Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi"

Transkript

1 I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 6-8 Ekim 11, Kahramanmaraş KSÜ Doğa Bil. Der., Özel Sayı, 1 KSU J. Nat. Sci., Special Issue, 1 Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi Nuray MISIR 1, Mehmet MISIR 1, Cemile ÜLKER 1 1 KaradenizTeknikÜniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü 618-Trabzon ÖZET: Bölgesel ve küresel karbon döngüsünü etkileyerek küresel iklim değişikliğinde önemli rol oynayan ormanlar, fotosentez ve solunum ile doğrudan atmosferdeki karbon miktarını değiştirmekte, toprak ve vejetasyonda büyük miktarda karbon depolamaktadırlar. Ormanlar içinde karbonun depolandığı havuzlar, toprak altı biyokütle ile ağaç, ağaççık, diri ve ölü örtü, ölü odun ve toprak organik karbonu olarak gösterilmektedir. Biyokütleve karbon depolama ile ilgili çalışmalar, çalışma kolaylığı açısından toprak üstü ile sınırlı tutulmakla birlikte toprak üstü biyokütle bileşenlerinden ölü odun, ölü ağaç ve ölü örtü gibi bileşenler dahi dikkate alınmamaktadır. Toprakaltı biyokütle ve köklerde depolanan karbon çalışma zorluğu bakımından sıkça ihmal edilmektedir. Oysa toprak üstünde bitkiler sadece ışık için rekabet ederken, toprak altında su ve birçok bitki besin elementi için rekabet etmektedirler. Bu çalışmada ormanların ekosistem bazında toprak üstü; ağaç, ölü odun, diri örtü ve toprak altı olarak kök biyokütle miktarı ile biyokütle içerisindeki karbon depolama kapasitesinin hesaplanmasına ilişkin kavramsal çatısı oluşturulmuştur. Anahtar Sözcükler: orman, biyokütle, karbon depolama. Determination of Carbon Storage Capacity ABSTRACT: Forest ecosystem plays very important role in the global carbon cycle because they store a large amount of carbon in vegetation biomass and soil. Forest biomass and soil sare considered to have a large potential for temporary and long-term carbon storage. Biomass is defined as the total quantity of live and dead organic matter, above and below the ground, expressed in tones of dry matter per unit area, such as hectare. Carbon is held in the soil as organic matter, humified material and in stable structures such as charcoal. In generally, carbon stored in above-ground biomass has been considered in studies on carbon storage, but belowground has been ignored. Forest stores about 8% of all above-ground and 4% of all below-ground terrestrial organic carbon (IPCC, 1). Not only standing live trees but also carbon stored in dead organic matter (woody debris and litter), understory vegetation are calculated in calculation of carbon storage in above-ground biomass. In this study, the frame work relation to the capacity of carbon storage of forest on the basis of ecosystem determined above ground such as tree, dead wood and weeds capacity and below ground such as roots in biomass is presented. Keywords: forest, biomass, carbon sequestration. GİRİŞ İnsanoğlu doğayla tanıştığı ilk günden itibaren kendisine sunulan hizmetlerden ve doğal kaynaklardan başlangıçta bilinçsiz bir şekilde faydalanırken, daha sonraları çeşitlenerek artan istek ve hizmetlerini belirli bir plan halinde düzenleyerek faydalanmıştır. Ancak, sanayileşme, çarpık kentleşme, yanlış arazi kullanımı ve insan nüfusunun hızla artmasıyla ortaya çıkan doğa tahribatı ve çevresel problemler insan yaşamını çıkmaza sürüklemiş ve hayati bir sorun haline getirmiştir.6'lı yıllara kadar ormanların sadece odun üretimi üzerinde durulmuş, ancak yaşanılan bu olumsuzluklar ile ormanların daha birçok hizmet sunduğu anlaşılmıştır. Ormanlar, odun üretimi, toprak koruma, su üretimi, yaban hayatı, rekreasyon, biyolojik çeşitlilik, klimatik ve toplum sağlığı gibi birçok hizmeti bünyesinde bulundurmaktadır. Son zamanlarda küresel ısınma olgusuyla birlikte meydana çıkan ormanların karbon depolama kapasitesi de bu hizmetler içinde önemli bir yere sahiptir. Küresel ısınmanın sebebi olarak endüstrileşme ve arazi kullanım değişiklikleri sonucu atmosfere salınan CO miktarının artması gösterilmektedir, çünkü sanayi Sor. Yazar: Ülker, C., devrimiyle birlikte endüstride, taşıtlarda ve ısınmada enerji kaynağı olarak fosil yakıtların kullanılması, insanların tarım ve şehirleşme için yeni yerleşim yerleri açması ve yakacak odun kullanımıyla ormanları tahrip etmesi sonucu atmosferdeki sera gazlarınınve özellikle de CO 'inmiktarı artmıştır. Sera gazı olarak bilinen bu gazların başlıcaları; karbondioksit, metan, azot oksitler, ozon, kloroflorokarbon ve su buharıdır. CO ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artış, atmosferin ısısının yükselmesine sebep olmaktadır. Bu da küresel ısınma olarak ifade edilir. Küresel ısınma, insanlar tarafından üretim veya tüketim esnasında atmosfere salınan karbondioksit ile metan gibi zararlı gazların yeryüzü ısısını artırması olarak açıklanmaktadır. Global iklim değişiminin nedenleri üzerine yapılan araştırmalar, bu konuda iki önemli faktörün etkili olabileceğini ortaya koymuştur. Bunlar; dünya yörüngesinde gözlenen küçük ölçekli sapmalar ile, geçmişten günümüze süregelen doğa tahribatı ve aşırı kaynak tüketimi sonucu atmosfer yapısında gözlenen kompozisyon değişimidir. Küresel ısınma üzerinde CO nin etkisi %55-8 olarak tahmin edilmektedir. Bu yalın gerçek nedeniyledirki; atmosfer içindeki CO miktarını azaltmak için iki grup önleme

2 I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 6-8 Ekim 11, Kahramanmaraş KSÜ Doğa Bil. Der., Özel Sayı, 1 1 KSU J. Nat. Sci., Special Issue, 1 başvurulmaktadır. Birinci grup önlemler; kimi yasal düzenlemelerle sera gazlarını arttıran faaliyetlere sınır getirmek suretiyle atmosfere bırakılan CO miktarını düşürmektir (Asan, ). Sera gazlarının miktarının artmasında insan etkisinin olduğu 1994 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından da kabul görerek İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Marakeş Kararları'nda sonuca bağlanmıştır. Bu sözleşmeye imza koyan ülkeler, ormanlarındaki karbon bilançosuna bakarak, ülkelerinin sera etkisi üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini değerlendirmektedirler. Türkiye, Mayıs 4 tarihinde 189. ülke olarak bu sözleşmeye imza koymuştur. Türkiye nin; bu uluslararası antlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, öncelikle ormanlarındaki biyokütle miktarının değişimini ve bu kütle içerisindeki karbon miktarını, sonra da buna eşdeğer CO miktarını belirlemesi gerekmektedir (Özçelik 5) İkinci grup önlemler ise, mevcut orman kaynaklarını korumak ve ağaçlandırmak suretiyle yeni ormanlar kurarak CO tüketimini hızlandırmaktır (Asan 1995). Ancak, orman alanlarının genişletilmesi her zaman mümkün olmamakla birlikte, artan nüfustan kaynaklanan sosyal baskı sonucu dünyanın birçok yerinde orman alanlarında azalma gözlenmektedir. Bu sebeple yeni ormanlar kurmak uzun ve zahmetli olacağı için var olanı korumak ve iyileştirmek çözüm olarak görülmektedir. Dünyadaki en önemli karbon birikim alanları, atmosfer, karasal ekosistemler ve okyanuslardır. İnsanlar karbon depoları içerisinden karasal ekosistemlere yapmış oldukları müdahaleler ile küresel ısınmanın yavaşlatılmasında veya hızlanmasında etkin rol oynamaktadırlar. Karasal ekosistemler, canlılara sundukları yaşam ortamının genel konumuna, topoğrafyasına, toprak ve iklim gibi temel özelliklerine ve içlerinde barındırdıkları habitatların sistemin bütünü içindeki yerlerine, sayılarına ve oluşturdukları kompozisyon farklılıklarına bağlı olarak değişik şekillerde ortaya çıkmaktadır. ilk bakışta çok karışık ve karmaşık gözüken karasal ekosistemleri, içlerinde yaşayan canlılardan baskın olanların özelliklerine ve insan ile olan karşılıklı ilişkilerine bağlı olarak; orman, mera, tarım, sulak alan, kent alanı, diğer alanlar olmak üzere altı gruba ayırmak mümkündür (Asan 1995). Havadaki CO nin organik madde haline dönüşmesi, bitkilerin yaprak miktarına bağlıdır. Karasal ekosistemler içerisinde ormanlar, diğer bitki topluluklarına göre en fazla yaprak miktarına sahip olduklarından meralara ve tarımsal bitki topluluklarına oranla daha fazla CO tüketmektedir dolayısıyla küresel ısınmanın yavaşlatılmasında ormanlar ön plana çıkmaktadır. Karbon, ağaçların; gövdeleri, dalları yaprakları ve köklerinden oluşan canlı biyokütle ile ölü örtü, toprak organik maddesi ve diğer maddelerden oluşan cansız biyokütlenin yanısıra orman ürünlerinde depolanmaktadır (Zengin 7). Ormanlar birim alanda bağladıkları karbonun fazlalığı ve bağladıkları bu karbonu uzun yıllar bünyelerinde tutabilme özelliklerinden dolayı küresel ısınmanın önlenebilmesin de önemli potansiyele sahiptir. Tropik ormanlar yeryüzündeki en büyük karbon depolarıdır. Toplam karbon birikiminin %8 i tropik ormanlarda, %17 si ılıman zon ve % ü de boreal ormanlarda depolanmaktadır (Brown 1997). Orman ekosistemlerinin küresel ısınma üzerindeki etkileri, karbon birikimi araştırmaları ile ortaya konmaktadır. Ormanların karbon stokları ile karbon depolama kapasitelerinin belirlenmesinde biyokütle çalışmaları temel verileri oluşturmaktadır. Biyokütlenin toprak altı ve toprak üstü olmak üzere iki önemli bileşeni vardır. Toprak üstü ve toprak altı biyokütle tarım, orman ve çayır ekosistemlerinden faydalanmanın planlanmasında göz önünde bulundurulması gereken önemli değişkenlerdir. Toprak üstü biyokütle meşcere yaşı ve sıklığı, yağış, sıcaklık, enlem derecesi, fizyografik etmenler(yükselti, eğim, bakı, arazi yapısı) ve toprak gibi etmenlerden etkilenirken, toprak altı biyokütle ise bitki türü (yapraklı -ibreli, çalı, çayır vb.), bitki yaşı, toprak nemi, topraktaki bitki besin elementleri ve toprak tekstürü gibi etmenlerden etkilenmektedir (Cairns ve ark. 1997). Yapılan çalışma ile öncelikle orman ekosistemi içerisinde karbonun depolandığı ekosistem bileşenlerinin biyokütlelerinin bulunmasına yönelik kavramsal çatı oluşturulmuştur. Daha sonra da bu biyokütle içindeki karbon miktarı saptanmaya çalışılmıştır. MATERYAL Ekosistem içerisinde depolanan karbon miktarı, orman ekosistemini oluşturan meşcereler, meşcereler içerisinde bulunan ağaçlar, ölü-diri örtü, ölü odun kök ve toprak gibi çeşitli bileşenlerin ölçümünden elde edilen değerlerden faydalanılarak saptanır. Ağacın Depoladığı Karbonun Belirlenmesine İlişkin Yapılan İşlemler Toprak üstünde karbonun depolandığı en önemli havuz ağaçtır. Ağaçta depolanan karbon miktarının belirlenmesi için; ilgilenilen türün yayılış gösterdiği alanlarda her yaş sınıfında ve aynı yaş sınıfında da her yetişme ortamı verim gücünden örnek alanlar alınır. Her örnek alandan alanı temsil eden örnek ağaçlar seçilir. Seçilen ağaçların farklı çap ve boy basamağında, canlı, sağlıklı, tepesi sağlam, tek gövdeli olmasına özen gösterilir. Seçilen ağaçlar.m yükseklikten kesilerek seksiyonlara ayrılır ve her metrede çaplar ölçülür. Karbon analizlerinde kullanılmak üzere gövdenin ortasına rastlayan yerden gövde enine kesiti alınarak tartılır. Ağaç üzerindeki tüm dalların çapları, boyları ölçülür ve ağacı temsil eden bir dal örnek dal olarak alınarak gövdeden ayrılır, üzerindeki tüm yapraklar toplanarak ayrı ayrı tartılır.

3 I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 6-8 Ekim 11, Kahramanmaraş KSÜ Doğa Bil. Der., Özel Sayı, 1 KSU J. Nat. Sci., Special Issue, 1 Ölü-Diri Örtü ile Ölü Odunun Depoladığı Karbonun Belirlenmesine İlişkin Yapılan İşlemler Örnek alanlar içerisinde ağaçların yanı sıra farklı otsu ve odunsu türlerde bulunmaktadır. Buotsu ve odunsu türlerin depoladığı karbonun belirlenmesi için; her örnek alanda yeri rastgele yöntemle belirlenen noktalarda 1- adet 1x1 m boyutlarında örnekleme quadratları oluşturulur. Alana giren diri örtünün örnek alan içindeki örtme dereceleri belirlenir ve alan içinde bulunan diri örtüler toprak yüzeyinden kesilerek toplanır ve tartılır. Toprak yüzeyinde biriken ölü örtü miktarlarının belirlenmesi için yeri rastgele yöntemle belirlenen 4 noktada 5 x 5 cm boyutlarındaki örnekleme alanlarında ölü örtü organik maddesi mineral toprağa kadar toplanır. Ayrıca örnek alanlardaki ölü odun ve gövdelerden de örnekler alınarak tartılır. Toprak Altında Depolanan Karbonun Belirlenmesine İlişkin Yapılan İşlemler Toprak altı karbon depolama miktarının belirlenmesi için; kök örneklemesi yapılır. Kökler kılcal ( mm), ince ( 5 mm) ve kalın kök (5 1 mm) olarak sınıflandırılır. İnce köklerin belirlenebilmesi için kesilen ağaçlardan uzakta doğallığı bozulmamış yeri rastgele yöntemle belirlenen 4 noktada 6.4 cm çapında ve cm boyunda çelik boru kullanılarak örnekler alınır. Kalın kök örneklemesi için; kök örneği alınacak ağaç belirlenerek etrafında 6x18 cm ebatında kök çukurları açılır. Kök çukurunun bir köşesinin ağaca yakın olmasına özen gösterilir ve kök çukurunun köşeleri belirlenip üzerindeki ölü örtü kazma ile uzaklaştırılır. Belirlenen sınırların dışına taşmamaya dikkat edilerek toprak çukuru açılmaya başlanır. Laboratuarda Yapılan İşlemler Arazi çalışmaları sırasında alınan örnekler gerekli ölçüm ve analizlerin yapılması için laboratuara taşınır. Laboratuara getirilen gövde ve dal odunu örneklerinin yaş haldeki hacimlendirilmeleri yapılır. Örnek ağaçlarda yapılan seksiyon ölçümleri yardımıyla, her örnek ağacın toplam gövde hacmi bulunur. Daha sonra gövde, dal, kabuk ve ibre örnekleri kuru ağırlıklarının belirlenebilmesi için, kurutma fırınında 15± o C de değişmez ağırlığa gelmesi için gövde ve dal örnekleri 7 saat süre ile, ibre örnekleri ise 4 saat süre ile bekletilerek kurutulur ve örneklere ait kuru ağırlık değerleri tartılarak kaydedilir. Fırın kurusu haline gelen gövde kesitlerinin önce kabuklu ağırlığı ölçülür ve hacimlendirilmesi yapılır, daha sonra kabuk soyularak tekrar hacimlendirilir ve kabuk kuru ağırlığı ölçülür. Ölü-diri örtü ve diri odun örnekleride fırın kurusu hale getirilerek ağırlıkları ölçülür. Çelik silindirler kullanılarak alınan kök örnekleri 4 saat suda bekletildikten sonra yıkanarak topraklarından ve ölü örtüden arındırılır, yıkanan kökler kılcal ( mm), ince ( 5 mm) ve kalın kök (5 1 mm) diye üç sınıfa ayrılarak, kurutma fırınında 7 o C de 4 saat süreyle kurutulur. Gerekli ölçümler tamamlandıktan sonra gövde, dal, kabuk, sürgün, diri- ölü örtü, ölü odun ve kök örnekleri parçalanıp öğütülerek toz haline getirilir. Öğütme işleminin tamamlanmasının ardından ekosistem biyokütlesini oluşturan ağaç, diri- ölü örtü, ölü odun ve kök bileşenlerinde bulunan karbon miktarlarının belirlenmesi işlemine geçilir. Bunun için birçok firma tarafından üretilen temeli elementel analize dayanan çeşitli cihazlardan yaralanılır. YÖNTEM Ormanların küresel ısınma üzerindeki etkileri, ormanlardaki karbon birikimi araştırmaları ile ortaya konmaktadır. Orman ekosistemlerinde yer alan bir ağacın karbon birikimini belirlemek için, öncelikle o ağacın biyokütlesinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, çalışmada öncelikle ekosistem içindeki ağaç, diri-ölü örtü, ölü odun ve kök bileşenlerinin biyokütlesi daha sonra bu biyokütle içindeki karbon miktarı belirlenir. Yaş ağırlık mevsimden mevsime ve ağaç türüne göre değiştiği için kuru ağırlık tercih edilmektedir. Tüm örnek ağaçların ayrı ayrı ölçümleri yapılarak bulunan yaş ağırlıkları her bir ağacın her bir bileşeninin fırın kurusu ağırlığı olarak da belirlenmelidir. Ekosistem tarafından depolanan karbon miktarı matematiksel yöntemler yardımıyla belirlenir. Bileşenler tarafından tutulan karbonun sadece çap yada çap ve boy gibi parametreler ile olan ilişkisinin şekli belirlenir ve modeller geliştirilir. Karbon depolama denklemlerinin geliştirilmesinde Regresyon Analizi yöntemi kullanılır. Bu yöntemin amacı, örnek ağaçlarda yapılan ölçümlere göre tüm ağaç ve ağaç bileşenleri ile ölü-diri örtü ve ölü odun ve toprak tutulan karbonu göğüs çapı ve boy gibi kolay ölçülebilen parametreler ile tahmin etmektir. Ağacın gövde, dal, ibre ve kabuğundan oluşan, tek ağacın karbon depolama miktarının hesaplanmasında bağımsız değişken olarak sadece çap kullanılır. Ağaç boyunun modele dahil edilmesi modelin başarısını arttırmakla birlikte, ölçümü çok zaman almakta ve çoğu kez güvenilirlik düzeyi düşük ölçümler yapılmaktadır (Nogueira ve ark. 8). Kullanılabilir ve başarısının yüksek olmasından dolayı sadece çapı bağımsız değişken olarak kullanan diğer bir ifade ile tek girişli karbon depolama denklemleri geliştirilir. Ağaç bileşenlerine ait karbon depolama denklemlerinin oluşturulmasında Aşamalı Regresyon Analizi Yönteminden yararlanılır. Hesaplanan tek ağacın depoladığı karbon miktarı, ağaçların göğüs çapı (d 1. ) ile göğüs çapından çeşitli Değişkenler (d, lnd, ln d, ln 4 d, 1/d, 1/d ) türetilerek analize sokulur. Yapılan Aşamalı Regresyon Analizi sonucunda bağımlı değişkenlerle (gövde, dal, kabuk, ibrede depolanan karbon miktarı) en anlamlı bağımsız değişkenler saptanarak her bir

4 I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 6-8 Ekim 11, Kahramanmaraş KSÜ Doğa Bil. Der., Özel Sayı, 1 KSU J. Nat. Sci., Special Issue, 1 biyokütle bileşeni ve toplam ağaç biyokütlesi için karbon depolama denklemleri geliştirilir. Ölü-diri örtü ve ölü odun karbon miktarının belirlenmesi için, öncelikle örneklerin kuru ağırlıkları ait oldukları ölü ya da diri örtü ve ölü odunun hacmi ile ilişkiye getirilerek her öğenin biyokütlesi bulunur, öğenin örneklendiği alan ile de ilişkiye getirilerek hektardaki ölü ve diri örtü ile ölü odun biyokütlesi bulunur. Karbon analizlerinin yapıldığı cihazda sonuçlar ağırlık (mg) ve yüzde (% ) şeklinde elde edildiğinden öğelerin fırın kurusu ağırlıkları içerdikleri karbon yüzdeleriyle ilişkiye getirilerek depoladıkları karbon miktarı bulunur. Kalın, ince ve kılcal kök kütlesinin depoladığı karbon miktarının belirlenmesi için kurutularak öğütülen kök örneklerinde karbon analizi yapılır ve kök kütlesinin karşılık geldiği karbon miktarı belirlenir. BULGULAR Ekosistem bileşenlerinin içindeki karbonun belirlenmesi için öncelikle biyokütlenin belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, türe ait karbon denklemlerinin geliştirilmesi durumunda ise biyokütlenin belirlenmesine gerek bulunmamaktadır. Ağaç göğüs çapının ya da göğüs çapı ve boyunun ölçülmesi ile karbon miktarı tahmin edilebilecektir. Tek girişli gövde biyokütle tablolarının oluşturulması için çeşitli türler için çoğunlukla geliştirilen modeller Çizelge 1'de verilmiştir. Çizelge 1. Tek ağaç bileşenlerine ait en çok kullanılanbiyokütle ve karbon depolama modelleri Biyokütle Bileşeni Biyokütle Modelleri Karbon Modelleri Gövde Odunu y b d y b b Dal odunu ny nb n d1. y b d1, İbre ny nb n d1. y b b Kabuk ny nb nd1. y b b Tüm biyokütle ve karbon miktarları göğüs çapı ile doğru orantılı olarak değişmekte, diğer bir ifade ile göğüs çapı arttıkça tek ağacın tüm biyokütle ve karbon miktarları artmaktadır. Geliştirilen karbon depolama modelleri kullanılarak örnek ağaçların alındığı en düşük çap değerinden en yüksek çap değerine kadar olan çaplarda, tek ağaca ilişkin toplam biyokütle içerisindeki karbon miktarları hesaplanır. TARTIŞMA ve SONUÇLAR Tek girişli biyokütleve karbon depolama tablolarının oluşturulması için Regresyon Analizi yardımıyla tek ağaç bileşenlerineait veriler göğüs çapı (d 1. ) ve göğüs çapından türetilmiş çeşitli bağımsız değişkenler ( d, nd, n d,..) ile ilişkiye getirilmiş ve yeni denklemler oluşturulmaktadır. Çeşitli bağımsız değişkenler kullanılarak elde edilen tek girişli biyokütle denklemlerinin her biri denklemlerden bağımsız bir veri grubu ile (kontrol verileri) denetlenir ve.5 önem düzeyi ile seçilen tüm biyokütle denklemlerinin örnek ağaçların seçildiği bölge için uygun olup olmadığı araştırılmalıdır. Dünyada karbon depolama kapasitesinin belirlenmesine yönelik çalışmalar farklı türler için birçok araştırıcı tarafındanda yapılmış ve çeşitli modeller geliştirilmiştir (Çizelge ). Mund (), tarafından Norveç Ladininde yaptığı çalışmada, Norveç Ladininin ilk yaşlarda hızlı bir biyokütle ve karbon depoladığını belirlemiştir. Depolanan toplam karbonun %7'si yapraklarda ve gövdenin üst kısımlarındadır. Kabuk kuru ağırlığının karbon içeriğinin %47-56 arasında değiştiğisonucuna varmıştır. Çizelge. Yaygın türler için geliştirilmiş karbon depolama modelleri Ağaç Türü Modeller Pinus sylvestris y b d1, Picea orientalis Pinus pinaster y b d y b Populus ssp. y b d Ulmus ssp. y b d Piceas sp. y b d Pinus armandii y b d Cunning hamialanceolata b h d1, y b d

5 I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 6-8 Ekim 11, Kahramanmaraş KSÜ Doğa Bil. Der., Özel Sayı, 1 Peichl (6), tarafından yapılan bir çalışmada 15, ve 65 yaşlarındaki Pinus strobus meşcerelerin toplam gövde kütlesinin %4, 65, 85 inin karbon olduğu ve köklerde depolanan karbon miktarının ileri yaşlarda daha yüksek olduğunu saptamıştır. Toprak altı biyokütlenin toprak üstü biyokütleye oranı eşit yaşlı meşcereler için.4 olarak belirlenmiştir. Yen ve Huang (6), tarafından yapılan çalışmada, Tayvan da yayılış 4 KSU J. Nat. Sci., Special Issue, 1 gösteren Çin Göknarı türünün yaprağında, dalında ve gövdesinde depolanan karbonun % , % ve % arasında değiştiği belirlenmiştir. İbreli ağaç türlerinde tek ağaç bileşenleri içerisinde en yüksek oranda ibrede ve daha sonrasında sırasıyla dal, kabuk ve en az miktarda da gövdede karbonun depolandığı belirlenmiştir (Çizelge ). Çizelge. Çeşitli çalışmalara ait karbon yüzde değerleri Ağaç Türü Araştırıcı Gövde (%) Dal (%) İbre(%) Kabuk (%) Pinus sylvestris Yavuz ve diğ. (1) Picea orientalis Mısır ve diğ. (1) Pinus sylvestris Tolunay (9) 51, Pine Laiho ve Laine (1997) Birch Laiho ve Laine (1997) Spruce Laiho ve Laine (1997) Pinus pinaster Pinus strobus Pinus strobus Peichl (6) Ağaç bileşenlerindeki (dal, sürgün ve ibre) karbon miktarı, tepe üzerinde örneklemenin yapıldığı yere göre değişmektedir. Ağaç biyokütlesi içerisinde en büyük bölümü gövde odunu oluşturmaktadır. Bu nedenle, ağaçta depolanan toplam karbon miktarının da en büyük kısmı gövde odununda yer almaktadır. Sarıçam türünün ülke genelindeki büyümesini ve karbon depolamasını araştıran Yavuz ve diğ., (1) ile Bolu daki genç meşcerelerinin karbon depolamasını çalışan Tolunay (9) tarafından yapılan çalışmalarda oranları sırasıyla, sarıçam türü için bu değer % 6. ve %7. olarak elde edilmiştir. Finlandiya da Pinus sylvestris ağaç türünde yapılan diğer bir çalışmada ise gövde odununda depolanan karbon miktarının toplam toprak üstü karbon miktarının % 45.4 % 7.1 i arasında olduğu belirlenmiştir (Laiho ve Laine 1997). Türkiye karmaşık iklim yapısı içinde, özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak, görülebilecek bir iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden birisidir. Doğal olarak üç tarafından denizlerle çevrili olması, arızalı bir topografyaya sahip olması ve orografik özellikleri nedeniyle, Türkiye nin farklı bölgeleri, iklim değişikliğinden farklı biçimde ve değişik boyutlarda etkilenecektir (Öztürk ). Bu nedenlerle ormanlarımızın karbon depolama kapasitelerinin belirlenmesi, zaman içinde karbon depolama kapasitesindeki değişimlerinin nasıl olduğu, planlama ünitelerine göre karbon depolama kapasitesinin nasıl değiştiği, yapılan müdahalelerin karbon depolama kapasitesini nasıl etkilediğini en hızlı ve pratik şekilde belirlemek büyük önem taşımaktadır. KAYNAKLAR Altuntaş, C. ve Çorumluoğlu, Ö.. Uzaktan Algılama Görüntülerinde Digital Görüntü İşleme ve RS Image Yazılımı, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde. Yıl Sempozyumu, Ekim, Konya, Bildiriler Kitabı, 44. Asan, Ü Global İklim Değişimi ve Türkiye Ormanlarında Karbon Birikimi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 45(1-): - 7,. Asan, Ü., Destan, S., Özkan, Y.U.. İstanbul Korularının Karbon Depolama, Oksijen Üretme ve Toz Tutma Kapasitesinin Kestirilmesi, Orman Amenajmanı'nda Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, Nisan, İstanbul, Bildiriler Kitabı, Asan, Ü. 7. Küresel İklim Değişiminin tanımı ve Karasal Ekosistemler Üzerindeki Olası Etkileri, Küresel İklim Değişimi ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormanlar Sempozyumu, 1-14 Aralık, İstanbul. Ateş, S., Akyıldız M., Vurdu H., Akgül M. 7. Türkiye de Orman Kesim Artıkları ve Değerlendirilmesi, Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:7 No:1 ISSN Kastamonu Brown, S Ormanlar ve İklim Değişikliği: Karbon Rezervi Olarak Ormanlık Alanların Rolü, XI. Dünya Ormancılık Kongresi Bildirileri, Cilt:1, s.89-1, 1- Ekim, Antalya. Cairns, M.S., Brown, E.H., Boumgardner G Root Biomass Allocation in The World s Up land Forests, Oecologia, 111: Çevre ve Orman Bakanlığı, 6. Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (Land Use, Land-Use Change and Forestry-LULUCF)

6 I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 6-8 Ekim 11, Kahramanmaraş KSÜ Doğa Bil. Der., Özel Sayı, 1 5 KSU J. Nat. Sci., Special Issue, 1 Çalışma Grubu Raporu, Çevre ve Orman Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara. Esat, K. 5. Uydu Görüntüleri ve Jeolojideki Kullanımına Genel Bir Bakış, Mavi Gezegen Popüler Yerbilimi Dergisi, 6-4. Gülsunar, M. 11. Ormanların Karbon Depolama Kapasitesinin Uzaktan Algılama Yöntemi ile Belirlenmesi ( Düzdağ Orman İşletme şefliği örneği), Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. IPCC. 1. Third Assessment Report Climate Change, Working Group I, Inter govermantel Panel on Climate Change. Karahalil, U. 9. Korunan Orman Alanlarında Amenajman Planlarının Düzenlenmesi (Köprülü Kanyon Milli Parkı Örneği), Doktora Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Laiho, R., Laine, J Tree Stand Biomass and Carbon Content in an Age Sequence of Drained Pine Mires in Southern Finland. Forest Ecology and Management, 9, Mund, M.,Kummetzb, M., Heina, G.A., Schulze, D.. Growth and Carbon Stocks of a Spruce Forest Chronosequence in Central Europe, Forest Ecology and Management. Özçelik, R. 5. Değişik Statülerdeki Bazı Korunan Alanlarda Karbon Depolama ve Oksijen Üretiminin Tahmini, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-1, Öztürk, K.. Küresel iklim Değişikliği ve Türkiye'ye Olası Etkileri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1): Peichl, M., Arain, M.A. 6. Above and Below ground Ecosystem Biomass and Carbon Pools in an Age-sequence of Temperate Pine Plantation Forests, Agricultural and Forest Meteorology, 14: 51-6 Saraçoğlu, N. 6. Enerji Ormancılığının Kırsal Kalkınmaya Katkısı, Ormancılıkta Sosyo- Ekonomik Sorunlar Kongresi. Saraçoğlu N. 8. Biyokütleden Enerji Üretiminde Enerji Ormancılığının Önemi, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES Aralık 8, İstanbul. Topal, M., Arslan I. 8. Biyokütle Enerjisi ve Türkiye, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES Aralık 8, İstanbul. Yen, T.M., Lee, J.S. 11. Comparing Above ground Carbon Sequestration Between Moso bamboo (Phyllostachys heterocycla) and China fir (Cunning hamialanceolata) Forests Based on the Allometric Model.

Enstitü Yayın Nu: 6 ISBN 978 605 393 120 1

Enstitü Yayın Nu: 6 ISBN 978 605 393 120 1 Enstitü Yayın Nu: 6 ISBN 978 605 393 120 1 SÜNDİKEN DAĞLARI NDAKİ (ESKİŞEHİR) SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) MEŞCERELERİNDE KARBON BİRİKİMİNİN BELİRLENMESİ (ODC: 180) Determination of carbon sequestration

Detaylı

KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKOĞLU PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ DETERMINING CARBON STOCK: A CASE STUDY FROM TÜRKOĞLU PLANNING UNIT

KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKOĞLU PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ DETERMINING CARBON STOCK: A CASE STUDY FROM TÜRKOĞLU PLANNING UNIT Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Özel Sayı, 69-76 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKOĞLU PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ Fatih SİVRİKAYA 1*, Nuri BOZALİ

Detaylı

Bolu-Aladağ daki Genç Sarıçam Meşcereleri için Oluşturulan Bitkisel Kütle Denklemleri ve Katsayıları

Bolu-Aladağ daki Genç Sarıçam Meşcereleri için Oluşturulan Bitkisel Kütle Denklemleri ve Katsayıları Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University 2012, 62(2):97-111 Bolu-Aladağ daki Genç Sarıçam Meşcereleri için Oluşturulan Bitkisel Kütle Denklemleri ve Katsayıları Doğanay Tolunay İ.Ü. Orman

Detaylı

Orm. Müh. Kenan İNCE

Orm. Müh. Kenan İNCE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE KARBON DEPOLAMA MİKTARININ BELİRLENMESİ (Artvin Örneği) YÜKSEK LİSANS TEZİ Orm. Müh. Kenan

Detaylı

HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. BU KONGRE, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, ISPARTA VALİLİĞİ, ISPARTA BELEDİYESİ, ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI, ISPARTA TİCARET BORSASI VE T.C. MERKEZ BANKASI HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. T.C SÜLEYMAN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Necati ŞİMŞEKLİ KARAPINAR RÜZGÂR EROZYONUNU ÖNLEME ALANININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ/TOPRAK YÖNETİMİ PLANININ GELENEKSEL YAPININ PERSFEKTİFİNDE

Detaylı

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması 22 Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması Uzay KARAHALİL*, Selahattin KÖSE, Durmuş Ali ÇELİK, Ali KÜÇÜMEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 ISSN:1302-3624 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.32) The Plan of Forest Fire Extinguish Foundation

Detaylı

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR TEBLİĞ

Detaylı

Karbon Depolama Kapasitesinin Landsat Etm+ Uydu Görüntüsüyle Belirlenmesi

Karbon Depolama Kapasitesinin Landsat Etm+ Uydu Görüntüsüyle Belirlenmesi Karbon Depolama Kapasitesinin Landsat Etm+ Uydu Görüntüsüyle Belirlenmesi Mehmet MISIR 1, Nuray MISIR 2, Alper BULUT 3 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, 61080-Trabzon

Detaylı

ENERJİ ORMANCILIĞININ KIRSAL KALKINMAYA KATKISI

ENERJİ ORMANCILIĞININ KIRSAL KALKINMAYA KATKISI ENERJİ ORMANCILIĞININ KIRSAL KALKINMAYA KATKISI NEDİM SARAÇOĞLU * ÖZET 1970 li yıllarda ortaya çıkan enerji krizinden sonra, tüm dünyada yenilenebilir çevre dostu yeni enerji kaynaklarının araştırılması

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute Enstitü Yayın No : 71 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. ARTVĐN ÇORUH ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORMAN MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ARDAHAN YALNIZÇAM VE MERKEZ YÖRESĐNDE SAF SARIÇAM

T.C. ARTVĐN ÇORUH ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORMAN MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ARDAHAN YALNIZÇAM VE MERKEZ YÖRESĐNDE SAF SARIÇAM T.C. ARTVĐN ÇORUH ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORMAN MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ARDAHAN YALNIZÇAM VE MERKEZ YÖRESĐNDE SAF SARIÇAM MEŞCERELERĐNĐN TOPRAK ÖZELLĐKLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI Işıl Şirin SELÇUK ANKARA BAROSU YAYINLARI ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır

Detaylı

Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi, Ekim 2011

Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi, Ekim 2011 Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi, Ekim 2011 Bu strateji, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, UNDP Türkiye ve WWF-Türkiye işbirliğinde yürütülen Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN TOPRAĞININ BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKT - DR - 2014-0002 SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

Detaylı

Biyokütle Enerjisi İçin Yetiştiriciliğin Etkileri Konusunda Araştırmalar II.

Biyokütle Enerjisi İçin Yetiştiriciliğin Etkileri Konusunda Araştırmalar II. Biyokütle Enerjisi İçin Yetiştiriciliğin Etkileri Konusunda Araştırmalar II. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Cilt: 3, Sayı: 1, Haziran 2011, 9-24 Biyokütle Enerjisi İçin Yetiştiriciliğin Etkileri

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

YEŞİL YAPI KONSEPTİNE GENEL BİR BAKIŞ

YEŞİL YAPI KONSEPTİNE GENEL BİR BAKIŞ YEŞİL YAPI KONSEPTİNE GENEL BİR BAKIŞ Aysun SEVEN 1,Bülent TOPBAŞLI 2, Bahtiyar DURSUN 3 ÖZET Günümüzdeinsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisi enerjidir. Üretim sektöründe büyümeden dolayı enerjiye

Detaylı

Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya

Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya Korunan Alanlar ve Ekoturizm Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya diğer etkili yollarla yönetimi

Detaylı

TEKNİK BÜLTEN NO: 35

TEKNİK BÜLTEN NO: 35 Bakanlık Yayın No : 300 Müdürlük Yayın No : 46 ISSN 1300-9508 İZMİR İLİNDE ORMAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN İŞLEV ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ Determination of the Function Priorities of Forest Resources in İzmir

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 30, TEMMUZ - 2014, S.97-125 DOI:

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 30, TEMMUZ - 2014, S.97-125 DOI: MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 30, TEMMUZ - 2014, S.97-125 DOI: 10.14781/MCD.2014308146 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ENERJİ COĞRAFYASI AÇISINDAN

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

ULUSAL ÇÖLLEŞME VE EROZYON ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL ÇÖLLEŞME VE EROZYON ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL ÇÖLLEŞME VE EROZYON ARAŞTIRMA MERKEZİ D.Ali ÇARKACI Çetin PALTA Ufuk KARADAVUT ÖZET Değişen iklim şartları önümüzdeki yıllarda daha belirgin olarak kendini gösterecek, hem bizlerin hem de çevremizin

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-69-7 YAYIN NO: KB: 2872 - ÖİK: 722 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 19, 52-62 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Cem KÜÇÜKSAYAN

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı