MEDENİ USÛL HUKUKUNDA SENET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEDENİ USÛL HUKUKUNDA SENET"

Transkript

1 MEDENİ USÛL HUKUKUNDA SENET Ferhat BÜYÜKADA Avukat ANKARA, 2010

2 A. SENET KAVRAMI, SENEDİN TANIMI, UNSURLARI, ÇEŞİTLERİ VE DÜZENLENMESİ 1. Senet Kavramı Olayların ya da ilişkilerin varlığını ve ne şekilde olduğunu kaydetmeye belgeleme ; kaydedildikleri cisimlere de geniş anlamıyla belge denmektedir. Belge, senet i de içine alan geniş bir kavramdır. Bu kapsamda senet; hakları, değişebilen insan sözlerinden ve tanıkların zayıf hafızalarının kötü etkilerinden korumak için düşünülmüş hukuki nitelikte bir dayanaktır. 2. Senedin Tanımı Kanunlarımızda senedin tanımı yapılmamıştır. Hatta Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) nun senet başlığını taşıyan maddelerinde de senedin tanımlanmasından çok kanuni delil ilkesi ifade edilmiştir. Yazara göre, senet; hukuki bir işlemin kurulmasını sağlamak ya da kurulmuş bir işlemin ilerideki delilini oluşturmak üzere yazılarak (veya yazdırılarak), resmi bir makam tarafından onaylanmış veya kendine delil oluşturulan kimse tarafından bu irade altında imzalanmış belgedir. 3. Senedin Unsurları Senedin maddi ve manevi olmak üzere temelde iki unsuru bulunmaktadır. I- Manevi unsur Manevi unsur; senetle taahhüt altına girecek kişinin iradesini açığa vurmasıdır. Bir belgenin senet niteliğine kavuşabilmesi için, o belge ile taahhüt altına giren kişilerde bir ilişkiyi vücuda getirmek ya da kurulmuş bir hukuki ilişkiyi ispat etmek yönünde bir irade bulunmalıdır. Bir diğer ifade ile senet düzenleyen kişiler ya maddi hukuk bakımından işlemin geçerliliğini ya da usul hukukuna uyarak ispatı sağlamak kaygısı içindedirler. Sayfa 1

3 Bir olayın ilerideki delilini oluşturmak yönünde bir irade bulunmaksızın yazılmış olan belgeler, senet değildir. Bu bakımdan; belirli fikirleri, kanaatleri şekille ya da adi biçimde tespit eden yazılar (örneğin altında imzasını taşısa bile bir mimar tarafında çizilmiş olan plan, şüpheli bir hukuki meseleyi aydınlatmak üzere bilirkişilerce verilen hukuki mütalaalar) senet niteliğinde değildir. Ancak bu belgelerin, ait oldukları olaylar hakkında birer delil oldukları söylenebilir. a) Bir hukuki ilişkiyi vücuda getirmek Türk hukukunda egemen olan irade muhtariyeti ilkesi, hukuki işlemler bakımından kendisini şekil serbestîsi biçiminde gösterir. Kural olarak bir iradenin, bunu açığa vuracak herhangi bir araç ile beyan edilmesi mümkündür. Beyanın açıklanmasında kullanılan araca da şekil denir. Hukuki açıdan şekil ise; iradelerin açıklanması için kanun veya taraflarca öngörülmüş dış kalıplardır. Bir irade beyanının, bir hukuki işlemin ya da ilişkinin şekle bağlı olmaması, o işlemlerin hiçbir şekli olmadığı biçiminde değil; irade beyanının, o hukuki işlemin ya da ilişkinin geçerliliğinin belirli bir şekle tâbi olmaması; kanunun, tarafları şekil seçimi konusunda serbest bırakması biçiminde anlaşılmalıdır. Borçlar Kanunu (BK) nun 11. maddesinde, şekil serbestîsi ilkesi düzenlenmiştir. Buna göre, hukukumuzda bir işlemin geçerli olarak yapılabilmesi için kural olarak tarafların sadece anlaşması yeterli olup, başkaca bir işleme gerek yoktur. Ancak modern hukuk düzeni, irade serbestîsinin bir başıboşluk havasına bürünmemesi için bazı sınırlar koymuş ve irade serbestîsini fertlere devredilen bir yetki haline dönüştürmüştür. Bu halde irade serbestîsi esas, kısıtlanması ise istisnadır. Şekil serbestîsi ilkesinin karşıtını şekil mecburiyeti ilkesi oluşturur. Bu ilke gereğince, hukuki işlem yapma iradesi ancak kanunların öngördüğü özel ve belirli bir şekil içinde beyan edildiği takdirde işlem veya ilişki geçerli olarak kurulur. Burada da geçerlilik (sıhhat) şekli söz konusu olur. Yani şekil, ispata değil bizatihi hakkın esasına ilişkinidir. Bu halde hukuki işlemin kurucu unsuru, onun kanunda öngörülen biçimde yapılmasıdır. Örneğin, taşınmazlar üzerindeki ayni haklara ilişkin taahhütler, alacağın temliki, bağışlama taahhüdü, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, kefalet sözleşmesi BK da yazılı şekle tabi kılınmıştır. Sayfa 2

4 Bir hukuki işlemin tarafları da, kanunda şekle bağlanmamış bir işlemi şekle bağlayabiliriler. Bu şekil geçerlilik ya da ispat gayesiyle kararlaştırılabilir. Geçerliliği şarta bağlanmış bir işlemin, şekle uyulmaksızın yapılmamasının yaptırımı doktrinde tartışılsa da, Yargıtay; böyle bir sözleşmenin gönüllü ve bilinçle ifa edilmesinin şekil eksikliğini gidereceğini, bu durumda şekil eksikliğini ileri sürmenin objektif iyiniyet kurallarına aykırı olduğunu kabul etmektedir. b) Bir hukuki ilişkiyi ispat etmek Bir hukuki işlemin geçerliliği için kanunda herhangi bir şekil öngörülmemiş dahi olsa taraflar, ileride doğabilecek ihtilafların çözümü için, aralarındaki ilişkiyi belli şekilde yapmak yönünde anlaşabilirler. Hukuk düzeni şekli, hukuki işlemin geçerliliğini sağlamak için değil de, ispatını kolaylaştırmak ve mümkün kılmak için öngörmüşse bu şekil ispat şekli adını alır. İspat şekli maddi hukuka ilişkin bir kuraldan çok, bir usul hukuku müessesesidir. Şekle uymamak işlemin geçerliliğini etkilemez, sadece ispatını zorlaştırır. İspat şartı olarak şekil, kanundan ya da taraf iradelerinden doğabilir. İspat şekli konusundaki en önemli hüküm HUMK md. 288 de yer almaktadır. Maddeye göre: Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri öngörülen meblağı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bunun gibi, HUMK md. 290 a göre: Senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı defi olarak ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler öngörülen meblağdan az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz. Yazara göre, günümüzde birçok hukuk işlemin konusu hükümde öngörülen meblağın üzerinde olup, bu işlemlerin geçerliliği maddi hukuk tarafında şekle bağlanmazken, ispatı usul hukuku tarafında şekle bağlanmakta ve özel hukuktaki şekil serbestîsi ilkesi önemli ölçüde işlemez hale gelmektedir. Sayfa 3

5 II- Maddi unsur Senette nelerin bulunacağı ve senedin şeklinin nasıl olması gerektiği HUMK ta tam olarak belirtilmiş değildir. Ancak senet, üzerindeki hakkın maddileştiği bir belge olmakla, iki temel unsurdan oluşmalıdır. Her şeyden önce, senette belirtilen hakkın neden ibaret olduğunu ifade eden bir metin bulunmalı ve bu metnin altı, senetle borç altına giren kişi tarafından imzalanmalıdır. a) Metin Senetlerde asıl önemli olan husus irade açıklamasıdır. Bu haliyle yazı, senedin ayrılmaz bir şartı, irade açıklamasının gerçek bir aracıdır. Metin, senette somutlaşan hakkın neden ibaret olduğunu ve bu hakka ilişkin sözleşmenin diğer unsurlarını (objektif ve sübjektif yönden esaslı unsurlarını) yani tarafların işlem iradesinin içeriğini ifadeye yarayan cümleler grubudur. Bu anlamda metin, tarafların hangi hususlarda mutabık kaldığını gösterecek biçimde tam ve açık olmalıdır. Metnin kim tarafından ve ne suretle yazıldığı önemli değildir. Senedin düzenlendiği yer ve tarihin senette belirtilmesi de geçerlilik şartı değildir. Metnin yazıldığı dil de önem taşımamaktadır. Ancak bu halde, senedin onaylı bir tercümesinin senetle birlikte mahkemeye ibrazı gereklidir. b) İmza BK md. 13 ve 14 uyarınca, hiçbir belge onunla borç altına giren kimse tarafından kendi el yazısı ile imzalanmakça senet olarak kabul olunamaz. Doktrinde, imzanın senet metninden daha önemli olduğu görüşü yaygındır. Zira imza, kişinin o senette somutlaşmış hakkın borçlusu olduğu yönündeki iradesini gösteren bir işaret durumundadır. Borçlunun senedi kendi arzusu ve iradesi ile bir kere imzalamasından sonra, artık bu sorumluluktan kurtulması mümkün değildir. İmza sahibinin senedi hiç okumamış olması hatta senedin yazılı olduğu dili dahi bilmiyor olması bu sonucu değiştirmez. Öte yandan, senet içeriği imza sahibinin gerçek gayesine uygun olduktan sonra, imzanın zaman itibariyle metinden önce veya sonra yazılmasının da herhangi bir önemi yoktur. Orijinali imzalı olan bir senedin fotokopisi, senet niteliğinde değildir; zira bu halde, alacaklının dayandığı belgede borçlunun imzasının bulunduğundan bahsedilemez. Yargıtay ın görüşü de bu yöndedir. Sayfa 4

6 İmza; kişinin kimliğini gösteren, onu belgeleyen ve diğerlerinden ayıran bir işarettir. Kanunlarda şekli açıkça belirtilmemiş olsa da, mevzuattaki bazı hükümler bize imzanın şekli hakkında fikir vermektedir. Her şeyden önce imza, ad ve soyadı içermelidir. İsmin okunaklı olması şart olmayıp, kişiyi teşhis ettirmesi yeterlidir. Kişi belli bir lakapla tanınıyorsa, imzada bu lakap da kullanılabilir. Sahibinin kimliğini yansıtmayan paraflar ise imza olarak kabul edilmemektedir. İmza doğrudan doğruya senet üzerine ve senet metninin sonuna atılmalıdır. Senet metni birden çok sayfadan oluşmuşsa, imza son sayfaya atılabilir. Ancak bu halde; son sayfaya senet metninin kaç sayfa olduğu yazılmalı ya da her sayfanın altı imza yeri açılmaya gerek olmaksızın imzalanmalıdır. BK md. 14 e göre imza el ile atılmalıdır. Ancak bu ilkenin (kambiyo senetleri bakımından uygulanamayacak) bazı istisnaları mevcuttur. BK md. 14/2 ye göre; seri halde ve çok miktarda kıymetli evrak çıkarılıyorsa, örf ve âdetin izin verdiği hallerde mekanik bir alet ile imza atılması mümkündür. Öte yandan okuma yazma bilen âmâların da kendi yazıları ile imza atmaları mümkündür. BK md. 15 te, okuma yazma bilmeyenlerin ya da bedensel problemleri sebebiyle imza atamayanların resmi makamlarca tasdik olunmuş ve el ile yapılmış bir işaret koymak suretiyle senet düzenleyebilmelerine imkân sağlanmıştır. Yurdumuzda en çok kullanılan el işareti başparmak izidir. Parmak izinin hangi el ve parmağa ait olduğu senette belirtilmelidir. Öte yandan mühür kullanılması da HUMK ve Noterlik Kanunu nda kabul edilmiş bir yoldur. Noterlik Kanunu na göre mührün yanına sahibinin parmak izi de basılmalıdır. Mühür, sahibinin isminin sert bir cisim üzerine kazınması ile hazırlanır. Bu bakımdan, mühür basılması ile mekanik bir alet ile imza atmak birbirinden tamamen farklıdır. Alet vasıtasıyla imzası atılacak kişi aslında imza atmaya muktedirdir ve baskı aletinin üzerine kazınan bizatihi bu kişinin imzasıdır. Mühürde ise, sert cisim üzerine kazınan şey sadece isimdir ve kazınmış olan yazı üçüncü kişiye aittir. Elektronik imzaya ilişkin olarak BK md. 14 ve HUMK md. 295/A da çeşitli düzenlemeler getirilmiş ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kabul edilmiştir. HUMK md. 295/A ya göre, usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar. Kanunda tanımı yapılmamış olan gevenli elektronik imza, doktrinde; bir kimsenin kendi güvenli e-imzası ile Sayfa 5

7 meydana getirdiği ve aleyhine delil olarak kullanılma amacı taşıyan ve bilgisayar ortamında varlığını sürdürebilen elektronik veriler şeklinde tanımlanmaktadır. Elektronik İmza Kanunu, resmi yazılı geçerlilik koşuluna bağlanmış hukuki işlemler yönünden uygulanmaz. B. SENET ÇEŞİTLERİ VE DÜZENLENMESİ Hukukumuzda senetler: resmi senetler ve adi senetler olarak ikiye ayrılmaktadır. 1. Resmi Senetler Devlet tarafından bu işi yapmakla görevlendirilmiş resmi bir makam veya memurun katılması ile belli usul ve şartlara uyularak düzenlenen senetlere resmi senetler denmektedir. Resmi senet düzenleme yetkisi; noterlere, Türk konsolosluklarına, ihtiyar heyetlerine ve bazı resmi kurumlara verilmiştir. Noterlerce düzenlenen senetler noter senetleri olarak adlandırılmaktadır. Noter senetleri, düzenleme ya da onaylama biçiminde yapılmaktadır. Düzenleme biçimindeki noter senetleri, bizzat noter tarafından bir tutanak biçiminde yapılır. Bu tutanak; noterin adı, soyadı ve noterliğin ismi, işlemin yapıldığı yer ve tarih, ilgilinin ve varsa tercüman, şahit ve bilirkişinin kimlik ve adresi, ilgilinin beyanı, işleme katılanların imzalarıyla noterin mührü ve imzasını ihtiva eder. HUMK md. 295/1 e göre, yetkili memurlar tarafından yetkileri içinde ve usulüne uygun olarak düzenlenen ve onaylanan tüm senetler, aksi ispatlanmadığı sürece kesin delildir. Bu senetlerin usulüne uygun biçimde düzenlenmemesi ve onaylanmaması, onu kesin delil olma gücünü ortadan kaldırır ve onu adi senet haline dahi getirmez. Ancak bu husus re sen göz önüne alınamaz; karşı tarafın bu usulsüzlüğü sahtelik iddiası ya da davası yollarından biriyle tespit ettirmesi gerekir. Noterlere verilen diğer yetki onaylama yetkisidir. Onaylama biçimindeki noter senetleri, aslında dışarıda düzenlenir ve yalnız imzasının onaylanması için notere götürülür. Sayfa 6

8 Böyle bir senet dışarıda imzalanmışsa, imza sahibi noter önünde imzanın kendisine ait olduğunu bildirir; noter, kimlik tespiti ile birlikte bu hususu da onay şerhine yazar. Onaylama; imzadan başka, senet üzerindeki tarih, parmak izi, mühür ve el işareti için de aynı hükümlere tabidir. Onay şerhi, işlemin yapıldığı yer ve tarih, ilgilinin kimliği ve adresi, noter ilgiliyi tanımıyorsa kimliği hakkında gösterilen ispat belgesini, imza noterin önünde alınmışsa bu hususu, dışarıda atılmış ve ilgili kişi bu imzayı kabullenmişse bu husustaki beyanı, işleme katılan diğer kimselerin imzaları ve noterin imza ve mührünü ihtiva eder. Noterin onayı bu gibi senetlerin sadece imza ve tarihine ilişkindir; senedin içeriğini kapsamaz. Bu imza ve tarih, aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Yabancı ülkedeki Türklerin noterlik işleri, oradaki Türk Konsolosları tarafından görülür. Bunların düzenlediği ya da onayladığı senetler için Türk noter senetlerine ilişkin hükümler uygulanır. Yazı bilmeyen veya imza atmaya muktedir olmayan kişilerin imza yerine parmak izi ya da mühür basması veya el ile yapılmış bir işaret kullanması mümkündür. Ancak bu hallerde imza yerine geçen işaretin muhtar, ihtiyar heyeti ve çevresinde tanınmış iki şahit tarafından onaylanması gerekir. Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti, köylerde ise köy muhtarı ve ihtiyar heyeti onamaya yetkilidir. Senetteki mührü ya da parmak izini onaylamaya yetkili ihtiyar heyeti, bu senetle borç altına girenin ikamet ettiği mahallenin veya köyün ihtiyar heyetidir. Ayrıca yukarıda sayılanlar dışında, bazı resmi kurumlar da özel hukuktan doğan hakları ispatlayacak nitelikte bazı belgeler verebilirler. Sicil tasdiknameleri, tapu senetleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu belgeler de aksi ispatlanıncaya kadar ilişkin olduğu konularda kesin delil teşkil ederler. 2. Adi Senetler Resmi bir makam veya memurun katılması olmaksızın, sadece o hukuki işlemin tarafları arasında düzenlenen senetlere adi senet denir. Yargılamada ikrar edilen adi senetler kesin delil olarak işlem görürler. Bu senetler borçlar hukukuna ilişkin olabileceği gibi ticaret hukuku alanına da ait olabilirler. Ticaret hukukuna ilişkin adi senetler diğerlerine göre Sayfa 7

9 daha detaylı düzenleniş olup; bono, poliçe, çek, makbuz senedi ve varant bunlara örnek olarak gösterilebilir. C. SENETLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI İSPAT ŞEKLİ 1. İspat Kavramı ve İspat Yükü İspatın kelime anlamı, bir hususun doğruluğunu veya yanlışlığını kanıtlamadır. Hukuk dilinde ispat ; bir davada ileri sürülen iddia ve savunmanın doğruluğu konusunda hâkimde kanaat uyandırabilmek için girişilen bir inandırma eylemidir. İddia ve savunmalar birtakım vakıalara dayanacağından, bu vakıalardan çekişmeli olanların ispat edilmesi gerekir. İddia edilen bir vakıanın doğruluğu konusunda hâkimde geçici bir kanaat oluşmuşsa, diğer taraf bu kanaati sarsmak veya çürütmek için ispat faaliyetine girişebilir. Bu durumda diğer tarafın, hâkimde oluşturulan kanaati sarsmak ve iddianın doğruluğu hakkında şüphe uyandırmak için giriştiği ispat faaliyetine karşı ispat denilmektedir. İspat yükü; somut bir vakıanın gerçekleşip gerçekleşmediğinin anlaşılamaması yani ispatsız kalması halinde, hâkimin aleyhte bir kararı ile karşılaşma tehlikesi olarak tanımlanabilir. İspat yükünün hangi tarafta olduğu Medeni Kanun un 6. maddesinde hükme bağlanmıştır. Buna göre ispat yükü, -kural olarak- iddiayı ileri süren tarafa düşer. Ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır: i. İspat yükü üzerine düşmeyen tarafın kendi iddiasını ispatlamak için ispat araçlarına başvurmuş olması ispat yükünü üstüne aldığı sonucunu doğurmaz. ii. Açık bir kanun hükmü ile bir konuda ispat yükünün bir tarafa ait olduğu hükme bağlanmışsa, ispat yükü kanunda öngörülen kişiye düşer. Örneğin BK. md. 96 ya göre; sözleşmeden doğan borçlarda borçlu, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe sözleşmeye aykırılık nedeniyle doğan zarardan sorumludur. iii. Bir davada olağan bir durumun tersi ileri sürülüyorsa ileri süren bunu kanıtlamalıdır. iv. İspat yüküne ilişkin önemli bir istisna da karinelerdir. Karine, varlığı bilinen bir vakıadan varlığı bilinmeyen bir vakıa için sonuç çıkarmaya olanak veren kuraldır. Karineler; fiili karineler ve yasal karineler olarak ikiye ayrılabilir. Fiili karineler kanunda Sayfa 8

10 düzenlenmeyen varlığı bilinen bir vakıadan varlığı bilinmeyen bir vakıa için hâkim tarafından yaşam tecrübelerinden çıkarılan sonuçlardır. Ancak hâkim, kesin delille ispatı gereken bir uyuşmazlığı fiili karinelere dayanarak çözemez. Yasal karine ise, varlığı bilinen bir vakıanın varlığı bilinmeyen bir vakıa üzerinde bazı sonuçlar doğurduğu hususunun bir kanun hükmü ile düzenlenmiş olmasıdır. Yasal karineler kesin veya adi karine şeklinde olabilir. Şayet yasal karinenin aksi ispatlanamazsa bu karine kesin yasal karinedir. Örneğin Medeni Kanun md ye göre hiç kimse tapu sicilinde kayıtlı olan bir hususu bilmediğini ileri süremez. Öte yandan adi yasal karinenin aksinin kanıtlanması mümkündür. Örneğin kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak bunun aksinin ispat mümkündür. v. Taraflar ispat yükünü belirlemek amacıyla sözleşme yapabilirler. Ancak bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için tarafların üzerinde tasarruf edebilecekleri bir dava konusunun bulunması ve vakıaların belirlenmiş olması gerekir. 2. Senetle İspat Zorunluluğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda kanuni delil sistemi kabul edilmiştir. Buna göre deliler; kesin deliller ve takdiri deliller olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Kesin deliller: ikrar, senet, yemin ve kesin hüküm; takdiri deliller ise: şahit, bilirkişi, keşif e özel hüküm sebepleridir. HUMK md. 288 de belirtilen parasal değeri aşan hukuki işlemler ancak senetle ispat edilebilir. Senetle ispat zorunluluğu hukuki işlemler için kabul edildiğinden, hukuki işlem niteliğinde olmayan maddi vakıaların (örneğin haksız fiillerin) senetle ispatı gerekmez. Ayrıca senet alınmasının imkânsız olduğu haller de senetle ispat zorunluluğunun istisnasıdır. Öte yandan yazılı delil başlangıcı ve senedin kaybolması halleri de senetle ispat zorunluluğunun istisnaları olarak kabul edilmiştir. HUMK md. 290 uyarınca, senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı savunma olarak ileri sürülen ve senedin hüküm ve kıymetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler ancak kesin delillerle (senetle) ispat olunabilir. Hükümde öngörülen hukuki işlemler HUMK un 288. Maddesinde öngörülen meblağdan az olsa bile tanıkla ispat olunamaz. Sayfa 9

11 3. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu Senede karşı senetle ispat zorunluluğu senedin tarafları yönünden geçerlidir. Senedin tarafları kavramına külli halefler de dâhildir. Senedin tarafları dışında kalan üçüncü kişilerin senede karşı ileri sürdükleri iddialarını senetle ispat etmek zorunluluğu bulunmamaktadır. Senetlerin üçüncü kişilere karşı ispat şekli ise HUMK un 299. ve 300. maddelerinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 4. Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Şekli I- Genel olarak Senet, belgelediği bir hukuki işlemin tarafları arasında kesin delil teşkil etse de, bu senetle kural olarak o hukuki işleme yabancı olan kimselere karşı o hukuki işlemden doğan bazı hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir. Ancak öyle haller vardır ki, senetlerin üçüncü kişileri etkilemesi de söz konusu olabilmektedir. Gerçekten de bir hukuki işlemin tarafları bazen daha sonradan yazdıkları senetlere daha önce yapılmış gibi tarih atmak suretiyle gerçek hak sahiplerinin beklentilerini boşa çıkarmaya çalışmaktadırlar. II- Resmi senetlerin üçüncü kişilere karşı ispat şekli Resmi senetler sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil teşkil ederler. Bu nedenle üçüncü kişilere karşı etkilerini de düzenlendikleri andan itibaren doğururlar. Resmi senetteki tarih, resmi bir makam tarafından konulur ya da onaylanır. Bu sebeple resmi senet tarihleri daima kesindir. Tarafların üçüncü kişilere zarar vermek amacıyla resmi senetteki bir tarihi değiştirmeleri mümkün değildir. Resmi senedin üzerinde bulunan tarihin gerçek olmadığını iddia eden kimsenin yapacağı şey resmi senedin sahteliğini ispatlamaktır. III- Adi senetlerin üçüncü kişilere karşı ispat şekli Adi nitelikte bir senet, altında imzası bulunan bir kimseyi dahi ilk anda bağlamaz. Başka bir deyişle; adi senedin kesin delil olarak hâkimin değerlendirmesine girebilmesi için, bu senedin kendisine izafe edilen kişini elinden çıkmış olduğunun tespit edilmesi gerekir. Bu tespit, imzanın ikrarıyla ya da imzanın inkârı üzerine yapılacak araştırma ile gerçekleşecektir. Adi senedin bu yolla alacaklısı lehine kesin delil olması, resmi senetlerde olduğu gibi üçüncü kişilere karşı delil olmasını da sağlamayacaktır. Bir hukuki işlemin adi senette gösterilen tarihte yapıldığı ilk anda üçüncü kişilere karşı ilk anda ileri Sayfa 10

12 sürülemeyecektir. Adi senedin özellikle tarihi bakımından üçüncü kişilere karşı delil olabilmesi için gereken şatlar HUMK md. 299 da açıklanmıştır: İmzası ikrar veya mahkemece onun olduğuna hükmolunan gayri resmi senet tarihi imza eden ile mirasçıları hakkında muteber olup üçüncü kimseler haklarında hüküm ifade etmez. Bir senedin kendisine ibraz olunduğu, katibiadil veya salahiyettar memur tarafından alelüsul tasdik edilmiş ise ibraz tarihi veyahut imza edenlerden birinin vefatı tarihi veya imza etmesine imkanı maddiyi selbeden bir hadisenin vukuu tarihi veyahut ol senedin bir muamelei resmiyeye esas ittihaz kılındığı tarih üçüncü şahıslar hakkında da muteber addolunur. Bu nevi senetlerde bahsolunan sair senetlerin tarihleri üçüncü şahıslar hakkında ancak son senet tarihinin musaddak addolunduğu tarihten itibar olunur. Bütün bu hallerde, senedin daha sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması mümkün değildir; ancak senet, bu hallerin ortaya çıkmasından çok daha önce düzenlenmiş olabilir. Fakat üçüncü kişilere karşı sadece bu hallerin ortaya çıktığı andan itibaren hüküm ifade eder. Yargıtay, her zaman düzenlenmesi mümkün olan; adi nitelikteki kira sözleşmesinin, taksim sözleşmesinin, ariyet sözleşmesinin, mehir senedinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nu 20/d maddesi hükmüne uygun düzenlenmeyen adi satış senedinin tarihinin üçüncü kişileri etkilemeyeceğini kabul etmektedir. Senetlerin üçüncü kişilere karşı hüküm ifade ermesi birçok alanda karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin, hacze takipli katılmanın kabul edilebilmesi için senet tarihinin kesinleşmesi gereklidir. Aynı şekilde, cebri icra yolu ile satılan bir taşınmazda buluna üçüncü kişi, hacizden önceki bir tarihte yapıldığı belgelendirilmiş bir sözleşmeye dayanarak taşınmazda bulunmakta ise, taşınmazdan çıkarılamayacaktır. Bu sözleşmenin hacizden önceki bir tarihte yapılmış olduğu da, ancak tarihi üçüncü kişiler bakımından kesinleşmiş bir senetle ispatlanabilir. a) İmzanın aidiyeti Bir adi senedin kesin delil olabilmesi, kendisine izafe edildiği kişi tarafında imzalanmış olması şartına bağlanmıştır. Bu şart, senedin üçüncü kişilere karşı delil olabilmesi için de geçerlidir. İmzanın aidiyeti mahkemece re sen araştırılır. İmzanın açıkça inkar Sayfa 11

13 edilmesi beklenmeden, bu husus imzanı kendisine ait olduğu ileri sürülen kimseye hâkim tarafından sorulur. Senet altındaki imzanın gerçekten borçluya ait olduğu iki yolla anlaşılır. i. İmzanın ikrarı Bir adi senedin kesin delil haline getirilebilmesi için en kısa yol, o senedi imzalayan kişinin veya vekilinin, imzayı ikrar etmesidir. İkrar, bunu yapan tarafın tek taraflı açık irade beyanıyla olur. Bu, duruşma sırasında yapılan sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi ya da bir dilekçe ile mümkündür. İkrar karşı tarafın kabulüne bağlı değildir. İkrarla adi senet, ispat hukuku bakından resmi senet haline dönüşür. (HUMK md. 296/son) Ancak bu resmiyet, sadece usul hukukuna ilişkin olup, senet adi senet olarak kalmakta devam eder. ii. İmzanın inkârı Senedin kendisine ait olduğu iddia edilen kimse, senet altındaki imzayı kabul etmeyebilir yani imzayı inkâr edebilir. Böyle bir inkârla borçlu, senedin sahteliğini ileri sürmüş olmaktadır. Bu durumda hâkimin, incelemeye girişerek senet altındaki imzanın gerçekten kendisine izafe edilen kişiye ait olup olmadığını tespit etmesi gerekir. Hâkim ilk olarak inkâr edilen imza hakkında tarafları dinler ve tarafların bu aşamada gösterdikleri delillerle bir kanıya ulaşmaya çalışır. Eğer bu aşamada bir kanaat sahibi olamazsa yeni bir duruşma tarihi belirler ve iki tarafın isticvabına karar verir. Taraflar bu duruşmaya gelirlerse, hâkim de kendilerinden imzayla ilgili olarak bilgi alır ve uygulamaya elverişli belgeleri göstermelerini ister. Eğer imzanın kendisine ait olduğu iddia olunan taraf isticvap hususundaki hükümlere -kendisine meşruhatlı davetiye tebliğine- rağmen bir özrü olmadan duruşmaya gelmezse imzayı ikrar etmiş sayılır. Hâkim gerek tarafların dinlenmesi ve gerek isticvabı sonucunda bir kanaat sahibi olamazsa, imzayı inkâr eden kişiyi istiktab eder. Yani ona yazı yazdırır ve imza attırır. Sonra da bu imza ile senetteki imzayı karşılaştırır. Aradaki farkları kendisi rahatça görebiliyorsa kararını verir, ancak bu yolla da imzalar arasında sonuca ulaşamıyorsa bilirkişi incelemesine gidilir. Bu inceleme, imzayı inkâr eden kişi tarafından atıldığı muhakkak olan bir imza ile senet altındaki imzanın karşılaştırılması suretiyle yapılmalıdır. Yukarıda açıklanan sıralamaya uyulmamasının Yargıtay tarafından bozma sebebi olduğu belirtilmektedir. Sayfa 12

14 b) Halefiyet HUMK md. 299/1 e göre; adi senet altındaki imzanın borçluya ait olduğu tespit edilse bile, bu senet ancak onu imzalayan kişiler ile mirasçıları aleyhine delil teşkil eder. Maddede düzenlenen en önemli noktalardan biri, adi senetlerin haleflere karşı etkisidir. Maddenin ilk fıkrası, külli halef olan mirasçılar bakımından senedin bağlayıcılığını hüküm altına almıştır. Miras hukukunun temel kurallarından biri, mirasbırakanın ölümü ile terekenin bir bütün olarak borç ve alacaklarıyla birlikte mirasçılara geçmesidir. Senetten doğan borç da bu mamelek içinde mirasçılara geçecek ve senet mirasçılara karşı kesin delil olarak ileri sürülebilecektir. Senetten doğan hakların cüzi haleflere karşı ileri sürülebilmesi ise bazı şartlara bağlanmıştır. Belirli ve somut bir hakkı bir diğerinden iktisap eden kişi, bu hakkın kendisine devreden kişinin hukuki halefidir. Ayni haklar bakımından yalnızca bir hukuki halefle karşılaşılabilinirse de, alacak hakları bakımından bazı sorunlara rastlanmaktadır. Bir alacak hakkı kimin lehine fiilen ilk olarak doğarsa, hakkın gerçek sahibi o kişi olacaktır. HUMK md. 299 bu konunun ispatı yolunda çok önemli usul hükümleri getirmiştir. Bu madde hükmüyle, hakkı daha sonra iktisap etmekle beraber, öncelik sahibi olmak ve hakkı daha önce iktisap eden kimsenin önüne geçmek mümkün olabilmekte; aksi yönden de, hakkı daha önce iktisap eden kimse, borçlusunu hileli olarak veya hata sonucunda aynı hakkı başkasına daha sonra ve fakat daha önceki bir tarihle devretmesi karşısında korumasız kalabilmektedir. Bir senedin hangi tarihte düzenlendiğinin kesin olarak tespit edilmesiyle artık o senet üçüncü kişilere karşı da hüküm doğuracaktır. c) Adi senet tarihinin kesinleşmesi halleri HUMK md. 299 da düzenlenen bu üç halde, senedin çok önceden düzenlenmiş olması mümkünse de senedin daha sonra düzenlenmiş olması mümkün değildir ve bu şartlar sağlanamamışsa senedin üzerindeki tarih ne kadar eski olursa olsun, üçüncü kişilere karşı henüz o anda yapılmış gibi hüküm doğuracaktır. i. Noter ya da yetkili memurca onaylama Bir adi senet üzerindeki imzanın ya da tarihin notere onaylatılması halinde, bu senedin, onay şerhinde belirtilen tarihten daha sonra düzenlenmesinin imkânsız olduğu Sayfa 13

15 hususunu ispatlamaktadır. Bu halde, senet üzerindeki tarih HUMK md. 299 hükmü gereğince kesinleşmiş olmaktadır. Noterler gibi bazı senetler için farklı ortamlarda farklı memurların yetkisi söz konusu olup, yetkili memur tarafından onaylanan senet üzerindeki tarih de HUMK md. 299 gereğince kesinleşecektir. ii. İmza atmaya maddi imkânın kalmaması Senetlerin kural olarak el ile imzalanmasının şart olup, bir şahsın imza atabilmesi için bazı fiziksel şartların varlığı gerekmektedir. HUMK md. 299 da, imza edenlerden birini vefatı ve imza etmeye imkan-ı maddiyi selbeden bir hadisenin vukuu tarihi olarak sayılan iki halde, imza atmayı maddi olarak engelleyen bu olaylarla birlikte senet tarihinin kesinleşeceği hüküm altına alınmıştır. Gerçekte imza bu olayların ortaya çıkmasından çok daha önce atılmış olsa bile, Kanun nazarında senedin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebileceği tarih, bu şekilde belirlenmiş olmaktadır. iii. Senedin resmi bir işleme konulması Senet resmi bir işleme konulmuşsa, bu tarih kesin sayılır ve bundan sonra üçüncü kişiler hakkında da hüküm ifade eder. Örneğin; bir senedin icra takibine konulması veya bir çekin bankaya ibraz edilmesi onun tarihini kesinleştirir ve senet bu tarihten sonra üçüncü kişilere karşı da hüküm ifade eder. iv. Birden çok senetle ilgili özel durum HUMK md. 299 da, tarihleri yukarıdaki yollardan biriyle kesin hale gelmiş senetlerde, başka senetlerden bahsedilmiş olabileceği hali düzenlenmiştir. Bu senetlerin tarihleri ise ancak son senedin tarihinin kesinleşmesi ile üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edecektir. Bir senette başka senetlerden bahsedilmesi iki şekilde söz konusu olabilir. İlk olarak, daha önceden var olan birkaç senet, herhangi bir sebeple yeni bir senedin konusunu oluşturabilir. İkinci olarak ise, hakkın esasına ilişkin olarak hazırlanan bir senede, ileride başka senetlerin düzenleneceği konusunda kayıtların konulduğu düşünülebilir. İşte bu durumda hakkın esasına ilişkin olarak düzenlenmiş bulunan ilk senedin tarihi kesinleşse bile, Sayfa 14

16 bu senette bahsedilen diğer senetlerin tarihleri, ancak son senedin tarihinin kesinleşmesiyle kesin sayılır ve üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eder. IV- Elektronik imzalı belgenin üçüncü kişilere karşı ispat şekli Elektronik İmza Kanunu md. 3/4 te, zaman damgası kavaramı tanımlanmıştır. Buna göre; Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespiti amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt zaman damgasıdır. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan belgedeki imza, zaman damgası ile birlikte atılmışsa, zaman damgası taşıyan bu belge üçüncü kişiler yönünden de hüküm ifade edecektir. Zira zaman damgası ile bu belgenin düzenlendiği tarih kesin olarak ispat edilmiş olacaktır. Bu halde üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilecektir. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan belgede sonradan değişiklik yapılırsa, değişiklik tarihi de belgede yer alacağından, değişiklik üçüncü kişiler yönünden yapıldığı tarihten itibaren hüküm ifade etmeye başlayacaktır. V- Senetlerdeki çıkıntı ve silintilerin hükmü Senet metninde bulunan yanlışlık ya da eksikliklerin, sonradan senette silinti ya da çıkıntı yapılarak giderilmesi mümkündür. Bu türden bir resmi ya da adi senet mahkemeye ibraz edilirse, ilk anda hâkim bu senet üzerinde bir takdir hakkı kullanamayacaktır. Ancak senet metnindeki silinti ve çıkıntıların inkârı halinde, bunlar yok hükmünde olacaktır. HUMK, bu tip çıkıntı ve silintiler için onay şartı getirmiştir. Senedi düzenleyen taraflar senet üzerinde yaptıkları çıkıntı ve silintileri imzalarıyla onaylayabilirler. Bu durumda bunlar, senet metnine dâhil edileceklerdir. Ancak bu halde dahi, adi senetteki çıkıntı ve silintiler inkâr edilebilir ve böylece senet, ispat kuvvetini kaybeder. Eğer bu silinti ve çıkıntılar ayrıca notere de onaylatılmışsa, sahtelik iddiası ortaya atılmadıkça mahkeme için bir ihtilafın varlığından söz edilemez. Adi bir senetteki çıkıntı ve silintiler ilgililerince onaylansalar dahi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmezler. Böyle bir halde, sadece senedin değil çıkıntı ve silintilerin tarihlerinin de ayrıca kesinleşmesi gerekir. Sayfa 15

17 VI- Tarihleri kesinleşmeksizin üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eden senetler HUMK md. 299 da getirilen kuralın istisnaları, HUMK md. 300 de gösterilmiştir. Buna göre; ibra ve kabzı içeren senetler ile tacirlerin ticari işlemleri nedeniyle düzenledikleri verdikleri belgelerdeki tarihler, 299. maddede öngörülen şartlardan herhangi birini taşımasa dahi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edecektir. Kanun, ibra ve kabzı içeren senetlerin kesin olduğunu adi bir karineye dayandırmıştır. Bu tarihin gerçekte kesin olmadığını ispat, bunu iddia eden ve senede taraf olmayan üçüncü kişiye aittir. Kanunen içerdikleri tarihler kesin sayılan ikinci tür senetler de, tacirlerin ticari işlerinden dolayı verdikleri senetlerdir. Örneğin; fatura, teyit mektubu, taşıma senedi, varant ve makbuz ancak bir tacir tarafından ve ticari işten dolayı düzenlendiğinden 300. maddenin kapsamına dâhildir. Ancak kambiyo senetlerinin, tacirler tarafından ve özellikle de ticari işletmelerinden dolayı verilip verilmedikleri senedin metninden anlaşılamadığı için bu senetlerin tarihlerinin de 299. maddeye göre kesinleştirilmesi gerekmektedir. VII- Üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eden adi senetlerin hacze iştirak imkânı sağlayıp sağlamadığı Hacze iştirakten söz edilebilmesi için, öncelikle kesinleşmiş bir icra takibi ve bu takip sonucu konulmuş bir kesin haczin varlığı gerekmektedir. Öte yandan, hacze iştirak edebilecek alacaklılar, alacaklarını İİK md. 100 de sayılan belgelerden birine dayandırmış olmalıdırlar. Bunlar; borç ödemeden aciz belgesi, ilam, senet ve resmi dairelerin ve yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya belgeler dir. Bir adi senedin tarihinin HUMK md. 299 uyarınca kesinleşmesi halinde, bu senede dayanılarak hacze iştirakin mümkün olup olmadığı doktrinde tartışılmıştır. Yargıtay ise İİK md. 100 hükmünü dar yorumlamayı benimsemiştir. Yazar, HUMK md. 299 uyarınca üçüncü kişilere karşı tarihi kesinleşen senetlere dayanarak hacze iştirak imkânı sağlamanın uygun olacağı görüşündedir. Sayfa 16

18 VIII- İİK md. 89 uyarınca ödeme iddiasına dayanarak açılan menfi tespit davasında ödemeye ilişkin belgenin üçüncü kişilere karşı ispat şekli Borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacakları İİK md. 89 a göre haczedilebilir. Haciz icra memurunun haciz iradesini açıkladığı anda tamamlanmış olur. Bu bakımdan üçüncü kişiye haciz ihbarnamesinin gönderilmesi haczin konulması yönünden değil, sadece haczin diğer kişiler yönünden hüküm ifade ettiği tarihin saptanması bakımından önemlidir. Üçüncü kişinin 89/1 ve 89/2 haciz ihbarnamelerine itiraz etmediği ve üçüncü haciz bildirimi üzerine 89/1 haciz ihbarnamesi gelmeden önce takip borçlusuna veya temlik alacaklına ödeme yaptığına ilişkin belge sunarak menfi tespit davası açması halinde; HUMK md. 299 uyarınca böyle bu belge takip alacaklısı yönünden hüküm ifade etmeyecektir. Ancak belge, noter veya yetkili bir memurca onaylanmış veya imza atmaya maddi imkân kalmamışsa veya belge resmi bir işleme konulmuşsa bu tarih, takip alacaklısı yönünden de bağlayıcı olacaktır. Öte yandan menfi tespit davasında dayanılan ödeme belgesinin tarihi, HUMK md. 299/2 de öngörülen hallerden biri mevcutsa o tarihte yapılmış sayılacaktır. Sayfa 17

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği Ayşe Ece ACAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz.

Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz. Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz. 1 Giriş Fatura, Türk Hukuk mevzuatında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) md. 23 ve 66 hükümleri ile Vergi Usul Kanunu nun

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA Müşteki Vekilleri Şüpheli Konu Müsnet Suç : (T.C.:.)./ 3 Ümraniye İstanbul : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN - Adres Antette :...T.C.:2...2 Üsküdar İstanbul

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ İBRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI İbra, kelimesi kökeni olarak Arapça kökenli olup; Türkçe temize çıkarmak, borçtan

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir.

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir. 24 MAYIS 2011. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 200/. ESAS DAVALILAR VEKİLİ : 1-2-.. : Av. AHMET AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL DAVACI :. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ :

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği nin Uzlaşma Sağlamaya İlişkin Maddeleri - Arabulucu.com

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği nin Uzlaşma Sağlamaya İlişkin Maddeleri - Arabulucu.com Yönetmelik: Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği Kurum: Türkiye Barolar Birliği Kabul Tarihi: 19.06.2002 R.G. Tarihi: 19.06.2002 R.G. No: 24790 Uzlaşma Müzakereleri Madde 16 - Avukatlık

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BELGE TALEBİNİN DAYANAĞI

Detaylı

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ KONULAR Kabahatler Kanunu Kabahatler Kanununda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; Kabahatlere ilişkin genel

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 28 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 416 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 28.08.2015 Sirküler, 2015 / 23 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 27.08.2015 tarihli

Detaylı

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ Zikzak 3 satır ile yazılır. Örnek metinleri 3'er satırlara bölmedik, her metni bütün olarak yazdık. Bunu yapmamızın amacı odaklanarak yazmanızı sağlamaktır. Uygulama

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar) ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.01.2015 [Metni yazın] 1. Amaç; Bu

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41 FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI ÜCRET BORDROLARI FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 19/2. MADDESiNDEKi RlZA VE MUVAFAKATIN İSBATI HAKKINOA BİR İNCELEME

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 19/2. MADDESiNDEKi RlZA VE MUVAFAKATIN İSBATI HAKKINOA BİR İNCELEME KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 19/2. MADDESiNDEKi RlZA VE MUVAFAKATIN İSBATI HAKKINOA BİR İNCELEME I- OLAY Av. Orhan YILMAZ(*) Davacı, kat mülkiyetine konu bir apartmanda iki kişi tarafından kat maliklerinin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUNPAZARI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUNPAZARI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi 1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı. İşlem: 30 Dk. (**) 2 Satış

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009 ÖZÜ : Tebliğ memurunun; belediye tüzel kişiliğini "Belediye Başkanı"nın temsil edeceğini gözeterek, adli işlem niteliği taşıyan takip

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

Defterlerin Açılış Tasdiki, Ara Tasdik ve Kapanış tasdikleri söz konusudur.

Defterlerin Açılış Tasdiki, Ara Tasdik ve Kapanış tasdikleri söz konusudur. Defterlerde Kapanış Tasdiki Defterlerin tasdik ettirilmesi zorunluluğuna ilişkin hükümler, temel olarak Vergi Usul Kanunu nda yer almakla birlikte ayrıca Türk Ticaret Kanunu nda da konuya ilişkin çeşitli

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu na(1) (ETTK) göre sadece bir ticaret şirketi, başka bir ticaret şirketine nevi (tür)

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı