ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Ekim 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3945 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RESÝMDE GÖRDÜÐÜNÜZ ÜLKENÝN AYNASIDIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Ekim 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3945 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RESÝMDE GÖRDÜÐÜNÜZ ÜLKENÝN AYNASIDIR"

Transkript

1 Durun ve karar vermeyin hemen... Hava raporu yanýlmýþ olamaz! Allah bizim tedbir aldýðýmýzý farkedince tsunamiden vazgeçti! Bizi tedbirsiz yakalayacak mutlaka! Onun için tatile devam! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Ekim 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3945 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YANITI BOÞLUKTA DURAN SORULAR 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BU HALK SAMAN ALTINDAN SU YÜRÜTMEYÝ ÖÐRENDÝ!.. Erdoðan Baybars RESÝMDE GÖRDÜÐÜNÜZ ÜLKENÝN AYNASIDIR Ülker Fahri TIPKISININ AYNISI Musa Özmusaoðlu Kamu Hizmeti Komisyonu (2) Özgün Kutalmýþ REZALET GIRTLAK BOYU Mehmet Levent Ýþte Lefkoþa'daki su kirliliðinin nedeni Ýþte Lefkoþa'daki su kirliliðinin nedeni Demokrat Parti Milletvekili Mustafa Arabacýoðlu, Lefkoþa bölgesindeki su kirliliðinin nedeninin Yakýn Doðu Üniversitesi kampusu içindeki su isale hattýnda meydana gelen patlak olduðuna dikkati çekti ve bu konuda bir de rapor hazýrlayarak yetkililere gönderdiðini söyledi... YDÜ den laðým sularý akýyor YDÜ'deki patlak Lefkoþa Belediyesi'ne 3 trilyon TL'yi aþkýn su borcunu ödemeyen YDÜ, kendi kampusu içinde belediyenin dýþýnda döþediði su ve kanalizasyon borularýna þimdi belediyenin müdahale etmesine de izin vermiyor... Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, YDÜ isale hattýndan Taþkýnköy'e gelen suda kirlenme olduðundan borularýn deðiþtiðini ve Güzelyurt'tan gelen suyun bu bölgelere artýk direkt hatlardan verileceðini söyledi... "YDÜ ile doðru dürüst bir iliþki içine girmek istiyoruz, devleti zarara sokmak istemiyoruz" diyen Hasipoðlu, YDÜ ile ilgili hazýrlanan son protokolü Bakanlar Kurulu'nda durdurduðunu açýkladý... YDÜ Elektrik Kurumu'na olan 9 trilyonluk borcunu da hala ödemedi sayfada Öðretmen sýnavlarý Hangi sýnav geçerli sayýlacak? Çetin Uðural açýklama yapmadý, Mutlu Atasayan yaptý... Hangi sýnavlarýn iptal edileceði belli olmadý... Þaibeli sayýlan ilk sýnav mý, son yapýlan sýnav mý? Eðitim Bakaný Mutlu Atasayan topu Kamu Hizmeti Komisyonu'na attý... Komisyon'un savcýlýðýn görüþünü dikkate almadýðý için bakanlýðýn yeniden sýnav yaptýðýný söyleyen Atasayan, bu sýnav sonuçlarýna göre geçici öðretmen atayacaðýný açýkladý... KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ise, savcýlýðýn görüþü doðrultusunda hareket edilmesi ve ilk sýnavda kazananlarýn mülakata çaðrýlarak atamalarýn yapýlmasý gerektiðini vurguladý sayfada Gerginlik týrmanýyor Türkiye Suriye uçaðýný indirdi Moskova'dan Suriye'ye gitmekte olan Suriye Havayollarý'na ait yolcu uçaðýný, silah taþýdýðý iddiasýyla Türk savaþ uçaklarýnýn zorla Ankara Esenboða Havaalaný'na indirmesi uluslararasý skandal oldu... Rusya olaya þiddetli tepki gösterdi. Uçakta bulunan bazý yolcu ve mürettebata Türk makamlarýnýn tehditle bazý belgeler imzalattýðý öne sürülüyor sayfada Kaþif'ten açýklamalar Seçilirse yapacaklarýný açýkladý, ama Küçük'ten farkýný ortaya koyamadý sayfada

2 SAHTE KÝMLÝKLE KKTC'YE GÝRÝÞ Þener LEVENT Açý Girne Turizm Limaný'nda, baþka bir þahýs adýna düzenlenmiþ sahte kimlikle KKTC'ye giriþ yapmaya çalýþan K.Ö.(E-32), tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki gün saat sýralarýnda, Girne Turizm Limaný'nda, K.Ö.(E-32), daha önceden yurt dýþýndan temin etmiþ olduðu baþka bir þahýs adýna sahte olarak düzenlenmiþ kimlik kartýný görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adýn geçenin kimliðine bürünerek, KKTC'ye kanunsuz giriþ yaptýðý tespit edildi. YANITI BOÞLUKTA DURAN SORULAR KANUNSUZ UYUÞTURUCU Ercan Havaalaný'nda, önceki gün saat 13:00 sýralarýnda, KKTC'ye giriþ yapan Y.E.'ye (E-31) narkotik detektör köpeðinin tepki vermesine müteakip üzerinde yapýlan aramada, yaklaþýk 15 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunarak emare alýndý. Y.E tutuklandý. I. DERECE ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLAL Lefkoþa'da, önceki gün saat sýralarýnda GKRY bölgesinde sakin Romanya uyruklu M.O.(E-49), birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettiði tespit edilerek suçüstü tutuklandý. KANUNSUZ MAL TASARRUFU Önceki gün, Lefkoþa'da, faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanýna giden Þ.E.(E-43), nereden aldýðýna dair makul izahat veremediði muhtelif çeþitlerde toplam on üç parça altýn ziynet eþyasýný satmak için tasarrufunda bulundurduðu tespit edilerek tutuklandý. ÝZÝNSÝZ MAL ÝTHALÝ VE GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU 2012 yýlý Eylül ayý içerisinde, Gazimaðusa'da, A.B.(E-38) ve Þ.M.(E-26), A.B.'ye ait sürat teknesi ile Gazimaðusa açýklarýnda bulunan, bir gemiden miktarý henüz tespit edilemeyen muhtelif markalarda sigaralarý alýp kanunsuz bir þekilde tasarruf edip, izinsiz olarak henüz belirlenemeyen bir yerden KKTC'ne ithal ettikleri tespit edildi. A.B. tutuklanmýþ olup Þ.M. ise aranýyor. YANGIN Güzelyurt'da faaliyet gösteren "Melis Döner" isimli iþ yeri içerisinde meþrubat buzdolabýnýn kýsa devre yapmasý sonucu dün saat 21.00'de yangýn meydana geldi. Yangýn sonucu iþ yeri içerisinde bulunan muhtelif eþyalar yandý. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ IÞIKLARINA KADAR OLAN YOL KAPALI OLACAK Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) isale hattý yenileme çalýþmalarý nedeniyle, bugün, Gönyeli Çemberi'nden Organize Sanayi Bölgesi ýþýklarýna kadar olan yolun çift þerit olarak trafiðe kapatýlacaðýný duyurdu. Belediyeden yapýlan açýklamada, yolun saat 18.00'den itibaren kapalý olacaðý kaydedilerek, çalýþmalar süresince sürücülerin trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarý istemdi. Ýngiliz çiftti soyanlardan 1 kiþi yakalandý Girne'ye baðlý Esentepe Bahçelievler bölgesinde 5 Ekim tarihinde girdikleri evin sahipleri; Ýngiliz Linda Woods ile Steven Grayver'ý silah tehdidiyle ellerini kelepçeleyerek nakit para, fotoðraf makinesi ve kredi kartlarý çalan üç zanlýdan biri dün sabah polisin yürüttüðü baþarýlý operasyon sonucunda Karþýyaka'da yakalandý. Dün Girne Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan Yaþar Yaman isimli 21 yaþýndaki zanlý hakkýnda 1 gün tutukluluk alýndý. Girne Polis Müdürlüðü (GPM) Adli Þube Amiri Baþmüfettiþ Hasan Çaðanaða saat 10:00'da Girne Polis Müdürlüðü'nde basýn toplantýsý düzenleyerek 5 Ekim 2012 tarihinde Girne'ye baðlý Esentepe Bakçelievler bölgesinde iþlenen silahlý soygun olayýnda yaþanan geliþmeler hakkýnda basýna bilgi verdi. ÇAÐANAÐA GPM Adli Þube Amiri Baþmüfettiþ Hasan Çaðanaða, GPM'nin diðer kaza müdürlükleriyle birlikte yürüttüðü ortak soruþturma sonucunda 5 Ekim'de Girne'ye baðlý Esentepe Bahçelievler bölgesinde ülkede turist olarak bulunan Ýngiliz Linda Woods ve Steven Grayver'in ikametgahýnda iþlenen silahlý soygun ve ev açma suçlarýyla ilgisi olduðu görülen Lapta'da sakin KKTC vatandaþý zanlý Yaþar Yaman'ýn dün sabah Karþýyaka'da yakalandýðýný söyledi. Yaptýklarý araþtýrmada zanlýnýn tasarrufunda 1 adet canon marka fotoðraf makinesi ile müþteki Seteven Grayver'a ait 1 adet montu bularak emare olarak zapt ettiklerini belirten Baþmüfettiþ Çaðanaða, zanlýnýn verdiði gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiðini söylediðini aktardý. Silahlý soygun olay ile ilgili kimlikleri belirlenen iki kiþiyi daha aradýklarýný belirten Baþmüfettiþ Çaðanaða, polisin ayrýca zanlýlarýn olayda kullandýðý 1 adet tabanca ile müþtekilere ait toplam dört adet kredi kartýna henüz ulaþamadýðýný ve bunlarý aradýðýný söyledi. Zanlý Yaþar Yamaný dün Girne Kaza Mahkemesi'e çýkararak hakkýnda 1 gün tutukluluk talep edeceklerini belirten Baþmüfattiþ Çaðanaða, bunun olaya karýþtýklarýný belirledikleri iki zanlý ve gerekli emarelere ulaþma için gerekli olduðunu kaydetti. Daha sonra mahkemeye çýkarýlan zanlý hakkýnda 1 gün tutukluluk emri alýndý. Çiziktir di Çiziktirdi Hükümetin tasarruf tedbirleri karþýsýnda beli bükülen Ýspanyol halký sokaklara dökülmüþ. Ýþçiler ve emekçiler yürüyor. Bir pankart: "Fuck the Troika"... Ýki kadýn taþýyor bu pankartý... Bizim burada "Hassiktir" pankartýmýzý küfürlü bulanlar buna ne der acaba? "Kurtarýldýk mý? Hassiktir" dedik de kýyamet koptu. En keskin devrimcilerimiz bile destek vermeye cesaret edemedi buna... Gazete binamýza astýk... Polis zorla indirdi... Baskýna uðradýk... Þu Ýspanya'da bizdeki gibi etik düþkünleri yok herhalde... "Fuck the Troika" pankartýna ses çýkaran ve kýnayan yok... Burada Kýbrýs'ta bizim yerimizde Ýspanyollar olsa, kimbilir neler neler yazarlardý pankartlarýna daha... Kýrk yýl Franko'ya katlandýlar ama burada bizim katlandýklarýmýza katlanacaklarýný hiç sanmam boða kahramanlarýnýn... Avrupa Birliði'ne girdiðine piþman olan Kýbrýslýrumlarýn sayýsý artýyormuþ... Kaçta kaçý piþman bilmem ama anlamakta zorlandýðým bir þey var... Eðer bu doðruysa, nasýl olur da Anastasiadis þimdiden garantiledi seçimi? Rum toplumunun Amerika ve Avrupa karþýsýnda dik duran bir lidere ihtiyacý varsa, Anastasiadis mi bu? Bizim tarafta da anlayamadýðým þeyler oluyor... Ankara neden bu kadar müdahale ediyor bir parti kurultayýna? Ýrsen Küçük kurultaydaki baþkanlýk yarýþýný kaybederse, sanki bütün planlarý suya düþecekmiþ gibi bir telaþý var... Erdoðan, Küçük için seçim propagandistlerini göndermiþ buraya... Kesenin de aðzýný açmýþ... Bir yandan "devlet kadrolarýný daralt" talimatý verirken, bir yandan da Küçük'ün kurultaya dönük olarak bin kiþiyi istihdam etmesine göz yummuþ... Elçilik aracýlýðýyla Küçük'ün rakibini yýldýrmaya ve bu yarýþtan çekilmeye zorlamýþ... Bu da yetmemiþ, Erdoðan'ýn yardýmcýsý Beþir Atalay da girmiþ devreye... Þimdi de, kurultaya bir hafta kala Türkiye'den Egemen Baðýþ geliyor... Ýrsen Küçük'e destek vermeye... Bu ne hal yahu... Nedir bunun hikmeti? Bu soruya yanýt arayan ve açýklamaya çalýþan hiç kimse, hiçbir parti, hiçbir örgüt yok toplumumuzda... Neden? Erdoðan ile Eroðlu arasýnda bir tercih yapmak zorunda kalacaklarýndan mý korkuyorlar? Evet, Ankara'nýn derdi Derviþ Eroðlu... Eroðlu'nun kurultay yarýþýndaki adayý kazanýrsa, Eroðlu kazanmýþ olacak... Ýrsen Küçük kazanýrsa, Ankara kazanacak... Bizim sol muýhalefet hiçbir adaydan yana olmadýðý izlenimini vermeye çalýþýyor, ama Eroðlu fobisinden dolayý gönlünün Küçük'ten yana olduðunu gizleyemiyor yine de... Eroðlu fobisi o kadar aðýr basýyor ki, bir zamanlar da Denktaþ-Eroðlu yarýþýnda bile Denktaþ'ýn tarafýný tutmuþlardý... Þimdi ise Eroðlu'na karþý Ankara-Küçük ittifakýnýn yanýnda duruyorlar... Oysa Ankara kimin yanýndaysa, bizim onun karþýsýnda olmamýz gerekmez mi? Hem burada tüketildiðimizden, hem cami inþaatlarýndan, hem ilahiyat okullarýndan, hem habire taþýnan nüfustan, hem ekonomik paketlerden, hem özelleþtirmelerden þikayetçiyiz de, yine Ankara'nýn safýnda mý duruyoruz? Ha, Ankara Eroðlu'nu neden istemiyor, o ayrý bir hikaye... Ankara'nýn buradaki politikalarýna zarar mý veriyor? Bayrak mý açtý Ankara'ya karþý? Ne münasebet... "Anavatanýmýz" diye diye dilinde tüy bitmedi mi onun da? O halde ne? Acaba þu petrol dolum tesisine karþý çýktýðý için mi? Yoksa þu anki TC Büyükelçisi adaya gelirken ona bir çift laf ettiði için mi? Kimbilir...

3 AFRÝKA dan mektup... TEDBÝRÝ ELDEN BIRAKMAYIN, HEP TETÝKTE OLALIM Nisan bir gibi bir gün yaþadýk dün... Büyük bir merak ve heyecanla bekledi herkes... Ne zaman esip yaðacak... Ne zaman gürleyip çakacak... Bekledi, ama boþuna... Emaresi bile yoktu... Bulut yok... Rüzgar yok... Nasýl yaðsýn? Ilýk, hatta sýcak bir hava... Klimalarýmýzý bile açtýk odalarda... Ama yok... Ýþaret de yok! Bir hava raporumuz tamamdý... Acaba þimdi o da mý cýlk çýktý? Yanýlma olur da, bu kadar olur mu? Biraz kapansa hava... Biraz damlasa hiç olmazsa... O da yok! * Boþuna mý tatil ettik biz bu okullarý? Bu da ilk kez görüldü tarihimizde... Sel baskýný olacak diye tatil... Hiç yaðmur görmedik sanki... Sahi... Kýbrýslýrum kardeþlerimiz neden bizim yaptýðýmýzý yapmadý? Neden telaþa kapýlmadý hiç? Güneydeki okullara giden çocuklarýmýz gitti, kuzeydekiler kaldý... Bizdeki akýllar yok herhalde Rumda... Orasý da Kýbrýs oysa... Tsunami gelecekse, yalnýz bizi vuracak deðil ya... Kartal kardeþimizin yazdýðý gibi, sýnýr mýnýr mý tanýr bulutlar? Gel de anlat þu bulutlara da, bizim ayrý bir ülke, ayrý bir devlet olduðumuzu! * Ama durun hele... Gevþemeyin hemen... Tedbiri býrakmamak lazým elden... Yüce Allah bizim tedbir aldýðýmýzý herhalde farketti... Ve yapacaðýný yapmaktan vazgeçti... Yaðdýracaktý... Ama yaðdýrmadý... Mevzilendiðimizi gördü... Mutlaka tedbirsiz yakalayacak bizi... Onun için tatile devam... Tsunami gelecek diye mi vazgeçtik dere yataklarýný doldurmaktan? Devam... Kriz masasý mý oluþturduk? Devam... Tetikte olalým hep... Hep alarmda... Her an bu felakete uðrayacak gibi... Allah'ýn bizim gibi günahkarlarý affedeceði çok þüpheli... Bir boþluðumuzu yakalar mutlaka... Bakarsýnýz tam da kurultay günü... Hepsi bir yere toplanmýþken ver Allah Allah... Ne sanýrsýnýz ya siz? Allah bu yapýlanlarý görmez mi? Küçük baþkan olsun diye bin kiþi istihdam edildi de, bundan haberi yok mu sanýrsýnýz? Þerife Haným "Biz iki korumasýz kadýn" dedi de haberi mi olmadý? Dikkatli olalým arkadaþlar... Dün yaðdýrmadý, ama ne zaman yaðdýracaðý belli deðil... Hýrýltýyý sezdi, geri adým attý... Hep hýrýltýlý olalým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Gamze BAYKUR- Maðusa'da önceki gün gerçekleþtirilen "Kaçak sigara" operasyonunda gözaltýna alýnan Ufuk Çýnar, Mehmet Ahmet Mahmutoðullarý, Özgür Uzundal, Ammar Bakkour ve Arif Örük dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldýlar. Zanlý Ufuk Çýnar ile Mehmet Ahmet Mahmutoðullarý "Kanunsuz mal tasarrufu" suçundan, zanlý Özgür Uzundal "Yalan beyanda bulunma" suçundan, zanlý Ammar Bakkour ile Arif Örük ise "Ýzinsiz mal ithali" ve "Kanunsuz mal tasarrufu" suçundan mahkemeye çýkarýlarak, zanlý Çýnar, Mahmutoðullarý ve Uzundal teminatla serbest kaldý, zanlý Bakkour ile Örük aleyhine ise 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Sigaralarý açýk denizdeki bir gemiden aldýlar Olayýn tahkikat memuru Hasan Özgüç, zanlý Ammar Bakkou'nun 2012 yýlý Eylül ayý içerisinde, aranan Þefik Mert isimli kiþiyle birlikte adýna kayýtlý 2 adet sürat teknesiyle Maðusa Limaný açýklarýnda bulunan ve ismi tespit edilemeyen bir gemiden toplam 13 bin 59 paket muhtelif markalarda sigarayý alarak belirlenemeyen bir yerden KKTC'ye ithal ettiðini açýkladý. Özgüç, zanlý Arif Örük'ün ise söz konusu 13 bin 59 paket sigaradan 2 bin 600 paketini muhafazasýnda bulundurduðu Akay Motors'un deposuna sakladýðýný belirtti. Özgüç, zanlý Ammar Bakkou ile aranan kiþi olan Þefik Mert'in geriye kalan 10 bin 549 paket kaçak sigarayý ise Dee European Otel'de satýþ sorumlusu olan zanlý Ufuk Çýnar ile Halkla Ýliþkiler Sorumlusu olan zanlý M. Ahmet Mahmutoðullarý'na verdiklerini ve otelin deposunda sakladýklarýný açýkladý. Suçu üstlenmeye çalýþtý Olayýn tahkikat memuru Hasan Özgüç, zanlý Özgür Uzundal'ýn ise 10 Ekim tarihinde Maðusa Adli Þubeye gelerek Dee European Otel'de meydana gelen "Kanunsuz mal tasarrufu" olayýnda söz konusu 10 bin 459 paket kaçak sigarayý otelin ambarýna kendisinin koyduðunu belirterek polise yalan beyanda bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn zanlý Ufuk Çýnar, M. Ahmet Mahmutoðullarý, ve Özgür Uzundal TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Maðusa'da önceki gün gerçekleþtirilen "Kaçak sigara" operasyonunda gözaltýna alýnan 5 kiþi dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý 13 bin 59 paket kaçak sigara açýsýndan tamamlandýðýný belirten Özgüç, uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný, zanlý Ammar Bakkou ile Arif Örük açýsýndan ise tahkikatýn devam ettiðini belirterek 1'er gün süreyle tutuklu kalmasýný talep etti. 3'ü teminatla serbest, 2'si 1 gün süreyle tutuklu Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Ufuk Çýnar, M. Ahmet Mahmutoðullarý ile Güney Kýbrýs'tan KKTC'ye 159 adet fiþek ithal ederek tasarrufunda bulunduran Güney Kýbrýs vatandaþý Fotos Kosta dün yargýlanmak üzere mahkemeye çýkarýldý Cezai Ehliyeti yok diye yargýlanmadý Güney Kýbrýs'tan KKTC'ye 159 adet güney menþeli av tüfeði fiþeði ithal eden ve Dip Karpaz'da tutuklanan Güney Kýbrýs vatandaþý Fotos Kosta, almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan yargýlanmak üzere dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesine çýkarýldý. Ancak sanýk Fotos Kosta'nýn akýl saðlýðý yerinde olmadýðý ve cezai ehliyeti bulunmadýðý gerekçesiyle dava Savcýlýk tarafýndan geri çekildi ve sanýk yargýlanmadan serbest býrakýldý. Özgür Uzundal'ýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþlarýnýn men edilmesine, zanlý Çýnar ileuzundal'ýn Bin TL nakdi teminat ödemesine, yine zanlý Çýnar ile Mahmutoðullarý'nýn lehine 1'er KKTC vatandaþýnýn 25'er bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verirken, zanlý Uzundal'ýn lehine ise 1 KKTC vatandaþýnýn 10 bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Soyer, zanlý Ammar Bakkou ile Arif Örük'ün ise 1'er gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. 159 adet fiþek ithal etmiþti Sanýk Fotos Kosta, 8 Ekim tarihinde Bostancý Kara Giriþ Kapýsýndan KKTC'ye 159 adet güney menþeli av tüfeði fiþeði ithal ederek Dip Karpaz'a gitmiþti. Sanýk Kosta, Apostolos Andreas Manastýrý meydanýnda þüpheli hareketler sonucu polis tarafýndan tespit edilmiþ ve arabasýnda ise söz konusu patlayýcý maddeler bulunmuþtu. (Gamze BAYKUR)

