Ramazan ý zehir ettiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ramazan ý zehir ettiler"

Transkript

1 HER YERDE TERAVÝH COÞKUSU ÝFTARDAN SONRA TERAVÝH NAMAZI ÝÇÝN BÜTÜN DÜNYADA MÜSLÜMANLAR CAMÝLERE AKIN EDÝYOR. HABERÝ SAYFA 6 VE 7 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr SURÝYE DEKÝ KATLÝAMA TEPKÝ BÜYÜYOR ÝNGÝLTERE DIÞÝÞLERÝ BAKANI Araplar ve Türkiye Suriye ye baský yapsýn u Su ri ye yö ne ti mi ne güç lü bir u lus lar a ra sý bas ký o luþ tu rul - ma sý ný is te yen Ýn gil te re Dý þiþ - le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e, u - lus lar a ra sý bas ký nýn et ki li ol - ma sý i çin sa de ce Ba tý ül ke le rin - den de ðil; A rap dün ya sý ve Tür - ki ye den de gel me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ramazan ý zehir ettiler DAVUTOÐLU: SÖZ VERÝLEN REFORMLARIN YAPILMASINI BEK- LERKEN, RAMAZAN A KANLA GÝRÝLMESÝNÝ KABUL EDEMEYÝZ. Ku pon bi rik tir me ye bu gün den baþ la ya bi lir si niz. Ye dek ku pon lar la ek sik le ri ni zi ta mam la ya bi lir si niz. YARDIM KAMPANYALARI AÇILIYOR Afrika ya kardeþlik köprüsü u Tür ki ye de ki dev let ku ru luþ la rý ve si vil top lum ör güt le ri, 40 mil yo nun ü ze rin de in sa nýn kro nik aç lýk la kar þý kar þý ya bu - lun du ðu, her üç ki þi den bi ri nin ye ter siz bes len di ði Af ri ka ya yar dým i çin çe þit li kam pan ya lar baþ lat tý. Ha be ri say fa 3 te KATLÝAMA DEVAM Su ri ye as ker le ri nin Ha ma þeh rin de ki o pe ras yon la rý dün de sür dü. As ker le rin sa bah er ken sa at ler de tank lar la a teþ aç tý ðý kay de di lir - ken, do ðu da ki De ir Ez zur þehrin de de ge ce yo ðun a te þin ol du ðu bil di ril di. Bu i ki þe hir de, açýklanan ö lü sa yý sý nýn daha da artmasýndan endiþe ediliyor. KABUL EDÝLEMEZ Gül: Suriye deki olaylara sessiz kalýnamaz u Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Ra ma zan a yýn da Su ri ye de ö lüm le re sebep o lan o pe ras yo - nun ka bul e di le me ye ce ði ni be - lir te rek, Bu ge liþ me ye ses siz ka lý na maz de di. YAPILANLAR RAMAZAN IN RUHUNA AYKIRI u Bü tün Müs lü man lar gi bi Su ri ye li ler de Ra ma zan'a ha zýr la - nýr ken 100'ü aþ kýn Su ri ye li nin a cý sý nýn a i le le ri ne ya þa týl ma sý - nýn Ra ma zan'ýn ru hu na uy gun ol ma dý ðý ný belirten Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz de dün Ramazan'a girmeyi hakkýyla yaþayamadýk Suriye'deki geliþmeler yüzünden dedi. ÞÝDDET ÇÖZÜM DEÐÝL, ÇÖZÜMSÜZLÜK GETÝRÝYOR u Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn a çýk la ma sýn da da Þid det çö züm de ðil, çö züm süz lük ge tir mek te dir. Su ri ye yö ne ti mi bu ger - çe ði ar týk id rak et me li dir. Mev cut ge liþ me ler, Su ri ye yö ne - ti mi nin me se le nin ba rýþ çý yol lar dan çö zü mü ko nu sun da ki ni ye ti ni ve sa mi mi ye ti ni sor gu ya aç mak ta dýr denildi. H A B E R L E R Ý 4 V E 7 Ý N C Ý S A Y F A L A R D A RAMAZAN HUZUR GETÝRSÝN Ýhsanoðlu dan birlik çaðrýsý ura ma zan me sa jýn da Ýs lâm dün ya sý na bir lik be ra ber lik çað - rý sýn da bu lu nan Ý ÝT Ge nel Sek - re te ri Prof. Dr. Ek me led din Ýh - sa noð lu, Ýs lâm dün ya sý nýn içinde bulunduðu hu zur suz - luktan bu ay içerisinde kurtulmayý ümit ettiðini ifade etti. Cenaze törenine Müslüman ve Hýristiyan din görevlileri katýldý. IRKÇI SALDIRGAN KATLETMÝÞTÝ Norveç te ölen 77 kiþinin 6 sý Müslüman u Top lam 77 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan i ki sal dý rý da, Müs lü man o lan 6 göç men kö ken li gen cin ol du ðu da bil di ril di. Nor - veç po li si nin web si te sin de ya yýn la nan kur ban lis te sin de ki i sim ler den bi ri de Türk ký zý Gi zem Do ðan. Ha be ri say fa 7 de YAKALANMASI ÝSTENEN EGE ORDU KOMUTANI DA KATILDI YAÞ, 11 üye ile toplandý u Yük sek As ke rî Þû râ (YAÞ), ko mu tan la rýn e mek li lik le ri ni is te me si - ni n ar dýn dan dün Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn baþ kan lý ðýn - da, 4 ko mu tan is ti fa et ti ði, bir ko mu tan da tu tuk lu ol du ðu i çin bu yýl 16 ye ri ne 11 ü ye i le top lan dý. YAÞ ta TSK ko mu ta ka de me si ye - ni den di zayn e di le cek. Ha be ri say fa 5 te AB SÜRECÝNDEKÝ KISMÎ REFORMLAR DAHÝ ÇOK ÞEYÝ DEÐÝÞTÝRDÝ Dengeler deðiþtikçe uab kri ter le ri nin ta ma mý he nüz ha ya ta ge çi ril me miþ ol sa da, þim - di ye ka dar ya pý lan kýs mî re form lar da hi Tür ki ye'nin si vil leþ me de ö - nem li me sa fe ler kay det me si ni sað la dý. Bu nok ta da kay da de ðer bir ka mu o yu du yar lý lý ðý o luþ tu. Kâzým Güleçyüz ün yazýsý say fa 3 te

2 2 Y LÂHÝKA Ramazan da amellerin sevabý bire bindir Her hasenenin sevabý baþka vakitte on ise, Receb-i Þerifte yüzden geçer, Þâban-ý Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ý Mübarekte bine çýkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çýkar. Ramazan-ý Þerifte sevab-ý a mâl, bire bindir. Kur ân-ý Hakîmin, nass-ý hadisle, herbir harfinin on sevabý var; on hasene sayýlýr, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ý Þerifte herbir harfin on deðil, bin; ve Âyetü l-kürsî gibi â- yetlerin herbir harfi binler; ve Ramazan-ý Þerifin Cumalarýnda daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayýlýr. Evet, herbir harfi o- tuz bin bâki meyveler veren Kur ân-ý Hakîm, öyle bir nuranî þecere-i tûbâ hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o bâki meyveleri Ramazan-ý Þerifte mü minlere kazandýrýr. Ýþte, gel, bu kudsî, ebedî, kârlý ticarete bak, seyret ve düþün ki, bu hurufâtýn kýymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasârette olduðunu anla. Mektubat, s. 391 *** Kur ân-ý Hakîmin her bir harfinin bir sevâbý var; bir hasenedir. [Tirmizî, Fezâilü l-kur ân: 16] Fazl-ý Ýlâhîden o harflerin sevâbý sünbüllenir; bâzan on tane verir, bâzan yetmiþ, bâzan yedi yüz Ayete l-kürsî harfleri gibi; bâzan bin beþ yüz Sûre-i Ýhlâsýn harfleri gibi; bâzan on bin Leyle-i Beratta okunan âyetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi; ve bâzan otuz bin meselâ, haþhaþ tohumunun kesreti misillü, Leyle-i Kadir de okunan âyetler gibi. Ve O gece bin aya mukabil iþaretiyle, Bir harfinin o gecede otuz bin sevâbý olur anlaþýlýr. Ýþte, Kur ân-ý Hakîm tezâuf-u sevâbýyla beraber elbette muvâzeneye gelmez ve gelemiyor. Belki, asýl sevap ile bâzý sûrelerle muvâzeneye gelebilir. Meselâ, içinde mýsýr ekilmiþ bir tarla farz edelim ki, bin tane ekilmiþ. Bâzý habbeleri yedi sümbül vermiþ farz etsek, her bir sümbülde yüzer tane olmuþ ise, o vakit tek bir habbe bütün tarlanýn iki sülüsüne mukabil oluyor. Meselâ, birisi de on sümbül vermiþ, her birinde iki yüz tane vermiþ; o vakit bir tek habbe asýl tarladaki habbelerin iki misli kadardýr. Ve hâkezâ, kýyas et. Sözler, s. 312 *** Her hasenenin sevabý baþka vakitte on ise, Receb-i Þerifte yüzden geçer, Þâban-ý Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ý Mübarekte bine çýkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çýkar. Bu pekçok uhrevî faydalarý kazandýran ticaret-i uhrevîyenin bir kudsî pazarý ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meþheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin eden þuhûr-u selâseyi böyle bire on kâr veren medrese-i Yusufiyede geçirmek, elbette büyük bir kârdýr. Ne kadar zahmet çekilse ayn-ý rahmettir. Ýbadet cihetinde böyle olduðu gibi, Nur hizmeti dahi nisbeten kemiyet deðilse de keyfiyet itibarýyla bire beþtir. Çünkü bu misafirhanede mütemadiyen giren ve çýkanlar, Nurun derslerinin intiþarýna bir vasýtadýr. Bazan bir adamýn ihlâsý, yirmi adam kadar fayda verir. Hem Nurun sýrr-ý ihlâsý, siyasetkârâne kahramanlýk damarýný taþýyan, Nurun tesellilerine pekçok muhtaç bulunan mahpus biçareler içinde intiþarý için bir parça zahmet ve sýkýntý olsa da, ehemmiyeti yok. Derd-i maiþet ciheti ise: Zaten bu üç ay âhiret pazarý olmasýndan, herbiriniz çok þakirtlerin bedeline, hattâ bazýnýz bin adamýn yerinde buraya girdiðinden, elbette sizin haricî iþlerinize yardýmlarý olur diye tamamýyla ferahlandým ve bayrama kadar burada bulunmak büyük bir nimettir bildim. Þuâlar, s. 425 Ramazan ayý girdiðinde Cennet kapýlarý açýlýr, Cehennem kapýlarý kapanýr, þeytanlar zincire vurulur. Câmiü's-Saðîr, No: 337 / Hadis-i Þerif Meâli Hastalýklar aczimizi hissettiðimiz anlardýr TALÝP ÇÝÇEK abýr kahramaný Hazret-i Eyyüb Aley- hastalýktan kurtulmasýna Shisselâm ýn vesile olan Rabbi innî messeniye ddurru ve ente Erhamü r-rahimîn (Rabbim, bana gerçekten zarar dokundu, Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin) duâsý, acz ve zaafýmýzý en çok hissedip anladýðýmýz hastalýk günlerinde, belki ýzdýrar derecesinde muhtaç olduðumuz bir münacattýr. Bediüzzaman Said Nursî, bu duânýn, akþam ve yatsý arasýnda otuz üçer defa okunmasý faziletli bulunan mübarek kelimeler arasýnda o- kunmasýný tavsiye etmiþtir. Nasýl açlýk çekmeyen insanlar, aç ve fakir o- lanlarýn acýnacak hallerini bizzat kendi nefislerinde açlýk elemini çekmeden tam olarak anlayamýyorsa; onun gibi hastalarýn sýkýntýlý hallerini kendi nefsimizde yaþadýðýmýz cüz î küllî hastalýklarla daha güzel idrak ediyoruz. Rabbimiz biz insanlar için bazý vakitleri duâ ve ubudiyetin zamanlarý olarak tayin etmiþ. Güneþin batmasý akþam namazýnýn, ay ve güneþin tutulmalarý hüsuf ve küsuf namazlarýnýn, bir kýsým musîbetlerin gelmesi özel duâlarýn vakitleri olduðu gibi, hastalýk zamanlarýný Eyyüb Aleyhisselâmýn duâsýyla iltica edeceðimiz anlardan biri olarak deðerlendirebiliriz. Bizler zayýf vücudumuzda hastalýklara muhatap olunca Risâle-i Nur daki hastalýkla ilgili dersleri kendi nefsimizde yaþýyor, bu deva ve ilâçlarýn ne kadar kuvvetli manevî destek olduðunu bilfiil hissediyoruz. Hastalýðýn etkisi i- le uykusuz geçen gecelerde, Ben yüz gündür baþýmý yastýða koymadým diyen mübarek zata, Üstadýmýzýn verdiði cevabý hatýrlýyoruz. Hastalýðýn þiddetli zamanlarýnda sabýr kuvvetinin geçmiþ ve gelecek zamana daðýtýlmayýp hazýr zamana sarf edilmesi, Rahmanürrahimin rahmetine itimat edip dövülmeden aðlamamak ve hiçten korkmamak gerektiði, bütün kuvvetimizi bulunduðumuz saate sarf e- derek rahmet-i Ýlâhiyeyi ve mükâfat-ý uhrevîyeyi düþünüp hastalýðýn kýsa ömrü uzun, bâkî bir surete çevirdiðini anlayýp þükürle mukabele etmek dersini nefsimiz bizzat alýyor. Herkes için farklý olan imtihan gereði hastalýðýmýza göre vücudumuzun deðiþik organlarýnýn kýymetini anlarýz. Ýnsan bir ömür boyu her gün kolaylýkla yüzlerce lokma yuttuðu ve binlerce yudum su içtiði halde, ülfet içerisinde bu nimetin kýymetinin farkýna varamýyor. Ne zaman ki boðaz veya yutakta bir iltihapla karþýlaþsa veya bir a- rýza olsa, içtiði su nefes borusuna kaçýnca anlýyor. Yutaða yerleþtirilen bir et parçasýnýn hikmetli yaratýlýþýnýn, hayatý için ne kadar önemli olduðunu da... Rabbimiz, yutkunduðumuz esnada yediðimiz besinlerin soluk borusuna kaçmayýp yemek borusundan geçerek midemize gitmesini saðlayan, gýrtlaðýmýzda ufak bir dokudan ibaret olan ve týpta epiplottis adý verilen oynar kapakçýk koymuþ. Bu kapakçýk gýrtlaðýmýzda bulunup yutkunduðumuz esnada otomatik olarak soluk borusunu kapatýyor. Böylelikle akciðerlerimize yediklerimizin kaçmasýný engelliyor ve y e m e k b o r u - sundan l o k m a geçmiþ oluyor. Yutkunduktan sonra tekrar açýlýyor, tâ ki soluk alýp nefessiz kalmayalým. Bu küçük et parçasý olmazsa, hayatýn ne kadar sýkýntýlý olacaðýný anlayýp; her þeyi hikmetle yapana karþý binler þükürle mukabele etmek gerekiyor. Üstadýmýz Otuz Ý- kinci Söz de solunumu anlatýrken, sadece havayý akciðerlere çekmenin insanýn ihtiyarýnda olduðunu, sonraki faaliyetlerin irademiz dýþýnda cereyan ettiðini anlatýyor. Akciðerlerde oksijenin alyuvarlara yüklenmesi, bütün hücrelerin ihtiyacýna göre daðýlýmý ve kirli havanýn aðýzdan çýkarken kelime meyvesini vermesindeki hikmetli faaliyete dikkatimizi çekiyor. Hayatýmýzda, boðazýmýz tahriþ olduðunda veya çok konuþup ses tellerini yýprattýðýmýzda hissederiz konuþma güçlüðünü. Ýnsan konuþma nimetinin önemini bundan mahrum kaldýðýnda daha iyi hissediyor. Kendi iradesi ile çýkardýðýný sandýðý kelimelerin büyük bir hikmetin eseri olduðunu, kendi görevinin sadece harfleri mahrecine sokmak olduðunu idrak ediyor. Ve aðzýndan çýkan güzel sözlerin mükâfatýnýn Cennet meyveleri olduðu ve çirkin sözlerin de ahirette zakkum meyveleri tarzýnda kendisine yedirileceði mesuliyetini taþýyor. Ýnsan kelâmdan mahrum kalýnca, imdadýna kalem yetiþiyor, duygu ve isteklerini o- nunla ifade etmeye çalýþýyor ve Kur ân-ý Kerim in 68. Sûresi ne Kalem isminin verilmesinin hikmetlerini düþünüyor. Ýlmin ve mukaddes kitaplarýn zamanýmýza kadar gelmesi, a- sýrlarýn dahi birbirleri ile istiþare etmesi, kayýt altýna alýnan bilgilerin gelecek nesillere aktarýlmasý Kalem in varlýðý ile olduðundan Rabbimiz Kalem e yemin ediyor ve kalemin önemine dikkatimizi çekiyor. Kelâmlar kalemlerle kadim hâle getiriliyor. Yirmi Beþinci Lem a da geçen þu hatýra da çok manidardýr: Barlalý Süleyman ýn halasýnýn bir vakit gözü kapandý, o saliha kadýn gözünün açýlmasý için Duâ et diyerek cami kapýsýnda beni yakaladý. Ben de o mübarek ve meczube kadýnýn salahatini duâma þefaatçi yapýp Ya Rabbi! Onun salahati hürmetine onun gözünü aç diye yalvardým. Ýkinci gün Burdur dan bir göz hekimi geldi gözünü açtý. Bediüzzaman, bu hatýrasý ile, irade-i Ýlâhî ve tasarruf-u Rabbanînin sadece tabiî hadiseleri deðil, insanýn fiil ve hareketlerini de kapsadýðý, doktorlarýn eliyle gelen þifalarýn dahi Allah ýn tasarrufu dairesinde olduðunu, þifa verenin Þafi-i Hakikî nin ta kendisi olduðu dersini veriyor. O halde, þifayý doðrudan doðruya Allah tan bilmeli, esbabý O'nun tasarrufunun bir perdesi olarak görüp ona göre kýymet vermeli. Hastalýðýn hissettirdiði acz ve zaaf ile insan þöyle tazarru ve niyaza baþlýyor: Ýlâhî! Kendi havl ve kuvvetimden teberî edip, Senin havl ve kuvvetine iltica ediyorum. Beni kendi havl ve kuvvetime terk etme; benim aczime, zaafýma, fakrýma merhamet et. Sen benim gizli ve açýk her þeyimi çok iyi bilirsin. Bana fayda ve zarar verecek þeylerin maliki Sensin. Üzüntümü sürura, güçlüklerimi kolaylýða çevirmeye ancak Sen kadirsin, bütün sýkýntýlarýmý gider, benim ve bütün kardeþlerimizin güçlüklerini kolaylaþtýr. Ýlâhî! Hastalýklardan kurtaracak, havl ve a- fiyet verecek kuvvet ancak Senin havl ve kuvvetindir Ya Þâfî! Maddî ve manevî dertlerimize þifa ve afiyet ihsan et. Amin. Amin. Amin. NOT: Kocaeli de rahatsýzlanarak Acil e kaldýrýlýp, tedavi gören Cemal Serim Aðabey ile trafik kazasý geçirip yoðun bakýmda yatan Ahmet Ercan kardeþimize geçmiþ olsun der, âcil þifalar dilerim. LÛGATÇE: sevab-ý a mâl: Amellerin sevabý. nass-ý hadis: Hadis delili. hasene: Ýyilik. ticaret-i uhreviye: A- hiret ticareti. meþher: Teþhir yeri, sergi. þuhûr-u selâse: Üç aylar. þecere-i tûbâ: Cennetteki Tuba aðacý. hurufât: Harfler.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 2 Ramazan 1432 Rumî: 20 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Afrika ya kardeþlik köprüsü DEVLET KURULUÞLARI VE SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTLERÝ, 40 MÝLYONUN ÜZERÝNDE ÝNSANIN KRONÝK AÇLIKLA KARÞI KARÞIYA BULUNDUÐU AFRÝKA ÝÇÝN YARDIM KAMPANYALARI BAÞLATTI. Kampanya kapsamýnda Ramazan ayý boyunca Afrika halký için SMS atarak ya da banka hesaplarýna para yatýrýlarak yardýmda bulunulabilecek. TÜRKÝYE, Afrika yý Ramazan ayýnda yalnýz býrakmayacak. Devlet kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleri, 40 milyonun üzerinde insanýn kronik açlýkla karþý karþýya bulunduðu, her üç kiþiden birinin yetersiz beslendiði Afrika ya yardým için harekete geçti. Özellikle Somali, Etiyopya, Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi de etkisini gösteren kuraklýðýn baþta çocuklar olmak üzere binlerce insanýn hayatýný tehdit ettiði Afrika ya yardým için çeþitli kampanyalar baþlatýldý. Ramazanda Afrika ya yardým elini uzatmak isteyen baþta Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olmak üzere devlet kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleri, düzenledikleri kampanyalarla yardýmseverleri Ramazanda iftarlarýný açarken Afrika da açlýk çekenleri de unutmamaya çaðýrýyor. Açlýk ve kuraklýk üzerine Cumhurbaþkaný Abdullah Gül de Afrika ya yardým edilmesini istemiþti. Ankara / aa HER EVDEN BÝR FÝTRE VE BÝR ÝFTAR DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý, Türk Diyanet Vakfý ile ortaklaþa baþlattýðý Her Evden Bir Fitre ve Bir Ýftar Afrika ya kampanyasýyla kampanyayla Afrika daki insanlara yardým elini uzatacak. Kampanyayla dünyanýn hangi köþesinde olursa olsun insana yardým eli uzatmak, çok uzaklarda olsalar da birileri açken asla tok yatmamak, insanlýðýn birlik ve dirliði için eldeki nimetleri paylaþmak ve mesafeleri yok sayarak gönül köprüleri kurmak hedefleniyor. Ramazan bereketinin paylaþýlacaðý kampanya ile fitrelerin en azýndan birinin gönderilmesiyle Afrika dakilere bir lokma ekmek ve bir yudum su ikram edilmiþ olunacak. Hayýrseverler, bütün operatörlerden AFRÝKA yazýp 5601 e gönderebilecek. SMS ler 5 TL karþýlýðýnda olacak. Din Ýþleri Yüksek Kurulu nun belirlediði fitre miktarý asgarî 7.5 lira olurken, SMS ile fitre vermek isteyenlerin 5601 e 2 SMS göndermeleri gerekecek. Kampanya kapsamýnda açýlan banka hesap numaralarý ise þöyle: Vakýfbank Meþrutiyet Þubesi TL Hesabý: TR , Dolar: TR , Avro: TR , Halk Bankasý Mithatpaþa Þubesi TL Hesabý: TR SU VE GIDA YARDIMI KÝMSE Yok Mu Derneði, gönüllülerin desteðiyle hazýrlanan 40 bin gýda kolisini Türkiye nin yaný sýra özellikle Afrika da kuraklýk dolayýsýyla yerlerini terk eden ve Dadaab kampýna sýðýnan Somalili mültecilerin de bulunduðu 55 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. Afrikalýlarýn su ve gýda ihtiyaçlarýnýn giderilmesi konusunda kampanya baþlatan dernek, Ramazanda bölgede iftar ve gýda kolisi daðýtýmý faaliyetlerinde bulunacak. Hayýrseverler derneðin adresinden kredi kartýyla Afrika Gýda Yardýmý kampanyasýna online baðýþ yapabilecek. Ayrýca derneðin Yurtdýþý Kampanya Hesap Numaralarý nýn açýklama alanýna yine Afrika Gýda Yardýmý yazarak EFT ya da havale gönderebilecek. Bütün hatlardan ACLIK yazýp 5777 ye SMS göndererek 5 TL baðýþta bulunabilecek. ÝHH, GEMÝ GÖNDERECEK ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfý, Kimse Yok Mu, Cansuyu, Yardýmeli gibi insanî yardým için faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri de Afrika halkýna el uzatarak, kendi bünyelerinde yardým kampanyalarý baþlattý. Afrika Boynuzu nda krizin ilk ayak seslerinin duyulduðu Mayýstan bu yana bölgede bulunan ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfý, Somali kamplarýnda ilk etapta 45 bin kiþiye, Ramazan boyunca yetebilecek miktarda gýda malzemesi daðýttý. Vakýf, þimdi de hayýrseverlerin desteðiyle 3 bin tonluk acil yardým gemisini bölgeye göndermek üzere harekete geçti. ÝHH, açlýkla mücadele eden Afrika halkýna kardeþlik vazifesini yapmak için týbbî malzemelerle birlikte buðday, mýsýr, un, sývý yað, toz þeker, süt tozu, bebe bisküvisi, pirinç ve makarna gibi temel gýda maddeleri, acil ilâç ve medikal malzemeler gönderecek. ÝHH nin kampanyasýna destek için yardýmseverler AFRÝKA yazýp 3072 ye göndererek 5 liralýk baðýþta bulunabilecek. Vakfýn adresinden online baðýþ ve Türkiye nin her yerinden numaralý posta çeki hesabýna havale yapýlabilecek. Hesap numaralarýndan baðýþ yaparken de açýklama bölümüne baðýþýn amacýný ve cep telefonu numarasýný yazýp, baðýþta bulunulabilecek. Kampanya için hesap numaralarý þöyle: Ziraat Bankasý Fatih Þubesi TL: , Dolar: , Avro: , Al Baraka Türk Fatih Þubesi TL: , Dolar: , Avro: , Türkiye Finans Katýlým Bankasý Fatih Þubesi TL: , Dolar: , Avro: , Kuveyt Türk Fatih Þubesi TL: , Dolar: , Avro: , Vakýf Bank Fatih Þubesi TL: , Dolar: , Avro: , Bank Asya Fatih Þubesi TL: ,Dolar: ,Avro: SOMALÝLÝ ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLMESÝN YARDIMELÝ Eðitim Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ise Somalili Çocuklar Açlýktan Ölmesin kampanyasý yürütüyor. Bu kapsamda bölgeye giden Dernek Genel Koordinatörü Osman Ýlhan, partner kuruluþ El-Birr Derneði ile birlikte Somalili maðdur ve muhtaçlara, çocuklara, bebeklere, yaþlýlara, kadýnlara ve mülteci kamplarýnda yaþayanlara yönelik yardýmlarý organize ediyor. Yapýlacak yardýmlarýn, mesafe ve ulaþým zorluklarý dolayýsýyla tamamen nakit yapýlmasý isteniyor. Toplanan nakdi yardýmlar, bölgeye en yakýn merkezlerden ihtiyaç maddelerine dönüþtürülerek Somali de açlýk çeken ailelere ulaþtýrýlacak. Acil ihtiyaç olarak gýda, temiz su, süt ve çocuk mamasý daðýtýmlarý yapýlacak. Ýlk etapta 100 bin dolarlýk hazýrlýk yapan dernek, gelecek yardým miktarýna göre yeniden planlama yapacak. Yardýmlar, Türkiye Finans Katýlým Bankasý Yavuz Selim Þubesi, Albarakatürk Fatih Þubesi, Albarakatürk Konya Þubesi, Vakýfbank Þehremini Þubesi, Kuveyttürk Ýstoç Þubesi, Asya Katýlým Bankasý Fevzipaþa Þubesi, T.C Ziraat Bankasý Þehremini ve Güngören þubeleri ile PTT Fatih Þubesi hesabýna yapýlabilecek. Cansuyu Derneði ise Afrika ülkelerinde iftar sofralarý kuracak, kumanya daðýtýmlarý yapacak. Ayný zamanda kuyu açma faaliyetlerine de hýzlandýrarak devam edecek. 2 Dengeler deðiþtikçe Cumhurbaþkaný Gül, Genelkurmay Baþkanýnýn emekliliðini istemesi için Olaðanüstü bir durumdu diyor, ancak sonrasýnda normale dönüldüðünü ve artýk herþeyin kendi mecrasýnda devam ettiðini söylüyor. Sivil-asker iliþkilerinin hep gerilimli bir seyir izlediði, Devletin kurucusu, sahibi ve koruyucusu biziz tavrý içindeki askerin sivil otoriteye baðlý olmayý bir türlü kabullenip hazmedemediði ve bunu defaatle gerçekleþtirdiði müdahalelerle ortaya koyduðu bir ülkede Genelkurmay Baþkanýnýn hükümete tepki baðlamýnda emeklilik talebinde bulunmasý elbette önemli bir olay. Önceki dönemlerde bu tepki, askerin hükümeti devirip, hattâ Meclisi laðvedip devlet yönetimine el koymasý þeklinde ortaya konuluyordu. Þimdi kendileri görevi býrakýyorlar. Bu, Türkiye nin geldiði noktanýn çok ilginç bir göstergesi. Geçen zaman içinde köprülerin altýndan çok sular aktý, dengeler deðiþti ve artýk askerin darbe yapamayacaðý bir aþamaya gelindi. Bunda rol oynayan en önemli etkenlerden biri AB sürecinde alýnan mesafe. AB kriterlerinin tamamý henüz hayata geçirilmemiþ olsa da, þimdiye kadar yapýlan kýsmî reformlar dahi Türkiye nin sivilleþmede önemli mesafeler kaydetmesini saðladý. Bu noktada kayda deðer bir kamuoyu duyarlýlýðý oluþtu. Asker de darbeyle sonuç almasýnýn mümkün olmadýðýný artýk idrak etti. Öyle ki, Özden Örnek in darbe günlükleri o- larak þöhret bulan notlarýna göre, Sarýkýz, Ayýþýðý v.s. gibi darbe planlarýnýn hazýrlandýðý dönemde bazý komutanlarýn ordu içinde yaptýðý nabýz yoklamasý, muhtemel bir darbe giriþiminin alt kademelerden destek alamayacaðýný göstermiþti. Ergenekon, Balyoz gibi dâvâlarda yargýlananlar, esas itibarýyla, bu deðiþimi doðru okuyamayan veya bu süreçle inatlaþýp akýntýya kürek çekme basiretsizliðinde ýsrar eden katý zihniyetin takipçileri. (Aralarýnda Kurunun yanýnda yaþ da yanar misali, dâvâ konusu suçlamalarla ilgisi bulunmayanlarýn var olma ihtimali ise, söz konusu dâvâlarda ifadesini bulan demokratik hesaplaþma iradesine gölge düþürme riski taþýyor.) Eski zihniyetin takipçileri süreç içinde devredýþý kalýp güç ve etkinliklerini kaybediyorlar, a- ma karargâhtaki haleflerini psikolojik abluka altýna alýp bunaltma çabalarýný da sürdürüyorlar. Zaman zaman medyaya yansýyan ses kasetlerindeki konuþmalar bunun örnekleriyle dolu. Dahasý, eski komutanlardan Büyükanýt ýn, e- mekli seleflerinin baskýsýndan yaka silkip, sýrf onlarla karþýlaþmamak için tatil kamplarýyla orduevlerine gitmediðine dair sözlerini hatýrlýyoruz. Buna raðmen, görevde iken ancak böylesi baskýlarla açýklanabilecek tavýrlar da sergilemiþ olan bu komutanýn, emekli olduktan sonra, þu günlerde Fenerbahçe cumhuriyeti olarak adlandýrýlan lobiye dahil olup olmadýðýný ise bilmiyoruz. Ama ondan sonra göreve gelen Baþbuð un da, Koþaner in de ayný baskýlara muhatap olduklarýný düþündüren iþaretlere yeterince þahit olduk. Bakalým, bazýlarýnca þimdiden iþbirlikçi yaftasý vurulan yeni Baþkan Özel in tavrý ne olacak? Son Genelkurmay kriz inin en azýndan þu a- þamada suhuletle aþýlmasýný saðlayan bir diðer önemli faktör, seçmenden aldýðý yetkiyi yeni tazelemiþ ve Meclis çoðunluðunu arkasýnda bulunduran bir iktidarýn ve ilâveten bu hükümetle uyumlu çalýþan bir Cumhurbaþkanýnýn varlýðý. Daha önce darbeye maruz kaldýklarýnda, ucuz ve düzeysiz bir üslûpla, þapkayý alýp gitmek le eleþtirilen baþbakanlarýn böyle bir avantajý hiç olmamýþtý. 12 Mart, muhtýra yazýldýðýnda Baþbakanýn telefonlarýna dahi çýkmayan; 12 Eylül i- se darbecilere Karda kýþta darbe yapýlmaz, tanklar çamura saplanýr, onun için uygun bir mevsimi kollayýn tavsiyesinde bulunan Cumhurbaþkanlarýnýn dönemlerinde gerçekleþmiþti. Þimdi her yönüyle çok farklý bir noktadayýz. Bunun kýymeti iyi bilinmeli ve geliþmelerin siviller üzerindeki sorumluluklarý çok daha fazla arttýrdýðýnýn idraki içinde yola devam edilmeli.

4 4 Y HABER Ramazan ý zehir ettiler DIÞÝÞLERÝ BAKANI AHMET DAVUTOÐLU, SURÝYE DE YAÞANANLAR YÜZÜNDEN TÜRKÝYE DE RAMAZAN A GÝRMENÝN SEVÝNCÝNÝN HAKKIYLA YAÞANAMADIÐINI SÖYLEDÝ. Novi Pazar da ilk teravih SANCAK/SIRBÝSTAN Nasip oldu, bu seneki ilk teravih namazýný Sancak ta Altun Alem camiinde kýldýk. Sancak, Balkanlarda Sýrbistan ile Karadað a- rasýndaki koridorda, merkezi Yeni Pazar (Novi Pazar diye bilinen ve Boþnak Müslüman nüfusun çoðunluðunu teþkil eden bir bölge. Tarihî kayýtlara göre buraya Sancak denmesinin sebebi, Osmanlý Devletinin Avrupa daki son sancaðýnýn burada kalmýþ olmasýdýr. Pek çok Ýslâm beldesinde olduðu gibi burada da sýnýr ihtilâflarý var. Þöyle ki, sancak bölgesinin yarýsý Sýrbistan dayken diðer yarýsý Karadað topraklarý içinde nüfus sayýmýna göre olan nüfus ve büyük olmayan toprak parçasý ikiye bölünmüþ durumda. Böyle bir bölgede, barýþ kalýcý olabilir mi? ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfý nýn çalýþmalarýný yerinde görmek ve izlemek maksadýyla vaki olan dâvet neticesi bu ecdat yadigârý þirin bölgedeyiz. Sancak ýn bazý þehirlerini ve köylerini ziyaret etme imkâný bulduk. Her türlü olumsuz þartlara raðmen insanlarýn inançlarýna baðlý kaldýðýný görmek gerçekten sevindirici. Bir çok yönüyle Sancak, Anadolu þehirleri gibi. Yemyeþil, tertemiz ve camilerle, minarelerle, ezan sesleriyle süslenmiþ bir bölge. Kendinizi þirin bir Anadolu kasabasýnda ya da ilçesinde hissedebilirsiniz... Ramazan ve teravih heyecaný Sancak ta da, Novi Pazar da da en canlý þekilde hissediliyor. Ýlk teravihi Sancak ýn merkezi kabul edilen (bir anlamda baþþehir) Yeni Pazar daki Altun Alem Camiinde kýldýk. Altun Alem Camii, Osmanlý dan miras kalmýþ, sade, tarihî bir cami. Caminin restorasyonu tamamlanmýþ ve bu yýl kýlýnan ilk teravih ile yeniden ibadete açýlmýþ oldu. Yeni Pazar da ve bütün Sancak ta teravihler 8 (sekiz) rekât olarak kýlýnýyor. Kolaymýþ, biz de orada kýlalým diye sevinmeyin. Çünkü 8 rekât olarak kýlýnan teravih namazý hatim ile kýlýnýyor. Yani imam efendi, 8 rek âtte bir cüz Kur ân okuyor ve böylelikle 30 günde, 30 teravihde bir hatim okunmuþ oluyor. Sancaklýlarýn ifadelerine göre Sancak taki her evden ortalama bir kiþi zengin Avrupa ülkelerinde çalýþýyormuþ. Almanya, Ýsviçre gibi ülkelerde çalýþan iþçiler Sancak ta nisebeten bir zengin lik kaynaðý olmuþ. Fakat sanayi yok, fabrikalar yok. Görüldüðü kadarýyla tarým ve hayvancýlýk yaygýn. Yeþil ovalar, ekili tarlalar dikkat çekiyor. Aslýnda Sancak da kýyamet alâmetleri olan müstehcenlik kýskacýnda. Ama þükürler olsun ki tam tesettür e riayet edenler de var. Ve yine þükürler olsun ki camileri dolduranlar daha ziyade 20 yaþ altý gençler... Gençler hatim li teravihi fire vermeden kýldýlar. Ýnþallah sancak dalgalanacak. Ayrýntýlý not larý daha sonra aktarmak niyetiyle... Rus ya dan þid de tin so na er di ril me si çað rý sý RUSYA Su ri ye nin Ha ma ken tin de kan dö kül dü ðü ne i - liþ kin ha ber ler den en di þe du yul du ðu nu be lir te rek, þid de - tin so na er di ril me si çað rý sýn da bu lun du. Dý þiþ le ri Ba kan - lý ðý a çýk la ma sýn da, Mos ko va nýn, Ha ma da çok sa yý da can kay bý ol du ðu na i liþ kin ha ber ler den cid dî kay gý duy - du ðu kay de di le rek, Si vil le re ve dev let ku rum la rý tem sil - ci le re kar þý güç kul la ný mý ka bul e di le mez ve dur du rul - ma lý de nil di. Ýn san hak la rý ör güt le ri, Su ri ye nin or ta ke - sim le rin de ki Ha ma þehri ne dün tank lar des te ðin de dü - zen le nen sal dý rý lar da 80 si vi lin öl dü rül dü ðü nü a çýk la - mýþ tý. U lus la r a ra sý a jans lar, Su ri ye as ker le ri nin dün de Ha ma þehri ne tank lar des te ðin de o pe ras yon la rý ný sür - dür dü ðü yo lun da ha ber ler ver miþ ti. Mos ko va / a a TAZÝYE Kuruçeþme haným okuyucularýmýzdan Melahat Özel'in ablasý, Turan Özel'in baldýzý, Ýlhan, Nurbaki, Ahmet, Abdullah Özel'in teyzesi Nebahat Ayerdem'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ýzmit, Baþiskele, Derince, Kuruçeþme, Körfez Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Kardeþlerimiz Adem, Yasin ve Ahmet Tekle'nin babasý Ýsmail Tekle'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kocasinan Yeni Asya Okuyucularý DI ÞÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Su ri - ye de mu ha lif le re yö ne lik o pe ras yon la rýn hem za man la ma sý nýn hem yön te mi nin son de re ce yan lýþ ol du ðu nu söy le di. Nor - veç te ki sal dý rý lar da ha ya tý ný kay be den Gi - zem Do ðan ýn ce na ze si ne ka týl mak ü ze re Nor veç e ha re ke tin den ön ce ko nu þan Da - vu toð lu, Ger çek ten dün kü, ö zel lik le Ha - ma da yü rü tü len o pe ras yon lar biz de de rin bir ha yal ký rýk lý ðý ve ü zün tü do ður muþ tur. Bu o pe ras yon la rýn hem za man la ma sý hem yön te mi son de re ce yan lýþ týr, þid det le ký ný - yo ruz de di. Bü tün Müs lü man lar gi bi Su ri ye li le rin de Ra ma za na ha zýr la nýr ken bu çap ta bir o pe ras yon yü rü tül me si nin ve 100 ü aþ kýn Su ri ye li nin a cý sý nýn a i le le ri ne ya þa týl ma sý - nýn Ra ma za nýn ru hu na uy gun ol ma dý ðý ný kay de den Da vu toð lu, Bu bü tün Türk hal - ký nýn his si ya tý dýr. Biz de dün ra ma za na Kat li âm lar sü rü yor SURÝYE as ker le ri nin dün de Ha ma ken tin de ki o pe ras - yon la rý sür dür dü ðü bil di ri li yor. Ha ma da ya þa yan Ö mer Ha ma mi a dýn da ki ey lem ci, gü ven lik güç le ri nin sa bah er - ken sa at ler de þehirde tank lar la a teþ aç týk la rý ný, ge ce de mün fe rit si lâh a týþ la rý nýn ol du ðu nu söy le di. Su ri ye de ki in san hak la rý ey lem ci si Mus ta fa Os so da Ha ma nýn bom ba lan dý ðý ný te yit et ti. Mer ke zi Lon dra da bu lu nan Su ri ye Ýn san Hak la rý ný Göz le me ör gü tü baþ ka ný Ra mi Ab dur rah man, ge ce do ðu da ki De ir Ez zur þehrin de de yo ðun a te þin ol du ðu nu söy le di. Su ri ye de tank des tek li bir lik le rin gir di ði Ha ma ve De ir Ez zur þehir le rin de ö lü sa - yý sý nýn 150 e yük sel di ði bil di ril miþ ti. Bey rut / a a CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Su ri ye de mu ha lif - le re yö ne lik o pe ras yon la ra i liþ kin, Ra ma zan a yý nýn ru hu na uy gun bir þe kil de, sü ku ne tin sað lan ma sý ve kök lü re form la rýn ger çek leþ ti ri le ce ði ne da ir hal - kýn ik na e dil me si bek le nir ken, tam ak si ne Ra - ma zan a yý na da ha kan lý bir or tam da gi ril me si as la ka bul e di le bi le cek ve ses siz ka lý na bi le cek bir ge liþ me de ðil dir de di. Gül, Su ri ye yö ne ti - mi ni hal ka kar þý uy gu la nan þid de ti dur dur - ma ya ve ül ke nin ge le ce ði ni ba rýþ ve is tik rar te me lin de in þa e de cek re form la rý i nan dý rý cý þe kil de sü rat le ger çek leþ tir me ye ça ðýr dý. Su ri ye de ki ge liþ me le ri is tih ba rat kay nak - la rýn dan an be an ta kip et ti ði ni be lir ten Cum hur baþ ka ný Gül, þun la rý kay det ti: Kom - þu muz Su ri ye de o lup bi ten ler za ten var o lan kay gý mý zý çok da ha de rin leþ tir miþ tir. Öy le ki dün ya þa nan o lay la rýn gö rün tü le ri he pi mi zi deh þe te dü þür müþ tür. Mü ba rek Ra ma zan a yý na gi rer ken Ha ma da tank la rýn eþ li ðin de a ðýr si lah la - rýn hal ka kar þý kul la nýl ma sý be ni de rin den sars - mýþ týr. Ra ma zan a yý nýn ru hu na uy gun bir þe kil de, sü ku ne tin sað lan ma sý ve kök lü re form la rýn ger çek - leþ ti ri le ce ði ne da ir hal kýn ik na e dil me si bek le nir ken, tam ak si ne Ra ma zan a yý na da ha kan lý bir or tam da gi - ril me si as la ka bul e di le bi le cek ve ses siz ka lý na bi le cek bir ge liþ me de ðil dir. U nut ma ma lý dýr ki 1982 yý lýn da yi ne Ha ma da ben zer o lay lar ya þan dý ðýn da i le ti þim tek no lo ji si bu gün kü ge liþ miþ lik dü ze yin de de ðil di. Bu gün i se bu i le ti þim ça ðýn da, her ke sin gö zü ö nün de ce re yan e den bu þid de te kar þý tep ki siz kal ma mýz müm kün de ðil dir. Su ri ye yö ne ti mi ni hal ka kar þý uy - gu la nan þid de ti dur dur ma ya ve ül ke nin ge le ce ði ni ba rýþ ve is tik rar te me lin de in þa e de cek re form la - rý i nan dý rý cý þe kil de sü rat le ger çek leþ tir me - ye da vet e di yo rum. An ka ra / a a gir me yi hak kýy la ya þa ya ma dýk Su ri ye de ki ge liþ me ler yü zün den di ye ko nuþ tu. Da - vu toð lu, mü da ha le nin yön te mi nin de yan - lýþ ol du ðu nu vur gu la ya rak, mes kûn a lan - lar da, tank lar ve a ðýr si lâh lar la ya pý la cak o - pe ras yo nun ya ra ta ca ðý in san kay bý nýn ne o la ca ðý nýn bi lin me si ge re kir di de di. Dý þiþ - le ri Ba ka ný, Su ri ye hal kýy la sü rek li da ya - nýþ ma i çin de ol duk la rý ný söy le ye rek, Su ri - ye yö ne ti miy le de te mas la rý ný kes me dik le - ri ni, hep ak lý se lim ve i ti dal tel ki nin de bu - lun duk la rý ný kay det ti. Bü tün bu tel kin le ri mi ze rað men, ma a le - sef dün ya pý lan o pe ras yon la rý meþ ru kýl mak ya da bun la rýn yön te mi ya da za man la ma sý - ný hak lý gör mek müm kün de ðil dir di ye ko - nu þan Da vu toð lu, söz ve ri len re form la rýn ger çek leþ me si ni bek ler ken Ra ma za na bü - yük can ka yýp la rýy la gi ri li yor ol ma sý nýn ka - bul e di le mez ol du ðu nu vur gu la dý. Dýþiþleri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu Hama ve Der Ez Zor da toplam 150 kiþi öldü SURÝYE'DE tank des tek li bir lik le rin gir di ði Ha ma ve Der Ez Zor þehir le rin de ö lü sa yý sý nýn 150 e yük sel di ði bil di ril di. El Ce zi re te le viz yo nu nun in ter net si te sin de yer a lan ha - ber de, gü ven lik güç le ri nin Ha ma ya baþ lat tý ðý sal dý rý lar da ö lü sa yý sý nýn 130 a yük sel di ði, yüz ler ce ya ra lý ol du ðu be lir - til di. Ha ber de, Der Ez Zor ken tin de or du nun sal dý rý sýn da i - se 20 ki þi nin öldüðü kay de dil di. An ka ra / a a ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Su ri ye hü - kü me ti nin Ha ma da ken di hal ký na kar þý ser gi le di ði þid det ne de niy le deh þe te düþ - tü ðü nü be lir te rek, Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad yö ne ti mi nin i zo le e dil me si ko nu - sun da, di ðer dev let ler i le bir lik te ça lý þa - cak la rý ný bil dir di. Baþ kan O ba ma, Be yaz Sa ray ta ra fýn dan ya yým la nan a çýk la ma sýn - da, Ha ma þehrin den ge len ra por lar, deh - þe te dü þü rü cü ve Su ri ye re ji mi nin ger çek yü zü nü gös te ri yor i fa de si ni kul lan dý. O - ba ma a çýk la ma sýn da þöy le de di: De mok - ra tik ge çiþ sü re ci i ler le dik çe, Su ri ye da ha i yi bir yer o la cak. ABD, Su ri ye re ji mi ü ze - rin de ki de vam e den bas ký sý ný ar ttý ra cak, E sad hü kü me ti ni i zo le et mek i çin dün ya - da di ðer le ri i le bir lik te ça lý þa cak ve Su ri ye hal kýn dan ya na o la cak Was hing ton / a a BU O PE RAS YON LAR BÝR AN ÖN CE DUR SUN DA VU TOÐ LU, Ö nü müz de ki dö nem de bir an ön ce o pe ras yon la rýn son bul ma sý ve Su ri ye ye ba rý þýn e - ge men ol ma sý he pi mi zin di le ði dir di ye ko nuþ tu. Su ri ye nin ken di ge le ce ði ni in þa et me si ko nu sun - da, Tür ki ye nin her za man Su ri ye hal ký nýn ya nýn da o la ca ðý ný be lir ten Da vu toð lu, Türk hal ký a dý na ve hü kü met a dý na ça týþ ma lar da ve fat e den Su ri ye li - le re rah met ve a i le le ri ne baþ sað lý ðý di le di. Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu, ön ce ki gün Kon ya da te ra vih na ma zý çý ký þýn da baþ ta Ha ma ol mak ü ze re bü tün Su ri ye de, bü tün Or ta do ðu da, si vil le rin ö lü mü ne yol a çan sal dý rý la rýn der hal dur du rul ma sý çað rý sýn da bu lun du. Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Su ri ye ve Lib ya da çok kri tik gün ler ya þan dý ðý ný, bu gün bu ko nu da yo ðun te mas lar da bu lun duk la rý ný an la ta - rak, Ýn þal lah bu kar deþ ül ke ler de de ba rýþ ve e sen - lik ha kim o lur. Zu lüm ve bas ký ya kar þý bir bi linç - len me o lur þek lin de ko nuþ tu. An ka ra / a a Su ri ye de ya þa nan lar de rin ha yal ký rýk lý ðý DIÞÝÞLERÝ Ba kan lý ðý, Su ri ye de son bir kaç ay dýr ya þa nan top lum sal o lay la - rýn u lus lar a ra sý ka mu o yu ta ra fýn dan ol du ðu gi bi, Tür ki ye ta ra fýn dan da çok ya kýn dan ve sa býr la ta kip e dil di ði ni bil dir di. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn dan ya - pý lan a çýk la ma da, mev cut ge liþ me le rin, Su ri ye yö ne ti mi nin me se le nin ba - rýþ çý yol lar dan çö zü mü ko nu sun da ki ni ye ti ni ve sa mi mi ye ti ni sor gu ya aç tý - ðý be lir til di. A çýk la ma da þöy le de nil di: Tür ki ye, mü ba rek Ra ma zan a yý nýn he men a re fe sin de ya þa nan bu ge liþ me ler den, bü tün Ýs lâm dün ya sý i le bir - lik te de rin ha yal ký rýk lý ðý ve ü zün tü duy muþ tur. Söz ko nu su o pe ras yon la rýn Su ri ye de a sa yi þin sað lan ma sý na her han gi bir kat ký sý ol ma dý ðý gi bi, ya pýl - ma sý ge re ken re form la ra i liþ kin sü re ci de son de re ce o lum suz yön de et ki - le mek te dir. Su ri ye yö ne ti mi bu ger çe ði ar týk id rak et me li dir An ka ra / a a Ýslâm dünyasý, Ramazan ayýnýn baþýnda Suriye'de ordu birliklerinin þehirlere tanklarla girip katliâm yapmasýnýn þaþkýnlýðýný yaþarken, Libya'ya anýnda müdahale eden uluslar arasý örgütler, sessizliðini koruyor. Gül: Kanlý Ramazan kabul edilemez CUMHURBAÞKANI ABDULLAH GÜL, SURÝYE'DE RAMAZAN AYININ RUHUNA UYGUN REFORMLARIN YAPILMASI YERÝNE, KANLI KATLÝÂMLARA GÝRÝÞÝLMESÝNÝN KABUL EDÝLEMEZ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. Obama: Beþþar Esad yönetimi izole edilmeli Ha gu e: Ýs lâm dün ya sý Su ri ye ye bas ký yap sýn ÝNGÝLTERE Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e, Su ri ye ye yö ne lik as ke rî mü - da ha le ih ti ma li ni dev re dý þý bý rak tý. BBC te le viz yo nu na ko nu þan Ha gu e, yö ne tim kar þý tý gös te ri ci le re kar þý sert ted bir le re baþ vu ran Su ri ye yö ne ti mi - ne güç lü u lus lar a ra sý bas ký o luþ tu rul - ma sý ný is te di. Ha gu e, Ek yap tý rým lar uy gu lan ma sý ný ve her ta raf tan da ha güç lü bir u lus la ra ra sý bas ký o luþ tu rul - ma sý ný ger çek ten is ti yo ruz. El bet te, et ki li ol ma sý i çin bas ký nýn sa de ce Ba - tý lý dev let ler den de ðil, A rap dev let le ri ve Tür ki ye den de gel me si ge re kir di ye ko nuþ tu. Lon dra / a a Rasmussen: Müdahale için þartlar oluþmadý NA TO Ge nel Sek re te ri An ders Fogh Ras mus sen, Su ri ye ye as ke ri mü da ha le i çin þart la rýn o luþ ma dý ðý - ný be lirt ti. An ders Fogh Ras mus sen, Mi di Lib re ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da, Lib ya da BM nin a - çýk hi ma ye si ne da ya nan bir o pe ras yon yap týk la rý ný, böl ge ül ke le ri nin de des te ði ni al dýk la rý ný, bu i ki ko - þu lun Su ri ye de o luþ ma dý ðý ný be lirt ti. Ras mus sen, Su ri ye li gü ven lik güç le ri nin hal ka yö ne lik þid det ey lem le ri ni de ký na dý. Lib ya ko nu sun da i se Ras mus sen, BM nin gö re vi nin hal ký ko ru mak ol du ðu nu ha týr la ta rak, ka ra kuv vet le ri nin ko nuþ lan dý rýl ma sý nýn dü þü nül me di ði ni söy le di. NA TO Ge nel Sek re te - ri Ras mus sen, Kad da fi nin sa vaþ ma ki ne si ni boz duk la rý ný, mu ha lif le rin i ler le di ði ni, re ji min kay nak la rý - nýn a zal dý ðý ný, ba kan la rý nýn ve ko mu tan la rý nýn ay rýl dý ðý ný be lir te rek, Kad da fi nin ik ti dar dan ay rýl ma sý ge rek ti ði ni, ye ri nin La hey de ki mah ke me ol du ðu nu söy le di. Mont pel li er / a a

5 Y HABER 5 Osmanlýnýn bir anlamda ilk anayasasý sayýlabilecek 1808 deki Sened-i ittifak tan bu yana iki asrý aþkýndýr Türkiye de anayasa tartýþmalarý devam etmekte. Aslýnda Sened-i Ýttifak ýn yedi þartý nda her ne kadar padiþahýn mutlak yetkileri kayýtlansa da, neticede bozulan nizam ve sarsýlan devlet otoritesinin saðlanmasý, devletin tekrar güçlenmesi nin hedef alýndýðý da dibâcesi nden o- kunmakta. Peþinden 3 Kasým 1839 da ilân edilen Gülhâne Hatt-ý Hümâyunu (Tanzimât-ý Hayriye Fermâný) ile 28 Þubat 1856 daki Islahat Fermâný nda da gücünü kaybeden devletin tekrar güçlenmesi nin amaçlandýðý belirtilmekle birlikte, kanun kuvveti, adâletin tevzii ile hak ve hürriyetlerin temini ne dair esaslar bulunmakta. Söz konusu fermânlar da, kanunlarýn Ahkâm-ý Adliye de görüþüldükten sonra tasdik için padiþaha sunulmasý ve padiþahýn kanun kuvveti ni kabul edip kanunlara uymakla yükümlü olduðunu taahhüt etmesi; bütün tebaanýn nâmus, can, mal emniyeti ile hürriyetinin ve güvenliðinin koruma altýna alýnmasý, hak ve imtiyazlarýn tanýnmasý; Anayasanýn esaslarý (2) vergilerin âdil bir þekilde salýnmasý; devletle halk arasýndaki haklarý tayin ve tasdik eden þartlar, mânevî müeyyideler le sýralanýr. Peþinden 31 Aðustos 1876 da tahta çýkan Sultan II. Abdülhamid in bütün hak ve hürriyetlerin teminatý maksadýyla 28 kiþilik anayasa komisyonu na hazýrlattýðý ilk yazýlý anayasa olan Kanun-u Esâsî yi 23 Aralýk 1876 da Ýstanbul Konferansý nda kabulüyle Birinci Meþrûtiyet Devri baþlatýlýr... ÝLK ANAYASALARDAKÝ UMDELER Buna göre, her ne kadar yürütme ve yasama padiþahýn hâkimiyetinde olsa da, neticede padiþâhýn yazýlý anayasa düzeni içinde yetkilerini kullanmasý kayýt altýna alýnýr. Yasama kuvveti, Hey et-i Âyân (senatörler) ve Hey et-i Mebusândan (milletvekillerinden) oluþan Meclis-i U- mûmî dir. Keza kanun teklif etme hakký, Heyet-i Vekileye (Bakanlar Kuruluna) ve Meclis-i Mebusân a verilir. Yargý kuvveti, Þer iyye ve Nizâmiye olarak ikiye ayrýlýr; kanunlar önünde eþitlik prensibi getirilir; kamu hizmetlerine girme hakký bütün uyruklara tanýnýr; müsâdere, angarya, iþkence yasaklanýr. (Türkiye Cumhuriyeti A- nayasalarý, Av. Ayhan Yalçýn, 11) 23 Temmuz 1908 de Sultan Abdülhamid tarafýndan Ýkinci Meþrûtiyet in ilânýnýn akabinde 8 Aðustos 1909 tarihli bir kanunla Meclis-i Mebusân da söz konusu Kanûn-u Esâsî nin birçok maddesi deðiþtirilir veya kaldýrýlýr; 1918 e kadar yapýlan deðiþikliklerle Anayasa metninde fertlerin hak ve hürriyetleri derc edilir. Birinci Dünya Savaþýnýn baþlamasýyla ve 30 E- kim 1918 Mondoros Mütârekesi, 16 Mart 1920 Ýstanbul un iþgali ve 18 Mart 1920 Meclis-i Mebusân ýn son toplantýsýyla kritik süreçte çoðu akim kalan insan hak ve hürriyetlerine dair hükümler, daha sonra 20 Ocak 1921 tarihli Teþkilât-ý Esâsiye Kanunu nda tavzihen tâdil edilip Cumhuriyet ilân edilir. Ýlk maddesi, Türkiye devleti bir cumhuriyettir ; ikinci maddesi, Türkiye devletinin dini, din-i Ýslâm dýr, resmî dili Türkçe dir, makarrý (baþkenti) Ankara þehridir diye yazan, üçüncü ve dördüncü maddelerinde, Hâkimiyet bilâ kayd-ü þart milletindir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin yegâne ve hakîkî mümessili o- lup millet nâmýna hakk-ý hâkimiyeti istimâl eder (kullanýr) denilen bu anayasa düzeni içinde Ýstiklâl Harbi kazanýlýr, yeni devlet kurulur. Ve bu temel umdelerle hak ve hürriyetler, Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasasý olarak nitelendirilen 20 Nisan 1924 tarihli yeni anayasa da da aynen yer alýr MERHAMETLÝ ADÂLET LE HÝZMET Tesbit þu ki Sened-i Ýttifak tan günümüze tartýþmalarýn ekseni, devlet organlarýnýn fonksiyonlarý, vatandaþlarýn haklarýný ve hukuklarýný koruma, devletin hudutlarýný tayin etme ile hizmetleri ifa imkânýnýn saðlanmasýnda düðümlenmekte. Devletle millet arasýnda temel bir mutabakat belgesi olan anayasalarýn esas iþlevi, yasama, yürütme ve yargý kuvvetleri arasýndaki denge ve u- yumun saðlanmasý; kamu kuvveti ni kullanan mercilerin ve iktidar ýn kamu yararýna yetkilerinin sýnýrlandýrýlmasý; insan haklarýnýn ve hürriyetlerinin temini. Bunun içindir ki meb uslara hitâben yazdýðý Yaþasýn Kur ân-ý Kerîm in Kanun-u Esâsîleri baþlýklý makalesinde Bediüzzaman, Cumhuriyet ve demokrasi mânâsýndaki meþrutiyeti ve kanun-u esâsî yi, adâlet (yargý), meþveret (Meclis) ve kanunda cem-i kuvvet veya- inhisar-ý kuvvet (kuvvetin kanunda olup icranýnhükûmetin yetkilerini yasalar çerçevesinde kullanmasý) olarak târif etmekte. Meþrûtiyet ve cumhuriyetin metin istinadýnýn, asýl mâlik-i hakiki (gerçek hükümranlýðýn ve egemenliðin) sâhib-i unvân-ý muhteþem ve müessir (etkili) olan merhametli adâlet-i mahzanýn (tam ve gerçek adâletin) ortak deðerler ü- zerinde milletin ittihadýný (birliðini-beraberliðini ve vatanýn bütünlüðünü) temin edeceðini belirtmekte. (Volkan, 1 Mart 1325 (14 Mart 1909), sayý 73, sayfa 1; Eski Said Dönemi Eserleri, 53-55; Dinî Cerîde, 26 Þubat 1324 (12 Mart 1909), no 73; Divân-ý Harb-i Örfî,69-72) Adaleti, hak ve hürriyetleri esas alan anayasanýn, ancak hükûmetlerin icraatýný, milletin saadetine, meþrûta-i meþrûaya (demokrasi ve hürriyetlere) hâdim (hizmetkâr) edeceðine dikkat çekmekte. Yüksek Askerî Þûrâ toplandý YÜKSEK ASKERÎ ÞÛRÂ, KUVVET KOMUTANLARI ÝLE GENELKURMAY BAÞKANININ ÝSTÝFASI DOLA- YISIYLA EKSÝK SAYI ÝLE TOPLANDI. ÞÛRÂDA TSK DAKÝ TERFÝ VE DÝÐER KONULAR GÖRÜÞÜLÜYOR. YÜKSEK Askerî Þûrâ (YAÞ), Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn baþkanlýðýnda Genelkurmay Baþkanlýðý Karargâhý nda toplandý. Baþbakan Erdoðan, karargaha geliþinde Kara Kuvvetleri Komutaný ve Genelkurmay Baþkan Vekili Orgeneral Necdet Özel tarafýndan karþýlandý. YAÞ ýn Aðustos ayý olaðan toplantýsý, Çakmak Salonu nda saat da baþladý. Toplantýya Baþbakan Erdoðan ýn yaný sýra, Kara Kuvvetleri Komutaný ve Genelkurmay Baþkan Vekili Orgeneral Necdet Ö- zel, Millî Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Genelkurmay Ýkinci Baþkaný Orgeneral Aslan Güner, 1. Ordu Komutaný Orgeneral Hayri Kývrýkoðlu, 2. Ordu Komutaný Orgeneral Servet Yörük, 3. Ordu Komutaný Orgeneral Yalçýn Ataman, Ege Ordusu Komutaný Orgeneral Nusret Taþdeler, Kara Kuvvetleri Eðitim ve Doktrin (EDOK) Komutaný Orgeneral Saldýray Berk, Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Kurmay Baþkaný Orgeneral Bekir Kalyoncu ve Donanma Komutaný O- ramiral Emin Murat Bilgel katýlýyor. Toplantý öncesinde, basýn mensuplarýnýn iki ayrý grup halinde kýsa süreli görüntü almasýna izin verildi. Þûrâ da terfi sýrasýnda bulunan general, amiral ve albaylarýn bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatýlmasý ve e- meklilik iþlemleri ele alýnacak. Disiplinsizlik ve ahlaki durumlarý nedeniyle Türk Silâhlý Kuvvetleri nden (TSK) Artýk silâhlar sussun- Kürt Yazar Kemal Burkay, gazeteci dostlarý ile bir araya geldiði akþam yemeðinde barýþ mesajlarý verdi. Sorunlarýn çözümü için herkesin ön yargýlardan kurtulmasý gerektiðinin altýný çizen Burkay, þiddet ile bir yere varýlamayacaðýný barýþ için öncelikle silâhlarýn susmasý gerektiðini söyledi. Dâvetlilere hitaben konuþma yapan Burkay, toplumsal barýþ için elinden geleni yapacaðýný söyledi. Artýk silâhlarýn susmasý gerektiðini dile getiren Burkay, Þiddet ile bir yere varýlamaz. Artýk yeni yöntemler denemek zorundayýz. Cumhurbaþkaný Gül de 2 yýl önce bunu dile getirdi ve açýlým sürecini baþlattý. Bence o dönem statükonun güçlü direniþi yüzünden durakladý bu süreç ama devam etmeli. Benim de elimde sihirli bir deðnek yok. Hayal görmüyorum, hayal kurmuyorum. Ben de barýþçý bir çözümün özgürlükçü bir toplumun olmasý için çaba gösterenlerden biriyim. þeklinde konuþtu. Ýstanbul / cihan ayrýlacak personelin durumlarý ile TSK yý ilgilendiren diðer konular da toplantýda görüþülecek. Kuvvet komutanlarý ile diðer general ve amiral atama iþlemleri, Yüksek Askerî Þûrâ faaliyetleri dýþýnda, özel kanunlarla belirlenen esas ve usullere göre yapýlýyor. Þûrâ kararlarýnýn 4 Aðustos Perþembe günü Cumhurbaþkaný Abdullah Gül e sunulmasýnýn ardýndan kamuoyuna açýklanmasý bekleniyor. ANITKABÝR E ZÝYARET Yüksek Askerî Þûrâ (YAÞ) üyeleri, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn baþkanlýðýnda Anýtkabir i ziyaret etti. Þura üyeleri, Genelkurmay Baþkanlýðý Karargâhýnda yürütülen çalýþmalarýn ardýndan planlanandan yaklaþýk bir saat önce Anýtkabir e geçti. Baþbakan Erdoðan baþkanlýðýndaki heyet, kýrmýzý ve beyaz karanfillerden hazýrlanmýþ ve üzerinde YAÞ üyeleri yazan çelenkle Aslanlý Yol dan yürüdüler. ÖZEL LE ÖZEL TOPLANTI Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, YAÞ toplantýsýnýn öðleden sonraki bölümüne katýlmadý. Edinilen bilgiye göre, YAÞ toplantýsýnýn öðleden sonraki bölümüne katýlmayan olan Erdoðan, Genelkurmay Baþkan Vekili Orgeneral Necdet Özel ile Resmî Konut ta, saat de, önceden planlanmýþ bir görüþme gerçekleþtirdi. Ankara / aa YAÞ maðduruna iade-i itibar yolda 12 Mart ve 12 Eylül darbesi sýrasýnda TSK dan atýlanlar ile YAÞ maðdurlarýna haklarý geri veriliyor. Darbe maðduru 2 bin kiþi isterse devlette çalýþacak isterse emekli olabilecek. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, 12 Mart ve 12 Eylül de TSK dan atýlanlar ile YAÞ maðdurlarýna geri dönüþ yolu açacak düzenlemenin son aþamaya geldiðini söyledi. NTV nin habarine göre Sabah gazetesine konuþan Bakan Çelik, þu ifadeleri kullandý: 12 Mart, 12 Eylül gibi olaðanüstü dönemlerde ve YAÞ kararlarýyla Ordumuzdan bir çok kimse yargý kararý olmadan atýldý. Türkiye son yýllarda giderek hýzlý bir þekilde normalleþiyor. Haksýzlýklarýnýn giderilmesi de normalleþmenin en önemli göstergelerinden biridir. Son yýllardaki geliþmelere bakýldýðýnda bütün iliþkiler olmasý gerektiði þekilde demokratik kültüre yakýþýr bir þekilde kendini gösteriyor. Kanun, 12 Mart 1971 den i- t i b a r e n TSK ile i- liþiði kesilenlerden dileyenlerin 60 gün içinde Millî Savunma Bakanlýðý na baþvurmalarýný öngörüyordu. Devam eden çalýþmalar neticesinde 585 maðdurun iþlemleri tamamlanmak üzere. 2 bin 199 baþvuru üzerinde Millî Savunma çalýþmalarýný sürdürüyor. Devlet Personel Baþkanlýðý ise bu amaçla 2 bin kadro ihdas etti. Ýþlemlerin tamamlanmasýyla 45 gün içinde atamalar gerçekleþtirmiþ olacak. Ýstanbul / Yeni Asya Norveç Mahkemelerinin gidiþatý Norveç te yaþanan katliâmdan sonra sizler ne düþündünüz bilemem. Ama bendeniz, önce, Norveç adalet sisteminin bu zalime ne ceza vereceðini düþündüm. Mahkemenin idam kararý vermesi mümkün deðil. Zira idam cezasý kaldýrýlmýþ. "Ýdam cezasýný yeniden uygulamaya koysalar da caniyi yetmiþ beþ kere asamayacaklarýna göre adalet gerçekleþmiþ olmayacak" dedim. Fakat düþüncelerim birden cezanýn kendisinden çok, cezanýn amacýna ve kaynaðýna yöneldi. Bediüzzaman, Hutbe-i Þamiye adlý eserinin zeylinde ceza hukuku ile ilgili bazý önemli tesbitler yapýyor. Önce sondan baþlayalým. Diyor ki: Eðer beþer çabuk aklýný baþýna alýp adalet-i Ý- lâhiye namýna ve hakaik-i Ýslâmiye dairesinde mahkemeler açmazsa, maddî ve mânevî kýyametler baþlarýna kopacak, anarþilere, Ye cüc ve Me cüclere teslim-i silâh edecekler. Yani insanlýk suçluya hangi cezanýn verileceðinden önce cezanýn ne namýna verilmesi gerektiðini çözmeli. Mahkemelerin ne namýna ceza vermesi gerektiðini tesbit etmeli. Yoksa sonu, anarþi ve acil güvenlik ihtiyacý olacak. Yani cezalar adalet-i Ýlâhî namýna olmalý. Mahkemeler Ýslâm ýn tarif ettiði hakikatler dairesinde adalet daðýtmalý. Yoksa ne olur? Yoksa abdestsiz, ya da kýblesiz namaz kýlmak gibi olur. Batýl oðlu batýl olur. Peki Norveç te bu nasýl olacak? Her yer ve herkes gibi Norveç in akýllýlarý da hakikati arýyorlar. Biz de yardýmcý olacaðýz. Hakikati bulacaklar. Mahkemeler bu hakikat üzerine tesis edilecek ve bu Hak namýna hüküm tesis edecek. Peki acaba Norveç Mahkemelerinin böyle karar vermesinin ön þartý nedir? Önce Norveç halkýnýn ekseriyeti bu türden mahkemeyi kabul, arzu ve hatta talep edecek. Bunu þuradan anlýyoruz. Hutbe-i Þamiyede Bediüzzaman, konuyu hýrsýza verilecek cezanýn türü yönünden deðil, ceza vermenin sebebi, hedefi (yani kýblesi) ve amacý (yani niyeti) yönünden ele alýyor. Zaten ana konunun hýrsýzlýk ve el kesme olmadýðýný hem konunun gidiþinden hem de her tür suç için önce vicdanlara yasakçý koyma mecburiyetinin zikredilmesinden anlýyoruz. Þu cümle de bize yardýmcý oluyor: emr-i Ýlâhî namýna ve adâlet-i þer iye hesabýna hýrsýzýn elini kesmek cümlesinde ana konu hýrsýzýn elini kesmek deðil, bu kesmenin emr-i Ýlâhî namýna ve adâlet-i þer iye hesabýna olmasý. Kiþiye hýrsýzlýktan el kestirmek/çektirmek i- le hýrsýzlýktan ötürü kiþinin elini kesme nin farký önemli. Norveç, vicdan eðitimini dinden soyutlayarak yýllarca aslýnda insaný vicdanýndan soyutladý. Hürriyet adýna diyor ve salt suçluya ceza vermeye yönelik adalet i uygulamaya çalýþýyor. Oysa þimdi artýk Norveç ve diðerleri de anlamalý ki adaletin tek yönü yok. Adalet mekanizmasý bir suçluya iki sebeple ceza verir: Ya salt kamu düzenini korumak için. Ya da kamu düzeninden de önce suça meyil gösteren kiþiyi Allah ýn gazabýndan korumak ü- zere ceza verir. Dünyevî kamu düzeninin korunmasý da bu iþin ikramiyesi olur. Birincisinde, laik devlet namýna ve kamu düzenini, yani maslahat-ý beþeriyeyi korumak amacýyla verilen cezada, suça meyilli o- lan kiþi, kolaylýkla bana ne kamu düzeninden, ben kendi düzenime bakarým der. Yakalanma riskinin düþük olduðu hallerde, hele suçu bir ihtiyacýn da etkisi altýnda iþliyorsa, devletin ceza tehdidi ona tesir etmez, suça yöneliþini engellemez. Ýkincisinde ise, suça yönelen kiþi, devletin vereceði cezadan önce Allah ýn vereceði cezayý düþünür. Devletin de Allah adýna ve yine suçuna ya da günahýna kefaret olarak dünyada ve peþinen ceza vereceðini hatýrlar. Böylece ceza tamam olur. Ýslâmýn tarif ettiði bu önleyici adalete eðitici adalet de deniyor. Böyle bir adalet için buna göre mahkeme, buna göre birey, buna göre kamu düzeni, buna göre toplum ve buna göre devlet lâzýmdýr. Bu bütünlük için ise düzen ve sistemden de önce bireylerin imaný elde etmesi ve takviyesi þarttýr: "Evet, iman, kalbde, kafada daimî bir mânevî yasakçý býraktýðýndan, fena meyelânlar histen, nefisten çýktýkça yasaktýr der, tard eder, kaçýrýr. Bu yasaðý imandan baþkasý koyamaz. O halde ey Norveçliler, haydi iman baþýna!

6 6 2 AÐUSTOS 2011 SALI YURT HABER Y GURBETÇÝLER NAMAZLARINI SELÝMÝYE DE KILDI Ankara da yatsý ezanýyla birlikte her yaþtan çok sayýda kiþi Kocatepe Camii nde saf tutarak, Ramazan ayýnýn ilk teravih namazýný kýldý. FOTOÐRAFLAR: AA RAMAZAN SEVÝNCÝ ÖNCEKÝ AKÞAM KILINAN ÝLK TERAVÝH NAMAZI ÝÇÝN BÜTÜN YURTTA VATANDAÞLAR CAMÝLERE AKIN ETTÝ. GECE YARISINDAN SONRA SAHURA KALKILIRKEN VATANDAÞLAR DÜN DE RAMAZAN IN ÝLK ORUCUNU TUTTU. ÝSLÂM âleminin kutsal ayý, 11 ayýn sultaný Ramazan, önceki akþam kýlanan ilk teravih namazýyla baþladý. Ýstanbul da olduðu gibi bütün yurtta Ramazanýn ilk teravih namazý için vatandaþlar camilere akýn etti. Ýlk teravih namazý için ezan Ankara da de, Ýstanbul da da, Ýzmir de ise de o- kundu. Ankara da yatsý ezanýyla birlikte her yaþtan çok sayýda kiþi Kocatepe Camii nde saf tutarak, Ramazan ayýnýn ilk teravih namazýný kýldý. Ýzmir de vatandaþlarýn bazýlarý da ilk teravih namazýný tarihî Hisar Camii nde eda etti. Teravih namazý dolayýsýyla Bursa daki camiler, en kalabalýk gecelerinden birini yaþadý. Özellikle Ulucami ve Emir Sultan Camii gibi tarihî camiler, vatandaþlarýn akýnýna uðradý. Bazý camilerde yer kalmayýnca vatandaþlar, avlularýnda namaz kýldý. Denizli de de teravih namazýnda Delikliçýnar ve Ulu Camii'ni dolduran vatandaþlar camilere sýðmayýnca, camilerin avlu ve bahçe kesiminde namazlarýný kýldý. Urfa da da Balýklýgöl deki camilerin yaný sýra, Eyyüp Peygamber Camii ve Ulu Cami de yoðunluk yaþandý. Ýstanbul - Ankara - Bursa - Þanlýurfa / aa - cihan Yerin yüzlerce metre altýnda ilk sahur EDÝRNE DEKÝ Selimiye Camii nde Ramazan ayýnýn ilk teravih namazý kýlýndý. Ýstanbul Hatemoðlu Camii Ýmamý Abdül Metin Balkanlýoðlu, Selimiye Camii nde teravih namazý öncesi vaaz verdi. Balkanlýoðlu nun vaazý, Edirne merkez ve köylerindeki camilerde de dinlendi. Yatsý ezanýyla birlikte her yaþtan vatandaþ saf tutarak, Ramazan ayýnýn ilk teravih namazýný kýldý. Yýllýk izinlerini Türkiye de geçiren kimi gurbetçiler de dönüþ yolundaki sýnýr kapýlarýndan çýkýþ yapmadan önce teravih namazýný Edirne deki camilerde kýldý. ZONGULDAK TA maden iþçileri Ramazan ayýnýn ilk sahurunu yerin yüzlerce metre altýnda yaptý. Ýnaðzý mahallesinde faaliyet gösteren Baðlýk Madencilik Þirketi nde çalýþan gece vardiyasý iþçileri, Ramazan ayýnýn ilk sahurunu yapmanýn heyecanýný yaþadý. Maden ocaðýnda da Ramazan atmosferini yaþayan iþçiler, bir taraftan karaelmas olarak tabir edilen taþ kömürünü kazarken diðer taraftan yanlarýnda getirdikleri erzaklarý tahtalarýn üzerine koyarak yer sofrasý hazýrladý. Daha sonra vardiya çavuþunun mesaî arkadaþlarýna sahur vaktinin geldiðini haber vermesiyle mola veren iþçiler, kömür karasý elleriyle domates, salatalýk, peynir, zeytin, soðan ve ekmekten oluþan sofrada sahurlarýný yaptý. Madenciler, sahur azýklarýný yedikten sonra duâ etti. Yse ri i lân lar Bursa daki 600 yýllýk tarihî namazgâh, yeniden ibadete açýldý. 600 YILLIK TARÝHÎ NAMAZGÂH, YENÝDEN AÇILDI OSMANGAZÝ NÝN padiþahlýðý döneminde, ordunun sefere giderken toplanýp namaz kýldýðý Bursa daki 600 yýllýk tarihî namazgâh, yeniden ibadete açýldý. Bursa nýn merkez Yýldýrým ilçesi Namazgâh Mahallesi ndeki, mihrap ve minberi mermerden olan, üstü açýk tarihî mekâný dolduran kalabalýk, Ramazan ayýnýn ilk teravih namazýný burada kýldý. Teravih namazýný tarihî mekânda kýlan Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, yüzyýllar önce ibadet edilen tarihî yerin uzun süre kullanýlmadýðýný belirterek, þöyle konuþtu: Bildiðiniz gibi atalarýmýz yüzyýllar önce bu mekânda namazlarýný eda ediyorlardý. Bu yerin her tarafý açýk. Burasý Namazgâh semti. Bulunduðu yere adýný vermiþ. Burayý temizledik, namaz kýlýnýr hale getirdik. Vatandaþlarýmýzla birlikte namazýmýzý bu tarihî yerde kýlacaðýz. Ýlerleyen günlerde burayý daha iyi hale getireceðiz. DAVULCULAR SAHURA UYANDIRDI RAMAZAN ayýnýn gelmesiyle birlikte davulcular da iþbaþý yaptý. Ramazanýn geleneksel unsurlarýndan o- lan davulcular da önceki geceyle birlikte sokaklara çýktý. Ellerindeki davullarla sokak sokak dolaþan davulcular, vatandaþlarý sahur için uyandýrmaya çalýþtý. Vatandaþlarýn davulcularla ilgili tepkileri de farklý oldu. Bazý vatandaþlar davulcularýn günümüzde gereksiz olduðunu savundu. Bazý vatandaþlar ise geleneklerin yaþatýlmasý için davulcularýn olmasý gerektiðini söyledi. Belediyelerin sýnavla seçtiði ve eðitimden geçirdiði belirtilen davulculardan bazýlarýnýn mani bilmemeleri ise dikkat çekti. Bazý davulcular ise manileri ve geleneksel kýyafetleriyle ilgi odaðý oldu. ÝLK ÝFTAR YAPILDI ÝLK iftar Ankara da de, Ýstanbul da da, Ýzmir de de açýldý. Kadir Gecesi 26 Aðustos a denk gelen Ramazan ayýnda, 29 Aðustos Pazartesi son oruç tutulacak. 30 Aðustos Salý günü ise Ramazan Bayramý baþlayacak. SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Beyaz Eþya tamir ustasýyým 12 senedir Barýþ Akça Bahçelievler Topkapý'daki okulumuza resim, müzik, beden eðitimi ve çocuk geliþimi öðretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadýr Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) Gsm: (0506) Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) (0505) Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) KÝRALIK DAÝRE Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl a- rasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) , kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) SATILIK DAÝRE Sahibinden Satýlýk Daire Ankara Aydýnlýkevler 1. Durak da 3+1 Full yapýlý Ýrtibat: BARLADA Göl manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Sahibinden Eyüpsultan Akþemsettin Mah. ÝETT Son duraðý Ülker Ýlköðretim Okulu yanýnda kombili cadde üstü iki tarafý açýk 80m 2 yeni 2+1 acil ihtiyaçtan satýlýk TL Ankara Hilal 92 Arsa ve konut kooperatifindeki 180m 2 'lik daire, iþ merkezi ve arsa hisselerim ihtiyaçtan devren satýlýktýr SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0535) Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m 2 (0533) ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) SATILIK ARSA Arnavutköy 'de Çardaktepe'de 301m 2 imarlý,,frazlý TL Yalova 'da Þok fiyata 3 adet imarlý arsa Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VASITA 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇEÞÝTLÝ Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih Kuyumcukent Yanhizmet'de 33m 2 Hazýr kiralýk ofis 650 TL (aidat dahil) ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý, Bilecik Üniversitesi öðrenci kimliðimi ve Yurt Kimliðimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Büþra Kuyumcu Pamukkale Üniversitesinden aldýðým geçici mezuniyet belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Memnune Girgin

7 Y DÜNYA 7 Dünya, Ramazaný coþkuyla karþýladý MÜSLÜMANLAR, 11 AYIN SULTANI RAMAZAN-I ÞERÝF'ÝN ÝLK TERAVÝH NAMAZI ÝÇÝN DÜNYANIN DÖRT BÝR YANINDAKÝ CAMÝLERÝ DOLDURDU, HEP BÝRLÝKTE EL AÇIP DUÂ ETTÝ. ÇÝNLÝ Müslümanlar, Ýslâm âleminin kutsal ayý ve 11 ayýn sultaný olarak bilinen Ramazan ýn ilk teravih namazýný kýldý. Bitmek üzere olan restorasyonuyla yeni bir görünüm kazanan baþþehir Pekin deki Nanxiapo Camii, yerli ve yabancý Müslümanlarla doldu taþtý. Yatsý namazýnýn ardýndan ikiþer rekât olarak 20 rekât kýlýnan teravih namazýnýn aralarýnda Çin e has salâvatlar getirildi. Gencinden, namazýný ayakta kýlamayacak yaþlýsýna kadar camide herkes teravih heyecanýný doyasýya yaþadý. Kadýnlar da caminin kadýnlar bölümündeki yerinde teravih namazýna katýldý. Toplu dua ile sonlandýrýlan namazýn ardýndan cami avlusunda sýcak havada harareti gidermesi açýsýndan cami cemaatine karpuz ikram edildi. Pekin / cihan MOSKOVA DA ÝFTAR SOFRALARI Ramazan ýn ilk teravih namazýnda Rusya nýn baþþehrinde yaþayan Müslümanlar da camilere akýn etti. Moskova Merkez Camii ne gelen Rusya Müslümanlarý, namazýn çok öncesinden cami avlusunu doldurdu. Burada kurulan çadýrlarda dinî eserler ve tespih, takke gibi eþyalar satýþa çýkarýldý. Mekâný gezen vatandaþlar çadýrlarýn kurulmasýný Ramazan havasýnýn oluþmasý adýna katký saðladýðýný dile getirdi. Birlikte ilk teravih namazýný kýlan Müslümanlar, Ramazan ý dolu dolu geçirebilmek ve bu kutsal günleri hakkýyla deðerlendirmek için duâ etti. Her yýl olduðu gibi bu yýl da Zafer Parký nda bulunan caminin çevresine geleneksel Ramazan çadýrý kurulacak. Moskova da faaliyet gösteren bütün camilerde sohbet programlarý düzenlenecek ve akþam namazý sonrasý iftar sofralarý kurulacak. Moskova / cihan Netanyahu: Özür gündemde ÝSRAÝL Baþbakaný Binyamin Netanyahu, Mavi Marmara operasyonu ve 9 Türk ün ölümü sebebiyle Türkiye den özür dilenmesi konusunu hâlâ incelediklerini söyledi. Netanyahu, uzun süredir Ýsrailli bakanlar arasýnda tartýþýlan özür dileme meselesini ilk kez Knesset te (Ýsrail parlamentosu) konuþarak, özür ihtimalini dillendirdi ve konunun gündemde olduðunu söyledi. Kanal 10 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, konuþmasýnda, Özür konusunu tartýyoruz dedi. Haberde, Netanyahu nun özür dilenmesi konusunda Ýsrail hükümetinin karþý karþýya bulunduðu ikilemi ortaya koyduðu da belirtilip, Netanyahu nun Bu (özür) bir taraftan askerlerimizi koruyabilir ama diðer taraftan hukuk dâvâlarýný engellemez dediði aktarýldý. Tel Aviv / aa Ýs ra il or du su, taþ a tan Fi lis tin li le re a teþ aç tý: 2 ö lü ÇÝN ÝSRAÝL as ker le ri nin, Ba tý Þe ri a da i ki Fi lis tin li yi öl dür dü ðü bil di ril di. Ýs ra il as ker le ri, Ra mal lah þeh ri nin gi ri þin de ki Ka - len di ye mül te ci kam pý na tu tuk la ma o pe ras yo nu dü zen le di. O pe ras yon sý ra sýn da Fi lis tin li genç le rin as ker le re taþ la kar þý - lýk ver di ði be lir ti le rek, as ker le rin ge li þi gü zel aç tý ðý a teþ te 22 ya þýn da bir gen cin ka fa sý na al dý ðý kur þun ya ra sýy la o lay ye rin - de, bir baþ ka Fi lis tin li gen cin de a ðýr ya ra lý gö tü rül dü ðü has - ta ne de ha ya tý ný kay bet ti ði bil di ril di. Tel A viv / a a MOSKOVA Ýslâm dünyasýna birlik çaðrýsý Ýslâm Ýþbirliði Teþkilâtý (ÝÝT) Genel Sekreteri Ekmeleddin Ýhsanoðlu, Ramazan dolayýsýyla bir mesaj yayýmlayarak Ýslâm dünyasýna birlik beraberlik çaðrýsýnda bulundu. Ramazan ýn Ýslâm dünyasýnýn savaþlar, büyük sorunlar ve insanî krizlerin yaþandýðý bir dönemde geldiðine dikkati çeken Ýhsanoðlu, bu ay içerisinde bu huzursuzluklarýn ortadan kaldýrýlmasý ümitleri yaþadýðýnýn da altýný çizdi. Ýhsanoðlu, bir kez daha Ýslâm dünyasýna çaðrýsýný yineleyerek, reformlar, iyi yönetimlerin saðlanmasý, insan haklarýna riayet edilmesi gerektiðini dile getirdi. Genel Sekreter, Allah ýn Kur'ân-ý Kerim de de belirttiði gibi Ýslâm dünyasýnýn birlik ve beraberlik için üzerlerine düþen görevi yerine getirmelerinin þart olduðuna vurgu yaptý. Ýnsan hayatýnýn önemine Kur'ân-ý Kerim den âyetler vererek deðinen Ýhsanoðlu, bir insaný öldürmenin bütün insanlýðý öldürmeye eþit olduðunu da dikkati çekti; Ramazan ýn bereket ayý olduðunu ve bu ayýn kutsallýðýnýn korunmasý gerektiðinin altýný çizdi. Ýslâm dünyasýna bu ayda barýþ getirilmesi için duâ ettiðini anlatýrken, savaþan bütün taraflara da seslenen Ýhsanoðlu, bu ayýn kutsallýðýna saygý duyulmasý ve korunmasý gerektiðini kaydetti. Cidde / aa So ma li Cum hur baþ ka ný: Ýlk yar dý ma ge len ler Türk ler ol du So ma li Cum hur baþ ka ný Þeyh Þe rif Ah met, dev let o la rak ne za man sý kýn - tý ya düþ se ler ilk yar dý ma ge len le rin Türk ler ol du ðu nu söy le di. Bun dan do la yý bü tün Tür ki ye hal ký na te þek kür et ti ði ni ak ta ran Cum hur baþ ka ný Þe rif Ah met, þu an ki ku rak lý ðýn bü yük ol du ðu nu, bu nun i çin de ya pý la - cak yar dým la rýn e sir gen me me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Þe rif Ah met, Bu ra da ku rak lýk çok bü yük. Bu ko nu da bütün dün ya dan yar dým la rý ný bek li yo - ruz. Bu ra da ya pýl ma sý ge re ken þey ler ol duk ça bü yük. Bu nun ya nýn da ye - ni ku rul muþ hü kü met bu ra da i þe ye ni baþ la dý. Ýn þal lah bun dan son ra her þey çok da ha gü zel o la cak di ye ko nuþ tu. Mo ga di þu / ci han Cameron dan Ramazan mesajý ÝNGÝLTERE Baþ ba ka ný Da vid Ca - me ron, Ra ma zan a yý i çin ba rýþ ve mut lu luk di le ye rek, Af ri ka Boy nu - zu nda ki ku rak lý ða ve kýt lý ða dik ka ti çek ti. Ca me ron ya yým la dý ðý Ra ma zan me sa jýn da, Ýn gil te re de ki ve bütün dün ya da ki Müs lü man la ra, Ra ma zan - da en sý cak ve sa mi mi di lek le ri ni gön - der di ði ni be lir te rek, þun la rý kay det ti: Ra ma zan a yý, dün ya da ki bütün Müs lü man la rýn ken di le riy le il gi li dü - þün ce le ri ni bir ke na ra ko yup, baþ ka - la rý ný dü þün dük le ri za man dýr. Af ri ka Boy nu zu nda ki kor kunç kýt lýk gö rün - tü le ri ve çe ki len a cý lar he pi mi zi ü zü - yor. Bu gö rün tü ler bi ze ký yý la rý mýz ö - te sin de ki gö rev le ri mi zi ve so rum lu - luk la rý mý zý ha týr la tý yor. Bu dö nem de yar dý mýn ö ne mi a çýk týr ve Ýn gil te - re de ki bir çok fark lý top lu lu ðun bir a - ra ya ge le rek, muh taç bin ler ce in sa na yar dým et me ye de vam et me sin den do la yý gu rur du yu yo rum. Kut sal Ra - ma zan a yý baþ lar ken, he pi ni ze ba rýþ ve mut lu luk di li yo rum. Lon dra / a a Bosna, Sýrbistan ve Hýrvatistan BOS NA-HER SEK TE de Ra ma zan a yý nýn ilk te ra vih na ma zý coþ ku lu bir þe kil de e da e dil di. Baþ þe hir Sa - ray bos na baþ ta ol mak ü ze re Mos - tar, Trav nik, Ze ni ca ve Tuz la gi bi ö nem li þe hir ler de ki çok sa yý da ca - mi de Müs lü man lar, ilk te ra vih na - ma zý ný kýl dý. Ca mi ler de yer bu la - ma yan ce ma a tin ö nem li bir kýs mý, na maz la rý ný dý þa rý da e da et mek zo - run da kal dý. Sa ray bos na da ki ül ke - nin en bü yük ca mi si o lan Os man lý e se ri Ga zi Hüs rev bey Ca mi i nde ilk te ra vih na ma zý ný, Re is-ul U le ma Dr. Mus ta fa Ce ric kýl dýr dý. Te ra vih na ma zý na ka dýn lar da yo ðun il gi gös ter di. Ül ke nin bü tün ca mi le rin - de ki mi na re ler de kan dil ý þýk la rý ya - kýl dý ve Os man lý yý tem sil e den ye - þil ay yýl dýz lý bay rak lar la do na týl dý. Sýr bis tan da da Ra ma zan a yý nýn ilk te ra vih na ma zý baþ þe hir Bel grad da - ki Os man lý e se ri Bay rak lý Ca mi i le San cak böl ge sin de ki Boþ nak nü fu - sun yo ðun o la rak ya þa dý ðý No vi pa - zar ve di ðer þe hir ler de ki ca mi ler de ký lýn dý. Hýr va tis tan da bu lu nan ve ül ke nin tek ca mi si o lan baþ þehirde - ki Zag reb Ca mi i nde de ül ke de ya - þa yan Müs lü man lar, ilk te ra vih na - maz la rý ný e da et me nin se vin ci ni ya - þa dý. Sa ray bos na / a a Nor veç te ö len le rden 6'sý Müslümandý NOR VEÇ po li si ve Ad lî Týp uz man la rý, Os - lo da ki hü kü met bi na sýn da ki bom ba la ma da ve Ü to ya A da sý nda ki si lâh lý sal dý rý da ölen le - rin hep si nin kim lik le ri nin tes bi ti ni ta mam - la dý. Top lam 77 ki þi nin ö lü müy le so nuç la - nan i ki sal dý rý da, Ýs lâm di ni ne men sup al tý göç men kö ken li gen cin ol du ðu da bil di ril di. Kur ban la rýn kim lik le ri Nor veç po li si nin web si te sin de ya yýn la dý. Ü to ya A da sý nda Nor veç Ýþ çi Par ti si nin ge le nek sel yaz kam - pýn da si lâh lý sal dý rý da ölen Türk ký zý Gi zem Do ðan ýn (17) ya ný sý ra, Ka rar Mus ta fa Qa - sim (19), Ba no A bo ba kar Ras hid (18), Ra fal Mo ha mad Ja mil (20), Ley la Se la ci (17) ve Ýs - ma il Ha cý Ah med (20) i sim li Müs lü man genç ler bu lu nu yor. Ö te yan dan, Os lo da ki Ul le vål has ta ne si yet ki le ri, has ta ne de te da vi al tý na a lý nan ya ra lý la rýn ço ðu nun ta bur cu e - dil di ði ni ve þu an has ta ne de bu lu nan 15 ki þi - nin de ha ya ti teh li ke si nin bu lun ma dý ðý ný a - çýk la dý. Os lo / ci han Hama daki ikinci katliâmýn anlamý Hama da ilk sahura tanklardan atýlan top mermileri ile kalkýldý. Beþþar Esad, mübarek Ramazan ayýnda da kendi insanlarýný öldürmeye devam edeceðini bütün dünyaya baþarýyla gösterdi. Kimi kaynaklara göre ölenlerin sayýsý 140 ý buluyor. Cumartesi gecesi saat 10:00'da Þam Caddesi nden girdiler tanklar. Ýnsanlar çiçeklerle karþýlayýp selâm durdular. Ama ordu herkese, hatta binalara ateþ açmaya baþladý diyor bir Hamalý. Þehrin elektriði, suyu kesilmiþ. Her türlü gýda giriþi durdurulmuþ. Yaralýlar camileri doldurmuþ ancak ilâç yok. Esad ýn Ramazan da artacaðý söylenen gösterileri düzenleyeceklere böylelikle gözdaðý vermek istediði belirtiliyor. Ama ne gözdaðý! Peki bundan sonra ne olacak? Beþþar Esad gerçekten de olup bitenleri görebilecek saðduyudan yoksun mu? Halkýnýn ve dünyanýn kendisine daha ne kadar tolerans göstereceðini sanýyor? ABD Baþkaný Obama bu saldýrýlarý kýnayýp, Hama saldýrýlarý Suriye rejiminin gerçek karakterini gösteriyor diyor. Evet maalesef bu tesbite katýlmamak mümkün deðil. Yýllar boyu ülkenin bütün kaynaklarýný kontrolleri altýna almýþ Esad ailesi ve çevresi, þimdi bu yozlaþmýþ sistemi ayakta tutmak için her þeyi yapmaya kararlý görünüyor. Esad ise göstermelik reformlarýný bile hayata geçirmeden, olup biteni kulaklarý ve gözlerini kapatmýþ bir þekilde izliyor. Adamlarýnýn katliâmlar yapma pahasýna da olsa koltuðunu korumasýný bekliyor. Ama bu durumun böyle sürmesi mümkün deðil. Halkýn üzerine sürdüðü askerlerin bir kýsmý vicdanlarýna yediremeyip, silâhlarýyla birlikte halkýn safýna geçmeye baþladý. Üzerlerine ölü topraðý serpilmiþ Ortadoðu ülkeleri bile bu geliþmelerden sonra artýk yeter demeye baþladýlar. Amerika, Suriye üzerindeki baskýyý arttýracaðýný açýkladý. Suriye rejimi üzerinde en etkili güç olmasý beklenen Baþbakan Erdoðan ve Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu nun bütün iyiniyetli uyarýlarý ve tavsiyelerini bile duymuyor Esad. Böyle bir durumda neler olacaðýný þimdiden kestirmek mümkün deðil. Libya örneðinde görüldüðü gibi, dýþarýdan müdahale ile sorunu sona erdirmek imkânsýz. Esad rejiminin aklýnýn baþýna gelmesini beklemek de yüzlerce Suriyeli masumun vefat etmeye devam etmesi anlamýna gelecektir. Bu durumda Suriye de çözümü yine Suriye halký bulacak. Ama akrabalýk iliþkilerimiz bulunan, sýnýrýmýzýn hemen öbür tarafýndaki halkýn kendi rejimine karþý korunmasýna katkýda bulunmak Türkiye nin boynunun borcu. En azýndan insanî yardým kapýlarýnýn iþletilmesi, gýda ve saðlýk hizmetlerinin yoðunlaþtýrýlmasý ve yurtlarýndan kaçmak zorunda kalanlara kucak açýlmaya devam edilmesi gerekiyor. Çeþitli zeminlerde Beþþar Esad a aklýselim tavsiyelerinin yapýlmaya devam edildiðini biliyoruz. Ancak yukarýda söylediðimiz gibi akýl ve kalp gözü ve kulaðý kapanmýþ bir liderin bunlarý anlamasý imkânsýz görünüyor. Umarýz bu mübarek günlerin hürmetine Rabbim kalbine bir merhamet, aklýna saðduyu verir. Kendi halkýný katlederek iktidarda kalan tek bir liderin dünyada olmadýðýný idrak edebilir. TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Ali Çetin ile Ümmühan Hanýmefendinin Mehmet Remzi ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Aileyi tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Hüseyin Yasul ve Ömer Coþkun Aileleri

8 8 2 MEDYA POLÝTÝK AÐUSTOS 2011 SALI Y Kemalizm ve demokrasi TÜRKÝYE, eksileriyle, eksikleriyle büyük ve çok olumlu bir dönüþümün i- çinden geçiyor. Son yaþanan istifalar da bu sürecin bir parçasý; sürecin artýk baþýnda sayýlmayýz ama sonuna gelinmediði de kesin, kurumsallaþma düzeyinde, baþta anayasa ve AB standartlarý olmak üzere hala büyük eksikler var. Kemalizm artýk aþýlýyor, buna kuþku yok; yerine de demokrasi adýna daha olumlu þeylerin geldiðine de. Kemalizm ve demokrasi iki karþýt siyasi çerçeve; kendimce bir çerçeve çizeceðim ve bu çerçeve içinde özel alan-kamusal alan ayýrýmýný gündeme getireceðim. Kemalizm özel alanda mesela giyim-kuþamda, yaklaþýk her türlü kültür alanýnda üniform, çoðulculuk içermeyen batý standartlarý dayatýrken, kamusal alanda ise o- labildiðince bize uygun reçetelerini devreye soktu. Kemalizm artýk sona yaklaþýyor, onu ikame edecek demokrasiye ise büyük özen göstermemiz lâzým. BÝR yasakçýlýk belgesi olan 1982 Anayasasý nýn yerine birey merkezli, özgürlükçü yeni bir anayasanýn kaleme alýnmasý sürecine girildiði þu günlerde yeni metnin ideolojik çerçevesi ciddî tartýþmalara neden olmaktadýr. Bu çerçevede, 1982 Anayasasý nýn deðiþtirilmesine taraftar bazý kesimlerin bu belgede Atatürkçü düþünce Atatürk milliyetçiliði Atatürk ilkeleri ve Atatürk ün manevî himaye si benzeri ifadelerle dile getirilen Kemalist (Atatürkçü) ideolojik çerçevenin sürdürülmesini istemeleri ilginçtir. Bunun, içi oldukça farklý biçimlerde doldurulabilecek bu tür kavramsallaþtýrmalarýn1980 sonrasý yorumlarýnýn kutsanmasýndan kaynaklandýðý þüphesizdir. Ancak böylesi bir ideolojik çerçevenin yeni anayasanýn hedeflenen ö- zellikleriyle çeliþeceði de unutulmamalýdýr lu yýllarda þekillendirilmeye çalýþýlan Kemalizm in, onu yeni koþullara uyarlamaya gayret eden deðiþik yorumlarý günümüze ulaþan bir süreçte toplumumuzun resmî ideolojisinin temellerini oluþturmuþtur. Bu tespiti yaparken üzerinde durulmasý gereken iki önemli husus vardýr. Ýlk olarak Kemalizm Cumhuriyet in kurucusu tarafýndan yaratýlmýþ bir düþünce sistemi ya da felsefe deðildir. Atatürk, Comte ya da Lenin benzeri dünyayý ve toplumu açýklamaya çalýþan kapsamlý bir kuram ya da böylesi bir kuramýn detaylý yorumunu yapan bir düþünür deðildi. Pragmatik bir lider olan Atatürk, ne pozitivizm kapsayýcýlýðýnda bir kuram, ne de Leninizm gibi, Marksizm üzerine çalýþarak ona siyasî pratik kazandýran bir yorum geliþtirmiþtir. Cumhuriyet kurucusu pozitivizmi resmî devlet ideolojisi haline getiren on dokuzuncu asýr Brezilya liderlerininkine benzer bir çaba içine de girmemiþtir. Kemalist ideoloji yaratma amacýyla ortaya çýkan ideologlarýn temel sorunu belirli bir altyapýya dayanmayan ve saf Kemalistler üniversiteli kýzlarýn türbanlarýný (özel alan) büyük mesele yaptýlar, yasaklar getirdiler, herkesin illaki batýlý gibi giyinmesini istediler ama kamusal alanda en bize benzer kurumlarda, mesela Milli Güvenlik Kurulu nda, askerin devlet protokolündeki yerinde, DÝB de bir sakýnca görmediler, desteklediler, savundular. Kemalizm, batýcýlýk adýna ortaya komik bir manzara çýkardý; en çoðulcu olmasý gereken özel alanda üniformite getirdiler, ulusal-standart bir kültür, yaþam tarzý dayatmak istediler ama en evrensel, en batýlý olmasý gereken kamu alanýnda da ellerinden geldiðince biz bize benzerize abandýlar. Demokrasinin ise kemalizmin dayatmasýnýn tam da tersi olmasý gerekiyor. Ö- zel alanda yurttaþlar kamu düzenini bozmadýklarý ölçüde istedikleri gibi o- labilmeliler, kimse kimseye benzemek zorunda olmamalý, üniformite en çok kaçýnýlmasý gerekli kavram olmalý. Gerçek demokrasilerde yurttaþlar, evrensel anlamda kamu düzenine tehdit oluþturmadýðý sürece, istediklerini okumalý, yazmalý, yayýnlamalý, giymeli, içmeli, ibadet edebilmeli, eðitim alabilmeli, özel yaþamlarýný düzenleyebilmeli; özel alan, eðitim dahil tam bir çoðulculuk ve özgürlük alaný olmalý. Kamusal alan da bir özgürlük alaný olacak ama burada batý tipi bir stardardizasyon gerekli; kamusal alanda biz bize benzeriz mantýðýna asla yer yok, özgürlükler, insan haklarý mesela Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ve AÝHM içtihadlarý düzeyinde, sivil-asker iliþkileri NATO standartlarýnda o- lacak. Ben, kemalizm ve demokrasi arasýndaki temel ayýrýmý özel ve kamu alanlarýna bakýþta ve bu bakýþtaki 180 derecelik farklýlýkta görüyorum. Bir kemalist, üniversitede kýzlarýn tümünün türban takmamasýndan, bu konuda üniformiteden ama ayný zamanda hiçbir batý demokrasisinde görülemeyecek sivil-asker iliþkilerinden, mesela çift baþlý yargýdan yana, Genelkurmay ýn MSB ye baðlanmasýna yani tüm NATO ülkelerindeki modele ise karþý; komik ve çaðdýþý bir durum. Kemalizm artýk sona yaklaþýyor, bu modelin sürmesi olanaksýz. Kemalizmi ikame edecek demokrasiye ise büyük özen göstermemiz lazým. Özel alan çoðulculuk demek olacak ama burada herkes istediðini giyecek, içecek, okuyacak, kimse kimseye baský yapmayacak, devletin özel alanda yegane iþlevi baskýlarý engellemek, özgürlüðü garanti altýna almak olacak. Kamusal alanda ise büyük reformlara, AB standartlarýna ihtiyaç var. Yurttaþ-devlet, sivil-asker, din-devlet iliþkileri tümüyle biz bize benzeriz mantýðýnýn dýþýna çýkacak, yasalar, a- nayasa AB standartlarýnda olacak, e- konomi hukuku, mesela ihale yasalarý, rekabet hukuku AB normlarýna taþýnacak. Demokrasi kemalizmin tam zýddýdýr ama kemalizmden kurtulmak demokrasiye ulaþmanýn garantisi de pek olmayabilir. Kemalizm özel alanda a- lafrangayý (mesela Cumhuriyet kadýný tipi), kamusal alanda ise alaturkayý (mesela MGK) dayattý. Demokrasilerde ise özel alanda isteyen alaturka, isteyen alafranga olacak; kamusal alanda ise anayasa, yasalar, kurumlar alafranga olacaklar. Kemalizm ile demokrasi arasýndaki 180 derece fark dediðim de bu. Eser Karakaþ Star, HANÝ Türk basýnýnda ölmüþ de aðlayaný olmayanlar ve doktorun ne yerse yesin dediði bazý tiplerden sözettim ya... Ýþte bunlardan birisi, sanýrým beþ sene vardýr, otuzlu yýllarda demokrasiye geçmek için bütün adýmlarýn atýldýðýný ve gerekli altyapýnýn hazýrlandýðýný yazmýþtý. Ben de kendisinden bir tek, ama bir tek örnek göstermesini istemiþtim. Gösterememiþti. Kendisi uyduruyor, kendisi inanýyordu. Böyle zavallý çoktur bu memlekette. Kendi baþlarýný yeseler iyi, halký da yanýltýrlar. Bana inanmayanlar, Profesör Þükrü Hanioðlu na da sorabilirler: Dün, gazetemizde, Kemalizm in ileride demokrasiye zemin hazýrlayacak bir ideoloji olarak üretilmediðini yazmýþ. Bu demektir ki, yeni ve özgürlükçü bir anayasa Kemalizm üzerine inþa edilemez. Aðzýna saðlýk hocam. Kemalizm ideolojisinin demokrasiyle u- Taylor Jones / Hoover Digest Yeni anayasa ve Kemalizm Neo-Kemalizm yaptýrmayacaðýz! hali bulunmayan bir ideoloji yi yorum yoluyla yaratmak olmuþtur. Her ideolojinin üretildiði þartlardan farklý yapý (pozitivizmin Güney Amerika þartlarýnda yorumlanmasý) ve tarihî süreçlerde (Marksizm-Leninizm in Stalin sonrasýnda yorumlanmasý) yeniden üretildiði, evrildiði doðrudur. Ancak bu yeniden üretim faaliyeti bir ideolojik altyapý yý gerekli kýlar. Halbuki Kemalizm böylesi bir altyapýya dayanmaksýzýn bizzat yorum yoluyla üretilmiþtir. Dolayýsýyla Atatürkçü düþünce ya da Atatürk milliyetçiliði benzeri, saf tanýmlarý bulunamayan kavramlarýn içinin dilenen biçimde doldurulmasý mümkündür ki, 1982 Anayasasý da bunu oldukça otoriter bir yorumla gerçekleþtirmiþtir. Mustafa Kemal in dönemindeki geliþmeleri kendi bakýþ açýsýndan deðerlendiren Nutuk u, hâtýrat ile tarih çalýþmasý karýþýmý bir eser niteliðini taþýr. (Nutuk un Mustafa Kemal in anlatýmýný destekleyen bir vesikalar cildinin de bulunduðunu unutmamak gereklidir). Atatürk ün deðiþik baðlamlardaki konuþmalarý, yazýlarý ile tarih ve vatandaþlýk bilgisi kitaplarýna katký amacýyla kaleme aldýðý notlarý, vecizeleri herhangi bir ideolojinin temellerini atma benzeri bir amaçla dile getirilmemiþlerdir. Dolayýsýyla yorum yolu ile üretilen ve altyapýsý na yönelik arkeoloji faaliyeti mümkün olmayan Kemalizm daha sonra yorumun yorumu yöntemiyle yeniden ü- retilerek günümüze taþýnmýþtýr. Unutulmamalýdýr ki, Kemalizm in henüz rüþeym halinde iken birbiriyle çatýþan sað ve sol yorumlarý üretilmiþtir. Kadro mecmuasý tarafýndan üretilen Kemalizm, anti-emperyalizm ile Tatkreis hareketinin otarþi kutsayýcýsý muhafazakârlýðýný baðdaþtýrarak, mazlum milletlerin kurtuluþunu saðlayacak sol bir kavramsallaþtýrma yapma iddiasýyla ortaya çýkarken, Ülkü mecmuasýnýn temsil ettiði Sað Kemalizm Fouillée ve Bourgeois kaynaklý solidarizmi fizikî antropoloji ve biososyoloji ile harmanlayarak Türkleri Atatürk Cenneti ne ulaþtýrmaya gayret etmiþtir. Olmayan bir altyapýdan dilediðince gerçekleþtirilen yorumlar yoluyla ü- retilen sað ve sol Kemalizmler, saf hal olma iddiasýyla, bilhassa söz konusu ideolojinin amiral gemisi olma iddiasýndaki Cumhuriyet Halk Partisi nde günümüze ulaþan bir çatýþmayý sürdürmüþlerdir. Kemalizm in ikinci temel sorunu iki savaþ arasý dönemin otoriter ilerlemeci ideolojilerinden birisi olarak üretilmiþ olmasýdýr. Kemalist ideolojik çerçevede üretilecek bir anayasanýn ayný zamanda özgürlükçü olabilmesi imkânsýzdýr ve bilhassa 1960 sonrasý yorumlarýnda iddia edildiðinin aksine Kemalizm ileride demokrasiye zemin hazýrlayacak bir ideoloji olarak üretilmemiþtir. Bu ideoloji 1930 çok partili yaþam deneyi nin baþarýsýzlýkla neticelenmesi sonrasýnda, dönemin yaygýn örgütlenme biçimi olan tek parti nin otoriter ilerlemeyi saðlama alanýnda dayanacaðý bir ideoloji olarak yaratýlmýþtýr. Ne sað ne de sol Kemalizm yorumlarý üretildiklerinde herhangi bir demokrasi vurgusu yapmadýklarý gibi çoðulculuk ve demokrasi yi dönemin diðer tek parti ideolojileri gibi aþaðýlayan bir tavýr benimsemiþlerdir. Bu açýdan bakýldýðýnda otoriter ilerlemecilik ideolojisi olarak üretilen yorumlarýn demokrasiyle baðdaþtýrýlmalarýný saðlayacak yeni yorumlarýn yapýlabilmeleri güç, hattâ imkânsýzdýr. Bu baðdaþtýrmalarýn çoðulculuk ve demokrasi nin ön plana çýkarýlarak yapýlmalarý, otoriter bir i- deolojinin bu denli eðilip bükülmesi, bir anlamda, eþyanýn tabiatýna aykýrýdýr. Kemalist yorumcularýn bu alanda fazlasýyla zorlanmalarý, aydýnlanmayý saðlayacaðý varsayýlan, sýnýrlarý dar, vesayetçi bir demokrasi kavramsallaþtýrmasýnýn ötesine geçememelerinin temel nedeni de budur. Söz konusu özellik Kemalist ideolojik çerçevede üretilecek bir anayasanýn ayný zamanda özgürlükçü olabilmesini imkânsýz kýlmaktadýr. Sýklýkla tekrarlanan Atatürkçü düþünce, Atatürk milliyetçiliði ya da Atatürk ilkeleri benzeri kavramsallaþtýrmalarla sýký sýkýya Kemalist i- deolojik çerçeve içine yerleþtirilen 1982 A- nayasasý nýn, Atatürk Devrimleri ifadesi dýþýnda doðrudan Kemalist atýflar içermeyen 1961 Anayasasý na göre çok daha otoriter olmasý bir tesadüf eseri deðildir. Kemalist ideolojik çerçeveye oturtulmayan bir anayasanýn Türkiye yi felsefesi olmayan bir toplum haline getireceði korkusu da gerçekçi deðildir. Kemalizm in bir yorum, 1980 sonrasý Atatürkçü Düþünce Sistemi olarak adlandýrýlan kavramsallaþtýrmanýn ise bir yorumun yorumu olduðu unutulmamalýdýr. Bunlarýn Cumhuriyet kurucu iradesini birebir yansýtan aynalar olduðunu düþünmek hatalýdýr. Eðer amaç söz konusu iradenin yeni a- nayasada yansýtýlmasý ise özgürlükler ve halk egemenliðine kavramsal düzeyde a- týflar yapýlmasý, bu metinde Kemalist ya da diðer ideolojik referanslara yer verilmemesi daha uygun olur. M. Þükrü Hanioðlu Sabah, Bürokrasinin bize yutturmaya çalýþtýðý gibi bir Atatürkçü düþünce sistemi yoktur. zaktan yakýndan bir ilgisi yoktur ve olmamýþtýr. Aksini söyleyenler, ya yukarýda sözünü ettiðim zavallý gibi düpedüz saçmalarlar, ya yalan konuþurlar, ya da Serbest Fýrka denemesini örnek verirler. Atatürk, 1930 yýlýnda bir muhalefet partisine, Serbest Fýrka ya (günümüzün diliyle buna Liberal Parti de diyebilirsiniz), bütün dünyada kendisine yöneltilen diktatör suçlamasýndan rahatsýz olduðu için izin vermiþti. Bayýldýðýndan deðil. Ýzin vermek ne kelime, ikinci partiyi bizzat kendisi en yakýn arkadaþýna, Fethi Bey e kurdurmuþ, hatta kýzkardeþi Makbule Haným ý da emirle oraya üye yazdýrmýþtý. (Atatürk ün bir kýzkardeþi olmasý faþistleri rahatsýz mý e- diyor? Unutturmaya çalýþmýþlardý da...) Hani 1920 yýlýnda da Ankara da emirle bir komünist partisi kurdurup sonra da kapattýrdýðý gibi caným! (Nevzat Tandoðan diye bir adamý hatýrladýnýz mý bu arada?) Muhalif parti üç ay gibi çok kýsa bir sürede amansýzca büyüdü (çünkü halk CHP yi hiç mi hiç sevmemiþti), belediye seçimlerinde büyük baþarý gösterdi, ilk genel seçimi yani 1931 seçimini kazanacak gibi göründü. CHP yöneticileri iktidarýn elden gideceðini görünce þarladýlar, Atatürk e ya onlar ya biz dediler. Sonuçta CHP nin genel baþkaný bizzat o deðil miydi? Atatürk de Fethi Bey e partisinin kendi kendini feshetmesini çok demokratik bir þekilde telkin ve tavsiye etti! Ondan sonra da tam on altý yýl boyunca Türkiye de KOMUTANLARIN istifasýný konu alan haber ve yorumlarýn büyük bölümü yeni Türkiye nin altýný çiziyor. Yanlýþ deðil bu niteleme; gerçekten de bugüne kadar alýþmadýðýmýz bir geliþme bu. Yenilik özellikle þûrâda: Komutanlar istifa ediyor ve bu geliþme olaðan bir olay muamelesi görüyor. Bugüne kadar olaðanüstü olmasýna alýþtýðýmýz bir devlet aygýtý nihayetolmasý gereken alana davet ediliyor. Ýnatçý bazý kalemler dýþýnda medya mensuplarýnýn çok büyük bir bölümü söz konusu yeni Türkiye nin hasretini çekiyormuþ da haberimiz yokmuþ! Bu gözlemimi eski defterleri aralamak amacýyla yaptýðým sanýlmasýn, deðiþmek herkesin hakkýdýr. Ama bu haber baþlýklarý ve yorumlarda meselenin biraz abartýldýðý da muhakkak... Ýstifalarýn bir milat olarak takdim edilmesi iddia edildiði kadar doðru olmasa gerek. Çünkü önümüzde hâlâ katedilmesi gereken bayaðý u- zun bir yol var. Þahit olduðumuz sevincin kaynaðýnýn Ordunun siyasal alaný terk etmesi olduðu muhakkak; ancak siyaset sözcüðünü dar anlamýyla kullanmýyorsak yüz yýla yakýndýr ülkenin erkek milletinin içinde e- peyce zaman geçirdiði bir kurumun aþýladýðý deðerlerden kurtulabilmek sanýldýðý kadar kolay deðildir. Yüz yýla yakýndýr ülkenin erkek milletinin içinde epeyce zaman geçirdiði Ýstifalarýn ülke gündemine düþtüðü günün akþamý bir televizyon kanalýnda konunun tartýþýldýðý bir programla karþýlaþtým. Emekli subay olduklarýný öðrendiðimiz konuþmacýlar istifalar ý olaðan kýlan siyasi çerçeveyi ve böylece yeni Türkiye yi- göklere çýkarýp TSK nýn bugünkü yüksek rütbeli subaylarýný var güçleriyle eleþtiriyorlardý. Dikkat ettim, eleþtirilerin büyük bölümü istifa eden komutanlarýn cesaret, yiðitlik gibi askerlik mesleðinin deðerlerinden ne kadar uzak düþtüklerine i- liþkindi. Hatta konuþmacýlardan birisi hýzýný alamayýp, tarihten iyi bir örnek olarak Merzifonlu Kara Mustafa Paþa nýn baþýný celladýna uzatmadan padiþaha hitaben kaleme aldýðýný söylenen mektuptan da (aklýnda kaldýðý kadar tabii ki!) söz etmeyi bile u- nutmadý. Gülümsememek imkânsýzdý doðrusu... Bir taraftan TSK nýn milletin ayrýlmaz bir parçasý deðil doðrudan bir devlet aygýtý olduðunun nihayet anlaþýlmaya baþlandýðýna iþaret eden bir olay (istifalar) yaþanýyor, ama ayný anda -Merzifonlu da unutulmayarak- orduyu ordu yapan o muhteþem deðerler bütünü anlatmakla bitirilemiyordu. Daha açýk söyleyeyim: TSK nýn bugüne kadar siyaset baþta olmak üzere baþka herhangi bir parti kurulamadý. Bu deneyin baþarýsýzlýkla sonuçlandýðýný söylerler, önce baþarýyý sonra da baþarýsýzlýðý yaratan Atatürk ün bizzat kendisiydi. Atatürk, diktatör denilmesinden rahatsýz olma aþamasýndan, ne derlerse desinler aþamasýna gelivermiþti! Görüldüðü gibi, pragmatik bir önderdi. Totaliter deðil, otoriterdi. Bir düþünce sistemi yoktu. Yani, bürokrasinin bize yutturmaya çalýþtýðý gibi bir Atatürkçü düþünce sistemi yoktur. Ýlkeler vardýr, o kadar. (Fakat o ilkelerin içinde de darbe yoktur arslanlarým.) Yeni bir anayasaya karþý çýkanlar... Siz yapýnca oluyor da halkýn temsilcileri yapýnca mý olmuyor? Bu anayasada çarpýtýlmýþ, ilkeye ideoloji kýlýfý bindirmiþ bir Neo-Kemalizm saçmalýðý da bulunmayacaktýr, buna alýþacaksýnýz. Alýþamazsan da alýþtýrýrlar gülüüüm... Engin Ardýç, Sabah, Çok sevinmeyelim, çünkü yolumuz uzun bir kurumun aþýladýðý deðerlerden kurtulabilmek sanýldýðý kadar kolay deðil. toplumu ilgilendiren hemen her konuda bilirkiþi olarak söz almasýnýn yolunu toplum olarak biz açtýk. Tamam toplumun bir bölümü askeri darbeleri sessizce- kýnamadý deðil; a- ma toplum olarak bu kurumun ürettiði ve empoze etmeye çalýþtýðý deðerleri o derece içten benimsedik ki, tartýþma dönüp dolaþýp generallerin demokrat-legalist olup olmamasýna iliþkin sýnýflamalar yapmaya gelip dayandý. Örnek mi istiyorsunuz? Alýn mesela en baþta ülkenin erkek milletinin vatan hizmeti boyunca yedikleri dayak ve küfürleri -bir küçük grup dýþýndakimsenin dert etmemiþ olmasýný. Demek ki ordunun toplumu bir okul gibi alýp kendisine baþöðretmen rolü biçtiði toplumlarda güzel günlere kavuþmak hiç de kolay bir iþ deðildir. Yasemin Çongar ýn Franko sonrasý Ýspanya da eski alýþkanlýklarýný sürdürmek isteyen ordunun olmasý gereken yere çekilmesinde büyük emeði olan dönemin savunma bakaný Narsis Serra nýn konuya iliþkin kitabýný incelediði yazý dizisinin bir yerinde bizi de doðrudan ilgilendiren þu baþlýk yer alýyor: Ýspanya da demokrasiye geçiþin mimarlarýndan Narcis Serra ya göre, demokrasilerde orduya kurum muamelesi yapýlamaz. Biraz ilerde yer alan þu önemli deðerlendirmeyi de aktarmak istiyorum: General Franco öldüðünde, Ýspanya Ordusu kendisini bir kurum olarak görüyordu ve demokratikleþmenin önündeki en önemli engellerden biri buydu. Bu saptama, Türkiye de Silahlý Kuvvetler den bir kurum olarak söz edilmesine ziyadesiyle alýþýk olan, hatta sivil hükümetle askeriyenin, iktidarýn iki ayrý tarafýymýþçasýna konuþup uzlaþmaya çalýþmasýný, kurumlararasý diyalog ve uyum a- dý altýnda gayet makul sayanlar için yadýrgatýcý olabilir. Oysa Narcis Serra, La trancision militar da, Ýspanya Ordusu nun özerk bir kurum deðil, devletin birçok organýndan sadece biri olduðunun anlaþýlmasýný, demokratik reformun kalbi sayýyor. Bu deðerlendirmenin bizim açýmýzdan da hareket noktasý olarak kabul e- dilmesi gerektiðini düþünüyorum. Benzer bir deðerlendirmeyi epeyce zaman önce TSK konusunda ben de yapmýþtým. TSK nýn kendisinden sürekli olarak milletin ayrýlmaz bir parçasý olarak söz etmesinin ortaya anlaþýlmasý zor bir tablo çýkardýðýný, TSK nýn tabii yeri olan devletin birçok organýndan sadece biri statüsünden uzak durup kendisini ýsrarla milletin ayrýlmaz parçasý olarak nitelemesinin ortaya bugüne kadar yapýp ettiklerinin millet müdahalesi olarak algýlanmasý gibi son derece yanýltýcý bir durum çýkardýðýný söylemiþtim. Ýstifalar ile baþlayan sürecin TSK yý tabii yerine ne kadar yaklaþtýracaðýný göreceðiz. Bu sürecin amacýna ulaþabilmesi için bu iþi dert edinen oluþumlarýn medyada, siyasi partiler, STK lar- dillerinden baþlayarak ciddi bir demilitarizasyon sürecine girmeleri de þarttýr, çünkü bilinmez, TSK nýn milletin ayrýlmaz parçasý olarak nitelemesinden belki millet de memnundur... Kürþat Bumin Yeni Þafak,

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan VECÝZE Oruç, çok cihetlerle hakikî vazife-i insaniye olan þükrün anahtarý hükmüne geçer. Mektubat, 29. Mektup, shf. 388 S rumuzlu okuyucumuz: Oruç ile güzel ahlâk arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Güzel ahlâk, insan nefsinin ve þeytanýnýn pek hoþuna gitmez. Çünkü güzel ahlâkta nefsin hoþlanmayacaðý diðergamlýklar, fedakârlýklar, hasletler ve iyi huylar var. Bu güzel huylarýn hemen hepsi, nefsin isteklerine raðmen yapýlýr. Ýnsan nefsi bir enaniyet, benlik ve kendi benine düþkünlük uzmanýdýr. Ýlk insandan günümüze kadar insanlýðýn yükseliþinde hep ayak baðý olan, Kabil e Habil i öldürten, Þeddadlarý, Nemrutlarý, Firavunlarý, Deccallarý netice veren nefis, terbiye edilmediði takdirde bizim ayaklarýmýza dolaþmaktadýr. Nefis terbiye edilmek istememekte, kendisini hür ve serbest bilmekte, vehim de olsa kendisini Rab görmekte, dilediði gibi yaþamak istemektedir. Ýmtihanýn þiddetinden olacak; bu ilkel istekler nefsin tabiatýnda vardýr. Nefis, birisi tarafýndan hadsiz nimetlerle terbiye olunduðunu düþünmek istemiyor. Birazcýk serveti, gücü, kudreti ve þerefi de varsa, gaflet de yardým etmiþse, artýk Allah a ait olan ne kadar güzellik ve iyilik varsa gasp etmekte, kendinden zannetmekte, Allah ýn nimetlerinin kendisine verilmek zorunda olduðunu düþünmekte ve eline geçirdiðini þükürsüzce, söz meclisten dýþarý hayvan gibi yutmaktadýr. Bediüzzaman Hazretlerine göre Ramazan-ý Þerifte ise, en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, kendisi mülk sahibi deðil, bir baþkasýnýn mülkünde çalýþan bir köleden ibarettir! Hür ve serbest deðil, emre boyun eðmekle yükümlü bir kuldan ibarettir! Çünkü emir gelmediðinde yemek ve içmek gibi en adi ve en rahat bir þeyi de yapamadýðýný, elini suya uzatamadýðýný görmüþtür artýk! Böylece mevhum Rabliði kýrýlmakta, hayâlî saltanatý yerle bir olmakta; kulluðunu takýnmakta, hakikî vazifesi o- lan þükür içine girmektedir. Bediüzzaman a göre, kulluðunu takýnan nefsin kötü davranýþlarýndan vazgeçmesi ve güzel ahlâk sahibi olmasý önemlidir. Çünkü insan yaþadýkça nefsinin hastalýklarý bitmez. Ýnsan nefsinin bir diðer hastalýðý da kendisini unutarak, mahiyetindeki hadsiz acizliði, sonsuz fakirliði ve þiddetli kusuru görmemesi veya görmek istememesidir. Üstelik oldukça zayýf, tamamen yok olmaya maruz ve her zaman her türlü derde hedef bulunduðunu, çabuk bozulan ve daðýlan et ve kemikten ibaret olduðunu düþünmemesi; adeta çelikten bir vücudu varmýþ gibi kendisini ölümsüz ve ebedî zannetmesidir. Böylece nefis þiddetli bir hýrs ve tamâ ile ve sýký bir alâka ve muhabbetle dünyaya atýlmakta; kendisini yüksek bir þefkatle terbiye eden Yaratýcýsýný unutmaktadýr. Niçin yaratýldýðýna aldýrmamakta, hayatýnýn gayesini ve neticesini nazara almamakta, âhiret hayatýna hazýrlýðý düþünmemekte; bundan dolayý da kötü ahlâk içinde yuvarlanýp gitmektedir! Ýþte Ramazan-ý Þerifteki oruç, en gafillere ve en inatçýlara da zayýf, aciz ve fakir olduðunu hatýrlatmaktadýr. Çünkü insan nefsi, oruçla açlýktan dolayý midesini düþünmeye baþlýyor; Allah ýn yarattýðý ve ikram ettiði nimetlere midesinin ne kadar ihtiyaç duyduðunu hissediyor; o çelikten zannettiði vücudun ne derece zayýf ve çürük bulunduðunu kavrýyor; Allah ýn rahmetine, merhametine ve þefkatine ne kadar muhtaç olduðunu tam anlýyor! Böylece nefis firavunluðu býrakýyor! Nefsi firavunluktan vazgeçen adam, e- ðer gaflet kalbini bozmamýþ ise, acizliðini ve fakirliðini tam kavrayarak Allah ýn dergâhýna sýðýnmaya bir arzu hissediyor ve manevî bir þükür eliyle rahmet kapýsýný çalmaya hazýrlanýyor. 1 Dip not: 1- Mek tû bât, s. 389, 390. MEHMET ÇALIÞKAN (0 505) Orucumuz ve ahlâkýmýz Be di üz za man ýn, 1907 ler de Av ru pa bir Ýs lâm Dev le ti ne, Os man lý Dev le ti de bir Av ru pa dev le ti ne hâ mi le dir de miþ ti. Be di üz za man ýn þu ö nem li teþ his ve tes bit le ri ni de ay nel ya kîn mü þa ha de et tik: * Hý ris ti yan lýk ya in ti fâ ve ya ýs tý fa e de cek, ya ni sö nüp gi de cek, Ýs lâ mi ye te tes lim-i si lâh e de cek tir. * Din siz lik ve ah lâk sýz lýk kar þý sýn da, Müs lü man - lar i le Hý ris ti yan la rýn ha ki kî din dar rû hâ nî ve mis - yo ner le ri it ti fak e de cek. Ýs lâm â le min de, ge nel o la rak Ba tý ya i ki o lum - suz, ya nýl tý cý top tan cý ba kýþ var: Bir ke si mi, Av ru pa kö tü dür! de yip il me, ge - liþ me ye, me de ni ye te, tek no lo ji ye ka pý la rý ný ka - pat mýþ. Di ðer ke sim de, Av ru pa her þe yiy le i yi dir, kur ta rý cý dýr! de yip bü tün o lum suz luk la rý na da ku cak aç mýþ! Be di üz za man i se, top tan cý de ðil, öl çü lü, den ge li bir ba kýþ a çý sý ge ti rir. I. ve I I. Av ru pa di ye o nu i - ki ye a yý ra rak tah lil e der. Bi rin ci si: Ý se vî di ni (ki, as lý Ýs lâ mi yet tir) i le Ýs - lâm ýn ge tir di ði e sas, pren sip, ah lâk, dü þün ce uf ku ve i lim den feyz a lýp, is ti fa de e de rek, bu gün kü me - de nî se vi ye ye u la þan, hür ri yet çi, in san hak la rý na say gý lý, a dâ le ti te sis et me ye ça lý þan Ba tý... Ý kin ci si: As lý tah rif e dil miþ, de ðiþ miþ Hý ris ti - yan lýk tan ve her þe yi ka ran lýk gös te ren ve sa de ce a kýl fe ne ri i le her þe yi hal le de ce ði ni sa nan; es ki ma ter ya list Yu nan fel se fe si nin tâ li miy le, be þe rî a kýl ve dü þün ce i le yo la çý kan; se fa het ve re zâ le te yol ve ren; in sa nýn süf lî duy gu la rý ný, he vâ ve he - ve si ni bes le yen ve dün ya yý fe sa da ve rip kir le ten fel se fe den bes le nen Ba tý. Ey se fa het ve da lâ let te bo zul muþ ve Ý se vî di nin - den u zak laþ mýþ Av ru pa! Dec cal gi bi bir tek gö zü ta þý yan kör de han i le ruh-u be þe re ce hen ne mî bir hâ le ti he di ye et tin! Son ra an la dýn ki, bu öy le i lâç - sýz bir i let tir ki, in sa ný a lâ-yý il liy yîn den [en yük sek mer te be den] es fel-i sâ fi lî ne [a þa ðý la rýn a þa ðý sý na] a tar; hay va na týn en bed baht de re ke si ne in di rir. Bu il le te kar þý bul du ðun i lâç, mu vak ka ten ip tal-i his [duy gu la rý ip tal] hiz me ti gö ren ca zi be dar o yun - cak la rýn ve u yuþ tu ru cu he ve sat ve fan ta zi ye le rin - dir. Se nin bu i lâ cýn se nin ba þý ný ye sin ve yi ye cek! 1 Bil, ey i kin ci Av ru pa! Sen sað e lin le sa kîm ve da lâ let li bir fel se fe yi, sol e lin le se fih ve mu zýr bir me de ni ye ti tu tup dâ vâ e der sin ki, Be þe rin sa a de ti bu i ki siy le dir. Se nin bu i ki e lin ký rýl sýn ve þu i ki pis he di yen se nin ba þý ný ye sin ve yi ye cek! 2 Da ha ön ce de iþ le di ði miz gi bi, Ba tý da fert al kol, u yuþ tu ru cu ve çe þit li has ta lýk la rýn pen çe sin de mut suz. A i le hu zur suz, hat ta tar ü mar ol muþ, da - ðýl mýþ. Ýn ti har, müs teh cen lik, al ko lizm, A IDS gi bi kö tü has let ve a lýþ kan lýk lar, I I. Ba tý nýn ma ri fe ti dir ve Av ru pa nýn ba þý ný ye miþ! Dip not lar: 1- Lem a lar, Lem a lar, s Toptancý deðil, ölçülü, dengeli bir bakýþ fer sa dog ni as ya.com.tr Mü ba rek üç ay la rýn so nun cu su o lan Ra - ma zan a yý na gir miþ bu lu nu yo ruz. Rah - me tin, be re ke tin, kar deþ li ðin en üst se - vi ye ye çýk tý ðý bu ay da, ya pý lan her i ba de tin, her hiz me tin se va bý nýn bin le ri i fa de e den se vi ye de ol ma sý ný Ce nâb-ý Mev lâ dan te men ni e de rim. Her tür lü hiz me tin kar þý lý ðý ný Al lah tan bek le - ye rek yo la çýk ma mýz lâ zým. Bi ze dü þen gö rev ney se, o nu yap ma mýz ge rek ti ði ne i na ný yo rum. Gay ret biz den, tev fik Al lah tan dýr. Bu gün ler de, Ra ma zan a has i ba det le rin dý þýn da, ö nem li ol du ðu na i nan dý ðým bir gö - re vi miz da ha var: Ye ni As ya Ga ze te si ne a bo ne ça lýþ ma sý yap mak. Ga ze te mi zi ken di ma lý mýz gi bi bi lip, bu bi - linç le ça lýþ ma lý yýz ka na a tin de yim. As lýn da çok da zor bir ha di se de ðil. Yap tý ðý mýz bir ça lýþ ma yý, þev ke me dar o lur dü þün ce siy le siz ler le pay laþ mak is ti yo rum: Ýb ra him kar de þi mi zin, a bo ne ça lýþ ma sý yap ma tek li fi ne kar þý ka yýt sýz kal ma yýp, bir - lik te ça lýþ ma ya baþ la dýk. Ya kýn dan ta ný dý ðý ar ka da þýn dan baþ la ma tek li fi ni o lum lu kar - þý la yýp, iþ ye ri ne git tik. O sý ra da dý þa rý da o lan iþ ye ri sa hi bi nin e þi iþ ye rin dey di. Ken di si yok, o hal de ha ný mý na not bý ra kýp çý ka lým dü þün ce siy le dük kâ na gir dik. Ha ný me fen di, kar de þi mi zin me sai ar - ka da þý ol ma sý ha se biy le, ko nu yu a çan kar de - þi miz, e lin de nu mu ne o lan Muh te þem Kur ân-ý Ke rim i gös ter di. Ha ný me fen di nin bir ço cu ðu, Kur ân kur su na gi di yor muþ. Ho - ca sýn dan bil gi sa yar hat lý Kur ân is te miþ. Za - ten ih ti ya cý o lan ba yan, he men a bo ne ya pýl - ma sý ný is te di, hat ta pa ra sý ný da pe þin ver di. Bu ha di se kar þý sýn da hem çok mem nun ol muþ, hem de gö re vi mi zin sa de ce bil dir - mek ol du ðu nu, ge ri si nin Ce nâb-ý Al lah a a it ol du ðu nu dü þü ne rek, þevk le o ra dan ay rý lýp, ça lýþ ma mý za de vam et tik. Ta ný dýk o lan her iþ ye rin de o lum lu kar þý la nýp, a bo ne ya pa rak ay rý lý yor duk. Yol da gi der ken, na sýl ha re ket et me miz ko nu - sun da, fi kir te â ti sin de bu lu nu yor duk. Bir a ra ben, Ý le ri de bir ta ný dýk var, a ma bu iþ - ler le i þi ol maz, ko nu yu a çar sak, bi zi ký rar, hem de a ley hi miz de ko nu þur de dim. Ýb ra him kar deþ, il ginç bir tek lif te bu lun du: De di ðin ye re ben yal nýz gi de yim, ken di si bi - lir, biz teb lið e de lim de di. O za man sen yal nýz git, ben gel me ye yim di ye ko nu þur ken, bah se ko nu ki þi nin dük kâ ný - nýn ö nü ne gel dik. Se lâm laþ týk tan son ra, bi zi dük kâ ný na dâ vet et ti. Hem din len mek, hem de ko nu yu aç mak i çin dâ ve ti ne i ca bet et tik. Bi ze so ðuk su ik ram et ti. Sý ca ðýn ver di ði sý kýn tý ya kar þý su çok i yi gel miþ ti. Ar týk se beb-i zi ya re ti - mi zi an lat mak zo run da kal dým. Ý çim den Bu tek li fi mi zi ge ri çe vi re cek, a ma ba ri ma kul ba - ha ne i le bi zi yol cu et se di ye dü þü nür ken, bi zi þa þýr tan bir i fa dey le Ger çi ben böy le þey le re u - zak bi ri yim. An cak Kur ân gi bi bir ki ta bý a lýp, bi ri le ri ne he di ye et mek be nim i çin ö nem li dir di ye rek, pa ra sý ný da pe þin ve rip, a bo ne ol du. Ken di si ne te þek kür e dip ay rýl dýk. Bi ze bü yük bir ders ve ren, bu kar de þi mi - zin yap tý ðý ha re ket, ne yap ma mýz ko nu sun - da bi zi da ha çok ay dýn lat tý. Ýn þâ al lah, di ðer za man lar da da ken di si ni zi ya ret e der, di ya - lo ðu mu zu sür dü rü rüz. Bu ra dan al dý ðý mýz þevk le, 38 de re ce lik sý ca ða al dýr ma dan, ça lýþ ma mý za de vam et tik. Bu hýz la 11 a bo ne yap týk. 7-8 ki þi nin iþ ye rin - de ol ma ma sý ný da he sa ba ka tar sak (in þâ al lah on - la rý da a bo ne ya pa ca ðýz) az bir ça lýþ ma nýn ne ka - dar ge ti ri si ol du ðu nu gör dük. Al lah tan (cc), biz le re, dâ vâ mý zýn ö ne mi ni da ha i yi kav ra ma mý zý, ehl-i hiz met kar deþ ve a ða bey le ri mi zin de biz le re des tek ver me - si ni te men ni e de rim. Ra ma zan-ý Þe rif in bütün dün ya ya, Ýs lâm â le - mi ne ve mem le ke ti mi ze ha yýr lar ge tir me si ni te - men nî e der, ge le cek Ka dir Ge ce si ve Ra ma zan Bay ra mý ný zý da þim di den teb rik e de rim. Biraz gayret Ba lý ke sir i li mi zin þi rin il çe si Ban dýr ma / E - din cik te 1-20 Tem muz ta rih le ri a ra sýn da I. Li se li Kýz lar Kül li yat Bi tir me Prog ra mý dü - zen le dik. Li se li Kýz la rý mý za Kül li yat Bi tir me Prog ra mý ný na sýl bul duk la rý ný sor duk. Her bi ri lâ hi ka gi bi söz ler söy le di. Ýþ te on lar dan ba zý la rý: BE TÜL DÝ KER: Bir ay da Kül li yat Bi tir me Prog ra mý var mýþ de dik le rin de Ha di ca ným, bir ay da Kül li yat mý bi ter miþ? de miþ tim. Son ra na sip ol du. Ken di - mi 1. Ba yan lar Kül li yat Bi tir me Prog ra mý nýn i - çin de bul dum. Ya na sip! Ay rý ca bir ay de ðil 25 gün müþ. Ney se... Söz le re baþ la dýk. Hiç bit me - ye cek miþ gi bi ge li yor du ve 3 gün son ra bi tir dik ilk ki ta bý mý zý. Üç gün de Söz le ri bi tir me gör gü - süz lü ðüy le (!) mut lu mut lu gö tür dük ki ta bý mý zý ab la mý za. Ýlk say fa nýn en gö zü kü le bi le cek ye ri - ne bas týr dýk Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý Bi tir me Prog ra mý dam ga sý ný. Ha bir de kaç gün de bi ti - ril di ði fi lan da ya zýl dý. 2. ki tap Bar la Lâ hi ka sý ný Söz ler den son ra bir gün de bi ti rin ce ay rý bir ga - za gel dik ta bi î... Böy le bi ti ri yo ruz fa lan di yo rum da bi ti rir ken biz de bi ti yo ruz ba zen... Uy ku i le ver di ði miz sa vaþ ta en bü yük yar dým cý mýz nes - ca fe nin iz le ri var Kül li yat ta (!). Ya vaþ ya vaþ ka - pa nan göz ler le be ra ber hýz la ö ne dü þen ka fa, el - den ka yar ken son an da kur ta rý lan Ri sâ le... Bu bü yük sa vaþ ta her ne ka dar ga lip gel sek de ab - dest git miþ tir ö ne dü þen ka fay la bir lik te. Bir bi ri - miz le soh bet et me ye va kit bu la ma dý ðý mýz bu prog ram da, ye mek te e di len ge ve ze lik son de re - ce hoþ gö rün müþ tür 20 gün bo yun ca... 5 gün de bir ge len mut fak nö be ti biz Do kuz O kur lar ýn en kor ku lu rü ya sýy dý. O kun ma sý ge - re ken 200 say fa + mut fak nö be ti. Mut fak nö be ti de mek; aþ de mek, bu la þýk de mek, za man la ya rýþ de mek! An ne a ra nýr. Ya pý la cak ye me ðin ta ri fi ay - rýn tý la rýy la öð re ni lir. Piþ me a þa ma sýn da an ne ha - ber dar e di lir. An ne nin Ev de yap maz sýn si tem le - riy le ve Tu zu nu at týn mý? so ru suy la te le fon gö - rüþ me si, o cak tan ge len fo kur da ma se si nin de kat ký la rýy la so na er di ri lir. Ýlk de fa yap mýþ ve El - ham dü lil lah be cer miþ ol ma nýn ver di ði, ta ri fi zor duy gu lar la. Her ne ka dar te ras da ol sa bal kon de - di ði miz, de niz man za ra lý me kâ na, man za ra gö - rün me ye cek þe kil de ye re der sa ne u sû lü sof ra ku ru lur. Ye mek bo yu ya pý lan ser vi sin ve ye mek du â sý nýn so nun da o i ki ka der daþ ký sa ca nö bet çi, bu la þýk la ha þir ne þir o lur ve sâ i re... Tek sos yal ak - ti vi te nin iç me su yu dol dur mak i çin git ti ði miz, ka pý nýn ö nün de ki, çeþ me nin ya nýn da ki park ta, 5 lit re lik þi þe nin dol ma sü re sin ce pas lý sa lýn cak ta sal lan mak ol du ðu Kül li yat Bi tir me Prog ra mý nda ma þal lah ca ný mýz hiç sý kýl ma dý. Alt kom þu nun a part man da að la yan ço cu ðu ve kö ye ge len so - ðan dan bi le ha ber ve ren i lân ser vi si ar týk dik ka ti - mi zi da ðýt maz ol du. Ba zen er ken bi tir dik ne ya - pa ca ðý mý zý þa þýr dýk, boþ lu ða düþ tük (!) ba zen de me sa i ye kal dýk, kül ke di si ol duk, va liz o da sýn da ilk de fa gör dü ðü müz bö cek ler le bo ðu þa rak o ku - duk! A çýk bü fe nin ca zi be dar lý ðý gün geç tik çe a za - lýr san dýk, ya nýl dýk, ki lo al ma yo lun da hýz lý a dým - lar at týk u mur sa ma dan O ku yom ben ya! de dik. Ye dik iç tik þü kür ler ol sun Rab bi me. O ku - mak tan ken di mi ze va kit a yý ra ma sak da git tik - çe nur la nan yüz le ri miz ka pat tý a çý ðý. Do kuz O kur lar de dik ken di mi ze. Do kuz O kur lar da ya ký þýr dý ha ni. Teb dil-i me kân de dik yan kol - tu ða, teb dil-i ha va de dik te ras a ma nö bet lis te - sin de bi le a dý bal kon o lan me kâ ný mý za geç tik, o ku duk o ku duk... Kim bu Bed ret tin? So ru la rý - mý za o ku duk ça bul duk ce va bý. Gey ve den ha - ber a lý yor duk a ra sý ra o ku yan var mýþ di ye. On lar nö bet çi ol mu yor lar la bul duk te - sel li yi (!) Biz de o ku yor duk 250 say fa me sa i ye ka la rak (!) Ni ha ye tin de 20 gün de bi tir dik (17, 18, 19 da var) Kül li yat ý. Yap tý ðý mýz es pri ler ri - sâ le i le il gi li; ma ga zi ni miz a ða bey le rin ha ya tý; di li miz es ki Türk çe ol du. A zi ze, sýd dý ka, gay - yur ol duk bir bi ri mi zin gö zün de... El Bâ kî Hü ve l-bâ kî, Be tül Di ker / Af yon RÜ MEY SA GÜN DÜZ: Bu prog ram be nim i çin en baþ ta bir þü kür ve - si le si ol du. Ha za min fad li rab bî. Her gün 200 say fa yý ye tiþ tir me te lâ þý i çin de bu de re ce kay naþ - ma ya na sýl va kit bul duk bil mi yo rum. A ma ke sin - lik le her an lam da en çok is ti fa de et ti ðim prog - ram dý. Al lah her ke se na sip et sin. Â min. A ciz, ku sur lu ve du â ya muh taç kar de þi niz Rü - mey sa Gün düz / Kýr þe hir FAT MA NUR ÇÖK REN: Bis mi hî sub ha ne hu. Ri sâ le-i Nur prog ra mý ný biz ha ným kar deþ ler i - çin de dü þü nüp bir de fa a li ye te ge çir di ði niz i çin ön ce lik le Al lah siz den ra zý ol sun. Prog ram i le il - gi li dü þün ce le rim; 20 gün bo yun ca böy le gü zel in san lar la, böy le gü zel man za ra lý ve se rin bir yer - de ve ta bi ki Ri sâ le-i Nur la za man ge çir di ðim i - çin çok mut lu yum. Al lah a e ma net o lun. A ciz, ku sur lu, a hi ret hem þi re niz Fat ma Nur Çök ren / Ýz mit BEY ZA NUR E MÝÞ TE KÝN: Bis mi hî sub ha ne hu. Bu gü zel prog ra ma be ni de dâ vet et ti ði niz i - çin Al lah ra zý ol sun. Be ni Cey da Ab la a ra dý ðýn - da he men ka bul et miþ tim. A ma na sýl bi ti re ce - ði mi zi bi le mi yor dum. Me kân se çi mi sü per. Ders prog ram a ký þý bel li za ten; u yu u yan O KU; ye, iç O KU; te ra sa çýk O KU; ev de ol say dý 18 gün de bi ti re mez dim kül li ya tý. Siz ab la lar dan bu prog ra mýn de va mý ný bek li yo ruz. Bu ra da her yaz prog ra ma ge le bi li rim. En çok öz le ye ce - ðim þey ler a çýk bü fe, ar ka daþ lar ve ö zel lik le Re - fet A ða be yin ha ya tý (!) Her gün 200 say fa ye tiþ - tir me de ki ça ba la rý mý, Ri sâ le-i Nur üs tün den ya pý lan es pri le ri hep si ni çok öz le ye ce ðim. El Bâ kî Hü ve l-bâ kî, pür ku sur lu kar de þi niz Bey za Nur E miþ te kin / Ýz mit. NU REF ÞAN E LÝ BOL: Se ne ler dir hep plan ya pýp bi ti re me di ði miz Kül li yat 19 gün de bit ti. Çok mut lu yum. Al lah bü tün e me ði ge çen ler den ra zý ol sun. Prog ram - dan son ra bir çok þe yin de ði þe ce ði ne, et ra fý mý za (ön ce lik le ken di mi ze) in þâ al lah da ha fay da lý o la - ca ðý mý za i na ný yo rum. 20 gün san ki bir gün gi bi geç ti. Hiç u nu ta ma ya ca ðý mýz 20 gün, ye ri gel di o ku duk, ye ri gel di gül dük. Her þey i çin Al lah ra zý ol sun. Hak ký ný zý he lâl e din. Al lah Kül li yat ý bi tir - me yi her ke se na sip et sin. Ýn þâ al lah i le ri ki prog - ram la rý mýz da be ra ber ol mak du â la rýy la. A ciz, fa kir kar da þý nýz, Nu ref þan E li bol / Kýr þe hir SÜ MEY YE COÞ KUN: Ön ce lik le Li se Kül li ya tý Bi tir me Prog ra mý - na be ni bu yaþ ta ka bul et ti ði niz i çin Al lah ra - zý ol sun. (Ha þi ye: Bu kar de þi miz 7. sý ný fý da ha ye ni bi tir miþ tir) Kýz lar la ilk gün den sý ký fý ký ol ma mýz çok i yi ol du. Hiç bir prob lem ol ma - dý. Za ten prob lem çý ka cak bir or tam da yok - tu. Kül li yat bi tir me prog ra mýn da bu lun du - ðum ve bi tir di ðim i çin ço o o o o o ok mut lu - yum. Se ne ye o lur sa ha ber dar e din bi zi. Si zi ço o ok se ven kar de þi niz Sü mey ye Coþ - kun / Af yon DÖN DÜ NUR TOK MAK: A ziz, sýd dýk kar deþ le rim! Prog ram, bir Kül li yat bi tir me prog ra mýn da ol ma sý ge re ken þey le ri i çe ren, faz la sýy la biz le ri mem nun e den ve her gü zel þey de ol du ðu gi bi ça buk ge çen, eð len ce sin den o ku ma la ra, tes bi - hat tan ye mek le re her â ný ný de ðer len dir di ði - miz, üç ay la rýn i çin de gaf let per de si ni kal dý rýp te fek kür pen ce re si ni a ra la dý ðý mýz o ri ji nal bir prog ram dý. Ýlk duy du ðum an dan i ti ba ren O - ra da ol ma lý yým ben de! de di ðim, o ku ma prog - ra mý ný ar zu lar bir hâ let-i ru hi ye i çin dey ken al - dý ðým bu ha ber le te red düt süz ka týl mak is te di - ðim prog ra mý ný za u zun bir ge ce yol cu lu ðun - dan son ra u laþ tým. A çýk bü fe miz, te ra sý mýz, þah sý mý za a it he di ye bar dak la rý mýz, tek prog - ra mý mýz o lan na maz, tes bi hat, der si miz ve 200 say fa la rý mýz... Bun lar ge ri ye doð ru dö nüp bak - tý ðý mýz da bi zim sem bol hâ li ne gel miþ de ðer le - ri miz. Bir ay o la rak öð ren di ði miz, Ban dýr ma ya u laþ ma mýz i ti ba riy le 25 gü ne ve prog ra mýn i - ler le yen za man la rýn da da 20 gü ne i nen prog - ra mý mýz, bi ze 20 gün de ðil bir an, bir rü ya gi bi gel di geç ti. Ýlk ol ma nýn gu ru ru nu hep ta þý ya - ca ðý mýz, hi ta ma er me siy le mü te es sir ol du ðu - muz, ka týl dý ðý mýz prog ram lar dan ta ma mýy la ay rý bir yer de tut tu ðu muz, bi ze mi ras ka lan nur ha zi ne miz o lan Kül li ya tý bi tir di ði miz bi ri - cik prog ra mý mýz. Her ha liy le iþ te böy le gü zel, fay da lý, eð len ce li geç ti. Bu hiz met le hep da im o lur in þâ al lah. E me ði ge çen her ke se ve ö zel lik - le ba þý mýz da ki ab la la rý mý za mü te þek ki riz. Al - lah ra zý ol sun. Bi ze bun la rý na sip et ti ði i çin Ce - nâb-ý Hakk a þü kür ler ol sun. El Bâ kî Hü ve l-bâ kî, kar de þi niz Dön dü Nur Tok mak / Kýr þe hir. Birinci Liseli Kýzlar Külliyat Bitirme Programý nýn ardýndan FATMA NUR ÖZDEMÝR

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Müfritane irtibat için kýrlara çýkmak... ÝNSANLARA bahþedilmiþ nimetlerden birisi de saðlýktýr. Hasta olduðumuz zaman, ya da vücudumuzda bir organýn rahatsýzlanmasýndan vazifesini yapamadýðý durumlarda kýymetini çok iyi anlarýz. Bütün dikkatimizi oraya teksif ederek rahatsýzlýðýn, aðrýnýn ve acýnýn bir an önce geçmesi, eski haline dönmesi için elimizden geleni yaparýz. Hastalýk ânýnda, tedavi durumunda ve þifa bulduktan sonra bedenimizi en güzel bir þekilde yaratarak bizlere emanet eden Rabbimize olan vazifelerimizi unutmamamýz gerekmektedir. Her zaman nimetin kýymetini bilmek, bize e- manet edilenleri O nun yolunda sarf etmek ve e- mir dairesinde hareket etmek, hastalýklar karþýsýnda sabýr göstermek, tahammül etmek, þifayý Allah tan beklemek, sabýr içinde þükür edince kazancýmýzý bilmek, inanmak, ibadet etmek, Rabbimizi unutmamak kulluk görevlerimizdendir. Bir hastamýzý taburcu etmek için ruh ve sinir hastalýklarý hastanesine gittiðimde her yere, herkese ve her þeye ibret nazarý ile bakmak için kendimi hazýrlamýþtým. Gittiðimde gördüðüm ve girip çýktýðým ortamlara hep o gözle bakmaya, tefekkür etmeye çalýþacaktým. Oradaki rahatsýzlýklar bir yara-bere gibi elle tutulup gözle görülerek tedavi olmadýðý için hastalarýnda, tedavi edenlerinde iþi gerçekten zor görünüyordu. Üstad: Ýnsanýn en kýymetli cihazý akýldýr. 1 buyuruyor. Böylesine kýymetli olan bir uzvun rahatsýzlýðýnýn insana ne kadar zahmet verip, huzursuz edeceðini herkes tahmin edip anlayabilir. Hastamýzý almak için muameleye kapýdan, güvenlikten girerek baþladýk. Gelen bir görevli ile D1 koðuþuna gidip iþlemlerimizi tamamlayýp, reçeteyi yazdýrýp, emanetteki eþyalarý da teslim alarak hastamýzý çýkarabileceðimizi söyledi. Görevli ile hastanenin bahçesinde konuþarak giderken ben sürekli etrafýma bakýnýrken, Allah ýn bizlere bahþetmiþ olduðu sayýsýz nimetleri düþünüp içimden þükrediyordum. Koðuþa vardýðýmýzda demir parmaklýklý kapýyý anahtarla açan görevliyle içeriye birlikte girdik. Görevli kapýnýn dýþýndaki bekleme salonunda beklemem gerektiðini hatýrlatmadý. Doðrusu benimde iþime geldi. Beraber girdiðimizde oradaki hastalarla görünüþte bir farkýmýz yoktu. Görevli üniformalý olduðu için rahatça geçip görev yerine gitti. Ben kendi iþimi görmem, iþlemleri tamamlamam gerekiyordu. Bir taraftan ilk defa gördüðüm, tedavi olan hastalara ve bulunduklarý ortamlara bakýyor, bir taraftan da iþlem yapacak hemþireyi arýyordum. Giriþte sað taraftaki odada masada oturan hemþire hanýma selâm verdiðimde selâmýmý almadan, uzun uzadýya yüzüme baktý, davranýþlarýmý ve tepkilerimi ölçmeye çalýþtý. Bir müddet sonra selâmýmý aldý. Yanýmda baþka bir görevli olmayýnca, yeni tedaviye gelmiþ bir hasta zannetmiþ olabilir! Yanlýþ anlaþýlacak bir duruma meydan vermemek için kendimi tanýttým ve hastamýzý taburcu etmek için geldiðimi söyledim. Hemþire haným baþka birine yardýmcý olmasýný söyledi. Ben orada hastalarla ayný ortamda kalarak onlarýn tutuk duruþlarýný, durgun konuþmalarý, yorgun bakýþlarýný, kýsýtlý hareketlerini ve yaþadýklarý psikolojik sýkýntýlarýný gözleyerek akýl ve ruh saðlýðýnýn ne kadar kýymetli bir nimet olduðunu anlamaya çalýþýyordum. Uyuþuk, bezgin, býkkýn, ümitsiz ve iç sýkýntýlarýnýn olduðu her hallerinden rahatça anlaþýlýyordu. Her yaþta, her karakterde, her mizaçta muhtelif rahatsýzlýklara maruz kalan insanlarýn mahiyetlerindeki acizliklerini ve çaresizliklerini görüp empati ile hissedebiliyordum. madem hayatýn süzülmüþ en safi hülâsasý olan þuur ve akýl.. 2 Mukabilinde servetler ve hazineler dolusu altýnlarla ölçülemeyecek kadar kýymeti ve önemi bulunan akýl ve þuuru ihsan eden Rabbimize ne kadar þükürler etsek azdýr. Dalgýnlýðýmdan ve þaþkýn bakýþlarýmdan yabancý oluþumu fark eden bir görevli gelerek içerde bulunmamýn sakýncalarýný söyleyerek, dýþarýdaki bekleme salonuna çýkmam gerektiðini hatýrlatýncaya kadar orada kaldým. Ýslâmýn insan hayatýna bahþetmiþ olduðu ölçülerin, reçetelerin, menfaatlerin ve þifalarýn kýymetini bir kez daha anlamýþ oldum. Ýmanýn, ibadetin, sünnet-i seniyyeye ittibanýn ve duânýn insanlara verdiði kalbî, ruhî ve aklî ferahlýklarý unutmamak gerekiyor. Allah ýn rahmetinden ve merhametinden ümit kesmemeliyiz...beþ farz namaza kâfi gelen bir saati pek çok uzun olan hayat-ý uhrevîyemize sarf etmesek ne kadar hilâf-ý akýl bir hata ve o hatanýn cezasý olarak hem kalbî, hem ruhî sýkýntýlar çekmek ve o sýkýntýlar yüzünden ahlâkýný bozmak meyusane hayatýný geçirmek dolayýsýyla ne derece hasaret ederiz. 3 Dipnotlar: 1. Þuâlar, 2. Þuâ. 2. Sözler, 10. Söz. 3. Þuâlar, 11. Þuâ. D1 koðuþu Son yýllarda, Nur Talebelerinin deðiþik bir faaliyetlerine daha þahid oluyoruz. O da, hem kâinat kitabýný okumak, hem de müfritâne irtibat ve muhabbet etmek için kýrlara çýkmak hadisesi. (Burada bir hatýrlatma yapalým, bu nevî faaliyetlerin ilâný yapýlýrken piknik kelimesi kullanýlýyor. Lâtince olan bu kelime yerine, risâlelerde Üstadýn bu çeþit yerlere gittiðinde kullandýðý kýr kelimesini kullanmak bizce daha münasiptir.) Evet, bu faaliyetlerimiz bizim cemaatî baðýmýz a- çýsýndan güzel olmaktadýr. Bunlardan en büyüðü ve meþhuru Bursa mýzda yapýlan kýr buluþmasýdýr. Bu sene gerçi Ankara da bulunmam dolayýsýyla arkadaþlarýmýzla bir arada olamadýk, ama Anadolu da iki vilayetimizdeki kýrlara seyahatimiz oldu. 1 Temmuz tarihinde Ankara ya geldiðimizde, Kýrþehir in hizmet erlerinden Þahin Tokmak kardeþimizle bir görüþmemiz olmuþtu. Ankara da uzun müddet kalacaðýmýzý öðrenince, ayýn 17 sinde kýra çýkacaklarýný söyleyip, bizi dâvet etmiþti. Biz de inþâallah demiþtik. Mübarek Þaban ayýnda bulunduðumuzdan oruç tutulacak günlerimize denk gelmediðini tesbit edince, bu iþ için faaliyete giriþtik. Biz Bursa da bu gibi irtibat faaliyetlerine çokça iþtirak ettiðimizden, biraz da biz müþevvik olarak Ankara daki aðabeylerimizi tahrik edip Ankara dan bir minibüs ve bir otomobille Kýrþehir kýrýna, Ali Vapurlu, Zafer Sazak, Kasým Ali Güngör, Mehmed Yýlýk, Erdinç Adýbelli, Ahmed Çakmak B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ ve bir kaç talebe arkadaþla gittik. Çok güzel muhabbet hallerinin tezahür ettiði Kýrþehir kýrýnda, muhabbet fedaileri kardeþlerimiz, müfritane irtibatýn bayramýný yaþadýlar adeta. Üstadý saðlýðýnda görenlerden Hasan Okur ve arkadaþlarý da Nevþehir den iþtirak etmiþlerdi. Onun hatýralarýný, Üstadla beraber çekildikleri resmin (sepetli) detaylarýný anlattý. Biz de biraz kayýt yaptýk o hatýralarý. Ýleriki günlerde inþâallah bunu deðerlendireceðiz. Bir hafta sonra da, Çorum da bulunan Süleyman Aliç kardeþin dâveti üzerine, yine Ali Vapurlu, Mehmed Yýlýk ve Ahmed Çakmak la beraber bir gün öncesinden Ankara dan hareketle, önce Yerköy e uðrayýp, oradaki arkadaþlarýmýzla hemhâl olduk. Oradan da Çorum a gidip, oradaki sohbete iþtirak ettik. Ertesi gün de gazetemizin yazarlarýndan, arkadaþým rahmetli Þaban Döðen in kabrinin bulunduðu memleketi Kargý ya gidip oradaki kýra çýktýk. Yine orada da çok güzel hallerle hallendik. Yine oraya da Hasan Okur Aðabeyler gelmiþlerdi. Ayrýca, yine Üstadý gören Abdurrahman Aðabeyin anlattýðý hatýrayý da dinledik. Bir ara oradan ayrýlýp Kargý ya indik, dönüp de kýra geldiðimizde Zengin aðabeeey diye bir ses geldi, bir baktým gazetemizin yayýn koordinatörü Abdullah Eraçýkbaþ kardeþimiz. Tabiî onun orada olmasý bize sürpriz oldu. Sarýldýk, konuþtuk. Ýzine çýkmýþ, o da Tosyalý olduðundan, Kastamonu temsilcimiz muhterem Ýbrahim Vapur kardeþle beraber o bölgeden gelmiþler. Orada da yine muhabbet, ittifak vs. gibi güzel hasletlerle, yapýlan sohbetlerle vaktin nasýl geçtiðini anlamadýk. En sonunda da, Abdullah Eraçýkbaþ kardeþimiz Ramazan daki Kur ân kampanyamýzla a- lâkalý malûmat verdi. Biraz biz de konuþarak onu takviye ettik. Artýk ikindi vakti de yaklaþtýðýndan ve bizim yolculuðumuz da 5 saat kadar süreceðinden oradan ayrýlarak, bu sefer de Tosya, Çankýrý üzerinden Ankara ya vâsýl olduk elhamdülillah. Mostar dan atladýlar Neretva Nehri üzerinden 24 m. yüksekte kurulu köprüden atlama þölenine, bu yýl Bosna Hersek, Slovenya, Sýrbistan ve Karadað dan 45 cesur sporcu katýldý. FOTO: AA YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Kitap ciltleyen kimse. 2. Pay, hisse. - Diþi kurt. 3. Toplu olarak, hep birlikte. - Rubidyum elementinin simgesi. 4. Týpta bir görüntüleme sistemi. - Bayýndýrlýðý kalmamýþ, yýkýlacak duruma gelmiþ, yýkkýn, viran. 5. Bir bebek þampuaný markasý. - Kinayeli anlatým. 6. Eskiden medreselerde verilen diploma. 7. Ýran'da üçüncü büyük þehir. - Lantaný simgeleyen harfler. 8. Ýþ yapmamaktan, hareketsizlikten þiþmanlamýþ (hayvan ya da insan.) - Germanyum elementinin simgesi. 9. Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasýndaki ses. 10. Bir þeyi oluþturan katlardan her biri. - Ululazm bir peygamber. 11. Herkese ibret olacak hadise. 12. Çelik çomak oyununda kullanýlan deðnek parçasý. - Konumu genellikle klâvye veya fare ile denetlenen, ulaþýlacak verinin yerini, yazýlacak veya düzeltilecek bölümleri gösteren iþaretçi. SOLDAN SAÐA 1. Hadis-i Þeriflerde her asrýn baþýnda geleceði müjdelenen dinin yüksek hizmetkârý. - Hangi kiþi? anlamýnda cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanýlan bir söz. 2. Ýlim sahipleri, Ýslâm âlimleri. - Peygamber Efendimiz'in (asm) arkadaþlarý. 3. Tasavvufta Cenâb-ý Hakkýn lütuf ve ihsanýyla tecellisi. - Fransiyumu simgeleyen harfler. - Resmî radyo ve televizyon kuruluþumuz. 4. Ýtikadda bir mezheb imamýmýz. - Bir kerhen rýza nidasý. - Kuzu sesi. 5. Neticesi, sonu mânâsýnda bir kelime. 6. Gam dizisinde sol ile si arasýndaki ses.- Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðlayan ve ölümle vücuttan ayrýlan madde dýþý varlýk. - Roma þehrinin eski adý. 7. Gece yolculuðu. - Tarla sýnýrý - Dorunun açýðý, kýzýla çalan at donu. 8. Ý- ranýn kuzey batýsýndaki en büyük þehri. - Uðraþtýrýcý iþ, çekilmesi zor yük. 9. Vasýfsýz iþçi.- Seçmekten emir. 10. Yüksek seçim kurulunun seçimi kazanan adaylara verdiði resmî tutanak. - Olgunlaþmamýþ meyve. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI P A S A S A B U N Ý Y E A M Ý R A L Ý B U N A K P Ý N E L Ý S U R A K A Ý L E M Ý B A D Ý R A B R A M E A K M Ý R A M Ý Ü Z E N G Ý K Y E L O R S M R P A L L E N A Z A L A H Ý L H A T E M F T A B A Z Y A Ü L M Ý N E S A N Ý K K E L E B E K MÝMAR SÝNAN IN TALEBESÝ MÝMAR HAYRETTÝN TARAFIN- DAN ÝNÞA EDÝLEN TARÝHÎ KÖP- RÜDE 445. KEZ DÜZENLENEN GELENEKSEL ATLAMA ÞÖLE- NÝNDE ÇEÞÝTLÝ ÜLKELERDEN 45 SPORCU YARIÞTI BOSNA-HERSEK'ÝN Mostar þehrinin sembolü olan tarihî köprüde, geleneksel atlama þöleni düzenlendi. Bosna-Hersek in Mostar þehrinde Neretva Nehri ü- zerine Mimar Sinan ýn öðrencisi Mimar Hayreddin tarafýndan 1566 yýlýnda inþa edilen ve o tarihten bu yana gerçekleþtirilen tarihî köprüden atlama þöleni, bu yýl da büyük coþku ve heyecanla yapýldý. Neretva Nehri üzerinden 24 metre yüksekte kurulu köprüden atlama þölenine, bu yýl Bosna Hersek, Slovenya, Sýrbistan ve Karadað dan 45 cesur sporcu katýldý. Binlerce kiþinin büyük ilgiyle izlediði tarihî köprüden atlama yarýþlarý, kafa ve ayak üzeri olmak ü- zere 2 disiplinde yapýldý. Kafa üzeri atlama dalýnda 23 yarýþmacý arasýndan birinciliði, daha önce de 5 kez elde eden Mostarlý Lorens Listo kazandý. Atlayýþý için gerekli olan 100 puanýn tamamýný alan Listo yu, 99,5 puanla Dino Bayriç ve 98,5 puanla Sýrbistan dan gelen yarýþmacý Aleksandar Simaniç takip etti. Ayak üzeri atlama dalýnda yarýþan 22 sporcu arasýnda da birinciliði 100 puan alan Ýgor Laziç, ikinci ve üçüncülüðü ise Admir Deliç (99) ve Kenan Yuklo (98,5) kazandý. Yarýþmanýn en genç katýlýmcýsý ise 17 yaþýndaki Mostarlý Edi Fink oldu. HÝÇ ATLAMAMAZLIK YAPMADILAR Mostar þehrinin adeta ruhu olarak da bilinen bu tarihî köprü, 9 Mayýs 1993 te, Bosna-Hersek teki savaþýn en acýmasýz saldýrýlarýndan birinin kurbaný oldu. Yüzyýllar boyunca Bosna da hoþgörü ve kültürel çeþitliliðin sembolü olan bu tarihî köprü, Hýrvat birliklerinin tank a- týþlarýna dayanamayarak 9 Kasýmda Neretva nýn sularýna kendini býrakmýþtý. Mostarlýlar, köprünün yýkýlmasýna ve savaþ þartlarýna bile raðmen, geleneksel köprüden atlama þölenini gerçekleþtirmiþlerdi. Mostar Köprüsü, Türkiye nin giriþimleriyle aslýna uygun olarak 2004 yýlýnda yeniden inþa edilmiþti. Mostar / aa

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER TMSF den Ha zi ne ye 10.4 mil yar do lar TA SAR RUF Mev du a tý Si gor ta Fo nu (TMSF) ta ra fýn dan, Tem muz a yý i ti ba rýy la Ha zi ne ye ya pý lan top lam ö de me tu ta rý 10 mil yar 399 mil yon do la ra u laþ tý. TMSF den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, TMSF nin, Ha zi ne nin Fon dan a la cak la rý nýn ter kin e dil me si ne da ir 5787 sa yý lý Ka nun la de ði þik 4749 sa yý lý Ka mu Fi nans ma ný ve Borç Yö ne ti mi nin Dü zen len me si Hak kýn da Ka nu nun Ge çi ci 17. Mad de si çer çe ve sin de Ha zi ne ye 29 Tem muz 2011 ta ri hin de 65 mil yon do lar tu ta rýn da ö de me ger çek leþ tir di ði bil di ril di. O cak-tem muz dö ne min de Ha zi ne ye ya pý lan ö de me tu ta rý nýn i se 274 mil yon do la ra çýk tý ðý be lir ti len a çýk la ma da, TMSF nin Ha zi ne ye yap tý ðý top lam ö de me tu ta rý nýn i - se 29 Tem muz 2011 i ti ba rýy la 10 mil yar 399 mil yon do la ra u laþ tý ðý kay de dil di. Ýs tan bul / a a DO LAR DÜN 1,6730 ÖN CE KÝ GÜN 1,6810 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,4120 ÖN CE KÝ GÜN 2,4010 DÜN 87,25 ÖN CE KÝ GÜN 87,45 DÜN 594,72 ÖN CE KÝ GÜN 592,71 Türkiye'ye gelen turist artýþý kart harcamalarýna yansýdý. Yabancýlarýn kart harcamalarý yüzde 35 arttý BANKALARARASI Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, Mayýs ve Haziran aylarýnda yabancý kartlarla yapýlan alýþ veriþ tutarýnýn 1 milyar dolara ulaþtýðýný, 6 aylýk rakamýn 2,3 milyar dolar olduðunu, geçen senenin ayný dönemine göre yüzde 35 lik büyüme kaydedildiðini bildirdi. BKM Genel Müdürlük görevine 25 Temmuz da baþlayan Canko, BKM nin 2011 e-ticaret verilerine göre; Haziran ayý sonu itibariyle yerli ve yabancý kredi kartlarý ile farklý elektronik ticaret sitelerinden yapýlan harcamalarýn iþlem adedinin geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 40 oranýnda artarak 58 milyon 174 bin 137 adedi bulduðunu, iþlem tutarýnýn da 10,4 milyar lira seviyesinde gerçekleþtiðini bildirdi. Yaz sezonunda Türkiye ye gelen turist sayýsýnýn artmasýyla kredi kartýyla yapýlan harcamalarýn da arttýðýný vurgulayan Canko, þöyle devam etti: Mayýs ve Haziran aylarýnda yabancý kartlarla yapýlan alýþ veriþ tutarý 1 milyar dolara ulaþtý. 6 aylýk rakam 2,3 milyar dolar. Geçen senenin ayný dönemine göre yüzde 35 lik büyüme söz konusu. Ýstanbul / aa 4/C liye kadro yok, aile yardýmý var DEVLET Personel Baþkanlýðý, geçici personele aile yardýmý ödeneði verilmesine iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý Taslaðý nýn Baþbakanlýða sevk edildiðini, bu personelin kadroya geçirilmesine iliþkin bir çalýþmanýn ise bulunmadýðýný bildirdi. Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu (BASK) Genel Baþkaný Resul Akay ve Genel Sekreter Mehmet Bayraktar, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a 4/C statüsündeki geçici personelin kadroya alýnmasý talebini içeren bir mektup gönderdi. Devlet Personel Baþkanlýðýnýn yanýtýnda, geçici personele aile yardýmý ö- deneði verilmesine iliþkin Bakanlar Kurulu Karar Taslaðý nýn Baþbakanlýða sevk edildiði, bu personelin kadroya geçirilmesi konusunda iþe baþkanlýk tarafýndan yapýlmýþ bir çalýþma bulunmadýðý bildirildi. Ankara / aa THY den Ramazan a özel kampanya TÜRK Hava Yollarý (THY) iç hat yolcularý için Ramazan a özel kampanya düzenledi. THY Basýn Müþavirliðinden yapýlan açýklamada, düzenlenen kampanya ile yolcularýn, 25 Aðustos a kadar Ýstanbul çýkýþlý ve varýþlý tüm iç hat seferlerinde gerçekleþtireceði seyahatlerinde tek yön her þey dahil 99 TL ye seyahat edebilecekleri bildirildi. THY nin satýþa sunduðu bu özel kampanya biletlerinden yolcularýn Ramazan ayý boyunca faydalanabilecekleri belirtilen açýklamada, kampanyanýn sadece THY seferlerinde uygulanacaðý, AnadoluJet, ortak uçuþlar, Ercan ve Hopa seferleri i- çin geçerli olmadýðý bilgisine yer verildi. Açýklamada, ayrýca, kampanya biletleri için yapýlan rezervasyonlarýn en geç 24 saat içerisinde yapýlmasý gerektiði ve promosyon ile ilgili bilgilere adresindeki internet sitesinden ulaþýlabileceði ifade edildi. Perakende sektörünün bir yasasý olmalý TÜRKÝYE Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Baþkaný Selamet Aygün, 80 milyar dolarlýk ciroyu temsil eden perakende sektörünün mutlaka yasasý olmasý gerektiðini belirtti. Aygün, kamuoyunda Perakende Yasasý olarak bilinen Alýþveriþ Merkezleri ve Büyük Maðazalar Yasa Tasarýsý nýn hükümetin gündemine girmemesi konusunda yaptýðý yazýlý açýklamada, yasa koyucuyla, bakanlýkla istiþareler yaptýklarýný, yerel perakendecilerin ihtiyaçlarýný, bu yasadan beklentilerini, yasanýn nasýl olmasý gerektiði yönünde rapor sunduklarýný hatýrlattý. 80 milyar dolarlýk ciroyu temsil eden sektörün, mutlaka bir yasasý olmasý gerektiðini vurgulayan Aygün, a- çýklamasýnda, Sektördeki yabancý oyuncular, yasa olmamasýndan kaynaklý boþluklardan, açýklardan yararlanarak daha da güçlendikten sonra mý bu yasa çýkacak? sorusuna yer verdi. Aygün, konunun, hükümet gündeminde olmamasýnýn, sektörü hayal kýrýklýðýna uðrattýðýný ifade ederek, tasarýnýn bir an önce yasalaþýp, piyasaya düzen gelmesi gerektiðini savundu. Ýstanbul / aa E ve de e-ha ciz ge le cek VERGÝ BORÇLULARINA YÖNELÝK ELEKTRONÝK HACZÝN KAPSAMI GENÝÞLETÝLÝRKEN VERGÝ BORCU OLANLA- RIN BANKA HESAPLARINDAN SONRA GAYRÝMENKUL VE MOTORLU TAÞITLARINA DA E-HACÝZ GELECEK. GE LÝR Ý da re si Baþ kan lý ðý, ye ni dö nem de ver gi borç lu la rý na yö ne lik e lek tro nik hac zin kap sa - mý ný ge niþ le te cek. Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý nýn 2011 Yý lý Ku rum sal Ma lî Du rum ve Bek len - ti ler Ra po ru ndan der le nen bil gi le re gö re, i - da re, ver gi ka yýp ve ka ça ðý i le mü ca de le et - mek, ver gi ge lir le ri ni ar ttýr mak ve da ha et kin bir de ne tim a ma cýy la yýl so nu na ka dar bir di - zi ön le mi uy gu la ma ya ko ya cak. Ý da re, tra fik pa ra ce za la rý nýn on li ne ta hak kuk ve tah si la tý - nýn da a ra la rýn da ol du ðu çe þit li pro je ler de test fa a li ye ti ni ta mam la yýp, Tür ki ye ça pýn da uy gu la ma ya geç me yi plan lar ken, iç ki ve si ga - ra da ö lüm le re yol a çan sah te ci lik ve ka çak çý - lýk o lay la rýy la mü ca de le a ma cýy la da ye ni bir ça lýþ ma yü rü te cek. Yar gý tay, BO TAÞ, Tür ki - ye Ýh ra cat çý lar Mec li si ve Ýs tan bul Bü yük þe - hir Be le di ye si nin de a ra la rýn da bu lun du ðu çe þit li ku ru luþ lar dan da web ser vis a ra cý lý ðýy la mü kel lef ve borç bil gi le ri ni a la cak o lan Ge lir Ý da re si, yýl so nu na ka dar Ban ka ve Si gor ta Mu a me le le ri Ver gi sin de de ði þik li ðe dö nük ha zýr lýk ça lýþ ma sý da ger çek leþ ti re cek. YO ÐUN BÝL GÝ A KI ÞI BAÞ LI YOR Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý nýn 2011 Yý lý Ku - rum sal Ma lî Du rum ve Bek len ti ler Ra po - run da yer a lan ver gi plan la ma ve he def le ri þöy le: -Ku rum ve ku ru luþ lar la bil gi pay la þý - mý: Ver gi Da i re si Uy gu la ma Ya zý lým la rý (E- VDO) kap sa mýn da di ðer ku rum ve ku ru luþ - la rýn o to mas yon sis tem le ri a ra sýn da ve ri a lýþ ve ri þi ni sað la ya cak u yum laþ týr ma ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Bu çer çe ve de, Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý, Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý, Ma li ye Ba kan lý ðý, Mu ha se bat Ge - nel Mü dür lü ðü, Sað lýk Ba kan lý ðý, Sos yal Gü - ven lik Ku ru mu Baþ kan lý ðý, Ýs tan bul Bü yük - þe hir Be le di ye Baþ kan lý ðý, Yar gý tay, Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si, BO TAÞ, Þe ker Ku ru mu ve Ba yýn dýr lýk Ýs kân Ba kan lý ðý baþ ta ol mak ü ze re çe þit li ku rum lar la web ser vis ha zýr lan - dý. Web ser vis a ra cý lý ðý i le mü kel lef bil gi le ri ve borç bil gi si ko nu la rýn da bil gi pay la þý mý na gi di le cek ve son ra sýn da dü zen le nen ö - zel fa tu ra bil gi le ri de, Güm rük Müs te þar lý - ðýn dan web ser vis a ra cý lý ðýy la a lýn dý ve ver gi da i re si sor gu la ma sý na a çýl dý. ÝN TER NET BAN KA CI LI ÐI VE MÜ KEL LEF CA RÎ HE SA BI -Ver gi tah si la tý na yet ki li ban ka la rýn va de - sin den son ra ver gi tah si la tý ya pa bil me le ri i - çin prog ram de ði þik li ði sað la na cak. -Ýn ter net ban ka cý lý ðý ü ze rin den ver gi tah - si la tý nýn bü tün ban ka la ra yay gýn laþ tý rýl ma sý ça lýþ ma la rý ta mam la na cak. -Va de si ge çen ver gi borç la rý nýn ban ka - lar ca da tah sil e dil me si a ma cýy la ban ka - lar la gö rüþ me ler ya pý lý yor. Ko nu ya i liþ kin sis tem alt ya pý sý ve i kin cil mev zu at ça lýþ - ma la rý ta mam la na cak. -Borç sto ku a na liz le riy le mü kel lef borç stok la rýn da ki ar tý þýn kay nak la rý tes bit e - di le cek. -Mü kel lef le rin mo tor lu ta þýt lar ver gi si - nin ve tra fik pa ra ce za la rý ný kre di kar tý i - le ö de me le ri ne yö ne lik sis tem alt ya pý sý ge liþ ti ri le cek. -Mü kel lef le re a it ta hak kuk ve tah si lat ka yýt la rý nýn bir a ra da gö rül me si ni ve mü kel le fin he sap ba ki ye si nin gün cel o la - rak iz len me si ni sað la ya cak o lan Mü kel lef Ca rî He sa bý na i liþ kin i kin cil mev zu at ve sis tem alt ya pý sý nýn ha zýr lan ma sý na yö - ne lik ça lýþ ma lar de vam e de cek. -Tür ki ye ge ne lin de tah si lat ta et kin li ði sað la mak ve mü kel lef le rin gö nül lü u yu - mu nu art týr mak i çin ku ru lan borç ta kip sis te mi ge liþ ti ri le cek. -E-Ha ciz Pro je si yay gýn la þa cak. Ge lir Ý - da re si Baþ kan lý ðý yet ki li le ri, bu çer çe ve de ver gi bor cu bu lu nan la rýn ban ka he sap la - rýn dan son ra gay ri men kul ve mo tor lu ta - þýt la rý na da E-Ha ciz uy gu la ma sý nýn baþ - la tý la ca ðý ný bil dir di. E LEK TRO NÝK DÂ VÂ TA KÝP SÝS TE MÝ -Ver gi ih ti lâf la rýn dan kay nak la nan sa - vun ma lar da et kin li ði art týr mak, i da re nin sa vun ma stra te ji sin de yek ne sak lý ðý sað la - mak ve ih ti lâf lar la il gi li is ta tis ti ki bil gi le re e lek tro nik or tam da e riþ mek, ih ti lâf la rý as ga rî dü ze ye in dir mek ve bu nu sað la ya - cak ted bir le ri za ma nýn da al ma ya kat ký da bu lun mak a ma cýy la E lek tro nik Dâ vâ Ta - kip Pro je si uy gu la ma ya ko nu la cak. -E lek tro nik Ar þiv: Mü kel lef ler ta ra fýn - dan bil gi iþ lem sis tem le ri a ra cý lý ðý i le e lek - tro nik bel ge þek lin de o luþ tu ru lan ve bi rin - ci nüs ha sý kâ ðýt o la rak a lý cý sý na tes lim e di - len bel ge le re a it i kin ci nüs ha la rýn Baþ kan - lýk ça be lir le nen þart la ra gö re kâ ðýt or ta mý ye ri ne man ye tik or tam da mu ha fa za sý ve is ten di ðin de ib ra zý i çin E lektro nik Ar þiv Uy gu la ma Teb li ði ya yým la na cak. -E lek tro nik Be yan na me A ra cý lýk ve So - rum lu luk: Ýn ter net ver gi da i re si ne e lek tro nik or tam da bil gi gi ri þi ya pýl ma dan mes lek men sup la rý nýn söz leþ me dü zen le me dik le ri mü kel lef le rin be yan na me le ri ni e lek tro nik or tam da gön der me le ri ne i zin ve ril me ye cek. Baþ kan lýk bu na yö ne lik bir ça lýþ ma ya pa cak. BSMV YE YE NÝ DÜ ZEN LE ME -Gi der Ver gi le ri Ka nu nun da yer a lan Ban - ka ve Si gor ta Mu a me le le ri Ver gi si ne i liþ kin hü küm le rin ye ni den dü zen len me si ne dö nük ha zýr lýk ça lýþ ma sý ya pý la cak. -Tü rev ü rün ler de de BSMV uy gu la ma - sý ya pý la cak. -Ban ka þu be le ri ta ra fýn dan ve ril me si ge re - ken Ban ka ve Si gor ta Mu a me le le ri Ver gi si be yan na me le ri nin de ban ka la rýn ka nu ni mer kez le rin ce ve ril me si sað la na cak. TRA FÝK CE ZA LA RIN DA ON LI NE DÖ NEM -Tra fik i da rî pa ra ce za sý tu ta nak bil gi le ri - nin Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðün ce Ge lir Ý - da re si Baþ kan lý ðý na e lek tro nik or tam da gön - de ril me si ni ön gö ren web ser vi si ha zýr lan dý ve test or ta mý na a çýl dý. Test ça lýþ ma sý nýn ar dýn dan sis tem bütün Tür ki ye de uy gu la ma ya ko nu la cak ve tra fik pa ra ce za la rý, a lý na cak ve ri le re is ti na den o to - ma tik o la rak mü kel lef he sa bý na iþ le ne rek, ta - hak kuk ve ri le cek. -Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü i le GÝB a ra - sýn da bu lu nan hat ü ze rin den ÖTV 2A be - yan na me si i çin ö de me ve a raç bil gi le ri i le de ðer li ka ðýt bil gi le ri nin tah si la tý na i liþ kin bil gi le rin sor gu lan ma sý i çin ye ni bir web ser - ÝH RA CAT Tem muz a yýn da yüz de 23 ar týþ la 11.5 mil yar do lar o la rak ger çek leþ ti. 7 ay lýk dö nem de ih ra cat 77 mil - yar do la rý aþ tý. Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) ve ri le - ri ne gö re, Tem muz a yýn da ih ra cat, ge çen yý lýn ay ný a - yý na ký yas la, yüz de 23,02 ar týþ la 11 mil yar 538 mil yon do lar o lur ken, yý lýn ye di a yýn da i se yüz de 20,05 ar týþ la 77 mil yar 170 mil yon do lar se vi ye sin de ger çek leþ ti. TÝM Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, Ça nak ka le Ti ca ret ve Sa na yi O da sý nda dü zen le nen top - lan tý da Tem muz a yý ih ra cat ra kam la rý - ný a çýk la dý. TÝM ve ri le ri ne gö re, Tem muz a yýn da Tür ki ye nin ih ra ca tý ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 23,02 ar týþ la 11 mil yar 538 vi si ya zý la rak baþ la tý lan test ça lýþ ma sý ta - mam la na cak ve ar dýn dan bü tün ve ri ler sor - gu la ma ya a lý na cak. ÝÇ KÝ VE SÝ GA RA DA BAN DROL UY GU LA MA SI -Tü tün ma mul le ri ve al kol lü iç ki ler de Band rol lü Ü rün Ýz le me Sis te mi kap sa mýn - da fa a li yet gös te ren ü re ti ci ve it ha lat çý fir - ma la rýn al dýk la rý ban drol sa yý la rýn dan ve fir ma la rýn GÝB e in ter net or ta mýn da ay lýk o la rak bil dir di ði ban drol ve ban drol lü ü rün stok bil gi le rin den ha re ket le ger çek leþ ti ri len a na liz ler so nu cun da, sa ha da ger çek leþ ti ri - len ban drol de ne tim le ri nin tu ta nak la rý e - lek tro nik or tam da ar þiv len me ye baþ lan dý. Ar þiv le me so nu cu bi ri ken bil gi ler den ha re - ket le tü tün ma mül le ri ve al kol lü iç ki ler sek tö rün de fa a li yet gös te ren risk li (da ðý tý cý, pe ra ken de ci ler de da hil) fir ma lar la, bu fir - ma la rýn so run lu mar ka la rý tes bit e di le cek. Bu a lan da ki so run la rýn ar týk ya þan ma ma sý i çin de ge rek li tedbirler a lý na cak. YEV MÝ YE DEF TE RÝ E LEK TRO NÝK O LU YOR Bu a ra da Ra por da, mev cut ça lýþ ma lar hak kýn da da þu bil gi ler ve ril di: -Mü kel lef le rin tut mak zo run da ol duk - la rý def ter le rin e lek tro nik or tam da o luþ - tu rul ma sý, o nay lan ma sý ve mu ha fa za sý i le il gi li hu ku kî ve tek nik alt ya pý nýn o luþ tu - rul ma sý ça lýþ ma la rý ni haî a þa ma ya gel di. Bu kap sam da yev mi ye def te ri ve def te ri ke bi rin e lek tro nik or tam da o luþ tu rul ma - sýn da kul la ný la cak for mat ve stan dart lar - la il gi li ya zý lým ha zýr lan dý. Teb lið ha zýr la - ma ça lýþ ma la rý da de vam e di yor. -Et kin bir ver gi yö ne ti mi ve de ne ti mi ça - lýþ ma la rý kap sa mýn da mü kel lef ler ve sek tör - le re a it ve ri ler, is ta tis tik sel ve ma te ma tik sel yön tem ler le de ðer len di ri le rek, Mak ro A na - liz Ra por la rý o luþ tu ru lu yor. -Mer ke zi Risk A na li zi ve Kat man laþ týr ma (ME RAK) Pro je si uy gu la ma ya ko nu la rak, ve - ri am ba rýn dan a lý nan ve ri ler i le risk li mü kel - lef le rin tes bi ti ça lýþ ma la rý na baþ lan dý. Bu ça - lýþ ma lar da son a þa ma ya gel di. An ka ra / a a Ýh ra cat 7 ay da 77 mil yar do la rý aþ tý mil yon do lar o lur ken, yý lýn ilk ye di a yýn da yüz de 20,05 ar týþ la 77 mil yar 170 mil yon do lar se vi ye sin de ger çek leþ - ti. 12 ay lýk dö nem de i se ih ra cat, yüz de 15,61 ar týþ la, 126 mil yar 771 mil yon do lar ol du. Tem muz a yýn da en faz la ih ra cat ya pan sek tör, 1 mil yar 909 mil yon 855 bin do lar - la o to mo tiv en düs tri si ol du. O to mo ti vi, 1 mil yar 625 mil yon 258 bin do lar i le ha zýr gi yim ve kon fek si yon, 1 mil yar 359 mil yon 535 bin do lar la kim ye vî mad de ler ve ma mul le ri, 1 mil yar 244 mil yon 384 bin do lar la çe lik ta - kip et ti. Tür ki ye nin, Tem muz a yýn da top lam ih ra ca tý nýn yüz de 85,09 u nu ger çek leþ ti ren sa na yi gru bun da yüz de 23,64 ar týþ la 9 mil yar 817 mil yon 803 bin do lar lýk, yüz de 11,83 ü nü o luþ tu ran ta rým gru bun da yüz de 24,35 o ra - nýn da ki ar týþ la 1 mil yar 365 mil yon 406 bin do lar lýk ve yüz de 3,07 si ni o luþ tu ran ma den ci lik te yüz de 4,41 lik ar - týþ la 354 mil yon 559 bin do lar lýk ih ra cat ya pýl dý. Sa na yi sek tö rü alt baþ lý ðý al týn da yüz de 65,38 pay la ilk sý ra da yer a lan sa na yi ma mul le ri i çin de en bü yük pa yý yüz de 16,55 i le o to mo tiv en düs tri si a lýr ken, bu nu yüz de 14,09 luk pay la ha zýr gi yim ve kon fek si yon, yüz de 10,79 luk pay la çe lik sek tö rü iz le di. Ay ný dö nem de en yük sek ih ra cat ar - tý þý yüz de 52,84 i le su ü rün le ri ve hay van sal ma mul ler de ger çek le þir ken, bu sek tö rü yüz de 38,04 i le o to mo tiv en - düs tri si, yüz de 36,95 i le hu bu bat, bak li yat, yað lý to hum - lar ve ma mul le ri, yüz de 35,04 i le ma ki ne ve ak sam la rý, yüz de 35,02 i le süs bit ki le ri ve yüz de 33,88 i le tü tün ve ma mul le ri ta kip et ti. Di ðer sa na yi ü rün le rin de yüz de 20,97 lik, mey ve ve seb ze ma mul le rin de i se yüz de 5,16 lýk ge ri le me ya þan dý. Çanakkale / aa

12

13 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý 13 Yeni ASUS U46 ve U56 Notebooklar: Ýnce, zarif ve güçlü PC TANITIMI ASUS, Intel iþlemci ve diðer ek özellikler ile kullanýcýya, performanstan ödün vermeden de ince ve þýk bir dizüstü bilgisayar sahibi olunabileceðini gösteriyor. Yeniden tasarlanan ve bir inç ten daha ince olan ASUS U46 ve U56 dizüstü bilgisayarlar son derece çekici renk alternatifleri sunuyor. Ultra ince tasarlanmýþ olmalarýna raðmen, Intel 2.nesil Core i5 iþlemcisi ve güçlü grafik iþlemci ile donatýlmýþ U46 ve U56 modelleri, 14 ve 15 ekran boyutlarý, daha fazla pil ömrü, USB 3.0 ile daha hýzlý USB þarj imkâný saðlýyor. ÝNCE VE HAFÝF 1 inçten daha ince kalýnlýk ve alüminyum malzemenin verdiði son derece estetik tasarýma sahip modellerden U46 þampanya rengi, U56E mavinin eþsiz tonlarý ile göz dolduruyor. Sürekli seyahat halinde olan kiþilerden iþ adamlarýna kadar geniþ bir kullanýcý kitlesini hedefleyen U46 ve U56, daha geniþ görüþ açýlarý saðlayan menteþe tasarýmý sayesinde çok sýkýþýk alanlarda dahi rahat kullaným imkâný sunuyor. U46, piyasada mevcut en ince 14 paneli kullanarak 5.5mm.lik bir incelik saðlýyor. Ekranýn etrafýndaki ince çerçeve, aðýrlýðý azaltýrken taþýnabilirliði ve görüþ a- çýsýný da arttýrýyor. SÜPER PERFORMANS VE PÝL ÖMRÜ 2.nesil Intel Core iþlemciler ile daha da güçlenen yeni U46 ve U56, çoklu görev ve multimedya performansýnda da öne çýkýyor. U46SV modelinde bulunan 1 GB lýk GDDR3 NVIDIA GeForce GT 540M grafik kartý daha canlý görüntü ve daha fazla detaylý oyun imkâný sunuyor. Güçlü olmasýnýn yanýnda U46 ve U56 modelleri e- nerji tasarrufu özelliði ile pil ömrünü uzatarak tek bir þarjla 10 saate varan kullaným süresi saðlýyor. USB 3.0 ÝLE HERÞEY DAHA HIZLI Yeni U46 ve U56 dizüstü bilgisayarlar, USB 3.0 portu ile USB 2.0 a oranla 10 kata varan daha hýzlý veri transferi saðlýyor. Buna ek olarak, A- SUS un özel USB þarj cihaz özelliði USB Charger + ile cihazlarýn en hýzlý þekilde þarj olmasý saðlanýyor. Bu özellik notebook kapalý iken de þarj etme imkâný sunuyor. Özellikler BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... Kaspersky Lab, Avrupa BEST Mühendislik Yarýþmasý nda geleceðin mühendislerini terletecek GÜVENLÝ muhteva ve tehdit yönetimi çözümleri lideri Kaspersky Lab, 1-11 Aðustos tarihleri arasýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi nde yapýlacak olan Avrupa BEST Mühendislik Yarýþmasý nda (EBEC) geleceðin mühendislerini vereceði zorlu görevlerle terletecek. Avrupa Teknoloji Öðrencileri Birliði (BEST), teknoloji konusunda eðitim gören 104 öðrenciyi, 1-11 Aðustos tarihleri arasýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi nde yapýlacak o- lan yerel yarýþmalar da dahil olmak üzere toplam 13 ulusal ve bölgesel yarýþmanýn izlediði BEST mühendislik yarýþmalarýnýn finali Avrupa BEST Mühendislik Yarýþmasý nda (EBEC) bir araya getiriyor. Avrupa nýn en genç beyinlerinden çýkacak yeni fikir ve çözümlerin ortaya konulacaðý BEST Mühendislik Yarýþmasý nda her biri 4 kiþiden oluþan hem bölgesel hem de ulusal yarýþmalarda kendini ispatlamýþ toplam 26 takým gerçek mühendislik sorunlarýný çözecek. Öðrenciler Takým Tasarýmý (somut bir prototip ile pratik çözüm) ve Vak'a Analizi (gerçek sorunlara varsayýmsal çözümler) olmak üzere iki farklý a- landa yarýþacak. EBEC 2011 in destekleyicilerinden biri olan ve dünya çapýnda hýzla geliþen BT þirketleri arasýnda yer alan Kaspersky Lab ise Vak'a Analizi kategorisinde yarýþmacýlara, kendi çalýþma alanlarýyla ilgili, zorlu görevler verecek. Türkiye nin en iyi mühendislik okulu ÝTÜ ve TÜBÝTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu) tarafýndan desteklenen yarýþma, Avrupa nýn en iyi öðrencilerinin mühendislik geliþimi konusundaki potansiyellerini, EBEC 2011 kapsamýnda ortaya çýkarmasýný saðlayacak. BEST Ýstanbul tarafýndan, uluslar arasý bir takým ile koordineli olarak düzenlenen yarýþmanýn üçüncüsü geçtiðimiz yýl Romanya nýn Cluj-Napoca þehrinde düzenlenmiþti. Toplam 10 þirket tarafýndan d e s t e k l e n e n faaliyete Avrupa nýn çeþitli teknik üniversitelerinden ve 14 farklý ülkeden 100 ün üzerinde öðrenci katýlmýþtý. BEST, siyasî baðlarý olmayan ve kâr amacý gütmeyen mühendislik, teknoloji ve bilim öðrencileri kuruluþu olarak ana faaliyetlerini koruyarak ve geliþtirerek bir milyondan fazla öðrenciye ulaþýyor, onlara profesyonel geliþim ve kariyer desteði saðlýyor. BEST ve BEST Avrupa Mühendislik Yarýþmasý ile ilgili daha fazla bilgi için: ve adreslerini ziyaret edebilirsiniz. Medyasoft ve Kaspersky Lab kurumlarýn bilgi güvenliði için el sýkýþtý TÜRKÝYE'NÝN katma deðerli yazýlým distribütörü Medyasoft ve dünyanýn güvenli muhteva ve tehdit yönetimi çözümleri lideri Kaspersky Lab, kurumlarýn bilgilerini korumak için el sýkýþtý. Kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren bütün þirketlerin bilgi ve itibarlarýný en üst düzeyde korumayý hedefleyen iki þirketin iþbirliði, 60 milyon dolardan 100 milyon dolara koþan bilgi güvenliði pazarýnýn büyümesinde büyük rol oynayacak. Yýldýz Holding Biliþim Grubu þirketlerinden Medyasoft, Türkiye yi dünyanýn en büyük yazýlým markalarýyla buluþturmaya devam ediyor. Katma deðerli yazýlým distribütörü olarak alanýnda lider ve güçlü markalarla iþbirliði yapan Medyasoft, dünyanýn güvenli muhteva ve tehdit yönetimi çözümleri lideri Kaspersky Lab in kurumsal güvenlik ürünleri ve çözümleri konusunda Türkiye distribütörü oldu. foto.saidnursi.de Avrupa Yeni Asya Nur Talebelerinin web sitesi olan saidnursi.de, çoktandýr var olan bölümlerinden biri olan foto.saidnursi.de sitesini yeniledi. Ramazan fotoðraflarý, paneller, Üstadýn Talebeleri, Nur Talebeleri, hac fotograflarý, sohbetler, eðitim faaliyetleri, çeþitli ülkelerden yansýmalar, geziler, kermesler daha neler neler... Sizleri foto.saidnursi.de ye dâvet ediyoruz. KASPERSKY LAB HAKKINDA: Kaspersky Lab virüsler, casus yazýlým, suç izleme (crimeware), hakerlik, kimlik avlama (phishing) ve spam gibi BT güvenlik tehditlerine karþý en hýzlý çözümü üreterek anýnda koruma saðlýyor. Ev, KOBÝ, büyük iþletmelerin kullanýcýlarýna çözümler sunan Kaspersky teknolojileri ayrýca dünya çapýnda sektörde öncü BT güvenlik ürünleri ve çözümleri arasýnda yer almaktadýr. Daha fazla bilgi için; adresi, en son anti-virüs, anti-spyware, anti-spam ve diðer BT güvenlik konular için ise adresleri ziyaret edilebilir. KURUMSAL GÜVENLÝK PAZARINI GERÇEK SEVÝYESÝNE TAÞIYACAÐIZ Türkiye de bilgi güvenliði alanýnda kesin bir araþtýrma bulunmamakla birlikte pazar büyüklüðünün 60 milyon dolar civarýnda olduðunun tahmin edildiðini anlatan Taþer, Türkiye nin bilgi güvenliðinde gerçek potansiyel büyüklüðü 100 milyon dolar civarýnda. Özellikle son yýllarda KOBÝ ler de dahil güvenlik çözümlerine yüksek talep oluþtu. Kaspersky Lab ile yaptýðýmýz iþbirliði ile pazarý gerçek büyüklüðüne çýkarmak için çalýþmalara hýzlý bir þekilde baþladýk. Amacýmýz pazarý büyütmek ve bu büyüyen pazardan pay almak diye konuþtu. 3 aylýk ücretsiz güvenlik yazýlýmý kampanyasý FACEBOOK sayfasýna beðenenler Trend Micro dan 3 aylýk Trend Micro Maximum Security yazýlýmýna sahip oluyorlar. Dünyanýn lider muhteva güvenliði firmasý Trend Micro, Facebook daki sayfasýný beðenenlere Trend Micro Maxium Security ürününün 3 aylýk ücretsiz sürümünü hediye ediyor. Trend Micro Türkiye nin adresinden ulaþýlan Facebook fan sayfasýný beðendiðinizde karþýnýza gelen basit HAFTANIN ÝPUCU formu doldurmanýz ve gönder demeniz yeterli. Birkaç dakika içerisinde adresinize gelen e-postanýn içerisindeki indirme baðlantýsýný týklayýp bilgisayarýnýza 3 aylýk Trend Micro Maximum Security ürününü ücretsiz olarak kurabilirsiniz. Yalnýz güvenlik dolayýsýyla link sadece 24 saat geçerli ve bu süreden sonra týklandýðýnda çalýþmýyor ve kampanyadan faydalanamýyorsunuz. Editörün notu: Deðerli kardeþlerimiz, sitenizin biliþim sayfamýzda tanýtýmýnýn yapýlmasýný istiyorsanýz m.tr mail adresimize si-tenizin ismini yazarak yollayabilirsiniz. Þayet siteniz müsbet bi-liþim kriterlerine uyuyorsa sizinle iletiþim kurulacaktýr. Uygun görülmeyen sitelere herhangi bir geri bildirim yapýlmamaktadýr. Bilginize. (M. Zorlu)

14 14 SPOR Y AKLANIP, ÇIKACAKLAR BEÞÝKTAÞ BAÞKANI YILDIRIM DEMÝRÖREN, ÞÝKE SORUÞTURMASINDA TUTUKLU BULUNAN SERDAL ADALI, TAYFUR HAVUTÇU VE AHMET ATEÞ'ÝN AKLANACAKLARINA ÝNANIYOR. BEÞÝKTAÞ Kulübü Baþkaný Yýldýrým Demirören, futbolda þike iddialarýna yönelik yürütülen soruþturma kapsamýnda tutuklanan siyah-beyazlý kulübün futbol komitesi baþkaný ve asbaþkaný Serdal Adalý, teknik direktörü Tayfur Havutçu ve kulüp protokol müdürü Ahmet Ateþ'in aklanacaklarýna inandýðýný belirterek, ''Bizler yüce Türk adaletine güveniyoruz'' dedi. Yýldýrým Demirören, Beþiktaþ Dergisi'nin Aðustos ayý sayýsýnda taraftarlara seslendi. Demirören, Türk futbolunda yaþanan geliþmeleri büyük bir dikkat ve üzüntüyle izlediklerini belirterek, þunlarý kaydetti: ''Maalesef soruþturma çerçevesinde Futbol Komitesi Baþkaný ve Asbaþkanýmýz Serdal Adalý, Teknik Direktörümüz Tayfur AMERÝKAN Ulusal Basketbol Ligi'ndeki (NBA) oyuncularýn lokavt süresince yurtdýþýnda oynama ihtimalini haberlerine taþýyan Amerikalý yorumcular, yýldýz basketbolcu Kobe Bryant'ýn Türkiye'de forma giyme ihtimalinin bulunmadýðý fikrinde birleþti. TNT'nin ünlü basketbol yorumcusu David Aldrigde, NBA'in internet sayfasýndaki yazýsýnda, Beþiktaþ ile Bryant arasýndaki görüþmelere dahil olan bir kiþinin transfer ihtimali yaklaþýmýný haber yaptý ve kendi fikrini de ekleyerek, yýldýz oyuncunun Türkiye'de forma giyme ihtimalinin yüzde sýfýr olduðunu yazdý. Aldridge, kimliðini gizli tuttuðu Havutçu ile Protokol Müdürümüz Sayýn Ahmet A- teþ'in de tutuklu olarak yargýlanmalarýna hükmedilmesi, camiamýzýn olduðu kadar, benim de üzüntümü bir kat daha artýrmýþtýr. Ancak üzüntümden daha çok, yakýndan takip ettiðim hukuki süreçten kendilerinin aklanarak çýkacaðýna olan i- nancýmý dile getirmek istiyorum. Bizler yüce Türk adaletine güveniyoruz.'' KUPANIN ÝADE EDÝLMESÝ Yýldýrým Demirören ABD'li ünlü basketbolcu, futbol devi FC Barcelona'nýn da resmi sponsoru olan THY'nin etkinliði çerçevesinde, Barcelonalý futbolculardan Carles Puyol ve Sergio Busquets ile birlikte, üzerinde FC Barcelona formasýyla basýn toplantýsý düzenledi. FOTOÐRAF: A.A Kobe Türkiye'de oynamaz AMERÝKAN BASININA GÖRE KOBE BRYANT'IN TÜRKÝYE'DE OYNAMA ÝHTÝMALÝ YOK. kaynaða dayandýrarak, Bryant'ýn, lokavtýn devam etme halini gözönüne aldýðýný ve ABD dýþýndan gelen teklifleri gözden geçirdiðini kaydetti. Yahoo'nun spor sayfasýnda yayýmlanan, Marc Spears ve Adrian Wojnarowski imzalý yazýda da Kobe Bryant'ýn, Beþiktaþ'tan ziyade Çin'den gelecek tekliflerle ilgilendiði ileri sürüldü. Basketbolcunun Beþiktaþ'a transferi konusunda iki haftadýr bir görüþme yapýlmadýðýnýn anýmsatýldýðý yazýda, yine kimliði açýklanmayan kaynaðýn açýklamasýna yorum katýlarak, basketbolcunun Türkiye'de oynama ihtimali bulunmadýðý fikri savunuldu. Yazýsýnda Ziraat Türkiye Kupasý'nýn Federasyon'a dava neticeleninceye kadar iade etme kararlarýna deðinen Demirören, þu ifadelere yer verdi: ''Bildiðiniz üzere yargýlama ve tutuklama kararýnýn ardýndan Ziraat Türkiye Kupasý'ný, dava neticelendirilinceye kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na iade etme kararý aldýk. Bu kararý alýrken ki amacýmýz, 108 yýllýk þanlý tarihimize yakýþýr bir þekilde spekülasyonlarýn önüne geçmek, hem isnat edilen suçlamalarýn gerçeðin yansýtmadýðýna hem de beraberindeki tutuklama kararlarýnýn haksýzlýðýna dikkat çekmekti. Kupayý iade etme kararýmýz ve kulübümüzün bu süreçte sergilediði tutum üzerine UE- FA'nýn da teþekkürlerini sunmasý, Beþiktaþlý duruþunu sadece Türkiye'ye deðil, tüm dünyaya göstermiþtir. Her zaman olduðu gibi, bu süreçte de, büyük camiamýzýn, kulübümüze ve arkadaþlarýmýza desteðini esirgememesini bekliyorum. Biz Beþiktaþ'ýz... Ýyi günde de, kötü günde de, hep birlikte, el ele, omuz omuza dururuz. Biliriz ki birlik ve beraberlik i- çinde olduðumuz sürece karþýmýzda hiç kimse duramaz.'' HOLLANDA BASINI Grupta en güçlü rakibimiz Türkiye HOLLANDA medyasý, Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupasý elemelerinde Türkiye ile Hollanda'nýn ayný gruba düþmesine geniþ yer a- yýrdý. Türkiye'nin teknik direktörünün Hollandalý olduðuna vurgu yapan gazete ve televizyonlar haberlerinde, ''Portakallar Hiddik'e karþý'' ifadesine yer verdi. Hollanda yayýn kurumu NOS, ''Portakallar Türkiye ve Macaristan'ý çekti'' baþlýðýný kullanýrken, ülkenin en yüksek tirajlý gazetesi Telegraaf haberi, ''Portakallar Hiddink'e karþý'', AD gazetesi ise ''2014 Dünya Kupasý'na giden yolda Portakallar Hiddink'in Türkiyesi'ni çekti'' þeklinde verdi. Grubun favorisi olarak Hollanda'yý gösteren gazeteler, Uluslararasý Futbol Federasyonlarý Birliði'nin (FIFA) a- çýkladýðý listenin 24. sýrasýnda bulunan Türkiye'nin en güçlü rakipleri olacaðýna dikkati çekti. Öte yandan, Hollanda Milli Takýmý'nýn baþarýlý oyuncusu Mark van Bommel da grupta favori olduklarýný söyledi. Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupasý'na gitmeleri gerektiðine iþaret e- den Van Bommel, ''Kalitemizle kendimizi göstermemiz lazým'' deðerlendirmesinde bulundu. MESZÖLY: TÜRK FUTBOLU DÜÞÜÞTE Türkiye Milli Futbol Takýmý ile Fenerbahçe'nin teknik direktörlüðünü yapan ünlü Macar hoca Kalman Meszöly, 2014 Dünya Futbol Þampiyonasý grup eleme maçlarýnda Macaristan ile ayný gruba düþen Türkiye'nin futbolunun düþüþte olduðunu söyledi. Benfica ile Ýstanbul'da oynayacak UEFA Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarýn Ýstanbul'da Benfica ile karþýlaþacak olan Trabzonspor, Ýstanbul'da tur arayacak. Temsilcimiz Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý'nýn açýlýþ ve kapanýþ törenlerinin yapýldýðý Hüseyin Avni Aker Stadý'nýn saha zeminin bozulmasý nedeniyle karþýlaþmayý Ýstanbul Olimpiyat Stadý'nda oynamak zorunda kalacak. FOTOÐRAF: A.A TRABZONSPOR KULÜBÜ TARAFTARLARINI UYARDI: KOLTUK KIRMAYIN, MEÞALE YAKMAYIN TRABZONSPOR'UN Benfica ile oynayacaðý UEFA Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanþ maçý öncesi taraftarlara yönelik olarak bordo-mavili kulüpten bir duyuru yapýldý. Duyuruda koltuk kýrýlmamasý, meþale yakýlmamasý baþta olmak üzere sahaya konfeti, yabancý madde atýlmamasý ve merdiven boþluklarýna oturulmamasý konusunda uyarýlarda bulunularak, þöyle denildi: ''Takýmýmýzýn oynadýðý müsabakalarda taraftarlarýmýzýn yaktýðý meþaleler, sahaya attýðý konfetiler, kýrdýklarý koltuklar, kötü tezahüratlar ve merdiven boþluklarýna oturulmasý sorun yaratmakta ve temsilci raporlarýnda yer bulmaktadýr. Bu nedenle kulübümüzün maddi, manevi zarara uðratýlmamasý için tüm taraftarlarýmýzdan konuya hassasiyet göstermelerini, meþale yakmamalarýný, sahaya baþta konfeti olmak üzere yabancý madde atmamalarýný, koltuklara zarar vermemelerini, kötü tezahüratta bulunmamalarýný ve merdiven boþluklarýna oturmamalarýný istiyoruz. Bu vesileyle tüm taraftarlarýmýzdan konuya hassasiyet göstermelerini ve takýmýmýzý centilmence desteklemelerini bekliyoruz.'' ZOKORA TURA ÝNANIYOR Trabzonspor'un Fildiþi Sahilli oyuncusu Didier Zokora, yaptýðý açýklamada, ilk maçta 2-0 yenilgi aldýklarý Benfica karþýsýnda turu geçebilecek güçlerinin olduðunu söyledi. Tur için karamsarlýða kapýlmadýklarýný ifade eden Zokora, ''Benfica karþýsýnda turu geçecek gücümüz var. Tüm takým olarak sahaya bu bilinç ve inançla çýkacaðýz'' dedi. Zokora, taraftar desteðinin kendileri için önemli olduðunu söyleyerek, ''Zor bir maç olacak ama taraftar desteðiyle turu geçmeyi baþarabiliriz. Þampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayý çok istiyoruz. Tüm taraftarlarýmýzý Atatürk Olimpiyat Stadý'na bekliyoruz'' diye konuþtu. A Milli Takýmý kaptaný Emre Belezoðlu, "2014 Dünya Kupasý maçlarýnda yaþým müsaade ettiði takdirde milli forma ile mücadele eütmek bana onur verir" þeklinde konuþtu. Emre 2014'te oynamak istiyor MÝLLÝ takým ve Fenerbahçe'nin baþarýlý futbolcusu Emre Belözoðlu, 2012 Avrupa Þampiyonasý eleme maçlarýnýn gündemde olmasý gerekirken, futboldaki þike iddialarý nedeniyle futbolun konuþulamadýðýný söyledi. Tatilini geçirdiði Çeþme'de sorularý cevaplayan Belözoðlu, 2 ve 6 Eylül'de oynanacak Kazakistan ve Avusturya maçlarýna konsantre olmalarý gerektiðini belirterek, ''Þu anda önümüzde bu kadar kritik maçlar varken ve bunlarý konuþmamýz gerekirken, ne yazýk ki yaþadýðýmýz olaylar bunu engelliyor. Günümüzde yaþadýðýmýz ortam futbolu konuþmamýza engel oluyor''dedi. Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupasý'nda milli takým formasýný giymeyi arzu ettiðini de ifade eden Belözoðlu, ''Yaþým müsait olduðu takdirde inþallah 2014 Dünya Kupasý'nda milli forma ile mücadele etmek bana gurur verir'' dedi.

15 Eðer Biz bu Kur ân ý daða indirseydik, onun Allah korkusundan baþ eðerek parça parça olduðunu görürdün. Düþünsünler diye, insanlara Biz böyle misâller veriyoruz (Haþir / 59: 21) Derleyen: ORHAN GÜLER Y Sizi rahmetiyle kaplayacak olan bereket ayý Ramazan, size geldi... Ki o ayda rahmetler iner, günahlar affolunur, duâlar kabul olunur, Allah sizin hayýrda yarýþmanýza bakýp meleklerine karþý sizinle iftihar eder... Ýyiliklerinizle kendinizi Allah a sevdiriniz. Allah ýn emirlerine karþý gelen þakî ise, Allah ýn rahmetinden mahrum olan kimsedir. (Terðîb ve t-terhîb, 2: 99) 2 RAMAZAN 1432 / Cevabýný aradýðýmýz sorular Bir önceki yazýmýzda yedi âyetten bahsetmiþtik. Kaldýðýmýz yerden devam e- delim: Ýkinci âyet: Mezarlarýmýzdan tekrar yaratýlarak aynen iade edileceðimiz Rum Sûresi nde (30/27) bildirilir. Fakat bu birinci yaratýlma o- lan dünyadaki ile kýyaslanarak verilir. Ve ona göre de daha kolay olacaðý ifade edilir. Âyet meali þöyledir: Sizin iade edilmeniz (yani tekrar yaratýlmanýz) dünyadaki ilk yaratýlýþýnýzdan (yebdeu lhalk) daha kolaydýr. (Rum: 30/27). Bu âyette ifade edilen Daha kolay olmak ne demektir? sorusunun açýlýmýný, Bediüzzaman ýn orijinal cevabýyla, canlýlarýn vücutlarýnda görev a- lan zerrelerin eðitim görmüþ olduklarýnda arayacaðýz. Üçüncü âyet: Yukarýda geçen Rum Sûresi nde (30/27) her bir insanýn i- kinci yaratýlýþýnýn birinciden daha kolay olduðu ifade edilirken, Lokman Suresi nin 31/28. âyetinde ise kudret-i Ýlâhiyenin kanuniyet sýrlarý içindeki bir baþka muhteþem yaratma tecelliyatý ders verilir. Bu kanuniyet sýrrýnda bir ile binin eþit olduðunu görüyoruz. Bediüzzaman, bu hakikati, bir mumdan, bir ayna ile bin aynanýn ayný anda ýþýðý taksim olmaksýzýn eþit almalarýndaki kanuniyet sýrrý veya bir komutanýn bir askere verdiði emir ile bir orduya verdiði emrin ayný kelime olmasýndaki faaliyette, bir asker ile on bin askerin fark etmemesi örneðiyle bir ile bin in aynýlýðýný göstermesi þeklinde açýklar. Þimdi âyetin bir ile bin arasýndaki farký ortadan kaldýran ifadesini görelim: Sizin bu dünyada yaratýlmanýz da, öldükten sonra yeniden yaratýlmanýz da ancak nefs-i vahid gibidir. (Lokman 31/28) Burada nefs-i vahid in derin ACBÜ Z-ZENEB DR. BAHRÝ TAYRAN anlamý üzerinde durmayacaðýz. Sadece tek nefis, tek kiþi gibi lügat anlamýný esas aldýðýmýzda, bütün insanlarýn yaratýlmasý, tek bir kiþinin yaratýlmasý gibi olduðunun sunulmasýdýr. Dördüncü âyet: Ýkinci yaratma olan kýyamet sonrasýnda her þeyin birimini bilmesek de çok hýzlý olacaðý, kurallarýn sebepler kullanýlsa da mu'cizevî bir kudret alanýnda yürütüleceðini görüyoruz. Beþinci âyet: Kýyametle birlikte ebedî âlemin yaratýlýþý ve hayatýnda mu'cizevî boyutlu bir Kudret tecelliyatý hâkim olacaktýr. Baþka deðil, sadece bir tek sayha olmuþ, derhal hepsi huzurumuza celp edilmiþlerdir. (Yasin: 36/53) Altýncý âyet: Sonra ona (yani sur a) bir daha üflenmiþtir. Bu kere de, hep onlar kalkmýþlar, bakýyorlardýr (Zümer: 39/68) Yedinci âyet: Gözleri zillet ve dehþetten düþmüþ olarak, sanki yayýlan çekirgeler (ceredun) gibi kabirlerinden çýkarlar (Kamer: 54/7) Ýþte bu âyetlerle çerçevesi çizilen öldükten sonraki yaratýlýþýmýz hakkýnda, her bir insanýn kendi acbü z-zeneb inden yaratýlacaðýný Hz. Muhammed (asm) çok ö- zel ve anlam dolu bir terimle, acbü z-zeneb le ifade etmiþtir. Bu terimi, geçtiði hadis metinleriyle birlikte incelerken, aþaðýdaki üç soruya cevap arayacaðýz: 1- Acbü z-zeneb eþittir kuyruk sokumu kemiði midir? 2- Hardal tanesi kuyruk sokumunda var mýdýr? Vücuttan çürümeyen bir öz halinde mi kalmaktadýr? Bu ne demektir? 3- Acbü z-zeneb, insan vücudunda görev almýþ zerrelerin (atom ve moleküller) kitab-ý mübîn ve kitab-ý hafýzda kaydedilmiþ þekli olup, kýyamet sonrasý i- kinci yaratýlýþta hardal tanesi gibi terkip mi edilecektir? Maðfiret kapýsý RAMAZAN DA AÇILAN KAPILAR ABDÝL YILDIRIM Ramazan ayýnýn evveli rahmet, ortasý maðfiret, sonu da Cehennemden kurtulmaya vesiledir. Cenâb-ý Hak bu ayda faziletine inanarak oruç tutanlarýn geçmiþ günahlarýný affedeceðini vaad etmiþtir. Peygamberimiz (asm) þöyle buyurmuþtur: Kim Ramazan ayýnýn faziletine inanarak ve karþýlýðýný Allah tan bekleyerek, Ramazan orucunu tutarsa, geçmiþ günahlarý baðýþlanýr. (Buhârî, Ýman, 28) Ýþte en büyük müjdelerden birisi. Günahsýz insanlarýn Cennete gideceði ve orada Rabbinin Cemâlini göreceði bildirildiðine göre, Ramazan da günahlarýnýn affedileceðini bilen insan, oruca ne kadar sýký sarýlacaktýr. Dünyadaki bir suçunun affedilmesi ve cezadan kurtulmasý insaný ne kadar sevindirir. Cehennem gibi büyük bir cezadan kurtulmak ve Cennet gibi sonsuz bir rahmete kavuþmanýn sevincini ise, tarif etmek mümkün deðildir. Ramazan ayýnda böyle bir kapý açýlmýþ ve bizi beklerken, o kapýdan içeri adým atmamak, en büyük gaflet deðil midir? Kâinat mükemmel bir kitap Öncelikle hepinizin mübarek Ramazan-ý Þerifinizi tebrik eder, hayýrlara vesile olmasýný dilerken, Nur un satýr aralarýndan derleyerek bir buket þeklinde arz edeceðim, adýna Kâinat Kitabý dediðimiz tefekkür aðýrlýklý bu çalýþmamýzýn berekete ve hayýrlara vesile olmasýný duâlarýnýzla diliyorum. Ya Selâm ESMA-Ý HÜSNA AYNASI M. FAHRÝ UTKAN Geçen Ramazan ayýnda ayný baþlýk altýnda hazýrladýðýmýz yazý serisinin devamý olan yeni isimlerle 2011 Ramazan ayý için katkýda bulunmaya niyet ettik. Allah muvaffak etsin ve faydalý hizmetlere vesile olsun inþâallah. Ya Selâm! Her çeþit ârýza ve hâdiseden sâlim kalýr, her türlü tehlikeden kullarýný selâmete çýkarýrsýn ve Cennet teki bahtiyar kullarýna selâm edersin. Bu ism-i þerifin, Kuddûs ismin ile yakýn bir mânâ ifade etmekte ise de, Selâm isminin, daha ziyade istikbale ait olduðunu anlýyoruz. Çünkü, Sen in gerek zâtýn, gerek sýfatlarýn en ufak bir tagayyüre, bir deðiþikliðe, bir zaafa uðramaktan münezzehtir. Sen, ezelde nasýlsan ebedde de öylesindir. Allah ým, Selâm Sensin; selâmet de ancak Sendendir. Mübâreksin, ey Celâl ve Ýkrâm Sahibi! Her türlü kusur, acizlik, noksanlýktan ve baþkalarýnýn kendisine kusur, noksan ve zarar vermesinden sonsuz derecede uzak ve emin bulunansýn. Yaratýklarýna huzur ve emniyet bahþeder ve onlarý selâmete erdirirsin Ya Selâm! Biz insanlar da birbirimize selâm verdiðimizde dost ve kardeþ olduðumuzu, selâm verdiðimize bizden zarar gelmeyeceðini belirtmiþ oluruz. Bir topluluða girerken selâm verdiðimiz gibi çýkarken de selâmla ayrýlýr ve býraktýklarýmýzýn selâmette kalmasýný arzulamýþ oluruz Ya Selâm! KÂÝNAT KÝTABI MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ Kâinatý bir kitap olarak tasvir edip kitab-ý kebîr-i kâinat terimini ilk defa Ýslâm literatürüne kazandýran, Bediüzzaman Hazretleri olmuþtur. O, adýna Risâle-i Nur denilen Kur ân tefsiri e- serleriyle, þu koca kâinat kitabýnýn her yönüyle o- kunmasýný ve tefekkür edilmesini tavsiye eder. Okunacak ve tefekkür edilecek bu kâinat kitabýnýn bir Kâtibinin ve Yaratýcýsýnýn varlýðýný, o- nun da Allah olduðunu ispat eder. Bedüzzaman Hazretlerinin Ýslâm literatürüne kazandýrdýðý bu Kâinat Kitabý terimini, yerli ve yabancý bir çok ilim adamý takdirle teyid etmiþtir. Meselâ, Papa Benediktus, Vatikan da düzenlenen ve kâinatýn kökeninin tartýþýldýðý bir bilimsel toplantýda Kâinat, Allah ýn yazdýðý bir kitaptýr demiþtir. (Yeni Asya, 2010) Gerçekten de kâinatýn her bir unsuru ayrý ayrý anlam ve güzellikler içinde, adeta bir kitap/mecmua gibi Cenâb-ý Hakk ýn varlýk ve birliðini akýllara göstererek ispat etmektedir. Bediüzzaman Hazretleri, talebelerine Sizin o- kuduðunuz fenlerden her bir fen, kendi lisan-ý mahsusuyla [özel diliyle], mütemadiyen [devamlý] Allah tan bahsedip Hâlýk ý tanýttýrýyorlar demektedir. Devamýnda ise Kâinat Kitabý ndan bahsederken þu veciz ifadeleri kullanmaktadýr: Hem meselâ, nasýl ki bir kitap bulunsa ki, bir satýrýnda bir kitap ince yazýlmýþ; ve herbir kelimesinde ince kalemle bir sûre-i Kur âniye yazýlmýþ. Gayet mânidar ve bütün meseleleri birbirini teyid eder ve kâtibini ve müellifini fevkalâde maharetli ve iktidarlý gösteren bir acîb mecmûa, þeksiz, gündüz gibi, kâtip ve musannifini kemâlâtýyla, hünerleriyle bildirir... Hiç þüphesiz kâinat, insana Mâþâallah, bârekâllah dedirtir vesselâm.

16 Ey Rahman-ý Hannan! Kulluðumda kirler var! Merhamet et! Ýbadetim kusurlu! Maðfiret buyur! Ýtaatim noksan! Medet et! Ýnkýyadým hafif! Ýnayet buyur! Amelim günahlý! Affet! Dünyam hatarlý! Siyanet buyur! Ahiretim tehlikede! Himayetine al! Yüzüm parlak deðil! Rahmetini esirgeme! Mahcubiyetim çok! Þefkatini eksik etme! Hatalarým bitecek deðil! Seyyiâtýmý hasenata tebdil eyle! Âmin! Y 2 RAMAZAN 1432 Temel le beraber balýk tutmaya giden Ýdris, Temel in tuttuðu balýklarý saða sola verdiðini görünce dayanamayýp Ula Temel, sen aklýný mu yedun, tuttuðun paluklaru ona buna vereysun? der. Temel: Ula uþaðum, Ramazan ayýndayuz, sadaka vereyrum der. Ýdrus, Temel e dönerek: Sen çok akýllýsun, balinanun geleceðu yerden palýðu esirgemeysun der. SÜLEYMAN KÖSMENE SEMA CEYHAN Namazda aklýma olmadýk þeyler geliyor? Ben ne biçim namaz kýlýyorum, kesin Allah kabul etmiyordur, hatta günah bile oluyordur diye aðlýyorum, üzülüyorum. Böyle namaz kýlmaktansa, hiç kýlmamak daha iyidir diyorum... VESVESE: Hayýr, hayýr, hayýr! Namaz vesvese için býrakýlmaz! Býrakýn; þeytan düþünsün! Çünkü namazda aklýmýza olmadýk þeyler atan þeytandan baþkasý deðildir. O ÇÖZÜM: NAMAZA DAÝR SÜLEYMAN KÖSMENE bunu hep yapar- ölünceye kadar yapar ve bizi namazdan soðutmak ister. Biz Böyle kýlmaktansa, hiç kýlmamak daha iyidir! diyerek namazdan uzaklaþtýðýmýzda Allah ýn emrinden u- zaklaþmýþ ve þeytaný memnun etmiþ o- luruz. Þeytanýn amacý tam da budur! Bizi namazdan uzaklaþtýrmak! Þunu bilmemiz yeter: Namazda aklýmýza olmadýk þeyler gelmekle namaz ifsat olmaz! Vesvese ile namaz bozulmaz! (Vesveseye karþý daha güçlü olmak için, Bediüzzaman ýn Sözler adlý kitabýndan 21. Söz ün vesvese bölümünü sýkça okumayý tavsiye ediyorum.) ÇOCUKLUÐUMUN RAMAZANLARI EKREM KILIÇ Eski Ramazan günleri Bilemem neden o kadar güzel Þu, çocukluðun Ramazanlarý? Daha dün imiþ gibi canlýdýr; Hiç unutmadým ben o anlarý... Gazetelerde, eski Ramazan günlerini a- nan yaþlýlarýn hâtýralarýna rastlanýr. Elbette her yazar, kendi yaþýna göre geçmiþ yýllarý anlatmaktadýr. Özellikle çocukluk çaðýnda silinmez izler býrakan Ramazan aylarý, ileri yaþlardaki kiþilerin zihninde ve hayâlinde, yaþanmýþ en güzel zamanlardýr. Güzel olmakla birlikte, deðiþen þartlar dolayýsýyla, geri gelmesi mümkün olmayan vakitlerdir. Bu zamanlarý o günlerden bu günlere taþýmak, hakkýyla anlatmak zordur. Ancak, zor olmasýna raðmen, ifâde edilebildiði kadarý bile, anlatana olduðu kadar okuyana da zevk vermektedir ki, bu âdet devam edegelmektedir. Bu Ramazan-ý Þerîfte, gazetemiz yazarlarýndan Osman Zengin Beyin ýsrarlý teþviklerine ittibâen, bendeniz de altmýþ yýl öncelerine âit hayat sahnelerinden kesitler sunmaya çalýþacaðým. Anadolu nun birçok ilçesi gibi, anlatacaðým hâdiselerin yaþandýðý bu kasaba da, bugün köylerde bulunan pek çok imkândan mahrûm idi. Þimdiki hayatýn vazgeçilmez nice unsûru, 1950 lerde hayal bile e- dilemeyen konulardý. Yaþadýðýmýz ilçe, Orta Karadeniz Bölgesinin iç kýsýmlarýnda yer alan, bereketli bir o- va üzerinde ve Kýzýlýrmak kenarýnda kurulmuþ, târihî bir yerleþim alaný idi. Çok büyük bir kaya kütlesi üzerindeki kalesi, ýrmaðýn ü- zerindeki kadîm taþ köprüsü, mütevâzý A- nadolu evleri, verimli bað bahçeleri ve mânevî deðerlerine hâlâ kýymet veren, Osmanlý kültürünün izlerini taþýyan sýcak kanlý insanlarý ile çocukluðumun güzîde hâtýralarý bu kasabada teþekkül etti. Burada aklýmda kalan ilk Ramazan, yaz aylarýna tesâdüf etmekte idi. Bunu te yid i- çin, Bilâl Tunç Beyin sitesinde yer alan târîh çevirme usûllerine baþvurduðumda, 1950 yýlý (hicrî 1369) Ramazanýnýn Temmuz ayýna tesâdüf ettiðini gördüm. Demek ki, hâfýzam beni yanýltmamýþtý. Bu yýl, uzun bir zaman halkýn raðmýna hükümlerini zorla icrâ eden güçler, yapýlan ilk serbest seçimde iktidârý kaybetmiþti. Milletin istediði bir idâre iþ baþýna geçmiþti. Bunlarýn da ilk icrâatý, ezaný aslî þeklinde okutmak olmuþtu. Dînî bakýmdan olduðu kadar, siyâsî bakýmdan da gerçek hürriyete doðru adýmlar atýlacaðýna dâir halkýn ümitleri canlanmýþtý. Bütün bu durumlar idrâk edilen Ramazanýn daha aþk ve þevkle karþýlanmasýna vesîle olmuþtu. Ýþte böyle bir vasatta iken aklýmýn erdiði, yapýlanlarýn az çok farkýna vardýðým ilk Ramazan ile karþýlaþmýþ bulunuyordum. GEÇMÝÞ RAMAZAN OLUR KÝ... ADEM PALA Ezan ve namazla tanýþmak Ramazan Ayý içerisinde yaþanan öyle zamanlar var ki, insanýn hayatýna hayat katabiliyor. Bu vakitlerde yaþadýðý ve baþýna gelen zahiren olumsuz olarak görülen hadiseler aslýnda içerisinde nice güzelliklere vesile neticeler barýndýrýyor. Ýþte bu mübarek ay boyunca içinizde kendinizden de bir parça bulabileceðiniz, o vakitlerden günümüze kalan anýlarý kýsa notlar þeklinde sizlerle bu köþede paylaþacaðým. Herkese þimdiden hayýrlý Ramazanlar.. *** Onunla tanýþtýðým sýralardý. Kiminle mi? Ezanla tabiî ki. Daha okula bile gitmiyordum. Gurbette olan babamsýz bir sahurda annemin sahura kalktýðý o geceleri unutmak mümkün mü? Onu tatmaya baþladýðým zamanlardý. Neyi mi? Namazý tabiî ki. Daha okumayý bile bilmiyordum. Gurbet olan babamsýz bir namaz vaktinde, annemi namaz kýlarken seyretmek... Unutmak mümkün mü?

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Ergenekon da medya dalgasý

Ergenekon da medya dalgasý SiyahMaviKýrmýzýSarý Ýmam hatiplere ayrýmcýlýk bitsin Ayasofya yý açacaðýz udemokrat Eðitimciler Sendikasý Genel Baþkaný Gürkan Avcý, askerî okullar ve polis okullarýnýn imam hatip lisesi mezunlarýna dönük

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı