Ramazan ý zehir ettiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ramazan ý zehir ettiler"

Transkript

1 HER YERDE TERAVÝH COÞKUSU ÝFTARDAN SONRA TERAVÝH NAMAZI ÝÇÝN BÜTÜN DÜNYADA MÜSLÜMANLAR CAMÝLERE AKIN EDÝYOR. HABERÝ SAYFA 6 VE 7 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr SURÝYE DEKÝ KATLÝAMA TEPKÝ BÜYÜYOR ÝNGÝLTERE DIÞÝÞLERÝ BAKANI Araplar ve Türkiye Suriye ye baský yapsýn u Su ri ye yö ne ti mi ne güç lü bir u lus lar a ra sý bas ký o luþ tu rul - ma sý ný is te yen Ýn gil te re Dý þiþ - le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e, u - lus lar a ra sý bas ký nýn et ki li ol - ma sý i çin sa de ce Ba tý ül ke le rin - den de ðil; A rap dün ya sý ve Tür - ki ye den de gel me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ramazan ý zehir ettiler DAVUTOÐLU: SÖZ VERÝLEN REFORMLARIN YAPILMASINI BEK- LERKEN, RAMAZAN A KANLA GÝRÝLMESÝNÝ KABUL EDEMEYÝZ. Ku pon bi rik tir me ye bu gün den baþ la ya bi lir si niz. Ye dek ku pon lar la ek sik le ri ni zi ta mam la ya bi lir si niz. YARDIM KAMPANYALARI AÇILIYOR Afrika ya kardeþlik köprüsü u Tür ki ye de ki dev let ku ru luþ la rý ve si vil top lum ör güt le ri, 40 mil yo nun ü ze rin de in sa nýn kro nik aç lýk la kar þý kar þý ya bu - lun du ðu, her üç ki þi den bi ri nin ye ter siz bes len di ði Af ri ka ya yar dým i çin çe þit li kam pan ya lar baþ lat tý. Ha be ri say fa 3 te KATLÝAMA DEVAM Su ri ye as ker le ri nin Ha ma þeh rin de ki o pe ras yon la rý dün de sür dü. As ker le rin sa bah er ken sa at ler de tank lar la a teþ aç tý ðý kay de di lir - ken, do ðu da ki De ir Ez zur þehrin de de ge ce yo ðun a te þin ol du ðu bil di ril di. Bu i ki þe hir de, açýklanan ö lü sa yý sý nýn daha da artmasýndan endiþe ediliyor. KABUL EDÝLEMEZ Gül: Suriye deki olaylara sessiz kalýnamaz u Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Ra ma zan a yýn da Su ri ye de ö lüm le re sebep o lan o pe ras yo - nun ka bul e di le me ye ce ði ni be - lir te rek, Bu ge liþ me ye ses siz ka lý na maz de di. YAPILANLAR RAMAZAN IN RUHUNA AYKIRI u Bü tün Müs lü man lar gi bi Su ri ye li ler de Ra ma zan'a ha zýr la - nýr ken 100'ü aþ kýn Su ri ye li nin a cý sý nýn a i le le ri ne ya þa týl ma sý - nýn Ra ma zan'ýn ru hu na uy gun ol ma dý ðý ný belirten Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz de dün Ramazan'a girmeyi hakkýyla yaþayamadýk Suriye'deki geliþmeler yüzünden dedi. ÞÝDDET ÇÖZÜM DEÐÝL, ÇÖZÜMSÜZLÜK GETÝRÝYOR u Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn a çýk la ma sýn da da Þid det çö züm de ðil, çö züm süz lük ge tir mek te dir. Su ri ye yö ne ti mi bu ger - çe ði ar týk id rak et me li dir. Mev cut ge liþ me ler, Su ri ye yö ne - ti mi nin me se le nin ba rýþ çý yol lar dan çö zü mü ko nu sun da ki ni ye ti ni ve sa mi mi ye ti ni sor gu ya aç mak ta dýr denildi. H A B E R L E R Ý 4 V E 7 Ý N C Ý S A Y F A L A R D A RAMAZAN HUZUR GETÝRSÝN Ýhsanoðlu dan birlik çaðrýsý ura ma zan me sa jýn da Ýs lâm dün ya sý na bir lik be ra ber lik çað - rý sýn da bu lu nan Ý ÝT Ge nel Sek - re te ri Prof. Dr. Ek me led din Ýh - sa noð lu, Ýs lâm dün ya sý nýn içinde bulunduðu hu zur suz - luktan bu ay içerisinde kurtulmayý ümit ettiðini ifade etti. Cenaze törenine Müslüman ve Hýristiyan din görevlileri katýldý. IRKÇI SALDIRGAN KATLETMÝÞTÝ Norveç te ölen 77 kiþinin 6 sý Müslüman u Top lam 77 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan i ki sal dý rý da, Müs lü man o lan 6 göç men kö ken li gen cin ol du ðu da bil di ril di. Nor - veç po li si nin web si te sin de ya yýn la nan kur ban lis te sin de ki i sim ler den bi ri de Türk ký zý Gi zem Do ðan. Ha be ri say fa 7 de YAKALANMASI ÝSTENEN EGE ORDU KOMUTANI DA KATILDI YAÞ, 11 üye ile toplandý u Yük sek As ke rî Þû râ (YAÞ), ko mu tan la rýn e mek li lik le ri ni is te me si - ni n ar dýn dan dün Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn baþ kan lý ðýn - da, 4 ko mu tan is ti fa et ti ði, bir ko mu tan da tu tuk lu ol du ðu i çin bu yýl 16 ye ri ne 11 ü ye i le top lan dý. YAÞ ta TSK ko mu ta ka de me si ye - ni den di zayn e di le cek. Ha be ri say fa 5 te AB SÜRECÝNDEKÝ KISMÎ REFORMLAR DAHÝ ÇOK ÞEYÝ DEÐÝÞTÝRDÝ Dengeler deðiþtikçe uab kri ter le ri nin ta ma mý he nüz ha ya ta ge çi ril me miþ ol sa da, þim - di ye ka dar ya pý lan kýs mî re form lar da hi Tür ki ye'nin si vil leþ me de ö - nem li me sa fe ler kay det me si ni sað la dý. Bu nok ta da kay da de ðer bir ka mu o yu du yar lý lý ðý o luþ tu. Kâzým Güleçyüz ün yazýsý say fa 3 te

2 2 Y LÂHÝKA Ramazan da amellerin sevabý bire bindir Her hasenenin sevabý baþka vakitte on ise, Receb-i Þerifte yüzden geçer, Þâban-ý Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ý Mübarekte bine çýkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çýkar. Ramazan-ý Þerifte sevab-ý a mâl, bire bindir. Kur ân-ý Hakîmin, nass-ý hadisle, herbir harfinin on sevabý var; on hasene sayýlýr, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ý Þerifte herbir harfin on deðil, bin; ve Âyetü l-kürsî gibi â- yetlerin herbir harfi binler; ve Ramazan-ý Þerifin Cumalarýnda daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayýlýr. Evet, herbir harfi o- tuz bin bâki meyveler veren Kur ân-ý Hakîm, öyle bir nuranî þecere-i tûbâ hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o bâki meyveleri Ramazan-ý Þerifte mü minlere kazandýrýr. Ýþte, gel, bu kudsî, ebedî, kârlý ticarete bak, seyret ve düþün ki, bu hurufâtýn kýymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasârette olduðunu anla. Mektubat, s. 391 *** Kur ân-ý Hakîmin her bir harfinin bir sevâbý var; bir hasenedir. [Tirmizî, Fezâilü l-kur ân: 16] Fazl-ý Ýlâhîden o harflerin sevâbý sünbüllenir; bâzan on tane verir, bâzan yetmiþ, bâzan yedi yüz Ayete l-kürsî harfleri gibi; bâzan bin beþ yüz Sûre-i Ýhlâsýn harfleri gibi; bâzan on bin Leyle-i Beratta okunan âyetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi; ve bâzan otuz bin meselâ, haþhaþ tohumunun kesreti misillü, Leyle-i Kadir de okunan âyetler gibi. Ve O gece bin aya mukabil iþaretiyle, Bir harfinin o gecede otuz bin sevâbý olur anlaþýlýr. Ýþte, Kur ân-ý Hakîm tezâuf-u sevâbýyla beraber elbette muvâzeneye gelmez ve gelemiyor. Belki, asýl sevap ile bâzý sûrelerle muvâzeneye gelebilir. Meselâ, içinde mýsýr ekilmiþ bir tarla farz edelim ki, bin tane ekilmiþ. Bâzý habbeleri yedi sümbül vermiþ farz etsek, her bir sümbülde yüzer tane olmuþ ise, o vakit tek bir habbe bütün tarlanýn iki sülüsüne mukabil oluyor. Meselâ, birisi de on sümbül vermiþ, her birinde iki yüz tane vermiþ; o vakit bir tek habbe asýl tarladaki habbelerin iki misli kadardýr. Ve hâkezâ, kýyas et. Sözler, s. 312 *** Her hasenenin sevabý baþka vakitte on ise, Receb-i Þerifte yüzden geçer, Þâban-ý Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ý Mübarekte bine çýkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çýkar. Bu pekçok uhrevî faydalarý kazandýran ticaret-i uhrevîyenin bir kudsî pazarý ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meþheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin eden þuhûr-u selâseyi böyle bire on kâr veren medrese-i Yusufiyede geçirmek, elbette büyük bir kârdýr. Ne kadar zahmet çekilse ayn-ý rahmettir. Ýbadet cihetinde böyle olduðu gibi, Nur hizmeti dahi nisbeten kemiyet deðilse de keyfiyet itibarýyla bire beþtir. Çünkü bu misafirhanede mütemadiyen giren ve çýkanlar, Nurun derslerinin intiþarýna bir vasýtadýr. Bazan bir adamýn ihlâsý, yirmi adam kadar fayda verir. Hem Nurun sýrr-ý ihlâsý, siyasetkârâne kahramanlýk damarýný taþýyan, Nurun tesellilerine pekçok muhtaç bulunan mahpus biçareler içinde intiþarý için bir parça zahmet ve sýkýntý olsa da, ehemmiyeti yok. Derd-i maiþet ciheti ise: Zaten bu üç ay âhiret pazarý olmasýndan, herbiriniz çok þakirtlerin bedeline, hattâ bazýnýz bin adamýn yerinde buraya girdiðinden, elbette sizin haricî iþlerinize yardýmlarý olur diye tamamýyla ferahlandým ve bayrama kadar burada bulunmak büyük bir nimettir bildim. Þuâlar, s. 425 Ramazan ayý girdiðinde Cennet kapýlarý açýlýr, Cehennem kapýlarý kapanýr, þeytanlar zincire vurulur. Câmiü's-Saðîr, No: 337 / Hadis-i Þerif Meâli Hastalýklar aczimizi hissettiðimiz anlardýr TALÝP ÇÝÇEK abýr kahramaný Hazret-i Eyyüb Aley- hastalýktan kurtulmasýna Shisselâm ýn vesile olan Rabbi innî messeniye ddurru ve ente Erhamü r-rahimîn (Rabbim, bana gerçekten zarar dokundu, Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin) duâsý, acz ve zaafýmýzý en çok hissedip anladýðýmýz hastalýk günlerinde, belki ýzdýrar derecesinde muhtaç olduðumuz bir münacattýr. Bediüzzaman Said Nursî, bu duânýn, akþam ve yatsý arasýnda otuz üçer defa okunmasý faziletli bulunan mübarek kelimeler arasýnda o- kunmasýný tavsiye etmiþtir. Nasýl açlýk çekmeyen insanlar, aç ve fakir o- lanlarýn acýnacak hallerini bizzat kendi nefislerinde açlýk elemini çekmeden tam olarak anlayamýyorsa; onun gibi hastalarýn sýkýntýlý hallerini kendi nefsimizde yaþadýðýmýz cüz î küllî hastalýklarla daha güzel idrak ediyoruz. Rabbimiz biz insanlar için bazý vakitleri duâ ve ubudiyetin zamanlarý olarak tayin etmiþ. Güneþin batmasý akþam namazýnýn, ay ve güneþin tutulmalarý hüsuf ve küsuf namazlarýnýn, bir kýsým musîbetlerin gelmesi özel duâlarýn vakitleri olduðu gibi, hastalýk zamanlarýný Eyyüb Aleyhisselâmýn duâsýyla iltica edeceðimiz anlardan biri olarak deðerlendirebiliriz. Bizler zayýf vücudumuzda hastalýklara muhatap olunca Risâle-i Nur daki hastalýkla ilgili dersleri kendi nefsimizde yaþýyor, bu deva ve ilâçlarýn ne kadar kuvvetli manevî destek olduðunu bilfiil hissediyoruz. Hastalýðýn etkisi i- le uykusuz geçen gecelerde, Ben yüz gündür baþýmý yastýða koymadým diyen mübarek zata, Üstadýmýzýn verdiði cevabý hatýrlýyoruz. Hastalýðýn þiddetli zamanlarýnda sabýr kuvvetinin geçmiþ ve gelecek zamana daðýtýlmayýp hazýr zamana sarf edilmesi, Rahmanürrahimin rahmetine itimat edip dövülmeden aðlamamak ve hiçten korkmamak gerektiði, bütün kuvvetimizi bulunduðumuz saate sarf e- derek rahmet-i Ýlâhiyeyi ve mükâfat-ý uhrevîyeyi düþünüp hastalýðýn kýsa ömrü uzun, bâkî bir surete çevirdiðini anlayýp þükürle mukabele etmek dersini nefsimiz bizzat alýyor. Herkes için farklý olan imtihan gereði hastalýðýmýza göre vücudumuzun deðiþik organlarýnýn kýymetini anlarýz. Ýnsan bir ömür boyu her gün kolaylýkla yüzlerce lokma yuttuðu ve binlerce yudum su içtiði halde, ülfet içerisinde bu nimetin kýymetinin farkýna varamýyor. Ne zaman ki boðaz veya yutakta bir iltihapla karþýlaþsa veya bir a- rýza olsa, içtiði su nefes borusuna kaçýnca anlýyor. Yutaða yerleþtirilen bir et parçasýnýn hikmetli yaratýlýþýnýn, hayatý için ne kadar önemli olduðunu da... Rabbimiz, yutkunduðumuz esnada yediðimiz besinlerin soluk borusuna kaçmayýp yemek borusundan geçerek midemize gitmesini saðlayan, gýrtlaðýmýzda ufak bir dokudan ibaret olan ve týpta epiplottis adý verilen oynar kapakçýk koymuþ. Bu kapakçýk gýrtlaðýmýzda bulunup yutkunduðumuz esnada otomatik olarak soluk borusunu kapatýyor. Böylelikle akciðerlerimize yediklerimizin kaçmasýný engelliyor ve y e m e k b o r u - sundan l o k m a geçmiþ oluyor. Yutkunduktan sonra tekrar açýlýyor, tâ ki soluk alýp nefessiz kalmayalým. Bu küçük et parçasý olmazsa, hayatýn ne kadar sýkýntýlý olacaðýný anlayýp; her þeyi hikmetle yapana karþý binler þükürle mukabele etmek gerekiyor. Üstadýmýz Otuz Ý- kinci Söz de solunumu anlatýrken, sadece havayý akciðerlere çekmenin insanýn ihtiyarýnda olduðunu, sonraki faaliyetlerin irademiz dýþýnda cereyan ettiðini anlatýyor. Akciðerlerde oksijenin alyuvarlara yüklenmesi, bütün hücrelerin ihtiyacýna göre daðýlýmý ve kirli havanýn aðýzdan çýkarken kelime meyvesini vermesindeki hikmetli faaliyete dikkatimizi çekiyor. Hayatýmýzda, boðazýmýz tahriþ olduðunda veya çok konuþup ses tellerini yýprattýðýmýzda hissederiz konuþma güçlüðünü. Ýnsan konuþma nimetinin önemini bundan mahrum kaldýðýnda daha iyi hissediyor. Kendi iradesi ile çýkardýðýný sandýðý kelimelerin büyük bir hikmetin eseri olduðunu, kendi görevinin sadece harfleri mahrecine sokmak olduðunu idrak ediyor. Ve aðzýndan çýkan güzel sözlerin mükâfatýnýn Cennet meyveleri olduðu ve çirkin sözlerin de ahirette zakkum meyveleri tarzýnda kendisine yedirileceði mesuliyetini taþýyor. Ýnsan kelâmdan mahrum kalýnca, imdadýna kalem yetiþiyor, duygu ve isteklerini o- nunla ifade etmeye çalýþýyor ve Kur ân-ý Kerim in 68. Sûresi ne Kalem isminin verilmesinin hikmetlerini düþünüyor. Ýlmin ve mukaddes kitaplarýn zamanýmýza kadar gelmesi, a- sýrlarýn dahi birbirleri ile istiþare etmesi, kayýt altýna alýnan bilgilerin gelecek nesillere aktarýlmasý Kalem in varlýðý ile olduðundan Rabbimiz Kalem e yemin ediyor ve kalemin önemine dikkatimizi çekiyor. Kelâmlar kalemlerle kadim hâle getiriliyor. Yirmi Beþinci Lem a da geçen þu hatýra da çok manidardýr: Barlalý Süleyman ýn halasýnýn bir vakit gözü kapandý, o saliha kadýn gözünün açýlmasý için Duâ et diyerek cami kapýsýnda beni yakaladý. Ben de o mübarek ve meczube kadýnýn salahatini duâma þefaatçi yapýp Ya Rabbi! Onun salahati hürmetine onun gözünü aç diye yalvardým. Ýkinci gün Burdur dan bir göz hekimi geldi gözünü açtý. Bediüzzaman, bu hatýrasý ile, irade-i Ýlâhî ve tasarruf-u Rabbanînin sadece tabiî hadiseleri deðil, insanýn fiil ve hareketlerini de kapsadýðý, doktorlarýn eliyle gelen þifalarýn dahi Allah ýn tasarrufu dairesinde olduðunu, þifa verenin Þafi-i Hakikî nin ta kendisi olduðu dersini veriyor. O halde, þifayý doðrudan doðruya Allah tan bilmeli, esbabý O'nun tasarrufunun bir perdesi olarak görüp ona göre kýymet vermeli. Hastalýðýn hissettirdiði acz ve zaaf ile insan þöyle tazarru ve niyaza baþlýyor: Ýlâhî! Kendi havl ve kuvvetimden teberî edip, Senin havl ve kuvvetine iltica ediyorum. Beni kendi havl ve kuvvetime terk etme; benim aczime, zaafýma, fakrýma merhamet et. Sen benim gizli ve açýk her þeyimi çok iyi bilirsin. Bana fayda ve zarar verecek þeylerin maliki Sensin. Üzüntümü sürura, güçlüklerimi kolaylýða çevirmeye ancak Sen kadirsin, bütün sýkýntýlarýmý gider, benim ve bütün kardeþlerimizin güçlüklerini kolaylaþtýr. Ýlâhî! Hastalýklardan kurtaracak, havl ve a- fiyet verecek kuvvet ancak Senin havl ve kuvvetindir Ya Þâfî! Maddî ve manevî dertlerimize þifa ve afiyet ihsan et. Amin. Amin. Amin. NOT: Kocaeli de rahatsýzlanarak Acil e kaldýrýlýp, tedavi gören Cemal Serim Aðabey ile trafik kazasý geçirip yoðun bakýmda yatan Ahmet Ercan kardeþimize geçmiþ olsun der, âcil þifalar dilerim. LÛGATÇE: sevab-ý a mâl: Amellerin sevabý. nass-ý hadis: Hadis delili. hasene: Ýyilik. ticaret-i uhreviye: A- hiret ticareti. meþher: Teþhir yeri, sergi. þuhûr-u selâse: Üç aylar. þecere-i tûbâ: Cennetteki Tuba aðacý. hurufât: Harfler.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 2 Ramazan 1432 Rumî: 20 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Afrika ya kardeþlik köprüsü DEVLET KURULUÞLARI VE SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTLERÝ, 40 MÝLYONUN ÜZERÝNDE ÝNSANIN KRONÝK AÇLIKLA KARÞI KARÞIYA BULUNDUÐU AFRÝKA ÝÇÝN YARDIM KAMPANYALARI BAÞLATTI. Kampanya kapsamýnda Ramazan ayý boyunca Afrika halký için SMS atarak ya da banka hesaplarýna para yatýrýlarak yardýmda bulunulabilecek. TÜRKÝYE, Afrika yý Ramazan ayýnda yalnýz býrakmayacak. Devlet kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleri, 40 milyonun üzerinde insanýn kronik açlýkla karþý karþýya bulunduðu, her üç kiþiden birinin yetersiz beslendiði Afrika ya yardým için harekete geçti. Özellikle Somali, Etiyopya, Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi de etkisini gösteren kuraklýðýn baþta çocuklar olmak üzere binlerce insanýn hayatýný tehdit ettiði Afrika ya yardým için çeþitli kampanyalar baþlatýldý. Ramazanda Afrika ya yardým elini uzatmak isteyen baþta Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olmak üzere devlet kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleri, düzenledikleri kampanyalarla yardýmseverleri Ramazanda iftarlarýný açarken Afrika da açlýk çekenleri de unutmamaya çaðýrýyor. Açlýk ve kuraklýk üzerine Cumhurbaþkaný Abdullah Gül de Afrika ya yardým edilmesini istemiþti. Ankara / aa HER EVDEN BÝR FÝTRE VE BÝR ÝFTAR DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý, Türk Diyanet Vakfý ile ortaklaþa baþlattýðý Her Evden Bir Fitre ve Bir Ýftar Afrika ya kampanyasýyla kampanyayla Afrika daki insanlara yardým elini uzatacak. Kampanyayla dünyanýn hangi köþesinde olursa olsun insana yardým eli uzatmak, çok uzaklarda olsalar da birileri açken asla tok yatmamak, insanlýðýn birlik ve dirliði için eldeki nimetleri paylaþmak ve mesafeleri yok sayarak gönül köprüleri kurmak hedefleniyor. Ramazan bereketinin paylaþýlacaðý kampanya ile fitrelerin en azýndan birinin gönderilmesiyle Afrika dakilere bir lokma ekmek ve bir yudum su ikram edilmiþ olunacak. Hayýrseverler, bütün operatörlerden AFRÝKA yazýp 5601 e gönderebilecek. SMS ler 5 TL karþýlýðýnda olacak. Din Ýþleri Yüksek Kurulu nun belirlediði fitre miktarý asgarî 7.5 lira olurken, SMS ile fitre vermek isteyenlerin 5601 e 2 SMS göndermeleri gerekecek. Kampanya kapsamýnda açýlan banka hesap numaralarý ise þöyle: Vakýfbank Meþrutiyet Þubesi TL Hesabý: TR , Dolar: TR , Avro: TR , Halk Bankasý Mithatpaþa Þubesi TL Hesabý: TR SU VE GIDA YARDIMI KÝMSE Yok Mu Derneði, gönüllülerin desteðiyle hazýrlanan 40 bin gýda kolisini Türkiye nin yaný sýra özellikle Afrika da kuraklýk dolayýsýyla yerlerini terk eden ve Dadaab kampýna sýðýnan Somalili mültecilerin de bulunduðu 55 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. Afrikalýlarýn su ve gýda ihtiyaçlarýnýn giderilmesi konusunda kampanya baþlatan dernek, Ramazanda bölgede iftar ve gýda kolisi daðýtýmý faaliyetlerinde bulunacak. Hayýrseverler derneðin adresinden kredi kartýyla Afrika Gýda Yardýmý kampanyasýna online baðýþ yapabilecek. Ayrýca derneðin Yurtdýþý Kampanya Hesap Numaralarý nýn açýklama alanýna yine Afrika Gýda Yardýmý yazarak EFT ya da havale gönderebilecek. Bütün hatlardan ACLIK yazýp 5777 ye SMS göndererek 5 TL baðýþta bulunabilecek. ÝHH, GEMÝ GÖNDERECEK ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfý, Kimse Yok Mu, Cansuyu, Yardýmeli gibi insanî yardým için faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri de Afrika halkýna el uzatarak, kendi bünyelerinde yardým kampanyalarý baþlattý. Afrika Boynuzu nda krizin ilk ayak seslerinin duyulduðu Mayýstan bu yana bölgede bulunan ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfý, Somali kamplarýnda ilk etapta 45 bin kiþiye, Ramazan boyunca yetebilecek miktarda gýda malzemesi daðýttý. Vakýf, þimdi de hayýrseverlerin desteðiyle 3 bin tonluk acil yardým gemisini bölgeye göndermek üzere harekete geçti. ÝHH, açlýkla mücadele eden Afrika halkýna kardeþlik vazifesini yapmak için týbbî malzemelerle birlikte buðday, mýsýr, un, sývý yað, toz þeker, süt tozu, bebe bisküvisi, pirinç ve makarna gibi temel gýda maddeleri, acil ilâç ve medikal malzemeler gönderecek. ÝHH nin kampanyasýna destek için yardýmseverler AFRÝKA yazýp 3072 ye göndererek 5 liralýk baðýþta bulunabilecek. Vakfýn adresinden online baðýþ ve Türkiye nin her yerinden numaralý posta çeki hesabýna havale yapýlabilecek. Hesap numaralarýndan baðýþ yaparken de açýklama bölümüne baðýþýn amacýný ve cep telefonu numarasýný yazýp, baðýþta bulunulabilecek. Kampanya için hesap numaralarý þöyle: Ziraat Bankasý Fatih Þubesi TL: , Dolar: , Avro: , Al Baraka Türk Fatih Þubesi TL: , Dolar: , Avro: , Türkiye Finans Katýlým Bankasý Fatih Þubesi TL: , Dolar: , Avro: , Kuveyt Türk Fatih Þubesi TL: , Dolar: , Avro: , Vakýf Bank Fatih Þubesi TL: , Dolar: , Avro: , Bank Asya Fatih Þubesi TL: ,Dolar: ,Avro: SOMALÝLÝ ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLMESÝN YARDIMELÝ Eðitim Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ise Somalili Çocuklar Açlýktan Ölmesin kampanyasý yürütüyor. Bu kapsamda bölgeye giden Dernek Genel Koordinatörü Osman Ýlhan, partner kuruluþ El-Birr Derneði ile birlikte Somalili maðdur ve muhtaçlara, çocuklara, bebeklere, yaþlýlara, kadýnlara ve mülteci kamplarýnda yaþayanlara yönelik yardýmlarý organize ediyor. Yapýlacak yardýmlarýn, mesafe ve ulaþým zorluklarý dolayýsýyla tamamen nakit yapýlmasý isteniyor. Toplanan nakdi yardýmlar, bölgeye en yakýn merkezlerden ihtiyaç maddelerine dönüþtürülerek Somali de açlýk çeken ailelere ulaþtýrýlacak. Acil ihtiyaç olarak gýda, temiz su, süt ve çocuk mamasý daðýtýmlarý yapýlacak. Ýlk etapta 100 bin dolarlýk hazýrlýk yapan dernek, gelecek yardým miktarýna göre yeniden planlama yapacak. Yardýmlar, Türkiye Finans Katýlým Bankasý Yavuz Selim Þubesi, Albarakatürk Fatih Þubesi, Albarakatürk Konya Þubesi, Vakýfbank Þehremini Þubesi, Kuveyttürk Ýstoç Þubesi, Asya Katýlým Bankasý Fevzipaþa Þubesi, T.C Ziraat Bankasý Þehremini ve Güngören þubeleri ile PTT Fatih Þubesi hesabýna yapýlabilecek. Cansuyu Derneði ise Afrika ülkelerinde iftar sofralarý kuracak, kumanya daðýtýmlarý yapacak. Ayný zamanda kuyu açma faaliyetlerine de hýzlandýrarak devam edecek. 2 Dengeler deðiþtikçe Cumhurbaþkaný Gül, Genelkurmay Baþkanýnýn emekliliðini istemesi için Olaðanüstü bir durumdu diyor, ancak sonrasýnda normale dönüldüðünü ve artýk herþeyin kendi mecrasýnda devam ettiðini söylüyor. Sivil-asker iliþkilerinin hep gerilimli bir seyir izlediði, Devletin kurucusu, sahibi ve koruyucusu biziz tavrý içindeki askerin sivil otoriteye baðlý olmayý bir türlü kabullenip hazmedemediði ve bunu defaatle gerçekleþtirdiði müdahalelerle ortaya koyduðu bir ülkede Genelkurmay Baþkanýnýn hükümete tepki baðlamýnda emeklilik talebinde bulunmasý elbette önemli bir olay. Önceki dönemlerde bu tepki, askerin hükümeti devirip, hattâ Meclisi laðvedip devlet yönetimine el koymasý þeklinde ortaya konuluyordu. Þimdi kendileri görevi býrakýyorlar. Bu, Türkiye nin geldiði noktanýn çok ilginç bir göstergesi. Geçen zaman içinde köprülerin altýndan çok sular aktý, dengeler deðiþti ve artýk askerin darbe yapamayacaðý bir aþamaya gelindi. Bunda rol oynayan en önemli etkenlerden biri AB sürecinde alýnan mesafe. AB kriterlerinin tamamý henüz hayata geçirilmemiþ olsa da, þimdiye kadar yapýlan kýsmî reformlar dahi Türkiye nin sivilleþmede önemli mesafeler kaydetmesini saðladý. Bu noktada kayda deðer bir kamuoyu duyarlýlýðý oluþtu. Asker de darbeyle sonuç almasýnýn mümkün olmadýðýný artýk idrak etti. Öyle ki, Özden Örnek in darbe günlükleri o- larak þöhret bulan notlarýna göre, Sarýkýz, Ayýþýðý v.s. gibi darbe planlarýnýn hazýrlandýðý dönemde bazý komutanlarýn ordu içinde yaptýðý nabýz yoklamasý, muhtemel bir darbe giriþiminin alt kademelerden destek alamayacaðýný göstermiþti. Ergenekon, Balyoz gibi dâvâlarda yargýlananlar, esas itibarýyla, bu deðiþimi doðru okuyamayan veya bu süreçle inatlaþýp akýntýya kürek çekme basiretsizliðinde ýsrar eden katý zihniyetin takipçileri. (Aralarýnda Kurunun yanýnda yaþ da yanar misali, dâvâ konusu suçlamalarla ilgisi bulunmayanlarýn var olma ihtimali ise, söz konusu dâvâlarda ifadesini bulan demokratik hesaplaþma iradesine gölge düþürme riski taþýyor.) Eski zihniyetin takipçileri süreç içinde devredýþý kalýp güç ve etkinliklerini kaybediyorlar, a- ma karargâhtaki haleflerini psikolojik abluka altýna alýp bunaltma çabalarýný da sürdürüyorlar. Zaman zaman medyaya yansýyan ses kasetlerindeki konuþmalar bunun örnekleriyle dolu. Dahasý, eski komutanlardan Büyükanýt ýn, e- mekli seleflerinin baskýsýndan yaka silkip, sýrf onlarla karþýlaþmamak için tatil kamplarýyla orduevlerine gitmediðine dair sözlerini hatýrlýyoruz. Buna raðmen, görevde iken ancak böylesi baskýlarla açýklanabilecek tavýrlar da sergilemiþ olan bu komutanýn, emekli olduktan sonra, þu günlerde Fenerbahçe cumhuriyeti olarak adlandýrýlan lobiye dahil olup olmadýðýný ise bilmiyoruz. Ama ondan sonra göreve gelen Baþbuð un da, Koþaner in de ayný baskýlara muhatap olduklarýný düþündüren iþaretlere yeterince þahit olduk. Bakalým, bazýlarýnca þimdiden iþbirlikçi yaftasý vurulan yeni Baþkan Özel in tavrý ne olacak? Son Genelkurmay kriz inin en azýndan þu a- þamada suhuletle aþýlmasýný saðlayan bir diðer önemli faktör, seçmenden aldýðý yetkiyi yeni tazelemiþ ve Meclis çoðunluðunu arkasýnda bulunduran bir iktidarýn ve ilâveten bu hükümetle uyumlu çalýþan bir Cumhurbaþkanýnýn varlýðý. Daha önce darbeye maruz kaldýklarýnda, ucuz ve düzeysiz bir üslûpla, þapkayý alýp gitmek le eleþtirilen baþbakanlarýn böyle bir avantajý hiç olmamýþtý. 12 Mart, muhtýra yazýldýðýnda Baþbakanýn telefonlarýna dahi çýkmayan; 12 Eylül i- se darbecilere Karda kýþta darbe yapýlmaz, tanklar çamura saplanýr, onun için uygun bir mevsimi kollayýn tavsiyesinde bulunan Cumhurbaþkanlarýnýn dönemlerinde gerçekleþmiþti. Þimdi her yönüyle çok farklý bir noktadayýz. Bunun kýymeti iyi bilinmeli ve geliþmelerin siviller üzerindeki sorumluluklarý çok daha fazla arttýrdýðýnýn idraki içinde yola devam edilmeli.

4 4 Y HABER Ramazan ý zehir ettiler DIÞÝÞLERÝ BAKANI AHMET DAVUTOÐLU, SURÝYE DE YAÞANANLAR YÜZÜNDEN TÜRKÝYE DE RAMAZAN A GÝRMENÝN SEVÝNCÝNÝN HAKKIYLA YAÞANAMADIÐINI SÖYLEDÝ. Novi Pazar da ilk teravih SANCAK/SIRBÝSTAN Nasip oldu, bu seneki ilk teravih namazýný Sancak ta Altun Alem camiinde kýldýk. Sancak, Balkanlarda Sýrbistan ile Karadað a- rasýndaki koridorda, merkezi Yeni Pazar (Novi Pazar diye bilinen ve Boþnak Müslüman nüfusun çoðunluðunu teþkil eden bir bölge. Tarihî kayýtlara göre buraya Sancak denmesinin sebebi, Osmanlý Devletinin Avrupa daki son sancaðýnýn burada kalmýþ olmasýdýr. Pek çok Ýslâm beldesinde olduðu gibi burada da sýnýr ihtilâflarý var. Þöyle ki, sancak bölgesinin yarýsý Sýrbistan dayken diðer yarýsý Karadað topraklarý içinde nüfus sayýmýna göre olan nüfus ve büyük olmayan toprak parçasý ikiye bölünmüþ durumda. Böyle bir bölgede, barýþ kalýcý olabilir mi? ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfý nýn çalýþmalarýný yerinde görmek ve izlemek maksadýyla vaki olan dâvet neticesi bu ecdat yadigârý þirin bölgedeyiz. Sancak ýn bazý þehirlerini ve köylerini ziyaret etme imkâný bulduk. Her türlü olumsuz þartlara raðmen insanlarýn inançlarýna baðlý kaldýðýný görmek gerçekten sevindirici. Bir çok yönüyle Sancak, Anadolu þehirleri gibi. Yemyeþil, tertemiz ve camilerle, minarelerle, ezan sesleriyle süslenmiþ bir bölge. Kendinizi þirin bir Anadolu kasabasýnda ya da ilçesinde hissedebilirsiniz... Ramazan ve teravih heyecaný Sancak ta da, Novi Pazar da da en canlý þekilde hissediliyor. Ýlk teravihi Sancak ýn merkezi kabul edilen (bir anlamda baþþehir) Yeni Pazar daki Altun Alem Camiinde kýldýk. Altun Alem Camii, Osmanlý dan miras kalmýþ, sade, tarihî bir cami. Caminin restorasyonu tamamlanmýþ ve bu yýl kýlýnan ilk teravih ile yeniden ibadete açýlmýþ oldu. Yeni Pazar da ve bütün Sancak ta teravihler 8 (sekiz) rekât olarak kýlýnýyor. Kolaymýþ, biz de orada kýlalým diye sevinmeyin. Çünkü 8 rekât olarak kýlýnan teravih namazý hatim ile kýlýnýyor. Yani imam efendi, 8 rek âtte bir cüz Kur ân okuyor ve böylelikle 30 günde, 30 teravihde bir hatim okunmuþ oluyor. Sancaklýlarýn ifadelerine göre Sancak taki her evden ortalama bir kiþi zengin Avrupa ülkelerinde çalýþýyormuþ. Almanya, Ýsviçre gibi ülkelerde çalýþan iþçiler Sancak ta nisebeten bir zengin lik kaynaðý olmuþ. Fakat sanayi yok, fabrikalar yok. Görüldüðü kadarýyla tarým ve hayvancýlýk yaygýn. Yeþil ovalar, ekili tarlalar dikkat çekiyor. Aslýnda Sancak da kýyamet alâmetleri olan müstehcenlik kýskacýnda. Ama þükürler olsun ki tam tesettür e riayet edenler de var. Ve yine þükürler olsun ki camileri dolduranlar daha ziyade 20 yaþ altý gençler... Gençler hatim li teravihi fire vermeden kýldýlar. Ýnþallah sancak dalgalanacak. Ayrýntýlý not larý daha sonra aktarmak niyetiyle... Rus ya dan þid de tin so na er di ril me si çað rý sý RUSYA Su ri ye nin Ha ma ken tin de kan dö kül dü ðü ne i - liþ kin ha ber ler den en di þe du yul du ðu nu be lir te rek, þid de - tin so na er di ril me si çað rý sýn da bu lun du. Dý þiþ le ri Ba kan - lý ðý a çýk la ma sýn da, Mos ko va nýn, Ha ma da çok sa yý da can kay bý ol du ðu na i liþ kin ha ber ler den cid dî kay gý duy - du ðu kay de di le rek, Si vil le re ve dev let ku rum la rý tem sil - ci le re kar þý güç kul la ný mý ka bul e di le mez ve dur du rul - ma lý de nil di. Ýn san hak la rý ör güt le ri, Su ri ye nin or ta ke - sim le rin de ki Ha ma þehri ne dün tank lar des te ðin de dü - zen le nen sal dý rý lar da 80 si vi lin öl dü rül dü ðü nü a çýk la - mýþ tý. U lus la r a ra sý a jans lar, Su ri ye as ker le ri nin dün de Ha ma þehri ne tank lar des te ðin de o pe ras yon la rý ný sür - dür dü ðü yo lun da ha ber ler ver miþ ti. Mos ko va / a a TAZÝYE Kuruçeþme haným okuyucularýmýzdan Melahat Özel'in ablasý, Turan Özel'in baldýzý, Ýlhan, Nurbaki, Ahmet, Abdullah Özel'in teyzesi Nebahat Ayerdem'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ýzmit, Baþiskele, Derince, Kuruçeþme, Körfez Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Kardeþlerimiz Adem, Yasin ve Ahmet Tekle'nin babasý Ýsmail Tekle'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kocasinan Yeni Asya Okuyucularý DI ÞÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Su ri - ye de mu ha lif le re yö ne lik o pe ras yon la rýn hem za man la ma sý nýn hem yön te mi nin son de re ce yan lýþ ol du ðu nu söy le di. Nor - veç te ki sal dý rý lar da ha ya tý ný kay be den Gi - zem Do ðan ýn ce na ze si ne ka týl mak ü ze re Nor veç e ha re ke tin den ön ce ko nu þan Da - vu toð lu, Ger çek ten dün kü, ö zel lik le Ha - ma da yü rü tü len o pe ras yon lar biz de de rin bir ha yal ký rýk lý ðý ve ü zün tü do ður muþ tur. Bu o pe ras yon la rýn hem za man la ma sý hem yön te mi son de re ce yan lýþ týr, þid det le ký ný - yo ruz de di. Bü tün Müs lü man lar gi bi Su ri ye li le rin de Ra ma za na ha zýr la nýr ken bu çap ta bir o pe ras yon yü rü tül me si nin ve 100 ü aþ kýn Su ri ye li nin a cý sý nýn a i le le ri ne ya þa týl ma sý - nýn Ra ma za nýn ru hu na uy gun ol ma dý ðý ný kay de den Da vu toð lu, Bu bü tün Türk hal - ký nýn his si ya tý dýr. Biz de dün ra ma za na Kat li âm lar sü rü yor SURÝYE as ker le ri nin dün de Ha ma ken tin de ki o pe ras - yon la rý sür dür dü ðü bil di ri li yor. Ha ma da ya þa yan Ö mer Ha ma mi a dýn da ki ey lem ci, gü ven lik güç le ri nin sa bah er - ken sa at ler de þehirde tank lar la a teþ aç týk la rý ný, ge ce de mün fe rit si lâh a týþ la rý nýn ol du ðu nu söy le di. Su ri ye de ki in san hak la rý ey lem ci si Mus ta fa Os so da Ha ma nýn bom ba lan dý ðý ný te yit et ti. Mer ke zi Lon dra da bu lu nan Su ri ye Ýn san Hak la rý ný Göz le me ör gü tü baþ ka ný Ra mi Ab dur rah man, ge ce do ðu da ki De ir Ez zur þehrin de de yo ðun a te þin ol du ðu nu söy le di. Su ri ye de tank des tek li bir lik le rin gir di ði Ha ma ve De ir Ez zur þehir le rin de ö lü sa - yý sý nýn 150 e yük sel di ði bil di ril miþ ti. Bey rut / a a CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Su ri ye de mu ha lif - le re yö ne lik o pe ras yon la ra i liþ kin, Ra ma zan a yý nýn ru hu na uy gun bir þe kil de, sü ku ne tin sað lan ma sý ve kök lü re form la rýn ger çek leþ ti ri le ce ði ne da ir hal - kýn ik na e dil me si bek le nir ken, tam ak si ne Ra - ma zan a yý na da ha kan lý bir or tam da gi ril me si as la ka bul e di le bi le cek ve ses siz ka lý na bi le cek bir ge liþ me de ðil dir de di. Gül, Su ri ye yö ne ti - mi ni hal ka kar þý uy gu la nan þid de ti dur dur - ma ya ve ül ke nin ge le ce ði ni ba rýþ ve is tik rar te me lin de in þa e de cek re form la rý i nan dý rý cý þe kil de sü rat le ger çek leþ tir me ye ça ðýr dý. Su ri ye de ki ge liþ me le ri is tih ba rat kay nak - la rýn dan an be an ta kip et ti ði ni be lir ten Cum hur baþ ka ný Gül, þun la rý kay det ti: Kom - þu muz Su ri ye de o lup bi ten ler za ten var o lan kay gý mý zý çok da ha de rin leþ tir miþ tir. Öy le ki dün ya þa nan o lay la rýn gö rün tü le ri he pi mi zi deh þe te dü þür müþ tür. Mü ba rek Ra ma zan a yý na gi rer ken Ha ma da tank la rýn eþ li ðin de a ðýr si lah la - rýn hal ka kar þý kul la nýl ma sý be ni de rin den sars - mýþ týr. Ra ma zan a yý nýn ru hu na uy gun bir þe kil de, sü ku ne tin sað lan ma sý ve kök lü re form la rýn ger çek - leþ ti ri le ce ði ne da ir hal kýn ik na e dil me si bek le nir ken, tam ak si ne Ra ma zan a yý na da ha kan lý bir or tam da gi - ril me si as la ka bul e di le bi le cek ve ses siz ka lý na bi le cek bir ge liþ me de ðil dir. U nut ma ma lý dýr ki 1982 yý lýn da yi ne Ha ma da ben zer o lay lar ya þan dý ðýn da i le ti þim tek no lo ji si bu gün kü ge liþ miþ lik dü ze yin de de ðil di. Bu gün i se bu i le ti þim ça ðýn da, her ke sin gö zü ö nün de ce re yan e den bu þid de te kar þý tep ki siz kal ma mýz müm kün de ðil dir. Su ri ye yö ne ti mi ni hal ka kar þý uy - gu la nan þid de ti dur dur ma ya ve ül ke nin ge le ce ði ni ba rýþ ve is tik rar te me lin de in þa e de cek re form la - rý i nan dý rý cý þe kil de sü rat le ger çek leþ tir me - ye da vet e di yo rum. An ka ra / a a gir me yi hak kýy la ya þa ya ma dýk Su ri ye de ki ge liþ me ler yü zün den di ye ko nuþ tu. Da - vu toð lu, mü da ha le nin yön te mi nin de yan - lýþ ol du ðu nu vur gu la ya rak, mes kûn a lan - lar da, tank lar ve a ðýr si lâh lar la ya pý la cak o - pe ras yo nun ya ra ta ca ðý in san kay bý nýn ne o la ca ðý nýn bi lin me si ge re kir di de di. Dý þiþ - le ri Ba ka ný, Su ri ye hal kýy la sü rek li da ya - nýþ ma i çin de ol duk la rý ný söy le ye rek, Su ri - ye yö ne ti miy le de te mas la rý ný kes me dik le - ri ni, hep ak lý se lim ve i ti dal tel ki nin de bu - lun duk la rý ný kay det ti. Bü tün bu tel kin le ri mi ze rað men, ma a le - sef dün ya pý lan o pe ras yon la rý meþ ru kýl mak ya da bun la rýn yön te mi ya da za man la ma sý - ný hak lý gör mek müm kün de ðil dir di ye ko - nu þan Da vu toð lu, söz ve ri len re form la rýn ger çek leþ me si ni bek ler ken Ra ma za na bü - yük can ka yýp la rýy la gi ri li yor ol ma sý nýn ka - bul e di le mez ol du ðu nu vur gu la dý. Dýþiþleri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu Hama ve Der Ez Zor da toplam 150 kiþi öldü SURÝYE'DE tank des tek li bir lik le rin gir di ði Ha ma ve Der Ez Zor þehir le rin de ö lü sa yý sý nýn 150 e yük sel di ði bil di ril di. El Ce zi re te le viz yo nu nun in ter net si te sin de yer a lan ha - ber de, gü ven lik güç le ri nin Ha ma ya baþ lat tý ðý sal dý rý lar da ö lü sa yý sý nýn 130 a yük sel di ði, yüz ler ce ya ra lý ol du ðu be lir - til di. Ha ber de, Der Ez Zor ken tin de or du nun sal dý rý sýn da i - se 20 ki þi nin öldüðü kay de dil di. An ka ra / a a ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Su ri ye hü - kü me ti nin Ha ma da ken di hal ký na kar þý ser gi le di ði þid det ne de niy le deh þe te düþ - tü ðü nü be lir te rek, Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad yö ne ti mi nin i zo le e dil me si ko nu - sun da, di ðer dev let ler i le bir lik te ça lý þa - cak la rý ný bil dir di. Baþ kan O ba ma, Be yaz Sa ray ta ra fýn dan ya yým la nan a çýk la ma sýn - da, Ha ma þehrin den ge len ra por lar, deh - þe te dü þü rü cü ve Su ri ye re ji mi nin ger çek yü zü nü gös te ri yor i fa de si ni kul lan dý. O - ba ma a çýk la ma sýn da þöy le de di: De mok - ra tik ge çiþ sü re ci i ler le dik çe, Su ri ye da ha i yi bir yer o la cak. ABD, Su ri ye re ji mi ü ze - rin de ki de vam e den bas ký sý ný ar ttý ra cak, E sad hü kü me ti ni i zo le et mek i çin dün ya - da di ðer le ri i le bir lik te ça lý þa cak ve Su ri ye hal kýn dan ya na o la cak Was hing ton / a a BU O PE RAS YON LAR BÝR AN ÖN CE DUR SUN DA VU TOÐ LU, Ö nü müz de ki dö nem de bir an ön ce o pe ras yon la rýn son bul ma sý ve Su ri ye ye ba rý þýn e - ge men ol ma sý he pi mi zin di le ði dir di ye ko nuþ tu. Su ri ye nin ken di ge le ce ði ni in þa et me si ko nu sun - da, Tür ki ye nin her za man Su ri ye hal ký nýn ya nýn da o la ca ðý ný be lir ten Da vu toð lu, Türk hal ký a dý na ve hü kü met a dý na ça týþ ma lar da ve fat e den Su ri ye li - le re rah met ve a i le le ri ne baþ sað lý ðý di le di. Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu, ön ce ki gün Kon ya da te ra vih na ma zý çý ký þýn da baþ ta Ha ma ol mak ü ze re bü tün Su ri ye de, bü tün Or ta do ðu da, si vil le rin ö lü mü ne yol a çan sal dý rý la rýn der hal dur du rul ma sý çað rý sýn da bu lun du. Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Su ri ye ve Lib ya da çok kri tik gün ler ya þan dý ðý ný, bu gün bu ko nu da yo ðun te mas lar da bu lun duk la rý ný an la ta - rak, Ýn þal lah bu kar deþ ül ke ler de de ba rýþ ve e sen - lik ha kim o lur. Zu lüm ve bas ký ya kar þý bir bi linç - len me o lur þek lin de ko nuþ tu. An ka ra / a a Su ri ye de ya þa nan lar de rin ha yal ký rýk lý ðý DIÞÝÞLERÝ Ba kan lý ðý, Su ri ye de son bir kaç ay dýr ya þa nan top lum sal o lay la - rýn u lus lar a ra sý ka mu o yu ta ra fýn dan ol du ðu gi bi, Tür ki ye ta ra fýn dan da çok ya kýn dan ve sa býr la ta kip e dil di ði ni bil dir di. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn dan ya - pý lan a çýk la ma da, mev cut ge liþ me le rin, Su ri ye yö ne ti mi nin me se le nin ba - rýþ çý yol lar dan çö zü mü ko nu sun da ki ni ye ti ni ve sa mi mi ye ti ni sor gu ya aç tý - ðý be lir til di. A çýk la ma da þöy le de nil di: Tür ki ye, mü ba rek Ra ma zan a yý nýn he men a re fe sin de ya þa nan bu ge liþ me ler den, bü tün Ýs lâm dün ya sý i le bir - lik te de rin ha yal ký rýk lý ðý ve ü zün tü duy muþ tur. Söz ko nu su o pe ras yon la rýn Su ri ye de a sa yi þin sað lan ma sý na her han gi bir kat ký sý ol ma dý ðý gi bi, ya pýl - ma sý ge re ken re form la ra i liþ kin sü re ci de son de re ce o lum suz yön de et ki - le mek te dir. Su ri ye yö ne ti mi bu ger çe ði ar týk id rak et me li dir An ka ra / a a Ýslâm dünyasý, Ramazan ayýnýn baþýnda Suriye'de ordu birliklerinin þehirlere tanklarla girip katliâm yapmasýnýn þaþkýnlýðýný yaþarken, Libya'ya anýnda müdahale eden uluslar arasý örgütler, sessizliðini koruyor. Gül: Kanlý Ramazan kabul edilemez CUMHURBAÞKANI ABDULLAH GÜL, SURÝYE'DE RAMAZAN AYININ RUHUNA UYGUN REFORMLARIN YAPILMASI YERÝNE, KANLI KATLÝÂMLARA GÝRÝÞÝLMESÝNÝN KABUL EDÝLEMEZ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. Obama: Beþþar Esad yönetimi izole edilmeli Ha gu e: Ýs lâm dün ya sý Su ri ye ye bas ký yap sýn ÝNGÝLTERE Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e, Su ri ye ye yö ne lik as ke rî mü - da ha le ih ti ma li ni dev re dý þý bý rak tý. BBC te le viz yo nu na ko nu þan Ha gu e, yö ne tim kar þý tý gös te ri ci le re kar þý sert ted bir le re baþ vu ran Su ri ye yö ne ti mi - ne güç lü u lus lar a ra sý bas ký o luþ tu rul - ma sý ný is te di. Ha gu e, Ek yap tý rým lar uy gu lan ma sý ný ve her ta raf tan da ha güç lü bir u lus la ra ra sý bas ký o luþ tu rul - ma sý ný ger çek ten is ti yo ruz. El bet te, et ki li ol ma sý i çin bas ký nýn sa de ce Ba - tý lý dev let ler den de ðil, A rap dev let le ri ve Tür ki ye den de gel me si ge re kir di ye ko nuþ tu. Lon dra / a a Rasmussen: Müdahale için þartlar oluþmadý NA TO Ge nel Sek re te ri An ders Fogh Ras mus sen, Su ri ye ye as ke ri mü da ha le i çin þart la rýn o luþ ma dý ðý - ný be lirt ti. An ders Fogh Ras mus sen, Mi di Lib re ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da, Lib ya da BM nin a - çýk hi ma ye si ne da ya nan bir o pe ras yon yap týk la rý ný, böl ge ül ke le ri nin de des te ði ni al dýk la rý ný, bu i ki ko - þu lun Su ri ye de o luþ ma dý ðý ný be lirt ti. Ras mus sen, Su ri ye li gü ven lik güç le ri nin hal ka yö ne lik þid det ey lem le ri ni de ký na dý. Lib ya ko nu sun da i se Ras mus sen, BM nin gö re vi nin hal ký ko ru mak ol du ðu nu ha týr la ta rak, ka ra kuv vet le ri nin ko nuþ lan dý rýl ma sý nýn dü þü nül me di ði ni söy le di. NA TO Ge nel Sek re te - ri Ras mus sen, Kad da fi nin sa vaþ ma ki ne si ni boz duk la rý ný, mu ha lif le rin i ler le di ði ni, re ji min kay nak la rý - nýn a zal dý ðý ný, ba kan la rý nýn ve ko mu tan la rý nýn ay rýl dý ðý ný be lir te rek, Kad da fi nin ik ti dar dan ay rýl ma sý ge rek ti ði ni, ye ri nin La hey de ki mah ke me ol du ðu nu söy le di. Mont pel li er / a a

5 Y HABER 5 Osmanlýnýn bir anlamda ilk anayasasý sayýlabilecek 1808 deki Sened-i ittifak tan bu yana iki asrý aþkýndýr Türkiye de anayasa tartýþmalarý devam etmekte. Aslýnda Sened-i Ýttifak ýn yedi þartý nda her ne kadar padiþahýn mutlak yetkileri kayýtlansa da, neticede bozulan nizam ve sarsýlan devlet otoritesinin saðlanmasý, devletin tekrar güçlenmesi nin hedef alýndýðý da dibâcesi nden o- kunmakta. Peþinden 3 Kasým 1839 da ilân edilen Gülhâne Hatt-ý Hümâyunu (Tanzimât-ý Hayriye Fermâný) ile 28 Þubat 1856 daki Islahat Fermâný nda da gücünü kaybeden devletin tekrar güçlenmesi nin amaçlandýðý belirtilmekle birlikte, kanun kuvveti, adâletin tevzii ile hak ve hürriyetlerin temini ne dair esaslar bulunmakta. Söz konusu fermânlar da, kanunlarýn Ahkâm-ý Adliye de görüþüldükten sonra tasdik için padiþaha sunulmasý ve padiþahýn kanun kuvveti ni kabul edip kanunlara uymakla yükümlü olduðunu taahhüt etmesi; bütün tebaanýn nâmus, can, mal emniyeti ile hürriyetinin ve güvenliðinin koruma altýna alýnmasý, hak ve imtiyazlarýn tanýnmasý; Anayasanýn esaslarý (2) vergilerin âdil bir þekilde salýnmasý; devletle halk arasýndaki haklarý tayin ve tasdik eden þartlar, mânevî müeyyideler le sýralanýr. Peþinden 31 Aðustos 1876 da tahta çýkan Sultan II. Abdülhamid in bütün hak ve hürriyetlerin teminatý maksadýyla 28 kiþilik anayasa komisyonu na hazýrlattýðý ilk yazýlý anayasa olan Kanun-u Esâsî yi 23 Aralýk 1876 da Ýstanbul Konferansý nda kabulüyle Birinci Meþrûtiyet Devri baþlatýlýr... ÝLK ANAYASALARDAKÝ UMDELER Buna göre, her ne kadar yürütme ve yasama padiþahýn hâkimiyetinde olsa da, neticede padiþâhýn yazýlý anayasa düzeni içinde yetkilerini kullanmasý kayýt altýna alýnýr. Yasama kuvveti, Hey et-i Âyân (senatörler) ve Hey et-i Mebusândan (milletvekillerinden) oluþan Meclis-i U- mûmî dir. Keza kanun teklif etme hakký, Heyet-i Vekileye (Bakanlar Kuruluna) ve Meclis-i Mebusân a verilir. Yargý kuvveti, Þer iyye ve Nizâmiye olarak ikiye ayrýlýr; kanunlar önünde eþitlik prensibi getirilir; kamu hizmetlerine girme hakký bütün uyruklara tanýnýr; müsâdere, angarya, iþkence yasaklanýr. (Türkiye Cumhuriyeti A- nayasalarý, Av. Ayhan Yalçýn, 11) 23 Temmuz 1908 de Sultan Abdülhamid tarafýndan Ýkinci Meþrûtiyet in ilânýnýn akabinde 8 Aðustos 1909 tarihli bir kanunla Meclis-i Mebusân da söz konusu Kanûn-u Esâsî nin birçok maddesi deðiþtirilir veya kaldýrýlýr; 1918 e kadar yapýlan deðiþikliklerle Anayasa metninde fertlerin hak ve hürriyetleri derc edilir. Birinci Dünya Savaþýnýn baþlamasýyla ve 30 E- kim 1918 Mondoros Mütârekesi, 16 Mart 1920 Ýstanbul un iþgali ve 18 Mart 1920 Meclis-i Mebusân ýn son toplantýsýyla kritik süreçte çoðu akim kalan insan hak ve hürriyetlerine dair hükümler, daha sonra 20 Ocak 1921 tarihli Teþkilât-ý Esâsiye Kanunu nda tavzihen tâdil edilip Cumhuriyet ilân edilir. Ýlk maddesi, Türkiye devleti bir cumhuriyettir ; ikinci maddesi, Türkiye devletinin dini, din-i Ýslâm dýr, resmî dili Türkçe dir, makarrý (baþkenti) Ankara þehridir diye yazan, üçüncü ve dördüncü maddelerinde, Hâkimiyet bilâ kayd-ü þart milletindir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin yegâne ve hakîkî mümessili o- lup millet nâmýna hakk-ý hâkimiyeti istimâl eder (kullanýr) denilen bu anayasa düzeni içinde Ýstiklâl Harbi kazanýlýr, yeni devlet kurulur. Ve bu temel umdelerle hak ve hürriyetler, Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasasý olarak nitelendirilen 20 Nisan 1924 tarihli yeni anayasa da da aynen yer alýr MERHAMETLÝ ADÂLET LE HÝZMET Tesbit þu ki Sened-i Ýttifak tan günümüze tartýþmalarýn ekseni, devlet organlarýnýn fonksiyonlarý, vatandaþlarýn haklarýný ve hukuklarýný koruma, devletin hudutlarýný tayin etme ile hizmetleri ifa imkânýnýn saðlanmasýnda düðümlenmekte. Devletle millet arasýnda temel bir mutabakat belgesi olan anayasalarýn esas iþlevi, yasama, yürütme ve yargý kuvvetleri arasýndaki denge ve u- yumun saðlanmasý; kamu kuvveti ni kullanan mercilerin ve iktidar ýn kamu yararýna yetkilerinin sýnýrlandýrýlmasý; insan haklarýnýn ve hürriyetlerinin temini. Bunun içindir ki meb uslara hitâben yazdýðý Yaþasýn Kur ân-ý Kerîm in Kanun-u Esâsîleri baþlýklý makalesinde Bediüzzaman, Cumhuriyet ve demokrasi mânâsýndaki meþrutiyeti ve kanun-u esâsî yi, adâlet (yargý), meþveret (Meclis) ve kanunda cem-i kuvvet veya- inhisar-ý kuvvet (kuvvetin kanunda olup icranýnhükûmetin yetkilerini yasalar çerçevesinde kullanmasý) olarak târif etmekte. Meþrûtiyet ve cumhuriyetin metin istinadýnýn, asýl mâlik-i hakiki (gerçek hükümranlýðýn ve egemenliðin) sâhib-i unvân-ý muhteþem ve müessir (etkili) olan merhametli adâlet-i mahzanýn (tam ve gerçek adâletin) ortak deðerler ü- zerinde milletin ittihadýný (birliðini-beraberliðini ve vatanýn bütünlüðünü) temin edeceðini belirtmekte. (Volkan, 1 Mart 1325 (14 Mart 1909), sayý 73, sayfa 1; Eski Said Dönemi Eserleri, 53-55; Dinî Cerîde, 26 Þubat 1324 (12 Mart 1909), no 73; Divân-ý Harb-i Örfî,69-72) Adaleti, hak ve hürriyetleri esas alan anayasanýn, ancak hükûmetlerin icraatýný, milletin saadetine, meþrûta-i meþrûaya (demokrasi ve hürriyetlere) hâdim (hizmetkâr) edeceðine dikkat çekmekte. Yüksek Askerî Þûrâ toplandý YÜKSEK ASKERÎ ÞÛRÂ, KUVVET KOMUTANLARI ÝLE GENELKURMAY BAÞKANININ ÝSTÝFASI DOLA- YISIYLA EKSÝK SAYI ÝLE TOPLANDI. ÞÛRÂDA TSK DAKÝ TERFÝ VE DÝÐER KONULAR GÖRÜÞÜLÜYOR. YÜKSEK Askerî Þûrâ (YAÞ), Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn baþkanlýðýnda Genelkurmay Baþkanlýðý Karargâhý nda toplandý. Baþbakan Erdoðan, karargaha geliþinde Kara Kuvvetleri Komutaný ve Genelkurmay Baþkan Vekili Orgeneral Necdet Özel tarafýndan karþýlandý. YAÞ ýn Aðustos ayý olaðan toplantýsý, Çakmak Salonu nda saat da baþladý. Toplantýya Baþbakan Erdoðan ýn yaný sýra, Kara Kuvvetleri Komutaný ve Genelkurmay Baþkan Vekili Orgeneral Necdet Ö- zel, Millî Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Genelkurmay Ýkinci Baþkaný Orgeneral Aslan Güner, 1. Ordu Komutaný Orgeneral Hayri Kývrýkoðlu, 2. Ordu Komutaný Orgeneral Servet Yörük, 3. Ordu Komutaný Orgeneral Yalçýn Ataman, Ege Ordusu Komutaný Orgeneral Nusret Taþdeler, Kara Kuvvetleri Eðitim ve Doktrin (EDOK) Komutaný Orgeneral Saldýray Berk, Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Kurmay Baþkaný Orgeneral Bekir Kalyoncu ve Donanma Komutaný O- ramiral Emin Murat Bilgel katýlýyor. Toplantý öncesinde, basýn mensuplarýnýn iki ayrý grup halinde kýsa süreli görüntü almasýna izin verildi. Þûrâ da terfi sýrasýnda bulunan general, amiral ve albaylarýn bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatýlmasý ve e- meklilik iþlemleri ele alýnacak. Disiplinsizlik ve ahlaki durumlarý nedeniyle Türk Silâhlý Kuvvetleri nden (TSK) Artýk silâhlar sussun- Kürt Yazar Kemal Burkay, gazeteci dostlarý ile bir araya geldiði akþam yemeðinde barýþ mesajlarý verdi. Sorunlarýn çözümü için herkesin ön yargýlardan kurtulmasý gerektiðinin altýný çizen Burkay, þiddet ile bir yere varýlamayacaðýný barýþ için öncelikle silâhlarýn susmasý gerektiðini söyledi. Dâvetlilere hitaben konuþma yapan Burkay, toplumsal barýþ için elinden geleni yapacaðýný söyledi. Artýk silâhlarýn susmasý gerektiðini dile getiren Burkay, Þiddet ile bir yere varýlamaz. Artýk yeni yöntemler denemek zorundayýz. Cumhurbaþkaný Gül de 2 yýl önce bunu dile getirdi ve açýlým sürecini baþlattý. Bence o dönem statükonun güçlü direniþi yüzünden durakladý bu süreç ama devam etmeli. Benim de elimde sihirli bir deðnek yok. Hayal görmüyorum, hayal kurmuyorum. Ben de barýþçý bir çözümün özgürlükçü bir toplumun olmasý için çaba gösterenlerden biriyim. þeklinde konuþtu. Ýstanbul / cihan ayrýlacak personelin durumlarý ile TSK yý