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ne hukuk dinliyorlar ne savcý ne Baþsavcý Biz hukuk deðil guguk devletiyiz dercesine Bir rezalet zinciridir gidiyor kaçýncý Hakký olan herkesin hakkýný yercesine Kalay TAHMÝNÝ HAVA RAPORLARINDAN MANÞET OLMAZ Tahmini hava raporlarý da manþet olmaya baþladýysa, yandýk ki ne yandýk. "Yarýn yaðmur yaðabilir, ortalýðý seller götürebilir" gibi ifadelerin meteorolojinin raporlarýnda yer almasý elbette doðaldýr ama yaðmur yaðabilir, seller akabilir diye okullarýn tatil edilmesi olacak iþ deðildir. Ýnsanlarda, özellikle de çocuklarda yarattýklarý panik de cabasý. Eðer okullar iki damla yaðmuru kaldýramayacak durumdaysa ve en küçük bir olasýlýk okullarý tatil etmenizi gerektiriyorsa, siz devlet büyükleri kapatýn artýk bu dükkaný. Siz gazeteciler de býrakýn tahmini hava raporlarýný somut meselelere bakýn Kalaycý Ali OSMAN Periyodik GÖZLERÝMÝN VANASI Þiir yazmayý denedim... çinde mutluluk olsun isterdim... Barýþ olsun... Kýbrýs'a özel olsun mesela... Hepimizi resmetsin! Þairlere ayýp olur diye yazdýklarýmý yýrtýp attým... Bir köþe yazýsý yazmak istedim içeriði ayný olan... Ustalardan utandým sonra, ben kimim ki dedim ve birkaç satýrda býraktým onu da... Geçtiðimiz günlerde yaðmur vardý... Gökyüzündeki bulutlar beyazdan griye döndü... Gökyüzü karardý... Gökyüzünün vanalarýný açmýþ birileri... Biliyordum ýslanacaðýmý ama "ahmakýslatan" deðildi nasýlsa... Sýrýlsýklam oldum yaðmur altýnda... Bulutlara yüklediðim özlemimdi beni ýslatan... Yaðan yaðmur damlalarýný yakalamaya çalýþtým. Kolay deðil... Her yakaladýðým damla, ülkemden göç eden bir gencin arkasýndan ayrýlýk gözyaþý dökenleri hatýrlattý bana... Ben de az aðlamadým deðil hani... Sevdiðim beni terkettiðinde... Mevzide boðazýndan vurularak yere düþen arkadaþýmýn elinden silahýný alýrken... Kalp krizi geçirerek ölen can dostlarýmýn cenazelerinin ardýndan... Daha pek çok nedenlerden... "Erkek adam aðlamaz"mýþ derler ya bazýlarý... Ben de onlara inat olsun diye deðil, içimden geldiði için aðladým iþte... Hýçkýra hýçkýra nasýl aðlayabildim diye ben de þaþtým sonrasýnda. Gözyaþý dökmenin erkeklik, ya da diþilikle ne alakasý olduðunu anlayabilmiþ de deðilim... Gökyüzünün vanasý var da insanýn gözlerini vanasý olmaz mý? Önemli olan o vanalarý kimin açtýðýdýr! Bir paltom var, yýllardýr hiç giymedim... Nasýl verilmiþse öyle duruyor... Yepyeni... Kýbrýs'ta giyilmez... Ne kadar yaðmur yaðsa, ne kadar soðuk yapsa nafile... Buranýn yaðmurlarý da soðuklarý da paltoma göre deðil... Geçenlerde dolapta buldum onu... Naylonlarýn içerisinde... Giydim... Bir Ýskandinav ülkesinde giyilebilir belki ancak, ya da kýþ aylarýnda Türkiye'nin Karadeniz, ya da Doðu Anadolu bölgesinde... Denemeye deðmez mi? Her insanýn becerebildiði iþler vardýr... Bazan o beceri sahibi olduðu iþleri býrakýr, bazan da iþler onu... Ben býrakmadým becerebildiðime inandýðým iþleri.. Onlar beni býraktýlar... Bir aþka benzer bu... Deli gibi aþýksýnýz, hayaller kuruyorsunuz bu aþkýn çerçevesinde... Ama bir bakýyorsunuz sizi terkedip gitmiþ... Amerika'ya, Avustralya'ya veya çok uzaklara... Etrafýnýzda dostlarýnýz, yakýnlarýnýz var ama siz kendinizi yapayalnýz hissedersiniz... Yaðmur altýnda bunlarý düþünmek bile güzel... Gökyüzünün sonuna kadar açýlmýþ vanalarýndan üzerime yaðan yaðmur altýnda bunlarý düþündüm hep... Yaðmuru seyredip renga ile þarap içmek güzelmiþ derler... Öyle yaptým ben de... Üþümemek için battaniyeye de sarýldým... Yaðmur çýrýlçýplak kalmýþ düþüncelerime hiç acýmadý... Kaþif seçilirse yapacaklarýný açýkladý Küçük ün yapacaklarýndan hiçbir farký yok Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkan adayý, Gazimaðusa Milletvekili Ahmet Kaþif, 21 Ekim'de gerçekleþtirilecek parti kurultayýnda sadece Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkanlýðý deðil, Baþbakanlýk görevi için de karar verileceðine iþaret ederek, "Bu kararýn doðru olarak verilmesi, ülkemiz ve partimizde var olan sorunlarýn daha hýzlý olarak giderilmesi açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr" dedi. Kaþif, partisinin 37. kuruluþ yýldönümü olmasý dolayýsýyla dün düzenlediðini belirttiði basýn toplantýsýnda, kurultayda seçilmesi halinde yapacaklarýný anlattý; projelerini detaylý þekilde ortaya koydu. SEÇÝLMESÝ HALÝNDE YAPACAKLARI Kaþif'in, kurultayda seçilmesi halinde göreve gelir gelmez yapacaðýný belirttiði icraatlarý ise özetle þöyle: "Hazýrlanmakta olan yeni ekonomik protokol, Anavatan Türkiye ile tam bir uyum ve iþbirliði içerisinde, Kýbrýs Türk halkýnýn temel ihtiyaçlarý göz önüne alýnarak düzenlenecek ve uygulanacak. "Asrýn Projeleri" diye adlandýrýlan, Türkiye'den su ve elektrik enerjisi getirilmesi projelerinin, yakýndan takibi ve geliþtirilmesi için iki özel komite kurulacak. Halen yürürlükte olan Teþvik Mevzuatý günün koþullarýna ve ihtiyaca göre yeniden düzenlenecek. Ticaretin Güney Kýbrýs'a yönelmesinin nedenleri araþtýrýlarak, bunun normal sýnýrlara çekilmesi için Ticaret ve Sanayi Odalarý ile birlikte çalýþma yapýlacak. Sanayiciye, Küçük Esnafa yönelik Faiz Destekli Programlara devam edilecek. Yeni giriþimcilere ise, iþyerlerini açabilmeleri için proje karþýlýðý doðrudan Hibe desteði saðlanmaya baþlanacak. Vergi kaçaklarýnýn önlenmesi için baþlatýlan çalýþmalar ilerletilecek. Kamu yönetimini yeniden yapýlandýrma sürecinde yer alan E- devlet projesi en kýsa zamanda etkin bir þekilde hayata geçirilmesi saðlanacak. Turizmde 50 bin yatak hedefiyle turist sayýsýnýn artýrýlmasý, hizmet kalitesinin yukarýlara çekilmesi, turizmin ekonomiye katkýsýnýn artýrýlmasý için ilgili örgütlerle birlikte çalýþýlacak. Çevreyi olumsuz etkileyecek hiçbir giriþime izin verilmeyecektir. Üniversitelerdeki öðrenci sayýsýný ilk etapta 60 bine daha sonra ise 100 bine çekmek hedefiyle çalýþmalar baþlatýlacak. Tarým Master Planý ivedilikle çýkarýlacak. Avrupa Birliði'ne uyum çalýþmalarý ve AB'ye ihracat çalýþmalarý yasal mevzuata uygun olarak hýzlandýrýlacak. Yeni Ercan Havalimaný projesinin gününde uygulamaya geçmesi ve en güzel þekilde ilerlemesi için konuya özel bir önem atfedilecek. Anayasal deðiþiklikler yapýlmasý için baþlatýlan çalýþmalarýn tamamlanarak yapýlacak ilk seçimde deðiþikliklerin referanduma sunulmasý samimi olarak hedeflenecek. Siyasi Partiler Yasasý, Seçim ve Halk Oylamasý Yasasý'nýn yeniden ele alýnmasý için net tavýr sergileyecek. "Saðlýkta Tam Gün" çalýþmalarýnda mali sorunlar giderilecek, hasta ve çalýþan memnuniyeti saðlanarak bu proje hayata geçirilecek. Genel Saðlýk Sigortasý en kýsa sürede hayata geçirilecek. Lefkoþa'nýn kuzeyinden geçecek yeni çevre yolu üzerinde yeni bir hastane yapýlmasý için finansmaný hazýr olan proje çalýþmasý hemen baþlatýlacak. Kaynaðý hazýr olan yeni onkoloji hastanesinin yapýmý için gereken adýmlar atýlacak. Güzelyurt'a yeni bir hastane yapýlmasý için proje çalýþmalarýna hemen baþlanacaktýr. Kamu Yönetimi reformu yapýlacak ve kamuda iþe girmek için sýnav sistemi kökten deðiþtirilip ihtiyaçlara göre yýlda bir kez Kamu Personeli Seçme Sýnavý sistemine geçilecek. Halka sürekli ve sürdürülür saðlýklý ve güvenli kullaným suyu saðlanmasý için Belediyelere teknolojik ve maddi destek saðlanacak. Kýrsal kesim arsalarýnýn daðýtýldýðý bölgelerde, Toplu Konut Ortaklýðý benzeri bir yapýlanmaya gidilecek." Kaþif, adaylýðýný açýkladýðý yaklaþýk 70 günden bu yana kendisine destek verenlere de teþekkür ederek þunlarý söyledi: "Milletvekilleri Türkay Tokel, Hasan Taçoy, Zorlu Töre, Ersan Saner, Afet Özcafer, Ahmet Eti, Ýlkay Kamil, Ergün Serdaroðlu, Mehmet Tancer, Kemal Dürüst, ayrýca bize kurultayda baþarýyý getirecek sayýdaki örgüt baþkanýmýz, delegelerimiz, partide ve hükümetin baþýnda acilen bir deðiþime gidilmesinden yana tavýr koymuþlardýr. Baský, tehdit, menfaat vaatlerine raðmen cesurca doðru yolu seçen herkesi sevgiyle, saygýyla selamlarým." Kaþif, anjiyo olan UBP Güzelyurt Milletvekili Kemal Dürüst'e de acil þifalar dileyerek sözlerini þöyle tamamladý: "Ben UBP'lilerin kararýný deðiþimden, doðrudan yana verdiðine, çünkü ülkesini, partisini çok sevdiðine yürekten inanýyor, güveniyorum Bizler; bölen deðil birleþtiren, belli baþlý 3-4 kiþiye deðil ekip çalýþmalarýna önem veren, ülke insanýnýn tepkisine neden olan deðil umut ve güven yaratan bir yönetim olacaðýz." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent REZALET GIRTLAK BOYU Ýrsen Küçük'ü hiç böyle görmedim. Televizyonda tabii. Çünkü kendisinin katýldýðý ve ateþli konuþmalar yaptýðý vatan millet sakarya törenlerinin hiçbirini canlý olarak izlemedim bugüne kadar. Þimdilerde kurultay yemekleri veriyor lüks otellerin kalabalýk yemek salonlarýnda. Devletin parasý dahil bütün olanaklarýný kullanarak! Halkýn hizmet olarak kendilerine dönmesini beklediði vergilerinden oluþan paralarý kurultay delegelerini yedirip içirme için hovardaca harcýyor! Oltasýna attýðý yemleri fýrlatarak delegeleri avlamaya çalýþýyor! Bu yemeklerden birinin görüntülendiði bir TV haber bülteninde, bir yandan mutfakta havuçlu spagetti yaparken bir yandan da onu izledim ekranda... Kaþlarý müthiþ çatýktý. Gözlerinde öfke, hiddet, þiddet ve dehþet vardý! Ýçindeki endiþe dýþa taþýyor, inanýlmaz derecedeki hýrsýyla birleþen kurultayý kaybetme korkusunu gizleyemiyordu. Bangýr bangýr baðýran ses tonu ve sürekli havaya kaldýrýp salladýðý yumruðuyla ekraný parçalayacak gibiydi! Sanki bir kurultay yemeðinde deðil, Ýnönü Meydaný'nda 80 bin kiþiye hitabediyor, daha doðrusu hitabetmiyor, baðýrýyordu! Ne kadar yüksek sesle baðýrýrsa o kadar haklý olacaðýný ve taraftar bulacaðýný sanýyordu belki!.. Ve sözlerini ses tonunun zirvesinde tamamladýðý cümlelerin sonunda da, mendilini çýkarýp aðzýný siliyordu! Ýrsen Küçük'ün, kurultay konusunda ilk günlerdeki kadar rahat olmadýðý ortada. Bu hýrs, bu öfke, bu hiddet ve hýrçýnlýk, içinde gittikçe büyüyen kaybetme endiþesini ele veriyor. "Dönme"ler bile onu biraz olsun rahatlatmaya yetmiyor! KKTC KKTC olalý böyle kurultay görmedi! Rezaletler ve skandallar diz boyu! Ankara'nýn Küçük leyhinde müdahalesi köküne kadar! O kadar ki, Ýrsen Küçük'ün kurultay rüþveti olarak yaptýðý 1000'den fazla istihdama aðzýný açýp da tek kelime etmiyor Recep aða! Eðitim sýfýr... Ekim'in ortasýna geldik hâlâ açýlmayan okullar var! Tamiratlar bitmiyor! Okullar öðrencileri sýðmýyor! Sendikalar haklý olarak grevde... Veliler haklý olarak isyanlarda! Ama ne diyor Ýrsen efendi? Kurultay da gene kurultay! 15 dakika yaðmur yaðdý... Lefkoþa Venedik oldu! Sanayiyi, Taþkýnköy'ü, Göçmenköy'ü her yaðmurda olduðu gibi gene sular bastý! Kanalizasyon kanallarý taþtý! Evleri boklu sular kapladý! Ýçme suyu þebekesindeki patlamalar nedeniyle, evlerdeki musluklardan günlerdir lâðým suyu akýyor! Ama ne diyor Ýrsen efendi? Önce kurultay! Lefkoþa'nýn bütün yollarý, daðdaki keçi yollarýna döndü. Rüzgâr 15 dakika biraz sert esti. Aðaçlar yollara devrildi. Kýrýlan dallar, devrilen çöp konteynerleri yollarý kaldýrýmlarý kapattý... Trafik levhalarý ters istikametlere döndü! Ama yýkýlan yýkýldýðý yerde, dönen döndüðü yerde duruyor hâlâ! Bütün bunlara karþý da ne diyor Ýrsen efendi? Kurultay bitsin bakacaðýz! Vay cehennemin dibine batsýn böyle kurultay! Derviþ Eroðlu'nun, "Kurultay hesabýyla 1000 geçici memur aldýlar" açýklamasý, KKTC gündeminin en þok edici haberiydi dün. Ve elbette, "þaibeli öðretmen sýnavýyla" ilgili olarak, Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkaný Çetin Uðural ile Ýrsen Küçük'ün, Baþsavcýlýðýn görüþünü hiçe sayarak, kurultaya yönelik uyduruk bir sýnav yapmalarý dünkü gündeme düþen bir baþka þok rezaletti. Siz... Anketlerde boy gösteren yüzde 36'nýz... Alýn da baþýnýza çalýn gýrtlaðýna kadar rezalete batmýþ kurultayýnýzý! Evlerinizden boklu sular akýyor diye de hiç þikâyet etmeyin!

5 12 Ekim 2012 Cuma 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Kýbrýs sorununun bütün yükünü Talat'ýn omuzlarýna býrakmýþ olmak büyük insafsýzlýk. MÝÞ-MIÞLAR * Talat yeni deðerlendirmelerde bulunmuþ. - Ohhh, en dertsiz baþ onda! Suya sabuna dokunmadan temizlik yapýyor. * Balýk avlamaya gidenler çöplerini sahile býrakýyormuþ. - Keklik avlamaya gidenler de ormanda býrakýyor. Çok ayýp doðrusu. Ama en kötüsü arabada seviþmeye gidenlerin geride býraktýðý atýklar! * Ahmet Kaþif, "Politikacý tutarlý olmalý" demiþ. - Ben bugüne kadar tutarsýz politikacý görmedim, tanýmadým doðrusu... Hepsi çýkarlarýndan yana tutarlý, azimli ve tuttuðunu söken! * AÖA'den mezun olan 78 öðrenci, UBP binasý önünde temsili diplomalarýný yakmýþ. - Olmadý hocam!.. Hakikilerini neden yakmadýnýz Bir þey kaybetmezdiniz, ama kararlýlýðýnýz sayesinde çoook destek toplardýnýz. * Kimseye güven kalmamýþ. - Kendimize olan güveni yitirmemizin doðal sonucu * Din iþlerinde çalýþan personel yangýna karþý tatbikat yapmýþ. - Boþuna çaba Onlar bile, Allah'ýn yaktýklarýný söndüremezler. * Talat, "Çözüm nerdeyse imkansýzlaþtýrýldý" demiþ. - Zeki adam Araya "nerdeyse"yi ekleyip kendine açýk kapý býrakmýþ. Yani "ben çözebilirim ancak" gibilerden. * Grevler bir zincir halinde sorunlar çözülene kadar devam edecekmiþ. * Eyvah Çocuklarýn askerliði gelecek de daha grevler devam edecek anlaþýlan. Bu halk saman altýndan su yürütmeyi öðrendi!.. Sendikalar süresiz greve gidecek Sivil toplum örgütleri sivil itaatsizlik yapacak Muhalefet de meclisten çekilecek. Bu Çakýcý'nýn planý. Ciddi mi çaðrýsýnda?.. Deðil! Ciddi olsa, önden buyurur, meclisten çekilir, öncülük ederdi. Ama kim bilir Býçak kemiðe dayanýnca, belki yapar bir gün!.. Ya da, seçim ufukta görününce. Acý ama gerçektir. Bölündük Parçalandýk Daðýldýk Manasý þudur: Bu saatten, sonra bizden ne köy olur, ne kasaba Çýkarlar çok deðiþti, çok farklýlaþtý. Toparlanamayýz artýk! Bir sahtekarlýk olayý yaþandý! Bir iktidarýn neler yapabileceði Daha doðrusu neler neler yaptýðý bir bir ortaya çýktý Hani don düþer, göd görülür ya Bu belge de aynen öyle oldu. Eee, çok mu rahatsýz oldu toplum gördüklerinden, duyduklarýndan! Çok mu umurlarýnda oldu! Yer yerinden mi oynadý? Kesinlikle hayýr. Güldü geçti insanlar. Çünkü Ya böyle bir olay baþlarýna gelmedi Ýnanmýyorlar. BÖYLE BÝR ANDI Ya da, yaþayabilecekleri kýyýmýn en büyüðünü yaþadýlar, böylesine boþveriyorlar! Eylemler olmuyor deðil. Oluyor Yapýlýyor Ama ben atýlan taþýn kurbaðayý ürküttüðünü görmedim daha! Evet, eylemler oluyor Ama sahnedekiler hep ayný insanlar deðil mi? 3-5 sendika ve muhalefet. Hani halk? Halk yok! "Halk uyuyor Halkýn üstüne ölü topraðý serpildi..." diyor, halký suçluyoruz genellikle Bu da kocaman bir aldatmaca! Bu halk uyumuyor arkadaþ. Bu halk, saman altýnda su yürütmesini öðrendi, kendi iþini kendi halletmeye bakýyor, gerisine týnmýyor! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Madem Lefkoþa suyuna laðým karýþýyor, herkes iþediði yeri deðiþtirsin.

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Dikkatle bakýn Yolu ikiye ayýran refüj üzerinde yer alan aydýnlatma direði üzerinde gördüðünüz kök salmýþ yabani bitki, bilgisayar oyunu deðil, gerçektir. Bu direk nerede diye sorarsanýz; Lefkoþa nýn en iþlek caddelerinden birinin tam ortasýndadýr Bu yazýnýn amacý Elbette, madeni aydýnlatma direði üzerinde bir yabani bitki bitmesi olayý deðil Bu yazýnýn amacý Ülkeyi yönetenlerin, görmeme lerini sorgulamak; Ve Yol ortasýnda aydýnlatma direði üzerinde, bu kadar anormal ve olaðan dýþý santim boy atmýþ bir bitkiyi görmeyen gözlerin, ülkenin içinde bulunduðu sorunlarý nasýl görecekleri sorusuna yanýt aramaktýr Bu direk nerede bilir misiniz Bedreddin Demirel Caddesi üzerindeki Lefkoþa Merit Otel in ana giriþ kapýsýnýn tam önündedir Hani Son iki-üç aydýr, hemen hemen her gün, arkasý arkasýna iftar sofralarýnýn, UBP Kurultay yemeklerinin, basýn toplantýlarýnýn yapýldýðý, Lefkoþa nýn medar-ý iftiharý o meþhur 5 yýldýzlý otel var ya orasý Düþünebilir misiniz? Bu ülkede, milletvekili, Baþbakan, Bakan, Belediye baþkaný, müsteþar, müdür, parti yöneticisi ve tabii ki delege olan, onca insan her gün bu otele girip çýkýyor ve tek bir tanesi ne girerken, ne de çýkarken karþýlarýnda, yol ortasýnda, madeni direk üzerinde sýrýtan bu bitkiyi görmüyor Üstelik Sadece onlarla da bitmiyor, Türkiye den gelen Kýbrýs Ýþlerinden sorumlu Bakan dahil, diðer Bakanlar, heyetler ve Türkiye nin Lefkoþa Büyükelçisi de ayni otelde aðýrlanýyor ve onlar da görmüyor Büyük adamlar her geldiðinde Otelin önü polislerle, korumalarla, þöförlerler, makam arabalarý ile RESÝMDE GÖRDÜÐÜNÜZ ÜLKENÝN AYNASIDIR doluyor Gelin görün ki, onlardan da kimse görmüyor Eeee Bu kadar önemli göz görmedikten sonra, kalkýp sokaðý süpüren belediyenin süpürgecisinden mi bekleyelim görmesini ve o bitkiyi oradan çekip koparmasýný, yoksa sokak süpürgecilerini denetlemesi gereken amirlerinden mi, denetlerse tabii Bir laf vardýr gözündeki merteði görmez diye; Kozanköy den baþlayarak Karpaz a kadar taþ ocaklarý, Beþparmak daðlarýný yedi bitirdi, mahvetti, yetkililerden kimse görmüyor; Ýkide bir, sorumsuz kiþilerin attýðý izmaritle yangýn çýkarýlýr, orman kalmadý, yetkililerden kimse görmüyor; Dað, ova, dere yataðý yetmedi, ana yol kenarlarýna kamyonla moloz Hayvanseverler "ötanaziye" karþý (T.A.K/Özgül Gürkut Mutluyakalý): Hayvanseverler, baþýboþ hayvanlarýn itlaf edilmesine yönelik düzenlemeler içeren "Hayvan Refahý Yasa Tasarýsý"na tepki gösterdi. Cumhuriyet Meclisi gündeminde bulunan ve önümüzdeki pazartesi görüþülmesi beklenen yasa tasarýsý, "sahipleri tarafýndan alýnmayan yakalanmýþ hayvanlara ve sahipsiz hayvanlara ötanazi dahil gerekli uygulamalarýn yapýlmasýný" öngörüyor. Hayvanlar için birçok olumlu ve güzel düzenleme içeren yasanýn "ötanazi uygulamasý"ný öngören 13. maddesinin Ç fýkrasýna karþý çýkan bir grup hayvansever, bugün saat 16.00'da Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapmaya hazýrlanýyor. Sevimli Dostlar Derneði, tüm hayvan severleri köpekleriyle birlikte meclis önündeki eyleme destek vermeye çaðýrdý. Kuzey Kýbrýs Hayvanlarý Koruma Derneði ise, tasarýda rahatsýz edici iki maddenin yeniden düzenlenmesi talebiyle Meclis'e yazý gönderdi. "Hayvan Refahý Yasa Tasarýsý"nýn "Baþýboþ Hayvanlar Ýçin Önlemler" baþlýklý 13. maddenin Ç bendinde, "yapýlacak gerekli duyurular ve sahiplendirme çalýþmalarýndan sonra sahipleri tarafýndan alýnmayan yakalanmýþ hayvanlara ve sahipsiz hayvanlara ötanazi dahil gerekli uygulamalarýn yapýlmasý öngörülüyor. Dikkat edin yaðmur suyu girerse ateþ alabilir... boþaltýlýr, yetkililerden kimse görmüyor; Ýsteyen istediði aðacý kesip, odunu alýp götürüyor, yetkililerden kimse görmüyor; Bir hafta sonu ansýzýn kaldýrým iþgal edilerek, dükkan önüne camdan bir dükkan daha eklenir, yetkililerden kimse görmüyor; Belediye ihaleye çýkar, ihaleyi kazanan kaldýrýmý tamam yapmaz, yaðmur borusunu tamam döþemez ve birkaç ay sonra daðýlýr, yetkililerden kimse görmüyor; AB parasý ile ihaleye çýkýlýr, temiz su borusu, yanýna kanalizasyon borusu döþenir, bir sene geçmeden ikisi de parlar, içme suyu ile laðým suyu birbirine karýþýr, yetkililerden kimse görmüyor; Asvalt yol döþenir, altý ay geçmeden çöker, çukurlar açýlýr, yetkililerden kimse görmüyor; Aydýnlatma direkleri dikilir, bir ay sonra ýþýklarýn yarýsý yanar yarýsý yanmaz, yetkililerden kimse görmüyor; Yarým saat yaðmur yaðar, yollarý, evleri su basar, yerin altýndaki kanalizasyon borularýndan yollara laðým sularý fýþkýrýr, yetkililerden kimse görmüyor; Evlerin çeþmelerinden laðým suyu akar, yetkililerden kimse görmüyor; Elektrik santrallarý bacalarýndan, günde 24 saat zehir saçar, yetkililerden kimse örmüyor Yok yok Kimse görmüyor diye yazarak nezire yaptým, emin olun, hepsi de bal gibi görüyor Görüyorlar ama hiçbirinin umurunda olmuyor Çünkü Onlar gayet iyi biliyorlar ki, maðdur olan beþ on kiþi baðýracak, nasýl olmasa, birkaç gün sonra unutulup gidecek Kimse görevinin sorumluluðunu hissetmiyor Öylesine, rastgele yaþayýp gidiliyor Bilir misiniz Her düzeyde ve her alanda, karþýlýklý çýkar iliþkileri o boyutlara vardý ki, battýklarý batak tan çýkamýyorlar, her geçen gün daha da batýyorlar Buna raðmen, küçücük bir çýkar uðruna peþlerinde koþulmaya devam ediliyor Direk üzerinde bir yabani bitki, neymiþ yani demeyin, ülkedeki durumun ayna sýdýr Yazýk GÜNLÜK AKP'LÝ VEKÝLÝN NÂZIM DÜÞMANLIÐI AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdað, "Vakitsiz Yazýlar" adýný verdiði kitabýnda þair Nazým Hikmet'e aðýr sözler sarf ediyor. Özdað, "Nazým Hikmet'in naaþý Kurtuluþ Savaþý topraklarýný kirletir" baþlýðýyla 2009'da kaleme aldýðý yazýsýnda Nazým Hikmet'in vatandaþlýðýnýn iadesi çalýþmalarý nedeniyle Kültür Bakaný Ertuðrul Günay'a da sert eleþtirilerde bulunuyor. Þöyle diyor AKP'li Özdað, "Nazým Hikmet gibi 'Beni Stalin yarattý' diyecek kadar deðerlerine yabancý, ahlaki yapýsý tartýþmalý, insanýnýn inancýndan uzak bir zatýn naaþýnýn Türkiye'ye getirilmesi ve vatandaþlýða yeniden kabulü için ne kadar büyük gayret sarf ettiðini bildiðimiz Ertuðrul Günay'a hatýrlatacaklarýmýz var. Nazým'a yeniden Türk vatandaþlýðý hakkýný verelim. Naaþýný da Türkiye'ye getirelim, bir köy mezarlýðýnda bir kavak aðacýnýn altýna mezarýný inþa edelim. Ýyi, güzel, hoþ da. Size sormazlar mý, Nazým'ýn Anadolu topraklarýna defni Kurtuluþ Savaþý'nýn, Atatürk'ün ve aziz vatanýn nesine, ne kadar zarar verir? Nazým Hikmet dilimizin, dinimiz, vatanýmýzýn ve deðerlerimizin düþmanýdýr." Bu 'parlak' fikircikleri yorumsuz sunuyoruz, bunlarý üreten zihniyete ve sahiplerine küfretmek serbesttir. DAMLAMADI BÝLE Güne damgasýný vuran olay, beklenen 'tsunami'den eser olmamasýydý. Damla bile düþmedi gökten... Bulut mulut da yoktu... Ilýk, hatta sýcak bir bahar havasý vardý. Nasýl oldu da meteoroloji bizi bu kadar yanýlttý? TÜRKÝYE BELA ARIYOR Günün asýl olayý Ankara'da yaþandý. Moskova'dan Suriye'ye gitmekte olan bir yolcu uçaðýný Türk savaþ uçaklarý zorla Ankara Esenboða Havaalaný'na indirdi ve arama yaptý... ABD'nin Ortadoðu'daki çýkarlarý için baþýný belaya sokan Türkiye daha da bela arýyor... LTB VE ELÇÝLÝK TDP Maðusa Milletvekili Mustafa Emiroðlularý "LTB 50 milyon TL için elçiliðin kontrolüne alýndý" dedi... Sanki daha önce de elçiliðin kontrolünde deðil miydi be reis? Elçiliðin kontrolünde olmayan bir yer varsa, bize de söyle... AFRÝKA-ÇANGAR Afrika-Çangar davasý sonuçlanmadý henüz. Gelecek duruþma 17 Ekim Çarþamba günü saat 14.00'te... Meraklýlarýna duyurulur. Týrnak... "Yannis'ten Dimitris'in fotoðrafýný istiyorum... Getirip kucaðýma askerlik yaparken çekilmiþ bir fotoðraf koyuyorlar... Neredeyse boyu kadar bir silah taþýdýðý bir resim bu... Bu fotoðrafa bakýnca gerçekten bozuluyorum çünkü aklýma Kýbrýslýtürk gençlerin de benzer fotoðraflarý geliyor... Boylarý kadar silah taþýyan gençlerin... Kim sürmüþ onlarý daðlara, tepelere, birbirlerini vurmalarý, öldürmeleri için?" Sevgül ULUDAÐ (Yenidüzen) "Anlamadýðým birþey var. Lokmacý Barikatý'nýn Kuzeyi'nde biz olaðanüstü hal ilan ederken, Lokmacý Barikatý'nýn Güneyi'nde týk yok! Bu yaðmur sadece Lokmacý Barikatý'nýn Kuzeyi'ne mi yaðacak acaba? Bulutlar sýnýr tanýr mý ki?" Kartal HARMAN (Kýbrýslý) "Abartmýyorum Yetkililer eðer bir suyun temizliðini dahi saðlayamayacaksa kimse oturmasýn o koltukta Ýnsanlar göz göre göre her gece acil kapýlarýnda Neden? Diþlerini fýrçaladýklarý için ya da duþ aldýklarý için " Pelin ÞAHÝN (Star) " 'Amerika ve Ýngiltere Rumlardan yanadýr' iddialarýný artýk bir kenara býrakýp, siyasi geliþmelerin önemini iyi kavramak zorundayýz... Her iki ülkenin de Kýbrýslý Türklere yönelik herhangi bir ambargo uygulamasý yoktur... Tam tersi, ekonomik açýdan güçlenmemiz gerektiði mesajlarý veriliyor..." Reþat AKAR (Kýbrýs) Günün Kahramaný AHMET KAÞÝF Dün bir basýn toplantýsý düzenleyen Ahmet Kaþif'e medya yoðun bir ilgi gösterdi, ancak herkes hava aldý ve kimse umduðunu bulamadý. Kaþif hiçbir yeni açýklama yapmadý, bilinenleri tekrarladý ve en önemlisi, kazanmasý halinde yapacaðý iþleri sýralarken Ýrsen Küçük'ten hiçbir farký olmadýðýný ortaya koydu. Kaþif bu yarýþý sanki kazanmak için deðil, kaybetmek için götürüyor. Madem ki onun yapacaðýný vadettiði þeyleri Ýrsen Küçük de yapýyor, o halde partililer neden onu seçsin? Kýsacasý Kaþif Küçük'ten farkýný ortaya koyamadý.

7 12 Ekim 2012 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu TEDBÝR AMAÇLI (Ýstanbul)- Hýrsýza karþý; kapý kilidi, pencerelerdeki demirler, panjurlar saðlamlaþtýrýlýr. Evin çevresine kamera takýlýr. Bahçe duvarlarý yükseltilir, çelik ve keskin teller yerleþtirilir. Tüm bunlara raðmen bir bakarsýnýz eþyalar gitmiþ. Eksik olan neydi diye düþünürsünüz. Bulamazsýnýz. Hastalýklara karþý tedbir alýnýr. Kýþ girmeden eczacýya koþar grip aþýsý yaptýrýrsýnýz. Aþý bilmem kaç çeþit virüse karþý sizi korur. Buna raðmen yeni çýkan bir grip virüsü sizi yataða yatýrýr. Aþýya güvenerek gevþek davranýrsanýz; Grip olursunuz Üzülürsünüz. Yola çýkacaksýnýz. Emniyet kemerini baðlamadan önce arabanýn yaðýna, suyuna, lastiðine bakarsýnýz. Hatta gidilecek yol uzunsa bir makiniste götürüp yaptýrýrsýnýz. Örneðin trigel kayýþý önemlidir eskimiþse deðiþtirirsiniz. Her türlü önleme raðmen bir aksilik olursa, yolda takla atar en yakýn otobüsle geri dönersiz. Tedbire güvenerek bilinçsizce gaza basarsanýz olacaðý budur. Piþmansýnýz. Yolda giderken, çocuðu okula yazdýrýrken, kitapçýdan kitap alýrken, lokantada yemek yerken Bir sürü iþ yaparken dikkat edersiniz. Ki tehlike gelebilecek her neresi varsa ona göre tedbirinizi alasýnýz. Az önce kitapçýdan kitap alýrken demiþtim siz de okurken ne alaka demiþtiniz Aslýnda alâkasý yok gibi görünüyor ama var. Örneðin; aldýðýnýz kitap bambaþka bir konudan bahsediyor ve siz o kitabý sevemediniz Götürüp geri verseniz size yanlýþ aldýnýz diye gülecekler. Götürmeseniz canýnýz sýkýlacak boþuna para verdim diye. Derken bu karmaþýklýk içinde sinir hastasý olabilirsiniz. O bakýmda kitap alýrken bile tedbirli ve dikkatli olunmalý. Gelelim günümüzde moda olan tedbir meselesine. Hava þartlarýnda tedbir almak. Kar yaðacak mesela Yollar yetersiz üstelik araçlar da uygun deðilse insanlar periþan olacaklar. Bunu Ýstanbul gibi çok fazla kar yaðmayan þehirlerde gördük. "Ýyisi mi tatil edelim" derler tatil ederler. Zaten birkaç gün sonra hava ýlýnýr, yollar çözülür. Ayný þekilde kasýrgalarda, denizlerdeki fýrtýnalarda, deprem olacaðý düþünülen bölgelerde tedbir alýnýr. Tüm bu tedbirleri görmeye de duymaya da alýþmýþtýk. Doðadýr bu onunla dalga geçilemez. Yaþa Kemal'in kitabýnda þu cümle var:"tabiat bizden her zaman akýllýdýr. O, ne istediðini herkesten iyi bilir. Ýnsanoðlu dedikleri acayip yaratýðýn iþi sadece bozmak, yýkmak olmuþtur. Kendi yüreðini bile yürek olmaktan çýkartmýþtýr." Binlerce yýlda oluþmuþ dereleri kapatýrsan. Üstlerine dükkân, villa yaparsan Sonra da yaðmur yaðacak diye baþka yerlerden dere açmaya kalkýþýrsan Yaðmur çiseleyecek diye okullarý kapatacak duruma düþersin. Âlem sana güler sen ise öyle bakarsýn. Nitekim yaðmur yaðmadý Yaðarsa da biliniz ki alýnan bu tedbirlere raðmen felaket yine de olur. DÜRÜST'E ANJÝYO YAPILDI Göðüs aðrýsý þikayetiyle önceki akþam Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldýrýlan Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Kemal Dürüst'e dün sabah anjiyo yapýldý. TAK muhabirinin konuyla ilgili sorularýný yanýtlayan, YDÜ Hastanesi Baþhekimi Dr. Sevim Erkmen, þu an için Kemal Dürüst'e herhangi bir cerrahi müdahale gerekmediðini belirterek, Dürüst'e týbbi tedavi uygulanacaðýný söyledi. Kemal Dürüst'ün önceki akþam saat gibi hastanelerine geldiðini, yoðun bakým ünitesinde kontrol altýna alýndýðýný, Kardiyoloji Ana Bilim Dalý tarafýndan yapýlan tetkikleri sonrasýnda ise dün sabah 09.30'da anjiyo yapýldýðýný ifade eden Erkmen, anjiyoda Dürüst'ün bir damarýnda plak tespit edildiðini, ancak þu an için herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek olmadýðýný kaydetti. TDP: Ekonomik paket halktan saklandý Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Ekonomik Programýn içeriðinin ýsrarla halktan saklandýðýný ileri sürerek, görüþü alýndýðý söylenen 186 örgütün derhal açýklanmasýný istedi. TDP Ekonomi Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ, konuyla ilgili açýklamasýnda, "Paket halkýndýr demekle, halkýn malý olmaz. Halkýn paketten haberi bile yok" dedi. Yeni ekonomik paketten halkýn ve siyasi partiler dahil, UBP'li milletvekillerinin birçoðunun haberdar olmadýðýný iddia eden Kutalmýþ, programla ilgili görüþü alýndýðý söylenen 186 örgütün isminin derhal açýklanmasý istedi. Özgün Kutalmýþ, program için görüþ verenlerin Ankara'da görüþülen programla kendilerinin görüþ verdikleri programýn ayný olup olmadýðýný bilmedikleri yönünde açýklamalarda bulunduðuna iþaret ederek, "Öyle anlaþýlýyor ki, gizli kapýlar arkasýnda hazýrlanan bu paket de týpký geçmiþ paketler gibi dayatma olacaktýr. Paketle halkýn gelecek üç yýlý ipotek altýna alýnacaktýr" iddiasýnda bulundu. Tatar: Ziraat Bankasý kredisine herkes olumlu bakmalý Dün mecliste konuþan Maliye Bakaný Ersin Tatar, belediyelerde mali disiplin için çalýþmalar yapýldýðýný; hükümete geldiklerinde 100 milyon olan belediye katkýlarýnýn bugün 138 milyona yükseldiðini, belediyelerin devlet katkýlarý yanýnda kendi tahsilat ve giderlerine de çok dikkat etmesi gerektiðini vurguladý. Belediye baþkanlarý kadar, meclis üyelerinin de mali konularda çok büyük görevleri bulunduðunu kaydeden Ersin Tatar, gelir-gider dengesinin tutturulmasý, bütçe performansý ve ona göre harcamalar yapýlmasýnýn önemini vurguladý. Borç finansmaný ve yönetimiyle ilgili yasanýn da geçtiðini kaydeden Maliye Bakaný Tatar, bu yasa altýnda belediyelerin borçlanýrken onay almasý gereken bir komite oluþtuðunu, borçlanmanýn zorlaþtýrýldýðýný anlattý. Maliye Bakaný Ersin Tatar, ucuz faiz ve uzun vadeli Ziraat Bankasý kredilerine, Lefkoþa halký için herkesin olumlu bakmasý gerektiðini söyledi. LTB'nin yüksek faizle borç aldýðýný, bunlarýn her ay ödendiðini kaydeden Tatar, Ziraat Bankasý'ndan kredi alýnýrsa bunun Lefkoþalýlar için iyi olacaðýný; o yüzden belediye meclisinin toplanýp bu yönde karar almasý gerektiðini ifade etti. OKULLARIN TATÝL EDÝLMESÝ Dev-Ýþ: Trajikomik bir durum Dev-Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis, "yaðmur yaðacak ve trafik sýkýþacak" gerekçesi ile okullarýn tatil edilmesini "devlet ciddiyetinden uzak, trajikomik" olarak niteleyerek, eleþtirdi. Seyis, konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda, böylesi bir uygulamanýn dünyanýn hiçbir yerinde görülmediðini savunarak, "Yani bol yaðýþlý bir ülke olsak, okullar hiç mi açýlmayacak?" dedi. Yoðun yaðmurun yaðacaðý gerekçesiyle okullarýn tatil edildiði bir günde yaþanan güzel havanýn herkesi "Güler misin aðlar mýsýn" durumuna getirdiðini savunan Seyis, hükümetin aldýðý her kararýn "artýk fiyasko" ile sonuçlanýr hale geldiðini iddia etti. Mehmet Seyis, þöyle devam etti: "Asgari ücretli, gýdasý için ovalarda, daðlarda yaðmurlarýn yetiþtireceði gömeç, mantar gibi bitkileri toplayarak karnýný doyurmaya hazýrlanýyor. Hiçbir anlamda bu hükümetten beklenti kalmamýþtýr. Onlardan beklenen tek þey, artýk daha büyük trajediler ve alay edilecek icraatlardan vazgeçip bir an önce istifa edip halkýn önünü açmalarýdýr" Emiroðlularý: LTB, 50 milyon TL için elçiliðin kontrolüne alýndý TDP Gazimaðusa Milletvekili Mustafa Emiroðlularý, kamudaki kirliliðin giderilmesi için bir reform gerektiðini söyledi. Güncel konularla ilgili mecliste söz alan Emiroðularý, hükümetin KHK yasasýnýn deðiþmesi için bir yasa tasarýsý hazýrlayýp sunduðunu, kendilerine de bugün ulaþtýðýný kaydetti. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun yapýsýnýn deðiþmesinin, þeffaflaþmasýnýn þart olduðunu kaydeden Mustafa Emiroðlularý, TDP'nin geçmiþte hazýrladýðý KHK'nýn yapýsýyla ilgili önerisini anlattý. Kamu Hizmeti Komisyonu Deðiþiklik Yasa Tasarýsý'na göre, 5 komisyon üyesinin hükümet tarafýndan belirlenecek olmasýnýn kabul edilemeyeceðini dile getiren Emiroðlularý, Meclis'te milletvekilleri aðýrlýklarýna göre muhalefetin de söz hakkýna sahip olmasýný istedi. Mustafa Emiroðlularý, Demirhan'da yapýlacak karakol için üçüncü defadýr yer gösterildiðini ama gösterilen yerlerden birinin Rum mezarlýðý, ikinci yerin özel þahýs arazisi çýktýðýný kaydederek, "Kamu bitmiþtir" dedi. "50 milyon TL için LTB'nin de elçiliðin kontrolüne alýndýðýný" savunan Mustafa Emiroðlularý, para alýndýktan sonra birçok geçici çalýþanýn iþine son verileceðini iddia etti; "LTB'yi zorda býrakan ve görevden uzaklaþtýrýlmasý gereken bir belediye baþkaný varken belki de Baþbakan'ýn deyimiyle TC yardýmlarýyla dönüþü muhteþem olacak" dedi. Emiroðlularý, 50 milyon TL almak yerine belediye baþkanýnýn görevden uzaklaþtýrýlmasý gerektiðini savundu. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ÇANAKKALE MAHALLESÝ... Gazetemize mektup ve resim gönderen Aslen Kandulu, ama 1974'ten beridir Maðusa'nýn Çanakkale bölgesinde yaþayan ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Çanakkale mahallesinde yaklaþýk 5000 kiþi yaþamaktadýr. Çanakkale Maðusa'nýn en büyük topraðýna sahiptir. Üçe ayrýlmaktadýr. Eski, yeni ve kýrsal bölgeler olarak... Þimdiki Çanakkale muhtarý bir dönem hariç 1994 yýlýndan beri mahallemizin muhtarýdýr. Belki de adada iyi iþlere parmak basan birkaç muhtardan birisidir. Devletten aldýðý bir araziyi aðaçlandýrdýktan sonra yap-iþlet-devret modeliyle Döveç Brothers'lara verdi. 10 yýllýðýna... Ancak eski hükümet bu araziyi elinden alýp Maðusa Belediyesi'ne verdi. Maðusa Belediyesi her yýl bu alandan TL kazanmaktadýr. Bu tesis düðün salonu ve aðaçlandýrýlmýþ en büyük oto parktýr. Çanakkale mahallesinin geçim kaynaðý belli... Hayvancýlýk ve ziraat... Altý yýl önce Maðusa Belediyesi Þehir Planlama ile yapýlan kýrsal bölge organize hayvancýlýk projesini hayata geçirdi. Bölgeyi hayvancýlara parselleyip verdiler. Þayet bir yýla kadar bitirilmezse ellerinden alýnacaðýný söyleyerek tehdit de ettiler. Hayvancýlar hiçbir yardým görmeden üstlerine düþeni yaptýlar. Ancak hükümet yetkilileri taahhüt ettiklerini yerine getirmediler. Aðýllar bitirildikten sonra alt yapýyý yapacaklardý. Ýnsanlar 4-5 yýldan beridir zor þartlarda hayvancýlýkla uðraþmaktadýrlar. Tonu 10 TL'den su almakta ve jeneratörle iþ yapmaktadýrlar. Yalana dolana dayalý bu politika dünyanýn hiçbir yerinde sanýrým yoktur. Bu parsellerden bir tane de muhtar Hayyrettin Alçýner'in oðlu da aldý. Gece gündüz aile olarak çalýþtýlar, yaklaþýk bin TL parayý buraya attýlar. Hedef at çiftliði idi. Gençlere, çocuklara hayvan sevgisini BÝZÝM DUVAR aþýlamak en baþta gelen fikirleriydi. Onlarý yakýndan tanýdýðým için yazýyorum bunlarý. Hayrettin Bey'in amacý da yurtdýþýna giden oðlunu yanýna getirip burada birlikte çalýþmalarýydý..." DÜN YAÐMUR YAÐMAYACAK, YARIN YAÐMUR YAÐDI Bizim Mandra Çanakkale deki at çifliði Sahte imza skandalýnýn yankýlarý daha durulmadan, mandra yine kurultaydan kaynaklanan yeni bir belge rezaletiyle sarsýlýr. Baþsavcýlýk, "þaibeli sýnavda" kazanan öðretmenlerin atanmasýnda hiçbir hukuki engel olmadýðýný yazýlý olarak Kamu Hizmeti Komisyonu'na bildirmesine raðmen, bu görüþ Komisyon Baþkaný Çetin Uðural ile Ýrsen Küçük tarafýndan hiç dikkate alýnmayarak, kurultay rüþveti daðýtmak için yeni bir sýnav yapýlýr! Sokaktaki adam "Utanmadan bir de KKTC'nin hukuk devleti olduðunu söylüyorlar. Mandrada hukuku ara ki bulasýn... Çocuklarýn hakkýný iþte böyle yediler!" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 12 Ekim 2012 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Kamu Hizmeti Komisyonu (2) Geçen yazýmda KHK'nun kurulduðu günden beri yaptýðý tüm yazýlý ve sözlü sýnavlarýn adil olmadýðýný yazmýþtým. Bu yüzden 1999 yýlý Aðustos ayýnda TKP - UBP koalisyonunun TKP kanadýnca hazýrlanan "Kamu Hizmeti Komisyonlarý ve Genel Sekreterliði Örgütü Yasasý" adlý bir yasa tasarýsýnýn UBP tarafýndan da kabul edilerek Meclise gönderildiðini ve ivediliðinin de alýndýðýný yazmýþtým. TKP Ankara tarafýndan hükümetten atýlýnca yeni kurulan UBP -DP Hükümeti bu tasarýyý sümen altý yapmýþtý. Bugün UBP Hükümetince yeni hazýrlanan KHK deðiþiklik yasasýna göre c.baþkanýnýn KHK'nu oluþturma yetkisi bir üyeyle sýnýrlandýrýyor. Geri kalan 4 üye Meclis Baþkanlýðýna adaylýk baþvurusunda bulunacak ve bu adaylar Meclis salt çoðunluðu ile gizli oyla seçilecekler. Yani KHK'nun ipleri UBP'nin yasasýna göre c.baþkanýn deðil, baþbakanýn elinde olacak. Bugüne kadar KHK'nun kendilerini atayan makama hizmet için görev yaptýklarýný yaþayarak gördük. Halbuki TKP'nin yasa önerisindeki taslaðý UBP de imzalamýþtý, ve bu öneride KHK'nun oluþumu çok daha demokratikti. TKP'nin yasa önerisi neydi? Kamu Görevlilerini Atama ve Terfi Komisyonu: 1. Cumhurbaþkaný tarafýndan atanacak bir üye. 2. Bakanlar kurulu tarafýndan önerilecek iki kiþi arasýndan cumhurbaþkanýnca atanacak bir üye 3. Öðretmen sendikalarýnýn referandum yoluyla ortaklaþa belirleyecekleri iki kiþi arasýndan c.baþkanýnca atanacak bir üye. 4. Kamu görevlileri sendikalarýnýn referandum yoluyla ortaklaþa belirleyecekleri 2 kiþi arasýndan c.baþkanýnca atanacak 1 üye. 5. KKTC'de faaliyette bulunan Üniversitelerin hukuk fakültelerinin öðretim elemanlarýnýn en az doçentlik ünvanýna sahip kiþiler arasýndan seçecekleri 2 kiþi arasýndan c.baþkanýnca atanacak 1 üye. 6. Kýbrýs Türk Mimar ve Mühendis Odalarý Birliðinin referandumla seçecekleri 2 kiþi arasýndan c.baþkanýnca atanacak 1 üye. 7. Tabibler Birliðinin referandumla seçecekleri 2 kiþi arasýndan c.baþkanýnca atanacak 1 üye. 8. Yukarýda (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7)'inci fýkra kurallarý uyarýnca seçilen üyeliklerde herhangibir nedenle boþalma olmasý halinde ise, boþalan üyeliklere yine ayni kurallara uygun olarak seçim yapýlýr. Bu þekilde seçilen üyeler yerlerine seçildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlar Aðustos ayýnda Akýncý Baþkanlýðýndaki TKP önerisini o zaman bakan olan Ýrsen Küçük de imzalamýþtý. TKP önerisinde kamu çalýþanlarýnýn tayin ve terfilerini yapan KHK'nda aðýrlýk çalýþanlarýn örgütlerinde olacaktý. Hadi bakalým, TKP önerisinde yer alan kamu çalýþanlarýnýn örgütleri, bu hafta taslaðý hazýrlanan ve aðýrlýðý hükümet partisine veren yeni tasarý görüþülürken hep beraber öne çýkýn ve sizin sayýlabilecek olan TKP'nin 1999 yýlýnda hazýrladýðý KHK yasa tasarýsýna sahip çýkýn. UBP'nin de imzaladýðý bu yasa tasarýsýnýn þimdi UBP tarafýndan hazýrlanan ve siyasi partilere gönderilen deðiþiklik tasarýsýnýn yerine görüþülmesi için bastýrýn yýlýnda hazýrlanan TKP'nin KHK yasa tasarýsýný TDP arþivinden temin edebilirsiniz. KTÖS, DOKUZ OKULDA GREV YAPACAK Elcil: Savcýlýðýn görüþü dikkate alýnmalý KTÖS, bugün saatleri arasýnda dokuz okulda grev yapacaðýný açýkladý. Grev yapýlacak okullar þöyle; "Geçitkale Ýlkokulu, Aslancak Ýlkokulu, Necati Taþkýn Ýlkokulu, Þht. Mehmet Eray Ýlkokulu, Þht. Hüseyin Akil Ýlkokulu, Gönyeli Fazýl Plümer Anaokulu, Cihangir-Düzova Ýlkokulu, Hamitköy Dr. Fazýl Küçük Ýlkokulu, Arabahmet Ýlkokulu." KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil yaptýðý açýklamada, UBP hükümetinin öðretmenlik giriþ sýnavýnda yaþananlarý öne sürerek, ortaya çýkan kaostan yararlanmaya çalýþtýðýný savunarak, "Kamu Hizmeti Komisyonu sýnavda þaibe var diyerek, yasalarý göz ardý edip çalýþmalarýný durdururken, iþbirlikçi UBP hükümeti de kurultay hesaplarý ile okul öncesi ve ilkokul öðretmeni olmayan delege yakýnlarýný geçici öðretmen diye atamaktadýr" dedi. Sorunun düðümlendiði noktanýn Kamu Hizmeti Komisyonu olduðunu belirten Elcil, savcýlýðýn verdiði yasal görüþe göre, sýnavlar sonucunda oluþan sýraya baðlý olarak mülakatlarýn yapýlarak atamalarýn gerçekleþtirilmesi gerektiðini söyledi. Kamu Hizmeti Komisyonu yasalarla belirlenen görevini yerine getirerek, mülakatlarý yapýp, öðretmen atamalarýný derhal gerçekleþtirmesi YENÝERENKÖY BELEDÝYESÝ AÇIKLADI: Öðrenciler gýdadan zehirlendi Yenierenköy Ýlkokulu'nda 80 öðrencinin hastanelik olmasýna sebep "gýda" olduðu ortaya çýktý. Yenierenköy Ýlkokulu'nda 2 Eylül 2012 tarihinde ortaya çýkan ve 80'nin üzerinde öðrencinin ishal ve kusma þikayeti ile Yenierenköy Saðlýk Merkezi'ne baþvurmasýnýn ardýndan KKTC Saðlýk Bakanlýðý'nýn okuldaki gýda ve su örnekleri sonuçlarýnda; öðrencilerin hastanelik olmalarýna sebebiyet veren olayýn "gýda" zehirlenmesi olduðu belirlendi. Yenierenköy Belediyesi olarak, KKTC Saðlýk Bakanlýðý'ndan alýnan raporlara göre 3 Ekim 2012 tarihinde bakanlýk yetkililerinin okuldan aldýðý "sandviç ve tost" numunelerinde yüksek derecede bakteri ürediði tespit edilmiþtir. RAPOR SONUÇLARI Saðlýk Bakanlýðý raporuna göre, sandviçte koliform bakteri (kob/g) e,coli (kob/g) 290 olarak belirlenirken; tost numunesinde ise koliform bakteri (kob/g) 1100 ve e-coli (kob/g) gerektiðini savunan Elcil, ayrýca Eðitim Bakanlýðý'nýn da geçici öðretmen atamalarýný Kamu Hizmeti Komisyonu'nun yaptýðý sýnava göre yapmasý ve okul öncesi ve ilkokul öðretmenlerine ilkokullarda görev vermesi gerektiðini söyledi. Elcil, bununla birlikte okullardaki öðretmen eksiklikleri, hademe eksiklikleri, tuvalet gibi altyapý eksikliklerinin de devam ettiðini belirterek, "KTÖS olarak ortaya konan çirkin siyasi entrikalarýn devamý durumunda eylemlerimizin artarak devam edeceðini tüm kamuoyuna duyururuz" dedi. ATASAYAN Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun öðretmen sýnavýnýn, þaibe nedeniyle polis soruþturmasýna tabi tutulduðunu, ne zaman sonuçlanacaðýnýn bilinmediðini, o yüzden geçici öðretmenlik sýnavý yapýldýðýný anlattý. Atasayan, Savcýlýk'ýn, KHK'nýn önünde atamalarýn yapýlmasý için yasal engel olmadýðý yönünde görüþ verdiðini ancak komisyonun herhangi bir adým atmadýðýný belirterek, bakanlýðýn yaptýðý geçici öðretmen sýnavý sonuçlarýna göre hareket edip geçici öðretmen atayacaðýný ifade etti olarak saptanmýþtýr. Ayrýca yine KKTC Saðlýk Bakanlýðý raporlarýna göre Yenierenköy Ýlkokulu depo içme suyunda koliform bakteri, e- coli ve enterkok oraný "0", Yenierenköy Ýlkokulu lavabo depo çeþme suyunda koliform bakteri "23/ 100", e-coli "9/100" ve enterkok oraný "0/100", Yenierenköy Ýlkokulu (küçükler) lavabo depo çeþme suyu koliform bakteri, e-coli ve enterkok oraný "0" olarak saptanmýþ ve öðrencilerin sudan dolayý herhangi bir rahatsýzlýða neden olunmadýðý saptandý. Yenierenköy Belediye Baþkaný Özay Öykün, Yenierenköy Belediyesi olarak, Bölgede su ile sadece bir kuyuda kirliliðinin söz konusu olduðunu belirterek, bunun için de gerekli önlemlerin alýndýðýný açýkladý. Öykün, bölgede özellikle kullaným suyu ile ilgili bir sýkýntýnýn olmadýðýný ve öðrencilerin sudan deðil, gýdadan zehirlendiðinin KKTC Saðlýk Bakanlýðý raporlarýnda ortaya çýktýðýný belirterek, ailelerin buna göre hareket etmesi gerektiðini kaydetti. BÝYOLOGLAR DERNEÐÝ DERE YATAKLARINA MÜDAHALEYE TEPKÝ GÖSTERDÝ Biyologlar Derneði, dere yataklarýnda yapýlan temizlik çalýþmalarýnda çevrenin katledildiðine iþaret ederek, Çevre Koruma Dairesi'ni bir an önce bu tahribatý durdurmaya en azýndan sessiz kalmamaya çaðýrdý. Biyologlar Derneði kamuoyuna da çaðrýda bulunarak "Dereler önemlidir ve yasa ile koruma altýna alýnmýþtýr. Derelere dozerlerin sokulmasý demek birçok canlýnýn ölmesi, milli servetin boþ yere heba edilmesi, toprak erozyonunun gerçekleþmesi demektir. Sellere, su taþkýnlarýna neden olan kurbaðalar veya dereler deðil, derelerin üzerine hesapsýz kitapsýz yapýlan köprüler, derlerin içerisine yapýlan evler, apartmanlar, dökülen molozlardýr" dedi. Dernek adýna açýklama yapan Niyazi Türkseven, doðaya hiç saygý duymadan yüzyýllar içerisinde suyun aþýndýrmasýyla oluþan dereleri kirletenlere veya çöp dökenlere karþý bu güne kadar hiçbir þey yapamayan belediyelerin, kaymakamlýklarýn ve Çevre Dairesi'nin çözümü yandaþlara maddi çýkar saðlama bahanesiyle dereleri dozerle sýyýrmakta bulduðunu ileri sürdü. Derelerin gerek yaðmur sularýný þehir içinden þehir dýþýna çýkartan doðal kanallar olmasýndan veya birçok canlýya ev sahipliði yapmasýndan dolayý daha Ýngiliz Dönemi'nden devletin korumasý altýna alýndýðýný hatýrlatan Türkseven, bu gün yürürlükte olan Kamu Derelerinin Korunmasý Yasasý'nýn (fasýl 82) "Kimse, herhangi bir derenin kenarlarýný veya duvarlarýný yýkamaz, kesip deviremez veya onlarýn içini veya altýný kazamaz veya baþka biçimde onlara zarar veremez veya onlarý tahrip edemez" dediðini belirtti. Hatta bu maddenin herhangi bir kuralýna aykýrý davranan herhangi bir kiþinin suç iþlemiþ olacaðýný ve mahkumiyeti halinde üç aya kadar hapis cezasýna veya para cezasýna çarptýrýlabileceðini de kaydeden Türkseven, "Ama bizim yasa tanýmaz yetkililerimiz fasýl 82'yi kendi görüþleri doðrultusunda her fýrsatta çiðneye biliyorlar" iddiasýnda bulundu. Türkseven, derelere dozerlerin sokulmasýyla sadece Lefkoþa'daki derelerde yaþayan Çizgili Kaplumbaðanýn neslini tüketmek üzere olduðunu ifade ederek, yine sivrisinekleri yiyerek beslenen 3 kurbaða türünün derelerden yok edildiðini söyledi. Türkseven, ayrýca derelerde yaþayan ve sazlarýn kamýþlarýn arasýna yuva yapan birçok ötücü kuþ ve su kuþunun da yuvasýnýn talan edildiðini, en nadir ve endemik bitkilerin yerle bir olduðunu vurguladý. Kalem Yalçýn Okut Tepedeki Kavga... Aylardýr 'Tepedeki Kavga'ya kilitlediler toplumu Yerel "Egemenler". Ne okullardaki eksiklikler, ne de atanmalarý bile yapýlmayan sertifikalý öðretmenler sorunu; ne hayvancýlar ve tarýmcýlarýn sorunlarý; ne de esnaf ve diðer üretici kesimlerin sorunlarý... Hiçbirisi enterese etmiyor, hükümetçilik oynayanlarý. Varsa yoksa UBP Kurultayý... Varsa yoksa, delege tavlayýp Kurultay'da "çoðunluk" saðlama entrika ve katakullileri... Çok açýktýr ki, kendilerini gerçekten "egemen" sanan 'Yerel -sanal- Egemenler'in bir kýsmýnýn arkasýnda Ankara, ve daha da somutça ifade edersek, AKP Diktatörlüðü vardýr... Ýslamo-Faþist AKP Diktatörlüðü, kimi tutarsa o kazansýn istiyor. Oysa, Antik çaðlardan beri her diktatör bütün herkesin kendisine biat etmesinde ýsrar ediyo idiyse de, ne Mýsýr Firavunlarýna kaldý saltanat, ne Antik Yunan Tiranlarýna, ve ne de atýný bile Senatör ilân eden Antik Roma Tiranlarýna... Onlar bir yana, Türk-Ýslam kültüründeki ünlü deyiþte olduðu gibi: Sultan Süleyman'a bile kalmadý... Kuzey Kýbrýs'ta da çok yakýnda dananýn kuyruðu kopacak. UBP kongresinden kimin galip çýkacaðýný göreceðiz. Gelen gideni aratacak mý, yoksa ayný hamam ayný tas devam mý edilecek hep beraber tanýk olacaðýz. Sayýn Ýrsen Küçük'ün Yeni Padiþah Tayyip Bey Hazretleri karþýsýndaki süt dökmüþ kedi gibi teslimiyetçi tavýrlarýna -açýkçasýiçerliyorum. Özellikle de, tamamen Kýbrýslýlar tarafýndan inþa edilen, yýllarca çalýþtýrýlan ve çok önemli bir deðer haline getirilen Ercan Havalimaný'nýn toplumun en geniþ kesimlerinin bütün muhalefetine raðmen; ve Anayasa Mahkemesinin kararýný bile beklemeden Tayyip Erdoðan'ýn hemþehrisi Rizeli batak bir þirkete "hediye edilmesi"ni hazmetmek olasý deðildir... Haa, Sayýn Ahmet Kaþif kazanýrsa Yeni padiþah Tayyip Erdoðan Hazretlerine karþý daha farklý, dik duracak bir tavýr koyabilecek mi, bilemiyorum; ama hiç sanmýyorum... Bütün mesele de bu noktada düðümleniyor. Türkçesi: Zurnanýn zýrt dediði nokta tam da burasýdýr... Memleketin hal-i pürmelâli bu... Buna raðmen, deðiþimde hayýr vardýr... UBP BÖLÜNÜR MÜ?.. Evet, UBP bu kurultayý sonucunda bölünebilir. UBP'den daha önce de ayrýlanlar olmuþ ve küçük küçük saðcý partiler doðmuþtu; ve fakat hiçbirisi de tutmamýþtý. Ama bu kez UBP tam ortadan elma gibi ikiye bölünebilir. Ülkede en büyük deðiþim de bu olur... Ve iþte o zaman taþlar yeniden yerinden oynar. Böyle bir geliþme hayýrlý mý olur, onu zaman gösterir... Yarým yüzyýlý aþkýn bir süreden beri birçok kuþaðý bezdiren Kýbrýs meselesi artýk sonlandýrýlmalýdýr. Fakat, ne AKP'nin buna niyeti vardýr, ne de buradaki iþbirlikçilerinin... Kýbrýs sorununu 22. yüzyýla mý sarkýtmak istiyorlar ne?.. Tevekkeli deðil, AKP kodamanlarý 2023'ten, 2025'ten, hatta fetihçi ruhu þahlandýrmak için 2453'ten dem vurmaktadýrlar. Hitler ve þürekâsý da 1000 yýllýk iktidardan dem vuruyordu. Hayal görmek serbesttir; ama bir Fransýz atasözünün söylediði gibi: olaylar inatçýdýrlar!... Suriye Baþkaný Esad'ýn kazanmasý Recep Tayip Erdoðan Hazretlerinin ve partisinin kaybetmesi ve gidiþi olacak. Esad'ýn kaybetmesi durumundaysa, yine AKP'nin sonu olacak; Türkiye bölünecek NOT: bu yazý Çarþamba gün, daha Sayýn Eroðlu bugünkü (dünkü) açýklamalarýný açýklamalarýný yapmadan yazýlmýþ ve fakat Girne'deki elektrik kesintisi yüzünden gönderilememiþti.

9 12 Ekim 2012 Cuma 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar TEK ADAMIN TEK DERDÝ VAR Tek adamýn tek seçici ve tek karar verici olarak tek derdi var! Türkiye'nin seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný olmak! Karþýlaþtýðý bütün olgulara "hangi tavrý alýrsam bu bana ne kadar oy getirir?" sorusunu sorarak çözüm arýyor! Tek adam PKK ile görüþebilir ama BDP görüþemez! BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ güzel söyledi. Belki de PKK ile görüþmek için PKK'ya da BDP ile görüþmeme þartý getirecek! Tek adam zaman zaman Türk milliyetçisi oylara, zaman zaman da Kürt milliyetçisi oylara göz diktiði için ha bire zikzak çiziyor. Tek adam için sadece ve sadece "bu iþ bana kaç oy getirir" hesabý var! Bu ülkenin maalesef 2014'e dek tek derdi tek adamý cumhurbaþkaný seçmek!2014'den sonraki derdi mi ne olacak?2019'da tek adamý tekrar seçmek! Kimse baþka hayaller kurmasýn! Cüneyt ÜLSEVER (Yurt) DÝPNOT Türkiye'de Eþitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ile Yeþiller Partisi çok sayýda ünlü ve aydýnýn katýlýmýyla yeni bir partide buluþuyor. Kasým'da kurulacak parti "hem sol hem yeþil" olacak. Gözden kaçmayanlar... ALTINI ÇÝZENLERÝN ÜSTÜNÜ ÇÝZELÝM Baþbakan konuþur Anavatan Türkiye ile iliþkilerin en iyi düzeyde olduðunun altýný çizer. Cumhurbaþkaný konuþur, o da Anavatan Türkiye ile iliþkilerin çok iyi olduðunun altýný çizer. Bakanlar, milletvekilleri konuþurlar, onlar da ayný þeyin altýný çizerler. Muhalefet partileri konuþur, onlar da Türkiye ile iliþkilerin iyi olmasý gerektiðinin altýný çizerler. Köþeyazarlarý da mütemadiyen ayný þeyin altýný çizerler. Haçana bir altýný çizeceksiniz yahu Altýný çize çize bir hal oldunuz da, Kýbrýslýtürkler bir türlü sizin üstünüzü çizemedi ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "AB, Türk tarafýnýn suçlamak suretiyle Rum uzlaþmazlýðýný örterek esasen kendi günahlarýný örtmeye çalýþmaktadýr. " Hüseyin ÖZGÜRGÜN (Dýþiþleri Bakaný) VÝRGÜL... BRÜKSEL'Ý BIRAK LEFKOÞA'YA BAK Türkiye AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün'ün davetlisi olarak pazar gecesi KKTC'ye gelecekmiþ. Hah þöyle Avrupa Birliði diye bir meselesi kalmadý ki Türkiye'nin. Avrupa Birliði yokken, Avrupa Birliði Bakanlýðý neyin nesi oluyor? Müzakere yokken Baþmüzakereci neyin nesi oluyor? Yani, Baðýþ'ýn da Brüksel'de yapacak iþi kalmadý. Lefkoþa neyine yetmez. Temas yapmak için Bozer, Küçük, Özgürgün, Eroðlu neyine yetmez Karþýlýklý Türk'ten Türk'e politikasý yapar, körler saðýrlar birbirlerini aðýrlarlar. ÝYÝLÝK YAP DENÝZE AT, KIBRIS TÜRKÜ BÝLMEZSE BALIKLAR BÝLÝR TARÝH 10 EYLÜL 2011 Dün adamýza gelen TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'i bu kez protesto ile karþýlayan yalnýz Yeni Kýbrýs Partisi oldu. Çiçek Girne Kapýsý'nda Atatürk heykeline çiçek koyduðu sýrada YKP'liler 10. Yýl Parký'nda 'çiçekli' bir çarþaf üzerinde oturma eylemi yaptýlar... "Doðru hiçbir zaman þaþmaz. Ýyilik yap denize at o seni bulur." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) "2010 sonbaharýnda Suriye'deydim. O zamanlar Esad henüz Esed deðildi. Baþbakan Erdoðan'ýn kankasýydý" Suriye'yi 2010 yýlýnýn sonbaharýnda ziyaret ettim. Halep'ten Þam'a (Damascus) kadar gezme olanaðý buldum. O zamanlar Beþþar Esad henüz Esed deðildi. Suriye Türkiye'nin dostuydu; Esad Baþbakan Erdoðan'ýn kankasýydý. Kankalýk bile hafif kalýrdý; kardeþtiler, ne kardeþi be kardeþten bile öteydiler! Sýnýrlarýn önemi, geçiþlerde vizenin hiiiç gereði yoktu. Erdoðan ve Esad bu kadar can ciðer kuzu sarmasý olur da eþler geri mi kalýr! Onlar da elti oldular. Erdoðan KARÝKATÜR / ve Esad biraderler birlikte tatil yaptýlar; ortak bakanlar kurulu toplantýlarý düzenlediler. Suriye'de Baas yönetimi o zaman da sürmekteydi. Esad yönetimi seçimlere hangi partilerin ve partilerin hangi adaylarýnýn girebileceðine karar veriyordu. Üç yüz bin Kürt'ün vatandaþlýk kimlik belgesi yoktu; mülk sahibi olamýyorlardý; iþyeri açamýyorlardý. Arap olmayanlara yönelik etnik ayrýmcýlýk kanýksanmýþtý. Ülkenin her yeri Esad posterleriyle doluydu. Serhan Gazioðlu Herkesin Esad'ýn takibinde olduðu algýsýyla aðýzlar mühürleniyordu. Ve fakat bunlarýn hiçbirisi 'vicdan sahibi-demokrat-insan haklarý abidesi' Sevgili Baþbakanýmýz tarafýndan önemsenmiyordu. Çünkü bunlar olsa olsa Suriye'nin, Esad biraderin düþmanlarýnýn yakýþtýrmasý olabilirdi. Ona göre Suriye'de demokrasi sorunu yoktu. Týpký Türkiye gibi. Esad diktatör deðil demokrat bir devlet adamýydý. Týpký kendisi gibi. Sonra Arap dünyasýnda bir fýrtýna koptu; taþlar yerinden oynamaya baþladý. Bir gün önce eleþtirilmeyen liderler birden diktatör ilan edildi. Dünya diktatörü ABD baþta olmak üzere tüm emperyalistler ve Türkiye gibi bölgesel taþeron ülkeler yeni söylemler ve deðiþmeyen emperyalist niyetlerle sürece yön vermeye soyundular. ( ) AKP Hükümeti ve Baþbakan'ýn Suriye bahsiyle ilgili söylediði-yaptýðý hiçbir þey iyiniyetli deðildir. Bu iç savaþýn bir tarafý Esad diðer tarafý Sünni Müslümanlardýr-Selefilerdir. Hýristiyanlar, Dürzîler, Kürtler mezhep savaþýna dönüþen bu iç savaþýn tarafý deðildir. Özgür Suriye Ordusu Suriye'de yaþayan etnik, inanç ve cinsiyet temelinde özgürlük deðil; Esad'ý mumla aratabilecek bir karanlýk vaat etmektedir. Sunniler- Selefiler üzerinden büyütülen iç savaþtan demokrasiye ve insan haklarýna ulaþýlmasýný beklemek saflýk deðilse art niyetliliktir. AKP Hükümeti (devleti de denebilir) fiilen yaptýklarýyla Suriye'deki iç savaþýn aktif tarafýdýr ve asla iyi niyetli deðildir. Ýyi niyetli olsa, Esad yönetiminin maðduru olan tüm Suriyelileri kucaklardý. Her grubun kendi haklarýný teminat altýna almasýna yardýmcý olurdu. AKP hükümeti Suriye Ulusal Konseyi ve Özgür Suriye Ordusu'nu özellikle Kürtlerin haklarýnýn tanýnmamasý konusunda baskýlandýrmaktadýr. Selefiler ve Türkmenler dýþýndaki gruplarýn haklarý AKP'nin ilgi alanýnda deðildir. Türkiyeli yurttaþlarýn ezici çoðunluðu da geliþmelerin farkýndadýr ve bu nedenle AKP'nin savaþ oyunlarýna barýþ talebiyle direnmektedir. ( ) (Bu yazý NURETTÝN ALDEMÝR'in emekdunyasi.net'te yayýmlanan "Haydi Savaþalým" baþlýklý yazýsýndan kýsalýtlmýþtýr )

10 10 12 Ekim 2012 Cuma GÜNEYDEN... Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir YER UYDU ÝSTASYONU KURULACAK DARAÐACINDA FEHMÝ Meteoroloji Dairesi Müdürü Fehmi Oktay Perþembe günü sel olacak dedi KKTC de kriz masasý kuruldu. Okullar tatil edilirken ailelerden bazýlarý iþlerinden izin alarak bu korkunç günü evde geçirmek istediler. Perþembe günü yazýmý yazdýðým saate kadar Lefkoþa ya tek bir damla yaðmur düþmedi. Kýbrýs genelinde Çarþamba gecesi bir çok yerde yaðýþ olurken Larnaka da çýkan fýrtýna yürekleri aðýza getirdi. Dün sabah saatlerinden itibaren baþta sosyal paylaþým aðlarý olmak üzere televizyon ekranlarýndan da Fehmi Oktay ý daraðacýna götürme kampanyasý baþlatýldý, hatta Oktay halkýn alay konusu oldu. Bu ülkede halka ilk yanlýþ bilgiyi veren, onlara hayatlarýnýn en büyük kötülüðünü yapan kiþiymiþ gibi yerden yere vuruldu. Fehmi Oktay ýn yanýldýðý kesin ama bizim tutumumuz doðru mu? Biz sel olmamasýndan daha çok Fehmi Oktay ýn yanýlmasýna seviniyoruz. Bu kadar tükenmiþ bir toplum haline geldik. Aslýnda Oktay ýn tahminleri kýsmen tuttu. Larnaka da korkunç saatler yaþandý. Vinçler arabalarýn üstene düþtü. Ortalýk savaþ alanýna döndü. Sanýrým Larnaka yý Çin de zannediyoruz Hade gelin Oktay ý Ankara ya þikayet edelim! Biz bu iþi de yüzümüze gözümüze bulaþtýrdýk, ne olur Meteoroloji Dairesi nin baþýna da sizden birini atayýn diye... Oranýn baþýnda da Kýbrýslý olmasýn, asýn þu Fehmi yi, getirin yerine Türkiyeliyi... Sel uyarýlarý neticesinde dere yataklarýnda temizlik yapýlýyor... Dozerler, kamyonlar, çapa kürek... Sanýrým belediye ve kaymakamlýk vasýtasý ile yapýlmakta... Biyologlar Derneði çevre katlediliyor dedi. Þimdi diyebilirsiniz hoppala temizlerler vay, temizlemezler vay Ýþte tam da mesele bu! Bir þeyi sýrf yapmýþ olmak için yapmamalý! Her þeyin bir usulü var, bir kuralý var... Bir þeyi yaparken baþka bir þeyi bozamazsýnýz. Biyologlar tam da bunu söylüyor iþte... Yürürlükte olan Kamu Derelerinin Korunmasý Yasasý nýn (fasýl 82) Kimse herhangi bir derenin kenarlarýný, duvarlarýný yýkamaz, Kesip deviremez, onlarý içini, altýný kazamaz veya baþka biçimde onlara zarar veremez veya onlarý tahrip edemez diyor Biyologlar Derneði. Devamla þöyle deniyor: Derelere dozerlerin sokulmasýyla sadece Lefkoþa daki derelerde yaþayan Çizgili Kaplumbaðanýn neslini tüketmekle kalmayýp, sivrisinekleri yiyerek beslenen 3 kurbaða türü derelerden yok ediliyor Ve tabii ki derelerin içerisine yapýlan evler, apartmanlar ve dökülen molozlara da dikkat çekiliyor. Yani börtü böceði mi yoksa kendimizi mi düþüneceðiz deyenler de olacak! Amerika yý yeniden keþfetmiyoruz, uluslararasý kurallar ver bunlar kafadan atýlan þeyler deðil bilimsel saptamalardýr. Hepsi bu... Kýbrýs Genç TV de yayýnlanan ve benim hazýrlayýp sunduðum Kýbrýs Dosyasý na konuk olan Tabipler Birliði Baþkaný Dr. Suphi Hüdaoðlu Gönyeli deki suyun içinde mikrop var diyor. Tüm yaptýðýmýz testler bu yönde, sakýn su içmeyiniz, hatta yýkanýrken suyu kaynatýn söyleminde bulunuyor. Gönyeli Belediye Baþkan ý Ahmet Benli ise Tabipler Birliði ne inanmayýnýz, suyumuz tertemizdir için de korkmayýn diyor. Yani göz göre göre pis suyu Gönyeli halkýna içiriyor... Yine Hüdaoðlu Lefkoþa daki bazý bölgelerdeki sulara laðým suyu karýþtý diyor. LTB bu bölgelerdeki suyum temiz olmadýðýný kabul ediyor ve Lefkoþa halkýný uyarýyor diyor. Yani Lefkoþa Türk Belediyesi Gönyeli Belediyesi gibi içinde korkmayýn demiyor, halkýný uyarýyor. LTB þu anki durumda doðru yapýyor fakat bu duruma gelmesi bile utanç verici... Baþkasý tuvaletine tifo, hepatit b veya baþka bir hastalýk býrakýyor ve bu dýþkýlar suya karýþýp duþ aldýðýmýz anda aðzýmýzn içine giriyor. Ýþte Büyük KKTC... "Aðaç Restorasyonu" konusunda seminer n LEFKE'DE "ANIT ÇINAR AÐACI" ÜZERÝNDE UYGULAMALI EÐÝTÝM ÇALIÞMASI YAPILDI VE ANIT AÐAÇ RESTORE EDÝLDÝ Orman Dairesi, "Aðaç Restorasyonu" konusunda seminer düzenleyerek, çalýþanlara aðaç budamasý, ilaçlanmasý ve korumasý konularýnda eðitim verdi. Güzelyurt Oteli Seminer Salonu'nda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü Budama ve Restorasyon Þefi Lütfi Çeribaþ tarafýndan gerçekleþtirilen seminer sonrasý Lefke Piri Paþa Camii yanýndaki "Anýt Çýnar Aðacý" üzerinde uygulamalý eðitim çalýþmasý yapýldý. Orman Dairesinden verilen bilgiye göre, ülke genelinde çeþitli bölgelerde çeþitli tür ve özelliklerde 30 adet anýt aðaç bulunduðu ifade edildi. Açýklamada dairenin, zararlýlardan etkilenen anýt aðaçlarýn tespit edilerek, bu aðaçlarýn ömürlerini olabildiðince uzatmak ve gelecek nesillere miras býrakabilmek amacýyla bir çalýþma baþlattýðý belirtilerek, "Aðaç Restorasyonu" konusunda düzenlenen seminerde çalýþanlara uygulama eðitimi verildiði ifade edildi. Lefke'deki anýt çýnar aðacý (Platanus orientalis) üzerinde yapýlan incelemede yaklaþýk üç asýrlýk olduðu ve zaman içerisinde gövdesinde mantar hastalýðýndan meydana gelen çürümeler görüldüðü, büyük bir kovuk meydana geldiðinden de tehlike altýnda olduðu tespit edildiði belirtilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Anýt Çýnar Aðacý'nýn restorasyon uygulamasý KKTC Orman Dairesi TCOGM Orman Ýdaresi ve Planlama Daire Baþkanlýðý ile Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi iþbirliðinde uygulamalý eðitim vermek amacýyla adamýza gelen Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi personeli olan anýt aðaç restorasyonunda uzman ekip (1 mühendis ve 1 iþçi) ve dairemiz ekipleri tarafýndan birlikte gerçekleþtirilmiþtir. Ýlerleyen günlerde ülkemizdeki tüm anýt aðaçlarýmýz Orman Dairesi tarafýndan gözden geçirilerek restorasyon uygulamasýna ihtiyacý olan tüm aðaçlarýmýza müdahale edilecek ve bu aðaçlarýmýzýn gelecek nesillere miras býrakýlabilmesi için gereken çalýþma yapýlacaktýr." Avrupa Komisyonu, AB'nin aramakurtarma alanýndaki imkanlarýnýn yükseltilmesi amacýyla Güney Kýbrýs'a yer uydu istasyonu yerleþtirilmesine karar verdi. Politis gazetesi "Yer Uydu Ýstasyonu Kýbrýs'a... AB'den Destekle AramaKurtarma Alaný Yükseltiliyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Avrupa Komisyonu'nun bu kararýný, dün, "Argonaftris (Argonot) " tatbikatýnýn üçüncü aþamasýný izleyen Rum Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis'in açýkladýðýný yazdý. Habere göre Ýliadis, Avrupa Komisyonu'nun, AB'nin arama-kurtarma alanýndaki imkanlarýný yükseltecek yer uydu sisteminin yerleþtirilmesini Güney Kýbrýs'a havale etmeye karar verdiðini belirtti. "Bu þekilde, (Güney) Kýbrýs, barýþ ve istikrar faktörü ve krizlerle mücadele istasyonu olarak yükseltiliyor" þeklinde konuþan Ýliadis, istasyonunun nereye yerleþtirileceðinin hala incelenmekte olduðunu ifade etti. AVUSTRALYALI ÞÝRKET ALTIN VE BAKIR ARAYACAK Avustralya'da faaliyet gösteren "Motopia" isimli þirket, Güney Kýbrýs'ta altýn ve bakýr gibi deðerli maden arama faaliyetlerinde yer alacak. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, "Metopia" isimli þirket, Güney Kýbrýs'ta maden aramalarý gerçekleþtiren "Treasure" þirketini alarak bu alanda faaliyet göstermeye baþladý. Habere göre, söz konusu þirket "PefkosLaksia", "Kambia-Matiatis(Matyat)-Sia (Þa)" ve "Vrecha" (Daðaþan) bölgelerinde hali hazýrda mevcut kazýlarý sürdürecek. DÝPKARPAZ'DAKÝ RUM OKULLARINA YÖNELÝK ATAMAYLA ÝLGÝLÝ TASARI ÝLERÝ GÖTÜRÜLÜYOR Rum Meclisi Eðitim ve Göçmen Komitelerinin, Dipkarpaz'daki Rumlara ait ilkokul ve ortaokula yönelik öðretmen atamalarýna iliþkin münhallerin yüzde 50'sinin KKTC'de yaþayan Rumlarýn çocuklarýna ayrýlmasýný öngören yasa tasarýsýný ileriye götürmeye hazýrlandýðý belirtildi. Haravgi gazetesi ve diðer gazeteler, Rum Meclisi Eðitim ve Göçmen Komitelerinin, ilgili yasa tasarýsý hakkýnda "kamu çýkarýna" atýfta bulunduklarýný yazdý. KIBRIS YILANLARI ÝÇÝN YUVA Rum Ormancýlýk ve Çevre Dairesi'nin, "LÝFE-FÝSÝ" (icostacy) programý çerçevesinde, Kýbrýs yýlanlarýn korunmasý amacýyla taþlardan yuva (sýðýnak) hazýrladýðý belirtildi. Politis gazetesi, Rum Ormancýlýk ve Çevre Dairesi'nin, daðlýk bölgelere taþ yýðýnlarý (rock piles) koyarak yýlanlarýn buralarda sýðýnmalarýna olanak saðladýðýný yazdý. Habere göre yýlanlar için 35 adet yer hazýrlandý. LARNAKA'DA VÝNÇ DEVRÝLDÝ... BÝR ÖLÜ, ÜÇ YARALI Larnaka'da Finikudes bölgesinde, dün akþam þiddetli rüzgarýn etkisiyle bir vincin devrilmesi üzerine, bir kiþinin öldüðü; üç kiþinin de yaralandýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi "Vincin Düþmesiyle Ýngiliz Kadýn Öldü... Sebep Larnaka'daki Hava Þartlarý" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde vincin devrilmesiyle dört arabanýn hasar gördüðünü yazdý. Arabalarýn birinde bulunan, daimi olarak Güney Kýbrýs'ta ikamet eden bir Ýngiliz kadýnýn hayatýný kaybettiði, eþinin ve arabada bulunan bir baþka kiþinin de yaralandýðýný kaydeden gazete, ayrýca vincin düþmesiyle yabancý uyruklu bir kiþi de elinden yara aldý.

11 12 Ekim 2012 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Suriye uçaðý zorla indirildi, gerilim artýyor Türkiye, silah taþýdýðý iddiasýyla Suriye Havayollarýna ait bir yolcu uçaðýnýn Türk F 16 uçaklarýnýn zorlamasýyla Ankara Esenboða Havaalanýna indirilmesinin yankýlarý devam ediyor. Suriye ve Rusya olaya tepki gösterdi. 'TÜRKÝYE ULUSLARARASI SÝVÝL HAVACILIK KURALLARINI ÝHLAL EDÝYOR' Rus RT Televizyonu'na konuþan Suriye Sivil Havacýlýk Direktörü Ceyda Abdüllatif, uçaktaki yolcularýn çoðunun yaþlý, kadýn ve çocuk olduðunu belirterek, "Bu insanlar beþ saat 25 dakika uçakta bekledi. Bu davranýþ insani normlara uymuyor" dedi. Olayý Uluslararasý Sivil Havacýlýk Örgütü'ne þikayet edeceklerini ifade eden Suriyeli yetkili, uçakta sadece siviller ve onlara ait bagajlar bulunduðunu söyledi. 'KORSANLIK BU' Lübnan'dan yayýn yapan El Manar televizyonuna konuþan Suriye Ulaþtýrma Bakaný ise Türkiye'yi "korsanlýk"la suçladý. Bakan Mahmud Said, yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin hamlesinin, "sivil havacýlýk anlaþmalarýyla çeliþen hava korsanlýðý" anlamýna geldiðini belirtti. RUSYA: HÝÇBÝR SÝLAH YOKTU Rus Ýnterfax ajansýna açýklamada bulunan üst düzey bir yetkili, "Suriye'ye askeri cihaz göndermek isteseydik yasadýþý yollar tercih etmezdik. Resmi düzeyde olayý çözerdik" þeklinde konuþtu. Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü A.K.Lukaþeviç ise, Ankara'dan "detaylý açýklama" beklediklerini duyurdu. Açýklamada, "Askeri mühimmat taþýdýðý þüphesiyle durdurulan ve 8 saat alýkonulan uçakta bulunan 17 Rus yolcunun Rus Büyükelçiliði yetkilileriyle görüþmelerine izin verilmedi. Yolcularýn yaþam ve güvenlikleri tehlikeye atýldý" denildi. 'YOLCULARA ZORLA BELGE ÝMZALATILDI' Russia Today televizyonu ise uçakta bulunan yolcular ile mürettebata zorla bazý belgeler imzalatýldýðýný bildirdi. Habere göre, Türk yetkililerinin zorla imzalattýðý belgelerde, uçaðýn "acil iniþ" yaptýðý ve Türk savaþ uçaklarýnýn müdahale etmediði yazýyordu. Yolcu uçaðýnýn hosteslerinden Þerin Aziz, "Uçakta belgeleri imzalamak istemeyen iki yolcu ve iki mürettebat darp edildi. Kaptan pilot, 'acil iniþ' belgelerini imzalamamasý halinde gözaltýna alýnmakla tehdit edildi" dedi. MALÝKÝ: TÜRKÝYE KÜSTAHÇA DAVRANDI Irak Baþbakaný Nuri El Maliki Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'le görüþmesinin ardýndan þöyle konuþtu: "NATO'nun Suriye'de kriz sürecine müdahil olmamasý gerekir. Türkiye küstahça davranýyor. Suriye halkýna kendi kararýný empoze etmek istiyor. Bu yüzden, uluslararasý toplum müdahil olmalý ve Türkiye'yi durdurmalý" dedi. BOZDAÐ: YASAK MALZEMELER TÜRKÝYE'NÝN ELÝNDE Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað þöyle konuþtu: "Biz Türkiye olarak, Türkiye'nin topraklarý kullanýlarak, Suriye yönetimine silah taþýnmasýna rýza göstermeyiz. Ýstihbaratýn kaynaðýný söylediðinizde onun mahremiyeti ortadan kalkar. Ruslar uçakta askeri teçhizat olmadýðýný iddia edebilir. Türkiye'nin yaptýðý inceleme sonucunda uluslararasý sivil havacýlýk kurallarýna aykýrý malzeme bulunduðu tespit edildi ve bu malzemeler Türkiye'nin elinde. Bunun ayrýca ispata ihtiyacý yok. " (EmekDünyasý.Net/Ajanslar/T24) Hristofyas "vatanseverlik" çaðrýsýnda bulundu Rum Bakanlar Kurulu, yatýrým ve kalkýnma amaçlý kullanýlmak amacýyla hazýrlanan 300 milyon Euro'luk bir destek paketini dün onaylarken, pakete kaynak olarak Güney Kýbrýs'ýn sözde Münhasýr Ekonomik Bölgesindeki (MEB) parseller için açýlan ikinci tur ihaleden elde edilecek gelirleri ve Avrupa Yatýrým Bankasý'nýn (AYB) kredisini gösterdi. Politis ve diðer gazeteler, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas hükümetinin Güney Kýbrýs'ýn içerisinde bulunduðu ekonomik krizin aþýlmasý amacýyla hazýrladýðý ve orta ölçekli iþletmelerle, turizm ve inþaat gibi sektörlerin desteklenmesini amaçlatan önlemler paketinin dün Bakanlar Kurulunca onaylandýðýný yazdýlar. Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu'nun dün yaptýðý açýklamada, söz konusu pakette yer alan önlemlerin mali kaynaðýnýn, ikinci tur doðalgaz ihalesinde anlaþmaya varýlacak þirketlerden elde edilecek gelir ve Avrupa Yatýrým Bankasý'ndan alýnacak kredi olduðunu açýkladýðýný yazdýlar. Habere göre Stefanu, 300 milyon Euro'luk destek paketinin 200 milyonluk kýsmýnýn doðalgaz, geriye kalan 100 milyonluk kýsmýnýn ise AYB'den alýnacak krediyle oluþturulacaðýný vurgularken, paketin bugün siyasi partilere gönderileceðini de ifade etti. HRÝSTOFYAS: "1974'TEKÝ GÝBÝ VATANSEVER OLUN" Diðer yandan Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas, ekonomik krizle mücadelede sendikalar ve iþverenlere "1974'te olduðu gibi vatansever davranmalarý" çaðrýsý yaptý. Habere göre Salý günü düzenlenen "Economist" toplantýsýnda konuþan Hristofyas, Yabancýlar yasa dýþý bahisten tutuklandý Rum polisinin, Oroklini'de bulunan ve Ýsraillilerin kaldýðý eve düzenlediði baskýnda, yasa dýþý bahis (online kumar) çetesine mensup olduðuna inanýlan 4 yabancýnýn tutukladýðý belirtildi. Haravgi gazetesi ve diðer gazeteler, Rum polisinin, Ýsrail makamlarýnýn Güney Kýbrýs ve Hollanda üzerinden yasa dýþý bahis yapýldýðýný Büyükelçinin komisyon aldýðý ortaya çýktý Güney Kýbrýs'ýn Umman Büyükelçisi Mihalis Zaharioglu'nun, Umman'da müteþebbis faaliyetlere katýldýðý belirtildi. Politis gazetesi manþetten aktardýðý haberinde, Kýbrýs Rum þirketi Mouzas Group ile iki Ummanlý iþadamý arasýnda, Mouzas Group'un Umman'a girmesi için 2012 Nisan ayýnda imzalanan anlaþmada, grubun gelecekte "Güney Kýbrýs'ýn, doðalgazdaki beklentiler ve bazý düzeltme hareketleriyle, 2-3 yýl içerisinde kendine gelebileceðini" belirtirken Rum ekonomisinin bankacýlýk sektörünün denetimsizliðinin kurbaný olduðunu ifade etti. RUM ELEKTRÝK KURUMU'NA AYB'DEN KREDÝ YOK Gazete bir diðer haberinde ise, bütçesindeki sýkýntýlarý aþmak ve borçlarýný ödemek için AYB'e kredi baþvurusunda bulunan Rum Elektrik Kurumu'nun (AÝK) olumsuz yanýt aldýðýný yazdý. Habere göre AYB, elektrik üretimi için 2015 yýlýna kadar doðalgazýn kullanýlacaðýna dair elle tutulur bir veri yada herhangi bir anlaþma sunmayan AÝK'e, talep edilen 130 milyon Euroluk krediyi veremeyeceðini bildirdi. AYB, söz konusu kredinin ancak doðalgazla elektrik üretimi yapýlacaðý ve bu doðalgazýn tedarik edilmesine iliþkin anlaþma sunulmasý taktirde verilebileceðini vurguladý. ÇOK ÇOCUKLU AÝLELER AÇLIK SINIRINDA Simerini gazetesi ise manþetten verdiði haberinde, Yunanistan'da yaþanan bazý durumlarýn Güney Kýbrýs'ta da görülmeye baþlandýðýný, Güney'de yaþayan çok çocuklu ailelerin çoðunluðunun açlýk sýnýrýnda bulunduklarýný yazdý. Gazete, ailelerin birçoðunun evlerinde elektrik ve sularýn kesik olduðunu, evlerine haciz gelme tehlikesiyle karþý karþýya olduklarýný, çok çocuklu aileler derneðinden aldýklarý yardýmlarla yaþadýklarýný ve hatta bazý ailelerin çöplükten çöp toplayarak geçindiklerini belirtti. tespit etmesi ve bunun ortaya çýkarýlmasýna iliþkin talebi üzerine düzenlediði operasyonda, aralarýnda Ýsrail uyruklu kiþilerin de bulunduðu 8 kiþiyi tutukladýðý ve evde bulunan bilgisayarlara da el koyduðunu yazdý. Habere göre polis evde ayrýca uyuþturucu ve silah da tespit etti. Tutuklananlar arasýnda Ýsraillerin yaný sýra Vietnamlý da bulunuyor. üstleneceði herhangi bir anlaþmayla ilgili komisyon almaya hak sahibi olan kiþiler arasýnda Rum Büyükelçi Zaharioglu'nun da adýnýn geçtiði belirtildi. Habere göre Zahaioglu, belgede, yüzde 1 oranýnda komisyon almaya hak sahibi olarak görülüyor. Zaharioglu ise dün yaptýðý açýklamada aleyhindeki bilgileri reddetti. Türkiye Ýlerleme Raporu ve Füle'nin açýklamalarý CHP'li Eryýlmaz Esad ile görüþtü CHP Hatay Milletvekili Refik Eryýlmaz, Pazartesi günü Þam'da Suriye Cumhurbaþkaný Beþar Esad ile görüþtü. Reuters'a açýklamalarda bulunan Eryýlmaz, Esad'ýn "Türkiye'nin halký ile bir sýkýntýmýz yok. Türkiye ile savaþ istemeyiz" dediðini bildirdi. Eryýlmaz, "Esad'ý yönetimi býrakmaya niyetli görmedim, gidecekse seçimle gitmek istediðini söyledi" dedi. Eryýlmaz, Esad'ý "kuþatma altýnda olan bir ülkenin devlet baþkaný gibi" bulmadýðýný ve buna þaþýrdýðýný kaydetti. Þam'a biraz ürkerek gittiðini ve bombalarýn patladýðý bir ortam görmeyi beklediðini kaydeden Eryýlmaz, "24 saat kaldým. Ortamý bir yýl önce de gittiðim Þam'dan daha rahat gördüm. Sokaklarý dolaþtým, insanlar iþinde-gücünde. Bir tek kurþun sesi dahi duymadýk. Sadece geleceðimiz günün akþamý þehrin giriþ noktasýnda El Kaide'nin bir saldýrýsý oldu, o kadar" dedi. Eryýlmaz, Esad'la görüþmesi ve Þam izlenimlerini CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na bir rapor halinde sunacaðýný da bildirdi. (T24) Rum basýný, AB Türkiye Ýlerleme Raporu'nda "Türkiye'nin Kýbrýs'ta alternatif çözümden bahsettiðine ilk kez dikkat çekildiðini" öne sürdü ve AB Komisyonu Baþkaný Stephan Füle'nin açýklamalarýna yer verdi. Fileleftheros " 'Suçsuz Gösterilme' Sulandýrýldý - AB: "Türk Yetkililer Ne Yazýk Ki Kýbrýs'ta Alternatif Çözümlerden Bahsediyorlar - Füle: Müzakerelerin Yeniden Baþlamasýn Ancak Bunun Sýfýrdan Olmasýn" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde Türkiye'nin AB ilerleme raporu ve Füle'nin açýklamalarýný geniþ þekilde aktardý. Gazete, ilerleme raporunda "Türk yetkililerin Kýbrýs'ta alternatif çözümlerden bahsettiklerini" ve bunun "bir ilk olduðunu" iddia etti. Gazete haberde ayrýca Füle'nin ilerleme raporunu sunumunda yaptýðý açýklamaya da yer verdi ve Füle'nin "Kýbrýs'ta seçimlerden sonra müzakere sürecinin yeniden baþlamasýný istedikleri ancak bunun sýfýr zeminden olamayacaðý" þeklindeki sözlerini öne çýkardý. Diðer gazeteler ise konuya iliþkin haberlerini þu baþlýklarla yansýttýlar: Haravgi: "Komisyon Türkiye'nin Kýbrýs'la Ýliþkilerini Normalleþtirmesini Ýstiyor - Füle Baþlýklarýn Yeniden Açýlmasýndan Bahsetti". Politis: "Ýki Taraflý Mesajlar Ýçeren Rapor - Füle'den Lefkoþa'ya Baþlýklarýn Açýlmasý Mesajý". Alithia: "Ýlerleme Raporunda Havuç ve Kýrbaç". Simerini: "Alternatif Çözümlere Fren - Füle: Kýbrýs'ta Çýkmazdan Kurtulma Zamaný Geldi". AKDENÝZ HAVA SAHASI ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ Akdeniz hava sahasýnýn düzenlenmesine iliþkin Güney Kýbrýs, Yunanistan, Ýtalya ve Malta'nýn iþbirliði yapmasýyla ilgili "BLUE MED" devletlerarasý anlaþmanýn Cuma günü imzalanacaðý bildirildi. Politis gazetesi "Akdeniz Hava Sahasý Ýçin Ýþbirliði... Anlaþma Ýmzalanýyor" baþlýklý haberinde, Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Efthimios Flurencos'un, Cuma günü Limasol'da düzenlenecek olan özel törenle, fonksiyonel hava sahasý bloðunun kurulmasýna iliþkin BLUE MED devletlerarasý anlaþmaya imza atacaðýný kaydetti. Yapýlan resmi açýklamaya göre BLEU MED fonksiyonel hava sahasý bloðunun, hava trafik idare aðýnýn maksimum kapasitesi ve sonuç alýcýlýðýna ulaþma amacýyla, Akdeniz hava sahasýnýn düzenlenmesine iliþkin Güney Kýbrýs, Yunanistan, Ýtalya ve Malta'nýn iþbirliðiyle ilgili olduðunu aktaran gazete, törenin, "Single European Sky - A Time For Action" Konferansý çerçevesinde gerçekleþtirileceðini belirtti.

12 12 12 Ekim 2012 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Siniler dolu gadmer Belimden düþdü kemer Bu sevdaya düþeli Yediðim da beni yer Samizdat Hakikatlere Dayanacak Gücünüz Var mý? Soner Yalçýn KIRMIZI KEDÝ "Üst kademedeki hýrsýzlýklarýn boyutu büyüdükçe alt kademedeki hýrsýzlýk yapanlarýn cezalarý daha acýmasýz hale gelir." Machiavelli OLUR BÝTER Ama þunu da aklýna ko Baþýmýza gelen bütün bu þeyler dünyada olmamaktan daha iyi Hem bizim için hasret falan da neymiþ ki sen orda yýldýzlara bakar dalarsýn ben burda cigaramý yakar dalarým iþte olur biter A. Kadir Hürriyet Sinemasý, Artam Kültür ve Sanat Merkezi oluyor Gönendere'deki eski Hürriyet Sinemasý, Artam Kültür ve Sanat Merkezi olarak hayata geçiriliyor. "Tiyatro Aþhk" olarak, KKTC ve Türkiye baþta olmak üzere dünyanýn dört bir yanýna "Modern Meddah" sloganýyla üretilen "Hüseyin Köroðlu Ýle Iþýða Yürüten Adam" adlý gösteri Artam Kültür ve Sanat Merkezi'nin açýlýþýnda sahneye konulacak. Merkezin açýlýþý ve gösteri, 13 Ekim Cumartesi akþamý saat 19:30'da yer alacak. AÞHK Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroðlu, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "Son dönemde dünyanýn gündemine oturan kriz, enflasyon, iþsizlik, güvensizlik gibi bir ülkeyi derinden etkileyecek olumsuz koþullara raðmen, doðumu gerçekleþtirilen "TÝYATRO AÞHK"ýn ilk kez perde açacaðý mekan bizim için çok önemli idi. Hayata geçireceðimiz bakýþ açýsý farklý oyunlarýn daha çok KKTC'de ve Türkiye Cumhuriyeti'nde oynanacak olmasý, sanatýn yerelden tekrar yeþereceðine olan inancýmýz ve Hüseyin Köroðlu'nun doðduðu köy olan Gönendere'de ilk kez sahneye çýkacak olmasý, bu tercihi yapmamýzda etkili oldu. Mesarya bölgesine adeta bir ýþýk gibi doðacak olan ARTAM Kültür ve Sanat Merkezi, inanýyoruz ki bölgenin tekrar eski günlerdeki gibi hareketlenmesine ve üzerindeki ölü topraðýný atmasýna yardýmcý olacaktýr." Ýnsanlara ulaþmak için en etkili yollardan birinin tiyatronun büyüsü olduðunu dile getiren Köroðlu, "Yeter ki tiyatro sanatýnýn gerekleri, ilkeleri gözetilsin ve düzeyli olsun. Unutmayalým ki gerçek sanatsever, kendisine içtenlikle yaklaþan hiçbir etkiye tepkisiz kalmaz" dedi. Hüseyin Köroðlu'nun kurguladýðý, orijinal metinler hariç yazdýðý, yönettiði ve ayný zamanda "Modern Meddah" yaklaþýmý ile oynadýðý "Hüseyin Köroðlu Ýle Iþýða Yürüten Adam" projesinin en önemli amaçlarýndan biri; izleyenlerde bir iç hesaplaþma yaþatarak, insanýn kendi içinde kendi ile yüzleþmesini saðlamak. "Modern Meddah" yaklaþýmý ile sunulacak olan gösteri; katýlýmcýlarýn zaman zaman eðlenerek, zaman zaman düþünerek, zaman zaman da kendi kendini sorgulayarak; ruhunun derinliklerinde zaten var olan ýþýðý yakalamasýný, ya da o ýþýða yaklaþmasýný saðlayacak. NOBEL EDEBÝYAT ÖDÜLÜ'NÜ ÇÝNLÝ YAZAR MO YAN KAZANDI Nobel Edebiyat Ödülü bu yýl Çinli yazar Mo Yan'a (57) verildi. Ýsveç Akademisi Daimi Sekreteri Peter Englund, yaptýðý açýklamada, 2012 yýlý Nobel Edebiyat Ödülü'nün Çinli yazar Mo Yan'a verildiðini bildirdi. Englund, Çinli yazar Mo Yan'ýn, eserlerinde "tarih, masal ve çaðdaþ olaný harmanlayan sanrýsal gerçekçiliðini" övdü. Çin'in kuzeydoðu bölgesi Shandong eyaletinde doðan yazar, çiftçilikle geçinen bir ailenin çocuðu. 12 yaþýnda okulu býrakan yazarýn ilk kýsa hikayesi, 1981 yýlýnda bir edebiyat dergisinde yayýnladý, 1986 yýlýnda ise yazar ilk kýsa romanýný kaleme aldý. Geleneksel Çin edebiyat kültürü ile birlikte, eserlerinde kendine özgü bir dünya yaratan yazar, bu dünyada fantezi ile gerçekliði birleþtiren bir tarza sahip. -öykü- Gülsade Soykök BERLÝN'DE ÜÞÜTEN YALNIZLIK... Kayýþý kopuk yaþam mücadelesinde, bildik koþuþturmacasýnýn aksine boþ saatiydi galiba. Onu "Ferrari'sini Satan Bilge"yi okurken buldum. Beni sürpriz bir þekilde karþýsýnda görünce, orta karar hayra yorulacak bir düþten uyandýrýlmýþçasýna mahmur bir edayla gülümsedi: -Tavþan kaný çay demledik içelim mi? -Hastaya ilaç sorulmaz bilmiyor musun, der demez de çaylarýmýzý bir koþu getiriverdi. -Senin Ferrari'n olsa, satar mýydýn? Yanýt vermek yerine, susma hakkýný kullandý. Ýtalya ve Miami sokaklarýnda gördüðüm hiçbir Ferrari'yi, sahipleri satmayý düþünmüyordu sanýrým. Kimbilir o varsýllarýn garajlarýnda, nice deðerli arabalar vardý. Bilge olup olmamaksa, kýl kadar umurlarýnda mýydý sanki? Derin bir iç çekiþten sonra o, "Bizim de Berlin'deyken sarý bir Ferrari'miz vardý..." dedi. Kimsenin duymasýný istemeyen bir alçakgönüllülükle. Geçmiþin derin dehlizlerine dalmýþ ve yüreðinde býraktýðý sýzýnýn katsayýsýyla, gözleri buðulanmýþtý. Mazinin kalbur deliklerinde, köstebeklerle tanýþ çýkan bir tek o deðildi. Bendeniz de geçmiþe çengel atarak takýlýp kalýrým. Dudak büktüðüm o günleri anarken bile þakaklarým sýzlar; gözlerimden süzülen iyotlu sulara, bir türlü engel olamam. Onunla seksenli yýllarýn ortasýnda, meslek sahibi olma derdimizin tavan yaptýðý dönemde tanýþtýk. Orta disiplinli okulda, yatýlý okuyorduk. Haftasonlarý evimize yollatýlýyor, Çarþamba günleri ö.s. ipini/kazýðýný kopartanlarýn cirit attýðý çarþýda maðazalarý turlardýk. Hapisaneden þartlý tahliyeyle salýverilmiþ kader mahkumlarý gibi, kýsa süreli özgürlüðün tadýnýn çýkartýlmadýðýný kim iddia edebilirdi ki?! Elim, her daim olduðunca sýkýydý. Kendime tek kuruþluk masrafý, zorunlu olmadýkça gözden çýkartmazdým. Kýt öðrenci maaþým, kardeþlerimi sevindirirdi sadece. Çoðu kez samimi arkadaþlarla birlikte, bizimkilerin sansüründen geçme baþarýsýna eriþmiþ asker ailelerine, sýrayla misafirliðe giderdik. Anlattýðýmýz her saçmalýða gözlerinden yaþlar gelene kadar gülmeleriyle, stresimiz bir nebze azalýrdý. Bir dahaki ziyaretimizi, kel tiryakilerin özlemiyle bekleþirlerdi. Týkýndýðýmýz kýsýr, pasta ve böreklerin üzerine, ince belli bardaklarda içilen -memleket hasretitavþan kaný çay yüzünden, koruma altýna alýnan tembel "pandalara" dönmüþtük. O, hiç gezgin birisi deðildi. Fazla bir beklentisi olmadýðý kanaatkar yaþama olabildiðince pozitif bakar; gerilip duranlarýn derdinin ne olabileceðini, zahmet edip de düþünmezdi. Liman þehri Maðusa'da okuyor olmamýz, komik yapýmýzýn kalsiyumdan daha da zenginleþmesiyle kalmadý. Lepiska saçlarý beline gelen, yanaklarý hafif çilli arkadaþýmýz S...'ye, bir gemi kaptanýnýn çarpýlmasýný Eros bile önleyemedi. Martýlar ve giyilen üniformalarýn rengi bile beyazdý. Masumiyetin, saflýðýn renk sayýlmayan rengi beyaz. Seni kim kaybetti ki o bulacaktý? Kýzýn ailesi, "Böylelerinin, her limanda bir tane kýrýðý olur!" diyerek görüþmelerine taa baþýndan ambargo koymuþtu. Kaptana açýk denizlerde ya da kýyýlarda avlanamayan üzgün martý gibi kanat çýrpýp ufuklarda uzaklaþmak düþmüþtü. Ailesinin sözünden bir milim sapmayan arkadaþým, (yýllarca kendini tebrik ededursun) can sýkýntýsýndan sýkça içtiði kahvelerin falýný baktýrýrdý. Bir gün dilek tutarak baþ parmaðýný bastýrdýðý fincan dibindeki telvede "C" harfi belirivermiþti. Ýster tesadüf, ister kader deyin, onu adýnýn baþ harfi "C" ile baþlayan birisi istediði anda tereddütsüz kabul ediverdi! Delikanlý, kara kuþak sahibi bir karateciydi. Kimsenin bizim arkadaþa hiçbir açýdan yan bakacak ve laf atacak cesareti yoktu. Ancak eceline susayan, bunu deneyebilirdi. Ah! Bir de yer kýtlýðýndan öte cami duvarýna iþeyen baþýboþ sokak köpekleri, safça bu hatayý iþleyebilirdi. Daha o zamanlar naçizane olarak þu teþhiste bulunmuþtum: -Bu çocukta þeytan tüyü var. Gamzesini meydana çýkartan gülümsemesiyle, sana karþý iþleyeceði her suçu yargýya baþvurmaksýzýn affettirebilir! Gidiþat, beni hiç yanýltmadý. Aynen dediðim gibi oldu. Zaten görülen köye, artýk eskisi gibi rehber istemiyorlardý. Ve iyi bir gözlemci olduktan sonra, falcý olmaya da gerek yoktu. Zorluklarla evlendiler. Delikanlý eli yüzü düzgün bir eðitim almadýðý için, kaldýrým mühendislerinin kaderine ortak oldu. Þanssýzlýklar, bir türlü yakalarýný býrakmadý. Dolayýsýyla, hiçbir baltaya sap olamadý. Ekonomik krizler, ilk þamarýný onlara attý. Arkadaþýn engin sabrý, hoþgörüsü ve katýksýz sevgisiyle bu günlere ulaþabildi. Sýfýrý tüketme noktasýnda çareyi Berlin'e kapaðý atmakta aradýlar. Arkadaþým, ücretsiz izin aldý. O sýralar ikinci çocuðuna hamileydi. Eþi onu kara kýþta buz gibi temiz, sessiz ve gurbet bile kokmayan bir hastane odasýna yatýrmýþtý. Minik kýzý da yanýbaþýna býrakýlmýþtý. Düþük tehdidi olduðu için, kýmýldamadan yatmak zorundaymýþ. Bir tek tuvalet için kalkmasýna izni varmýþ doktorunun. Ziyaretine doðru-dürüst gelen hiçbir akrabasý yokmuþ. Erkekler Alaman esiri gibi çalýþýrken, çocuklar yabancý düþmanlýðýnýn arasýra hatýrlatýldýðý okullarýna baþlarý önde gidip geliyorlarmýþ. Göçmen kadýnlar; ince, özenli tuðlalarla örülü dört duvar arasýnda, sessizce ev iþlerini yapmakla meþgullermiþ. Oralarda Türk'ün sineði bile výzýldasa, þikayet halinde Nazi kýlýklý polisler kapýya dayanýr; anlayamadýklarý dilde havlar gibi, ihtarlarýný kemçirdikten sonra giderlermiþ. O, yalnýzlýktan bunaldýðý bir gün, etraf bembeyaz karla kaplýyken, açýkta kalan çam aðaçlarýnýn tepesine konan adýný ve cinsini bilemeyeceði kuþlardan fal tutarmýþ bahtýna. Ona göre içinden geçirdiði aðacýn tepesine kuþun konmasý halinde, tuttuðu dilek anýnda gerçekleþirmiþ. Hangi Alaman daðýnda kurt öldüyse, eþinin akrabalarý ziyaretine gelmiþler! Fesat yengesi bay C...'ye hangi vasýtayla gidip geleceðini safça (!) sormuþ. O, gururdan uzak bir edayla "Bizim sarý Ferrari'yle tabii ki..." demiþ. Kadýn dudaklarý kýskançlýktan titreyerek "Bunca yýldýr Berlin'de Alaman esiri gibi çalýþýyoruz. Ýkinci el bir düldülümüz bile yok" demiþ ve eklemiþ: "Bir yýlda Ferrari almanýz ne iþ deyin bakalým?" "Akraba akrepten beterdir" dedim ukalaca. Ýlk fýrsatta öyle bir sokarlardý ki, panzehiri temin edip yaþama dönebilmeniz boþ bir hayalden öteye gidemezdi. Ama içten pazarlýklý akrabalar, tüm birikimlerini Türkiye'de deðerlendirmiþler. Emeklilik zamanlarý geldiðinde iyicene tükenmiþler. Burunlarýnda sýla hasreti tütmüþ. Ülkelerine, artýk daha da yabancýlaþan insanlarý arasýna dönmenin, sinsi beklentisiyle didiþmiþler. Arkadaþa, "Niye Berlin'de kalmadýnýz? Çocuklarýnýzýn hayatý olsun kurtulurdu. Siz zaten baþtan kaybettiniz" dedim. Ýþyerindeki yetkili birisinden adresine bir mektup gelmiþ. Eðer dönmezse, iþinden atýlacaðýnýn uyarýsý kibarca yapýlmýþ! Daha çocuðunu bile doðuramadan, doktor raporu alarak düþmüþler tezek kokulu, kýrk yýldýr çözümü sazanca bekleyen ateþkesli Kýbrýs'a. Þimdilerde ne mi yapýyorlar? Ayarý bozuk zaman ne de çabuk geçmiþ meðer. Minik kýzýnýn artýk bir kýzý var. Toruna arkadaþýn adýný verdiler. Þimdi ölene dek onun sponsoru olacak Kýbrýs usulünden. Oðlunun gözü okumak ve bir baltaya sap olmaktan çok uzak ne yazýk ki. Çocuða yerli bir kýz, kancayý takmýþ. Baþarýyla uygulanan soðuk savaþ taktikleriyle, çocuðu evlenmenin eþiðine çoktan sürüklemiþ. Arkadaþ, gençliðinde çýkarmadýðý akneleri þimdi çýkartýyor! Benden beþ yaþ küçük arkadaþým, konuþurken bile uyuklayacak denli hayat yorgunu. Gamzeleri ve gülüþü hiç eskimeyen bay C..., habire son model arabalar alýyor. Borcu ve hevesi biter bitmez daha yeni modelleri gönlünden geçirmesinin önüne hangi yasa geçer? Herþeye karþýn arkadaþým bir o kadar da mutlu ki... Angut kuþlarý gibi, eþini ölene dek her koþulda bekleyecek mangal yüreðe sahip! Büyük söylemeyeyim ama, bulunmaz Hint kumaþý türünden öylesi adamý, bizim villaya yarým günlüðüne gancelliden içeriye bahçývan diye sokmam bile. Neden mi istiyorsunuz? Abidik-gubidik hayat, sandýðýmýzdan çok kýsa aslýnda. Bir daha hiçbir yaratýcý güç, eksik/gedik yaþadýk diye bizi bu rezil dünyaya vize alsak bile getirmez!..

13 12 Ekim 2012 Cuma MARJÝN ÝTTÝFAK Celal Özkýzan Baraka Aktivisti Sol içindeki ittifaklarýn hangi zamanlarda, hangi koþullarda ve hangi ilkeler çerçevesinde yapýlmasý gerektiði son zamanlarda Kýbrýslý Türk solunun radikal kesimlerini meþgul eden bir tartýþma. Bu tartýþma, tartýþmayý dýþarýdan takip eden kiþilerin algýsýnda kýsa vadede olumsuz bir algý yaratsa da; Kýbrýslý Türk solu, bu tür tartýþmalarýn uzun vadede kendi teorik, politik ve entelektüel birikimine büyük katkýlarý olacaðýný, ve daha pratik bir noktadan baktýðýmýzda, bu tartýþmalarýn, Kýbrýslý Türk solunun, toplumsal yapýnýn düþünsel alanýndaki etkinliðini artýrmasýnda ve hegemonya kurmasýnda iþlevsel olacaðýný söylemek gerekir. Bunun yanýnda, ittifak konusu Kýbrýslý Türk solunun sadece kendi arasýndaki bir sorun deðildir. Kendini solda tanýmlayan CTP ve TDP (ama özellikle de CTP) gerek Kýbrýs sorunu konusunda, gerekse de neoliberal uygulamalar baðlamýnda Kýbrýslý Türk bujuvazisi ile de ittifaka girilebileceðini dile getiriyorlar. Kýbrýslý Türk burjuvazisi (ki Kýbrýslý Türk burjuvazisinin kurumsallaþmýþ baþat öðeleri arasýnda Ticaret Odasý ve Sanayi Odasý gösterilebilir) ile belirli koþullarda ittifak kurulup kurulamayacaðý sorusu çok önemlidir; çünkü dile getirilen bu türden ittifaklarý/ittifak önerilerini tartýþ(týr)mamak ve sosyalist perspektiften böylesi ittifaklarýn meþruiyetlerini sorgulamamak, toplumsal mücadele sürecinde Kýbrýslý Türk burjuvazisi ile (veya Kýbrýslý Türk burjuvazisinin belli kesimleri ile) ittifak yapmanýn ''doðal'' ve ''kaçýnýlmaz'' olarak algýlanmasýna sebep olabilir. Çok temel bir referans noktasý olarak, sýnýflý toplumlarda, etnik köken ayrýmý temel alýnarak (YERLÝ burjuvazi) güdülecek politikalarýn sosyalist bir çerçeveden bakýnca doðru olmadýðý söylenebilir. Yine de, tarihin belli dönemlerinde "yerli" burjuvazinin belli kesimleri ile bazý koþullar baðlamýnda ittifaka girmiþ sosyalist yapýlar da vardýr. Yani, temel referans noktamýzý akýlda tutarak, bu temel çerçevesinde mücadele ederken karþýmýza çýkan bazý koþullarda, burjuvazinin belli kesimleri ile pratik anlamda ittifaklarýn mümkün olabileceði gibi bir durum vardýr ortada. Yine de, bu tür ittifaklarý önerelerin iki tane soruya cevap vermeleri gerekir. Bu sorulardan bir tanesi, burjuvazinin belli kesimleri ile girilen ittifakýn gerçekten pratik mi, yoksa ideolojik bir ittifak mý olduðudur; zira burjuvazinin herhangi bir kesimi ile girilecek ideolojik bir ittifak, temel referans noktasýný en baþtan yok saymaktýr. Ýkinci soru ise, eðer birinci soruya ''pratik ittifak'' cevabý veriliyor ise, bu pratik ittifaký dillendiren kesimlerin/kiþilerin, hangi koþullarý gerekçe göstererek böyle bir pratik ihtiyacýn doðduðunu açýklamalarý gerektiðidir. Gerekçeye dair bu açýklama, elbette temel referans noktasýna göndermede bulunmalý, yani önerilen pratik ittifaka dair gerekçelerin -burjuvazi ile emekçiler arasýndaki sýnýf çeliþkisi baðlamýndaemekçilere ne tür faydalar saðlayacaðý ve emekçilerin bu süreçte özne olup olamayacaðý açýklanmalýdýr. Yerimizin darlýðý sebebiyle, K.T. burjuvazisinden sadece Ticaret Odasý'na, neoliberal süreçlerde yapýlacak pratik ittifak baðlamýnda kýsaca deðinelim. Geçmiþe dönük bir inceleme yapmak yine yer darlýðý sebebi ile mümkün olmasa da, Ticaret Odasý'nýn 1974'ten sonra ( yýllarý arasýnda) Kýbrýslý Türklerin üretimden koparýlmasýna tam destek verdiðini belirtmeden geçmeyelim. Günümüzde ise, AKP'nin dayattýðý ve Kýbrýs'taki iþbirlikçilerden bir kesiminin meclise getirdiði, diðer kesiminin ise uygulamaya baþladýðý Göç Yasasý'na karþý Ticaret Odasý'nýn tavrýna bir göz atalým. Bilindiði üzere, Göç Yasasý'nýn içerdiði en önemli unsurlardan biri de, Kýbrýslý Türk halkýnýn kurumlarýnýn özelleþtirilmesidir. 18 Ekim 2011 tarihinde,ticaret Odasý, özelleþtirmeler hakkýnda þöyle bir açýklama yapar : "Avrupa Birliði baþta olmak üzere, dünyanýn geliþmiþ ekonomilerinde özelleþtirme daha verimli, daha rekabet edebilir bir ekonomik yapý kurmak için en önemli araçtýr." Görüleceði üzere, Ticaret Odasý'nýn özelleþtirmelere desteði tamdýr. Bunun yanýnda, bu açýklamanýn alt metni okunduðunda, AB'ye giriþi savunan Ticaret Odasý'nýn, AB'yi bir "özelleþtirme cenneti" olarak gördüðü ortadadýr. Mart 2012 tarihinde, bir köþe yazarý köþesinden Ticaret Odasý'nýn Baþkan Vekili ile yaptýðý konuþmaya yer veriyor. Ticaret Odasý Baþkan Vekili'nin bu konuþmada geçen sözlerine bir bakalým : "Özelleþtirme süreçlerinde yerli iþ insanlarýnýn içinde olacaðý þekilde pozitif ayrýmcýlýk yapýlmasý gerektiðini Oda olarak düþünüyoruz. Baþka türlü zaten kendi iþ insanýmýzýn kaybolmasý riski ile karþý karþýyayýz." Görülebileceði üzere, iþsizliðin artmasýna, iþleyen emekçi kesimin hem ücretlerinin azalmasýna, hem çalýþma güvencelerinin ve haklarýnýn aþýnmasýna hem de sendikal haklarýnýn (ve hatta sendikalaþma haklarýnýn) ortadan kalkmasýna neden olan özelleþtirme politikalarý ile ilgili Ticaret Odasý'nýn tek derdi, ''bu iþten bize neden pay düþmüyor''dur. Yani Ticaret Odasý, özelleþtirmelerin emekçiler açýsýnda doðuracaðý (ve halihazýrda doðurduðu) felaket sonuçlarý hiç önemsemiyor ve tek dert ettiði þey,bu felaketten nemalanacak sermaye kesimleri arasýnda yer alýp almayacaðýdýr. Bu konuyu, ilerleyen haftalarda iþlemeye devam edeceðim. ARABACIOÐLU: Su kirliliðinin nedeni YDÜ'deki patlak DP Lefkoþa Milletvekili Mustafa Arabacýoðlu, mecliste "Saðlýk" konusunda yaptýðý gündem dýþý konuþmasýnda, pazar günü yerel bir gazetedeki habere dikkat çekerek, Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu'nun Lefkoþa ve Karpaz'daki suyun temiz olduðunu söylediðini kaydetti. Arabacýoðlu, "Sayýn bakan herhalde bu ülkede yaþamaz" dedi. Lefkoþa bölgesine gelen suyun kirliliðinin nedeninin, YDÜ kampusu içindeki su isale hattýndaki patlak olabileceðine dikkat çeken Arabacýoðlu, bu konuda kendisinin bir rapor hazýrladýðýný ve yetkililere raporu gönderdiðini söyledi. HASÝPOÐLU Eleþtirileri yanýtlayan Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu da, part time-full time konusuna deðinerek, bundan sonra alýnacak doktorlarýn full time alýnmasýný öngördüklerini, ancak Anayasa Mahkemesi'nin bunu reddettiðini belirtti. Hasipoðlu, "Bu ancak hizmet alýmý þeklinde olabilir" dedi. Sularýn temiz olduðu konusunda ise tahlil KTMMOB: Kuzey Kýbrýs'ta petrol dolum tesisine yer yoktur Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (KTMMOB) uzun süredir ülke gündeminden düþmeyen "Petrol Dolum Tesisi"yle ilgili olarak "Kuzey Kýbrýs'ta Petrol Dolum Tesisi'ne yer yok" dedi. KTMMOB Genel Baþkaný Zihni Turkan, ÇMO Baþkaný Ýlden Bektaþ, ÞPO Baþkaný Ali Kanlý'nýn katýlýmýyla Birlik Lokali'nde basýn toplantýsý düzenledi. Basýn toplantýsýna Kimya Mühendisleri, Makine Mühendisleri Odalarýnýn temsilcileri de katýldý. Petrol Dolum Tesisi inþasýna karþý çýkan KTMMOB basýn açýklamasý Birlik Genel Baþkaný Zihni Turkan tarafýndan okundu. Turkan, "Petrol Dolum Tesisi" veya bir baþka deðiþle "Sývý Yük Yükleme Boþaltma Terminali" yapýlmasýnýn gereksiz olduðuna iþaret ederek, ülke politikalarýyla hiçbir ortak paydasý bulunmadýðýný savunduðu tesisin yapýlabilmesi için ýsrarla sürdürülen çabalarýn, KTMMOB tarafýndan kabul edilemez yaptýklarý gün gerçekten sularýn temiz olduðunu ifade eden Hasipoðlu, ancak daha sonra YDÜ ishale hattýndan Taþkýnköy'e gelen suda kirlenme olduðundan, borularýn deðiþtiðini ve Güzelyurt'tan gelen suyun bu bölgelere direkt hatlardan verileceðini vurguladý Hasipoðlu Yeþilköy'de ana þebekede bir sorun olmadýðýný da ifade ederek, okulun deposunda bir sorun olduðunu kaydetti. "YDÜ ÝLE DOÐRU DÜRÜST ÝLÝÞKÝ" "YDÜ ile doðru dürüst bir iþbirliði içine girmek istiyoruz, devleti zarara sokmak istemiyoruz" diyen Hasipoðlu, hastalarýn yurt dýþýna gitmemesi, YDÜ'ye gitmesi için teþvik edip, her türlü desteði vereceðini kaydetti. YDÜ ile alacak verecek konusunda bir an önce mahsuplaþmak gerektiði üzerinde duran Hasipoðlu, bunun daha önce imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleþeceðini belirtirken, son hazýrlanan protokolü ise Bakanlar Kurulu'nda görüþülmeden durdurduðunu belirtti. olduðunu söyledi. Önüce Lefke, ardýndan Büyükkonuk ve son olarak Kalecik'te yapýlmasý kararý üretilen Tesisin ülkenin ihtiyacý olmadýðýný savunan Turkan, buna karþýn bölgenin Bakanlar Kurulu kararýyla "Kirli Sanayi ve Depolama Bölgesi" ilan edilmesini eleþtirdi. Bu kararýn, yönetenlerin ülkenin ihtiyacý olmayan Petrol Dolum Tesisi'nin yapýlmasýnda kararlý olduðunu gösterdiðini ifade eden Turkan, ülkede en küçük sanayi bölgesini tasarlanmasýnda bile Çevresel Etki Deðerlendirme (ÇED) Raporu'nun Çevre Koruma Dairesi tarafýndan hazýrlanmasý gerektiðini hatýrlattý. Turkan, Kalecik'te "Kirli Sanayi" yatýrýmlarýna ayrýlan alanla ilgili hiçbir etüd ve çalýþma olmadýðýna iddia eden, "Üstelik Bakanlar Kurulu kararýyla önce 'Kirli Sanayi ve Enerji Depolama Bölgesi" ilan edilen alanýn daha sonra 'Alçak Orman Arazisi" ilan edildiðini söyledi. "LAPTA ÝÞÝ VE ÖRNEKLERÝ"- Zehra Artemel'in hazýrladýðý "Lapta Ýþi ve Örnekleri" kitabý yayýmlandý. Kýbrýs'a özgü nakýþ türlerinden biri olan Lapta Ýþi'nin tarihçesi ile örneklerinin yer verildiði 108 sayfalýk kitap, köy kadýn kurslarýndaki kursiyerlere yönelik bilgiler içeriyor. Mersin Üniversitesi'nde Ekim tarihleri arasýnda düzenlenecek 3. Uluslararasý Kýbrýs Sempozyumu etkinlikleri kapsamýnda, Zehra Artemel'in hazýrladýðý Kýbrýs el sanatlarýndan Lapta Ýþi, Lefkara Ýþi ve Koza Ýþi'nden oluþan bir de sergi açýlacak. 13 AYNA Musa Özmusaoðlu TIPKISININ AYNISI Kalýbýmý basarým, bu maç berabere bitecek, sevgili okurlar. 21 Ekim'e ne kaldý ki! Çaðýr da geldi! Görünen köy kýlavuz ister mi? Madem güçlerde bir denge var, beraberlik kaçýnýlmazdýr. Aha Ankara da desteðini aleni olarak yapmýyor. Týpký Talat'a aleni destek vermediði gibi. O halde ne yapmalý? Delege pazarý kurmalý! Sahte evrakta verilen talimatlara aynen uymalý! Talimatýn dýþýna çýkanlar derhal cezalandýrýlmalý! Yoksa, bir anda mühür elden gidebilir. Yok, yok. Küçük mühürü kimseye kaptýrmaz. Baksanýza, Sunat Atun bile saf deðiþtirdi. 21 Ekim'e kadar, bakalým ne ihanetler göreceðiz. UBP'nin kongre savaþlarý bana, Ankara savaþýný anýmsattý sevgili okurlar. Gerçekten UBP kongre savaþý ile Ankara savaþý arasýnda inanýlmaz benzerlikler vardýr. Anýmsayýnýz: Ankara savaþý Timurlenk ile Yýldýrým Bayezir arasýnda geçmedi mi? Bu savaþta da hükümdarlar karþýlýklý olarak birbirlerine meydan okumuyorlar mýydý? Aynen þimdi olduðu gibi. O zaman da saf deðiþtirme modasý vardý. Nitekim Bayezit'in saflarýnda bulunan Kara Tatarlar savaþ baþlar baþlamaz, Timur'un tarafýna geçtiler. "Tatar" dedim de birden aklýma bir þeytanlýk geldi. Ýster misiniz, bizim Ersin Tatar da son gün taraf deðiþtirsin. Sakýn "Olmaz, nayýr, nolamaz" demeyin! Olur, hatta bol bile gelir. Her neyse, Bayezit'e ihanet edenler sadece Kara Tatarlar deðildi. Anadolu Beylikleri de Timurlenk'in saflarýna katýlýnca Bayezit savaþý kaybetti ve Timurlenk'e esir düþtü. Rivayet ederler ki Timur Bayezit'e çok iyi davranmýþ. Gönlünü hoþ tutmuþ. Bir gün Timur, Bayezit'e bakarak bir kahkaha atmýþ. Bayezit, kahkahanýn nedenini sormuþ. Timur þöyle cevap vermiþ: Þu dünyanýn haline bak. Sen bir kör, ben bir topal. Hükümdarlýk ikimizden birine nasipmiþ de ona gülüyorum, demiþ. Meðer Yýldýrým Bayezit'in bir gözü körmüþ. Timur ise, bir savaþta ayaðýndan yaralanmýþ ve topal kalmýþ. Bu nedenle ona Aksak Timur veya Timurlenk derlermiþ. Timurlenk ile Yýldýrým Bayezit arasýndaki savaþý Timurlenk kazandý, Anadolu baþtan baþa yaðmalandý. Yani Timur kazandý, Anadolu halký kaybetti. Peki, UBP'nin kongre savaþýný kim kazanacak? Ne dersiniz sevgili okurlar, bu savaþ ile Ankara Savaþý arasýnda bir benzerlik yok mu? Ya kahramanlar? Onlar için neler söyleyebilirsiniz? "Týpkýsýnýn aynýsý" mý dediniz? Anlamadým!.. SATILIK ARABA 2008 model Toyota Hýlux. Full Stg

14 14 12 Ekim 2012 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Peynir, et, balýk, turþu, asma yapraðý gibi yiyeceklerin, bozulmamasý için içinde tutulduklarý tuzlu su. Binek hayvaný. 2- Hammadde iþlenerek yapýlan her türlü mal. Dikiþte kullanýlan pamuk ipliði. 3-Güç, etki veya beceri için "Alýþýlmýþýn üzerinde olan" anlamýnda kullanýlýr. Yasalara, kurallara uymayarak, gizlice. 4-Ters okunuþu "Üzme, sýkýntý verme". Tespihlerin baþ tarafýna geçirilen uzunca parça. 5-Kadýnlarýn saçlarýný tutturmaya yarayan, bazen de süs olarak kullanýlan araç. Tutsaklýk. 6-Eski dilde "Ýyilik, lütuf, ihsan". Genellikle tahýl ölçmede kullanýlan bir ölçek. 7-Ýyi yaþamak için gerekli herþey. Harf okunuþu. 8-Türk kadýn pop sanatçýsý. Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. 9-Gençliði sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan kimseler için kullanýlýr. Yýlýn dördüncü ayý. 10-Ters okunuþu "Ayakkabý çekeceði". Bisikletin oturacak yeri. 11-Sona "E" konursa "Ayak ve yumruk vuruþlarý üzerinde kurulu Japon kökenli bir dövüþ yöntemi" olur. Kar veya su üzerinde kaymak için ayaða takýlan araç. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Berilal Eczanesi: Atatürk Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:21 Otobüs Terminali Yaný Tel: Kuzey Eczanesi: Rauf Denktaþ Cad. No:35/5 Göçmenköy (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Yolu) Tel: Maðusa Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bacaktaki iki sinir ve bu sinirlerin aðrýlý hastalýðý. KKTC'nin resmi haber ajansý. 2-Güney Amerika'da Ant daðlarýndan çýkan ve 6280 kilometre katettikten sonra Atlas Okyanusu'na dökülen, dünyanýn ikinci uzun nehri. Bir ülkede kontenjan sisteminden ithal edilecek mallarýn çeþitlerini ve çeþit oranlarýný veya miktarlarýný gösteren liste. 3-Yersiz yurtsuz, belli bir adresi olmayan. Uçurum. 4-Ýyi, pek iyi. Dini tören. Radyum'un kýsaltmasý. 5-Birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklý olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk þiiri. Korunmak için birine veya bir yere býrakýlan eþya veya kimse. 6-Ýri karýnlý, kiriþli, mýzrapla çalýnan bir Türk müziði çalgýsý. Mecazi anlamda "Çok az para". 7-Tellerden oluþan ve kasýlarak vücut hareketlerini saðlayan organ, adale. Genellikle içine sulu þeyler konulan metal kap. 8-Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. Amerikan Uzay Araþtýrma Merkezi. 9-Bir þeyin içinde bulunan öðelerin bütünü, muhteva. Türk müziðinde ve özellikle tekke müziðinde yer alan, kaval biçiminde, yanýk sesli, kamýþtan bir üfleme çalgýsý. 10-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Taneli veya un gibi toz durumunda olan þeyleri yabancý maddelerden ayýklamak veya incesini kabasýndan ayýrmak için kullanýlan araç. Bir nota. 11-Ters okunuþu "Bir malýn tür, miktar gibi nitelikleri belirtmek için üzerine konulan küçük kâðýt". Etinden ve sütünden yararlanýlan büyükbaþ evcil hayvan. TV'DE BU AKÞAM Hizmetkar Albert Nobbs Türü: Yabancý Sinema SÝNEMA TV / 17:20 Yönetmen: Rodrigo Garcia Oyuncular: Glenn Close, Mia Wasikowska, Janet McTeer, Antonia Campbell- Hughes Albert Nobbs (Glenn Close) 19 yüzyýl Ýrlanda'sýnda çalýþmak, hayatta kalmak, baðýmsýz ve bekar olarak yaþayabilmek için erkek kýlýðýna girmiþ bir kadýndýr Uzun zamandan beri Dublin'in en lüks otelinde kâhya olarak çalýþmaktadýr Otelin boya badanasý için iþe alýnan Hubert Page (Janet McTeer) ile tanýþmasý, Nobbs'un hayatýný deðiþtirir Page'in tavsiyesiyle gelecek planlarýna genç hizmetçi Helen'i (Mia Wasikowska) de dahil eder ama iþler onun düþündüðü gibi geliþmeyecektir. Büyük Hazine 2: Sýrlar Kitabý Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:50 Yönetmen: JON TURTELTAUB Oyuncular: NICHO- LAS CAGE, DIANE KRUGER, JUSTIN BARTHA, HELEN MIRREN, HARVEY KEITEL Olaylar, eski ABD baþkanlarýndan Abraham Lincoln'e suikast düzenleyen John Wilkes Booth'un günlüðünden kaybolan 18 sayfanýn çevresinde döner. Kaybolan bu 18 sayfada, Lincoln'e yönelik suikaste Ben Gates'in atalarýndan birisinin de karýþtýðýnýn yazýlý olduðu söylentileri vardýr. Büyük büyük dedesini temize çýkartmak isteyen Ben Gates, yüzyýllardan beri bir ABD baþkanýndan diðerine aktarýlarak bugüne ulaþtýðý söylenen "Sýrlar Kitabý" adlý gizli belgeyi bulmasý gerektiðini keþfeder. Yasak Bölge 9 Türü: Yabancý Sinema SÝNEMA TV / 21:00 Yönetmen: Neill Blomkamp Oyuncular: Sharlto Copley, Jason Cope, Nathalie Boltt, Sylvaine Strike Peter Jackson'ýn yapýmcýsý olduðu film, 4 dalda Oscar'a aday olmuþ baþarýlý bir bilimkurgu 28 yýl önce dünyaya gelen uzaylýlar Güney Afrika'nýn Yasak Bölge 9 adý verilen bir yerine geçici olarak yerleþtirilmiþtir Bu bölgenin güvenliðini Multi- National United (MNU) adlý þirket saðlamaktadýr MNU'nun uzaylýlarý Yasak Bölge 9'dan tahliye etmeye baþlamasýyla birlikte uzaylýlar ile insanlar arasýndaki gerilim doruða ulaþýr MNU saha görevlilerinden biri olan Wikus van der Merwe (Sharlto Copley) uzaylýlardan virüs kapar Dýþlanan Wikus'un saklanabileceði tek bir yer kalmýþtýr: Yasak Bölge 9 Hayaletin Laneti Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Orijinal adý: 'Chasing Ghosts' Yönetmen: Kyle Dean Jackson Oyuncular: Michael Madsen, Corey Large, Shannyn Sossamon Filmde Madsen'ýn canlandýrdýðý NYPD dedektiflerinden Kevin Harrison, ardý arkasý kesilmeyen cinayet davalarýyla geçen uzun yýllardan sonra emekliye ayrýlmayý düþünüyor. Ancak bir mafya patronunun oðlunun öldürülmesi, onu emekli olmaktan alýkoyuyor. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ NÝJERYA'DA ÞÝDDET: 21 ÖLÜ Nijerya'da ülke genelinde devam eden etnik ve dini þiddet olaylarýnda 21 kiþinin öldüðü bildirildi. Yetkililer, ülkenin iç kesimlerindeki Plateau eyaletinde gece boyunca meydana gelen saldýrýlarda 17 kiþinin öldüðünü açýkladý. Ölenlerden 14'ünün Hristiyan olduðu belirtildi. PAKÝSTAN'DA MAYIN PATLAMASI: 8 ÖLÜ, 20 YARALI Pakistan'ýn Afganistan sýnýrýndaki Orakzai'de yola döþenen mayýn bir otobüsün geçiþi sýrasýnda patladý, 8 kiþi öldü. Yetkililer, Orakzai'nin Masti Mela bölgesinde meydana gelen olayda çoðunun durumu aðýr 20'den fazla kiþinin yaralandýðýný bildirdi. Olay yerine kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildiði belirtildi. DÝYARBAKIR'DA HELÝKOPTER KAZASI Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Lice ilçesi Abalý Karakolu'nda acil iniþ yaparken kaza geçiren helikopterde, 1 askerin þehit olduðunu 8 yaralý bulunduðunu bildirdi. Toprak, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Abalý Karakolu'nda kalkýþ sýrasýnda kuyruðu elektrik tellerine takýlan ve acil iniþ yaparken gövdesi yere çarpan helikopterde, 3'ü mürettebat olan 14 kiþi bulunduðunu belirtti. Kazada 1 askerin þehit olduðunu, 1'i aðýr olmak üzere 8 de yaralý bulunduðunu açýklayan Vali Mustafa Toprak, yaralýlarýn helikopterle Diyarbakýr'daki hastanelere taþýndýðýný bildirdi. YEMEN'DE ABD BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ ÇALIÞANI ÖLDÜRÜLDÜ ABD'nin Sana Büyükelçiliði'nde çalýþan Yemenli güvenlik görevlisi, uðradýðý silahlý saldýrýda hayatýný kaybetti. Büyükelçilik binasýnda güvenlik sorumlusu olarak çalýþan Kasým Aklan'ýn, Büyükelçilik'ten ayrýldýðý sýrada aracýna yaklaþan maskeli ve motosikletli saldýrganlar tarafýndan açýlan ateþte öldüðü belirtildi. OLÝMPÝYATLAR ÝNGÝLTERE'YE YARAMADI Ýngiltere'ye Olimpiyat Oyunlarý'nýn yapýldýðý geçen Aðustos ayýnda gelen turist sayýsý bir önceki yýlýn ayný dönemine göre daha az, ancak harcanan para daha fazla oldu. Ülkenin Ulusal Ýstatistik Kurumu'ndan (ONS) yapýlan açýklamaya göre, Aðustos ayýnda Ýngiltere'ye yurt dýþýndan gelen turist sayýsý, bir önceki yýlýn Aðustos ayýna göre yüzde 5 daha az oldu. Ancak, turistlerin satýn aldýklarý olimpiyat oyunlarý biletleri de dahil yaptýklarý harcamalarda yüzde 9 artýþ yaþandýðý açýklandý. Temmuz-Aðustos döneminde ülkeye 590 bin turistin geldiði, bunlarýn 420 bininin ise Olimpiyat Oyunlarý için Ýngiltere'yi ziyaret ettiði tespit edildi. 420 bin kiþiden, 260 bininin Avrupa ülkelerinden, 80 binin ise Kuzey Amerika'dan geldiði kaydedildi.

15 15 12 Ekim 2012 Cuma KENAN ÇOYGUN ANILACAK Türk Mukavemet Teþkilatý Mücahitler Derneði, TMT Bayraktarlarýndan (Bozkurt) Emekli Tuðgeneral Kenan Çoygun'un 7. ölüm yýldönümü nedeniyle bugün anma töreni düzenleyecek. TMT Mücahitler Derneði Baþkaný Vural Türkmen yaptýðý yazýlý açýklamada, törenin bugün saat 10.00'da TMT Mücahitler Derneði Gençlik Merkezi'nde yer alacaðýný belirterek, anma törenini müteakip "TMT 50.Yýl Aný Madalyonu" takdimi yapýlacaðýný kaydetti. ÝZCAN BDP OLAÐANÜSTÜ KONGRESÝNDE KONUÞMA YAPACAK TATAR, BÝNBOÐA YEM SANAYÝ'YÝ ZÝYARET ETTÝ Maliye Bakaný Ersin Tatar, Gönyeli'de faaliyet gösteren Binboða Yem - Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd'i ziyaret etti. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Tatar, ziyaretinde yaptýðý açýklamada, ham madde alým ihalesiyle ilgili iddialarý da yanýtladý. Tatar, son hammadde alým ihalesinde yolsuzluk yapýldýðý ve kendilerinin de bu konulara duyarsýz kaldýðý yönünde eleþtiriler bulunduðunu anýmsattý. "Bu tabiî ki kabul edilecek tutum deðil. Burasý tüzükleriyle, kurallarýyla yönetilen yýllarýn bir kurumu ve son derece iyi yönetildiðini zaten biliyorum" diyen Tatar, böyle bir yanlýþlýðýn yapýlmasýnýn söz konusu olmadýðýný öðrendiðini ve her ihalede en az üç firmadan teklif alýndýðýný bildiðini ifade etti. Tatar, "Verilen rakamlar da, vadeler de ortadadýr. Ýhalenin koþullarýna göre kazanan firmanýn hakký olduðunu kamuoyuna duyurmuþ olalým" dedi. KOOP Merkez Bankasý Müdürü Gülhan Alp, Binboða Yem Fabrikasý Müdürü Ömer Artemer ve yönetim kurulu üyesi Metehan Erel'in da bulunduðu ziyarette, yetkililer de konu hakkýnda açýklamalarda bulundu ÖMER ARTEMER Binboða Yem Fabrikasý Müdürü Ömer Artemer, amaçlarýnýn KOOP olarak köylüye hizmet ve çýtayý yükseltmek olduðunu belirterek, "Bizler köylünün menfaatine çalýþýyoruz. Kiþilerle alýp veremediðimiz herhangi bir þey söz konusu deðildir. Burasý yem piyasasýnýn yüzde 50 civarýnda payýný elinde bulunduran ve bu görevini yerine getiren bir iþletmedir" dedi. Özel fabrikalarla rekabet ederek kimseye muhtaç olmadan varlýðýný sürdüren bir kuruluþ olduklarýný dile getiren Artemer, aldýklarý tepkilerin köylülerin kendilerinden memnun olduðu yönünde olduðunu kaydetti. Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, Türkiye'de Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) 2. Olaðanüstü Kongresi'nde konuþma yapacak. BKP'den verilen bilgiye göre Ýzcan, bugün gideceði Türkiye'de Kongre çerçevesinde temaslar da yapacak. "DÝYABET HASTALARINDA GÖZ SORUNLARI" KONULU KONFERANS KKTC'de faaliyet gösteren Lions Kulüpleri, "Lions Dünya Göz Saðlýðý Haftasý" nedeniyle diyabet hastalarýnda göz sorunlarý ve tedavisi isimli konferans düzenliyor. KKTC Lions Kulüpleri Birliði'nden verilen bilgiye göre, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Kütüphanesi 4. Salonda 16 Ekim Salý günü gerçekleþtirilecek konferans saat 14.00'te baþlayacak. Konferans YDÜ Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof Dr. Kubilây Çetikaya ile Ýç Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Baþkaný Ýç Hastalýklarý ve Endokrin Uzmaný Prof. Dr. Tümay Sözen tarafýndan verilecek. DÜNYADA 6 MÝLYAR CEP TELEFONU ABONESÝ VAR KÜÇÜK KÖYLERÝ DOLAÞMAYA DEVAM EDÝYOR- Küçük, partisinin kurultay çalýþmalarý kapsamýnda önceki akþam, Girne Boðaz bölgesinde delegelerle bir araya geldi. Ýrsen Küçük'ün basýn bürosundan verilen bilgiye göre, gecede ilk konuþmayý Girne Ýlçe Örgüt Baþkaný Nejdet Numan yaptý. Numan, 21 Ekim'de gerçekleþtirilecek olan UBP Kurultayý'nýn çok önemli olduðunu ifade ederek, kurultayýn, UBP'nin deðiþim ve geliþimini simgelediðini söyledi. Numan, UBP'nin yeni projelerle uzun yýllar yeniden iktidarda olabilmesi için desteklerinin tam olduðunu ve kurultayý önemsediklerini kaydetti. Baþbakan Ýrsen Küçük de, ülkeye hizmetin hiçbir zaman boþuna olmadýðýný belirterek, ülke ve halk için çalýþtýklarýný, bunun karþýlýðý olarak da takdirle karþýlandýklarýný ifade etti. Girne Kaza Mahkemesinde Dava No:2794/2011 Davacý: Asliye Maðracý, Asmalý Sok., No.14 Alsancak, Girne. Ýle Davalý: 1-Ahmet Karaçalý, Deðirmenlik Sok, No.7, MehmetçikÝskele. 2-Mehmet Fatih Karaaðaç, Mimar Sinan Merkez Mahallesi Hürriyet Cad., 17 E, N.20, Büyükçekmece-Ýstanbul. Arasýnda. Yukarýda sayý ve ünvaný verilen davada Davacý Avukatý Tevfik Mut un tarihli tek taraflý istidasý ve ona ekli yemin varakasý tetkik ve tezekkür edildikten sonra Davacý Avukatý adýna Avukat Burçin Kaya hazýr olduðu halde, BU MAHKEME, tarihli emirle kaydedilip mühürlenmiþ olan celpnamenin, internet te yayýnlanan yerli bir günlük gazetede ilanat yolu ile teblið edilmesine, Davalý/M.aleyh No.2 nin yapýlacak olan tebliðden itibaren en geç 30 gün içerisinde isbatý vücut yaptýrmasýna, Davalý No.2 nin isbat-ý vücut yaptýrmamasý halinde iþbu dava ile ilgili herhangi bir baþvurunun 3 gün süreyle Mahkeme Ýlan Tahtasý na asýlmak suretiyle teblið edilmesine ve bu þekilde yapýlacak tebliðin Davalý No.2 ye usulüne uygun teblið yapýlmýþ addolunmasýna ÝZÝN VE EMÝR VERÝR tarihinde verilmiþtir tarihinde hazýrlanmýþtýr. ÝMZA: Beril Çaðdal Kýdemli Yargýç Aslýna Uygundur Mukayyit 18/04/2012 tarihli emir gereðince; D.M: 100,000-TL den Yukarý. No.1- CELPNAME (E.2.N.1) Girne KAZA MAHKEMESÝNDE Dava No:2794/2011 Davacý: (a) Asliye Maðracý, Asmalý Sok., No.14 Alsancak, Girne. -iledavalý: (b) 1-Ahmet Karaçalý, Deðirmenlik Sok, No.7, Mehmetçik-Ýskele. 2-Mehmet Fatih Karaaðaç, (Sürücü) Mimar Sinan/ Merkez Mah Hürriyet Cad., 17 E, N.20, Büyükçekmece-Ýstanbul. Ek Davalý: Anadolu Anonim Türk Sigorta Þirketi, Memduh Asaf Sok. No:8, Köþklüçiftlik-Lefkoþa. Arasýnda Davalý tarafýna Bu celpnamenin tarafýnýza tebliðinden itibaren on gün zarfýnda, davacý tarafýndan aleyhinize ikame edilmiþ olan davada, isbatý vücut kaydý yaptýrmanýz tarafýnýza emrolunur. Davacýnýn davadaki talebi iþbu celpnamedeki taleb açýklamasýnda beyan olunmuþtur. Davacýnýn teblið adresi (d) Av. Tevfik Mut, B44 Belið Paþa Ýþ Haný L/þa. c/o Av. Mehmet Bilimer Yazýhanesi, Girne dir. Malumunuz olsun ki aþaðýda tayin edildiði veçhile isbatý vücut kaydý yaptýrmakla kusur ederseniz gýyabýnýzda davacý davayý ileri sürebilir ve hüküm verilebilir. (e) 2011 senesi Aralýk ayýnýn 27 inci günü kaydedilip mühürlenmiþtir Mukayyit (imza) Av. Tevfik Mut (e) Davacý tarafýndan Avukat ÝHTAR-Ýsbatý vücut ya bizzat veya avukat vasýtasýyla (g) GÝRNE Mukayyide bir isbatý vücut muhtýrasý teyid etmek ve ayný gün muhtýranýn mukayyit tarafýndan tarihlenmiþ, imzalanmýþ ve mühürlenmiþ ikinci, bir nüshasýný davacýnýn teblið adresine býrakmak suretiyle olabilir. (a) Davacýnýn ismini, meþguliyetini ve tam adresini beyan ediniz. (b) Dalalýnýn ismini, meþguliyetini ve tam adresini beyan ediniz. (c) Davacýnýn teblið edilecek olan evrakýn býrakýlabileceði ve davanýn kaydedildiði mukayyitliðin kain bulunduðu kasaba veya köyün Belediye hududu dahilinde bulunan bir þahsýn tam adýný, meþguliyetini ve adresini beyan ediniz. (d) Tarih Mukayyit tarafýndan doldurulacaktýr. (e) Bizzat dava etmiþse tarafýndan avukat kelimelerini çiziniz. (f) Yukarýda (c)de yazýlý mukayyitliðin hangi kasaba veya köyde kain bulunduðunu beyan ediniz. ÝTHAR-Celpname tanziminde 2 numaralý emir hükümlerine ve talep açýklamasý hükümlerine riayet edilmelidir. DAVALI ÝÇÝN NOT-Dava olunan ve avukat tutmak isteyen davalý bilmelidir ki davalý tarafýndan forma J.198T ile yazýlý avukat tutma varakasý verilmedikçe avukat kendisi tarafýndan isbatý isbatý vücut kaydý yaptýramaz, meðer ki Yargýcýn müsaadesi alýnmýþ olsun. Birleþmiþ Milletler (BM), dünyada 6 milyar cep telefonu abonesi olduðunu bildirdi. BM Uluslararasý Telekomünikasyon Birliði (ITU), 2011 sonu itibariyle dünya genelinde her 100 kiþiden 86'sýna karþýlýk gelecek þekilde, yaklaþýk 6 milyar cep telefonu abonesi bulunduðunu bildirdi. Birliðin raporuna göre, sadece Çin'de 1 milyar cep telefonu abonesi bulunurken, Hindistan'da abone sayýsýnýn 2012'de 1 milyarý yakalamasý bekleniyor. TALEP TAKRÝRÝ Davacý nýn Talebi: A) Takriben 17/07/09 tarihinde ve/veya takriben o tarihlerde Girne-Güzelyurt Anayolunun üncü kilometreleri arasýnda Güzelyurt istikametine doðru ZKS 844 plakalý aracý, Davalý No:2 o kadar dikkatsiz ve/veya ihmalkarana ve/veya kanuni vazife ve vecibeleri ihlalinde sürdü ve/ veya sevk ve idare etti ki; Direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun saðýna (karþý þerit) geçmesi sonucu o esnada kanuni bir þekilde kendi þeridi içerisinde Necip Özmertdaþ isimli þahsýn sürdüðü ve/veya sevk ve idare ettiði EB 473 plaka nolu aracýn önünü týkamýþ ve/veya yüz yüze çarpýþmasýna neden olmuþtur. Belirtilen kaza sonucu; EB 473 plaka nolu araçta yolcu olarak bulunan Davacý; aðýr bedensel yaralar almýþ ve/veya kafa, yüz ve/ veya vücudunun muhtelif yerlerinde derin ve/veya kaybolmaz hasarlar oluþmuþ ve/veya ciddi kýrýklar meydana gelmiþ ve/veya bir çok organý fonksiyon kaybýna uðramýþ olup acý ve ýzdýraplar çekmiþ halen de çekmektedir. Armajör Rent A Car ticari ünvanýyla Z araç iþletmeciliði ile iþtigal eden Davalý No:1 ise; ZKS 844 plakalý aracý, Davalý No:2 ye kiralar iken; KKTC deki yollar ve/veya hangi þerit içerisinde seyredileceði ve/veya trafik akýþý ve/veya trafik kurallarý hakkýnda, bir yabancýya yapýlmasý gereken makul uyarý ve/veya hatýrlatmalarý ve/veya genel bilgileri vermemiþ ve/veya bir yabancý sürücü olan Davalý No:2 yi hiçbir þekilde test etmemiþ ve/veya adeta bir trafik canavarý olan ve/veya hangi þeritde dahi seyretmesi gerektiðini bilmeyen Davalý No:2 nin trafiðe çýkmasýna neden olmuþtur ve böylece Dava konusu kazanýn oluþmasýna ciddi katký koymuþtur. Binaenaleyh; Davacýnýn talebi Davalýlarýn müþterek ve/veya münhasýr kusur ve/veya kabahatleri sonucu meydana gelen konu trafik kazasýndan kaynaklanan özel ve/veya genel zarar ziyanlarýn Davalýlarca müþtereken ve/veya münferiden tazmin edilmesi için bir hüküm, A) Yasal faiz, B) Muhterem Mahkeme nin uygun göreceði ahar bir çare; ve C) Ýþbu Dava Masraflarý, D.M: 100,000 TL den Yukarý (Ýmza) Tevfik Mut (a) Davacý Tarafýndan Avukat Aslýna uygundur. Mukayyit.

16 16 12 Ekim 2012 Cuma

17 12 Ekim 2012 Cuma 17

18 18 12 Ekim 2012 Cuma

19 12 Ekim 2012 Cuma 19 MEVLÝDE DAVET Turistler ve Kuzey Kýbrýs Turkcell- Kuzey Kýbrýs Turkcell, ülkemize gelen turistlere yönelik özel avantajlarý ve iletiþim kalitesi ile çok sayýda turistin beðenisini kazandý. Ülkemizi ziyaret eden turistler, Kuzey Kýbrýs Turkcell þebekesinden yararlanarak, aldýklarý kesintisiz ve kaliteli hizmetten övgüyle söz etti yýlýnda, ülkemize gelen turist sayýsý, bir önceki yýla göre % 23'lük bir artýþ gösterirken, turistlerin % 88'i Kuzey Kýbrýs Turkcell iletiþim aðýný kullandý. "Atatürk Kompozisyon Yarýþmasý"nýn 3'üncüsü düzenleniyor Telsim, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Genel Orta Öðretim Dairesi Müdürlüðü iþbirliðinde, geleneksel hale getirdiði ortaokul ve liseler arasý "Atatürk Kompozisyon Yarýþmasý"nýn 3'üncüsünü düzenliyor Her yýl farklý bir konu seçilerek düzenlenen kompozisyon yarýþmasýnýn bu yýlki konusu ise, Barýþ. Atatürk'ün dünyaya mal olmuþ, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözü, öðrencilere "ilham verecek". TELSÝM'den yapýlan açýklamada, SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: OTOBÜS TURU 27 Ekim Cumartesi (Bayramýn 3. günü) Çiçek bahçelerinde kahve molasý- Jumbo- Hala Sultan'da dua- Tuz Gölü'nde gezinti- Ayianapa'da yemek, alýþveriþ- kahve molasý Tel: SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: Telsim Akademi'nin, gençlerin daha iyi ortamlarda yetiþmesi, daha iyi eðitim almalarý ve yararlý bireyler olmalarý için, onlarýn bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan liderlerini iyi tanýmalarýna ve onlarýn yaptýklarýný iyi analiz etmelerinin önemine inandýðý belirtildi. Telsim-Akademi, gençleri teþvik etmek amacý ile yarýþmada birinci gelene Vodafone Smart Tab 10 Tablet, ikinciye dizüstü bilgisayar, üçüncüye ise data yüklü 3G Vodafone modem hediye edecek. KAYIP DÝPLOMA Haydarpaþa Ticaret Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ceren Balta Satýlýk villa Minareliköy HEBO karþýsýnda satýlýk villa. Tel: TAPU VE KADASTRO (Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý Madde 24/25 tahtýnda ilan. Girneli Sevilla Villa Ltd. Çatalköy köyünde kayýt No:2819 Pafta/Harita XII/32W1 Ada - Parsel No.101/1 tahtýndaki - Mevkiinde 7 dönüm, 3 evlek - ayak kare tarlanýn 9300/ hissesini L/þa'lý Çavlan Süredem'e TL 62,500 (altmýþ iki bin beþ yüz TL) Mukabilinde Girne Tapu Dairesinin S-1203/08 numaralý satýþ takriri ile satmaða muvafakat etmiþ olduðu ilan olunur. T.K.M. (a) KÝRALIK SHOWROOM Banka, oto galeri, mobilya, spor salonu ve her iþe uygun, çok geniþ sergileme imkaný veren, her tarafý camlý köþe dükkan. Maliye, Meclis, Merkez Bankasý ve TC Elçiliði kesiþim noktasýnda. Not: Lüzumu halinde dükkan 2'ye bölünüp 2 dükkan halinde kiralanabilir. Tel: Havva Yaþar Tevfikler'in ölümünün 14. yýldönümü nedeniyle Gaziveren'de kendi evimizde ruhu için mevlid-i Þerif okutulacaktýr. Dost, akraba ve sevenleri davetlidir. Tarih: 13 Ekim 2012 Cumartesi Saat: KÝRALIK DÜKKAN Meclis arkasýnda sendeli dükkan kiralýktýr. Tel: Kiralýk ev Marmara bölgesinde öðrenciye kiralýk eþyalý 3+1 daire Tel: AYZER EMLAK KÝRALIK Yeniþehir'de 2+1 sýfýr eþyalý daire 850 TL * Metropol yolunda 3+1 müstakil ev 300 Stg * K. Kaymaklý'da 3+1 yeni eþyalý lüks daire * Ortaköy'de 2+1 full eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 eþyalý daire 650 TL SATILIK Gönyeli'de kat yeni daire Stg * K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa * Hamitköy'de kat sýfýr daire Türk malý * Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare arsa Stg * Hamitköy'de 8500 ayakkare anayola yakýn Türk malý arsa SATILIK ARSALAR Lefkoþa Gönyeli'de Türk malý arsa, içerisinde iki katlý apartman ile beraber SATILIK EVLER Lefkoþa Çaðlayan bölgesinde Türk malý 3+1 daire Stg MELÝ EMLAK SATILIK * Hamitköy'de 1+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler, Stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg

20 Gençler mindere çýkýyor Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen "Gençler Güreþ Ligi"nin ikinci ayaðý yarýn yapýlýyor. Rifat Þener Güreþ Salonu'nda yapýlacak müsabakalar saat 14.30'da yapýlacak tartýlarýn ardýndan saat 15.00'te baþlayacak. Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Ercan Köse, Murat Doðan ve Serkan Köse'nin hakem olarak görev alacaðý müsabakalarda güreþçiler "serbest" stilde mücadele edecek. Canova: MTG maçý yönümüzü belirleyecek Cihangir hafta sonu oynayacaðý Maðusa Türk Gücü maçý için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Teknik Direktörü Fýrat Canova " Maðusa Türk Gücü maçý yönümüzü belli edecek çok önemli bir karþýlaþma" Telsim Süper Liginin 3. haftasýnda zorlu Maðusa Türk Gücü deplasmanýna gidecek olan Cihangir'de hedef iyi futbol oynayarak puan veya puanlar almak almak. Süper Ligin ilk iki haftasýnda Doðan Türk Birliði ile berabere kalan, ikinci haftasýnda ise Göçmenköy'ü maðlup eden Cihangir, Cumartesi oynayacaðý MTG karþýlaþmasýna hazýrlanýyor. Teknik Direktör Fýrat Canova ilk haftaki Doðan Türk Birliði karþýlaþmasýnda golü yiyene kadar iyi futbol oynadýklarýný, ancak golü yedikten sonra iyi oyunlarýný devam ettiremediklerini ve maçý kaybedebilecek duruma geldiklerini söyledi. Ýkinci hafta ise özellikle ofansif anlamda iyi iþler yaparak karþýlaþmayý farklý kazandýklarýný belirtti. Cumartesi günü dýþ sahada karþýlaþacaklarý Maðusa Türk Gücü karþýlaþmasýnýn Cihangir takýmýnýn yönünü belli edecek önemli bir karþýlaþma olduðunu belirten baþarýlý teknik adam, " MTG maçý ligdeki ilk önemli maçýmýzdýr" dedi. Canova, MTG takýmýnýn çok kaliteli bir ekip olduðunu ve ilk haftalarda bu takýmla oynamanýn bir yerde avantaj GG ve Mehmet Solkanat imzaladý Kendisini Gençlik Gücü Teknik Direktörü yapan sözleþmeye imzasýný atan Mehmet Solkanat, hemen ardýndan haftanýn son antrenmanýný yaptýrmak üzere takýmýnýn baþýna gitti sayýlabileceðini, çünkü MTG'nin ilerleyen haftalarda çok daha iyi futbol oynayacaðýný da sözlerine ekledi. Cihangir'de cezalý olan Ferda Maðusa Türk Gücü karþýlaþmasýnda takýmdaki yerini alamayacak. Telsim Süper Ligi'nde 3. hafta açýlýþ maçý bu akþam Atatürk Stadý'nda Çetinkaya ile Baðcýl karþýlaþacak Telsim Süper Ligi'nin 3. haftasý gece maçý ile baþlýyor. Çetinkaya sahasýnda Bostancý Baðcýl'ý konuk edecek. Bu akþam saat 18.30'da Atatürk Stadý'nda baþlayacak olan karþýlaþmayý Mehmet Sezener yönetecek. Ýlk haftaya lider baþlayan Bostancý Baðcýl geçtiðimiz hafta sahasýnda Maðusa Türk Gücü ile berabere kalmýþtý. Golcü futbolcusu Ertaç'ýn da ilk hafta talihsiz bir sakatlýk geçirmesi gol yollarýnda sýkýntýya girmesine neden oldu. Çetinkaya lige yine þampiyonluk parolasý ile baþlarken geçtiðimiz hafta 2 puan kaybetmesi moralleri bozdu. Ýlk hafta Lapta karþýsýnda aldýðý galibiyet ile lige 3 puanla baþlayan Çetinkaya'da yabancý futbolcu Sherman'ýn kýrmýzý kart görüp 3 maç ceza almasý planlarýn ilk haftadan deðiþmesine neden olmuþtu. Türk Ocaðý deplasmanýnda ise 1-1 beraberlik 2 puan kaybý getirdi. Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri devam ediyor 2014 Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri grup maçlarý devam ediyor. Türkiye A Milli futbol takýmý grubundaki 3. karþýlaþmasýný bu akþam Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda saat 20.30'da yapacak. Maç STAR TV'den naklen yayýnlanacak. E grubunda mücadele eden Kýbrýs Cumhuriyeti ise bu akþam 3. maçýnda Slovenya deplasmanýna gidecek. Telsim Süper Ligi'nin ilk iki haftasýnda aldýðý iki galibiyetlerle, liderliði Küçük Kaymaklý ile paylaþan Gençlik Gücü'nde göreve getirilen Teknik Direktör Mehmet Solkanat (Mehmet Süt) dün kulüp ile sözleþmesini Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Lokali'nde imzaladý. Gençlik Gücü Kulüp Baþkaný Hüseyin Reis ve bazý Yönetim Kurulu Üyesinin de hazýr bulunduðu imza seremonisinde Mehmet Solkanat, kendisini resmen Gençlik Gücü Teknik Direktörü yapan sözleþmeye imzasýný attý. Solkanat, imzasýnýn hemen ardýndan haftanýn son antrenmanýný yaptýrmak üzere takýmýnýn baþýna gitti. Gençlik Gücü'nün yeni Teknik Direktörü Mehmet Süt'e "Hoþ geldin hocam" diyen Baþkan Hüseyin Reis, yeþil beyazlý takým Gençlik Gücü'nün baþarýsý için birlikte çalýþacaklarýný vurguladý. Dairelerde çeyrek final zamaný Devlet Daireleri Arasý Halý Saha Futbol Turnuvasý'nda grup maçlarýnýn ardýndan sýra çeyrek finallere gelindi. Tiga Otomotiv'in katkýlarý ile gerçekleþtirilen turnuvada çeyrek finale kalan takýmlar belli oldu ve ilk maçlar 16 Ekim Salý akþamý oynanacak. Ekonomi Bakanlýðý'nýn Araç Kayýt Dairesi'ne 7-6 maðlup olmasý ve Telefon Dairesi'nin Dýþiþleri Bakanlýðýný 14-1 yenmesi sonrasýnda Telefon Dairesi grup lideri, Ekonomi Bakanlýðý da ikinci olarak bir üst tura çýktý. Grup üçüncüsü ve dördüncüsü olabilmek için üç takýmýn verdiði mücadeleyi ise Tarým Dairesi ile Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi kazandý. Geçtiðimiz seneki turnuvanýn þampiyonu Ýçiþleri Bakanlýðý ile ikincisi Maliye Bakanlýðý'nýn mücadele ettiði "B" Grubunda iki takým da ilk iki sýrada bir üst tura çýkarken gruptaki son maçlarýnda Ýçiþleri, Spor Dairesi'ni hükmen 3-0 maðlup etti, Maliye ise Jeoloji Maden Dairesi'ni 18-4 ile geçti. Gümrük Dairesi ile Hazine ve Muhasebe Dairesi son maçlarýný birbirleri ile oynadý ve Gümrük Dairesi'ni 3-2 üstünlüðünde devam eden maçta son dakika golü atan Hazine Dairesi beraberliði yakaladý ve maç 3-3 tamamlandý. Bu sonuçlarýn ardýndan Ýçiþleri birinci, Maliye ikinci, Gümrük Dairesi üçüncü ve Hazine ve Muhasebe Dairesi dördüncü sýrada bir üst tura çýktý. D GRUBU PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1-Romanya Hollanda Macaristan Türkiye Estonya Andorra Bugün maç programý Hollanda-Andora Türkiye-Romanya Estonya-Macaristan E GRUBU PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1-Ýsviçre Ýzlanda Arnavutluk Kýbrýs Norveç Slovenya Bugün maç programý Arnavutluk-Ýzlanda Ýsviçre-Norveç Slovenya-Kýbrýs ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA... 3 Rum polisinin tutuklanmasýndan sonra güneyde sýkýntý yaþayan turizmcilerimiz ve taksicilerimiz Eroðlu'ndan destek istediler. Biz demedik mi, akýlsýz baþýn cezasýný hep akýllýlar çeker? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3944 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT STRESE KARÞI DEDÝKODU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3944 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT STRESE KARÞI DEDÝKODU. Bu ne hýrs, bu ne ihtiras Ýrsen Bey? Aðýr olun biraz... Size dedelerinizden miras kalan bir çiftlik mi bu? Devlette çiftlik olur ama çiftlikte devlet olmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı