CO RAF KAPSAM SIRA NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CO RAF KAPSAM SIRA NO"

Transkript

1 Sistemi CO RAF KAPSAM SIRA NO AK T TARAF UYGULAYAN ÜLKE AK T ÜLKELER KEF L KURULU LARININ KOD NUMARALARI (ID NUMARASI) ID KOD ID KOD NUMARASI KARNELER N KARNELER N NUMARASI ÜLKEN N TÜRKÇE SIRAN ÜLKEN N TÜRKÇE BELGEY VEREN/VEYA AK T TARAF UYGULAYAN ÜLKE BELGEY VEREN/VEYA SM O SM (Ülke/Kefil KEF L KURULU LAR (Ülke/Kefil Kurulu /) KEF L KURULU LAR Kurulu /) Mart 2002 S STEM NDEK SON DE KL KLER 68 Akit Taraf (Ocak 2010) Transit Sistemini Uygulayan Ülkeler 57 Taraf Olup Uygulamayan Ülkeler Afganistan, Avrupa Birli i Kanada Endonezya, ili Güney Kore ABD Uruguay Birle ik Arap Emirlikleri Cezayir Liberya Çin 7 1 Albania Arnavutluk ANAL ALB/044/ 29 Lithuania Litvanya LINAVA LTU/032/ 2 Armenia Ermenistan AIRCA ARM/079/ 30 Luxemburg Lüksenburg FEBETRA LUX/014/ 3 Austr a Avusturya AISO AUT/084/ 31 Malta Malta ATTO MLT/090/ 4 Azerba jan Azerbaycan ABADA AZE/075/ 32 Morocco Fas ONT MAR/062/ 5 Belarus Belarus BAIRC BLR/034/ 33 Mongolia Mo olistan NARTAM MNG/087 6 Belgium Belçika FEBETRA BEL/014/ Hollanda EVO/SIEV NLD/028/ 7 Bulgaria Bulgaristan AEBTRI BGR/046/ 34 Netherlands KNV NLD/027/ 8 Croatia rvatistan TRANSPORTKOMERC HRV/064/ SCT/TLN NLD/026/ 9 Cyprus br s TDA CYP/035/ 35 Norway Norç NLF NOR/025/ 10 Czech Republic Çek Cumhuriyeti CESMAD BOHEMIA CZE/047/ 36 Poland Polonya ZMPD POL/051/ 11 Denmark Danimarka DTL DNK/017/ 37 Portugal Portekiz ANTRAM PRT/041/ 12 Estonia Estonya ERAA EST/031/ 38 Republ c Of Moldova Moldova AITA MDA/060/ 13 Finland Finlandiya SKAL FIN/021/ Romanya ARTRI ROM/052/ 39 Romania ACF FRA/020/ UNTRR ROM/050/ 14 France Fransa AFTRI FRA/019/ 40 Russian Federation Rusya ASMAP RUS/053/ SCT FRA/018/ 41 Serbia and Montenegro Sirbistan/Karada CCIS-ATT SCG/089/ 15 Georgia Gürcistan GIRCA GEO/054/ 42 Slovakia Slovakya CESMAD SLOVAKIA SVK/040/ AIST DEU/048/ 43 Slonia Slonya GIZ NTERTRANSPORT SVN/043/ 16 Germany Almanya BGL DEU/016/ 44 Spain spanya ASTIC ESP/036/ 17 Greece Yunanistan OFAE GRC/037/ 45 Sweden sç SA SWE/029/ 18 Hungary Macaristan ATRH HUN/049/ 46 Switzerland sviçre ASTAG CHE/015/ 19 Iran(Islam c Repulic Of) ran ICCIM IRN/057/ 47 Syr an Republ c Suriye SNCICC SYR/083/ 20 Ireland rlanda IRHA IRL/024/ 48 The Former Yugoslav Rep.Of Macedon a Makedonya AMERIT MKD/065/ 21 Israel srail IRTB ISR/056/ 49 Tajikistan Tacikistan ABBAT TJK/078/ 22 Italy talya UICCIAA ITA/038/ 50 Tunis a Tunus CCIT TUN/063/ 23 Kazakhstan Kazakistan KAZATO KAZ/081/ 51 Turkey Türkiye UCCIMCCE TUR/042/ 24 Jordan Ürdün RACJ JOR/ Turkmenistan Türkmenistan THADA TKM/ Kuwait Küyt KATO KWT/061/ 53 Ukraine Ukrayna AIRCU UKR/066/ 26 Kyrgyzstan rg zistan KIRGIZ AIA KGZ/080/ ngiltire FTA GBR/023/ 54 United Kingdom 27 Latvia Letonya LA LVA/033/ RHA GBR/022/ 28 Lebanon Lübnan CCIAB LBN/082/ 55 Uzbekistan Özbekistan AIRCUZ UZB/074/ STE DA ITILACAK Sözle mesine taraf uygulayan ülkeler Sözle mesine taraf ancak uygulamayan ülkeler

2 S STEM N 5 ESASI 1-Ta tlar n Konteynerlerin Uygunlu u 2 - Uluslararas Garanti Sistemi 3 - Karnesi 4 - Kontrollerinin Uluslararas Kabulü GÜVENL TA IT VE KONTEYNERLER ULUSLARARASI GARANT KARNES GÜMRÜK KONTROLLER N KAR ILIKLI TANINMASI STEME KONTROLLÜ 5- Sistemine Kontrollü Giri 8 DAR YAPI dari Komitesi Kurulu (ExB) Ta mac kla Meseleleri Çal ma (WP.30) Yürütme leti im Grubu lgili Grubu S STEM 1975 Sözle mesi hükümlerine uygun olarak Karnesi himayesinde ya ta nmas SÖZLE MES MADDELER Karnesi Sözle mesi teknik eklerinde yer alan uluslararas kurulu (halen Uluslararas Karayolu Ta mac lar Birli i IRU) taraf ndan bas larak üye ülkelerin Kefil Kurulu lar arac yla ta lar n kullan na sunulan, Sistemi alt nda e ya ya ta maya mahsus belgedir 2

3 Karnesinin IRU Taraf ndan Da TOBB Taraf ndan IRU ya adesi daresine Sunu yan n Kontrolü Mühürlerin Tatbiki TOBB Taraf ndan Odalara Da Hareket Ofisi Karne Hamiline Tahsisi GÜM RÜK A HAREKET ÜLKES Ofisi Mühürlerin Kontrolü ODALARI KARNE HAM Mühürlerin Kontrolü Kullan lan Karnesinin Kontrolü Kullan lan Karnesinin adesi Mühürlerin Kontrolü Giri Ofisi yan n Kontrolü çin C Mührün Ç kart lmas Karnesinin Sonland lmas Giri GÜM VARI ÜLKES RÜK Ofisi Ofisi B Mühürlerin Kontrolü TRANS T ÜLKES GÜM RÜK Var Ofisi Ta mac Sözle mesi ile saptanan rejimi alt nda e yalar n yalar n bir hareket noktas ndaki idaresinden bir var noktas ndaki daresine ta nmas r lemi ta mac n, bir akit ülkenin hareket ya giri (yol boyu) daresi ile var ya (yol boyu) daresi aras nda gerçekle tirilen k sm r sm r Bir leminin Ba lamas Karayolu ta n, ta t dizisinin ya konteynerin yükü bu yüke ili kin karnesi ile birlikte kontrol amac yla hareket ya giri (yol boyu) daresine sunulmas karnesinin daresince kabul edilmesi Bir leminin Sona Ermesi Karayolu ta n, ta t dizisinin ya konteynerin yükü bu yüke ili kin karnesi ile birlikte kontrol amac yla var noktas ya yolboyu ç noktas ndaki daresine sunulmas r. Bir leminin bras i leminin leminin bir Akit Taraf n Var Noktas daresine e yan n yan n tam eksiksiz olarak teslim al nmas ya gümrü ünden ç yapmas na müteakip karne giri -ç yapraklar ya ri bilgileri kar la larak çak lmas suretiyle yerine getirilmesidir 3

4 Madde 2 Bu Sözle me, ta mas n ba lang ç biti i aras ndaki yolculu un bir k sm sm karayolu ile yap lmak art ile, bir Akit Taraf n hareket noktas ndaki idaresinden bir di er ya ayn Akit Taraf n var noktas ndaki idaresine kadar bir ya daha fazla r aras nda aktarma edilmeksizin karayolu ta tlar ile, ta t dizileri ile ya konteynerlerle e ya ya ta nmas na amildir. MADDE 46-1) Bir akit taraftan karnesi düzenlenmeksizin ülkemize giri yapan ta n; a) Transit olarak gidece i ülkenin bir akit taraf olmas halinde, ta n ülkemize giri yapt idaresi, hareket idaresi hükmündedir yan n bu idaresinden karnesi himayesinde sevk edilmesi mümkündür. b) Transit olarak gidece i ülkenin bir akit taraf olmamas halinde, e yan n yan n karnesi himayesinde sevk edilmesi mümkün olmay p bu ta mac k için transit beyannamesi düzenlenerek lem yap r. c) thal kayd yla ülkemizdeki bir iç idaresine sevki, transit beyannamesi ile yap r Madde 23-4 Serbest Bölgeler de dahil olmak üzere, Türkiye Bölgesindeki bir idaresinden ba lay p yine bu Bölge içindeki bir idaresinde sona eren ta malar için karnesi kullan lamaza z tarihli 5.Mükerrer say R.G Karnesi ile ta mac k yap lmaz KARNES LE TA IMACILIK YAPILAMAZ karnesi himayesinde yap lan ta mac kta ayr ca transit beyannamesi kullan lmaz. MADDE 48-1) Bir serbest bölge idaresine sevk edilecek e yaya yaya ili kin karnesi transit kayd yla i lem lem görür /Transit Takip Program na rejim türü olarak transit girilir. Bir serbest bölge idaresinde bo altma yap ld ktan sonra parsiyel bo altma yap lmak üzere bir idaresine sevk edilecek e yaya yaya ili kin karnesi, bu idaresinde tabi tutulaca rejim türüne göre transit ya ithalat olarak sevk edilir /Transit Takip Program na bu rejim türü girilir tarihli 5.Mükerrer say R.G GEÇERL K SÜRES B TEN KARNELER MADDE 49-1) Volet-1 yapra n hareket ya giri idaresi taraf ndan tescil edilmesinden sonra, e yan n yan n herhangi bir nedenle var ya ç idaresine sevk edilmesinden vazgeçilmesi ya sevk edilmesinin mümkün olmamas halinde, karnesi sonland r. karnesi Volet l e t -- 2 yapra dipkoçan na sonland rma gerekçesine ili kin gerekli me ruhat dü ülür. karnesinin onayl rapor sayfas doldurulur. /Transit Takip Program na Volet-2 ri giri i yap r sonland rma gerekçesi aç klamalar bölümüne yaz r. MADDE 22 1) Kefil kurulu, karnesinin geçerlilik süresini tespit eder. Geçerlilik süresi biten karneleri idarelerince kabul edilmez. 2) Geçerlilik süresinin biti tarihinde ya bu tarihten önce hareket idaresi taraf ndan kabul edilen karnesi, ta mas sonland ncaya kadar geçerli kabul edilir. 3) Geçerlilik süresi biten bir karnesinin hareket idaresi taraf ndan sehn kabul edilerek e yan n yan n sevk edilmesi bu durumun di er bir hareket idaresi, giri, var ya idaresi taraf ndan tespit edilmesi halinde, durumu tespit eden idaresi taraf ndan karnesi sonland larak bu Tebli in 49 uncu maddesinde belirtilen lemler yap r tarihli 5.Mükerrer say R.G 4

5 YANIN G GÜMRÜK DARES NDE BA KA B R REJ ME TAB TUTULMASI MADDE 50-1) Giri idaresine karnesi himayesinde gelen e yan n, yan n, bu idaresinde ba ka bir rejime tabi tutulmak istenmesi halinde; a) karnesinin Volet l e t -- 1 Volet l e t -- yapra 2 bilgileri /Transit Takip Program na girilir sistemin Volet l e t -- 2bilgilerinden özet beyan olu turmas sa lan r. b) Bilgisayar sistemi bulunmayan giri idaresinde, önce giri e ili kin i lemler lemler daha sonra var idaresinde yap lacak i lemler lemler yap larak karnesinin Volet l e t -- 1 Volet l e t -- yapraklar 2 ile giri tescil defterine gerekli bilgiler yaz r tarihli 5.Mükerrer say R.G YÜKÜNÜ BO ALTAN TA ITLARIN BO VEYA DOLU ÇIKI LARI MADDE 51 - (1) karnesi muhteviyat yan n var idaresine bo alt lmas müteakip bo olan yabanc römork ya yar römorkun geçici olarak idaresinin denetimine rak lmas ayn çekicinin ba ka bir ihraç e yas yas yüklü römork ya yar römorku yurtd na götürmesine izin rilir. (2) Geçici olarak idaresinin denetimine rak lan yabanc plakal bo römork ya yar römorklar, sahipleri ya bunlar n temsilcilerinin yaz talepleri üzerine ihraç e yas yas yüklenerek yurtd edilebilir 3 ) Var idaresinde yükünü bo altt ktan sonra bo olarak yurtd na ç kacak kacak yabanc plakal ta n sürücüsü taraf ndan ibraz edilen karnesinin Volet-2 yapra dipkoçanlar incelenerek, karnesi himayesinde ülkemize getirilen e yan n yan n var idaresine teslim edilip edilmedi i kontrol edilir. 4 ) yan n var idaresine teslim edilmedi inin anla lmas halinde, ta n sürücünün yurtd na ç na na izin rilmez duruma göre ilgili mevzuat gere ince i lem lem yap r. 5 ) Yabanc plakal ta n var idaresinde yükünü bo altt ktan sonra 2 No.lu Ta t Takip Program na kaydedilip kaydedilmedi i ya Ta t Giri - Ç Formu düzenlenip düzenlenmedi i kontrol edilir. Bu kayd n yap lmad formun düzenlenmedi inin tespit edilmesi halinde, Ki isel Ticari Kullan ma Mahsus Kara Ta tlar na li kin Genel Tebli inin (Seri No : 1 ) 10 uncu maddesi hükmü uyar nca lem yap r YANIN BO ALTMA NOKTASINA KADAR YABANCI PLAKALI TA ITLARLA TA INMASI MADDE 53 (1) i lemleri lemleri tamamlanarak serbest dola ma giren e yan n, yan n, ta ma belgelerinde yaz yurt içindeki bo altma yerlerine kadar ayn yabanc plakal ta tla ta nmas mümkündür tarihli 5.Mükerrer say R.G YABANCI TA IYICI F RMALARDA RMALARDAACENTEACENTE MADDE 54 (1) Yabanc plakal ta tlar ile karnesi himayesinde Türkiye Bölgesine getirilen e yaya yaya ili kin karnesi i lemleri, lemleri, yabanc firma temsilcisi ya sürücü taraf ndan yerine getirilir. Bu nedenle, bu firmalar n Türkiye de acentelerinin bulunmas zorunlu de ildir tarihli 5.Mükerrer say R.G DEN Z VEYA DEM R YOLUYLA ÇEK Z OLARAK BO VEYA DOLU GELEN RÖMORK VE YARI RÖMORKLAR MADDE 52-1 ) Deniz ya demir yoluyla bo çekicisiz olarak gelen römork ya yar römorklar giri idaresi taraf ndan 2 No.lu Ta t Takip Program na kaydedilir. Bilgisayar sistemine dahil olmayan idarelerinde ise, Ta t Giri - Ç Formu ile i lem lem yap r. 2 ) i leminin leminin ba lang ç biti i aras ndaki yolculu un bir k sm n sm n karayolu ile yap lmas art yla, çekicisiz dolu olarak deniz ya demir yolu ile gelen ya da giden römork ya yar römorklar n plaka numaralar karnesinin 7 no.lu kutusuna yaz r Azerbaycan Azerbaycan 5

6 Madde 3 Bu Sözle me hükümlerinden yararlanabilmek için: (a) Ta ma i lemi, (i) III (a) bölümünde öngörülen artlarla daha önce onaylanm bulunan karayolu ta tlar, ta t dizileri ya konteynerlerle, ya (ii) III (c) bölümünde öngörülen artlar alt nda di er karayolu ta tlar, ta t dizileri ya konteynerlerle, ya (i) III (c) bölümünde öngörülen artlar alt nda bir hareket idaresinden bir var idaresine kendili inden seyahat eden kendileri e ya olarak kabul edilen ihraca konu karayolu ta tlar ya otobüsler, vinçler, yol süpürücüler, betoniyerler, vb. özel ta tlarla yap lmal r. Bu tür ta tlar n ba ka ya ta malar halinde yukar daki (i) (ii) de öngörülen artlar uygulanacakt r. (b) Ta ma i lemleri, 6 nc madde hükümlerine göre onaylanan kurulu lar taraf ndan teminata ba lanmal bu Sözle me nin 1 say ekinde gösterilen örne e uygun Karnesi himayesinde yap lmal r. Çekici römork Madde 25 7) Sözle mesinin 3 üncü maddesi (a) bendinin (iii) alt bendinde bahsi geçen, bir akit taraf hareket idaresinden ihracat kayd ile gönderilen kendisi e ya ya olarak kabul edilen kendili inden seyahat eden karayolu ta, otobüs, vinç, yol süpürücüsü betonyer vb. ta tlar için düzenlenen karnelerinin i lemleri lemleri giri idaresi taraf ndan yap r e ya, ya, var ya ç idaresine sevk edilir. Bu ta tlarla ayn zamanda e ya ya ta nmak istenmesi halinde, Sözle mesi ek-6 da yer alan aç klama notlar da dikkate al narak ta tlar n Sözle mesi ek-2 de yer alan teknik artlara sahip oldu unun tespit edilmesi üzerine, ta t onay belgesi aranmaks n ta ma yap lmas na izin rilir. Ancak, bu hüküm kendili inden seyahat eden 8703 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobilleri için uygulanmaz (T.C.BA BAKANLIK Müste arl ler Kontrol Genel Müdürlü ü / Say yaz lar GÜMRÜK MUHAFAZA BA MÜDÜRLÜ ÜNE) Madde 4 rejimi alt nda ta nan e yadan yadan yolboyu idarelerince ithal ya ihraç rgi resimleri tahsil edilmez ya teminat al nmaz. Sözle mesi Tebli hükümlerine uyulmas kayd ile mühürlü ta tlar konteynerler içinde ta nan e yadan, yadan, yol boyundaki Giri darelerinde rgileri, KDV, Fon ya teminat istenmez. 6

7 Armonize Sistem Kodu ya Tan pozisyonuna giren Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlar n etleri yenilen sakatat (dondurulmu ), Kam ya pancar ekeri kimyaca saf sakaroz (kat halde) Alkol derecesi hacim itibariyle %80 den az olan ta yir (denatüre) edilmemi etil alkol; dam m yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler di er alkollü içecekler Tütün içeren sigaralar çilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) 27 nci fasl n tamam (27.01 ila hariç) Mineral yak tlar, mineral ya lar bunlar n dam lmas ndan elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar Kakao, dane k klar Kah, çay müstahzarlar Badem, ceviz, muz Cep telefonu, ses görüntü oynat lar, bilgisayar yedek parçalar Madde 5 1. Mühürlü karayolu ta tlar, ta t dizileri ya konteynerlerde ta nan e ya ya genel kural olarak, yol boyu idarelerinde muayeneye tabi tutulmaz. 2. Bununla beraber makamlar, istisnai durumlarda özellikle bir yolsuzluk üphesi halinde, suistimalleri önlemek için bu idarelerde yay muayene edebilirler. Sözle mesi Tebli hükümlerine uyulmas kayd ile ; karayolu ta tlar, ta t dizileri ya konteynerlerde mühürü alt nda ta nan ya genel kural olarak, yol boyu idarelerinde muayeneye tabi tutulamaz. Genel kural bu olmakla birlikte, istisnai durumlarda özellikle bir yolsuzluk üphesi halinde, suistimalleri önlemek için yol boyu idareleri de e yay yay muayene edebilirler. Madde 6 1. Her Akit Taraf, Ek 9, Bölüm 1 de belirtilen asgari ko ul gereklere uygun olarak, kurulu lara do rudan ya da muadil kurulu lar arac yla karnesi rme kefil olma izni rebilir. Ek 9, Bölüm I de yer alan asgari ko ul gerekler yerine getirilmedi i takdirde, izin iptal edilir. 2. Bir ülkede kurulu un kefaleti, ancak kendisinin de ba bulundu u uluslararas kurulu a ba yabanc kurulu lar taraf ndan rilmi karneleri himayesindeki faaliyetlerle ilgili sorumluluklar kapsad takdirde, geçerli say r. Madde 6 Mükerrer 2 Bir uluslar aras kurulu, 2 nci krada zikredildi idi i ekilde, uluslararas kefalet sisteminin etkin bir biçimde tesisi i letilmesiyle letilmesiyle yükümlü olmak üzere, bu yükümlülü ü kabulü halinde, dari Komite taraf ndan yetkilendirilir.. 3. Kefil Kurulu, sadece ikamet ettikleri ya da yerle ik bulunduklar Akit Taraflar n yetkili makamlar nca rejiminden yararlanmalar reddedilmemi ki ilere karnesi rir REJ NE KABUL MADDE 10 1) karnesi himayesinde uluslararas ya ta mac yapacak firma Ula rma Bakanl ndan faaliyetine uygun olan uluslararas ta ma yapma yetki belgesini al r r. 2) Firma ba bulundu u ticaret odas arac yla, yetki belgesi, Sözle mesi ek-9 un ikinci bölümünde yer alan bilgi belgeler ile kefil kurulu a ba vurur. 3) Firma ba vurusu, Sözle mesi ek k -- 9hükümleri do rultusunda, kefil kurulu taraf ndan incelenir ta mac yapmas uygun bulunan firmalara ili kin bilgi belgeler Genel Müdürlü e gönderilir. 4) Genel Müdürlükçe yap lacak inceleme sonucunda Sözle mesi, mevzuat di er mevzuat hükümleri do rultusunda rejimine kabulü uygun bulunan firmalar tezkiye edilir. 5) Tezkiye edilen firmalar n bilgileri, /Transit Takip Program ile uluslararas ri taban na girilir Yetkilendirme Formu Örne i (MAF) ile bir hafta içinde Yürütme Kuruluna gönderilir. Ayr ca tezkiye edilen firmalar Müste arl k internet sitesinde yay mlan r. 6) Firmalar adres, unvan ortak de ikliklerini Ticaret Sicil Gazetesinde yay mlanmas müteakip en geç yedi gün içinde kefil kurulu a bildirir. 7) Tezkiye edilmi firmalara ait bilgiler ile firmalar n adres, unvan ortak de iklikleri, kefil kurulu taraf ndan tutulur, bu bilgiler yaz /ya elektronik ortamda Genel Müdürlü e bildirilir. Adres unvan de iklikleri Genel Müdürlükçe idareleri ile ilgili kurum kurulu lara bildirilir, bu bilgiler, /Transit Takip Program na girilir Yetkilendirme Formu Örne i (MAF) ile bir hafta içinde Yürütme Kuruluna gönderilir 7

8 RMA S STEM NDEN YARARLANACAK F RMALARIN YETK LEND LMES ULA MA C2 YETK BELGES TOBB GARANT NC N LEY GÜMRÜKLER KONT.GEN. MÜD. Karne Hamili Karne Hamili Kefil Kurulu Karne Hamili Kefil Kurulu TRANS T TAK P VER G YÜRÜTME KURULU MAF LER ULA MA TOBB RMA Kefil Kurulu Uluslararas Kurulu TOBB N N KEF L KURULU OLARAK GÖREVLER TOBB N N KEF L KURULU OLARAK GÖREVLER RMALARA KARNES VER LMES IRU TOBB Oda Firma RMALARIN KARNES KOTALARININ BEL RLENMES Yetki Belgesinde kay tl onay belgesine sahip Özmal araç say x 4 Kiral k araç say x 2 Madde 8 1. i lemleri lemleri ile ilgili olarak bir yolsuzlu un tespit edildi i ülkedeki kanunlar na yönetmeliklerine göre ödenmesi gereken ithal /ya ihraç rgi resimleri ile bunlara ili kin gecikme faizlerini kefil kurulu öder. Kurulu, yukar da zikredilen ah slardan tahsil edilecek paralar n ödenmesinden, bu ah slarla mü tereken müteselsilen mesuldür. 2. Bir Akit Taraf n kanun yönetmelikleri, yukar da birinci paragrafta belirtilen ithal rgi resimlerinin ödenmesini öngörmüyorsa, kefil kurulu ayn artlarla ithal ya ihraç rgi resimlerine gerekiyorsa bunlara ili kin gecikme faizlerine it bir para tutar öder. 3. Her Akit Taraf, birinci ikinci paragraf hükümlerine göre kefil kurulu tan talep edilecek azami para tutar ( Karnesi ba na US$) tespit eder. 4. Hareket noktas ndaki idaresinin bulundu u ülke yetkililerine kar kefil kurulu un sorumlulu u, karnesinin idaresince kabulü ile ba lar. yan n rejimi alt nda ta nd müteakip ülkelerde bu sorumluluk, e ya ya bu ülkelere girdi inde, 26 nc maddenin birinci ikinci paragraf hükümlerine göre ta mas n geçici olarak durdurulmas halinde ise ta mas n yeniden ba lad idaresince karnesinin kabulü ile ba lar. 8

9 5.Kefil kurulu un sorumlulu u, yaln z karnesinde yaz yaya amil olmay p, ayn zamanda, bu karnede yaz olmamakla birlikte karayolu ta n mühürlü sm nda ya mühürlü konteynerde mevcut e yay yay da kapsayacak, fakat ba ka hiçbir yaya amil olmayacakt r 6. Bu maddenin birinci ikinci paragraflar nda sözü edilen rgi resimlerinin tesbitinde, karnesindeki e yaya yaya ili kin bilgiler, aksi sabit oluncaya kadar geçerli say r. 7. Bu maddenin birinci ikinci paragraflar nda an lan tutarlar n ödenmesi gerekli hale geldi inde, yetkili makamlar, mümkün oldu u ölçüde, kefil kurulu tan ödeme iste inde bulunmadan önce do rudan do ruya sorumlu ki i ya ki ilere ba vururlar. Madde 8, Paragraf 7 için Aç klay Notlar Yetkili makamlar n do rudan sorumlu ki i ya ki ilerden ödeme talebinde bulunmak maksad yla alacaklar önlemler, en az ndan, Karnesi hamiline i leminin leminin ibra edilmedi inin bildirilmesi /ya ödeme talebinin gönderilmesini kapsar Madde 9 1. Kefil kurulu son geçerlilik gününü belirtmek sureti ile karnesinin geçerlilik süresini tespit eder. Karne bu süreden sonra hareket noktas ndaki idaresine ibraz edilemez. 2. Bu maddenin birinci paragraf nda belirtilen son geçerlilik gününde ya bu günden önce hareket noktas ndaki idaresince kabul edilen karne, var noktas ndaki idaresinde i lemi lemi sonuçlan ncaya kadar geçerlidir. MADDE ) Kefil kurulu, karnesinin geçerlilik süresini tespit eder. Geçerlilik süresi biten karneleri idarelerince kabul edilmez. 2) Geçerlilik süresinin biti tarihinde ya bu tarihten önce hareket idaresi taraf ndan kabul edilen karnesi, ta mas sonland ncaya kadar geçerli kabul edilir. 3) Geçerlilik süresi biten bir karnesinin hareket idaresi taraf ndan sehn kabul edilerek e yan n yan n sevk edilmesi bu durumun di er bir hareket idaresi, giri, var ya ç idaresi taraf ndan tespit edilmesi halinde, durumu tespit eden idaresi taraf ndan karnesi sonland larak bu Tebli in 49 uncu maddesinde belirtilen i lemler lemler yap r 9

10 Madde Bir i leminin leminin ibras gecikmeksizin yap r 2. Bir ülkenin Makamlar bir lemini ibra etti inde, lemini sonland rma belgesi usulsüz ya hile yolu ile elde edilmi ya sonland rma gerçekle memi olmad kça, 8 inci maddenin birinci ikinci kralar nda sözü edilen paralar n ödenmesini kefil kurulu tan talep edemezler Madde 10 için Aç klay Notlar leminin yasad amaçlarla düzenlenen yükleme kompart manlar ya konteynerler vas tas ile yap ld ya sahte ya do ru olmayan belgeler kullan lmas, mühürlerinin tahrif edilmesi gibi suistimale yönelik hallerde ya belgenin di er kanunsuz yollarla sa land hallerde, i lemini lemini sonland rma belgesi uygun olmayan ya yasad yollarla elde edilmi say r Madde Bir i leminin leminin ibra edilmemi olmas halinde, yetkili makamlar ayet karnesinin kabul edildi i tarihten itibaren bir l içinde ilgili kurulu u ibra edilmeme keyfiyetini bildirmemi lerse, 8 nci maddenin birinci ikinci f kralar nda kralar nda belirtilen paralar kefil kurulu tan talep edemezler. Bu hüküm i lemini lemini sonland rma belgesi usulsüz ya hile yolu ile temin edilmi oldu u hallerde de uygulan r. Bu takdirde ihbar süresi iki y ld r ld r. Madde 11 Aç klay Notlar 1- i leminin ibra edilmemesi halinde makamlar kefil kurulu a yap lacak bildirime ek olarak, Karnesi hamilini de en sa sürede haberdar etmelidir. Bu bildirim, kefil kurulu a yap lacak bildirimle e zamanl yap labilir 2. 8 inci maddenin birinci ikinci f kralar nda kralar nda sözü edilen para tutarlar n ödenmesi talebi, leminin ibra edilmedi i ya lemini sonland rma belgesinin usulsüz ya hile yolu ile temin edilmi oldu u kefil kurulu a bildirildikten itibaren en az üç ay sonra en geç iki y l l içinde bu kurulu a yap r. Bununla beraber, yukar da belirtilen iki y ll k ll k süre içinde dava konusu yap lm olan hallerde ödeme talebi, mahkeme karar n kabili infaz haline geldi i tarihten itibaren bir y l l içinde yap r Kefil kurulu bu ödemeleri, ödeme talebi tarihinden itibaren üç ay içinde yapar. Ödeme talebinin yap ld tarihten itibaren iki y l l için sözkonusu ta ma i lemi lemi ile ilgili olarak herhangi bir yolsuzluk yap lmad makamlar tatmin edecek ekilde ispat edildi i takdirde, ödenen paralar kurulu a iade edilir. Karne Hamili Kefil Kurulu SÖZLE MES N 11/1 MD.GÖRE GARANT NC N LEY Giri Hareket leri Kefil Kurulu IRU Uluslararas Kurulu Giri Hareket leri 5607 S.K M.K 1567 SK Var /ç gümrü ü SÖZLE MES N 11/2 MD. GÖRE E YANIN 3 AY ÇER NDE BO ALTILMAMASI HAL NDE GÜMRÜK VERG NE N TAHAKKUKUN TEBL Karne Hamili Madde 38 1 Akit Taraflardan her biri, e yalar n yalar n uluslararas ta mac nda geçerli kanun yönetmeliklerini ciddi surette ihlal eden her ki iyi, bu Sözle me hükümlerinden yararlanmaktan geçici ya devaml olarak men etmek hakk na sahiptir. 2. Bu men etme, bir hafta içinde, sözkonusu ki inin ikamet etti i ya da yerle ik bulundu u Akit Taraf n yetkili makamlar na, ihlalin yap ld ülke ya da bölgesindeki kefil kurulu (lar)a Yürütme Kurulu na bildirilir. 10

11 MADDE 60 1) karnesi himayesinde yap lan ta malarda, ta ya sürücü taraf ndan Sözle mesi, mevzuat ilgili di er mevzuat hükümlerine uyulmad n tespit edilmesi halinde, durum elde edilen bilgi belgeler ile birlikte Genel Müdürlü e idilikle bildirilir. Genel Müdürlükçe yap lacak inceleme sonucunda ta firma ile ilgili olarak gerekli tedbirler al r. Madde 12 Madde 13 Karayolu ta tlar n bu Bölümün (a) (b) 1. Konteynerlerin bu Bölümün (a) (b) k mlar ndan mlar ndan yararlanabilmeleri için, bu Sözle menin 7 say mlar hükümlerinden yararlanabilmeleri ekinin 1 nci sm nda öngörülen artlara uygun bir için bu Sözle menin 2 say ekinde öngörülen yap tarz teçhizata ili kin artlara sahip olmalar 6 say ekinde belirtilen yöntem ekilde yap lm olmalar bu ekin II nci k sm nda sm nda belirtilen usullere göre kabul edilmeleri gerekir Konteynerlere ili kin Sözle mesi, uyar nca kabul edilmeleri gerekir. Uygunluk Birle mi Milletler kurulu unun himayesinde belgesi 4 say ekte gösterilen örne e uygun yap lan bu Sözle meden do an Sözle meler, 1972 olmal r. Konteyner Sözle mesi ya bu Sözle menin yerine geçen ya bu Sözle meyi de tiren herhangi bir uluslararas belge uyar nca mührü alt nda ya ta mak üzere onaylanan konteynerler, yukar daki birinci paragraf hükümlerine uygun say rlar yeni bir uygunluk belgesi gerektirmeden rejimi alt nda ya ta nmas nda kullan rlar. Madde Akit Taraflar yukar daki ncü maddelerde öngörülen artlara sahip olmayan karayolu ta tlar konteynerlerle ilgili uygunluk belgelerini geçerli saymayabilirler. Bununla beraber Akit Taraflar tesbit edilen noksanl klar önemsiz oldu u kaçakç k tehlikesi yaratmad takdirde ta may geciktirmekten kaç rlar. 2. Uygunluk belgesi rilmesi için gerekli artlar kaybetmi olan herhangi bir karayolu ta ya konteyner, mührü alt nda ya ta nmas nda kullan lmaya ba lamadan önce ya eski haline getirilir ya bunlar için yeni bir uygunluk belgesi istenir. MADDE 13 1) karnesi himayesinde uluslararas ta mac k, Sözle mesinde öngörülen artlara uygun olarak yap lm ta tlar /ya konteynerler ile yap r. 2) Sözle mesinde öngörülen artlara uygun olarak yap lm ; a) Ta tlar için, ta t onay belgesi, b) Konteynerler için, konteyner onay plakas, düzenlenir. 11

12 100 mm GÜMRÜK MÜHÜRÜ ALTINDA NAKL YAT N ONAYLANMI P*/... Metal Plaka */ Planlanm tipin onay halinde NL/26/73 Konteynerin malatç No:... Konteyner duvar MADDE 14 1) Sözle mesinin 12, üncü maddeleri do rultusunda; 1) Kamyonlar, 2) Kamyonetler (panelvanlar dahil), 3) Özel amaçlar için kullan lan ta tlar, (so uk hava tertibat, sarn çl, tecritli, tanker v.b. gibi) 4) Brandal ta tlar, 5) Römork yar römorklar, için, Onay Belgesi düzenlenir.. MADDE 15 1) Ta t onay belgesi, muhafaza ba müdürlükleri taraf ndan yetki rilen idareleri taraf ndan düzenlenir. 2) lk defa ta t onay belgesi düzenlenecek bir ta t için, ta n kay tl oldu u firman n merkezinin bulundu u yerdeki yetkili idaresine, yoksa bu yere en yak n yetkili idaresine ba vurulur. 3) Ta t onay belgesi, tezkiye edilen firmalar ad na kay tl ta tlar n Sözle mesi ek-2 de yer alan teknik artlara sahip oldu unun tespit edilmesi halinde ( Sözle mesi ek-6 da yer alan aç klama notlar da dikkate al narak), müdürü ya yetkilendirece i müdür yard mc ba kanl nda olu turulacak komisyon taraf ndan, iki y l l süreyle geçerli olmak üzere Sözle mesi ek-4 te yer alan örne e uygun olarak üç nüsha düzenlenir 4 ) Ta t onay belgesi düzenlemeye yetkili idareleri, muhafaza ba müdürlükleri taraf ndan Genel Müdürlü e bildirilir. 5 ) ya günli inin sa lanmas için ta ta birden fazla mührünün tatbik edilmesinin gerekmesi halinde mühür say, ta t onay belgesinin 5 no.lu bölümüne yaz r bu mühürlerin tam yerlerini gösteren kroki ya foto raflar ta t onay belgesine eklenir. 6 ) Ta t onay belgesinin geçerlilik süresi belirlenirken Ula rma Bakanl ndan al nan yetki belgelerinin geçerlilik süreleri dikkate al nmaz. 7 ) Ta t onay belgesi için yap lan müracaat n evrak kay t numaras, ta t onay belgesi numaras olarak belirlenir 8) Düzenlenen ta t onay belgelerinin; a) Bir nüshas ta n kay tl oldu u firmaya rilir, b) Bir nüshas resmi yaz yla firman n müracaat dilekçesinde belirtilen lemlerini yürüttü ü ticaret odas na bir ay içinde gönderilir, c) Bir nüshas komisyon taraf ndan düzenlenecek tutanakla birlikte ilgili firma ad na idaresinde aç lan dosyada saklan r. 9) Ta n "ön, arka, sa sol" cephelerinden çekilmi 18 x 24 cm. ebatlar nda iki er adet foto raf ile birden fazla mührünün tatbik edilmesinin gerekmesi halinde bu mühürlerin yerlerini gösterir kroki ya foto raflar tasdik edilir bunlardan bir tak firmaya rilir, bir tak da ilgili firma ad na aç lan dosyada saklan r. MADDE 16-1) Ta t onay belgesi süresinin yurtd nda sona ermesi halinde, ta t onay belgesini düzenleyen idaresine yaz olarak ba vurulur. idaresi, firma dosyas inceleyerek bir defaya mahsus olmak üzere ba vuru tarihinden itibaren otuz gün ek süre rir. Verilen ek süre, ta t onay belgesinin idarede kalan nüshas n üzerinde düzeltilerek resmi mühür ile tasdiklenir yükümlüsüne bir örne i rilir. 2) Bir ta mas ras nda geçerlilik süresi biten ta t onay belgesi, bu ta mas n sonuna kadar geçerli kabul edilir. 3) Ta t onay belgesinin yenilenmesi için geçerlilik süresinin bitimine en fazla otuz gün kala, yetkili bir idaresine ba vurulur. Yenilenecek ta t onay belgesini düzenleyen idaresinden farkl bir idaresine ba vurulmas halinde, ba vurulan idaresi, ta t onay belgesini düzenleyen idaresinden belge ile ilgili bilgilerin do rulu unu teyit eder. Herhangi bir uygunsuzluk bulunmad n tespit edilmesi halinde, eski belge iptal edilir bu Tebli in 15 inci maddesinde yer alan esaslar do rultusunda yeni ta t onay belgesi düzenlenir 12

13 MADDE 17 1) Geçerlilik süresi içinde, ta t onay belgesinin; a) Çal nmas halinde ilgili kolluk makamlardan al nacak belgeler ile, b) Kaybolmas halinde gazete ilan ile, birimleri ya adli c) Tahrip olmas halinde ise tahrip olan bu belge ile,ta t onay belgesi düzenlemeye yetkili bir idaresine ba vurulur. Çal nan, kaybolan ya tahrip olan ta t onay belgesini düzenleyen idaresinden farkl bir idaresine ba vurulmas halinde, ba vurulan idaresi, ta t onay belgesini düzenleyen idaresinden belge ile ilgili bilgilerin do rulu unu teyit eder belgenin kalan süresi kadar geçerli olmak üzere yeni ta t onay belgesi düzenler. 2) Düzenlenen yeni ta t onay belgesinin bir nüshas, firman n i lemlerini lemlerini yürüttü ü ticaret odas na, resmi yaz ile bir ay içinde gönderilir MADDE 18-1) Tezkiye edilen firmalar ad na kay tl ta tlar ndaki hiçbir ta t için ta t onay belgesi düzenlenmez. 2) Çekiciler ile a r r ya havaleli e ya ya ta yan ta tlar için ta t onay belgesi aranmaz. 3) Sözle mesi hükümlerine göre rejiminden daimi olarak ihraç edilen (geçici olarak ihraç edilenler hariç) firmalar ad na düzenlenen ta t onay belgeleri iptal edilir. 4) Ta n kay tl oldu u firman n de mesi nedeniyle yeni bir ta t onay belgesi talep edilmesi halinde, ta t için önceki firma ad na düzenlenmi iptal edilmemi ta t onay belgesi, iptal edilmek üzere ilgili idaresine ibraz edilir. Ancak, belgenin ibraz edilemeyece inin ya ta t için daha önce düzenlenen bir ta t onay belgesinin bulunmad n beyan edilmesi halinde, ta n daha önce kay tl oldu u firmadan al nacak bir yaz ya bunun mümkün olmamas halinde rilecek bir taahhütname ile talep kar lan r. 5 ) Boyanma, branda de ikli i gibi nedenlerden dolay, ta n d görünümünün ta t onay belgesi eki foto raflardan farkl hale gelmesi halinde, ta t onay belgesini düzenleyen idaresi taraf ndan yeni ta t onay belgesi düzenlenir. Düzenlenen yeni ta t onay belgesinin bir nüshas, firman n i lemlerini lemlerini yürüttü ü ticaret odas na, resmi yaz ile bir ay içinde gönderilir. 6 ) ptal edilen ta t onay belgeleri ilgili ticaret odas na bildirilir. 7 ) Ta t onay belgesinin sahte olarak düzenlendi inin ya da üzerinde tahrifat yap ld n tespit edilmesi halinde söz konusu ta t onay belgesi iptal edilerek; a) Ayn ta t için usulsüzlü ün tespit edildi i tarihten itibaren alt ay süreyle ta t onay belgesi düzenlenmez. b) Söz konusu belgenin iptal edildi i ayn ta ta alt ay süreyle ta t onay belgesi düzenlenmemesi gerekti i hususunda tüm muhafaza ba müdürlüklerine bildirimde bulunulur. c) Yönetmeli inin 584 üncü maddesi uyar nca i lem lem yap r. ç) Usulsüzlü ü tespit eden idaresi taraf ndan Cumhuriyet Ba savc na suç duyurusunda bulunulur, d) lgili ticaret odas na Genel Müdürlü e bilgi rilir. 8 ) Ta t onay belgesi düzenlenmi bir ta tta gizli bölme tespit edilmesi vb. nedenlerle ta n, ta t onay belgesi düzenlenmesi için Sözle mesinde yer alan artlar kaybetti inin tespit edilmesi halinde, tespiti yapan idaresi taraf ndan ta t onay belgesi iptal edilir iptal edilen ta t onay belgesine yap lan tespit aç kça görülebilecek ekilde erh dü ülerek resmi mühür ile tasdiklenir. ptal edilen ta t onay belgesi ba ka bir idaresi taraf ndan düzenlenmi ise, bu durum belgeyi düzenleyen idaresine bildirilir. Ayr ca, Yönetmeli inin 584 üncü maddesi uyar nca lem yap r. 9 ) Dördüncü f kra kra hükümleri sakl kalmak üzere, herhangi bir nedenle iptal edilen ta t onay belgeleri ibraz edilmedikçe yeni ta t onay belgesi düzenlenmez. Çekiciler r ya Havaleli E ya Ta yan Karayolu Ta tlar için SÖZLE MES N 29 UNCU MADDES N AÇIKLAYICI NOTLAR Ve lemleri Tebli in 18/ 2maddesi GERE NCE Onay Belgesi aranmaz. T.C.BA BAKANLIK Müste arl ler Kontrol Genel Müdürlü ü /3567 Say yaz lar GÜMRÜK MUHAFAZA BA MÜDÜRLÜ ÜNE) 13

14 Madde rejimi alt nda e ya ta yan karayolu ta tlar, ta t dizileri ya konteynerlerin geçici kabulleri için hiçbir özel belge istenmez. Karayolu ta tlar, ta t dizileri ya konteynerler için hiçbir teminat aranmaz. YABANCI PLAKALI TA ITLARIN YURDA G MADDE 67 1) Sözle mesinin 15 inci maddesinin birinci kras uyar nca, karnesi himayesinde e ya ta yan yabanc plakal ta tlar için, giri ya hareket idareleri taraf ndan, Triptik, lerden Geçi Karnesi (Carnet de Passages en Douane) Ta t Giri - Ç Formu gibi belgeler talep edilmez Madde 16 Bir karayolu ta ya ta t dizisinin ta mas ras nda, bu ta n ya ta t dizisinin ön arka taraf na, üzerinde harfleri yaz bulunan bu Sözle menin 5 say ekinde belirtilen özellikleri ta yan dikdörtgen eklinde birer plaka yerle tirilir. Bu plakalar kolayca görülecek bir ekilde yerle tirilmeli gere inde sökülebilmelidir. Çizgilerin kal nl en az 20 mm Plakan n boyutlar 250 mm x 400 mm olacakt r MADDE 17 1) Her karayolu ta ya konteyner için bir karnesi düzenlenir. Bununla beraber, bir ta t dizisi bir tek karayolu ta na ya ta t dizilerine yüklenen bir çok konteyner için de bir tek karnesi düzenlenebilir. Bu durumda karnesi himayesindeki e ya ile ilgili olarak manifestosunda dizideki her ta n ya konteynerin muhteviyat ayr ayr gösterilir. 2. karnesi yaln z bir yolculuk için geçerlidir. Karnede ilgili ta mas için yeterli say da kopar labilir varak bulunur. MADDE 19 1) Sözle mesi mevzuat hükümlerine uygun olarak ek-4 te yer alan kurallar do rultusunda doldurulmu karnesi, ta firma temsilcisi ya sürücü taraf ndan idaresine ibraz edilir. 2) karnesi tek bir yolculuk için geçerlidir. karnesinde hareket, yol boyu var idarelerinde i lem lem yap lmas na yetecek say da kopar labilir yaprak bulunmas idaresi taraf ndan aran r. 3) Her bir ta t, konteyner ya yük kompart man için tek bir karnesi düzenlenir. Ancak, bir ta t dizisi ile tek bir karayolu ta na ya ta t dizisine yüklenen birden fazla konteyner için de tek bir karnesi düzenlenebilir. karnesinin bir ta t dizisi ya birden fazla konteyner için düzenlendi i durumda, her ta n ya konteynerin muhteviyat karnesinin e ya ya manifestosu bölümünde ayr ayr belirtilir. 4 ) Normal e ya ya ile r ya havaleli e yan n yan n tek bir ta mas kapsam nda ta nmas durumunda, normal e ya ya ile a r r ya havaleli ya için ayr karnesi düzenlenir. A r r ya havaleli e yan n yan n ta nmas için kullan lan karnesinin kapak sayfas ile tüm yapraklar nda büyük harflerle ngilizce olarak HEAVY OR BULKY GOODS ya Frans zca olarak MARCHANDISES PONDÉREUSES OU VOLUMINEUSES ibaresi yer al r. 5 ) Dördüncü f kra kra kapsam nda ta ma yap ld hallerde; hareket idaresi her bir karnesinin bütün yapraklar ndaki 2 no.lu kutunun alt ndaki resmi kullan m için ba kl bölüme /Transit Takip Program n Volet-1 ekran ndaki referans karne no alan na di er karnesinin numaras yazar. 6 ) Transit, ihracat ya mahrece iade konusu e yan n yan n, ayn karnesi himayesinde ta nmas mümkündür. 7 ) Üzerinde silinti ya kaz nt bulunan ya da ilgili sayfas nda daha önce i lem lem gördü ü idaresinin mührü bulunmayan karneleri idarelerince kabul edilmez. 8 ) karnesinde yer alan bilgilerde hata oldu unun tespit edilmesi durumunda, hatal yaz n üzeri okunakl olarak çizilerek do ru rinin yaz lmas bu de ikli in düzeltme ilayi yapan ki i taraf ndan imzalanmas ndan sonra memuru taraf ndan resmi mühürle mühürlenmesi halinde bu karnesi idaresi taraf ndan kabul edilir. 9 ) Hareket idaresine ibraz edilen karnesinin, karne hamilince doldurulmas gereken 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no.lu kutular n doldurulmam olmas halinde bu karnesi idaresi taraf ndan kabul edilmez. 10) Giri idaresine ibraz edilen karnesinin yurtd ndaki bir hareket idaresi taraf ndan tam olarak doldurulmad n anla lmas halinde, karnesi eki belgelerde yer alan bilgiler do rultusunda eksik bilgiler doldurulur. Bu bilgiler karnesi hamili taraf ndan paraflan r idaresi taraf ndan resmi mühür ile mühürlenir. 11 ) karnesinin 10 no.lu kutusuna, mümkün olmas halinde e yan n yan n Armonize Sistem Kodu yaz labilir. 14

15 MADDE 20-1) Bir ta mas nda hareket var idarelerinin toplam say dördü geçemez geçemez.. karnesi, ancak hareket idaresinin/idarelerinin bu karneyi kabul etmesi halinde var idaresine/idarelerine sunulabilir sunulabilir.. 2) karnesinin Volet Volet--1 Volet Volet--2 yapraklar n; n; a) 2 no no..lu kutusuna hareket idaresi/idareleri, b) 12 no no..lu kutusuna var idaresi/idareleri ile bu var idaresi/idarelerine bo alt lacak e ya miktar, yaz r. r. 3) Dörtten fazla hareket var idaresinde lem yapma yapmak k için a daki iki yöntemden birisi kullan labilir: labilir: 4) Her iki yöntemde de, bir var idaresinde bo alt lacak ya, di er var idaresinde/idarelerinde bo alt lacak yan n bo alt p tekrar yüklenmesini gerektirmeyecek birbirlerinden ayr labilecek ekilde yüklenir yüklenir.. 5) Birden fazla karnesi kullan lmas durumunda, bir karnesi için hareket, giri, ç var idarelerinde yap lan i lemler, ayn ekilde di er karneleri için de yap r. r 1. Karne P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 Kayseri Ankara P-6 P-8 P-1 P-2 P-7 Erenköy P-4 P-5 Kap kule P-3 Türkiye Kapitan Andreevo Varna P-2 Plovdiv Rousse P-1 Bourgas Bulgaristan Romanya Giurgiu Böylece, karnesi, toplamda yedi hareket var idaresinde i lem görür görür.. Ancak, Sözle mesinin 2 nci maddesi gere ince, her iki ta mas n da en az bir s r geçilerek yap lmas gerekir b) Ayn anda birden fazla ta mas : Bir ta t dizisi ya birden fazla konteyner ile ta mas yap lmas durumunda, Sözle mesinin 17 nci maddesinin birinci f kras uyar nca, her bir ta t ya konteyner için ayr bir karnesi düzenlenebilir.. Hareket idaresi/idareleri taraf ndan, her düzenlenebilir bir karnesinin bütün yapraklar ndaki 2 no no..lu kutunun alt ndaki resmi kullan m için ba kl bölüme /Transit Takip Program n Volet Volet--1 ekran ndaki referans karne no no alan na di er karnelerinin numaras yaz r. r. Zalau a) Art arda iki ayr karnesinin kullan lmas : Bir karnesi, toplamda en çok dört hareket var idaresinde i lem görebilece inden, dördüncü idaresinde karnenin sonland lmas müteakip geri kalan ta ma i leminde kullan lmak üzere yeni bir karnesi aç labilir. labilir. Bu durumda, her iki karnesine de durumu belirten bir kayd n dü ülmesinin yan ra, birinci karnenin bütün yapraklar ndaki 2 no no.. lu kutunun alt nda yer alan resmi kullan m için için ba kl bölüme yeni karnenin numaras, /Transit Takip Program n Volet Volet--1 ekran ndaki referans karne no alan na ise birinci karnenin numaras yaz r. r. Birinci karnesinde kay tl yadan son var idaresine ait olanlar bo alt ld ktan sonra kalan e ya, ikinci karnesine kaydedilir kaydedilir.. Bu durumda, birinci karnesinin son var idaresi, ikinci karnesinin hareket idaresi hükmündedir ikinci karnesi, en fazla üç var idaresinde lem görebilir görebilir.. P-8 2. Karne 15

16 MADDE 20 makamlar, kendi ülkeleri içindeki yolculuklar için bir süre rlamas koyabilecekleri gibi, karayolu ta tlar n, ta t dizilerinin ya konteynelerin belirli bir yol takip etmelerini de isteyebilirler. güzergâhlar MADDE 4 1 ) karnesi himayesinde yap lan uluslararas ta malar için kullan labilecek transit ba lant yollar ile yükleme bo altma yerleri ek k -- 5 ek-6 da gösterilmi tir. karnesi himayesinde yabanc men eli ya ta yan ta tlar n bu yollar n nda seyretmeleri yasakt r. 2) Kaçakç k yap laca na dair ihbar, istihbarat, kuvtli üphe bulunmas ya gerek ta nan e ya ya gerekse ta hakk nda idarelerinde risk rilerinin mevcut olmas ile ATS cihaz n tak lmas hallerinde, karnesi himayesinde yabanc men eli e ya ya ta yan ta tlar n izleyece i güzergâhlar belirlemeye idareleri yetkilidir. Belirlenen bu güzergâh karnesinin 22 no.lu kutusuna yaz r. 3) kinci f krada krada belirtilen haller d nda nda ek k -- 5 ek-6 da belirlenen yollarda seyretmek ko uluyla, güzergâh k tlamas tlamas yap lamaz. 4 ) Ula rma Bakanl taraf ndan rilen özel izin belgesi ya özel yük ta ma izin belgesinde bir güzergâh belirlenmesi halinde, bu güzergâh idaresi taraf ndan esas al r ta tlar n bu güzergâh izlemeleri zorunludur. 5) Ek-5 te belirlenmi yollar d nda nda seyreden ta tlar ile ikinci kra hükümlerine göre belli bir güzergâh izlemesi giri ya hareket idarelerince zorunlu k nan nan ta tlar n, belirlenen güzergâh ihlal ettiklerinin Emniyet Jandarma birimleri taraf ndan tespiti halinde, bu durum karnesinin arkas na yaz r. 6 ) Güzergâh ihlali yapt tespit edilen ta tlar için 4458 say Kanununun 241 inci maddesinin alt nc kras gere ince para cezas uygulan r. Ayr ca, bu ta tlar fiziki kontrole tabi tutulur. 7 ) Güzergâh ihlallerinin tespitinde, ta firmalar taraf ndan kullan lan araç takip sistemlerinden de yararlan labilir. 8 ) Ta tlar n, ek-5 te yer alan stanbul, zmit, Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, Tekirda, Yalova, Gemlik, Mudanya, Band rma, zmir, Çe me, Mersin skenderun deniz giri -ç kap lar ndan ç yap lmak üzere sevk edilmeleri istenildi inde; sözkonusu deniz giri -ç kap lar bu Tebli de RO-RO olarak belirtilmi olsun ya da olmas n ta n talebi, giri ya hareket idarelerince bu Tebli hükümlerine göre kar lan r. 9 ) güzergahlar nda, jandarma polis birimleri taraf ndan kendi mevzuatlar gere ince yap lan kontroller s ras nda, ras nda, yetkililerince ta ta tatbik edilen mühürlerin sa lam olup olmad, halatlar nda kopukluk brandal ta tlar n brandalar nda sökük ya y rt k rt k olup olmad kontrol edilir. Belirtilen hususlarla ilgili olarak herhangi bir usulsüzlü ün tespiti ya kaçakç k ihbar n bulunmas halinde tutanak tutularak en yak n idaresine haber rilir. Haber rilen idaresi en k sa sa süre içinde personel görevlendirerek ta teslim al r RO-RO VE DEN Z G - Ç GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLER 16

17 RO-RO Olarak Belirtilmi dareleri MADDE 8 1 ) Giri ya hareket idaresi taraf ndan, lemleri tamamlan p var ya ç idaresine sevk edilecek ta n güzergâh kat etme süresi mevsim yol artlar na göre en uzun mesafe için; a) Nisan, May s, Haziran, Temmuz, A ustos, ustos, Eylül aylar nda azami 144, b) Ekim, Kas m, Aral k, Ocak, ubat Mart aylar nda azami 192 saate kadar belirlenir. Kaçakç k yap laca na dair ihbar, istihbarat, kuvtli üphe bulunmas, gerek ta nan e ya ya gerekse ta hakk nda idarelerinde risk rilerinin mevcut olmas ya ATS cihaz n tak lmas durumunda güzergâh katetme süresi olarak mümkün olan en k sa sa süre rilir 2 ) Ula rma Bakanl taraf ndan rilen özel izin belgesi ya özel yük ta ma izin belgesinde rilen sürelerin, birinci f krada krada belirtilen süreleri mas durumunda, Ula rma Bakanl nca rilen süre esas al r. 3 ) karnesinin 20 no.lu kutusuna transit için belirlenen süre yaz r. 4 ) Yukar da belirtilen esaslara göre rilen süreler geçtikten sonra var ya idaresine gelen ta t için 4458 say Kanununun 241 inci maddesinin ilgili f kralar kralar uyar nca para cezas uygulan r. Ayr ca, bu ta tlar fiziki kontrole tabi tutulur. 5 ) Giri ya hareket idaresince rilen transit süresinin, günlik, ar za, kaza, yol yap, yol kapanmas, hastalanma ya araç oförünün emniyeti suistimal suçu i lemesi lemesi ya ba ka bir nedenle geçirilmesi halinde, ilgililerin en yak n Emniyet, Jandarma, ya Sa k birimleri ile araç tamir bak ile ilgili yetkili servisler gibi ilgili mercilerden alacaklar belgelerle bu durumlar belgelendirmeleri halinde ya herkesçe bilinen ola anüstü hallerde belge aranmaks n 4458 say Kanununun 241 inci maddesinde öngörülen para cezas uygulanmaz Madde 23 makamlar, özel durumlar nda,karayolu ta tlar na, ta t dizilerine ya. konteynerlere kendi ülke topraklar üzerinde, masraflar ta taraf ndan ödenmek üzere, refakat edilmesini,karayolu ta tlar n, ta t dizilerinin ya konteynerlerin yüklerinin yol boyu süresince muayene edilmesini, talep edemezler. MADDE ) Ta nan e yan n yan n rgileri toplam n Sözle mesine göre tespit edilen azami teminat tutar mamas durumunda hiçbir ekilde memur refakati rilmez. 2) Ta nan e yan n yan n rgileri toplam n Sözle mesine göre tespit edilen azami teminat tutar mas ko uluyla; kaçakç k yap laca na dair ihbar, istihbarat, kuvtli üphe bulunmas ya gerek ta nan e ya ya gerekse ta hakk nda idarelerinde risk rilerinin mevcut olmas hallerinde; a) Öncelikle Araç Takip Sisteminden yararlan lmas yoluna gidilir. ATS cihaz n bulunmas halinde hiçbir ekilde memur refakati rilemez. b) lgili muhafaza idaresinde ATS cihaz n bulunmamas durumunda ise s e ; müdür yard mc n ba kanl nda en az üç ki iden olu an komisyon taraf ndan gerekçeli bir karar al nmak bu kararda ATS cihaz n bulunmad da belirtilmek suretiyle memur refakati rilebilir. 3 ) Memur refakati öngörülmesi halinde ta ya yaz bir belge rilmemi se, karnesinin 1 no.lu dipkoçan n 5 inci maddesine refakat ibaresi gerekçesi yaz r. 4 ) Memur refakati rilen ta malar ek-9 da yer alan listeye i lenerek lenerek ayl k olarak Genel Müdürlü e bildirilir 17

18 Madde 28 artl ibra Madde 28 için Aç klay Notlar Karnesinin kullan lmas kapsamay amaçlad levle, yani transit i lemi lemi ile s rl r rl r. Karnesi örne in, var ta kontrolu alt nda yalar n depolanmas için kullan lmamal r 1. Bir leminin sonland lmas Makamlar nca gecikmeksizin tasdik edilir. Bir leminin sonland lmas arts z ya arta ba olarak tasdik edilebilir. Sonland rman n arta ba olarak tasdiki ancak i lemi lemi ile ilgili olaylara dayand labilir. Bu olaylar karnesi üzerinde aç kça gösterilir. 2. yan n ba ka bir rejimi ya ba ka bir kontrol sistemi alt na al nd hallerde, bu rejimi ya kontrol sistemi kapsam nda tespit edilen tüm usulsüzlükler karnesi hamiline ya karne hamili ad na hareket eden herhangi bir ki iye yüklenemez MADDE 34-1 ) karnesindeki miktara göre eksik ya fazla ç kan kan kaplar ile dökme e yada yada 2009/15481 say Kanununun Baz Maddelerinin Uygulanmas Hakk nda Karar n 131 inci maddesinde belirtilen oranlar an eksiklik ya fazlal k için takibat yap r. karnesinin Volet-2 yapra dipkoçan n ilgili bölümlerine eksik ya fazla ç kan kan e ya ya miktar yaz r artl ibra edilmi tir erhi dü ülür. Ayr ca /Transit Takip Program n Volet-2 ekran na artl ibra e dildi kayd girilir artl ibra 2 ) Eksiklik ya fazlal a ili kin tutana n imzaland tarihte karnesi hamiline yap lan bildirim ile eksiklik ya fazlal n nedeninin üç ay içinde belgelendirilmesi istenir. E yan n yan n mahrecinden yüklenmedi i, yanl kla ba ka bir yere bo alt ld ya da kaza ya avarya sonucu kayboldu u ya çal nd na ili kin belgenin, e yan n yan n yüklendi i liman idaresi, acentesi, ta n bir kamu kurulu u olmas halinde bu kurulu ya yükleme esnas nda bu kurum kurulu lar n bulunmamas halinde ihracatç ya yüklemeyi yapan kurulu tan al narak e yan n yan n yüklendi i limandaki en büyük mülki idare amiri, idaresi, ticaret sanayi odalar, liman ba kanl, konsolosluk ya büyükelçiliklerden herhangi birisine tasdik ettirilerek karnesi hamili taraf ndan ibraz halinde, eksiklik ya fazlal k takibat sonland r. Bu f kra kra hükmünün uygulanmas nda Avrupa Birli inin tek bir bölgesinden olu tu u göz önünde bulundurulur. Üç ayl k takibat süresi talep halinde ilgili idaresi taraf ndan üç ay uzat r. Hakl sebebin varl halinde, bu süre idaresi taraf ndan bir ay daha uzat labilir. 3) Eksiklik ya fazlal a ili kin olarak, süresi içerisinde geçerli bir belge ibraz edilmesi halinde, karnesinin Volet l e t -- 2yapra na artl ibra kald lm r erhi dü ülür. Ayr ca /Transit Takip Program n Volet l e t -- ekran ndaki 2 artl artl ibra edildi kayd kald larak ibra edildi kayd girilir. 4) Eksikli e ili kin olarak, rilen süre içerisinde herhangi bir belge ibraz edilmemesi ya ibraz edilen belgelerin geçerli say lmamas halinde, idaresi taraf ndan eksik ç kan kan e yaya yaya isabet eden rgileri tahakkuk ettirilerek karnesi hamilinden tahsili yoluna gidilir. rgilerinin karnesi hamilinden tahsil edilememesi halinde, Sözle mesinin 11 inci maddesinin birinci kras ndaki süre dikkate al narak kefil kurulu nezdinde gerekli takibat yap r. 5) Fazlal a ili kin olarak, rilen süre içerisinde herhangi bir belge ibraz edilmemesi ya ibraz edilen belgelerin geçerli say lmamas halinde fazla ç kan kan ya, el konularak müsadere edilir e yan n yan n CIF ymeti kadar para cezas al r. Beyan fazlas ya için müsadere karar, idare amiri ba kanl nda, varsa bir müdür yard mc, bir muayene memuru bir memurundan olu an heyet marifetiyle al r. Müsadere karar al nan e ya ya hakk nda tasfiye hükümleri uygulan r. 6) karnesinde yer alan dökme e yaya yaya ili kin, 2009/15481 say Karar n 131 inci maddesinde belirtilen oranlar mayan eksiklik ya fazlal klar için takibat yap lmaz. 7) Kap adedi olarak beyana uygun, ancak say, ba, rl k gibi ölçülerinde beyana göre eksiklik ya fazlal k olan e ya ya için takibat yap lmaz. Madde Bu k sm n sm n hükümleri yaln z, bu Sözle menin 1 nci maddesinin (p) alt paragraf nda tarif edilen r ya havaleli yan n ta nmas nda uygulan r 2. Bu k m m hükümleri uyguland nda, hareket noktas ndaki daresinin rece i karara göre, r ya havaleli ya mühür tak lmayan ta tlarla ya konteynerlerle ta nabilir. 18

19 3. Bu k sm n sm n hükümleri ancak, hareket noktas ndaki idaresi yetkililerince, ta nan r ya havaleli ya ile bunlara ait aksam n tan mlar n mevcut tan mlamalara göre kolayca tesbit edilebilece ine ya bu e ya ya aksam n belirli bir iz b rakmadan rakmadan de tirilmelerini ya al nmalar önleyecek bir ekilde marka mühür vurulabilece ine kanaat getirildi i takdirde uygulan r. Madde 32 karnesinin kab bütün varaklar üzerinde ngilizce ya Frans zca büyük harflerle r ya havaleli ya kayd bulunur. IR IR IR HAVALEL HAVALEL HAVALEL YA YA YA Madde 41 karnesi manifestosunda belirlenen e yan n yan n kaza ya zorunlu nedenlerle tahribe u rad rad ya yerine konmayacak bir ekilde kayboldu u ya tabiat icab eksildi i hususu makamlar tatmin edecek ekilde ispatland takdirde, normal olarak ödenmesi gereken rgi resimler istenmez. MADDE 58-1) Kaza nedeni ile telef olan sahibi taraf ndan yurtd edilmek istenmeyen e ya ya gümrü e terk edilebilir. 2) Gümrü e terk edilen bu e ya ya 4458 say Kanunu ile Tasfiye Yönetmeli ine göre tasfiye hükümlerine tabi tutulur. 3) Kaza sonucu hasara u rayan rayan ta t, römork, yar römork konteynerin, mühürleri kopmu, yas da lm ya hareketini tehlikeye sokacak ekilde e yas yas kaym ise e; a) Bu kaza ya kayman n idaresine yak n bir yerde meydana gelmesi halinde; 1) idaresi taraf ndan görevlendirilecek nezaretinde e ya ya düzeltilir ta ta tekrar yüklenir. memur 2) Kaza sonucu e yan n yan n ayn ta t ile ta nmas imkâns z hale gelmi ise, e ya ya ta t onay belgesi ya konteyner onay plakas bulunan ba ka bir ta t ya konteynere yüklenir 3) (1) inci (2) nci alt bentlerde belirtilen durumlarda, e ya ya memuru taraf ndan muayene edilir. E yan n yan n karnesine uygun oldu unun tespit edilmesi halinde, yükü düzeltilen ta ta ya yeni ta ta mühür tatbik edilir. Ta t de ikli inde yeni ta n plakas karnesinin ilgili bölümüne yaz larak onaylan r. 4) karnesinde yer alan onayl rapor sayfas doldurulur ta t var ya ç idaresine sevk edilir. 5) Takibat gerektirir bir durumun tespiti halinde, ta ta yaya el konularak mevzuat gere ince i lem lem yap r. Ayr ca, bu husus giri ya hareket idaresine bildirilir. b) Kaza ya kayman n bir idaresine uzak bir yerde meydana gelmesi halinde; 1) Kayma halinde, görevli polis jandarma birimleri taraf ndan kayan e ya ya düzelttirilir tekrar ayn ta ta yüklenir. Duruma ili kin tutanak tutulur gerekli emniyet tedbirleri al narak ta t en yak n ya ilgili idaresine sevk edilir. Sevk edilen idaresinde ta t aç larak (a) bendinde belirtilen i lemler lemler yap r. 19

20 2 ) Kaza halinde, görevli polis jandarma birimleri taraf ndan gerekli emniyet tedbirleri al narak en yak n idaresinden görevli istenir ir. Görevli memuru geldikten sonra durum bir tutanakla tespit edilir ta t ya yükün aktar ld yeni ta ta mühür tatbik edildikten sonra üçüncü kran n (a) bendinde belirtilen i lemler lemler yap r. memurunun zaman nda gelmesinin mümkün olmad durumlarda (b) bendinin (1) inci alt bendi hükümleri uygulan r. 4 ) Bu madde hükümlerine göre e yan n yan n ba ka bir ta ta aktar lmas n gerekli oldu u ta t onay belgesi bulunan bir ta t temin edilemedi i durumlarda; e ya ya muayene edilir yan n karnesine uygun oldu unun tespit edilmesi halinde karnesi, ilgili bölümlerine gerekli me ruhat dü ülerek sonland r ta t transit beyannamesi kapsam nda sevk edilir. Ayr ca, bu husus giri ya hareket idaresine bildirilir C. Olaylar kazalar Yolda kaza sonucu mühürlerinin bozulmas e yan n yan n tahrip ya yok olmas halinde, en yak ndaki yetkilileri ile, e er er yak nda yoksa bulundu u ülkenin di er yetkilileri ile temasa geçilir. Yetkili makamlar en k sa sa zamanda Karnesi içinde yer alan onayl raporu düzenler Yükün bir ba ka ta ta ya konteynere aktar lmas gerektiren bir kaza halinde, bu aktar lma i lemi lemi 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkililerden birinin haz r bulunmas ile yap r. Bu yetkili onayl bir rapor düzenler. Karne r havaleli e ya ya sözlerini ta mad kça yerine geçen ta t mührü alt nda ta mac k için onaylanm ta t olmal r. Ta t mühürlenir mühürle ilgili ayr nt lar onayl rapor üzerinde belirtilir. E er er onaylanm ta t ya konteyner bulunmazsa yeterli günli in sa lanmas art ile e ya ya onaylanmam bir ta t ya konteynere nakledilebilir. Sonuncu halde bundan sonraki ülkenin yetkilileri yolculu un Karnesi himayesinde bu ta t ya konteynerle devam edip etmeyece i konusunda karar rir MADDE 59-1 ) Bu Tebli in 58 inci maddesinde belirtilen durumlar d nda nda e yan n, yan n, ba ka bir ta t ya konteynere aktar lmas n gerekli olmas halinde, bu aktarma idaresi nezaretinde yap r. 2) Aktarma; a) Ta t onay belgesi bulunan ba ka bir ta ta yap ld takdirde, e ya ya muayene edilerek yeni ta ta yüklenir ta ta mühür tatbik edilir. Yap lan i lem lem ile ilgili olarak tutanak düzenlenir karnesine gerekli me ruhat dü üldükten sonra ta n transitine ya da ç na na izin rilir. b) Ta t onay belgesi bulunmayan bir ta ta yap ld takdirde, karnesi, ilgili bölümlerine gerekli me ruhat dü ülerek sonland r ta t transit beyannamesi kapsam nda sevk edilir. Ayr ca, bu husus giri ya hareket idaresine bildirilir. Madde 42 Bir Akit Taraf, nedenlerini belirterek talepte bulundu u takdirde, bir ta mas ile ilgili Akit Taraflar n yetkili makamlar 40, nci madde hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli mevcut bilgileri bu Akit Tarafa rirler Yetkili makamlar, kefil kurulu larla yak n i birli i birli i içinde, karnesinin do ru kullan sa lamak için gerekli bütün tedbirleri al rlar. Bu amaçla, uygun ulusal uluslararas kontrol önlemleri alabilirler. Yetkili makamlarca bu çerçede al nan ulusal kontrol önlemleri, bunlar n Sözle me hükümlerine uygunlu unu inceleyecek olan Yürütme Kurulu na derhal bildirilir. Uluslararas kontrol önlemleri dari Komite taraf ndan kabul edilir. Madde 42 üçüncü mükerrer Taraf ülkelerin yetkili makamlar yetkilendirilmi kurulu lara, Ek 9, Bölüm 1, Madde 1 in (f) (iii) paragraf ndaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duyduklar bilgileri uygun ekilde sa larlar. Ek 10 özel durumlarda rilecek bilgileri düzenler. Madde 46 1.Bu Sözle mede belirtilen i lemlerinde, lemlerinde, personelinin hizmetleri için ücret rilmez z. Ancak, bu hizmetlerin bu i lemler lemler için tayin edilen gün, saat yerlerin nda yap lmas istisna te kil eder. 2. Akit Taraflar, idarelerinde, bozulabilir maddelerin i lemlerini lemlerini mümkün oldu u ölçüde kolayla rlar Madde 47 1 Bu Sözle me hükümleri, kamu ahlak, emniyeti, fz hhas ya sa ya teriner ya bitki sa n korunmas amac ile ulusal mevzuatta vazedilen k tlama tlama kontrollerin uygulanmas engellemedi i gibi, bunlara dayanarak ödenmesi gereken rgi resimlerin tahsilini de engellemez 2. Bu Sözle me hükümleri, ta mac kla ilgili di er ulusal ya uluslararas hükümlerin uygulanmas engellemez. Madde 47 için Yorum Kontrollerin uygulanmas Durumlar ya da gerçek riskler kontrolü gerektirdi inde, tüm kontroller minimumda rl vakalarda tutulmal r 20

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

MADDE 2 Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin başlığı Kapatma işleminin sonuçlandırılması olarak,

MADDE 2 Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin başlığı Kapatma işleminin sonuçlandırılması olarak, 20 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29717 TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/5) ESKİ YENİ MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali 177 1. (l) bendi 177 2. 180 1. 180 2. son cümle 180 3. 237 nci maddesinin üçüncü sına göre el konulan eşya, 2. Kaçakçılıkla

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TIR Karnesi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70 Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete de (İhracat: 2006/12) Sayılı Dahilde

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:3) NDE

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:3) NDE 20 Aralık 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28503 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:3) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT İŞLEMLERİ)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAKLI NÜFUS - Kişilerin nüfus kütüklerine yazılmamaları ve doğum olaylarının kanunda ön görülen süreler içerisinde nüfusa bildirilmemesi, saklı nüfus diye tanımlanan kişilerin varlığına neden olmaktadır.

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130310-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130310-5.htm Sayfa 1 / 6 10 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28583 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) (SERİ NO: 4) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5)

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI

ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI Amaç Madde 1 - Bu talimat 06.12.1961 tarihinde Brüksel'de düzenlenip, 14.09.1972 tarih ve 1619 Sayılı Kanun'la katılmamız uygun bulunan "Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/ 7 İstanbul, 10 Ocak 2007 KONU :2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı

2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı 2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Karar; serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

TIR Karnesi Nasıl Doldurulur

TIR Karnesi Nasıl Doldurulur TIR Karnesi Nasıl Doldurulur TIR karnesi kapsamında gerçekleştirilen taşımaya dair sorularınız için lütfen Kefil Kuruluşunuz ile irtibata geçiniz. İletişim bilgileri: TIR Acil Yardım Hattı TIR Sözleşmesinin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞ MAKİNELERİNİN TESCİL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞ MAKİNELERİNİN TESCİL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞ MAKİNELERİNİN TESCİL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Karaman Belediyesine ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

Seri No:61. 4 Nisan 2008 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 26837 TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 61) Amaç ve kapsam 1 / 17

Seri No:61. 4 Nisan 2008 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 26837 TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 61) Amaç ve kapsam 1 / 17 4 Nisan 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26837 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarl GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 61) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, 445 1 / 17 Götürü teminat MADDE 2 - (1)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türkiye İş Bankası

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri no:31)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri no:31) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri no:31) I-Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 71 ve 73 üncü maddeleri ve 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmi Gazete

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

İPOTEK, doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için, bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir.

İPOTEK, doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için, bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. İPOTEK, doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için, bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14

SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14 SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14 Konu : K Türü Yetki Belgesinin Alımında İndirimli Süre 31.12.2009 Tarihinde Bitiyor. Özü : 11.06.2009 tarih ve 27255 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Detaylı

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır. 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ 6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

AYLIKLARIN BANKA ARACILI IYLA ÖDENMES HAKKINDA GENEL TEBL

AYLIKLARIN BANKA ARACILI IYLA ÖDENMES HAKKINDA GENEL TEBL AYLIKLARIN BANKA ARACILI IYLA ÖDENMES HAKKINDA GENEL TEBL (SIRA NO: 1) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebli in amac, merkezi yönetim kapsam nda yer alan kamu idarelerinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ilgi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23.11.2015 tarih ve E.26267 sayılı yazısı.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ilgi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23.11.2015 tarih ve E.26267 sayılı yazısı. S-ığlek U3:walığ, göğe* ~non Gni Mucitıeluğu SAĞUIC HUMERERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KAMU SAGLIK TES SLERIRUHSATLAN1XP-MA DAIRE BAŞIC~ 14,01.'2016 10 22-97577348 455 01 - E 18 l Il l II l Il I 0001.201822 Ilgi:

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi Yüksek Öğretim Kurumlarında

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı