MENTAL VE FİZİKSEL BİR NEDENE BAĞLI KRONİK HASTALIK TANISI ALAN ÇOCUK VE ERGENLERİN EBEVEYNLERİNDE ANKSİYETE, DEPRESYON VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MENTAL VE FİZİKSEL BİR NEDENE BAĞLI KRONİK HASTALIK TANISI ALAN ÇOCUK VE ERGENLERİN EBEVEYNLERİNDE ANKSİYETE, DEPRESYON VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: Doç. Dr. Orhan ÜNAL TEZ DANIŞMANI: Uzm. Dr. Figen ATALAY MENTAL VE FİZİKSEL BİR NEDENE BAĞLI KRONİK HASTALIK TANISI ALAN ÇOCUK VE ERGENLERİN EBEVEYNLERİNDE ANKSİYETE, DEPRESYON VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ UZMANLIK TEZİ Dr. Mustafa Bahadır BAYRAMOĞLU İstanbul-2009

2 ÖNSÖZ Yetişmemde büyük emekleri geçen, bilgi, yetenek ve deneyimleri ile bana rehberlik eden, hekimlik sanatımı uygulamaya dönüştürmemde verdiği altın değerindeki derslerin önemini geç anladığım çok değerli hocam Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalı başkanı sayın Prof. Dr. Ercan Abay a, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörü sayın Doç. Dr. Orhan Ünal a, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Klinik Şefi sayın Uzm. Dr. Mecit Çalışkan a, eski koordinatörümüz 2. Dahiliye klinik şefi sayın Prof. Dr. Mustafa Yaylacı ya, 1.Genel Cerrahi Klinik Şefi sayın Doç. Dr. Mustafa Öncel e, Kadın Hastalıkları ve Doğum klinik şefi sayın Doç. Dr. M. Cem Turan a, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Şefi Doç. Dr. Gülnur Tokuç ve şef vekili Uzm Dr. Yasemin Akın a, olumlu eleştirileri için Doç Dr. Ekrem Orbay a, asistanlığım süresince beraber çalıştığım tüm klinik şef yardımcılarına, baş asistanlara, uzmanlara, asistan ve hemşire arkadaşlarıma, tez çalışmalarım esnasında sıkıştığım bir anda bana umduğunun çok ötesinde destek veren değerli arkadaşım sayın Dr. Hasret Ayyıldız Civan ve saygıdeğer eşi Dr. Murat Civan a, ve özellikle tez danışmanım Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinden sayın Dr. Figen Atalay a, manevi desteğini her an hissettiğim çok değerli arkadaşım sayın Taner Yücesoy a, son olarak tüm sıkıntılarımda hep yanımda olan aileme teşekkür ederim. Dr. Mustafa Bahadır Bayramoğlu İstanbul I-

3 İÇİNDEKİLER Önsöz......I İçindekiler..II Simge ve Kısaltmalar... IV Tablolar.V 1.Giriş ve Amaç Genel Bilgiler Depresif Bozukluklar Major Depresif Bozukluk Distimik Bozukluk Başka Türlü Adlandırılamayan Depresif Bozukluk Genel Tıbbi Bir Duruma Bağlı Duygudurum Bozukluğu Madde Kullanımının Yol Açtığı Duygudurum Bozuklukları 2.2. Anksiyete Patolojik Anksiyete Anksiyete Bozuklukları Yaygın Anksiyete Bozukluğu Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Akut Stres Bozukluğu Panik Bozukluğu (agorofobili, agorofobi ile birlikte olmayan) Fobik Bozukluklar ( özgül fobi, sosyal fobi, agorofobi) Obsesif Kompulsif Bozukluk Genel Tıbbi Duruma Bağlı Anksiyete Bozukluğu Madde Kullanımına Bağlı Anksiyete Bozukluğu Başka Türlü Adlandırılmayan Anksiyete Bozukluğu 2.3. Tükenme ve Tükenmişlik Zeka Geriliği Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Otistik Bozukluk Rett Bozukluğu Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu Asperger Bozukluğu Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk -II-

4 2.6. Çocukluk Çağı Kanserleri Lösemiler Gliyomlar Lenfoma Nöroblastoma 2.7. Çocuklarda Diabetes Mellitus Aile Hekimliği, Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Materyal ve Metod Bulgular Tartışma ve Sonuç Özet Abstract Ekler Kaynaklar.96 -III-

5 SİMGE ve KISALTMALAR 5-HIAA: 5-hidroksi-indolasetik asit 5-HT: serotonin Ach: asetilkolin ark. : arkadaşları ALL: akut lenfoblastik lösemi AML: akut miyeloid lösemi BAÖ: beck anksiyete ölçeği BDÖ: beck depresyon ölçeği BOS: beyin omurilik sıvısı BT: bilgisayarlı tomografi ÇÇK: çocukluk çağı kanserleri DA: dopamin DSM-IV-TR:Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: mental bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı 4. edition, text revision EEG: elektroensefalografi EKT: elektrokonvülsif tedavi GABA: gamma-aminobutirik asit HL: hodgkin lenfoma HIV: insan immun yetmezlik virüsü HVA: homovanilik asit ICD: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: hastalıkların ve bunlarla ilişkili sağlık sorunlarının uluslararası sınıflandırılması PET: positron emisyon tomografi MAO inh. : monoamin oksidaz inhibitörleri MHPG: 3-metoksi-4-hidroksifenilglikol MI: miyokard infarktüsü NA: noradrenalin NHL: nonhodkgin lenfoma PTSD: travma sonrası stres bozukluğu STAI 1-2: Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri YGB: yaygın gelişimsel bozukluklar -IV-

6 TABLO İNDEKSİ Tablo-1: DSM-IV-TR ye göre major depresif epizod tanı ölçütleri 12 Tablo-2: Anksiyetenin bilişsel, davranışsal ve bedensel bileşenleri 18 Tablo-3: DSM-IV-TR ye göre Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanı ölçütleri..21 Tablo-4: DSM-IV-TR ye göre Zeka Geriliği Tanı Ölçütleri...29 Tablo-5: DSM-IV-TR ye göre Otistik Bozukluğun Tanı Ölçütleri.31 Tablo-6: ÇÇK lar İçinde En sık Görülen Kanser Türlerinin Dağılımı Tablo-7: Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Pediatrik Tümör Kayıtları, Tablo-8: Tanıların Dağılımı.45 Tablo-9: Tanılara Göre Çocuklara İlişkin Özelliklerin Dağılımı.46 Tablo-10: Ebeveynlere İlişkin Özelliklerin Dağılımı..48 Tablo-11: Anne ve Babalarda Tanılara Göre Depresyon Dağılımı.50 Tablo-12: Gruplara Göre Annelere İlişkin Özelliklerin Değerlendirilmesi.51 Tablo-13: Gruplara Göre Babalara İlişkin Özelliklerin Değerlendirilmesi.53 Tablo-14: Gruplara Göre Annelerin Ölçek Puanlarının Değerlendirilmesi.55 Tablo-15: Gruplara Göre Babaların Ölçek Puanlarının Değerlendirilmesi.57 Tablo-16: Gruplarda Ayrı Ayrı Ebeveynlerin Ölçek Puanlarının Değerlendirilmesi..59 Tablo-17: Yaş Gruplarında Ayrı Ayrı Hastalık Tanılarına Göre Ölçek Puanlarının Değerlendirilmesi...62 Tablo-18: Eğitim Durumu Gruplarına Ayrı Ayrı Hastalık Tanılarına Göre Ölçek Puanlarının Değerlendirilmesi...65 Tablo-19: Evdeki Çocuk Sayısı ile Tanıların Ölçek Puanlarının Değerlendirilmesi...68 Tablo-20: Gelir Düzeyine Göre Tanıların Ölçek Puanlarının Değerlendirilmesi 72 -V-

