YEŞİL HAVAALANI PROJESİ İNCELEME FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEŞİL HAVAALANI PROJESİ İNCELEME FORMU"

Transkript

1 YEŞİL HAVAALANI PROJESİ İNCELEME FORMU KURUM/KURULUġUN ADI:... KURUM/KURULUġUN BULUNDUĞU HAVAALANI:. MAHALLĠNDE YAPILAN ĠNCELEME TARĠHĠ:.. "YeĢil Havaalanı Projesi" kapsamında, yukarıda bilgileri yer alan Kurumun/KuruluĢun faaliyetleri, belirtilen tarihte/tarihlerde SHGM yetkilisi/yetkilileri tarafından incelenmiģ olup, yapılan inceleme neticesinde aģağıda yer alan hususlar tespit edilmiģtir. Bu form, iki nüsha olarak Kurum/KuruluĢ yetkilisi/yetkilileri ile SHGM yetkilisi/yetkilileri tarafından karģılıklı olarak imzalanmıģtır. SHGM YETKĠLĠSĠ /YETKĠLĠLERĠ KURUM/KURULUġ YETKĠLĠSĠ /YETKĠLĠLERĠ SORULAR (KISALTMALAR: E: EVET, H:HAYIR, U:UYGULANMIYOR REF.: AÇIKLAMA NO.) AÇIKLAMALARIN DETAYLARI, BU FORMUN SONUNDA NUMARALANDIRILARAK VERĠLMĠġTĠR. TÜM KURULUŞLAR İÇİN MAHALLİNDE İNCELENECEK HUSUSLAR Çevre politikası, Kurum/KuruluĢ içerisinde ve çalıģma alanlarında, tüm kullanıcılar tarafından görülebilecek Ģekilde muhtelif bölgelere asılmıģ mı? Çevre politikasının muhtelif bölgelere asılmıģ nüshaları üzerinde, çevre sorumlusunun iletiģim 2 bilgileri yer alıyor mu? Çevre amaçları, Kurum/KuruluĢ içerisinde ve çalıģma alanlarında, tüm kullanıcılar tarafından 3 görülebilecek Ģekilde muhtelif bölgelere asılmıģ mı? Çevre amaçlarının muhtelif bölgelere asılmıģ nüshaları üzerinde, çevre sorumlusunun iletiģim 4 bilgileri yer alıyor mu? 5 Her depolama alanında geçici depolama ile ilgili kayıt çizelgesi bulunuyor mu? 6 Çevre sorumlusunda geçici depolama ile ilgili kayıt çizelgesi bulunuyor mu? Geçici depolama ile ilgili kayıt çizelgesi (Depolama tarihi, depolamayı yapan kiģi, atık miktarı, 7 Kurum/KuruluĢ ve/veya SHGM ile diğer ilgililer tarafından gerekli görülebilecek diğer hususlar ile ilgili bilgiler) hususlarını içeriyor mu? 8 Geçici depolama ile ilgili kayıt çizelgesi tablo Ģeklinde düzenlenmiģ mi? 9 Geçici depolama ile ilgili kayıt çizelgesi depolama alanlarında doldurulmuģ mu? 0 Geçici depolama ile ilgili kayıt çizelgesi çevre sorumlusu tarafından da doldurulmuģ mu? Kapsamına girdiği yönetmelik ve/veya diğer mevzuat hükümlerinde azami geçici depolama süreleri belirtilmiģ tüm atıkların geçici depolama alanlarında, söz konusu süreler, depolamayı gerçekleģtiren kiģilerin rahatlıkla görebileceği büyüklükte yazılarla belirtilmiģ mi? (Örneğin: Akümülatörler 90 gün, 000 kg ve üzeri tehlikeli atıklar 6 ay, Ömrünü tamamlamıģ lastikler 60 gün) Azami geçici depolama süreleri belirlenmiģ atıkların geçici depolanmasında söz konusu sürelerin aģılmaması sağlanıyor mu? Geçici depolama alanlarında, miktarların tespit edilebilmesi için Kurum/KuruluĢ tarafından gerekli tertibatın/düzeneğin kurulması sağlanmıģ mı? Proje kapsamında tanımlanmamıģ atıklar (diğer atıklar) hakkında uygulamalar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmıģ mı? Kurum/KuruluĢ tarafından atıkların kaynağında ayrıģımlarının sağlıklı bir Ģekilde yapılabilmesi için (farklı atık toplama kutuları, konteynırları vb. konulması; broģür asılması vb.) gerekli tedbirler alınmıģ mı? Teslim edilen toplam atık miktarları gösteren tüm teslim-tesellüm belgeleri ve/veya Ulusal Atık TaĢıma Formları dosyalanmak suretiyle muhafaza ediliyor mu? Sayfa / 8

