SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI"

Transkript

1 SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Usul ve Esaslar; Sıvılaşırılmış Doğal Gaz (LNG) depolama faaliyeini yürüen şirkelerin arifelerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeleri kapsar. Hukuki dayanak Madde 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkila ve Görevleri Hakkında Kanun, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönemeliğine dayanılarak hazırlanmışır. Tanımlar Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; a) Açık sezon: Ayrımcı olmayan şeffaf bir ahsis prosedürü izlenmek sureiyle, eknik ve fiziki kısılar saklı olmak üzere, LNG depolama esisinin en ekin şekilde ve en uygun koşullarla kullanılmasını sağlamak için, esisin poansiyel kullanıcılarına eşi şarlarda hizme alma fırsaını vermeyi amaçlayan uzun dönemli kapasie saış mekanizmasını, b) Başlangıç yılı: Tarife uygulama döneminin ilk yılını, c) Düzenlenmiş varlık abanı: Her bir arife yılı için yılbaşı ve yılsonu olmak üzere, güncellenmiş nominal düzenlenmiş yaırım harcamalarından yaırımların ifası için ayrılan oplam uar düşülerek hesaplanan uarı, ç) Faiz oranı: Türkiye Cumhuriye Merkez Bankasınca açıklanan Bankalarca Türk Lirası/Yeni Türk Lirası Üzerinden Açılan Mevdua Ağırlıklı Oralama Faiz Oranları ndan 1 yıla kadar vadeli mevdua faiz oranını, d) Gelir farkı: Tarife yılından iki önceki yıla ai gelir avanı ile aynı yılda depolama arifeleri kapsamında oplanan ya da oplanmış kabul edilen gelir arasındaki farkı, e) Gelir farkı düzelme bileşeni: Tarife yılından iki önceki yıla ai gelir farkının bu Usul ve Esaslarda yer alan faiz oranı ile arife yılı başına geirilmiş değerini, f) Gelir avanı: Her bir arife yılı için ilgili yıl yıllık gelir gereksinimi ile gelir farkı düzelme bileşeninden harekele hesaplanan ilgili yılda elde edilmesi öngörülen geliri, g) Geiri uarı: Reel geiri oranının arifeye esas düzenlenmiş varlık abanına uygulanması ile bulunan uarı, 1

2 ğ) İfa: Nominal düzenlenmiş yaırım harcamalarının geri dönüş süreleri dikkae alınarak her bir arife yılı için hesaplanan uarı, h) KUE: Temel Kullanım Usul ve Esaslarını, ı) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, i) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, j) Minimum sok (Topuk LNG): LNG depolama esisinin işleilebilmesi için eknik olarak bulundurulması zorunlu olan doğal gaz mikarını, k) Nominal düzenlenmiş yaırım harcamaları: LNG depolama esisiyle ilgili yapılan yaırım harcamalarının oplamından oluşan uarı, l) Nominal geiri oranı: Tarifeye esas düzenlenmiş varlık abanının finansmanında kullanılan kaynakların alernaif maliyeleri ve piyasa riskleri dikkae alınarak ağırlıklı oralama sermaye maliyei yönemiyle hesaplanan geiri oranını, m) Reel geiri oranı: Nominal geiri oranının enflasyon ekisinden arındırılması ile bulunan oranı, n) Tarifeye esas düzenlenmiş işleme giderleri: LNG depolama faaliyei ile ilgili olan işleme giderlerini, o) Tarifeye esas düzenlenmiş varlık abanı: Her bir arife yılı için arife yılı yılbaşı ve yılsonu düzenlenmiş varlık abanlarının arimeik oralaması alınarak bulunan ve gelir gereksinimi hesaplamalarında kullanılan uarı, ö) Tarife revizyonu: LNG depolama şirkei arifelerinin belirlenmesinde kullanılan fakörlerde önemli değişiklikler meydana gelmesi durumunda gerçekleşirilen arife değişikliklerine ilişkin düzenlemeleri, p) Tarife uygulama dönemi: Kurulca onaylanmış LNG depolama arifesinin yürürlüke olacağı süreyi, r) Tarife yılı: Tarife uygulama dönemi içerisindeki her bir akvim yılını kapsayan süreyi, s) Tesis harici düzenlenmiş varlık abanı: LNG depolama faaliyeinde kullanılan depolama esisi harici bina, aşı ve benzeri varlıkların Kurum arafından kabul edilen kısmını, ş) Yapılması öngörülen yaırım uarı: Tarife hesaplamalarında dikkae alınacak şirke arafından yapılması planlanan arife yıllarına ai yaırım uarlarını, ) Yaırım farkı düzelme bileşeni: Bir önceki arife uygulama dönemi arife hesaplamalarında dikkae alınan yapılması öngörülen yaırım uarına ilişkin gerçekleşmelerin öngörülerden farklı çıkması durumunda oluşan farklardan harekele hesaplanan uarı, 2

3 u) Yıllık gelir gereksinimi: Tarife uygulama dönemindeki her bir arife yılı için hesaplanan geliri, ü) Yönem bildirimi: Her bir arife uygulama dönemi öncesinde LNG depolama şirkei arafından sunulan ve ilgili uygulama dönemi boyunca uygulanmak üzere Kurul onayıyla yürürlüğe giren, ilgili uygulama döneminin her bir arife yılı için belirlenen gelir avanının hangi birim bedellerle nasıl karşılanacağını ve ilgili uygulama dönemi için geçerli olacak LNG depolama bedellerinin nasıl belirleneceğini içeren düzenlemeyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM İsenecek Veriler İsenecek veriler Madde 4- (1) LNG depolama şirkeleri arife çalışmalarına baz olacak veri, bilgi ve belgeler ile bu Usul ve Esaslara uygun olarak hazırlayacakları arife önerilerini yeni arife uygulama dönemi başlamadan 9 (dokuz) ay önce Kurum evrakına girecek şekilde sunarlar. (2) Tarife çalışmalarına esas veriler şunlardır; a) Kurumca isenen deayda ayrışırılmış olmak üzere esise ilişkin yıllar bazında yapılan/yapılacak yaırımla ilgili maliyeler, b) Son 3 yıllık döneme ilişkin bilanço, gelir ablosu, hizme maliyei ablosu ve diğer mali ablolar, c) Son 3 yıllık döneme ilişkin gerçekleşen, içinde bulunulan yıla ilişkin gerçekleşme ahmini ve arife uygulama dönemindeki her bir yıl için planlanan olmak üzere isenen deayda ayrışırılmış işleme giderleri, ç) Geçmiş döneme ilişkin esisen hizme alan müşeri bazında verilen hizmeler ve elde edilen uarlarla ilgili bilgiler, (3) LNG depolama şirkeleri, arife çalışmalarının devam eiği süreçe Kurum arafından isenen her ürlü ilave veri, bilgi ve belgeleri belirilen süre içerisinde Kuruma sunmakla yükümlüdür. (4) LNG depolama şirkeleri, gelir avanı hesaplamalarına esas verileri ilgili arife yılının başlamasından 6 ay önce Kuruma sunar. İKİNCİ KISIM Gelir Gereksinimi Hesaplamaları, Yaırımlar ve İşleme Giderleri ile Geiriye İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Yıllık Gelir Gereksinimi 3

4 Yıllık gelir gereksinimi hesaplamaları Madde 5- (1) Yıllık gelir gereksinimi, her arife yılı için Eşilik (1) e göre hesaplanır. ( ODVT THDVT )* RGOne İ İG MS RGOne GG * (1) : Tarife Uygulama Dönemindeki her bir Tarife Yılını, GG : Tarife Yılına ilişkin Yıllık Gelir Gereksinimini, ODVT : Tarife Yılındaki Tarifeye Esas Düzenlenmiş Varlık Tabanını, THDVT : Tarife Yılındaki Tesis Harici Düzenlenmiş Varlık Tabanını, RGO ne : Tarife Uygulama Dönemi için belirlenen ODVT ile aynı baza geirilmiş Reel Geiri Oranını (%), İ : Tarife Yılında yaırımların ifası için ayrılan uarı, İG : Tarife Yılı için belirlenen Tarifeye Esas Düzenlenmiş İşleme Giderlerini, MS : Tarife Yılı için Minimum Sok maliyeini göserir. (2) Her bir arife yılı için belirlenen yıllık gelir gereksinimi değerleri ilgili arife yılından 4 ay önceki Yur İçi Üreici Fiya Endeksi ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenir ve ilgili yıl gelir avanı hesabında güncellenmiş değer kullanılır. İKİNCİ BÖLÜM Geiriyle İlgili Unsurlar Varlık abanı hesaplamaları Madde 6- (1) Nominal düzenlenmiş yaırım harcamaları (NDYH), esisle ilgili yapılan yaırımların oplam uarıdır. (2) Tesis yaırım harcamaları ile ilgili yaırımın amamlanarak esisin devreye alınması sonrasında oluşan kur farkı, vade farkı, faiz ve benzeri finansman giderleri varlık abanı hesaplamalarında dikkae alınmaz. (3) LNG depolama şirkeleri için bu Usul ve Esaslar yürürlüğe girdiken sonra yapılacak arife düzenlemelerinde, arife uygulama dönemi başı (arife uygulama dönemi ilk arife yılı başı) düzenlenmiş varlık abanının hesaplanmasında 4 üncü fıkradaki yönem kullanılır. (4) Hesaplamaların yapıldığı ariheki Yİ-ÜFE endeksi kullanılarak bulunan güncellenmiş NDYH değerinden yaırımların ifası için ayrılan oplam uar düşülerek arife uygulama dönemi başı düzenlenmiş varlık abanı aşağıdaki Eşilik (2) ye göre hesaplanır. n Yi DVT0 Yi * n i 1 (2) i İS i n DVT 0 Y i İS : LNG depolama esisinin faaliyee başladığı yıldan iibaren yılları, : Tarife Uygulama Döneminden önceki son yılı, : Tarife uygulama dönemi başı Düzenlenmiş Varlık Tabanını, : NDYH ye dahil olan i yılında yapılan yaırımların Yİ-ÜFE yle güncellenmiş değerini, : İfa süresini göserir. 4

5 (5) Tarife uygulama dönemindeki ilk arife yılı hariç müeakip her bir arife yılı için arife yılı başı düzenlenmiş varlık abanı Eşilik (3) e göre hesaplanır. DVT DVT Y İ (3) DVT DVT -1 Y -1 İ -1 : İlk yıl hariç Tarife Uygulama Dönemindeki yılları ve Tarife Uygulama Döneminden sonraki ilk yılı, : Tarife Yılı başı Düzenlenmiş Varlık Tabanını, : Tarife Yılından bir önceki Tarife Yılı başı Düzenlenmiş Varlık Tabanını, : Tarife Yılından bir önceki Tarife Yılına ai öngörülen yaırım uarını, : Tarife Yılından bir önceki Tarife Yılına ilişkin ifa uarını göserir. (6) Eşilik (3) e göre hesaplanan her bir arife yılı başı düzenlenmiş varlık abanı değeri bir önceki arife yılı sonu düzenlenmiş varlık abanı değerine eşiir. Gelir gereksinimi hesaplamasında dikkae alınacak arifeye esas düzenlenmiş varlık abanı değeri yıl başı ve yıl sonu düzenlenmiş varlık abanı değerlerinden harekele Eşilik (4) e göre hesaplanır. ODVT ( DVT DVT 1) / 2 (4) : Tarife Uygulama Dönemindeki yılları göserir. Yapılması öngörülen yaırım uarı Madde 7- (1) Tarife uygulama dönemi için esis genişleme yaırım uarları dahil öngörülen yaırımlar, arife hesaplamalarında dikkae alınır. (2) Tarife uygulama dönemi içerisinde ilave yaırıma ihiyaç duyulması durumunda, bu yaırımlara ilişkin alep Kurul arafından değerlendirilir ve Kurul arafından onaylanan ilave yaırımlar ile ilgili geiri ve ifa dahil maliyeler bir sonraki arife uygulama dönemi hesaplamalarında dikkae alınır. Ancak, ilave yaırımların uarının ilgili arife uygulama dönemi başı düzenlenmiş varlık abanının %10 unu aşması durumunda, ilave yaırım avanının onaylanmasıyla birlike arifeler de ilave yaırımlar dikkae alınarak revize edilir. Tesis harici düzenlenmiş varlıklar Madde 8- (1) LNG depolama şirkelerinin faaliyelerinde kullandıkları depolama esisi haricindeki varlıklarına (bina, aşı, yazılım vb.) ilişkin giderlerden, depolama faaliyeinin yürüülmesi için zorunlu olanlar arife hesaplamalarında dikkae alınır. Reel geiri oranı Madde 9- (1) RGO, esis yaırımlarının finansmanı kapsamında kullanılan kaynakların maliyeleri olan borç maliye oranı ve öz kaynak maliye oranı ile ilgili finansman kaynaklarının oplam sermaye içerisindeki payları dikkae alınarak hesaplanır. (2) Bu kapsamda öncelikle nominal geiri oranı (vergi öncesi), Ağırlıklı Oralama Sermaye Maliyei (AOSM) yönemi kullanılarak Eşilik (5) e göre hesaplanır: k w * 1 k * w / NGO AOSM * 1 (5) d d NGO : Nominal Geiri Oranını, k d : Borç maliyei oranını (%), w d : Kaynaklar içerisinde borçların ağırlığını, e e 5

6 : Kurumlar vergisi oranını (%), k e : Özkaynak maliyei oranını (%), w e : Kaynaklar içerisinde özkaynakların ağırlığını göserir. (3) Eşilik (5) e yer alan borç maliye oranının hesaplanmasında Eşilik (6) kullanılır. k = r + m (6) d f r f : Risksiz geiri oranını (%), m : Risksiz geiriye eklenecek sekör borçlanma risk primini (%) göserir. (4) Özkaynak maliye oranının hesaplanmasında genel kabul görmüş olan Sermaye Varlıklarını Fiyalandırma Modeli kullanılır. Bu kapsamda, özkaynak maliye oranı Eşilik (7) ye göre hesaplanır: k e = r f + ß*(r M - r f ) (7) ß : Doğal gaz depolama sekörünün piyasa büününe göre göreceli riskini yansıan fakörü, r M : Piyasa geirisini (%), (r M r f ) : Piyasa risk primini (%) göserir. (5) NGO belirlenirken, piyasalardaki borçlanma maliyeleri ile sermaye geirisi beklenisi dikkae alınır. Kurum bu çerçevede yaırımcılar, yaırım ve kurumsal finansman kuruluşları ile isişarede bulunabilir. (6) Eşilik (5) e göre hesaplanan NGO nun, Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası arafından açıklanan beklenen enflasyon oranları kullanılarak reel hale geirilmesiyle RGO hesaplanır. (7) Bu madde kapsamında hesaplanan RGO nun %10 dan daha düşük olması durumunda, RGO %10 olarak dikkae alınır. (8) Düzenlenmiş varlık abanı, esis harici düzenlenmiş varlık abanı ve reel makul geiri oranlarının aynı dönemsel bazda değerlendirilebilmesini eminen ODVT ve THDVT ye uygulanacak geiri oranı Eşilik (8) e göre hesaplanır. RGO ne RGO / 1 RGO / 2 (8) Yaırım farkı düzelme bileşeni Madde 10- (1) Bir önceki arife uygulama dönemi başı düzenlenmiş varlık abanı hesaplanmasında kullanılan yapılması öngörülen yaırım uarı ile arife uygulama dönemindeki her bir arife yılı için belirlenen yapılması öngörülen yaırım uarlarının ilgili arife yılı içinde gerçekleşen yaırım uarının üzerinde olması durumunda aradaki farklar düzenlenmiş varlık abanı hesaplamasında dikkae alınır; bu farklara ilişkin fazladan verilmiş olan geiri ve ifalar ise Faiz Oranı ile öelenerek gerçekleşmeyi akip eden arife uygulama dönemi YFDB hesaplamalarında dikkae alınır. (2) Bu Usul ve Esasların 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki uarlar da YFDB hesabında dikkae alınır. 6

7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Giderlerle İlgili Unsurlar Minimum sok maliyei Madde 11- (1) LNG depolama esisinin işleilmesi için gerekli olan minimum sokun depolama şirkei arafından karşılanması durumunda, minimum sokun alernaif maliyeinin karşılanması amacıyla minimum sokun maliyeine RGO ne uygulanarak bulunan uar gelir gereksinimine eklenir. Her durumda, LNG depolama şirkei minimum soku en ucuz kaynakan edarik emek zorundadır. (2) Minimum sok maliyei için ifa ayrılmaz. (3) Minimum sok maliyei için Yi-ÜFE ile güncellenmiş alım maliyei esas alınır. Söz konusu minimum sokun piyasadan alınmayarak esise mevcu olması durumunda ise alım maliyei, esisin işlemeye alındığı ariheki doğal gaz fiyaı esas alınarak hesaplanır. Tarife uygulama dönemi içerisinde kapasie genişlemesi ve/veya başkaca bir sebepen dolayı ihiyaç duyulacak ilave minimum sok maliyeinin hesaplanmasında arife hesaplamalarının yapıldığı dönemdeki güncel doğal gaz fiyaları dikkae alınır. (4) Minimum sokun ilgili esisen hizme alanlar arafından sağlanan kısmı arife hesaplamalarında dikkae alınmaz. Yaırımların ifası Madde 12- (1) LNG depolama yaırımlarının ifa süresi 22 yıldır. (2) İfa, NDYH üzerinden yıllar bazında eşi oranlarda ayrılır. Tarifeye esas düzenlenmiş işleme giderleri Madde 13- (1) Tarifeye esas düzenlenmiş işleme giderleri, şirkein LNG depolama faaliyeini yürüebilmesi için gerekli harcamaların oplamından oluşur. LNG depolama faaliyei kapsamında kalanılması zorunlu olmayan işleme giderleri arife hesaplamalarında dikkae alınmaz. (2) Tarifeye esas düzenlenmiş işleme giderlerinde önceki yıllara göre makul olmayan arışlar dikkae alınmaz. ÜÇÜNCÜ KISIM Gelir Tavanlarının, Depolama Bedellerinin Hesaplanması, Açık Sezon Uygulaması ve Diğer Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gelir Tavanı Hesaplanması Gelir avanı hesaplanması Madde 14- (1) LNG depolama şirkeinin her arife yılı için belirlenecek depolama birim bedellerinin hesaplanmasında Eşilik (9) a göre hesaplanan gelir avanı esas alınır. GT GGG GFDB YFDB (9) : Tarife Uygulama Dönemindeki her bir Tarife Yılını, 7

8 GT GGG GFDB YFDB : Tarife Yılı Gelir Tavanını, : Tarife Yılına ilişkin Eşilik (10) a göre hesaplanan güncellenmiş Gelir Gereksinimini, : Tarife Yılı için Eşilik (11) e göre hesaplanan Gelir Farkı Düzelme Bileşenini, : Tarife Yılı Gelir Tavanı hesaplamalarında dikkae alınacak yaırım farkı düzelme bileşenini göserir. (2) Eşilik (9) daki YFDB sadece arife uygulama döneminin birinci arife yılının gelir avanında yer alır, sonraki yılların gelir avanı hesaplamalarında bu bileşen yer almaz. Ancak YFDB uarının çok yüksek olması durumunda, arifelerde büyük dalgalanmalara yol açmamak için bu uar Faiz Oranı ile güncellenerek birden fazla yılın gelir avanına yayılabilir. Bir önceki arife uygulama döneminin son yılına ilişkin YFDB hesaplamaları ilgili yıl yaırımları kesinleşiken sonraki arife uygulama dönemi arife hesaplamalarında dikkae alınır. (3) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girmesi sonrasındaki birinci arife uygulama döneminin ilk iki yılına yönelik gelir avanı hesaplamalarında GFDB dikkae alınmaz. (4) Güncellenmiş gelir gereksinimi Eşilik (10) a göre hesaplanır. GGG GG *( Yi ÜFE 1 / Yi ÜFE 0 ) (10) : Tarife Uygulama Dönemindeki her bir Tarife Yılını, GGG : Tarife Yılına ilişkin güncellenmiş Gelir Gereksinimini, GG : Tarife Yılına ilişkin Eşilik (1) e göre hesaplanan Yıllık Gelir Gereksinimini, Yİ-ÜFE -1 : -1 arife yılının sekizinci ayı için açıklanan Yİ-ÜFE endeksini, Yİ-ÜFE 0 : GG uarının hesaplamasında esas alınan Yİ-ÜFE endeksini göserir. (4) Gelir farkı düzelme bileşeni Eşilik (11) e göre hesaplanır. GFDB GF 2 2 *(1 FO 1) (11) GFDB GF -2 FO -1 : Tarife Uygulama Dönemindeki her bir Tarife Yılını, : arife yılı Gelir Farkı Düzelme Bileşenini, : -2 Tarife Yılına ilişkin Eşilik (12) ye göre hesaplanan Gelir Farkını, : -1 arife yılının ilk ayı için açıklanan Faiz Oranını göserir. (5) Gelir farkı Eşilik (12) ye göre hesaplanır. GF GGT GH (12) GF -2 GGT -2 GH -2 : Tarife Uygulama Dönemindeki her bir Tarife Yılını, : -2 arife yılı Gelir Farkını, : -2 Tarife Yılına ilişkin Gelir Tavanının -2 Tarife Yılı yıl orası Yİ-ÜFE endeksine göre güncellenmiş değerini, : -2 arife yılında 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen kapasie oranının alında kapasie kullanımı gerçekleşmesi halinde 15 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki oran baz alınarak aylık bazda depolama arifeleri kapsamında elde edilmiş kabul edilen gelirlerin Yİ-ÜFE ile yıl orasına aşınmış değerlerinin 8

9 oplamını; -2 arife yılında 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen kapasie oranına eşi veya bu oranın üzerinde kapasie kullanımı gerçekleşmesi halinde aylık bazda depolama arifeleri kapsamında elde edilen gelirlerin Yİ- ÜFE ile yıl orasına aşınmış değerlerinin oplamını göserir. (6) Bu Usul ve Esaslara göre hesaplanacak ilgili arife yılına ai gelir avanı 3 ay öncesinde Kurul Kararı ile belirlenir ve ilgili şirkee bildirilir. İKİNCİ BÖLÜM Yönem Bildirimi ve LNG Depolama Bedellerinin Hesaplanması Yönem bildirimi ve LNG depolama bedellerinin hesaplanması Madde 15- (1) Yönem Bildirimi arife uygulama dönemi başlamadan en geç 6 ay önce Kuruma sunulur ve Kurul arafından en geç 2 ay içerisinde aynen veya değişirilerek onaylanır. Yönem Bildiriminin oluşurulmasında LNG depolama şirkeinin KUE si dikkae alınır. (2) Yönem Bildiriminin uygulama dönemi içerisinde değişirilmemesi esasır. Ancak, dönem içerisinde Yönem Bildirimini ekileyen mevzua değişikliği olması, ilgili Yönem Bildiriminin sunulması aşamasında öngörülmeyen durumların oraya çıkması veya piyasadaki gelişmelerin Yönem Bildiriminde değişiklik yapılmasını gerekli kılması durumunda Kurul arafından re sen veya LNG depolama şirkeinin alebi üzerine Kurul onayı ile değişiklik yapılması mümkündür. (3) Gelir avanının ilgili depolama şirkeinin KUE sinde anımlanan bedeller yoluyla karşılanması esasır. İlgili arife yılı için belirlenen gelir avanının elde edilmesini sağlayacak birim bedeller ve bu bedellerin hesaplamasına ilişkin yönem ilgili depolama şirkei arafından arife yılı başlamadan en geç 2 ay önce onaylanmak üzere Kuruma sunulur. Kurul arafından aynen veya değişirilerek onaylanan bedeller ilgili arife yılı boyunca uygulanır. (4) Birim bedellerin hesaplanmasında kapasie mikarı olarak ilgili depolama şirkeinin ilgili arife yılı kapasie rezervasyon mikarı alınır. Ancak kapasie rezervasyon mikarının oplam kapasienin %60 ına karşılık gelen mikardan küçük olması durumunda hesaplamalarda kapasienin %60 ına karşılık gelen mikar kullanılır. Bu usul ve esasların yayımlanmasından önce faaliyee geçmiş bulunan LNG depolama esisleri için bu hüküm uygulanmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Açık Sezon Uygulaması Açık sezon uygulama yekisi Madde 16- (1) Açık sezon yönemini ercih eden LNG depolama şirkei, lisans aldıkan sonra KUE nin onaylanmasını müeakip açık sezon yönemi ile kapasie rezervasyonu yapabilir. (2) Açık sezon yönemi ile kapasie rezervasyonu; şeffaf, eşi araflar arasında ayrım gözemeyen ve önceden ilan edilmiş yazılı kurallara göre yapılır. (3) Açık sezon uygulaması, esisin inşasına başlanmadan önce veya inşa aşamasında yapılır. Tesis devreye alındıkan sonra sadece ilave kapasie için açık sezon uygulaması yapılabilir. 9

10 Açık sezonda ekliflerin alınması ve değerlendirilmesi Madde 17- (1) Açık sezonda, poansiyel alıcılar fiya ve mikar ikilisi şeklinde hazırladıkları eklifleri depolama şirkeine sunarlar. Tekliflerin seçimi depolama şirkei arafından yapılır. Teklifler, kendi fiyaları üzerinden geçerli olur. (2) Açık sezonun duyurulması, ekliflerin alınması, kapasienin ahsis edilmesi, azami 10 yıl olmak şarıyla imzalanacak konraların süresi, konraların devri, eklif verebilecek kişilerin nielikleri, alınacak eminalar, oplam kapasienin açık sezona abi uulabilecek azami yüzdesi, anlaşma fiyaının ilgili yılda uygulanmasında kullanılacak güncelleme yönemi ve benzeri hususlar KUE de düzenlenir. Açık sezon yönemi ile elde edilen gelirin arife hesaplamalarında dikkae alınması Madde 18- (1) Toplam kapasienin açık sezonda rezerve edilen kısmı haricindeki kapasieye ekabül eden gelir gereksiniminin bu Usul ve Esaslar çerçevesinde ilgili kapasieyi kullanan hizme alanlar arafından karşılanması esasır. Bu kapsamdaki gelir gereksinimi Eşilik (13) e göre hesaplanır. KGG = (TK ASK ) TK GG TGT (13) KGG TK ASK GG TGT : yılında oplam kapasienin açık sezonda rezerve edilen kısmı haricindeki kapasieye ekabül eden gelir gereksinimini, : yılındaki oplam kullanılabilir kapasieyi, : yılına ai açık sezon yönemiyle rezerve edilen ve geçerliliği devam eden kapasie mikarını, : yılına ilişkin oplam gelir gereksinimini, : Açık sezon yönemi ile rezerve edilen kapasienin ipali sonucu yılında ira kaydedilen oplam emina uarını göserir. (2) Açık sezon yönemini uygulayan LNG depolama şirkeleri için bu Usul ve Esasların 5 inci maddesindeki gelir gereksinimine yönelik düzenleme ve hesaplamalar ile 14 üncü maddesinde yer alan gelir avanına yönelik düzenlemeler ve hesaplamalarda KGG uarı baz alınır. (3) Açık sezon yönemini uygulayan LNG depolama şirkeleri için bu Usul ve Esasların 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan oranın hesaplanmasında açık sezon kapsamında rezerve edilen kapasie dahil olmak üzere oplam rezerve kapasie dikkae alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler Tarife uygulama dönemi Madde 19- (1) Tarife uygulama döneminin süresi 3 yıldan kısa 10 yıldan uzun olamaz. Bu sürenin belirlenmesinde ilgili LNG depolama şirkeinin alebi esas alınır. (2) LNG depolama şirkelerinin Kullanım Usul ve Esaslarında belirlenecek olan kapasie rezervasyon süreleri, arife uygulama dönemi dikkae alınarak belirlenir. 10

11 Tarife revizyonu Madde 20- (1) LNG depolama şirkeinin arifelerinin belirlenmesinde kullanılan fakörlerde önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde şirke arafından arifelerinde revizyon alebi ile Kuruma başvurulabileceği gibi Kurul da önemli değişikliklerin meydana gelmesi durumunda re sen bu değişikliği gerçekleşirebilir. Geçici Madde 1 (1) Mevcu LNG depolama esisleri için bu Usul ve Esaslar kapsamında belirlenecek ilk arifelerin yürürlüğe gireceği arihe kadar, mevcu arifelerinin uygulanmasına devam edilir. (2) Mevcu LNG depolama esisleri için Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği arihen sonraki birinci arife uygulama dönemine yönelik arife hesaplamalarında önceki dönemlere ilişkin herhangi bir düzelme yapılmaz. Geçici Madde 2 Mevcu LNG depolama esisleri için 6 ncı madde kapsamında yapılacak hesaplamalarda bu esisler için daha önce arife hesaplamalarında dikkae alınan yaırım uarları kullanılır. Yürürlük Madde 21 - (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı arihinde yürürlüğe girer. Yürüme Madde 22 - (1) Bu Usul ve Esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürüür. 11

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġsenecek Veriler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: İLETİM GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, TEİAŞ

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısalmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1Bu Tebliğ, 4628 sayılı

Detaylı

Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (24/01/2003 tarihli ve 25003 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: DAĞITIM SİSTEMİ GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ 20 Ocak 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30307 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR KARAR SAYISI: 2013/ 5216 KARAR TARİHİ: 27.06.2013 RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ:

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 (12.03.2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; doğal gaz

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı,

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE Resmî Gazete:4.06.2011 Tarih ve 27954 Sayı Yönetmelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Kısa İsim 1. Bu Tebliğ, Sermaye Koruma Tamponu, Döngüsel Sermaye Tamponu ve Kâr Dağıtımına İlişkin Tebliğ olarak isimlendirilir.

Kısa İsim 1. Bu Tebliğ, Sermaye Koruma Tamponu, Döngüsel Sermaye Tamponu ve Kâr Dağıtımına İlişkin Tebliğ olarak isimlendirilir. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKACILIK YASASI (62/2017 Sayılı Yasa) Madde 45(3), 46(3), 48 ve 49 Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasının 45 inci

Detaylı

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 SİRKÜLER SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 KONU : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketleri Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararıyla İlgili Usul ve Esaslar belirlendi Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu

Detaylı

MERSİN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MERSİN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 12 Mart 2013 Resmî Gazete Sayı: 28585 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz piyasası

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. arafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yaırım Sisemi

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/22 10.3.2014 İçindekiler: * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu na göre denetimi. ŞİRKETLERİN TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE DENETİMİ: 1. Anonim ve Limited Şirketlerde Bağımsız Denetçi Seçilmesi:

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2013/142 Ref: 4/142

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2013/142 Ref: 4/142 SĐRKÜLER Đstanbul, 18.06.2013 Sayı: 2013/142 Ref: 4/142 Konu: BAĞIMSIZ DENETĐME TABĐ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATĐF BĐRLĐKLERĐNĐN BELĐRLENMESĐNE DAĐR TEBLĐĞ YAYINLANMIŞTIR 14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KREDĐ TÜREVLERĐNĐN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YETERLĐLĐĞĐ STANDART ORANI HESAPLAMASINDA DĐKKATE ALINMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (3 Kasım 2006 tarih ve 26335 sayılı

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİ İLE BU BEDELLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EL KİTABI

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİ İLE BU BEDELLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EL KİTABI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİ İLE BU BEDELLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EL KİTABI İlgili Mevzuat Kurumumuzdan

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017 Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği nde ( Lisans Yönetmeliği ) 15 Aralık 2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/5 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 KONU: Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 17 Temmuz 2012

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

TEMİNAT USUL VE ESASLARI DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

TEMİNAT USUL VE ESASLARI DEĞİŞİKLİK TASLAĞI Kapsam MADDE 2 (1) Bu Usul ve Esaslar; gün öncesi piyasasına, gün içi piyasasına, dengeleme güç piyasasına ve mali uzlaştırma işlemlerine ilişkin, piyasa katılımcılarının sunmaları gereken teminatlara

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

: HOŞNUDĐYE MH.ŞAHĐN CD.NO:84 ESKĐŞEHĐR b ) Telefon ve Faks Numarası :222 2114000-222 3204920 c ) Elektronik Posta Adresi

: HOŞNUDĐYE MH.ŞAHĐN CD.NO:84 ESKĐŞEHĐR b ) Telefon ve Faks Numarası :222 2114000-222 3204920 c ) Elektronik Posta Adresi ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği ile Zincirlikuyu Şaniyesindeki Sera, Fidanlık ve Aölyelerde Üreim Đçin Hizme Alımı işihizme

Detaylı

DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı.

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı. BAKIŞ MEVZUAT KONU: Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı. SAYI: 2012/100 ÖZET: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN Giriş FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN 1997-2013 yılları arasında, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları,

Detaylı

13 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

13 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 13 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

Mahalli İdare Şirketlerine İşçi Alımında Personel Gider Oranının Hesaplanması

Mahalli İdare Şirketlerine İşçi Alımında Personel Gider Oranının Hesaplanması www.mevzuattakip.com.tr Mahalli İdare Şirketlerine İşçi Alımında Personel Gider Oranının Hesaplanması Mahalli idarelerin şirketlerinden alacakları doğrudan hizmet alımları ile ilgili olarak, 375 sayılı

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME 05.04.2018 TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Karara İlişkin Tebliğ (2008-32/34)

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ R.G 21 21.02.2001 Amaç : BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Madde 1 Tebliğin amacı, 14/2000 sayılı Bankalar Yasası nın 33 üncü

Detaylı

OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 28.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28337 OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. OTOMATĐK SAYAÇ OKUMA SĐSTEMLERĐNĐN KAPSAMINA VE SAYAÇ DEĞERLERĐNĐN BELĐRLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ Amaç MADDE 1 (1) Bu Prosedürün amacı piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleştirememesi durumunda, katılımcılar

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL ve ESASLARI İLE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan:27.10.2008 tarih ve 27037 sayılı R.G. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 06.09.2012 Sayı: 2012/202 Ref: 4/202 Konu: HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 29.08.2012

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2018 TARİHLİ ÖZEL AMAÇLI FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLARI

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2018 TARİHLİ ÖZEL AMAÇLI FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLARI DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2018 TARİHLİ ÖZEL AMAÇLI FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.12 2018 DÖNEN VARLIKLAR 354.119.357 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 1 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM

Detaylı

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72) Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72) Duyuru No: 2017/94 İstanbul 28.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 26.12.2017 tarih ve 30282 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2013/15

İstanbul, DUYURU NO:2013/15 İstanbul, 02.01.2013 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların

Detaylı

TEBLİĞ. BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (II-31.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-31.1a)

TEBLİĞ. BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (II-31.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-31.1a) 18 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29983 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (II-31.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-31.1a) MADDE 1 7/6/2013 tarihli ve

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA TTK 376 BİLANÇO VE DİPNOTLARI

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA TTK 376 BİLANÇO VE DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA TTK 376 BİLANÇO VE DİPNOTLARI 1 ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA TTK 376 BİLANÇOSU Bağımsız İncelemeden Geçmemiş

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları,

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları, 24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI Şirketimizin; yatırımcılarını korumak, istikrarlı ve gerçek değere uygun fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacı ile kendi paylarını satın almasını

Detaylı

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nde (Seri: V, No:34)

Detaylı

ÜSTEL VE LOGARİTM FONKSİYONLAR

ÜSTEL VE LOGARİTM FONKSİYONLAR ÜSTEL VE LOGARİTM TMİK FONKSİYONLAR Şekil 5.1a Üsel Fonksiyonlar 2 y 10 8, 1 y = f = b b> 6 4 2-3 -2-1 1 2 3 Şekil 5.1b Üsel Fonksiyonlar 3 y 50 2 y = f = 2 40 30 20 y = f = 2 10-2 -1 1 2 3 4 Şekil 5.1c

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

Su Yapıları II Aktif Hacim

Su Yapıları II Aktif Hacim 215-216 Bahar Su Yapıları II Akif Hacim Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi Mühendislik Mimarlık Fakülesi İnşaa Mühendisliği Bölümü Yozga Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi n aa Mühendisli

Detaylı

ARICILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ARICILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARICILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

DÖVİZ CİNSİNDEN BORÇLANMAYA SINIR GETİRİLDİ.

DÖVİZ CİNSİNDEN BORÇLANMAYA SINIR GETİRİLDİ. DÖVİZ CİNSİNDEN BORÇLANMAYA SINIR GETİRİLDİ. Sirküler No: 2018-14 25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda düzenlemeler

Detaylı