7 1. GİRİŞ ve AMAÇ Aile, toplumun en temel birimidir. Ailenin, herhangi bir üyesindeki bir sorun, diğer tüm üyeleri de etkileyecektir. Çocuktaki kronik bir hastalık, bundan dolayı sadece çocukla sınırlı kalmayacak, üyelerin hepsini belirli koşullarda etkileyecektir (1). Çocuğun kronik bir hastalığa sahip olması, aile üyelerinin ciddi düzeyde stres yaşamasına neden olur. Bu stres, sosyal desteğin azlığı, iletişim zorlukları, maddi zorluklar ve aile yaşantısının bozulması gibi etkenlerle daha da artmaktadır. Kronik hastalıklı çocuğu olan anne-babalar, çocuklarının bakımı ve idaresi için farklı taleplerle karşı karşıyadır. Çocuğun kronik durumu, ailenin yaşamına etki eder ve yeni duruma uyum sağlamayı zorunlu kılar. Sosyal desteğin ve aile doyumunun azalması, iletişim güçlüklerini artırırken; öte yandan maddi zorluklar, aile yaşantısında bozuklukların yaşanmasına yol açar. Anne-baba için değerli olan çocuğun, sağlığındaki bir aksaklık ya da sorunun oluşmasının ardından, ebeveynler çeşitli emosyonel (duygusal) dönemlerden geçer. Bu dönemler öfke, çaresizlik, suçluluk, ümitsizlik, izolasyon, anksiyete, depresyon gibi acı veren duyguları içerir. Birçok teorisyen emosyenel değişikliklerin aşamalarını tanımlamıştır. Ancak farklı adlandırılsa da bu aşamaların benzer duygu ve tepkileri yansıttığı görülmektedir. Bunlardan Kubler-Ross un modelinin kullanımı daha yaygındır ve inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme dönemlerini içermektedir. Emosyonel sürecin aşamaları, her bireyde aynı sürelerle yaşanmadığı ya da bu aşamalar birbirinden keskin çizgilerle ayrılmadığı gibi, bir aşamaya tekrar tekrar dönmesi de mümkündür. Çocukta hastalık tanısını takiben aile üyeleri emosyonel zorlanma sürecinin farklı aşamalarında olabilir (2). Toros ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği bir araştırmada, kronik hastalığı olan çocukların anne ve babalarındaki depresyon ve anksiyete düzeyleri araştırılmış, kanser tanısı alan çocukların anne ve babalarında, diğer kronik hastalık tanılı çocukların anne ve babalarıyla sağlam çocuğa sahip anne ve babalardan daha yüksek depresyon ve anksiyete düzeyleri saptanmıştır (3). Yapılan başka bir çalışmada, zihinsel bozukluğa sahip çocukları olan ailelerin % 95 inde çocuklarının hastaneye yatırılışına karşı yoğun stres reaksiyonlarının görüldüğü; % 35 inde anksiyete, incinebilirlik gibi nörotik tepkilerinin olduğu; % 20 sinde yüksek düzeyde depresyon ve uyku sorunlarının görüldüğünü belirtilmektedir. Yine bu ailelerin % 45 inde bozuk aile dinamikleri ve % 50 sinde ise stresle ilgili bir bozukluk bulunmuştur (4). 1

8 Kronik hastalık, ailenin yaşam stillerini ve aile üyelerinin birbirleriyle ilişkisini değiştirir. Tüm bunlar, aile ve aile üyeleri üzerinde doğrudan veya dolaylı etkide bulunur. Duruma uyum sağlamaları için ailelerin, farklı tepkiler geliştirmeleri gerekir. Aile, kronik hastalığı olan çocuğun bakımı için temel kaynaktır ve anne-baba, günlük bakımı için çocuktan zorunlu olarak sorumludur. Anne-baba uyumu, diğer aile üyelerinin uyumu ve sağlığı için temel etkendir. Aile yaşantısının normal bir akış süreci vardır. Bu süreci, çocuk doğmadan önce veya kronik hastalık olmadan önce, tahmin etmek oldukça kolaydır. Ancak, özürlü bir çocuk ya da kronik hastalığı olan bir çocuk olduğunda bu sistem bozulmaktadır. Bu nedenle, ailenin bundan sonraki akışını tahmin etmek güçleşmektedir (1). Bu duruma, ailenin uyum sağlaması ve normal yaşantısını sürdürmesi, hem kronik hastalığı olan çocuğun sağlığı ve bakımı, hem de diğer aile üyelerinin sağlığı için önemlidir. Bu noktada annebaba uyumu, diğer aile üyelerinin uyumu ve sağlığı için temel özelliktedir. Uyum, annebabanın, çocuğun kronik hastalığına psikolojik, sosyal ve fizyolojik olarak uyum sağlama derecesi olarak tanımlanabilir (1). Bu uyumu sağlamada, hem sağlık elemanları, hem eğitim kurumları, hem de toplumun genelinin destek olması önemlidir. Bu araştırmada, mental (otistik bozukluk ve mental retardasyon) ve fiziksel bir nedene bağlı (çocukluk çağı kanseri, tip 1 diabet) kronik hastalık tanısı alan çocuk ve ergenlerin ebeveynlerinin yaşadığı emosyonel durumların düzeyi araştırılacak, gruplar arasında sosyodemografik ve psikiyatrik sorunlar açısından fark olup olmadığı bakılarak, hangi grubun daha çok psikiyatrik desteğe ihtiyacı olduğu sorusuna yanıt bulunmaya çalışılacaktır. 2

9 2. GENEL BİLGİLER 2.1. DEPRESİF BOZUKLUKLAR Depresif bozukluklar, duygudurum bozuklukları içinde yer alan bir hastalıktır. Grubun diğer öğeleri bipolar bozukluklar ve etyolojilerine göre adlandırılan iki bozukluk olarak, genel tıbbi bir duruma bağlı duygudurum bozukluğu ve madde kullanımının yol açtığı duygudurum bozukluğu biçiminde ayrılır. 1. Major depresif bozukluk 2. Distimik bozukluk 3. Başka türlü adlandırılamayan depresif bozukluk 4. Genel tıbbi bir duruma bağlı duygudurum bozukluğu 5. Madde kullanımının yol açtığı duygudurum bozuklukları MAJOR DEPRESİF BOZUKLUK EPİDEMİYOLOJİ: Major depresyonun, toplum örneklemlerinde, yaşam boyu ortaya çıkma olasılığının, kadınlar için %10-25, erkekler içinse %5-12 arasında olduğu bulunmuştur. Toplum örneklemlerinde, erişkinler için nokta prevalansının, kadınlar için %5-9, erkekler içinse %2-3 arasında olduğu saptanmıştır (5). Bu prevalans, birinci basamak kliniklerdeki hastalarda %5-10 iken diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik fiziksel hastalığı olan birinci bakım hastalarında %10-15 e kadar yükselmektedir. Distimik bozukluk birincil bakım hastalarında %3-6 oranında görülmektedir ve yaşlı kronik fiziksel hastalığı olan hastalarda oldukça yaygındır (6). Ülkemizde ilk epidemiyolojik alan araştırmaları 1963'te İstanbul'da Türkiye Akıl Hıfzısıhhası Cemiyeti tarafından 10,413 kişinin taranmasıyla ve yıllarında Ankara'da kırsal-yarı kırsal gecekondu bölgelerinde ön çalışma niteliğinde yapılmıştır. Daha sonraları uzmanlık tezi olarak gerçekleştirilen Demiriz, Hancıoğlu, Küey ve Altınöz'e ait yarı-kırsal ya da gecekondu bölgelerinde yapılan çalışmalar ile Doğan ve arkadaşlarının Sivas'ta gerçekleştirdikleri çalışmalarda depresyon yaygınlığı %8-20, ikincil depresyon yaygınlığı da %4-8 arasında bulunmuştur (7). 3

10 Sosyodemografik risk faktörleri (6): Yaş: Sonuçlar tutarlı bir şekilde depresyonun ilk ortaya çıkışı için erken erişkinlikte ortalama yaş olarak 27.4 olarak göstermiştir. Cinsiyet: Major depresyon, erkek erişkinlerle kıyaslandığında kadın erişkinler arasında iki kat sıklıkla gözlenir. Her ne kadar en yoğun olarak çalışılan ve sıkça tartışılan konular arasında olmaya devam etse de bu cinsiyet farkının nedeni bilinmemektedir. Varsayılan açıklamalar, hormonal farklılıklar, kişilik faktörleri ve sıkıntı verici yaşam olaylarıyla karşılamayı içerir. Oysa çocuklukta bu oran tersinedir: erkekler çocuklarında depresyon kız çocuklarına göre daha yüksek oranda gözlenir. Medeni durum: Genel sonuçta, epidemiyolojik çalışmalarda halen evli olanlarla karşılaştırıldığında hiç evlenmemiş olanların depresyon oranlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sosyoekonomik durum: Çalışmalar, düşük gelirli ve daha az eğitimli nüfusta depresyon insidansının daha yüksek olduğunu göstermiştir (8). Bununla birlikte, depresyon işsizliğe ve depresif epizodu uzatacak yoksulluğa doğru gidişe öncülük edebilir. Depresif belirtiler uzunlamasına çalışmalarda, çalışan genç erişkinler arasında sonradan ortaya çıkan işsizlik ve aile kazancının kaybı ile ilişkilendirilmiştir. Birisi diğerine neden oluyor olabilir ya da genel faktörler her ikisi için de artmış riskle ilişkili olabilir. Şehirde veya kırsal bölgede yaşamak: Bulgular karışıktır; ancak çoğu veri major depresyonun kırsal bölgede şehirli ortamlarda olandan daha az yaygın olduğunu ileri sürmektedir. Bu farkın nedeni suç, yasadışı maddelere ulaşım kolaylığı, işsizlik ve stresli yaşam olaylarının katkısı olabilir. Ailesel geçiş: Özgül olarak, aile çalışmaları major depresyon aile hikayesinin major depresyon riskinde belirgin artışla ilişkili olduğunu göstermiştir. Olumsuz yaşam olayları: Erken çocukluk travmaları ve olumsuz yaşam olayları toplumdaki yetişkinler arasında depresyonun başlamasında ve şiddetinde riskin artışıyla ilişkilidir. Bunlar arasında, çocuklukta fiziksel ve cinsel kötüye kullanım, ihmal, ayrılma veya ölümle olan ebeveyn kaybından kişiler arası ilişkilere, ailede, sağlıkta sıkıntı verici ve olumsuz yaşam olayları tutarlı olarak depresyon başlangıcıyla ilişkilendirilmiştir. 4

11 GİDİŞ Yeni bir major depresyonun öncü belirtileri genellikle anksiyete, uykusuzluk, üzüntülere kapılma, düşüncelere dalıp gitme ve sürekli aynı şeyleri düşünüp durmadır. Bir major depresyon dönemi geçirmiş bir kişinin yaşamı boyunca yeniden böyle bir dönem geçirme olasılığı %50 dir. İki major depresyon geçirmiş bir kişinin yeniden böyle bir dönem geçirme olasılığı %70-80 lere çıkmaktadır. Üç ya da daha çok dönem geçirmiş olanların böyle bir dönem geçirme olasılıkları çok daha yüksektir (9). Tek bir dönem geçiren ve bu dönemden sonra hastalık öncesi işlevsellik düzeyine geri dönmüş olan kişiler, yineleyen depresyonu olanlara göre daha az bipolar bozukluk geliştirirler. İlk major depresif dönemin bipolar bozukluğa dönüşebileceğine ilişkin öngörüde bulunulmasını sağlayan etkenler şunlardır: - İlk depresyon dönemi ergenlik yıllarında ortaya çıkmıştır. - Depresyon ağırdır ve psikotik özellikleri vardır. - Psikomotor retardasyon ve hiperinsomnia vardır. - Ailede bipolar bozukluk öyküsü vardır. - Antidepresan ilaçlar hipomaniye yol açabilmektedir. Tedavi edilmemiş depresyon dönemleri 6-24 ay sürer. Depresyon geçiren kişilerin %66 sında belirtiler yatışır ve hastalık öncesi işlevsellik düzeyine geri dönülür. Hastaların %5-10 unda tam bir depresyon dönemi 2 yıldan daha uzun sürer, yine hastaların %20-25 inin depresyon dönemleri arasında kısmi düzelmeleri olur. Doğal izlem çalışmaları, major depresyonu olanların %40.3 ünün bir yıl sonra da aynı tanıyı aldığını, %2.6 sının distimi tanısı aldığını, %16.7 sinin kısmi düzelme gösterdiğini ve %40.4 ünün major depresyon tanı ölçütlerini artık karşılamadığını göstermektedir. Kişilik bozuklukları, alkol ya da madde kötüye kullanımı, organisite ya da tıbbi bir hastalığın varlığı sonlanımın daha kötü olacağını ve hastalık dönemlerinin yinelenmesine yol açabileceğini düşündürür. ETYOLOJİ: Major depresyonun etyolojisini daha iyi anlayabilmek için genetik, nörobiyolojik ve psikososyal bakış açılarının bakılması gerekir: 5

12 Depresyonun genetik kuramı: Klinik ve genetik epidemiyolojik çalışmalar, major depresyonun, birçok genetik ve çevresel etkenin öneminin olduğu çok etkenli bir bozukluk olduğunu düşündürmektedir (9). Depresyonun nörobiyolojik kuramı: Duygudurum bozukluğu olan hastaların kanlarındaki, idrarlarındaki ve beyin omurilik sıvılarındaki (BOS) biyojenik amin [noradrenalin (NA), serotonin (5-HT), dopamin (DA), gamma-aminobutirik asit (GABA), asetilkolin (Ach)] metabolitlerinin [3-metoksi-4-hidroksifenilglikol (MHPG), 5-hidroksi-indolasetik asit (5-HIAA), ve homovanilik asit (HVA) gibi] çeşitli bozukluklarının olduğu gösterilmiştir. Elde edilen bu veriler, duygudurum bozukluklarında biyojenik aminlerin heterojen bozukluklarının olduğu varsayımı ile uyumludur. Sözgelimi, intihar ederek ve intihar dışı nedenlerle ölen depresyondaki kişilerin postmortem çalışmalarında serotoninin başlıca metaboliti olan 5-HIAA e bakılmış; intihar ederek ölen depresyondaki kişilerin BOS ında 5-HIAA in azalmış olduğu saptanmıştır. Bu veri, intihara ve eşlik eden dürtüselliğe ve saldırganlığa serotonerjik sistem düzenlenme bozukluğunun eşlik ettiğini göstermiştir. Duygudurum bozukluklarında yeri olan en önemli nöroendokrin eksenler adrenal, tiroid ve growth hormon eksenleridir. Bunların yanı sıra duygudurum bozukluğu olan hastalarda gösterilmiş olan diğer nöroendokrin bozukluklar, melatoninin nokturnal sekresyonunun azalması, triptofan uygulanmasıyla prolaktin salıverilmesinin azalması, folliküler stimule edici hormon (FSH) ve lüteinizan hormonun (LH) bazal düzeylerinin azalması ve erkeklerde testosteron düzeylerinin azalmasıdır (5, 9). Biyolojik araştırmalar, duygudurum bozukluklarının limbik sistem, bazal ganglionlar ve hipotalamusun patolojilerinden kaynaklandığı kuramını destekler. Bazal ganglion ve limbik sistemin nörolojik bozukluklarında depresif belirtiler görülmektedir. Limbik sistemin duygularla, bazal ganglion bozukluklarının postür, motor yavaşlama ve minor kognitif bozukluklarla ilişkili olduğu, hipotalamustaki değişikliklerin somnia, iştah, cinsel davranış, çeşitli endokrin ve kronobiyolojik değişikliklere sebebiyet verdiği saptanmıştır (5). Psikososyal kuram: Psikanalitik kuramda Freud a göre, yaşamın ilk yıllarında kişilerarası ilişkilerden kaynaklanan düş kırıklıkları, erişkinlik yaşamında ambivalan sevgi ilişkilerinin doğmasına yol açarak depresyona yatkınlık sağlar. Erişkinlik yaşamında da gerçek kayıplar ya da kayıp tehditleriyle karşılaşma depresyonu tetikler. Depresyona yatkın olan kişiler oral bağımlı kişilerdir ve sürekli bir narsistik doyum arayışı içindedirler. Öte yandan Bibling, depresyonun içe yönelmiş agresyonla herhangi 6

13 bir ilişkisi olmayan birincil bir duygulanım durumu olduğunu öne sürmüştür. Depresyonun ülküler ve gerçeklik asındaki gerginlikten kaynaklandığını düşünmüştür. Ona göre narsistik beklentilerin olduğu üç alanda (değerli ve sevilen biri olmak, güçlü ve üstün biri olmak ve iyi, seven biri olmak) benlik saygısının düşmesi klinik depresyonu tetikleyecektir (5). Beck in bilişsel üçlüsünde; kişinin, kendisi, dünyası ve o sıradaki durumu sonucunda geleceği hakkında olumsuz bakış açısı vardır. Bu bilişsel çarpıtmalara ve olumsuz benlik algılamalara, diğer bir değişle olumsuz yerleşik düşüncelere (şemaların) sebebiyet vermekte ve bu sebeple kişilerin stresli olayları, geçici olmaktan çok sürekli olarak algılamalarıyla ve yaşamlarının bir bölümüne değil, tümüne yansıtmalarına neden olur (9). KLİNİK ÖZELLİKLER Hastaların hareketlerinde yavaşlama, yüz ifadesinde donuklaşma, bakışlarında sabitleşme ve göz hareketlerinde azalma saptanır. Duruşları kambur, başları öne eğik, omuzları düşük, yüzleri hareketsiz, alınları kırışıktır, sürekli yere bakıyorlardır. Nazolabial olukları belirgindir, ağız kenarlarının çökkünlüğü hastaya derin bir elem ifadesi verir. Hastanın yüzünde bir tedirginlik, bir şaşkınlık ifadesi olabilir. Ancak, yaşlı hastalarda, psikomotor ajitasyon da görülebilir. Ellerini oğuşturup durma ve saç çekme, ajitasyonun en sık görülen semptomlarıdır. Hastalar giyimlerine özen göstermemiş olabilir (5). Genellikle herhangi bir bilinç bozukluğu belirtisi göstermezler. İleri derecede ağır depresif stuporda hastalarda bilinç sislenmesi görülebilir. Hastaların çoğunun kişi, yer ve zaman yönelimleri yerindedir. Unutkanlık bellek muayenesinde depresif hastaların tipik bir yakınmasıdır. Bozukluğun, dikkatini ve düşüncelerini toparlama ve belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma güçlüğü ile ilişkisi olduğu düşünülebilir. Özellikle yaşlılarda ağır depresyonlarda kognitif bozukluklar demansta görülenlere benzer olabilir. Buna depresif psödodemans adı verilir. Düşüncelerini toparlayamama, dikkatini ve düşüncelerini belirli bir konu üzeride yoğunlaştıramama, depresyonun sık görülen bir belirtisidir. Bu belirti, major depresif epizodun düzelmesi sırasında en geç ortadan kalkan belirtilerden biridir. Ağır depresyondaki hastalarda çeşitli algı bozuklukları görülebilir. İllüzyonlar, vücut görünümü algısındaki değişiklikler, depersonalizasyon, derealizasyon ve belirgin hallüsinasyonlar (hastaların %25 inde) 7

14 olabilir. Hallüsinasyonları olan hastaların psikotik düzeyde bir depresyonlarının olduğundan söz edilir. Hallüsine sesler genellikle hastaya intihar etmesini söyler (5). Hastaların konuşmaları yavaşlamıştır, konuşma sanki büyük bir çabayı gerektiriyor gibidir, ses tonları alçalmıştır; sorulan sorulara tek bir sözcükle yanıt verme ve gecikmeli olarak yanıt verme eğilimindedirler. Hastaların yaklaşık %10 unda düşünce sürecinin durması (blok), ağır düşünce içeriği yoksulluğu, konuşma azlığı ve ağır çevresel konuşma ile belirli, belirgin düşünce süreci bozukluğu semptomları görülebilir. Depresif stuporda (hastanın hiç hareket etmediği, konuşmadığı, idrarını tutamadığı ve yemek yemeyi reddettiği durum) hasta mutizm içinde olabilir. Ajite hastalarda konuşma içeriği ölüm ve felaketler üzerine kuruludur. Depresif hastalar, kendileri, diğer insanlar ve gelecekleri hakkındaki olumsuz yargılarına ters düşen kanıtları görmezden gelirler ve düşünce biçimlerini doğruluyormuş gibi görünen ufak aksilikler üzerinde dururlar. Hiçbir şey değişmeyecek inancıyla kötü bir durumu düzeltmek için herhangi bir girişimde bulunmazlar. Düşünce içerikleri genellikle, hezeyan düzeyinde olmayan, kayıp, pişmanlık, suçluluk, intihar, ölüm düşünceleri ile yüklüdür. Kendilerine olan güvenlerini yitirmişlerdir. Benlik saygısında azalma depresif hastaların çoğunda görülen bir belirtidir. Depresyonda kişinin kendisine yönelik olumsuz algısı yanlış giden her şeyden kendisini sorumlu tutması ile birlikte hiçbir şeyi doğru yapamayacakmış duygusu içinde olması ile birliktedir. İntihar, dayanılması, katlanılması zor duygu ve düşüncelerden tek kurtuluş yolu olarak da görülebilir. İntihar düşünceleri, depresif duygudurumdaki diurnal varyasyona uygun olarak sabahın erken saatlerinde çok daha yoğundur. Depresyondaki hastaların çoğu, kendilerinin ve başkalarının yer aldığı dünyayı, tek boyutlu ve siyah beyaz olarak görmeye indirgeyen temel varsayımlara saplanıp kalırlar. Ufak bir aksilik, ulaşılması zor beklentileriyle ilgili olarak onları düş kırıklığına uğratırsa hemen bir genellemeye giderler (hiçbir zaman mutlu olamayacağım ya da hiç kimse beni sevmiyor gibi) ve genel bir umutsuzluk ve depresyon duygusu yaşarlar. Olguların yaklaşık %25 inde depresyona hipokondriazis eşlik eder (maskeli depresyon). Bu belirti daha çok yaşlı depresif hastalarda görülür başlıca yakınma olarak geliyorsa tedavisi güçtür. Tedaviye dirençli, geçmek bilmeyen ağrı özellikle baş ağrısısıktır. Kuruntular, takıntı (obsesyonel) düşünceler, sürekli üzüntü çektiklerine ilişkin düşünceler ya da fobiler, depresyon sırasında yeni belirtiler olarak karşımıza çıkabilir. İşleri, aileleri, para durumları ve kendi sağlıkları konusunda kuruntuları vardır. Her türlü 8

15 konuya karamsar ve umutsuz bir bakış açısıyla yaklaşırlar. Geviş getirircesine bütün bunları düşünüp dururlar (obsesif ruminasyon). Hezeyanları olan hastaların psikotik düzeyde bir depresyonlarının olduğundan söz edilir. Depresif duygudurumla uyumlu hezeyanların duygudurumuna uygun (mood congruent) olduğundan söz edilir. Aşırı güçlü, bilgili ve değerli olma, edilgenlik düşünceleri, paranoid hezeyanlar gibi duygudurumuna uygun olmayan (mood incongruent) hezeyanlar da daha düşük bir sıklıkla görülebilir (5). Depresif duygudurum, olağan mutsuzluk duygusundan nitelik olarak oldukça farklıdır. Yaşanan duygunun hoş olmamasının (disfori) yanı sıra ıstırap veren, acı çekilmesine yol açan bir yanı da vardır. Elem-keder, hüzün ve hastanın ağırlaştığı duygusu aşağı yukarı bütün depresyonlarda görülen ortak belirtilerdir. Hiçbir şeyden zevk alınamayan ileri derecede ağır durumlarda hastanın anhedonik olduğundan söz edilir. Diğer yandan, benmerkezcidirler; başkaları onları pek ilgilendirmez; ancak yalnız kalmayı istiyor olmakla birlikte başkalarına regresif bağımlılıkları vardır. Hastaların yarısı depresif duyguların varlığını inkar edebilir ve depresyondaymış gibi görünmeyebilir (gülümseyen depresyon). Bu hastalar genellikle aileleri ya da işverenleri tarafından, toplumdan uzaklaşmaları ya da üretkenlik ve etkinliklerinde düşme olması nedeniyle hekime getirilirler. Hastaların birçoğu gün içinde durgudurum değişiklikleri gösterir. Uykuya dalmakta zorluğu az olan, ancak sık uyanmaları olan ve sabah erken uyanan hastalar daha çok sabahları kendilerini kötü hissederler (diurnal ritm). Uykuya dalmakta zorluğu olan ancak sık uyanmaları olmayan hastalar sabahları kendilerini daha iyi hissederler ve akşama doğru giderek kötüleşirler (ters diurnal ritm). Olguların %70-80 inde depresyona anksiyete eşlik eder. Hastaların %20 sinde ise panik atakları gelişir. Hastalar yorgunluk ve bitkinlikten yakınırlar, letarjiktirler. Kollarını ve bacaklarının ağırlaştığını ve enerjinin vücutlarından sanki çekilmiş gibi olduklarını söylerler. Ağır depresif hastalarda ise belirgin bir psikomotor ajitasyon görülebilir. Hasta bir türlü gevşeyememe, sakin oturamama, kıpır kıpır olmaktan, aşırı sinirli olmaktan yakınır. Retardasyon daha geçlerde görülürken, ajitasyon büyük sıklıkla yaşlı hastalarda gözlenir. Kişinin alkol alma davranışlarında önemli bir değişiklik olması da depresyona girmiş olabileceğinin bir işareti olarak görülebilir. Daha önce alkolizm tanısı almamış orta yaşlı bireylerin birden bire çok fazla alkol almaya başlamaları depresyondan ötürü olabilir. 9

16 İnsomnia %90 hastada gözlenir. Toplam uyku süresi azalır. Bazı olgular uyudukları halde sabah dinlenmemiş olarak uyanırlar. Az sayıda olgu hiperinsomia gösterir. Ayaktan tedavi gören hastaların %40-60 ında, yatarak tedavi gören hastaların yaklaşık %90 ında uyku EEG si anormallikleri bulunabilmektedir. En sık görülen polisomnografik bulgular arasında, 1) uykuya dalma süresinde uzaman, gece uyanmalarında artma ve sabah erken uyanma gibi uyku sürekliliği bozuklukları; 2) hızlı göz hareketleri uykusu olmayan (NREM: non rapid eye movement) evre 3 ve 4 uykusunda (yavaş dalga uykusu) azalma, yavaş dalga etkinliğinin ilk NREM döneminden kayması, 3) hızlı göz hareketleri (REM: rapid eye movement) latansında azalma (yani ilk NREM döneminin süresinin kısalması), 4) fazik REM etkinliğinde (yani REM sırasında olan gerçek göz hareketlerinin sayısı) artma, 5) gecenin erken dönemlerinde REM uykusunun süresinde artma, vardır (10). İştah genellikle azalmıştır ve belirgin kilo kaybı ile sonuçlanır, ancak bazen iştah artışı da olabilir. Depresyondaki çoğu hasta daha önce çok sevdiği yiyeceklerden artık eskisi kadar zevk almaz. Kabızlık, az yemek yemeye ve su içmeye bağlı olabileceği gibi etkinlik düzeyinde azalmaya bağlı olarak da ortaya çıkan sık görülen bir yakınmadır (5). Cinsel istek kaybı da depresyondaki hastalarda görülebilir. Erkeklerde genellikle cinsel istek ve cinsel etkinlik azalmış ta da tümüyle ortadan kalkmıştır, sertleşmeme sorunu ortaya çıkabilir. Kadınlarda ise bir ilgi ve istek olmaksızın cinsel etkinlik sürdürülüyor olabilir. Kadınlarda mensturasyon bozuklukları olabilir, amenore, dismenore, menometroraji gözlenebilir. TANI Major depresyon tanısının konmasında Amerika Birleşik Devletleri inde daha çok DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: mental bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı) kullanılırken, Avrupa da daha çok Dünya Sağlık Örgütü nün yayımladığı ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: hastalıkların ve bunlarla ilişkili sağlık sorunlarının uluslararası sınıflandırılması) sınıflama dizgeleri kullanılmaktadır. Bu iki sınıflama büyük ölçüde birbirine benzemektedir (5, 9-11). Şu anda DSM nin en son biçimi olarak DSM-IV-TR (4. edition, text revision), ICD nin en son biçimi olarak da ICD-10 kullanılmaktadır. DSM-IV-TR beş eksenli bir sınıflama sistemidir. Eksen 1: Klinik bozukluk; Eksen 2: kişilik bozuklukları ve mental 10

17 retardasyon; Eksen 3: genel tıbbi bozukluklar; Eksen 4: psikososyal ve çevresel sorunlar; Eksen 5: işlevselliğin genel değerlendirilmesidir. DSM ye göre major depresif bozukluk bir ya da birden fazla major depresif epizodla belirlidir. DSM-IV-TR ye göre major depresif epizod tanı kriterleri tablo-1 de gösterilmiştir (5, 9-11). DSM ye göre tanı adının kaydedilmesi: Bozukluğun adı (örn. major depresif bozukluk, distimik bozukluk)) Epizod sayısı (tek bir major depresif epizod, rekküran major depresif epizod) O sıradaki (ya da en son) duygudurum epizodunun klinik durumunu tanımlayan belirleyiciler (örn. hafif, orta derecede, psikotik özellikleri olmayan, ağır, psikotik özellikleri olan ağır, kısmi remisyonda, tam remisyonda) En son epizoda uygulanan bütün belirleyiciler (melankolik özellikli, postpartum başlangıçlı, kronik, katatonik özellik gösteren, atipik özellik gösteren) Rekürran epizodların gidişine uygulanan bütün belirleyiciler (uzunlamasına gidiş belirleyicileri [epizodlar arası tam düzelme olan ya da olmayan], mevsimsel yapı gösteren, hızlı döngülü) Örn Major depresif bozukluk, Rekküran, Orta derecede, Atipik özellik gösteren, Mevsimsel yapı gösteren, Epizodlar arası tam düzelme olan TİPLERİ Psikotik özellikleri olan ağır major depresif bozukluk: Burada hastada hezeyan ya da halüsinasyonlar gibi psikotik belirtiler görülür. Bu psikotik belirtiler büyük bir sıklıkla duyguduruma-uygun olmakla birlikte, duyguduruma-uygun olmayan psikotik belirtiler de görülebilir. Antidepresan ilaçların yanı sıra, antipsikotik ilaçların da psikotik belirtiler geçene dek tedaviye eklenmesi gerekir. Elektrokonvüsif tedavi (EKT) de diğer tedavi seçeneğidir (5, 9, 11). Katatonik özellikler gösteren major depresif bozukluk: Hareketsizlik (katalepsi ya da stupor), aşırı motor etkinlik (amaçsız), negativizm ya da mutizm, istemli davranışlarla acayiplikler olması (postur alma, kalıplaşmış yineleyici davranışlar, mannerizm ya da grimas) ya da ekolali/ekopraksi gibi belirtilerin görülebildiği major depresif bozukluk türüdür. EKT özellikle bu durumda etkilidir. 11

18 Tablo-1 : DSM-IV-TR ye göre major depresif epizod tanı ölçütleri (10) A) İki haftalık bir dönem sırasında, daha önceki işlevsellik düzeyinde bir değişiklik olması ile birlikte aşağıdaki semptomlardan beşinin (ya da daha fazlasının) bulunmuş olması; semptomlardan en az birinin ya (1) depresif duygudurum ya da (2) ilgi kaybı ya da artık zevk alamaması, olması gerekir. Not: Açıkça genel tıbbi bir duruma bağlı olan ya da duyguduruma uygun olmayan hezeyan ya da halüsinasyon semptomlarını katmayınız. 1. ya hastanın kendisinin bildirmesi (örn. kendisi üzgün ya da boşlukta hisseder) ya da başkalarının gözlemesi (örn. ağlamaklı bir görünümü vardır) ile belirli, hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren depresif duygudurum 2. hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren, tüm etkinliklere karşı ya da bu etkinliklerin çoğuna karşı ilgide belirgin azalma ya da artık bunlardan eskisi gibi zevk alamıyor olma (ya hastanın kendisinin bildirmesi ya da başkalarınca gözleniyor olması ile belirlendiği üzere) 3. perhizde değilken önemli derecede kilo kaybı ya da kilo alımının olması (örn. ayda, vücut kilosunun %5 inden fazlası olmak üzere) ya da hemen her gün iştahın azalmış ya da artmış olması. 4. hemen her gün, insomnia ya da hipersomnia olması 5. hemen her gün, psikomotor ajitasyon ya da retardasyonun olması (sadece huzursuzluk ya da ağırlaştığı duygularının olduğunun bildirilmesi yeterli değildir, bunların başkalarınca da gözleniyor olması gerekir) 6. hemen her gün, yorgunluk-bitkinlik ya da enerji kaybının olması 7. hemen her gün, değersizlik, aşırı ya da uygun olmayan suçluluk duygularının (hezeyan düzeyinde olabilir) olması (sadece hasta olmaktan ötürü kendini kınama ya da suçluluk duyma olarak değil) 8. hemen her gün, düşünme ya da düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma yetisinde azalma ya da kararsızlık (ya hastanın kendisi söyler ya da başkaları bunu gözlemiştir.) 9. yineleyen ölüm düşünceleri (sadece ölmekten korkma olarak değil), özgül bir tasarı kurmaksızın yineleyen intihar etme düşünceleri, intihar girişimi ya da intihar etmek üzere özgül bir tasarının olması B) Bu semptomlar bir mikst epizodun tanı ölçütlerini karşılamamaktadır. C) Bu semptomlar klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur. D) Bu semptomlar bir madde kullanımının (örn. kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun (örn. hipotiroidizm) doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir. E) Bu semptomlar yas la açıklanamaz, yani sevilen birinin yitirilmesinden sonra bu semptomlar 2 aydan daha uzun sürer ya da bu semptomlar, belirgin bir işlevselsel bozulma, değersizlik düşünceleriyle hastalık düzeyinde uğraşıp durma, intihar düşünceleri, psikotik semptomlar ya da psikomotor retardasyonla beraberdir. 12

19 Melankolik özellikler gösteren major depresif bozukluk: Hemen hiçbir şeyden zevk almama ya da geçici olarak bile olsa kendini iyi hissetmeme ile belirlidir. Çok ağır bir depresif duygudurumun olmasının yanı sıra sabah erken uyanma olur, hasta sabahları kendisini çok daha kötü hisseder (diurnal ritm), psikomotor retardasyon ya da ajitasyon, iştahsızlık ya da kilo kaybı ve suçluluk duyguları gibi belirtiler görülür. Major depresif bozukluğun somatik tedavilere iyi yanıt veren türüdür (5, 9, 11). Atipik özellikler gösteren major depresif bozukluk: Klasik atipik özellikler aşırı yeme ve aşırı uyumadır. Ters negatif semptomlar olarak da adlandırılan bu tür semptomları olanlar için, histeroid disfori tanısı da kullanılmaktadır. Atipik özellikler gösteren hastaların hastalıkları daha erken yaşlarda başlar, daha fazla bir psikomotor yavaşlama görülür, bu kişilere daha büyük bir sıklıkla, birlikte bir panik bozukluğu, madde kötüye kullanımı ya da bağımlılığı ve somatizasyon bozukluğu tanısı konur. Bu hastalarda büyük bir sıklıkla anksiyete semptomları da görülür. Bu kişilerin depresif duygudurumlarında geçici düzelmeler olabilir, kişilerarası ilişkilerinde reddedilmeye karşı aşırı duyarlıdırlar. Atipik özellikler gösteren hastalar trisiklik ilaçlardan çok monoamin oksidaz inhibitörlerine (MAO inh.) yanıt verirler. Postpartum başlangıçlı major depresif bozukluk: Doğum yaptıktan sonraki 4 hafta içinde bir major depresif epizod başlarsa postpartum başlangıçlı belirleyicisinin kullanılması gerekir. Mevsimsel yapı gösteren rekürran major depresif bozukluk: Mevsimsel yapı gösteren duygudurum bozukluğu hipersomnia, karbonhidrat arama davranışı, aşırı yemek yemei kilo alma ve yorgunluk-bitkinlikle belirlidir. Burada major depresif bozukluğun başlaması ve remisyona girmesi ile yılın belirli bir zamanı arasında düzenli bir ilişki vardır. Sözgelimi epizodlar düzenli olarak sonbaharda ya da kışın ortaya çıkmakta, ilkbaharda düzelmektedir. Işık terapisinin özellikle yararlı olduğuna ilişkin çok sayıda yayın vardır. AYIRICI TANI Manik, mikst ya da hipomanik epizod geçirildiğine ilişkin bir öykü alınması major depresif bozukluk tanısının konmasını olanaksızlaştırır. Hipomanik epizodların 13

20 varlığı (manik epizod geçirildiğine ilişkin bir öykü olmadan) bipolar II bozukluğu tanısı konması gerektiğini gösterir. Manik ya da mikst epizodların varlığı (hipomanik epizodlar olsun ya da olmasın) bipolar I bozukluğu tanısı konmasının gerektiğini gösterir. Belirgin irritabl duygudurumla giden major depresif epizodların irritabl duygudurumunun görüldüğü manik epizodlardan ya da mikst epizodlardan ayırt etmek zor olabilir. Böyle bir ayrım manik semptomların olup olmadığını belirlemek için dikkatli bir klinik değerlendirme yapılmasını gerektirir. Hem manik epizod için, hem de major depresif epizod için (2 haftalık süre dışında) tanı ölçütleri, en az bir haftalık bir dönem için hemen her gün karşılıyorsa bu mikst epizodun varlığını gösterir (5). Major depresif bozukluktaki major depresif epizodlar genel tıbbi bir duygudurum bozukluğundan ayırt edilmelidir. Duygudurum bozukluğunun özgül bir genel tıbbi durum (örn. multipl skleroz, inme, hipotiroidizm) doğrudan fizyolojik bir sonucu olduğu yargısına varılırsa tanı genel tıbbi bir duruma bağlı duygudurum bozukluğu olacaktır. Böyle bir belirleme öyküye, laboratuar bulgularına ya da fizik muayeneye göre yapılır. Depresif septomların genel tıbbi durumun doğrudan fizyolojik bir sonucu olmadığı yargısına varılırsa birincil duygudurum bozukluğu eksen I de (örn. major depresif bozukluk) ve genel tıbbi durum eksen III de kaydedilir (örn. miyokard infarktüsü). Madde kullanımının yol açtığı duygudurum bozukluğu bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç ya da toksin) duygudurum bozukluğuyla etyolojik olarak ilişkili olduğu yargısına varılmasıyla major depresif bozukluktaki major depresif epizodlardan ayırt edilir. Distimik bozuklukla major depresif bozukluk, bozukluğun şiddetine ve süregenliğine göre ayırt edilir. Major depresif bozuklukta, depresif duygudurum en az 2 haftalık bir dönemde, hemen her gün, yaklaşık gün boyu sürerken; distimik bozuklukta en az 2 yıllık bir sürede hemen her gün bulunuyor olmalıdır. Distimik bozuklukla major depresif bozukluk benzer semptomlar gösterdikleri için ve başlangıçlarını, sürelerini, sürekliliklerini ve şiddetlerini geriye dönük olarak değerlendirmek kolay olmadığı için aralarında bir ayrım yapmak özellikle zor olur. genellikle major depresif bozukluk kişinin olağan işlevselliğinden ayırt edilebilen bir ya da birden çok, birbirinden ayrı major depresif epizoddan oluşurken distimik bozukluk birkaç yıldır süregelen kronik ve daha az ağır olan depresif semptomlarla belirlidir. Kronik depresif semptomların ilk başlangıcı major depresif epizodun tanı ölçütlerini tam karşılayacak derecede ağır ve çok sayıda ise tanı major depresif bozukluk, kronik (tanı ölçütleri hala 14

21 karşılanabiliyorsa) ya da major depresif bozukluk, kısmi remisyonda (tanı ölçütleri artık karşılanamıyorsa) olacaktır. İlk major depresif epizoddan önce distimik bozukluk bulunmuşsa (yani distimik semptomların ilk 2 yılında major depresif epizod ortaya çıkmamıştır) ya da distimik bozukluğun başlamasından önce major depresif bozukluk tam remisyona girmişse (yani en az 2 ay süreyle) ancak o zaman major depresif bozukluktan sonra distimik bozukluk tanısı konabilir (5). Şizoaffektif bozukluk, belirgin duygudurum semptomlarının olmadığı en az 2 haftalık bir sürede hezeyan ya da hallüsinasyonların bulunması ile psikotik özellikleri olan major depresif bozukluktan ayırt edilir. Şizofreni, sanrılı bozukluk ve başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluk sırasında depresif semptomlar bulunabilir. Çok büyük bir çoğunlukla bu depresif semptomlar söz konusu bozuklukların eşlik eden özellikleri olarak düşünülebilirler ve ayrı bir tanı konmayı gerektirmezler. Bununla birlikte depresif semptomlar major depresif epizodun tanı ölçütlerini tam karşılıyorsa (ya da özel bir klinik önemi varsa) şizofreni, sanrılı bozukluk ya da başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluk tanısına ek olarak başka türlü adlandırılamayan depresif bozukluk tanısı konabilir. Katatonik tip şizofreniyi katatonik özellikler gösteren major depresif bozukluktan ayırt etmek zor olabilir. Geçmiş öykü ya da aile öyküsü böyle bir ayrım yapmak için yararlı olabilir. Yaşlı kişilerde kognitif semptomların (örn. yönelim bozukluğu, apati, düşüncelerini yoğunlaştırma güçlüğü, bellek kaybı) demansla mı, yoksa major depresif bozukluktaki major depresif epizodlarla mı daha iyi açıklanacağını belirlemek çoğu zaman zor olur. Kapsamlı bir tıbbi değerlendirme ve söz konusu bozukluğun nasıl başladığının değerlendirilmesi, depresif ve kognitif semptomların geçici ardışıklığı, hastalığın gidişi ve tedaviye alınan yanıt gibi bilgilerle ayırıcı tanı yapılır. Kişinin hastalık öncesi durumu major depresif epizodun demansdan ayırt edilmesine yardımcı olabilir. Genellikle, demansta hastalık öncesinde kognitif işlevsellikte giderek bir gerileme olduğuna ilişkin bir öykü alınırken, major depresif epizodu olan bir kişinin hastalık öncesi durumunun oldukça normal olma olasılığı yüksektir ve depresyona eşlik eden kognitif gerileme birden ortaya çıkar. Psikososyal stres kaynağına bir tepki olarak ortaya çıkan major depresif bozukluk, depresif duygudurum ile giden uyum bozukluğundan, major depresif epizodun tanı ölçütlerinin uyum bozukluğunda tam karşılanamaması ile ayırt edilir. Sevilen birinin ölümünden sonra ortaya çıkan depresif semptomlar, major depresif epizodun tanı ölçütlerini karşılayacak sayıda ve sürede ortaya çıkmış olsa bile, 2 aydan 15

22 daha uzun sürmedikçe ya da işlevsellikte belirgin bir bozulma, değersizlik düşünceleriyle hastalık derecesinde uğraşıp durma, intihar düşünceleri, psikotik semptomlar ya da psikomotor retardasyon gibi belirtiler olmadıkça, major depresif epizoddan çok yas a bağlanmalıdır (5). Sonuç olarak, elem, keder dönemleri insanın doğasında olan yaşantı özellikleridir. Şiddet (yani, DSM-IV te sayılan dokuz semptomdan beşi), süre (yani en az 2 hafta süreyle hemen her gün yaklaşık gün boyu) ve klinik açıdan belirgin bir sıkıntı ve işlevsellikte bozulma tanı ölçütlerini karşılamadıkça bu dönemlerle major depresif epizod tanısı konmamalıdır. Klinik açıdan işlevsellikte belirgin bir bozulma ile gidiyor olmakla birlikte süre ve şiddet açısından tanı ölçütlerini karşılamayan depresif duygudurumla giden klinik görünümlere başka türlü adlandırılamayan depresif bozukluk tanısı uygun düşebilir DİSTİMİK BOZUKLUK En az 2 yıl boyu hemen her gün depresif duygudurumun bulunmasının yanı sıra bir major depresif epizodun tanı ölçütlerini karşılamayan diğer depresif semptomların bulunması ile belirlidir (5, 9, 11) BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN DEPRESİF BOZUKLUK Major depresif bozukluk, distimik bozukluk, depresif duygudurum ile giden uyum bozukluğu ya da karışık anksiyete ve depresif duygudurum ile giden uyum bozukluğu için tanı ölçütlerini karşılamayan, depresif özellikler gösteren bozuklukları kodlamak için DSM-IV-TR de tanımlanmıştır (5, 9, 11) GENEL TIBBİ BİR DURUMA BAĞLI DUYGUDURUM BOZUKLUĞU Genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik bir sonucu olduğu yargısına varılan, belirgin ve sürekli bir duygudurum bozukluğunun olması ile belirlidir (5, 9, 11). 16

23 MADDE KULLANIMININ YOL AÇTIĞI DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI Kötüye kullanılabilen bir ilacın, tedavi için kullanılan bir ilacın, depresyon için uygulanan başka bir somatik tedavi türünün ya da toksinle karşılaşmanın doğrudan fizyolojik bir sonucu olduğu yargısına varılan, belirgin ve sürekli bir duygudurum bozukluğunun olması ile belirlidir (5, 9, 11). 17

24 2.2. ANKSİYETE Anksiyete her insanın hayatı boyunca bazı dönemlerinde bir biçimde yaşadığı, yakından tanıdığı bir yaşantıdır. Psikoloji ve psikiyatride bir emosyon olarak kavramlaştırılmıştır. İnsanların varoluşundan bu yana anksiyete ve korku, her türlü tehlikeyi savuşturmada kullanılan savunmalardır (9). Anksiyete; hoş olmayan özellikleri ile diğer duygulanımşekillerinden ayrılan ve kaygı, bunaltı kelimeleri ile ifade edilen bir duygulanım şeklidir. Korku; bilinçli olarak tanınan ve genellikle bilinen bir dış tehdit veya tehlikeye karşı verilen tepkidir (12). Anksiyete, genellikle tüm benliğe nüfus eden, iyi tanımlanamayan ve çok yönlü bir yaşantıdır. Anksiyeteli biri deneyimlediği ve emosyonel ya da psikolojik olarak adlandırılan korku, heyecan, huzursuzluk, panik, kötü bir şey olacak hislerinin yanı sıra başka belirtiler de yaşar. Bedensel ya da somatik olarak ister nesnel, ister öznel olsun, anksiyetenin yarattığı kalp çarpıntısı, terleme, gevşeyememe hali, irritabilite, uykusuzluk vb. gibi çok sayıda fiziksel belirti yer almaktadır. Bu belirtiler emosyonel haller ile endokrin ve otonomik işlevler entegrasyonunun doğal sonucudur (9). Bazı bilişler hastalarda öznel bir huzursuzluk hali yaratmaktadır. Kişinin önemli bazı durumlara, olaylara, duyumlara ve mental işlevlere tehlikelilik atfetmesi bir dizi emosyonun, düşüncenin, eylemin ve bazı fizyolojik yanıtların tetiklenmesine yol açmaktadır. Bunların sonucu olarak anksiyetenin davranışsal boyutu oluşur ve bu, emotif halin dışa vuran davranışa yansımaları ile belirlidir. Tehdit algısı, korunma amaçlı aktif kaçınma eylemlerini tetikler. Tablo:2 Anksiyetenin bilişsel, davranışsal ve bedensel bileşenleri: (9) BEDENSEL Çarpıntı, boğulma hissi, terleme, titreme, baş dönmesi, sersemlik, kas gerilimi, ağrıları, göğüste sıkışma, hiperventilasyon, nefes alamama, epigastrik rahatsızlık, hipertansiyon BİLİŞSEL Katastrofik düşünceler, endişeler, intrusif düşünceler, obsesyonlar, flashbackler DAVRANIŞSAL Motor huzursuzluk, kaçınma, güvenlik davranışları, kompülsiyonlar, yardım arama 18

25 PATOLOJİK ANKSİYETE Etyoloji: 1. Psikoanalitik kuramlar: Aksiyete, ego için kabul edilebilir olmayan bir dürtünün bilince çıkmak için zorlandığını gösteren bir uyarıdır ve egoyu id den gelen baskılara karşı savunucu eylemlere geçmesi, yani savunma mekanizmalarını kullanması için uyarmaktadır. Savunmalar başarılı olursa (represe edilirse) anksiyete giderilir ya da denetim altına alınır, ancak kullanılan savunmaların yapısına bağlı olarak kişi çeşitli nörotik semptomlar geliştirebilir. Represyon işlevi başarılamazsa anksiyete semptom olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda anksiyete dört bölümde ele alınır (5): a. Süperego anksiyetesi: Yanlış olduğu düşünülen bir eylemden dolayı suçluluk duyma ya da yanlış anlaşıldığını düşünerek anksiyöz belirtiler çıkarma b. Kastrasyon anksiyetesi: Bedenin zarar göreceğine ya da kişinin yetilerinde azalma olacağına ilişkin anksiyete c. Ayrılma anksiyetesi: Önemli bir kişi ilişkisinin yitirileceği ile ilgili anksiyete d. İd ya da dürtü anksiyetesi: Kişinin bir dürtü karşısında denetimini yitireceğini düşünmesi 2. Davanışçı kuramlar: Anksiyetenin özgül çevresel uyaranlara şartlı tepki olduğunu ileri sürerler. Uyaranla tekrar tekrar karşılaşma sonucu duyarsızlaşma tedavi yöntemidir. 3. Varoluşçu kuramlar: Bu kuramda insanlar bir hiç olduklarının farkına varırlar, bu duygu ölümün kaçınılmazlığını kabul etmekten çok daha fazla rahatsızlık vericidir. Anksiyete, kişinin varoluşunun geçersizliğine gösterdiği bir tepkidir. 4. Biyolojik kuramlar: Lokus seruleus beyinde norepinefrinden en zengin olan bölgedir. Ponsta yer alır. Lokus seruleusun hayvan deneylerinde uyarılması anksiyeteye, ablasyonu ise anksiyete düzeyinde düşmeye neden olur (13). Rostral beyin sapındaki rafe nükleuslarının serotonerjik nöronları serebral kortekse, limbik sisteme ve hipotalamusa projekte olur. Hayvanlarda serotonin uygulaması anksiyete bulgularına neden olmaktadır. Benzodiazepinlerin anksiyete tedavisindeki etkinliği bu bozukluğun patofizyolojisinde GABA nın rolü olduğunu düşündürmektedir (5) ANKSİYETE BOZUKLUKLARI DSM-IV-TR ye göre anksiyete bozukluklarının sınıflandırılması aşağıda belirtilmiştir: 19

26 1. Panik Bozukluğu (agorofobili, agorofobi ile birlikte olmayan) 2. Fobik bozukluklar ( özgül fobi, sosyal fobi, agorofobi) 3. Yaygın Anksiyete Bozukluğu 4. Obsesif Kompulsif Bozukluk 5. Stres bozuklukları ( akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu) 6. Genel tıbbi duruma bağlı anksiyete bozukluğu 7. Madde kullanımına bağlı anksiyete bozukluğu 8. Başka türlü adlandırılmayan anksiyete bozukluğu YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU Yaygın anksiteye bozukluğunun bir yıllık prevalansı % 3-8 arasında değişmektedir. Görülme sıklığı açısından kadınların erkeklere olan oranı 2 ye 1 gibi görünmektedir. Bu hastalığın başlangıç yaşını belirlemek zordur, çünkü böyle bir bozukluğu olan hastaların çoğu, kendilerini bildiklerinden beri endişeli ve kaygılı olduklarını söylerler (5). Yaygın anksiteye bozukluğunun birincil belirtileri anksiyete, motor gerginlik, otonomik hiperaktivite ve kognitif vijilanstır. Anksiyete aşırı bir düzeydedir. Hastanın yaşamının diğer alanlarında da bozulmalara yol açar. Otonomik hiperaktivite çoğunlukla nefes daralması, aşırı terleme, çarpıntı ve çok çeşitli gastrointestinal semptomlarla kendisini belli eder. Kognitif vijilans, hastanın huzursuzluğu ve kolaylıkla irkilmesi, ürküp sıçramasından anlaşılır. TANI Yaygın anksiteye bozukluğunun başlıca özelliği, en az 6 ay süreyle hemen her gün ortaya çıkan, birçok olay ya da etkinlik hakkında aşırı kaygı ve kuruntu (endişeli beklentiler) duymadır. Kişi, kuruntularını kontrol etmeyi zor bulur. Kaygı ve kuruntuya, huzursuzluk, kolay yorulma, düşüncelerini yoğunlaştırmada zorluk çekme, irritabilite, kas gerginliği ve uyku bozukluğunun kapsandığı bir listeden en az üç ek semptom eşlik eder. Kaygı ve kuruntu odağı bir panik atağının olacağı, genel bir yerde utanç duyacağı, hastalık bulaşacak olma, evden ya da yakın akrabalardan uzak kalma, kilo alma, birçok fizik yakınmanın olması ya da ciddi bir hastalığın olması gibi başka bir Eksen I 20

27 bozukluğunun özellikleri ile sınırlı değildir. Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişiler üzüntülerini her zaman aşırı olarak tanımlamasalar da sürekli üzüntü çekmelerinden ötürü sıkıntı duyduklarını, üzüntülerini kontrol etmeyi zor bulduklarını ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bununla ilişkili olarak bir bozulma yaşadıklarını söylerler (5). Korku duyulan olayın gerçek olabilme olasılığına ya da ortaya çıkabilecek etkilerine göre kaygı ve kuruntunun yoğunluğu, süresi ya da görülme sıklığı çok fazladır. Kişi, üzücü ve endişelendirici düşüncelerinin, elindeki işlere gösterdiği dikkati dağıtmasına engel olamaz ve söz konusu kişinin üzüntülerini sonlandırmakla ilgili bir güçlüğü vardır. Yaygın anksiyete bozukluğu olan erişkinler, işlerinde yeni ortaya çıkabilecek sorumluluklar, parasal sorunlar, aile bireylerinin sağlıkları, çocuklarının başına gelebilecek kazalar ya da diğer küçük konular gibi günlük sıradan yaşam koşulları hakkında çoğu zaman üzüntü duyarlar ve endişelenirler. Bu bozukluğun gidişi sırasında üzüntü odağı bir alandan diğerine kayabilir. Tablo-3: DSM-IV-TR ye göre Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanı ölçütleri (10) A. En az 6 ay süreyle, hemen her gün, birçok olay ya da etkinlik hakkında aşırı kaygılanma ve kuruntulara kapılma. B. Kişi, kendini kuruntulara kapılmaktan alıkoyamaz. C. Kaygı ve kuruntu, aşağıdaki altı semptomdan üçüne (ya da daha fazlasına) eşlik eder (son 6 ay boyunca hemen her zaman en azından bazı semptomlar bulunur). 1. huzursuzluk, aşırı heyecan duyma ya da endişelenme 2. kolay yorulma 3. düşüncelerini odaklayamama ya da zihnin durmuş gibi olması 4. irritabilite 5. kas gerginliği 6. uyku bozukluğu D. Kaygı ve kuruntu odağı bir Eksen I bozukluğunun özellikleri ile sınırlı değildir. E. Kaygı, kuruntu ya da fizik yakınmalar klinik açıdan belirgin bir strese ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur. F. Bu bozukluk bir maddenin ya da genel bir tıbbi durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir ve sadece bir duygudurum bozukluğu, psikotik bir bozukluk ya da yaygın bir gelişimsel bozukluk sırasında ortaya çıkmamaktadır. Eşlik eden kas gerginliğine bağlı olarak titreme, seğirme, kendini sarsak hissetme ve kaslarda ağrı ve sızı olabilir. Yaygın anksiyete bozukluğu olan çoğu kişinin somatik semptomları ve abartılı irkilme tepkileri de vardır. Depresif semptomlar da sık görülür. 21

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ANKSİYETE VE DEPRESYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ARAŞTIRILMASI Hazırlayan Betül YOZGATLI Danışman Prof. Dr. Müberra KOŞAR Farmakognozi Bitirme

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANISI ALAN HASTALARIN ELEKTROKARDİYOGRAFİLERİNDEKİ P-DALGA DİSPERSİYONU VE QT DİSPERSİYONU

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANISI ALAN HASTALARIN ELEKTROKARDİYOGRAFİLERİNDEKİ P-DALGA DİSPERSİYONU VE QT DİSPERSİYONU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİ PSİKİYATRİ KLİNİK ŞEFİ: Dr. Mecit ÇALIŞKAN YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANISI ALAN HASTALARIN ELEKTROKARDİYOGRAFİLERİNDEKİ

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNDE RUHSAL TRAVMAYA YAKLAŞIM

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNDE RUHSAL TRAVMAYA YAKLAŞIM TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNDE RUHSAL TRAVMAYA YAKLAŞIM A. Tamer Aker Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi Tunus Caddesi No: 59/5 Kavaklıdere/ANKARA Tel : +90.312 468 74 97 Faks : +90.312 426 04 53 Basım

Detaylı

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi Başhekim: Medaim Yanık Şef: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen 1 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA

Detaylı

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Esra GÜNDÜZ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı

YATARAK TEDAVĐ GÖREN KRONĐK PSĐKOTĐK HASTALARDAN AYAKTAN TEDAVĐYE GELMEYENLERĐN ÖZELLĐKLERĐ

YATARAK TEDAVĐ GÖREN KRONĐK PSĐKOTĐK HASTALARDAN AYAKTAN TEDAVĐYE GELMEYENLERĐN ÖZELLĐKLERĐ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim: Doç. Dr. Erhan Kurt 7. Psikiyatri Birimi Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Cem Đlnem

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI DÖNEM 5 DERS NOTLARI ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Ümit Tural GENEL BİLGİLER ve TANIM Anksiyete, korkuya benzer bir duygu olmakla birlikte,

Detaylı

DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ

DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI KPJ-YL-2013-0002 DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ Elvan DEMİRBAĞ DANIŞMAN Prof. Dr. Mehmet ESKİN

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA EMPATİ BECERİSİ, ALEKSİTİMİ, DEPRESYON, ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLE SEMPATİK DERİ YANITI İLİŞKİSİ

Detaylı

GENETİK SONOGRAM ÖNCESİ VE SONRASINDA YÜKSEK RİSKLİ VE DÜŞÜK RİSKLİ GEBELERİN ANKSİYETE SKORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

GENETİK SONOGRAM ÖNCESİ VE SONRASINDA YÜKSEK RİSKLİ VE DÜŞÜK RİSKLİ GEBELERİN ANKSİYETE SKORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR ŞEF DOÇ. DR. ORHAN ÜNAL GENETİK SONOGRAM ÖNCESİ VE SONRASINDA YÜKSEK RİSKLİ VE DÜŞÜK RİSKLİ GEBELERİN

Detaylı

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE UZMANLIK TEZİ DR. TANER DEĞİRMENCİ DENİZLİ-2006

Detaylı

DEPRESYON HASTALARINDA ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER: MAJÖR DEPRESYON HASTALARINDA UYARILMIŞ POTANSİYEL ( AERPs- P300 ) DEĞİŞİKLİKLERİ.

DEPRESYON HASTALARINDA ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER: MAJÖR DEPRESYON HASTALARINDA UYARILMIŞ POTANSİYEL ( AERPs- P300 ) DEĞİŞİKLİKLERİ. TC. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY ROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİM: ROF. DR. MUSA TOSUN KLİNİK ŞEFİ: DR. LATİF R. ALKAN DERESYON HASTALARINDA ELEKTROFİZYOLOJİK

Detaylı

Depresyon ve anksiyete bozuklukları

Depresyon ve anksiyete bozuklukları Derleme / Review Depresyon ve anksiyete bozuklukları Oğuz Karamustafalıoğlu 1, Hüseyin Yumrukçal 2 ÖZET: Depresyon ve anksiyete bozuklukları Depresyon ve anksiyete bozuklukları tıbbi hastalıkların en sık

Detaylı

PSİKONEVROZLAR VE HEMŞİRE YAKLAŞIMI. HAZIRLAYAN: YAZAR LEYLA DEMİR BSN, RN www.leylademir.com

PSİKONEVROZLAR VE HEMŞİRE YAKLAŞIMI. HAZIRLAYAN: YAZAR LEYLA DEMİR BSN, RN www.leylademir.com PSİKONEVROZLAR VE HEMŞİRE YAKLAŞIMI HAZIRLAYAN: YAZAR LEYLA DEMİR BSN, RN www.leylademir.com PSİKONEVROZLAR A. Anksiyete Reaksiyonu B. Hipokondur Nevrozu, Kalp Nevrozu C. Fobik Reaksiyon Ç. Konversiyon

Detaylı

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Ercan ABAY SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI (Uzmanlık Tezi) Dr. Rugül KÖSE EDİRNE - 2007 0 TEŞEKKÜR

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13. Psikiyatri Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Erhan Kurt Klinik Şef V.: Dr. Ahmet Türkcan

Detaylı

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 59 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:59-84 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI Prof. Dr. Müfit Uğur

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE DİREKT MALİYETİ BELİRLEYEN DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE DİREKT MALİYETİ BELİRLEYEN DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ T.C Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim: Doç. Dr. Medaim YANIK 4. Psikiyatri Birimi Klinik Şefi : Doç. Dr. M. Emin CEYLAN ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE

Detaylı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı TANI VE DEĞERLENDİRME 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 TANI VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

KADIN DANIŞMA MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN RUHSAL TRAVMA VE İLİŞKİLİ SORUNLARI

KADIN DANIŞMA MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN RUHSAL TRAVMA VE İLİŞKİLİ SORUNLARI T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KADIN DANIŞMA MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN RUHSAL TRAVMA VE İLİŞKİLİ SORUNLARI Aslıhan AKATLI MERTAN Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON

POSTPARTUM DEPRESYON T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Dr. Refik Demirtunç POSTPARTUM DEPRESYON Prevalansı ve Sosyodemografik Risk Faktörleri Uzmanlık Tezi Dr.

Detaylı

1. GĠRĠġ 1.1. Kuramsal YaklaĢımlar ve Kapsam

1. GĠRĠġ 1.1. Kuramsal YaklaĢımlar ve Kapsam 1 1. GĠRĠġ 1.1. Kuramsal YaklaĢımlar ve Kapsam Tüm dünyada sağlık sistemlerindeki son gelişmeler, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi yaklaşımlarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Yaşam becerilerinin geliştirilmesi

Detaylı

VAJİNUSMUS OLUŞUMUNDA ETYOLOJİK ÖZELLİKLER

VAJİNUSMUS OLUŞUMUNDA ETYOLOJİK ÖZELLİKLER TC. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY ORD. PROF. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık 9. PSİKİYATRİ BİRİMİ Klinik Şefi: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen

Detaylı

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 13. PSİKİYATRİ BİRİMİ Başhekim : Doç. Dr. Erhan KURT Klinik Şef V. : Dr. Ahmet TÜRKCAN

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar. Dr. Ömer Saatçioğlu 1

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar. Dr. Ömer Saatçioğlu 1 10-O. Saatcioglu (60-77) 13/4/01 15:24 Page 60 Yayg n Anksiyete Bozuklu unun Tedavisi ve Yeni Yaklafl mlar Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar Dr. Ömer Saatçioğlu 1 ÖZET: YAYGIN

Detaylı