2 (Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik Madde-5) Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliģtirilmesi ve kullanılması sağlanmıģ mı? (Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-4) Katı atık içinde zararlı madde bulundurulmaması sağlanıyor mu? (Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) Çöp biriktirme kapları, çevrenin sağlığını bozmayacak Ģekilde kapalı olarak muhafaza ediliyor mu? (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde-) Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde, kaynağında ayrı toplanması, taģınması, ayrıģtırılması konularında teknik ve idari standartlar oluģturulmuģ mu? (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde-26) Ambalaj atıkları, diğer atıklardan ayrı olarak biriktiriliyor mu? (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde-29) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü ekipman mavi renkli, sadece cam ambalaj atıklarının ayrı toplanması için kullanılan kumbaralar yeģil ve/veya beyaz renkli olacak Ģekilde düzenlemeler yapılmıģ mı? (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde-29)Ambalaj atıkları ayrı toplama poģetleri ve kumbaraların üstünde, ayrı toplanacak ambalaj atıkları ile atılmayacak atık türleri Ģekil ve yazı ile açıkça belirtilmiģ mi? (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Atık akümülatörler için geçici depolama alanı oluģturulmuģ mu? (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Atık akümülatörlerin geçici depolama alanında doksan günden fazla tutulmaması sağlanıyor mu? (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Depolama zemininin sızdırmazlığı için depolama yerinin zeminini beton veya asfalttan oluģturarak aside karģı dayanıklı olması, duvarlarının aside karģı dayanıklı boya ile boyanması sağlanmıģ mı? 27 (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Sızdırma ve akıntı yapmayan akümülatörlerin beģ adedinden fazlasının üst üste koyulmaması, sızdıran akümülatörlerin ise tek tek onsekiz litrelik sızdırmaz polipropilen kaplarda bulundurulması sağlanıyor mu? (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Toplanan atık akümülatörlerin kayıtları tutularak, üreticiye bildiriliyor ve geçici depolama veya lisanslı taģıyıcılara veya lisanslı geri kazanım tesislerine belgeli olarak teslim ediliyor mu? (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-3) Atık piller evsel atıklardan ayrı toplanıyor mu? (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-3) Akümülatörü değiģtirilen araçların eski akümülatörleri, akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satıģını yapan iģletmeler ve araç bakımonarım yerlerini iģletenlerin oluģturduğu geçici depolama yerlerine ücretsiz teslim ediliyor mu? Eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör alınması halinde depozito ödeniyor mu? (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-3) Güç kaynakları ve trafolarda kullanılan akümülatörlerin, atık haline geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar saha içinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletilmemesi sağlanıyor mu? (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-7) Ayda bin kilogramdan fazla atık üretiliyorsa, gerekli tedbirler alınarak atıkların altı ayı geçmemek üzere geçici depolanması sağlanıyor mu? (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-9)Atığın gönderileceği lisanslı geri kazanım ya da bertaraf tesisinin istemiģ olduğu uluslararası kabul görmüģ standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapılıyor mu? Sayfa 2 / 8

