26 bin 512 araç kontrol edildi 1171 sürücüye ceza kesildi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26 bin 512 araç kontrol edildi 1171 sürücüye ceza kesildi"

Transkript

1 Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi hafta sonu Çorum'da Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi 2014 yýlý organizasyonu kapsamýnda "Boðazkale Sfenksine Selam-Hitit Etabý" Mayýs Cumartesi-Pazar günleri gerçekleþtirilecek. 7 DE Özel Ýdare 9.4 milyon TL'lik malzeme aldý 8.7 milyon TL'lik kýsmýný kullandý Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda 2013 Mali Yýlý Taþýnýr Kesin Hesabýyla ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz, 2013 yýlýnda ilk madde ve malzeme alýmlarý çerçevesinde toplam 9.4 milyon TL malzeme alýndýðýný, yýl içerisinde bu malzemenin 8.7 milyon TL'lik kýsmýnýn sarf edildiðini belirterek, kullanýlmayan 728 bin TL'lik malzemenin ise 2014 yýlýna devrettðini açýkladý. 10 DA 40 KURUÞ Üniversitede profesör sayýsý %150 arttý Hitit Üniversitesinde unvanda yükselen akademisyenlere cüppelerini Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan giydirdi. Profesör unvanýna yükselen Ýlahiyat Fakültesi Temel Ýslam Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir'e ve Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Adem Özkara'ya Profesör cübbesi Rektör Prof. Dr. Alkan tarafýndan giydirildi. 10 DA Üniversite ve Milli Eðitim ortak projelere devam edecek Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Üniversite ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü arasýndaki iþbirliklerinin görüþüldüðü ziyarette Rektör Prof. Dr. Alkan, Milli Eðitim Müdürlüðü ile daha önce birçok ortak proje yaptýklarýný ve bundan sonrada bu ve benzeri ortak çalýþmalar yapmak istediklerini ifade etti. 10 DA TSO'dan Abdulkadir Þahiner'e tebrik 26 bin 512 araç kontrol edildi 1171 sürücüye ceza kesildi "Yaþamak Denen Bu Zahmetli Ýþ" tiyatroseverlerle buluþacak Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesi sezonu Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Yaþamak Denen Bu Zahmetli Ýþ" isimli oyunu ile kapatacak. Hanoch Levin'in yadýðý ve Kerem Ayan'ýn yönettiði tek pedelik oyun 9 Mayýs Cuma günü saat 20.00'da 10 Mayýs Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sanatseverlerle buluþacak. Oyunu konusu ise þöyle:30 yýldýr Leviva ile evli olan Yona, bir gece karýsýný terk etmeye yeltenir. Buna sebep olan sýkýntý ve býkkýnlýk, onlarýn özelinden, belki de yüzyýllardýr kanayan bir yara olan "evlilik" ve yaþam üzerine yapýlan bir sorgulamaya dönüþüverir. 3 TE Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri'nde Sungurlu Belediye Baþkaný seçilen, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý eski Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret ettiler. 3 TE Ýl Emniyet Müdürlüðü, Trafik Denetleme Þubesi ekiplerinin 2014 yýlýnýn ilk 4 ayýnda toplam 26 bin 512 aracý kontrol ederken araç sürücüsüne ise trafik cezasý kestiði bildirildi. "Ortaköy'ün projelerine destek vereceðiz" Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yeni yönetimi nezaket ziyaretlerine Türkiye Gazeteciler Federasyonu Kurucularýndan Çorum Haber Genel Müdürü ve Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet Yolyapar ile HGYD kurucu baþkaný Tek Yýldýz Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Nadir Yücel'e nezaket ziyaretinde bulundu. 3 TE HGYD yönetiminden nezaket ziyaretleri 10 DA "Baþbakanýmýz Çorum'a, nasýl bakýyorsa Kosova'ya da öyle bakýyor" Kosova Türkiye Büyükelçisi Avni Spahiu ve Kosova Baþbakanlýðý'ndan ilgili bakanlýklarýn haber daireleri müdürlerinden oluþan heyet Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti. Kafkas, Kosova'yý kardeþ ülke olarak gördüklerini Kosovalýlarý da kardeþleri gibi gördüklerini ve ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. 10 DA 5 TE Baðcý'dan Çorumlu bürokratlara tebrik 5 TE Elmayý don vurdu 3 TE

2 2 Yeni muhtarlara hayýrlý olsun 30 Mart 2014 tarihinde yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde merkez mahalle muhtarlýklarýnda güven tazeleyen muhtarlar yeni seçilen muhtarlarý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Mahalli Ýdareler seçimlerinde yeniden seçilen Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun, Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin, Çöplü Mahallesi Muhtarý Yýlmaz Kýlcý, Kunduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ ve Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray, mahalle muhtarlýðý görevine yeni seçilen Akkent Mahallesi Muhtarý Necip Güler, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan, Çepni Mahallesi Muhtarý Mehmet Þahinbaþ, Karakeçili Mahallesi Muhtarý Mehmet Aydýn, Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar, Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe ve Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir'i ziyaret edip yeni görevlerinden dolayý tebrik ederek baþarýlý çalýþamalar dilediler. Yeni muhtarlar Uygun Fiyatlarda ise ziyaretlerden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek teþekkür ettiler. Haber Servisi Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Ýmsâk : 03:40 Güneþ : 05:23 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:35 Akþam : 19:52 Yatsý : 21:26 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 18. Hafta En üstün duâ, Rabbinden hem dünya ve hem de âhýret için afv ve âfiyet dilemendir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ÇORUM VALÝSÝ BAÞKÖY'E Bir vali gelmiþ dediler Çorum'a Gül döþeyim o geldiði yoluna Yapar vazifede gitmez zoruna Her ana doðurmaz böyle valiyi Allah'ým versin de yüce saðlýðý Çalýþýr yurduma alýr aylýðý Gelmeniz mübarek olsun Çorum'a Halkým sever sana bakar boyuna Sizi görmek için varýr yanýna Çorum'a geldin de uðurlu olsun Otur makamýnda çiçekler dolsun Milletime sevgin daha bol olsun Bilemedim memleketin köyünü Çiðdem güle benzettim de boyunu Hak saklasýn silsileni soyunu Valilerde hizmet eder vatana Razý olmaz hýrsýz ile þeytana Vilayeti sokar güzel düzene Rýza Koçak vardý vali yanýna Kaným kaynar ondaki canýn Valilikte yakýþýyor þanýna Rýza Koçak Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ÇORUMSÝAD'dan Vinç ve Forklift operatörlüðü kursu Yýl: 10 Sayý: 2778 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : ÇORUMSÝAD ve Makine Mühendisleri Odasý iþbirliði ile Vinç ve Forklift operatörlüðü kursu düzenlenecek. 12 Mayýs Pazartesi günü saat 16.30'da baþlayacak olan kursun ücreti ise 472 TL. Hafta içi 5 gün sürecek olan kurs yaklaþýk iki saat sürecek. Kurs ÇORUMSÝAD merkezimizde yapýlacak. Kayýtlarýn bitmek üzere olduðu ve kursa katýlmak isteyenlerin numaralý dernek telefonundan kayýt yaptýrmalarý gerektiði ifade edildi. Kurs için gerekli evraklar ise þunlar: "Saðlýk raporu, en son mezun olunan okuldan diploma fotokopisi, 2 adet fotoðraf Kimlik fotokopisi, varsa ehliyet fotokopisi" Bahadýr YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,075 2,076 EUR 2,896 2,898 STERLiN 3,518 3,519 JPY YENi 0,203 0,204 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DÝKEN ECZANESÝ TEL: U. KAVAK E. HOCA CAD. NO: 11/B SEVDA ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. 35/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 26 bin 512 araç kontrol edildi 1171 sürücüye ceza kesildi Ýl Emniyet Müdürlüðü, Trafik Denetleme Þubesi ekiplerinin 2014 yýlýnýn ilk 4 ayýnda toplam 26 bin 512 aracý kontrol ederken araç sürücüsüne ise trafik cezasý kestiði bildirildi. Ýl Emniyet Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamada denetimlerde hýz kurallarýna ihlalden 341 araca, trafikte tehlikeli þekilde seyreden ve kamunun huzurunu bozacak þekilde ve yüksek sesle müzik dinleyerek araç kullanan 136 sürücüye, seyir halinde araç kullanýrken cep telefonu kullanan 172 sürücüye,2 bin 679 araç plakasýna muhtelif maddelerden, alkollü araç kullanan 103 sürücüye cezai iþlem uygulandýðýn ifade edildi. Denetimlerde, 92 sürücünün ise ehliyetine geçici olarak el konulurken 631 araçta trafikten men edildi. Denetimlerde 50 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne 'sürücü belgesiz' araç kullanmaktan iþlem yapýlarak araçlarýn trafikten men edildiði dile getirildi. Yasin YÜCEL TSO'dan Abdulkadir Þahiner'e tebrik "Yaþamak Denen Bu Zahmetli Ýþ" tiyatroseverlerle buluþacak Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesi sezonu Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Yaþamak Denen Bu Zahmetli Ýþ" isimli oyunu ile kapatacak. Hanoch Levin'in yadýðý ve Kerem Ayan'ýn yönettiði tek pedelik oyun 9 Mayýs Cuma günü saat 20.00'da 10 Mayýs Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sanatseverlerle buluþacak. Oyunu konusu ise þöyle:30 yýldýr Leviva ile evli olan Yona, bir gece karýsýný terk etmeye yeltenir. Buna sebep olan sýkýntý ve býkkýnlýk, onlarýn özelinden, belki de yüzyýllardýr kanayan bir yara olan "evlilik" ve yaþam üzerine yapýlan bir sorgulamaya dönüþüverir. Kim için yapýlýr evlilik? Kadýn ve erkek evlendikten sonra bir adanmýþlýkla yaþamak zorunda mýdýr? Baðlýlýk, gerekli ve olumlu bir etki midir, yoksa muhatabýný sardýkça boðan bir canavar mý? Hep hayatý ýskalamaya mahkum muyuz? Yaþamak Denen Bu Zahmetli Ýþ, tüm bu sorgulamalarýn odaðýnda duran çarpýcý bir kara mizah örneði Oyunun biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu giþesinden ve www. mybilet. com/tiyatro /devlettiyatrosu/çorum adresinden satýþý sunuldu. Bahadýr YÜCEL Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri'nde Sungurlu Belediye Baþkaný seçilen, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý eski Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret ettiler. Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil ile Çorum Ticaret Borsasý eski Meclis Baþkaný Bayram Burcu ve eski Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Güney'in de katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyarette, Abdulkadir Þahiner'e Belediye Baþkanlýðý görevinde baþarýlar dilediler. Ýþ dünyasýnýn içinden bir kimsenin, bir ilin ya da ilçenin yönetiminde söz sahibi olmasýnýn, iþ dünyasýnýn temsilcileri olarak kendilerini gururlandýrdýðýný belirten TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, uzun yýllardýr TSO Baþkanlýðý'ný baþarýyla yürüten Abdulkadir Þahiner'in Belediye Baþkanlýðý görevini de layýkýyla yerine getireceðinden emin olduðunu vurguladý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner de Sungurlu ilçesi için çalýþmalara baþladýklarýný söyledi. TSO Baþkanlýðý yaptýðý dönemde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile iþ dünyasýnýn desteðini her zaman hissettiðini belirten Kadir Þahiner, ayný desteðin bundan sonra da devam edeceðinden emin olduðunu belirterek ziyaretlerinden dolayý Oda ve Borsa baþkanlarýna teþekkür etti. Haber Servisi Eczacýlýk Günü etkinliklerle kutlanacak Çorum Eczacý Odasý bilimsel eczacýlýðýn 175. yýlýnda 14 Mayýs Eczacýlýk Günü kutlamalarý çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenleyecek. Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca konu hakkýnda verdiði bilgide, "12-25 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan eczacýlýk haftasýnýn ana temasý "saðlýk okuryazarlýðý" dýr. Eczacý meslektaþlarýmýz, dün olduðu gibi bugün de saðlýðýn vazgeçilmez aktörlerinden birisidir. Ýlacýn üretiminden, son kullanýcýsýna kadar yetkilendirilmiþ saðlýk uzmanlarýdýr. Hastalýklardan korunma ve doðru tedavi yöntemleri konusunda gerekli donanýma sahip olan eczacýlar, halkýmýzýn en çok güvendiði, en kolay ulaþabildiði, en yakýn saðlýk danýþmanlarýdýr. Hem tedavinin optimizasyonu hem de ilaç tedavisinden kaynaklý sorunlarý en aza indirmek açýsýndan saðlýk paydaþlarý arasýnda önemli bir konuma sahiptirler. Ýnsanýn yaþam hakkýný en üst seviyede tutan, hastalarýnýn saðlýklarýna kavuþmasýný ön þart kabul eden bir anlayýþýn vazgeçilmez ortak paydalarý olarak; halkýmýza huzurlu ve saðlýklý günler diliyor, tüm eczacý meslektaþlarýmýn 14 Mayýs Eczacýlýk Günü'nü kutluyorum" dedi. Etkinlikler kapsamýnda ilk olarak 12 Mayýs 2014 Pazartesi günü saat 14.00'da Anitta balo salonunda resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyonda Ecz. Süleyman Koca, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Türk Eczacýlarý Birliði Genel Baþkaný Ecz. Erdoðan Çolak ve TEB Eczacýlýk Akademisi Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tayfun Uzbay konuþma yapacaklar. Programda ayrýca Eczacý Odasýnýn düzenlediði özel ve kamu kurumlarýnda eðitim alan (zihinsel, iþitme, ortepedik engelli)bireylerin katýldýðý "Eczacýlýk ve Ýlaçlar" konulu ödüllü resim yarýþmasýnýn ödülleride verilecek. Etkinlikler kapsamýnda 13 Mayýs Salý günü Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ziyaret edilecek. 14 M ayýs Çarþamna günü ise Atatürk Anýtýna çelenk koyma programý ve ardýndan ise basýn açýklamasý yapýlacak. 16 Mayýs Cuma günü geleneksel Eczacýlýk Balosu, 24 Mayýs Cumartesi günü sinema gösterimi ve 25 Mayýs Pazar günü ise geleneksel bahar kahvaltýsý ile etkinlikler sona erecek. Yasin YÜCEL Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TOBB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Mart 2014 tarihlerinde yaþanan don olayýnýn birçok ilde diðer meyve türlerinde olduðu gibi elma aðaçlarýný da çok olumsuz etkilediðini bildirdi. Bayraktar, "Elmada da donun etkisi büyük. Isparta, Karaman, Niðde, Amasya, Konya, Osmaniye, Aksaray, Çankýrý, Kýrýkkale, Kýrþehir, Nevþehir, Sivas, Yozgat, Kayseri, Elazýð, Tunceli, Sakarya, Afyonkarahisar, Tokat, Çorum ve Ordu'da yüzde 20'den baþlayýp, yüzde 100'e varan oranlarda don zararý meydana geldi" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, dondan en fazla zarar gören Isparta, Karaman, Niðde, Konya, Osmaniye, Aksaray, Kýrýkkale, Kýrþehir, Nevþehir, Yozgat, Kayseri, Elazýð, Sakarya ve Çorum'da 2013 yýlý toplam elma üretiminin yüzde 59'unun üretildiðini bildirdi. Elmayý don vurdu -ELMADA DÜNYADA TÜRKÝYE ÜÇÜNCÜ, TÜRKÝYE'DE ISPARTA BÝRÝNCÝ -Isparta'nýn 634 bin 862 ton elma üretimiyle yüzde 20,3, Karaman'ýn 571 bin 479 ton üretimle yüzde 18,3, Niðde'nin ise 349 bin 122 ton üretimle yüzde 11,2 pay aldýðýný vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Dünyada 4,8 milyon hektar alanda 76 milyon ton elma üretiliyor. Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nün (FAO) 2012 yýlý verilerine göre elma üretimi bakýmýndan dünyada önde gelen ülkeler arasýnda olan ülkemiz, üretimde üçüncü sýradadýr. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 2013 yýlýnda elma üretimimiz 3 milyon 128 bin 450 tona ulaþtý. Elma üretimi, 17,9 milyon ton olan toplam meyve üretimimiz içinde yüzde 17'lik payla önemli bir yer tutuyor. Son yýllarda üretimde kalitenin artmasýyla birlikte, 2012 yýlýnda 68 bin 774 ton olan elma ihracatýmýz, 2013 yýlýnda yüzde 82,8 artýþla 125 bin 682 tona yükseldi. Üretimimiz bir önceki yýla göre yaklaþýk yüzde 8 arttý. Ýthalatýmýz ise yüzde 42,1 azalarak 2 bin 153 tona geriledi yýlýnda 2 milyon 67 bin dolarlýk ithalata karþýn, 48 milyon 951 bin dolarlýk ihracat yapýldý. " -"2013'TE GÜZEL BÝR YIL GEÇÝREN SEKTÖR, BU YIL ZOR DURUMA DÜÞTÜ"- Üretim ve ihracattaki artýþýn yaný sýra, ithalattaki azalýþla elma üretimi bakýmýndan güzel bir yýl geçiren sektörün, ne yazýk ki bu yýl, Mart tarihlerinde yaþanan don afeti nedeniyle zor duruma düþtüðünü bildiren Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Don zararý nedeniyle elma üretiminde beklenen düþüþ, ihracatýmýzý da olumsuz etkileyecektir. Don zararýnýn sigorta kapsamýna alýnmýþ olmasý olumlu bir geliþme olmakla beraber, prim desteðine raðmen ödenen sigorta bedelleri üreticilerimize yüksek gelmektedir. Diðer taraftan donda çiçeklenme dönemi sigorta kapsamýndadýr. Ancak bu sene yaþanan don, elma bahçelerinin çoðunu çiçekler henüz 'pembe gonca' dönemindeyken yakaladý. Bu nedenle sigortasýný yaptýrmýþ olan üreticilerimizden, ürünü 'pembe gonca' döneminde zarar görenlerin de, bu seneye mahsus olmak üzere sigorta kapsamýnda deðerlendirilmesi maðduriyeti önleyecektir." -"BORÇLAR FAÝZSÝZ OLARAK ERTELENMELÝ"- Ürünü dondan zarar gören üreticilerimizin maðduriyetlerinin giderilmesi ve üretimlerine devam edebilmeleri için Ziraat Bankasý, özel bankalar ve Tarým Kredi Kooperatifleri'ne olan vadesi gelmemiþ borçlarýnýn, elektrik borçlarýnýn ile SGK prim borçlarýnýn faizsiz olarak ertelenmesi gerektiðine dikkati çeken Bayraktar, "bir sonraki üretim dönemi için ihtiyaç duyulan maddi desteðin de saðlanmasý bir zorunluluk olarak ortadadýr" dedi. Haber Servisi HGYD'den Garnizon Komutaný Çelik'e ziyaret Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu, Garnizon Komutaný Jn. Kd. Alb. Ahmet Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu. 26 Nisan 2014 tarihinde yapýlan 3. Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda göreve seçilen Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretleri devam ediyor. Birkan Demirci, dün de beraberinde yönetim kurulu üyeleri Mustafa Külcü, Volkan Sinayuç, Güngör Atak, Kubilay Kaan Yücel ve Satýlmýþ Ýnaç olduðu halde Garnizon Komutaný Jn. Alb. Ahmet Çelik'i ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Komutan Çelik ile tanýþan ve yönetim kurulu üyelerini tanýþtýran Dernek Baþkaný Birkan Demirci, derneðin faaliyetleri hakkýnda da bilgi paylaþýmýnda bulundu. Garnizon Komutaný Ahmet Çelik de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkan ve yönetim kurulu üyelerine baþarýlar diledi.haber Servisi

4 4 Mahir ODABAÞI Þehirden yüksek, þirin bir dað köyünde zemherinin soðuðunda dünyaya gözlerini açtý. Dünyaya ayak bastýðý andan itibaren çileyle geçecek bir hayat onu bekliyordu. ''Kýz erkek arasýnda ayrým yapýlmasýna müsaade edilseydi, ben kýz çocuklarýný tercih ederdim'' diyen bir peygamberin ümmeti olmasýna raðmen peþ peþe kýz çocuðu olunca öfkelenen, bundan sonra doðacak çocuklar oðlana dönsün diye ablasýna Döndü adýný koyan ama yine kýz çocuðu doðunca artýk yeter niyetiyle adýnýn YE- TER olarak konduðu bir kýz çocuðu yýlýnda gece meydana gelen Çorum depreminde küçük oðlunu kucaðýna alýp dýþarý kaçarken, merdivenlere geldiðinde kucaðýndakinin oðlan deðil kýz çocuðu olduðunu anlayýnca oraya býrakýp, oðlan çocuðunu kurtarmak için eve geri koþan bir babanýn kýzý. Ýlkokula baþlayýp ancak okulun yýkýlmasýyla üçüncü sýnýftan itibaren okuma imkâný bulamamýþ kýz çocuðu. Eþi rahmetli olmuþ ve üç çocuðu bulunan köy muhtarýyla evlendirilmeye karar kýlýnmýþ bir gelin. Babanýn karþýsýnda iki kelam edemeyen ancak, söz kesildiðinde ablasýnýn da kocasýndan ayrýldýðýnda maddi manevi hiç hak almamasýnýn etkisiyle anasýna ''Ana izinnamemi alýn, ne olur ne olmaz'' diye resmi nikah isteyince ''izinname alýnýnca or mu olacaksýn?'' denip fýrça yiyen ve dediðine bin bir piþman olan resmi nikahsýz olarak evlendirilen genç gelin. Zamanla muhtarlýðýn ve çevrenin etkisiyle eþinin üzerine kuma getireceðini duyunca; ''Ne olur, üç çocuðumun üzerine getirme, düzenimizi bozma, ben sabredemem'' diye eþine günlerce yalvarýp sonuç alamayýnca kuma olarak gelecek kadýnýn ailesine yalvaran ama söz dinletemeyen o anne. Kuma geldiðinde dayanamayýp 3 çocuðuyla babasýnýn evine giden anasýnýn sahiplenmesine raðmen ama asabi babasýnýn ''çocuklarýný at öyle gel'' teklifi karþýsýnda ''Ben yavrularýmdan ayrýlamam. Onlarýn hasretine dayanamam. Tek yavrularým yanýmda olsun da ben baðda bahçede bir fazla çalýþýrým'' diye babasýna yalvaran o anne. Babasý kýzmasýn diye baða bahçeye çalýþmak için koþarak giden, sofraya oturmaya çekinen ve çocuklarýna ''yavrum dedeniz varken sofraya oturmayýn da ben size saklý getiririm'' diye gözyaþlarý içerisinde tembih ederken ayný zamanda '' Allah'ým beni çocuklarýmdan ayýrma, babalarýna da akýl fikir ver '' diye durmadan dua eden o anne. Bir taraftan orak tarlasýnda ''Yeþil ördek gibi daldým göllere, sen düþürdün beni dilden dillere'' türküsünü mýrýldanýrken diðer taraftan çevreden gelen ''yaþýn genç, çocuklarýný at babasýna yeniden evlen'' teklifleri karþýsýnda ''çocuklarýmý babasýna atarsam, kendimi de ýrmaða atarým yaþayamam'' diyecek kadar koyunun ANNELER GÜNÜNDE BÝR ANNE'' Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný kuzusunu kokladýðý gibi çocuklarýný bir fazla koklayan anne. 3 yýl sonra eþinin aklýnýn baþýna gelmesiyle mi, yoksa duasýnýn kabul olmasýyla mý bilinmez eskinin üzerine sünger çekilip geri getirmek istediði noktasýnda aracýlar kapýyý çalýnca ''Rabbim sana þükürler olsun, yavrularým yuvasýna tekrar kavuþacak'' diye þükreden o anne. Ýlçe de okuyan çocuklarý için merkebe odun yükleyip, bir eline yoðurt sitilini diðer eline yumurta sepetini alýp 4-5 saat yürüyerek gelip þehirdeki çocuklarýnýn evine býrakýp sonra akþam olmadan köyüne dönmeye çalýþan o anne. Hayatý boyunca eþi ve kumasýyla kavgasýnýn eksik olmadýðýný gören çocuðunun, annesinin gözyaþlarýna dayanamayýp ''anne ben o kadýný öldüreyim dediðinde - oðlum sen oku kendini kurtar hayat nasýl olsa geçer'' deyip, zamanla üniversite de okuyan oðlunun cebine 'zorda kaldýðýnda bozdurursun' diye bir cumhuriyet altýný koyan ama oðlunun 'O ANAMIN HATIRASI' diye bozduramadýðý ve diploma ile birlikte o altýný da annesine teslim eden evladýn annesi o anne. Anne - babasý rahmetli olunca erkek kardeþi tarafýndan KIZLARA MÝRAS VERÝLMEZ diye diðer kýz kardeþleri gibi mirastan mahrum býrakýlan, diðer kardeþleri haklarýný aramak için mahkemeye gidince ''ben mal için kardeþimin karþýsýna çýkmam'' diye ince düþünen o anne. Kaderin cilvesi olmalý ki, yýllar sonra bacýsýnýn durumu iyi olunca ondan maddi baðlamda destek istemek zorunda kalan kardeþin ablasý yine o anne. ''Her gecenin nehari, her kýþýn baharý vardýr'' sýrrýnca, eþi rahmetli olduktan sonra, yaratanýn lütfuyla hayatý deðiþen, maddi baðlamda hiçbir ihtiyacý olmayan ''çöplükte biten aðacýn meyvesi daha iyi olurmuþ'' misali çocuklarýnýn durumu iyi olan ve annelerine vefa da kusur etmemeye çalýþan, tabiri caizse 7/24 zaman diliminde el pençe duran evlatlara sahip olan o anne. Çocuklarýn günahý olmasa da, büyüklerin hatasý ve annenin masumiyeti nedeniyle kin ve nefret gözlüðüyle bakýlan ama babanýn rahmetli olmasýyla bir anda ''Ýnsanlarý acý hatýralar kadar, hiçbir acý birbirine baðlamaz'' (Lovis Verneuil) sýrrýnca, özlük - üveylik sona erip samimi kardeþliðin filizlendiði, köy yeri olmasý nedeniyle maddi deðeri olan miras býrakýlmadýðý için geçmiþin daha kolay unutulduðu ve bugün 80 yaþýna merdiven dayamýþ iki kumanýn yan yana oturunca mutlu olduðu; yemek yiyip, çay içip, sohbet ettiði annelerden biri o anne. Anneler bilirim, ÇOCUKLARI ÝÇÝN kendilerini feda ederler. Anneler bilirim, KENDÝLERÝ ÝÇÝN çocuklarýný feda ederler. Özelde bu annenin, genelde tüm annelerin ellerinden öpüyor, saðlýk, sýhhat ve afetlerden uzak afiyetler içerisinde yaþam sürmeleri dileklerimle AN N E L E R G Ü N Ü N Ü tebrik ediyorum.(tel: ) * NOT : ( Bu makalemi Kanal / 7 TV'de Ýkbal Gürpýnar haným okudu) "Psikologlarýn sorunlarý çözüm bekliyor" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 10 Mayýs Psikologlar Günü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Her yýl kutlamasý yapýlan bu özel günde psikologlarýn mesleki haklarýný koruyan ve belirleyen bir "Meslek Yasasý" bulunmamasýnýn yaptýklarý görev itibariyle önemli bir iþe mesailerini harcayan çalýþanlarýn en önemli sorunlarý arasýnda yer aldýðýný dile getiren Ahmet Saatçi, "Okullarda, iþyerlerinde, cezaevlerinde, yurtlarda, doðal afet esnasýnda ve aile gibi özel yaþam alanlarýnýn içinde insanlarý ruhsal açýdan daha saðlýklý olabilmeleri için çalýþan psikologlar, önemli toplumsal olaylarda da üzerlerine düþen sorumluluklarý yerine getirmektedirler. Psikologlarýmýzýn görev alaný hem Saðlýk Bakanlýðý ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý içinde yer almaktadýr. Buna karþýn her iki bakanlýkta da personel istihdamýnda yetersizlikler yaþanmaktadýr. Saðlýk Bakanlýðý'nda yoðun bakým ve acil servislerde kýsmi süreli görev yapan psikologlarýmýz buna karþýn riskli birimlerden faydalanmamaktadýr. Psikologlarýmýzýn yaþadýðý bu maðduriyetler sendikamýz tarafýndan Kurum Ýdari Kurul toplantýlarýnda, toplu sözleþme görüþmelerinde ve sendikamýzýn düzenlediði sempozyum ve toplantýlarda dile getirilmiþtir" dedi. Saatçi, Memur Sen olarak psikologlarýn çözüm bekleyen sorunlarýnýn bir an önce çözülmesi için sürecin takipçisi olacaklarýný belirterek psikologlarýn 10 Mayýs Psikologlar Günü'nü kutladý. Uður ÇINAR Oðuzlar ÇPL öðrencisinden baþarý 10. Uluslararasý Tasarým Olimpiyatýna katýlan Oðuzlar Çok Programlý Lisesi büyük bir baþarýya imza atarak onlarca ülkeden binlerce proje arasýndan seçilerek Ankara gerçekleþtirilecek final yarýþmasýna katýlmaya hak kazandý. Çorum'u bu projede temsil edecek olan Oðuzlar Çok Programlý Lisesi öðrencisi Nuray Okumuþ, danýþman öðretmeni Samet Bal ve Okul Müdürü Muzaffer Çelik, proje aþamasýnda ve finalistlerin açýklanmasýnda heycanlý bir süreç yaþadýlar. Proje Sahibi Nuray Okumuþ verdiði bilgide, "Bu projeyi yaparken onca ülke ve il arasýndan dereceye girme umudumu hiç kaybetmemiþtim. Ama bu süreçte özellikle projeye yoðun bir ilgilin olduðunu öðrendiðimizde finalist listesine adýmýzý yazdýrmnýn zor olduðunu hisettim. Sonuçlar açýklandýðýnda çok þaþýrdým ve mutlu oldum. Bu yarýþmadaki projem ile Çorum'u ve Ýlçemi temsil etme þansý yakaladýðým için çok sevinçliyim. Bu süreç içerisinde bana projemle ilgili her konuda destek olan deðerli danýþman hocam Samet Bal'a çok teþekkür ederim"dedi. Danýþman Öðretmen Samet Bal ise, "10. Uluslararasý Tasarým Olimpiyatý baþlamasýndan bu yana öðrencim Nuray Okumuþ'un göstermiþ olduðu ilgi, heyecan, arzudan dolayý ve ayrýca ismini finale yazdýrmasýndan dolayý öncelikle kendisini tebrik ederim. Baþvuru aþamasýna kadar projeyle ilgili öðrencimin ürettiði fikirleri deðerlendirerek karar verme süreçlerinden geçtiðimiz yoðun zamanlardan sonra, prototip model üretimi ve çizimi aþamalarýný da tamamlayarak 10. Uluslararasý Tasarým Olimpiyatýna baþvurumuzu gerçekleþtirdik. Heycanlý bir bekleyiþin ardýndan geçen gün açýklanan sonuçlar ile heycanýmýz doruklara ulaþtý ve okul olarak çok mutlu olduk. Öðrencimizin tasarlamýþ olduðu bu projeyle hem ülkemizi, hem ilimizi hem de ilçemizi temsil etme imkanýný ve onurunu bize yaþatmasý hiç bir kelime ile tarif edilemez duygular Mayýs tarihlerinde Ankara finallerinde projemizi sunarak birinci olmayý hedefliyoruz. Bu süreçte okul idaremizin de bizlere gösterdiði ve göstereceði Nuray Okumuþ her türlü imkanlar için teþekkür ederim" þeklinde kaydetti.okul Müdürü Muzaffer Çelik, "Okul öðrencisi Nuray Okumuþ'un 10. Uluslararasý Tasarým Olimpiyatý'nda hazýrlamýþ olduðu "Zýmbalý Delgeç" projesiyle gerçekleþtirmiþ olduðu baþarýsýndan dolayý kendisini tebrik ediyorum. Bu baþarýnýn diðer öðrencilerimize de örnek olacaðýný umuyorum. Oðuzlar'dan ve Okulumuzdan bu gibi tasarýmlarýn ortaya çýkmasý için gerekli maddi ve manevi desteði vermeye her zaman açýk olacaðýz. Yeni projelerin gerçekleþmesi için öðrencilerimizi teþvik edeceðiz. Projemizin final aþamasýndaki sunumunda gerekli ilgiyi göreceðine inanýyoruz. Katkýlarýndan solayý öðretmenimizi ve öðrencimizi bir kez daha tebrik ediyorum" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL

5 5 BAÞSAÐLIÐI Çorum Belediye Baþkaný Sayýn Muzaffer Külcü nün Kayýnbiraderi, Deðerli Kardeþim "Baþbakanýmýz Çorum'a, nasýl bakýyorsa Kosova'ya da öyle bakýyor" Kosova Türkiye Büyükelçisi Avni Spahiu ve Kosova Baþbakanlýðý'ndan ilgili bakanlýklarýn haber daireleri müdürlerinden oluþan heyet Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti. Kafkas, Kosova'yý kardeþ ülke olarak gördüklerini Kosovalýlarý da kardeþleri gibi gördüklerini ve ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Saðlýk Bakanlýðýnýn Kosova ile iþbirliðinin iyi düzeyde olduðunun altýný çizen Kafkas, "Kosova ile saðlýk alanýnda çeþitli iþbirliklerimiz var. Bu 12 yýldýr süregelen bir iþbirliði ama özellikle son bir yýldýr Sayýn Bakanýmýzýn Balkanlardan ve yurtdýþýndan gelen birisi, Yunanistan doðumlu ve Balkanlarý iyi tanýyor olmasý münasebetiyle iliþkilerimiz ivme kazanmýþtýr. Mehmet Müezzinoðlu Bey ile beraber iliþkilerimiz daha sýký ve sýcak bir iþbirliðine dönüþtü" dedi. Þu anda Kosova'da 3-10 Mayýs Türkiye- Kosova Saðlýk Haftasý sebebiyle 22 kiþilik bir saðlýk ekibin olduðunu hatýrlatan Kafkas, þunlarý söyledi: "Bu saðlýk heyetinin ilk gidiþi deðil ikinci defa oldu. Özellikle kalp, kadýn hastalýklarýnda ve çocuk branþýnda- Kosova'ya yapýlamayan ameliyatlarý yapmak ve hem oradaki problemli hastalarýn ameliyatlarýný yapmak hem de bir anlamda oradaki meslektaþlarýna eðitim vermek amacýyla 10 gün boyunca oradalar. Orada bulunan 22 hekimin hepsi de Türkiye'de kendi alanlarýnda uzman hekimlerdir.bu haftadaaslýnda Kosova'da olamadýðým için çok üzüldüm. Gidemedim çünkü bakanlýktaki programýn çok yoðundu. Þu anda Kosova'yý görmek isterdim. Kosova'nýn baharý muhteþemdir diye düþünüyorum." Kosova Türkiye Büyükelçisi Avni Spahiu, kendilerini makamýnda kabul ettiði için sözlerine Kafkas'a teþekkür ederek baþladý. Spahiu, " Heyet Türkiye'ye Baþbakanlýk Basýn-Enformasyon Genel Müdürlüðünün daveti ile geldi. Daha önce de Kosova'da düzenlenen Balkan Medya Formu vardý katýlmýþtýk. Çok memnun kaldýk davetten. Basýn- Enformasyon Genel Müdürlüðünün düzenlediði eðitimlere katýlýmý saðlamayý istiyoruz. Baþbakan Recep Erdoðan'ýn BasýnMüþaviriyle de görüþtük. Ýlerleyen zamanlarda da Baþbakanla da görüþeceðiz" dedi. "Kosova bizim partnerimiz, stratejik ortaðýmýz kelimeleri bizim iliþkilerimizi çok yansýtmaz" diye düþünüyorum diyen Kafkas, sözlerini þöyle sürdürdü: "Baþbakanýmýz Çorum'a, Konya'ya, Ankara'ya nasýl bakýyorsa Kosova'ya da öyle bakýyor. Yani bizim Türkiye'deki insanlara nasýl bakýyorsa size de öyle bakýyor. Onun için burada bir defa Kosova'yý biz önemsiyoruz ve kendi ayaklarý üstünde duran genç bir devletin köklü gelenekli saðlýkla bir yapýya sahip olmasý için elimizden geleni yapmaya çalýþýyoruz. Kosova'da biz þimdi tedavisi olmayan 100 insanýn tedavisini yapýyoruz. Bu artýrýlsýn. Bu çok önemli deðil. Bizim için önemli olan balýk tutmayý öðrenmeleri için gayret ediyoruz. Saðlýk sistemini öðrenip saðlýklý bir yol çizmelerini istiyoruz. Bunu öðretmeye çalýþýyoruz. Saðlýkta biz 10 yýlda muhteþem bir baþarý saðladýk. Az önce Sayýn Büyükelçimiz de bunu dile getirdi. Dünya'nýn hiçbir ülkesinde bu kadar az para ve personelle herkese eþit ve sürdürülebilir saðlýk hizmetini sunan bir baþka ülke daha bulunmuyor. 12 yýl önce Türkiye'de saðlýk hizmetlerinden yararlanamayan çok ciddi bir kitle vardý. Bunlarýn da kimisi saðlýk hizmetlerinden yararlanýr kimisi yararlanamaz, kýsýtlý yararlanýrdý. Yani bu ülkede devletin memurlarý ve zengin kiþilerinden dýþýndaki insanlarýn çok ciddi bir saðlýða ulaþým problemi vardý. Bize yýllarca bu ülkeyi yönetenler doktorunuz fazla diye her hocaya her öðretim üyesine 3 tane öðrenci düþecek þekilde eðitim vardý. Oysa bu rakam Batý'da yaklaþýk 30. Biz yýllarca bir hocayla 3 öðrenci yetiþtirdik. Yani burada neyi getirdiler bize bu ülkede elitler ve doktorlar mutlu olsun, halk gelip onlarýn önünde diz çöksün kültürü vardý. Size çok özel bir þey söylemek istiyorum. Biz þu anda 12 yýl önceki ilaç fiyatlarýn %75 daha ucuza ilaç alýyoruz. Yani o tekelci, güçlü ilaç sermayelerine Türkiye diz çöktürdü. Onun için bu baþarýnýn bir tek nedeni var. O neden de güçlü bir liderimiz var. Bizim her yaptýðýmýz devrimin arkasýndaki baþarý sebebimiz Recep Tayyip Erdoðan gibi idealist bir liderin varlýðýdýr. Onun kararlý iradesi olmasaydý saðlýk alanýnda birçok þeyi aþýp saðlýkta dönüþümü gerçekleþtirdik. Bir baþka önemli þeyin daha altýný çizmek istiyorum. Saðlýk bir ülkede devletin milletiyle barýþacaðý, devlete saygýsýnýn artacaðý en önemli alandýr. Siz kim olursanýz olun benim hastam ölüyorsa bakýlmýyorsa sizin hiçbir anlamýnýz yoktur. Devletin devlet olmasýnýn temel nedeni halkýný fiziken ve ruhen saðlýklý bir yaþam sürmesini garantiye almaktýr. Onmun için biz bu iþi baþardýk. Milleti yüreðinden yakaladýk. Ben aðladýðým zaman hasta olduðun zaman orada þefkat eli devletin eliyse o devlet anlamlýdýr, o el benim için anlamlýdýr. Kamuoyun yoklamalarýmýzda halkýn %75'inin saðlýktan memnuniyetini saðladýk. Her gün bir milyon insan geliyor bizim hastanelerimize. 500 bin çalýþanýmýz var. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz ve bu halk mutlu olduðu zaman deðil sýkýntýlý olduðun zaman geliyor hastanelerimize. Hastanemizden çýkan her 10 kiþiden 8 kiþi memnun ayrýlýyor. Kosova'daki saðlýk bakaný da yardýmcýlarýmýz da çok deðerli. Kosova'nýn ciddi bir saðlýk reformuna ihtiyacý var. Bunun milli bir mesele olduðunun farkýna varýp herkesin destek olmasý gerekir. Biz memnuniyeti kiþi baþýna 975 dolar harcayarak yapýyoruz. Dünya'da %75 memnuniyeti saðlayan devletlerin saðlýk harcamalarý 4 bin-4 bin 500 dolarla yapýyorlar. Kosova'da þunu kurmalýyýz; eski alýþkanlýklarýmýzdan vazgeçmeliyiz. Yeni bir anlayýþ ve yapýlanmayla birlikte çalýþmalýyýz. Siz de biz de o kadar para harcayamayýz. Daha az para ve insanla daha iyi hizmet sunmak zorundasýnýz. Ben iþbirliðimizi önemsiyorum. Türkiye'yi iyi anlamak ve Kosova'nýn model olmasýnýn çok önemli olduðunu düþünüyorum" ifadelerini kullandý. Ziyaret sonunda is Kosova heyeti, Agah Kafkas'a ülkelerinde çýkan taþlarla ilgili bilgi içeren bir kitap hediye etti. Kafkas da konuklarýna seramik tabak takdim etti. Haber Servisi Murat Demirezen in vefatýndan dolayý büyük üzüntü içerisinde olduðumuzu belirtir, Merhuma Allah tan rahmet, tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Fatih Koçak Baðcý'dan Çorumlu bürokratlara tebrik Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Çorumlu bürokratlara kutlama ziyaretinde bulundu. Kýrýkkale Ýl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken geçtiðimiz aylarda Ankara Emniyet Müdürü olarak göreve atanan Ýskilipli Kadir Kartal'ý makamýnda ziyaret eden Baðcý, "Baþkentin huzur, güven ve asayiþinden sorumlu olmanýz nedeniyle sizi tebrik ediyorum. Kazasýz ve emniyetli çalýþmalar diliyorum. Baþarýlý olacaðýnýza eminim" dedi. Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek Baðcý'ya teþekkür etti. Baðcý daha sonra MEB Müsteþar Yardýmcýsý olarak görev yaparken Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreterliðine atanan Osmancýklý Doç. Dr. Asým Balcý'yý da ziyaret etti. Baðcý, "Bürokrasideki deneyimi ve akademik birikimi ile baþarýlý çalýþmalar yapacaðýna inanýyorum. Baþkentin daha yaþanýlabilir bir kent olmasý için çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Her zaman yanýnýzda ve destekçiniz olacaðým" diyerek Balcý'ya yeni görevinin hayýrlý ve uðurlu olmasýný diledi. Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Asým Balcý ise, Baðcý'nýn yakýn ilgisi ve dostluðundan dolayý memnun olduðunu belirterek, destekleri nedeniyle teþekkür etti ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek teþekkür etti. Baðcý daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný olarak görev yaparken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý'na atanan Kargý Hacýhamzalý Mahmut Evkuran'ý ziyaret etti. Baðcý, bürokraside uzun yýllardýr tanýdýðý ve ortak dostlarý olan Evkuran'ý yeni görevinden dolayý tebrik etti ve baþarýlar diledi. Evkuran ile sosyal politikalar konusunda bir süre sohbet eden ve görüþ alýþveriþinde bulunan Baðcý, yakýndan takip ettiði Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn uygulamalarý ve politikalarý konusunda iþbirliði içinde olacaklarýný söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Evkuran da Baðcý'nýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti ifade ederek teþekkür etti. Haber Servisi ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM

6 6 Masal Tadýnda Tiyatro ilgi çekiyor Masal Tadýnda Tiyatro Projesinin ilk hafta oyunlarý olan "Kavgacý Hayvanlar" ve "Ýhtiyar Adamýn Gözleri" sahnelendi. Projenin tanýtýmý Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýl Emniyet Müdürü Hall Ýbrahim Doðan, Çorum Devlet Tiyatrosu Müdürü Ýbrahim Yýldýz, Þube Müdürleri, Okul Müdürleri ve öðrenci velilerinin katýldýðý programla yapýldý. Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda proje okulu TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlk ve Ortaokulu tarafýndan hazýrlanan ve koordinatörlüðü Müdür Yardýmcýsý Ersoy Özkeskin tarafýndan yürütülen proje, 6-27 Mayýs tarihleri arasýnda uygulamaya konuluyor. Proje ile 8-10 yaþ grubu ilkokul öðrencilerinin, özgüven, estetik, sanatsal düþünme ve yaratýcýlýk, kedini ifade edebilme alanlarýnda geliþimlerine katký saðlamak, gelecek için tiyatroya ilgi duyan bireyler oluþturmak amaçlanýyor. Eðitimci yazar Erdal Þahin tarafýndan MEB ilkokul müfredatýnda belirlenmiþ kazanýmlarý somutlaþtýrmaya yönelik olarak hazýrlanan "Orman Ülkesi" masal dizisi, çocuk oyun tekstlerine dönüþtürülerek, oyun metinleri oluþturululmasý, Çocuk Tiyatrosu literatürüne eser kazandýrma adýna önemli bir çalýþma olarak öne çýkýyor.sahnelenecek oyun sayýsý 10 olup, okul çok amaçlý salonda, 10 seans öðrenci velilerine, 10 seans okul öðrencilerine ve 4 seans Devlet Tiyatro Salonunda dezavantajlý ilkokul öðrencilerine sahnelenecek. Her oyunda farklý oyuncularýn rol aldýðý çalýþmalarda 93 öðrenci görev yapacak. Oyunlarýn yönetimi ve sahnelenmesi ile ilgili çalýþmalar sýnýf öðretmenleri tarafýndan sanat danýþmaný Atilla Yýldýrým ve Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü desteði ile yürütülüyor. Dekorlarýn tamamý okul Teknoloji Tasarým Ekibi tarafýndan hazýrlandý. Proje ile 2 bin 200 öðrencinin, 350 öðrenci velisinin, 25 kurum ve kuruluþun etkilenmesi hedefleniyor. Proje tanýtýmýnýn ardýndan ilk oyun olan "Kavgacý Hayvanlar" çocuk oyunu sahnelendi. Oyun izleyicilerin büyük beðenisini kazandý. Oyunun ardýndan projeye katký saðlayan kurum ve kuruluþ temsilcilerine plaket verildi. Projenin ikinci oyunu "Ýhtiyar Adamýn Gözleri" ise dün Ýbrahim Anýz yönetiminde sahnelendi ve oyuna ilgi yüksek oldu. Haber Servisi Gine Büyükelçisi'nden Kafkas'a ziyaret Gine Ankara Büyükelçisi Daouda Bangoura ve beraberindekiler Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a nezaket ziyaretinde bulundu. Gine'nin Saðlýk problemlerini dile getiren Büyükelçi Bangoura, Kafkas'a kendilerini makamýnda kabul ettiði için teþekkür etti ve saðlýkta gelinen noktayý imrenerek izlediklerini ve iþbirliðinin kendileri için çok önemli olduðunu söyledi. Agah Kafkas, ise ellerinden gelen yardýmý yapmaya hazýr olduklarýný dile getirerek ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. Ziyaret sonrasýnda Büyükelçi Bangoura, Kafkas'a fincan takýmý hediye etti. Bunun üstüne Kafkas da Türk Milleti için bir fincan kahvenin kýrk yýl hatýrýnýn olduðunu belirterek teþekkür etti. Haber Servisi Sungurlu OSB'nin su sorunu çözüldü Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner seçim öncesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalara su sözü vermiþti. Organize sanayide bulunan firmalara dün itibari ile su þebeke hattýndan su baðlanarak su problemleri çözüldü. Konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Organize Sanayi Bölgesini ve sorunlarýný çok iyi bildiðini uzun yýllar devam eden su sorununu her ortamda dile getirdiðini ve Akpýnara giden su hattýndan fabrikalarýn su talep etmesine raðmen deðerlendirilmeye alýnmadýðýný bildiði için seçimler öncesinde seçilmeleri halinde fabrikalara su baðlanacaðý sözünü verdiklerini belirterek þebeke suyunu fabrikalara baðlayarak sözünü yerine getirdiðini belirtti. Firma yetkilileride su sorununu çözen Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e teþekkür ettiler. Haber Servisi Laçin AK Parti'den Kaya'ya tebrik Laçin AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ve beraberindekiler, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret ederek yeni görevinden dolayý tebrik ettiler. Ziyarette Laçin Ýl Genel Meclis üyesi Ömer Çatalpelit, Laçin eski Ýl Genel Meclis Üyesi Duran Çardaklý, Sýtma Köyü Muhtarý Bekir Karaköse, Kuyumcu Köyü Muhtarý Mustafa Gökdere, Gözübüyük Köyü Muhtarý Bekir Salman, Kavaklýçiftlik Köyü Muhtarý Metin Galetepe, Yeþilpýnar Köyü Muhtarý Ömer Karabulut, Çamlýca Köyü Muhtarý Yaþar Özdilli ve Doðanlar Köyü Muhtarý Metin Þenol yer aldý. Halil Ýbrahim Kaya ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Laçin heyetine teþekkür etti. Haber Servisi Eren Er Dershanesi Nevþehir'i gezdi Eren Er Dershanesi Nevþehir gezisi düzenlendi. Gezi sayesinde öðrenciler yoðun geçen sýnav dönemi stresinden uzaklaþýp tarihi ve kültürel deðerleri yakýndan tanýma imkâný buldular. Öðrenciler gezide Hacý Bektaþ Veli'nin Türbesini de ziyaret ettiler. Haber Servisi Ortaköy'de Proje Döngü Yönetimi eðitimi Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOP- KOME) ilçe Proje Döngü Yönetimi eðitimlerine Ortaköy Ýlçesi'nde devam etti. 6-7 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda iki gün süren Proje Döngü Yönetimi(PCM) eðitim programýnýn açýlýþýna Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu, Sosyal Projeler Uzmaný Mehmet Çakýþ, Proje eðiticileri Cengiz Demirci, Tuncay Küçükdanacý ve kursiyerler katýldý. Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý eðitimin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada ilçenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin arttýrýlmasýna yönelik yapýlabilecek çalýþmalarý anlattý. 24 kiþinin katýldýðý eðitimde Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Cengiz Demirci ve 100. Yýl Ýlkokulu Sýnýf Öðretmeni Tuncay Küçükdanacý eðitimci olarak görev aldý. Açýlýþ töreni sonrasýnda ise Esat Kolbaþý, Sibel Meroðlu ve Mehmet Çakýþ Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel'i ziyaret ettiler. Ziyarette Ýlçede yapýlacak olan proje çalýþmalarý hakkýnda fikir alýþ veriþinde bulunuldu. Haber Servisi Atatürk Ýlkokulu velilerine "Ev Kazalarý ve Korunma Yollarý" semineri Atatürk Ýlkokulu velilerine yönelik "Ev Kazalarý ve Korunma Yollarý" konulu seminer düzenlendi. Okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen seminere konuþmacý olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþo katýldý. Ev kazalarýna karþý bilinçli korunmanýn çok önemli olduðunu ifade eden Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, "Ne olur, herkes üzerine düþen sorumluðu titizlikle yerine getirsin ki, her akþam televizyonlardan ev veya çevre kaza haberi duymayalým. Ýnanýn bunu önlemek zor deðil. Sadece bilgiden önce ilgi lazým. En zevk aldýðým eðitim öðrenci velilerine verdiðim eðitim. Çorum bu eðitimlerin kýymetini bilmeli. Zira bu tür eðitimler ülkemizde yok denecek kadar az. Neden bu gönüllülük iþi. Maalesef kimse bize bu nokta da emir vermiyor. Keþke emirler gelse de mecburiyet olsa. Durmak yok, koþ dense. Yatsan da çalýþsan da ayný. Ama yazýk oluyor Yetiþmiþ personelden istifade etmek lazýmdýr. Ama bir anneyi kazalara karþý bilinçlendirmek en az 10 anneyi bilinçlendirmek demektir. Çünkü doðru öðrenilen bu bilgi aile de kalmayacak kýzýna, oðluna, günlerde arkadaþlarýna ulaþacaktýr. Özellikle Çorum'a has verilen afet kaza eðitimlerinin etkisi % deðil % 100 tesir etmektedir. Bunu zaman zaman yaptýðýmýz anket sonuçlarýnda görmekteyiz. Bu da bizi mutlu ediyor, yeni yeni düþüncelere sevk ediyor. Yorgunluðumuzu dindiriyor.okullarýmýzda yýllardýr yapýlan sivil savunma faaliyetleri dýþardan gelen eðitim yöneticilerinin, müfettiþlerin, öðretmenlerin ve hatta üniversite öðrencilerinin dikkatini çekiyor. Ýkili sohbetlerimizde veya okullara gittiðimizde okul idarecileri anlatýyorlar" dedi.çocuklarý kazalardan kurtarabilmek için öncelikle velilerin eðitilmesinin gerekli olduðunu kaydeden Odabaþý, "Geçmiþ yýllarda Ýstanbul'da bir anasýnýfý öðrencisi üzerine laubanýn düþmesi sonucu öldü. Türkiye de her yýl ortalama 20 öðrenci okul kazalarýnda hayatýný kaybetmektedir. Bu çok acý bir durumdur. Veli eðitiminin öðrenci eðitimi kadar önemli olduðunu, üniversite mezunu anne-babalar bile kazalar noktasýnda bazen ya bilgisiz yada ilgisiz. Durum böyle olunca faturasýný toplum olarak ödüyoruz. Annelerin- babalarýn evde çocuklara örnek olmasý lazým ki, çocuklar daha titiz olsun" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL

7 Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi hafta sonu Çorum'da Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi 2014 yýlý organizasyonu kapsamýnda "Boðazkale Sfenksine Selam-Hitit Etabý" Mayýs Cumartesi-Pazar günleri gerçekleþtirilecek. Batý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi olan "Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi 2014" kapsamýnda geçtiðimiz iki yýl da olduðu gibi Çorum Valiliði'nin ev sahipliðinde Ýl Özel Ýdaresi'nin organizasyonuyla yapýlacak. Klasik otomobillerin katýlabildiði dünyanýn son otomobil, macera ve dostluk rallisi olan Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi, dokuzuncu kez düzenleniyor. Almanya'nýn Allgau bölgesinde Oberstaufen kentinden baþlayan ralli, Ürdün'de son bulacak. 20 ülkeden 350 aracýn katýlýmý ile 3 Mayýs 2014 tarihinde Almanya'nýn Allgau bölgesinde Oberstaufen kentinden baþlayan Allgau-Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi, 6-16 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda ülkemizden geçecek ve 23 Mayýs 2014 tarihinde Ürdün'de son bulacak. Allgau-Orient Dostluk ve Barýþ Rallisinin Türkiye güzergâhýnda Edirne, Kýrklareli, Tekirdað, Ýstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara, Çankýrý, Kýrýkkale, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Kayseri, Sivas, Erzincan, Malatya, Tunceli, Elâzýð, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Adýyaman, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye ve Mersin yer alýyor. Allagau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi 2014 yýlý organizasyonu kapsamýnda, "Boðazkale Sfenksine Selam-Hitit Etabý" Mayýs Cumartesi-Pazar günlerinde gerçekleþtirilecek. Bu kapsamda, 10 Mayýs 2014 Cumartesi günü saat 14.00'te Boðazkale ilçesine gelen yarýþmacýlar, Boðazkale Müzesi-Boðazkale Sfenksi, Yerkapý (Poternli Kapý), Yazýlýkaya-Oniki Yer altý Tanrýsý, Alacahöyük-Sfenskli Kapý fotoðraf çekimleri yapacaklar ve konaklamak için Çorum merkeze gelecekler. 11 Mayýs 2014 Pazar günü ise Çorum Saat Kulesi, Ulu Cami, Leblebiciler, Çorum Müzesi dýþ mekân ve bahçesindeki Kral Mezarlarý fotoðraf çekimleri yapan ekipler, saat 12.00'de start verilerek Ortaköy ilçesinden Tokat'a uðurlanacaklar. Haber Servisi "Milli Eðitimdeki sorunlarý Kurum Ýdari Kurulu'na taþýdýk" Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, eðitim çalýþanlarýnýn acil çözüm bekleyen sorunlarýný yetkili sendika olarak Kurum Ýdari Kurulu (KÝK) Nisan 2014 toplantýsýna taþýdýklarýný söyledi. Eþkil, kurula taþýdýklarý ve çözümünü istedikleri taleplerin eðitim çalýþanlarýnýn acil çözüm bekleyen sorunlarýndan oluþtuðunu belirterek, "Taleplerimiz, eðitim çalýþanlarýyla yapýlan görüþmeler neticesinde þekillendirilmiþtir. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi halinde eðitimin ve eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn çözümünde ciddi aþamalar kaydedilebilecek ve çalýþma þartlarý beklentiler doðrultusunda düzenlenebilecektir" dedi. Eþkil, kurula sunulan talepler doðrultusundaki düzenlemelerin bir an önce gerçekleþtirilmesinin çalýþanlar arasýndaki belirsizliði gidereceðini, bundan kaynaklanan sorunlarýn çözümünü hýzlandýracaðýný söyledi. Eþkil, Kurum Ýdari Kurulu'na sunduklarý ve bir an evvel çözümlenmesini istedikleri konularý da açýkladý. Eðitim Bir Sen tarafýndan Kurulda çözümlenmesi istenen konular ise þunlar: Ýlgili mevzuatý gereðince eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan her gün için 4 saatten az olmamak üzere ek ders ücretinin ödenmesi saðlanmalýdýr sayýlý Kanun'un 24. maddesiyle 652 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen ek 1. maddenin birinci fýkrasý hükmü gereðince, (merkezi olsun ya da olmasýn) Bakanlýkça yapýlan bütün sýnavlarda görev alanlara ödenecek ücretin, tarihli ve 2012/2723 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretlerden az olmamak üzere belirlenmesi hususunda gerekli çalýþma tamamlanmalýdýr. Öðretmenlerin ve öðretmen dýþý personelin, il içi ve iller arasý yer deðiþikliði iþlemlerinde 3 yýllýk hizmet süresinin tespitinde 31 Aralýk tarihi esas alýnmalýdýr. Millî Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nde, öðretmenlerin il içi ve iller arasýnda karþýlýklý yer deðiþtirmelerine imkân saðlayacak þekilde düzenleme yapýlmalý; 2014 yaz aylarýnda öðretmenlerin karþýlýklý yer deðiþtirme iþlemleri gerçekleþtirilmelidir. Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Okul ve Kurumlarýn Yönetici ve Öðretmenlerinin Norm Kadrolarýna Ýliþkin Yönetmelik, öðretmenler haricindeki Bakanlýk personelini de kapsayacak þekilde güncellenmeli; bu yöndeki bir yönetmelik deðiþikliði sonrasýnda hizmetli ve memur gibi diðer bakanlýk personelinin yer deðiþtirme iþlemleri gerçekleþtirilmelidir sayýlý Kanun'la getirilen hükümler dikkate alýnmak suretiyle Eðitim Kurumlarý Yöneticileri Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nde, en geç 20 Mayýs tarihine kadar düzenleme yapýlmalýdýr. Þube müdürlerinin bölge hizmetine baðlý yer deðiþtirme iþlemlerinden önce boþ bulunan þube müdürlüðü kadrolarýna, þube müdürlüðü için görevde yükselme sýnavýný kazanarak atamaya hak kazanmýþ olanlar arasýndan atama yapýlmalýdýr. Millî Eðitim Bakanlýðý Öðretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ýliþkin Esaslara Dair 2006/11350 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý'nýn günümüz koþullarýna, özellikle 6287 sayýlý Kanun sonrasý ortaya çýkan yeni eðitim sistemine uygun olarak güncellenmesi konusunda gerekli çalýþmalar tamamlanmalýdýr tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Milli Eðitim Bakanlýðý Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliði'nin "Koordinatör öðretmen görevlendirilmesi" baþlýklý 88. maddesinin ikinci fýkrasýnýn (c) bendi, yürürlükten kaldýrýlan yönetmeliðin ilgili hükmü iktibas edilerek, "Ýþletmelerde meslek eðitimi adý altýnda verilecek ek ders saati sayýsý, bir alanda/dalda iþletmeye öðrenci gönderilen sýnýftaki/sýnýflardaki iþletmelerde eðitimi yapýlan uygulamalý meslek dersleri toplam ders yükünün iki katýný geçemez" þeklinde deðiþtirilmelidir tarihinden önce diðer bakanlýklarda eðitim ve öðretim hizmetleri sýnýfý dýþýndaki diðer sýnýflarda görev yapmakta iken, söz konusu tarihten sonra Millî Eðitim Bakanlýðý'na öðretmen olarak atananlar yönünden de zorunlu hizmet yükümlülüðü muafiyeti getirilmelidir. Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Hizmetleri Yönetmeliði'nin yerine yürürlüðe girmesi tasarlanan Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliði Taslaðý'nýn "çalýþma saatleri ve izinleri" maddesinde, rehberlik ve psikolojik danýþma servislerinde görevli psikolojik danýþmanlarýn (rehber öðretmenlerin) çalýþma sürelerinin haftalýk 30 iþ saati olmasý, günlük çalýþma saatleri eðitim-öðretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarýna göre okul/kurum müdürlüðünce düzenleneceði, izin ve tatillerini diðer öðretmenler gibi kullanacaðý yönündeki (mevcut) Yönetmelik hükmü aynen korunmalýdýr. Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðünce gerçekleþtirilen merkezi sýnavlarda görev daðýlýmýnýn, görev almaya istekli personel arasýnda adil ve dengeli bir þekilde gerçekleþtirilmesi saðlanmalýdýr. Ýl içi ve iller arasý atama ve yer deðiþikliði iþlemleri baþlamadan evvel, baþta 6287 sayýlý Kanun sonrasýnda ilkokul ve ortaokul olarak ayrýþtýrýlan eðitim kurumlarý olmak üzere tüm eðitim kurumlarýnýn hizmet alanlarý ve hizmet puanlarý yeniden belirlenmelidir. Millî Eðitim Bakanlýðý kadrolarýnda, Eðitim ve Öðretim Hizmetleri Sýnýfýna dâhil kadrolarda çalýþanlarýn haricindeki personelin çocuklarý da, Ýlköðretim ve Ortaöðretimde Parasýz Yatýlý veya Burslu Öðrenci Okutma ve Bunlara Yapýlacak Sosyal Yardýmlara Ýliþkin Kanunun 4'üncü maddesi kapsamýnda parasýz yatýlý veya burslu okuma hakkýndan yararlandýrýlmalý; Bu personelin çocuklarý, Ýlköðretim ve Ortaöðretim Kurumlarýnda Parasýz Yatýlýlýk, Burs ve Sosyal Yardýmlar Yönetmeliðinin 10'uncu maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan, çalýþan, emekli olan veya vefat eden öðretmen çocuklarýna tanýnan yüzde 15'lik kontenjan içinde deðerlendirilmelidir. Millî Eðitim Bakanlýðý kadrolarýnda çalýþan personel yönünden, parasýz yatýlýlýk ve bursluluk sýnavýna katýlacak öðrencilerde aranacak þartlara dair Ýlköðretim ve Ortaöðretimde Parasýz Yatýlýlýk, Burs ve Sosyal Yardýmlar Yönetmeliði'nin 5. maddesinin ikinci fýkrasýnýn (d) bendi hükmü yerine; ailenin bir önceki mali yýla ait yýllýk gelir toplamýndan fert baþýna düþen net miktarýn, içinde bulunulan mali yýlýn Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun (M) iþaretli cetvelinde belirtilen Millî Eðitim Bakanlýðý okul pansiyon ücretinden en azýnýn yedi katýný geçmemek kaydýyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak þartý aranmalýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn merkez ve taþra teþkilatý ile Bakanlýða baðlý tüm kurum ve kuruluþlarda çalýþan erkek kamu çalýþanlarý, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasýnda kamu hizmetini gerektirdiði ciddiyet dâhilinde kýlýk ve kýyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler. Okullarda disiplinin bozulma sebeplerinden biri haline gelen Alo 147 hattýna yapýlan her ihbarýn, þikâyetin, soruþturma konusu edilip öðretmeni yýldýrma/cezalandýrma aracý haline getirilmesine ivedilikle engel olunmalý; inceleme veya soruþturma konusu edilebilecek ihbarlar-þikayetler ile bu sonucu doðuracak ihbar-þikayetler için gerekli þekli þartlar yazýlý bir esasa baðlanmalýdýr. Hizmetli kadrolarýnda bulunanlar baþta olmak üzere yardýmcý hizmetler sýnýfýnda görev yapan personel yönünden, çalýþma saatlerinin belirsizliði ve yapmakla yükümlü olduklarý görevlerin net olarak tanýmlanmamasý önemli bir sorun kaynaðý olup memur ve hizmetlilerin çalýþma süreleri ve görev tanýmlarý net ve açýk bir þekilde belirlenmeli, "Yöneticilerin verdiði diðer görevleri yapar" þeklindeki ifadelerin yer aldýðý mevzuat hükümleri deðiþtirilmelidir. Ýkili öðretim yapýlan okullarda görev yapanlar baþta olmak üzere, günlük ve haftalýk çalýþma süresinin üzerinde çalýþma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmamasý sebebiyle fazla çalýþma karþýlýðý izin hakký verilmeyenlerin isteklerine baðlý olarak fazla çalýþma karþýlýðý ücret ya da izin hakký verilmesi konusunda düzenleme yapýlmalýdýr. Bakanlýk ana binasý baþta olmak üzere Bakanlýk merkez teþkilatýna dâhil hizmet binalarýnda iþyeri sendika temsilciliði için yer tahsisi yapýlmalýdýr sayýlý Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliþtirilmesi Amacýyla Çeþitli Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun hükümleri gözetilerek, Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Okul Öðrencilerinin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yönetmelik'in 4. maddesinin birinci fýkrasýnýn (e) bendinde yer alan "baþý açýk" ibaresi kaldýrýlmalýdýr." Bahadýr YÜCEL KANALÝZASYON ÞEBEKESÝ YAPTIRILACAKTIR ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ SU VE KANAL HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ 4 Köye ve 2 Mahalleye Kanalizasyon Tesisi Yapýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Mimarsinan Mah. inönü Cad. No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 4 köyde ve 2 mahallede kanalizasyon þebekesi yaptýrýlacaktýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Merkez Hacýmusa Köyü, Dodurga ilçesi Ayva Köyü, Mecitözü il çesi Çayköy Köyü ve Bekiþ Köyü ile Çambekiþ Mahallesi, Dorukbe kiþ Mahallesine Kanalizasyon Tesisi Yapýmý c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer tesli mi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) iþin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Mimarsinan Mah. inönü Cad. No:167 Merkez/ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde iþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Teblið'de yer alan A IV. Grubu iþler kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Çevre Mühendisliði 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi - Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi - Genel Evrak Kayýt Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Basýn: 489 Resmi ilanlar de Necdet Sinan son yolculuðuna uðurlandý 7 Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn danýþmanlarýndan Erol Olçak'ýn þirketinde üst düzey yönetici olarak çalýþan Mustafa Sinan'ýn babasý Necdet Sinan önceki gün 68 yaþýnda hayata veda etti. Yaklaþýk sekiz yýldýr yatarak tedavi gören Necdet Sinan'ýn cenazesi dün Ýskilip Ulucami'de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Mutaflar Mezarlýðý'nda topraða verildi. Sinan'ýn cenaze namazýný Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk kýldýrdý.cenaze namazýna Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Arter Holding sahiplerinden Cevat Olçok, Alman Ströer Yönetim Kurulu üyeleri, yakýnlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Haber Servisi

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ýddialar asýlsýzdýr, Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen

Detaylı

"Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ

Ýmam Hatip Günlerine mehterli açýlýþ Baðcý'nýn 'Kanun Teklifi' komisyonda Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ile birlikte "Bazý Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

500 milyon lira harcadýk"

500 milyon lira harcadýk Orman Ýþletmede devir teslim Çorum Orman Ýþletme Müdürü Halil Oflu' nun tayininin Samsun Orman Ýþletme Müdürlüðüne çýkmasý nedeniyle yerine Orman Kadastro Baþmühendisi Orhan Çatalçam atandý. Görev devir

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok?

Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok? Baðcý Ailesinin Mutlu günü Meryem ve Bünyamin Baðcý'nýn oðullarý, AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn Yeðeni ve ayný zamanda yardýmcýsý olan Ömer Fatih Baðcý, Þehri ve Mehmet Çanak'ýn Kýzlarý Sevda ile

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Firmalar öðrencilerle buluþacak

Firmalar öðrencilerle buluþacak Kapanan beldeler masaya yatýrýldý Hikmet Durgun'un acý günü 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinden önce belde belediyesi iken seçimlerin ardýndan tüzel kiþiliði kaldýrýlýp köye dönüþtürülen 22 belde ile

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı