Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SAYI: /10 FÝYATI: Çevremizdeki Olaylardan Dersler Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

2 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Ekim 2003 Sayý: 417 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Güngör Özyiðit Yayýn Kurulu: Güngör Özyiðit Nelda Bayraktar Özenç Kayserilioðlu Hale Ürkmezgil Haberleþme Sorumlusu: Kazým Erdemoðlu Okur - Abone Ýliþkileri: Kazým Erdemoðlu Yönetim Yeri: Aydede Caddesi Kývýlcým Apt. No.4/ Taksim, ÝSTANBUL Yazýþma Adresi: SEVGÝ DÜNYASI P.K.471-Beyoðlu, ÝSTANBUL Mizampaj ve Teknik Danýþman: Hale Ürkmezgil Dizgi: Özenç Dizgi Baský: Anka Basým Fiyatý: TL. Yýllýk Abone: Yurt Dýþý: TL. Sevgili Dostlar Dr. Refet Kayserilioðlu... 1 Çevremizdeki Olaylardan Dersler Dr. Refet Kayserilioðlu... 2 Özgür Olmak Bir Olmaktýr Güngör Özyiðit... 6 Musiki - Ses ve Renk ile Tedavi Yavuz Yektay Esinler Olgay Göksel Hayallerimizi Zirveye Taþýdý Nadide Kýlýç Ýnternetten Ýki Yaþam Arasýnda Çev: Arýn Ýnan Durun, Kalkýn, Dinlenin Zehra Ýskender Kendime Mektuplar Nelda Bayraktar Sorularla Ruhsal Olaylar Özenç Kayserilioðlu Iþýðýn Hazinesi Çeviren: Nelda Bayraktar Ýnsanlarý ve Hayvanlarý Birleþtiren Gizemli Psiþik Bað (4) Belgin Tanaltay Hayat Böyle Ýþte Ýnternetten...44 Yaþam Ýçin Öneriler Ýnternetten...45 GUINESS Buluþlar Kitabý Norris Mc Whirrer Sevgi, Halil Cibran dan... 48

3 Sevgi Dünyasý 1 Sevgili Dostlar Dostluk ve barýþ þüphesiz, düþmanlýktan ve kavgadan daha iyidir, daha kazançlýdýr. Bu basit, bu yalýn, ama bu çok doðru gerçeði bazý insanlar göremiyorlar. Göremedikleri için de, daha kolay yol sandýklarý zorbalýða sapýyorlar ve tabii bataða saplanýyorlar. Geçirilen bunca acý tecrübe de insanlara ders olmadý, olamadý. Çünkü tecrübeleri doðru yaþam bilgileri yönünden deðerlendirmiyor, insanlar. Tecrübelerden alýnacak dersleri belirtmiyorlar ve yeni nesillere öðretmiyorlar. Bir Hitler ve Musollini örneði gördü dünya. Onlarýn haksýzlýkla ve zorbalýkla elde ettikleri baþlarýna ve milletlerine yýllarca bela oldu. Onlar maceraperestlikle suçlandý, baþtakiler kötülendi, ama bu maceranýn temelinde haksýzlýðýn ve zorbalýðýn yattýðý, kötülüðün yapana geri döndüðü bir ibret olarak gösterildi mi ve yeni nesillere öðretildi mi? Bir kýsým insanlar suçlayarak, bir kýsmý da suçlanmanýn utancýný yaþayarak gelecek nesillere karþý görevlerini yaptýklarýný sandýlar. Birisi çýkýp da mertçe: Kötülük yapan kötülük bulur, haksýzlýkla ve zorbalýkla bir þeyler elde etmek isteyenler er geç haksýzlýk ve zorbalýða uðrar diyebildi mi? Bu bilgiyi gönüllere benimsetmek için sürekli çaba harcandý mý? Olaylardan ve tecrübelerden ders almayanlar ayný hatalarý sürekli olarak yapýp duruyorlar. Gözyaþý, azap ve huzursuzluk da bir türlü bitmiyor. Ýnsanlarýn kaderi bu deðil, dünya sürekli hýrgür ve sürekli kavga yeri deðildir. Ýnsanca, hakça, severek, esirgeyerek, koruyarak davranmak karþýlýklý uygulanmaya baþlanýnca ülkeler ve dünya huzurlu ve mutlu olmaz mý? Öyle davranabilmek için de bu davranýþlarýn en doðru, en yararlý davranýþlar olduðunu öðrenmek, kesin olarak o tarzda davranmaya baþlamak gerekir. En Derin Sevgilerimle Dr. REFET KAYSERÝLÝOÐLU

4 2 Sevgi Dünyasý Çevremizdeki Olaylardan Dersler Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

5 Sevgi Dünyasý 3 Bir hastam þikâyet ediyordu: "Dertlerim bitmiyor. Hepsi üst üste geliyor, bunaldým. Artýk yaþamak istemiyorum. Ömür boyu sýkýntý mý çekeceðim ben?" Gerçekten hasta olan hanýmýn önce çocuðu uzun süre hastalýk çekmiþ, onun sýkýntýsý bitmeden kocasýnýn iþi bozulmuþ, adam can sýkýntýsýyla evde kavgalar çýkartmaya baþlamýþ. Tabiatýyla o da kocasýna hücumlara geçmiþ. Zamanla aradaki anlaþmazlýk büyük kavgalar haline dönüþmüþ ve adam eve gelmemeye, dýþarýda da bir baþka kadýnla iliþki kurmaya baþlamýþ. Kocasýnýn bu iliþkisinden haberdar olan kadýn, daha büyük sinir buhranlarýna ve sýkýntýlara uðramýþ, aralarýndaki kavga gittikçe büyümüþ, adam artýk dýþarýda yatmaya, eve hiç gelmemeye baþlamýþ. Eve geldiði bir seferinde yüzüne kezzap atmayý ve onu öldürmeyi tasarlayacak kadar hýrsa ve kötü düþüncelere kapýlmýþ. Tabiatýyla hanýmýn sinirleri berbat olmuþ, zayýflamýþ, her þeye üzülüyor, her þeye aðlýyor, yaþamaktan ümidini kesmiþ bir durumda bana getirdiler. Soðukkanlýlýkla incelendiði zaman, her iki tarafýn bilgisizliklerinden ileri gelen ters ve yanlýþ tutumlarýnýn zincirleme kötü ve sýkýntýlý olaylara sebep olageldiði görülüyordu. Bir kötü olay, bir baþka kötü tutumun sebebi oluyor, üçüncü olay da bir dördüncü kötü olaya sebep teþkil ediyordu. Ve öyle bir noktaya gelmiþlerdi ki artýk korkulu düþünceler, kötü niyetler ve arzular ve bunalýmlar onlarý tam manasýyla kuþatmýþtý. Birbirini seven ve senelerce mutlu bir evlilik hayatý yaþayan, çocuklarý olan ve çocuklarýný birlikte büyüten bu ailenin düþtüðü bu çýkmazýn nedenleri kýsmen kendi ellerinde idi kýsmen de deðildi. Hastamý önce teskin eden, huzura kavuþturan telkin ve tesirlerle rahatlatýp, uykularýný düzeltmeye çalýþtým. Bunda baþarýya ulaþtýktan sonra yavaþ yavaþ kocasýna karþý beslediði kötü düþüncelerin, kýrgýnlýðýn ve nefretin aslýnda kendisine zararlý olduðunu belirtmeye uðraþtým. Kocasýna sevgiyle ve sabýrla muamele etmesinin kendi hayrýna olduðunu gösterdim. Bu yöndeki müspet davranýþlarý, sabýrlý, sevgi dolu hareketleri, artýk süslenip kendisine çekidüzen vermeye baþlamasý, kocasý üzerinde olumlu tesirlerini göstermeye baþlamýþtý. Kocasý ona "Sen çok iyisin. Ben sana lâyýk deðilim." demiþti bir seferinde. Sabýr ve sevgi gösterme tavsiyelerime ýsrarla uyan haným, ayni zamanda kocasýnýn iliþki kurduðu kadýný da kötülemekten, onun aleyhinde konuþmaktan vazgeçti. Böylece iyiliðine gölge düþüren konuþmalardan da kurtulmuþ oldu. Ve durum kýsa zamanda iyiye yöneldi. DÜNYADA BULUNUÞUMUZUN GAYESÝ Biz dünyada tekâmül etmek, olgunlaþmak, ruhî bir yüksekliðe ulaþmak için bulunmaktayýz. Olgunlaþmak veya tekâmül dediðimiz þey: "Etrafýmýzda olan þeylerin sebeplerini ve sebep ile netice arasýndaki baðlarý bilmemiz ve davranýþlarýmýzý daha önceden, ona göre düzenleyebilme Dünyada tekâmül etmek, olgunlaþmak, ruhî bir yüksekliðe ulaþmak için bulunmaktayýz.

6 4 Sevgi Dünyasý yeteneðine ulaþmamýzdadýr." Bu yeteneðe ulaþan kiþi, kendi nefsini ve kendi menfaatlerini ilk plânda düþünmemek gerektiðini de öðrenmiþ olur. Kendimizle beraber baþkalarýný düþünmeye baþlamýþsak, tekâmül merdiveninde oldukça yükselmiþiz demektir. Eðer baþkalarýný kendimizden önce düþünmeye baþlamýþsak, artýk insanüstü bir olgunluk safhasýna adým atmýþýz demektir. Bu gayeye ulaþabilmek için önce bilgimizi artýrmamýz icap ediyor. Bilgimizi artýrmamýz ya okumakla, ya bizden öncekilerin hareketlerinden, davranýþlarýndan örnek almakla, ya da onlarýn nasihat ve tavsiyelerini dinlemekle olur. Fakat en büyük bilgi alma yolumuz olaylar içinde yoðrularak olacaktýr. Olaylarýn acý tatlý tesirleriyle bize kazandýrdýðý tecrübeler ve o tecrübelerin getirdiði bilgiler doðrudan ruhumuza iþleyen, ruhumuzca benimsenen öz bilgiler olur. 0kuyan, kendinden öndekilerin ve tecrübelilerin sözlerini dinleyen ve bunlar üzerinde devamlý düþünen kiþi ise, bu bilgileri acý tecrübeler geçirmeden elde eder. Yalnýz bunun için okuduðu veya dinlediði bilgilerin üzerinde mutlaka devamlý düþünmesi, eski bilgileriyle onlarý kýyaslamasý ve böylece ruhuna benimsetmesi icap eder. GÖNLÜMÜZDEKÝ SEVGÝ KAYNAÐI Tekâmülümüzü hýzlandýran en önemli davranýþlardan biri de gönlümüzdeki sevgi kaynaðýný harekete geçirmektir. Gönlümüzdeki sevgi kaynaðý açýldýkça ve geliþtikçe bize her yönden destek olan kudret ve enerjileri kazandýrmaya baþlar. O sevgi kaynaðý öyle bir kaynaktýr ki, bir yandan çevremizden bize kuvvet ve yardýmlarýn akmasýný saðlarken, bir yandan da ilâhi kaynaktan daha büyük kuvvet ve yardýmlarýn gelmesini ve bizi daha çok güçlendirmesini saðlar. Ýçimizdeki sevgi kaynaðý aslýnda Yaratanýn içimize koyduðu O'ndan gelen bir hediyedir. Sevgi kaynaðýný geliþtirmek ve gönlümüzdeki sevgiyi artýrmak, gözümüzü çevremize çevirmekle baþlar. Çevremizde bulunan insanlardaki, Ýnsanlardaki güzellik sadece þekil güzelliði deðil, ayni zamanda akýl ve ahlâk güzelliðidir. canlýlardaki ve tabiattaki güzellikleri ve iyilikleri görmekle geliþir, onlara yakýnlýk duymakla kendini belli eder. Demek ki çevremizdeki güzellikleri görmek ve onlarý düþünmek, devamlý düþünmekte ve hayranlýk duymakta ýsrar etmek, onlara olan sevgimizi geliþtirir, büyütür. Ýnsanlardaki güzellik sadece þekil güzelliði deðil, ayni zamanda akýl ve ahlâk güzelliðidir. Bir þey öðrenmek herkesi, hatta bir küçük çocuðu bile mutlu eder. Bilmemek, bilenlerin önünde devamlý boynu bükük durmak ise insaný üzen en baþ sebeplerden biridir. Nice babalar, aðabeyler bilirim ki kendi okuyamamýþ olmalarý onlarý öylesine yaralamýþ ve üzmüþtür ki, çocuklarýnýn veya kardeþlerinin okuyabilmesi için her fedakârlýðý ve sýkýntýyý göze almýþlardýr. Okumak, bilgili olmak; her yönden tecrübe ve görgüleri artýrarak olgunlaþmak, insanýn en büyük ve en

7 Sevgi Dünyasý 5 gerçek mutluluðudur. Olgunlaþmamýzý kolaylaþtýran en kýsa yol gönlümüzdeki sevgi kaynaðýný geliþtirmektir. O sevgi kaynaðý, bizi varederken Yaratanýn içimize koyduðu, O'na ait olan ve O'ndan gelen bir nur olduðu için, insan, kardeþlerinin içindeki nurlarla tamamlanmak ve asýl kaynaðýna koþmak ister. Ýþte bu sebepten insan kardeþini seven, çevresine karþý iyilik eden, çevresinin haklarýný koruyan gittikçe parlar ve Yaratanýna yaklaþmýþ olur. ZAMANIN ÖNEMÝ Dünyada bize ayrýlan bir zaman vardýr. Biz buna ÖMÜR diyoruz. Dünyaya geliþimiz, daha doðru tabirle gönderiliþimiz ve dünyadan gidiþimiz veya geri çaðýrýlýþýmýz bizim elimizde deðildir. Bizi gönderen ve geri çaðýranlar bizim için "bir süre" tayin etmiþlerdir. "Bu þahýs dünyada þu kadar süre kalacak, falan memleketin falan þehrinde ve filanca ailede dünyaya gelecek, þu þartlar içinde yaþayacak, þu seviyeye gelecek" demiþlerdir. Onlar, çalýþtýðýmýz takdirde bizim o seviyeye gelebileceðimizi görmektedirler. Ama biz kukla olmadýðýmýz, serbest bir iradeye ve sorumluluklara sahip olduðumuz için dilersek çalýþýr, gayret eder bize ayrýlan zaman içinde onlarýn diledikleri seviyeye gelebiliriz. Ama dilersek pekâlâ tembellik eder, yan gelip yatabiliriz. Onlar dediðimiz Yüce Ýdareci Varlýklar, bizim koruyucularýmýz, bizi uyarmak için kâh içimize sýkýntý verirler, kâh baþýmýza belâlarý getirirler. Ama yine direnir, uyuþukluðumuzu üstümüzden atmazsak o zaman bizi bu hayatta, sýnýfta kalmýþ kabul ederler. Bu çok kötüdür. Çok acý, çok sýkýntýlý, göz yaþlarý, ýstýrap ve piþmanlýklarla dolu bir neticedir. Ýþte bu sebeple zamanýn önemini iyice bilmek, zamaný tam anlamýyla deðerlendirebilmek icap eder. Bilgisiz, avâre insanlarýn yaptýðý gibi zamaný öldürmek için uðraþmamak gerekir. Zaman bize lütfedilmiþ bir büyük imkândýr, çok deðerli bir olanaktýr. Ondan yeterince faydalanmak için çevremize dikkatli, inceleyen gözlerle bakmak, her olayýn nedenlerini ve sonuçlarýný karþýlaþtýrmak, baþýmýza gelen her olayda kendi eksikliklerimizi aramak þarttýr. Okuyan, düþünen, çalýþan ve seven bir kimse zamanýn hakkýný vermiþ olur. Baþta anlattýðým örnekte olduðu gibi hepimizin hayatýnda çeþitli olaylar olur. Eðer biz olaylarýn nedenlerini araþtýrmaya alýþmýþsak ve kendi eksiklerimizi kendi elimizle giderme yoluna girmiþsek kolaylýkla doðru yolu bulabiliriz. Yoksa baþýmýza gelen her olayda çevremizde bir suçlu ararýz, ona buna kýzar dururuz. Çevremizde bir suçlu bulamazsak, Allah ý suçlamaya, O nun bize zulüm ettiðini iddia etmeye kalkarýz. Halbuki Yaratan sevendir, baðýþlayandýr ve devamlý verendir. O kimseye zulmetmez. Karþýmýza çýkan her olayý, hatta içimizdeki her kötü eðilimi, bizim bir Zaman bize lütfedilmiþ bir büyük imkândýr, çok deðerli bir olanaktýr. eksiðimizin belirtisi olarak görmeye alýþýrsak kýsa zamanda kendi kendimizin mimarý olur, kendi elimizle kendimizi yücelere çýkartýrýz.

8 6 Sevgi Dünyasý Özgür Olmak Bir Olmaktýr Güngör Özyiðit Ýnsan kendini gerçekleþtirip, yapýcý ve yaratýcý yönlerini geliþtirerek güçlenir, kendini yenileyip aþarak yüceltir. Bunun da temel koþulu özgürlüktür. Ancak özgür bir ortamda insan dilediðince geliþir, yenilenir, kendini aþabilir ve özünde tohum halinde bulunan deðerlerin yeþerip gün ýþýðýna çýkmasýný saðlayabilir. Mutluluk, umut, inanç ve sevgi gibi çekimli, albenisi bol bir sözcüktür özgürlük. Bu büyülü kavram uðruna nice çileler çekilmiþ, ne çok kan dökülmüþ, can verilmiþ tarih boyunca. Madam Rolland ýn baþý kesilmeye giderken söylediði söz hâlâ kulaðýmýzda: Ey özgürlük! Nice cinayetler iþleniyor senin adýna... Bazen bir yerde bakarsýnýz özgürlük bollaþýp ucuzlar, sokaða dökülür, iþportaya düþer nerdeyse. Ve orada insanlar egemen çevrelerin çýkarlarýna iliþmemek fincancý katýrlarýný ürkütmemek koþuluyla özgür görünürler. Bazen de gerçek özgürlüðe giden yol tam açýlacakken bir de bakarsýnýz özgürlük yetkili çevrelerce daraltýlýr, kýsýlýr, lüks bulunur ve giderek askýya alýnýr. Ýþte o zaman özgürlüðün bedeli yükselir, kan olur, can olur. Bu pahalý karþýlýðý ödeyebilen insan özgürlüðün bilincine varmýþ, onun yüceltici deðerini anlamýþ demektir. Böyle insanlarýn çoðaldýðý bir toplumda ise, özgürlük gittikçe yayýlýr enine ve bir daha sökülme-mecesine iyicene kök salar derine. Özgürlüðün ucuzlayýp sokaða döküldüðüne, iþportaya düþtüðüne çoðu kez tanýk olmuþuzdur. En ucuzundan, adam meyhanede kafayý bulur, gece yarýsý evine dönerken birden aslanlaþýr Heyt! Ýmaným! diye bir nara atarak mahalleliyi tatlý uykusundan uyandýrýr ve bunu özgürlük sanýr. Ýçip kafa çekmeyi, baðýrýp çaðýrarak onu bunu rahatsýz etmeyi, bu yolla kabadayýlýk taslamayý özgürlük olarak görür. Bir de al-sat üzerine kurulu özel giriþim ve alýþ-veriþ özgürlüðü vardýr ki, deðme gitsin. Yani ekonomik liberalizm, dizginlenmemiþ kapitalizm, býrakýnýz yapsýn, býrakýnýz geçsin. O arada zengin gününü gün etsin. Sonra da, yalnýz zenginden yana iþlenen bu düzene özgürlük rejimi densin. Nitekim saðduyusu ve adalet duygusu aðýr basanlar, buna daha fazla razý olmadýlar ve özel giriþim özgürlüðünü, toplumun zararýna olmama koþuluyla bir ölçüde dizginleme yolunu tuttular. Toplumsal adalet yönünde bir dizi önlemler aldýlar.

9 Sevgi Dünyasý 7 ÖZGÜRLÜK MÜ? SOYTARILIK MI? Amerika türlü-çeþitli tuhaflýklarýn ülkesi. Orada özgürlük türlü kýlýklara bürünür veya kýlýk kýyafetten soyutlanarak çýplak dolaþýr. Amerika da gençler arasýnda bir çeþit özgürlük modeli vardý: Streaking. Garip bir özgürlük gösterisiydi bu. Hýzlý erkekli bir grup insan, banyoya giriyormuþçasýna soyunuyorlar anadan üryan, yalnýz ayakkabýlarý ayaklarýnda, baþlýyorlardý koþmaya. Bir de bakýyordunuz ki, önünüzden adem baba kýlýðýnda 8-10 kiþilik bir çýplaklar grubu hýzla geçiyor. Þaþýrýyordunuz. Kýzarýp bozarýyordunuz belki. Neymiþ? Böyle dilediklerince davranmakla özgürlüklerini gösteriyorlarmýþ. Orasýný burasýný herkese göstermenin de bir özgürlük olduðunu yeni öðreniyor, cehaletinize bir kez daha þaþýyordunuz. Ne dünyada yaþýyoruz yani! Kimi genç Þili de özgürlük uðruna yiðitçesine can veriyor, kimi de çýrýlçýplak koþuþturmakla özgürlük soytarýlýðý yapýyor. Hem de özgürlüðün þampiyonu geçinen bir ülkede. Nerdeyse insanýn þöyle bir sonuca varasý geliyor: Bir yerde özgürlükten çok fazla söz edildi mi, orada özgürlük tehlikede demektir. Bir yerde yetkili kimse çýkýp da ikide bir Hak ve özgürlükler korunacaktýr diye demeç veriyorsa, bilin ki özgürlüðün ýrzýna geçildi-geçilecek. Gülmeyin lütfen. Ülkesinde özgürlüðün anýtýný diken, dünyada özgürlük ve demokrasinin bir numaralý avukatý kesilen Amerika, baðýmsýzlýk isteyen Vietnam a yýllar yýlý bomba yaðdýran, Þili de özgür, halkçý bir yönetimi devirip, yerine zulüm makinesi faþist bir cuntayý getiren, kendi yurttaþý zencilere bile özgürlük tanýmayan, özgürlük, barýþ ve demokrasi sözlerini azýcýk ciddiye aldý diye Kennedy kardeþleri peþ peþe kurþunlayan ayný Amerika deðil miydi? Amerika öyle de Rusya baþka mý? Ne gezer! Amerika yý uluslarýn içiþlerine karýþmakla suçlayan Rusya, Macaristan ve Çekoslavakya olaylarýnda farklý mý davrandý sanki? Hele yeni düzenin kurulma döneminde sömürüye paydos, eþitlik gerçek özgürlük savsözleriyle (sloganlarýyla) yönetimi ele geçirenler, kan kusturdular kendileri gibi düþünmeyenlere, Sibirya steplerinde. Daha da kötüsü, devrimi yapanlardan, iþin elebaþýlarýndan yalnýz ikisi kendi eceliyle öldü! Diðer hepsi Stalin tarafýndan temizlendi. Ýyi mi? Al sana gerçek özgürlük! Tepe tepe kullan. O zaman düzen tam oturmamýþtý diyeceksiniz. Partinin istediði gibi düþünmüyor diye Nobel kazanmýþ bir yazarý tutup kolundan dýþarý atmadýlar mý? ÖZGÜR GÖRÜNMEK VEYA ÖZGÜR OLMAK Kafayý çekip, baðýrýp çaðýran kabadayý özentisi Özgür olduðunu sanýyordu. Ne var ki o, özgürlüðün baþkalarýna zarar vermeme koþuluyla sýnýrlandýðýný bilmiyordu. Giriþim özgürlüðünü ve onun dayandýðý kapitalist görüþü savunanlar yalnýz kendilerini ve çýkarlarýný düþünüyorlardý. Özgürlüðü de sadece kendileri veya kendi gibi düþünenler için istiyorlardý. Baþka türlü düþünenleri susturmak için de baský ve kaba kuvvete baþvurarak örtülü veya örtüsüz faþizme kayýyorlardý. Böylece düþünsel, toplumsal ve ekonomik engeller koyarak, bireyin ve toplumun özgürce geliþmesini önlüyorlardý. Amerika ya gelince, bir zamanlar inandýðý, önem verdiði deðerler, bir

10 8 Sevgi Dünyasý takým çýkar çevreleri elinde yozlaþmýþ, içi boþalmýþ, çürümüþ kavramlar olarak kalmýþtý. O nedenle sözleriyle davranýþlarý çeliþiyor, yaptýklarýyla hep tersine örnekler sergiliyordu. Bu inançsýzlýðýn ve çürümüþlüðün bataðýnda debelenen gençlik ise iþi boþ vermiþliðe, baþýboþluða, uyuþturucu madde düþkünlüðüne döküyor, arada anadan doðma soyunup koþmaca oynamak gibi zýpýrlýklarla özgürlüðü birbirine karýþtýrýyordu. Aslýnda bu, yozlaþmýþ düzenin doðurduðu iç bunalýmýnýn bir tepkisiydi. Gençler bozuk-düzeni protesto ediyorlardý. Ama doðrusunu kendileri de bilmiyorlardý. Yýkýyorlardý, fakat yapamýyorlardý. Oysa öðretilmeliydi onlara özgürlüðün her zaman aklýna eseni yapmak olmadýðý. Ve bazen kendini dizginlemenin de özgürlüðün gereði olduðu. Özgür insan, kendi içinde disiplin kurmuþ, kendini içten sýnýrlamýþ insandýr ayný zamanda. Özgürlük boþ vericilikle de baðdaþmaz. Yine o gençlere öðretilmeliydi ki özgürlük, bir inanç iþidir. Toplum yararýna olan bir takým yüce deðerlere baðlanmak ve o deðerlerin gerçekleþmesi yolunda, bütün zorluklara raðmen çalýþmayý göze almaktýr. SINIRSIZ ÖZGÜRLÜKTEN SINIRSIZ BASKIYA Rusya ve benzeri totaliter sistemlerde ise devlet, gerçek özgürlük getirme adýna sýnýrsýz ve denetimsiz bir özgürlükten yola çýkarak; sýnýrsýz bir baskýya dönüþmüþtü. Orada da yöneticiler özgürlük deyince, kendi gibi düþünenlerin özgürlüðünü anlýyorlardý. Ve kendi düþündüklerini baþkalarýna zorla benimsetme yolunu tutuyorlardý. Böylece bireyin, kendince geliþme, kendi yolunu kendi seçme hak ve özgürlüðünü çiðnemiþ oluyorlardý. BENCÝL VE ZORBA Özgürlük düþmanlarýnýn ortak özelliði bencil ve zorba oluþlarý. Ve bir de yalaný, kandýrmayý politika olarak benimsemeleri.. Oysa bencil insan özgür olamaz. Çünkü o, kendi tutkularýnýn tutsaðý olmuþtur. Kendi daracýk dünyasýnýn dört duvarý arasýnda kilitlenip kalmýþtýr. Bencil insan, yalnýz kendini düþündüðünden, baþkalarýný hesaba katmaz. Zorba insan da özgür, olamaz. Zira özgürlük, zorbalýðýn bittiði yerde baþlar. Zorba insan dar kafalýdýr, dünyasý kendi küçücük kafasý ile sýnýrlýdýr. Bilgisiz ve güçsüzdür. O nedenle güçsüzlüðünü, inandýrýcý olamamaktaki yetersizliðini kaba kuvvetle kapatmaya çalýþmaktadýr. DESPARADOS Bencil ve zorbalar aslýnda hiç bir deðere inanmayanlardýr. Ýnanmak bir olgunluk ve kiþilik belirtisidir. Kendi kendini aþma çabasýdýr. Kendinden kurtulabilmeyi, baþkalarýna doðru taþabilmeyi, gerçekten sevmeyi ve varlýðýný inandýðý deðer uðruna adayabilmeyi gerektirir. Bu bakýmdan inanan insan, özgür ve yiðittir. Yeri geldiðinde canýný bile vermekten kaçýnmaz. Zorbalar ise yalancý ve korkak olurlar. Öyle olmasaydý Þili de Yaþasýn özgürlük yazýlý duvarlarý, hortumlarla acele yýkatýrlar mýydý? Belli ki bu zorbalar, özgürlüðün lâfýndan bile korkmaktalar.. Ünlü Ýspanyol yazarý Unamuno, Ýspanya iç savaþý sýrasýnda, Kazancakis e þunlarý söyler: Umutsuzum... Burada olup bitenler, savaþmalar, birbirini öldürmeler, bütün bunlar Ýspanyollar inandýðý için mi oluyor sanýyorsunuz? Yarýsý Ýsa ya, yarýsý Lenin inkine mi? Hayýr, hayýr... Bütün bunlar, Ýspanyollar bir þeye

11 Sevgi Dünyasý 9 inanmadýklarý için oluyor. Hiç bir þeye.. Hiç bir þeye.. Onlar desparados tur. Bu söz dünyanýn hiç bir yerinde yoktur. Çünkü Ýspanyol dan baþka hiç bir millet onun anlamýna sahip deðildir. Desparados demek, hiç bir tutunacak tarafý olmadýðýný pekâlâ bilen, hiç bir þeye inanmayan ve inanmadýðý için kuduran kimse demektir. Unamuno ya katýlýyoruz. Ne var ki, desparadosluðun salt Ýspanyollara özgü olduðunu pek sanmýyoruz. Sözlüklerde olmasa bile, bugün desparadoslar kol geziyorlar dünyanýn birçok yerinde. Demek ki özgürlük; bir bilgi, inanç, sevgi ve erdem sorunudur. Her bilgi, kendine eþ bir sorumluluðu da beraberinde getirir. Böylece özgür insan, özgürlüðün özünü kavrar. Seven kimse, kendi için istediklerini, sevdikleri için de ister. Kendi haklarýna saygý gösterdiði kadar, baþkalarýnýn haklarýna da saygý gösterir. Özgür insan, herkesle birlikte özgür olmayý ister ve baþkalarýnýn özgürlüðünü, kendi özgürlüðünün güvencesi sayar. Buraya dek özgürlüðün dedikodusunu yaptýk. Ne olmadýðýný göstermeye çalýþtýk daha çok, özgürlük suyunu bulandýranlarý azýcýk çekiþtirdik. Þimdi isterseniz, biraz da özgürlüðün ne olduðu ve nasýl korunmasý gerektiði üzerinde birlikte kafa yoralým. MUTLAK ÖZGÜRLÜK En geniþ anlamda özgürlük; insanýn düþündüðünü ve istediðini mutlak olarak yapabilmesidir. Ancak böylesine uçsuz bucaksýz bir özgürlük, olsa olsa Mutlak Varlýk Tanrý için düþünülebilir. Ýnsanlar bu enginlikte, sýnýrsýz bir özgürlüðe hiçbir zaman sahip olmamýþlardýr ve olamazlar da. Çünkü evrenin kendisi doðal yasalarca kuþatýlmýþtýr ve onlara baðýmlýdýr. O nedenle insan ilk önce içinde yaþadýðý doðanýn yasalarýna uymak durumundadýr. Örneðin dünyaya gelip gelmemek insanýn elinde deðildir. Geldikten sonra da uzun süre korunmak, bakýlmak, beslenmek ve büyütülmek zorundadýr. Büyüdükten sonra bile yine fizik ve toplumsal çevrenin etkisi ve denetimi altýndadýr. Doða yasalarý ve insan iliþkileri üzerinde bilgisi arttýkça, fizik ve toplumsal çevre içinde özgürce davranma olanaklarý geniþler. Demek ki özgürlük bilgiyle geniþlemekte, ona koþut bir açýlým göstermektedir. Pozitif bilimlerinin geliþmesiyle, doða karþýsýnda bilgisi oranýnda özgürleþen insan, kendi ve diðer insanlar, kurumlar üzerindeki bilgisinin artmasýyla, kendine ve topluma karþý da özgürlüðünü kazanabileceðini düþünmüþtür. Böylece, tarihin bu mutlu döneminde, insanýn bilinçli katkýsýyla toplumsal olaylarýn akýþý hýz kazanmýþ, evrim yer yer ve zaman zaman devrime dönüþmüþtür. Devrim önce düþüncelerde baþlar. Ýnsan da ilkin kiþisel özgürlüðün bilincine varmýþtýr. Neydi kiþisel özgürlük? Ýnsanýn baþkalarýna zarar vermeksizin, diðerlerinin özgürlüðünü çiðnemeksizin, dilediðini yapmasý.. Daha açalým. Zengin bir tecrübe çeþitliliði içinde kiþinin kendi yolunu kendi seçmesi, yeteneklerini alabildiðine ve serbestçe geliþtirme olanaklarýna sahip olmasý. Yani özgürce düþünüp inanabilmesi, düþünce ve inançlarýný söz, yazý ve diðer yollarla yayabilmesi, ayný düþünce ve inancý paylaþanlarla birleþip örgütlenebilmesi. Ve yönetenleri denetleyip, genel oy gücüyle gerektiðinde deðiþtirebilmesi. Böylece yönetimde söz sahibi olmasý. Bunlar kiþinin doðal, dokunulmaz, vazgeçilmez ve devredilemez hak ve özgürlükleri olarak görülmüþtür. Gerçekten özgürlük, baþlangýçta,

12 10 Sevgi Dünyasý yönetenlerin baskýsýna karþý kiþisel özgürlüðü koruma tepkisi olarak doðmuþ, sonra yöneticilerin yetkilerini sýnýrlama ve giderek yönetimden pay alma, ona bir ölçü ise katýlmaya doðru bir geliþim göstermiþtir. Burada özgürlüðün, birbirini tamamlayan iki yönlü bir anlam kazandýðý görülür: Bir yandan insanýn serbestçe geliþmesi, kendini aþmasý olarak gözüken kiþisel özgürlük; diðer yandan politik güçten pay alma, yönetime katýlma yolu olarak beliren siyasal özgürlük. ÖZGÜRLÜK, EÞÝTLÝK, KARDEÞLÝK 1789 Fransýz Burjuva Devriminin amacý özgürlük, eþitlik ve kardeþlik getirmekti. Ne var ki, burjuva, yönetimi ele geçirince bencilliði üstün geldi ve kýsa sürede söz konusu kavramlarý kendine uyduruverdi. Devrimin halk yararýna getirdiði yenilik; yasalar önünde eþitlikti. Ama bu kere yasalar önündeki eþitsizliðin yerini, servet bölüþümün deki eþitsizlik almýþtý. Ve paranýn saðladýðý güç sayesinde zenginler, yasalar önündeki eþitliði de pekâlâ kendi yararlarýna bozabiliyorlardý. Parasý olan arabasýný daðdan aþýrýyor, züðürt ise düz yolda yaya kalýyordu. Yoksul yýðýnlar çok geçmeden þunu anladýlar: Ekonomik eþitsizliðin somut gerçeði yanýnda, yasalar önündeki eþitliðin saðladýðý üstünlük, biraz soyut ve biraz da hüsnü kuruntu olarak kalýyordu. Kardeþlik; halkýn mal-mülk sahibi burjuvalarla elde, soylulara karþý baþlattýklarý devrimden kalma güzel bir anýydý. Devrim baþarýya ulaþtýktan sonra nedense birden unutuluverdi. Belki de halkýn iþi orada bitti. Yönetimi ele geçirmeye karar veren burjuva sýnýfý, bu amaca tez varabilmek için, eski soylu ve bürokratik sýnýfla acele anlaþmaya vardý. Halkýn özlediði kardeþlik ise, bir kez daha, iyot gibi açýkta kaldý. Burjuva devriminin getirdiði özgürlük de eþitlik ve kardeþlik gibi soyut ve biçimseldi. Yasalar çerçevesi içinde insan istediðini yapmakta özgürdür deniliyordu. Peki, yalnýz paranýn geçer akçe olduðu bir düzende, ne zaman insan istediðini yapmakta özgürdür? Parasý olduðu zaman. Öyleyse daha çok, zenginlere özgü bir özgürlük bu. Yasa kimseyi baþkasý hesabýna çalýþmaya zorlanýyordu. Ama emeðinden baþka þeyi olmayan insan yaþamak için onu sermaye sahibine satmak zorunda deðil miydi? Yine yasalara göre, herkes öðrenim olanaklarýndan eþitçe yararlanma, seyahat etme, kiþiliðini dilediðince geliþtirme hak ve özgürlüklerine sahipti. Gerçekte ise, bu olanaklardan yararlanan zenginler ve onlarýn çocuklarýydý. Demek ki, ekonomik özgürlük olmadan, diðer özgürlükler de suya düþüyor, biçimsel ve kaðýt üstünde yazýlý deðerler olarak kalýyordu. Ýþte sosyalist bir devrime burada gereksinme duyulmuþ ve böylece özgürlük ekonomik bir boyut kazanmýþtýr. Özgürlük eðer bireyin yetilerini alabildiðine geliþtirme olanaðýný bulmasý ise, sabahtan akþama sadece geçimini saðlamak için çalýþan insan özgür sayýlabilir mi? Onun kendine ayýracaðý vakti var mýdýr ki yetilerini - þayet körelmemiþse - olabildiðince geliþtirsin? Böyle bir düzende insan ekonomik çarkýn bir diþlisi durumuna indirgenmiþ, kendine yabancýlaþmýþtýr. Ýnsanca güçlerini geliþtirmek þöyle dursun, bütün gün çalýþmasýna karþýlýk karnýný bile

13 11 Sevgi Dünyasý doðru dürüst doyuramaz duruma düþürülmüþtür. Ýnsanýn asýl amacýna, yani özgürce geliþmesine yabancýlaþma, sermaye sahipleri için de geçerlidir bir ölçüde. Onlar da daha çok üretim, daha çok kâr tutkusunun körüklediði bir ortamda, servetlerini yitirmemek, rakiplerine ezilmemek, servetlerine servet katmak uðruna bütün güçlerini seferber etmektedirler. Tüm emeklerini mala, mülke, paraya dönüþtürmektedirler. Geriye kalan az-buçuk zamanda ise; paranýn elde edebileceði kolay ve bayaðý zevkler içinde ömür tüketmektedirler. Oysa özgürlük, mallaþan insanýn, silkinip insanlaþmasýdýr. Öyleyse insana önce kendini kazandýracak özgürlüðü nasýl gerçekleþtirmeli? Sosyalistlere göre önce üretim iliþkilerini halkýn yararýna deðiþtirmeli. Bunun için yönetim emekçilerin eline geçmeli. Sömürüye son verip, gelir daðýlýmýnda eþitlik saðlanmalý. Üretim araçlarý kamulaþtýrýlmalý. Öyle bir düzen kurulmalý ki, orada insan üretimin aracý durumuna düþüp, kendine yabancýlaþmasýn. En az iþ saati ile geçimini saðlayabilsin. Ve geri kalan zamanýný özgürce, insanca güçlerini geliþtirebilme yönünde kullanabilsin. Orada devlet bir baský aracý deðil, insanýn kendini aþma çabasýnda ona yardýmcý olabilsin. Ne var ki, böyle güzel bir düzen kurulamamýþtýr daha. Sosyalist devrimler de uygulamada yönetici bir azýnlýðýn, uzman bir bürokrat kadronun diktasýna dönüþmüþtür. Devleti ve üretim araçlarýný eline geçiren bürokrasi, bir çeþit devlet kapitalizmi yaratmýþ ve onu bir baský aracý olarak kullanmýþtýr. Üstelik tek partili kapalý bir sistemde demokratik denetim de ortadan kalkmýþ, halk partinin istediði gibi düþünüp yaþamaya zorlanmýþ ve ileriye dönük bir özgürleþtirme süreci adýna birey, bozuk para gibi harcanmýþtýr. Böylelikle yönetimi denetleme olanaðý veren demokrasinin erdemi daha bir belirmiþ, demokrasiyi ve demokratik kurumlarý küçümseyenlere veya kulak arkasý edenlere iyi bir ders verilmiþtir. ÖZGÜRLÜK VE ÖZGÜRLEÞTÝRME Klasik demokrasilerin temelini kuran özgürlükçü (liberal) öðretinin ereði bireyin yüceltilmesidir. Bunu saðlayan kiþi hak ve özürlükleri doðal, dokunulmaz, vazgeçilmez ve devredilemez olarak kabul edilmektedir. Dolayýsýyla kiþi hak ve özgürlüklerini korumak, savunmak insan olmanýn en doðal gereði sayýlmaktadýr. Marksist düþünceye gelince, o da özünde kiþinin özgürce geliþmesinden ve yücelmesinden yanadýr. Ancak Marksist görüþ, hak ve özgürlükleri baþlangýçtan beri zaten varolup da korunmasý gereken kavramlar olarak görmez. Ona göre hak ve özgürlükler ekonomik ve toplumsal koþullarýn deðiþmesi ile gerçekleþeceklerdir. Burada, görüldüðü gibi, özgürlük kavramý yerine özgürleþtirme kavramý önem ve aðýrlýk kazanmaktadýr. O zaman da özgürlük zaten varolup da savunulmasý gereken soyut bir kavram olarak deðil, ekonomik koþullarýn, üretim iliþkilerinin ve toplumsal düzenin deðiþmesi sonucu elde edilen somut bir durum olarak görülmektedir. ÝKÝSÝNÝ BÝR ETME Ýnsan kendini gerçekleþtirip, yapýcý ve yaratýcý yönlerini geliþtirerek güçlenir, kendini yenileyip aþarak

14 12 Sevgi Dünyasý yüceltir. Bunun da temel koþulu özgürlüktür. Ancak özgür bir ortamda insan dilediðince geliþir, yenilenir, kendini aþabilir ve özünde tohum halinde bulunan deðerlerin yeþerip gün ýþýðýna çýkmasýný saðlayabilir. Öyleyse tam özgürlüðü gerçekleþtirmek için, onun önüne dikilerek özgürlüðü zorlayan siyasal, ekonomik, toplumsal ve eðitsel engelleri kaldýrmak gerekir. Bunun da en etkin yolu halkýn kendi kendini yönetmesi demek olan ve bünyesinde her türlü hak ve özgürlüðü barýndýran demokrasi. Yani genel oya dayanan, düþünce ve anlatým özgürlüðü tanýyan, birleþme ve örgütlenme özgürlüðü saðlayan özgürlükçü ve çoðulcu demokrasi... Ýnancýmýz odur ki, yüzyýlýmýzýn ilk çeyreðinde emperyalizme karþý ilk kurtuluþ savaþýný veren Türk ulusu, son çeyreðinde, baðýmsýzlýk ve özgürlüklerden ödün vermeden, demokrasi yoluyla kalkýnýp çaðdaþlaþmanýn ve giderek onun üzerine bile çýkmanýn örneðini de baþarýyla verecektir. Özgürlük onun önemini ve yüceltici deðerini bilenlerce korunur. Çeþitli siyasal partiler, basýn, dernekler, TRT ve Üniversite gibi özerk kurumlar, gençlik, kamuoyu gibi baský guruplarý ve Anayasa Mahkemesi, Danýþtay ve Sayýþtay gibi doðrudan hükümeti denetlemeye yetkili hukuksal kuruluþlar özgürlük ve demokrasinin nesnel güvenceleridir. Bütün bunlarýn üstünde ve bunlara kaynaklýk eden asýl koruyucu etken ise özgür bir eðitimle yetiþtirilen kafa ve gönüllerde yeþeren özgürlük sevgisi veya özgürlük ruhu dur. TANRISAL ÖZGÜRLÜK Doðayla; kendiyle ve toplumla uzlaþarak, onlarla barýþ ve biliþ içinde yaþayarak özgürleþen insan, en son Tanrý gerçeðine gönlünü açarak, O nunla olan iliþkilerinin sezgisine vararak özgürlüðün doruðuna ulaþýr. Tanrý her türlü bilgi, kudret ve özgürlüðün kaynaðýdýr. Gerçeklerin gerçeðidir. O na gönlünde yer yapan ve sevgiyle yaklaþan elbet ki, O nun gücünden pay alýr. Üstün gerçeklerin idrakine varýr. Ýnsaný aþar ve insan-üstüne ayak basar. Artýk onda O nun kudretinden belirtiler görülür. Baþkalarý için imkânsýz,- mucize gibi görünen þeyler onun eliyle bir çýrpýda oluverir. Gücü ve etkinliði alabildiðine artar. Gülyüzlü olur ve yeryüzünde Tanrý adýna, Tanrýca iþler yapma özgürlüðünü kazanýr. Ýþte bu, O nunla bir olmak, Tanrý katýnda yer almak, varoluþun neþesini duymak, tüm gerçeðe varmak ve tam özgürlüðe kavuþmaktýr. Gerçekte her birimiz, bilinçli veya bilinçsiz O na koþmaktayýz. Dönedolaþa, deneye-yanýla, düþe-kalka, yürüye-koþa en sonunda özgürlüðümüzü O nun buyruðuna uymakta bulacaðýz. Yani istemimizi, isteyerek O nun dileði ile bir edeceðiz. Bir gün akarsular misâli hepimiz o engin denize dökülecek, denizin gücü ve güzelliðiyle coþup taþacaðýz. Ve özgürlük neymiþ, asýl o zaman doya doya tadacaðýz. Nitekim o denize dökülen ermiþler, Her dem yeniden doðarýz, bizden kim usanasý demiþler. Akar suyun önünde deniz, bir özgürlük gibi uzanýr. Denize vardýðý yerde akarsu, uçansu (þelâle) olur; türküsü coþkunluðun doruðuna ulaþýr. Ve suyun denize deðdiði yerde, buhar buhar özgürlük özlemi tüter...

15 Sevgi Dünyasý 13 MUSÝKÝ - SES VE RENK ile TEDAVÝ (6) Bulabildiklerimiz ve Bilebildiklerimiz (1) YAVUZ YEKTAY Seslerin ve Renklerin ötesinde evrenin sonsuzluðu var, Gelecek, gebedir ýþýklý yarýnlara. Yum gözlerini git ötelere, Git, gidebildiðin kadar... S. Bicerano Mayýs 2003 ayýndan beri Sevgi Dünyasý Dergisinde, Musiki ile tedavi tabletlerini notalarýyla birlikte yayýnlýyoruz. Caným kardeþim Rauf Yektay bu tabletlerin musikisinin internetle bütün dünyaya yayýlmasý gerektiðini düþündü; çünkü otayan ses duyulmalý idi, terapi olabilsin ve belki bu yoðun sevgi musikisi tüm insanlarý (hepsinden teker teker baðýþlanmak dileriz) EVRENSEL BÝRLÝK amacýmýza götürebilir diye olaðanüstü bir duygu vardý içinde... Rauf Yektay a çok teþekkür ederim, sonsuz saygý ve sevgilerimi sunarým. Ben de ayný düþüncedeyim; hele tüm insanlar AYNI TON da birleþebilsek... Ezelî bilgileri anýmsarým: Þimdi üzerinde rahatça dolaþtýðýnýz, Her gün AYRI SES ten, AYNI TON da titreþir. Ve ona benzeyenler de, Ayný iþi yaparlar. Bu onlarýn dengesi içindir. Siz bildiklerinizle, Bir yere geldiðinizde, Birbirinize karþý Ve herkes için Ayný titreþimi göstereceksiniz... Doðrudur, ayný insanlar gibi... Bir Akdeniz Foku evlat edinmek ve SAD-AFAG ýn (Sualtý Araþtýrmalarý Dernaði Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu) çalýþmalarýna destek olmak ve bilgi almak için HÝÇBÝR ÝNSANIN SESÝ BÝRBÝRÝNE BENZEMEZ VE HÝÇBÝR ÝNSAN BÝR DEFA ÇIKARTTIÐI SESÝN AYNISINI BÝR DAHA ÇIKARAMAZ!.. Çünkü sesin rengini

16 14 Sevgi Dünyasý veren SELEN lerdir. Selen ler Armonik veya Doðuþkan isimleri ile anýlýr. Ses düzenli dalgalar halinde titreþir ve SÝNÜS dalgasý veya çizgisi çizer. Ama bir ses yalnýz bir sinüs dalgasý ile kalmýyor, bir takým armonikler de beraberce oluþuyor. Seslerin arasýndaki farklýlýklarý çevrenin akustiði ve bilhassa armonikler meydana getiriyor... Meselâ güneþ sistemindeki bütün gezegenlerin sesleri ayrý ayrý olmasýna raðmen hepsi de ayný TON dan yani Fa tonundan ses veriyorlar, böylece aralarýnda bir denge kuruluyor ve Bizi Sevgisinden Yaratan ýmýzýn kurduðu ince düzen ve ince plân bozulmuyor ve aynen devam ediyor... Ayný Koro lar gibi, her korist AYRI SES ten, AYNI TON dan okuyorlar ve AYNI TON da birliðe ulaþmýþ muhteþem bir armonik bahçesinin ses topluluðunu veriyorlar... Geçenlerde genç orkestra þefi Üstad ALPASLAN ERTÜNGEALP þöyle diyordu televizyonda: Ne mutlu ki bana, týnýlarý ayrý onlarca musiki âleti ve bu âletleri icrâ eden birbirinden üstün ve farklý canlý insandan yapýlmýþ muhteþem ve olaðanüstü güzel bir enstrumaný (Orkestra yý) icrâ ediyorum!.. Ýnsanlarýn hayrýna ve mutluluðu için bestelediðimiz musiki tabletlerini üç yýl müddetle kiþilik bir grup üzerinde denedik. Kadýn Erkek 15 ilâ 85 yaþ arasýndaki bu toplulukta, hayret verici üstün baþarýlar izlediðimiz için, tüm insan kardeþlerimizin de bu musikiyi dinleyip, tedâvi olup, birlik ve bütünlüðe eriþmelerinin hayrýna olsun dedik... Onun için hep düþünürüm, birlikte ayný þarkýyý söylemenin, BÝRLÝK OLMA konusunda kullanýlacak bir usul olduðuna inanýyorum. Rauf Yektay kardeþim ve diðer bâzý hayýrla düþünen hayýrlý insanlar ve bu satýrlarýn yazarý, böyle internet ile dünyaya yayýlacak bir musikinin insan sesi ile de okunmasý ve bu sözlerin evrensel bir lisanla yazýlmasý gerektiðini düþündük. Ne yazýk ki, þimdilik evrensel bir lisanýmýz olmadýðýndan, en yaygýn lisan olan Ýngilizce ye tercüme ettirmeye karar verdik. 60 yýllýk kadîm bir dostum var: NECAH BÜYÜKDURA. Þimdilik, Sevgi Dünyasý Dergisi nin Mayýs 2003 tarihli sayýsýnda verdiðimiz musiki tabletimizi Ýngilizce ye tercüme etmesi için, kendisinin Ankara daki evine telefon ettik, istirham ettik, ayný gün akþam üstü internet den yolladýlar. Nevin ve Necah Büyükdura çifti mutlu bir çift. Hele Nevin haným iki kedisi ile melek misali bir hayvan dostu. Yazýmýzýn baþýndaki foto onun için konuldu. Necah dostumuz Ýngilizce yi, Ýngilizce konuþanlardan doðmuþlarýn ana dili olan Ýngilizce den daha iyi bilir. Allah razý olsun.... daha çabuk gönderirdim amma, bestelenmiþ Türkçe sözlerin, Ýngilizce ye tercümesinde PROZODÝ (hecelerin açýk, kapalý, kýsa, uzun, vurgulu olmasý ve kelimelerin musiki içinde ayný konuþur gibi dilin kendi karakterine uygun bestelenmesi ile ilgili teknolojik bir bilim) bakýmýndan bozulmamasý ve en güzel þekilde olmasý için biraz uðraþtým... demiþ. Necah dostum bestekâr ve çok iyi bir þair olduðu için, þiir tercümesinde üstün baþarýlarý vardýr, sonsuz teþekkürler... Türkçe si: Umut, sevi, us ve hoþgörü, El ele vermiþse evrende,

17 Sevgi Dünyasý 15 Nemden sýyrýlmýþsa gözler, Hemen her þey bir baþka güzel... Ýngilizce si: If hope, love, wisdom and toleration Are all hand-in-hand in the Universe If eyes are free of moisture Then the everything is so (pretty) (beautiful) (Not: Pretty yerine beautiful kelimesi de kullanýlabilir; daha da güzel olur!..) Biraz da meditasyon konusuna deðinmek isterim. Eylül 2003 ayý Sevgi Dünyasý Dergisi nde, üzerinde yýllardýr çalýþtýðýmýz musiki ve renklerle tedâvi metodumuzun, meditasyon gibi beynin bazý bölgelerini uyutmak veya beynimizi düþüncelerden ayýrmak deðil, bilakis beynimizi çalýþtýrarak ruhumuzu yükseltmek ve arýnmak, bedenimizi de her türlü hastalýktan kurtaracak iç salgý sistemimizi harekete geçirmek ve bilinçli bir konsantrasyon içine girerek, bazen de Yaratýcý Ýmgeleme ile Yaratan la iliþkilerimizi hayrýmýza ve bütünün hayrýna geliþtirmek olduðunu bir nebze yazmýþtýk. Meditasyon un disiplinli ve bilinçli bir tarzda yapýlmasýný öneririm. Aslýnda dualarýmýz, secdelerimiz, sevgilerimiz bizim meditasyonlarýmýzdýr, konsantrasyonumuz ve kadîm bilgilere göre Mirac ýmýzdýr. Bu saydýklarýmýz, HUÞÛ içinde yapýlmazsa beklenilen SALÝH ibadet olmaz. Huþû, alçak gönüllülük, Yaratan a boyun eðme, gönlümüzün O na karþý en ufak bir yanlýþlýk yapmak korkusu ve sýnýrsýz bir dikkat ve ciddiyet içinde, sonsuz saygý ve SEVGÝ ile dolu olma demektir. Konsantrasyon hakkýndaki özet Sevgi Dünyasý Dergisi, Ocak 1975, sayý: 73 Sayýn Psikolog Güngör Özyiðit in yazýsýndan alýnmýþtýr. Konsantrasyon ile neler elde edilir? - Arýnmýþ bir gönülle Yaratan a yöneliþ, - Dua ve dileklerimizi böylece sükûnetle sunabilmek, - Beden ve ruh olarak tam dinlenebilmek, - An ý yaþamamýzýn önemini bulmak, - Gönlümüzü hayýrlý kozmik etkilere açabilmek, - Þifa kanalý olmak için uygun ortama geçmek, - Bir sorunumuzun çözüm yolunu bildirecek ilhâm a açýk olabilmek, - Olaylarý doðru deðerlendirebilmek, - Olaylarýn dilini çözmek ve anlayabilmek, - Daha verimli düþünebilmek için sükûnete kavuþmak, - Ýlâhi Sevgi ye kanal olabilmek, -Yaratan a tam teslim olabilmek. Ýþte elde edilenlerden akla gelen birkaçý. Verdiðimiz musiki tabletlerine de odaklanmak, o anda musikinin etkisi ile beynimizin disiplinli ve ritmik olarak düþünce sistemine girdiði farkýndalýðýna varmak, pek tabii olarak Bizi Sevgisinden Yaratan a kanallarýmýzý açmak, musiki tedavisine baþlamak demektir. En önemlisi: O nun emri ve izni ile, beynimizin alt tarafýnda Hipothalamus bölgesi altýnda, kafatasýmýzýn hemen hemen tam merkezinde bulunan Epiphis in üst tarafýndaki ÝÇ SALGI sistemini çalýþtýrmak ve Yaratan vergisi takriben adet kadar (ilâcý) iç salgýyý gereken hasta bölgelere göndermektir. Hani gülyüzlü Ýbrahim peygamberimiz Hastalandýðým zaman bana þifa veren O dur. (Yunus: 107) demiþti ya. Ýþte beynimizdeki bu iç salgý sistemi, gerektiðinde kullanýlmak üzere 800 adet kadar özel ilâç salgýsý ile yaratýlmýþtýr.

18 16 Sevgi Dünyasý SÝZ ÖNCE GÜLER YÜZLÜ OLMAYI ÖÐRENÝNÝZ. Ýþte o zaman, alnýnýzda çizgiler olmaz. Ve, Ýþte o zaman, bir gönüle girmenin anahtarý elinizdedir. Ve Ýþte o zaman, bin gönüle birden girebilirsiniz. SÝZ ÖNCE GÜLER YÜZLÜ OLMASINI ÖÐRENÝNÝZ. HER YERDE, HER ZAMAN...

19 Sevgi Dünyasý 17 O na inananlar, O na teslim olanlar ve O ndan razý olanlarda, bu özel ve mükemmel terapi sisteminin gerektiðinde kullanýlmasý iznini ve emrini O verir. Ýnanýn kötüde olanlara da ayný izinler çýkar, O nun adâleti böyledir!.. Yalnýz bu gibi hallerde sýnavlar, kýssalar ve hisseler vardýr... Hepimizin olgunlaþmasý için... O nu her nefesinde ananlara, O nun yap dediklerini yapanlara, yapma dediklerini yapmayanlara ve aktif bir sabýr içerisinde baðýþlayýcý olanlara, bizim hazýrladýðýmýz musiki ve renk tabletlerimizin faydalý olduðunu gördüm ve þükrettim. Hayrýnýza yazýyoruz, hayrýnýza besteliyoruz. Hayýrla okuyunuz, hayýrla dinleyiniz. Dilemek ve dilemesini bilmek önemlidir ve sizin elinizdedir: Yapacaðýnýz iþi önce hayýrla düþünmeye baþlayýnýz, Hayýrla O ndan dileyiniz, Sevgi ile yöneliniz, Sonuçtan korkmayýnýz. Gönülden gerçek istemesini bilen, Mutlaka alacaktýr, Hayrýna varedilmiþ olanlarý... * * * Bu ay size, yaklaþýk 10 yýlda besteleyebildiðim, Rast makamýnda bir musiki tableti veriyorum. Çok yönlü bir tedavi verebilir. Kýsaca: - Baþa, gözlere ve felce iyi gelir. Düþük nabzý düzenler. Kaslara faydasý vardýr. Spazm çözücü özelliði dolayýsiyle, spastik ve otistik hastalarda baþarý ile kullanýlýr. Kolay doðum için faydalýdýr. - Bestesi gibi sözleri de huzur ve þifa verici ve öðreticidir... Dinlediðinizde hayýr yapmak ve sevmek için bu dünyaya geldiðinizi anlarsýnýz... Siz önce güler yüzlü OLMAYI öðreniniz. Ýþte o zaman, alnýnýzda çizgiler olmaz. Ve, Ýþte o zaman, bir gönüle girmenin anahtarý elinizdedir. Ve Ýþte o zaman, bin gönüle birden girebilirsiniz. Siz önce güler yüzlü OLMASINI öðreniniz. Her yerde, her zaman... (Not: güler yüzlü OLMAYI ile güler yüzlü OLMASINI arasýndaki ince fark ne olabilir?) Ýçinize neþe, safa ve rahatlýk dolacak. Bilge insanlar gibi düþünmeye baþlayacaksýnýz. Ciddi ve mutlu olacaksýnýz. Ýçinize huzur dolacak. Bekâ, sonsuzluk ve yerçekiminden kurtulma hissini duyacaksýnýz. Bu size dünyaya geliþ sebebinizi anýmsatacak: Tekâmül etmek, insan kardeþlerinize hizmet etmek, evrensel BÝRLÝK e varmak... Yüce Yaratýcý mýza þükredeceksiniz, þükredeceksiniz... Ve hemen görevinizi anýmsayacaksýnýz: Eðer bir þey için burada iseniz, Yapývereceðiniz, Bir tek þey, En önemlisidir þüphesiz: Gerçekten bilerek, Gerçekten çalýþýp bulunca, Gerçekten iyide olunca, Gerçekten doðruyu tutup; SEVMEK... Güzellikleri, dostluðu, birliði, sevgiyi ve barýþý birlikte beraber yaþamak ve ÖNCE SEN diyerek paylaþmak için

20

21 Sevgi Dünyasý 19 e s i n l e r Doðruluk, güzellik ve iyilik, Ýþte insaný insan yapan üç nitelik. * * * Sana yapýlan kötülüðe iyice bir bak, Bu, baðýþlamayý öðrenmek için bir fýrsat. * * * Ýnsanlar deðiþmeye ve geliþmeye sürekli çalýþmalý, Ýyi ve yüceltici eylemler yaparak iyi olmaya alýþmalý. * * * Ýnsan oyun oynar gibi çýkarsýz yaþamalý, Oyundaki çoþkuyu yaþama taþýmalý. * * * Önce kendini bil ve kendin ol, Bilgelik esenliðe götüren bir yol. * * * En büyük hazinenin beynin olduðunu düþün bir daha, Ve bil ki herkesin yararýna açýk bir zenginliktir deha. olgay göksel

22 20 Sevgi Dünyasý Hayallerimizi Zirveye Taþýdý Nadide Kýlýç Henüz Anadolu lisesi sýnavý kâbusunun öðrencilerin üstüne karabasan gibi çökmediði bir zamanda ilkokulda okumuþtum... Devlet okullarýnýn Türkiye Cumhuriyeti'nin tek eðitim kurumu olduðu, özel okullarýn pýtrak gibi selamsýz sabahsýz her yerde bitmediði bir devirde okulu tanýmýþtým... kýrk kiþilik sýnýflarýn az bulunup, ilk haftalarda elli öðrenciye hattâ elli beþ öðrenciye çýkarýldýklarý yýllardý...sýralarda üçer öðrenci olarak otururduk, benim gibi solaklar için üçlü oturmak zor gelirdi. Öðretmenlerimiz tarafýndan hemen çare bulunur, solaklar her zaman sýra baþýnda oturtulurlardý. Þimdi yaþý benden küçük olan anatalar, o günleri hayal edemeyebilirler... hattâ bu denli kalabalýk sýnýflarda eðitimin baþarýlý olamayacaðýna da kanaat getirebilirler. Öðretmenliðin üniversite diplomalý iþsizlere istihdam telâþý içinde öðütüldüðü bu zamanda, veterinerlik çýkýþlýlara, ziraat mühendislerine ve mimarlara çocuk teslim edildiðini düþününce, onlara hak vermemek elde deðil. Bizim siyah önlükler beyaz yakalar içinde yaþadýðýmýz okullardaki öðretmenlerimiz her derde deva Lokman hekim gibi becerikliydiler. Her derde çare olurlardý. Yýllýk müfredatýn her alanýnda baþarý gösterirlerdi... El

23 Sevgi Dünyasý 21 iþleri dersimiz de müzik dersimiz de bir þölen havasýnda geçerdi. Bütün öðretmenlerimiz en az bir enstrümaný çok iyi bildikleri gibi bize resimde ve tahta iþlerinde de ayný güzellikte el becerileri kazandýrýrlardý. Folkloru da baleyi de ayný çatý içinde barýndýrabiliyorlardý. Belki de dünün baþarýsýnda Öðretmen Okulu ve Köy Enstitüsü çýkýþlý öðretmenlerin rolünü unutmamalýyýz. Gidilecek tek okul olmasýnýn ikinci en büyük önemi ise (bana göre) sosyal kaynaþma idi. Birinci sýnýftan baþlayarak son sýnýfa kadar derinleþen bir arkadaþlýk ve sevgi paylaþýmý içinde öðrenim görürdük. O simsiyah önlük içinde her çocuk deðerliydi ve eþit muamele görüyordu. Zengini, fakiri, kalbur-üstü, kalbur-altý gözetilmeksizin her öðrenci, kabiliyeti ve çalýþkanlýðý ile deðerlendiriliyordu. Öðretmenimiz bu kaynaþmaya çok önem verir, uyumsuzluk içinde olan öðrencileri, kendilerine güven kazanabilmeleri için mutlaka en baþarýlý olanlarýn kümelerine daðýtýrdý. Bu her zaman iyi sonuç verirdi. Tembellik yapan çocuk, küme arkadaþlarýna kendini kabul ettirmek için gayret sarf ederdi... O dönemde okul araçgereçlerimiz tam deðildi. Bu nedenle herkes (çoðunlukla zengin çocuklarý) evlerindeki oyuncaklarýný vb. þeyleri getirerek bu ihtiyacýmýz karþýlanýrdý. Beden Eðitimi dersindeki top ihtiyacýmýzý, babasý bahçývan olan Aynur karþýlardý. Her boyda topu vardý. Bu toplar hem saðlam hem de pahalýydý. Bir bahçývan maaþýndan çocuðu için ayýrdýðý top parasýný hep düþünürdüm. O zamanlar dile getirilmese de büyüklerimizin sosyal iliþkilerinde ekonomik güç ve statü büyük önem taþýrdý. Maaile görüþmeler hep gelirleri birbirine yakýn, sosyal açýdan birbirinin yaþamýný zorlamayanlar arasýnda yapýlýrdý. Birbiriyle kaynaþanlar arasýnda hiçbir zaman etnik ayrýlýk söz konusu deðildi. En önemli husus köyden göç edenler ile eþraftan olma ayrýmýydý. Köyden gelen, okuma yazmasý olmayan, okur-yazar olan insanlar için geçim kapýsý park bahçývanlýðýydý. Çünkü ilçenin çok büyük ve tarihi deðeri olan parký ve Çamlýk denilen korusu vardý. Geniþ bir alana yayýlan parkýn, ilçe halký ve biz çocuklar için apayrý bir yeri vardý. Bahçývanlar, iþlerini toprak aðasý gibi bir çalýmla sahiplenirlerdi. Çocuk parkýndaki oyunlarýmýza bile karýþýrlardý. Sadece Hüseyin Amca bize karþý hoþgörülüydü. Bize Aynur'a gösterdiði þefkâtle yaklaþýrdý. Bizi azarlayan meslektaþlarýna karþý çýkar onlarý uyarýrdý. Çocuklarýn, diktiðin bitkilerden ne farký var. Bak her biri inci çiçeði gibi narin, örselersen solar kar, güzelliklerini göremeden kurutursun diye ikaz ederdi. Hüseyin Amca'nýn kýzýna ilgisini okul ziyaretlerinde de fark etmiþtim. Beþ yýl süresince, saç ve sakal týraþýný olmuþ, yeþil ütülü pantolonunu, her zaman cilâlanmýþ ayakkabýlarýný giyinmiþ gelirdi. Mis gibi Limon kolonyasý kokardý. Baþka zaman hep terekli köylü iþi kasketini giydiði halde, okula þapkasýz gelirdi. Modern olduðunu göstermek için azami gayret sarf ederdi. Onun içinin de düþüncelerinin de köylülüðüne uymayan bir güzellikte olduðunu düþünürdüm. Bana, eþraf eþraf diye böbürlenen çoðu ilçenin ileri gelenlerinden daha üstün bir kiþilikteymiþ gibi gelirdi. Hattâ babamý

24 22 Sevgi Dünyasý bile biraz baðnaz bulurdum. Her zaman Benim kýzým olduðunuzu unutmayýn. Aile þerefimize leke getirmeyin...vb ihtarlarda bulunurdu. Aynur, her zaman düzenliydi, her yýl yeni çanta ve þýk ayakkabýlar giyerdi. Onu gören, bir bahçývan çocuðu olduðunu anlayamazdý. Ýlkokulu, silgileri, kurþun kalemleri onun elinde görmüþtük. Onun beyaz dantelli kolalý yakasýna imrenirdim. Ben patiskadan yapýlmýþ bir yaka taþýmýþtým. Çünkü ailem her zaman sadelik içinde yaþamaya önem verirdi. Hüseyin Amca'da her zaman göze çarpan þey, çocuðuna, Aynur un okulundaki statüsüne saygý duymasý idi. Saygý, sevgi ve okumaya, eðitime gösterdiði hevesini, çocuðuna þefkatle hoþgörü ile sunarak gösteriyordu. Kýzýnýn voleybol maçlarýný hiç kaçýrmadan izlerdi. Aynur'un babasý olarak anýlmaktan sevinç duyuyordu. 23 Nisan müsameresine hazýrlanýrken, Çaykovski'nin Kuðu Gölü Balesi'ne seçilen kýz arkadaþlar ikinci günü aðlayarak okula gelmiþlerdi. Babalarý kuðu giysilerini çok açýk saçýk bulduklarý için baleye katýlmalarýný men etmiþlerdi. Artýk 5. sýnýftaydýk. Sadece Aynur neþeliydi. Çünkü Hüseyin Amca için bu giysi bale için elzem bir durumdu. Kýzýnýn kültürel etkinlikten mahrum kalmasýný istemiyordu. Yýllar sonra yeðenimi Anadolu Lisesine yazdýrmak için kardeþimle okula gittiðimizde Aynur'la karþýlaþtým. O küçük kýzdan sadece kývýrcýk saçlar kalmýþtý. Þimdi uzun boylu, atletik vücutlu, sýrým gibi bir beden eðitimi öðretmeni olmuþtu. O kýsacýk dakikalarda uzun uzun Hüseyin Amca'dan konuþtuk. Artýk emekli olmuþ. Çiçekçilikle uðraþýyormuþ. Son günlerde haberleri izledikçe, gazeteleri okudukça hep onu anýmsar oldum... Dayanamayýp yazýma da kattým. Yoksa çocukluk anýlarým sizi neden ilgilendirsin! Bunu biliyorum. * * * Bir gün Anadolu'nun her hangi bir köyünde nasýl karþýlanýyorsa orada da ayný olaðan iþlerinin baþýndaydý insanlar... mahalli giysiler içinde orta yaþlý iki kadýn fasulye ayýklýyorlardý. Biraz ileride ise bir kadýnla bir erkek bostan çitini onarýyorlardý. Eþofmanlý bir genç kýz beliklenmiþ süt mýsýrlarýný çatýya asmak üzere merdivene týrmanmýþtý... mýsýrlarýn asýldýðý yerde ipliklere geçirilerek kurutulmak için güneþe býrakýlmýþ biberler, patlýcanlar sarkýtýlmýþtý. Kameraman ile röportaj yapacak olan gazeteci hanýmý görünce hemen ayaða kalkýp buyur ettiler. Ona da bir sekmen vererek yanlarýna oturttular. Gazetecinin sorularýný yanýtlarken, bir yandan da çalýþmaya devam ediyorlardý. Aðýzlarýndan çýkan her sözcük, birbiriyle sözleþmiþçesine O çocukken de baþkaydý. Bu köyde hiç kimse onun yürüdüðünü görmemiþtir. cümlesiyle sonlanýyordu. Her yere zýplayarak, koþarak gidermiþ. Bir iþi yapmak için saniyeler yeterli olurmuþ. Ýþini eksiksiz, tam yerine getirirmiþ. Bunlarý söylerken Biz onun baþaracaðýný zaten biliyorduk Biz ona çocukluðunda inanmýþtýk demek istiyorlardý. Bu hallerinde her zaman olduðu gibi Anadolu insanýnýn övüncü içine gizleyerek yaþamasýnýn payý büyüktü. Gazeteciye bu bilgileri verirken hiç birinin ne sesinde ne yüzünde küçük bir abartý yoktu... ama

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

MAYIS 2014 Sayý: 545 Fiyat: 7 TL BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR ÖZGÜR OLMAK BÝR OLMAKTIR KALPTEN YAÞAMAYA BAÞLAMALIYIZ

MAYIS 2014 Sayý: 545 Fiyat: 7 TL BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR ÖZGÜR OLMAK BÝR OLMAKTIR KALPTEN YAÞAMAYA BAÞLAMALIYIZ MAYIS 2014 Sayý: 545 Fiyat: 7 TL BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR ÖZGÜR OLMAK BÝR OLMAKTIR KALPTEN YAÞAMAYA BAÞLAMALIYIZ Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 46 Sayý: 545 Mayýs 2014 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Kasým 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Sonunda Þunu bildim ki Rabbim Hem de ne biçim! Seninle her þeyim Sensiz koca bir hiçim! Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Kasým 2004 Sayý:

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 BÖLÜM 3 : FARKLILIKLARIMIZLA ÖZELÝZ... 13 BÖLÜM 4 : ÝNSAN DEÐERLÝDÝR... 14 BÖLÜM 5 : ÝNSANÝ DEÐERLERÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

Mayýs 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Mayýs 2004 Sayý: 425 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Atasözü SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Halk tarafýndan bilinip kullanýlan, tecrübelerle ortaya çýkan, söyleneni belli olmayan, kalýplaþmýþ biçimleri bulunan kýsa ve özlü sözlere atasözü denir. Aþaðýda bazý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

NÝSAN 2012 Sayý: 520 Fiyat: 7 TL. Dua ve Þükür GERÇEÐÝN GÖZ KAMAÞTIRAN IÞIÐI BÝLGÝNÝN YENÝDEN AYARLANMASIARLANMASI

NÝSAN 2012 Sayý: 520 Fiyat: 7 TL. Dua ve Þükür GERÇEÐÝN GÖZ KAMAÞTIRAN IÞIÐI BÝLGÝNÝN YENÝDEN AYARLANMASIARLANMASI NÝSAN 2012 Sayý: 520 Fiyat: 7 TL Dua ve Þükür GERÇEÐÝN GÖZ KAMAÞTIRAN IÞIÐI BÝLGÝNÝN YENÝDEN AYARLANMASIARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Dua ve Þükür... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

OCAK 2012 Sayý: 517 Fiyat: 7 TL YA HÝÇ PEYGAMBER GELMESEYDÝ?!.. BÝRLÝÐE GÝDEN YOL, SEVGÝDEN GEÇER KANAL ÇALIÞMASI ÝLE ALINAN BÝLGÝLERÝN GÜVENÝLÝRLÝÐÝ

OCAK 2012 Sayý: 517 Fiyat: 7 TL YA HÝÇ PEYGAMBER GELMESEYDÝ?!.. BÝRLÝÐE GÝDEN YOL, SEVGÝDEN GEÇER KANAL ÇALIÞMASI ÝLE ALINAN BÝLGÝLERÝN GÜVENÝLÝRLÝÐÝ OCAK 2012 Sayý: 517 Fiyat: 7 TL YA HÝÇ PEYGAMBER GELMESEYDÝ?!.. BÝRLÝÐE GÝDEN YOL, SEVGÝDEN GEÇER KANAL ÇALIÞMASI ÝLE ALINAN BÝLGÝLERÝN GÜVENÝLÝRLÝÐÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44

Detaylı

12-2004 Fiyatý 3.000.000 TL- 3.00 YTL Hz. Musa, Hz. Ýsa, Hz. Muhammed... Üçü de ayný þeyi istemiþti: Kavgalarýmýzý kesmemizi, Cenneti dünyaya indirmemizi... Onlar mý gerçekçi deðildi, biz mi baþaramýyoruz?..

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aðustos 2003 Sayý: 416 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Güngör

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Söyleþi Prof. Dr. Orhan Öztürk ile Týp ve Psikiyatri Eðitimi Üzerine

Söyleþi Prof. Dr. Orhan Öztürk ile Týp ve Psikiyatri Eðitimi Üzerine Söyleþi Prof. Dr. Orhan Öztürk ile Týp ve Psikiyatri Eðitimi Üzerine Tarsus Amerikan Koleji ve Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi mezunudur. ABD'de yedi yýlý aþkýn bir süre psikiyatri uzmanlýk eðitimi

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Son Tren Dershaneden çýkmýþlardý. Akþam oluyordu. Önce her gün geçtikleri sokaklardan geçtiler. Sonra üç ana caddenin birleþtiði o kocaman kavþaktan En zoru bu kavþaktan geçmekti. Her yanda trafik lambalarý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı