İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİ DÜZEYLERİ İLE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİ DÜZEYLERİ İLE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİ DÜZEYLERİ İLE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Arş. Gör. Turan TEMUR Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü ÖZET Bu araştırmada; ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyi ile okul başarıları arasında bir ilişkinin var olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evreni Ankara ili Çankaya ilçe sınırları içerisinde bulunan İlköğretim okullardaki 5. Sınıf öğrencileridir.veriler üç aşamada toplanmıştır. Birinci aşamada araştırmacı tarafından geliştirilen 30 soruluk yazılı anlatım beceri testi kullanılmıştır. İkinci aşamada ise öğrencilere bir kompozisyon yazdırılmıştır. Bu kompozisyonlar bir uzman, bir ilköğretim müfettişi ve araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Üçüncü ve son aşamada ise araştırmaya katılan öğrencilerin yıl sonu matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ders başarı notları araştırmacı tarafından sınıf öğretmenlerinden alınmıştır. Elde edilen test puanları, yazılı anlatım puanları ve ders notları SPSS te değerlendirilmiştir. Yazılı anlatım becerisi ile öğrencilerin matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler derslerindeki başarıları arasındaki ilişki regresyon analizi ile çözümlenmiştir.araştırmada elde edilen bulgulara göre ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarıları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Anahtar Kelimeler: Yazma, yazılı anlatım becerisi, okul başarısı. ABSTRACT In this research; it has been tried to determine whether there is a relation between the level writing skills and success at school for fifth graders at primary schools, or not. The population of the research is in the district of the fifth graders of the primary schools in Çankaya in Ankara. The data was collected in three phases. In the first phase, the test of writing skills, which has 30 questions and improvised by the researcher has been used. In the second phase, students were asked to write a composition. These compositions were appraised by an expert, a primary inspector and by researcher. In the third and last phase, the yearly Maths, Science and Social studies marks were taken from the class teacher by the researcher. The obtained test scores, composition scores and yearly scores were appraised through SPSS. The relation between writing skills and success at Maths, Science and Social Studies has been analyzed by regression. According to the findings in the research a significant and positive relation has been found between the level of writing skills and success at school for the fifth graders at primary schools. Key Words: Writing, Writing skills, school success. İnsanoğlunun, var olduğu günden bu yana; bilim, sanat, eğitim, dil, psikoloji, felsefe, tıp vb. alanlardaki çalışmaları yaşamı kolaylaştırıcı keşifleri ve bu alanlardaki bilgi birikimine katkısı baş döndürücü bir hızla devam etmektedir. Her alanda olduğu gibi dil alanında da var olan sorunları çözme, en iyiye ulaşma çabası sürmektedir. Bu çabaların altında yatan temel etken de dilin insan yaşamındaki önemidir. Dil için insanın dünyadaki yerini ve değerini belirleyen en önemli etkenlerden biridir denebilir. Çünkü dil düşünce gibi, insanı insan yapan niteliklerden biridir. Bireyin duygularını, düşüncelerini, isteklerini, arzularını açığa çıkarmasına, bir toplum içerisinde yaşamını sürdürmesine olanak sağlar 1

2 (Aksan, 1995:11). Dilin insan ve toplum yaşamındaki önemi sadece bir iletişim aracı olma özelliği ile karşımıza çıkmamaktadır. Tek tek bireyleri toplum, toplumları millet yapan en önemli öğe de dildir. İnsanlar ancak dil ile düşünebilir, dil yardımıyla düşüncelerini açığa çıkarabilirler. Böylelikle kendilerine ait tarih, kültür, sanat yaratmış olurlar. Dil bununla da kalmaz kuşaklar arası bağları da kurar. Geçmişe ait bilgileri, ört âdetleri, kültürleri sözlü veya yazılı olarak gelecek kuşaklara aktararak, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi görür. İnsanların duygularını, düşüncelerini açığa çıkarma aracı olan dilin farklı tanımları yapılmıştır. Aşağıda bu tanımlara bir kaç örnek verilmiştir. Ergin (1992:7) göre dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabîî bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese, seslerden örüşmüş muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir" Gencan (1992:5) insanların duygu, düşünce ve dileklerini anlatmak için kullandıkları işaretlerin- daha çok ses işaretlerinin- hepsine birden dil denildiğini ifade etmiştir. Başka bir görüşte de dil, belirli bir grup insanın birbirleriyle konuşabilmelerini (anlaşabilmelerini) sağlayan en etkili araç (Porzig, 1995:67; Kantemir 1991:64) olarak da tanımlanmıştır. Saussure (1976:31) e göre dil, dil yetisinin bir bölümüdür. Hem dil yetisinin toplumsal ürünüdür hem de bir yetinin bireylerce kullanılabilmesi için toplumun benimsediği zorunlu, anlaşma ürünü kurallar bütünüdür Yukarıda verilen tanımlara ek olarak, hem genel bir tanımı hem de dilin düşünceyle olan bağıntısını Aksoy (1975:11) şu şekilde ifade etmiştir. Dil insanların düşünürlüğünden doğmuş; doğduktan sonra da düşüncelerin yaratıcısı olmuştur. Bilgilerimizi, öğrenimimizi, başkalarının düşüncelerini dil yoluyla elde ederiz. Kendi düşüncelerimizi de kafamızın içinde çalışan dilin yardımıyla oluşur; olgunlaşır. Sanki içimizden konuşarak, sessiz bir dil kullanarak düşünür, yeni yeni düşüncelere ulaşırız. Ulaştığımız yeni düşünceleri yine dil biçiminde ortaya koyar, onları başkalarına ulaştırırız. Böylece sürekli olarak düşünce dili, dilde düşünceyi geliştirir durur. Görüldüğü gibi dil, kendisiyle ilgilenenler tarafından çeşitli açılardan incelenmiş, genel olarak da toplum yaşamındaki önemi ve düşünceyle olan ilintisi belirtilmiştir. Bireyin dil edinimi bazı kuramlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Chomsky nin temsil ettiği psikolinguistik görüşe göre; insan beyni ve sinir sistemi kalıtsal olarak konuşmayı üretecek biçimdedir. Bu da insanların dil öğrenmesini sağlayan bir sistemdir. Bu görüşe göre çocuklar yaşamlarının ilk yıllarında bütün sesleri çıkarabilecek yapıdadır ve 2-4 yaşları arasında da konuşmayı öğrenebilirler. Davranışçı kuramda belirtilen ve çok önemli olduğu vurgulanan çevre, psiko-linguistik kurama göre çocuğun dil öğrenip öğrenmeyeceğini değil; hangi dili öğrenebileceğini belirler. Yani dil zihinsel bir süreçtir ve bu süreçte etkili olan çevre değil; bireydeki dil kazanma mekanizmasıdır (Bacanlı, 2000:60). Davranışçı görüş olarak adlandırılan, Skinner ve Rachlin in önderliğini yaptığı görüşte ise dilin çevrenin bir ürünü olduğu söylenir. Çocuk konuşmayı, tıpkı diğer davranışları öğrendiği gibi çevresinden 2

3 öğrenir. Davranışçı kuramcılar dil edinimini iki farklı görüş altında açıklamaya çalışmışlardır. Bunlar klasik koşullama ve edimsel koşullamadır. (1) Klasik koşullamaya göre, çocuk rasgele sesler çıkarır, örneğin; ann, nne gibi bu seslerin çıkış anında yanında bulunanlar tarafından eğer kucağa alınırsa, ona gülümsenirse (ödül niteliği taşıdığından ) çocuk çıkardığı sesle belirli bir kişiye koşullanmış olur. (2) Edimsel koşulama da dil, öğrenilmiş diğer davranışlardan ayrılmaz. Yani birey diğer davranışları nasıl edindiyse dili de öğle öğrenir. Davranış edinmede ve dil ediniminde yöntem aynı olsa da aralarında bir fark bulunmaktadır o da fiziksel hareketlerin yerini sözlerin almasıdır. Ayrıca bu görüşe göre dil öğrenmenin pekiştirme,sönme ve genelleme gibi unsurlar etkiler (Cüceloğlu,1991:211). Piaget e ve Bloom un savunduğu bilişsel görüşte ise dil edinimi zihinsel gelişime dayalıdır. Yani çocuğun zihinsel yetileri (algı, dikkat, bellek vb.) geliştikçe dili de gelişir (Koşucu, 1996:27; Selçuk,1996:64-69; Cüceloğlu,1991: ; Şahin,1995 :65 ). Bireyin yaşamı boyunca kullandığı dil veya diller, duyarak öğrenmeye başladığı ilk dil (anadili) ile başlar. Daha sonra bu dil okuma ve yazma becerileri ile daha da gelişir. Çocuğun duygu ve düşüncelerini, isteklerini sözlü veya yazılı olarak anlatmasına araç olur. İşte bu noktada dil öğretimi önemi bakımından karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kendini gerçekleştirebilen, toplum içerisindeki yerini ve önemini kavrayabilen, yaratıcı düşünceye sahip; dinlediğini, okuduğunu anlayabilen; duygusunu, düşüncesini sözlü veya yazılı olarak anlatabilen bireyler yetişmesi ancak anadilinin gereklerini yerine getirme koşuluna bağlıdır. Bu nedenle dil eğitimi ile, bireylerin anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Anlama ile ilgili etkinlikler okuma ve dinleme; anlatma ile ilgili etkinlikler ise konuşma ve yazmadır. Dil bu iki etkinliğe dayalı dört temel beceriden (dinleme, okuma, konuşma, yazma) oluşmaktadır (Kavcar ve Oğuzkan,1989:50). Dinleme, okuma etkinliklerinin amacı, bireyin dinlediğini ve okuduğunu anlamasını; konuşma ve yazma becerilerinin amacı ise bireyin duygularını ve düşüncelerini sözle veya yazıyla anlatabilmesini sağlamaktır. Anadilin dört temel becerisinin önemine ve bir bütün olarak ele alınmasına ilişkin düşüncesini Sever (1998:4) şu şekilde ifade etmiştir: Bireyin anadiliyle doğru, açık ve etkili bir iletişim gerçekleştirmesi bu dört temel becerinin bütünsellik içinde gelişmesine bağlıdır. Çünkü dilsel becerilerden birinin gelişimi öteki becerilerin gelişimine de katkı sağlar. Sözgelimi, okuduğunu anlama becerisindeki gelişme sözcük dağarcığını zenginleştirmekte, bu durum bireyin yazma konuşma becerilerini de etkileyerek, onun daha iyi ve etkili yazabilmesine ve konuşabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu beceriler, ilköğretimde edinilmeye başlanacağından ilköğretim öğretmenlerine okuma- yazma öğretimi ve Türkçe öğretiminin amaçlarını gerçekleştirme de önemli sorumluluklar düşmektedir. 3

4 Türkçe Öğretiminde Beceri Alanları Beceri alanları olarak nitelendirilen okuma, dinleme, konuşma, yazma birbirlerine olan tamamlayıcı etkinsinden dolayı Türkçe öğretiminde bir bütün olarak ele alınmalıdır. Türkçe öğretiminde en çok gözden uzak tutulan husus bu dört etkinliğine gerektiği oranda ağırlık ve önem verilmemesidir (Arslan,1997:21). Eğer bu becerilerin etkili bir şekilde geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılacak olursa, bu çalışmaların sonucunda yalnız bu beceriler kazandırılmış olmaz, aynı zamanda anadilin sevgi, paylaşma duygusunun, toplumda birlikte yaşamanın gereği olan güven duygusunun da kaynağı olmasına olanak sağlayabilir (Görgü,1997:8). Çünkü; İnsan anadil ile birlikte toplumun bütün doğru yanlış değerlerini, inançlarını,geleneklerini, ülkülerini de alır; o toplumun böylece bir bireyi olur. Dilin insana böyle bir tek topluma bağlı bir kişilik verme yetkisi ve gücü dolayısıyla, bir çok dil bilse de o kişi için bir tek anadili vardır; o da çocukluğunda öğrendiği dildir. Ana dilin bu niteliği ve kişiyi ulusuna bağlama gücü, ana dilinin eğitimindeki önemini ortaya koyar. Dolayısıyla ana dili eğitimi ulusal bir eğitimdir (Göğüş,1978:2). a. Anlama Bireyin kendine özgü görüş, tutum, beceri geliştirmesi, çağımızın teknolojik olanakları (tv., radyo, bilgisayar, vb) ile farklı bir boyut kazanmıştır. Bilgiye ulaşma; artık bir bilgisayarın giriş tuşuna basmak kadar kolay ve çabuk hale gelmiştir. Ulaşılan bu kaynaklardan faydalanma ise okuma ve dinleme yolu ile olmaktadır. Bu yüzden bu beceriler bireye en iyi şekilde kazandırılmalıdır. Dinlediğini Anlama Dil edinimi açısından bakıldığında, dinleme insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü insan dil ile ilgili ilk bilgileri dinleme yoluyla edinir. Bu dinleme aslında hayatı anlamlı kılma, çevrede olup bitenleri anlama adına gelişigüzel bir şekilde başlasa da zamanla, bir öğrenim yolu haline gelmektedir. Bu yüzden bütün derslerde özellikle de Türkçe derslerinde dinleme becerisinin insan yaşamındaki önemi vurgulanmalı, bu becerinin kazandırılması ve bilinçli bir şekilde kullanılması için özel çalışmalar yapılmalıdır. Okuduğunu Anlama Bireyin okul dışında da bilgiye ulaşma ve dünyayı anlama çabası sürecektir. Bu durumun en önemli yollarından biri de okumadır. Bilgi patlamasının yaşandığı çağımızda, her türlü bilgi birikimine okuma yoluyla ulaşılacağı açıktır. Bir yazar, düşünür, şair veya bilim adamının duygusu, düşüncesi, kararları, buluşları harf denen simgelerle başkalarına ulaşır. Bu iletiyi sağlayan ilk basamak yazı; son basamak ise okumadır. 4

5 Fitzgerald ve Shanahan (2000:42) a göre yazma ile okuma arasında orta düzey bir ilişki vardır. Tam bir ilişki olmamasının altında ise okuma ve yazma öğrenimindeki bilişsel süreçlerin farklılığını göstermektedirler. b. Anlatma Türkçe öğretiminin amaçlarından biri de öğrencilere anlatma becerilerini kazandırmaktır. İlköğretim Programı nda anlatma etkinliklerinin çok önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu önem yalnızca Türkçe dersleri için değil fen bilgisi, sosyal bilgiler, matematik dersleri için de geçerlidir. Konuşma (sözlü anlatım) Konuşma; bireyin duygularını, düşüncelerini, isteklerini hayallerini, tasarılarını sözle açığa çıkarmasıdır. Birey okul ortamına gelmeden konuşma becerisine sahiptir. Bu beceri aile ve sosyal çevresi tarafından kazandırılır. Bu konuşma dili genellikle yetersizdir ve yerel ağız özellikleri taşır (Kavcar, 1989:52). Bu yetersizlikleri gidermek; iyi bir ana dili eğitimi almış öğretmenlerce mümkündür. Yazma ( yazılı anlatım ) Anlatım türlerinden biri de yazmadır. Yazma ile ilgili olarak benzer anlamlar taşıyan birçok tanım yapılmıştır. Konuşmadan ayrı beceriler içeren yazma, duyguyu, düşünceyi, olayı yazıyla anlatmaktır ve dört temel dil becerisinin son halkasıdır (Demirel,1999:71). Yazmak, düşündüklerimizi, duyduklarımızı, tasarladıklarımızı ve görüp yaşadıklarımızı yazıyla anlatmanın yanında başkalarıyla da iletişim kurmanın ve kendimizi, yaşantılarımızı anlatmanın bir yoludur (Sever, 1998:11). Yazma insan seslerinin her birine ilişkin işaretleri, yani sözcükleri sözle değil yazıyla sunma sanatıdır (Mithat, 1985:15). Bir kompozisyon (yazılı anlatım) okuduklarımızın, işittiklerimizin, gördüklerimizin ve hissettiklerimizin ortak bir ürünüdür (Gökşen,1994:352). Düşünceyi, duyguyu, olayı, yazı ile anlatmaya yazma ( kompozisyon) denir (Göğüş,1978:235). Yazılı anlatım Türkçe öğretiminin en önemli etkinliklerinden biridir. Bu ekinlikteki amaç, bireyin anadilinde yazılı anlatım yapabilmesidir (Pehlivan, 1994:3). Yazılı anlatım, sözlü anlatımdan farklı ve karmaşıktır. Çünkü yazılı anlatımda yüz ifadesi, soru sorma, karşılık verme gibi geri bildirimler yoktur. Bu yüzden amacımıza uygun yazabilmek için önceden plan yapılmalı, duyguların ve düşüncelerin tam olarak anlaşılması için yazım kurallarına uygun yazılmalıdır (İlköğretim Programı, 2000:45). Yazının ve yazılı anlatımın insanın karakterini yansıttığına ilişkin düşünceler de vardır. Kantemir (1991:97) e göre doğru ve düzgün yazma iletişimi kolaylaştırır daha rahat anlaşmayı sağlar; ancak bunun yanında düzenli bir ruha, iradeli ve sağlam bir kafa yapısına sanat ve eğitimine erişilebildiğini gösterir. Yazı, bireyden yansıyan biçimdir, öğrenilmiş bir teknik de olsa kendisinden bir izdir. Bireyin kendisidir. Ona özgüdür. Onun damgasını taşır. Onu vurgular. Parmak izi gibi kesindir, kişiyi belirler. Şahsiyet gibi tektir, bireyden bireye değişir (Altınköprü, 1999:13). Yazının her yönüyle güzel olmasını sağlamaya çalışan kişi kendi davranışlarını da toplumun pozitif değer yargıları doğrultusunda düzeltme çabasında olur. Çünkü; iyi okunsun diye, yani başkalarını düşündüğünden güzel yazı yazmaya 5

6 çalıştıkça, evde, iş başında, yaşadığı, girip çıktığı her yerde, başka insanları düşünmek, daha nazik davranma alışkanlığı kazanabilir (Yıldızlar, 1994:9). Yazma, hayatımızın belli bir aralığına sıkıştırılmamıştır. İlköğretimden yüksek öğrenime, iş hayatından sosyal hayata uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu yüzden bu becerinin özellikle ilköğretimde hem güzel ve doğru yazma hem de düşünceleri doğru açığa çıkarma bakımından özenle kazandırılması gerekmektedir. İlköğretimde yazma çalışmalarına okuma- yazma derslerindeki, çizgi çalışmalarıyla başlanır denebilir. Yani çocuk için yazılı çalışmalarla ilgili yaşantılarına bu dönemde başlamaktadır. Bruning ve Horn (2000:25) a göre birinci sınıfta başlayan çizgi çalışmaları harflerin ve sözcüklerin doğru yazımında bir ön basamak olarak alınabilir. İlköğretim düzeyinde ise yazma becerisinin geliştirilmesi sürecinde en önemli kazanç uygun sözcük seçimi, cümle kurma ve tamamlama, amaca uygun başlık koyma gibi becerilerin kazandırılmasıdır. Küçük yaşlarda öğrenilen bilgilerin daha sonraki yaşlarda değişimi zor olduğundan doğru kazanılmış bilgiler, beceriler birey tarafından ömür boyu kullanılacaktır. İsteyen, biraz çaba gösteren herkes dilini iyice öğrenebilir. Duygu ve düşüncelerini doğru anlatabilir. Amacını düzgün olarak yazıya dökebilir. Elbette herkes büyük bir yazar olamaz ama doğru yazma becerisini kazanabilir (Kavcar, 1984:114). Özbay (1995:224) a göre toplumumuzda yanlış ve yaygın olarak kullanılan bir söz vardır: yazmak bir yetenek işidir, herkes yazamaz. Halbuki yazmak bir kabiliyet işi değildir. Güzel yazmak kabiliyetle ilgili olabilir; ancak iyi ve doğru yazmak, Türkçeyi hatasız kullanmak herkesin yapabileceği bir iştir. Herkes iyi ve doğru yazma alışkanlığını kazanabilir diye yorumlamıştır. Yazılı anlatım becerisi, dört temel dilsel beceriden biridir. İlk okuma yazma ile başlar ve insanın yaşamı süresince okul yaşamında, iş yaşamında, sosyal yaşamında çeşitli özellikleriyle karşısına çıkar. Yaşamın bir çok anında karşılaşılabilecek yazma, isteyerek yapılması gereken bir beceridir ve planlı, sürekli çalışmayı gerektirir (Graham ve Haris, 2000:3). Yazma becerisinin gelişmesi için planlı ve düzenli olmak gerektiği vurgulansa da Schultz ve Fecho (2000) un yazma ile ilgili araştırmalardan aktardıklarına göre yazmanın kendiliğinden de gelişebileceğini vurgulamışlardır. Örneğin heceleme, cümle kurma, tekrar (düzeltme) gibi konuları yalnızca ders ortamıyla sınırlı kaldığında bile yazma becerisi gelişebiliyor. Ancak bu gelişim yazma becerisinin gerçek gelişim noktası değildir. Yazmak genel olarak, duygu, düşünce ve tasarıların yazıyla anlatılması olarak tanımlanır; ancak bu anlatım gelişi güzel bir anlatım değildir. Anlatılmak istenenin belli kurallar zinciriyle, bir bütünlük içerisinde ele alınmasıdır. Yazılı anlatımın karşılığı olan kompozisyon (composition Fr.) da Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ( Türkçe Sözlük:390) olarak tanımlanmıştır. Dilinin özelliklerini, yaşının ve sınıfının gerektirdiği sınırlar içinde yeteri kadar öğrenememiş bir öğrenci, öğretmenlerinin sınıfta anlattıklarını, okuduklarını, dinlediklerini anlayabilmesi, anladıklarını da anlatabilmesi, olası değildir. Dilini iyi kullanmayan öğrenciler doğal olarak nedenini bilmedikleri bu 6

7 başarısızlıklarını ortadan kaldırabilmek için, derste anlatılanlardan bütünlüğü olmayan notlar tutarlar, ders kitaplarında yazılı olanları ezberleme yoluna başvururlar. Bunun içindir ki ilköğretimin 1-5. sınıflarında öğretmen anadili çalışmalarını sadece Türkçe derslerine bırakmamalı sosyal bilgiler, fen bilgisi, matematik gibi derslerde de en küçük olanaklardan yararlanarak, büyük çoğunlukla da bu olanakları kendisi yaratarak öğrencilerin Türkçeyi kullanmalarına fırsatlar vermelidir (İlköğretim Okulu Programı, 2000:47). Özellikle yazılı anlatım çalışmaları yaptırılarak öğrencilerin kendilerini yazılı olarak ifade etmelerine olanaklar verilmelidir. Amaç Bu araştırmanın amacı; ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarısı arasında bir ilişkinin var olup olmadığını saptamaktır: Bu genel amacın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 1- İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile matematik ders başarısı arasında bir ilişki var mıdır? 2-İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile fen bilgisi ders başarısı arasında bir ilişki var mıdır? 3-İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile sosyal bilgiler ders başarısı arasında bir ilişki var mıdır? Araştırma Modeli İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere düzenlenen bu çalışma betimsel nitelikli korelasyonel bir araştırmadır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evreni Ankara ili, Çankaya ilçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda isimleri verilmiş resmi ilköğretim okullarında okuyan 5. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Örneklem ise bu okullarda bulunan farklı şubelerden random olarak seçilen 440 öğrenciden oluşmaktadır. Tablo 1:Örnekleme Alınan İlköğretim Okulları ve Öğrenci Sayıları Okul Adı Örneklem H.Hüsnü Tekışık İlköğretim Okulu 78 Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu 76 A.Bahadır İlhan İlköğretim Okulu 42 A.Barındırır İlköğretim Okulu 63 Ülkü Akın İlköğretim Okulu 44 Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu 96 Akdere İlköğretim Okulu 41 Toplam 440 7

8 Verilerin Toplanması İlgili kaynakların taranmasından sonra veri toplamak amacıyla en çok tercih edilen yazılı yoklama (essay) ve çoktan seçmeli bir beceri testi (Ackeman ve Smith, 1988:117) yapılması araştırmanın amaçları açısından uygun görülmüştür. Öğrencilerin yazılı anlatım (kompozisyon) puanları, yazılı anlatım beceri testi puanları ve matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler yıl sonu ders başarı puanları olmak üzere veriler üç aşamada toplanmıştır İlköğretim Programı nda belirtilen ve 5.sınıfların kazanması gereken yazılı anlatımla ilgili hedef ve davranışlar incelenmiş, araştırmanın amaçlarına uygun davranışlar belirlenmiş ve her bir davranışa karşılık gelecek ikişer soru hazırlanmıştır.bu sorular gerekli madde analizleri için 191 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen cevaplar ITEMAN programı ile değerlendirilmiştir. Test istatistikleri aritmetik ortalama, standart sapma, güvenirlikleri hesaplanmış ve gerekli madde düzeltme çalışması yapılmıştır. Analizlere göre madde seçimi yapılırken ayırıcılık gücü indeksinin 0.40 tan yukarı olmasına, güçlük indekslerinin ise % arasında olmasına dikkat edilmiştir. Bu uygulama ile 60 maddeden oluşan testin deneme formu hedef davranışları yoklayan 30 maddelik bir teste dönüştürülmüştür. İlgili testin madde analizi özet sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Tablo 2: Araştırmada Kullanılan Testin Madde Analizi Sonuçları n x s P Güvenirlik Ayırdedicilik Verilerin Analizi Değişkenler arasındaki ilişkiler Person Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı kullanılarak bulunmuştur.yazılı anlatım becerisi ile öğrencilerin matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler derslerindeki başarıları arsındaki ilişki regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Analizde yazılı anlatım becerisi iki değişkenden oluşmaktadır. Birincisi yazılı anlatım (kompozisyon) puanı, ikincisi yazılı anlatım beceri testi puanıdır. Yordayıcı değişken olarak alınan bu iki değişkenin, öğrencilerin üç dersteki ( matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler) başarısını ne derece yordadığı çoklu regresyon analizi ile test edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiye ait manidarlık testlerinde =.01 anlamlılık düzeyi temel alınmıştır. Regresyon analizi sonuçları yorumlanırken iki yordayıcı değişkenin birlikte bağımlı değişkeni anlamlı ölçüde yordayıp yordamadığına bakılmış ve açıklanan varyans yorumlanmaya çalışılmıştır. Ek olarak yordayıcı değişkenlerin tek tek önemli derecede yordayıp yordamadıklarına ve yordayıcı değişkenlerinin hangisinin diğerine göreli olarak daha önemli yordayıcı olup olamadıkları standardize edilmiş regresyon katsayısı olan Beta değerleri (mutlak) kullanılarak yorumlanmıştır 8

9 Bulgular ve Yorum Bu bölümde, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile matematik, fen, sosyal bilgiler dersi akademik başarıları arasındaki ilişki ve yazılı anlatımın matematik, fen ve sosyal bilgiler akademik başarısında ne düzeyde bir yordayıcı olduğunu belirlemek amacıyla regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Tablo 3: Yazılı Anlatım Uygulaması Puanları ile Matematik, Fen, Sosyal Başarı Notları Arsındaki İlişki Katsayıları Matematik Fen bilgisi Sosyal bilgiler r P N Yazılı anlatım uygulaması puanları ile matematik dersi başarı notu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.508, p<.01). Bu bulgu yazılı anlatım puanı yüksek olan bir öğrencinin matematik dersi başarı notu da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.258, matematik dersi başarı notundaki toplam varyansın % 26 ının yazılı anlatım uygulaması puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatım uygulaması puanları ile fen bilgisi dersi başarı notu arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.493, p<.01). Bu bulgu yazılı anlatım puanı yüksek olan bir öğrencinin fen dersi başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.243, fen bilgisi dersi başarı notundaki toplam varyansın % 24 ünün yazılı anlatım uygulaması puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatım uygulama puanları ile sosyal bilgiler dersi başarı notu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.504, p<.01 ). Bu bulgu yazılı anlatım uygulaması puanı yüksek olan bir öğrencinin sosyal bilgiler dersi başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.254, sosyal bilgiler dersi başarı notundaki toplam varyansın % 25 inin yazılı anlatım uygulaması puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Tablo 4: Yazılı Anlatım Uygulaması ve Yazılı Anlatım Beceri Testi Puanlarının Ortalamaları İle Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Başarı Notları Arasındaki İlişki Katsayıları Matematik Fen bilgisi Sosyal bilgiler r P N Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarının ortalamaları ile matematik dersi başarı notu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.673, p<.01). Bu bulgu yazılı anlatım 9

10 uygulaması ve test puanlarından elde edilen ortalama puanı yüksek olan bir öğrencinin matematik dersi başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.452, matematik dersi başarı notundaki toplam varyansın % 45 inin yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlarım beceri testi puanlarıyla açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarının ortalamaları ile fen bilgisi dersi başarı notu arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.671, p <.01). Bu bulgu yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarından elde edilen ortalama puanı yüksek olan bir öğrencinin fen başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.450, fen başarı notundaki toplam varyansın % 45 inin yazılı ve test puanlarıyla açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarının ortalamaları ile sosyal bilgiler dersi başarı notu arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.648, p <.01). Bu bulgu yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarından elde edilen ortalama puanı yüksek olan bir öğrencinin sosyal bilgiler başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.419, sosyal bilgiler başarı notundaki toplam varyansın % 41 inin yazılı ve test puanlarıyla açıklanabileceğini gösterir. Tablo 5 : Yazılı Anlatım Beceri Testi Puanları ile Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Başarı notları Arasındaki İlişki Katsayıları Matematik Fen bilgisi Sosyal bilgiler r P N Yazılı anlatım beceri testi puanları ile matematik başarı notu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.613, p<.01). Bu bulgu test puanı yüksek olan bir öğrencinin matematik başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ²=.375, matematik başarı notundaki toplam varyansın %38 inin test puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatım beceri testi puanları ile fen bilgisi dersi başarı notu arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.620, p<.01). Bu bulgu test puanı yüksek olan bir öğrencinin fen başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.384, fen başarı notundaki toplam varyansın % 38 inin test puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatın beceri testi puanları ile sosyal bilgiler dersi başarı notu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.578, p<.01 ). Bu bulgu test puanın yüksek olan bir öğrencinin sosyal başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki 10

11 olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ²=.334, sosyal başarı notundaki toplam varyansın % 33 ünün test puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Tablo 6: Matematik Başarı Notlarının Yazılı Anlatım Uygulaması ve Yazılı Anlatım Beceri Testi Puanları Arasındaki İlişki İçin Regresyon Analizi Sonuçları Değişken b SH b Beta t p Yazılı anlatım uygulaması Yazılı anlatım beceri testi Sabit R=.675 R 2 =.455 F= p=.000 Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarına dayalı olarak matematik başarı notlarının yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları incelendiğinde yordayıcı değişkenlerle, yordanan değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı R =.675 (p<.01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarının matematik dersi başarı notundaki toplam değişkenliğin % 45 ini (R² =.455) açıkladığı görülmektedir. Öte yandan her iki yordayıcı değişkenin de matematik başarı notu ile pozitif bir ilişki verdiği ve önemli birer yordayıcı oldukları görülmektedir. Beta değerlerine bakıldığında yazılı anlatım beceri testinin matematik notunu tahmin etmede daha önemli bir yordayıcı olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen regresyon eşitliği aşağıdaki gibi yazılabilir. MATEMATİK = 1, YAZILI TEST Tablo 7: Fen Bilgisi Başarı Notlarının Yazılı Anlatım Uygulaması ve Yazılı Anlatım Beceri Testi Puanları Arasındaki İlişki İçin Regresyon Analizi Sonuçları Değişken b SH b Beta t p Yazılı anlatım uygulaması Yazılı anlatım beceri testi Sabit R=.674 R 2 =.454 F= p=.000 Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarına dayalı olarak fen bilgisi başarı notlarının yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları incelendiğinde yordayıcı değişkenlerle, yordanan değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı R =.674 (p<.01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 11

12 Buna göre yazılı ve test puanlarının fen bilgisi dersi başarı notundaki toplam değişkenliğin % 45 ini (R² =.454) açıkladığı görülmektedir. Öte yandan her iki yordayıcı değişkenin de fen bilgisi başarı notu ile pozitif bir ilişki verdiği ve önemli birer yordayıcı oldukları görülmektedir. Beta değerlerine bakıldığında yazılı anlatım beceri testinin fen bilgisi notunu tahmin etmede daha önemli bir yordayıcı olduğu anlaşılmaktadır.yapılan analiz sonucunda elde edilen regresyon eşitliği aşağıdaki gibi yazılabilir. FEN BİLGİSİ = YAZILI TEST Tablo 8: Sosyal Bilgiler Başarı Notlarının Yazılı Anlatım Uygulaması ve Yazılı Anlatım Beceri Testi Puanları Arasındaki İlişki İçin Regresyon Analizi Sonuçları Değişken b SH b Beta t P Yazılı anlatım uygulaması Yazılı anlatım beceri testi Sabit R=.648 R 2 =.420 F= p=.000 Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarına dayalı olarak sosyal puanlarının yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları incelendiğinde yordayıcı değişkenlerle, yordanan değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı R =.648 (p<.01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre yazılı ve test puanlarının sosyal dersi başarı notundaki toplam değişkenliğin % 42 ini (R² =.420) açıkladığı görülmektedir. Öte yandan her iki yordayıcı değişkenin de sosyal bilgiler başarı notu ile pozitif bir ilişki verdiği ve önemli birer yordayıcı oldukları görülmektedir. Beta değerlerine bakıldığında yazılı anlatım beceri testinin sosyal bilgiler notunu tahmin etmede daha önemli bir yordayıcı olduğu anlaşılmaktadır. Her iki yordayıcı değişkenle sosyal puanları arasında -regresyon katsayıları pozitif çıktığı için- pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen regresyon sonucu aşağıdaki gibi yazılabilir. SOSYAL = YAZILI TEST Sonuç ve Öneriler Sonuçlar Araştırmada elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. -İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım uygulama ve yazılı anlatım beceri testi puanlarının ortalamaları ile matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler başarı notları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. -İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım uygulaması puanları ile matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler yıl sonu ortalamaları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 12

13 -İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri testi puanları ile matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler yıl sonu ortalamaları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Öneriler -Araştırmada ilköğretim 5. sınıf çocuklarının yazılı anlatımlarıyla matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ders başarısı arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu saptanmıştır. Bu nedenle ilköğretim birinci kademe öğretmenleri, sadece Türkçe dersinde değil diğer derslerde de öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin gelişmesi için çalışmalar yapmalıdırlar. -Öğrencilerin duygularını, düşüncelerini, tasarılarını, sözlü veya yazılı olarak rahatça anlatabilecekleri fırsatlar verilmelidir. -Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin gelişebilmesi için uygun zaman, yer, konular seçilmelidir. - Yazma becerisinin gereği gibi kazanılması ve istenen düzeye ulaşılabilmesi amacıyla öğretmenler bilgiden çok uygulama dönük çalışmalara ağırlık vermelidirler. -Yazılı anlatımın başarı üzerindeki etkisini test etmek amacıyla deneysel çalışmalar yapılmalıdır. Yazılı anlatım becerisinin anadili eğitiminde ve öğretimindeki önemi açıktır. Ancak araştırmada elde edilen bulgulardan anlaşılmıştır ki yazılı anlatım sadece Türkçe derslerinin değil diğer derslerin de vazgeçilmez bir öğesidir. İlköğretim Programı nın amacına ulaşmasında Türkçe öğretimiyle öğrencilere kazandırılan dil becerilerinin başat bir işleve sahip olduğu unutulmamalıdır. KAYNAKLAR AKSAN, Doğan (1995).Her Yönüyle Dil, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. AKSOY, Ömer Asım (1995). Ana Yazım Kılavuzu, İstanbul: Adam Yayınları (1975) Gelişen ve Özleşen Dilimiz Ankara: TDK Yayınları. ALTINKÖPRÜ, Tuncel (1999). İnsanı Tanımada Yazı ve Karakter, İstanbul:Hayat Yayınları. ARSLAN, Mehmet (1997). Okullarımızda Ana Dili Öğretimi, Dil ve İnsan Sayı: 10, s:21-23 BACANLI, Hasan (2000). Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Nobel Yayınları. BRUNİNG, Roger & HORN, Chirsty. (2000) Developing Motivation to Write Educational Psychologist, 35 (1), s CÜCELOĞLU, Doğan (1991).İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi. DEMİREL, Özcan (1999). Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegem Yayıncılık. ERGİN, Muharrem (1992).Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul: Bayrak Yayınları. FİTZGERALD, Jill & SHANAHAN, Timoty (2000) Reading and Writing Relations and Their Development Educational Psychologist, 35 (1), s GENCAN, Tahir Nejat ( 1992). Dilbilgisi, İstanbul: Kanaat Yayınları. 13

14 GÖĞÜŞ, Beşir (1978). Ortaokullarda Türkçe ve Yazın Eğitimi, Ankara:Gül Yayınevi. GÖKŞEN, Enver Naci (1994). Yazılı Anlatımda Plan, Başlangıç ve Sonuç Türk Dili Dergisi, Mart, s: GÖRGÜ, A. Turan (1997). Avusturya İlkokullarında 4. Sınıf Eğitim Gören Türk Çocuklarının Türkçe Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi. GRAHAM, Steve & HARRİS,Karen (2000). The Role of Self Regulation and Transcription Skills in Writing and Writing Development Educationa Psychologist, 35 (1), s İlkokul Programı (2000). KANTEMİR, Enise (1991). Bilimleri Fakültesi Yayınları. Erzurum: Yakutiye Yayınları. Yazılı ve Sözlü Anlatım I. Yazılı Anlatım Ankara Üniversitesi Eğitim KAVCAR, Cahit ( 1984). Düzgün Yazmanın Önemi ve Yolları Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, sayı 2, s: KAVCAR, Cahit ve OĞUZKAN, Ferhan (1989). Türkçe Öğretimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. KOŞUCU, Zeynep (1996). Okul Öncesi Anadili Eğitimi Anadili Dergisi, Mayıs 1996, Sayı :1. s: MİTHAT, Ahmet (1985). Yazı Yazmak Üzerine Bazı Bilgiler Türk Dili, Ocak 1985, s: ÖZBAY, Murat (1995). Ankara Merkez Ortaokullarındaki Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Bir Araştırma Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi. PEHLİVAN, Ahmet (1994). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İlkokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Görülen Özellikler Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. PORZİG, Walter (1995). Dil Denen Mucize, Ankrara: Türk Dil Kurumu Yayınları Çeviren: Vural Ülkü SAUSSURE, Ferdinand De (1976).Genel Dil Bilim Dersleri, Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları, Çeviren: Berke Vardar SCHULTZ, K. & FECHO, B. (2000) Society s Children: Social Contex and Writing Development Educationa Psychologist, 35 (1), s SELÇUK, Ziya (1996). Eğitim Psikolojisi, Ankara:Pegem Yayınları. SEVER, Sedat. (1998) Dil ve İletişim (Etkili Yazılı ve Sözlü Anlatım) A.Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt:31. ŞAHİN, Mehmet (1995). Çocukta Dil Gelişimi Dil Dergisi, Sayı:30, Nisan, s:64. TÜRKÇE SÖZLÜK ( 1998) Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları. YILDIZLAR, Mehmet (1994). Özel ve Resmi İlköğretim Okulları 1. Kademe 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Hataları Hacettepe Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 14

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili II DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı:Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam ECTS

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi İlköğretim Online E-Dergi İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi Relations among Primary School Students Course Performances Yard. Doç.Dr. Selma GÜLEÇ

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA SEVİYELERİ İLE TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Muamber YILMAZ 1 Özet:

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Yd: 2005 Sayı: 11 OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ Özel Mehmet KÖK -.. M. Nur TUGLUK.u Erdal BAY Bu c,:altşmanm

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşımlar Bireyin algılama, hatırlama ve düşünme gibi bilişsel süreçlerine ağırlık veren bir bakış açısı. Bilişsel öğrenme: Doğrudan gözlenemeyen zihinsel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I : Giriş...1 Hazırlık Süreci Uygulama Süreci Değerlendirme Süreci

İÇİNDEKİLER. Bölüm I : Giriş...1 Hazırlık Süreci Uygulama Süreci Değerlendirme Süreci İÇİNDEKİLER Bölüm I : Giriş...1 Hazırlık Süreci Uygulama Süreci Değerlendirme Süreci Bölüm II : İstatistiksel Bulgular...4 Devlet ve Özel Okullara Göre Yerleşen Öğrencilerin Oranları 2008 Yönlendirme Sınavına

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OKUMA BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİ 1 Şahin ORUÇ Yrd.Doç. Dr. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi sahinoruc44@hotmail.com İsmail Hakan AKGÜN Arş.

Detaylı

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002 İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MÜZİKAL

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR?

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? YABANCI DİL ULUSLAR ARASI HAREKETLİLİKTE OLMAZSA OLMAZ MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? DOÇ.DR.DİLEK KARAASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi it i Erasmus Kurum Koordinatörü 05 Kasım

Detaylı

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5) : 17-23 ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ (The Effect Of Methods Used In Mental Addition

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANLAM BİLGİSİNDEKİ BAŞARI DURUMLARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ: RİZE ÖRNEĞİ

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANLAM BİLGİSİNDEKİ BAŞARI DURUMLARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ: RİZE ÖRNEĞİ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANLAM BİLGİSİNDEKİ BAŞARI DURUMLARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ: RİZE ÖRNEĞİ Fadime Yiğit Ortaalan Ortaokulu, Trabzon, Türkiye fadimecanak@gmail.com Özet Araştırmada,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN TÜRKÇE DERSİNDE OKUDUĞUNU ANLAMA

BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN TÜRKÇE DERSİNDE OKUDUĞUNU ANLAMA BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN TÜRKÇE DERSİNDE OKUDUĞUNU ANLAMA Hüseyin ANILAN ÖZET Bu araştırma; ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama becerisi hedef davranışların gerçekleşme

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Şengül Özdemir¹Esma Iravul¹,Ayşegül Temizkan Kırkayak¹,Fatma Kaban²,Filiz Akdeniz ²,Tevfik Ecder²,Asiye Akyol³ 1-Diaverum

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

yazılı karneler and secondary school students

yazılı karneler and secondary school students New written reports for primary and secondary school students New İlkokul, written ortaokul reports ve lise for öğrencileri için yeni primary yazılı karneler and secondary school students NSW Kamu Public

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

INVESTIGATION OF RELATIONS BETWEEN ÖSS SCORES AND QUALIFICATION SCORES(HEARING AREA, VOCAL AREA, INSTRUMENT AREA) IN THE SPECIAL QUALIFICATION TESTS

INVESTIGATION OF RELATIONS BETWEEN ÖSS SCORES AND QUALIFICATION SCORES(HEARING AREA, VOCAL AREA, INSTRUMENT AREA) IN THE SPECIAL QUALIFICATION TESTS Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, sayı:1, 133-144 (Haziran 2006) ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA ÖSS PUANI İLE YETENEK PUANLARI (İŞİTME ALANI, SES ALANI, ÇALGI ALANI) ARASINDAKİ

Detaylı

BAZI DEĞİŞKENLERİN İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ YORDAMA GÜCÜ

BAZI DEĞİŞKENLERİN İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ YORDAMA GÜCÜ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 321-334, 2011 BAZI DEĞİŞKENLERİN İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ YORDAMA GÜCÜ Sezin Kayagil

Detaylı

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları;

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları; NEDEN ÇiZGi OKULLARI Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü Çünkü Çizgi Okulları; Özgün çizgisiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan bir okuldur. Öğrenci kalabalıkta kaybolmaz. Başarı için bütün

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

Eğitim, doğayı, insanı olumlu biçimde dönüştürmenin bilgisi ve bilinci.

Eğitim, doğayı, insanı olumlu biçimde dönüştürmenin bilgisi ve bilinci. 3 MART 1924: ÖĞRETİM BİRLİĞİ YASASI ÜZERİNE Rıfat Oymak Eğitim, dünyayı, doğayı, insanı anlama sürecinin adı. Eğitim, bu sürece katkıda bulunma, bu süreçten katkı almanın adı. Eğitim, doğayı, insanı olumlu

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı