ALELERN ETM SÜRECNE KATILIMINA YÖNELK MODELLER VE YAKLAIMLAR THE MODELS AND APPROACHES ABOUT THE PARENT INVOVEMENT IN EDUCATION PROCESS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALELERN ETM SÜRECNE KATILIMINA YÖNELK MODELLER VE YAKLAIMLAR THE MODELS AND APPROACHES ABOUT THE PARENT INVOVEMENT IN EDUCATION PROCESS"

Transkript

1 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), ALELERN ETM SÜRECNE KATILIMINA YÖNELK MODELLER VE YAKLAIMLAR H.Ömer BEYDOAN G.Ü. Kırehir Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü, Kırehir/TÜRKYE Geli Tarihi: Yayına Kabul Tarihi: ÖZET Örencilerin toplumsal yaamda baarılı olabilmeleri ve karılatıkları problemlerin üstesinden gelebilmeleri için okulların velilerle ibirlii içinde çalımaları gerekir. Bu aratırmada veli katılımını artırmaya yönelik literatürde yer alan model ve yaklaımları hakkında bazı bilgiler verilmitir, Veli katılımını artırmaya yönelik rehberlik ekilleri, ebeveynlerle iletiim ve etkileim biçimleri gibi bir dizi konunun öneminden bahsedilmitir. Velilerle ibirliinin artırılmasının çocuklarının eitiminde karılatıkları güçlükleri amada salayacaı faydalar açıklanmıtır. Anahtar sözcükler: Ebeveyn katılımı, okullar, eitim süreci THE MODELS AND APPROACHES ABOUT THE PARENT INVOVEMENT IN EDUCATION PROCESS ABSTRACT School administrators need to work closely with parents (families) in order to help their students catch achievement and deal with their problems in their life. In this resarch has provided some information about parent involvement models and approaches. In this study has been given range of same important issues:using model and approach for guiding parental involvement, Improving communication and interaction with parents and Improving parental involvement explain the benefits of involving parents in their childrens education and how to overcome the barriers encountered. Key words: Parents involvement, schools, education process

2 76 Ailelerin Eitim Sürecine Katılımına Yönelik Modeller / H. Ö. Beydoan 1. GR Günümüzde okul aile ibirlii kavramı yerini okul, aile ve toplum ibirliine bırakmıtır. Çünkü eitim olgusu hem tür hem de kapsam açısından okul ve ailenin gücünü ötesine tamıtır. Çocukların okulda baarılı olmasını salayacak artların ve anlayıın oluturulmasında temel öe olarak okullar yer alıyor gözükse de eitimde sorumluluun daha geni çevrelerce paylaıldıı bir gerçektir Ülkemizde yayınlanan 1983 tarih ve 2141 sayılı tebliler dergisinde okul aile birlii terimi anne ve babayı, çocuun kiiliinin olumasında temel alan özdelemi modeller olarak ele almaktadır. Çocuun davranılarını büyük ölçüde anne ve babaları ile olan etkileim eklinin belirlediini belirtilmektedir. Çocukların eitiminden bahsedildiinde anne ve babanın eitiminden bahsetmemek mümkün deildir. Çünkü okulda verilen eitimin, çocuklarda davranı olarak ortaya çıkıp ve ekillenmesinde, ailenin saladıı destekleyici eitim, eitimin bütünlüü açısında oldukça önemlidir Ailenin ilevi, çocua temel bilgi ve becerileri kazandırmak, anadilini kullanmayı öretmek ve onu örenmeye hazır hale getirmektir. Anadilini örenen çocuk, aile ortamında bir takım motor beceriler kazanır, günlük yaamda karılatıı basit problemleri çözme becerisi edinir, fiziki ve sosyal çevresini tanır, bir takım ahlaki deerleri edinerek sosyal boyutlu bir örenme sürecinden geçer. Aile, çocuunun ileriki yaamında karılaacaı problemlerin üstesinden gelmesinde yardımcı olacak bazı yeterlikleri kazanması için, onu okul ortamı ile tanıtırma ihtiyacı duyar. Çocuk okula devam ettii sürece de anne ve babanın ilevi, çocuu denetleme, disipline etme, yönlendirme, cesaretlendir ve motive etme noktalarında younlaır (Eki, 1990; 17) Örencilerin baarıları ve örenme düzeyleri üzerine yapılan bir aratırmada, örencinin kabiliyeti, motivasyonu, öretim hizmetinin nitelii, öretim süresi ve örenme çevresinin, ailenin ekonomik statüsünden çok daha etkili olduu belirtilmi olmakla birlikte; ailelerin, okulun önemine ilikin gelitirdikleri yargı ve deerler, çocuun örenmesinde ve örendiklerini uygulamasında oldukça önemli bir yere sahiptir (Walberg, 1984; 19-27). Okula karı gelitirilen bu tür deer yargıları ve tutumlar çocuun örenme sürecinde enerjisini örenmeye odaklamasında güdüleyici bir rol oynamaktadır. Aileleri formal eitim sürecine katılan çocuklar, aileleri formal eitim sürecine katılmayan çocuklardan daha avantajlı konuma gelmektedir. Bu durum çocukların baarılı sonuçlar elde etmesinin yanında uzun dönemde akademik baarı, tutum ve

3 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 77 tavırlara sahip olmalarına yol açmaktadır (Henderson, 1987; 153). Çelenk(2001) tarafından yapılan baka bir aratırmada, ilk okuma ve yazma öretiminde çocuuna evde eitim yardımı salayan ve bu amaçla okul ile yakın iliki içine giren ailelerin çocuklarının okuduunu anlama baarılarının daha yüksek olduu sonucuna varılmıtır. Yine Satır (1996) tarafından yapılan baka bir aratırmada, çocuuna yakın ilgi gösteren, onun çalıma ortamını düzenleyen ve planlayan, baarısını takdir eden, baarısız olduunda çalıırsan baarabilirsin ifadeleri ile yüreklendiren anne ve babaların çocuklarının akademik baarılarının yüksek olduu görülmütür. Çocukların gereksinimleri yeterli ölçüde karılandıında ilevlerini getirebilen gençler haline gelebilmektedir. Ancak gereksinimlerin karılanma biçimi ve türü çocuktan çocua, aileden aileye deikenlik göstermektedir. Okula balayan her çocuk aile ortamında farklı kiilik özellikleri ile donanmı olarak okula gelmektedir. Bu farklılamalar, çocukta genetik özellikleri içerdii kadar, aile içi yaantılardan oluan kültürel farklılıkları da içermektedir. Okulun ilevi, ailede farklı özelliklerle donanmı olarak okula balayan örencilerin ortak özellik ve ortak ihtiyaçlardan hareketle onları toplumda genel kabul gören bilisel, sosyal ve duygusal davranılarla donatmaktır. Çocukta problem olarak algılanan pek çok durumu ailevi, sosyal, psikolojik ve psikodinamik etmenlere balamak mümkündür. Çocukta bütün bu etmenlere balı olarak ortaya çıkan problemleri çözmede okul ve aile potansiyel güçlerini birletirmek durumundadır. Bu nedenle anne, baba ve yetikinler çocuun velisi olarak çocuun baarısında önemli bir yere sahiptir. Çocuun eitiminde bunca önemli bir role sahip olan velilerin okulla ibirliine gitmeleri noktasında literatürde muhtelif görü ve bulgular mevcuttur. Epstein e göre dünyanın her yerinde veliler, çocuklarının devam ettii okullarla daha az iliki kurma eilimindedir(epstein, 1990; ). Bu durum öretmenlerin velilerin okulu daha az ziyaret ettikleri eklinde ikayete yol açmaktadır. Daha az ziyaretin nedeni, sosyo-kültürel yönden yoksun bölgelerdeki velilerin okulla ibirliine katılımının düük olmasına balanmaktadır (Karther and Lowden, 1997; 93). Türkiye de de benzer sonuçlara ulaılmaktadır ve bu durum Türkiye ye özgü bir problem deildir. Aile, okul kaynaması çocuun eitiminde, çocuun eitim ortamının iyilemesinde, öretmenin moralinin yükselmesinde, örenci performansının artmasında, örencilerde olumlu tutum ve tavırların gelimesinde, velilerin öretmene karı olumlu tutum gelitirmelerinde önemli olduu söylenebilir.

4 78 Ailelerin Eitim Sürecine Katılımına Yönelik Modeller / H. Ö. Beydoan Veli, okul ibirlii, çocuk eitimine oldukça önemli katkılar getiren bir süreç olarak ele alındıında, bu sürecin nasıl iletilmesi gerektii noktasında ele alınıp, irdelenmesi sürecin etkin hale getirilmesi açısından oldukça önemlidir. Okul yöneticilerince çocuun eitim sürecinde önemli bir yer tutan aile okul kaynamasını engelleyen durumların ortadan kaldırılmasına yönelik etkin tedbirler alınabilir. Aile okul ilikilerinin temel belirleyicisi ve ekillendiricisi durumunda olan insanların, okula bakı eklidir. Yöneticilerin ilevi bireylerin probleme yaklaım biçimini deitirmek olmalıdır. Büyük ölçüde deiime uramı olmakla birlikte hala okul yöneticilerinin aması ve deitirmesi gereken kalıplamı yargılar u noktalarda toplanabilir: Çocukları eitmek öretmenlerin görevidir ve okulda gerçekleir. Devlet eitim öretim hizmetleri için gerekli olan harcamaları genel bütçeden yapar. Ailenin içinde bulunduu ekonomik durumla çocuun gelecee yönelik eitim hizmetlerini satın alması arasında dorudan bir iliki vardır. Ailenin ekonomik düzeyi, eitim hizmetlerinin niteliinin belirleyicisidir. Ekonomik düzeyi iyi olan ailelerin eitim beklentisi yüksektir. Satın alınacak eitim hizmetlerinin niteliini ekonomik artlar belirler. Geleneksel yönetim anlayıına sahip olan okul kültüründe aile öretmen ibirliine dayalı eitim ortamı oluturmada güçlükler vardır. Ekonomik ve kültürel yönden az gelimi bölgelerde ailelerin eitim sürecine katılması onların kültürel ve ekonomik düzeyleri ile sınırlıdır. Yetimi ve yetimekte olan öretmenlerin bazıları ailelerle ibirlii noktasında yeterli bilgi ve beceriye sahip deildir. Aileler eitim sürecine çocuu için katılır. ve eitim hizmetlerinden çocuunun azami ölçüde faydalanmasını bekler. Beklentilerini gerçekletirecek ekilde rollerini farklı ekillerde dıa vururlar. Ailede bu roller bilgi alma, yönetimde kararlara katılma, okul yönetimine ve öretmene yardımcı olma, okula maddi yönden destek salama, kendi uzmanlık alanıyla ilgili becerilerini okulla paylama, eitim hizmetlerinde bizzat rol alma, sadece eitim hizmetlerinden faydalanma ve bütün aktivitelerin dıında kalmayı tercih etme eklinde gerçekleir(morgan, 1993; 2-3). Günümüzde okul yöneticileri, toplumsal deiimin bir sonucu olan kaliteli eitim beklentisini karılamak, aynı zamanda bu kaliteyi sürdürmek durumundadırlar. Kalitenin sürdürülmesi ise okul etkinliklerinin doyuruculuuna ve zenginletirilmesine balıdır. Bu durumun

5 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 79 sürdürülebilirlii okulun-ailelerle ibirliini bazen kendi iradeleriyle gönüllü bazen de kendi iradeleri dıında zorlamaları beraberinde getirmektedir. Okulla ailelerin ibirliine dayalı yaklaımlar, literatürde sekiz alt kategoride ele alınmıtır. Belirlenen bu sekiz kategoriye ilaveten bazen de ailelerin, okulla ibirliini çeitli nedenlerden dolayı kesintiye urattıı ve okulla hiç ibirliine girmemeyi tercih ettikleri görülmütür. 2. Okul Veli birliine Dönük Yaklaımlar Geleneksel anlayıın hakim olduu eitim kurumlarında aileler, çocukları hakkında çeitli bilgiler alırlar. Genellikle bu bilgileri okulun yılık öretmen veli toplantılarında ortaya çıkan örencinin tutum ve davranıları ile ilgili bilgiler oluturur. Eer veli okul yönetiminde görev almak isterse bütün velilerin katıldıı yıllık toplantılarda aday gösterilmek veya birisini aday göstermek suretiyle seçim sürecine katılır. Okulun örenci sayısı ve büyüklüüne göre bu süreçte rol almak isteyen velilerin sayısı artırılıp, azaltılabilir. Ancak son yıllardaki hızlı deiime paralel olarak yönetim süreçlerinde deiim ve rollere ilikin veliler yeterince bilgilendirilmemektedir. Bu durum ebeveynlerin yönetim süreçlerine etkin katılımını engelleyici bir durumdur. Pek çok veli okulla ibirliine gönüllü yardımcı olarak girer. Bu veliler, çocuunun birebir eitiminde öretmenle egüdümlü programı izlemekle birlikte, okulun sosyo-kültürel programlarının uygulanması, öretim materyallerinin salanması, okul aktivitelerini gelitirilmesine yönelik uzmanlık programlarında rol alırlar. Gönüllülerce yürütülen bu tür aktiviteler okuldan okula deiir. Devletin okullara ayırdıı ödeneklerle okul yönetiminin, öretim programının gerektirdii harcamaları karılaması mümkün deildir. Eitim programı kapsamında yer alan, öretim programının yürütülmesinde gereksinim duyulan harcamalar için gönüllülük esasına dayalı maddi destek ve dayanımaya ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır. Hızlı teknolojik deiimin yaandıı okulların araç gereç ve donanım için harcamalarda gereksinim duyduu maddi kaynaın, ayni veya nakdi olarak salanması okul yönetimi açısından son derece önemlidir. Bu noktada bir kısım velinin de desteine gereksinim vardır. Dolayısıyla gönüllük esasına dayalı olarak bazı veliler sürece ayni bazıları da nakdi yardım yoluyla katılırlar Okulun ilevlerini yerine getirebilmesi için velilerin salayacaı deneyim, yaantı ve gözlemlere dayalı bilgiler, okul için çok deerlidir. Veliler, öretmenler için çok önemli olan bu bilgileri öretmenlerle birlikte paylaarak çocukların özel ihtiyaç ve gereksinimlerinin okul tarafından

6 80 Ailelerin Eitim Sürecine Katılımına Yönelik Modeller / H. Ö. Beydoan saptanmasına ve öncelikli ihtiyaçların belirlenmesine yardımcı olurlar. Veliler okulun ilevini yerine getirmesinde sundukları uzmanca bilgilerle, çocuun okul baarısı ve dengeli bir kiilik oluturmasında vazgeçilmez konumdadır. Çünkü aile çocuu hakkında bir uzmanın belirleyebileceinden çok daha önemli bilgileri öretmenle paylaır. Pek çok aile, öretmenlerle birlikte çocuklarının eitimi süresince ev ödevlerini kontrol etme, onların okuyup yazmalarını izleme, Matematik, Türkçe Fen Bilgisi gibi derslerde ortam hazırlama, rehberlik etme, motive etme gibi temel etkinliklerde dorudan yer alır (Topping 1995; 45). Veli katılım emasını yapılandırırken çocukların okumasını dinlemek, günlük ev ödevlerini kontrol etmek gibi bir dizi aktiviteye katıldıklarını belirtmektedir. Dolayısıyla veliler bu noktada öretmenle ortak eitimci rolünü birlikte yürütmektedir. Günümüzde özel okulların sayısının hızla artması ve rekabetin hız kazanması, aileleri, okullardan öretim hizmetlerini alıp tüketen bir müteri konumuna getirmitir. Doal olarak aynı hizmeti veren okulları, rakip olduu okullarla hizmet yarıını sürdürmeye, müterilerin istek ve arzularını karılamaya ve kendilerini çekici ve cazip kılmaya zorlamıtır. Bu durum okulun geleneksel rolü ile birlikte velinin rolünü de deitirmitir. Okullar, bütün personeli ile ekip halinde kendi kurumunun çekiciliini artıran ve bu durumu sürdüren, müteri memnuniyetini devam ettirmek için ailelerle yakın iletiimi devam ettiren ve çalıtırdıı personeli vasıtasıyla velilerle ilikisine oldukça önem veren bir kurum haline gelmitir. Doal olarak bu durum aileyi eitim hizmetini satın alan bir müteri konumuna getirmitir. Okullar kendi organizasyonlarındaki eksik ve zayıf yanları görmek için ailelerin görü ve düüncelerini örenme ihtiyacı duyarlar. Bu ihtiyacı karılamak için oluturdukları aratırma birimleri veya danımanları vasıtasıyla yaptırdıkları toplantılardan, evlere gönderdikleri anket veya bilgi toplama formlarından elde ettikleri bilgilerle okulu yeniden yapılandıracak yeni düzenlemelere giderler. Dier yandan da öretim organizasyonun eksikliklerini giderirler. Okullar eitim sürecini bu ekilde ilettiklerinde ebeveynler, doal olarak görü ve düncesine ba vurulan danıman rolünü oynamaktadır. Öretim sürecinde hem ailelerin hem de okul yöneticilerinin karılıklı olarak beklentileri belli ölçülerde örtüse de pek çok noktada farklılık göstermektedir. Veli, öretmen ilikilerindeki bu farklılamalar aynı zamanda eitim sürecinin ileyiinde yer alan hedef ve stratejilerin deitirilmesine zemin oluturmaktadır. Dolayısıyla bu deiim, öretmen ve

7 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 81 ebeveynin yaklaım biçiminden kaynaklanmaktadır. Uygulamada ortaya çıkan model farklılamaları literatürde öyle sınıflanmıtır: 3. Öretmen Veli birliine Dayalı Modeller Koruyucu Model: Öretmen ve velinin ilevlerini ayırt etmek suretiyle, öretmenebeveyn çatımasından kaçınmayı amaçlayan bir düzenlemedir. Bu tür düzenlemelerde çocukların eitim sorumluluu öretmenlere yüklenir. Amaç tamamen çocukları olumsuzluklardan korumaktır. Bu modele göre ebeveynin temel ilevi, çocuklarını doru ve uygun bir donanımla zamanında okula göndermektir. Bu modeli benimseyenler etkili çocuk eitiminde ebeveynlerin müdahalesini potansiyel olarak zararlı ve gereksiz görürler. Swab a (1993) göre bu yaklaım ebeveyn öretmen etkileiminde en yaygın olanıdır. Uzmanlık modeli: Öretmenlerin kendilerini çocuk eitiminde ve çocuk geliiminin bütün yönlerinde uzman olarak gördükleri bir modeldir. Bu modelde, velinin rolü çocuklarının öretimi ile ilgili bilgi vermekle sınırlandırılırken, öretmenlerin rolü ise kararları sürekli kontrol etmektir. Bu anlayıın hakim olduu uygulamalarda ebeveynin verdii bilgilere pek güvenilmez. Cunningham and Davies (1985) göre bu yaklaımdaki temel problem, ebeveynleri öretmenlere baımlı kılmak ve kararlara uymaya tevik etmektir Özellikle bu model, çocukların duygusal ve cinsel esaslı problemlerini tanımlama, kiisel terapiler yoluyla çocukların fiziki, duygusal ve cinsel karakterli problemlerinin tedavisinde ebeveyne yönelik beceri programlarının düzenlenmesini içeren bir yaklaım olarak görülebilir(morgan,1985; 46 Walker, 1988; 22) Ancak bu yaklaımın zayıf yanı ise velilerin, öretmen kararlarını sorgulamada isteksiz ve kendilerinin sahip olduu bilgileri kullanmaktan kaçınma eilimi içine girmeleridir. Bir dier problem ise velilerin, çocukları hakkında verdikleri çeitli bilgileri, öretmenlerin veri olarak kullanmamalarıdır. Ayrıca uzmanlık modelini esas alan ortamlarda çalıan öretmenler, velilerin gerçek yaantılarında karılatıkları güçlüü de fark edememeleridir. Bu ve benzeri faktörler, velilerin bu yaklaım kapsamında öretmenlerce sunulan hizmetlerden tatmin olmamasına yol açmaktadır. Örnein bu modeldeki yetersizlik, çocuklarda dikkat eksiklii (hiper-aktivite bozukluunun) tedavisinde en etkili yöntemlerden birisi ebeveyn tarafından çocuun olumsuz davranılarının düzeltilmesi için çeitli tekniklerin uygulanması noktasında ortaya çıkmaktadır( Hecthman 1996 ; ) Nakledici model: Bu modele veli yardımları, okulun amaçlarını

8 82 Ailelerin Eitim Sürecine Katılımına Yönelik Modeller / H. Ö. Beydoan destekleyecek nitelikte olduunda bavurulur. Nakledici modelde, öretmenler, kendilerini çocuk üzerinde uzman olarak görmekle birlikte ebeveynlerden de kaynak olarak yaralanmaları gerektiini kabul ederler. Bu yaklaımın eitim alanındaki uygulamasında en iyi bilinen örnek, okumaya yeni balayan çocuklara evde ebeveynlerin yardım etmesini salayan ikili okuma programlarının yürütülmesi verilebilir (Topping, 1995;.46). Bu modelde öretmenler ebeveynin çocuun gelimesinde önemli rol oynayacaını kabul ederler; ancak uygulamada her kararı kontrol etmeyi de ihmal etmezler. Bu yaklaımın uygulandıı durumlarda öretmenlerin ebeveynlere etkili rehberlik salayacak kadar bilgi ve beceri sahibi olması gerekir. Örnein örenme güçlüü olan çocukların, örenme yetersizlii normal müfredat programlarıyla ve özel eitimle giderilemeyecei için, aile içi ilikilerin ve uyum sorunlarının tedavisinde psiko-pedagojik terapi teknikleri, algısal ve görsel-motor yaklaımlar, dil geliimine önem veren yaklaımlar veli ile sıkı ibirlii içinde ve egüdümlü bir ekilde yürütülmektedir (Silver, 1998; ). Bu yaklaımda ortaya çıkan yetersizlik ise bazı velilerin, çocukları ile ilgili bir programın yürütülmesi sırasında çocukları ile gereinden fazla ilgilenmek istemeleridir ki, bu durum öretmene aırı sorumluluk yüklemektedir. birlikçi model: birliine yatkın velilerle okul programının daha da geniletilerek, programın zenginletirilmesini esas alan bu modelde, velinin, okulun eitim hedeflerini iyiletirilmesi ve program materyallerini salanması hususunda öretmenlerle etkileimde uzman olduu varsayımına dayanır. Bu modelde veli katılımının odak noktasını okulun öretimi ve programı oluturur. Bu yaklaımın kullanımı yaygın olarak çok kültürlü toplumlarda görülür. Özellikle farklı dini, etnik ve kültürel grupların bulunduu bölgelerde tercih edilmektedir. Tüketici model: Aileleri eitim servisinin tüketicisi olarak görür. Öretmenler, velilere ne tür aktivitelere yer verilecei hususunda bir danıman gibi davranırlar. Öretmenlerin temel rolü, velilerin eylem seçiminde kullanacaı bir dizi etkinliin gerektirdii bilgileri onlara salamaktır. Bu nedenle ebeveynler karar sürecini kontrol etme ansına sahiptirler. Bu yaklaımda ebeveyn karar sürecinin her aamasında yeteri kadar bilgilendirildii için aldıı eitim hizmetinden de yeteri kadar tatmin olur. Ortaklık Modeli: Ülkemizde de benimsenen bu modelde, çocuk üzerinde uzman kadar bilgi ve gözlem sahibi olduu düünülen veli ve eitim alanında uzman

9 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 83 olduu kabul edilen öretmen bütünün birer parçası konumundadır. Literatürde bu model yaygın kabul görmektedir Öretmen, veli arasındaki iliki çocukların eitiminde maksimum verim almak için uzmanlıın ve kontrolün paylaılmasını içeren bir ortaklıa dayanır. Bu modelin uygulandıı okullarda yüz yüze iletiim, çocua mutlak destek salama, kararlara katılım ve örenmede niteliin artırılması göze çarpan en belirgin özelliklerdir. Bu modelde veli öretmen arasında çift yönlü salıklı bir iletiim vardır. Her iki taraf birbirini dinlemeye, çocua ait bilgileri karılıklı paylamaya ve birbirlerinin eksiklerini tamamlamaya caba gösterirler. Çocuun baarması için öretmen okulda çocua rehberlik yaparken, ebeveynde evde çocua yardımlarını gönüllüce sürdürür. Bu nedenle hem öretmen hem de aile, çocuun bireysel olarak sınıf içindeki ve sınıf dıındaki problemlerine çözüm getirir. Çocukla ilgili karar sürecine birlikte katılma ihtiyacı duyarlar. Temel amaç çocuun hem ev ortamında hem de okul ortamında örenmesini artıracak fırsatları gelitirerek ona sunmaktır. Yukarıda belirttiimiz dier modellere göre yeterince esnek olan bu model, kullanılabilir niteliktedir. Dolayısıyla ortaklık modelinin, ebeveynlerin katılımını artırmada ve gelitirmede en uygun modellerden biri olduu söylenebilir. 4. Okul Veli Etkileimindeki Bazı Güçlükler Okulların ailelerle etkileimi arttıkça etkileim sürecinde ailelerle bazı güçlükler yaanması da kaçınılmazdır. Bu sorunlar, genellikle ailenin ekonomik yapısı, kültürel düzeyi, dünyaya bakıı ve beklentilerine dayalı oluturduu yargı ve deerlerden kaynaklanır. Bunların dıında her ebeveynin kendisine özgü bir kiilik yapısı, sürdürdüü iin ve meslein getirdii bazı güçlükleri, cinsiyeti, sahip olduu cinsiyete içinde yaadıı kültürün yükledii rol ve beklentilerin onda oluturduu benlik algısı onun problemlere yaklaımını ve yüklenme biçimini belirler. Literatürde velilerle ibirlii konusundaki davranı kalıplarına bakılarak Seligman tarafından ebeveynler öyle sınıflandırılmıtır: Katılımcı ve katılımcı olmayan veliler, kavgacı veliler, ihmalkar veliler, aırı koruyucu veliler, aırı yardımsever veliler, baımlı veliler, profesyonel veliler, mükemmelci veliler, ibirliine girmek istemeyen veliler, dümanca tavır takınan veliler, ikayet etmekten holanan veliler, beklentileri yüksek olan veliler, fakir ve isiz veliler, desteksiz veliler, kendilerinin örenme güçlüü olan veliler, tehditkar veliler ve aile problemli veliler (Seligman1979; 24) Okul yöneticileri ve öretmenler, velilerle ibirliinin faydalarını dikkate alarak onlarla problemi en aza indirecek

10 84 Ailelerin Eitim Sürecine Katılımına Yönelik Modeller / H. Ö. Beydoan yolları denerler. Okul yöneticileri bu balamda ortaya çıkacak güçlüklerin üstesinden gelecek ekilde öretmenleri ve personeli eitmek durumundadır. Velilerin, okulla ibirliine girmesini engelleyen pek çok durum söz konusudur. Bunlar; velilerin okul korkusu, zaman sınırlılıı, kendi eitim seviyesi, mahcubiyeti, okulla ibirliine girebilecek bir potansiyele sahip olmadıı inancı gibi. Okulda çocuklarının daha baarılı olmasını isteyen pek çok veli, okuldan daha salıklı bilgi almak istemesine ramen, pek çok durumda öretmen ve yöneticilerle olumlu ve verimli iletiimi nasıl kuracaını bilemedikleri için, kendilerini ifade edememenin güçlüünü yaarlar. Bu durum, veli-okul ibirliinde tamamen okul kaynaklı bir problemdir 5. Velinin Eitim Sürecine Katılımını Artırmaya Yönelik Çabalar ve Veliden Beklentiler Pek çok veli çocuklarının geliimini izlemek ve kendilerini çocuklarının davranı yönetiminde daha baarılı kılacak veli eitim programlarına gereksinim duyar. Veli eitim programlarının salıklı yürütülebilmesi için öncelikli olarak öretmenlere yetikin eitimi ve ebeveyn eitiminde ihtiyaç duyulan temel becerilerin kazandırılması gerekir. Bu nedenle öretmen adaylarına hizmet öncesi veya hizmet içi eitim sürecinde bu yeterliklerin kazandırılması gerekir. Yürütülecek aile eitim programları davranısal grup öretimi, etkili ebeveyn eitim programı, ebeveyn etkililiini artırma programı adı altında açılabilir. Her ne ad altında açılırsa açılsın programlar, bireysel eitim esaslı düzenlenebilecei gibi grup davranı eitimi adı altında da düzenlenebilir. Normal öretimini sürdüren çocukların ebeveynleri ile bu süreç daha çok gruplar eklinde sürdürülebildii gibi özel eitim ihtiyacı olan çocukların aileleri ile bireysel esaslı yürütülebilir. Bütün bu eitim süreçlerinde temel amaç, aileyi çocuun davranı yönetiminde daha yetkin hale getirmektir. Velileri çocuklarının davranıları üzerinde daha etkili kılmak, veli çocuk ilikilerindeki temel boyutlar üzerinde aileyi yetitirmektir. Programlarda ilenen ana temalar öyle sıralanabilir: Velilerin, çocuklarını etkin dinleme kabiliyetini gelitirecek, etkin dinleme becerilerinin öretimi, Velilerin çocuklarına karı duygularını ifade etme biçiminin öretimi, Çocuklarla ortaya çıkan problemi sahiplenme, problemi analiz etme ve problemin çözülmemesi durumunda ortaya çıkan çatımaları ortadan kaldırmasına yönelik adımların öretimi Aile çocuk ilikilerini iyiletirmek suretiyle, çocukların davranı yönetimini kolaylatıracak tekniklerin öretimi

11 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 85 Çocuun ev ortamı, yakın çevresi ve okul ortamı arasında paralellik kurmasının gerekliliinin çocua hissettirme Çocuk eitimi ile veli eitim programlarının egüdümlü götürmenin gerekliini ve uygulamadaki yararlarını gösterme. Veli eitim programları ekonomik sosyal ve psikolojik nedenlerden dolayı genellikle gruplar halinde yürütülmektedir. Literatürde gruplar halinde yapılan çalımalarda belirlenen olumlu ve olumsuz noktalardan bazıları öyle belirlenmitir: Grup içinde bazı velilerin kendisini rahat hissetmemeleri, grup çalımalarına hafta sonları veya kendilerine uygun saatlerde katılmaları, öretmenlerin onlara daha fazla zaman ayırmasını gerektirecek sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu durum velilerde bireysel rehberlii tercih etmeye neden olmaktadır. Yalom (1985; 72) gruplar halinde yürütülen eitim programlarında, ebeveynin terapötik grup çalımalarında aynı ortamı paylamı olmaları halinde duygusal olarak genel bir problemi paylamalarını salamaktadır (Hornby, 2000; 86). Dinkmeyer ve Muro, (1979;134) velilerin geçmi yaantılarını dile getirmeleri ve bu durumun dier grup üyelerince desteklenmesi halinde, bu durum velilerin kendilerine güvenmelerine yol açtıını belirtmektedir. Aynı zamanda bireyin, grupta baka bir arkadaını empatik bir yaklaımla dinlemesi ve duygularını ifade etmesin ona temel iletiim becerilerini kullanma fırsatı sunmaktadır (Hornby, 2000;.87). Rose (1977; 112) veliler gruplar halindeyken güç durumlarda rol alma ve model olma davranılarıyla, grup arkadalarını tevik etmekte, ortaya çıkan davranıları sosyal yönden pekitirmekte, motive etmekte ve potansiyel güçlerini kullanma ortamı saladıını dile getirmektedir (Hornby 2000; 86). Grup içinde yer alan ebeveynler, profesyonellii kolaylatırıcı bilgi ve becerinin kaynaını oluturmaktadır. Gruplar halinde çalıma,aynı zamanda öretmenlere velilerin deneyim ve ihtiyaçları hakkında kapsamlı bilgi sunmaktadır. Öretmen bireysel olarak tek birçok velinin, yüz yüze geldii problemi amada tek tek rehberlik etmek yerine grup halinde problemi nasıl aacaklarına yönelik rehberlik yapma fırsatı bulur. Bu da öretmene, zamanı etkili kullanma olanaı verir. Öretmen grup çalımalarında zamanı etkin kullanmak suretiyle velilerin grup içinde daha fazla problemi birlikte ele almalarını salar. Böylece velilerin birbirlerinin bilgi ve becerilerini paylamalarını salar. Grup çalımalarında her ebeveynin dinleme, kendini ifade etme, duygularını dıa vurma ve durumu özetleyici tepki biçimi, ortam oluturma, yorumlama, ilikilendirme,arzu edilmeyen durumları önleme, gerekli tevikleri salama, kendini sınırlandırmayı bilme, koruyucu olma ve bakaları ile ortak

12 86 Ailelerin Eitim Sürecine Katılımına Yönelik Modeller / H. Ö. Beydoan düünceler oluturabilme gibi etkileimsel beceriler yanında sorgulama, derinliine inceleme, katılımcı bir ortam oluturma, yüzleme, paylaımcı kiilik ve model olma gibi eylemsel becerileri edinmesi de salanabilmektedir. Öretim sürecinde ebeveynin birinci derecede ihtiyacı, çocuklarının öretmenleri ile birebir etkili bir iletiim kurmak, nitelikli bir eitim hizmeti almak, öretim süresince çocua destein devamının salanmasını gerçekletirmektir. Yapılan bir aratırmada ebeveynin pek çounun öretmenlerle sıkça ve informal ekilde iletiim kurmayı tercih ettikleri görülmütür. USA da yapılan bir aratırmada ebeveynin okul ve ev arası iletiimde yirmiden fazla iletiim biçimi kullandıkları, büyük bir kısmının telefonla veya yüz yüze dorudan görüme biçimini tercih ettikleri görülmütür (Cattermole and Robinson,1985; 48-50). Okullar kendi uygulamaları ile ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaır. Bunu örenci, öretmen ve velinin hak ve sorumluluklarını içeren materyaller haline getirerek öretmenlere ve velilere sunar. Çocuklarda çaresizlik, depresyon, kendine güven eksiklii, eletirilere aırı hassasiyet, akran grupları ile iliki güçlüü, probleme odaklanma, akademik baarının bozulması, panik, suçluluk duygusu, inkar etme, kabuuna çekilme, örenme güçlüü, disiplin problemi, saldırganlık, psikosomatik bozukluklar, uykusuzluk, otistik davranı gösterme, takıntı, erken geliim bozukluu, dümanca tutumlar gelitirme, cinsel kimlik bozukluu, madde baımlılıı, davranı bozukluu gibi davranılar gözlendiinde öretmenler, ailede ve çevrede anlayıla karılanması için çaba gösterdii gibi, ailelerin çocua karı empatik davranılar gelitirmesine çaba harcar. Öretmenler, evde ve okulda ortaya çıkan güçlükleri çözmede velilerle çift yönlü etkileime dayalı bir ibirlii gelitirmek durumundadırlar. Evdeki problemlerin çözümünde veliler, öretmenlerle iletiim kurmaktan, öretmenlerde okulda ortaya çıkan problemlerin çözümünde velilerle aynı duyarlılıkla iletiim kurmaktan kaçınmamalıdır. Öretmenler, normal veya özel eitim alan örencilerin gereksinimleriyle ilgili veya tıbbı artlarına ilikin, velilerden doru ve kapsamlı bilgi elde edebileceinden emin olmalıdır. Öretmenler ortaya çıkan yeni durumlara ilikin velilerle ibirlii içinde çocuk için geliim planları yapabilmelidir Öretmenler çocuun arkadaları veya okul personeli tarafından durumuna uygun davranılmasını ve onurunu kırıcı davranılardan kaçınılmasını salayacak bir kabul oluturulmasına yardımcı olmalıdır.

13 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 87 Aratırmalarında aaıdaki sonuçlara ulaılmıtır. yiletirilen okul hizmetlerinin, ebeveynlerde katılımı, öretmenlerde tutumu, örencilerde örenme alıkanlıklarını olumlu yönde etkiledii. Öretmenlerle sık sık görüüp, bilgi alı veriinde bulunan velilerin çocuklarıyla daha fazla ilgilendikleri Ebeveynlerle etkileime giren öretmenlerin velilere karı olumlu tavır gelitirdikleri. Okulun ilevlerini yerine getirdii kanaatinde olan velilerin okul etkinliklerine katılması gerektii yönünde inanç gelitirdikleri. Okula karı olumlu tavır gelitiren velilerin, öretmenlerle sıkı iletiim içine girmesi sonucu örencilerin, ödevlerini daha düzenli yaptıkları ve kendilerini daha güvenlerinin arttıı gözlenmitir.(dauber ve Epstein, 1993 ; 53-71)) 6. SONUÇ Fasit bir daireye benzeyen eitim sürecinde, hiç kimse etkileimden, görevden ve sorumluluktan kaçamaz. Çünkü bireysel ve kurumsal kaynaklı ortaya çıkan olumlu veya olumsuz sonuçlardan herkes, dorudan veya dolaylı etkilenmektedir Bu süreç içinde bireyler kurumları gözlemleyip, yönlendirebildii gibi kurumlarda bireyleri eitmek, gereksinimlerini yerinde ve zamanında karılamak suretiyle problemlerin ortadan kaldırılmasına hizmet edebilir. Çünkü süreç içinde herkesin var olu gerekçesi budur. Veli, okul ibirliinde de aynı görüü esas alan uygulamalar ie koulabilir Okul, genç yalarda bireyleri eitmek suretiyle onların yetikinlik döneminde verdikleri tepkilerden faydalanarak beklentilerini gerçekletirir. Bu sürece yetikin olarak katılan velinin tepkileri, çocuunu daha yakından tanıma, koyduu kurallara uygun davranmasını salama, çocuklarının duygularını paylama, onu bir yetikin gibi dinlemesi, fikrini alması, deer verdiini hissettirmesi, ona zaman ayırması, çocuun akran grubunu ve yakın arkada çevresini tanıması, çocua zarara verecek olumsuzluklara karı zamanında tedbirler alması, baarının yolunun çalımaktan geçtiini çocuuna fark ettirmesi, çocukların her birinin dier çocuklardan farklı özelliklere ve yeterliklere sahip olduunu fark ettirmesi, okulda ve evde salıklı ilikiler kurmaya yardımcı olması, beklentilerini çocuuyla ve okulla birlikte oluturması, çocuun fiziki ve psikolojik gereksinimlerini bilinçlice karılaması gibi noktalarda okul beklentilerine ciddi katkılar salar. Baarıya yönelik veli öretmen beklentisinin örtütüü durumlarda bu örtümeye uygun veli ve öretmen

14 88 Ailelerin Eitim Sürecine Katılımına Yönelik Modeller / H. Ö. Beydoan desteini alan örencide baarı oldukça yükselir. Bu durum dikkate alındıında okulların bu süreci daha iyi iletebilmek için bir dizi tedbir alması kaçınılmazdır. Bunlar öyle sıralanabilir: 7. ÖNERLER Yetikin eitim programlarıyla, yetikinlere ben dili odaklı, iddetsiz iletiim yolları öretilmeli, Sevgi temelli eitimin, çocua kazandırdıklarına dikkat çekilmeli, Çocuun özel problemlerinin çözümünde, çocukla birebir etkileim kurma yolları öretilmeli, Eitime destek salayan bütün organizasyonlara, velilerin katılımı salanmalı, Hizmet öncesi ve hizmet içi eitim programlarıyla öretmen adaylarına aile danımanlıı konusunda temel bilgi ve beceriler kazandırılmalı, Sınıflarda, çocukların örenme sitillerinden kaynaklanan farklılıkları azaltacak biçimde örenme-öretme etkinliklerine yer verilmeli, Veli desteinden yoksun çocuklar için okul içi destek programları düzenlenmeli, Okul yönetimince alınan kararlara velilerin katılımı salanmalı, Veliler, okul yöneticilerinin ve sınıf öretmenlerinin deerlendirilmesi sürecine dorudan katılmalı, Özel eitim ihtiyacı olan çocukların velileri için gerekli oryantasyon programları düzenlenmeli, Oryantasyon sürecini tatmin edici hale getirmek için, rehber öretmenin yanında dier personelin sayısı artırılarak bireysel karakterli veli eitim programlarına aırlık verilmeli. 8. KAYNAKLAR Becxher, R. (1986). Parents And Schools. Washington, DC: Office of Educational Research and mprovement. Eric Document Reproduction Service No EDD Cattremole, J. And R. N. (1985). Effective Home/School Communication From Parent Perspektive. Phi Delta Kapan, 67, 2, Çelenk, S. (2001). Okul Dıı Etkilerin lk okuma Yazma Öretiminde Okuduunu Anlama Baarısına Katkısı. A. B.Ü Yayınlanmamı Yüksek Lisana tezi. Cunningham, C. and D. H. (1985). Working with Parents :Frameworks for Collaboration. Milton Keynes: Open University.

15 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 89 Douber, S and J.Epstein. (1993), Parent Attitudes and Practices of Involvement in Inner-city Elemantary and Middle School. In N. Chavkin (Ed) Families and schools in a pluralistic society Albany N.Y State University of NewYork Pres, Eki, Aye. (1990). Çocuk Genç, Ana Babalar. Bilgi Yayınevi, stanbul. Epstein, J. (1990). School and Family Connection: Theory, Research And Implications For Integrating Sociologıes of Education And Family. In D.Unger and M. Susman (eds) Families in Community Settings: nterdisciplinary Perspectives. New York: Haworth Pres, Epstein, J. L (1985). Home and School Connection In Schools of the Future: Implications of Research on Parent Involvement Peabody Journal of Education, 62, Hecthman, L (1996). Developmental, Neurobiolgical and Psychosocial Aspects of Hyperactivity mpulsivity and Attention. Child and Adolescent Psychiatry. (M.Lewis ed) William Wilkins.Philedephia, Henderson, A. T. (1987). The Evidence Continues to Grow: Parent nvolvemenet Improves Student Achievement Colombia. MD National Committee for Citizens in Education Hornby, Gary. (2000). Improving Parental Involvement. 370 Lexington Avenue NewYork Ny Karther, D.E and Lowden, F.Y.(1997). Fostering Effective Parent Involvement. Contemporary Education, 69, 1, Morgan, A. (1993). Training Responses to the Channing Role of Parents. Community Education Network, 13 (6),2-3. Seligman, M. (1979). Strategies for Helping Parents of Exceptional Children. A Guide for Teacher. New York Free Press. Silver, L. B. (1993). Introduction and Overview to the Clinical Concepts of Learning Disabilities. Child And Adolocents Psychiatric Clinics of North America, 2.N,2, Swap, S. M. (1993). Developing Home- School Partnerships. New York Teacher College Pres Topping, K. J. (1995). Paired Reading, Spelling and Writting:Handbook for Teachers and Parents. London:Cassell.

16 90 Ailelerin Eitim Sürecine Katılımına Yönelik Modeller / H. Ö. Beydoan Satır, S. (1996). Özel Teffik Fikret Lise Öretmenlerinin Akademik Baarıyla lgili Anne Baba Davranıları Ve Akademik Baarı Artırmaya Yönelik Anne-Baba Eitim Gereksiniminin Belirlenmesi. A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi. Walberg, H. J. (1984). Improving The Productivity of America s Schools. Educational Leadreships. 41, 3,

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL * ÖZET Glickman tarafından ortaya çıkarılan geliimsel denetim modeli, klinik denetimin eksik taraflarıyla birlikte, klinik denetimin ortaya çıkmasından sonra, insan

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11 İÇİNDEKİLER 1 Sınıf Yönetimine Giriş 1 Sınıflar Karmaşık Yerlerdir 2 Sınıf Yönetimini Öğrenmek 3 Sınıf Yönetiminin Öğretimin Diğer Yönleriyle İlişkisi 7 Bölümün Özeti 9 Okunması Önerilen Yayınlar 9 Önerilen

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ÖRETM SÜRECNDE DÜÜNME BECERLERNN GELTRLMES

ÖRETM SÜRECNDE DÜÜNME BECERLERNN GELTRLMES G.Ü. KIREHR ETM FAKÜLTES DERGS, Cilt 4, Sayı 1, (2003),159-167 159 ÖRETM SÜRECNDE DÜÜNME BECERLERNN GELTRLMES H. Ömer BEYDOAN Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü, Kırehir

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim 364 6 2 2 3 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

T.C GAZ ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL BLM DALI

T.C GAZ ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL BLM DALI 1 T.C GAZ ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL BLM DALI BRLKL ÖRETM YÖNTEMNN 8.SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERS PERMÜTASYON VE OLASILIK KONUSUNDA AKADEMK BAARI VE KALICILIK

Detaylı

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI Doç. Adnan Koç *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞAHİN EÜTF, TEAD 9 Kasım 2007 sunum planı değişim nedenleri değişime eğitici tepkisi eğitici rolleri rolleri bilmenin yararı eğitici gelişimi

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

KONAKLAMA LETMELERNDE HZMET Ç ETM LE ÖRGÜTSEL BALILIK ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

KONAKLAMA LETMELERNDE HZMET Ç ETM LE ÖRGÜTSEL BALILIK ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TURZM LETMECL ANABLM DALI YÜKSEK LSANS TEZ KONAKLAMA LETMELERNDE HZMET Ç ETM LE ÖRGÜTSEL BALILIK ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Osman ÇULHA

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE Yard. Doç. Dr. Alev GRL; D.E.Ü. E. Bil. Fak. PDR AB Dalı KAYNATIRMA Yetersizlii olan bireylerin eitimleriyle ilgili düzenlemeler, yatılı

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

SINIF YÖNETMN ETKLEYEN FZKSEL DEKENLERN DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF PHYSICAL VARIABLES WHICH FFECTS CLASSROOM MANAGEMENT

SINIF YÖNETMN ETKLEYEN FZKSEL DEKENLERN DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF PHYSICAL VARIABLES WHICH FFECTS CLASSROOM MANAGEMENT GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 145-155 145 SINIF YÖNETMN ETKLEYEN FZKSEL DEKENLERN DEERLENDRLMES Aye KARAÇALI ehit Öretmen Mehmet Fidan lköretim Okulu, Kayıdaı/Kadıköy/STANBUL

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI ÇATIMA ÇÖZME ETM PROGRAMININ ORTAÖRETM DOKUZUNCU SINIF DÜZEYNDEK ÖRENCLERN ÇATIMA ÇÖZME BECERLERNE ETKS Zeliha UYSAL YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları ANKARA ÜNVERSTES BLGSAYAR MÜHENDSL BÖLÜMÜ YÜKSEK LSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları Bölümümüzde yürütülmekte olan Tezli Yüksek Lisans Programı, YÖK,

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Metropol Bölge ve Yönetiim

Metropol Bölge ve Yönetiim Metropol Bölge ve Yönetiim Prof.Dr. Nee Kumral Ege Üniversitesi ktisat Bölümü nese.kumral@ege.edu.tr Metropol Bölge ve Yönetiim 1.Metropol Bölge Yönetiiminde Amaç ve lkeler ehirleme hızının artması ile

Detaylı

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries Elementary Education Online, 5(2), 75-86, 2006. lköretim Online, 5(2), 61-74 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition

Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition !"#$%#&&'' Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition Yasar Ersoy * ABSTRACT. During the last two years the Ministry of National Education (MoNE)/TTKB

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı