MERKEZi KAYIT KURULU~U A.~.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZi KAYIT KURULU~U A.~."

Transkript

1 \4KK Tarih MERKEZi KAYIT KURULU~U A.~. GENEL MEKTUP Referans 06/01/2015 No:692 \KS\KAP DOzenlemeleri\ KONU : 201S YILI FiNANSAL RAPOR ilan TARiHLERi ilgili: SAYIN GENEL MUOUR VE SERMAYE PiYASASI YONETiciLERi (ihra~~i!jirketler, ARACI KURUMLAR, BANKALAR, PAYLARI BORSAOA i!jlem GORMEYEN YATIRIM ORTAKLIKLARI, BAGIMSIZ OENETiM KURULU!jLARI, PORTFOY YONETiM!jiRKETLERi, FON KURUCULARI ve TEMSiLCiLERi) Sermaye Piyasasl Kurulu'nun (Kurul) ilgili tebligleri kapsammda sermaye piyasasl ara~lan Borsa istanbul A.$.'de (Borsa) i~lem goren ortakl!klar, yatlnm kurulu~lan, paylan Borsa'da i~lem gormeyen yatlnm ortakllklan, portfoy yonetim ~irketleri ve fonlann (menkul klymet yatlnm fonlan, emeklilik yatlnm fonlan, yabanci yatlnm fonlan, varllk finansman ve konut finansman fonlan) 2015 ylll ara donem ve yllilk finansal raporlannm Kamuyu Aydmlatma Platformu'na (KAP) gonderiminde son tarihler Ek'te yer aldlgl $ekilde belirlenmi~tir (Ek). Bu ~er~evede 2015 ylll finansal raporlannm, Ek'teki son gonderim tarihlerini ge~meyecek ~ekilde KAP'a gonderilmesi gerekmektedir. Finansal raporlann KAP'a gonderimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar a~aglda yer almaktadlr: 1. KAP sisteminde, $irket finansal tablo e~le$tirmeleri Kurulu$umuza bildirilen finansal tablo tipine (konsolide olan / konsolide olmayan, kapsaml! gelir tablosu a~lsmdan I. Alternatif / II. Alternatif veya nakit akl~ tablosu a~lsmdan dogrudan yontem / dolayll yontem) gore e~le~tirildiginden ve bildirimler bu e~le~tirmelere gore sisteme kabul edileceginden, daha once bildirilen finansal tablo tipinde herhangi bir degi$iklik soz konusu ise, bu konuda KAP'a bir ozel durum a~lklamasl yapllmasl, aynca KAP sisteminde gerekli tammlamalann yapllabilmesini teminen Kurulu~umuza yazll! olarak bilgi verilmesi gerekmektedir. 2. Baglmslz denetimden ge~irilen finansal tablolann, KAP'ta yaylnlanmadan once baglmslz denet~i tarafmdan da imzalanmasl gerekmekte olup, finansal tablolarm soresi i~inde KAP'ta yaymlanmasmda aksakllk ya~anmamasl a~lsmdan baglmslz denetim kurulu$lannca gerekli tedbirlerin almmasl onem arz etmektedir. 04

2 3. Kurul'un 'Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi'nin (Teblig) 11. maddesi ~er<;evesinde ara donem finansal tablolann baglmslz denetime tabi oldugu halierde Teblig'de belirtilen gonderim sorelerine ek sore ongorolmo~tor. Bu nedenle, baglmslz denetim zorunlulugu olmayan donemlerde finansal tablolanm baglmslz denetimden ge~irecek ~irketlerin, yatlnm kurulu~lannm veya yatlnm ortakliklannm KAP'ta bu konuda bir ozel durum a~lklamasl yaymlamalan, aynca KAP sisteminde gerekli tanlmlamalann yapllabilmesini teminen Kurulu~umuza yazlll olarak bilgi vermeleri gerekmektedir. 4. Finansal raporlann KAP sisteminde son yaymlanma tarihlerine ili~kin ~irket bazmda hazlrlanml~ listeler her bir hesap donemi sonunda, adresinde, ana sayfada yer alan "Finansal Raporlann ilan Tarihleri" alanmda yaymlanmaktadlr. 5. Teblig geregince sermaye piyasasl ara~lan Borsa'da i~lem goren ortakllklar ve Borsa Yatlnm Fonlan'nm finansal raporlannm bildiriminin ilgili gonon son seans kapanl~1 sonrasmda yapllmasl gerekmektedir. Buna gore, soz konusu finansal raporlar son gonderim tarihinden onceki bir gonde kamuya a~lklanmak istenmesi halinde, son seans kapam~ saatinden itibaren ertesi gonon a~lll~ seansmdan 1 saat oncesine kadar, son gonderim tarihinde ise son seans kapam~ saatinden itibaren en ge~ 24:00'e kadar KAP'a gonderilmelidir. Konuya ili~kin her torlo soru i~in adresine ba~vurulabilir. Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederiz. Saygllanmlzla, Genel MOdOr Yonetim Kurulu Oyesi Genel MOdOr Yard,mc,s, Ek ylll finansal raporlannm KAP'ta ilan tarihleri (5 sayfa) 2

3 TABLO:1 HESAP DONEMi OLAN $ i RKETl ER VE BYF'l ERi N Fi NANSAl TABlOLARININ SON YAYINLANMA TARiHlERi $ir ket Tip i Konsolide Konsolide Ol m ay a n ( 1) 3 Ayllk Done m Bilgisi Borsa ~irketleri Borsa'da i~lem Goren Bankalar lie Kattllm Bankalan Ayltk Borsada i!)lem Goren Sigorta $irketleri Ayltk hk Kiralama Slrketleri Portfoy Yonetlm $irketleri Ayllk Borsa Yattrtm Fonlan Gell!)en i!)letmeler P(yasast ~irketleri Serbest i!)lem Platformu $irketleri Bon;lanma Arat:lart Borsa'da Sadece Nltellkli Yatlnmcllar AraSlnda i!)lem Goren $irketler Borsa'da i~lem Gormeyen Yattn m Ortakhklart Ayltk Gel;icl Olarak Borsa'da i!)lem Gormekten Men Edllm i ~ ~ I rketler 6 SO Konsolide Konsolide Do nem Bilgl51 Olmay an ( 1 ) V" Ayllk SO $irket Ti p l Konsolide Kon sollde Olmaya n (1) Donem Bilgisi Borsa ~Irketlerl Ayllk Borsa'da I!)lem Goren Bankalar ve Kat!llm Bankalan Borsada i!)lem Goren Sigorta Sirketleri hk Kiralama $irketleri Portfoy Yonetim $irketleri Borsa Yatlrtm Fonlan Gel1~en i~letmeler Plyasast ~Irketlerl Serbest i~lem Platformu $irketlerl Borl;[anma Aral;lan Borsa'da Sadece Nitellkll YatlrtmCllar AraslOda i!)lem G6ren $irketler Borsa'da i!)lem Gormeyen Yatlnm Ortakhklan Ge.;lci Olarak Borsa'da i~lem Gormekten Men Edilmi!) ~ i rketler 12 SO Konsolide Konsolid e Donem 811g isl Olmay an ( 1 ) Milk Mhk Ayllk Ayllk SO... oonem Bilglsl: Blldlrlmin kapagioda yer alacak d6nem bllglsini (fade etmektedir. Bo: BagtmSlz oenetlm : Faallyet Raporu (1) SPK'nlO 26/10/2011 tarlh ve B.02.6.SPK (iMKB) say,1i yazisl.;erl;eves(nde, tam konsolidasyon yontemi ile hazlrlanan flnansal tablolar, konsol1de bildlrim surelerine tabldlr. Sadece oransal konsolldasyon veya ozsermaye yontemi kullantlarak hazlrlanan flnansal ta blolar ise, konsollde o[mayan surelerine tabldlr. (2) Ara d6nem finansal tablolann baglmstz denetime tabi olmasl halinde surelere. sermaye plyasast aral;lan Borsada i!)lem goren i!)letmeler ic;in 10 ; diger i!)letmeler it:in 15 gun eklenlr. (3) $Irketlerln konso1ide veya solo finansal tabla duzenledlgi hususu ve buna bagh olarak son gonderlm tarihterl, genet mektup yaymlanma tarihi Itlbariyle mevcut bilgllere gore tabloda yera lmaktadlr.

4 TABLO'2 HESAP DONEMi OLAN YATIRIM KURULU$LARININ FiNAN SAL TABl OLARININ SON YAYINLANMA TARiHlERi 3 Ayllk $irket Tipi Konsolide Konsollde SO Konsolide Konsolide Do ne m Bilgisi Olmayan ( 1) Olmayan (1) 6 Aylrk Donem Bilgisi Borsa'da islem Gormeyen Aracl Kurumlar ,2015 Aylik Borsa'da islem Gormeyen Bankalar ve Katllrm Bankalan Borsa'da i~ le m Gormeyen Ge~i(i Kapah Araci Kurumlar Ayllk , , SO 9 Ayllk $irket Tipi Konsolide Konsolide Done m Bilgisi Olmayan ( 1) Borsa'da i ~lem Gormeyen Araci Kurumlar SO Konsolide Konsolide Olmayan (1) 12 Donem Bilgisi SO Borsa'da i ~ l em Gormeyen Bankala r ve Katllim Bankalan Borsa'da i ~lem Gormeyen Ger;ici Kapah Araci Kurumlar Donem Bilgisi : Bildirimin kapaglnda yer alacak dtinem bllgislni ifade etmektedir. BO: Bag lmslz Denetlm : Faaliyet Raporu ( 1) $PK'nm 26/10/2011 tarlh ve B.02.6.SPK AOO-(iMKB) sayl1i yazisl r;err;eveslnde, tam konsolldasyon yontemille hamlanan fina nsal tablolar, konsollde bildlrim su rele rine tabidir. Sadece oransal konsolidasyon veya ozsermaye yontemi ku llamlarak hazlrlanan finansal tablolar ise, konsolide olmayan surelerine tabldir. (2) Ara donem finansal tablolann baglffislz denetime tabi clmasi hallnde surelere, sermaye piyasasl arar;lan Borsada i$lem goren islet meier 1r;ln 10; diger 1$letmeler ir;in I S gun eklenlr, (3) $Irketlerln konsollde veya solo fl nansa l tablo duzenledlgl hususu ve buna bag ll olarak son g5nderim tarihlerl, genel mektup yay lo lanma tarihi itibariyle mevcut bilgllere gore tabloda yeralmaktadlr.

5 TABlO:3 HESAP OONEMi FARKlI ORTAKllKLARIN FiNAN SAL TABlOLARININ SON YAYINLANMA TARiHlERi ~i rket Adl Hesap Konsolide Konsolide (1) Done m SO Hesap Done mi Konsolide Konsolide Donem SO Donem i Ormayan Birgisi Ormaya n Bilg isi Ashmore Portfay Yonetimi ~ l rk et Adl Hesap Konsolide Konsolide Donem BD Hesap Donemi Konsolide Konsolide Done m BD Done m i Ormayan Bilgisi Olmayan Bilgisi Be ~ikta ~ Futbol Vat Vac Vac Do-Co Restau rant (5) OB FenerbahJ;e Futbor Vac Ga ratasaray Sportif Ayllk Marti Otel Va r Ay rl k Ashmore Portfay Yonetimi Ayllk Ayrlk A.~ Marti GM YO Va r Ayrl k Ayl lk Va r Tesco Kipa Vac Trabzonspor Sportif Vac Va r Ay ll k Ay ll k

6 $ irket Adl Hesap Konsolide Konsollde Oonemi Olmaya n Do nem Bilgisi BO Hesa p Donem i Konsolide Konsolide Done m BO Olmay an Bilgi si Be~ikta~ Futbol Vat Do-Co Restaurant (2) Fenerba h~e Futbol Galatasaray Sportif Aylrk Marti atel Ashmore Portfoy Yonetimi Marti GMYO Tesco Kipa Va r Trabzonspor Sportlf Oonem 8ilgisl: Blldlrimln kapaglnda yer alacak donem bilgislnl ifade etmektedir. BO: Baglmslz Denetim : Faaliyet Raporu (1) $PK'nln 26/10/2011 tarih ve B PK (iMKB) sayl1i yazisl.;en:;evesinde, tam konsolidasyon yonteml ire hamlanan finansal tablolar, konsolide bildirim surelerine tabldlr. Sadece oransal konsolldasyon veya ozsermaye yonteml kuhanllarak hazlrlanan finansal tablolar ise, konsolid e olmayan sorelerine tabidir. (2) Do&Co'nun son gonderim tarihleri, yurtd l~ln da finansal raporlannln kamuya a~lk l anma tarihlerine gore degi~lkllk gosterebllecektlr. (3) Ara donem flnansal tablolann baglmslz denetime tab! olmasl hallnde sorelere, sermaye piyasasl ara~lan Borsada i!jlem goren i!jletmeler i~in 10; diger i~letme l er 1.;ln 15 gun eklenir. (4) $irketlerin konsoilde veya solo fina nsal tablo dozenledlgl hususu ve bun a bagh olarak son gonderlm tarlhleri, gene! mektup yaymlanma tarihi itibariy le mevcut bilgllere gore tabloda yeralmaktadlr.

7 TABLO:4 YATIRIM FONLARININ FiNANSAL TABLOLARININ SON YAYINLANMA TARiHLERi 2014 Y III Finansal Tablolan Fan Tipi Yllhk YII Periyod Donem.w. Son Gonderim Tarihi Ya tl nm Fon lan Y,lhk Em eklilik Ya tl nm Fonlan 2014 Y,lhk Yabanci yatlnm fonlannm finansal tablolan periyodik bildirim kapsammda Ya banci Yatln m Fon lan olmaylp, hazlrlan dlqlnda asll ve Turkc;e 6zetlerinin, tern silci tarafmdan KAP' ta ilan ed il mesi gerekmektedir. Va rhk fin ansman ve Konut finansman Ifonlan YIII Finansal Tablolan Fon Tipi Y,lhk YII Periyod Done m Son Gonde rim Tarihi R;ln;<; Yatlrlm Fonlan 2015 Y, li, k Emeklilik Yatln m Fonlan ayda bi r Emeklilik Yatlnm Fonlan ayda bi r Yabanci yatlnm fo nlannm finansal tablolan periyod ik bildirim kapsammda Yabanci Yatlnm Fonla n olmaylp, hazlrland lglnda ash ve TOrk c;e ozetl erin in, te msilci taraflndan KAP'ta ilan edilm esi gerekmektedir. Va rllk fi nansman ve Konut finansman Ifen '" D6nem Bi lgisi: Bildi rim i hazl rlarken se<;i lecek d6nemi ifade etmektedir.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Konular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kamuyu Aydınlatma Sermaye Piyasası Araçları Borsa İstanbul da İşlem Gören Ortaklıkların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri Finansal Raporların Kamuya

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ortaklık Yapısı Değişikliklerinde Kamuyu Aydınlatma

Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ortaklık Yapısı Değişikliklerinde Kamuyu Aydınlatma Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ortaklık Yapısı Değişikliklerinde Kamuyu Aydınlatma Güzin Şahin SPK Uzmanı Fonların tasarruf sahiplerinden fon talep edenlere doğrudan finansman modeli ile aktarıldığı sermaye

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

www.katilimendeksi.org/katilim30 KATILIM 30 ENDEKSİ KURAL KİTAPÇIĞI

www.katilimendeksi.org/katilim30 KATILIM 30 ENDEKSİ KURAL KİTAPÇIĞI KATILIM 30 KURAL KİTAPÇIĞI 1. AMAÇ Katılım 30 Endeksi Katılım Bankalarının çalışma prensipleri gereğince, müşterilerinin yatırım yapabileceği payların fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN

ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN Ortakhğunmn 50.000.000 TL nominal degerli Fınansman bonosu ve/veya tahvillerinin hallca arnna illşkin izahnamedir. Söz konuau finansman bonosu ve/veya tahviller;ft,sermaye

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME YAYIN NO:2010.ARŞ.09 HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının (SPA) alımı için halka her türlü yoldan çağrıda bulunulmasıdır. Sermaye Piyasası

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

. -. Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan

. -. Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan , Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan Prof. Dr. Huseyin Tatlldill Berfug Ortuny Kredi Temerriit Swaplanmn Fiyatlama Yontemleri ve FiyatlamaYI Etkileyen Finansal Gostergelerin

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR 23 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28537 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/4213 Ekli Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Konu, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç ve Konu... 4 MADDE 2- Dayanak...

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı