Prof. Dr. Recep KILIÇ Prof. Dr. Baki ADAM Prof. Dr. Ahmet Hikmet ERO LU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Recep KILIÇ Prof. Dr. Baki ADAM Prof. Dr. Ahmet Hikmet ERO LU"

Transkript

1 Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n tarih ve 60 say l karar yla ö retim y l ndan itibaren, befl y l süreyle ders kitab olarak kabul edilmifltir. Prof. Dr. Recep KILIÇ Prof. Dr. Baki ADAM Prof. Dr. Ahmet Hikmet ERO LU Bahçekap Mah Sok. Nu.: fiaflmaz/ankara tel.: (0-312) belgeç: (0-312)

2 Bu kitab n tamam n n ya da bir k sm n n, kitab yay nlayan flirketin izni olmaks z n elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kay t sistemi ile ço alt lmas, yay lmas ve depolanmas yasakt r. Bu kitab n tüm haklar G ZEM YAYINCILIK a aittir. Haberleflme Adresi G ZEM YAYINCILIK Bahçekap Mah Sok. Nu.: fiaflmaz/ankara tel.: (0-312) (pbx) belgeç: (0-312) e-posta: SERT F KA NO: ISBN: Editör Y lmaz KARAHAN Dil Uzman Riyazi CANBOLAT Görsel Tasar m Uzman Ayten BAKIR Program Gelifltirme Uzman Türkan YILDIRIM Ölçme ve De erlendirme Uzman Zafer ÜNAL Rehberlik - Geliflim Uzman Emel TEKEL 2 tel.: (0-312) (pbx) belgeç: (0-312) Bask Yeri ve Y l Ankara, 2014

3 Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. ST KLÂL MARfiI Bast n yerleri toprak! diyerek geçme, tan : Düflün alt ndaki binlerce kefensiz yatan. Sen flehit o lusun, incitme, yaz kt r, atan : Verme, dünyalar alsan da, bu cennet vatan. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaflad m, hür yaflar m. Hangi ç lg n bana zincir vuracakm fl? fiaflar m! Kükremifl sel gibiyim, bendimi çi ner, aflar m. Y rtar m da lar, enginlere s mam, taflar m. Garb n âfâk n sarm flsa çelik z rhl duvar, Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nas l böyle bir iman bo ar, Medeniyet! dedi in tek difli kalm fl canavar? Arkadafl! Yurduma alçaklar u ratma, sak n. Siper et gövdeni, dursun bu hayâs zca ak n. Do acakt r sana va detti i günler Hakk n... Kim bilir, belki yar n, belki yar ndan da yak n. Kim bu cennet vatan n u runa olmaz ki fedâ? fiühedâ f flk racak topra s ksan, flühedâ! Cân, cânân, bütün var m als n da Huda, Etmesin tek vatan mdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, lâhi, fludur ancak emeli: De mesin mabedimin gö süne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki flahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- tafl m, Her cerîhamdan, lâhi, boflan p kanl yafl m, F flk r r ruh- mücerred gibi yerden na fl m; O zaman yükselerek arfla de er belki bafl m. Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl hilâl! Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl. Ebediyen sana yok, rk ma yok izmihlâl: Hakk d r, hür yaflam fl, bayra m n hürriyet; Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

4 ATATÜRK ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular da t lm fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! flte, bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur! 4

5 Mustafa Kemal ATATÜRK 5

6 ORGAN ZASYON fiemasi...8 Ö RENME ALANI: NANÇ 1. ÜN TE: ALLAH NANCI NSAN AKILLI VE NANAN B R VARLIKTIR EVRENDE B R DÜZEN VARDIR ALLAH VARDIR VE B RD R ÇALIfiIRIM, ALLAH IN YARDIMINA GÜVEN R M VE BAfiARIRIM HLÂS SURES VE ANLAMI AYfiE LE BABASI (OKUMA METN ) B LG LER M Z ÖLÇEL M Ö RENME ALANI: BADET 2. ÜN TE: BADET KONUSUNDA B LG LENEL M BADET NED R VE N Ç N YAPILIR? BADETLERLE LG L KAVRAMLAR: FARZ, VAC P, SÜNNET BAfiLICA BADETLER CAM Y TANIYALIM DUA DUA BADET N ÖZÜDÜR N Ç N VE NASIL DUA ED L R? KUR AN DAN VE HZ. PEYGAMBERDEN DUA ÖRNEKLER KÜLTÜRÜMÜZDEN DUA ÖRNEKLER GÜZEL fi VE GÜZEL DAVRANIfi: SAL H AMEL BADETLER DAVRANIfiLARIMIZI GÜZELLEfiT R R RABBENÂ DUALARI VE ANLAMI B LG LER M Z ÖLÇEL M Ö RENME ALANI: HZ. MUHAMMED 3. ÜN TE: HZ. MUHAMMED VE A LE HAYATI HZ. MUHAMMED N EVL L VE ÇOCUKLARI HZ. MUHAMMED N A LES Ç NDEK ÖRNEK DAVRANIfiLARI HZ. MUHAMMED N A LES N N ÖRNEK DAVRANIfiLARI HZ. MUHAMMED N A LES NDE SEV NÇLER VE SIKINTILAR PAYLAfiILIRDI HZ. MUHAMMED N A LES NDE M SAF RE CÖMERT DAVRANILIRDI HZ. MUHAMMED N A LES NDE SRAFTAN KAÇINILIRDI HZ. MUHAMMED N A LES NDE AKRABALIK VE KOMfiULUK L fik LER NE ÖNEM VER L RD HZ. MUHAMMED N A LS NDE ÖKSÜZLER VE YOKSULLAR GÖZET L RD SALAVAT DUALARI VE ANLAMI HZ. PEYGAMBER N HZ. HASAN VE HZ. HÜSEY N SEVG S (OKUMA METN ) B LG LER M Z ÖLÇEL M

7 Ö RENME ALANI: KUR AN VE YORUMU 4. ÜN TE: KUR AN-I KER M N TEMEL E T C N TEL KLER SLAM D N N N TEMEL KAYNA I: KUR AN KUR AN Y YE VE GÜZELE YÖNLEND R R, KÖTÜLÜKLERDEN SAKINDIRIR KUR AN IN AÇIKLAYICILI I VE YOL GÖSTER C L ALLAH I ARAYAN NSAN: HZ. BRAH M F L SURES VE ANLAMI B LG LER M Z ÖLÇEL M Ö RENME ALANI: AHLAK 5. ÜN TE: SEV NÇ VE ÜZÜNTÜLER M Z PAYLAfiALIM PAYLAfiMAK N Ç N ÖNEML D R? SEV NÇLER M Z PAYLAfiALIM D NÎ BAYRAMLARIMIZ M LLÎ BAYRAMLARIMIZ CUMA GÜNÜ VE RAMAZAN AYI KAND L GECELER NEVRUZ VE HIDRELLEZ ÜZÜNTÜLER M Z PAYLAfiALIM HASTALARI Z YARET EDER Z GEÇM filer M Z ANARIZ ZOR DURUMDA OLANLARA YARDIM EDER Z ENGELL LERE SEVG LE BAKAR, SIKINTILARINI PAYLAfiIRIZ TAHIYYAT DUASI VE ANLAMI B LG LER M Z ÖLÇEL M Ö RENME ALANI: D N VE KÜLTÜR 6. ÜN TE: VATANIMIZI VE M LLET M Z SEV YORUZ VATAN VE M LLET KAVRAMLARINI Ö REN YORUZ B Z VATANIMIZI VE M LLET M Z ÇOK SEVER Z BU VATANDA HEP M Z B R M LLET Z MANEV DE ERLER M Z KORUYUP SAYGI GÖSTER R Z BAYRA IMIZA VE ST KLÂL MARfiI MIZA SAYGI DUYARIZ GAZ LER M ZE SAYGI GÖSTER R, fieh TLER M Z RAHMETLE ANARIZ ASKERL K YAPMAK VATAN BORCUMUZDUR YURTTA BARIfi, DÜNYADA BARIfi TEMEL LKEM ZD R B LG LER M Z ÖLÇEL M SÖZLÜK KAYNAKÇA

8 Ö renme alan, ünitenin numaras ve ad Ünitede yer alan konu bafll Ünite konusuyla ilgili görsel ögeler fllenecek konuyla ilgili bildiklerinizi ortaya ç karabilece iniz soru veya sorular n yer ald motivasyon bölümü Konular n ifllenifli s ras nda örneklerin sunuldu u hikâyeler, resimler, flekiller veya bilgilendirici metinler Her ünite bafl nda kazan mlara yönelik olarak verilen haz rl k çal flmalar Kitab n zdaki gazete ve nternet haberleri Gazete, nternet, ayet, hadis veya metinlere iliflkin kaynaklar De erlendirme sorular Konular n iflleniflinde verilen o konuyla ilgili sorular 8

9 ÖNCE DÜfiÜNEL M Ö rencilerin konuyla ilgili ön bilgilerini sorgulamak ve konuya haz rlamak için sorulan sorular n verildi i bölüm Düflünelim Verilen bilgiler hakk nda düflünmeye yönlendiren bölüm S ralayal m Konuyla ilgili bilgilerin s ralanmas n n istendi i bölüm Listeleyelim Konuyla ilgili bilgilerin listelenmesinin istendi i bölüm Sonuç Ç karal m Anlat lanlardan sonuç ç kar lmas n n istendi i bölüm. Kompozisyon/Hikâye Yazal m Konuyu aç klay c kompozisyon ya da hikâye yaz lmas n n istendi i bölüm Yorumlayal m Konuyla ilgili örneklerin yorumland bölüm Araflt ral m Konuyla ilgili araflt rma yap lmas n n istendi i bölüm Aç klayal m Örnekler Bulal m Konuyla ilgili örneklerin istendi i bölüm Konuyla ilgili aç klamalar n istendi i bölüm Resim Yapal m Konuyla ilgili resim yap lmas n n istendi i bölüm Tart flal m Konunun daha iyi kavranmas için yap lacak tart flman n verildi i bölüm De erlendirelim Konunun daha iyi anlafl lmas n sa layan sorular n verildi i bölüm Okuyal m, Cevaplayal m Konuyla ilgili ek bilgilerin okunup ilgili sorular n cevapland r lmas n n istendi i bölüm fiema/Kavram Haritas Olufltural m Konuyla ilgili bilgilerin flemalaflt r lmas n n istendi i bölüm Delil Bulal m Konunun daha iyi anlafl lmas n sa layan sorular n verildi i bölüm Konuyla ilgili ö rencileri düflünmeye yönlendiren sorular n yer ald bölüm B LG KUTUSU Konuyla ilgili ek bilgilerin verildi i bölüm lkeler Ç karal m Konuyla ilgili ilkeler belirlenmesinin istendi i bölüm KUR AN DA BUYRULUYOR K Konuyla ilgili örnek ayetlerin verildi i bölüm Fark ve Benzerlikleri Bulal m Kavramlar n anlamlar n n fark ve benzerliklerinin bulunmas n n istendi i bölüm ATATÜRK D YOR K Atatürk ün konuyla ilgili sözlerinin yer ald bölüm 9

10 Ö RENME ALANI: NANÇ 1. ÜN TE ALLAH NANCI ÜN TEM ZE HAZIRLANALIM 1. Çevrenizde ne tür varl klar bulundu unu gözlemleyiniz. Bunlar özelliklerine göre grupland - rarak defterinize yaz n z. 2. Evrende düzenli bir iflleyifl oldu unu gösteren do adaki olaylardan üç örnek araflt r n z. 3. Allah n efli ve benzeri olsayd evrende neler olabilece ine iliflkin örnekler bulunuz. 4. Allah n her fleyi iflitti ine, bildi ine ve gördü üne inanman n davran fllar n z nas l etkileyece ine iliflkin büyüklerinizden bilgi edininiz. 5. hlâs suresinin anlam n Kur an mealinden bularak ö reniniz. 10

11 1. NSAN AKILLI VE NANAN B R VARLIKTIR ÖNCE DÜfiÜNEL M nsan çevresindeki di er canl varl klardan ay ran özellikler nelerdir? Varl k, var olan demektir. Hayvan, bitki, a aç, Günefl, Ay vb. birer varl kt r. Varl klar n baz lar canl, baz lar cans zd r. nsan canl varl klardand r. Bütün canl lar gibi do ar, büyür ve ölür. nsan di er canl lardan ay ran önemli özellikleri vard r. Okuyal m, Cevaplayal m Türk Bilim Adam, Ak ll Robot cat Etti Bir Türk bilim adam, el becerisi ve zekâ gerektiren iflleri yapabilen robotu icat etmeyi baflard. Pamukkale Üniversitesi Makine Teorisi ve Dinami i Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. E. fi. Ç. nin üretti i RoboKol isimli robot, 180 bin TL ye mal oldu. RoboKol un dünyada bu konudaki ilk örneklerinden birisi oldu unu söyleyen Doç. Dr. E. fi. Ç., yeni nesil robotun finansman n Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK)nun ve Devlet Planlama Teflkilat (DPT)n n karfl lad n belirtti. nsan kolu gibi hareket eden RoboKoL, çevresindeki de iflikliklerin fark na var yor ve ona göre hareket ediyor. RoboKol baz beyin ameliyatlar nda, cerrah n elle ulaflmas n n zor oldu u k s mlara ulaflabilecek. Depremden sonra enkaz alt nda ilerleyerek depremzedelere ilk müdahaleyi yapabilecek. Ayr ca bu robotun yapabilecekleriyle ilgili bütün detaylar üniversite ö rencilerine anlat lacak, ö rencilere pratik kazand r lacak ve bu alanda yap lacak yeni çal flmalara fl k tutulacak. (1) Sizce insan bütün bunlar hangi özellikleri sayesinde yapabilmektedir? (1) 11

12 nsan di er varl klardan üstün k lan en önemli özelli i ak ll olmas d r. Bazen herhangi bir ifli baflard m z zaman ana babam z, ö retmenlerimiz veya arkadafllar m z bize; Çok iyi düflünmüflsün., Ak ll hareket etmiflsin., Akl n kullanm fls n. gibi övücü sözler söylerler. Baflka bir varl k için ayn ifadeleri kullanmazlar. Ak l: nsana düflünmesi; do ruyu yanl fltan, iyiyi kötüden ve faydal y zararl dan ay rmas için Allah taraf ndan verilmifl bir güçtür. nsan, akl ve düflünmesiyle üstün ve de erli bir varl kt r. Ak l, Allah n insana verdi i en büyük nimetlerden biridir. O, bu özelli iyle di er varl klardan ayr l r. Allah, insanlardan kendilerine verilen ak l nimetini kullanmalar n ister. nsan n akl n kullanmas dinimizin bir gere idir. Kur an da, Gö e bakm yorlar m, nas l yükseltilmifltir? Da lara bakm yorlar m, nas l dikilmifllerdir? Yeryüzüne bakm yorlar m, nas l yay lm flt r? (1) buyrulur. Çünkü insan n akl n kullanmas, kendini ve çevresini daha iyi tan mas için önemlidir. Yorumlayal m Afla daki ayetlerde insandan istenen davran fl nedir? Arkadafllar n zla konuflarak belirleyiniz. Ayetleri okuyunuz ve yorumlay n z. Siz hiç düflünmez misiniz? (En âm suresi, 50. ayet.) akletmiyor musunuz? (Bakara suresi, 44. ayet.) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak ak l sahipleri ö üt al rlar. (Zümer suresi, 9. ayet.) nsan, akl sayesinde düflünür, araflt r r, inceleme yapar. Sanat, bilim ve teknolojiyi gelifltirir. Akl sayesinde di er varl klardan yararlan r. Yaflam kolaylaflt ran uçak, gemi, otomobil, çamafl r makinesi, bulafl k makinesi, bilgisayar gibi araçlar hep insan akl n n ürünüdür. Ayr ca ak l, iyiyi kötüden, do ruyu yanl fltan ay rt etmemizi sa lar. Foto raf 1: nsan akl n n ürünü olan araçlardan örnekler nsan, akl sayesinde baflka neleri baflarabilir? Örnekler bularak arkadafllar n zla paylafl n z. 12 (1) âfliye suresi, ayetler.

13 nsan di er varl klardan ay ran özelliklerinden biri de inanan bir varl k olmas d r. Çünkü insan n yarad l - fl nda yüce bir varl a inanma e ilimi vard r. nsanlar tarih boyunca evreni yaratan yüce bir varl a inanm fllard r. Bu durum, insan n inanan bir varl k oldu unun göstergesidir. Kur an da, Allah a inanma duygusunun insana do ufltan verildi i bildirilmektedir. Konu ile ilgili bir ayette flöyle buyrulmaktad r:...allah n, insanlar üzerine yaratt f trata s ms k tutun... (1). Bu ayete göre Yüce Allah her insan f trat yani kendisine inanma duygusuyla yarat r. Allah, insandan bu inanma ve ona ba lanma duygusunu gelifltirmesini, kendisine inanmas n ister. Foto raf 2: nsan inanan bir varl kt r. Düflünelim Ak ll olmak da bir fley de il, mühim olan o akl yerinde kullanmakt r. Descartes (Dekart) Yaflar ATEfiO LU, Bilgelik Sözleri, s.30 Yukar daki sözün vermek istedi i mesaj düflünerek arkadafllar n zla paylafl n z. slam dininde Yüce Allah a inanmak, ergenlik ça na gelmifl ve ak ll her insan n sorumlulu udur. Çünkü insan ak ll, düflünen ve araflt ran bir varl kt r. O, akl ile kendini ve çevresini tan maya çal fl r. Evrenin oluflumu, düzeni ve iflleyifli hakk nda sorular sorar. Çevresinde gördü ü varl klar n kendi kendine mi yoksa yüce bir güç taraf ndan m yarat ld n ö renmek ister. Bütün bu sorgulamalar, araflt rmalar sonucunda evrendeki hiçbir fleyin kendili inden var olamayaca sonucuna ulafl r ve her fleyi yaratan üstün bir gücün yani Allah n var oldu una inan r. Allah a inanmak iman esaslar n n birincisidir. Allah a inanan kifli, kendisini sürekli görüp gözeten bir yüce yarat c n n bulundu unu bilir. Yapt klar ndan sorumlu oldu unun ve bir gün hesap verece inin fark ndad r. Bu düflünce onu, kötü fleylerden uzaklaflt r r. Kimsenin kalbini k rmaz. Herkese sevgi ile yaklafl r. Baflkalar na zarar vermekten kaç n r. Kendisi için istedi ini, baflkas için de ister. Dürüstlükten ayr lmaz. Hoflgörülü, merhametli ve cömert olur. Sorumluluklar n bilir, ona göre davran r. Herkes onu sever. Bu sevgi ona huzur ve mutluluk verir. Allah inanc insan n s k nt lar n azalt r. Karfl laflt zorluklara dayanma gücü verir. nanan kifli Allah n kendisine yard m edece ini bilir. Ümitsizli e düflmekten kurtulur. Bizler de ak ll birer varl k olarak Allah a inanma konusundaki sorumlulu umuzu bilmeliyiz. Allah n vermifl oldu u akl do ru flekilde kullanmal, kendimiz ve çevremizdekiler için yararl, güzel ifller yapmaya çal flmal y z. (1) Rûm suresi, 30. ayet. Örnekler Bulal m nsan n düflünmesi, araflt rmas, ibadet etmesi gibi ak ll ve inanan bir varl k oldu unu gösteren örnekler bulunuz. Buldu unuz örnekler üzerinde arkadafllar - n zla, konuflunuz. 13

14 2. EVRENDE B R DÜZEN VARDIR ÖNCE DÜfiÜNEL M Evren ve düzen kelimelerinin anlamlar hakk nda neler biliyorsunuz? nsan ak ll bir varl kt r. Olaylar ve varl klar üzerine düflünür ve gözlemlerde bulunur. O, yaflad çevrenin, dünyan n ve evrendeki varl klar n bir uyum ve düzen içinde olup olmad n araflt r r. Afla daki metin, insan n evren ve evrendeki düzenle ilgili araflt rmalar sonucunda edindi i bilgileri içermektedir. 14 Okuyal m, Cevaplayal m EVREN Evren, yeryüzü ve gökyüzünde görülen ve görülmeyen tüm varl klardan oluflan bir bütündür. Y ld zlar, gezegenler, insanlar, hayvanlar, bitkiler, canl ve cans z tüm varl klar evrenin birer parças d r. Düzen, her fleyin yerli yerinde olmas, belli bir denge ve ölçü içerisinde bulunmas d r. Evrende bir düzen vard r. Evren, her an milyonlarca etkinli e sahne olmaktad r. Bu hâliyle dev bir laboratuvara veya büyük bir sahneye benziyor. Onu, müthifl manevralar n yap ld bir orduya, ak llara durgunluk verecek büyüklükte bir fuara veya milyarlarca yarat n yararland genifl bir sofraya da benzetebiliriz. flte Dünya m z! Günefl in etraf nda büyük bir h zla dönüyor, fakat uzaya f rlam yor ve üzerindeki yolcular olan insanlar, hayvanlar, bitkileri ve cans zlar hiç incitmeden binlerce y ld r tafl yor. Günefl! Her sabah bir baflka güzellikle ve tam vaktinde do uyor. Kendisine verilen s tma ve ayd nlatma görevini uyumlu ve düzenli bir flekilde yerine getiriyor. Bofllukta as l y ld zlar, Dünya m zdan binlerce defa daha büyük o dev küreler, gökyüzünde parlamaya devam ediyor. Her yerde, her an bir baflka harika sanat eseri ortaya ç k yor. Minicik bir tohum at yorsunuz topra n ba r na, üstünü örtüp suluyorsunuz. Bir süre sonra bir de bak yorsunuz ki güzeller güzeli bir filiz olmufl. Derken büyüyor bu filiz; dal oluyor, yaprak oluyor, nihayet güzel çiçekler aç p tatl meyveler veriyor. Bir kanarya yumurtas n düflünün. Küçücük bir yumurtac k. Bir de bak yorsunuz, içinden bir bafl uzanm fl; minimini, narin mi narin bir bafl. Henüz sertleflmemifl gagas, tüylenmemifl vücuduyla o minik kufl yavrusu ç k veriyor dünyaya. Renkli tüylerden elbise giyiyor ve ak l almaz ezgilerle ötmeye bafll yor Evrende olup biten hayret uyand r c ifller, saymakla bitecek gibi de il. Bak yorsunuz, her ifl büyük bir düzen ve uyum içinde yap l yor. Her etkinlikte bir yarar gözetiliyor. Bir ölçüyle yarat l yor her fley. Hiçbir fley bafl bofl de il; hiçbir yarat k kendi hâline b - rak lmam fl (1) 1. Evren ve düzen ne demektir? 2. Metinde, evrende bir düzen oldu unu gösteren hangi örnekler yer almaktad r? (1) Hayati Otyakmaz, Diyanet Çocuk Dergisi, S 108, s. 77.

15 Kur an da, evrendeki düzen ve uyumla ilgili pek çok ayet yer al r. Bunlardan birinde, Günefl ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir. (1) buyrulur. Bir baflka ayette de O, geceyi, gündüzü, Günefl i ve Ay yaratand r. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. (2) buyrularak Allah n evreni bir düzen içinde yaratt vurgulan r. Evrendeki düzenin bir parças n da do adaki denge oluflturmaktad r. Do ada canl ve cans z tüm varl klar belli bir düzen ve ölçüye göre yarat lm flt r. Dünya, canl lar için havas ve suyu ile mükemmel bir yaflam alan d r. Ondaki her fley bir denge ve uyum içindedir. Örne in; soldu umuz havay oluflturan oksijen, azot vb. gazlar n oran belli bir ölçüdedir. Hayvanlar n ve insanlar n yaflamlar n rahatça sürdürebilmeleri için gereken her fley Dünya da vard r. Dünya m z; da lar, ovalar, akarsular, denizleri ve s n rs z güzellikleriyle bize yaflam için gereken tüm imkânlar sunar. Vücudumuzda da bir denge ve düzen vard r. Organlar m z n uyumlu çal flmas sa l kl bir yaflam sürdürmemizi sa lar. Örne in, vücut s cakl m z 40 derece ve üzerine ç ksa ciddi problemlerle karfl karfl ya kalabiliriz. Çünkü insan n ortalama vücut s cakl 37 derecedir. Foto raf 3: Allah evreni bir denge ve uyum içinde yaratm flt r. (1) Rahmân suresi, 5. ayet. (2) Enbiyâ suresi, 33. ayet. 15

16 Evrendeki düzeni ve hassas dengeyi gösteren birçok bilimsel bulufl yap lm flt r. Afla da bununla ilgili bir makale vard r. Okuyal m, Cevaplayal m DÜNYA DAK HASSAS DENGELER Amerikal astronom Hugh Ross, Dünya'n n yaflam için uygunlu uyla ilgili baz maddeleri flöyle s ralamaktad r: Yer çekimi; E er daha güçlü olsayd Dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirir, bu da yaflam için çok olumsuz olurdu. E er daha zay f olsayd Dünya atmosferi çok fazla su kaybeder, canl l k mümkün olmazd. Günefl'e uzakl k; E er daha fazla olsayd gezegen çok so ur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, gezegen Buzul Ça na girerdi. E er daha yak n olsayd gezegen kavrulur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, yaflam imkans zlafl rd. Yer kabu unun kal nl ; E er daha kal n olsayd atmosferden yer kabu una çok fazla miktarda oksijen transfer edilirdi. E er daha ince olsayd hayat imkâns z k lacak kadar fazla say da volkanik hareket olurdu. Dünya'n n kendi çevresindeki dönme h z ; E er daha yavafl olsayd gece-gündüz aras s farklar çok yüksek olurdu. E er daha h zl olsayd atmosfer rüzgârlar çok çok büyük h zlara ulafl r, kas rgalar ve tufanlar hayat imkâns zlaflt r rd. Ay ile Dünya aras ndaki çekim etkisi; E er daha fazla olsayd Ay' n fliddetli çekiminin, atmosfer flartlar, Dünya'n n kendi eksenindeki dönüfl h z ve okyanuslardaki gelgitler üzerinde çok sert etkileri olurdu. E er daha az olsayd fliddetli iklim de iflikliklerine neden olurdu. Dünya'n n manyetik alan ; E er daha güçlü olsayd çok sert elektromanyetik f rt nalar olurdu. E er daha zay f olsayd günefl rüzgâr denilen ve Günefl'ten f rlat lan zararl partiküllere karfl Dünya'n n korumas kalkard. Her iki durumda da yaflam imkâns z olurdu. Atmosferdeki oksijen ve azot oran ; E er daha fazla olsayd yaflamsal fonksiyonlar olumsuz flekilde h zlan rd. E er daha az olsayd yaflamsal fonksiyonlar olumsuz flekilde yavafllard. Atmosferdeki karbondioksit ve su oran ; E er daha fazla olsayd atmosfer çok fazla s n rd. E er daha az olsayd atmosfer s s düflerdi. (1) (K salt lm flt r.) Siz evrendeki düzene iliflkin hangi örnekleri biliyorsunuz? Arkadafllar n zla paylafl n z. Evrendeki her fley bir düzen ve denge içindedir. Bu denge bizim mutlu ve sa l kl olarak yaflamam z sa lamaktad r. Bu nedenle do al dengeyi bozacak davran fllardan kaç nal m. Havan n, suyun, topra n kirletilmemesi için çaba gösterelim. Çevremizin a açland r lmas ve yeflillendirilmesi için üzerimize düfleni yapal m. Do adaki güzelliklere zarar verenleri uyaral m veya görevlilere haber verelim. Allah n do adaki dengeyi bozabilecek davran fllardan kaç nmam z istedi i Kur an da flöyle belirtilmektedir: Gö ü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aflmay n. (2) Yorumlayal m O, yedi gö ü tabaka tabaka yaratand r. Rahmân n yarat fl nda hiç bir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? (Mülk suresi, 3. ayet.) Yukar daki ayette anlat lmak istenen nedir? Arkadafllar n zla yorumlay n z. 16 (1) (2) Rahmân suresi, 7-8. ayetler.

17 3. ALLAH VARDIR VE B RD R ÖNCE DÜfiÜNEL M Çevremizde çeflitli do a olaylar meydana geliyor. A açlar büyüyor, çiçekler aç yor, çimenler yefleriyor, gök gürlüyor, ya mur ya yor, sular cofluyor. Gündüzle gece hep birbirini izliyor. Günefl her sabah do uyor, akflam olunca bat yor. Mevsimler aksamadan birbirini izliyor. Bu düzen hiç flaflm yor. Hiç flüphesiz bütün bunlar düzenleyen güçlü bir varl k olmal d r. Evrendeki her varl k, kendisine düflen görevi eksiksiz yerine getirmektedir. Bu varl klar n herhangi biri görevini yapmasa genel düzen hemen bozulur. Örne in; ozon tabakas n n delinmesi, Günefl in zararl fl nlar n n yeryüzüne gelmesine neden olaca için insanlar ve di er canl lar zarar görür. Evrende milyonlarca kusursuz oluflum sürüp gitmektedir. Evrendeki bu mükemmel düzenin hiç bozulmadan sürüp gitmesi kendili inden olabilir mi? Böyle bir fley mümkün de ildir. S n f m zda s ralar düzenli ise bunu yapan bir görevlinin oldu unu düflünürüz. Giysilerimiz ütülenip düzenli bir biçimde dolaba konmuflsa bunun kendili inden olmayaca n biliriz. O hâlde evrende düzen ve uyumun olmas bu düzeni sa layan yüce bir varl n bulunmas n gerektirir. O da Allah t r. Evrenin ve insanlar n yarat c s Yüce Allah, var oldu u gibi ayn zamanda birdir ve tektir. Zaten birden çok yarat c n n olabilece ini akl m z da kabul etmez. E er böyle bir fley olsayd evrende düzen ve devaml l k olmazd. Örne in, yerin ve gö ün iki yarat c s olsayd her ikisinin de de iflik arzu ve istekleri olurdu. Birisinin Evet! dedi ine, di eri Hay r! diyebilirdi. Birisi bir insan n yaflamas n isterken di- eri ölümünü isteyebilirdi. Böylece, aralar nda, sonsuza dek bir anlaflmazl k sürüp giderdi. Dolay s yla yerin ve gö ün düzeni bozulur ve insanlar mutsuz olurlard. Kur an- Kerim de de bu gerçe e iflaret edilir ve flöyle buyrulur: E er yerde ve gökte Allah tan baflka ilahlar olsayd kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu... (1) S n f n zda birden fazla s n f baflkan olsayd ne olurdu? Foto raf 4: Do adaki düzen Yüce Allah n var ve bir oldu unun delillerindendir. Örnekler Bulal m Çocuklar kendi aralar nda sohbet ederken içlerinden biri, insan n görülen fleylere inanmas, görmedi i fleylere ise inanmamas gerekti ini söyledi. Bak n ben kalemi tutabiliyor ve masan n üzerine koyabiliyorum. Niçin? Çünkü var. Baflka bir çocuk da bu aç klamaya karfl flöyle cevap verdi: Peki kardeflini severken ona flefkatini elinle gösterebiliyor veya bir fakire sadaka verirken merhamet hissini masan n üzerine koyabiliyor musun? Yukar daki konuflmada Allah n varl, hangi örneklerle anlat lmaktad r? Siz, bununla ilgili baflka hangi örnekleri verebilirsiniz? (1) Enbiyâ suresi, 22. ayet. 17

18 Tevhit dini olan slam n temeli, Allah n varl ve birli i inanc na dayan r. Kur an da bu ikisi daima birlikte vurgulanm flt r. Dolay s yla, Allah n varl na ve birli ine inanmak Müslüman olman n temel flart d r. Yine slam inanc na göre Allah tan baflka hiçbir ilah yoktur ve hiçbir fley ona ortak koflulamaz. Bu konuda Kur an da, De ki o, Allah birdir. (1) ve Sizin ilah n z bir tek ilaht r. Ondan baflka ilah yoktur (2) buyrulmaktad r. Allah vard r ve birdir. Biz, var ve bir olan Allah a inan r z. Okuyal m, Cevaplayal m ALLAH B RD R fiu sonsuz göklere bak: Milyarlarca y ld z var; Bir yörünge üstünde, fiaflmadan dolan rlar. Baflka tanr olsayd Bu düzen sa lanmazd. Göklerin düzeni tek Kanuna ba lanmazd. Birinin yapt n, Bir di eri bozard. Biri birine küser, Bazen belki k zard. Bu k zg nl k an nda, Düzen altüst olurdu. Kâinattaki düzen, Durmadan bozulurdu. Oysa ki biz eminiz, Allah birdir ve tektir. Kullar bunu bilerek badet edecektir. Ahmet Mahir PEKfiEN nand m ve Mutluyum, s.11. fiiire göre Allah tan baflka ilahlar olsayd evrende ne gibi sorunlar yaflan rd? 18 (1) hlâs suresi, 1. ayet. (2) Bakara suresi, 163. ayet.

19 Yüce Allah, en küçük varl klardan uzaydaki gezegenlere kadar her fleyin yarat c s d r. Gökyüzü, yeryüzü, y ld zlar, gezegenler, insanlar, hayvanlar hep onun yaratmas yla meydana gelmifltir. Yediklerimizi, içtiklerimizi, havay ve suyu yaratan da Allah t r. Allah n her fleyin yarat c s oldu una iliflkin Kur an da birçok ayet yer al r. Bu ayetlerden birinde flöyle buyrulmufltur: O, çardakl, çardaks z olarak bahçeleri, ürünleri çeflit çeflit hurmal klar ve ekinleri, zeytini ve nar (her biri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farkl biçimde yaratand r... (1) Bir di er ayette de O, yaratan, yoktan var eden, flekil veren Allah t r. Güzel isimler onundur... (2) buyrulmufltur. Okuyal m, Cevaplayal m OTLARIN YAZDI I S M skoçya n n meflhur filozoflar ndan Bity nin o lu, insan n yarat lmad n, kendi kendine olufltu unu iddia ediyordu. Filozof, o luna bir ders vermek için onun ismini oluflturan harfleri evinin bahçesinde kaz lm fl olan topra n bir kenar na parma yla kal nca çizer. Bu çizgilerin içine de dereotu tohumu eker ve üzerini toprakla kapat r. Bir süre sonra çocuk koflarak babas na gelir ve heyecan içinde flöyle der: Babac m, bahçenin bir köflesinde benim ismim dereotlar yla yaz lm fl. Babas umursamaz bir hâlde Tesadüftür. der. Çocuk itiraz eder ve bunun mutlaka biri taraf ndan yap lm fl oldu unu iddia eder: Babac m, hiç kendi kendine benim ismim otlar taraf ndan yaz labilir mi? Benim ad - m ne otlar biliyor ne de toprak Bunu benim ad m bilen biri yapm flt r. Babas daha önce insan n kendi kendine olufltu unu söyleyen o luna flöyle der: Peki, sen isminin bile kendili inden bahçede yaz lamayaca n söylüyorsun da ondan daha çok üstün ve sanat eserinden daha mükemmel olan vücudunun tesadüfen olufltu unu nas l kabul edebiliyorsun? Bu kadar kolay ve basit bir ifl bile tesadüfen olamazsa ondan çok daha muhteflem olan insanlar, hayvanlar ve evren nas l kendi kendine oluflur? Bütün bunlar n bir yarat c s olmas gerekmez mi? Sad k YALSIZUÇANLAR Hikmet Öyküleri, s Metne göre herhangi bir varl n kendili inden ortaya ç kmas mümkün müdür? Niçin? 2. Siz her fleyin bir yaratan oldu unu hangi örnekle anlat rd n z? slam inanc na göre Allah, tek ve her fleyin yarat c s olmas n n yan s ra sonradan olan fleylerin hiçbirisine, hiçbir yönden de benzemez. nsanlar n ve di er varl klar n birbirlerine benzemesi normaldir. Çünkü Allah tan baflka di er varl klar n hepsi sonradan Allah taraf ndan yarat lm fl, ölümlü ve geçicidir. Allah ise yaratan; evveli, sonu, benzeri ve dengi olmayan tek varl kt r. Evrendeki mükemmel düzen ve uyum da bize, Allah n efli ve benzeri olmad n göstermektedir. Yüce Allah n hiçbir flekli yoktur. fiekil, geçici ve ölümlü varl klar içindir. O nedenle Allah zihnimizde herhangi bir flekle sokarak hayal etmemeliyiz. (1) En âm suresi, 141. ayet. (2) Haflr suresi, 24. ayet. 19

20 Allah; yemez, içmez, mal mülk edinmez. Hiç kimseyle ortakl k kurmaz. Varl n devam ettirebilmek için hiçbir varl a ihtiyaç duymaz. Çünkü o, bütün varl klar yaratan ve hiçbir fleye muhtaç olmayan, tek ve benzersiz olan yarat c d r. Kur ân da Yüce Allah n bu nitelikleri hlâs suresinde özlü bir flekilde flöyle belirtilir: De ki o, Allah birdir. Allah sameddir. O, do urmam fl ve do mam flt r. Onun hiçbir dengi yoktur. (1) Yine Allah n yarat lan varl klardan hiçbirine benzemedi i Kur an daki bir baflka ayette flöyle bildirilir: Onun benzeri hiçbir fley yoktur (2) Foto raf 5: Kâinattaki güzellik ve denge, Allah n efli ve benzerinin olmad na delildir. Tek olan, her fleyi yaratan ve efli, benzeri olmayan Yüce Allah her fleyi iflitir. flitmek için herhangi bir organa gereksinim duymaz. Uzaktaki, yak ndaki, her türlü sesi iflitir. Onun iflitme niteli iyle ilgili Kur an da birçok ayet vard r. Bunlardan birinde,...rabb im, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakk yla iflitendir, hakk yla bilendir. (3) buyrulur. Allah her fleyi görür. Onun görmek için herhangi bir organa gereksinimi yoktur ve görmesi s - n rs zd r. Uzak, yak n, karanl k gibi nedenler Allah n görmesini engelleyemez. Allah n her fleyi gördü üyle ilgili olarak da Kur an da birçok ayet vard r. Bunlardan birinde flöyle buyrulur: fiüphesiz Allah, bütün yapt klar n z görür. (4) Her fleyi gören ve ifliten Yüce Allah gizli, aç k her fleyi bilir. Onun bilgisi s n rs zd r. Allah n her fleyi bildi i ile ilgili Kur an da yer alan ayetlerden birinde flöyle buyrulur: Allah, göklerdeki ve yerdeki her fleyi bilir. Gizlediklerinizi de aç a vurduklar n z da bilir (5) Bir baflka ayette de...allah karada ve denizde olan da bilir. Hiçbir yaprak düflmez ki onu bilmesin... (6) buyrulur. 20 (1) hlâs suresi, 1-4. ayetler. (2) fiûrâ suresi, 11. ayet. (3) Enbiyâ suresi, 4. ayet. (4) Bakara suresi, 110. ayet. (5) Te âbun suresi, 4. ayet. (6) En âm suresi, 59. ayet.

21 Okuyal m, Cevaplayal m SEM H VE BABASI Semih, çiçeklerini dökmüfl erik a ac n göstererek, Baba, bu y l erik a ac n n meyvesi az olacak, dedi. Babas, Allah bilir o lum, diye karfl l k verdi. Semih, Allah her fleyi bilir mi baba? Evet, her fleyi bilir. Fakat bu kadar çok fleyi nas l bilebilir babac m? Bütün evreni o yaratt na göre onlar n her hâlini bilmesi kadar normal bir fley olamaz. Kalbimden geçenleri de bilir mi? Evet, kalbinden geçenleri de bilir. K saca söylemek gerekirse Allah her fleyi bilir. Semih bu kez babas na, Biz Allah neden göremiyoruz, diye sordu. Babas, Bizim gözümüz, Allah görecek flekilde yarat lmad için onu göremeyiz, dedi. O, bizi görür mü? Evet, karanl k bir gecede, karanl k bir odada, siyah elbiseler içinde bile olsak o bizi görür. Allah bizim bütün yapt klar m z bilip gördü ü gibi söyledi imiz her fleyi de iflitir. Sad k YALSIZUÇANLAR Hikmet Öyküleri, s. 51. Semih ile babas aras ndaki konuflmada Allah n hangi özellikleri geçmektedir? flitme, görme, bilme nitelikleri insanda da vard r. Ancak insanda bu nitelikler s n rl d r. Örne- in, insan ancak belli frekanstaki sesleri iflitir. Onun alt nda ve üstünde olan sesleri iflitemez. Yine insan, karanl kta olan ya da çok küçük varl klar göremez. Okuyup araflt rmadan veya deneyim kazanmadan ö renemez, bilemez. Allah için bu tür s n rlamalar söz konusu de ildir. Kur an da, Allah n her fleye gücünün yetti ini belirten çok say da ayet vard r. Bunlardan birisinde flöyle buyrulur: Allah gökleri görebilece iniz direkler olmaks z n yaratt. Yeryüzüne de sizi sarsmas n diye sabit da lar yerlefltirdi ve orada her türlü canl y yayd (1) Foto raf 6: Ö renmek için araflt rmal y z. 21 (1) Lokmân suresi, 10. ayet.

22 Allah; bir, efli ve benzeri olmayan, her fleyi bilen, ifliten ve gören, her fleye gücü yeten yüce yarat c d r. Allah yeryüzündeki bütün varl klar yaratm fl, emrimize vermifl, bizim iyi ve güzel davran fllarda bulunmam z istemifltir. Bizler her zaman bunun bilincinde olmal y z. Hiç kimse için kötülük düflünmemeliyiz. Allah n her fleyi bilip gördü ünü düflünerek her türlü kötü ifl ve davran fltan kaç nmal y z. Tüm varl klar sevmeli, daima güzel ifl ve davran fllara yönelmeliyiz. Böyle yapt m zda Allah n bizi sevece ini ve ödüllendirece ini unutmamal y z. Foto raf 7: Allah güzel davran fllarda bulunmam z ö ütler. Okuyal m, Cevaplayal m B R KAYISI ÖYKÜSÜ Güzel bir yaz günüydü. Metin ile Ayflenur bahçeye ç kt lar. ki kardefl, a açtan kay s toplad lar. Güzelce y kay p yemeye bafllad lar. Meyveler çok lezzetliydi. Tad na doyum olmayan bu meyveleri yerken Ayflenur, Allah m! sana flükürler olsun. Biz insanlar için ne güzel fleyler yaratm fls n, dedi. Gerçekten öyle. Allah a ne kadar çok flükretsek azd r, diye tamamlad Metin. Sonra bir kay s çekirde ini iki parma aras nda tutarak Ayflenur a sordu: Bak kardeflim, bu çekirde i topra a gömersek bundan ne ç kar? Ayflenur cevap verdi: Bir kay s a ac ç kar. Peki, bu kay s a ac ne kadar meyve verir? Ooo, yüzlerce meyve verir. Seneleri hesaba katarsak binlerce kay s verir. Peki, o binlerce kay s n n çekirde ini topra a ekersek ne olur? Binlerce kay s a ac ç kar. Bir kay s orman olur. Metin, Ayflenur a bakt. Elindeki kay s çekirde ini tekrar ona göstererek Demek ki flu küçücük çekirde in içinde nice ormanlar sakl de il mi, diye sordu. Ayflenur, Bu ne ak l almaz bir fley, diye m r ldand. Allah m sen ne büyüksün! Bir çekirde e ormanlar s d rm fls n. Evet, dedi Metin. Onun gücü, onun esrarl kudreti çok büyük. Bu konuflma iki kardefli duyguland rm flt. Yedikleri kay s n n tad daha da güzelleflmiflti. Gökyüzü onlara mavi mavi bak yor gibiydi. Hafif bir rüzgâr saçlar n okflad. çlerine bir sevinç yay ld. Gökhan EVL YAO LU Çocuk ve Dua, s Yukar daki hikâye Allah n gücü konusunda size neler düflündürmektedir?

23 4. ÇALIfiIRIM, ALLAH IN YARDIMINA GÜVEN R M VE BAfiARIRIM ÖNCE DÜfiÜNEL M Çal flma ile baflar aras ndaki iliflki nedir? Çal flmak, herhangi bir konuda amaca ulaflmak için emek harcamak demektir. Bugün sahip oldu umuz teknolojik geliflmeler, elde edilen yeni bilgiler insan n çal flmas n n bir sonucudur. nsan baflar ya götüren; çal flmas, emek harcamas, iflini en güzel flekilde yapmas ve inanc d r. nsanlar hayatlar n devam ettirebilmek için çal flmak zorundad rlar. E er çal flmazlarsa ihtiyaçlar n gideremezler ve baflkalar na muhtaç olurlar. Bizler önce kendi üzerimize düflen görevleri yapmakla sorumluyuz. Buna gücümüz yetmedi i zaman baflka insanlardan yard m isteyebiliriz. Herhangi bir ifli gerek kendi gayretimizle gerekse baflkalar n n yard m yla tamamlad ktan sonra bize düflen görev; Allah a güvenmek, dua edip ondan yard m istemektir. nsan baflarmak için önce elinden geldi ince çal flmal sonra Allah a güvenmelidir. Örne in; bir çiftçinin üzerine düfleni yapmadan, bol ve iyi ürün beklemesi do ru de ildir. Ak ll bir çiftçi tohum ekme, sulama, gübreleme ve ilaçlama ifllerini yapar. Sonras nda Allah tan yard m bekler, bol ve iyi ürün almak için ona dua eder. slam dinine göre bunlar n hiçbirini yapmadan, Allah tan iyi ürün vermesini dilemek yanl flt r. Bu, dinimize uygun bir tutum ve davran fl de ildir. Foto raf 8: Baflar, emek ve çal flman n sonucunda elde edilir. Okuyal m, Cevaplayal m Y l n Baflar l fl Kad nlar Bu y l beflincisi düzenlenen geleneksel Y l n Baflar l fl Kad nlar yar flmas n n ödülleri, Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray 'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. fl, sanat, akademi ve siyaset dünyas ndan birçok ismin kat ld törenin sunuculu unu bu y l da mesle inin duayeni Halit K vanç yapt. Ödül alan ifl kad nlar n ortak mesaj ise As l yolculuk flimdi bafll - yor. oldu. Afla da, ödül alan y l n baflar l kad nlar n n baz - lar n n aç klamalar yer almaktad r: Prof. Dr. Nurhan Atasoy: Kararl ol, yapt na inan. Baflar y kararl l a ve inanca borçluyum. Yapt n z ifle inan yorsan z ve kararl ysan z yapamayaca n z ifl yoktur. Ama baflar da e itimin çok büyük rolü var. Böyle onurland r ld m zaman iki kifliyi an yorum; varl - m z borçlu oldu umuz Atatürk'ü ve Kurtulufl Savafl s - ras nda sahra hastaneleri kuran büyük babam. Kad nlara en büyük ödülü veren Atatürk'tür. Bahar Korçan: Kendine güven ve asla vazgeçme. Baflar n n s rr inançta yat yor. Kiflinin hem kendine hem de ülkesine güvenmesi gerek. nsan n kendi kimli ini keflfetmesi çok önemli. Ondan sonra ne istedi inize odaklanacaks n z. Ne olursa olsun o hedeften asla caymamak gerekiyor. Devaml l k, bir iflteki baflar n n en önemli s rlar ndan biridir. Bu çok uzun bir yolculuk. Bir cumhuriyet kad n olarak hayat mda tan d m en büyük giriflimci Atatürk'tür. Ben, bütün zorluklar ta diplerde yüzerek dipleri afl p yukar ç kt m. Burada hiç umutsuzlu a kap lmamak gerekiyor. Bu ülkeye bir katk m olacaksa ne mutlu bana. As l yolculuk flimdi bafll yor.... (K salt lm flt r.) Gazete haberi 1 Okudu unuz haberdeki insanlar baflar lar n n s rr - n ne ile aç kl yorlar? Dinimizde de çal flmaya önem verilmifltir. Kur an da, çal flan insanlar Allah n sevdi i vurgulanm fl; insan n çal flmalar n n karfl l ks z kalmayaca, eksiksiz bir flekilde ödüllendirilece i bildirilmifltir. Konuyla ilgili bir ayette flöyle buyrulur: nsan için ancak çal flt vard r. fiüphesiz onun çal flmas ileride görülecektir. Sonra çal flmas n n karfl l tastamam verilecektir. (1) (1) Necm suresi, ayetler. 23

24 Peygamberimiz (s.a.v.) (1) de çal flmaya büyük önem vermifltir. O, Hiç kimse kendi el eme i ile kazand ndan daha hay rl bir lokma yememifltir. (2) buyurarak çal flman n önemini vurgulam flt r. ki günü birbirine eflit olan ziyandad r. (3) buyurarak da insan n her gün bir öncekinden daha çok ve verimli çal flmas n teflvik etmifltir. nsan, çal flmalar nda iyiye yönelmeli ve insanlara faydal olabilmelidir. Kur an- Kerim de, inan p yararl ifller yapmam z (4) ö ütlenmifltir. Peygamberimiz de bununla ilgili olarak flöyle buyurmufltur: nsanlar n en hay rl s, insanlara en fazla faydal oland r. (5) Çal flmam z n sadece kendimize de il, milletimize ve bütün insanl a yarar vard r. Çal flkan bir ö renci, Allah n çal flanlara yard m edece ini bilir. Derslerini dinler, ödevlerini yapar, s navlar na çal fl r. Ondan sonra da kendisine yard m etmesi için Allah a dua eder. Çal flmadan, ders dinlemeden Allah m, ne olur baflarmam için bana yard m et! diye dua eden ö renci yanl fl davranm fl olur. Çünkü, çal flmadan baflar l olmay beklemek do ru de ildir. Okuyal m, Cevaplayal m ÇALIfiIRIM, BAfiARIRIM lk önce çal fl çabala, Sonra güven Allah a. flini dürüstçe yap da Baflar n n yolunu yakala. Allah nas l olsa Nimet verir bana, Deyip de sak n ha Sen tembellik yapma! lknur AfiIK Diyanet Çocuk Dergisi, S 85, s. 26. fiiire göre çal flmak niçin önemlidir? Okuyal m, Cevaplayal m Baflar rs n, severek yaparsan görevini, Çal flmaktan hofllan ki Allah yüceltsin seni. Ahmet DEM RAY fiiirleflen Dualar, s. 57. Dizelere göre baflar n n s rr nedir? Çal flmalar m z tamamlad ktan sonra Allah n yard m na güvenmeliyiz. nsan n bir iflte elinden geleni yapt ktan sonra Allah a güvenmesine tevekkül denir. Allah a güvenmek, baflar l olmak için önemlidir. Kur an- Kerim de bu konuda flöyle buyrulmaktad r:... Bir kere de karar verip azmettin mi, art k Allah a tevekkül et (ona dayan p güven). fiüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. (6) Allah, insanlar çaba ve çal flmalar na göre ödüllendirir. Allah, insan n çal flmas n, iyi ifller yapmas n istemifl ve bunlar n karfl l ks z kalmayaca n bildirmifltir. Kur an da bu konu, Kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaflmak için gere i gibi çal fl rsa iflte bunlar n çal flmalar n n karfl l verilir. (7) ayetiyle bildirilir. Öyleyse bizler de çal flarak baflaraca m z bilmeli ve çal flmalar m z n Allah taraf ndan ödüllendirilece inin bilincinde olarak hareket etmeliyiz. Örnekler Bulal m Gazete, dergi ya da nternetten baflar l yaflam öykülerine örnekler bulunuz. Buldu unuz öykülerden yaflama iliflkin ç kard n z sonuçlar arkadafllar n zla paylafl n z. S n fça en çok be enilen üç baflar öyküsünü s n f panosuna as n z. 24 (1) s.a.v.: Peygamberimizin ad an ld zaman söylenir. Sallallâhü aleyhi ve sellem olarak okunur. Allah n salât ve selam ona olsun. anlam ndad r. (2) Buhari, Büyû, 15. (3) Buhari, Büyû, 16. (4) bk. Furkân suresi, 70. ayet. (5) Buhari, Tefsir-i sure, 3. (6) Âl-i mrân suresi, 159. ayet. (7) srâ suresi, 19. ayet.

25 5. HLÂS SURES VE ANLAMI ÖNCE DÜfiÜNEL M Günlük konuflmalar m zda kullan lan ihlasl (samimi) insan ifadesi ile ne kastedilmektedir? Foto raf 9: Kur an- Kerim de hlâs suresinin yer ald sayfadan bir görünüm hlâs suresi Kur an- Kerim in 112. suresidir. Kur an daki en k sa surelerden biri olup dört ayettir. Mekke Döneminde indirilmifltir. hlâs, samimi olmak, dine içtenlikle ba lanmak demektir. HLÂS SURES OKUNUfiU Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. ANLAMI Esirgeyen ve ba fllayan Allah n ad yla. De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, do urmam fl ve do mam flt r. Onun hiçbir dengi yoktur. 25

26 Babama: Allah niçin göremiyoruz? Diye sordum. Babam bana: Görmedi in baflka fleyler de var, Ayfle; Onlar düflün, dedi. Ben düflünmeyi severim, Çünkü ben büyüdüm. Art k a açtan Elma koparabiliyorum. flte bir elma. Onu görüyor Ve ona dokunuyorum: Çünkü o var Bugün a abeyimden Bir mektup ald k. Sa olsun bizi düflünmüfl. O flimdi köyde Tatil yap yor. fiu anda belki de Kuzularla oynuyordur. Ben onu görmüyorum, Ama var oldu unu biliyorum. Teyzemi hiç görmedim. Annem hep onu anlat r, Foto raflar n gösterir. Küçükken birlikte Neler yapt klar n anlat r. Art k, teyzemi çok iyi tan yorum Ama onu hiç görmedim. AYfiE LE BABASI OKUMA METN Babamla annem Beni çok sever. Beni kucaklay nca Sevgilerinden söz ederler. Bu sevgiyi Gözümle göremiyorum, Ona dokunam yorum, Ama onun var oldu unu biliyorum. fiiddetli bir rüzgâr Esmeye bafllad. Koskoca a açlar Yat r p kald rd. A açlar iki kat yapan rüzgâr Görmedim ama Onun varl n hissettim. Bütün bu düflündüklerimi Babama anlatt m. Aferin k z m, nsan düflününce Allah n varl n anlar, dedi. Sonra kutsal kitab m z Kur an- Kerim den Allah n flu sözlerini okudu: Gözler Allah görmez, Ama o, bütün gözleri görür.. Mehmet Yaflar KANDEM R Dine Do ru, s den uyarlanm flt r. 26 fiimdi bahçede, Çiçeklerin ve güllerin aras nda Dolafl yorum. Bu güzel fleyler karfl s nda çim sevinçle doluyor. Çok mutluyum, Mutlulu u gözümle göremiyorum, Ama onun var oldu unu biliyorum.

27 A Afla daki cümleleri okuyunuz. Anlam do ru olanlar n bafl na D, yanl fl olanlar n bafl na Y yaz n z. ( ) 1. nsanlar ve di er bütün varl klar ak ll d r ve Allah a inan rlar. ( ) 2. Allah n efli ve benzeri olsayd evren daha düzenli olurdu. ( ) 3. Allah n her fleyi gördü ünü bilmek, davran fllar m z kontrol etmemizi sa lar. ( ) 4. Allah n gücü sonsuzdur. ( ) 5. Evrendeki mükemmel düzen bize güçlü, eflsiz ve tek olan bir yarat c n n oldu unu gösterir. B Afla daki sorular okuyup do ru seçene i bulunuz. 1. Afla dakilerden hangisi insan n, onu di er varl klardan ay ran en önemli özelli idir? A) Üremesi B) Ak ll olmas C) Yemek yemesi D) Çal flmas 2. Günefl ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir. (Rahmân suresi, 5. ayet.) ayetiyle verilen mesaj afla dakilerden hangisidir? A) Allah n evreni bir düzen içinde yaratt B) Allah n her fleyi gördü ü C) Allah n her fleyi bildi i D) Allah n her an bizimle beraber oldu u 3. nsan n bir iflte elinden geleni yapt ktan sonra Allah a güvenmesine ne denir? A) Tevhit B) Dua C) Tevekkül D) hlâs 4. Allah göklerdeki ve yerdeki her fleyi bilir... (Te âbun suresi, 4. ayet.) ayeti bizi afla daki davran fllar n hangisini yapmaktan al koyar? A) Çal flmak B) Kötülük ifllemek C) Ö renmek D) Yafll lara yard m etmek 5. hlâs suresinde geçen Allâhüssamed ayetinin anlam afla dakilerden hangisidir? A) De ki; O, Allah t r, bir tektir. B) O, do urmam fl ve do mam flt r. C) Hiçbir fley ona denk ve benzer de ildir. D) Her fley ona muhtaçt r. O, hiçbir fleye muhtaç de ildir. 27

28 C Afla daki sorular n cevaplar n bulmacadan bulup iflaretleyiniz. V E R H G F K K D A T E A V N A A R T K L N S E G R A I Y S Y E S S H L Y A Y K S F L E M N K M N A L T F A R A L L A H T T K 1. Evrendeki her fleyin yarat c s kimdir? 2. Yarat lan en mükemmel varl k nedir? 3. nsana düflünmesi, do ruyu yanl fltan, iyiyi kötüden ve faydal y zararl dan ay rmas için Allah taraf ndan verilen özelli i nedir? D Afla daki maddelerde istenilenleri altlar ndaki noktal yerlere yaz n z. 1. Evrendeki düzen ve dengeye dört tane örnek veriniz nsan di er canl varl klardan ay ran özelliklerine iki tane örnek veriniz Yüce Allah n her fleyi bilmesi, görmesi ve iflitmesi doavran fllar m z nas l etkiler? Belirtiniz

29 Ö RENME ALANI: BADET 2. ÜN TE BADET KONUSUNDA B LG LENEL M ÜN TEM ZE HAZIRLANALIM 1. badet kavram n n anlam n sözlük veya ansiklopedilerden bularak ö reniniz. 2. nsan n niçin ibadet etti ine iliflkin olarak büyüklerinizle konuflup onlar n görüfllerini defterinize yaz n z. 3. Farz, vacip ve sünnet kavramlar n n anlamlar n araflt r n z. 4. Camide uyulmas gereken kurallar aile büyüklerinizle konuflarak listeleyiniz 5. Salih amel kavram n n anlam n sözlük veya ansiklopedilerden bularak ö reniniz. 29

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009 tarih ve 57 say l karar

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014 ö retim y l

Detaylı

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S LKÖ RET M D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S 4 DERS K TABI Prof. Dr. Recai Doğan Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 28 Kasım 2011 ta rih ve 173 sa yı lı ka ra

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA L K Ö R E T M FEN VE TEKNOLOJ 8 Ö RENC ÇALIfiMA K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014

Detaylı

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 5. SINIF YAZARLAR. Ahmet KARA

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 5. SINIF YAZARLAR. Ahmet KARA İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 5. SINIF YAZARLAR Dr. Mehmet AKGÜL Ahmet EKŞİ Abdullah ALBAYRAK Turgut ÇİFTÇİ Abdullah ÇATAL Ahmet KARA Dr. Ramazan YILDIRIM Eyüp KOÇ Ekrem ÖZBAY Mehmet

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Dr. Havva DEM RELL Dr. Nusret KAVAK

Dr. Havva DEM RELL Dr. Nusret KAVAK K MYA 9 ORTAÖ RET M DERS K TABI MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 10.1.010 tarih ve 7 say l kararlar yla 011-01 ö retim y l ndan itibaren 5 (befl) y l süreyle Ders Kitab olarak kabul edilmifltir. Dr. avva

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2011 gün ve 223 sayılı Kurul Kararı ile 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

içindekiler Gençlikte Yaflanan DEJENERASYON ve Çözümü Dünyada Özlenen Cennet Güzellikleri Damarlardaki Gizli Haberci: N TR K OKS T

içindekiler Gençlikte Yaflanan DEJENERASYON ve Çözümü Dünyada Özlenen Cennet Güzellikleri Damarlardaki Gizli Haberci: N TR K OKS T LM MERCEK -May s 2006- Yay n Türü: Yayg n / Global Yay nc l k ad na imtiyaz sahibi: Bedri Edis Y lmaz, Adres: Talatpafla Mah. Emir Gazi Cad. brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul/ Sorumlu

Detaylı

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m D YANET filer BAfiKANLI I Ahlâk m AHLÂKIM Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar - Prof. Dr. Recai Do an Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yay n Koordinasyon: Dr. Ömer Menekfle Proje: D B. Din E itimi

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI 2. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI D Z S...

Detaylı

Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar

Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas - d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

Cahillik her kusurun anas d r. Geri

Cahillik her kusurun anas d r. Geri Eylül 2004 E T ME BAKIfi 1 Örnek ve Lider Ö retmen htiyac SUNUŞ Ahmet Gündo du GENEL BAfiKANI Cahillik her kusurun anas d r. Geri kalm fll m z n, fakirli imizin, hoflgörüsüzlü ümüzün, sivil toplum olamay

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

s.5kurucumuz Hüseyin Ekrem s.20 s.31 s.36 s.40 içindekiler Elginkan vefat n n 10 uncu y l nda an yoruz

s.5kurucumuz Hüseyin Ekrem s.20 s.31 s.36 s.40 içindekiler Elginkan vefat n n 10 uncu y l nda an yoruz içindekiler s.20 E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi, stiklal Marfl n n kabul ediliflinin 88. y l n kutlayarak büyük flair Mehmet Akif Ersoy u and s.36 Art Grup Efl Baflkan Özgür Sa lam: Vizyoner liderlere

Detaylı

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : fiubat 2007 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim

Detaylı

YEfi L MUC ZE FOTOSENTEZ

YEfi L MUC ZE FOTOSENTEZ OKUYUCUYA Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

Dinimizi Ö reniyoruz

Dinimizi Ö reniyoruz Dinimizi Ö reniyoruz 3 TÜRK YE D YANET VAKFI YAYINLARI Dinimizi Ö reniyoruz: Yaz Kur an Kurslar Ö renci Kitab - 3 Yay n No: 380 Birlikte Ö renelim Serisi : 1 Yaz Kur an Kurslar E itim Seti: 3 Bu kitab

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı