Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S1G4K_03_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S1G4K_03_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S1G4K_03_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 91 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 100 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Bu testteki sorular n her hakk Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Dekanl 'na aittir. zinsiz kopyalanamaz, o altmak amac yla bas lamaz, elektronik ortamda yay nlanamaz.

2 TIP TARİHİ VE ETİK 1. Aşağıdakilerden hangisi biyoetiği çevrede olan değişiklikleri optimum seviyede tutmak ve bu değişikliklere insanların optimum uyumunu sağlamak olarak tanımlamıştır? A) I. Kant B) H.R. Potter C) F. Jahr D) J. Benthom E) J.S. Mill 2. Hastaya tanıyı doğru söyleme konusunda geleneksel yaklaşımlar içinde yapılan en önemli hata aşağıdakilerden hangisidir? A) Açıklama yapmayı genel görev kabul etmek B) Zarar vermeme ilkesini yararlılık sağlamayı genel görev edinme sorumluluğu içinde yok etmek C) Doğrular imkansızdır inancıyla susmayı tercih etmek D) Hastalar kötü haberi duymak istemezler inancı E) Paternalistik tutumdan vazgeçmek 3. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine ilişkin bir eleştiri metni hazırlıyor olsanız aşağıdaki maddelerden hangisi yanlış ifade olarak bu eleştiri metininde yer almaz? A) Kürtajla ilgili maddesini (M.22) 1983 yılında yürürlüğe giren Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük işlevsiz kılmıştır. B) Halk sağlığı ve koruyucu hekimlik tüzük içinde büyük bir yer kaplamaktadır. C) Hekimin medya ile ilişkileri son yıllarda sorunlar oluştururken tüzükte bu konuya açıklık getiren madde bulunmamaktadır D) Günümüzde diş hekimlerinin ayrı bir meslek örgütü bulunmaktadır. Tüzük bu açıdan yeniden kaleme alınmalıdır E) Organ nakli konusunda, nizamname de herhangi bir kural bulunmamaktadır 4. Adalet İlkesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) Hak ve haklılık tüm insan ilişkilerinde temel ahlak konusudur B) Tıbbi anlamda ihtiyaç sahipleri yardımı hak eder C) Aynı ihtiyaca sahip olanlar eşit davranışı hak ederler D) İnsanlarla çalışırken liyakat ve değerlere dikkat etmek her zaman önemli olmaz E) Tıbbi uygulamalar açısından ihtiyaç sahiplerine eşit fırsat tanıma kuralı temel alınmalıdır 5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi etik vaka analizinde vakayı çevreleyen bireysel unsurlar içinde doğrudan yer almaz? A) Ekonomik faktörler B) Dini ve sosyal faktörler C) Tedavi eden kişi/kurumlar arası çatışmalar D) Sınırlı kaynakların paylaşımında hastayı ilgilendiren problem E) Hastayı bekleyen fiziksel, mental yetersizlik veya zorluklar. 6. İnsan onuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Eski Yunanda düşünce alanında insan onuru kavramının ipuçlarını bulmak mümkündür B) Epikurcu Okula göre insan en yüce değere sahip bir varlıktır. Onu onurlandıracak başka bir varlık yoktur C) Stoa öğretisinde insanların doğuştan özgür ve eşit olduklarına ait bir kabul yoktur D) Çiçero'ya göre bütün insanlar doğal olarak onura sahiptir E) Ortaçağ'da tanrının bir görünümü olarak yaratılan insanlar eşit bir biçimde onura sahiptir 7. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) Yunanca Axios bir şeyin değerli olması anlamına gelir B) Axioloji değerler bilgisidir C) Değer nesne ve olayların insanca önemini belirleyen niteliğidir D) Değer insan yaşamının temel anlamı ile ilgili değildir E) İnsan yaşadığı dünyanın değerleri ile kendini gerçekleştirir 8. Aşağıdaki metinlerden hangisinde Sağlık Eğitimi Alma bir hasta hakkı olarak görülmektedir? A) Amsterdam Bildirgesi B) Hasta Haklarına ilişkin Avrupa Statüsü C) Santiago Bildirgesi D) Bali Bildirgesi E) Lizbon Bildirgesi 2

3 9. Aşağıdaki hekim-hasta modellerinden hangisinde hekimin kontrol alanı ve yönlendirme etkisi en yüksektir? A) Paternalistik model B) Karşılıklı katılım modeli C) Ticari temelli model D) Kaçınma modeli E) Bilgilendirici model 10. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) Etik, normlarla uğraşan, norm koyan bilgisel bir etkinliktir B) Etik ahlak üzerinde sistemli bir şekilde düşünme, ahlaki hayata dair bir araştırmadır C) Etiğin amacı deskriptif yönetimi kullanarak deontoloji alanı için normlar ortaya koymaktır D) Etik doğru/yanlış davranışın teorisidir E) Etik bir araştırma alanıdır 11. Aşağıdakilerden hangisi Kant'ın savunduğu Kategorik İmperatif'in maddelerinden değildir? A) Genel bir yasa olmasını isteyeceğin ilkeye göre davran B) İnsanlığı her zaman araç olarak değil amaç olarak gör. C) İnsan eylemlerinin nihai amacı mutluluktur. D) İnsan onuruna saygı göster. E) Özerklik ilkesine göre davran tarih ve sayılı Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Adaylar evli ve izin belgesini imzalamış olmalıdırlar B) 35 yaşa kadar 1.ve 2. uygulamada tek embriyo, 3 ve sonraki uygulamalarda 2 embriyo, 35 yaş ve üzerinde tüm uygulamalarda 4'den fazla embriyo transfer edilebilir C) Cinsiyetle ilgili ciddi bir kalıtsal hastalıktan kaçma hali hariç, cinsiyet seçimi için embriyoya müdahale yasaktır D) Tıbbi zorunluluk dışında üreme hücreleri ve gonad dokuları saklanamaz E) Uygulamada birden fazla embriyo elde edilirse eşlerin her ikisinin de rızasıyla bu embriyolar saklanabilir 13. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) Geçmişteki eylemlerle ilgili kararları hüküm ya da yargı olarak da adlandırabiliriz. B) Etik bilinç bir klinisyenin etik değerlendirmeyi yaparken etik sorunu atlamama ve soruna en iyi çözüm bulma yolunda gösterdiği çabadır. C) Bir klinisyenin klinikte etik boyutu öteki boyutlardan ayırt etme beceri etik bilinç olarak tanımlanır. D) Etik bilinç sahibi klinisyenin vakaya yaklaşımında yaptığı etik değerlendirme vakanın etik boyutunu irdelemeyi kapsar E) Etik karar alma; tıbbi eylem sürecinde alınan her bir kararın genel olarak tıp etiğine uygunluğunu ifade eder. 14.Gönüllülüğü etkileyen faktörlerden hangisinde kişinin mutlaka inandırılarak bir eylemde bulunması istenir? A) Tehdit B) İkna C) Güç kullanma D) Manipulasyon E) Koşulluluk 15. Bireyleri ahlaki bir davranışta bulunmaya iten aşağıdakilerden hangisidir? A) Amaç-ahlak B) Amaç-davranışın sonucu C) Amaç-araç D) Sorumluluk-davranışın sonucu E) Değer-ilke 16. Aşağıdaki deklarasyonlardan hangisi deneylerde hayvan kullanımı ile ilgilidir? A) Hong Kong Bildirgesi B) Venedik Bildirgesi C) Oslo Bildirgesi D) Stokholm Bildirgesi E) Bali Bildirgesi 17. Beden, akıl ve ruh (spirit) arasında çok sıkı bir ilişki olduğunu kabul eden bireysellik üzerine odaklanan, insanın her boyutunun kendine özgü tek olmakla birlikte aynı zamanda birbirine bağlı olduğunu vurgulayan felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir. A) Psikososyal Bakım Felsefi B) Holistik Bakım felsefesi C) Spritüel Bakım Felsefesi D) Hemşirelik Bakım Felsefi E) Bireysel Bakım Felsefesi 3

4 18. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) Deontoloji sözcüğü ilk defa 1834 yılında yayınlanan J. Bentham'ın bir kitabının adı olarak karşımıza çıkmıştır B) Tıbbi deontoloji bir ödev ve yükümlülükler bilgisidir C) Bir mesleği icra ederken etik olarak genelde yapılması/yapılmaması gerekenlere ilişkin yargılar meslek normları içinde yer alırlar D) Sorumluluk, belirli bir görevin istenilen nitelik de yerine getirilmesidir E) Ahlaki amaçları, yalnız duyguların ve iç güdülerin tatmin edilmesinde onayan ve bunu savunan felsefi doktrin ödev etiğidir. 19. Dr.House dizisinde Son Çare bölümünde izlediğiniz hasta ile bağlantılı olarak aşağıdakilerden hangisi hastaların temel haklarından biridir? A) Kendi bedeni hakkında karar verebilme B) Doğruyu bilme C) Rıza alınması D) Mahremiyetin korunması E) Adaletli olma 20. Olgunun etik boyutuna özel ilgi gösterme, etik sorunları belirleyebilme ve kararları yetkinlik içinde alabilme durumuna ne ad verilir? A) Etik kaygı B) Etik duyarlılık C) Etik ikilem D) Etik sorun E) Etik karar alma 21. İzlediğiniz Das Experiment adlı filminde Bilim Etiği açısından gönüllü katılımcılarla ilgili yaşanan etik sorunlar kapsamında aşağıdakilerden hangisi katılımcılara karşı görev ve sorumluluklara vurgu yapmaz? A) Araştırmacı araştırmaya katılan tüm katılımcılardan yazılı aydınlatılmış onamını almalıdır B) Araştırma çalışanlarının çalışmadaki görev tanımları çalışmanın en başında belirlenmelidir C) Araştırmacı deneğe saygılı olmalıdır D) Deneklere maddi/manevi baskı yapılmamalıdır E) Araştırmacı katılımcı ile ilgili verilerinin gizliliğinin korunmasına özen göstermelidir 22. Holistik yaklaşımın hedeflerinden biri olarak tanımlanan spritüalitenin sağlık uygulamaları içinde temel amacını aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi tanımlar? A) İnsan yaşamının bedensel yönü ile birlikte psikolojik yönünü desteklemek B) Dini yönden güçlü insanı oluşturmak C) Dini ve dini olmayan anlamlarda bireyi ruhsal yönden geliştirmek D) Bireyin kendisi ve diğer insanlarla olan ilişkilerini, yaşamı ve kendini anlama ve anlamlandırma sürecinde öğrenmenin gerçekleşmesi E) Geleneksel dine bağlı olan bireyin bütüncül ruh halini geliştirmek 23. Aşağıdakilerden hangisi hastaya tanıyı söylerken dikkat etmemiz gereken unsurlardan değildir? A) Etkili bir doğruyu söyleme için dinlerken ağır ve konuşurken aydınlatıcı ve yavaş olmalı B) Çoğu hasta, hiçbir şey bilmek istemez, fakat bunu her zaman sözel dile getirmez, hasta bu yönden anlaşılmaya çalışılmalı C) Gündemi belirlemede hastaya daha fazla rol verilmeli D) Ne olursa olsun doğruyu söyleme "ideal özerklik" kalıbı içinde hastanın tercihlerine göre değerlendirilmeli E) Sağlık sisteminde bireysellikten uzaklaşma söz konusudur, bu bağlamda tanının söylenmesi hekimin tercihine bırakılmalıdır 24. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) T. Aquinas'a göre, etik, başlı başına bir bilgi alanıdır B) Sokrates'e göre erdem, bilgidir C) Epikouros'a göre İnsanı mutlu eden şey erdemin kendisi değil verdiği hazdır D) Aristoppos'a göre en yüksek, haz en yoğun yaşanan hazdır E) Sokrates'in ahlak öğretisi, eudamonisttir 25. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) Araç değerlerin yerini başkası dolduramaz ve bir başkası ile yer değiştiremez B) Özsel değer başka bir şey için olmayan değerdir C) İnsanın değeri derken onun insanlar arasındaki ilişkilerde sahip olduğu haklara vurgu yapılır D) İnsan özsel bir değere sahiptir E) Bir şeyin kendi değeri vardır demek onun herhangi bir ilişkiden bağımsız olmasına vurgu yapar 4

5 26. Hasta Hakları Yönetmeliğinde mahremiyete saygı gösterilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Muayene, teşhis, tedavi ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemler makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmelidir. B) Tıbben sakıncası olmayan hallerde hasta yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmelidir. C) Hastalığın mahiyeti gerekmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemelidir. D) Ölüm olayı mahremiyetin bozulması hakkını verir. E) Eğitim verilen sağlık kurum ve kuruluşlarında hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayanların tıbbi müdahale sırasında bulunması gerekli ise önceden veya tedavi sırasında bunun için hastanın ayrıca rızası alınır. 29. Aşağıdaki tanımlardan yanlış olanı işaretleyiniz? A) Bir emir yada yasağa uyma zorunluluğunun kişiye yüklenmesine ödev denilmektedir B) Maddi ya da manevi zorlayıcı koşulların varlığını belirleyen kavram zorunluluktur. C) Kişinin kaçınabilir olmayan iki veya daha fazla tercihten birini kabullenmek mecburiyetinde olması durumunda, karar aşamasında bulunan kişinin yaşadığı duygusal yanı ağır basan durum ahlaki ikilem olarak tanımlanır. D) Ahlaki bilinç, insanın ahlak alanındaki davranışlarının zihni temelidir. E) İnsanların değerlendirmeye tabi tuttukları nesne, olay ya da olgu ile ölçü arasında kurduğu ilişki değer kavramı ile açıklanır. 27. Aşağıdaki tanımlardan hangisi basit gönüllülüğü ifade eder? A) Konu ile ilgili ussal bilgilendirme olmaksızın şimdi burada kendiliğinden olan gönüllülük derecesidir B) Kişinin yapmaktan hoşlandığı ya da hoşlanmadığı bir davranışa ait gönüllülük derecesidir C) Tam gönüllülüğün zıddı olup kişinin bilgi ve niyetindeki eksikliğe de vurgu yapar D) Kişinin eksiksiz bilgi ve rızası dahilinde yapılan davranışa denir E) Önceki zamanlarda olan ve şimdiki dönemde yapılan eylemleri hala etkileyen gönüllülük derecesidir 28. Hasta bakış açısı ile bilgilendirme yeterliliğinin değerlendirilmesine ilişkin olarak, Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İstemezsem bu girişime onam vermek zorunda olmadığımı biliyorum B) Tıbbi girişimimi yapacak kişi/leri ve özelliklerini biliyorum C) Tedavi olmadığımda ne olacağını biliyorum D) Sorunumun başka bir şekilde tedavisinin olup olmadığını bilmiyorum E) İmzaladığım formdaki her şeyi kabul ediyorum 30. Aşağıdakilerden hangisi konu ile ilgili ussal bilgilendirme olmaksızın şimdi burada kendiliğinden olan gönüllülük derecesini ifade eder? A) Koşullu gönüllülük B) Asıl gönüllülük C) Ölçülmüş gönüllülük D) Tam gönüllülük E) Negatif gönüllülük 31. Yasal olarak, Onam alınması ile ilgili olarak hastanın,..,. sı gerekir boşlukları için en uygun sıralama ; Aşağıdakilerden hangisidir? A) Reşit olması, ayırtım gücüne sahip olması, kısıtlı olmaması gerekir B) Reşit olması, gönüllü olması, özerk olması C) Ayırtım gücüne sahip olması, gönüllü olması, özerk olması D) Özerk olması, kısıtlı olmaması, hastaya özgü olması E) Evli olması, kısıtlı olmaması, gönüllü olması 32. Aristoteles'e göre iki tür erdem vardır. Düşünce erdemleri daha çok eğitim yoluyla kazanılır. Karakter erdemleri ise alışkanlık ve gelenek yoluyla elde edilir. Aristoteles bu görüşü ile erdemin hangi yönü üzerinde durmuştur? A) Doğuştan gelmesi B) Genel-geçer olması C) Öğrenme sonucu gerçekleşmesi D) Davranışları yönlendirmesi E) Toplumsal dayanışmayı sağlaması 5

6 33. Kompozit Organ Nakilleri Yönergesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşlemi gerçekleştirecek olan ekip, nakil işleminin yaşam kurtarıcı olmayan özelliğinden, yan etkilerden ve tüm komplikasyonların hastaya bildirilmesinden ve hastadan bilgilendirilmiş onamının alınmasından sorumludur B) Her kompozit doku nakli merkezinin bulunduğu hastanede Kompozit Doku Nakli Konseyi kurulur. Bu konseyde etik uzmanı da yer almak zorundadır C) Bir kadavradan kompozit dokunun alınabilmesi için potansiyel donörün sağlığında imzalamış olduğu bağış formunda, kompozit dokuların bağışlandığı ayrı bir madde olarak belirtilmiş olmasına gerek yoktur D) Yalnızca ekstremite, yüz ve saçlı deri, üst solunum/sindirim yolları ve barsak nakli uygulamaları yapılabilir ve bunlar için yönerge'de ayrı maddeler vardır E) Yalnızca konseyin uygun bulduğu vakalarda nakil yapılabilir 34. Mesleki normların birçoğunun temelinde insanın değerinin bilgisinin bulunduğu görülmektedir. (Hizmet verilen konuda doğru, açık ve yeterli düzeyde bilgilendirmek, yanıltıcı olmamak, aldatmamak gerektiğini bildiren normlarda olduğu gibi). Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifade çiftlerinden hangisi doğrudur? A-İnsan değerinin bilgisi normların temelini oluşturur B-İnsan değerinin bilgisinden türetilmemiş bir normun etik niteliğinden söz edilemez C-İnsanlar normlara göre davranmaya zorlanamazlar D-İnsanlar hem normlara göre davranmaya hem de etik olmaya zorlanabilirler E-İnsanın değerini bilmek, öteki var olanlar arasındaki yerini belirlemek anlamına gelmez A) A-B B) A-C C) B-C D) A-D E) A-E 35. Biyotıp sözleşmesine göre; ilk ve en önemli nokta hastanın mutlak yararıdır. Bu noktadan hareketle adı geçen sözleşmeye göre risk ve yarar karşılaştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Biyomedikal araştırmalarda hastanın sağlığının ön planda olması etik ilkelere uygunluk gösterir B) Tüm tıbbi araştırmalarda temel ilkeler bölümünde risk ve yarar karşılaştırılması ön plandadır C) Risk ve yararın dikkatle karşılaştırılması ve risk oranının artması deneyin sona erdirilmesini gündeme getirmiştir D) Rıza açıklama yeteneği olmayanlar üzerinde araştırma yapılması yasaklanmıştır E) Biyomedikal araştırmalarda; hastanın sağlığı ön planda olduğundan hedeflenen yarar kavramı araştırmaları aklayan en önemli süzgeç olarak görülmüştür 36. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. A) Antroposentrizmde temel gereksinim bakımından insan doğaya bağımlıdır B) Descartes derin ekoloji görüşünün savunucusudur C) Toplumun hayvanlardan yararlanan ile hayvanları koruyanlar olarak 2 gruba ayrılması insan-hayvan ilişkisinin yasal olarak düzenlenmesini zorunlu kılmıştır D) Fizyosentrizm doğayı merkeze olan bir yaklaşımdır E) Biyosentrizm tüm canlılara karşı bir hassasiyet atfeder 37. Aşağıdakilerden hangisi Ötanaziye en sık dile getirilen itirazlar içinde yer almaz? A) Ötanazi ve hekim yardımlı intiharın kabullenirliği gönüllülük durumuyla sınırlandırılmış olsa bile uygulamanın istek bildirmemiş hastalar içinde mümkün olabileceği tehlikesi vardır B) Hekimlerin öldürmede suç ortaklığı yapması toplumun ve hastaların gözünde mesleğin değerinin yitirilmesine neden olacaktır C) Çabuk ölmekle ilgili rızalar çoğunlukla yeterli ağrı yönetimiyle ortadan kaldırılabilmektedir. Tıbbi yardım hastaya ölmeyi düşündüren sebeplerin giderilmesi yolunda olmalıdır D) Tıp etiği sadece yaşamın korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile temellendirilmemeli yaşamın direkt alınmasına da odaklanabilmelidir E) İnsan yaşamının direkt alınması kendini yada başkalarını koruma dışında savunulmamaktadır 6

7 38. Organ Nakli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Organ naklinde hem hukuki hem de biyolojik uyumluluk aranmaktadır. B) Tıbbi ölüm halinin, bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulanmak suretiyle kardiyolog, nörolog,anesteziyoloji ve reaminasyon uzmanı ve nörojirurşi uzmanından oluşan dört kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanması gerekir. C) Kadavra dönerlerden organ aktarımı yapılabilmesi için beyin ölümü gerçekleştikten sonra ilk 72 saat için organların alımının sağlanması gerekmektedir. D) Organ ve doku alacak olan hekim, vericinin evli olması halinde birlikte yaşadığı eşinin, vericinin organ ve doku verme kararından haberi olup olmadığını araştırıp, öğrenmek ve öğrendiğini tutanakla tespit etmek zorundadır. E) Organ aktarımlarında alanın seçiminde üç kriter şu sıra ile takip edilmek zorundadır; Acil durumlar, Organdan en fazla yararlanım, Bekleme Sırası, 39. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz? A) Zarar vermeme ilkesi zararlı fiilleri yasaklamaktan kaynak alır B) Zarar vermeme temel ilkelerden biri olup bu ilkenin çiğnenmiş olması tehlikelidir C) Zarar kişi için anlam taşıyan bir değer kaybı değildir D) Tehlikeye atılan değerin takdiri kişiye bağlıdır E) Kişinin bilgi ve rızası dışında gerçekleşen kimi durumlar zararı da beraberinde getirebilir 40. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların deney amaçlı kullanımına hayvanlara eziyet,başlı başına bir yanlıştır. ifadesiyle karşı çıkmıştır? A) T.Aquinas B) Montaigne C) Galen D) Descartes E) D.Hume 7

8 ADLİ TIP 41. Olgunun adli niteliği olup olmadığının değerlendirmesinde aşağıdaki durumlardan hangisinde hekim insiyatif kullanabilir? A) İntihar girişimleri B) Elektrik ve yıldırım çarpmaları C) Ortaya çıkan sonuçlardan doktor ya da sağlık kurumunun sorumluluğu iddiaları D) Küçük ev kazaları E) İş kazaları 42. Olay yeri incelemede" adli tıp prensipleriyle bağdaşmayanı belirleyiniz. A) Olay yeri koruma altına alınmalı ve hiçbir değişiklik yapılmamalıdır. B) Olay yerinin korunması olayın meydana geldiği anda başlar. C) Maddi deliller şüphelinin aleyhine dilsiz birer tanıktır. D) Olay yerinde yapılan hataların asla telafisi yoktur. E) Olay yeri kavramı sadece olayın meydana geldiği yeri tanımlar. 43. Yapılan tüm incelemelere karşın ölüm nedeninin izah edilemediği otopsi türünün adı nedir? A) Adli otopsi B) Tıbbi otopsi C) Patolojik otopsi D) Negatif otopsi E) Özel otopsi 44. Diatomun hangi bölgede bulunması halinde kişinin canlı iken suda boğulduğu kabul edilir? A) Mide B) Duodenum C) Trakea D) Akciğer E) Beyin 45. Karayolları trafik kanununa göre özel araç sürücüleri dışındaki diğer araç sürücülerinin karayolunda araç sürmelerinin yasak olduğu promil alt sınırı ne kadardır? A) 0 promil B) 0.11 promil C) 0.21 promil D) 0.51 promil E) 1 promil üstü 46. Kokuşmuş bir ceset sülfmethemoglobinden dolayı hangi renkte görülürr? A) Mor B) Açık kırmızı C) Kahverengi D) Yeşil E) Koyu mor 47. Anüs yırtıklarının genellikle görüldükleri saat kadranını belirleyiniz. A) 2-3 B) 5-6 C) 7-8 D) 9-10 E) Derin doku ekimozlarının aşağıdaki vücut kısımlarından hangisinde görülmesi beklenir? A) Göz kapakları B) Scrotum C) Boyun D) Ayak tabanları E) Göğüs 49. Sıcak ile soğuk arasındaki farkı anlamadığından hipotermide zihin karışıklığı içinde giysilerini çıkararak ölen kişinin hastalığının adı nedir? A) Horner sendromu B) Korsakof psikozu C) Cafe coronary sendromu D) Santa Clause sendromu E) Saklan ve öl sendromu 50. Elle boğmada Adli Tıp prensipleriyle bağdaşmayanı belirleyiniz? A) Boyundaki tırnak izlerinin konkavitesine bakarak failin hangi elini kullandığını ve duruş pozisyonunu kesin olarak söyleyebiliriz. B) Göğse çıkılmış ise kosta kırıkları ve toraksta ekimoz gibi toraks travmasına dair bulgular da mevcut olabilir. C) Hiyoid kemik ve tiroid kartilajında kırık, boyun omurlarında kırık ya da çıkık olabilir. D) Dil kökü, Retrofarengial bölgede hematom olabilir. E) Boyun yumuşak dokularında hematom olabilir. 8

9 51. Hangi bağımlılık maddesi merkezi sinir sistemi uyarıcısıdır? A) Etanol B) Barbitürat C) Amfetamin D) LSD E) Morfin 52. Kinetik enerjisi yüksek bir silahla yapılan bitişik atışta kafatasının parçalanması durumu aşağıdaki etkilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Mermi tazyiki B) Barut tazyiki C) Su tazyiki D) Alev etkisi E) Duman etkisi 53. Herhangi bir adli olayın ne şekilde yapıldığını, olayın oluş şeklini ve nedenini araştırmak, suçlu yada mağdura ait suç kanıtlarının saptanması ve olaydan kaynaklanan zarar ve kaybın belirlenmesi için hakim yönetiminde olay yerinde yapılan adli işlemlere ne ad verilir. A) Çapraz sorgu B) Otopsi C) Feth-i kabir D) Keşif+ E) Ölü muayenesi 55. Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış olan çocukların Cezai sorumluluğunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi değerlendirmede göz önüne alınmaz. A) Yaptığı eylemin anlamını bilip bilmediği B) Değerlendirmede esas olan çocuğun muayeneye getirildiği tarihteki değerlendirilmesidir. C) Ayıplanacağına veya cezalandırılacağına dair korku ve bilgisinin olup olmadığı D) Önemli bir menfaat uğruna yapıp yapmadığı E) Suçu mükerrer olan işleyip işlemediği 56. İdrar örneğinde en çok kaç güne kadar uyuşturucu madde tespiti yapılabilir? A) 1 B) 6 C) 12 D) 18 E) Otopside hangi bulgu anal cinsel ilişkiyi göstermede kuvvetli bir delil olarak kabul edilebilir? A) Anal sfinkter tonusun gevşekliği B) Anüste sıyrık C) İnternal anal mukus prolapsusu D) Kaydırıcı madde varlığı E) Perianal dokuda keratinizasyon 54. "İlliyet bağı" kavramının tanımına uygun olanı belirleyiniz? A) Zarar ile sonuç arasında uygun nedensellik bağı bulunması. B) Tıp biliminin kabul ettiği, uyguladığı, genelleşmiş tıp kurallarını uygulamaması. C) Her tıbbi girişimin, tıbbın kabul ettiği normal risk ve sapmaları çerçevesinde doğabilecek kötü sonuçları, hekimi sorumlu kılmaz. D) Doktor hastasına verdiği zarar oranında tazminat ödemekle yükümlüdür. E) Doktor hastasıyla etik ilkelere uygun, evrensel standartlarda, güven verici ilişkiler kurmakla yükümlüdür. 58. Ölümden sonraki kaç saat içinde ceset çevrilir veya taşınır ise ölü lekeleri cesedin hem ilk, hem de sonraki pozisyonuna uygun olarak farklı bölgelerde oluşabilir ve cesedin pozisyonunun değiştirildiği söylenebilir? A) 0 5 saat B) 5 10 saat C) saat D) saat E) saat 59. Genellikle künt cisimlerin cilde sürtünmesi sonucu oluşan, sadece epidermis tabakasının kalkması şeklinde olabileceği gibi dermisi de içine alabilen genellikle iyileştiklerinde herhangi bir iz kalmayacak derinlikteki lezyonlara ne ad verilir? A) Ekimoz B) Hematom C) Sıyrık D) Hiperemi E) Doku ezilmesi 9

10 60. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah ile intiharda bazen izlenen ölümden hemen sonra erken dönemde gelişen değişikliktir? A) Sıcak sertliği B) Soğuk sertliği C) Spazm kadaverik D) Pigulistik pozisyon E) Ölü katılığı 10

11 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 61. Sekiz yaşında kız çocuk okul başarısızlığı, unutkanlık, eşyalarını kaybetme, ödevlerini zamanında bitirememe şikayetleriyle getirildi. Gelişim öyküsünde özellik yok. Anne hamileliğinde trafik kazası geçrmş. 1. sınıfta okuma-yazmayı öğrenmiş. Bu hastayla ilgili en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Normal Gelişim B) Mental Retardasyon C) Otistik Bozukluk D) DEHB-Dikkatsizliğin ön planda olduğu tip E) DEHB-Hiperaktivitenin ön planda olduğu tip 62. Üç yaşında kız çocuk nesneleri takip etmeme, annesini yabancılardan ayırt etmeme, çok ağlama, ellerini ısırma şikayetleriyle getirilir. İşitme testi normal.gelişim öyküsünde destekli oturamadığı, baş boyun kontrolünün olduğu öğrenildi. Bu hastada en muhtemel teşhis aşağıdakilerden hangisidir? A) Normal gelişim B) Çok Ağır Düzeyde Bilişsel Gelişme geriliği C) Hafif Düzeyde Bilişsel Gelişme geriliği D)Orta Düzeyde Bilişsel Gelişme geriliği E) Sınır Düzeyde Bilişsel Gelişme geriliği 63. Aşağıdakilerden hangisi dermatolojik psikosomatik durumlardan değildir? A) Ürtiker B) Psöriazis C) Pruritis D) Nevüs sebaseus E) Akne vulgaris 64. Demans ve deliryum arasındaki farklardan olmayan hangisidir? A) Deliryum günler-haftalar sürerken demans yıllar sürer. B) Deliryumda bilinç düzeyi dalgalı iken demansta normaldir. C) Deliryum genellikle geri dönüşümlü iken demansta genellikle geri dönüşümsüzdür. D) Deliryumda seyir dalgalı iken demansta kronik ve ilerleyicidir. E) Deliryumda bellek iken demansta bilinç bozukluğu ön plandadır. 65. Aşağıdakilerden hangisi alkol yoksunluk bulgularından biri değildir? A) Halusinasyon ya da illüzyonlar B) Grand mal konvülziyonlar C) Taşikardi D) Sedasyon E) Tansiyon yüksekliği 66. Göz hareketleri ile duyarsızlaşma ve yeniden yapılanma(eye movement desensitization and reprocessing-emdr) adlı psikoterapi yöntemi aşağıdaki ruhsal bozuklukların hangisinin tedavisinde kullanılır? A) Yaygın anksiyete bozukluğu B) Panik bozukluk C) Basit fobi D) Sosyal fobi E) Travma sonrası stres bozukluğu 67.Şizofreni tanılı bir hastada hangi durum elektrokonvulziv tedavi uygulama endikasyonu oluşturmaz? A) Şiddetli halüsinasyon varlığı B) Katatonik fenomenleri varlığı C) Homisidal riskin varlığı D) Negatif belirtilerin varlığı E) Depresif belirtilerin varlığı 68. Tıp yazınında Briquet Sendromu olarak da anılan ruhsal bozukluk aşağıdakilerden hangisidir? A) Beden dismorfik bozukluk B) Panik bozukluk C) Obsesif kompulsif bozukluk D) Somatizasyon bozukluğu E) Bipolar bozukluk 69. Hangisi psikoterapilerde terapistin hastaya karşı gelişen bilinçli ve bilinçdışı tepkilerini tanımlar? A) Aktarım B) Karşı aktarım C) Empati D) Sempati E) Projeksiyon 11

12 70. Genellikle içsel gerginliğe bağlı olarak ortaya çıkan, amaçsız aşırı hareketliliğe ne isim verilir? A) Eksitasyon B) Viskozite artışı C) vijilans D) Stereotipi E) Psikomotor ajitasyon 71. Anoreksiya nervozanın epidemiyoloji ve gidişi ile ilgili hangi yanlıştır? A) Vücut biçimi ve ağırlığının önemli olduğu meslek gruplarında görülme sıklığı daha yüksektir. B) Kısıtlayıcı tip tek yumurta ikizlerinde % 66 oranında saptanmıştır. C) Leptin düzeyleri anoreksiya nervozanın akut döneminde yüksek saptanmıştır. D) Düşük benlik saygısı ve aşırı mükemmeliyetçilik hastalığın gelişiminde önemlidir. E) Uzun süreli takip çalışmalarında anoreksiya nervozada ölüm oranının %15-25 civarında olduğu saptanmıştır. 72. Yirmidört yaşındaki kadın hasta takip edildiğini ve kendisine zarar verileceğini düşünme, sesler duyma yakınmalarıyla acil servise başvurmuştur. Öyküsünden, bu belirtilerin 6 hafta önce başladığı öğrenilen hastanın, geniş biyokimya inceleme sonuçları normal sınırlardadır. Hastanın daha önce davranışlarının tamamen normal olduğu, sınıfında başarılı olduğu ve arkadaşları tarafından oldukça sevildiği öğrenilmiştir. DSM-IV tanı ölçütlerine göre, Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Şizofreni B) Şizoafektif bozukluk C) Şizofreniform bozukluk D) Kısa psikotik bozukluk E) Sanrılı bozukluk 73. Trikotilomani ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Trikotilomani, obsesif kompulsif bozuklukla ilişkili bozukluklardan biridir. B) Bozukluğun görülme oranı %1-3'tür. C) Erkeklerde daha sık görülür. D) Bozukluk genellikle ergenlik döneminde başlar. E) En sık saçlı deri, kaş ve kirpik bölgelerini yolarlar. 74. İki Uçlu Bozukluk hakkında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A) Sadece mani atağı şeklinde olabilir. B) Yaygınlığı %1 dir. C) Erkek ve kadınlarda eşit sıklıkta görülür. D) Kalıtım depresyona göre düşüktür. E) İki Uçlu Bozukluk manik, depresif veya karma atak olarak başvurabilir. 75. Distimik bozukluğu tanımlayabilmek için bulguların en az ne kadar süre devam etmesi gerekir? A) 2 hafta B) 2 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 2 yıl 76. Aşağıdakilerden hangisi kompleks halüsünasyona örnektir? A) Müzik sesi işitme B) Işık çakmaları görme C) Uğultu işitme D) Geometrik şekiller görme E) Cildinde soğukluk hissi 77. Kardiyoloji servisinde yatarak tedavi görmekte olan hastadan daha önce başvurduğu psikiyatr tarafından panik bozukluğu tanısı ile başlanan ilaç konusunda konsültasyon istenmektedir. İstenilen konsültasyonun türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Hasta merkezli konsültasyon B) Hekim merkezli konsültasyon C) Durum merkezli konsültasyon D) Kriz merkezli konsültasyon E) Geniş merkezli konsültasyon 78. Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin madde bağımlısı olduğuna işaret eden tanı kriterlerinden değildir? A) Madde almadığı zaman yoksunluk bulgularının olması B) Aynı miktarda madde aldığında zamanla etki kaybı görülmesi C) Madde kullanımı nedeni ile toplumsal ya da mesleki etkinliklerini azaltması D) Kullandığı maddenin kötüleştirdiği bir sağlık sorunu olmasına rağmen maddeyi kullanmaya devam etmesi E) Madde kullanmayı bırakmak ya da azaltmak için hiçbir çaba göstermemiş olması 12

13 79. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Halk eğitimi amacı ile televizyon ya da radyoda birlikte bir programa katılmış olduğu ya da programı telefonla arayan kişilere, onların muayenesi anlamına gelebilecek sorular sormamalı, tanı koymamalı, yorum yapmamalı B) Meslektaşlarının yanıltıcı ya da yanlış bilgi aktarma davranışı ile karşılaştığında bir şey yapması gerekmez C) Farklı dallarda hekimlerle birbirine hasta göndermek üzere anlaşma yapılabilir D) Alışveriş yaparken hastanın sahip olduğu dükkanların seçiminde bir sakınca yoktur E) Tutuklu ve hükümlülülere zorla tedavi uygulanabilir 80. Altı yaşında bir çocuk, hafif zeka geriliği tanısıyla takip ediliyor. Psikiyatrik muayenesinde göz teması kısmen kurduğu, ortak dikkatinin gelişmediği, zaman zaman aşırı hareketli olduğu, tekrarlayıcı hareketleri olduğu tespit ediliyor. Bu hastada en muhtemel teşhis aşağıdakilerden hangisidir? A) Otistik Bozukluk+Hafif Mental Retardasyon B) Otistik Bozukluk C) Dezintegratif Bozukluk D) Normal Gelişim E) Rett Sendromu 81. Sekiz yaşında kız çocuk 4 aydır gece altını ıslatma şikayetiyle getirilmiştir. Haftada 5 kez gece altını ıslatmaktadır. Yaklaşık 3 aydır ders başarısında düşüş olduğu öğrenilmiştir. Yapılan fizik inceleme ve laboratuvar tetkiklerinde patoloji saptanmamıştır. Öyküden hastanın 6 ay önce bir erkek kardeşi olduğu öğrenilmiştir. Bu hastada en muhtemel teşhis aşağıdakilerden hangisidir? A) Enkoprezis B) Anksiyete bozukluğu C) Travma sonrası stres bozukluğu D) Primer enürezis nokturna E) Sekonder enürezis nokturna 82. Aşağıdakilerden hangisi insan cinselliği için yanlıştır? A)Her kadın orgazm olabilir ancak bir kısım kadının orgazm olması için cinsel birleşme sırasındaki uyarılma yeterli değildir ilave olarak doğrudan klitoral uyarılmaya ihtiyaç duyarlar B) Diğer canlılardan farklı olarak insanda cinselliğin tek hedefi üreme ile neslin devamı değildir insan için cinsellik haz kaynağıdır C) Mastürbasyon erken boşalma için en önemli nedenlerden birisidir D)Erkekte Refrakter periyod bir cinsel döngü içinde erkeğin çoklu orgazm yaşamasına engeldir. E) Cinsellik doğumdan ölüme tüm yaşam dönemleri içinde öğrenilen bir davranıştır 83. Serum lityum konsantrasyonu son dozdan kaç saat sonra ölçülmelidir? A) 2 B) 4 C) 6 D) 12 E) Aşağıdakilerden hangisi akut mani tedavisinde kullanılmaz? A) Lorazepam B) Lityum C) Karbamazapin D) Valproat E) Fluoksetin 85. Çocuğun cinsel istismarı sonrası gelişebilecek ruhsal sorunlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Uyku terörü ve kabuslar görülebilir. B) İdrar kaçırma cinsel istismarla ilişkili değildir. C) Baş ağrısı görülebilir. D) Anoreksiya Nervosa görülebilir. E) Organik olmayan bayılmalar görülebilir. 86. Acil servise yapılan psikiyatrik başvuru nedenlerinden hangisi diğerlerine göre olağanüstü acil olarak değerlendirilmez? A) Deliryum B) Akut psikotik atak C) Suisid girişimi D) Şiddet davranışı E) Durumsal anksiyete 13

14 87. Şizofrenide dopamin nörotransmitteri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 50 yıl önce pozitif belirtiler için artmış dopamin aktivitesi sorumlu tutulmuştur. B) D2 reseptör blokajı psikotik belirtileri azaltır. C) Şizofrenide subkortikal bölgelerde dopamin aktivitesi yüksekken, prefrontal kortikal bölgelerde düşüktür. D) Şizofrenide prefrontal kortikal bölgede yüksek dopamin aktivitesi varken, subkortikal bölgelerde düşük dopamin aktivitesi vardır. E) Şizofrenide Nükleus akkumbens'te D3 mrna düzeyleri normal bulunur. 91. Aşağıdakilerden hangisi antisosyal kişilik bozukluğunun belirleyici özelliklerinden biri değildir? A) Zarar verme amacıyla yangın çıkarmak B) Hayvanlara karşı fiziksel olarak acımasızca davranışlar sergilemek C) Çocukluğunda da ailenin yasaklamasına rağmen evden kaçmak D) Sık sık yalan söyleyerek bir şeyler elde etmek E) Rol yapar şekilde yapmacık davranışlarda bulunmak 88. Matematik Bozukluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sayıları eksik yada fazla yazarlar. B) Basit çarpma ve bölme işlemlerinde zorlanırlar. C) Okula geç başlarlar. D) Çarpım tablosunu öğrenmede güçlük yaşarlar. E) Sosyal dersleri iyidir. 89. Dört buçuk yaşında kız çocuk, konuşmama ve çok ağlama şikayetiyle getirildi. Nörolojik değerlendirilmesinde baş çevresinin küçük ve yutma güçlüğü mevcut. Gelişim öyküsünde doğumda baş çevresinin normal olduğu, 6. Ayında sosyal gülümsemesinin olduğu, 2 kelime söylediği (anne, mama), 8 aylıkken ellerini ovuşturmaya başladığı öğrenildi. Bu hastada en muhtemel teşhis aşağıdakilerden hangisidir? A) Asperger Sendromu B) Otistik Bozukluk C) Dezintegratif Bozukluk D) Normal Gelişim E) Rett Sendromu 90. Yaygın anksiyete bozukluğunun tedavisinde önerilen buspiron'un anksiyolitik etkisi düzenli kullanımını takiben ne zaman başlar? A) dakika B) 2-3 saat C) 2-3 gün D) 2-3 hafta E) 2-3 ay 14

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı TANI VE DEĞERLENDİRME 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 TANI VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

RUH SAĞLIĞI MODÜLLERİ

RUH SAĞLIĞI MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi RUH SAĞLIĞI MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 Ruh Sağlığı Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

EDĠRNE ĠLĠ AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNDE GÖREVLĠ HEKĠMLERĠN ÇOCUK ĠSTĠSMARI VE ĠHMALĠ HAKKINDA BĠLGĠ, FARKINDALIK VE TUTUMLARININ BELĠRLENMESĠ

EDĠRNE ĠLĠ AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNDE GÖREVLĠ HEKĠMLERĠN ÇOCUK ĠSTĠSMARI VE ĠHMALĠ HAKKINDA BĠLGĠ, FARKINDALIK VE TUTUMLARININ BELĠRLENMESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇAYLAN EDĠRNE ĠLĠ AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNDE GÖREVLĠ HEKĠMLERĠN ÇOCUK ĠSTĠSMARI VE ĠHMALĠ HAKKINDA

Detaylı

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1 TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ I. MAKET / MODELLERLE TIBBİ BECERİ EĞİTİMİ Profesyonel bir meslek olarak hekimliğin mutlak beceri gerektirdiğini öğrenme Hümanistik anlayışla, tıbbi becerilerin

Detaylı

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Elif İPEK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.Fethi DOĞAN İZMİR-2009 ÖNSÖZ

Detaylı

Türkiye 2002 Özürlüler Araştırması nda zihinsel engelli birey; çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişi olarak tanımlanmaktadır

Türkiye 2002 Özürlüler Araştırması nda zihinsel engelli birey; çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişi olarak tanımlanmaktadır Engellilik ve Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 10:15 1.ÜNİTE ÖZET Ülkemizde çok sayıda engelli vatandaş bulunmaktadır. Toplam nüfusun yaklaşık % 12.29 unu engelli bireyler oluşturmaktadır Engellilik

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI 2013HLT23-2 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ UZKTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSNS TMMLM PROGRMI BÜTÜNLEME SINVI 27 Temmuz 2013, Cumartesi, Saat:14. 00 II. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

ENGELLİ SAĞLIĞI. EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR

ENGELLİ SAĞLIĞI. EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR ENGELLİ SAĞLIĞI EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR Prof. Dr. Mustafa ÖNCEL Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Yrd. Doç. Dr. Aydın KIVANÇ Yrd. Doç. Dr. Sevil CENGİZ Yrd. Doç. Dr. Sedat BOSTAN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ TC DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ HANİFE SARIÇAM SAĞLIKTA KALİTE

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI

ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI DERLEYEN DOÇ. DR. MAHMUT AŞIRDİZER DOÇ. DR. M. SUNAY YAVUZ YRD. DOÇ. DR. YILDIRAY ZEYFEOĞLU MANİSA-2005 İÇİNDEKİLER ADLİ TIBBA GİRİŞ 2 HEKİMLERİN ADLİ GÖREVLERİ VE YASAL

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 3 51 EK 3 Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları,

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİŞ HEKİMİ İMAJININ BELİRLENMESİ

ÇOCUKLARDA DİŞ HEKİMİ İMAJININ BELİRLENMESİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliğiİ Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı ÇOCUKLARDA DİŞ HEKİMİ İMAJININ BELİRLENMESİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Tuğçe KALİÇOĞLU Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. A.Rıza ALPÖZ

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

ONKOLOJİDE SOSYAL HİZMET: VAKA ÖRNEKLERİ. Social Work in Oncology: Case Examples. Derleme. Melis ACAR* ABSTRACT ÖZET

ONKOLOJİDE SOSYAL HİZMET: VAKA ÖRNEKLERİ. Social Work in Oncology: Case Examples. Derleme. Melis ACAR* ABSTRACT ÖZET Acar Derleme Anahtar Sözcükler: Onkoloji, kanser, sosyal hizmet, sosyal hizmet uzmanı, psikososyal. ONKOLOJİDE SOSYAL HİZMET: VAKA ÖRNEKLERİ Social Work in Oncology: Case Examples Melis ACAR* * Bilim Uzmanı,

Detaylı

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORLARI Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE UZMANLIK TEZİ DR. TANER DEĞİRMENCİ DENİZLİ-2006

Detaylı

Üniversiteler İçin Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri. El Kitabı

Üniversiteler İçin Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri. El Kitabı Üniversiteler İçin Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri El Kitabı Üniversiteler İçin Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri El Kitabı Yayına hazırlayanlar Prof. Dr. Tolga Dağlı Prof. Dr. Mehmet Akif

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 Bu kitabın hazırlanması İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı nın İsveç Başkonsolosluğu ndan aldığı destekle gerçekleşmiştir. HAZIRLAYAN İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Detaylı

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI 0 i GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI Ankara 2014 i Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Ankara, 2014

Detaylı

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI KSEP BÜLTEN Ocak 2015 KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI KSEP 2014 Değerlendirme Toplantısı-Diyarbakır Kadına Karşı Şiddet 1 Aralık AİDS Günü Jinekolojik Şiddet Rahim Ağzı Kanseri KSEP BÜLTEN Ocak 2015 KADIN

Detaylı