Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S1G4K_03_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S1G4K_03_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S1G4K_03_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 91 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 100 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Bu testteki sorular n her hakk Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Dekanl 'na aittir. zinsiz kopyalanamaz, o altmak amac yla bas lamaz, elektronik ortamda yay nlanamaz.

2 TIP TARİHİ VE ETİK 1. Aşağıdakilerden hangisi biyoetiği çevrede olan değişiklikleri optimum seviyede tutmak ve bu değişikliklere insanların optimum uyumunu sağlamak olarak tanımlamıştır? A) I. Kant B) H.R. Potter C) F. Jahr D) J. Benthom E) J.S. Mill 2. Hastaya tanıyı doğru söyleme konusunda geleneksel yaklaşımlar içinde yapılan en önemli hata aşağıdakilerden hangisidir? A) Açıklama yapmayı genel görev kabul etmek B) Zarar vermeme ilkesini yararlılık sağlamayı genel görev edinme sorumluluğu içinde yok etmek C) Doğrular imkansızdır inancıyla susmayı tercih etmek D) Hastalar kötü haberi duymak istemezler inancı E) Paternalistik tutumdan vazgeçmek 3. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine ilişkin bir eleştiri metni hazırlıyor olsanız aşağıdaki maddelerden hangisi yanlış ifade olarak bu eleştiri metininde yer almaz? A) Kürtajla ilgili maddesini (M.22) 1983 yılında yürürlüğe giren Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük işlevsiz kılmıştır. B) Halk sağlığı ve koruyucu hekimlik tüzük içinde büyük bir yer kaplamaktadır. C) Hekimin medya ile ilişkileri son yıllarda sorunlar oluştururken tüzükte bu konuya açıklık getiren madde bulunmamaktadır D) Günümüzde diş hekimlerinin ayrı bir meslek örgütü bulunmaktadır. Tüzük bu açıdan yeniden kaleme alınmalıdır E) Organ nakli konusunda, nizamname de herhangi bir kural bulunmamaktadır 4. Adalet İlkesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) Hak ve haklılık tüm insan ilişkilerinde temel ahlak konusudur B) Tıbbi anlamda ihtiyaç sahipleri yardımı hak eder C) Aynı ihtiyaca sahip olanlar eşit davranışı hak ederler D) İnsanlarla çalışırken liyakat ve değerlere dikkat etmek her zaman önemli olmaz E) Tıbbi uygulamalar açısından ihtiyaç sahiplerine eşit fırsat tanıma kuralı temel alınmalıdır 5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi etik vaka analizinde vakayı çevreleyen bireysel unsurlar içinde doğrudan yer almaz? A) Ekonomik faktörler B) Dini ve sosyal faktörler C) Tedavi eden kişi/kurumlar arası çatışmalar D) Sınırlı kaynakların paylaşımında hastayı ilgilendiren problem E) Hastayı bekleyen fiziksel, mental yetersizlik veya zorluklar. 6. İnsan onuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Eski Yunanda düşünce alanında insan onuru kavramının ipuçlarını bulmak mümkündür B) Epikurcu Okula göre insan en yüce değere sahip bir varlıktır. Onu onurlandıracak başka bir varlık yoktur C) Stoa öğretisinde insanların doğuştan özgür ve eşit olduklarına ait bir kabul yoktur D) Çiçero'ya göre bütün insanlar doğal olarak onura sahiptir E) Ortaçağ'da tanrının bir görünümü olarak yaratılan insanlar eşit bir biçimde onura sahiptir 7. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) Yunanca Axios bir şeyin değerli olması anlamına gelir B) Axioloji değerler bilgisidir C) Değer nesne ve olayların insanca önemini belirleyen niteliğidir D) Değer insan yaşamının temel anlamı ile ilgili değildir E) İnsan yaşadığı dünyanın değerleri ile kendini gerçekleştirir 8. Aşağıdaki metinlerden hangisinde Sağlık Eğitimi Alma bir hasta hakkı olarak görülmektedir? A) Amsterdam Bildirgesi B) Hasta Haklarına ilişkin Avrupa Statüsü C) Santiago Bildirgesi D) Bali Bildirgesi E) Lizbon Bildirgesi 2

3 9. Aşağıdaki hekim-hasta modellerinden hangisinde hekimin kontrol alanı ve yönlendirme etkisi en yüksektir? A) Paternalistik model B) Karşılıklı katılım modeli C) Ticari temelli model D) Kaçınma modeli E) Bilgilendirici model 10. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) Etik, normlarla uğraşan, norm koyan bilgisel bir etkinliktir B) Etik ahlak üzerinde sistemli bir şekilde düşünme, ahlaki hayata dair bir araştırmadır C) Etiğin amacı deskriptif yönetimi kullanarak deontoloji alanı için normlar ortaya koymaktır D) Etik doğru/yanlış davranışın teorisidir E) Etik bir araştırma alanıdır 11. Aşağıdakilerden hangisi Kant'ın savunduğu Kategorik İmperatif'in maddelerinden değildir? A) Genel bir yasa olmasını isteyeceğin ilkeye göre davran B) İnsanlığı her zaman araç olarak değil amaç olarak gör. C) İnsan eylemlerinin nihai amacı mutluluktur. D) İnsan onuruna saygı göster. E) Özerklik ilkesine göre davran tarih ve sayılı Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Adaylar evli ve izin belgesini imzalamış olmalıdırlar B) 35 yaşa kadar 1.ve 2. uygulamada tek embriyo, 3 ve sonraki uygulamalarda 2 embriyo, 35 yaş ve üzerinde tüm uygulamalarda 4'den fazla embriyo transfer edilebilir C) Cinsiyetle ilgili ciddi bir kalıtsal hastalıktan kaçma hali hariç, cinsiyet seçimi için embriyoya müdahale yasaktır D) Tıbbi zorunluluk dışında üreme hücreleri ve gonad dokuları saklanamaz E) Uygulamada birden fazla embriyo elde edilirse eşlerin her ikisinin de rızasıyla bu embriyolar saklanabilir 13. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) Geçmişteki eylemlerle ilgili kararları hüküm ya da yargı olarak da adlandırabiliriz. B) Etik bilinç bir klinisyenin etik değerlendirmeyi yaparken etik sorunu atlamama ve soruna en iyi çözüm bulma yolunda gösterdiği çabadır. C) Bir klinisyenin klinikte etik boyutu öteki boyutlardan ayırt etme beceri etik bilinç olarak tanımlanır. D) Etik bilinç sahibi klinisyenin vakaya yaklaşımında yaptığı etik değerlendirme vakanın etik boyutunu irdelemeyi kapsar E) Etik karar alma; tıbbi eylem sürecinde alınan her bir kararın genel olarak tıp etiğine uygunluğunu ifade eder. 14.Gönüllülüğü etkileyen faktörlerden hangisinde kişinin mutlaka inandırılarak bir eylemde bulunması istenir? A) Tehdit B) İkna C) Güç kullanma D) Manipulasyon E) Koşulluluk 15. Bireyleri ahlaki bir davranışta bulunmaya iten aşağıdakilerden hangisidir? A) Amaç-ahlak B) Amaç-davranışın sonucu C) Amaç-araç D) Sorumluluk-davranışın sonucu E) Değer-ilke 16. Aşağıdaki deklarasyonlardan hangisi deneylerde hayvan kullanımı ile ilgilidir? A) Hong Kong Bildirgesi B) Venedik Bildirgesi C) Oslo Bildirgesi D) Stokholm Bildirgesi E) Bali Bildirgesi 17. Beden, akıl ve ruh (spirit) arasında çok sıkı bir ilişki olduğunu kabul eden bireysellik üzerine odaklanan, insanın her boyutunun kendine özgü tek olmakla birlikte aynı zamanda birbirine bağlı olduğunu vurgulayan felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir. A) Psikososyal Bakım Felsefi B) Holistik Bakım felsefesi C) Spritüel Bakım Felsefesi D) Hemşirelik Bakım Felsefi E) Bireysel Bakım Felsefesi 3

4 18. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) Deontoloji sözcüğü ilk defa 1834 yılında yayınlanan J. Bentham'ın bir kitabının adı olarak karşımıza çıkmıştır B) Tıbbi deontoloji bir ödev ve yükümlülükler bilgisidir C) Bir mesleği icra ederken etik olarak genelde yapılması/yapılmaması gerekenlere ilişkin yargılar meslek normları içinde yer alırlar D) Sorumluluk, belirli bir görevin istenilen nitelik de yerine getirilmesidir E) Ahlaki amaçları, yalnız duyguların ve iç güdülerin tatmin edilmesinde onayan ve bunu savunan felsefi doktrin ödev etiğidir. 19. Dr.House dizisinde Son Çare bölümünde izlediğiniz hasta ile bağlantılı olarak aşağıdakilerden hangisi hastaların temel haklarından biridir? A) Kendi bedeni hakkında karar verebilme B) Doğruyu bilme C) Rıza alınması D) Mahremiyetin korunması E) Adaletli olma 20. Olgunun etik boyutuna özel ilgi gösterme, etik sorunları belirleyebilme ve kararları yetkinlik içinde alabilme durumuna ne ad verilir? A) Etik kaygı B) Etik duyarlılık C) Etik ikilem D) Etik sorun E) Etik karar alma 21. İzlediğiniz Das Experiment adlı filminde Bilim Etiği açısından gönüllü katılımcılarla ilgili yaşanan etik sorunlar kapsamında aşağıdakilerden hangisi katılımcılara karşı görev ve sorumluluklara vurgu yapmaz? A) Araştırmacı araştırmaya katılan tüm katılımcılardan yazılı aydınlatılmış onamını almalıdır B) Araştırma çalışanlarının çalışmadaki görev tanımları çalışmanın en başında belirlenmelidir C) Araştırmacı deneğe saygılı olmalıdır D) Deneklere maddi/manevi baskı yapılmamalıdır E) Araştırmacı katılımcı ile ilgili verilerinin gizliliğinin korunmasına özen göstermelidir 22. Holistik yaklaşımın hedeflerinden biri olarak tanımlanan spritüalitenin sağlık uygulamaları içinde temel amacını aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi tanımlar? A) İnsan yaşamının bedensel yönü ile birlikte psikolojik yönünü desteklemek B) Dini yönden güçlü insanı oluşturmak C) Dini ve dini olmayan anlamlarda bireyi ruhsal yönden geliştirmek D) Bireyin kendisi ve diğer insanlarla olan ilişkilerini, yaşamı ve kendini anlama ve anlamlandırma sürecinde öğrenmenin gerçekleşmesi E) Geleneksel dine bağlı olan bireyin bütüncül ruh halini geliştirmek 23. Aşağıdakilerden hangisi hastaya tanıyı söylerken dikkat etmemiz gereken unsurlardan değildir? A) Etkili bir doğruyu söyleme için dinlerken ağır ve konuşurken aydınlatıcı ve yavaş olmalı B) Çoğu hasta, hiçbir şey bilmek istemez, fakat bunu her zaman sözel dile getirmez, hasta bu yönden anlaşılmaya çalışılmalı C) Gündemi belirlemede hastaya daha fazla rol verilmeli D) Ne olursa olsun doğruyu söyleme "ideal özerklik" kalıbı içinde hastanın tercihlerine göre değerlendirilmeli E) Sağlık sisteminde bireysellikten uzaklaşma söz konusudur, bu bağlamda tanının söylenmesi hekimin tercihine bırakılmalıdır 24. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) T. Aquinas'a göre, etik, başlı başına bir bilgi alanıdır B) Sokrates'e göre erdem, bilgidir C) Epikouros'a göre İnsanı mutlu eden şey erdemin kendisi değil verdiği hazdır D) Aristoppos'a göre en yüksek, haz en yoğun yaşanan hazdır E) Sokrates'in ahlak öğretisi, eudamonisttir 25. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) Araç değerlerin yerini başkası dolduramaz ve bir başkası ile yer değiştiremez B) Özsel değer başka bir şey için olmayan değerdir C) İnsanın değeri derken onun insanlar arasındaki ilişkilerde sahip olduğu haklara vurgu yapılır D) İnsan özsel bir değere sahiptir E) Bir şeyin kendi değeri vardır demek onun herhangi bir ilişkiden bağımsız olmasına vurgu yapar 4

5 26. Hasta Hakları Yönetmeliğinde mahremiyete saygı gösterilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Muayene, teşhis, tedavi ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemler makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmelidir. B) Tıbben sakıncası olmayan hallerde hasta yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmelidir. C) Hastalığın mahiyeti gerekmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemelidir. D) Ölüm olayı mahremiyetin bozulması hakkını verir. E) Eğitim verilen sağlık kurum ve kuruluşlarında hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayanların tıbbi müdahale sırasında bulunması gerekli ise önceden veya tedavi sırasında bunun için hastanın ayrıca rızası alınır. 29. Aşağıdaki tanımlardan yanlış olanı işaretleyiniz? A) Bir emir yada yasağa uyma zorunluluğunun kişiye yüklenmesine ödev denilmektedir B) Maddi ya da manevi zorlayıcı koşulların varlığını belirleyen kavram zorunluluktur. C) Kişinin kaçınabilir olmayan iki veya daha fazla tercihten birini kabullenmek mecburiyetinde olması durumunda, karar aşamasında bulunan kişinin yaşadığı duygusal yanı ağır basan durum ahlaki ikilem olarak tanımlanır. D) Ahlaki bilinç, insanın ahlak alanındaki davranışlarının zihni temelidir. E) İnsanların değerlendirmeye tabi tuttukları nesne, olay ya da olgu ile ölçü arasında kurduğu ilişki değer kavramı ile açıklanır. 27. Aşağıdaki tanımlardan hangisi basit gönüllülüğü ifade eder? A) Konu ile ilgili ussal bilgilendirme olmaksızın şimdi burada kendiliğinden olan gönüllülük derecesidir B) Kişinin yapmaktan hoşlandığı ya da hoşlanmadığı bir davranışa ait gönüllülük derecesidir C) Tam gönüllülüğün zıddı olup kişinin bilgi ve niyetindeki eksikliğe de vurgu yapar D) Kişinin eksiksiz bilgi ve rızası dahilinde yapılan davranışa denir E) Önceki zamanlarda olan ve şimdiki dönemde yapılan eylemleri hala etkileyen gönüllülük derecesidir 28. Hasta bakış açısı ile bilgilendirme yeterliliğinin değerlendirilmesine ilişkin olarak, Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İstemezsem bu girişime onam vermek zorunda olmadığımı biliyorum B) Tıbbi girişimimi yapacak kişi/leri ve özelliklerini biliyorum C) Tedavi olmadığımda ne olacağını biliyorum D) Sorunumun başka bir şekilde tedavisinin olup olmadığını bilmiyorum E) İmzaladığım formdaki her şeyi kabul ediyorum 30. Aşağıdakilerden hangisi konu ile ilgili ussal bilgilendirme olmaksızın şimdi burada kendiliğinden olan gönüllülük derecesini ifade eder? A) Koşullu gönüllülük B) Asıl gönüllülük C) Ölçülmüş gönüllülük D) Tam gönüllülük E) Negatif gönüllülük 31. Yasal olarak, Onam alınması ile ilgili olarak hastanın,..,. sı gerekir boşlukları için en uygun sıralama ; Aşağıdakilerden hangisidir? A) Reşit olması, ayırtım gücüne sahip olması, kısıtlı olmaması gerekir B) Reşit olması, gönüllü olması, özerk olması C) Ayırtım gücüne sahip olması, gönüllü olması, özerk olması D) Özerk olması, kısıtlı olmaması, hastaya özgü olması E) Evli olması, kısıtlı olmaması, gönüllü olması 32. Aristoteles'e göre iki tür erdem vardır. Düşünce erdemleri daha çok eğitim yoluyla kazanılır. Karakter erdemleri ise alışkanlık ve gelenek yoluyla elde edilir. Aristoteles bu görüşü ile erdemin hangi yönü üzerinde durmuştur? A) Doğuştan gelmesi B) Genel-geçer olması C) Öğrenme sonucu gerçekleşmesi D) Davranışları yönlendirmesi E) Toplumsal dayanışmayı sağlaması 5

6 33. Kompozit Organ Nakilleri Yönergesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşlemi gerçekleştirecek olan ekip, nakil işleminin yaşam kurtarıcı olmayan özelliğinden, yan etkilerden ve tüm komplikasyonların hastaya bildirilmesinden ve hastadan bilgilendirilmiş onamının alınmasından sorumludur B) Her kompozit doku nakli merkezinin bulunduğu hastanede Kompozit Doku Nakli Konseyi kurulur. Bu konseyde etik uzmanı da yer almak zorundadır C) Bir kadavradan kompozit dokunun alınabilmesi için potansiyel donörün sağlığında imzalamış olduğu bağış formunda, kompozit dokuların bağışlandığı ayrı bir madde olarak belirtilmiş olmasına gerek yoktur D) Yalnızca ekstremite, yüz ve saçlı deri, üst solunum/sindirim yolları ve barsak nakli uygulamaları yapılabilir ve bunlar için yönerge'de ayrı maddeler vardır E) Yalnızca konseyin uygun bulduğu vakalarda nakil yapılabilir 34. Mesleki normların birçoğunun temelinde insanın değerinin bilgisinin bulunduğu görülmektedir. (Hizmet verilen konuda doğru, açık ve yeterli düzeyde bilgilendirmek, yanıltıcı olmamak, aldatmamak gerektiğini bildiren normlarda olduğu gibi). Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifade çiftlerinden hangisi doğrudur? A-İnsan değerinin bilgisi normların temelini oluşturur B-İnsan değerinin bilgisinden türetilmemiş bir normun etik niteliğinden söz edilemez C-İnsanlar normlara göre davranmaya zorlanamazlar D-İnsanlar hem normlara göre davranmaya hem de etik olmaya zorlanabilirler E-İnsanın değerini bilmek, öteki var olanlar arasındaki yerini belirlemek anlamına gelmez A) A-B B) A-C C) B-C D) A-D E) A-E 35. Biyotıp sözleşmesine göre; ilk ve en önemli nokta hastanın mutlak yararıdır. Bu noktadan hareketle adı geçen sözleşmeye göre risk ve yarar karşılaştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Biyomedikal araştırmalarda hastanın sağlığının ön planda olması etik ilkelere uygunluk gösterir B) Tüm tıbbi araştırmalarda temel ilkeler bölümünde risk ve yarar karşılaştırılması ön plandadır C) Risk ve yararın dikkatle karşılaştırılması ve risk oranının artması deneyin sona erdirilmesini gündeme getirmiştir D) Rıza açıklama yeteneği olmayanlar üzerinde araştırma yapılması yasaklanmıştır E) Biyomedikal araştırmalarda; hastanın sağlığı ön planda olduğundan hedeflenen yarar kavramı araştırmaları aklayan en önemli süzgeç olarak görülmüştür 36. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) Antroposentrizmde temel gereksinim bakımından insan doğaya bağımlıdır B) Descartes derin ekoloji görüşünün savunucusudur C) Toplumun hayvanlardan yararlanan ile hayvanları koruyanlar olarak 2 gruba ayrılması insan-hayvan ilişkisinin yasal olarak düzenlenmesini zorunlu kılmıştır D) Fizyosentrizm doğayı merkeze olan bir yaklaşımdır E) Biyosentrizm tüm canlılara karşı bir hassasiyet atfeder 37. Aşağıdakilerden hangisi Ötanaziye en sık dile getirilen itirazlar içinde yer almaz? A) Ötanazi ve hekim yardımlı intiharın kabullenirliği gönüllülük durumuyla sınırlandırılmış olsa bile uygulamanın istek bildirmemiş hastalar içinde mümkün olabileceği tehlikesi vardır B) Hekimlerin öldürmede suç ortaklığı yapması toplumun ve hastaların gözünde mesleğin değerinin yitirilmesine neden olacaktır C) Çabuk ölmekle ilgili rızalar çoğunlukla yeterli ağrı yönetimiyle ortadan kaldırılabilmektedir. Tıbbi yardım hastaya ölmeyi düşündüren sebeplerin giderilmesi yolunda olmalıdır D) Tıp etiği sadece yaşamın korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile temellendirilmemeli yaşamın direkt alınmasına da odaklanabilmelidir E) İnsan yaşamının direkt alınması kendini yada başkalarını koruma dışında savunulmamaktadır 6

7 38. Organ Nakli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Organ naklinde hem hukuki hem de biyolojik uyumluluk aranmaktadır. B) Tıbbi ölüm halinin, bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulanmak suretiyle kardiyolog, nörolog,anesteziyoloji ve reaminasyon uzmanı ve nörojirurşi uzmanından oluşan dört kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanması gerekir. C) Kadavra dönerlerden organ aktarımı yapılabilmesi için beyin ölümü gerçekleştikten sonra ilk 72 saat için organların alımının sağlanması gerekmektedir. D) Organ ve doku alacak olan hekim, vericinin evli olması halinde birlikte yaşadığı eşinin, vericinin organ ve doku verme kararından haberi olup olmadığını araştırıp, öğrenmek ve öğrendiğini tutanakla tespit etmek zorundadır. E) Organ aktarımlarında alanın seçiminde üç kriter şu sıra ile takip edilmek zorundadır; Acil durumlar, Organdan en fazla yararlanım, Bekleme Sırası, 39. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz? A) Zarar vermeme ilkesi zararlı fiilleri yasaklamaktan kaynak alır B) Zarar vermeme temel ilkelerden biri olup bu ilkenin çiğnenmiş olması tehlikelidir C) Zarar kişi için anlam taşıyan bir değer kaybı değildir D) Tehlikeye atılan değerin takdiri kişiye bağlıdır E) Kişinin bilgi ve rızası dışında gerçekleşen kimi durumlar zararı da beraberinde getirebilir 40. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların deney amaçlı kullanımına hayvanlara eziyet,başlı başına bir yanlıştır. ifadesiyle karşı çıkmıştır? A) T.Aquinas B) Montaigne C) Galen D) Descartes E) D.Hume 7

8 ADLİ TIP 41. Olgunun adli niteliği olup olmadığının değerlendirmesinde aşağıdaki durumlardan hangisinde hekim insiyatif kullanabilir? A) İntihar girişimleri B) Elektrik ve yıldırım çarpmaları C) Ortaya çıkan sonuçlardan doktor ya da sağlık kurumunun sorumluluğu iddiaları D) Küçük ev kazaları E) İş kazaları 42. Olay yeri incelemede" adli tıp prensipleriyle bağdaşmayanı belirleyiniz. A) Olay yeri koruma altına alınmalı ve hiçbir değişiklik yapılmamalıdır. B) Olay yerinin korunması olayın meydana geldiği anda başlar. C) Maddi deliller şüphelinin aleyhine dilsiz birer tanıktır. D) Olay yerinde yapılan hataların asla telafisi yoktur. E) Olay yeri kavramı sadece olayın meydana geldiği yeri tanımlar. 43. Yapılan tüm incelemelere karşın ölüm nedeninin izah edilemediği otopsi türünün adı nedir? A) Adli otopsi B) Tıbbi otopsi C) Patolojik otopsi D) Negatif otopsi E) Özel otopsi 44. Diatomun hangi bölgede bulunması halinde kişinin canlı iken suda boğulduğu kabul edilir? A) Mide B) Duodenum C) Trakea D) Akciğer E) Beyin 45. Karayolları trafik kanununa göre özel araç sürücüleri dışındaki diğer araç sürücülerinin karayolunda araç sürmelerinin yasak olduğu promil alt sınırı ne kadardır? A) 0 promil B) 0.11 promil C) 0.21 promil D) 0.51 promil E) 1 promil üstü 46. Kokuşmuş bir ceset sülfmethemoglobinden dolayı hangi renkte görülürr? A) Mor B) Açık kırmızı C) Kahverengi D) Yeşil E) Koyu mor 47. Anüs yırtıklarının genellikle görüldükleri saat kadranını belirleyiniz. A) 2-3 B) 5-6 C) 7-8 D) 9-10 E) Derin doku ekimozlarının aşağıdaki vücut kısımlarından hangisinde görülmesi beklenir? A) Göz kapakları B) Scrotum C) Boyun D) Ayak tabanları E) Göğüs 49. Sıcak ile soğuk arasındaki farkı anlamadığından hipotermide zihin karışıklığı içinde giysilerini çıkararak ölen kişinin hastalığının adı nedir? A) Horner sendromu B) Korsakof psikozu C) Cafe coronary sendromu D) Santa Clause sendromu E) Saklan ve öl sendromu 50. Elle boğmada Adli Tıp prensipleriyle bağdaşmayanı belirleyiniz? A) Boyundaki tırnak izlerinin konkavitesine bakarak failin hangi elini kullandığını ve duruş pozisyonunu kesin olarak söyleyebiliriz. B) Göğse çıkılmış ise kosta kırıkları ve toraksta ekimoz gibi toraks travmasına dair bulgular da mevcut olabilir. C) Hiyoid kemik ve tiroid kartilajında kırık, boyun omurlarında kırık ya da çıkık olabilir. D) Dil kökü, Retrofarengial bölgede hematom olabilir. E) Boyun yumuşak dokularında hematom olabilir. 8

9 51. Hangi bağımlılık maddesi merkezi sinir sistemi uyarıcısıdır? A) Etanol B) Barbitürat C) Amfetamin D) LSD E) Morfin 52. Kinetik enerjisi yüksek bir silahla yapılan bitişik atışta kafatasının parçalanması durumu aşağıdaki etkilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Mermi tazyiki B) Barut tazyiki C) Su tazyiki D) Alev etkisi E) Duman etkisi 53. Herhangi bir adli olayın ne şekilde yapıldığını, olayın oluş şeklini ve nedenini araştırmak, suçlu yada mağdura ait suç kanıtlarının saptanması ve olaydan kaynaklanan zarar ve kaybın belirlenmesi için hakim yönetiminde olay yerinde yapılan adli işlemlere ne ad verilir. A) Çapraz sorgu B) Otopsi C) Feth-i kabir D) Keşif+ E) Ölü muayenesi 55. Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış olan çocukların Cezai sorumluluğunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi değerlendirmede göz önüne alınmaz. A) Yaptığı eylemin anlamını bilip bilmediği B) Değerlendirmede esas olan çocuğun muayeneye getirildiği tarihteki değerlendirilmesidir. C) Ayıplanacağına veya cezalandırılacağına dair korku ve bilgisinin olup olmadığı D) Önemli bir menfaat uğruna yapıp yapmadığı E) Suçu mükerrer olan işleyip işlemediği 56. İdrar örneğinde en çok kaç güne kadar uyuşturucu madde tespiti yapılabilir? A) 1 B) 6 C) 12 D) 18 E) Otopside hangi bulgu anal cinsel ilişkiyi göstermede kuvvetli bir delil olarak kabul edilebilir? A) Anal sfinkter tonusun gevşekliği B) Anüste sıyrık C) İnternal anal mukus prolapsusu D) Kaydırıcı madde varlığı E) Perianal dokuda keratinizasyon 54. "İlliyet bağı" kavramının tanımına uygun olanı belirleyiniz? A) Zarar ile sonuç arasında uygun nedensellik bağı bulunması. B) Tıp biliminin kabul ettiği, uyguladığı, genelleşmiş tıp kurallarını uygulamaması. C) Her tıbbi girişimin, tıbbın kabul ettiği normal risk ve sapmaları çerçevesinde doğabilecek kötü sonuçları, hekimi sorumlu kılmaz. D) Doktor hastasına verdiği zarar oranında tazminat ödemekle yükümlüdür. E) Doktor hastasıyla etik ilkelere uygun, evrensel standartlarda, güven verici ilişkiler kurmakla yükümlüdür. 58. Ölümden sonraki kaç saat içinde ceset çevrilir veya taşınır ise ölü lekeleri cesedin hem ilk, hem de sonraki pozisyonuna uygun olarak farklı bölgelerde oluşabilir ve cesedin pozisyonunun değiştirildiği söylenebilir? A) 0 5 saat B) 5 10 saat C) saat D) saat E) saat 59. Genellikle künt cisimlerin cilde sürtünmesi sonucu oluşan, sadece epidermis tabakasının kalkması şeklinde olabileceği gibi dermisi de içine alabilen genellikle iyileştiklerinde herhangi bir iz kalmayacak derinlikteki lezyonlara ne ad verilir? A) Ekimoz B) Hematom C) Sıyrık D) Hiperemi E) Doku ezilmesi 9

10 60. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah ile intiharda bazen izlenen ölümden hemen sonra erken dönemde gelişen değişikliktir? A) Sıcak sertliği B) Soğuk sertliği C) Spazm kadaverik D) Pigulistik pozisyon E) Ölü katılığı 10

11 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 61. Sekiz yaşında kız çocuk okul başarısızlığı, unutkanlık, eşyalarını kaybetme, ödevlerini zamanında bitirememe şikayetleriyle getirildi. Gelişim öyküsünde özellik yok. Anne hamileliğinde trafik kazası geçrmş. 1. sınıfta okuma-yazmayı öğrenmiş. Bu hastayla ilgili en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Normal Gelişim B) Mental Retardasyon C) Otistik Bozukluk D) DEHB-Dikkatsizliğin ön planda olduğu tip E) DEHB-Hiperaktivitenin ön planda olduğu tip 62. Üç yaşında kız çocuk nesneleri takip etmeme, annesini yabancılardan ayırt etmeme, çok ağlama, ellerini ısırma şikayetleriyle getirilir. İşitme testi normal.gelişim öyküsünde destekli oturamadığı, baş boyun kontrolünün olduğu öğrenildi. Bu hastada en muhtemel teşhis aşağıdakilerden hangisidir? A) Normal gelişim B) Çok Ağır Düzeyde Bilişsel Gelişme geriliği C) Hafif Düzeyde Bilişsel Gelişme geriliği D)Orta Düzeyde Bilişsel Gelişme geriliği E) Sınır Düzeyde Bilişsel Gelişme geriliği 63. Aşağıdakilerden hangisi dermatolojik psikosomatik durumlardan değildir? A) Ürtiker B) Psöriazis C) Pruritis D) Nevüs sebaseus E) Akne vulgaris 64. Demans ve deliryum arasındaki farklardan olmayan hangisidir? A) Deliryum günler-haftalar sürerken demans yıllar sürer. B) Deliryumda bilinç düzeyi dalgalı iken demansta normaldir. C) Deliryum genellikle geri dönüşümlü iken demansta genellikle geri dönüşümsüzdür. D) Deliryumda seyir dalgalı iken demansta kronik ve ilerleyicidir. E) Deliryumda bellek iken demansta bilinç bozukluğu ön plandadır. 65. Aşağıdakilerden hangisi alkol yoksunluk bulgularından biri değildir? A) Halusinasyon ya da illüzyonlar B) Grand mal konvülziyonlar C) Taşikardi D) Sedasyon E) Tansiyon yüksekliği 66. Göz hareketleri ile duyarsızlaşma ve yeniden yapılanma(eye movement desensitization and reprocessing-emdr) adlı psikoterapi yöntemi aşağıdaki ruhsal bozuklukların hangisinin tedavisinde kullanılır? A) Yaygın anksiyete bozukluğu B) Panik bozukluk C) Basit fobi D) Sosyal fobi E) Travma sonrası stres bozukluğu 67.Şizofreni tanılı bir hastada hangi durum elektrokonvulziv tedavi uygulama endikasyonu oluşturmaz? A) Şiddetli halüsinasyon varlığı B) Katatonik fenomenleri varlığı C) Homisidal riskin varlığı D) Negatif belirtilerin varlığı E) Depresif belirtilerin varlığı 68. Tıp yazınında Briquet Sendromu olarak da anılan ruhsal bozukluk aşağıdakilerden hangisidir? A) Beden dismorfik bozukluk B) Panik bozukluk C) Obsesif kompulsif bozukluk D) Somatizasyon bozukluğu E) Bipolar bozukluk 69. Hangisi psikoterapilerde terapistin hastaya karşı gelişen bilinçli ve bilinçdışı tepkilerini tanımlar? A) Aktarım B) Karşı aktarım C) Empati D) Sempati E) Projeksiyon 11

12 70. Genellikle içsel gerginliğe bağlı olarak ortaya çıkan, amaçsız aşırı hareketliliğe ne isim verilir? A) Eksitasyon B) Viskozite artışı C) vijilans D) Stereotipi E) Psikomotor ajitasyon 71. Anoreksiya nervozanın epidemiyoloji ve gidişi ile ilgili hangi yanlıştır? A) Vücut biçimi ve ağırlığının önemli olduğu meslek gruplarında görülme sıklığı daha yüksektir. B) Kısıtlayıcı tip tek yumurta ikizlerinde % 66 oranında saptanmıştır. C) Leptin düzeyleri anoreksiya nervozanın akut döneminde yüksek saptanmıştır. D) Düşük benlik saygısı ve aşırı mükemmeliyetçilik hastalığın gelişiminde önemlidir. E) Uzun süreli takip çalışmalarında anoreksiya nervozada ölüm oranının %15-25 civarında olduğu saptanmıştır. 72. Yirmidört yaşındaki kadın hasta takip edildiğini ve kendisine zarar verileceğini düşünme, sesler duyma yakınmalarıyla acil servise başvurmuştur. Öyküsünden, bu belirtilerin 6 hafta önce başladığı öğrenilen hastanın, geniş biyokimya inceleme sonuçları normal sınırlardadır. Hastanın daha önce davranışlarının tamamen normal olduğu, sınıfında başarılı olduğu ve arkadaşları tarafından oldukça sevildiği öğrenilmiştir. DSM-IV tanı ölçütlerine göre, Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Şizofreni B) Şizoafektif bozukluk C) Şizofreniform bozukluk D) Kısa psikotik bozukluk E) Sanrılı bozukluk 73. Trikotilomani ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Trikotilomani, obsesif kompulsif bozuklukla ilişkili bozukluklardan biridir. B) Bozukluğun görülme oranı %1-3'tür. C) Erkeklerde daha sık görülür. D) Bozukluk genellikle ergenlik döneminde başlar. E) En sık saçlı deri, kaş ve kirpik bölgelerini yolarlar. 74. İki Uçlu Bozukluk hakkında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A) Sadece mani atağı şeklinde olabilir. B) Yaygınlığı %1 dir. C) Erkek ve kadınlarda eşit sıklıkta görülür. D) Kalıtım depresyona göre düşüktür. E) İki Uçlu Bozukluk manik, depresif veya karma atak olarak başvurabilir. 75. Distimik bozukluğu tanımlayabilmek için bulguların en az ne kadar süre devam etmesi gerekir? A) 2 hafta B) 2 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 2 yıl 76. Aşağıdakilerden hangisi kompleks halüsünasyona örnektir? A) Müzik sesi işitme B) Işık çakmaları görme C) Uğultu işitme D) Geometrik şekiller görme E) Cildinde soğukluk hissi 77. Kardiyoloji servisinde yatarak tedavi görmekte olan hastadan daha önce başvurduğu psikiyatr tarafından panik bozukluğu tanısı ile başlanan ilaç konusunda konsültasyon istenmektedir. İstenilen konsültasyonun türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Hasta merkezli konsültasyon B) Hekim merkezli konsültasyon C) Durum merkezli konsültasyon D) Kriz merkezli konsültasyon E) Geniş merkezli konsültasyon 78. Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin madde bağımlısı olduğuna işaret eden tanı kriterlerinden değildir? A) Madde almadığı zaman yoksunluk bulgularının olması B) Aynı miktarda madde aldığında zamanla etki kaybı görülmesi C) Madde kullanımı nedeni ile toplumsal ya da mesleki etkinliklerini azaltması D) Kullandığı maddenin kötüleştirdiği bir sağlık sorunu olmasına rağmen maddeyi kullanmaya devam etmesi E) Madde kullanmayı bırakmak ya da azaltmak için hiçbir çaba göstermemiş olması 12

13 79. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Halk eğitimi amacı ile televizyon ya da radyoda birlikte bir programa katılmış olduğu ya da programı telefonla arayan kişilere, onların muayenesi anlamına gelebilecek sorular sormamalı, tanı koymamalı, yorum yapmamalı B) Meslektaşlarının yanıltıcı ya da yanlış bilgi aktarma davranışı ile karşılaştığında bir şey yapması gerekmez C) Farklı dallarda hekimlerle birbirine hasta göndermek üzere anlaşma yapılabilir D) Alışveriş yaparken hastanın sahip olduğu dükkanların seçiminde bir sakınca yoktur E) Tutuklu ve hükümlülülere zorla tedavi uygulanabilir 80. Altı yaşında bir çocuk, hafif zeka geriliği tanısıyla takip ediliyor. Psikiyatrik muayenesinde göz teması kısmen kurduğu, ortak dikkatinin gelişmediği, zaman zaman aşırı hareketli olduğu, tekrarlayıcı hareketleri olduğu tespit ediliyor. Bu hastada en muhtemel teşhis aşağıdakilerden hangisidir? A) Otistik Bozukluk+Hafif Mental Retardasyon B) Otistik Bozukluk C) Dezintegratif Bozukluk D) Normal Gelişim E) Rett Sendromu 81. Sekiz yaşında kız çocuk 4 aydır gece altını ıslatma şikayetiyle getirilmiştir. Haftada 5 kez gece altını ıslatmaktadır. Yaklaşık 3 aydır ders başarısında düşüş olduğu öğrenilmiştir. Yapılan fizik inceleme ve laboratuvar tetkiklerinde patoloji saptanmamıştır. Öyküden hastanın 6 ay önce bir erkek kardeşi olduğu öğrenilmiştir. Bu hastada en muhtemel teşhis aşağıdakilerden hangisidir? A) Enkoprezis B) Anksiyete bozukluğu C) Travma sonrası stres bozukluğu D) Primer enürezis nokturna E) Sekonder enürezis nokturna 82. Aşağıdakilerden hangisi insan cinselliği için yanlıştır? A)Her kadın orgazm olabilir ancak bir kısım kadının orgazm olması için cinsel birleşme sırasındaki uyarılma yeterli değildir ilave olarak doğrudan klitoral uyarılmaya ihtiyaç duyarlar B) Diğer canlılardan farklı olarak insanda cinselliğin tek hedefi üreme ile neslin devamı değildir insan için cinsellik haz kaynağıdır C) Mastürbasyon erken boşalma için en önemli nedenlerden birisidir D)Erkekte Refrakter periyod bir cinsel döngü içinde erkeğin çoklu orgazm yaşamasına engeldir. E) Cinsellik doğumdan ölüme tüm yaşam dönemleri içinde öğrenilen bir davranıştır 83. Serum lityum konsantrasyonu son dozdan kaç saat sonra ölçülmelidir? A) 2 B) 4 C) 6 D) 12 E) Aşağıdakilerden hangisi akut mani tedavisinde kullanılmaz? A) Lorazepam B) Lityum C) Karbamazapin D) Valproat E) Fluoksetin 85. Çocuğun cinsel istismarı sonrası gelişebilecek ruhsal sorunlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Uyku terörü ve kabuslar görülebilir. B) İdrar kaçırma cinsel istismarla ilişkili değildir. C) Baş ağrısı görülebilir. D) Anoreksiya Nervosa görülebilir. E) Organik olmayan bayılmalar görülebilir. 86. Acil servise yapılan psikiyatrik başvuru nedenlerinden hangisi diğerlerine göre olağanüstü acil olarak değerlendirilmez? A) Deliryum B) Akut psikotik atak C) Suisid girişimi D) Şiddet davranışı E) Durumsal anksiyete 13

14 87. Şizofrenide dopamin nörotransmitteri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 50 yıl önce pozitif belirtiler için artmış dopamin aktivitesi sorumlu tutulmuştur. B) D2 reseptör blokajı psikotik belirtileri azaltır. C) Şizofrenide subkortikal bölgelerde dopamin aktivitesi yüksekken, prefrontal kortikal bölgelerde düşüktür. D) Şizofrenide prefrontal kortikal bölgede yüksek dopamin aktivitesi varken, subkortikal bölgelerde düşük dopamin aktivitesi vardır. E) Şizofrenide Nükleus akkumbens'te D3 mrna düzeyleri normal bulunur. 91. Aşağıdakilerden hangisi antisosyal kişilik bozukluğunun belirleyici özelliklerinden biri değildir? A) Zarar verme amacıyla yangın çıkarmak B) Hayvanlara karşı fiziksel olarak acımasızca davranışlar sergilemek C) Çocukluğunda da ailenin yasaklamasına rağmen evden kaçmak D) Sık sık yalan söyleyerek bir şeyler elde etmek E) Rol yapar şekilde yapmacık davranışlarda bulunmak 88. Matematik Bozukluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sayıları eksik yada fazla yazarlar. B) Basit çarpma ve bölme işlemlerinde zorlanırlar. C) Okula geç başlarlar. D) Çarpım tablosunu öğrenmede güçlük yaşarlar. E) Sosyal dersleri iyidir. 89. Dört buçuk yaşında kız çocuk, konuşmama ve çok ağlama şikayetiyle getirildi. Nörolojik değerlendirilmesinde baş çevresinin küçük ve yutma güçlüğü mevcut. Gelişim öyküsünde doğumda baş çevresinin normal olduğu, 6. Ayında sosyal gülümsemesinin olduğu, 2 kelime söylediği (anne, mama), 8 aylıkken ellerini ovuşturmaya başladığı öğrenildi. Bu hastada en muhtemel teşhis aşağıdakilerden hangisidir? A) Asperger Sendromu B) Otistik Bozukluk C) Dezintegratif Bozukluk D) Normal Gelişim E) Rett Sendromu 90. Yaygın anksiyete bozukluğunun tedavisinde önerilen buspiron'un anksiyolitik etkisi düzenli kullanımını takiben ne zaman başlar? A) dakika B) 2-3 saat C) 2-3 gün D) 2-3 hafta E) 2-3 ay 14

ETİK.

ETİK. ETİK Etik nedir? Doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek, doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır. sokrates(ks).pps Etik, neyin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ

5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ 5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, - 4.GRUP 4.DERS KURULU RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, (13 EKİM 2014 05 ARALIK 2014) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı 20172018 Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Dönem Koordinatörü: Doç. Dr. Coşkun SILAN Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç.

Detaylı

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji www.gunescocuk.com Çocuk ve ergen psikiyatrisinde

Detaylı

5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ

5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ 5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, 5. S I N I F - 1. G R U P 4. D E R S K U R U L U R U H S A Ğ L I Ğ I, T I P E T İ Ğ İ, T I P H U K U K U, A D L İ T I P, K L İ N İ

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

5. SINIF 4.KURUL 2.Döngü

5. SINIF 4.KURUL 2.Döngü 5. SINIF 4.KURUL 2.Döngü DERS PROGRAMI R U H S A Ğ L I Ğ I, T I P E T İ Ğ İ, A D L İ T I P, K L İ N İ K F A R M A K O L O J İ 1 5. S I N I F - 4. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü R U H S A Ğ L I Ğ I,

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

5. SINIF 4.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 4.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 4.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI R U H S A Ğ L I Ğ I, T I P E T İ Ğ İ, A D L İ T I P, K L İ N İ K F A R M A K O L O J İ 1 5. S I N I F - 4. D E R S K U R U L U - 1. D Ö N G Ü R U H S A Ğ L I Ğ I,

Detaylı

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing)

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Atak ve Sınav Kaygısı ndan Kısa Sürede Kurtulmanın

Detaylı

Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1

Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1 Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1 34. Dünya Hekimler Toplantısı nda kabul edilmiş (Lizbon, Portekiz, Eylül/Ekim 1981), 47. Dünya Hekimler Birliği Kurultayı nda değişikliğe uğramış (Bali,

Detaylı

5. SINIF 4.KURUL 1.Döngü

5. SINIF 4.KURUL 1.Döngü 5. SNF 1.Döngü DERS PROGRAM R U H S A Ğ L Ğ, T P E T İ Ğ İ, A D L İ T P, K L İ N İ K F A R M A K O L O J İ 1 5. S N F - 4. D E R S K U R U L U - 1. D Ö N G Ü R U H S A Ğ L Ğ, T P E T İ Ğ İ, A D L İ T P,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

[Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.]

[Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.] [Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.] Giriş Hekimler, hastaları ve geniş toplum kesimleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda önemli değişikler

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

Hekimlerin Etik Sorumlukları ve Hekim Hakları. Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD

Hekimlerin Etik Sorumlukları ve Hekim Hakları. Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD Hekimlerin Etik Sorumlukları ve Hekim Hakları Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu.tr Kavramlar Hak, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetki olarak tanımlanabilir. Pozitif

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

ANKARA NUMUNE HASTANESİ DR.BARI ÖZTÜRK

ANKARA NUMUNE HASTANESİ DR.BARI ÖZTÜRK ANKARA NUMUNE HASTANESİ DR.BARI ÖZTÜRK Amaç Biyomedikal etiğin dört temel ilkesi Araştırma etiğinin gelişimi Ülkemizde klinik ilaç araştırmalarında yasal düzenlemeler Hasta hakları yönetmeliği Hekimin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda; 4. SINIF ve 5. SINIF VE Staj kurullarında öğrencilerin farklı kliniklerde, uygun sürelerde gerçekleştireceği stajlarda hastaların öyküsünü alma ve sistemik muayenesini yapma, hekimlik uygulamalarını geliştirme,

Detaylı

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir.

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir. Psikiyatrinin en önemli hastalıklarından biridir. Bu hastalıkta gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma, acayip tuhaf davranışlar, hezeyanlar ( mantıksız, saçma, olması mümkün olmayan veya olması mümkün

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR BU DERSTE ŞUNLARı KONUŞACAĞıZ: Anormal davranışı normalden nasıl ayırırız? Ruh sağlığı uzmanları tarafından kullanılan belli başlı anormal davranış modelleri nelerdir? Anormal davranışı

Detaylı

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR Prof. Dr. Lale Büyükgönenç Nasıl Bir Süreç İzledik? 2003: HEMAR-G Etik Komisyonu 2004-Ocak: Hemşirelik Deontoloji Tüzüğü Yazılmasına Karar Verilmesi 4-5 Haziran

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır:

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: ADLİ TIP PROSEDÜRÜ Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: 1. Kriminal olaylarda meydana gelen lezyonların saptanıp tanınması 2. Travmatik lezyonların niteliğinin belirlenmesi 3. İnsana ait her türlü

Detaylı

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Görüşmecinin Adı- Soyadı:

Detaylı

Beyin Ölümü ve Organ Bağışı Sürecinde E7k İkilemler

Beyin Ölümü ve Organ Bağışı Sürecinde E7k İkilemler Beyin Ölümü ve Organ Bağışı Sürecinde E7k İkilemler Mesleki yaşantımız sırasında karşılaştığımız soru ve sorunları irdelerken her zaman belirlenmiş kurallar yoktur. Burada ahlak ve vicdan ışığında sorun

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Zülfü ARIKANOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Zülfü ARIKANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Zülfü ARIKANOĞLU ORGAN NAKLİ NEDİR? Vücutta görevini yerine getiremeyen bir organın yerine, canlı vericiden veya ölüden alınan yeni ve sağlam bir organın cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemidir.

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

ORGAN NAKLİNDE ETİK HAYDARPAŞA NUMUNE E.A.HASTANESİ ORGAN NAKLİ KOORDİNATÖRÜ NİLGÜN DAŞKIN

ORGAN NAKLİNDE ETİK HAYDARPAŞA NUMUNE E.A.HASTANESİ ORGAN NAKLİ KOORDİNATÖRÜ NİLGÜN DAŞKIN ORGAN NAKLİNDE ETİK HAYDARPAŞA NUMUNE E.A.HASTANESİ ORGAN NAKLİ KOORDİNATÖRÜ NİLGÜN DAŞKIN ETİK İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları doğru-yanlış

Detaylı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Dr. Osman Celbiş Adli Tıp Profesörü, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Şekil Değiştiren Hekimlik Sanatı İnsanlık tarihi ile başlayan süreç içerisinde belli kurallar

Detaylı

12 Aralık Şubat 2017

12 Aralık Şubat 2017 1.. H A F T A ESKŞEHR OSMANGAZ ÜNRSTES FAKÜLLTES 22 00 11 66 -- -22 00 11 77 EE ĞĞ TT MM ÖÖ ĞĞ RR EE TT MM YY II IL II I TARH 12.12.2016 13.12.2016 14.12.2016 15.12.2016 16.12.2016 GEÇEN DERS UNUN DEĞ.

Detaylı

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir.

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir. SOSYAL FOBİ Sosyal ortamlarda başkaları tarafından inceleme altında tutulduğu korkusu performans gösterilmesi gereken durumlarda eleştirilme yada küçük düşme korkusunun yaşanmasıdır. Ve kişi bu korkunun

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ SUNUM PLANI: Hareketli çocuk kime denir? Klinik ilgi odağı olması gereken çocuklar hangileridir?

Detaylı

Erken boşalmamak için en iyi yardımcı kaynak için burayı tıklayın

Erken boşalmamak için en iyi yardımcı kaynak için burayı tıklayın Prematür Ejakülasyon (Erken Boşalma) Erkekler arasında Erken gelmek, Erken orgazm veya Hızlı boşalmak olarak da ifade edilen erken boşalma, cinsel ilişki sırasında erkeğin vajinaya girmeden, giriş sırasında

Detaylı

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ:

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: Bu anket durumunuz hakkında bilgi edinmede bize yardımcı olacaktır. Bu anket sorununuza uygun yaklaşımda yardımcı olacaktır. Cevaplarınız gizli tutulacaktır. Lütfen

Detaylı

Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasının. Hukuki Dayanakları. Av. Mithat KARA İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu

Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasının. Hukuki Dayanakları. Av. Mithat KARA İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasının Hukuki Dayanakları Av. Mithat KARA İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu TC Anayasası 135. madde : Kamu kurumu niteliğindeki meslek

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

10 Nisan Haziran 2017

10 Nisan Haziran 2017 1.. A F T A ESKŞER OSMANGAZ ÜNRSTES FAKÜLLTES AFTA TAR 10.04.2017 11.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 14.04.2017 GEÇEN DERS UNUN DEĞ. YEN DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ Ruhsal

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Çocuk Ruh Sağlığı TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir??

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir?? Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem Sıklığı?? Klinik seyir?? Çocuğun ilk travmatik yaşam olayı emzirme bağlanma olumsuz sağlık koşulları yetersiz bakım Doğum Değişim İyi anne olabilecek

Detaylı

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır Ruhsal Travma Değerlendirme Formu APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır A. SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 1. Adı Soyadı:... 2. Protokol No:... 3. Başvuru Tarihi:...

Detaylı

Biyoetik ve Sinema Dönem I Seçmeli Ders Kurulu II. Arş.Gör.Dr.Mustafa Hayırlıdağ

Biyoetik ve Sinema Dönem I Seçmeli Ders Kurulu II. Arş.Gör.Dr.Mustafa Hayırlıdağ Biyoetik ve Sinema Dönem I Seçmeli Ders Kurulu II Arş.Gör.Dr.Mustafa Hayırlıdağ Never Let Me Go (Beni Asla Bırakma) Yapım 2010, ABD Yönetmen: Mark Romanek Süre: 103 dakika Tür: Bilim Kurgu, Drama Filmde

Detaylı

UYGUN İŞE YERLEŞTİRME. Volkan Dündar

UYGUN İŞE YERLEŞTİRME. Volkan Dündar UYGUN İŞE YERLEŞTİRME Volkan Dündar UYGUN İŞE YERLEŞTİRME KAPSAMI İşe giriş muayenesi ve işe yerleştirme birbirini tamamlayan kavramlardır. İşe Giriş Muayenesi Aralıklı Kontrol Muayenesi Erken Kontrol

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri MADDE BAĞIMLILIĞI BAĞIMLILIK Bağımlılık, bireyin kendi ruhsal ve bedensel sağlığına

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

Asistanlıkta Psikoterapi Eğitimi Neden Önemlidir? Doğan Şahin İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Sosyal Psikiyatri Servisi

Asistanlıkta Psikoterapi Eğitimi Neden Önemlidir? Doğan Şahin İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Sosyal Psikiyatri Servisi Asistanlıkta Psikoterapi Eğitimi Neden Önemlidir? Doğan Şahin İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Sosyal Psikiyatri Servisi Başta ABD olmak üzere birçok ülkede tıp ve uzmanlık eğitiminde (psikiyatri dışı)temel

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Sedat Batmaz 1, Emrah Songur 1, Mesut Yıldız 2, Zekiye Çelikbaş 1, Nurgül Yeşilyaprak 1, Hanife

Detaylı

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1)

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Fatih Öncü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikolojik taciz Bedensel Ruhsal Bedensel ve ruhsal Çalışma hayatında mobbing veya psikolojik

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENTEGRE DERSLER-1 Ders No : 0130040006 Teorik : 34 Pratik : 0 Kredi : 34 ECTS : 52 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Çocukluk çağındaki fiziksel ve ruhsal gelişimin uygunluğunu bilecek, Doğru ebeveynlik becerilerinin aile içi ilişkilerde nasıl olması gerektiğini

Çocukluk çağındaki fiziksel ve ruhsal gelişimin uygunluğunu bilecek, Doğru ebeveynlik becerilerinin aile içi ilişkilerde nasıl olması gerektiğini Dönem 1 Dersleri: Konu: Çocuk, Anne ve Aile Amaç: Bu dersin sonunda Dönem I öğrencilerinin aile yapısı, çocukluk çağı psikolojik gelişim süreci ve anne-çocuk ilişkisinin çocuğun ruhsal gelişimi üzerindeki

Detaylı

Bağımlılık-Bağımsızlık. Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN

Bağımlılık-Bağımsızlık. Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Bağımlılık-Bağımsızlık Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Yemedim yedirdim, içmedim içirdim, saçımı süpürge ettim Peki iyi mi ettim? Bağımlılık Bağımsızlık Bağlılık Bağımsızlık Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya

Detaylı

İstismar olgularında adli uygulamada yaşanan güçlükler. Doç. Dr. Ayten ERDOĞAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD

İstismar olgularında adli uygulamada yaşanan güçlükler. Doç. Dr. Ayten ERDOĞAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD İstismar olgularında adli uygulamada yaşanan güçlükler Doç. Dr. Ayten ERDOĞAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD http://video. aol.co.uk/ video-detail/ olacak-o- kadar-adli-

Detaylı

Histeri. Histeri, Konversiyonun kelime anlamı döndürmedir.

Histeri. Histeri, Konversiyonun kelime anlamı döndürmedir. Histeri, Konversiyonun kelime anlamı döndürmedir. Konversiyon bozukluğu, altta yatan organik bir neden bulunmaksızın ortaya çıkan, bayılma, felç olma ve duyu kaybı gibi nörolojik belirtilerdir. Hastalar

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi nde. Lisans Düzeyinde Etik Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi nde. Lisans Düzeyinde Etik Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi nde Lisans Düzeyinde Etik Eğitimi Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Akpınar; Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Prof. Dr. Nüket Örnek Büken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

Hekim Hakları U Z M. D R. M. R A Ş I T Ö Z E R

Hekim Hakları U Z M. D R. M. R A Ş I T Ö Z E R Hekim Hakları U Z M. D R. M. R A Ş I T Ö Z E R M E R A M E Ğ I T I M V E A R A Ş T ı R M A H A S T A N E S I A C I L T ı P K L I N I Ğ I 2 İçerik 3 1. Bireysel haklar 2. Hastaya ilişkin haklar 3. Topluma

Detaylı

Cinsel İstismar Olgularında Muayene ve Örnek Almanın Yasal Sınırları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif İnanıcı

Cinsel İstismar Olgularında Muayene ve Örnek Almanın Yasal Sınırları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif İnanıcı Cinsel İstismar Olgularında Muayene ve Örnek Almanın Yasal Sınırları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif İnanıcı Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD Yasal düzenleme Mağdurun rızasının varlığında C.Savcısının

Detaylı

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Nedir? Günlük rutin işleyişi bozan, Aniden beklenmedik bir şekilde gelişen, Dehşet, kaygı ve panik yaratan, Kişinin anlamlandırma

Detaylı

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ORGAN NAKLİ NEDİR? Hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organ yada organlar yerine, sağlam organ yada organların

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM I PSİKOLOJİK DANIŞMA ETİĞİ İÇİN GENEL ÇERÇEVE. 1. Bölüm: Etiğe Giriş: Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER KISIM I PSİKOLOJİK DANIŞMA ETİĞİ İÇİN GENEL ÇERÇEVE. 1. Bölüm: Etiğe Giriş: Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birkaç Söz: Kültüre Uyarlanarak Yenilenen ve Geliştirilen Yeni Baskı Üzerine...v Çeviri Editörünün Ön Sözü... xiii Çeviri Editörünün Teşekkürü...xv Ön Söz... xvii Teşekkür... xix KISIM I PSİKOLOJİK

Detaylı

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE STAJIN TANITIMI : Dönem IV : 15 iş günü : Cebeci Hastanesi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniği,

Detaylı

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Huriye Tak Uzman Klinik Psikolog Türk Kızılayı Bağcılar Toplum Merkezi Sağlık ve Psikososyal Destek Programı Asistanı İÇERİK

Detaylı

Yazar Ad 41 Prof. Dr. Haluk ÖZEN Cinsel hayat çocuk yaştan itibaren hayatımızın önemli bir kesimini oluşturur. Yaşlılık döneminde cinsellik ayrı bir özellik taşır. Yaşlı erkek kimdir, hangi yaş yaşlanma

Detaylı

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; ciddi yaşamsal tehlikesi olan hastanın zaman geçirmeden değerlendirilmesini ve müdahalesini sağlamak için hastanın ilk değerlendirmesini yaparak hasta akışını sürdürmek, birim

Detaylı

Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması. Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D.

Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması. Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D. Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D. Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SİNİR-DUYU BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SİNİR-DUYU BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ 09:30 Migren T A K İ Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Kognitif bozukluklar

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5. Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5. Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5 Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Açıklama (2011-2013) Danışman: Pfizer Konuşmacı: Pfizer

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

12/24/2013. Sağlık Ekibi Üyeleri

12/24/2013. Sağlık Ekibi Üyeleri Sağlık hizmeti etik kurallarının ana kuralı, sağlık hizmeti veren kişinin daima hastanın iyiliğini gözeterek ve yararını düşünerek davranmakla yükümlü olduğudur. Bütün sağlık çalışanları ahlaki olarak

Detaylı

DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE

DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE Information på turkiska DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE Çocukların oturup konsantre olmakta ve dürtülerini kontrol etmekte zorlanmaları normaldir. Ancak DEHB li (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

Detaylı

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ VE ETİK. Prof. Dr. Nermin Ersoy Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ VE ETİK. Prof. Dr. Nermin Ersoy Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ VE ETİK Prof. Dr. Nermin Ersoy Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Etik Nedir? Felsefenin insanlar arası ilişkilerini ve sorunlarını konu edinen dalı;

Detaylı

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYONDA PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYON TANISI Depresif ruh hali İlgi ve isteklerde azalma Enerji azlığı Konsantrasyon bozukluğu ğ İştah bozukluğu Uk Uyku bozukluğu ğ Kendine güven kaybı, suçluluk ve

Detaylı

AFET PSİKOLOJİSİ. GEA Acil Durum Yönetimi Eğitimleri

AFET PSİKOLOJİSİ. GEA Acil Durum Yönetimi Eğitimleri AFET PSİKOLOJİSİ GEA Acil Durum Yönetimi Eğitimleri Afet Sonrası Risk Altındaki Gruplar Doğrudan Etkilenenler Tanık olanlar İzleyiciler AFET SONRASI DUYGUSAL AŞAMALAR İLK VURMA AŞAMASI ACİL DURUM AŞAMASI

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık yaşlılığın doğal bir sonucu değildir.. Demansın en sık nedeni ALZHEİMER HASTALIĞI DIR. Yaşla gelen unutkanlık ALZHEİMER HASTALIĞI nın habercisi olabilir!!! ALZHEİMER

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak PARKİNSON HASTALIĞI Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

ÇARŞAMBA 09:30 Koma A Gülsen YILDIZ BABACAN NÖROLOJİ

ÇARŞAMBA 09:30 Koma A Gülsen YILDIZ BABACAN NÖROLOJİ 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup SİNİR-DUYU BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ PAZARTESİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ 09:30 Migren

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

ÜMRANİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ÜMRANİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KRİZ Tüm doğal afetler, yangın, bir öğrencinin veya öğretmenin ölümü, intihar vakaları, cinsel istismar, taciz, öğrencinin maruz kaldığı veya şahit olduğu şiddet durumlarında okulda yaşanan panik, korku,

Detaylı

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi TÜRKİYEDE BÖBREK NAKLİ 1975 yılında canlı 1978 yılında kadavra E.Ü.T.F Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 1988

Detaylı

UYKU ADLİ TIBBI. Psk. Çiğdem Ünlü Çeber

UYKU ADLİ TIBBI. Psk. Çiğdem Ünlü Çeber UYKU ADLİ TIBBI Psk. Çiğdem Ünlü Çeber Adli Psikoloji Günleri 21-22 Mart 2013 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi 50. Yıl Amfisi ANKARA Uyku nedir? Uyku, organizmanın çevreyle iletişiminin,

Detaylı

E T İ K HASTA HAKLARI

E T İ K HASTA HAKLARI E T İ K ve HASTA HAKLARI ETİK NEDİR? KURAMSAL AHLAK NEDİR? Etik değerler evrenseldir ve her ülkede geçerliliği olan kurallardır. T I P E T İ Ğ İ ( DEONTOLOJİ ) Deonto : Görev, Yükümlülük Logia : Bilgi

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı