T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KÜÇÜK VE ORT ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDRESİ BŞKNLIĞI KOBİ UZMN YRDIMCILIĞI YRIŞM SINVI 1. GRUP: İKTİSDİ VE İDRİ BİLİMLER 30 EKİM 2010 Saat: dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : DİKKT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 70 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 İKTİSDİ VE İDRİ BİLİMLER 1. I- Davacının hakkının doğmadığına ilişkin olarak ileri sürülen hakka itiraza denir. II- İfa nedeniyle karşı tarafın hakkınının sona erdiği yönündeki iddiayı sadece ifayı yapan kişi ileri sürülebilir. III- Def iler hâkim tarafından resen dikkate alınır. IV- Borcun dayanağını teşkil eden sözleşmenin konusunun imkânsız olduğu iddiası, borçlunun tek taraflı beyanıyla bertaraf edilemez. V- Borcun zaman aşımına uğradığı iddiası bir olay niteliğinde olan iddiadır. Bu nedenle menfaati olan herkes ileri sürebilir. Def i ve itirazla ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız IV B) II - IV C) Yalnız I D) II - III 5. B, okuduğu gazetede Bahçelievler de Kiralık Ev ilanını görmüş ve bunun üzerine ilgili adrese, evi 800 TL ye kiralamak istediğini beyan eden bir mektubu 22 Kasım 2008 tarihinde göndermiştir. Mektubun gönderildiği adreste bulunan emlakçı C, bu evin de yer aldığı bir broşürü 27 Kasım 2008 tarihinde B ye göndermiştir. 30 Kasım 2008 tarihinde B ye ulaşan bu broşürde evin kira değeri aylık 850 TL olarak belirtilmiştir. Broşürü alan B, 850 TL lik teklifi kabul ettiğini beyan eden mektubu 7 ralık 2008 tarihinde C ye göndermiş ve bu mektup 12 ralık 2008 tarihinde C ye ulaşmıştır. C, bu mektubu 13 ralık 2008 tarihinde okumuştur. Yukarıdaki olaya göre B ve C arasında kurulması düşünülen sözleşmenin kurulup kurulmadığına ve kuruldu ise hangi tarihte kurulduğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 2. şağıdaki işlemlerden hangisi tasarruf işlemi niteliğindedir? ) Kira sözleşmesi B) Taşınır satımı sözleşmesi C) Taşınmazın satımı sözleşmesi D) Zilyetliğin devrini içeren ayni sözleşme 3. Temerrüt faizine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Temerrüt faizinin talep edilmesi gerekmektedir, hâkim resen hükmedemez. B) Temerrüt faizi her türlü borç için talep edilebilir. C) Temerrüt faizi talep edilebilmesi için zararın ispatlanmasına gerek yoktur. D) Temerrüt faizi talep edilebilmesi için borçlunun temerrüde düşmede kusurlu olmasına gerek yoktur. ) Sözleşme henüz kurulmamıştır. Zira, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları henüz açıklanmamıştır. B) Sözleşme 7 ralık 2008 tarihinde kurulmuş ve 12 ralık 2008 tarihinden itibaren de hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlamıştır. C) Sözleşme 12 ralık 2008 tarihinde kurulmuş ve 7 ralık 2008 tarihinden itibaren de hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlamıştır. D) Sözleşme 13 ralık 2008 tarihinde kurulmuş ve 7 ralık 2008 tarihinden itibaren de hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlamıştır. 6. C ile F arasında yapılan kira sözleşmesi uyarınca C, kira bedeli olarak 200 US Dolarını ($) F ye ödeyecektir. Bu olayda C nin borcu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) İfa uğruna edim B) Seçimlik yetki C) İfa amacıyla edim D) İfa yerine geçen edim 4. B, C ye E isimli matematik hocasının özel ders vereceğini taahhüt etmiştir. Yukarıdaki olaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) E ölürse B, bu dersi kendisi anlatacaktır. B) B ile C arasındaki sözleşme garanti sözleşmesi olarak nitelendirilemez. C) E nin edimini taahhüt eden B, C nin bu nedenle uğradığı zarar ortaya çıkmazsa sorumlu olmaz. D) B nin sorumlu olacağı azami meblağın sözleşmede belirtilmesi gerekmektedir. ksi takdirde bu sözleşme geçersiz olur. 7. kitten doğan borçlar için öngörülen zaman aşımı süresi kural olarak kaç yıldır? ) 1 B) 5 C) 10 D) 20 2

3 8. Cari hesap sözleşmelerinde alacaklı veya borçlu sıfatı aşağıdaki hâllerden hangisiyle doğar? İKTİSDİ VE İDRİ BİLİMLER 12. Nama yazılı poliçenin devri için gerekli işlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? ) Tecdit (yenileme) ile B) Hesap devreleri sonunda C) Cari hesapta bakiyenin haczi ile D) Cari hesap sözleşmesinin sona ermesiyle ) Zilyetliğin devri B) Ciro ve zilyetliğin devri C) Teslim ve zilyetliğin devri D) lacağın temliki ve zilyetliğin devri 9. Ticari İşletme Rehni Kanunu nda aranan diğer şartların mevcut olduğu kabul edildiğinde, aşağıdakilerden hangisi ticari işletme rehni kapsamına girmez? ) Üzerinde işletme fabrikası bulunan gayrimenkuller B) İşletme faaliyetine tahsis edilen vinçler C) Tacirin kullandığı ticaret unvanı D) Esnafın kullandığı işletme adı 13. Lehdar kısmında Erteks Mobilya ibaresi bulunan bono hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kullanılan ibare, senedin bono vasfını ortadan kaldırır. B) Kullanılan ibare senede çizgili bono niteliği kazandırır. C) Kullanılan ibare senet bedelinin kayden tahsilini gerektirir. D) Kullanılan ibare senedi sebebe bağlı kılar. 10. nonim şirket sermayesinin yüzde onunu temsil eden pay sahiplerine özel olarak tanınan hakların ismi aşağıdakilerden hangisidir? ) Müktesep hak B) zınlık hakkı C) Yönetim hakkı D) Kişisel hak 11. nonim şirketinin genel kurulunda, şirket sermayesinin aynı yıl içerisinde ikinci kez ve yüksek miktarda arttırılmasına karar verilmiştir. Rüçhan hakkını ekonomik sorunlar nedeniyle kullanamayan % 10 paya sahip olan K, 3 yıldır kâr payı alamamaları hususunu da ileri sürerek sermaye artırımı kararının iptalini süresi içinde talep etmişlerdir. K nın süresi içinde açtığı genel kurul kararının iptali davasının gerekçesi ne olabilir? ) Kararın esas sözleşmeye aykırı olması B) Kâr payı dağıtılmamasının kanuna aykırı olması C) Kararın objektif iyi niyet kurallarına aykırı şekilde alınması D) K nın rüçhan hakkını kullanamaması sebebiyle kararın butlanla sakatlanması 14. I- Sınıflandırma II- Kaydetme III- Yorumlama IV- Özetleme Yukarıda verilen muhasebenin fonksiyonlarının sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) I - II - III ve IV B) II - I - IV ve III C) IV - III - II ve I D) II - IV - III ve I 15. şağıdakilerden hangisi bir dönem sonu muhasebe uygulaması (envanter işlemi) değildir? ) Duran varlıklara amortisman ayrılması B) lacak senetlerine reeskont ayrılması C) Kıdem tazminatı karşılığı ayrılması D) Ticari mal satın alınması 16. I- Ortaklardan lacaklar II- lacak Senetleri III- Personelden lacaklar IV- İştiraklerden lacaklar V- lıcılar Yukarıda verilen alacak hesaplarından hangisi/hangileri Tekdüzen Hesap Planı nda Diğer lacaklar hesap sınıfında yer alır? 3 ) I - III ve V B) I - II ve III C) I - III ve IV D) II - III ve V

4 İKTİSDİ VE İDRİ BİLİMLER 17. Bir işletme tarihinde bir yıllık kira bedeli olan TL yi nakit olarak ödeyerek bir satış mağazası kiralamıştır. İşletme finansal tablolarını yıllık olarak düzenlemektedir. Buna göre yapılan TL lik ödemenin de düzenlenecek bilanço ve gelir tablosundaki görünümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 20. Geçmiş yıllarda ayrılan birinci tertip yasal yedek akçeleri toplamı TL olan işletmenin ödenmiş sermayesi TL dir. İşletmenin cari yıl sonunda elde ettiği net kâr TL dir. Buna göre işletmenin ayırabileceği birinci tertip yasal yedek akçe tutarı kaç TL dir? ) B) C) D) ) Bilançoda TL B) Gelir tablosunda TL C) Bilançoda TL, gelir tablosunda TL D) Bilançoda TL, gelir tablosunda TL 18. Bir işletme 2 yıllığına kiraladığı satış mağazasına vitrin ve ışık düzeni yaptırarak, karşılığında TL + %18 KDV yi nakden ödemiştir. Vitrin ve ışık düzenin yaptırılması için yapılan bu harcama ile ilgili yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) / Özel Maliyetler İndirilecek KDV 360 Kasa / B) / Şerefiye İndirilecek KDV 360 Kasa / C) / Binalar İndirilecek KDV 360 Kasa / D) / Kasa Özel Maliyetler Hesaplanan KDV / Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının alacak kalanı, aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 21. şağıdakilerden hangisi küçük işletmelerin üstünlükleri arasında yer almaz? ) İç dayanışmaları oldukça yüksektir. B) Ekonomik dalgalanmalardan az etkilenirler. C) Finans kurumlarından kredi temini kolaydır. D) Pazar koşullarındaki değişmelere kolayca uyum sağlarlar. 22. Faaliyet alanları, finansal güçleri, ya da büyüklükleri tek başlarına bir işi, bir projeyi yerine getirmek için yeterli olmayan firmaların oluşturdukları birliklere ne denir? ) Konsorsiyum B) Holding C) Tröst D) Kartel 23. İşçinin zihinsel gücü yerine makinelerin kullanılmasına ne denir? ) Değişim Mühendisliği B) Toplam Kalite Yönetimi C) Otomasyon D) Stagflasyon 24. şağıdakilerin hangisi fiyatlandırma yöntemlerinden biri değildir? ) Psikolojik fiyatlandırma B) Ürüne yönelik fiyatlandırma C) Talebe yönelik fiyatlandırma D) Maliyete yönelik fiyatlandırma ) Peşin ödenmiş vergi tutarını B) Taksitlendirilmiş vergi tutarını C) Dönem sonu itibariyle ödenmiş vergi tutarını D) Tahakkuk etmiş ancak henüz ödenmemiş vergi tutarını 4

5 İKTİSDİ VE İDRİ BİLİMLER 25. Hizmet pazarlanmasında 4P ye ilave olarak dikkate alınması gereken yeni pazarlama karması elemanları aşağıdakilerden hangisidir? 30. Vergi oranı ile hükümetin elde ettiği vergi geliri arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir? ) Fiziksel unsurlar - ücret - iş gücü B) Fiziksel ortam - güdüleme - diğer tüketiciler C) Fiziksel ortam - süreç yönetimi - katılımcılar D) Fiziksel unsurlar - güdüleme - işletme çalışanları ) Engel eğrisi B) Laffer eğrisi C) Kayıtsızlık eğrisi D) Gelir tüketim eğrisi 26. Bir işletmede sabit maliyetler 20 milyar, birim değişken maliyet TL, ürünün satış fiyatı TL dir. İşletmenin o dönemde 10 milyar TL kâr elde etmesi için kaç adet ürün üretip satmalıdır? 31. Dolaşımdaki nakit paranın 1000 TL, para arzının 3000 TL, parasal tabanın 1000 TL olduğu bir ekonomide para çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 4 B) 3 C) 2 D) 1 ) 200 B) C) D) Tam rekabet piyasasında tek bir firmanın yüzyüze olduğu talep eğrisi yatay eksene paralel bir eğridir. Buna göre tam rekabet piyasasındaki bir firma için marjinal gelir (MR), malın satış fiyatı (P) ve ortalama gelir (R) arasında nasıl bir ilişki vardır? 32. malının fiyatı 20 TL den 40 TL ye çıktığında B malından talep edilen miktar 16 birimden 12 birime düşüyorsa çapraz fiyat esnekliği nedir? Bu iki mal nasıl mallardır? ) 0,25; Bu mallar ikame mallardır. B) -0,25 ; Bu mallar ikame mallardır. C) -0,25; Bu mallar ilişkisiz mallardır. D) -0,25; Bu mallar tamamlayıcı mallardır. ) P = R >MR B) P >R >MR C) P = MR >R D) P = R = MR 28. Tekelci bir firmaya yönelik talebin fiyat esnekliği( ep) nin bir (1) e eşit olduğu üretim düzeyinde marjinal gelirin (MR) değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? 33. R = Reel Döviz Kuru; e= Nominal Döviz kuru ; P* = Dış Fiyat Düzeyi ve P = Yurt içi fiyat düzeyi olduğuna göre reel döviz kuru (R ) aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) ( e + P* ) / P B) ( e. P* ) / P C) ( e - P* ) / P D) ( e. P* ) ) MR=1 B) MR= 0 C) MR<0 D) MR>0 29. Tüketicilerin yaptığı harcamalardan hangisi millî gelir hesaplarında yatırım harcamaları içinde yer alır? ) Konut için yapılan harcama B) Peynir için yapılan harcama C) Mobilya için yapılan harcama D) Otomobil için yapılan harcama 34. IS eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Gelir düzeyi arttıkça yatırımların azalması B) Faiz oranı azaldıkça yatırımların azalması C) Faiz oranı azaldıkça tasarrufların azalması D) Faiz oranı düştükçe marjinal tasarruf eğiliminin artması 5

6 İKTİSDİ VE İDRİ BİLİMLER 35. X malını üreten bir firmanın toplam maliyet fonksiyonu TC= 2X 3-5 X 2 + 5X + 10 biçimindedir. Buna göre firma X malından 5 birim ürettiğinde ortalama değişken maliyet ve ortalama sabit maliyet sırasıyla aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 45 ve 2 B) 32 ve 2 C) 10 ve 2 D) 30 ve Tüm faaliyetlerin ve harcama kalemlerinin geçmişle ilişki kurulmaksızın yeniden belirlendiği bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) PPBS B) Klasik bütçe C) Sıfır esaslı bütçe D) Program bütçe 36. Mal ve faktör piyasalarında tam rekabet koşulları vardır ve firma tek bir değişken üretim faktörü kullanmaktadır. Firmanın faktör talebini arttırması için iş gücünün marjinal ürün değeri (VMP L ) ile iş gücünün fiyatı (P L ) arasında nasıl bir ilişki olmalıdır? yılı içinde Gelir Vergisi Kanunu na göre gelir vergisinin toplanabilmesi için 2009 yılı bütçesinin hangi cetveline Gelir Vergisi Kanunu nun yasal dayanak olarak eklenmesi gerekmektedir? ) Cetveli B) C Cetveli C) F Cetveli D) B Cetveli ) VMP L > P L B) VMP L = P L C) VMP L < P L D) VMP L = P L = Okun Yasası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) İşsizlik oranı ile dış denge arasındaki ilişkiyi inceler. B) Nominal GSMH ile reel GSMH arasındaki ilişkiyi inceler. C) İşsizlik oranı ile GSMH açığı arasındaki ilişkiyi inceler. D) İşsizlik oranı ile enflasyon oranı arasındaki değiş tokuş ilişkisini inceler. 38. Mal ve para piyasalarının eş anlı dengede olduğu fiyat düzeyi- gelir düzeyi bileşimlerini gösteren eğriye toplam talep eğrisi denilmektedir. Buna göre IS eğrisinde bir değişme yokken para arzındaki artış toplam talep eğrisinde nasıl bir değişime yol açar? ) Toplam talep eğrisi dikey eksene paralel hâle gelir. B) Toplam talep eğrisi yatay eksene paralel hâle gelir. C) Toplam talep eğrisi sola kayar. D) Toplam talep eğrisi sağa kayar. 41. Her bir kamu kurumunun bütçesinde öngörülen ödeneklerin harcanabilmesi konusunda karar verme yetkisi kime aittir? ) Harcama Yetkilisi B) Muhasebe Yetkilisi C) Mali Hizmetler Uzmanı D) Gerçekleştirme Görevlisi 42. T.C. Ziraat Bankasının bir yıl boyunca gerçekleştirdikleri harcamaların denetimi hangi kurum tarafından gerçekleştirilmektedir? ) Sayıştay B) Danıştay C) Devlet Denetleme Kurulu D) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 43. I- Maliye Bakanı II- Başbakan III- Cumhurbaşkanı IV- Konuyla ilgili Bakan V- Millî Savunma Bakanı Örtülü ödeneğin kullanılmasında yukarıdaki kişilerden hangilerinin imzası şarttır? ) I - II - IV B) I - II - III C) II - III - V D) II - V - IV 6

7 44. şağıda sayılan bütçe fonksiyonlarından hangisi, bütçenin klasik fonksiyonlarından değildir? ) Siyasi Fonksiyon B) Kontrol Fonksiyonu C) Ekonomik Fonksiyon D) Konjonktürel Fonksiyon İKTİSDİ VE İDRİ BİLİMLER 48. Kamu kaynaklarının toplumsal tercihler dikkate alınarak çeşitli hizmetler arasında en uygun bir şekilde dağıtılması kamu maliyesinin hangi amacının bir gereğidir? ) Tam istihdamın sağlanması B) Bölüşümde etkinliğin sağlanması C) Gelirin yeniden dağılımının sağlanması D) Kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması 45. şağıdakilerden hangisi tahvil sahiplerine tanınan birincil avantajdır? ) Faiz ödeme B) Enflasyona karşı koruma C) Teminat olarak kabul edilme D) Vergi ödemelerinde kullanılabilme 46. Piyasa faiz oranlarının düşmesi durumunda, devletin yüksek faiz yükünden kurtulmak için yüksek faizli borç senetlerini düşük faizli borç senetleriyle değiştirmesi işlemine ne ad verilir? ) Konversiyon B) Konsolidasyon C) Yenileme D) Erteleme 47. şağıdakilerden hangisi enflasyonla mücadelede uygulanabilecek vergi politikasının başarısını olumsuz etkileyen etmenler arasında yer almaz? ) Vergi tabanının dar olması B) Kayıt dışı ekonominin fazla olması C) Gelir vergisi tarifesinin artan oranlı olması D) Tasarruf sahiplerinin faiz gelirlerinin vergiden muaf olması 49. şağıdaki devlet müdahalelerinden hangisi gelir dağılımında adalet üzerinde negatif etki ortaya çıkartmamaktadır? ) Gelir vergisi tarifesinin düz oranlı uygulanması B) Devlet tahvili faiz gelirlerine vergi istisnası tanınması C) Koruyucu sağlık hizmetleri için harcamalar yapılması D) Bütçe açığının ağırlıklı olarak dolaylı vergilerle karşılanması sonrası Türkiye ekonomisinde yaşanan mali ve ekonomik politika dönüşümü ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? ) Kambiyo rejimi kısıtlanmıştır. B) İhracat-ithalat serbest bırakılmıştır. C) Özelleştirme politikalarına önem verilmiştir. D) Ülkeye yabancı sermaye çekmek için teşvikler yapılmıştır. TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 7

8 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

9 30 EKİM 2010 TRİHİNDE YPILN KÜÇÜK VE ORT ÖLÇEKLİ SNYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDRESİ BŞKNLIĞI KOBİ UZMN YRDIMCILIĞI YRIŞM SINVI D 3. B 4. C B 7. C 8. D B 11. C 12. D B 15. D 16. C 17. D D 20. B 21. C C 24. B 25. D 26. D 27. D 28. B B 31. B 32. D 33. B 34. B C 38. D 39. C 40. B D D B 47. C 48. D 49. C GRUP: İKTİSDİ VE İDRİ BİLİMLER TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD), TKS ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GE- NEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK SINVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 14.00 dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ dı ve Soyadı : T.C. Kimlik No : Sınav Salon No : KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 7 KSIM 2010 Saat: 14.30

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 20 AĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 7 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011

Detaylı