İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİ DÜZEYLERİ İLE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİ DÜZEYLERİ İLE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİ DÜZEYLERİ İLE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Arş. Gör. Turan TEMUR Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü ÖZET Bu araştırmada; ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyi ile okul başarıları arasında bir ilişkinin var olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evreni Ankara ili Çankaya ilçe sınırları içerisinde bulunan İlköğretim okullardaki 5. Sınıf öğrencileridir.veriler üç aşamada toplanmıştır. Birinci aşamada araştırmacı tarafından geliştirilen 30 soruluk yazılı anlatım beceri testi kullanılmıştır. İkinci aşamada ise öğrencilere bir kompozisyon yazdırılmıştır. Bu kompozisyonlar bir uzman, bir ilköğretim müfettişi ve araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Üçüncü ve son aşamada ise araştırmaya katılan öğrencilerin yıl sonu matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ders başarı notları araştırmacı tarafından sınıf öğretmenlerinden alınmıştır. Elde edilen test puanları, yazılı anlatım puanları ve ders notları SPSS te değerlendirilmiştir. Yazılı anlatım becerisi ile öğrencilerin matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler derslerindeki başarıları arasındaki ilişki regresyon analizi ile çözümlenmiştir.araştırmada elde edilen bulgulara göre ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarıları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Anahtar Kelimeler: Yazma, yazılı anlatım becerisi, okul başarısı. ABSTRACT In this research; it has been tried to determine whether there is a relation between the level writing skills and success at school for fifth graders at primary schools, or not. The population of the research is in the district of the fifth graders of the primary schools in Çankaya in Ankara. The data was collected in three phases. In the first phase, the test of writing skills, which has 30 questions and improvised by the researcher has been used. In the second phase, students were asked to write a composition. These compositions were appraised by an expert, a primary inspector and by researcher. In the third and last phase, the yearly Maths, Science and Social studies marks were taken from the class teacher by the researcher. The obtained test scores, composition scores and yearly scores were appraised through SPSS. The relation between writing skills and success at Maths, Science and Social Studies has been analyzed by regression. According to the findings in the research a significant and positive relation has been found between the level of writing skills and success at school for the fifth graders at primary schools. Key Words: Writing, Writing skills, school success. İnsanoğlunun, var olduğu günden bu yana; bilim, sanat, eğitim, dil, psikoloji, felsefe, tıp vb. alanlardaki çalışmaları yaşamı kolaylaştırıcı keşifleri ve bu alanlardaki bilgi birikimine katkısı baş döndürücü bir hızla devam etmektedir. Her alanda olduğu gibi dil alanında da var olan sorunları çözme, en iyiye ulaşma çabası sürmektedir. Bu çabaların altında yatan temel etken de dilin insan yaşamındaki önemidir. Dil için insanın dünyadaki yerini ve değerini belirleyen en önemli etkenlerden biridir denebilir. Çünkü dil düşünce gibi, insanı insan yapan niteliklerden biridir. Bireyin duygularını, düşüncelerini, isteklerini, arzularını açığa çıkarmasına, bir toplum içerisinde yaşamını sürdürmesine olanak sağlar 1

2 (Aksan, 1995:11). Dilin insan ve toplum yaşamındaki önemi sadece bir iletişim aracı olma özelliği ile karşımıza çıkmamaktadır. Tek tek bireyleri toplum, toplumları millet yapan en önemli öğe de dildir. İnsanlar ancak dil ile düşünebilir, dil yardımıyla düşüncelerini açığa çıkarabilirler. Böylelikle kendilerine ait tarih, kültür, sanat yaratmış olurlar. Dil bununla da kalmaz kuşaklar arası bağları da kurar. Geçmişe ait bilgileri, ört âdetleri, kültürleri sözlü veya yazılı olarak gelecek kuşaklara aktararak, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi görür. İnsanların duygularını, düşüncelerini açığa çıkarma aracı olan dilin farklı tanımları yapılmıştır. Aşağıda bu tanımlara bir kaç örnek verilmiştir. Ergin (1992:7) göre dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabîî bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese, seslerden örüşmüş muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir" Gencan (1992:5) insanların duygu, düşünce ve dileklerini anlatmak için kullandıkları işaretlerin- daha çok ses işaretlerinin- hepsine birden dil denildiğini ifade etmiştir. Başka bir görüşte de dil, belirli bir grup insanın birbirleriyle konuşabilmelerini (anlaşabilmelerini) sağlayan en etkili araç (Porzig, 1995:67; Kantemir 1991:64) olarak da tanımlanmıştır. Saussure (1976:31) e göre dil, dil yetisinin bir bölümüdür. Hem dil yetisinin toplumsal ürünüdür hem de bir yetinin bireylerce kullanılabilmesi için toplumun benimsediği zorunlu, anlaşma ürünü kurallar bütünüdür Yukarıda verilen tanımlara ek olarak, hem genel bir tanımı hem de dilin düşünceyle olan bağıntısını Aksoy (1975:11) şu şekilde ifade etmiştir. Dil insanların düşünürlüğünden doğmuş; doğduktan sonra da düşüncelerin yaratıcısı olmuştur. Bilgilerimizi, öğrenimimizi, başkalarının düşüncelerini dil yoluyla elde ederiz. Kendi düşüncelerimizi de kafamızın içinde çalışan dilin yardımıyla oluşur; olgunlaşır. Sanki içimizden konuşarak, sessiz bir dil kullanarak düşünür, yeni yeni düşüncelere ulaşırız. Ulaştığımız yeni düşünceleri yine dil biçiminde ortaya koyar, onları başkalarına ulaştırırız. Böylece sürekli olarak düşünce dili, dilde düşünceyi geliştirir durur. Görüldüğü gibi dil, kendisiyle ilgilenenler tarafından çeşitli açılardan incelenmiş, genel olarak da toplum yaşamındaki önemi ve düşünceyle olan ilintisi belirtilmiştir. Bireyin dil edinimi bazı kuramlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Chomsky nin temsil ettiği psikolinguistik görüşe göre; insan beyni ve sinir sistemi kalıtsal olarak konuşmayı üretecek biçimdedir. Bu da insanların dil öğrenmesini sağlayan bir sistemdir. Bu görüşe göre çocuklar yaşamlarının ilk yıllarında bütün sesleri çıkarabilecek yapıdadır ve 2-4 yaşları arasında da konuşmayı öğrenebilirler. Davranışçı kuramda belirtilen ve çok önemli olduğu vurgulanan çevre, psiko-linguistik kurama göre çocuğun dil öğrenip öğrenmeyeceğini değil; hangi dili öğrenebileceğini belirler. Yani dil zihinsel bir süreçtir ve bu süreçte etkili olan çevre değil; bireydeki dil kazanma mekanizmasıdır (Bacanlı, 2000:60). Davranışçı görüş olarak adlandırılan, Skinner ve Rachlin in önderliğini yaptığı görüşte ise dilin çevrenin bir ürünü olduğu söylenir. Çocuk konuşmayı, tıpkı diğer davranışları öğrendiği gibi çevresinden 2

3 öğrenir. Davranışçı kuramcılar dil edinimini iki farklı görüş altında açıklamaya çalışmışlardır. Bunlar klasik koşullama ve edimsel koşullamadır. (1) Klasik koşullamaya göre, çocuk rasgele sesler çıkarır, örneğin; ann, nne gibi bu seslerin çıkış anında yanında bulunanlar tarafından eğer kucağa alınırsa, ona gülümsenirse (ödül niteliği taşıdığından ) çocuk çıkardığı sesle belirli bir kişiye koşullanmış olur. (2) Edimsel koşulama da dil, öğrenilmiş diğer davranışlardan ayrılmaz. Yani birey diğer davranışları nasıl edindiyse dili de öğle öğrenir. Davranış edinmede ve dil ediniminde yöntem aynı olsa da aralarında bir fark bulunmaktadır o da fiziksel hareketlerin yerini sözlerin almasıdır. Ayrıca bu görüşe göre dil öğrenmenin pekiştirme,sönme ve genelleme gibi unsurlar etkiler (Cüceloğlu,1991:211). Piaget e ve Bloom un savunduğu bilişsel görüşte ise dil edinimi zihinsel gelişime dayalıdır. Yani çocuğun zihinsel yetileri (algı, dikkat, bellek vb.) geliştikçe dili de gelişir (Koşucu, 1996:27; Selçuk,1996:64-69; Cüceloğlu,1991: ; Şahin,1995 :65 ). Bireyin yaşamı boyunca kullandığı dil veya diller, duyarak öğrenmeye başladığı ilk dil (anadili) ile başlar. Daha sonra bu dil okuma ve yazma becerileri ile daha da gelişir. Çocuğun duygu ve düşüncelerini, isteklerini sözlü veya yazılı olarak anlatmasına araç olur. İşte bu noktada dil öğretimi önemi bakımından karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kendini gerçekleştirebilen, toplum içerisindeki yerini ve önemini kavrayabilen, yaratıcı düşünceye sahip; dinlediğini, okuduğunu anlayabilen; duygusunu, düşüncesini sözlü veya yazılı olarak anlatabilen bireyler yetişmesi ancak anadilinin gereklerini yerine getirme koşuluna bağlıdır. Bu nedenle dil eğitimi ile, bireylerin anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Anlama ile ilgili etkinlikler okuma ve dinleme; anlatma ile ilgili etkinlikler ise konuşma ve yazmadır. Dil bu iki etkinliğe dayalı dört temel beceriden (dinleme, okuma, konuşma, yazma) oluşmaktadır (Kavcar ve Oğuzkan,1989:50). Dinleme, okuma etkinliklerinin amacı, bireyin dinlediğini ve okuduğunu anlamasını; konuşma ve yazma becerilerinin amacı ise bireyin duygularını ve düşüncelerini sözle veya yazıyla anlatabilmesini sağlamaktır. Anadilin dört temel becerisinin önemine ve bir bütün olarak ele alınmasına ilişkin düşüncesini Sever (1998:4) şu şekilde ifade etmiştir: Bireyin anadiliyle doğru, açık ve etkili bir iletişim gerçekleştirmesi bu dört temel becerinin bütünsellik içinde gelişmesine bağlıdır. Çünkü dilsel becerilerden birinin gelişimi öteki becerilerin gelişimine de katkı sağlar. Sözgelimi, okuduğunu anlama becerisindeki gelişme sözcük dağarcığını zenginleştirmekte, bu durum bireyin yazma konuşma becerilerini de etkileyerek, onun daha iyi ve etkili yazabilmesine ve konuşabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu beceriler, ilköğretimde edinilmeye başlanacağından ilköğretim öğretmenlerine okuma- yazma öğretimi ve Türkçe öğretiminin amaçlarını gerçekleştirme de önemli sorumluluklar düşmektedir. 3

4 Türkçe Öğretiminde Beceri Alanları Beceri alanları olarak nitelendirilen okuma, dinleme, konuşma, yazma birbirlerine olan tamamlayıcı etkinsinden dolayı Türkçe öğretiminde bir bütün olarak ele alınmalıdır. Türkçe öğretiminde en çok gözden uzak tutulan husus bu dört etkinliğine gerektiği oranda ağırlık ve önem verilmemesidir (Arslan,1997:21). Eğer bu becerilerin etkili bir şekilde geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılacak olursa, bu çalışmaların sonucunda yalnız bu beceriler kazandırılmış olmaz, aynı zamanda anadilin sevgi, paylaşma duygusunun, toplumda birlikte yaşamanın gereği olan güven duygusunun da kaynağı olmasına olanak sağlayabilir (Görgü,1997:8). Çünkü; İnsan anadil ile birlikte toplumun bütün doğru yanlış değerlerini, inançlarını,geleneklerini, ülkülerini de alır; o toplumun böylece bir bireyi olur. Dilin insana böyle bir tek topluma bağlı bir kişilik verme yetkisi ve gücü dolayısıyla, bir çok dil bilse de o kişi için bir tek anadili vardır; o da çocukluğunda öğrendiği dildir. Ana dilin bu niteliği ve kişiyi ulusuna bağlama gücü, ana dilinin eğitimindeki önemini ortaya koyar. Dolayısıyla ana dili eğitimi ulusal bir eğitimdir (Göğüş,1978:2). a. Anlama Bireyin kendine özgü görüş, tutum, beceri geliştirmesi, çağımızın teknolojik olanakları (tv., radyo, bilgisayar, vb) ile farklı bir boyut kazanmıştır. Bilgiye ulaşma; artık bir bilgisayarın giriş tuşuna basmak kadar kolay ve çabuk hale gelmiştir. Ulaşılan bu kaynaklardan faydalanma ise okuma ve dinleme yolu ile olmaktadır. Bu yüzden bu beceriler bireye en iyi şekilde kazandırılmalıdır. Dinlediğini Anlama Dil edinimi açısından bakıldığında, dinleme insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü insan dil ile ilgili ilk bilgileri dinleme yoluyla edinir. Bu dinleme aslında hayatı anlamlı kılma, çevrede olup bitenleri anlama adına gelişigüzel bir şekilde başlasa da zamanla, bir öğrenim yolu haline gelmektedir. Bu yüzden bütün derslerde özellikle de Türkçe derslerinde dinleme becerisinin insan yaşamındaki önemi vurgulanmalı, bu becerinin kazandırılması ve bilinçli bir şekilde kullanılması için özel çalışmalar yapılmalıdır. Okuduğunu Anlama Bireyin okul dışında da bilgiye ulaşma ve dünyayı anlama çabası sürecektir. Bu durumun en önemli yollarından biri de okumadır. Bilgi patlamasının yaşandığı çağımızda, her türlü bilgi birikimine okuma yoluyla ulaşılacağı açıktır. Bir yazar, düşünür, şair veya bilim adamının duygusu, düşüncesi, kararları, buluşları harf denen simgelerle başkalarına ulaşır. Bu iletiyi sağlayan ilk basamak yazı; son basamak ise okumadır. 4

5 Fitzgerald ve Shanahan (2000:42) a göre yazma ile okuma arasında orta düzey bir ilişki vardır. Tam bir ilişki olmamasının altında ise okuma ve yazma öğrenimindeki bilişsel süreçlerin farklılığını göstermektedirler. b. Anlatma Türkçe öğretiminin amaçlarından biri de öğrencilere anlatma becerilerini kazandırmaktır. İlköğretim Programı nda anlatma etkinliklerinin çok önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu önem yalnızca Türkçe dersleri için değil fen bilgisi, sosyal bilgiler, matematik dersleri için de geçerlidir. Konuşma (sözlü anlatım) Konuşma; bireyin duygularını, düşüncelerini, isteklerini hayallerini, tasarılarını sözle açığa çıkarmasıdır. Birey okul ortamına gelmeden konuşma becerisine sahiptir. Bu beceri aile ve sosyal çevresi tarafından kazandırılır. Bu konuşma dili genellikle yetersizdir ve yerel ağız özellikleri taşır (Kavcar, 1989:52). Bu yetersizlikleri gidermek; iyi bir ana dili eğitimi almış öğretmenlerce mümkündür. Yazma ( yazılı anlatım ) Anlatım türlerinden biri de yazmadır. Yazma ile ilgili olarak benzer anlamlar taşıyan birçok tanım yapılmıştır. Konuşmadan ayrı beceriler içeren yazma, duyguyu, düşünceyi, olayı yazıyla anlatmaktır ve dört temel dil becerisinin son halkasıdır (Demirel,1999:71). Yazmak, düşündüklerimizi, duyduklarımızı, tasarladıklarımızı ve görüp yaşadıklarımızı yazıyla anlatmanın yanında başkalarıyla da iletişim kurmanın ve kendimizi, yaşantılarımızı anlatmanın bir yoludur (Sever, 1998:11). Yazma insan seslerinin her birine ilişkin işaretleri, yani sözcükleri sözle değil yazıyla sunma sanatıdır (Mithat, 1985:15). Bir kompozisyon (yazılı anlatım) okuduklarımızın, işittiklerimizin, gördüklerimizin ve hissettiklerimizin ortak bir ürünüdür (Gökşen,1994:352). Düşünceyi, duyguyu, olayı, yazı ile anlatmaya yazma ( kompozisyon) denir (Göğüş,1978:235). Yazılı anlatım Türkçe öğretiminin en önemli etkinliklerinden biridir. Bu ekinlikteki amaç, bireyin anadilinde yazılı anlatım yapabilmesidir (Pehlivan, 1994:3). Yazılı anlatım, sözlü anlatımdan farklı ve karmaşıktır. Çünkü yazılı anlatımda yüz ifadesi, soru sorma, karşılık verme gibi geri bildirimler yoktur. Bu yüzden amacımıza uygun yazabilmek için önceden plan yapılmalı, duyguların ve düşüncelerin tam olarak anlaşılması için yazım kurallarına uygun yazılmalıdır (İlköğretim Programı, 2000:45). Yazının ve yazılı anlatımın insanın karakterini yansıttığına ilişkin düşünceler de vardır. Kantemir (1991:97) e göre doğru ve düzgün yazma iletişimi kolaylaştırır daha rahat anlaşmayı sağlar; ancak bunun yanında düzenli bir ruha, iradeli ve sağlam bir kafa yapısına sanat ve eğitimine erişilebildiğini gösterir. Yazı, bireyden yansıyan biçimdir, öğrenilmiş bir teknik de olsa kendisinden bir izdir. Bireyin kendisidir. Ona özgüdür. Onun damgasını taşır. Onu vurgular. Parmak izi gibi kesindir, kişiyi belirler. Şahsiyet gibi tektir, bireyden bireye değişir (Altınköprü, 1999:13). Yazının her yönüyle güzel olmasını sağlamaya çalışan kişi kendi davranışlarını da toplumun pozitif değer yargıları doğrultusunda düzeltme çabasında olur. Çünkü; iyi okunsun diye, yani başkalarını düşündüğünden güzel yazı yazmaya 5

6 çalıştıkça, evde, iş başında, yaşadığı, girip çıktığı her yerde, başka insanları düşünmek, daha nazik davranma alışkanlığı kazanabilir (Yıldızlar, 1994:9). Yazma, hayatımızın belli bir aralığına sıkıştırılmamıştır. İlköğretimden yüksek öğrenime, iş hayatından sosyal hayata uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu yüzden bu becerinin özellikle ilköğretimde hem güzel ve doğru yazma hem de düşünceleri doğru açığa çıkarma bakımından özenle kazandırılması gerekmektedir. İlköğretimde yazma çalışmalarına okuma- yazma derslerindeki, çizgi çalışmalarıyla başlanır denebilir. Yani çocuk için yazılı çalışmalarla ilgili yaşantılarına bu dönemde başlamaktadır. Bruning ve Horn (2000:25) a göre birinci sınıfta başlayan çizgi çalışmaları harflerin ve sözcüklerin doğru yazımında bir ön basamak olarak alınabilir. İlköğretim düzeyinde ise yazma becerisinin geliştirilmesi sürecinde en önemli kazanç uygun sözcük seçimi, cümle kurma ve tamamlama, amaca uygun başlık koyma gibi becerilerin kazandırılmasıdır. Küçük yaşlarda öğrenilen bilgilerin daha sonraki yaşlarda değişimi zor olduğundan doğru kazanılmış bilgiler, beceriler birey tarafından ömür boyu kullanılacaktır. İsteyen, biraz çaba gösteren herkes dilini iyice öğrenebilir. Duygu ve düşüncelerini doğru anlatabilir. Amacını düzgün olarak yazıya dökebilir. Elbette herkes büyük bir yazar olamaz ama doğru yazma becerisini kazanabilir (Kavcar, 1984:114). Özbay (1995:224) a göre toplumumuzda yanlış ve yaygın olarak kullanılan bir söz vardır: yazmak bir yetenek işidir, herkes yazamaz. Halbuki yazmak bir kabiliyet işi değildir. Güzel yazmak kabiliyetle ilgili olabilir; ancak iyi ve doğru yazmak, Türkçeyi hatasız kullanmak herkesin yapabileceği bir iştir. Herkes iyi ve doğru yazma alışkanlığını kazanabilir diye yorumlamıştır. Yazılı anlatım becerisi, dört temel dilsel beceriden biridir. İlk okuma yazma ile başlar ve insanın yaşamı süresince okul yaşamında, iş yaşamında, sosyal yaşamında çeşitli özellikleriyle karşısına çıkar. Yaşamın bir çok anında karşılaşılabilecek yazma, isteyerek yapılması gereken bir beceridir ve planlı, sürekli çalışmayı gerektirir (Graham ve Haris, 2000:3). Yazma becerisinin gelişmesi için planlı ve düzenli olmak gerektiği vurgulansa da Schultz ve Fecho (2000) un yazma ile ilgili araştırmalardan aktardıklarına göre yazmanın kendiliğinden de gelişebileceğini vurgulamışlardır. Örneğin heceleme, cümle kurma, tekrar (düzeltme) gibi konuları yalnızca ders ortamıyla sınırlı kaldığında bile yazma becerisi gelişebiliyor. Ancak bu gelişim yazma becerisinin gerçek gelişim noktası değildir. Yazmak genel olarak, duygu, düşünce ve tasarıların yazıyla anlatılması olarak tanımlanır; ancak bu anlatım gelişi güzel bir anlatım değildir. Anlatılmak istenenin belli kurallar zinciriyle, bir bütünlük içerisinde ele alınmasıdır. Yazılı anlatımın karşılığı olan kompozisyon (composition Fr.) da Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ( Türkçe Sözlük:390) olarak tanımlanmıştır. Dilinin özelliklerini, yaşının ve sınıfının gerektirdiği sınırlar içinde yeteri kadar öğrenememiş bir öğrenci, öğretmenlerinin sınıfta anlattıklarını, okuduklarını, dinlediklerini anlayabilmesi, anladıklarını da anlatabilmesi, olası değildir. Dilini iyi kullanmayan öğrenciler doğal olarak nedenini bilmedikleri bu 6

7 başarısızlıklarını ortadan kaldırabilmek için, derste anlatılanlardan bütünlüğü olmayan notlar tutarlar, ders kitaplarında yazılı olanları ezberleme yoluna başvururlar. Bunun içindir ki ilköğretimin 1-5. sınıflarında öğretmen anadili çalışmalarını sadece Türkçe derslerine bırakmamalı sosyal bilgiler, fen bilgisi, matematik gibi derslerde de en küçük olanaklardan yararlanarak, büyük çoğunlukla da bu olanakları kendisi yaratarak öğrencilerin Türkçeyi kullanmalarına fırsatlar vermelidir (İlköğretim Okulu Programı, 2000:47). Özellikle yazılı anlatım çalışmaları yaptırılarak öğrencilerin kendilerini yazılı olarak ifade etmelerine olanaklar verilmelidir. Amaç Bu araştırmanın amacı; ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarısı arasında bir ilişkinin var olup olmadığını saptamaktır: Bu genel amacın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 1- İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile matematik ders başarısı arasında bir ilişki var mıdır? 2-İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile fen bilgisi ders başarısı arasında bir ilişki var mıdır? 3-İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile sosyal bilgiler ders başarısı arasında bir ilişki var mıdır? Araştırma Modeli İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere düzenlenen bu çalışma betimsel nitelikli korelasyonel bir araştırmadır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evreni Ankara ili, Çankaya ilçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda isimleri verilmiş resmi ilköğretim okullarında okuyan 5. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Örneklem ise bu okullarda bulunan farklı şubelerden random olarak seçilen 440 öğrenciden oluşmaktadır. Tablo 1:Örnekleme Alınan İlköğretim Okulları ve Öğrenci Sayıları Okul Adı Örneklem H.Hüsnü Tekışık İlköğretim Okulu 78 Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu 76 A.Bahadır İlhan İlköğretim Okulu 42 A.Barındırır İlköğretim Okulu 63 Ülkü Akın İlköğretim Okulu 44 Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu 96 Akdere İlköğretim Okulu 41 Toplam 440 7

8 Verilerin Toplanması İlgili kaynakların taranmasından sonra veri toplamak amacıyla en çok tercih edilen yazılı yoklama (essay) ve çoktan seçmeli bir beceri testi (Ackeman ve Smith, 1988:117) yapılması araştırmanın amaçları açısından uygun görülmüştür. Öğrencilerin yazılı anlatım (kompozisyon) puanları, yazılı anlatım beceri testi puanları ve matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler yıl sonu ders başarı puanları olmak üzere veriler üç aşamada toplanmıştır İlköğretim Programı nda belirtilen ve 5.sınıfların kazanması gereken yazılı anlatımla ilgili hedef ve davranışlar incelenmiş, araştırmanın amaçlarına uygun davranışlar belirlenmiş ve her bir davranışa karşılık gelecek ikişer soru hazırlanmıştır.bu sorular gerekli madde analizleri için 191 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen cevaplar ITEMAN programı ile değerlendirilmiştir. Test istatistikleri aritmetik ortalama, standart sapma, güvenirlikleri hesaplanmış ve gerekli madde düzeltme çalışması yapılmıştır. Analizlere göre madde seçimi yapılırken ayırıcılık gücü indeksinin 0.40 tan yukarı olmasına, güçlük indekslerinin ise % arasında olmasına dikkat edilmiştir. Bu uygulama ile 60 maddeden oluşan testin deneme formu hedef davranışları yoklayan 30 maddelik bir teste dönüştürülmüştür. İlgili testin madde analizi özet sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Tablo 2: Araştırmada Kullanılan Testin Madde Analizi Sonuçları n x s P Güvenirlik Ayırdedicilik Verilerin Analizi Değişkenler arasındaki ilişkiler Person Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı kullanılarak bulunmuştur.yazılı anlatım becerisi ile öğrencilerin matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler derslerindeki başarıları arsındaki ilişki regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Analizde yazılı anlatım becerisi iki değişkenden oluşmaktadır. Birincisi yazılı anlatım (kompozisyon) puanı, ikincisi yazılı anlatım beceri testi puanıdır. Yordayıcı değişken olarak alınan bu iki değişkenin, öğrencilerin üç dersteki ( matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler) başarısını ne derece yordadığı çoklu regresyon analizi ile test edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiye ait manidarlık testlerinde =.01 anlamlılık düzeyi temel alınmıştır. Regresyon analizi sonuçları yorumlanırken iki yordayıcı değişkenin birlikte bağımlı değişkeni anlamlı ölçüde yordayıp yordamadığına bakılmış ve açıklanan varyans yorumlanmaya çalışılmıştır. Ek olarak yordayıcı değişkenlerin tek tek önemli derecede yordayıp yordamadıklarına ve yordayıcı değişkenlerinin hangisinin diğerine göreli olarak daha önemli yordayıcı olup olamadıkları standardize edilmiş regresyon katsayısı olan Beta değerleri (mutlak) kullanılarak yorumlanmıştır 8

9 Bulgular ve Yorum Bu bölümde, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile matematik, fen, sosyal bilgiler dersi akademik başarıları arasındaki ilişki ve yazılı anlatımın matematik, fen ve sosyal bilgiler akademik başarısında ne düzeyde bir yordayıcı olduğunu belirlemek amacıyla regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Tablo 3: Yazılı Anlatım Uygulaması Puanları ile Matematik, Fen, Sosyal Başarı Notları Arsındaki İlişki Katsayıları Matematik Fen bilgisi Sosyal bilgiler r P N Yazılı anlatım uygulaması puanları ile matematik dersi başarı notu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.508, p<.01). Bu bulgu yazılı anlatım puanı yüksek olan bir öğrencinin matematik dersi başarı notu da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.258, matematik dersi başarı notundaki toplam varyansın % 26 ının yazılı anlatım uygulaması puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatım uygulaması puanları ile fen bilgisi dersi başarı notu arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.493, p<.01). Bu bulgu yazılı anlatım puanı yüksek olan bir öğrencinin fen dersi başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.243, fen bilgisi dersi başarı notundaki toplam varyansın % 24 ünün yazılı anlatım uygulaması puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatım uygulama puanları ile sosyal bilgiler dersi başarı notu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.504, p<.01 ). Bu bulgu yazılı anlatım uygulaması puanı yüksek olan bir öğrencinin sosyal bilgiler dersi başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.254, sosyal bilgiler dersi başarı notundaki toplam varyansın % 25 inin yazılı anlatım uygulaması puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Tablo 4: Yazılı Anlatım Uygulaması ve Yazılı Anlatım Beceri Testi Puanlarının Ortalamaları İle Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Başarı Notları Arasındaki İlişki Katsayıları Matematik Fen bilgisi Sosyal bilgiler r P N Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarının ortalamaları ile matematik dersi başarı notu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.673, p<.01). Bu bulgu yazılı anlatım 9

10 uygulaması ve test puanlarından elde edilen ortalama puanı yüksek olan bir öğrencinin matematik dersi başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.452, matematik dersi başarı notundaki toplam varyansın % 45 inin yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlarım beceri testi puanlarıyla açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarının ortalamaları ile fen bilgisi dersi başarı notu arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.671, p <.01). Bu bulgu yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarından elde edilen ortalama puanı yüksek olan bir öğrencinin fen başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.450, fen başarı notundaki toplam varyansın % 45 inin yazılı ve test puanlarıyla açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarının ortalamaları ile sosyal bilgiler dersi başarı notu arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.648, p <.01). Bu bulgu yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarından elde edilen ortalama puanı yüksek olan bir öğrencinin sosyal bilgiler başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.419, sosyal bilgiler başarı notundaki toplam varyansın % 41 inin yazılı ve test puanlarıyla açıklanabileceğini gösterir. Tablo 5 : Yazılı Anlatım Beceri Testi Puanları ile Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Başarı notları Arasındaki İlişki Katsayıları Matematik Fen bilgisi Sosyal bilgiler r P N Yazılı anlatım beceri testi puanları ile matematik başarı notu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.613, p<.01). Bu bulgu test puanı yüksek olan bir öğrencinin matematik başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ²=.375, matematik başarı notundaki toplam varyansın %38 inin test puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatım beceri testi puanları ile fen bilgisi dersi başarı notu arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.620, p<.01). Bu bulgu test puanı yüksek olan bir öğrencinin fen başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ² =.384, fen başarı notundaki toplam varyansın % 38 inin test puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Yazılı anlatın beceri testi puanları ile sosyal bilgiler dersi başarı notu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.578, p<.01 ). Bu bulgu test puanın yüksek olan bir öğrencinin sosyal başarı notunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan ilişki katsayısı büyüklük olarak orta düzeyde bir ilişki 10

11 olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının karesi olan r ²=.334, sosyal başarı notundaki toplam varyansın % 33 ünün test puanları ile açıklanabileceğini gösterir. Tablo 6: Matematik Başarı Notlarının Yazılı Anlatım Uygulaması ve Yazılı Anlatım Beceri Testi Puanları Arasındaki İlişki İçin Regresyon Analizi Sonuçları Değişken b SH b Beta t p Yazılı anlatım uygulaması Yazılı anlatım beceri testi Sabit R=.675 R 2 =.455 F= p=.000 Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarına dayalı olarak matematik başarı notlarının yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları incelendiğinde yordayıcı değişkenlerle, yordanan değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı R =.675 (p<.01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarının matematik dersi başarı notundaki toplam değişkenliğin % 45 ini (R² =.455) açıkladığı görülmektedir. Öte yandan her iki yordayıcı değişkenin de matematik başarı notu ile pozitif bir ilişki verdiği ve önemli birer yordayıcı oldukları görülmektedir. Beta değerlerine bakıldığında yazılı anlatım beceri testinin matematik notunu tahmin etmede daha önemli bir yordayıcı olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen regresyon eşitliği aşağıdaki gibi yazılabilir. MATEMATİK = 1, YAZILI TEST Tablo 7: Fen Bilgisi Başarı Notlarının Yazılı Anlatım Uygulaması ve Yazılı Anlatım Beceri Testi Puanları Arasındaki İlişki İçin Regresyon Analizi Sonuçları Değişken b SH b Beta t p Yazılı anlatım uygulaması Yazılı anlatım beceri testi Sabit R=.674 R 2 =.454 F= p=.000 Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarına dayalı olarak fen bilgisi başarı notlarının yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları incelendiğinde yordayıcı değişkenlerle, yordanan değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı R =.674 (p<.01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 11

12 Buna göre yazılı ve test puanlarının fen bilgisi dersi başarı notundaki toplam değişkenliğin % 45 ini (R² =.454) açıkladığı görülmektedir. Öte yandan her iki yordayıcı değişkenin de fen bilgisi başarı notu ile pozitif bir ilişki verdiği ve önemli birer yordayıcı oldukları görülmektedir. Beta değerlerine bakıldığında yazılı anlatım beceri testinin fen bilgisi notunu tahmin etmede daha önemli bir yordayıcı olduğu anlaşılmaktadır.yapılan analiz sonucunda elde edilen regresyon eşitliği aşağıdaki gibi yazılabilir. FEN BİLGİSİ = YAZILI TEST Tablo 8: Sosyal Bilgiler Başarı Notlarının Yazılı Anlatım Uygulaması ve Yazılı Anlatım Beceri Testi Puanları Arasındaki İlişki İçin Regresyon Analizi Sonuçları Değişken b SH b Beta t P Yazılı anlatım uygulaması Yazılı anlatım beceri testi Sabit R=.648 R 2 =.420 F= p=.000 Yazılı anlatım uygulaması ve yazılı anlatım beceri testi puanlarına dayalı olarak sosyal puanlarının yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları incelendiğinde yordayıcı değişkenlerle, yordanan değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı R =.648 (p<.01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre yazılı ve test puanlarının sosyal dersi başarı notundaki toplam değişkenliğin % 42 ini (R² =.420) açıkladığı görülmektedir. Öte yandan her iki yordayıcı değişkenin de sosyal bilgiler başarı notu ile pozitif bir ilişki verdiği ve önemli birer yordayıcı oldukları görülmektedir. Beta değerlerine bakıldığında yazılı anlatım beceri testinin sosyal bilgiler notunu tahmin etmede daha önemli bir yordayıcı olduğu anlaşılmaktadır. Her iki yordayıcı değişkenle sosyal puanları arasında -regresyon katsayıları pozitif çıktığı için- pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen regresyon sonucu aşağıdaki gibi yazılabilir. SOSYAL = YAZILI TEST Sonuç ve Öneriler Sonuçlar Araştırmada elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. -İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım uygulama ve yazılı anlatım beceri testi puanlarının ortalamaları ile matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler başarı notları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. -İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım uygulaması puanları ile matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler yıl sonu ortalamaları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 12

13 -İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri testi puanları ile matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler yıl sonu ortalamaları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Öneriler -Araştırmada ilköğretim 5. sınıf çocuklarının yazılı anlatımlarıyla matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ders başarısı arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu saptanmıştır. Bu nedenle ilköğretim birinci kademe öğretmenleri, sadece Türkçe dersinde değil diğer derslerde de öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin gelişmesi için çalışmalar yapmalıdırlar. -Öğrencilerin duygularını, düşüncelerini, tasarılarını, sözlü veya yazılı olarak rahatça anlatabilecekleri fırsatlar verilmelidir. -Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin gelişebilmesi için uygun zaman, yer, konular seçilmelidir. - Yazma becerisinin gereği gibi kazanılması ve istenen düzeye ulaşılabilmesi amacıyla öğretmenler bilgiden çok uygulama dönük çalışmalara ağırlık vermelidirler. -Yazılı anlatımın başarı üzerindeki etkisini test etmek amacıyla deneysel çalışmalar yapılmalıdır. Yazılı anlatım becerisinin anadili eğitiminde ve öğretimindeki önemi açıktır. Ancak araştırmada elde edilen bulgulardan anlaşılmıştır ki yazılı anlatım sadece Türkçe derslerinin değil diğer derslerin de vazgeçilmez bir öğesidir. İlköğretim Programı nın amacına ulaşmasında Türkçe öğretimiyle öğrencilere kazandırılan dil becerilerinin başat bir işleve sahip olduğu unutulmamalıdır. KAYNAKLAR AKSAN, Doğan (1995).Her Yönüyle Dil, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. AKSOY, Ömer Asım (1995). Ana Yazım Kılavuzu, İstanbul: Adam Yayınları (1975) Gelişen ve Özleşen Dilimiz Ankara: TDK Yayınları. ALTINKÖPRÜ, Tuncel (1999). İnsanı Tanımada Yazı ve Karakter, İstanbul:Hayat Yayınları. ARSLAN, Mehmet (1997). Okullarımızda Ana Dili Öğretimi, Dil ve İnsan Sayı: 10, s:21-23 BACANLI, Hasan (2000). Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Nobel Yayınları. BRUNİNG, Roger & HORN, Chirsty. (2000) Developing Motivation to Write Educational Psychologist, 35 (1), s CÜCELOĞLU, Doğan (1991).İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi. DEMİREL, Özcan (1999). Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegem Yayıncılık. ERGİN, Muharrem (1992).Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul: Bayrak Yayınları. FİTZGERALD, Jill & SHANAHAN, Timoty (2000) Reading and Writing Relations and Their Development Educational Psychologist, 35 (1), s GENCAN, Tahir Nejat ( 1992). Dilbilgisi, İstanbul: Kanaat Yayınları. 13

14 GÖĞÜŞ, Beşir (1978). Ortaokullarda Türkçe ve Yazın Eğitimi, Ankara:Gül Yayınevi. GÖKŞEN, Enver Naci (1994). Yazılı Anlatımda Plan, Başlangıç ve Sonuç Türk Dili Dergisi, Mart, s: GÖRGÜ, A. Turan (1997). Avusturya İlkokullarında 4. Sınıf Eğitim Gören Türk Çocuklarının Türkçe Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi. GRAHAM, Steve & HARRİS,Karen (2000). The Role of Self Regulation and Transcription Skills in Writing and Writing Development Educationa Psychologist, 35 (1), s İlkokul Programı (2000). KANTEMİR, Enise (1991). Bilimleri Fakültesi Yayınları. Erzurum: Yakutiye Yayınları. Yazılı ve Sözlü Anlatım I. Yazılı Anlatım Ankara Üniversitesi Eğitim KAVCAR, Cahit ( 1984). Düzgün Yazmanın Önemi ve Yolları Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, sayı 2, s: KAVCAR, Cahit ve OĞUZKAN, Ferhan (1989). Türkçe Öğretimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. KOŞUCU, Zeynep (1996). Okul Öncesi Anadili Eğitimi Anadili Dergisi, Mayıs 1996, Sayı :1. s: MİTHAT, Ahmet (1985). Yazı Yazmak Üzerine Bazı Bilgiler Türk Dili, Ocak 1985, s: ÖZBAY, Murat (1995). Ankara Merkez Ortaokullarındaki Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Bir Araştırma Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi. PEHLİVAN, Ahmet (1994). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İlkokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Görülen Özellikler Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. PORZİG, Walter (1995). Dil Denen Mucize, Ankrara: Türk Dil Kurumu Yayınları Çeviren: Vural Ülkü SAUSSURE, Ferdinand De (1976).Genel Dil Bilim Dersleri, Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları, Çeviren: Berke Vardar SCHULTZ, K. & FECHO, B. (2000) Society s Children: Social Contex and Writing Development Educationa Psychologist, 35 (1), s SELÇUK, Ziya (1996). Eğitim Psikolojisi, Ankara:Pegem Yayınları. SEVER, Sedat. (1998) Dil ve İletişim (Etkili Yazılı ve Sözlü Anlatım) A.Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt:31. ŞAHİN, Mehmet (1995). Çocukta Dil Gelişimi Dil Dergisi, Sayı:30, Nisan, s:64. TÜRKÇE SÖZLÜK ( 1998) Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları. YILDIZLAR, Mehmet (1994). Özel ve Resmi İlköğretim Okulları 1. Kademe 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Hataları Hacettepe Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 14

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI İLE TÜRKÇE DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

i TEŞEKKÜR Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı nda Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın oluşturulma aşamalarında ilgi, destek ve yardımlarını esirgemeyip

Detaylı

TÜRKİYE VE ALMANYA DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ

TÜRKİYE VE ALMANYA DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE VE ALMANYA DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ -EĞİTİM PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA-

Detaylı

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU *

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * Arş. Gör. Kemalettin DENİZ ** GİRİŞ Özet Bu araştırmada, köyde ve kentte yaşayan ilköğretim öğrencilerinin yazılı

Detaylı

T. C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA 60-66 AY ARASINDA ve 66. AY ÜZERİNDE OKULA KAYIT YAPTIRAN 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İLKOKUMA

Detaylı

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 169-196, ELAZIĞ-2011

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 169-196, ELAZIĞ-2011 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 169-196, ELAZIĞ-2011 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NDAKİ OKUMA ÖĞRENME

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI BİTİŞİK EĞİK YAZI ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 152/169 THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Sekizinci

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ÖĞRENCĐLERĐNĐN DĐL BĐLGĐSĐ KONULARINI ÖĞRENME DÜZEYLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ÖĞRENCĐLERĐNĐN DĐL BĐLGĐSĐ KONULARINI ÖĞRENME DÜZEYLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ÖĞRENCĐLERĐNĐN DĐL BĐLGĐSĐ KONULARINI ÖĞRENME DÜZEYLERĐ Doç. Dr. Halit KARATAY * Nurettin KARTALLIOĞLU ** Seçil COŞKUN *** ÖZ: Bu çalışmada, ilköğretim öğrencilerinin dil bilgisi kazanımlarını

Detaylı

Türkçe Dersinde Öğrenilen Yeni Sözcüklerin Yazılı Anlatımlarda Kullanım Durumu

Türkçe Dersinde Öğrenilen Yeni Sözcüklerin Yazılı Anlatımlarda Kullanım Durumu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 12,Sayı 1, Nisan 2011,Sayfa 111-132 Türkçe Dersinde Öğrenilen Yeni Sözcüklerin Yazılı Anlatımlarda Kullanım Durumu Hüseyin ANILAN 1, Berrin GENÇ 2 ÖZET

Detaylı

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN

Detaylı

Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesinde Çoktan Seçmeli Testlerle Açık Uçlu Yazılı Yoklamaların Karşılaştırılması

Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesinde Çoktan Seçmeli Testlerle Açık Uçlu Yazılı Yoklamaların Karşılaştırılması OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERLE AÇIK UÇLU YAZILI YOKLAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet TEMİZKAN 1 M. Eyyup SALLABAŞ 2 Özet: Bu araştırma, ilköğretim öğrencilerinin

Detaylı

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI Turkish Teaching as a Special Teaching Field and its Problems Celal DEMİR Mehmet YAPICI ÖZET Ana dili olarak Türkçenin öğretimi, bir yönü ile bir eğitimbilim

Detaylı

International Journal of Early Childhood Education Research

International Journal of Early Childhood Education Research VOLUME 3, ISSUE 7, A RALIK 2014 International Journal of Early Childhood Education 1 Editor in Chief Riza Ulker, Zirve University, Turkey Editorial Board Members Wendy Whitesell, Penn State University,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ANA DİL GELİŞİMLERİ İLE İKİNCİ DİL ÖĞRENMELERİ ARASINDAKİ

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

BAZI DEĞİŞKENLERİN İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ YORDAMA GÜCÜ

BAZI DEĞİŞKENLERİN İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ YORDAMA GÜCÜ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 321-334, 2011 BAZI DEĞİŞKENLERİN İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ YORDAMA GÜCÜ Sezin Kayagil

Detaylı

Matematik Problemi Çözme Basamaklarının Gösteri Araçları İle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi

Matematik Problemi Çözme Basamaklarının Gösteri Araçları İle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 323 341, Yaz 2013 BARTIN - TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 1, p. 323 341, Summer

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI DİNLEME/İZLEME ALANININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN VE DİĞER DEĞİŞKENLERİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI TANIMA VE İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN VE DİĞER DEĞİŞKENLERİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI TANIMA VE İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİ TC SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN VE DİĞER DEĞİŞKENLERİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ NİN 1 183. SAYILARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN, 11 14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE PSİKOMOTOR

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZEL MATEMATİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZME DÜZEYLERİNE GÖRE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN

Detaylı

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ *

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2002(2) Sayı:12 60 TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * ÖZET Türk kültürünün ve sözlü edebiyatımızın

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Bosna-Hersekli öğrencilerin

Detaylı

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA ÖĞRETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ Emine KOLAÇ Doktora Tezi Haziran 2008 ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA

Detaylı