CO RAF KAPSAM SIRA NO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CO RAF KAPSAM SIRA NO"

Transkript

1 Sistemi CO RAF KAPSAM SIRA NO AK T TARAF UYGULAYAN ÜLKE AK T ÜLKELER KEF L KURULU LARININ KOD NUMARALARI (ID NUMARASI) ID KOD ID KOD NUMARASI KARNELER N KARNELER N NUMARASI ÜLKEN N TÜRKÇE SIRAN ÜLKEN N TÜRKÇE BELGEY VEREN/VEYA AK T TARAF UYGULAYAN ÜLKE BELGEY VEREN/VEYA SM O SM (Ülke/Kefil KEF L KURULU LAR (Ülke/Kefil Kurulu /) KEF L KURULU LAR Kurulu /) Mart 2002 S STEM NDEK SON DE KL KLER 68 Akit Taraf (Ocak 2010) Transit Sistemini Uygulayan Ülkeler 57 Taraf Olup Uygulamayan Ülkeler Afganistan, Avrupa Birli i Kanada Endonezya, ili Güney Kore ABD Uruguay Birle ik Arap Emirlikleri Cezayir Liberya Çin 7 1 Albania Arnavutluk ANAL ALB/044/ 29 Lithuania Litvanya LINAVA LTU/032/ 2 Armenia Ermenistan AIRCA ARM/079/ 30 Luxemburg Lüksenburg FEBETRA LUX/014/ 3 Austr a Avusturya AISO AUT/084/ 31 Malta Malta ATTO MLT/090/ 4 Azerba jan Azerbaycan ABADA AZE/075/ 32 Morocco Fas ONT MAR/062/ 5 Belarus Belarus BAIRC BLR/034/ 33 Mongolia Mo olistan NARTAM MNG/087 6 Belgium Belçika FEBETRA BEL/014/ Hollanda EVO/SIEV NLD/028/ 7 Bulgaria Bulgaristan AEBTRI BGR/046/ 34 Netherlands KNV NLD/027/ 8 Croatia rvatistan TRANSPORTKOMERC HRV/064/ SCT/TLN NLD/026/ 9 Cyprus br s TDA CYP/035/ 35 Norway Norç NLF NOR/025/ 10 Czech Republic Çek Cumhuriyeti CESMAD BOHEMIA CZE/047/ 36 Poland Polonya ZMPD POL/051/ 11 Denmark Danimarka DTL DNK/017/ 37 Portugal Portekiz ANTRAM PRT/041/ 12 Estonia Estonya ERAA EST/031/ 38 Republ c Of Moldova Moldova AITA MDA/060/ 13 Finland Finlandiya SKAL FIN/021/ Romanya ARTRI ROM/052/ 39 Romania ACF FRA/020/ UNTRR ROM/050/ 14 France Fransa AFTRI FRA/019/ 40 Russian Federation Rusya ASMAP RUS/053/ SCT FRA/018/ 41 Serbia and Montenegro Sirbistan/Karada CCIS-ATT SCG/089/ 15 Georgia Gürcistan GIRCA GEO/054/ 42 Slovakia Slovakya CESMAD SLOVAKIA SVK/040/ AIST DEU/048/ 43 Slonia Slonya GIZ NTERTRANSPORT SVN/043/ 16 Germany Almanya BGL DEU/016/ 44 Spain spanya ASTIC ESP/036/ 17 Greece Yunanistan OFAE GRC/037/ 45 Sweden sç SA SWE/029/ 18 Hungary Macaristan ATRH HUN/049/ 46 Switzerland sviçre ASTAG CHE/015/ 19 Iran(Islam c Repulic Of) ran ICCIM IRN/057/ 47 Syr an Republ c Suriye SNCICC SYR/083/ 20 Ireland rlanda IRHA IRL/024/ 48 The Former Yugoslav Rep.Of Macedon a Makedonya AMERIT MKD/065/ 21 Israel srail IRTB ISR/056/ 49 Tajikistan Tacikistan ABBAT TJK/078/ 22 Italy talya UICCIAA ITA/038/ 50 Tunis a Tunus CCIT TUN/063/ 23 Kazakhstan Kazakistan KAZATO KAZ/081/ 51 Turkey Türkiye UCCIMCCE TUR/042/ 24 Jordan Ürdün RACJ JOR/ Turkmenistan Türkmenistan THADA TKM/ Kuwait Küyt KATO KWT/061/ 53 Ukraine Ukrayna AIRCU UKR/066/ 26 Kyrgyzstan rg zistan KIRGIZ AIA KGZ/080/ ngiltire FTA GBR/023/ 54 United Kingdom 27 Latvia Letonya LA LVA/033/ RHA GBR/022/ 28 Lebanon Lübnan CCIAB LBN/082/ 55 Uzbekistan Özbekistan AIRCUZ UZB/074/ STE DA ITILACAK Sözle mesine taraf uygulayan ülkeler Sözle mesine taraf ancak uygulamayan ülkeler

2 S STEM N 5 ESASI 1-Ta tlar n Konteynerlerin Uygunlu u 2 - Uluslararas Garanti Sistemi 3 - Karnesi 4 - Kontrollerinin Uluslararas Kabulü GÜVENL TA IT VE KONTEYNERLER ULUSLARARASI GARANT KARNES GÜMRÜK KONTROLLER N KAR ILIKLI TANINMASI STEME KONTROLLÜ 5- Sistemine Kontrollü Giri 8 DAR YAPI dari Komitesi Kurulu (ExB) Ta mac kla Meseleleri Çal ma (WP.30) Yürütme leti im Grubu lgili Grubu S STEM 1975 Sözle mesi hükümlerine uygun olarak Karnesi himayesinde ya ta nmas SÖZLE MES MADDELER Karnesi Sözle mesi teknik eklerinde yer alan uluslararas kurulu (halen Uluslararas Karayolu Ta mac lar Birli i IRU) taraf ndan bas larak üye ülkelerin Kefil Kurulu lar arac yla ta lar n kullan na sunulan, Sistemi alt nda e ya ya ta maya mahsus belgedir 2

3 Karnesinin IRU Taraf ndan Da TOBB Taraf ndan IRU ya adesi daresine Sunu yan n Kontrolü Mühürlerin Tatbiki TOBB Taraf ndan Odalara Da Hareket Ofisi Karne Hamiline Tahsisi GÜM RÜK A HAREKET ÜLKES Ofisi Mühürlerin Kontrolü ODALARI KARNE HAM Mühürlerin Kontrolü Kullan lan Karnesinin Kontrolü Kullan lan Karnesinin adesi Mühürlerin Kontrolü Giri Ofisi yan n Kontrolü çin C Mührün Ç kart lmas Karnesinin Sonland lmas Giri GÜM VARI ÜLKES RÜK Ofisi Ofisi B Mühürlerin Kontrolü TRANS T ÜLKES GÜM RÜK Var Ofisi Ta mac Sözle mesi ile saptanan rejimi alt nda e yalar n yalar n bir hareket noktas ndaki idaresinden bir var noktas ndaki daresine ta nmas r lemi ta mac n, bir akit ülkenin hareket ya giri (yol boyu) daresi ile var ya (yol boyu) daresi aras nda gerçekle tirilen k sm r sm r Bir leminin Ba lamas Karayolu ta n, ta t dizisinin ya konteynerin yükü bu yüke ili kin karnesi ile birlikte kontrol amac yla hareket ya giri (yol boyu) daresine sunulmas karnesinin daresince kabul edilmesi Bir leminin Sona Ermesi Karayolu ta n, ta t dizisinin ya konteynerin yükü bu yüke ili kin karnesi ile birlikte kontrol amac yla var noktas ya yolboyu ç noktas ndaki daresine sunulmas r. Bir leminin bras i leminin leminin bir Akit Taraf n Var Noktas daresine e yan n yan n tam eksiksiz olarak teslim al nmas ya gümrü ünden ç yapmas na müteakip karne giri -ç yapraklar ya ri bilgileri kar la larak çak lmas suretiyle yerine getirilmesidir 3

4 Madde 2 Bu Sözle me, ta mas n ba lang ç biti i aras ndaki yolculu un bir k sm sm karayolu ile yap lmak art ile, bir Akit Taraf n hareket noktas ndaki idaresinden bir di er ya ayn Akit Taraf n var noktas ndaki idaresine kadar bir ya daha fazla r aras nda aktarma edilmeksizin karayolu ta tlar ile, ta t dizileri ile ya konteynerlerle e ya ya ta nmas na amildir. MADDE 46-1) Bir akit taraftan karnesi düzenlenmeksizin ülkemize giri yapan ta n; a) Transit olarak gidece i ülkenin bir akit taraf olmas halinde, ta n ülkemize giri yapt idaresi, hareket idaresi hükmündedir yan n bu idaresinden karnesi himayesinde sevk edilmesi mümkündür. b) Transit olarak gidece i ülkenin bir akit taraf olmamas halinde, e yan n yan n karnesi himayesinde sevk edilmesi mümkün olmay p bu ta mac k için transit beyannamesi düzenlenerek lem yap r. c) thal kayd yla ülkemizdeki bir iç idaresine sevki, transit beyannamesi ile yap r Madde 23-4 Serbest Bölgeler de dahil olmak üzere, Türkiye Bölgesindeki bir idaresinden ba lay p yine bu Bölge içindeki bir idaresinde sona eren ta malar için karnesi kullan lamaza z tarihli 5.Mükerrer say R.G Karnesi ile ta mac k yap lmaz KARNES LE TA IMACILIK YAPILAMAZ karnesi himayesinde yap lan ta mac kta ayr ca transit beyannamesi kullan lmaz. MADDE 48-1) Bir serbest bölge idaresine sevk edilecek e yaya yaya ili kin karnesi transit kayd yla i lem lem görür /Transit Takip Program na rejim türü olarak transit girilir. Bir serbest bölge idaresinde bo altma yap ld ktan sonra parsiyel bo altma yap lmak üzere bir idaresine sevk edilecek e yaya yaya ili kin karnesi, bu idaresinde tabi tutulaca rejim türüne göre transit ya ithalat olarak sevk edilir /Transit Takip Program na bu rejim türü girilir tarihli 5.Mükerrer say R.G GEÇERL K SÜRES B TEN KARNELER MADDE 49-1) Volet-1 yapra n hareket ya giri idaresi taraf ndan tescil edilmesinden sonra, e yan n yan n herhangi bir nedenle var ya ç idaresine sevk edilmesinden vazgeçilmesi ya sevk edilmesinin mümkün olmamas halinde, karnesi sonland r. karnesi Volet l e t -- 2 yapra dipkoçan na sonland rma gerekçesine ili kin gerekli me ruhat dü ülür. karnesinin onayl rapor sayfas doldurulur. /Transit Takip Program na Volet-2 ri giri i yap r sonland rma gerekçesi aç klamalar bölümüne yaz r. MADDE 22 1) Kefil kurulu, karnesinin geçerlilik süresini tespit eder. Geçerlilik süresi biten karneleri idarelerince kabul edilmez. 2) Geçerlilik süresinin biti tarihinde ya bu tarihten önce hareket idaresi taraf ndan kabul edilen karnesi, ta mas sonland ncaya kadar geçerli kabul edilir. 3) Geçerlilik süresi biten bir karnesinin hareket idaresi taraf ndan sehn kabul edilerek e yan n yan n sevk edilmesi bu durumun di er bir hareket idaresi, giri, var ya idaresi taraf ndan tespit edilmesi halinde, durumu tespit eden idaresi taraf ndan karnesi sonland larak bu Tebli in 49 uncu maddesinde belirtilen lemler yap r tarihli 5.Mükerrer say R.G 4

5 YANIN G GÜMRÜK DARES NDE BA KA B R REJ ME TAB TUTULMASI MADDE 50-1) Giri idaresine karnesi himayesinde gelen e yan n, yan n, bu idaresinde ba ka bir rejime tabi tutulmak istenmesi halinde; a) karnesinin Volet l e t -- 1 Volet l e t -- yapra 2 bilgileri /Transit Takip Program na girilir sistemin Volet l e t -- 2bilgilerinden özet beyan olu turmas sa lan r. b) Bilgisayar sistemi bulunmayan giri idaresinde, önce giri e ili kin i lemler lemler daha sonra var idaresinde yap lacak i lemler lemler yap larak karnesinin Volet l e t -- 1 Volet l e t -- yapraklar 2 ile giri tescil defterine gerekli bilgiler yaz r tarihli 5.Mükerrer say R.G YÜKÜNÜ BO ALTAN TA ITLARIN BO VEYA DOLU ÇIKI LARI MADDE 51 - (1) karnesi muhteviyat yan n var idaresine bo alt lmas müteakip bo olan yabanc römork ya yar römorkun geçici olarak idaresinin denetimine rak lmas ayn çekicinin ba ka bir ihraç e yas yas yüklü römork ya yar römorku yurtd na götürmesine izin rilir. (2) Geçici olarak idaresinin denetimine rak lan yabanc plakal bo römork ya yar römorklar, sahipleri ya bunlar n temsilcilerinin yaz talepleri üzerine ihraç e yas yas yüklenerek yurtd edilebilir 3 ) Var idaresinde yükünü bo altt ktan sonra bo olarak yurtd na ç kacak kacak yabanc plakal ta n sürücüsü taraf ndan ibraz edilen karnesinin Volet-2 yapra dipkoçanlar incelenerek, karnesi himayesinde ülkemize getirilen e yan n yan n var idaresine teslim edilip edilmedi i kontrol edilir. 4 ) yan n var idaresine teslim edilmedi inin anla lmas halinde, ta n sürücünün yurtd na ç na na izin rilmez duruma göre ilgili mevzuat gere ince i lem lem yap r. 5 ) Yabanc plakal ta n var idaresinde yükünü bo altt ktan sonra 2 No.lu Ta t Takip Program na kaydedilip kaydedilmedi i ya Ta t Giri - Ç Formu düzenlenip düzenlenmedi i kontrol edilir. Bu kayd n yap lmad formun düzenlenmedi inin tespit edilmesi halinde, Ki isel Ticari Kullan ma Mahsus Kara Ta tlar na li kin Genel Tebli inin (Seri No : 1 ) 10 uncu maddesi hükmü uyar nca lem yap r YANIN BO ALTMA NOKTASINA KADAR YABANCI PLAKALI TA ITLARLA TA INMASI MADDE 53 (1) i lemleri lemleri tamamlanarak serbest dola ma giren e yan n, yan n, ta ma belgelerinde yaz yurt içindeki bo altma yerlerine kadar ayn yabanc plakal ta tla ta nmas mümkündür tarihli 5.Mükerrer say R.G YABANCI TA IYICI F RMALARDA RMALARDAACENTEACENTE MADDE 54 (1) Yabanc plakal ta tlar ile karnesi himayesinde Türkiye Bölgesine getirilen e yaya yaya ili kin karnesi i lemleri, lemleri, yabanc firma temsilcisi ya sürücü taraf ndan yerine getirilir. Bu nedenle, bu firmalar n Türkiye de acentelerinin bulunmas zorunlu de ildir tarihli 5.Mükerrer say R.G DEN Z VEYA DEM R YOLUYLA ÇEK Z OLARAK BO VEYA DOLU GELEN RÖMORK VE YARI RÖMORKLAR MADDE 52-1 ) Deniz ya demir yoluyla bo çekicisiz olarak gelen römork ya yar römorklar giri idaresi taraf ndan 2 No.lu Ta t Takip Program na kaydedilir. Bilgisayar sistemine dahil olmayan idarelerinde ise, Ta t Giri - Ç Formu ile i lem lem yap r. 2 ) i leminin leminin ba lang ç biti i aras ndaki yolculu un bir k sm n sm n karayolu ile yap lmas art yla, çekicisiz dolu olarak deniz ya demir yolu ile gelen ya da giden römork ya yar römorklar n plaka numaralar karnesinin 7 no.lu kutusuna yaz r Azerbaycan Azerbaycan 5

6 Madde 3 Bu Sözle me hükümlerinden yararlanabilmek için: (a) Ta ma i lemi, (i) III (a) bölümünde öngörülen artlarla daha önce onaylanm bulunan karayolu ta tlar, ta t dizileri ya konteynerlerle, ya (ii) III (c) bölümünde öngörülen artlar alt nda di er karayolu ta tlar, ta t dizileri ya konteynerlerle, ya (i) III (c) bölümünde öngörülen artlar alt nda bir hareket idaresinden bir var idaresine kendili inden seyahat eden kendileri e ya olarak kabul edilen ihraca konu karayolu ta tlar ya otobüsler, vinçler, yol süpürücüler, betoniyerler, vb. özel ta tlarla yap lmal r. Bu tür ta tlar n ba ka ya ta malar halinde yukar daki (i) (ii) de öngörülen artlar uygulanacakt r. (b) Ta ma i lemleri, 6 nc madde hükümlerine göre onaylanan kurulu lar taraf ndan teminata ba lanmal bu Sözle me nin 1 say ekinde gösterilen örne e uygun Karnesi himayesinde yap lmal r. Çekici römork Madde 25 7) Sözle mesinin 3 üncü maddesi (a) bendinin (iii) alt bendinde bahsi geçen, bir akit taraf hareket idaresinden ihracat kayd ile gönderilen kendisi e ya ya olarak kabul edilen kendili inden seyahat eden karayolu ta, otobüs, vinç, yol süpürücüsü betonyer vb. ta tlar için düzenlenen karnelerinin i lemleri lemleri giri idaresi taraf ndan yap r e ya, ya, var ya ç idaresine sevk edilir. Bu ta tlarla ayn zamanda e ya ya ta nmak istenmesi halinde, Sözle mesi ek-6 da yer alan aç klama notlar da dikkate al narak ta tlar n Sözle mesi ek-2 de yer alan teknik artlara sahip oldu unun tespit edilmesi üzerine, ta t onay belgesi aranmaks n ta ma yap lmas na izin rilir. Ancak, bu hüküm kendili inden seyahat eden 8703 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobilleri için uygulanmaz (T.C.BA BAKANLIK Müste arl ler Kontrol Genel Müdürlü ü / Say yaz lar GÜMRÜK MUHAFAZA BA MÜDÜRLÜ ÜNE) Madde 4 rejimi alt nda ta nan e yadan yadan yolboyu idarelerince ithal ya ihraç rgi resimleri tahsil edilmez ya teminat al nmaz. Sözle mesi Tebli hükümlerine uyulmas kayd ile mühürlü ta tlar konteynerler içinde ta nan e yadan, yadan, yol boyundaki Giri darelerinde rgileri, KDV, Fon ya teminat istenmez. 6

7 Armonize Sistem Kodu ya Tan pozisyonuna giren Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlar n etleri yenilen sakatat (dondurulmu ), Kam ya pancar ekeri kimyaca saf sakaroz (kat halde) Alkol derecesi hacim itibariyle %80 den az olan ta yir (denatüre) edilmemi etil alkol; dam m yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler di er alkollü içecekler Tütün içeren sigaralar çilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) 27 nci fasl n tamam (27.01 ila hariç) Mineral yak tlar, mineral ya lar bunlar n dam lmas ndan elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar Kakao, dane k klar Kah, çay müstahzarlar Badem, ceviz, muz Cep telefonu, ses görüntü oynat lar, bilgisayar yedek parçalar Madde 5 1. Mühürlü karayolu ta tlar, ta t dizileri ya konteynerlerde ta nan e ya ya genel kural olarak, yol boyu idarelerinde muayeneye tabi tutulmaz. 2. Bununla beraber makamlar, istisnai durumlarda özellikle bir yolsuzluk üphesi halinde, suistimalleri önlemek için bu idarelerde yay muayene edebilirler. Sözle mesi Tebli hükümlerine uyulmas kayd ile ; karayolu ta tlar, ta t dizileri ya konteynerlerde mühürü alt nda ta nan ya genel kural olarak, yol boyu idarelerinde muayeneye tabi tutulamaz. Genel kural bu olmakla birlikte, istisnai durumlarda özellikle bir yolsuzluk üphesi halinde, suistimalleri önlemek için yol boyu idareleri de e yay yay muayene edebilirler. Madde 6 1. Her Akit Taraf, Ek 9, Bölüm 1 de belirtilen asgari ko ul gereklere uygun olarak, kurulu lara do rudan ya da muadil kurulu lar arac yla karnesi rme kefil olma izni rebilir. Ek 9, Bölüm I de yer alan asgari ko ul gerekler yerine getirilmedi i takdirde, izin iptal edilir. 2. Bir ülkede kurulu un kefaleti, ancak kendisinin de ba bulundu u uluslararas kurulu a ba yabanc kurulu lar taraf ndan rilmi karneleri himayesindeki faaliyetlerle ilgili sorumluluklar kapsad takdirde, geçerli say r. Madde 6 Mükerrer 2 Bir uluslar aras kurulu, 2 nci krada zikredildi idi i ekilde, uluslararas kefalet sisteminin etkin bir biçimde tesisi i letilmesiyle letilmesiyle yükümlü olmak üzere, bu yükümlülü ü kabulü halinde, dari Komite taraf ndan yetkilendirilir.. 3. Kefil Kurulu, sadece ikamet ettikleri ya da yerle ik bulunduklar Akit Taraflar n yetkili makamlar nca rejiminden yararlanmalar reddedilmemi ki ilere karnesi rir REJ NE KABUL MADDE 10 1) karnesi himayesinde uluslararas ya ta mac yapacak firma Ula rma Bakanl ndan faaliyetine uygun olan uluslararas ta ma yapma yetki belgesini al r r. 2) Firma ba bulundu u ticaret odas arac yla, yetki belgesi, Sözle mesi ek-9 un ikinci bölümünde yer alan bilgi belgeler ile kefil kurulu a ba vurur. 3) Firma ba vurusu, Sözle mesi ek k -- 9hükümleri do rultusunda, kefil kurulu taraf ndan incelenir ta mac yapmas uygun bulunan firmalara ili kin bilgi belgeler Genel Müdürlü e gönderilir. 4) Genel Müdürlükçe yap lacak inceleme sonucunda Sözle mesi, mevzuat di er mevzuat hükümleri do rultusunda rejimine kabulü uygun bulunan firmalar tezkiye edilir. 5) Tezkiye edilen firmalar n bilgileri, /Transit Takip Program ile uluslararas ri taban na girilir Yetkilendirme Formu Örne i (MAF) ile bir hafta içinde Yürütme Kuruluna gönderilir. Ayr ca tezkiye edilen firmalar Müste arl k internet sitesinde yay mlan r. 6) Firmalar adres, unvan ortak de ikliklerini Ticaret Sicil Gazetesinde yay mlanmas müteakip en geç yedi gün içinde kefil kurulu a bildirir. 7) Tezkiye edilmi firmalara ait bilgiler ile firmalar n adres, unvan ortak de iklikleri, kefil kurulu taraf ndan tutulur, bu bilgiler yaz /ya elektronik ortamda Genel Müdürlü e bildirilir. Adres unvan de iklikleri Genel Müdürlükçe idareleri ile ilgili kurum kurulu lara bildirilir, bu bilgiler, /Transit Takip Program na girilir Yetkilendirme Formu Örne i (MAF) ile bir hafta içinde Yürütme Kuruluna gönderilir 7

8 RMA S STEM NDEN YARARLANACAK F RMALARIN YETK LEND LMES ULA MA C2 YETK BELGES TOBB GARANT NC N LEY GÜMRÜKLER KONT.GEN. MÜD. Karne Hamili Karne Hamili Kefil Kurulu Karne Hamili Kefil Kurulu TRANS T TAK P VER G YÜRÜTME KURULU MAF LER ULA MA TOBB RMA Kefil Kurulu Uluslararas Kurulu TOBB N N KEF L KURULU OLARAK GÖREVLER TOBB N N KEF L KURULU OLARAK GÖREVLER RMALARA KARNES VER LMES IRU TOBB Oda Firma RMALARIN KARNES KOTALARININ BEL RLENMES Yetki Belgesinde kay tl onay belgesine sahip Özmal araç say x 4 Kiral k araç say x 2 Madde 8 1. i lemleri lemleri ile ilgili olarak bir yolsuzlu un tespit edildi i ülkedeki kanunlar na yönetmeliklerine göre ödenmesi gereken ithal /ya ihraç rgi resimleri ile bunlara ili kin gecikme faizlerini kefil kurulu öder. Kurulu, yukar da zikredilen ah slardan tahsil edilecek paralar n ödenmesinden, bu ah slarla mü tereken müteselsilen mesuldür. 2. Bir Akit Taraf n kanun yönetmelikleri, yukar da birinci paragrafta belirtilen ithal rgi resimlerinin ödenmesini öngörmüyorsa, kefil kurulu ayn artlarla ithal ya ihraç rgi resimlerine gerekiyorsa bunlara ili kin gecikme faizlerine it bir para tutar öder. 3. Her Akit Taraf, birinci ikinci paragraf hükümlerine göre kefil kurulu tan talep edilecek azami para tutar ( Karnesi ba na US$) tespit eder. 4. Hareket noktas ndaki idaresinin bulundu u ülke yetkililerine kar kefil kurulu un sorumlulu u, karnesinin idaresince kabulü ile ba lar. yan n rejimi alt nda ta nd müteakip ülkelerde bu sorumluluk, e ya ya bu ülkelere girdi inde, 26 nc maddenin birinci ikinci paragraf hükümlerine göre ta mas n geçici olarak durdurulmas halinde ise ta mas n yeniden ba lad idaresince karnesinin kabulü ile ba lar. 8

9 5.Kefil kurulu un sorumlulu u, yaln z karnesinde yaz yaya amil olmay p, ayn zamanda, bu karnede yaz olmamakla birlikte karayolu ta n mühürlü sm nda ya mühürlü konteynerde mevcut e yay yay da kapsayacak, fakat ba ka hiçbir yaya amil olmayacakt r 6. Bu maddenin birinci ikinci paragraflar nda sözü edilen rgi resimlerinin tesbitinde, karnesindeki e yaya yaya ili kin bilgiler, aksi sabit oluncaya kadar geçerli say r. 7. Bu maddenin birinci ikinci paragraflar nda an lan tutarlar n ödenmesi gerekli hale geldi inde, yetkili makamlar, mümkün oldu u ölçüde, kefil kurulu tan ödeme iste inde bulunmadan önce do rudan do ruya sorumlu ki i ya ki ilere ba vururlar. Madde 8, Paragraf 7 için Aç klay Notlar Yetkili makamlar n do rudan sorumlu ki i ya ki ilerden ödeme talebinde bulunmak maksad yla alacaklar önlemler, en az ndan, Karnesi hamiline i leminin leminin ibra edilmedi inin bildirilmesi /ya ödeme talebinin gönderilmesini kapsar Madde 9 1. Kefil kurulu son geçerlilik gününü belirtmek sureti ile karnesinin geçerlilik süresini tespit eder. Karne bu süreden sonra hareket noktas ndaki idaresine ibraz edilemez. 2. Bu maddenin birinci paragraf nda belirtilen son geçerlilik gününde ya bu günden önce hareket noktas ndaki idaresince kabul edilen karne, var noktas ndaki idaresinde i lemi lemi sonuçlan ncaya kadar geçerlidir. MADDE ) Kefil kurulu, karnesinin geçerlilik süresini tespit eder. Geçerlilik süresi biten karneleri idarelerince kabul edilmez. 2) Geçerlilik süresinin biti tarihinde ya bu tarihten önce hareket idaresi taraf ndan kabul edilen karnesi, ta mas sonland ncaya kadar geçerli kabul edilir. 3) Geçerlilik süresi biten bir karnesinin hareket idaresi taraf ndan sehn kabul edilerek e yan n yan n sevk edilmesi bu durumun di er bir hareket idaresi, giri, var ya ç idaresi taraf ndan tespit edilmesi halinde, durumu tespit eden idaresi taraf ndan karnesi sonland larak bu Tebli in 49 uncu maddesinde belirtilen i lemler lemler yap r 9

10 Madde Bir i leminin leminin ibras gecikmeksizin yap r 2. Bir ülkenin Makamlar bir lemini ibra etti inde, lemini sonland rma belgesi usulsüz ya hile yolu ile elde edilmi ya sonland rma gerçekle memi olmad kça, 8 inci maddenin birinci ikinci kralar nda sözü edilen paralar n ödenmesini kefil kurulu tan talep edemezler Madde 10 için Aç klay Notlar leminin yasad amaçlarla düzenlenen yükleme kompart manlar ya konteynerler vas tas ile yap ld ya sahte ya do ru olmayan belgeler kullan lmas, mühürlerinin tahrif edilmesi gibi suistimale yönelik hallerde ya belgenin di er kanunsuz yollarla sa land hallerde, i lemini lemini sonland rma belgesi uygun olmayan ya yasad yollarla elde edilmi say r Madde Bir i leminin leminin ibra edilmemi olmas halinde, yetkili makamlar ayet karnesinin kabul edildi i tarihten itibaren bir l içinde ilgili kurulu u ibra edilmeme keyfiyetini bildirmemi lerse, 8 nci maddenin birinci ikinci f kralar nda kralar nda belirtilen paralar kefil kurulu tan talep edemezler. Bu hüküm i lemini lemini sonland rma belgesi usulsüz ya hile yolu ile temin edilmi oldu u hallerde de uygulan r. Bu takdirde ihbar süresi iki y ld r ld r. Madde 11 Aç klay Notlar 1- i leminin ibra edilmemesi halinde makamlar kefil kurulu a yap lacak bildirime ek olarak, Karnesi hamilini de en sa sürede haberdar etmelidir. Bu bildirim, kefil kurulu a yap lacak bildirimle e zamanl yap labilir 2. 8 inci maddenin birinci ikinci f kralar nda kralar nda sözü edilen para tutarlar n ödenmesi talebi, leminin ibra edilmedi i ya lemini sonland rma belgesinin usulsüz ya hile yolu ile temin edilmi oldu u kefil kurulu a bildirildikten itibaren en az üç ay sonra en geç iki y l l içinde bu kurulu a yap r. Bununla beraber, yukar da belirtilen iki y ll k ll k süre içinde dava konusu yap lm olan hallerde ödeme talebi, mahkeme karar n kabili infaz haline geldi i tarihten itibaren bir y l l içinde yap r Kefil kurulu bu ödemeleri, ödeme talebi tarihinden itibaren üç ay içinde yapar. Ödeme talebinin yap ld tarihten itibaren iki y l l için sözkonusu ta ma i lemi lemi ile ilgili olarak herhangi bir yolsuzluk yap lmad makamlar tatmin edecek ekilde ispat edildi i takdirde, ödenen paralar kurulu a iade edilir. Karne Hamili Kefil Kurulu SÖZLE MES N 11/1 MD.GÖRE GARANT NC N LEY Giri Hareket leri Kefil Kurulu IRU Uluslararas Kurulu Giri Hareket leri 5607 S.K M.K 1567 SK Var /ç gümrü ü SÖZLE MES N 11/2 MD. GÖRE E YANIN 3 AY ÇER NDE BO ALTILMAMASI HAL NDE GÜMRÜK VERG NE N TAHAKKUKUN TEBL Karne Hamili Madde 38 1 Akit Taraflardan her biri, e yalar n yalar n uluslararas ta mac nda geçerli kanun yönetmeliklerini ciddi surette ihlal eden her ki iyi, bu Sözle me hükümlerinden yararlanmaktan geçici ya devaml olarak men etmek hakk na sahiptir. 2. Bu men etme, bir hafta içinde, sözkonusu ki inin ikamet etti i ya da yerle ik bulundu u Akit Taraf n yetkili makamlar na, ihlalin yap ld ülke ya da bölgesindeki kefil kurulu (lar)a Yürütme Kurulu na bildirilir. 10

11 MADDE 60 1) karnesi himayesinde yap lan ta malarda, ta ya sürücü taraf ndan Sözle mesi, mevzuat ilgili di er mevzuat hükümlerine uyulmad n tespit edilmesi halinde, durum elde edilen bilgi belgeler ile birlikte Genel Müdürlü e idilikle bildirilir. Genel Müdürlükçe yap lacak inceleme sonucunda ta firma ile ilgili olarak gerekli tedbirler al r. Madde 12 Madde 13 Karayolu ta tlar n bu Bölümün (a) (b) 1. Konteynerlerin bu Bölümün (a) (b) k mlar ndan mlar ndan yararlanabilmeleri için, bu Sözle menin 7 say mlar hükümlerinden yararlanabilmeleri ekinin 1 nci sm nda öngörülen artlara uygun bir için bu Sözle menin 2 say ekinde öngörülen yap tarz teçhizata ili kin artlara sahip olmalar 6 say ekinde belirtilen yöntem ekilde yap lm olmalar bu ekin II nci k sm nda sm nda belirtilen usullere göre kabul edilmeleri gerekir Konteynerlere ili kin Sözle mesi, uyar nca kabul edilmeleri gerekir. Uygunluk Birle mi Milletler kurulu unun himayesinde belgesi 4 say ekte gösterilen örne e uygun yap lan bu Sözle meden do an Sözle meler, 1972 olmal r. Konteyner Sözle mesi ya bu Sözle menin yerine geçen ya bu Sözle meyi de tiren herhangi bir uluslararas belge uyar nca mührü alt nda ya ta mak üzere onaylanan konteynerler, yukar daki birinci paragraf hükümlerine uygun say rlar yeni bir uygunluk belgesi gerektirmeden rejimi alt nda ya ta nmas nda kullan rlar. Madde Akit Taraflar yukar daki ncü maddelerde öngörülen artlara sahip olmayan karayolu ta tlar konteynerlerle ilgili uygunluk belgelerini geçerli saymayabilirler. Bununla beraber Akit Taraflar tesbit edilen noksanl klar önemsiz oldu u kaçakç k tehlikesi yaratmad takdirde ta may geciktirmekten kaç rlar. 2. Uygunluk belgesi rilmesi için gerekli artlar kaybetmi olan herhangi bir karayolu ta ya konteyner, mührü alt nda ya ta nmas nda kullan lmaya ba lamadan önce ya eski haline getirilir ya bunlar için yeni bir uygunluk belgesi istenir. MADDE 13 1) karnesi himayesinde uluslararas ta mac k, Sözle mesinde öngörülen artlara uygun olarak yap lm ta tlar /ya konteynerler ile yap r. 2) Sözle mesinde öngörülen artlara uygun olarak yap lm ; a) Ta tlar için, ta t onay belgesi, b) Konteynerler için, konteyner onay plakas, düzenlenir. 11

12 100 mm GÜMRÜK MÜHÜRÜ ALTINDA NAKL YAT N ONAYLANMI P*/... Metal Plaka */ Planlanm tipin onay halinde NL/26/73 Konteynerin malatç No:... Konteyner duvar MADDE 14 1) Sözle mesinin 12, üncü maddeleri do rultusunda; 1) Kamyonlar, 2) Kamyonetler (panelvanlar dahil), 3) Özel amaçlar için kullan lan ta tlar, (so uk hava tertibat, sarn çl, tecritli, tanker v.b. gibi) 4) Brandal ta tlar, 5) Römork yar römorklar, için, Onay Belgesi düzenlenir.. MADDE 15 1) Ta t onay belgesi, muhafaza ba müdürlükleri taraf ndan yetki rilen idareleri taraf ndan düzenlenir. 2) lk defa ta t onay belgesi düzenlenecek bir ta t için, ta n kay tl oldu u firman n merkezinin bulundu u yerdeki yetkili idaresine, yoksa bu yere en yak n yetkili idaresine ba vurulur. 3) Ta t onay belgesi, tezkiye edilen firmalar ad na kay tl ta tlar n Sözle mesi ek-2 de yer alan teknik artlara sahip oldu unun tespit edilmesi halinde ( Sözle mesi ek-6 da yer alan aç klama notlar da dikkate al narak), müdürü ya yetkilendirece i müdür yard mc ba kanl nda olu turulacak komisyon taraf ndan, iki y l l süreyle geçerli olmak üzere Sözle mesi ek-4 te yer alan örne e uygun olarak üç nüsha düzenlenir 4 ) Ta t onay belgesi düzenlemeye yetkili idareleri, muhafaza ba müdürlükleri taraf ndan Genel Müdürlü e bildirilir. 5 ) ya günli inin sa lanmas için ta ta birden fazla mührünün tatbik edilmesinin gerekmesi halinde mühür say, ta t onay belgesinin 5 no.lu bölümüne yaz r bu mühürlerin tam yerlerini gösteren kroki ya foto raflar ta t onay belgesine eklenir. 6 ) Ta t onay belgesinin geçerlilik süresi belirlenirken Ula rma Bakanl ndan al nan yetki belgelerinin geçerlilik süreleri dikkate al nmaz. 7 ) Ta t onay belgesi için yap lan müracaat n evrak kay t numaras, ta t onay belgesi numaras olarak belirlenir 8) Düzenlenen ta t onay belgelerinin; a) Bir nüshas ta n kay tl oldu u firmaya rilir, b) Bir nüshas resmi yaz yla firman n müracaat dilekçesinde belirtilen lemlerini yürüttü ü ticaret odas na bir ay içinde gönderilir, c) Bir nüshas komisyon taraf ndan düzenlenecek tutanakla birlikte ilgili firma ad na idaresinde aç lan dosyada saklan r. 9) Ta n "ön, arka, sa sol" cephelerinden çekilmi 18 x 24 cm. ebatlar nda iki er adet foto raf ile birden fazla mührünün tatbik edilmesinin gerekmesi halinde bu mühürlerin yerlerini gösterir kroki ya foto raflar tasdik edilir bunlardan bir tak firmaya rilir, bir tak da ilgili firma ad na aç lan dosyada saklan r. MADDE 16-1) Ta t onay belgesi süresinin yurtd nda sona ermesi halinde, ta t onay belgesini düzenleyen idaresine yaz olarak ba vurulur. idaresi, firma dosyas inceleyerek bir defaya mahsus olmak üzere ba vuru tarihinden itibaren otuz gün ek süre rir. Verilen ek süre, ta t onay belgesinin idarede kalan nüshas n üzerinde düzeltilerek resmi mühür ile tasdiklenir yükümlüsüne bir örne i rilir. 2) Bir ta mas ras nda geçerlilik süresi biten ta t onay belgesi, bu ta mas n sonuna kadar geçerli kabul edilir. 3) Ta t onay belgesinin yenilenmesi için geçerlilik süresinin bitimine en fazla otuz gün kala, yetkili bir idaresine ba vurulur. Yenilenecek ta t onay belgesini düzenleyen idaresinden farkl bir idaresine ba vurulmas halinde, ba vurulan idaresi, ta t onay belgesini düzenleyen idaresinden belge ile ilgili bilgilerin do rulu unu teyit eder. Herhangi bir uygunsuzluk bulunmad n tespit edilmesi halinde, eski belge iptal edilir bu Tebli in 15 inci maddesinde yer alan esaslar do rultusunda yeni ta t onay belgesi düzenlenir 12

13 MADDE 17 1) Geçerlilik süresi içinde, ta t onay belgesinin; a) Çal nmas halinde ilgili kolluk makamlardan al nacak belgeler ile, b) Kaybolmas halinde gazete ilan ile, birimleri ya adli c) Tahrip olmas halinde ise tahrip olan bu belge ile,ta t onay belgesi düzenlemeye yetkili bir idaresine ba vurulur. Çal nan, kaybolan ya tahrip olan ta t onay belgesini düzenleyen idaresinden farkl bir idaresine ba vurulmas halinde, ba vurulan idaresi, ta t onay belgesini düzenleyen idaresinden belge ile ilgili bilgilerin do rulu unu teyit eder belgenin kalan süresi kadar geçerli olmak üzere yeni ta t onay belgesi düzenler. 2) Düzenlenen yeni ta t onay belgesinin bir nüshas, firman n i lemlerini lemlerini yürüttü ü ticaret odas na, resmi yaz ile bir ay içinde gönderilir MADDE 18-1) Tezkiye edilen firmalar ad na kay tl ta tlar ndaki hiçbir ta t için ta t onay belgesi düzenlenmez. 2) Çekiciler ile a r r ya havaleli e ya ya ta yan ta tlar için ta t onay belgesi aranmaz. 3) Sözle mesi hükümlerine göre rejiminden daimi olarak ihraç edilen (geçici olarak ihraç edilenler hariç) firmalar ad na düzenlenen ta t onay belgeleri iptal edilir. 4) Ta n kay tl oldu u firman n de mesi nedeniyle yeni bir ta t onay belgesi talep edilmesi halinde, ta t için önceki firma ad na düzenlenmi iptal edilmemi ta t onay belgesi, iptal edilmek üzere ilgili idaresine ibraz edilir. Ancak, belgenin ibraz edilemeyece inin ya ta t için daha önce düzenlenen bir ta t onay belgesinin bulunmad n beyan edilmesi halinde, ta n daha önce kay tl oldu u firmadan al nacak bir yaz ya bunun mümkün olmamas halinde rilecek bir taahhütname ile talep kar lan r. 5 ) Boyanma, branda de ikli i gibi nedenlerden dolay, ta n d görünümünün ta t onay belgesi eki foto raflardan farkl hale gelmesi halinde, ta t onay belgesini düzenleyen idaresi taraf ndan yeni ta t onay belgesi düzenlenir. Düzenlenen yeni ta t onay belgesinin bir nüshas, firman n i lemlerini lemlerini yürüttü ü ticaret odas na, resmi yaz ile bir ay içinde gönderilir. 6 ) ptal edilen ta t onay belgeleri ilgili ticaret odas na bildirilir. 7 ) Ta t onay belgesinin sahte olarak düzenlendi inin ya da üzerinde tahrifat yap ld n tespit edilmesi halinde söz konusu ta t onay belgesi iptal edilerek; a) Ayn ta t için usulsüzlü ün tespit edildi i tarihten itibaren alt ay süreyle ta t onay belgesi düzenlenmez. b) Söz konusu belgenin iptal edildi i ayn ta ta alt ay süreyle ta t onay belgesi düzenlenmemesi gerekti i hususunda tüm muhafaza ba müdürlüklerine bildirimde bulunulur. c) Yönetmeli inin 584 üncü maddesi uyar nca i lem lem yap r. ç) Usulsüzlü ü tespit eden idaresi taraf ndan Cumhuriyet Ba savc na suç duyurusunda bulunulur, d) lgili ticaret odas na Genel Müdürlü e bilgi rilir. 8 ) Ta t onay belgesi düzenlenmi bir ta tta gizli bölme tespit edilmesi vb. nedenlerle ta n, ta t onay belgesi düzenlenmesi için Sözle mesinde yer alan artlar kaybetti inin tespit edilmesi halinde, tespiti yapan idaresi taraf ndan ta t onay belgesi iptal edilir iptal edilen ta t onay belgesine yap lan tespit aç kça görülebilecek ekilde erh dü ülerek resmi mühür ile tasdiklenir. ptal edilen ta t onay belgesi ba ka bir idaresi taraf ndan düzenlenmi ise, bu durum belgeyi düzenleyen idaresine bildirilir. Ayr ca, Yönetmeli inin 584 üncü maddesi uyar nca lem yap r. 9 ) Dördüncü f kra kra hükümleri sakl kalmak üzere, herhangi bir nedenle iptal edilen ta t onay belgeleri ibraz edilmedikçe yeni ta t onay belgesi düzenlenmez. Çekiciler r ya Havaleli E ya Ta yan Karayolu Ta tlar için SÖZLE MES N 29 UNCU MADDES N AÇIKLAYICI NOTLAR Ve lemleri Tebli in 18/ 2maddesi GERE NCE Onay Belgesi aranmaz. T.C.BA BAKANLIK Müste arl ler Kontrol Genel Müdürlü ü /3567 Say yaz lar GÜMRÜK MUHAFAZA BA MÜDÜRLÜ ÜNE) 13

14 Madde rejimi alt nda e ya ta yan karayolu ta tlar, ta t dizileri ya konteynerlerin geçici kabulleri için hiçbir özel belge istenmez. Karayolu ta tlar, ta t dizileri ya konteynerler için hiçbir teminat aranmaz. YABANCI PLAKALI TA ITLARIN YURDA G MADDE 67 1) Sözle mesinin 15 inci maddesinin birinci kras uyar nca, karnesi himayesinde e ya ta yan yabanc plakal ta tlar için, giri ya hareket idareleri taraf ndan, Triptik, lerden Geçi Karnesi (Carnet de Passages en Douane) Ta t Giri - Ç Formu gibi belgeler talep edilmez Madde 16 Bir karayolu ta ya ta t dizisinin ta mas ras nda, bu ta n ya ta t dizisinin ön arka taraf na, üzerinde harfleri yaz bulunan bu Sözle menin 5 say ekinde belirtilen özellikleri ta yan dikdörtgen eklinde birer plaka yerle tirilir. Bu plakalar kolayca görülecek bir ekilde yerle tirilmeli gere inde sökülebilmelidir. Çizgilerin kal nl en az 20 mm Plakan n boyutlar 250 mm x 400 mm olacakt r MADDE 17 1) Her karayolu ta ya konteyner için bir karnesi düzenlenir. Bununla beraber, bir ta t dizisi bir tek karayolu ta na ya ta t dizilerine yüklenen bir çok konteyner için de bir tek karnesi düzenlenebilir. Bu durumda karnesi himayesindeki e ya ile ilgili olarak manifestosunda dizideki her ta n ya konteynerin muhteviyat ayr ayr gösterilir. 2. karnesi yaln z bir yolculuk için geçerlidir. Karnede ilgili ta mas için yeterli say da kopar labilir varak bulunur. MADDE 19 1) Sözle mesi mevzuat hükümlerine uygun olarak ek-4 te yer alan kurallar do rultusunda doldurulmu karnesi, ta firma temsilcisi ya sürücü taraf ndan idaresine ibraz edilir. 2) karnesi tek bir yolculuk için geçerlidir. karnesinde hareket, yol boyu var idarelerinde i lem lem yap lmas na yetecek say da kopar labilir yaprak bulunmas idaresi taraf ndan aran r. 3) Her bir ta t, konteyner ya yük kompart man için tek bir karnesi düzenlenir. Ancak, bir ta t dizisi ile tek bir karayolu ta na ya ta t dizisine yüklenen birden fazla konteyner için de tek bir karnesi düzenlenebilir. karnesinin bir ta t dizisi ya birden fazla konteyner için düzenlendi i durumda, her ta n ya konteynerin muhteviyat karnesinin e ya ya manifestosu bölümünde ayr ayr belirtilir. 4 ) Normal e ya ya ile r ya havaleli e yan n yan n tek bir ta mas kapsam nda ta nmas durumunda, normal e ya ya ile a r r ya havaleli ya için ayr karnesi düzenlenir. A r r ya havaleli e yan n yan n ta nmas için kullan lan karnesinin kapak sayfas ile tüm yapraklar nda büyük harflerle ngilizce olarak HEAVY OR BULKY GOODS ya Frans zca olarak MARCHANDISES PONDÉREUSES OU VOLUMINEUSES ibaresi yer al r. 5 ) Dördüncü f kra kra kapsam nda ta ma yap ld hallerde; hareket idaresi her bir karnesinin bütün yapraklar ndaki 2 no.lu kutunun alt ndaki resmi kullan m için ba kl bölüme /Transit Takip Program n Volet-1 ekran ndaki referans karne no alan na di er karnesinin numaras yazar. 6 ) Transit, ihracat ya mahrece iade konusu e yan n yan n, ayn karnesi himayesinde ta nmas mümkündür. 7 ) Üzerinde silinti ya kaz nt bulunan ya da ilgili sayfas nda daha önce i lem lem gördü ü idaresinin mührü bulunmayan karneleri idarelerince kabul edilmez. 8 ) karnesinde yer alan bilgilerde hata oldu unun tespit edilmesi durumunda, hatal yaz n üzeri okunakl olarak çizilerek do ru rinin yaz lmas bu de ikli in düzeltme ilayi yapan ki i taraf ndan imzalanmas ndan sonra memuru taraf ndan resmi mühürle mühürlenmesi halinde bu karnesi idaresi taraf ndan kabul edilir. 9 ) Hareket idaresine ibraz edilen karnesinin, karne hamilince doldurulmas gereken 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no.lu kutular n doldurulmam olmas halinde bu karnesi idaresi taraf ndan kabul edilmez. 10) Giri idaresine ibraz edilen karnesinin yurtd ndaki bir hareket idaresi taraf ndan tam olarak doldurulmad n anla lmas halinde, karnesi eki belgelerde yer alan bilgiler do rultusunda eksik bilgiler doldurulur. Bu bilgiler karnesi hamili taraf ndan paraflan r idaresi taraf ndan resmi mühür ile mühürlenir. 11 ) karnesinin 10 no.lu kutusuna, mümkün olmas halinde e yan n yan n Armonize Sistem Kodu yaz labilir. 14

15 MADDE 20-1) Bir ta mas nda hareket var idarelerinin toplam say dördü geçemez geçemez.. karnesi, ancak hareket idaresinin/idarelerinin bu karneyi kabul etmesi halinde var idaresine/idarelerine sunulabilir sunulabilir.. 2) karnesinin Volet Volet--1 Volet Volet--2 yapraklar n; n; a) 2 no no..lu kutusuna hareket idaresi/idareleri, b) 12 no no..lu kutusuna var idaresi/idareleri ile bu var idaresi/idarelerine bo alt lacak e ya miktar, yaz r. r. 3) Dörtten fazla hareket var idaresinde lem yapma yapmak k için a daki iki yöntemden birisi kullan labilir: labilir: 4) Her iki yöntemde de, bir var idaresinde bo alt lacak ya, di er var idaresinde/idarelerinde bo alt lacak yan n bo alt p tekrar yüklenmesini gerektirmeyecek birbirlerinden ayr labilecek ekilde yüklenir yüklenir.. 5) Birden fazla karnesi kullan lmas durumunda, bir karnesi için hareket, giri, ç var idarelerinde yap lan i lemler, ayn ekilde di er karneleri için de yap r. r 1. Karne P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 Kayseri Ankara P-6 P-8 P-1 P-2 P-7 Erenköy P-4 P-5 Kap kule P-3 Türkiye Kapitan Andreevo Varna P-2 Plovdiv Rousse P-1 Bourgas Bulgaristan Romanya Giurgiu Böylece, karnesi, toplamda yedi hareket var idaresinde i lem görür görür.. Ancak, Sözle mesinin 2 nci maddesi gere ince, her iki ta mas n da en az bir s r geçilerek yap lmas gerekir b) Ayn anda birden fazla ta mas : Bir ta t dizisi ya birden fazla konteyner ile ta mas yap lmas durumunda, Sözle mesinin 17 nci maddesinin birinci f kras uyar nca, her bir ta t ya konteyner için ayr bir karnesi düzenlenebilir.. Hareket idaresi/idareleri taraf ndan, her düzenlenebilir bir karnesinin bütün yapraklar ndaki 2 no no..lu kutunun alt ndaki resmi kullan m için ba kl bölüme /Transit Takip Program n Volet Volet--1 ekran ndaki referans karne no no alan na di er karnelerinin numaras yaz r. r. Zalau a) Art arda iki ayr karnesinin kullan lmas : Bir karnesi, toplamda en çok dört hareket var idaresinde i lem görebilece inden, dördüncü idaresinde karnenin sonland lmas müteakip geri kalan ta ma i leminde kullan lmak üzere yeni bir karnesi aç labilir. labilir. Bu durumda, her iki karnesine de durumu belirten bir kayd n dü ülmesinin yan ra, birinci karnenin bütün yapraklar ndaki 2 no no.. lu kutunun alt nda yer alan resmi kullan m için için ba kl bölüme yeni karnenin numaras, /Transit Takip Program n Volet Volet--1 ekran ndaki referans karne no alan na ise birinci karnenin numaras yaz r. r. Birinci karnesinde kay tl yadan son var idaresine ait olanlar bo alt ld ktan sonra kalan e ya, ikinci karnesine kaydedilir kaydedilir.. Bu durumda, birinci karnesinin son var idaresi, ikinci karnesinin hareket idaresi hükmündedir ikinci karnesi, en fazla üç var idaresinde lem görebilir görebilir.. P-8 2. Karne 15

16 MADDE 20 makamlar, kendi ülkeleri içindeki yolculuklar için bir süre rlamas koyabilecekleri gibi, karayolu ta tlar n, ta t dizilerinin ya konteynelerin belirli bir yol takip etmelerini de isteyebilirler. güzergâhlar MADDE 4 1 ) karnesi himayesinde yap lan uluslararas ta malar için kullan labilecek transit ba lant yollar ile yükleme bo altma yerleri ek k -- 5 ek-6 da gösterilmi tir. karnesi himayesinde yabanc men eli ya ta yan ta tlar n bu yollar n nda seyretmeleri yasakt r. 2) Kaçakç k yap laca na dair ihbar, istihbarat, kuvtli üphe bulunmas ya gerek ta nan e ya ya gerekse ta hakk nda idarelerinde risk rilerinin mevcut olmas ile ATS cihaz n tak lmas hallerinde, karnesi himayesinde yabanc men eli e ya ya ta yan ta tlar n izleyece i güzergâhlar belirlemeye idareleri yetkilidir. Belirlenen bu güzergâh karnesinin 22 no.lu kutusuna yaz r. 3) kinci f krada krada belirtilen haller d nda nda ek k -- 5 ek-6 da belirlenen yollarda seyretmek ko uluyla, güzergâh k tlamas tlamas yap lamaz. 4 ) Ula rma Bakanl taraf ndan rilen özel izin belgesi ya özel yük ta ma izin belgesinde bir güzergâh belirlenmesi halinde, bu güzergâh idaresi taraf ndan esas al r ta tlar n bu güzergâh izlemeleri zorunludur. 5) Ek-5 te belirlenmi yollar d nda nda seyreden ta tlar ile ikinci kra hükümlerine göre belli bir güzergâh izlemesi giri ya hareket idarelerince zorunlu k nan nan ta tlar n, belirlenen güzergâh ihlal ettiklerinin Emniyet Jandarma birimleri taraf ndan tespiti halinde, bu durum karnesinin arkas na yaz r. 6 ) Güzergâh ihlali yapt tespit edilen ta tlar için 4458 say Kanununun 241 inci maddesinin alt nc kras gere ince para cezas uygulan r. Ayr ca, bu ta tlar fiziki kontrole tabi tutulur. 7 ) Güzergâh ihlallerinin tespitinde, ta firmalar taraf ndan kullan lan araç takip sistemlerinden de yararlan labilir. 8 ) Ta tlar n, ek-5 te yer alan stanbul, zmit, Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, Tekirda, Yalova, Gemlik, Mudanya, Band rma, zmir, Çe me, Mersin skenderun deniz giri -ç kap lar ndan ç yap lmak üzere sevk edilmeleri istenildi inde; sözkonusu deniz giri -ç kap lar bu Tebli de RO-RO olarak belirtilmi olsun ya da olmas n ta n talebi, giri ya hareket idarelerince bu Tebli hükümlerine göre kar lan r. 9 ) güzergahlar nda, jandarma polis birimleri taraf ndan kendi mevzuatlar gere ince yap lan kontroller s ras nda, ras nda, yetkililerince ta ta tatbik edilen mühürlerin sa lam olup olmad, halatlar nda kopukluk brandal ta tlar n brandalar nda sökük ya y rt k rt k olup olmad kontrol edilir. Belirtilen hususlarla ilgili olarak herhangi bir usulsüzlü ün tespiti ya kaçakç k ihbar n bulunmas halinde tutanak tutularak en yak n idaresine haber rilir. Haber rilen idaresi en k sa sa süre içinde personel görevlendirerek ta teslim al r RO-RO VE DEN Z G - Ç GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLER 16

17 RO-RO Olarak Belirtilmi dareleri MADDE 8 1 ) Giri ya hareket idaresi taraf ndan, lemleri tamamlan p var ya ç idaresine sevk edilecek ta n güzergâh kat etme süresi mevsim yol artlar na göre en uzun mesafe için; a) Nisan, May s, Haziran, Temmuz, A ustos, ustos, Eylül aylar nda azami 144, b) Ekim, Kas m, Aral k, Ocak, ubat Mart aylar nda azami 192 saate kadar belirlenir. Kaçakç k yap laca na dair ihbar, istihbarat, kuvtli üphe bulunmas, gerek ta nan e ya ya gerekse ta hakk nda idarelerinde risk rilerinin mevcut olmas ya ATS cihaz n tak lmas durumunda güzergâh katetme süresi olarak mümkün olan en k sa sa süre rilir 2 ) Ula rma Bakanl taraf ndan rilen özel izin belgesi ya özel yük ta ma izin belgesinde rilen sürelerin, birinci f krada krada belirtilen süreleri mas durumunda, Ula rma Bakanl nca rilen süre esas al r. 3 ) karnesinin 20 no.lu kutusuna transit için belirlenen süre yaz r. 4 ) Yukar da belirtilen esaslara göre rilen süreler geçtikten sonra var ya idaresine gelen ta t için 4458 say Kanununun 241 inci maddesinin ilgili f kralar kralar uyar nca para cezas uygulan r. Ayr ca, bu ta tlar fiziki kontrole tabi tutulur. 5 ) Giri ya hareket idaresince rilen transit süresinin, günlik, ar za, kaza, yol yap, yol kapanmas, hastalanma ya araç oförünün emniyeti suistimal suçu i lemesi lemesi ya ba ka bir nedenle geçirilmesi halinde, ilgililerin en yak n Emniyet, Jandarma, ya Sa k birimleri ile araç tamir bak ile ilgili yetkili servisler gibi ilgili mercilerden alacaklar belgelerle bu durumlar belgelendirmeleri halinde ya herkesçe bilinen ola anüstü hallerde belge aranmaks n 4458 say Kanununun 241 inci maddesinde öngörülen para cezas uygulanmaz Madde 23 makamlar, özel durumlar nda,karayolu ta tlar na, ta t dizilerine ya. konteynerlere kendi ülke topraklar üzerinde, masraflar ta taraf ndan ödenmek üzere, refakat edilmesini,karayolu ta tlar n, ta t dizilerinin ya konteynerlerin yüklerinin yol boyu süresince muayene edilmesini, talep edemezler. MADDE ) Ta nan e yan n yan n rgileri toplam n Sözle mesine göre tespit edilen azami teminat tutar mamas durumunda hiçbir ekilde memur refakati rilmez. 2) Ta nan e yan n yan n rgileri toplam n Sözle mesine göre tespit edilen azami teminat tutar mas ko uluyla; kaçakç k yap laca na dair ihbar, istihbarat, kuvtli üphe bulunmas ya gerek ta nan e ya ya gerekse ta hakk nda idarelerinde risk rilerinin mevcut olmas hallerinde; a) Öncelikle Araç Takip Sisteminden yararlan lmas yoluna gidilir. ATS cihaz n bulunmas halinde hiçbir ekilde memur refakati rilemez. b) lgili muhafaza idaresinde ATS cihaz n bulunmamas durumunda ise s e ; müdür yard mc n ba kanl nda en az üç ki iden olu an komisyon taraf ndan gerekçeli bir karar al nmak bu kararda ATS cihaz n bulunmad da belirtilmek suretiyle memur refakati rilebilir. 3 ) Memur refakati öngörülmesi halinde ta ya yaz bir belge rilmemi se, karnesinin 1 no.lu dipkoçan n 5 inci maddesine refakat ibaresi gerekçesi yaz r. 4 ) Memur refakati rilen ta malar ek-9 da yer alan listeye i lenerek lenerek ayl k olarak Genel Müdürlü e bildirilir 17

18 Madde 28 artl ibra Madde 28 için Aç klay Notlar Karnesinin kullan lmas kapsamay amaçlad levle, yani transit i lemi lemi ile s rl r rl r. Karnesi örne in, var ta kontrolu alt nda yalar n depolanmas için kullan lmamal r 1. Bir leminin sonland lmas Makamlar nca gecikmeksizin tasdik edilir. Bir leminin sonland lmas arts z ya arta ba olarak tasdik edilebilir. Sonland rman n arta ba olarak tasdiki ancak i lemi lemi ile ilgili olaylara dayand labilir. Bu olaylar karnesi üzerinde aç kça gösterilir. 2. yan n ba ka bir rejimi ya ba ka bir kontrol sistemi alt na al nd hallerde, bu rejimi ya kontrol sistemi kapsam nda tespit edilen tüm usulsüzlükler karnesi hamiline ya karne hamili ad na hareket eden herhangi bir ki iye yüklenemez MADDE 34-1 ) karnesindeki miktara göre eksik ya fazla ç kan kan kaplar ile dökme e yada yada 2009/15481 say Kanununun Baz Maddelerinin Uygulanmas Hakk nda Karar n 131 inci maddesinde belirtilen oranlar an eksiklik ya fazlal k için takibat yap r. karnesinin Volet-2 yapra dipkoçan n ilgili bölümlerine eksik ya fazla ç kan kan e ya ya miktar yaz r artl ibra edilmi tir erhi dü ülür. Ayr ca /Transit Takip Program n Volet-2 ekran na artl ibra e dildi kayd girilir artl ibra 2 ) Eksiklik ya fazlal a ili kin tutana n imzaland tarihte karnesi hamiline yap lan bildirim ile eksiklik ya fazlal n nedeninin üç ay içinde belgelendirilmesi istenir. E yan n yan n mahrecinden yüklenmedi i, yanl kla ba ka bir yere bo alt ld ya da kaza ya avarya sonucu kayboldu u ya çal nd na ili kin belgenin, e yan n yan n yüklendi i liman idaresi, acentesi, ta n bir kamu kurulu u olmas halinde bu kurulu ya yükleme esnas nda bu kurum kurulu lar n bulunmamas halinde ihracatç ya yüklemeyi yapan kurulu tan al narak e yan n yan n yüklendi i limandaki en büyük mülki idare amiri, idaresi, ticaret sanayi odalar, liman ba kanl, konsolosluk ya büyükelçiliklerden herhangi birisine tasdik ettirilerek karnesi hamili taraf ndan ibraz halinde, eksiklik ya fazlal k takibat sonland r. Bu f kra kra hükmünün uygulanmas nda Avrupa Birli inin tek bir bölgesinden olu tu u göz önünde bulundurulur. Üç ayl k takibat süresi talep halinde ilgili idaresi taraf ndan üç ay uzat r. Hakl sebebin varl halinde, bu süre idaresi taraf ndan bir ay daha uzat labilir. 3) Eksiklik ya fazlal a ili kin olarak, süresi içerisinde geçerli bir belge ibraz edilmesi halinde, karnesinin Volet l e t -- 2yapra na artl ibra kald lm r erhi dü ülür. Ayr ca /Transit Takip Program n Volet l e t -- ekran ndaki 2 artl artl ibra edildi kayd kald larak ibra edildi kayd girilir. 4) Eksikli e ili kin olarak, rilen süre içerisinde herhangi bir belge ibraz edilmemesi ya ibraz edilen belgelerin geçerli say lmamas halinde, idaresi taraf ndan eksik ç kan kan e yaya yaya isabet eden rgileri tahakkuk ettirilerek karnesi hamilinden tahsili yoluna gidilir. rgilerinin karnesi hamilinden tahsil edilememesi halinde, Sözle mesinin 11 inci maddesinin birinci kras ndaki süre dikkate al narak kefil kurulu nezdinde gerekli takibat yap r. 5) Fazlal a ili kin olarak, rilen süre içerisinde herhangi bir belge ibraz edilmemesi ya ibraz edilen belgelerin geçerli say lmamas halinde fazla ç kan kan ya, el konularak müsadere edilir e yan n yan n CIF ymeti kadar para cezas al r. Beyan fazlas ya için müsadere karar, idare amiri ba kanl nda, varsa bir müdür yard mc, bir muayene memuru bir memurundan olu an heyet marifetiyle al r. Müsadere karar al nan e ya ya hakk nda tasfiye hükümleri uygulan r. 6) karnesinde yer alan dökme e yaya yaya ili kin, 2009/15481 say Karar n 131 inci maddesinde belirtilen oranlar mayan eksiklik ya fazlal klar için takibat yap lmaz. 7) Kap adedi olarak beyana uygun, ancak say, ba, rl k gibi ölçülerinde beyana göre eksiklik ya fazlal k olan e ya ya için takibat yap lmaz. Madde Bu k sm n sm n hükümleri yaln z, bu Sözle menin 1 nci maddesinin (p) alt paragraf nda tarif edilen r ya havaleli yan n ta nmas nda uygulan r 2. Bu k m m hükümleri uyguland nda, hareket noktas ndaki daresinin rece i karara göre, r ya havaleli ya mühür tak lmayan ta tlarla ya konteynerlerle ta nabilir. 18

TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 (5. Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) ndan: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks

Detaylı

TIR SİSTEMİ, TÜRKİYE UYGULAMASI& TIR İŞLEMLERİ TEBLİĞİ. Ruken MERMER Gümrük ve Ticaret Uzmanı 1

TIR SİSTEMİ, TÜRKİYE UYGULAMASI& TIR İŞLEMLERİ TEBLİĞİ. Ruken MERMER Gümrük ve Ticaret Uzmanı 1 TIR SİSTEMİ, TÜRKİYE UYGULAMASI& TIR İŞLEMLERİ TEBLİĞİ Ruken MERMER Gümrük ve Ticaret Uzmanı 1 TARİHÇE Geniş kapsamlı ilk TIR Sözleşmesi, 1959 Revize TIR Sözleşmesi, 1975 TIR Revizyon Süreci I. Safha,

Detaylı

MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER

MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER LEM YÖNERGES NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amac, Maliye Bakanl Ba hukuk Mü avirli i ve Muhakemat Genel Müdürlü ünün

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

GÜZ YARIYILI. Yeni Ö renci Kay tlar 01-05 Eylül 2008. Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 1 Ek S navlar (45. Madde) 06-12 Eylül 2008

GÜZ YARIYILI. Yeni Ö renci Kay tlar 01-05 Eylül 2008. Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 1 Ek S navlar (45. Madde) 06-12 Eylül 2008 GÜZ YARIYILI 2008-2009 E T M - Ö RET M YILI AKADEM K TAKV M Yeni Ö renci Kay tlar 01-05 Eylül 2008 Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 1 Ek S navlar (45. Madde) Azami Ö renim Süresini Dolduran

Detaylı

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE NC BÖLÜM KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE KURULU Madde 1 Bankac k Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yat m Bankac yapmak üzere Bakanlar Kurulu nun 28/06/1998

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r.

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. SYKONSEPT Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. D fl Ticaretin Ordinaryüsü: Gümrük Müflavirleri Uluslar Aras Teslim fiekilleri Yaflamsal Uzmanl k: Sat fl Ata Karnesi Nedir? K fla Özel

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU NDEK LER I- A- EN KOLAY, EN GÜVENL T CARET B- BAKANLIK TE LAT YAPISI C- NSAN KAYNA IMIZ

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI KONULU EĞİTİM NOTLARI

KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI KONULU EĞİTİM NOTLARI TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI KONULU EĞİTİM NOTLARI İbrahim ERİŞİR - İbrahim AYKOL Kasım 2010 İZMİR

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu ana sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

R TIR K RNESi SiSTEMi

R TIR K RNESi SiSTEMi İSTANBUL TİCARET ODASI SORU R TIR K RNESi SiSTEMi Naci TURGUT Taner TOYDEMİR YAYlN NO: 2010-120 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖY LER BAKANLI I Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü

T.C. TARIM VE KÖY LER BAKANLI I Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü Say : B.12.0.KKG.0.19/108-01-34 Konu : Ku Gribi ve/veya Newcastle Hastal Bölümlendirme Talimat Bilindi i üzere Ülkemizde ç kan Ku Gribi ve Newcastle hastal klar di er ülkelerin getirdikleri ihracat yasaklar

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı