukuki işlemler ancak senetle ispat edilebilir. Senetle ispat zorunluluğu hukuki işlemler için kabul edildiğinden, hukuki işlem niteliğinde olmayan maddi vakıaların (örneğin haksız fiillerin) senetle ispatı gerekmez. Ayrıca senet alınmasının imkânsız olduğu haller de senetle ispat zorunluluğunun istisnasıdır. Öte yandan yazılı delil başlangıcı ve senedin kaybolması halleri de senetle ispat zorunluluğunun istisnaları olarak kabul edilmiştir. HUMK md. 290 uyarınca, senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı savunma olarak ileri sürülen ve senedin hüküm ve kıymetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler ancak kesin delillerle (senetle) ispat olunabilir. Hükümde öngörülen hukuki işlemler HUMK un 288. Maddesinde öngörülen meblağdan az olsa bile tanıkla ispat olunamaz. Sayfa 9

11 3. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu Senede karşı senetle ispat zorunluluğu senedin tarafları yönünden geçerlidir. Senedin tarafları kavramına külli halefler de dâhildir. Senedin tarafları dışında kalan üçüncü kişilerin senede karşı ileri sürdükleri iddialarını senetle ispat etmek zorunluluğu bulunmamaktadır. Senetlerin üçüncü kişilere karşı ispat şekli ise HUMK un 299. ve 300. maddelerinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 4. Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Şekli I- Genel olarak Senet, belgelediği bir hukuki işlemin tarafları arasında kesin delil teşkil etse de, bu senetle kural olarak o hukuki işleme yabancı olan kimselere karşı o hukuki işlemden doğan bazı hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir. Ancak öyle haller vardır ki, senetlerin üçüncü kişileri etkilemesi de söz konusu olabilmektedir. Gerçekten de bir hukuki işlemin tarafları bazen daha sonradan yazdıkları senetlere daha önce yapılmış gibi tarih atmak suretiyle gerçek hak sahiplerinin beklentilerini boşa çıkarmaya çalışmaktadırlar. II- Resmi senetlerin üçüncü kişilere karşı ispat şekli Resmi senetler sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil teşkil ederler. Bu nedenle üçüncü kişilere karşı etkilerini de düzenlendikleri andan itibaren doğururlar. Resmi senetteki tarih, resmi bir makam tarafından konulur ya da onaylanır. Bu sebeple resmi senet tarihleri daima kesindir. Tarafların üçüncü kişilere zarar vermek amacıyla resmi senetteki bir tarihi değiştirmeleri mümkün değildir. Resmi senedin üzerinde bulunan tarihin gerçek olmadığını iddia eden kimsenin yapacağı şey resmi senedin sahteliğini ispatlamaktır. III- Adi senetlerin üçüncü kişilere karşı ispat şekli Adi nitelikte bir senet, altında imzası bulunan bir kimseyi dahi ilk anda bağlamaz. Başka bir deyişle; adi senedin kesin delil olarak hâkimin değerlendirmesine girebilmesi için, bu senedin kendisine izafe edilen kişini elinden çıkmış olduğunun tespit edilmesi gerekir. Bu tespit, imzanın ikrarıyla ya da imzanın inkârı üzerine yapılacak araştırma ile gerçekleşecektir. Adi senedin bu yolla alacaklısı lehine kesin delil olması, resmi senetlerde olduğu gibi üçüncü kişilere karşı delil olmasını da sağlamayacaktır. Bir hukuki işlemin adi senette gösterilen tarihte yapıldığı ilk anda üçüncü kişilere karşı ilk anda ileri Sayfa 10

12 sürülemeyecektir. Adi senedin özellikle tarihi bakımından üçüncü kişilere karşı delil olabilmesi için gereken şatlar HUMK md. 299 da açıklanmıştır: İmzası ikrar veya mahkemece onun olduğuna hükmolunan gayri resmi senet tarihi imza eden ile mirasçıları hakkında muteber olup üçüncü kimseler haklarında hüküm ifade etmez. Bir senedin kendisine ibraz olunduğu, katibiadil veya salahiyettar memur tarafından alelüsul tasdik edilmiş ise ibraz tarihi veyahut imza edenlerden birinin vefatı tarihi veya imza etmesine imkanı maddiyi selbeden bir hadisenin vukuu tarihi veyahut ol senedin bir muamelei resmiyeye esas ittihaz kılındığı tarih üçüncü şahıslar hakkında da muteber addolunur. Bu nevi senetlerde bahsolunan sair senetlerin tarihleri üçüncü şahıslar hakkında ancak son senet tarihinin musaddak addolunduğu tarihten itibar olunur. Bütün bu hallerde, senedin daha sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması mümkün değildir; ancak senet, bu hallerin ortaya çıkmasından çok daha önce düzenlenmiş olabilir. Fakat üçüncü kişilere karşı sadece bu hallerin ortaya çıktığı andan itibaren hüküm ifade eder. Yargıtay, her zaman düzenlenmesi mümkün olan; adi nitelikteki kira sözleşmesinin, taksim sözleşmesinin, ariyet sözleşmesinin, mehir senedinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nu 20/d maddesi hükmüne uygun düzenlenmeyen adi satış senedinin tarihinin üçüncü kişileri etkilemeyeceğini kabul etmektedir. Senetlerin üçüncü kişilere karşı hüküm ifade ermesi birçok alanda karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin, hacze takipli katılmanın kabul edilebilmesi için senet tarihinin kesinleşmesi gereklidir. Aynı şekilde, cebri icra yolu ile satılan bir taşınmazda buluna üçüncü kişi, hacizden önceki bir tarihte yapıldığı belgelendirilmiş bir sözleşmeye dayanarak taşınmazda bulunmakta ise, taşınmazdan çıkarılamayacaktır. Bu sözleşmenin hacizden önceki bir tarihte yapılmış olduğu da, ancak tarihi üçüncü kişiler bakımından kesinleşmiş bir senetle ispatlanabilir. a) İmzanın aidiyeti Bir adi senedin kesin delil olabilmesi, kendisine izafe edildiği kişi tarafında imzalanmış olması şartına bağlanmıştır. Bu şart, senedin üçüncü kişilere karşı delil olabilmesi için de geçerlidir. İmzanın aidiyeti mahkemece re sen araştırılır. İmzanın açıkça inkar Sayfa 11

13 edilmesi beklenmeden, bu husus imzanı kendisine ait olduğu ileri sürülen kimseye hâkim tarafından sorulur. Senet altındaki imzanın gerçekten borçluya ait olduğu iki yolla anlaşılır. i. İmzanın ikrarı Bir adi senedin kesin delil haline getirilebilmesi için en kısa yol, o senedi imzalayan kişinin veya vekilinin, imzayı ikrar etmesidir. İkrar, bunu yapan tarafın tek taraflı açık irade beyanıyla olur. Bu, duruşma sırasında yapılan sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi ya da bir dilekçe ile mümkündür. İkrar karşı tarafın kabulüne bağlı değildir. İkrarla adi senet, ispat hukuku bakından resmi senet haline dönüşür. (HUMK md. 296/son) Ancak bu resmiyet, sadece usul hukukuna ilişkin olup, senet adi senet olarak kalmakta devam eder. ii. İmzanın inkârı Senedin kendisine ait olduğu iddia edilen kimse, senet altındaki imzayı kabul etmeyebilir yani imzayı inkâr edebilir. Böyle bir inkârla borçlu, senedin sahteliğini ileri sürmüş olmaktadır. Bu durumda hâkimin, incelemeye girişerek senet altındaki imzanın gerçekten kendisine izafe edilen kişiye ait olup olmadığını tespit etmesi gerekir. Hâkim ilk olarak inkâr edilen imza hakkında tarafları dinler ve tarafların bu aşamada gösterdikleri delillerle bir kanıya ulaşmaya çalışır. Eğer bu aşamada bir kanaat sahibi olamazsa yeni bir duruşma tarihi belirler ve iki tarafın isticvabına karar verir. Taraflar bu duruşmaya gelirlerse, hâkim de kendilerinden imzayla ilgili olarak bilgi alır ve uygulamaya elverişli belgeleri göstermelerini ister. Eğer imzanın kendisine ait olduğu iddia olunan taraf isticvap hususundaki hükümlere -kendisine meşruhatlı davetiye tebliğine- rağmen bir özrü olmadan duruşmaya gelmezse imzayı ikrar etmiş sayılır. Hâkim gerek tarafların dinlenmesi ve gerek isticvabı sonucunda bir kanaat sahibi olamazsa, imzayı inkâr eden kişiyi istiktab eder. Yani ona yazı yazdırır ve imza attırır. Sonra da bu imza ile senetteki imzayı karşılaştırır. Aradaki farkları kendisi rahatça görebiliyorsa kararını verir, ancak bu yolla da imzalar arasında sonuca ulaşamıyorsa bilirkişi incelemesine gidilir. Bu inceleme, imzayı inkâr eden kişi tarafından atıldığı muhakkak olan bir imza ile senet altındaki imzanın karşılaştırılması suretiyle yapılmalıdır. Yukarıda açıklanan sıralamaya uyulmamasının Yargıtay tarafından bozma sebebi olduğu belirtilmektedir. Sayfa 12

14 b) Halefiyet HUMK md. 299/1 e göre; adi senet altındaki imzanın borçluya ait olduğu tespit edilse bile, bu senet ancak onu imzalayan kişiler ile mirasçıları aleyhine delil teşkil eder. Maddede düzenlenen en önemli noktalardan biri, adi senetlerin haleflere karşı etkisidir. Maddenin ilk fıkrası, külli halef olan mirasçılar bakımından senedin bağlayıcılığını hüküm altına almıştır. Miras hukukunun temel kurallarından biri, mirasbırakanın ölümü ile terekenin bir bütün olarak borç ve alacaklarıyla birlikte mirasçılara geçmesidir. Senetten doğan borç da bu mamelek içinde mirasçılara geçecek ve senet mirasçılara karşı kesin delil olarak ileri sürülebilecektir. Senetten doğan hakların cüzi haleflere karşı ileri sürülebilmesi ise bazı şartlara bağlanmıştır. Belirli ve somut bir hakkı bir diğerinden iktisap eden kişi, bu hakkın kendisine devreden kişinin hukuki halefidir. Ayni haklar bakımından yalnızca bir hukuki halefle karşılaşılabilinirse de, alacak hakları bakımından bazı sorunlara rastlanmaktadır. Bir alacak hakkı kimin lehine fiilen ilk olarak doğarsa, hakkın gerçek sahibi o kişi olacaktır. HUMK md. 299 bu konunun ispatı yolunda çok önemli usul hükümleri getirmiştir. Bu madde hükmüyle, hakkı daha sonra iktisap etmekle beraber, öncelik sahibi olmak ve hakkı daha önce iktisap eden kimsenin önüne geçmek mümkün olabilmekte; aksi yönden de, hakkı daha önce iktisap eden kimse, borçlusunu hileli olarak veya hata sonucunda aynı hakkı başkasına daha sonra ve fakat daha önceki bir tarihle devretmesi karşısında korumasız kalabilmektedir. Bir senedin hangi tarihte düzenlendiğinin kesin olarak tespit edilmesiyle artık o senet üçüncü kişilere karşı da hüküm doğuracaktır. c) Adi senet tarihinin kesinleşmesi halleri HUMK md. 299 da düzenlenen bu üç halde, senedin çok önceden düzenlenmiş olması mümkünse de senedin daha sonra düzenlenmiş olması mümkün değildir ve bu şartlar sağlanamamışsa senedin üzerindeki tarih ne kadar eski olursa olsun, üçüncü kişilere karşı henüz o anda yapılmış gibi hüküm doğuracaktır. i. Noter ya da yetkili memurca onaylama Bir adi senet üzerindeki imzanın ya da tarihin notere onaylatılması halinde, bu senedin, onay şerhinde belirtilen tarihten daha sonra düzenlenmesinin imkânsız olduğu Sayfa 13

15 hususunu ispatlamaktadır. Bu halde, senet üzerindeki tarih HUMK md. 299 hükmü gereğince kesinleşmiş olmaktadır. Noterler gibi bazı senetler için farklı ortamlarda farklı memurların yetkisi söz konusu olup, yetkili memur tarafından onaylanan senet üzerindeki tarih de HUMK md. 299 gereğince kesinleşecektir. ii. İmza atmaya maddi imkânın kalmaması Senetlerin kural olarak el ile imzalanmasının şart olup, bir şahsın imza atabilmesi için bazı fiziksel şartların varlığı gerekmektedir. HUMK md. 299 da, imza edenlerden birini vefatı ve imza etmeye imkan-ı maddiyi selbeden bir hadisenin vukuu tarihi olarak sayılan iki halde, imza atmayı maddi olarak engelleyen bu olaylarla birlikte senet tarihinin kesinleşeceği hüküm altına alınmıştır. Gerçekte imza bu olayların ortaya çıkmasından çok daha önce atılmış olsa bile, Kanun nazarında senedin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebileceği tarih, bu şekilde belirlenmiş olmaktadır. iii. Senedin resmi bir işleme konulması Senet resmi bir işleme konulmuşsa, bu tarih kesin sayılır ve bundan sonra üçüncü kişiler hakkında da hüküm ifade eder. Örneğin; bir senedin icra takibine konulması veya bir çekin bankaya ibraz edilmesi onun tarihini kesinleştirir ve senet bu tarihten sonra üçüncü kişilere karşı da hüküm ifade eder. iv. Birden çok senetle ilgili özel durum HUMK md. 299 da, tarihleri yukarıdaki yollardan biriyle kesin hale gelmiş senetlerde, başka senetlerden bahsedilmiş olabileceği hali düzenlenmiştir. Bu senetlerin tarihleri ise ancak son senedin tarihinin kesinleşmesi ile üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edecektir. Bir senette başka senetlerden bahsedilmesi iki şekilde söz konusu olabilir. İlk olarak, daha önceden var olan birkaç senet, herhangi bir sebeple yeni bir senedin konusunu oluşturabilir. İkinci olarak ise, hakkın esasına ilişkin olarak hazırlanan bir senede, ileride başka senetlerin düzenleneceği konusunda kayıtların konulduğu düşünülebilir. İşte bu durumda hakkın esasına ilişkin olarak düzenlenmiş bulunan ilk senedin tarihi kesinleşse bile, Sayfa 14

16 bu senette bahsedilen diğer senetlerin tarihleri, ancak son senedin tarihinin kesinleşmesiyle kesin sayılır ve üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eder. IV- Elektronik imzalı belgenin üçüncü kişilere karşı ispat şekli Elektronik İmza Kanunu md. 3/4 te, zaman damgası kavaramı tanımlanmıştır. Buna göre; Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespiti amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt zaman damgasıdır. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan belgedeki imza, zaman damgası ile birlikte atılmışsa, zaman damgası taşıyan bu belge üçüncü kişiler yönünden de hüküm ifade edecektir. Zira zaman damgası ile bu belgenin düzenlendiği tarih kesin olarak ispat edilmiş olacaktır. Bu halde üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilecektir. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan belgede sonradan değişiklik yapılırsa, değişiklik tarihi de belgede yer alacağından, değişiklik üçüncü kişiler yönünden yapıldığı tarihten itibaren hüküm ifade etmeye başlayacaktır. V- Senetlerdeki çıkıntı ve silintilerin hükmü Senet metninde bulunan yanlışlık ya da eksikliklerin, sonradan senette silinti ya da çıkıntı yapılarak giderilmesi mümkündür. Bu türden bir resmi ya da adi senet mahkemeye ibraz edilirse, ilk anda hâkim bu senet üzerinde bir takdir hakkı kullanamayacaktır. Ancak senet metnindeki silinti ve çıkıntıların inkârı halinde, bunlar yok hükmünde olacaktır. HUMK, bu tip çıkıntı ve silintiler için onay şartı getirmiştir. Senedi düzenleyen taraflar senet üzerinde yaptıkları çıkıntı ve silintileri imzalarıyla onaylayabilirler. Bu durumda bunlar, senet metnine dâhil edileceklerdir. Ancak bu halde dahi, adi senetteki çıkıntı ve silintiler inkâr edilebilir ve böylece senet, ispat kuvvetini kaybeder. Eğer bu silinti ve çıkıntılar ayrıca notere de onaylatılmışsa, sahtelik iddiası ortaya atılmadıkça mahkeme için bir ihtilafın varlığından söz edilemez. Adi bir senetteki çıkıntı ve silintiler ilgililerince onaylansalar dahi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmezler. Böyle bir halde, sadece senedin değil çıkıntı ve silintilerin tarihlerinin de ayrıca kesinleşmesi gerekir. Sayfa 15

17 VI- Tarihleri kesinleşmeksizin üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eden senetler HUMK md. 299 da getirilen kuralın istisnaları, HUMK md. 300 de gösterilmiştir. Buna göre; ibra ve kabzı içeren senetler ile tacirlerin ticari işlemleri nedeniyle düzenledikleri verdikleri belgelerdeki tarihler, 299. maddede öngörülen şartlardan herhangi birini taşımasa dahi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edecektir. Kanun, ibra ve kabzı içeren senetlerin kesin olduğunu adi bir karineye dayandırmıştır. Bu tarihin gerçekte kesin olmadığını ispat, bunu iddia eden ve senede taraf olmayan üçüncü kişiye aittir. Kanunen içerdikleri tarihler kesin sayılan ikinci tür senetler de, tacirlerin ticari işlerinden dolayı verdikleri senetlerdir. Örneğin; fatura, teyit mektubu, taşıma senedi, varant ve makbuz ancak bir tacir tarafından ve ticari işten dolayı düzenlendiğinden 300. maddenin kapsamına dâhildir. Ancak kambiyo senetlerinin, tacirler tarafından ve özellikle de ticari işletmelerinden dolayı verilip verilmedikleri senedin metninden anlaşılamadığı için bu senetlerin tarihlerinin de 299. maddeye göre kesinleştirilmesi gerekmektedir. VII- Üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eden adi senetlerin hacze iştirak imkânı sağlayıp sağlamadığı Hacze iştirakten söz edilebilmesi için, öncelikle kesinleşmiş bir icra takibi ve bu takip sonucu konulmuş bir kesin haczin varlığı gerekmektedir. Öte yandan, hacze iştirak edebilecek alacaklılar, alacaklarını İİK md. 100 de sayılan belgelerden birine dayandırmış olmalıdırlar. Bunlar; borç ödemeden aciz belgesi, ilam, senet ve resmi dairelerin ve yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya belgeler dir. Bir adi senedin tarihinin HUMK md. 299 uyarınca kesinleşmesi halinde, bu senede dayanılarak hacze iştirakin mümkün olup olmadığı doktrinde tartışılmıştır. Yargıtay ise İİK md. 100 hükmünü dar yorumlamayı benimsemiştir. Yazar, HUMK md. 299 uyarınca üçüncü kişilere karşı tarihi kesinleşen senetlere dayanarak hacze iştirak imkânı sağlamanın uygun olacağı görüşündedir. Sayfa 16

18 VIII- İİK md. 89 uyarınca ödeme iddiasına dayanarak açılan menfi tespit davasında ödemeye ilişkin belgenin üçüncü kişilere karşı ispat şekli Borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacakları İİK md. 89 a göre haczedilebilir. Haciz icra memurunun haciz iradesini açıkladığı anda tamamlanmış olur. Bu bakımdan üçüncü kişiye haciz ihbarnamesinin gönderilmesi haczin konulması yönünden değil, sadece haczin diğer kişiler yönünden hüküm ifade ettiği tarihin saptanması bakımından önemlidir. Üçüncü kişinin 89/1 ve 89/2 haciz ihbarnamelerine itiraz etmediği ve üçüncü haciz bildirimi üzerine 89/1 haciz ihbarnamesi gelmeden önce takip borçlusuna veya temlik alacaklına ödeme yaptığına ilişkin belge sunarak menfi tespit davası açması halinde; HUMK md. 299 uyarınca böyle bu belge takip alacaklısı yönünden hüküm ifade etmeyecektir. Ancak belge, noter veya yetkili bir memurca onaylanmış veya imza atmaya maddi imkân kalmamışsa veya belge resmi bir işleme konulmuşsa bu tarih, takip alacaklısı yönünden de bağlayıcı olacaktır. Öte yandan menfi tespit davasında dayanılan ödeme belgesinin tarihi, HUMK md. 299/2 de öngörülen hallerden biri mevcutsa o tarihte yapılmış sayılacaktır. Sayfa 17

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI

KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER mceker@cu.edu.tr Genel Olarak Kıymetli evrakı çeşitli açılardan gruplara ayırmak mümkündür. Bu konuda, Türk Ticaret Kanununun kabul ettiği sistem,

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği Ayşe Ece ACAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği İÇİNDEKİLER

Detaylı

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Giriş...1 1. Güvenli

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 İkinci Hafta Ünite 2 2 Ünite II DAMGA VERGİSİNİN UNSURLARI 3 Damga Vergisinin

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/41,63 İTİRAZ DEFİİ TAKAS MAHSUP DEFİ

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/41,63 İTİRAZ DEFİİ TAKAS MAHSUP DEFİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/14670 Karar No. 2010/14 Tarihi: 18.01.2010 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/41,63 İTİRAZ DEFİİ TAKAS MAHSUP DEFİ ÖZETİ: Dava dayanağı hukuki olay inkar edilmemekle

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA Müşteki Vekilleri Şüpheli Konu Müsnet Suç : (T.C.:.)./ 3 Ümraniye İstanbul : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN - Adres Antette :...T.C.:2...2 Üsküdar İstanbul

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 18.05.2009/91 ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 No lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle yapılan düzenlemeye

Detaylı

İŞLEM FORMÜLLERİ YAYIN NO : 75

İŞLEM FORMÜLLERİ YAYIN NO : 75 YAYIN NO : 75 İŞLEM FORMÜLLERİ (Bir komisyon tarafından önümüzdeki 4 yıl için hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun 04.06.2012 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilen İşlem Formülleri, Adalet Bakanlığı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/8311 Karar No. 2016/8126 Tarihi: 04.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, 35 6356 S. STSK/36 İŞÇİ LEHİNE

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

AFYON KOCATEPE HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ USUL HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMASI-I

AFYON KOCATEPE HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ USUL HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMASI-I AFYON KOCATEPE HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ USUL HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMASI-I 14.03.2017 OLAY-I Bahattin Fenerbahçe futbol takımının UEFA Avrupa Ligi maçlarını daha büyük ve kaliteli bir TV ekranında izlemek

Detaylı

Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz.

Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz. Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz. 1 Giriş Fatura, Türk Hukuk mevzuatında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) md. 23 ve 66 hükümleri ile Vergi Usul Kanunu nun

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince;

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince; -6- I- Yeni 6102 s. TTK. nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısına -6762 s. eski TTK. nun 145. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ İBRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI İbra, kelimesi kökeni olarak Arapça kökenli olup; Türkçe temize çıkarmak, borçtan

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/21 RÜCÜ HAKKI HALEFİYET

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/21 RÜCÜ HAKKI HALEFİYET T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/19635 Karar No. 2013/11653 Tarihi: 28.05.2013 İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/21 RÜCÜ HAKKI HALEFİYET ÖZETİ: Sigortalı ya da hak sahibini tatmin eden kurumun

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR 2 SATIRI 3 DEFA ARKA ARKAYA DOĞRU ŞEKİLDE YAZDIKTAN SONRA 3 DEFA DA SANAL KLAVYE UYGULAMASI YAPACAĞIZ İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla

Detaylı

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği nin Uzlaşma Sağlamaya İlişkin Maddeleri - Arabulucu.com

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği nin Uzlaşma Sağlamaya İlişkin Maddeleri - Arabulucu.com Yönetmelik: Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği Kurum: Türkiye Barolar Birliği Kabul Tarihi: 19.06.2002 R.G. Tarihi: 19.06.2002 R.G. No: 24790 Uzlaşma Müzakereleri Madde 16 - Avukatlık

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir.

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir. 24 MAYIS 2011. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 200/. ESAS DAVALILAR VEKİLİ : 1-2-.. : Av. AHMET AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL DAVACI :. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ :

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BELGE TALEBİNİN DAYANAĞI

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/6647 Karar No. 2016/4850 Tarihi: 07.03.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILA- MAMASI İŞÇİ YARARINA ŞART TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

HECELEME VE SANAL KLAVYE

HECELEME VE SANAL KLAVYE HECELEME VE SANAL KLAVYE (Büyük harf ve noktalama işaretlerini kullanmadan gördüğümüz her satırı 5 defa klavyeyle 5 defa da sanal klavyeyle yazalım) İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI vü İÇİMDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI I. KIYMETLİ EVRAK TERİMİ VE KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA DUYULAN İHTİYAÇ 1 II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Bölümü ve Konunun adı BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi I Topluluk Mülkiyeti 17 18 İKİNCİ BÖLÜM Müşterek Mülkiyet

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

Defterlerin Açılış Tasdiki, Ara Tasdik ve Kapanış tasdikleri söz konusudur.

Defterlerin Açılış Tasdiki, Ara Tasdik ve Kapanış tasdikleri söz konusudur. Defterlerde Kapanış Tasdiki Defterlerin tasdik ettirilmesi zorunluluğuna ilişkin hükümler, temel olarak Vergi Usul Kanunu nda yer almakla birlikte ayrıca Türk Ticaret Kanunu nda da konuya ilişkin çeşitli

Detaylı

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 02.05.2017 muge@eryigithukuk.com Savunmanın Genişletilmesi

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com)

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com) -4- I- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil, bankalardaki hak ve alacaklar üzerine konulmuş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC Örnek Tahkim Şartı Bu sözleşmeden kaynaklanan veyabu sözleşmeyle ilişkiliolan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul

Detaylı

1973/41 Tevkil yönteminin kullanılmasında noterlerin uyacağı kurallar hakkında.

1973/41 Tevkil yönteminin kullanılmasında noterlerin uyacağı kurallar hakkında. VEKÂLETNAMELER 1. UYGULAMAYA İLİŞKİN GENELGELER 1973/41 Tevkil yönteminin kullanılmasında noterlerin uyacağı kurallar hakkında. 1973/49 Değerli kâğıt bedellerinin nasıl alınacağı konusunda 1976/26 Onaylama

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı