BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7406, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 75 NUMBER: 2008/10 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7406, 7407 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2010

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Bibliyografyalar Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER Amerikan Üngilizcesi DiÛer dillerde HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR FransÝzca, Provans dilinde DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe kuramý Felsefenin eßitli konularý Felsefe eûitimi, araßtýrmasý Felsefede insan tÿrleri Felsefenin tarihi ele alýnýßý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) Ontoloji (VarlÝkbilim) EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji MANTIK ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Ekonomik ve meslek etiûi ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Platoncu felsefe MODERN BATI FELSEFESÜ Britanya AdalarÝ Almanya ve Avusturya DÜN HÝristiyanlÝÛÝn tarihi, coûrafi ele alýnýßý DOÚAL (DOÚAYA DAYANAN) DÜNBÜLÜM TanrÝ kavramlarý HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ Üsa Mesih ve ailesi...20

11 240 HIRÜSTÜYAN AHLAKI VE ÜBADET DÜNBÜLÜMÜ Übadet edebiyatý HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Dini ibadet zamanlarý, yerleri Misyonlar HIRÜSTÜYAN KÜLÜSESÜ TARÜHÜ HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri...75

12 363 DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumlarý ve ilgili kurumlar Dernekler Genel kulÿpler Sigorta eßitli dernek tÿrleri EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim YŸksekšÛretim TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Su, hava, uzay taßýmacýlýûý TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Genel adetler GšrgŸ kurallarý Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM YazÝ sistemleri Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin yapýsal sistemi (grameri) TŸrk e'nin kullanýmý OsmanlÝca ve diûer TŸrk dilleri ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin yapýsal sistemi (grameri) Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca'nÝn kullanýmý ROMAN DÜLLERÜ FRANSIZCA FransÝzca ile ilgili sšzlÿkler DÜÚER DÜLLER DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK Felsefe ve kuram SŸreli yayýnlar EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK Cebir ve sayý kuramý...121

13 516 Geometri FÜZÜK Modern fizik KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Ünorganik kimya Organik kimya YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji YAÞAM BÜLÜMLERÜ Fiziksel antropoloji Biyoloji YaßamÝn genel doûasý BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) DiÛer omurgasýzlar TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) Felsefe ve kuram TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi HastalÝk oranlarý, korunma Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi Hidrolik (su) mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk HayvancÝlÝk AvcÝlÝk, balýk ÝlÝk, koruma EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ...168

14 667 Temizleme ve ilgili teknolojiler BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI MatbaacÝlÝk ve ilgili etkinlikler BÜNALAR Ünßaat malzemeleri SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram zel konular EÛitim, araßtýrma ilgili konular Galeriler, mÿzeler, šzel koleksiyonlar Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) MÜMARLIK Mimari yapý 'den 1399'a kadar mimarlýk Kamu yapýlarý Dini ve benzeri ama lý binalar TasarÝm ve bezeme PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK HeykeltraßlÝkta ißlemler, konular Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler izim ve konusuna gšre izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý Cam RESÜM SANATI VE RESÜMLER Din ve dinsel sembolizm Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ BaskÝlar FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Vokal mÿzik Tek ses i in mÿzik Ses Klavyeli algýlar ve diûer algýlar Telli algýlar (Kordofonlar) flemeli algýlar (Nefesliler) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý Su ve hava sporlarý...184

15 800 EDEBÜYAT VE RETORÜK Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz ßiiri Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda denemeler Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca ßiir Almanca roman ve hikaye Almanca eßitli eserler DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye Ütalyanca eßitli eserler ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca eßitli eserler DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat Kuzey Amerika'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Toplumsal bilimlerdeki kißiler Edebiyat, tarih, biyografi, ßecere alanýndaki kißi Þecere, isimler, nißanlar (insignia)

16 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar MÝsÝr 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Orta Avrupa Almanya Fransa ve Monako DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU GŸney Asya Hindistan OrtadoÛu (YakÝndoÛu) GENEL KUZEY AMERÜKA TARÜHÜ Orta Amerika Meksika...228

17 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2008 AD Churchward, James Mu Ÿlkesinin ocuklarý / James Churchward ; eviri: Arlene Yeni eri. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Shambala KitaplarÝ, 223 s. : hrt., ßkl. ; 21 cm. zgÿn eseradý: The children of Mu. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL]. I. Yeni eri, Arlene. I AD KÝral, Elif, KayÝp medeniyetler : insanlýûýn gizli tarihi ve ge mißin sýrlarý / Elif KÝral, Merve BŸyŸkbayrak. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Carpe Diem Kitap, 177 s. ; 21 cm. Ñ (Bilgin kitaplar ; 1) S.N.: ; D.M ISBN : 6.50 YTL. I. BŸyŸkbayrak, Merve. I III. E.a.(b) IV. Seri Bilgisayar programlama, programlar 2008 BD Smith, Jennifer Web ve grafik : illustrator CS3 / Jennifer Smith ; eviren: Mehmet LŸtfi Pißirici ; editšr: C. Banu ŸncŸoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Bilge Adam YayÝnlarÝ, 188 s. : res. ; 30 cm. Ñ (Bilge Adam YayÝnlarÝ ; 32. EÛitim yayýnlarý dizisi ; 32) Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. Pißirici, Mehmet LŸtfi. II. ŸncŸoÛlu, C. Banu. II IV. Seri AD TaßbaßÝ, Abdurrahman Atmel AVR (ATtiny2313) programlama / Abdurrahman TaßbaßÝ. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Altaß YayÝncÝlÝk, 447 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (UygulamalÝ šûretim serisi) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 YTL]. II. Seri BD Kara ay, Aybar C# ile nesne programlama / Aybar Kara ay, Timur Kara ay. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : [yayl.y.], x, 356 s. : tbl. ; 27 cm. Dizin vardýr. Kaynak a : 352. s. S.N.: ; D.M ISBN : [29.00 YTL]. I. Kara ay, Timur. I AD Bilißim teknolojileri : kelime ißlemci programý. Ñ Ankara : Milli EÛitim BakanlÝÛÝ, iv, 82 s. : res., grf. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. S.N.: ; D.M [5.00 YTL] AD Geriß, Korhan Sun Java Eclips / Korhan Geriß, Nihat Demirli, YŸksel Ünan. Ñ Ankara : Palme YayÝncÝlÝk, 656 s. : tbl. ; 24 cm. Ñ (Palme yayýnlarý ; 483. Palme zirvedeki beyinler ; 47) S.N.: ; D.M ISBN : [27.00 YTL]. I. Demirli, Nihat. II. Ünan, YŸksel. II IV. Seri

18 2008 BD Derakhshani, Dariush 3 DS Max 2008 / Dariush Derakhshani, Randi L. Munn ; eviren: Koray Al ; editšr: Hakan KilyusufoÛlu. Ñ Üstanbul : Bilge Adam YayÝnlarÝ, c. "1." (243 s.) : res. ; 30 cm. Ñ (Bilge Adam YayÝnlarÝ ; 38. EÛitim yayýnlarý dizisi ; 38) Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. I. Munn, Randi L. II. Al, Koray. III. KilyusufoÛlu, Hakan. IV. E.a. V. Seri BD Derakhshani, Dariush 3 Ds Max 2008 / Dariush Derakhshani, Randi L. Munn ; eviren: Koray Al ; editšr: Hakan KilyusufoÛlu. Ñ Üstanbul : Bilge Adam YayÝnlarÝ, res. ; "2." (242 s.)29 cm. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. I. Munn, Randi L. II. Al, Koray. III. KilyusufoÛlu, Hakan. IV. E.a BD Derakhshani, Dariush 3 ds Max 2008 / Dariush Derakhshani, Randi L. Munn ; eviren: Koray Al ; editšr: Hakan KilyusufoÛlu. Ñ Üstanbul : Bilge Adam YayÝnlarÝ, res. ; "1." (243 s.)29 cm 1. Ñ (Bilge Adam YayÝnlarÝ; 38. EÛitim yayýnlarý dizisi: 38) Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. I. Munn, Randi L. II. Al, Koray. III. KilyusufoÛlu, Hakan. IV. E.a. V. Seri BD Derakhshani, Dariush 3 DS Max 2008n / Dariush Derakhshani ; eviren: Koray Al ; editšr: Hakan KilyusufoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Bilge Adam YayÝnlarÝ, c. "2." (241 s.) : res. ; 30 cm. Ñ (Bilge Adam yayýnlarý ; 38. EÛitim yayýnlarý dizisi: 38) Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. I. Al, Koray. II. KilyusufoÛlu, Hakan. III. E.a. IV. Seri BD ztaßkýran, Onur Web tasarýmcýlarý i in CSS / Onur ztaßkýran ; editšr: Koray Al. Ñ Üstanbul : Bilge Adam YayÝnlarÝ, 230 s. : res. ; 29 cm. Ñ (Bilge Adam YayÝnlarÝ ; 41. EÛitim yayýnlarý dizisi ; 41) S.N.: ; D.M ISBN : [13.00 YTL]. I. Al, Koray. I III. Seri AD Bilißim teknolojileri : animasyon dÿzenleme 1. Ñ Ankara : MEB, iv, 135 s. : res., grf. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M [5.00 YTL] AD Bilißim teknolojileri : animasyon dÿzenleme 2. Ñ Ankara : Milli EÛitim BakanlÝÛÝ, iii, 100 s. : grf. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. Kaynak a: 101. s. S.N.: ; D.M [5.00 YTL] AD Bilißim teknolojileri : disk sÿrÿcÿleri. Ñ Ankara : Milli EÛitim BakanlÝÛÝ, ii, 72 s. : res. ; 24 cm. 2

19 MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. S.N.: ; D.M [5.00 YTL] AD Bilißim teknolojileri : gšrÿntÿ ißleme, 1. Ñ Ankara : Milli EÛitim BakanlÝÛÝ, iv, 95 s. : res., grf. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M [5.00 YTL] AD Bilißim teknolojileri : gšrÿntÿ ißleme 2. Ñ Ankara : Milli EÛitim BakanlÝÛÝ, iv, 86 s. : res., grf. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. Kaynak a vardýr. S.N.: ; D.M [5.00 YTL] AD Bilißim teknolojileri : ißletim sistemleri destek. Ñ Ankara : Milli EÛitim BakanlÝÛÝ, iv, 75 s. : res., grf. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. S.N.: ; D.M AD Bilißim teknolojileri : ißletim sistemleri gelißmiß šzellikleri. Ñ Ankara : Milli EÛitim BakanlÝÛÝ, iv, 110 s. : grf. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. S.N.: ; D.M [5.00 YTL] AD Bilißim teknolojileri : web tasarým editšrÿ 1. Ñ Ankara : MEB, iv, 71 s. : grf. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M [5.00 YTL] AD Bilißim teknolojleri : elektronik tablolama programý. Ñ Ankara : MEB, vi, 85 s. : grf. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. S.N.: ; D.M [5.00 YTL] zel bilgisayar yšntemleri 2008 AD Wozniak, Steve Üwoz / Stewe Wozniak, Gina Smith. Ñ Üstanbul : Ünno YayÝnlarÝ, 313 s. ; 24 cm. Bilgisayar delisinden idole: Kißisel bilgisayarý nasýl icat ettiûim, Apple'Ýn kurucu ortaklýûýný nasýl yaptýûým ve bu sýrada nasýl eûlendiûim Ÿzerine. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. I. Smith, Gina. I AD Van der Kley, Michiel Working with rhinoceros 4.0. / Michiel Van der Kley. Ñ [Y.y. : yayl.y., [2008?] 276 : rnk. res., ßkl. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 YTL] , 729 3

20 2008 AD YanÝk, Hayri, MasaŸstŸ yayýncýlýk / Hayri YanÝk. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Hayri YanÝk, , BÜBLÜYOGRAFYA 011 Bibliyografyalar 2008 AD Baßar, Fahamettin OsmanlÝ Devleti'nin kurulußunun 700. yýlý : etkinlikler ve bibliyografya / Fahameddin Baßar. Ñ Üstanbul : Üstanbul niversitesi, vii, 611 s. : res. ; 24 cm. Ñ (Üstanbul niversiyesi yayýnlarý ; Edebiyat FakŸltesi yayýnlarý ; 3445) Dizin vardýr.. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri Belirli yerlerden gelen eserlerin 2008 AD AnÝ YayÝncÝlÝk 2008 GŸz AnÝ YayÝncÝlÝk yayýn katoloûu. Ñ Ankara : AnÝ YayÝncÝlÝk, 48 s. : res., fotoû. ; 20 cm. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. S.N.: ; D.M [5.00 YTL] Belirli konulardaki eserlerin 2008 AD ay ve aycýlýk bibliyografyasý / [derleyen]: Cahit Uluer. Ñ Üstanbul : [yayl. y.], 2008 (Cemil BaskÝ šzÿmleri) 112 s. ; 19 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M [7.00 YTL]. I. Uluer, Cahit GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 031 Amerikan Üngilizcesi 2008 AD Lloyd, John Cahillikler kitabý : bilmediklerimiz ve yanlýß bildiklerimiz / Lloyd John, John Mitchinson ; eviri: Cihan AslÝ Filiz, Emre ErgŸven. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : NTV YayÝnlarÝ, 278 s. : ßkl. ; 21 cm. zgÿn eseradý: The book of general ignorance. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Mitchinson, John. II. Filiz, Cihan AslÝ. III. ErgŸven, Emre. IV. E.a AD Lloyd, John Cahillikler kitabý : bilmediklerimiz ve yanlýß bildiklerimiz / John Lloyd, John Mitchinson ; eviri: Cihan AslÝ Filiz, Emre ErgŸven. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : NTV, 276 s. : res. ; 21 cm. zgÿn eseradý: The book of general ignorance. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviridir. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Mitchinson, John. II. Filiz, Cihan AslÝ. III. ErgŸven, Emre. IV. E.a DiÛer dillerde 2008 AD Almanak 2007 / yayýna hazýrlayan: Serap Kurt. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Sosyal AraßtÝrmalar VakfÝ, 456 s. : fotoû., tbl. ; 24 cm. Ñ (Sosyal AraßtÝrmalar VakfÝ ; 22) S.N.: ; D.M ISBN : [16.00 YTL]. I. Kurt, Serap. II. Seri BD Encyclopedia britannica / editšrler: Theodore Pappas...[ve baßkalarý] ; 4

21 resimleyen: David Alexovich, Christine McCabe, Thomas Spanos. Ñ Üstanbul : Ana YayÝncÝlÝk, 2008 (U.S.A : Encyclopedia Britannica, Inc.) 512 s. : rnk. res. ; 28 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [22.00 YTL]. I. Pappas, Theodore. II. Alexovich, David. III. McCabe, Christine. IV. Spanos, Thomas HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2008 BD NTV Almanak 2008 : TŸrkiye'de ve dÿnyada fotoûraflarla bir yýl / Sevin AtalÝk...[ve baßkalarý] ; yayýna hazýrlayanlar: Sevin Okyay...[ve baßkalarý] ; editšr: Mustafa Alp DaÛÝstanlÝ. Ñ Üstanbul : NTV YayÝnlarÝ, 240 s. : rnk. res., fotoû. ; 26 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 YTL]. I. AtalÝk, Sevin. II. Okyay, Sevin. III. DaÛÝstanlÝ, Mustafa Alp AD Birey eksenli interaktif yayýncýlýk : IPTV. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Radyo ve Televizyon st Kurulu, 333 s. : grf., ßkl., tbl. ; 24 cm. Kaynak a: 333. s. S.N.: ; D.M [17.00 YTL] AD šlaßan, Emin, Her kußun eti yenmez / Emin šlaßan. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Bilgi YayÝnevi, 269 s. : fotoû. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL , DiÛer coûrafi bšlgelerde 2008 AD zgentÿrk, Nebil Cumhuriyetten gÿnÿmÿze basýnýn kýsa tarihi / Nebil zgentÿrk ; editšrler: Melda Davran, Ali Sekme. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Alfa YayÝnlarÝ, 365 s. : fotoû. ; 23 cm. Ñ (Alfa YayÝnlarÝ ; Ünceleme-araßtÝrma ; 35) S.N.: ; D.M ISBN : [30.00 YTL]. I. Davran, Melda. II. Sekme, Ali. II IV. Seri SŸreli YayÝnlar 2008 SB Akdeniz noktam. Ñ 1. yýl, (2008) -. Ñ Antalya : Neße MuratdaÛÝ, c. : rnk. res. ; 32 cm. Belirlenemedi Haber dergisi. S.N.: SB Altur yol arkadaßým. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Temmuz 2008) -. Ñ Üstanbul : Altur Turizm TaßÝmacÝlÝk ve Servis Ticaret Ltd. Þti., c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk yayýn Temmuz AktŸalite, haber ve magazin dergisi. S.N.: SB Anadolu aktÿel. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (2008) -. Ñ Ankara : ÞŸkriye aûlar, c. : rnk. res. ; 27 cm. Belirlenemedi Haber ve aktÿalite dergisi. S.N.: ISSN SB Anadolu gÿndem. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (AÛustos 2008) -. Ñ orum : Nehir Ajans,

22 c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi AÛustos AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: c. : rnk. res. ; 33 cm. Belirlenemedi EylŸl AktŸalite, kÿltÿr, edebiyat dergisi. S.N.: SB Anadolu'da vitrin. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (2008) -. Ñ Üstanbul : Þeriban ''Tutku'' Bozkurt, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Haber ve aktÿel dergisi. S.N.: SB Biz. Ñ 1. yýl, (Yaz 2007) -. Ñ Üstanbul : E.D. SaÛlÝk Hizmetleri ve rÿnleri Sanayi ve Tic. Ltd. Þti., c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk yayýn Yaz KŸltŸr ve yaßam dergisi. S.N.: ISSN SB Calista luxury resort. Ñ 1. yýl, (MayÝs- Haziran 2008) -. Ñ Üstanbul : zkan Ünßaat Sanayi, c. : rnk. res. ; 27 cm. Belirlenemedi MayÝs-Haziran AktŸalite, moda ve magazin dergisi. S.N.: SB Cosmetics majšr. Ñ 1. yýl, (Nisan-MayÝs- Haziran 2008) -. Ñ Üstanbul : YardÝmcÝ GÝda Ünßaat DÝß Ticaret ve Turizm Tekstil Ümalat San. Ltd. Þti., c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk Nisan-MayÝs-Haziran AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB DarŸßßafaka rezidans. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (EylŸl 2008) -. Ñ Üstanbul : DarŸßßafaka Cemiyeti, SB KußadasÝ life. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Haziran 2008) -. Ñ Üzmir : Papatya ReklamcÝlÝk ve TanÝtÝm Hizmetleri, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Haziran KußadasÝ, Sel uk, Pamucak, Didim'i sevenlerin dergisi. AktŸalite ve yaßam dergisi. S.N.: SB KŸrsŸ. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (MayÝs-Haziran 2008) -. Ñ Üstanbul : Bilim ve Ünsan VakfÝ, c. : rnk. res. ; 28 cm. Belirlenemedi MayÝs-Haziran AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: ISSN SB Mb vizyon. Ñ 1. yýl, 4. sayý, (EylŸl 2008) -. Ñ Gaziantep : Mb Holding, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi EylŸl Ületißim, kÿltÿr, aktÿalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Nida. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Haziran 2008) -. Ñ istanbul : Nida Haber Gazetesi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Haziran AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: SB Vitamin. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (2008) -. Ñ AdÝyaman : AdÝyaman Devlet Hastanesi,

23 c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi SaÛlÝk, aktÿalite ve kÿltÿr dergisi. S.N.: SB World Crystal Club. Ñ 1. yýl, (Sonbahar 2008) -. Ñ Üstanbul : Sistemsensin, c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk Sonbahar AktŸalite, gezi, kÿltÿr ve magazin dergisi. S.N.: SB Yine gÿlÿmse. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Nisan 2008) -. Ñ Üstanbul : Yelda Baler, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Nisan Multipi skleroz dergisi. S.N.: SB Yollook. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (AÛustos 2008) -. Ñ Ankara : Mustafa Gškalp YÝldÝrÝm, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk AÛustos KŸltŸr, turizm ve edebiyat dergisi. S.N.: SB CBRL. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (mayýs 2008) -. Ñ Üstanbul : Dr. F. Frik, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk MayÝs Certainly brings relaxation. AktŸalite, spor ve magazin dergisi. S.N.: eviren: Sosi DolanoÛlu. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Metis YayÝnlarÝ, 212 s. : res. ; 19 cm. Ñ (Metis se kileri) Bibliyografik bilgi i erir. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. I. DolanoÛlu, Sosi. I III. Seri DiÛer dillerde 2008 AD Kaleli, LŸtfi, A'dan Z'ye sšzcÿkler dansý / LŸtfi Kaleli. Ñ Üstanbul : Alev YayÝnlarÝ, 193 s. ; 20 cm. Arka kapakta yazarýn resmi ve kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL] AD KesriklioÛlu, Ziya Sinerjik kývýlcýmlara ses verin lÿtfen / Ziya KesrikoÛlu. Ñ Üstanbul : Elit KŸltŸr YayÝnlarÝ, 272 s. ; 21 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : YTL FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 080 GENEL KOLEKSÜYONLAR 084 FransÝzca, Provans dilinde 2008 AD Genet, Jean, A Ýk dÿßman : Jean Genet'den se me yazýlar ve sšyleßiler / hazýrlayan ve AD Marinoff, Lou Felsefe hayatýnýzý nasýl deûißtirir? : aklý baßýndakiler i in terapi / Lou Marinoff ; Üngilizce'den eviren: Üstem Erdener. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pegasus YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. Ñ Pegasus YayÝnlarÝ ; 95. Kißisel gelißim ; 20)

24 zgÿn eseradý: Therapy for the sane. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 YTL]. I. Erdener, Üstem. I III. Seri. 100, AD ÞakiroÛlu, Mehmet, MutsuzluÛa mahkžmuz / Mehmet ÞakiroÛlu. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Crea YayÝncÝlÝk, 158.1, Felsefe kuramý 2008 AD Savater, Fernando, Nietzsche'nin ideasý / Fenando Savater ; Üspanyolca'dan eviren: Saliha NilŸfer. Ñ Üstanbul : Ületißim YayÝnlarÝ, 193, AD Tiedemann, Markus Felsefika : dÿßÿnce tarihine fantastik bir yolculuk / Markus Tiedemann ; TŸrk esi: Mesut Lizor. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : GŸncel YayÝncÝlÝk, 294 s. ; 21 cm. Ñ (GŸncel YayÝncÝlÝk ; 131. A Ýk felsefe ; 1) zgÿn eseradý: Prinzessin metaphysika. S.N.: ; D.M ISBN : [16.00 YTL]. I. Lizor, Mesut. I III. Seri Felsefenin eßitli konularý 2008 AD AltuÛ, Taylan, Dile gelen felsefe / Taylan AltuÛ. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : YKY, 248 s. ; 21 cm. Ñ (YapÝ Kredi YayÝnlarÝ ; Cogito ; 100) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri. 102, Felsefe eûitimi, araßtýrmasý 2008 BD Felsefe- sosyoloji : 11. sýnýf konu anlatýmlý soru bankasý. Ñ [Y.y] : Pergel YayÝnlarÝ, [2008?] 246 s. ; 26 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 YTL] , BD Lise vb. hazýrlýk Felsefe grubu : Konu anlatýmlý soru bankasý. Ñ Üstanbul : Mef YayÝncÝlÝk, 207 s. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [11.00 YTL] BD niversiteye hazýrlýk Felsefe 1-2, SS soru bankasý. Ñ [Y.y.] : Pergel YayÝnlarÝ, [2008?] 248 s. ; 26 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 YTL] BD niversiteye hazýrlýk Felsefe (E.A.- sšzel) : SS konu anlatýmlý soru bankasý. Ñ [Y.y.] : Pergel YayÝnlarÝ, [2008?] 416 s. ; 26 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 YTL] BD niversiteye hazýrlýk Felsefe konu anlatýmlý. Ñ Üstanbul : Med YayÝnlarÝ, 216 s. ; 27 cm. S.N.: ; D.M [10.00 YTL]

25 2008 BD niversiteye hazýrlýk Felsefe-psikoloji soru bankasý : 12. sýnýf (lise son). Ñ Üstanbul : Fen Bilimleri EÛitim ve YayÝncÝlÝk, 215 s. ; 28 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [11.00 YTL] , Felsefede insan tÿrleri 2008 AD Direk, Nuran, Filozof ocuk : ocuklarla felsefe konußmalarý / Nuran Direk ; resimleyen: Fatih Aksular. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Pan YayÝncÝlÝk, 112 s. : res. ; 20 cm. Ñ (Gri ocuk ; 2) Kaynak a: 112. ss. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. I. Aksular, Fatih. I III. Seri AD Sevin gÿl, mer, Kolay, kýsa, keyifli felsefe / mer Sevin gÿl. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Carpe Diem Kitap, 219 s. : res. ; 21 cm. Kaynak a: 218 s. S.N.: ; D.M ISBN : 6.50 YTL Felsefenin tarihi ele alýnýßý 2008 AD Hšffe, Otfried Felsefenin kýsa tarihi / Otfried Hšffe ; Almancadan eviren: Okßan NemlioÛlu Aytolu. Ñ Üstanbul : ÜnkÝlap Kitabevi, 390 s. : fotog., tbl. ; 22 cm. zgÿn eseradý: Kleine Geschichte der phisophie. Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 YTL]. I. Aytolu, Okßan NemlioÛlu. I METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) 111 Ontoloji (VarlÝkbilim) 2008 AD Denkel, Arda, Nesne ve šzellik / Arda Denkel ; Üngilizce'den eviren: Celal A. Kanat. Ñ Üstanbul : Doruk YayÝncÝlÝk, 336 s. ; 22 cm. zgÿn eseradý: Object and property. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [19.00 YTL]. I. Kanat, Celal A. I EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK 128 ÜnsanlÝk 2008 AD AkdoÛan, zkan, A guide to what, where and when to do it 101 things : to do in Turkey before you leave / zkan AkdoÛan. Ñ Üstanbul : ÜnkÝlap Kitabevi, 223 s. : fotoû. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [13.00 YTL] AD AkdoÛan, zkan, TŸrkiye'de šlmeden šnce yapmanýz gereken 101 ßey / zkan AkdoÛan. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, 223 s. : fotoû. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [13,00 YTL] AD ÜbrahimoÛlu, Davut, Ruhsal zenginlik / Davut ÜbrahimoÛlu, NilŸfer Karataß. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Hayat YayÝncÝlÝk,

26 182 s. : fotoû. ; 21 cm. Ñ (Hayat yayýnlarý ; 266. PopŸler psikoloji dizisi ; 19) Eserde, yazarlarýn kýsa biyografileri vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL]. I. Karataß, NilŸfer. I III. Seri. 128 SŸreli YayÝnlar 2008 SB YŸxexes karakalem. Ñ 1. yýl, 6. sayý, (AÛustos 2008) -. Ñ Üstanbul : Rock Art yayýncýlýk, c. : res. ; 30 cm. AylÝk AÛustos Felsefi, edebiyat ve sanat dergisi. S.N.: ISSN NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR 133 Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) 2008 AD Oslie, Pamala Renk falý : hayatýn renkleri / Pamala Oslie ; eviren: Umut SaÛesen. Ñ Üstanbul : Tap Kitap, 144 s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: Life colors. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. I. SaÛesen, Umut. I 133.3, AD Emir, Fadime Psißik korunma : enerji alanýnýzý koruma ve gÿ lendirme teknikleri / Fadime Emir. Ñ 2. bsk. Ñ Üzmir : DšnŸßŸm BasÝm YayÝn, 188 s. ; 20 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL] AD 9877 Oslie, Pamala Renk falý : hayatýn renkleri / Pamala Oslie ; eviren: Umut SaÛesen. Ñ Üstanbul : Tap Kitap, 133.3, AD Calabrese, Adrian ÜstediÛiniz her ßeyi nasýl elde edersiniz? / Adrian Calabrese ; eviren: Anita TatlÝer. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Nokta Kitap, 280 s. ; 21 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [14.00 YTL]. I. TatlÝer, Anita. I PSÜKOLOJÜ 2008 AD Cohn, Dorrit Þeffaf zihinler : kurmaca eserlerde bilincin sunumu / Dorrit Cohn ; eviren: Ferit Burak Aydar. Ñ Üstanbul : Metis YayÝnlarÝ, 284 s. ; 20 cm. Ñ (Metis eleßtiri ; 15) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [13.00 YTL]. I. Aydar, Ferit Burak. I III. Seri AD Reid, Fatma Torun Unutkan erkekler " hadi" leyen anneler : yaßamýn i inden psikoloji / Fatma Torun Reid. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 3. bs. ; 20 cm. Ñ (Remzi Kitabevi) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri

27 2008 AD DoÛumunun 150. yýlýnda Freud konußmalarý / kitap editšrÿ: Þeyda ztÿrk. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : YapÝ Kredi BankasÝ KŸltŸr Sanat YayÝncÝlÝk, 150 s. ; 21 cm. Ñ (YapÝ Kredi YayÝnlarÝ ; Cogito ; 166) S.N.: ; D.M ISBN : 8.00 YTL. I. ztÿrk, Þeyda. II. Seri BD Psikoloji : 10. sýnýf konu anlatýmlý soru bankasý. Ñ [Y.y.] : Pergel YayÝnlarÝ, [2008?] 193 s. ; 26 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [13.00 YTL] BD 4925 niversiteye hazýrlýk Felsefe-psikoloji soru bankasý : 12. sýnýf (lise son). Ñ Üstanbul : Fen Bilimleri EÛitim ve YayÝncÝlÝk, 107.6, BD niversiteye hazýrlýk SS psikoloji soru bankasý. Ñ Üstanbul : Simya Dergisi YayÝnlarÝ, 80 s. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL] BD niversiteye hazýrlýk Psikoloji / sosyoloji / konu anlatýmlý / hazýrlayan: H. Ülyas AltÝndaÛ. Ñ Üstanbul : Nakkaß, S.N.: ; D.M ISBN : [15.00]. I. AltÝndaÛ, H. Ülyas. I , , AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler 2008 AD Alkan, Emre LŸtfen gÿlÿmseyiniz / Emre Alkan. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Akis Kitap, 72 s. : res. ; 21 cm. Kaynak a: 72 s. S.N.: ; D.M ISBN : 3.90 YTL AD AltÝlar, Niyazi, Duygusal zeka 21 gÿnde kendinizi keßfedin / Niyazi AltÝlar. Ñ Üstanbul : Ara Kitap, 239 s. ; 20 cm. Kaynak a: 239 s. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL] AD May, Rollo, Aßk ve irade / Rollo May ; Üngilizce'den eviren: Yudit Namer. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Okuyan Us YayÝn EÛitim, 432 s. ; 20 cm. Ñ (Okuyan Us YayÝn psikiyatri ; 29) zgÿn eseradý: Love and will. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. Namer, Yudit. I III. Seri AD Oslie, Pamala AßkÝn renkleri : aßka, ilißkilere ve auralara yeni bir yaklaßým / Pamala Oslie ; dilimize eviren: El in DškmecioÛlu DanacÝ ; editšr: ErgŸl Karakaya. Ñ Üstanbul : Tap Kitap, [2007?] 144 s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: Love colors. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. I. DanacÝ, El in DškmecioÛlu. II. Karakaya, ErgŸl. II

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/12 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/12 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır.

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. Veritabanındaki dergilerden 400 kadarı, çeşitli koleksiyonlarda

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 1960 1458 502 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır.

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. TÜRKÇE Biçim Makale Uzunluğu Başlık Uzunluğu Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı