İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİ DÜZEYLERİ İLE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİ DÜZEYLERİ İLE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİ DÜZEYLERİ İLE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Arş. Gör. Turan TEMUR Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü ÖZET Bu araştırmada; ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyi ile okul başarıları arasında bir ilişkinin var olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evreni Ankara ili Çankaya ilçe sınırları içerisinde bulunan İlköğretim okullardaki 5. Sınıf öğrencileridir.veriler üç aşamada toplanmıştır. Birinci aşamada araştırmacı tarafından geliştirilen 30 soruluk yazılı anlatım beceri testi kullanılmıştır. İkinci aşamada ise öğrencilere bir kompozisyon yazdırılmıştır. Bu kompozisyonlar bir uzman, bir ilköğretim müfettişi ve araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Üçüncü ve son aşamada ise araştırmaya katılan öğrencilerin yıl sonu matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ders başarı notları araştırmacı tarafından sınıf öğretmenlerinden alınmıştır. Elde edilen test puanları, yazılı anlatım puanları ve ders notları SPSS te değerlendirilmiştir. Yazılı anlatım becerisi ile öğrencilerin matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler derslerindeki başarıları arasındaki ilişki regresyon analizi ile çözümlenmiştir.araştırmada elde edilen bulgulara göre ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarıları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Anahtar Kelimeler: Yazma, yazılı anlatım becerisi, okul başarısı. ABSTRACT In this research; it has been tried to determine whether there is a relation between the level writing skills and success at school for fifth graders at primary schools, or not. The population of the research is in the district of the fifth graders of the primary schools in Çankaya in Ankara. The data was collected in three phases. In the first phase, the test of writing skills, which has 30 questions and improvised by the researcher has been used. In the second phase, students were asked to write a composition. These compositions were appraised by an expert, a primary inspector and by researcher. In the third and last phase, the yearly Maths, Science and Social studies marks were taken from the class teacher by the researcher. The obtained test scores, composition scores and yearly scores were appraised through SPSS. The relation between writing skills and success at Maths, Science and Social Studies has been analyzed by regression. According to the findings in the research a significant and positive relation has been found between the level of writing skills and success at school for the fifth graders at primary schools. Key Words: Writing, Writing skills, school success. İnsanoğlunun, var olduğu günden bu yana; bilim, sanat, eğitim, dil, psikoloji, felsefe, tıp vb. alanlardaki çalışmaları yaşamı kolaylaştırıcı keşifleri ve bu alanlardaki bilgi birikimine katkısı baş döndürücü bir hızla devam etmektedir. Her alanda olduğu gibi dil alanında da var olan sorunları çözme, en iyiye ulaşma çabası sürmektedir. Bu çabaların altında yatan temel etken de dilin insan yaşamındaki önemidir. Dil için insanın dünyadaki yerini ve değerini belirleyen en önemli etkenlerden biridir denebilir. Çünkü dil düşünce gibi, insanı insan yapan niteliklerden biridir. Bireyin duygularını, düşüncelerini, isteklerini, arzularını açığa çıkarmasına, bir toplum içerisinde yaşamını sürdürmesine olanak sağlar 1

2 (Aksan, 1995:11). Dilin insan ve toplum yaşamındaki önemi sadece bir iletişim aracı olma özelliği ile karşımıza çıkmamaktadır. Tek tek bireyleri toplum, toplumları millet yapan en önemli öğe de dildir. İnsanlar ancak dil ile düşünebilir, dil yardımıyla düşüncelerini açığa çıkarabilirler. Böylelikle kendilerine ait tarih, kültür, sanat yaratmış olurlar. Dil bununla da kalmaz kuşaklar arası bağları da kurar. Geçmişe ait bilgileri, ört âdetleri, kültürleri sözlü veya yazılı olarak gelecek kuşaklara aktararak, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi görür. İnsanların duygularını, düşüncelerini açığa çıkarma aracı olan dilin farklı tanımları yapılmıştır. Aşağıda bu tanımlara bir kaç örnek verilmiştir. Ergin (1992:7) göre dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabîî bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese, seslerden örüşmüş muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir" Gencan (1992:5) insanların duygu, düşünce ve dileklerini anlatmak için kullandıkları işaretlerin- daha çok ses işaretlerinin- hepsine birden dil denildiğini ifade etmiştir. Başka bir görüşte de dil, belirli bir grup insanın birbirleriyle konuşabilmelerini (anlaşabilmelerini) sağlayan en etkili araç (Porzig, 1995:67; Kantemir 1991:64) olarak da tanımlanmıştır. Saussure (1976:31) e göre dil, dil yetisinin bir bölümüdür. Hem dil yetisinin toplumsal ürünüdür hem de bir yetinin bireylerce kullanılabilmesi için toplumun benimsediği zorunlu, anlaşma ürünü kurallar bütünüdür Yukarıda verilen tanımlara ek olarak, hem genel bir tanımı hem de dilin düşünceyle olan bağıntısını Aksoy (1975:11) şu şekilde ifade etmiştir. Dil insanların düşünürlüğünden doğmuş; doğduktan sonra da düşüncelerin yaratıcısı olmuştur. Bilgilerimizi, öğrenimimizi, başkalarının düşüncelerini dil yoluyla elde ederiz. Kendi düşüncelerimizi de kafamızın içinde çalışan dilin yardımıyla oluşur; olgunlaşır. Sanki içimizden konuşarak, sessiz bir dil kullanarak düşünür, yeni yeni düşüncelere ulaşırız. Ulaştığımız yeni düşünceleri yine dil biçiminde ortaya koyar, onları başkalarına ulaştırırız. Böylece sürekli olarak düşünce dili, dilde düşünceyi geliştirir durur. Görüldüğü gibi dil, kendisiyle ilgilenenler tarafından çeşitli açılardan incelenmiş, genel olarak da toplum yaşamındaki önemi ve düşünceyle olan ilintisi belirtilmiştir. Bireyin dil edinimi bazı kuramlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Chomsky nin temsil ettiği psikolinguistik görüşe göre; insan beyni ve sinir sistemi kalıtsal olarak konuşmayı üretecek biçimdedir. Bu da insanların dil öğrenmesini sağlayan bir sistemdir. Bu görüşe göre çocuklar yaşamlarının ilk yıllarında bütün sesleri çıkarabilecek yapıdadır ve 2-4 yaşları arasında da konuşmayı öğrenebilirler. Davranışçı kuramda belirtilen ve çok önemli olduğu vurgulanan çevre, psiko-linguistik kurama göre çocuğun dil öğrenip öğrenmeyeceğini değil; hangi dili öğrenebileceğini belirler. Yani dil zihinsel bir süreçtir ve bu süreçte etkili olan çevre değil; bireydeki dil kazanma mekanizmasıdır (Bacanlı, 2000:60). Davranışçı görüş olarak adlandırılan, Skinner ve Rachlin in önderliğini yaptığı görüşte ise dilin çevrenin bir ürünü olduğu söylenir. Çocuk konuşmayı, tıpkı diğer davranışları öğrendiği gibi çevresinden 2

3 öğrenir. Davranışçı kuramcılar dil edinimini iki farklı görüş altında açıklamaya çalışmışlardır. Bunlar klasik koşullama ve edimsel koşullamadır. (1) Klasik koşullamaya göre, çocuk rasgele sesler çıkarır, örneğin; ann, nne gibi bu seslerin çıkış anında yanında bulunanlar tarafından eğer kucağa alınırsa, ona gülümsenirse (ödül niteliği taşıdığından ) çocuk çıkardığı sesle belirli bir kişiye koşullanmış olur. (2) Edimsel koşulama da dil, öğrenilmiş diğer davranışlardan ayrılmaz. Yani birey diğer davranışları nasıl edindiyse dili de öğle öğrenir. Davranış edinmede ve dil ediniminde yöntem aynı olsa da aralarında bir fark bulunmaktadır o da fiziksel hareketlerin yerini sözlerin almasıdır. Ayrıca bu görüşe göre dil öğrenmenin pekiştirme,sönme ve genelleme gibi unsurlar etkiler (Cüceloğlu,1991:211). Piaget e ve Bloom un savunduğu bilişsel görüşte ise dil edinimi zihinsel gelişime dayalıdır. Yani çocuğun zihinsel yetileri (algı, dikkat, bellek vb.) geliştikçe dili de gelişir (Koşucu, 1996:27; Selçuk,1996:64-69; Cüceloğlu,1991: ; Şahin,1995 :65 ). Bireyin yaşamı boyunca kullandığı dil veya diller, duyarak öğrenmeye başladığı ilk dil (anadili) ile başlar. Daha sonra bu dil okuma ve yazma becerileri ile daha da gelişir. Çocuğun duygu ve düşüncelerini, isteklerini sözlü veya yazılı olarak anlatmasına araç olur. İşte bu noktada dil öğretimi önemi bakımından karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kendini gerçekleştirebilen, toplum içerisindeki yerini ve önemini kavrayabilen, yaratıcı düşünceye sahip; dinlediğini, okuduğunu anlayabilen; duygusunu, düşüncesini sözlü veya yazılı olarak anlatabilen bireyler yetişmesi ancak anadilinin gereklerini yerine getirme koşuluna bağlıdır. Bu nedenle dil eğitimi ile, bireylerin anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Anlama ile ilgili etkinlikler okuma ve dinleme; anlatma ile ilgili etkinlikler ise konuşma ve yazmadır. Dil bu iki etkinliğe dayalı dört temel beceriden (dinleme, okuma, konuşma, yazma) oluşmaktadır (Kavcar ve Oğuzkan,1989:50). Dinleme, okuma etkinliklerinin amacı, bireyin dinlediğini ve okuduğunu anlamasını; konuşma ve yazma becerilerinin amacı ise bireyin duygularını ve düşüncelerini sözle veya yazıyla anlatabilmesini sağlamaktır. Anadilin dört temel becerisinin önemine ve bir bütün olarak ele alınmasına ilişkin düşüncesini Sever (1998:4) şu şekilde ifade etmiştir: Bireyin anadiliyle doğru, açık ve etkili bir iletişim gerçekleştirmesi bu dört temel becerinin bütünsellik içinde gelişmesine bağlıdır. Çünkü dilsel becerilerden birinin gelişimi öteki becerilerin gelişimine de katkı sağlar. Sözgelimi, okuduğunu anlama becerisindeki gelişme sözcük dağarcığını zenginleştirmekte, bu durum bireyin yazma konuşma becerilerini de etkileyerek, onun daha iyi ve etkili yazabilmesine ve konuşabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu beceriler, ilköğretimde edinilmeye başlanacağından ilköğretim öğretmenlerine okuma- yazma öğretimi ve Türkçe öğretiminin amaçlarını gerçekleştirme de önemli sorumluluklar düşmektedir. 3

4 Türkçe Öğretiminde Beceri Alanları Beceri alanları olarak nitelendirilen okuma, dinleme, konuşma, yazma birbirlerine olan tamamlayıcı etkinsinden dolayı Türkçe öğretiminde bir bütün olarak ele alınmalıdır. Türkçe öğretiminde en çok gözden uzak tutulan husus bu dört etkinliğine gerektiği oranda ağırlık ve önem verilmemesidir (Arslan,1997:21). Eğer bu becerilerin etkili bir şekilde geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılacak olursa, bu çalışmaların sonucunda yalnız bu beceriler kazandırılmış olmaz, aynı zamanda anadilin sevgi, paylaşma duygusunun, toplumda birlikte yaşamanın gereği olan güven duygusunun da kaynağı olmasına olanak sağlayabilir (Görgü,1997:8). Çünkü; İnsan anadil ile birlikte toplumun bütün doğru yanlış değerlerini, inançlarını,geleneklerini, ülkülerini de alır; o toplumun böylece bir bireyi olur. Dilin insana böyle bir tek topluma bağlı bir kişilik verme yetkisi ve gücü dolayısıyla, bir çok dil bilse de o kişi için bir tek anadili vardır; o da çocukluğunda öğrendiği dildir. Ana dilin bu niteliği ve kişiyi ulusuna bağlama gücü, ana dilinin eğitimindeki önemini ortaya koyar. Dolayısıyla ana dili eğitimi ulusal bir eğitimdir (Göğüş,1978:2). a. Anlama Bireyin kendine özgü görüş, tutum, beceri geliştirmesi, çağımızın teknolojik olanakları (tv., radyo, bilgisayar, vb) ile farklı bir boyut kazanmıştır. Bilgiye ulaşma; artık bir bilgisayarın giriş tuşuna basmak kadar kolay ve çabuk hale gelmiştir. Ulaşılan bu kaynaklardan faydalanma ise okuma ve dinleme yolu ile olmaktadır. Bu yüzden bu beceriler bireye en iyi şekilde kazandırılmalıdır. Dinlediğini Anlama Dil edinimi açısından bakıldığında, dinleme insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü insan dil ile ilgili ilk bilgileri dinleme yoluyla edinir. Bu dinleme aslında hayatı anlamlı kılma, çevrede olup bitenleri anlama adına gelişigüzel bir şekilde başlasa da zamanla, bir öğrenim yolu haline gelmektedir. Bu yüzden bütün derslerde özellikle de Türkçe derslerinde dinleme becerisinin insan yaşamındaki önemi vurgulanmalı, bu becerinin kazandırılması ve bilinçli bir şekilde kullanılması için özel çalışmalar yapılmalıdır. Okuduğunu Anlama Bireyin okul dışında da bilgiye ulaşma ve dünyayı anlama çabası sürecektir. Bu durumun en önemli yollarından biri de okumadır. Bilgi patlamasının yaşandığı çağımızda, her türlü bilgi birikimine okuma yoluyla ulaşılacağı açıktır. Bir yazar, düşünür, şair veya bilim adamının duygusu, düşüncesi, kararları, buluşları harf denen simgelerle başkalarına ulaşır. Bu iletiyi sağlayan ilk basamak yazı; son basamak ise okumadır. 4

5 Fitzgerald ve Shanahan (2000:42) a göre yazma ile okuma arasında orta düzey bir ilişki vardır. Tam bir ilişki olmamasının altında ise okuma ve yazma öğrenimindeki bilişsel süreçlerin farklılığını göstermektedirler. b. Anlatma Türkçe öğretiminin amaçlarından biri de öğrencilere anlatma becerilerini kazandırmaktır. İlköğretim Programı nda anlatma etkinliklerinin çok önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu önem yalnızca Türkçe dersleri için değil fen bilgisi, sosyal bilgiler, matematik dersleri için de geçerlidir. Konuşma (sözlü anlatım) Konuşma; bireyin duygularını, düşüncelerini, isteklerini hayallerini, tasarılarını sözle açığa çıkarmasıdır. Birey okul ortamına gelmeden konuşma becerisine sahiptir. Bu beceri aile ve sosyal çevresi tarafından kazandırılır. Bu konuşma dili genellikle yetersizdir ve yerel ağız özellikleri taşır (Kavcar, 1989:52). Bu yetersizlikleri gidermek; iyi bir ana dili eğitimi almış öğretmenlerce mümkündür. Yazma ( yazılı anlatım ) Anlatım türlerinden biri de yazmadır. Yazma ile ilgili olarak benzer anlamlar taşıyan birçok tanım yapılmıştır. Konuşmadan ayrı beceriler içeren yazma, duyguyu, düşünceyi, olayı yazıyla anlatmaktır ve dört temel dil becerisinin son halkasıdır (Demirel,1999:71). Yazmak, düşündüklerimizi, duyduklarımızı, tasarladıklarımızı ve görüp yaşadıklarımızı yazıyla anlatmanın yanında başkalarıyla da iletişim kurmanın ve kendimizi, yaşantılarımızı anlatmanın bir yoludur (Sever, 1998:11). Yazma insan seslerinin her birine ilişkin işaretleri, yani sözcükleri sözle değil yazıyla sunma sanatıdır (Mithat, 1985:15). Bir kompozisyon (yazılı anlatım) okuduklarımızın, işittiklerimizin, gördüklerimizin ve hissettiklerimizin ortak bir ürünüdür (Gökşen,1994:352). Düşünceyi, duyguyu, olayı, yazı ile anlatmaya yazma ( kompozisyon) denir (Göğüş,1978:235). Yazılı anlatım Türkçe öğretiminin en önemli etkinliklerinden biridir. Bu ekinlikteki amaç, bireyin anadilinde yazılı anlatım yapabilmesidir (Pehlivan, 1994:3). Yazılı anlatım, sözlü anlatımdan farklı ve karmaşıktır. Çünkü yazılı anlatımda yüz ifadesi, soru sorma, karşılık verme gibi geri bildirimler yoktur. Bu yüzden amacımıza uygun yazabilmek için önceden plan yapılmalı, duyguların ve düşüncelerin tam olarak anlaşılması için yazım kurallarına uygun yazılmalıdır (İlköğretim Programı, 2000:45). Yazının ve yazılı anlatımın insanın karakterini yansıttığına ilişkin düşünceler de vardır. Kantemir (1991:97) e göre doğru ve düzgün yazma iletişimi kolaylaştırır daha rahat anlaşmayı sağlar; ancak bunun yanında düzenli bir ruha, iradeli ve sağlam bir kafa yapısına sanat ve eğitimine erişilebildiğini gösterir. Yazı, bireyden yansıyan biçimdir, öğrenilmiş bir teknik de olsa kendisinden bir izdir. Bireyin kendisidir. Ona özgüdür. Onun damgasını taşır. Onu vurgular. Parmak izi gibi kesindir, kişiyi belirler. Şahsiyet gibi tektir, bireyden bireye değişir (Altınköprü, 1999:13). Yazının her yönüyle güzel olmasını sağlamaya çalışan kişi kendi davranışlarını da toplumun pozitif değer yargıları doğrultusunda düzeltme çabasında olur. Çünkü; iyi okunsun diye, yani başkalarını düşündüğünden güzel yazı yazmaya 5

6 çalıştıkça, evde, iş başında, yaşadığı, girip çıktığı her yerde, başka insanları düşünmek, daha nazik davranma alışkanlığı kazanabilir (Yıldızlar, 1994:9). Yazma, hayatımızın belli bir aralığına sıkıştırılmamıştır. İlköğretimden yüksek öğrenime, iş hayatından sosyal hayata uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu yüzden bu becerinin özellikle ilköğretimde hem güzel ve doğru yazma hem de düşünceleri doğru açığa çıkarma bakımından özenle kazandırılması gerekmektedir. İlköğretimde yazma çalışmalarına okuma- yazma derslerindeki, çizgi çalışmalarıyla başlanır denebilir. Yani çocuk için yazılı çalışmalarla ilgili yaşantılarına bu dönemde başlamaktadır. Bruning ve Horn (2000:25) a göre birinci sınıfta başlayan çizgi çalışmaları harflerin ve sözcüklerin doğru yazımında bir ön basamak olarak alınabilir. İlköğretim düzeyinde ise yazma becerisinin geliştirilmesi sürecinde en önemli kazanç uygun sözcük seçimi, cümle kurma ve tamamlama, amaca uygun başlık koyma gibi becerilerin kazandırılmasıdır. Küçük yaşlarda öğrenilen bilgilerin daha sonraki yaşlarda değişimi zor olduğundan doğru kazanılmış bilgiler, beceriler birey tarafından ömür boyu kullanılacaktır. İsteyen, biraz çaba gösteren herkes dilini iyice öğrenebilir. Duygu ve düşüncelerini doğru anlatabilir. Amacını düzgün olarak yazıya dökebilir. Elbette herkes büyük bir yazar olamaz ama doğru yazma becerisini kazanabilir (Kavcar, 1984:114). Özbay (1995:224) a göre toplumumuzda yanlış ve yaygın olarak kullanılan bir söz vardır: yazmak bir yetenek işidir, herkes yazamaz. Halbuki yazmak bir kabiliyet işi değildir. Güzel yazmak kabiliyetle ilgili olabilir; ancak iyi ve doğru yazmak, Türkçeyi hatasız kullanmak herkesin yapabileceği bir iştir. Herkes iyi ve doğru yazma alışkanlığını kazanabilir diye yorumlamıştır. Yazılı anlatım becerisi, dört temel dilsel beceriden biridir. İlk okuma yazma ile başlar ve insanın yaşamı süresince okul yaşamında, iş yaşamında, sosyal yaşamında çeşitli özellikleriyle karşısına çıkar. Yaşamın bir çok anında karşılaşılabilecek yazma, isteyerek yapılması gereken bir beceridir ve planlı, sürekli çalışmayı gerektirir (Graham ve Haris, 2000:3). Yazma becerisinin gelişmesi için planlı ve düzenli olmak gerektiği vurgulansa da Schultz ve Fecho (2000) un yazma ile ilgili araştırmalardan aktardıklarına göre yazmanın kendiliğinden de gelişebileceğini vurgulamışlardır. Örneğin heceleme, cümle kurma, tekrar (düzeltme) gibi konuları yalnızca ders ortamıyla sınırlı kaldığında bile yazma becerisi gelişebiliyor. Ancak bu gelişim yazma becerisinin gerçek gelişim noktası değildir. Yazmak genel olarak, duygu, düşünce ve tasarıların yazıyla anlatılması olarak tanımlanır; ancak bu anlatım gelişi güzel bir anlatım değildir. Anlatılmak istenenin belli kurallar zinciriyle, bir bütünlük içerisinde ele alınmasıdır. Yazılı anlatımın karşılığı olan kompozisyon (composition Fr.) da Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ( Türkçe Sözlük:390) olarak tanımlanmıştır. Dilinin özelliklerini, yaşının ve sınıfının gerektirdiği sınırlar içinde yeteri kadar öğrenememiş bir öğrenci, öğretmenlerinin sınıfta anlattıklarını, okuduklarını, dinlediklerini anlayabilmesi, anladıklarını da anlatabilmesi, olası değildir. Dilini iyi kullanmayan öğrenciler doğal olarak nedenini bilmedikleri bu 6

7 başarısızlıklarını ortadan kaldırabilmek için, derste anlatılanlardan bütünlüğü olmayan notlar tutarlar, ders kitaplarında yazılı olanları ezberleme yoluna başvururlar. Bunun içindir ki ilköğretimin 1-5. sınıflarında öğretmen anadili çalışmalarını sadece Türkçe derslerine bırakmamalı sosyal bilgiler, fen bilgisi, matematik gibi derslerde de en küçük olanaklardan yararlanarak, büyük çoğunlukla da bu olanakları kendisi yaratarak öğrencilerin Türkçeyi kullanmalarına fırsatlar vermelidir (İlköğretim Okulu Programı, 2000:47). Özellikle yazılı anlatım çalışmaları yaptırılarak öğrencilerin kendilerini yazılı olarak ifade etmelerine olanaklar verilmelidir. Amaç Bu araştırmanın amacı; ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarısı arasında bir ilişkinin var olup olmadığını saptamaktır: Bu genel amacın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 1- İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile matematik ders başarısı arasında bir ilişki var mıdır? 2-İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile fen bilgisi ders başarısı arasında bir ilişki var mıdır? 3-İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile sosyal bilgiler ders başarısı arasında bir ilişki var mıdır? Araştırma Modeli İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere düzenlenen bu çalışma betimsel nitelikli korelasyonel bir araştırmadır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evreni Ankara ili, Çankaya ilçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda isimleri verilmiş resmi ilköğretim okullarında okuyan 5. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Örneklem ise bu okullarda bulunan farklı şubelerden random olarak seçilen 440 öğrenciden oluşmaktadır. Tablo 1:Örnekleme Alınan İlköğretim Okulları ve Öğrenci Sayıları Okul Adı Örneklem H.Hüsnü Tekışık İlköğretim Okulu 78 Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu 76 A.Bahadır İlhan İlköğretim Okulu 42 A.Barındırır İlköğretim Okulu 63 Ülkü Akın İlköğretim Okulu 44 Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu 96 Akdere İlköğretim Okulu 41 Toplam 440 7

8 Verilerin Toplanması İlgili kaynakların taranmasından sonra veri toplamak amacıyla en çok tercih edilen yazılı yoklama (essay) ve çoktan seçmeli bir beceri testi (Ackeman ve Smith, 1988:117) yapılması araştırmanın amaçları açısından uygun görülmüştür. Öğrencilerin yazılı anlatım (kompozisyon) puanları, yazılı anlatım beceri testi puanları ve matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler yıl sonu ders başarı puanları olmak üzere veriler üç aşamada toplanmıştır İlköğretim Programı nda belirtilen ve 5.sınıfların kazanması gereken yazılı anlatımla ilgili hedef ve davranışlar incelenmiş, araştırmanın amaçlarına uygun davranışlar belirlenmiş ve her bir davranışa karşılık gelecek ikişer soru hazırlanmıştır.bu sorular gerekli madde analizleri için 191 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen cevaplar ITEMAN programı ile değerlendirilmiştir. Test istatistikleri aritmetik ortalama, standart sapma, güvenirlikleri hesaplanmış ve gerekli madde düzeltme çalışması yapılmıştır. Analizlere göre madde seçimi yapılırken ayırıcılık gücü indeksinin 0.40 tan yukarı olmasına, güçlük indekslerinin ise % arasında olmasına dikkat edilmiştir. Bu uygulama ile 60 maddeden oluşan testin deneme formu hedef davranışları yoklayan 30 maddelik bir teste dönüştürülmüştür. İlgili testin madde analizi özet sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Tablo 2: Araştırmada Kullanılan Testin Madde Analizi Sonuçları n x s P Güvenirlik Ayırdedicilik Verilerin Analizi Değişkenler arasındaki ilişkiler Person Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı kullanılarak bulunmuştur.yazılı anlatım becerisi ile öğrencilerin matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler derslerindeki başarıları arsındaki ilişki regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Analizde yazılı anlatım becerisi iki değişkenden oluşmaktadır. Birincisi yazılı anlatım (kompozisyon) puanı, ikincisi yazılı anlatım beceri testi puanıdır. Yordayıcı değişken olarak alınan bu iki değişkenin, öğrencilerin üç dersteki ( matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler) başarısını ne derece yordadığı çoklu regresyon analizi ile test edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiye ait manidarlık testlerinde =.01 anlamlılık düzeyi temel alınmıştır. Regresyon analizi sonuçları yorumlanırken iki yordayıcı değişkenin birlikte bağımlı değişkeni anlamlı ölçüde yordayıp yordamadığına bakılmış ve açıklanan varyans yorumlanmaya çalışılmıştır. Ek olarak yordayıcı değişkenlerin tek tek önemli derecede yordayıp yordamadıklarına ve yordayıcı değişkenlerinin hangisinin diğerine göreli olarak daha önemli yordayıcı olup olamadıkları standardize edilmiş regresyon katsayısı olan Beta değerleri (mutlak) kullanılarak yorumlanmıştır 8

9 Bulgular ve Yorum Bu bölümde, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile matematik, fen, sosyal bilgiler dersi akademik başarıları arasındaki ilişki ve yazılı anlatımın matematik, fen ve sosyal bilgiler akademik başarısında ne düzeyde bir yordayıcı olduğunu belirlemek amacıyla regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Tablo 3: Yazılı Anlatım Uygulaması Puanları ile Matematik, Fen, Sosyal Başarı Notları Arsındaki İlişki Katsayıları Matematik Fen bilgisi Sosyal bilgiler r P N Yazılı anlatım uygulaması puanları ile matematik dersi başarı notu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.508, p<.01). Bu bulgu yazılı anlatım puanı yüksek olan bir öğrencinin matematik dersi başarı notu da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.258, matematik dersi başarı notundaki toplam varyansın % 26 ının yazılı anlatım uygulaması puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatım uygulaması puanları ile fen bilgisi dersi başarı notu arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.493, p<.01). Bu bulgu yazılı anlatım puanı yüksek olan bir öğrencinin fen dersi başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.243, fen bilgisi dersi başarı notundaki toplam varyansın % 24 ünün yazılı anlatım uygulaması puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatım uygulama puanları ile sosyal bilgiler dersi başarı notu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.504, p<.01 ). Bu bulgu yazılı anlatım uygulaması puanı yüksek olan bir öğrencinin sosyal bilgiler dersi başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.254, sosyal bilgiler dersi başarı notundaki toplam varyansın % 25 inin yazılı anlatım uygulaması puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Tablo 4: Yazılı Anlatım Uygulaması ve Yazılı Anlatım Beceri Testi Puanlarının Ortalamaları İle Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Başarı Notları Arasındaki İlişki Katsayıları Matematik Fen bilgisi Sosyal bilgiler r P N Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarının ortalamaları ile matematik dersi başarı notu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.673, p<.01). Bu bulgu yazılı anlatım 9

10 uygulaması ve test puanlarından elde edilen ortalama puanı yüksek olan bir öğrencinin matematik dersi başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.452, matematik dersi başarı notundaki toplam varyansın % 45 inin yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlarım beceri testi puanlarıyla açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarının ortalamaları ile fen bilgisi dersi başarı notu arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.671, p <.01). Bu bulgu yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarından elde edilen ortalama puanı yüksek olan bir öğrencinin fen başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.450, fen başarı notundaki toplam varyansın % 45 inin yazılı ve test puanlarıyla açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarının ortalamaları ile sosyal bilgiler dersi başarı notu arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.648, p <.01). Bu bulgu yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarından elde edilen ortalama puanı yüksek olan bir öğrencinin sosyal bilgiler başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.419, sosyal bilgiler başarı notundaki toplam varyansın % 41 inin yazılı ve test puanlarıyla açıklanabileceğini gösterir. Tablo 5 : Yazılı Anlatım Beceri Testi Puanları ile Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Başarı notları Arasındaki İlişki Katsayıları Matematik Fen bilgisi Sosyal bilgiler r P N Yazılı anlatım beceri testi puanları ile matematik başarı notu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.613, p<.01). Bu bulgu test puanı yüksek olan bir öğrencinin matematik başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ²=.375, matematik başarı notundaki toplam varyansın %38 inin test puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatım beceri testi puanları ile fen bilgisi dersi başarı notu arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.620, p<.01). Bu bulgu test puanı yüksek olan bir öğrencinin fen başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.384, fen başarı notundaki toplam varyansın % 38 inin test puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatın beceri testi puanları ile sosyal bilgiler dersi başarı notu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.578, p<.01 ). Bu bulgu test puanın yüksek olan bir öğrencinin sosyal başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki 10

11 olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ²=.334, sosyal başarı notundaki toplam varyansın % 33 ünün test puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Tablo 6: Matematik Başarı Notlarının Yazılı Anlatım Uygulaması ve Yazılı Anlatım Beceri Testi Puanları Arasındaki İlişki İçin Regresyon Analizi Sonuçları Değişken b SH b Beta t p Yazılı anlatım uygulaması Yazılı anlatım beceri testi Sabit R=.675 R 2 =.455 F= p=.000 Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarına dayalı olarak matematik başarı notlarının yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları incelendiğinde yordayıcı değişkenlerle, yordanan değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı R =.675 (p<.01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarının matematik dersi başarı notundaki toplam değişkenliğin % 45 ini (R² =.455) açıkladığı görülmektedir. Öte yandan her iki yordayıcı değişkenin de matematik başarı notu ile pozitif bir ilişki verdiği ve önemli birer yordayıcı oldukları görülmektedir. Beta değerlerine bakıldığında yazılı anlatım beceri testinin matematik notunu tahmin etmede daha önemli bir yordayıcı olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen regresyon eşitliği aşağıdaki gibi yazılabilir. MATEMATİK = 1, YAZILI TEST Tablo 7: Fen Bilgisi Başarı Notlarının Yazılı Anlatım Uygulaması ve Yazılı Anlatım Beceri Testi Puanları Arasındaki İlişki İçin Regresyon Analizi Sonuçları Değişken b SH b Beta t p Yazılı anlatım uygulaması Yazılı anlatım beceri testi Sabit R=.674 R 2 =.454 F= p=.000 Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarına dayalı olarak fen bilgisi başarı notlarının yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları incelendiğinde yordayıcı değişkenlerle, yordanan değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı R =.674 (p<.01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 11

12 Buna göre yazılı ve test puanlarının fen bilgisi dersi başarı notundaki toplam değişkenliğin % 45 ini (R² =.454) açıkladığı görülmektedir. Öte yandan her iki yordayıcı değişkenin de fen bilgisi başarı notu ile pozitif bir ilişki verdiği ve önemli birer yordayıcı oldukları görülmektedir. Beta değerlerine bakıldığında yazılı anlatım beceri testinin fen bilgisi notunu tahmin etmede daha önemli bir yordayıcı olduğu anlaşılmaktadır.yapılan analiz sonucunda elde edilen regresyon eşitliği aşağıdaki gibi yazılabilir. FEN BİLGİSİ = YAZILI TEST Tablo 8: Sosyal Bilgiler Başarı Notlarının Yazılı Anlatım Uygulaması ve Yazılı Anlatım Beceri Testi Puanları Arasındaki İlişki İçin Regresyon Analizi Sonuçları Değişken b SH b Beta t P Yazılı anlatım uygulaması Yazılı anlatım beceri testi Sabit R=.648 R 2 =.420 F= p=.000 Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarına dayalı olarak sosyal puanlarının yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları incelendiğinde yordayıcı değişkenlerle, yordanan değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı R =.648 (p<.01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre yazılı ve test puanlarının sosyal dersi başarı notundaki toplam değişkenliğin % 42 ini (R² =.420) açıkladığı görülmektedir. Öte yandan her iki yordayıcı değişkenin de sosyal bilgiler başarı notu ile pozitif bir ilişki verdiği ve önemli birer yordayıcı oldukları görülmektedir. Beta değerlerine bakıldığında yazılı anlatım beceri testinin sosyal bilgiler notunu tahmin etmede daha önemli bir yordayıcı olduğu anlaşılmaktadır. Her iki yordayıcı değişkenle sosyal puanları arasında -regresyon katsayıları pozitif çıktığı için- pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen regresyon sonucu aşağıdaki gibi yazılabilir. SOSYAL = YAZILI TEST Sonuç ve Öneriler Sonuçlar Araştırmada elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. -İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım uygulama ve yazılı anlatım beceri testi puanlarının ortalamaları ile matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler başarı notları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. -İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım uygulaması puanları ile matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler yıl sonu ortalamaları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 12

13 -İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri testi puanları ile matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler yıl sonu ortalamaları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Öneriler -Araştırmada ilköğretim 5. sınıf çocuklarının yazılı anlatımlarıyla matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ders başarısı arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu saptanmıştır. Bu nedenle ilköğretim birinci kademe öğretmenleri, sadece Türkçe dersinde değil diğer derslerde de öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin gelişmesi için çalışmalar yapmalıdırlar. -Öğrencilerin duygularını, düşüncelerini, tasarılarını, sözlü veya yazılı olarak rahatça anlatabilecekleri fırsatlar verilmelidir. -Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin gelişebilmesi için uygun zaman, yer, konular seçilmelidir. - Yazma becerisinin gereği gibi kazanılması ve istenen düzeye ulaşılabilmesi amacıyla öğretmenler bilgiden çok uygulama dönük çalışmalara ağırlık vermelidirler. -Yazılı anlatımın başarı üzerindeki etkisini test etmek amacıyla deneysel çalışmalar yapılmalıdır. Yazılı anlatım becerisinin anadili eğitiminde ve öğretimindeki önemi açıktır. Ancak araştırmada elde edilen bulgulardan anlaşılmıştır ki yazılı anlatım sadece Türkçe derslerinin değil diğer derslerin de vazgeçilmez bir öğesidir. İlköğretim Programı nın amacına ulaşmasında Türkçe öğretimiyle öğrencilere kazandırılan dil becerilerinin başat bir işleve sahip olduğu unutulmamalıdır. KAYNAKLAR AKSAN, Doğan (1995).Her Yönüyle Dil, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. AKSOY, Ömer Asım (1995). Ana Yazım Kılavuzu, İstanbul: Adam Yayınları (1975) Gelişen ve Özleşen Dilimiz Ankara: TDK Yayınları. ALTINKÖPRÜ, Tuncel (1999). İnsanı Tanımada Yazı ve Karakter, İstanbul:Hayat Yayınları. ARSLAN, Mehmet (1997). Okullarımızda Ana Dili Öğretimi, Dil ve İnsan Sayı: 10, s:21-23 BACANLI, Hasan (2000). Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Nobel Yayınları. BRUNİNG, Roger & HORN, Chirsty. (2000) Developing Motivation to Write Educational Psychologist, 35 (1), s CÜCELOĞLU, Doğan (1991).İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi. DEMİREL, Özcan (1999). Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegem Yayıncılık. ERGİN, Muharrem (1992).Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul: Bayrak Yayınları. FİTZGERALD, Jill & SHANAHAN, Timoty (2000) Reading and Writing Relations and Their Development Educational Psychologist, 35 (1), s GENCAN, Tahir Nejat ( 1992). Dilbilgisi, İstanbul: Kanaat Yayınları. 13

14 GÖĞÜŞ, Beşir (1978). Ortaokullarda Türkçe ve Yazın Eğitimi, Ankara:Gül Yayınevi. GÖKŞEN, Enver Naci (1994). Yazılı Anlatımda Plan, Başlangıç ve Sonuç Türk Dili Dergisi, Mart, s: GÖRGÜ, A. Turan (1997). Avusturya İlkokullarında 4. Sınıf Eğitim Gören Türk Çocuklarının Türkçe Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi. GRAHAM, Steve & HARRİS,Karen (2000). The Role of Self Regulation and Transcription Skills in Writing and Writing Development Educationa Psychologist, 35 (1), s İlkokul Programı (2000). KANTEMİR, Enise (1991). Bilimleri Fakültesi Yayınları. Erzurum: Yakutiye Yayınları. Yazılı ve Sözlü Anlatım I. Yazılı Anlatım Ankara Üniversitesi Eğitim KAVCAR, Cahit ( 1984). Düzgün Yazmanın Önemi ve Yolları Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, sayı 2, s: KAVCAR, Cahit ve OĞUZKAN, Ferhan (1989). Türkçe Öğretimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. KOŞUCU, Zeynep (1996). Okul Öncesi Anadili Eğitimi Anadili Dergisi, Mayıs 1996, Sayı :1. s: MİTHAT, Ahmet (1985). Yazı Yazmak Üzerine Bazı Bilgiler Türk Dili, Ocak 1985, s: ÖZBAY, Murat (1995). Ankara Merkez Ortaokullarındaki Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Bir Araştırma Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi. PEHLİVAN, Ahmet (1994). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İlkokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Görülen Özellikler Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. PORZİG, Walter (1995). Dil Denen Mucize, Ankrara: Türk Dil Kurumu Yayınları Çeviren: Vural Ülkü SAUSSURE, Ferdinand De (1976).Genel Dil Bilim Dersleri, Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları, Çeviren: Berke Vardar SCHULTZ, K. & FECHO, B. (2000) Society s Children: Social Contex and Writing Development Educationa Psychologist, 35 (1), s SELÇUK, Ziya (1996). Eğitim Psikolojisi, Ankara:Pegem Yayınları. SEVER, Sedat. (1998) Dil ve İletişim (Etkili Yazılı ve Sözlü Anlatım) A.Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt:31. ŞAHİN, Mehmet (1995). Çocukta Dil Gelişimi Dil Dergisi, Sayı:30, Nisan, s:64. TÜRKÇE SÖZLÜK ( 1998) Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları. YILDIZLAR, Mehmet (1994). Özel ve Resmi İlköğretim Okulları 1. Kademe 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Hataları Hacettepe Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 14

Problem Çözme Becerisi Đle Matematik Başarısı Arasındaki Đlişki * The Relationship Between Problem Solving Skills And Mathematical Achievement

Problem Çözme Becerisi Đle Matematik Başarısı Arasındaki Đlişki * The Relationship Between Problem Solving Skills And Mathematical Achievement Problem Çözme Becerisi Đle Matematik Başarısı Arasındaki Đlişki * The Relationship Between Problem Solving Skills And Mathematical Achievement Gökhan ÖZSOY Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Đlköğretim

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili II DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı:Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam ECTS

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE 1. Prof. Dr. Murat Özbay ın Hayatı ve Eserleri Nurşat BİÇER 1962 yılında Konya nın Ereğli ilçesinde doğan Özbay,

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. 1.1.Problem Durumu İlkokul eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturmakta ve kişinin geleceğinin

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

ANA SINIFINDA YAZIYA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALMANIN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF YAZI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ

ANA SINIFINDA YAZIYA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALMANIN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF YAZI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ANA SINIFINDA YAZIYA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALMANIN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF YAZI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 6, 2010, Sayfa 91-98 Hayati AKYOL*- Erol DURAN**

Detaylı

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi İlköğretim Online E-Dergi İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi Relations among Primary School Students Course Performances Yard. Doç.Dr. Selma GÜLEÇ

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ Uzman Psikolog Emre Balkan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Yd: 2005 Sayı: 11 OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ Özel Mehmet KÖK -.. M. Nur TUGLUK.u Erdal BAY Bu c,:altşmanm

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

1.Öğrenci nitelikleri 2.Öğretim hizmetinin niteliği 3.Öğrenme ürünleri. Tam Öğrenme Kuramı - Bloom

1.Öğrenci nitelikleri 2.Öğretim hizmetinin niteliği 3.Öğrenme ürünleri. Tam Öğrenme Kuramı - Bloom Tam Öğrenme Kuramı - Bloom Bloom, geliştirmiş olduğu tam öğrenme modelinde okul ortamı gibi toplu öğrenmelerde gözlenen bireysel farklılıkların nedenlerini incelemekte ve bu tür bireysel farklılıkları

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA SEVİYELERİ İLE TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Muamber YILMAZ 1 Özet:

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ. III:OKUL ÖNC. BEC. ÖĞR. VE ÖZB. BEC. Ders No : 0310340137 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE 2 Ders No : 0010080034 : 2 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ Öğrencilerin okumaya karşı sıkıcı ve gereksiz algılarını değiştirmek ve okumayı hayatlarının bir parçası haline getirmek amacıyla okuma çalışmasını sınıf ortamından

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi:

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences Sonbahar Autumn 2016; Ek Sayı Additional Number 1; 107-115 DOI:10.9775/kausbed.2016.035

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002 İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 arası) Türkçe dersinin temel amaçlarından biri öğrenenleri

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları

İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Yazı Becerisi II ETI102 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

The Relations Between Primary Education Academic Achievement Grades and the Exam of Student Selection And Placement for High School Scores *

The Relations Between Primary Education Academic Achievement Grades and the Exam of Student Selection And Placement for High School Scores * Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2005, vol: 38, no: 2, 127-143 The Relations Between Primary Education Academic Achievement Grades and the Exam of Student Selection

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI...

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA... 11 2. BÖLÜM DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... 12 DİL TANIMLARI... 12 DİL ÖĞRETİMİ...

Detaylı