Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu"

Transkript

1 TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu (Nefes Borusuna Yabancı Madde Kaçması) Nedir? Nasıl Korunmalı? Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

2 TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i Yay n d r Türk Toraks Derne i E itim Kitaplar Serisi, solunum hastal klar konusundaki güncel bilgiler ile hastal klardan korunma, önlem ve tedavi bilgilerinin, anlafl l r ve kolay uygulan r flekilde hastalara ve birinci basamak sa l k hizmeti veren görevlilere aktar ld bir kitap serisidir. Sahibi: Türk Toraks Derne i ad na Dr. Eyüp Sabri Uçan Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Dr. Lütfi Çöplü Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, zmir Editörler Dr. nci Gülmez Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Kayseri Editör Yard mc lar Dr. Ça lar Çuhadaro lu, Dr. P nar Y ld z Türk Toraks Derne i Turan Günefl Bulvar, No: 175/19 Oran, Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta: Web sitesi: Yayın Yay n Hizmetleri Sentez Galenos Yayıncılık Yay nc l k San.Tic.Ltd.fiti. Adres: Molla İstanbul Gürani Caddesi Cad. 22/2 İstanbul Çarşısı 48/10 İskitler-Ankara Tel: F nd kzade, stanbul Tel.: (0212) Baskı Tarihi: Kasım 2013 Faks: (0212) e-posta: Bas m Yeri: Özgün Ofset Tic. Ltd. fiti. Bask Tarihi: Nisan 2008 Türk Toraks Derne i E itim Kitaplar Serisi nde yay nlanan tüm kitaplar n bas m ve yay n hakk Türk Toraks Derne i ne aittir. Türk Toraks Derne i nin yaz l izni olmaks z n bu kitaplar n hiçbir bölümü bas lamaz, elektronik ve mekanik bir flekilde ço alt lamaz ve kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz.

3 TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Çocuklarda Yabanc Cisim Aspirasyonu (Nefes Borusuna Yabanc Madde Kaçmas ) Nedir? Nas l Korunmal? Haz rlayanlar Dr. Hasan YÜKSEL Dr. Ayhan SÖ ÜT Pediyatrik Akci er Hastal klar Çal flma Grubu (Soyad alfabeti ine göre) Dr. Deniz Do ru Dr. Fuat Gürkan Dr. Bülent Taner Karada Dr. Fazilet Karakoç Dr. Emine Kocabafl Dr. Arif Kut Dr. Hasan Yüksel

4 TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Ç NDEK LER Yabanc Cisim Aspirasyonu Nedir? 4 Neden Çocuklarda Daha S k Görülür? 4 Yabanc Cisim Aspirasyonu S kl Nedir? 4 En S k Neler, Hangi Çocuklarda? 5 Belirtileri Nelerdir? 5 Ne Yap lmas Gerekir? 6 Tan Yöntemleri 6 Tedavi 7 Korunma Yöntemleri 8 2

5 ÇOCUKLARDA YABANCI C S M ASPRASYONU ÖNSÖZ Say n okuyucu, Bu kitapç k, ülkemizde hala çocuklar n ölümüne neden olan nefes borusuna (bronfllara) yabanc madde kaçmas konusunda bilgiler içermektedir. Amac m z; nefes borular na g da ve oyuncak parças gibi yabanc madde kaçmas sonucu geliflen bu acil durumlar hakk nda bilgi vermek ve bunlar n önlemlerini sizlerle paylaflabilmektir. Bu konuda bilgi sahibi olunmas, hem yaflam tehdit eden bu durumun oluflumunu hem de bu acil durumdan dolay çocuklar m z kaybetme oran n azaltacakt r. Doç. Dr. Hasan YÜKSEL Uzm. Dr. Ayhan SÖ ÜT 3

6 TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Yabanc Cisim Aspirasyonu Nedir? Yabanc cisim aspirasyonu, çocu un kendisinin a z na koydu u ya da birisi taraf ndan a z na verilen bir maddeyi nefes borusuna kaç rmas d r. Neden Çocuklarda Daha S k Görülür? 6 ay-3 yafl aras ndaki çocuklar n ellerine ald klar ço u fleyi s kl kla a zlar na götürmeleri, Çocuklar n yemek yeme ya da oyun oynama s ras nda gülme, a lama, koflma gibi eylemleri de yapmalar, Çocuklar n az difllerinin henüz tamamlanmam fl olmas, yemek yeme konusunda gerekli e itimi almam fl olmalar ve kendi bafllar na beslenmeleri gibi nedenlerle yabanc cisim aspirasyonlar çocuklarda daha s k görülür. Yabanc Cisim Aspirasyonu S kl Nedir? Yabanc cisim aspirasyonlar ülkemizde ve tüm dünyada s k görülen ve ölüme neden olan acil hastal klar aras ndad r. En s k 6 ay 3 yafl aras nda görülür. Erkek çocuklarda daha s k görülmektedir. Erken teflhis edilmesi ve gecikmeden tedavi edilmesinin ölüm s kl n azaltt bilinmektedir. 4

7 ÇOCUKLARDA YABANCI C S M ASPRASYONU En S k Neler? Hangi Çocuklarda? Nefes borusuna en s k yiyecekler kaçar (çekirdek, f nd k, f st k, fasulye, nohut gibi taneli g dalar, kemik parçalar ve meyve çekirdekleri en s k!!!) Küçük parçal oyuncaklar n parçalar, kalem ucu, çengelli i ne ve toplu i ne yiyecek d fl nda nefes borular na en s k kaçan maddelerdir. Türban takan genç k zlarda türban i nesi a za al nd nda havayollar na kaçma riski vard r. Spastik, kas hastal olan, s k havale geçiren ve zeka gerili i olan çocuklar nefes borular na yabanc cisim kaçmas aç s ndan yüksek risk alt ndad rlar. Belirtileri nelerdir? Beslenme ya da oyuncaklarla oynama s ras nda ani olarak ortaya ç kan nefesin kesilmesi, morarma, öksürük ve h r lt en s k görülen bulgulard r Ancak; yabanc madde nefes borular na kaçt s rada; - Çocu u gören kimse yok ise - Aile bu bulgular n önemli oldu unu fark edememifl ise, yabanc cisim uzun süre (aylar, y llar boyunca) hava yollar nda kalabilir. Hastalar ast m, tekrarlayan zatürree, devaml öksürük, balgam ve nefes darl gibi flikayetler ile doktorlara baflvurabilirler. 5

8 TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Ne Yap lmas Gerekir? Yemek yerken ya da oyun oynarken aniden öksürük ve nefes darl geliflen, yabanc bir maddenin nefes borusuna kaçt düflünülen çocuklarda yabanc cisim görülmeden körlemesine parmak ile ç kar lmaya çal fl lmamal d r. Böyle bir giriflim yabanc maddenin daha ileriye giderek hava yolunu tam t kamas na ve çocu un kaybedilmesine yol açabilir. Böyle bir durumda yabanc maddenin hava yolundan ç kar labilmesi için çocu un yafl na göre uygulanabilecek çeflitli manevralar vard r. Bu manevralar mutlaka temel yaflam deste i alm fl kifliler taraf ndan uygulanmal d r. Hasta mümkün olan en k sa sürede hastaneye, acil servise götürülmelidir. Tan Yöntemleri Hastan n yak nmalar, muayene ve akci er grafisi ile tan konur. Bazen akci er grafi normal olabilir. Bu durumda havayollar acil olarak bronkoskopi ad verilen cihaz ile incelenmelidir. 6

9 ÇOCUKLARDA YABANCI C S M ASPRASYONU Yabanc cisim aspirasyonlar baflka hastal klar ile kar fl r m? Erken tan ve tedavi almaz ise ast m, bronfliolit ve zatürree gibi hastal klarla kar flt r labilir. Bu durumda, uygun tedaviye ra men belirti ve muayene bulgular devam ediyor ise nefes borular nda yabanc bir maddenin varl düflünülerek gerekli araflt rmalar yap lmal d r. Tedavi Yabanc cisim ameliyat gerektirmeden bronkoskopi dedi imiz fl kl kamera sistemi ile hava yollar ndan ç kar l r. Genel anestezi alt nda nefes borular na yerlefltirilen boru ve fl kl kamera sistemleri ile yabanc cisim görülür ve ç karmaya uygun ise ç kar l r. Havayollar ndaki yabanc cismin erken tan almas ve ç kar lmas belirtilerde h zl bir düzelme sa lar Yabanc cisim tan almadan uzun süre hava yollar nda kal r ise geri dönüflümsüz akci er hasarlar na neden olabilir. 7

10 TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Korunma Yöntemleri Korunma, en önemli tedavi yöntemidir!!!!!!! Yabanc bir cismin hava yollar na kaçmas hayat tehdit eden ve ölümle sonuçlanabilen bir durum oldu u için ailelerin ve çocuk bak c lar n n bu konuda çok dikkatli olmalar ve e itilmeleri gerekmektedir. Üç yafl ndan küçük çocuklarda az diflleri yoktur ve bu yafltaki çocuklara akci ere kaçmas kolay olan üzüm, sosis, havuç gibi besinler uygun flekilde haz rlanmadan verilmemelidir. Çocu un uygun flekilde çi nemesi, yutabilmesi ve konsantre olabilmesi için yemek s ras nda rahats z edilmemelidir. A z nda yemek var iken koflmas na izin verilmemelidir. F nd k, f st k, leblebi vb. gibi besin maddeleri 4-5 yafl ndan küçük çocuklara verilmemelidir. Çocuklar için yafla uygun oyuncaklar n seçilmesi ve özellikle 3 yafl alt ndaki çocuklara küçük parçal oyuncaklar n verilmemesi uygundur. 8

11

12

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Tüberküloz

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Tüberküloz TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Tüberküloz Türk Toraks Derne i Tüberküloz Çal flma Grubu TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Türk Toraks Derneği Yayınıdır Türk Toraks Derne i E itim Kitaplar

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. TÜSAD 40. Y l n Gururla Kutluyor T

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. TÜSAD 40. Y l n Gururla Kutluyor T solunum aktüel Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır Haziran 2010 www.solunum.org.tr YIL 1 / SAYI 3 / SSN: 1309-5285 Türkiye'de Gö üs Hastal klar Alan na 40 Y l Boyunca Aral ks z Katk Veren

Detaylı

Sedef BEZMİÂLEM. Hastal VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı. rtibat : 0212 453 17 00

Sedef BEZMİÂLEM. Hastal VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı. rtibat : 0212 453 17 00 Sedef Hastal BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı rtibat : 0212 453 17 00 Önsöz Girifl Sedef hastal bafll ca belirtilerini deride gösteren bir

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

Basın Toplantısından Yansımalar

Basın Toplantısından Yansımalar 22.11.2011 Tarihli Basın Toplantısından Yansımalar GüVEN Platformu Bas n Toplant s 22.11.2011 tarihinde Ortaköy Feriye Lokantası Feyyaz Tokar Toplantı Salonu nda gerçekleflen ve toplumda venöz tromboembolizm

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Astımla Yaşam. Türk Toraks Derne i Astım ve Allerji Çalışma Grubu

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Astımla Yaşam. Türk Toraks Derne i Astım ve Allerji Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Astımla Yaşam Türk Toraks Derne i Astım ve Allerji Çalışma Grubu Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne i E itim Kitaplar Serisi, solunum hastal klar konusundaki

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli stanbul da Sa l k Okurlar stanbul da I. basamak sa l k hizmetlerinde yepyeni bir sayfa aç ld. 1 Kas m 2010 tarihini stanbul için bir milat olarak kabul edebiliriz. Çünkü

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 FLEBOLOJ DERNE 1 9 9 8 Türk Beyin Damar Hastal klar Derne i Ulusal Venöz Tromboembolizm

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n www.meltemhastanesi.com HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki

Detaylı

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Allerjiler Sempozyumu 15-16 Mart 2001, stanbul, s. 21-28 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r.

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Cemflid Demiro lu Sorumlu Yaz flleri Müdürü

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

BÖLÜM 12. ZEH RLENMELERDE GÜVENL DAVRANIfi VE LKYARDIM

BÖLÜM 12. ZEH RLENMELERDE GÜVENL DAVRANIfi VE LKYARDIM BÖLÜM 12 ZEH RLENMELERDE GÜVENL DAVRANIfi VE LKYARDIM ZEH RLENMELER Vücuda zehirli bir maddenin girmesi ile vücudun normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Zehirlenme en çok sindirim, solunum ve cilt yoluyla

Detaylı

1 Epidermolizis bülloza simpleks ( Basit ). Deri ayr mas daha yüzeysel olur.

1 Epidermolizis bülloza simpleks ( Basit ). Deri ayr mas daha yüzeysel olur. EP DERMOL Z S BÜLLOZA (Türkçe) EP DERMOLYSIS BULLOSA (T p dilinde) EB (k saltma) Epidermolizis bülloza (Epidermolysis bullosa (EB)) deride ve mukozalarda (a z içi, genital alan, anal bölge, göz, burun,

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

Akciğer Kanseri İle Yaşamak

Akciğer Kanseri İle Yaşamak TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Akciğer Kanseri İle Yaşamak Türk Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti.

Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. ISBN: 975-585-690-0 çiflleri Bakanl Genel Yay n No: 610 Sivil Savunma Genel Müdürlü ü Yay n No: 74 Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. Tlf: 0.312 395 81 44 pbx

Detaylı

Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca na Gelen Yafll lar n Mini Mental Test ile De erlendirilmesi

Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca na Gelen Yafll lar n Mini Mental Test ile De erlendirilmesi KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2011; 3: 138-149 Gelifl Tarihi/Received: 01/02/2011 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 20/04/2011 Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca

Detaylı

Tüp bebek merkezi. HER fiey BEBEK Ç N... KADIN HASTALIKLARI VE DO UM. HER fiey BEBEK Ç N... 444 MEDI 444 6334 www.medicana.com.tr

Tüp bebek merkezi. HER fiey BEBEK Ç N... KADIN HASTALIKLARI VE DO UM. HER fiey BEBEK Ç N... 444 MEDI 444 6334 www.medicana.com.tr HER fiey BEBEK Ç N... KADIN HASTALIKLARI VE DO UM Tüp bebek merkezi HER fiey BEBEK Ç N... 444 MEDI 444 6334 www.medicana.com.tr ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL STANBUL HASTANES 0212 867 75 00 444 MEDI 444

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. üyelerinin mezuniyet sonras e itim programlar na ve akademik yükselmelerine her dönemin koflul-

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. üyelerinin mezuniyet sonras e itim programlar na ve akademik yükselmelerine her dönemin koflul- solunum aktüel Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır Ekim 2009 www.solunum.org.tr YIL 1 / SAYI 1 TÜSAD Gelenekten Geleceğe Uzanıyor Türkiye nin en eski derneklerinden biri olan Türkiye

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

Soner Sazak, Özgül Yi it, Nur Aycan, Özgür Sancar, Nedim Samanc. Canan Yeflilo lu, Müferet Ergüven*, Elif Yüksel Kartoprak*, Özlem Kalayc k*

Soner Sazak, Özgül Yi it, Nur Aycan, Özgür Sancar, Nedim Samanc. Canan Yeflilo lu, Müferet Ergüven*, Elif Yüksel Kartoprak*, Özlem Kalayc k* Poster Bildiriler Poster Presentations 171 P1 Kategori: Acil Sunum Tipi: Poster P2 Kategori: Acil Sunum Tipi: Poster LETARJ LE BAfiVURAN B R NVAJ NASYON OLGUSU Nilden Tuygun, Emine Polat, Can Demir Karacan,

Detaylı

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can Kanserde Erken Tan Prof.Dr. Adnan Ayd ner Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can KANSERDE ERKEN TANI Ço u insan kanseri düflünmek bile istemez. Ancak unutmay n ki, kanser ne kadar erken saptan rsa onu yenme flans n

Detaylı