3 34 35 (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-9)Ek-8'de (Bu formun Ek-'inde) yer alan atık beyan formu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri içerecek Ģekilde doldurulup, iki ay içinde valiliğe gönderiliyor mu? [Ayrıca, Ek-7'de (Bu formun Ek-2'sinde) yer alan atık tanımlama kodunu kullanılmıģ mı? Bir yıl boyunca bir nüshasını saklanıyor mu?] (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-9) Atık depolanması veya bertarafının tesis dıģında yapılması durumunda, Ek-9A/B'deki bilgileri içeren taģıma formu [Ulusal Atık TaĢıma Formu (UATF)] dolduruluyor mu? 36 (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-9) Atıkların fabrika sınırları içerisinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleģtirilmiģ sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüģ standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza edilmesi, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer verilmesi, depolanan maddenin miktarının ve depolama tarihinin konteynırlar üzerinde belirtilmesi, (konteynırların hasar görmesi durumunda atıkların, aynı özellikleri taģıyan baģka bir konteynıra aktarılması), konteynırların devamlı kapalı kalması, atıkların kimyasal reaksiyona girmeyecek Ģekilde geçici depolanması sağlanıyor mu? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-5) Farklı kategorilerdeki atık yağların birbiriyle karıģtırılmaması amacıyla, atık yağların kategori tespiti yapılmıģ mı? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-7) Ek-2 de (Bu formun Ek-3'ünde) yer alan atık yağ beyan formları doldurularak Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne gönderiliyor mu? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-9) (Bu formun Ek-6'sında yer alan)5. maddeye uygun olarak atık yağ analizleri yapılmıģ veya yaptırılmıģ mı? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-9) Atık yağlar, kategorilerine göre ayrı ayrı (Bu formun Ek-6'sında yer alan)8. maddede belirtilen Ģekilde geçici depolanıyor mu? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-9) (Bu formun Ek-6'sında yer alan)26. maddeye göre kayıtlar (atık yağ beyan formu, analiz belgesi ve UATF) tutuluyor mu? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8,20) Tesis alanının atık yağ ile temasta olan kısımlarında (örneğin geçici depolama alanlarında) zemin geçirimsizliğinin sağlanması amacıyla kalınlığı en az 25 cm olan betonarme zeminin ve havuzlama yan duvarlar içlerinin, dökülmelere karģı geçirimsizliğini sağlamak amacıyla epoksi boya, geomembran ve benzeri tecrit malzemesi ile kaplanmıģ mı? Atık kabul alanı yağmura karģı korunuyor mu? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) Geçici depolama alanlarında farklı kategorideki atık yağlar için farklı tank/konteynır kullanılıyor mu? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) Geçici depolama alanlarında bulunan atık yağ geçici depolama tankları/konteynırları göstergeli, aģırı dolmayı önleyici tertibata sahip, kolayca doldurulabilir ve boģaltılabilir mi? Tankların/ konteynırların ağzı yeterli büyüklükte ve kapalı, diplerinde toplanmıģ katı veya çamurumsu çökeltilerin temizlenmesi için gerekli düzeneğe sahip mi? Tanklar/konteynırlar yağmur suyundan korunuyor mu? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8,9) Geçici depolama alanlarında bulunan atık yağ geçici depolama tankları/konteynırları kırmızı renkli mi? Üzerinde "atık yağ" ibaresi yer alıyor mu? Hacimleri en az 200 lt en fazla 250 lt mi? (Madde-9) Araçlardan çıkan yağ filtreleri atık motor yağı geçici depolama tanklarının yanında bulunan ayrı bir kapaklı konteynırda biriktiriliyor mu? KullanılmıĢ yağ filtresi konteynırı üzerinde "yağ filtresi" yazıyor mu? Konteynır, yağmur suyundan korunuyor mu? Bu filtrelerin boģaltıldıktan sonra Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında depolanması ve bertaraf edilmesi sağlanıyor mu? Sayfa 3 / 8

4 Açıklayınız SORULAR (Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-5) Bitkisel atık yağların kaynakta ayrı depolanması sağlanıyor mu? (Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-0 Bitkisel atık yağlar diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktiriliyor mu? (Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-0) Bitkisel atık yağların biriktirilmesi için sızdırmaz, iç ve dıģ yüzeyleri korozyona dayanıklı bidon, konteynır ve tank gibi toplama kapları kullanılıyor mu? (Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-5) Ömrünü tamamlamıģ lastikler kapalı alanda biriktiriliyor mu? (Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-5) Ömrünü tamamlamıģ lastiklerin biriktirme yerlerinde yangına ve sivrisinek, fare gibi zararlıların üremesine karģı önlem alınmıģ mı? (Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-5) Ömrünü tamamlamıģ lastiklerin, yetkili taģıyıcılara teslim edilinceye kadar en fazla altmıģ gün geçici depolama alanlarında muhafaza edilmesi sağlanıyor mu? (Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik Madde-6) Her türlü atık ve artığın, toprağa zarar verecek Ģekilde, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa verilmesi, depolanması gibi faaliyetlerde bulunulması engelleniyor mu? (Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik Madde-6) Kaza ihtimali göz önüne alınarak, tehlikeli maddelerin toprak kirlenmesine sebep olmaması için tedbirler alınmıģ mı? (ICAO Annex 4 Madde-3.5.2) Yeraltı sularının kirlenmesini önlemek üzere fazla buz giderici/önleyici sıvıların toplanması ve emniyetli bir Ģekilde atılmasına yönelik uygun drenaj düzenlemeleri yapılmıģ mı? (ICAO Annex 4 Madde-3.5.2) Buz giderici/önleyici tesisler, uçak park yerlerinde veya kalkıģ için kullanılacak piste çıkan taksi yolu boyunca belirlenen uzak alanlarda sağlanmıģ mı? (ICAO Annex 4 Madde-3.5.) Buz giderici/önleyici faaliyetler gerçekleģtirildiğinde yüzey drenajı, dıģarı akan atıkların ayrı ayrı toplanmasını; normal yüzeyden dıģarı akan atıklarla karıģmasını önleyerek yer altı suyunu kirletmeyecek Ģekilde planlanmıģ mı? HAVAALANI İŞLETMECİLERİ İÇİN MAHALLİNDE İNCELENECEK İLAVE HUSUSLAR (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Madde-20) (Yılda elli binden fazla iniģ/kalkıģın yapıldığı hava alanları için) Havaalanı çevresinde çevresel gürültü seviyesini tespit etmek amacıyla gürültü ölçüm/kontrol/izleme sistemi kurulmuģ mu? NOT: (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Madde-29,30)Strateji gürültü haritası hazırlama ile ilgili hususlar 30/06/203 tarihinden sonra, eylem planları ile ilgili hususlar 8/07/204 tarihinden sonra incelenecektir. 2 Isınmadan kaynaklanan emisyonlar için 3/0/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve 07/02/2009 tarih ve 2734 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan çalıģmalar nelerdir? SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN MAHALLİNDE İNCELENECEK İLAVE HUSUSLAR (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-5,8) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taģınması ve bertaraf edilmesi sağlanıyor mu? Sayfa 4 / 8

5 SORULAR (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-5) Tıbbi atık üreten sağlık kuruluģları personelinin periyodik olarak eğitimden ve sağlık kontrolünden geçirilmesi; tıbbi atık yönetimi kapsamındaki faaliyetlerin bu personel tarafından yapılması sağlanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıklar toplanırken teknik özellikleri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen torbalar ve kaplar kullanılıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkların, sadece bu iģ için tahsis edilmiģ araçlar ile ayrı ayrı taģınması sağlanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) Tıbbi atık üreten sağlık kuruluģunun yataksız ünite olması durumunda, atıklar, en yakındaki geçici atık deposuna/konteynırına götürülüyor mu veya toplama aracına veriliyor mu? (Teslim-tesellüm belgesi bulunuyor mu?) (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) OluĢan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgiler düzenli olarak kayıt altına alınıp, yıl sonu itibari ile valiliğe gönderiliyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) OluĢan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgiler en az üç yıl süre ile muhafaza ediliyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de (Bu formun Ek-4'ünde)A grubu altında yer alan evsel nitelikli atıklar, tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak siyah renkli plastik torbalarda toplanıyor mu? 9 0 (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de (Bu formun Ek-4'ünde)A grubu altında yer alan evsel nitelikli atıklar, ünite içinde sadece bu iģ için ayrılmıģ taģıma araçları ile taģınarak geçici atık deposuna veya konteynırına götürülerek ve ayrı olarak geçici depolanıyor mu? (Toplanan evsel nitelikli atıkların, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda taģınmaları ve bertaraf edilmeleri sağlanıyor mu?) (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de (Bu formun Ek-4'ünde)B grubu altında yer alan kağıt, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları Ģartıyla diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalarda toplanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de (Bu formun Ek-4'ünde)B grubu altında yer alan serum ve ilaç ĢiĢeleri gibi cam ambalaj atıkları kontamine olmamaları Ģartıyla cam ambalaj kumbaralarında, kumbara olmaması halinde ise diğer ambalaj atıkları ile birlikte mavi renkli plastik torbalarda toplanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de B grubu altında yer alan kullanılmıģ serum ĢiĢeleri ayrı toplanmadan önce, uçlarındaki lastik, hortum, iğne gibi hasta ile temas eden kontamine olmuģ materyallerden ayrılarak, kontamine materyaller diğer tıbbi atıklar ile birlikte 3. maddede belirtilen esaslara göre toplanıyor mu? formun Ek-4'ünde) C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıkların, baģta doktor, hemģire, ebe, veteriner, diģ hekimi, laboratuar teknik elemanı olmak üzere ilgili sağlık personeli tarafından oluģumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıģtırılmadan ayrı olarak biriktirilmesi sağlanıyor mu? formun Ek-4'ünde) C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıkların toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun ve atığın oluģtuğu kaynağa en yakın noktada bulunuyor mu? Sayfa 5 / 8

6 5 formun Ek-4'ünde) C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıkların hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile karıģtırılmaması sağlanıyor mu? 6 formun Ek-4'ünde) C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taģımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikiģli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 00 mikron olan, en az 0 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DĠKKAT TIBBĠ ATIK ibaresini taģıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılıyor mu? 7 formun Ek-4'ünde) C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıkların toplanmasında kullanılan torbaların en fazla ¾ oranında doldurulması, ağızlarının sıkıca bağlanması ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torbanın yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık elde edilmesi sağlanıyor mu? 8 formun Ek-4'ünde) C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıkların toplanmasında kullanılan torbaların hiçbir Ģekilde geri kazanılmaması ve tekrar kullanılmaması sağlanarak; tıbbi atık torbalarının içeriğinin hiçbir suretle sıkıģtırılmaması, torbasından çıkarılmaması, boģaltılmaması ve baģka bir kaba aktarılmaması hususlarına riayet ediliyor mu? formun Ek-4'ünde) C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıkların basınçlı buhar ile sterilizasyon iģlemine tabi tutulması durumunda atıkların otoklav torbaları ile otoklavlaģabilir kesici-delici tıbbi atık kaplarına konulması sağlanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-3) Bu formun 9. maddesinde belirtilen teknik özelliklerin yanı sıra 40 0 C a kadar nemli-basınçlı ısıya dayanıklı ve buhar geçirgenliğine haiz olan otoklav torbaları kullanılıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-3)Sıvı tıbbi atıklar, uygun emici maddeler ile yoğunlaģtırılarak Bu formun 23. maddesinde belirtilen otoklav torbalarına konuluyor mu? 22 (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-3)Kesici ve delici özelliği olan atıkların, diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıģtırılması mümkün olmayan, üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DĠKKAT! KESĠCĠ ve DELĠCĠ TIBBĠ ATIK ibaresi taģıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmıģ kutu veya konteynerler içinde toplanması sağlanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-3)Kesici ve delici özelliği olan atıkların biriktirildiği kapların, en fazla ¾ oranında doldurulması, ağızları kapatılarak kırmızı plastik torbalara konulması, dolduktan sonra kesinlikle sıkıģtırılmaması, açılmaması, boģaltılmaması ve geri kazanılmaması hususlarına riayet ediliyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-3)Tıbbi atık torbalarının ve kesici-delici atık kaplarının ¾ oranında dolduklarında derhal yenileri ile değiģtirilmesi; yeni torba ve kapların kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakınında bulundurulması hususlarına riayet ediliyor mu? Sayfa 6 / 8

7 25 (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-4) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de (Bu formun Ek-4'ünde) F grubu altında yer alan genotoksik atıkların, farmasötik atıkların, ağır metal içeren atıkların, kimyasal atıkların ve basınçlı kapların diğer atıklardan ayrı olarak toplanarak bertaraf edilmelerinin Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre yapılması sağlanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-4) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de (Bu formun Ek-4'ünde) F grubu altında yer alan kimyasal atıklar, toksik, korozif (ph<2 ve ph>2), yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen, Ģoklara hassas) özelliklerden en az birine sahip olmaları durumunda tehlikeli atık olarak kabul edilerek bu özelliklerden hiçbirine sahip olmayan tehlikesiz kimyasal atıklardan katı olanların evsel atıklar ile birlikte toplanması, sıvı olanların ise kanalizasyon sistemi ile uzaklaģtırılması sağlanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-4)Ünitelerde oluģan röntgen banyo suları, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda geri kazanılıyor veya bertaraf ediliyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-4)Tehlikeli atıkların kesinlikle kanalizasyon sistemine boģaltılmaması, doğrudan havaya verilmemesi, düģük sıcaklıklarda yakılmaması, evsel atıklarla karıģtırılmaması ve depolanarak bertaraf edilmemesi hususlarına riayet ediliyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-5)Radyoaktif atıkların bertaraf edilmesi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı doğrultusunda yapılıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-22) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek -c de Ek- 2 de (Bu formun Ek-5'inde)belirtilen ünitelerde oluģan ve tıbbi atık torbaları ile kesici-delici atık kapları ile toplanan tıbbi atıkların, teknik özellikleri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 6. maddesinde (Bu formun Ek-6'sında yer alan)belirtilen taģıma araçları ile en yakında bulunan geçici atık deposuna veya konteynırına götürülmesi imkanının olmaması halinde, üretilen tıbbi atıkların ilgili belediyenin tıbbi atık toplama ve taģıma aracı tarafından alınması sağlanıyor mu? 3 (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-22)Tıbbi atıklar ilgili belediyenin tıbbi atık toplama ve taģıma aracı tarafından alınıyorsa, ünite içerisinde tıbbi atıkların güvenli bir Ģekilde muhafaza edilmesi ve gerekirse ikinci bir tıbbi atık torbasının içine konulması; tıbbi atık toplama aracı gelmeden önce kesinlikle dıģarıya bırakılmaması, evsel atıklar ile karıģtırılmaması ve evsel atıkların toplandığı konteynırlara konulmaması hususlarına riayet ediliyor mu? BAKIM KURULUŞLARI İÇİN MAHALLİNDE İNCELENECEK İLAVE HUSUSLAR 2 3 Ġnsan sağlığına zararlı ortam oluģturmasına neden olan akaryakıt ile çalıģan araçlar yerine, çevre dostu teknolojiyle (elektrik enerjisi) ile hareket eden araçlar kullanılmıģ mı? Çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aģılıp aģılmadığını gösteren Akustik Rapor alınmıģ mı? Akustik raporda, sınır değerlerin aģılması durumunda 04/06/200 tarih ve 2760 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirler alınmıģ mı? YER HİZMETLERİ KURULUŞLARI İÇİN MAHALLİNDE İNCELENECEK İLAVE HUSUSLAR Bagaj ayrım sahalarında, insan sağlığına zararlı ortam oluģturmasına neden olan akaryakıt ile çalıģan araçlar yerine, çevre dostu teknolojiyle (elektrik enerjisi) ile hareket eden araçlar kullanılmakta mı? TERMİNAL İŞLETMECİLERİ İÇİN MAHALLİNDE İNCELENECEK İLAVE HUSUSLAR Sayfa 7 / 8

8 2 3 (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) SatıĢ noktalarında tüketicilerin rahatlıkla görebilecekleri yerlerde, ambalaj atıklarını ayrı biriktirmek ve bu konuda tüketicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla ambalaj atığı toplama noktası oluģturulmuģ mu? Terminal içerisinde yer alan büfe, gazete bayii, döviz bürosu, banka, PTT gibi küçük çapta faaliyet gösteren kuruluģların yararlanabileceği düzenlemeler yapılarak bu kuruluģların uygulamalara uyumu sağlanmakta mı? Terminal iģletmecisi tarafından küçük kuruluģların atık yönetim planına uyumunu sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeler, küçük kuruluģların tüm atıklarını kapsıyor mu? SHGM TARAFINDAN BELİRTİLEN DİĞER HUSUSLAR DETAYLI AÇIKLAMALAR Sayfa 8 / 8

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 30.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26952 ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların

Detaylı

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı:25883 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KODU: ENF.PL.15 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.1.

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KODU: ENF.PL.15 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.1. T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KODU: ENF.PL.15 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:78

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların üretiminden bertarafına kadar, a) Çevreye zarar verecek

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Bu kılavuz, tıbbi atık yönetimine dâhil olan taraflara teknik destek sağlamak amacıyla,, Atık Yönetimi Dairesi

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına

Detaylı

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KOD:TL.100 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:20.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1/7 1. AMAÇ: Atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak.

Detaylı

Dök.No.ATK.LS.03 Yayın Tarihi:28.03.2014 Revizyon Tarihi:00 Revizyon No:00 Sayfa No:2/1

Dök.No.ATK.LS.03 Yayın Tarihi:28.03.2014 Revizyon Tarihi:00 Revizyon No:00 Sayfa No:2/1 Tetkik Tarihi: Tetkik Yapılan Firma: 1 EVSEL ATIKLAR Diğer atıklardan ayrı toplanıyor Siyah plastik torbalarda toplanıyor Sadece evsel atıkları taşımak için ayrılmış bir atık taşıma aracı var Geçici atık

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR 1.1 AYP: Atık Yönetim Planı. 1.2 Birinci (1.) sınıf emisyon: İşletmenin doğrudan kontrolü altında olan emisyonlar. 1.3 ÇYSEK: Çevre

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR 1. TIBBİ ATIKLAR : Ünitelerden kaynaklanan enfeksiyöz,

Detaylı

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 Bu kılavuz, tıbbi atık yönetiminde yer alanlara teknik destek sağlamak, tıbbi atıkların doğru yönetimi ile insan ve çevre sağlığını korumaya destek vermek amaçlarıyla İNTE A.Ş. tarafından

Detaylı

TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ

TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ Prof. Dr. Yavuz SİLİĞ Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilimdalı Sivas TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28790 MADDE

Detaylı

HASTANE ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

HASTANE ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ DokNo:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: VitaleKadınHastalıklarıveDoğumHastanesininhizmetlerisırasındaaçığaçıkanatıklarınmevzuataveus ulüneuyguntoplanmasıveortamdanuzaklaştırılmasınıamaçlar.

Detaylı

REVİZYON TAKİP SAYFASI

REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 10 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın 01 11.11.2014 6 02 3,10 Proje kapsamında hafriyat toprağının tamamının saha içerisinde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Bu kılavuz, tıbbi atık yönetimine dahil olan taraflara teknik destek sa lamak amacıyla Çevre ve Orman Bakanlı ı,,

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

YÖNETMELİK ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

YÖNETMELİK ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 30 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26952 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.305 R.Gazete No. 26952 R.G. Tarihi: 30.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından; ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Resmî Gazete YÖNETMELİK ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 30 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26952 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İÇİNDEKİLER I. AMAÇ 2 II. KAPSAM 2 III. DAYANAK 2 IV. KISALTMALAR 2 V. TANIMLAR 2 VI. SORUMLULAR 2 VII. FAALİYET AKIŞI 2 1.ATIK YÖNETİM KOMİTESİ 2 2.ÜRETİLEN ATIK ÇEŞİTLERİ 3 3.ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI

Detaylı

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 21.01.2004 Çarşamba Sayı: 25353 (Asıl) Son Güncelleme: 21.01.2004 11:30

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 21.01.2004 Çarşamba Sayı: 25353 (Asıl) Son Güncelleme: 21.01.2004 11:30 Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 21.01.2004 Çarşamba Sayı: 25353 (Asıl) Son Güncelleme: 21.01.2004 11:30 Yönetmelikler Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından:

Detaylı

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ocak 2015 YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Atık Yönetim Planı Teslim edilecek kurum: YZG Sağlık Yatırım A.Ş. RAPOR Rapor No 13513130036 Dağıtım: 1 elektronik nüsha İçindekiler 1.0 AMAÇ VE KAPSAM...

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Uz. Biyolog Filiz TAŞ ÇEVRE MEVZUATI Kanun: 2872sayılı Çevre Kanunu Yönetmelikler: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

Kuruluş : 7 Ekim 1920 21 Ocak 2004 ÇARŞAMBA Sayı : 25353 Yönetmelikler Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı