SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI"

Transkript

1 SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Usul ve Esaslar; Sıvılaşırılmış Doğal Gaz (LNG) depolama faaliyeini yürüen şirkelerin arifelerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeleri kapsar. Hukuki dayanak Madde 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkila ve Görevleri Hakkında Kanun, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönemeliğine dayanılarak hazırlanmışır. Tanımlar Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; a) Açık sezon: Ayrımcı olmayan şeffaf bir ahsis prosedürü izlenmek sureiyle, eknik ve fiziki kısılar saklı olmak üzere, LNG depolama esisinin en ekin şekilde ve en uygun koşullarla kullanılmasını sağlamak için, esisin poansiyel kullanıcılarına eşi şarlarda hizme alma fırsaını vermeyi amaçlayan uzun dönemli kapasie saış mekanizmasını, b) Başlangıç yılı: Tarife uygulama döneminin ilk yılını, c) Düzenlenmiş varlık abanı: Her bir arife yılı için yılbaşı ve yılsonu olmak üzere, güncellenmiş nominal düzenlenmiş yaırım harcamalarından yaırımların ifası için ayrılan oplam uar düşülerek hesaplanan uarı, ç) Faiz oranı: Türkiye Cumhuriye Merkez Bankasınca açıklanan Bankalarca Türk Lirası/Yeni Türk Lirası Üzerinden Açılan Mevdua Ağırlıklı Oralama Faiz Oranları ndan 1 yıla kadar vadeli mevdua faiz oranını, d) Gelir farkı: Tarife yılından iki önceki yıla ai gelir avanı ile aynı yılda depolama arifeleri kapsamında oplanan ya da oplanmış kabul edilen gelir arasındaki farkı, e) Gelir farkı düzelme bileşeni: Tarife yılından iki önceki yıla ai gelir farkının bu Usul ve Esaslarda yer alan faiz oranı ile arife yılı başına geirilmiş değerini, f) Gelir avanı: Her bir arife yılı için ilgili yıl yıllık gelir gereksinimi ile gelir farkı düzelme bileşeninden harekele hesaplanan ilgili yılda elde edilmesi öngörülen geliri, g) Geiri uarı: Reel geiri oranının arifeye esas düzenlenmiş varlık abanına uygulanması ile bulunan uarı, 1

2 ğ) İfa: Nominal düzenlenmiş yaırım harcamalarının geri dönüş süreleri dikkae alınarak her bir arife yılı için hesaplanan uarı, h) KUE: Temel Kullanım Usul ve Esaslarını, ı) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, i) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, j) Minimum sok (Topuk LNG): LNG depolama esisinin işleilebilmesi için eknik olarak bulundurulması zorunlu olan doğal gaz mikarını, k) Nominal düzenlenmiş yaırım harcamaları: LNG depolama esisiyle ilgili yapılan yaırım harcamalarının oplamından oluşan uarı, l) Nominal geiri oranı: Tarifeye esas düzenlenmiş varlık abanının finansmanında kullanılan kaynakların alernaif maliyeleri ve piyasa riskleri dikkae alınarak ağırlıklı oralama sermaye maliyei yönemiyle hesaplanan geiri oranını, m) Reel geiri oranı: Nominal geiri oranının enflasyon ekisinden arındırılması ile bulunan oranı, n) Tarifeye esas düzenlenmiş işleme giderleri: LNG depolama faaliyei ile ilgili olan işleme giderlerini, o) Tarifeye esas düzenlenmiş varlık abanı: Her bir arife yılı için arife yılı yılbaşı ve yılsonu düzenlenmiş varlık abanlarının arimeik oralaması alınarak bulunan ve gelir gereksinimi hesaplamalarında kullanılan uarı, ö) Tarife revizyonu: LNG depolama şirkei arifelerinin belirlenmesinde kullanılan fakörlerde önemli değişiklikler meydana gelmesi durumunda gerçekleşirilen arife değişikliklerine ilişkin düzenlemeleri, p) Tarife uygulama dönemi: Kurulca onaylanmış LNG depolama arifesinin yürürlüke olacağı süreyi, r) Tarife yılı: Tarife uygulama dönemi içerisindeki her bir akvim yılını kapsayan süreyi, s) Tesis harici düzenlenmiş varlık abanı: LNG depolama faaliyeinde kullanılan depolama esisi harici bina, aşı ve benzeri varlıkların Kurum arafından kabul edilen kısmını, ş) Yapılması öngörülen yaırım uarı: Tarife hesaplamalarında dikkae alınacak şirke arafından yapılması planlanan arife yıllarına ai yaırım uarlarını, ) Yaırım farkı düzelme bileşeni: Bir önceki arife uygulama dönemi arife hesaplamalarında dikkae alınan yapılması öngörülen yaırım uarına ilişkin gerçekleşmelerin öngörülerden farklı çıkması durumunda oluşan farklardan harekele hesaplanan uarı, 2

3 u) Yıllık gelir gereksinimi: Tarife uygulama dönemindeki her bir arife yılı için hesaplanan geliri, ü) Yönem bildirimi: Her bir arife uygulama dönemi öncesinde LNG depolama şirkei arafından sunulan ve ilgili uygulama dönemi boyunca uygulanmak üzere Kurul onayıyla yürürlüğe giren, ilgili uygulama döneminin her bir arife yılı için belirlenen gelir avanının hangi birim bedellerle nasıl karşılanacağını ve ilgili uygulama dönemi için geçerli olacak LNG depolama bedellerinin nasıl belirleneceğini içeren düzenlemeyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM İsenecek Veriler İsenecek veriler Madde 4- (1) LNG depolama şirkeleri arife çalışmalarına baz olacak veri, bilgi ve belgeler ile bu Usul ve Esaslara uygun olarak hazırlayacakları arife önerilerini yeni arife uygulama dönemi başlamadan 9 (dokuz) ay önce Kurum evrakına girecek şekilde sunarlar. (2) Tarife çalışmalarına esas veriler şunlardır; a) Kurumca isenen deayda ayrışırılmış olmak üzere esise ilişkin yıllar bazında yapılan/yapılacak yaırımla ilgili maliyeler, b) Son 3 yıllık döneme ilişkin bilanço, gelir ablosu, hizme maliyei ablosu ve diğer mali ablolar, c) Son 3 yıllık döneme ilişkin gerçekleşen, içinde bulunulan yıla ilişkin gerçekleşme ahmini ve arife uygulama dönemindeki her bir yıl için planlanan olmak üzere isenen deayda ayrışırılmış işleme giderleri, ç) Geçmiş döneme ilişkin esisen hizme alan müşeri bazında verilen hizmeler ve elde edilen uarlarla ilgili bilgiler, (3) LNG depolama şirkeleri, arife çalışmalarının devam eiği süreçe Kurum arafından isenen her ürlü ilave veri, bilgi ve belgeleri belirilen süre içerisinde Kuruma sunmakla yükümlüdür. (4) LNG depolama şirkeleri, gelir avanı hesaplamalarına esas verileri ilgili arife yılının başlamasından 6 ay önce Kuruma sunar. İKİNCİ KISIM Gelir Gereksinimi Hesaplamaları, Yaırımlar ve İşleme Giderleri ile Geiriye İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Yıllık Gelir Gereksinimi 3

4 Yıllık gelir gereksinimi hesaplamaları Madde 5- (1) Yıllık gelir gereksinimi, her arife yılı için Eşilik (1) e göre hesaplanır. ( ODVT THDVT )* RGOne İ İG MS RGOne GG * (1) : Tarife Uygulama Dönemindeki her bir Tarife Yılını, GG : Tarife Yılına ilişkin Yıllık Gelir Gereksinimini, ODVT : Tarife Yılındaki Tarifeye Esas Düzenlenmiş Varlık Tabanını, THDVT : Tarife Yılındaki Tesis Harici Düzenlenmiş Varlık Tabanını, RGO ne : Tarife Uygulama Dönemi için belirlenen ODVT ile aynı baza geirilmiş Reel Geiri Oranını (%), İ : Tarife Yılında yaırımların ifası için ayrılan uarı, İG : Tarife Yılı için belirlenen Tarifeye Esas Düzenlenmiş İşleme Giderlerini, MS : Tarife Yılı için Minimum Sok maliyeini göserir. (2) Her bir arife yılı için belirlenen yıllık gelir gereksinimi değerleri ilgili arife yılından 4 ay önceki Yur İçi Üreici Fiya Endeksi ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenir ve ilgili yıl gelir avanı hesabında güncellenmiş değer kullanılır. İKİNCİ BÖLÜM Geiriyle İlgili Unsurlar Varlık abanı hesaplamaları Madde 6- (1) Nominal düzenlenmiş yaırım harcamaları (NDYH), esisle ilgili yapılan yaırımların oplam uarıdır. (2) Tesis yaırım harcamaları ile ilgili yaırımın amamlanarak esisin devreye alınması sonrasında oluşan kur farkı, vade farkı, faiz ve benzeri finansman giderleri varlık abanı hesaplamalarında dikkae alınmaz. (3) LNG depolama şirkeleri için bu Usul ve Esaslar yürürlüğe girdiken sonra yapılacak arife düzenlemelerinde, arife uygulama dönemi başı (arife uygulama dönemi ilk arife yılı başı) düzenlenmiş varlık abanının hesaplanmasında 4 üncü fıkradaki yönem kullanılır. (4) Hesaplamaların yapıldığı ariheki Yİ-ÜFE endeksi kullanılarak bulunan güncellenmiş NDYH değerinden yaırımların ifası için ayrılan oplam uar düşülerek arife uygulama dönemi başı düzenlenmiş varlık abanı aşağıdaki Eşilik (2) ye göre hesaplanır. n Yi DVT0 Yi * n i 1 (2) i İS i n DVT 0 Y i İS : LNG depolama esisinin faaliyee başladığı yıldan iibaren yılları, : Tarife Uygulama Döneminden önceki son yılı, : Tarife uygulama dönemi başı Düzenlenmiş Varlık Tabanını, : NDYH ye dahil olan i yılında yapılan yaırımların Yİ-ÜFE yle güncellenmiş değerini, : İfa süresini göserir. 4

5 (5) Tarife uygulama dönemindeki ilk arife yılı hariç müeakip her bir arife yılı için arife yılı başı düzenlenmiş varlık abanı Eşilik (3) e göre hesaplanır. DVT DVT Y İ (3) DVT DVT -1 Y -1 İ -1 : İlk yıl hariç Tarife Uygulama Dönemindeki yılları ve Tarife Uygulama Döneminden sonraki ilk yılı, : Tarife Yılı başı Düzenlenmiş Varlık Tabanını, : Tarife Yılından bir önceki Tarife Yılı başı Düzenlenmiş Varlık Tabanını, : Tarife Yılından bir önceki Tarife Yılına ai öngörülen yaırım uarını, : Tarife Yılından bir önceki Tarife Yılına ilişkin ifa uarını göserir. (6) Eşilik (3) e göre hesaplanan her bir arife yılı başı düzenlenmiş varlık abanı değeri bir önceki arife yılı sonu düzenlenmiş varlık abanı değerine eşiir. Gelir gereksinimi hesaplamasında dikkae alınacak arifeye esas düzenlenmiş varlık abanı değeri yıl başı ve yıl sonu düzenlenmiş varlık abanı değerlerinden harekele Eşilik (4) e göre hesaplanır. ODVT ( DVT DVT 1) / 2 (4) : Tarife Uygulama Dönemindeki yılları göserir. Yapılması öngörülen yaırım uarı Madde 7- (1) Tarife uygulama dönemi için esis genişleme yaırım uarları dahil öngörülen yaırımlar, arife hesaplamalarında dikkae alınır. (2) Tarife uygulama dönemi içerisinde ilave yaırıma ihiyaç duyulması durumunda, bu yaırımlara ilişkin alep Kurul arafından değerlendirilir ve Kurul arafından onaylanan ilave yaırımlar ile ilgili geiri ve ifa dahil maliyeler bir sonraki arife uygulama dönemi hesaplamalarında dikkae alınır. Ancak, ilave yaırımların uarının ilgili arife uygulama dönemi başı düzenlenmiş varlık abanının %10 unu aşması durumunda, ilave yaırım avanının onaylanmasıyla birlike arifeler de ilave yaırımlar dikkae alınarak revize edilir. Tesis harici düzenlenmiş varlıklar Madde 8- (1) LNG depolama şirkelerinin faaliyelerinde kullandıkları depolama esisi haricindeki varlıklarına (bina, aşı, yazılım vb.) ilişkin giderlerden, depolama faaliyeinin yürüülmesi için zorunlu olanlar arife hesaplamalarında dikkae alınır. Reel geiri oranı Madde 9- (1) RGO, esis yaırımlarının finansmanı kapsamında kullanılan kaynakların maliyeleri olan borç maliye oranı ve öz kaynak maliye oranı ile ilgili finansman kaynaklarının oplam sermaye içerisindeki payları dikkae alınarak hesaplanır. (2) Bu kapsamda öncelikle nominal geiri oranı (vergi öncesi), Ağırlıklı Oralama Sermaye Maliyei (AOSM) yönemi kullanılarak Eşilik (5) e göre hesaplanır: k w * 1 k * w / NGO AOSM * 1 (5) d d NGO : Nominal Geiri Oranını, k d : Borç maliyei oranını (%), w d : Kaynaklar içerisinde borçların ağırlığını, e e 5

6 : Kurumlar vergisi oranını (%), k e : Özkaynak maliyei oranını (%), w e : Kaynaklar içerisinde özkaynakların ağırlığını göserir. (3) Eşilik (5) e yer alan borç maliye oranının hesaplanmasında Eşilik (6) kullanılır. k = r + m (6) d f r f : Risksiz geiri oranını (%), m : Risksiz geiriye eklenecek sekör borçlanma risk primini (%) göserir. (4) Özkaynak maliye oranının hesaplanmasında genel kabul görmüş olan Sermaye Varlıklarını Fiyalandırma Modeli kullanılır. Bu kapsamda, özkaynak maliye oranı Eşilik (7) ye göre hesaplanır: k e = r f + ß*(r M - r f ) (7) ß : Doğal gaz depolama sekörünün piyasa büününe göre göreceli riskini yansıan fakörü, r M : Piyasa geirisini (%), (r M r f ) : Piyasa risk primini (%) göserir. (5) NGO belirlenirken, piyasalardaki borçlanma maliyeleri ile sermaye geirisi beklenisi dikkae alınır. Kurum bu çerçevede yaırımcılar, yaırım ve kurumsal finansman kuruluşları ile isişarede bulunabilir. (6) Eşilik (5) e göre hesaplanan NGO nun, Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası arafından açıklanan beklenen enflasyon oranları kullanılarak reel hale geirilmesiyle RGO hesaplanır. (7) Bu madde kapsamında hesaplanan RGO nun %10 dan daha düşük olması durumunda, RGO %10 olarak dikkae alınır. (8) Düzenlenmiş varlık abanı, esis harici düzenlenmiş varlık abanı ve reel makul geiri oranlarının aynı dönemsel bazda değerlendirilebilmesini eminen ODVT ve THDVT ye uygulanacak geiri oranı Eşilik (8) e göre hesaplanır. RGO ne RGO / 1 RGO / 2 (8) Yaırım farkı düzelme bileşeni Madde 10- (1) Bir önceki arife uygulama dönemi başı düzenlenmiş varlık abanı hesaplanmasında kullanılan yapılması öngörülen yaırım uarı ile arife uygulama dönemindeki her bir arife yılı için belirlenen yapılması öngörülen yaırım uarlarının ilgili arife yılı içinde gerçekleşen yaırım uarının üzerinde olması durumunda aradaki farklar düzenlenmiş varlık abanı hesaplamasında dikkae alınır; bu farklara ilişkin fazladan verilmiş olan geiri ve ifalar ise Faiz Oranı ile öelenerek gerçekleşmeyi akip eden arife uygulama dönemi YFDB hesaplamalarında dikkae alınır. (2) Bu Usul ve Esasların 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki uarlar da YFDB hesabında dikkae alınır. 6

7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Giderlerle İlgili Unsurlar Minimum sok maliyei Madde 11- (1) LNG depolama esisinin işleilmesi için gerekli olan minimum sokun depolama şirkei arafından karşılanması durumunda, minimum sokun alernaif maliyeinin karşılanması amacıyla minimum sokun maliyeine RGO ne uygulanarak bulunan uar gelir gereksinimine eklenir. Her durumda, LNG depolama şirkei minimum soku en ucuz kaynakan edarik emek zorundadır. (2) Minimum sok maliyei için ifa ayrılmaz. (3) Minimum sok maliyei için Yi-ÜFE ile güncellenmiş alım maliyei esas alınır. Söz konusu minimum sokun piyasadan alınmayarak esise mevcu olması durumunda ise alım maliyei, esisin işlemeye alındığı ariheki doğal gaz fiyaı esas alınarak hesaplanır. Tarife uygulama dönemi içerisinde kapasie genişlemesi ve/veya başkaca bir sebepen dolayı ihiyaç duyulacak ilave minimum sok maliyeinin hesaplanmasında arife hesaplamalarının yapıldığı dönemdeki güncel doğal gaz fiyaları dikkae alınır. (4) Minimum sokun ilgili esisen hizme alanlar arafından sağlanan kısmı arife hesaplamalarında dikkae alınmaz. Yaırımların ifası Madde 12- (1) LNG depolama yaırımlarının ifa süresi 22 yıldır. (2) İfa, NDYH üzerinden yıllar bazında eşi oranlarda ayrılır. Tarifeye esas düzenlenmiş işleme giderleri Madde 13- (1) Tarifeye esas düzenlenmiş işleme giderleri, şirkein LNG depolama faaliyeini yürüebilmesi için gerekli harcamaların oplamından oluşur. LNG depolama faaliyei kapsamında kalanılması zorunlu olmayan işleme giderleri arife hesaplamalarında dikkae alınmaz. (2) Tarifeye esas düzenlenmiş işleme giderlerinde önceki yıllara göre makul olmayan arışlar dikkae alınmaz. ÜÇÜNCÜ KISIM Gelir Tavanlarının, Depolama Bedellerinin Hesaplanması, Açık Sezon Uygulaması ve Diğer Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gelir Tavanı Hesaplanması Gelir avanı hesaplanması Madde 14- (1) LNG depolama şirkeinin her arife yılı için belirlenecek depolama birim bedellerinin hesaplanmasında Eşilik (9) a göre hesaplanan gelir avanı esas alınır. GT GGG GFDB YFDB (9) : Tarife Uygulama Dönemindeki her bir Tarife Yılını, 7

8 GT GGG GFDB YFDB : Tarife Yılı Gelir Tavanını, : Tarife Yılına ilişkin Eşilik (10) a göre hesaplanan güncellenmiş Gelir Gereksinimini, : Tarife Yılı için Eşilik (11) e göre hesaplanan Gelir Farkı Düzelme Bileşenini, : Tarife Yılı Gelir Tavanı hesaplamalarında dikkae alınacak yaırım farkı düzelme bileşenini göserir. (2) Eşilik (9) daki YFDB sadece arife uygulama döneminin birinci arife yılının gelir avanında yer alır, sonraki yılların gelir avanı hesaplamalarında bu bileşen yer almaz. Ancak YFDB uarının çok yüksek olması durumunda, arifelerde büyük dalgalanmalara yol açmamak için bu uar Faiz Oranı ile güncellenerek birden fazla yılın gelir avanına yayılabilir. Bir önceki arife uygulama döneminin son yılına ilişkin YFDB hesaplamaları ilgili yıl yaırımları kesinleşiken sonraki arife uygulama dönemi arife hesaplamalarında dikkae alınır. (3) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girmesi sonrasındaki birinci arife uygulama döneminin ilk iki yılına yönelik gelir avanı hesaplamalarında GFDB dikkae alınmaz. (4) Güncellenmiş gelir gereksinimi Eşilik (10) a göre hesaplanır. GGG GG *( Yi ÜFE 1 / Yi ÜFE 0 ) (10) : Tarife Uygulama Dönemindeki her bir Tarife Yılını, GGG : Tarife Yılına ilişkin güncellenmiş Gelir Gereksinimini, GG : Tarife Yılına ilişkin Eşilik (1) e göre hesaplanan Yıllık Gelir Gereksinimini, Yİ-ÜFE -1 : -1 arife yılının sekizinci ayı için açıklanan Yİ-ÜFE endeksini, Yİ-ÜFE 0 : GG uarının hesaplamasında esas alınan Yİ-ÜFE endeksini göserir. (4) Gelir farkı düzelme bileşeni Eşilik (11) e göre hesaplanır. GFDB GF 2 2 *(1 FO 1) (11) GFDB GF -2 FO -1 : Tarife Uygulama Dönemindeki her bir Tarife Yılını, : arife yılı Gelir Farkı Düzelme Bileşenini, : -2 Tarife Yılına ilişkin Eşilik (12) ye göre hesaplanan Gelir Farkını, : -1 arife yılının ilk ayı için açıklanan Faiz Oranını göserir. (5) Gelir farkı Eşilik (12) ye göre hesaplanır. GF GGT GH (12) GF -2 GGT -2 GH -2 : Tarife Uygulama Dönemindeki her bir Tarife Yılını, : -2 arife yılı Gelir Farkını, : -2 Tarife Yılına ilişkin Gelir Tavanının -2 Tarife Yılı yıl orası Yİ-ÜFE endeksine göre güncellenmiş değerini, : -2 arife yılında 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen kapasie oranının alında kapasie kullanımı gerçekleşmesi halinde 15 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki oran baz alınarak aylık bazda depolama arifeleri kapsamında elde edilmiş kabul edilen gelirlerin Yİ-ÜFE ile yıl orasına aşınmış değerlerinin 8

9 oplamını; -2 arife yılında 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen kapasie oranına eşi veya bu oranın üzerinde kapasie kullanımı gerçekleşmesi halinde aylık bazda depolama arifeleri kapsamında elde edilen gelirlerin Yİ- ÜFE ile yıl orasına aşınmış değerlerinin oplamını göserir. (6) Bu Usul ve Esaslara göre hesaplanacak ilgili arife yılına ai gelir avanı 3 ay öncesinde Kurul Kararı ile belirlenir ve ilgili şirkee bildirilir. İKİNCİ BÖLÜM Yönem Bildirimi ve LNG Depolama Bedellerinin Hesaplanması Yönem bildirimi ve LNG depolama bedellerinin hesaplanması Madde 15- (1) Yönem Bildirimi arife uygulama dönemi başlamadan en geç 6 ay önce Kuruma sunulur ve Kurul arafından en geç 2 ay içerisinde aynen veya değişirilerek onaylanır. Yönem Bildiriminin oluşurulmasında LNG depolama şirkeinin KUE si dikkae alınır. (2) Yönem Bildiriminin uygulama dönemi içerisinde değişirilmemesi esasır. Ancak, dönem içerisinde Yönem Bildirimini ekileyen mevzua değişikliği olması, ilgili Yönem Bildiriminin sunulması aşamasında öngörülmeyen durumların oraya çıkması veya piyasadaki gelişmelerin Yönem Bildiriminde değişiklik yapılmasını gerekli kılması durumunda Kurul arafından re sen veya LNG depolama şirkeinin alebi üzerine Kurul onayı ile değişiklik yapılması mümkündür. (3) Gelir avanının ilgili depolama şirkeinin KUE sinde anımlanan bedeller yoluyla karşılanması esasır. İlgili arife yılı için belirlenen gelir avanının elde edilmesini sağlayacak birim bedeller ve bu bedellerin hesaplamasına ilişkin yönem ilgili depolama şirkei arafından arife yılı başlamadan en geç 2 ay önce onaylanmak üzere Kuruma sunulur. Kurul arafından aynen veya değişirilerek onaylanan bedeller ilgili arife yılı boyunca uygulanır. (4) Birim bedellerin hesaplanmasında kapasie mikarı olarak ilgili depolama şirkeinin ilgili arife yılı kapasie rezervasyon mikarı alınır. Ancak kapasie rezervasyon mikarının oplam kapasienin %60 ına karşılık gelen mikardan küçük olması durumunda hesaplamalarda kapasienin %60 ına karşılık gelen mikar kullanılır. Bu usul ve esasların yayımlanmasından önce faaliyee geçmiş bulunan LNG depolama esisleri için bu hüküm uygulanmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Açık Sezon Uygulaması Açık sezon uygulama yekisi Madde 16- (1) Açık sezon yönemini ercih eden LNG depolama şirkei, lisans aldıkan sonra KUE nin onaylanmasını müeakip açık sezon yönemi ile kapasie rezervasyonu yapabilir. (2) Açık sezon yönemi ile kapasie rezervasyonu; şeffaf, eşi araflar arasında ayrım gözemeyen ve önceden ilan edilmiş yazılı kurallara göre yapılır. (3) Açık sezon uygulaması, esisin inşasına başlanmadan önce veya inşa aşamasında yapılır. Tesis devreye alındıkan sonra sadece ilave kapasie için açık sezon uygulaması yapılabilir. 9

10 Açık sezonda ekliflerin alınması ve değerlendirilmesi Madde 17- (1) Açık sezonda, poansiyel alıcılar fiya ve mikar ikilisi şeklinde hazırladıkları eklifleri depolama şirkeine sunarlar. Tekliflerin seçimi depolama şirkei arafından yapılır. Teklifler, kendi fiyaları üzerinden geçerli olur. (2) Açık sezonun duyurulması, ekliflerin alınması, kapasienin ahsis edilmesi, azami 10 yıl olmak şarıyla imzalanacak konraların süresi, konraların devri, eklif verebilecek kişilerin nielikleri, alınacak eminalar, oplam kapasienin açık sezona abi uulabilecek azami yüzdesi, anlaşma fiyaının ilgili yılda uygulanmasında kullanılacak güncelleme yönemi ve benzeri hususlar KUE de düzenlenir. Açık sezon yönemi ile elde edilen gelirin arife hesaplamalarında dikkae alınması Madde 18- (1) Toplam kapasienin açık sezonda rezerve edilen kısmı haricindeki kapasieye ekabül eden gelir gereksiniminin bu Usul ve Esaslar çerçevesinde ilgili kapasieyi kullanan hizme alanlar arafından karşılanması esasır. Bu kapsamdaki gelir gereksinimi Eşilik (13) e göre hesaplanır. KGG = (TK ASK ) TK GG TGT (13) KGG TK ASK GG TGT : yılında oplam kapasienin açık sezonda rezerve edilen kısmı haricindeki kapasieye ekabül eden gelir gereksinimini, : yılındaki oplam kullanılabilir kapasieyi, : yılına ai açık sezon yönemiyle rezerve edilen ve geçerliliği devam eden kapasie mikarını, : yılına ilişkin oplam gelir gereksinimini, : Açık sezon yönemi ile rezerve edilen kapasienin ipali sonucu yılında ira kaydedilen oplam emina uarını göserir. (2) Açık sezon yönemini uygulayan LNG depolama şirkeleri için bu Usul ve Esasların 5 inci maddesindeki gelir gereksinimine yönelik düzenleme ve hesaplamalar ile 14 üncü maddesinde yer alan gelir avanına yönelik düzenlemeler ve hesaplamalarda KGG uarı baz alınır. (3) Açık sezon yönemini uygulayan LNG depolama şirkeleri için bu Usul ve Esasların 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan oranın hesaplanmasında açık sezon kapsamında rezerve edilen kapasie dahil olmak üzere oplam rezerve kapasie dikkae alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler Tarife uygulama dönemi Madde 19- (1) Tarife uygulama döneminin süresi 3 yıldan kısa 10 yıldan uzun olamaz. Bu sürenin belirlenmesinde ilgili LNG depolama şirkeinin alebi esas alınır. (2) LNG depolama şirkelerinin Kullanım Usul ve Esaslarında belirlenecek olan kapasie rezervasyon süreleri, arife uygulama dönemi dikkae alınarak belirlenir. 10

11 Tarife revizyonu Madde 20- (1) LNG depolama şirkeinin arifelerinin belirlenmesinde kullanılan fakörlerde önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde şirke arafından arifelerinde revizyon alebi ile Kuruma başvurulabileceği gibi Kurul da önemli değişikliklerin meydana gelmesi durumunda re sen bu değişikliği gerçekleşirebilir. Geçici Madde 1 (1) Mevcu LNG depolama esisleri için bu Usul ve Esaslar kapsamında belirlenecek ilk arifelerin yürürlüğe gireceği arihe kadar, mevcu arifelerinin uygulanmasına devam edilir. (2) Mevcu LNG depolama esisleri için Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği arihen sonraki birinci arife uygulama dönemine yönelik arife hesaplamalarında önceki dönemlere ilişkin herhangi bir düzelme yapılmaz. Geçici Madde 2 Mevcu LNG depolama esisleri için 6 ncı madde kapsamında yapılacak hesaplamalarda bu esisler için daha önce arife hesaplamalarında dikkae alınan yaırım uarları kullanılır. Yürürlük Madde 21 - (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı arihinde yürürlüğe girer. Yürüme Madde 22 - (1) Bu Usul ve Esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürüür. 11

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: XI, NO: 29)

Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: XI, NO: 29) 9 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26842 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: XI, NO: 29) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM

VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 TEBLİĞ

10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 TEBLİĞ 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİ İLE BU BEDELLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EL KİTABI

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİ İLE BU BEDELLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EL KİTABI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİ İLE BU BEDELLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EL KİTABI İlgili Mevzuat Kurumumuzdan

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında;

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kv ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

YÖNETMELİK. ç) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kv ve altındaki hatlar üzerinden naklini, 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1) 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İstanbul, 14 Mart 2008 2008/1446

İstanbul, 14 Mart 2008 2008/1446 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARININ ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BORÇLANMA ARAÇLARININ ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar BORÇLANMA ARAÇLARININ ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, borçlanma araçlarının ihracında uyulması

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.2)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.2) 27 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28834 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞI TEBLİĞİ (II-5.2) BİRİNCİ BÖLÜM

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞI TEBLİĞİ (II-5.2) BİRİNCİ BÖLÜM 28 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28691 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞI TEBLİĞİ (II-5.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan :

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan : 13 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28676 Sermaye Piyasası Kurulundan : TEBLİĞ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA DEĞİŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA DEĞİŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA DEĞİŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç (1) Bu

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 7 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26606 YÖNETMELİK Hatırlatma: Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik,

Detaylı

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI ĠTHALAT VE ĠHRACAT YÖNETMELĠĞĠ (TASLAK) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĠK PĠYASASI ĠTHALAT VE ĠHRACAT YÖNETMELĠĞĠ (TASLAK) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĠK PĠYASASI ĠTHALAT VE ĠHRACAT YÖNETMELĠĞĠ (TASLAK) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında; elektrik enerjisi ithalatı

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

BANKALARIN LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI HESAPLAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

BANKALARIN LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI HESAPLAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28948 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI HESAPLAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-28/6/2012 tarihli

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber

SERMAYE PİYASASI KURULU. Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 4 1.Fon Türlerine İlişkin Esaslar... 5 1.1. Karma Şemsiye Fon... 5 2. Fon Unvanına İlişkin Esaslar... 5 3. Fon Türlerine

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2013-49)

SİRKÜLER RAPOR (2013-49) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin

Detaylı