ilgilendiren diðer konular da toplantýda görüþülecek. Kuvvet komutanlarý ile diðer general ve amiral atama iþlemleri, Yüksek Askerî Þûrâ faaliyetleri dýþýnda, özel kanunlarla belirlenen esas ve usullere göre yapýlýyor. Þûrâ kararlarýnýn 4 Aðustos Perþembe günü Cumhurbaþkaný Abdullah Gül e sunulmasýnýn ardýndan kamuoyuna açýklanmasý bekleniyor. ANITKABÝR E ZÝYARET Yüksek Askerî Þûrâ (YAÞ) üyeleri, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn baþkanlýðýnda Anýtkabir i ziyaret etti. Þura üyeleri, Genelkurmay Baþkanlýðý Karargâhýnda yürütülen çalýþmalarýn ardýndan planlanandan yaklaþýk bir saat önce Anýtkabir e geçti. Baþbakan Erdoðan baþkanlýðýndaki heyet, kýrmýzý ve beyaz karanfillerden hazýrlanmýþ ve üzerinde YAÞ üyeleri yazan çelenkle Aslanlý Yol dan yürüdüler. ÖZEL LE ÖZEL TOPLANTI Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, YAÞ toplantýsýnýn öðleden sonraki bölümüne katýlmadý. Edinilen bilgiye göre, YAÞ toplantýsýnýn öðleden sonraki bölümüne katýlmayan olan Erdoðan, Genelkurmay Baþkan Vekili Orgeneral Necdet Özel ile Resmî Konut ta, saat de, önceden planlanmýþ bir görüþme gerçekleþtirdi. Ankara / aa YAÞ maðduruna iade-i itibar yolda 12 Mart ve 12 Eylül darbesi sýrasýnda TSK dan atýlanlar ile YAÞ maðdurlarýna haklarý geri veriliyor. Darbe maðduru 2 bin kiþi isterse devlette çalýþacak isterse emekli olabilecek. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, 12 Mart ve 12 Eylül de TSK dan atýlanlar ile YAÞ maðdurlarýna geri dönüþ yolu açacak düzenlemenin son aþamaya geldiðini söyledi. NTV nin habarine göre Sabah gazetesine konuþan Bakan Çelik, þu ifadeleri kullandý: 12 Mart, 12 Eylül gibi olaðanüstü dönemlerde ve YAÞ kararlarýyla Ordumuzdan bir çok kimse yargý kararý olmadan atýldý. Türkiye son yýllarda giderek hýzlý bir þekilde normalleþiyor. Haksýzlýklarýnýn giderilmesi de normalleþmenin en önemli göstergelerinden biridir. Son yýllardaki geliþmelere bakýldýðýnda bütün iliþkiler olmasý gerektiði þekilde demokratik kültüre yakýþýr bir þekilde kendini gösteriyor. Kanun, 12 Mart 1971 den i- t i b a r e n TSK ile i- liþiði kesilenlerden dileyenlerin 60 gün içinde Millî Savunma Bakanlýðý na baþvurmalarýný öngörüyordu. Devam eden çalýþmalar neticesinde 585 maðdurun iþlemleri tamamlanmak üzere. 2 bin 199 baþvuru üzerinde Millî Savunma çalýþmalarýný sürdürüyor. Devlet Personel Baþkanlýðý ise bu amaçla 2 bin kadro ihdas etti. Ýþlemlerin tamamlanmasýyla 45 gün içinde atamalar gerçekleþtirmiþ olacak. Ýstanbul / Yeni Asya Norveç Mahkemelerinin gidiþatý Norveç te yaþanan katliâmdan sonra sizler ne düþündünüz bilemem. Ama bendeniz, önce, Norveç adalet sisteminin bu zalime ne ceza vereceðini düþündüm. Mahkemenin idam kararý vermesi mümkün deðil. Zira idam cezasý kaldýrýlmýþ. "Ýdam cezasýný yeniden uygulamaya koysalar da caniyi yetmiþ beþ kere asamayacaklarýna göre adalet gerçekleþmiþ olmayacak" dedim. Fakat düþüncelerim birden cezanýn kendisinden çok, cezanýn amacýna ve kaynaðýna yöneldi. Bediüzzaman, Hutbe-i Þamiye adlý eserinin zeylinde ceza hukuku ile ilgili bazý önemli tesbitler yapýyor. Önce sondan baþlayalým. Diyor ki: Eðer beþer çabuk aklýný baþýna alýp adalet-i Ý- lâhiye namýna ve hakaik-i Ýslâmiye dairesinde mahkemeler açmazsa, maddî ve mânevî kýyametler baþlarýna kopacak, anarþilere, Ye cüc ve Me cüclere teslim-i silâh edecekler. Yani insanlýk suçluya hangi cezanýn verileceðinden önce cezanýn ne namýna verilmesi gerektiðini çözmeli. Mahkemelerin ne namýna ceza vermesi gerektiðini tesbit etmeli. Yoksa sonu, anarþi ve acil güvenlik ihtiyacý olacak. Yani cezalar adalet-i Ýlâhî namýna olmalý. Mahkemeler Ýslâm ýn tarif ettiði hakikatler dairesinde adalet daðýtmalý. Yoksa ne olur? Yoksa abdestsiz, ya da kýblesiz namaz kýlmak gibi olur. Batýl oðlu batýl olur. Peki Norveç te bu nasýl olacak? Her yer ve herkes gibi Norveç in akýllýlarý da hakikati arýyorlar. Biz de yardýmcý olacaðýz. Hakikati bulacaklar. Mahkemeler bu hakikat üzerine tesis edilecek ve bu Hak namýna hüküm tesis edecek. Peki acaba Norveç Mahkemelerinin böyle karar vermesinin ön þartý nedir? Önce Norveç halkýnýn ekseriyeti bu türden mahkemeyi kabul, arzu ve hatta talep edecek. Bunu þuradan anlýyoruz. Hutbe-i Þamiyede Bediüzzaman, konuyu hýrsýza verilecek cezanýn türü yönünden deðil, ceza vermenin sebebi, hedefi (yani kýblesi) ve amacý (yani niyeti) yönünden ele alýyor. Zaten ana konunun hýrsýzlýk ve el kesme olmadýðýný hem konunun gidiþinden hem de her tür suç için önce vicdanlara yasakçý koyma mecburiyetinin zikredilmesinden anlýyoruz. Þu cümle de bize yardýmcý oluyor: emr-i Ýlâhî namýna ve adâlet-i þer iye hesabýna hýrsýzýn elini kesmek cümlesinde ana konu hýrsýzýn elini kesmek deðil, bu kesmenin emr-i Ýlâhî namýna ve adâlet-i þer iye hesabýna olmasý. Kiþiye hýrsýzlýktan el kestirmek/çektirmek i- le hýrsýzlýktan ötürü kiþinin elini kesme nin farký önemli. Norveç, vicdan eðitimini dinden soyutlayarak yýllarca aslýnda insaný vicdanýndan soyutladý. Hürriyet adýna diyor ve salt suçluya ceza vermeye yönelik adalet i uygulamaya çalýþýyor. Oysa þimdi artýk Norveç ve diðerleri de anlamalý ki adaletin tek yönü yok. Adalet mekanizmasý bir suçluya iki sebeple ceza verir: Ya salt kamu düzenini korumak için. Ya da kamu düzeninden de önce suça meyil gösteren kiþiyi Allah ýn gazabýndan korumak ü- zere ceza verir. Dünyevî kamu düzeninin korunmasý da bu iþin ikramiyesi olur. Birincisinde, laik devlet namýna ve kamu düzenini, yani maslahat-ý beþeriyeyi korumak amacýyla verilen cezada, suça meyilli o- lan kiþi, kolaylýkla bana ne kamu düzeninden, ben kendi düzenime bakarým der. Yakalanma riskinin düþük olduðu hallerde, hele suçu bir ihtiyacýn da etkisi altýnda iþliyorsa, devletin ceza tehdidi ona tesir etmez, suça yöneliþini engellemez. Ýkincisinde ise, suça yönelen kiþi, devletin vereceði cezadan önce Allah ýn vereceði cezayý düþünür. Devletin de Allah adýna ve yine suçuna ya da günahýna kefaret olarak dünyada ve peþinen ceza vereceðini hatýrlar. Böylece ceza tamam olur. Ýslâmýn tarif ettiði bu önleyici adalete eðitici adalet de deniyor. Böyle bir adalet için buna göre mahkeme, buna göre birey, buna göre kamu düzeni, buna göre toplum ve buna göre devlet lâzýmdýr. Bu bütünlük için ise düzen ve sistemden de önce bireylerin imaný elde etmesi ve takviyesi þarttýr: "Evet, iman, kalbde, kafada daimî bir mânevî yasakçý býraktýðýndan, fena meyelânlar histen, nefisten çýktýkça yasaktýr der, tard eder, kaçýrýr. Bu yasaðý imandan baþkasý koyamaz. O halde ey Norveçliler, haydi iman baþýna!

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

KORUMA KANUNU KALKSIN

KORUMA KANUNU KALKSIN ÞEB-Ý ARUS UN YILDÖNÜMÜ MEVLÂNÂ IÇIN 738 ÝNCÝ VUSLAT GECESÝ HA BE RÝ SAY FA 4 TE ÝSLÂMIN GÜZELLÝK ANLAYIÞINA HAYRAN KALAN ÝNGÝLÝZ MODACI MÜSLÜMAN OLDU HA BE RÝ SAY FA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı