YEŞİL HAVAALANI PROJESİ İNCELEME FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEŞİL HAVAALANI PROJESİ İNCELEME FORMU"

Transkript

1 YEŞİL HAVAALANI PROJESİ İNCELEME FORMU KURUM/KURULUġUN ADI:... KURUM/KURULUġUN BULUNDUĞU HAVAALANI:. MAHALLĠNDE YAPILAN ĠNCELEME TARĠHĠ:.. "YeĢil Havaalanı Projesi" kapsamında, yukarıda bilgileri yer alan Kurumun/KuruluĢun faaliyetleri, belirtilen tarihte/tarihlerde SHGM yetkilisi/yetkilileri tarafından incelenmiģ olup, yapılan inceleme neticesinde aģağıda yer alan hususlar tespit edilmiģtir. Bu form, iki nüsha olarak Kurum/KuruluĢ yetkilisi/yetkilileri ile SHGM yetkilisi/yetkilileri tarafından karģılıklı olarak imzalanmıģtır. SHGM YETKĠLĠSĠ /YETKĠLĠLERĠ KURUM/KURULUġ YETKĠLĠSĠ /YETKĠLĠLERĠ SORULAR (KISALTMALAR: E: EVET, H:HAYIR, U:UYGULANMIYOR REF.: AÇIKLAMA NO.) AÇIKLAMALARIN DETAYLARI, BU FORMUN SONUNDA NUMARALANDIRILARAK VERĠLMĠġTĠR. TÜM KURULUŞLAR İÇİN MAHALLİNDE İNCELENECEK HUSUSLAR Çevre politikası, Kurum/KuruluĢ içerisinde ve çalıģma alanlarında, tüm kullanıcılar tarafından görülebilecek Ģekilde muhtelif bölgelere asılmıģ mı? Çevre politikasının muhtelif bölgelere asılmıģ nüshaları üzerinde, çevre sorumlusunun iletiģim 2 bilgileri yer alıyor mu? Çevre amaçları, Kurum/KuruluĢ içerisinde ve çalıģma alanlarında, tüm kullanıcılar tarafından 3 görülebilecek Ģekilde muhtelif bölgelere asılmıģ mı? Çevre amaçlarının muhtelif bölgelere asılmıģ nüshaları üzerinde, çevre sorumlusunun iletiģim 4 bilgileri yer alıyor mu? 5 Her depolama alanında geçici depolama ile ilgili kayıt çizelgesi bulunuyor mu? 6 Çevre sorumlusunda geçici depolama ile ilgili kayıt çizelgesi bulunuyor mu? Geçici depolama ile ilgili kayıt çizelgesi (Depolama tarihi, depolamayı yapan kiģi, atık miktarı, 7 Kurum/KuruluĢ ve/veya SHGM ile diğer ilgililer tarafından gerekli görülebilecek diğer hususlar ile ilgili bilgiler) hususlarını içeriyor mu? 8 Geçici depolama ile ilgili kayıt çizelgesi tablo Ģeklinde düzenlenmiģ mi? 9 Geçici depolama ile ilgili kayıt çizelgesi depolama alanlarında doldurulmuģ mu? 0 Geçici depolama ile ilgili kayıt çizelgesi çevre sorumlusu tarafından da doldurulmuģ mu? Kapsamına girdiği yönetmelik ve/veya diğer mevzuat hükümlerinde azami geçici depolama süreleri belirtilmiģ tüm atıkların geçici depolama alanlarında, söz konusu süreler, depolamayı gerçekleģtiren kiģilerin rahatlıkla görebileceği büyüklükte yazılarla belirtilmiģ mi? (Örneğin: Akümülatörler 90 gün, 000 kg ve üzeri tehlikeli atıklar 6 ay, Ömrünü tamamlamıģ lastikler 60 gün) Azami geçici depolama süreleri belirlenmiģ atıkların geçici depolanmasında söz konusu sürelerin aģılmaması sağlanıyor mu? Geçici depolama alanlarında, miktarların tespit edilebilmesi için Kurum/KuruluĢ tarafından gerekli tertibatın/düzeneğin kurulması sağlanmıģ mı? Proje kapsamında tanımlanmamıģ atıklar (diğer atıklar) hakkında uygulamalar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmıģ mı? Kurum/KuruluĢ tarafından atıkların kaynağında ayrıģımlarının sağlıklı bir Ģekilde yapılabilmesi için (farklı atık toplama kutuları, konteynırları vb. konulması; broģür asılması vb.) gerekli tedbirler alınmıģ mı? Teslim edilen toplam atık miktarları gösteren tüm teslim-tesellüm belgeleri ve/veya Ulusal Atık TaĢıma Formları dosyalanmak suretiyle muhafaza ediliyor mu? Sayfa / 8

2 (Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik Madde-5) Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliģtirilmesi ve kullanılması sağlanmıģ mı? (Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-4) Katı atık içinde zararlı madde bulundurulmaması sağlanıyor mu? (Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) Çöp biriktirme kapları, çevrenin sağlığını bozmayacak Ģekilde kapalı olarak muhafaza ediliyor mu? (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde-) Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde, kaynağında ayrı toplanması, taģınması, ayrıģtırılması konularında teknik ve idari standartlar oluģturulmuģ mu? (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde-26) Ambalaj atıkları, diğer atıklardan ayrı olarak biriktiriliyor mu? (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde-29) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü ekipman mavi renkli, sadece cam ambalaj atıklarının ayrı toplanması için kullanılan kumbaralar yeģil ve/veya beyaz renkli olacak Ģekilde düzenlemeler yapılmıģ mı? (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde-29)Ambalaj atıkları ayrı toplama poģetleri ve kumbaraların üstünde, ayrı toplanacak ambalaj atıkları ile atılmayacak atık türleri Ģekil ve yazı ile açıkça belirtilmiģ mi? (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Atık akümülatörler için geçici depolama alanı oluģturulmuģ mu? (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Atık akümülatörlerin geçici depolama alanında doksan günden fazla tutulmaması sağlanıyor mu? (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Depolama zemininin sızdırmazlığı için depolama yerinin zeminini beton veya asfalttan oluģturarak aside karģı dayanıklı olması, duvarlarının aside karģı dayanıklı boya ile boyanması sağlanmıģ mı? 27 (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Sızdırma ve akıntı yapmayan akümülatörlerin beģ adedinden fazlasının üst üste koyulmaması, sızdıran akümülatörlerin ise tek tek onsekiz litrelik sızdırmaz polipropilen kaplarda bulundurulması sağlanıyor mu? (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Toplanan atık akümülatörlerin kayıtları tutularak, üreticiye bildiriliyor ve geçici depolama veya lisanslı taģıyıcılara veya lisanslı geri kazanım tesislerine belgeli olarak teslim ediliyor mu? (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-3) Atık piller evsel atıklardan ayrı toplanıyor mu? (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-3) Akümülatörü değiģtirilen araçların eski akümülatörleri, akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satıģını yapan iģletmeler ve araç bakımonarım yerlerini iģletenlerin oluģturduğu geçici depolama yerlerine ücretsiz teslim ediliyor mu? Eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör alınması halinde depozito ödeniyor mu? (Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-3) Güç kaynakları ve trafolarda kullanılan akümülatörlerin, atık haline geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar saha içinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletilmemesi sağlanıyor mu? (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-7) Ayda bin kilogramdan fazla atık üretiliyorsa, gerekli tedbirler alınarak atıkların altı ayı geçmemek üzere geçici depolanması sağlanıyor mu? (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-9)Atığın gönderileceği lisanslı geri kazanım ya da bertaraf tesisinin istemiģ olduğu uluslararası kabul görmüģ standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapılıyor mu? Sayfa 2 / 8

3 34 35 (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-9)Ek-8'de (Bu formun Ek-'inde) yer alan atık beyan formu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri içerecek Ģekilde doldurulup, iki ay içinde valiliğe gönderiliyor mu? [Ayrıca, Ek-7'de (Bu formun Ek-2'sinde) yer alan atık tanımlama kodunu kullanılmıģ mı? Bir yıl boyunca bir nüshasını saklanıyor mu?] (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-9) Atık depolanması veya bertarafının tesis dıģında yapılması durumunda, Ek-9A/B'deki bilgileri içeren taģıma formu [Ulusal Atık TaĢıma Formu (UATF)] dolduruluyor mu? 36 (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-9) Atıkların fabrika sınırları içerisinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleģtirilmiģ sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüģ standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza edilmesi, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer verilmesi, depolanan maddenin miktarının ve depolama tarihinin konteynırlar üzerinde belirtilmesi, (konteynırların hasar görmesi durumunda atıkların, aynı özellikleri taģıyan baģka bir konteynıra aktarılması), konteynırların devamlı kapalı kalması, atıkların kimyasal reaksiyona girmeyecek Ģekilde geçici depolanması sağlanıyor mu? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-5) Farklı kategorilerdeki atık yağların birbiriyle karıģtırılmaması amacıyla, atık yağların kategori tespiti yapılmıģ mı? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-7) Ek-2 de (Bu formun Ek-3'ünde) yer alan atık yağ beyan formları doldurularak Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne gönderiliyor mu? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-9) (Bu formun Ek-6'sında yer alan)5. maddeye uygun olarak atık yağ analizleri yapılmıģ veya yaptırılmıģ mı? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-9) Atık yağlar, kategorilerine göre ayrı ayrı (Bu formun Ek-6'sında yer alan)8. maddede belirtilen Ģekilde geçici depolanıyor mu? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-9) (Bu formun Ek-6'sında yer alan)26. maddeye göre kayıtlar (atık yağ beyan formu, analiz belgesi ve UATF) tutuluyor mu? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8,20) Tesis alanının atık yağ ile temasta olan kısımlarında (örneğin geçici depolama alanlarında) zemin geçirimsizliğinin sağlanması amacıyla kalınlığı en az 25 cm olan betonarme zeminin ve havuzlama yan duvarlar içlerinin, dökülmelere karģı geçirimsizliğini sağlamak amacıyla epoksi boya, geomembran ve benzeri tecrit malzemesi ile kaplanmıģ mı? Atık kabul alanı yağmura karģı korunuyor mu? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) Geçici depolama alanlarında farklı kategorideki atık yağlar için farklı tank/konteynır kullanılıyor mu? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) Geçici depolama alanlarında bulunan atık yağ geçici depolama tankları/konteynırları göstergeli, aģırı dolmayı önleyici tertibata sahip, kolayca doldurulabilir ve boģaltılabilir mi? Tankların/ konteynırların ağzı yeterli büyüklükte ve kapalı, diplerinde toplanmıģ katı veya çamurumsu çökeltilerin temizlenmesi için gerekli düzeneğe sahip mi? Tanklar/konteynırlar yağmur suyundan korunuyor mu? (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8,9) Geçici depolama alanlarında bulunan atık yağ geçici depolama tankları/konteynırları kırmızı renkli mi? Üzerinde "atık yağ" ibaresi yer alıyor mu? Hacimleri en az 200 lt en fazla 250 lt mi? (Madde-9) Araçlardan çıkan yağ filtreleri atık motor yağı geçici depolama tanklarının yanında bulunan ayrı bir kapaklı konteynırda biriktiriliyor mu? KullanılmıĢ yağ filtresi konteynırı üzerinde "yağ filtresi" yazıyor mu? Konteynır, yağmur suyundan korunuyor mu? Bu filtrelerin boģaltıldıktan sonra Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında depolanması ve bertaraf edilmesi sağlanıyor mu? Sayfa 3 / 8

4 Açıklayınız SORULAR (Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-5) Bitkisel atık yağların kaynakta ayrı depolanması sağlanıyor mu? (Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-0 Bitkisel atık yağlar diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktiriliyor mu? (Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde-0) Bitkisel atık yağların biriktirilmesi için sızdırmaz, iç ve dıģ yüzeyleri korozyona dayanıklı bidon, konteynır ve tank gibi toplama kapları kullanılıyor mu? (Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-5) Ömrünü tamamlamıģ lastikler kapalı alanda biriktiriliyor mu? (Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-5) Ömrünü tamamlamıģ lastiklerin biriktirme yerlerinde yangına ve sivrisinek, fare gibi zararlıların üremesine karģı önlem alınmıģ mı? (Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Madde-5) Ömrünü tamamlamıģ lastiklerin, yetkili taģıyıcılara teslim edilinceye kadar en fazla altmıģ gün geçici depolama alanlarında muhafaza edilmesi sağlanıyor mu? (Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik Madde-6) Her türlü atık ve artığın, toprağa zarar verecek Ģekilde, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa verilmesi, depolanması gibi faaliyetlerde bulunulması engelleniyor mu? (Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik Madde-6) Kaza ihtimali göz önüne alınarak, tehlikeli maddelerin toprak kirlenmesine sebep olmaması için tedbirler alınmıģ mı? (ICAO Annex 4 Madde-3.5.2) Yeraltı sularının kirlenmesini önlemek üzere fazla buz giderici/önleyici sıvıların toplanması ve emniyetli bir Ģekilde atılmasına yönelik uygun drenaj düzenlemeleri yapılmıģ mı? (ICAO Annex 4 Madde-3.5.2) Buz giderici/önleyici tesisler, uçak park yerlerinde veya kalkıģ için kullanılacak piste çıkan taksi yolu boyunca belirlenen uzak alanlarda sağlanmıģ mı? (ICAO Annex 4 Madde-3.5.) Buz giderici/önleyici faaliyetler gerçekleģtirildiğinde yüzey drenajı, dıģarı akan atıkların ayrı ayrı toplanmasını; normal yüzeyden dıģarı akan atıklarla karıģmasını önleyerek yer altı suyunu kirletmeyecek Ģekilde planlanmıģ mı? HAVAALANI İŞLETMECİLERİ İÇİN MAHALLİNDE İNCELENECEK İLAVE HUSUSLAR (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Madde-20) (Yılda elli binden fazla iniģ/kalkıģın yapıldığı hava alanları için) Havaalanı çevresinde çevresel gürültü seviyesini tespit etmek amacıyla gürültü ölçüm/kontrol/izleme sistemi kurulmuģ mu? NOT: (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Madde-29,30)Strateji gürültü haritası hazırlama ile ilgili hususlar 30/06/203 tarihinden sonra, eylem planları ile ilgili hususlar 8/07/204 tarihinden sonra incelenecektir. 2 Isınmadan kaynaklanan emisyonlar için 3/0/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve 07/02/2009 tarih ve 2734 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan çalıģmalar nelerdir? SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN MAHALLİNDE İNCELENECEK İLAVE HUSUSLAR (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-5,8) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taģınması ve bertaraf edilmesi sağlanıyor mu? Sayfa 4 / 8

5 SORULAR (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-5) Tıbbi atık üreten sağlık kuruluģları personelinin periyodik olarak eğitimden ve sağlık kontrolünden geçirilmesi; tıbbi atık yönetimi kapsamındaki faaliyetlerin bu personel tarafından yapılması sağlanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıklar toplanırken teknik özellikleri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen torbalar ve kaplar kullanılıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkların, sadece bu iģ için tahsis edilmiģ araçlar ile ayrı ayrı taģınması sağlanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) Tıbbi atık üreten sağlık kuruluģunun yataksız ünite olması durumunda, atıklar, en yakındaki geçici atık deposuna/konteynırına götürülüyor mu veya toplama aracına veriliyor mu? (Teslim-tesellüm belgesi bulunuyor mu?) (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) OluĢan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgiler düzenli olarak kayıt altına alınıp, yıl sonu itibari ile valiliğe gönderiliyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-8) OluĢan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgiler en az üç yıl süre ile muhafaza ediliyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de (Bu formun Ek-4'ünde)A grubu altında yer alan evsel nitelikli atıklar, tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak siyah renkli plastik torbalarda toplanıyor mu? 9 0 (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de (Bu formun Ek-4'ünde)A grubu altında yer alan evsel nitelikli atıklar, ünite içinde sadece bu iģ için ayrılmıģ taģıma araçları ile taģınarak geçici atık deposuna veya konteynırına götürülerek ve ayrı olarak geçici depolanıyor mu? (Toplanan evsel nitelikli atıkların, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda taģınmaları ve bertaraf edilmeleri sağlanıyor mu?) (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de (Bu formun Ek-4'ünde)B grubu altında yer alan kağıt, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları Ģartıyla diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalarda toplanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de (Bu formun Ek-4'ünde)B grubu altında yer alan serum ve ilaç ĢiĢeleri gibi cam ambalaj atıkları kontamine olmamaları Ģartıyla cam ambalaj kumbaralarında, kumbara olmaması halinde ise diğer ambalaj atıkları ile birlikte mavi renkli plastik torbalarda toplanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de B grubu altında yer alan kullanılmıģ serum ĢiĢeleri ayrı toplanmadan önce, uçlarındaki lastik, hortum, iğne gibi hasta ile temas eden kontamine olmuģ materyallerden ayrılarak, kontamine materyaller diğer tıbbi atıklar ile birlikte 3. maddede belirtilen esaslara göre toplanıyor mu? formun Ek-4'ünde) C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıkların, baģta doktor, hemģire, ebe, veteriner, diģ hekimi, laboratuar teknik elemanı olmak üzere ilgili sağlık personeli tarafından oluģumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıģtırılmadan ayrı olarak biriktirilmesi sağlanıyor mu? formun Ek-4'ünde) C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıkların toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun ve atığın oluģtuğu kaynağa en yakın noktada bulunuyor mu? Sayfa 5 / 8

6 5 formun Ek-4'ünde) C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıkların hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile karıģtırılmaması sağlanıyor mu? 6 formun Ek-4'ünde) C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taģımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikiģli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 00 mikron olan, en az 0 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DĠKKAT TIBBĠ ATIK ibaresini taģıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılıyor mu? 7 formun Ek-4'ünde) C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıkların toplanmasında kullanılan torbaların en fazla ¾ oranında doldurulması, ağızlarının sıkıca bağlanması ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torbanın yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık elde edilmesi sağlanıyor mu? 8 formun Ek-4'ünde) C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıkların toplanmasında kullanılan torbaların hiçbir Ģekilde geri kazanılmaması ve tekrar kullanılmaması sağlanarak; tıbbi atık torbalarının içeriğinin hiçbir suretle sıkıģtırılmaması, torbasından çıkarılmaması, boģaltılmaması ve baģka bir kaba aktarılmaması hususlarına riayet ediliyor mu? formun Ek-4'ünde) C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıkların basınçlı buhar ile sterilizasyon iģlemine tabi tutulması durumunda atıkların otoklav torbaları ile otoklavlaģabilir kesici-delici tıbbi atık kaplarına konulması sağlanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-3) Bu formun 9. maddesinde belirtilen teknik özelliklerin yanı sıra 40 0 C a kadar nemli-basınçlı ısıya dayanıklı ve buhar geçirgenliğine haiz olan otoklav torbaları kullanılıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-3)Sıvı tıbbi atıklar, uygun emici maddeler ile yoğunlaģtırılarak Bu formun 23. maddesinde belirtilen otoklav torbalarına konuluyor mu? 22 (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-3)Kesici ve delici özelliği olan atıkların, diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıģtırılması mümkün olmayan, üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DĠKKAT! KESĠCĠ ve DELĠCĠ TIBBĠ ATIK ibaresi taģıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmıģ kutu veya konteynerler içinde toplanması sağlanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-3)Kesici ve delici özelliği olan atıkların biriktirildiği kapların, en fazla ¾ oranında doldurulması, ağızları kapatılarak kırmızı plastik torbalara konulması, dolduktan sonra kesinlikle sıkıģtırılmaması, açılmaması, boģaltılmaması ve geri kazanılmaması hususlarına riayet ediliyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-3)Tıbbi atık torbalarının ve kesici-delici atık kaplarının ¾ oranında dolduklarında derhal yenileri ile değiģtirilmesi; yeni torba ve kapların kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakınında bulundurulması hususlarına riayet ediliyor mu? Sayfa 6 / 8

7 25 (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-4) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de (Bu formun Ek-4'ünde) F grubu altında yer alan genotoksik atıkların, farmasötik atıkların, ağır metal içeren atıkların, kimyasal atıkların ve basınçlı kapların diğer atıklardan ayrı olarak toplanarak bertaraf edilmelerinin Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre yapılması sağlanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-4) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de (Bu formun Ek-4'ünde) F grubu altında yer alan kimyasal atıklar, toksik, korozif (ph<2 ve ph>2), yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen, Ģoklara hassas) özelliklerden en az birine sahip olmaları durumunda tehlikeli atık olarak kabul edilerek bu özelliklerden hiçbirine sahip olmayan tehlikesiz kimyasal atıklardan katı olanların evsel atıklar ile birlikte toplanması, sıvı olanların ise kanalizasyon sistemi ile uzaklaģtırılması sağlanıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-4)Ünitelerde oluģan röntgen banyo suları, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda geri kazanılıyor veya bertaraf ediliyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-4)Tehlikeli atıkların kesinlikle kanalizasyon sistemine boģaltılmaması, doğrudan havaya verilmemesi, düģük sıcaklıklarda yakılmaması, evsel atıklarla karıģtırılmaması ve depolanarak bertaraf edilmemesi hususlarına riayet ediliyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-5)Radyoaktif atıkların bertaraf edilmesi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı doğrultusunda yapılıyor mu? (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-22) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek -c de Ek- 2 de (Bu formun Ek-5'inde)belirtilen ünitelerde oluģan ve tıbbi atık torbaları ile kesici-delici atık kapları ile toplanan tıbbi atıkların, teknik özellikleri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 6. maddesinde (Bu formun Ek-6'sında yer alan)belirtilen taģıma araçları ile en yakında bulunan geçici atık deposuna veya konteynırına götürülmesi imkanının olmaması halinde, üretilen tıbbi atıkların ilgili belediyenin tıbbi atık toplama ve taģıma aracı tarafından alınması sağlanıyor mu? 3 (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-22)Tıbbi atıklar ilgili belediyenin tıbbi atık toplama ve taģıma aracı tarafından alınıyorsa, ünite içerisinde tıbbi atıkların güvenli bir Ģekilde muhafaza edilmesi ve gerekirse ikinci bir tıbbi atık torbasının içine konulması; tıbbi atık toplama aracı gelmeden önce kesinlikle dıģarıya bırakılmaması, evsel atıklar ile karıģtırılmaması ve evsel atıkların toplandığı konteynırlara konulmaması hususlarına riayet ediliyor mu? BAKIM KURULUŞLARI İÇİN MAHALLİNDE İNCELENECEK İLAVE HUSUSLAR 2 3 Ġnsan sağlığına zararlı ortam oluģturmasına neden olan akaryakıt ile çalıģan araçlar yerine, çevre dostu teknolojiyle (elektrik enerjisi) ile hareket eden araçlar kullanılmıģ mı? Çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aģılıp aģılmadığını gösteren Akustik Rapor alınmıģ mı? Akustik raporda, sınır değerlerin aģılması durumunda 04/06/200 tarih ve 2760 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirler alınmıģ mı? YER HİZMETLERİ KURULUŞLARI İÇİN MAHALLİNDE İNCELENECEK İLAVE HUSUSLAR Bagaj ayrım sahalarında, insan sağlığına zararlı ortam oluģturmasına neden olan akaryakıt ile çalıģan araçlar yerine, çevre dostu teknolojiyle (elektrik enerjisi) ile hareket eden araçlar kullanılmakta mı? TERMİNAL İŞLETMECİLERİ İÇİN MAHALLİNDE İNCELENECEK İLAVE HUSUSLAR Sayfa 7 / 8

8 2 3 (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde-2) SatıĢ noktalarında tüketicilerin rahatlıkla görebilecekleri yerlerde, ambalaj atıklarını ayrı biriktirmek ve bu konuda tüketicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla ambalaj atığı toplama noktası oluģturulmuģ mu? Terminal içerisinde yer alan büfe, gazete bayii, döviz bürosu, banka, PTT gibi küçük çapta faaliyet gösteren kuruluģların yararlanabileceği düzenlemeler yapılarak bu kuruluģların uygulamalara uyumu sağlanmakta mı? Terminal iģletmecisi tarafından küçük kuruluģların atık yönetim planına uyumunu sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeler, küçük kuruluģların tüm atıklarını kapsıyor mu? SHGM TARAFINDAN BELİRTİLEN DİĞER HUSUSLAR DETAYLI AÇIKLAMALAR Sayfa 8 / 8

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İNCELEME FORMU SORULAR

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İNCELEME FORMU SORULAR YEŞİL HAVAALANI PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İNCELEME FORMU KURULUŞUN ADI:..HAVAALANI:.. 3 4 SORULAR TÜM KURULUŞLARIN BAŞVURU DOSYASINDA İNCELENECEK HUSUSLAR Kurum/Kuruluş tarafından Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sayı : B.11.1.SHG.0.10.01.07-3311-3698/16031 15/12/2010 Konu : YeĢil Havaalanı (Green Airport) Projesi BAKANLIK MAKAMINA Ġlgi : 25/06/2009 tarih ve B.11.1.SHG.0.10.02.01-3311-803/9416 sayılı Bakanlık Makam

Detaylı

Tanımlar. Tıbbi Atık:

Tanımlar. Tıbbi Atık: Tıbbi Atık: Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil), Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil), Bakteri ve virus tutucu hava

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ A.HAVAALANINDA BULUNAN TÜM KURUM/KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN HUSUSLAR

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ A.HAVAALANINDA BULUNAN TÜM KURUM/KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN HUSUSLAR YEŞİL HAVAALANI PROJESİ A.HAVAALANINDA BULUNAN TÜM KURUM/KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN HUSUSLAR 1) Kurum/Kuruluş tarafından Çevre Yönetim Sistemi Elkitabı oluşturulmalıdır. Çevre Sorumlusu ve üst yönetim

Detaylı

TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ

TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ Prof. Dr. Yavuz SİLİĞ Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilimdalı Sivas TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28790 MADDE

Detaylı

1-AMAÇ Atıkların bertarafını ilgili mevzuata uygun şekilde sağlamaktır.

1-AMAÇ Atıkların bertarafını ilgili mevzuata uygun şekilde sağlamaktır. 1-AMAÇ Atıkların bertarafını ilgili mevzuata uygun şekilde sağlamaktır. 2-KAPSAM nde ortaya çıkan tıbbi, evsel ve tehlikeli atıkları kapsar. 3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır. 4- TANIMLAR

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. SÖZLEŞME 4 NÜSHA OLARAK HAZIRLANACAKTIR. 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. 3. SÖZLEŞMENİN İKİNCİ SAYFASINDA BULUNAN SAĞLIK KURULUŞU

Detaylı

o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR

o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR Kullanıldıktan sonra ürün özelliğini kaybetmiş, görmesi gereken işi göremeyen maddelere atık diyoruz. Evsel Çöpler Ambalaj Atıkları

Detaylı

Dök.No.ATK.LS.03 Yayın Tarihi:28.03.2014 Revizyon Tarihi:00 Revizyon No:00 Sayfa No:2/1

Dök.No.ATK.LS.03 Yayın Tarihi:28.03.2014 Revizyon Tarihi:00 Revizyon No:00 Sayfa No:2/1 Tetkik Tarihi: Tetkik Yapılan Firma: 1 EVSEL ATIKLAR Diğer atıklardan ayrı toplanıyor Siyah plastik torbalarda toplanıyor Sadece evsel atıkları taşımak için ayrılmış bir atık taşıma aracı var Geçici atık

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ Amaç: Atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan ve detaylı olarak ortama verilmesinin önlenmesi bertaraf

Detaylı

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI Atık Akümülatörlerin toplanması Yönetmeliğin 12 nci maddesi Akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler Tali Bayiiler Araç Bakım

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇEVRE GÖREVLİSİ DR FATMA SEVERCAN KİM.FATMA ÖVENLER

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇEVRE GÖREVLİSİ DR FATMA SEVERCAN KİM.FATMA ÖVENLER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇEVRE GÖREVLİSİ DR FATMA SEVERCAN KİM.FATMA ÖVENLER SAĞLIK KURULUŞLARINDA ATIK YÖNETİMİ Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine göre

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN İKİLİ TOPLANMASINA İLİŞKİN GENELGE TASLAĞI Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı ANTALYA, 2012 Amaç Sürdürülebilir bir entegre

Detaylı

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Hasan SEÇGĐN Çevre Mühendisi AMAÇ Üretilen atıkların ikili toplama sistemi ve getirme merkezleri aracılığıyla toplanarak, geri

Detaylı

I.1-HASTANE ADI: Adana Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi

I.1-HASTANE ADI: Adana Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Adana Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Adana Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ÜNĠTE ĠÇĠ ATIK YÖNETĠM PLANI 2013 I-GENEL BĠLGĠLER

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Belgin SATICI Biyolog Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ

Detaylı

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ Fakültemizde hasta muayenesi, bilimsel çalışma ve laboratuvar çalışmaları sonucu oluşan, üretilen bazı maddeler tehlikeli ve tıbbi atık olarak nitelendirilmektedir.

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

Hastane Tehlikeli Atıkları & Yönetimi

Hastane Tehlikeli Atıkları & Yönetimi Hastane Tehlikeli Atıkları & Yönetimi EKOVAR GERĠ DÖNÜġÜM MAK. ĠNġ. SAN. VE TĠC. LTĠ. ġtġ. Adres: Hilal Mahallesi 50. Sokak 4. Cadde No:8/8 Yıldız-Çankaya / ANKARA Tel : +90 312 442 13 05 Fax : +90 312

Detaylı

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KOD:TL.100 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:20.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1/7 1. AMAÇ: Atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak.

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

HASTANE ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

HASTANE ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ DokNo:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: VitaleKadınHastalıklarıveDoğumHastanesininhizmetlerisırasındaaçığaçıkanatıklarınmevzuataveus ulüneuyguntoplanmasıveortamdanuzaklaştırılmasınıamaçlar.

Detaylı

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ İZİN YÖNETİMİ KURULUM ÖNCESİNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ Madde: 10/d FAALİYET SÜRESİNCE ÇEVRE KANUNCA ALINMASI GEREKLİ İZİN

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi

Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Gülşah REİS Çevre ve Şehircilik Uzmanı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü İçerik 1. Giriş (Atık Yönetimi ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği)

Detaylı

Kızartma işlemi, uygun şartlarda yapılırsa ve kızarmış yiyecekler ölçülü olarak tüketilirse, sağlığımız için yararlıdır.

Kızartma işlemi, uygun şartlarda yapılırsa ve kızarmış yiyecekler ölçülü olarak tüketilirse, sağlığımız için yararlıdır. Kızartma işlemi, uygun şartlarda yapılırsa ve kızarmış yiyecekler ölçülü olarak tüketilirse, sağlığımız için yararlıdır. Kızartma işlemi, gıdaların üzerindeki mikropların yok olmasını sağlar. Yağda bol

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GülĢen ġahġn OLTULU Çevre ve ġehircilik Uzman Yardımcısı ÜLKEMĠZDE HER YIL YAKLAġIK 1,5 MĠLYON TON SIVI YAĞ TÜKETĠLMEKTEDĠR.

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR. İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar EVET HAYIR

ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR. İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar EVET HAYIR ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR Tesisin Adı : Tesisin Adresi : Çevre Lisansının Konusu : Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama İlgili Yönetmelik : Ömrünü

Detaylı

T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU 2872 sayılı Çevre Kanunun Kirletme yasağı başlıklı 8. Maddesinde Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ATIK YÖNETİMİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi AMAÇ: Atık Yönetimi Talimatı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Süreci Protokol Çalışmasının Yapılması Mevcut Firmalarla Devam Edilecek mi? E Protokolün Yenilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar R. G. Sayısı: 25883 R. G. Tarihi: 22.07.2005 Çevre ve Orman Bakanlığından: TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi

Detaylı

Bu prosedürün uygulanmasından, Merkez Müdürlüğü, Hastane temizlik hizmetleri ve tüm hastane çalışanları sorumludur. 4. Tanımlar

Bu prosedürün uygulanmasından, Merkez Müdürlüğü, Hastane temizlik hizmetleri ve tüm hastane çalışanları sorumludur. 4. Tanımlar Rev. No : 05 Rev.Tarihi : 27 Temmuz 2015 1 / 9 1. Amaç 2. Kapsam UÜ-SK da üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçi ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması,

Detaylı

22.7.2005 Resmi Gazete 25883

22.7.2005 Resmi Gazete 25883 22.7.2005 Resmi Gazete 25883 Çevre ve ġehircilik Bakanlığından: TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ (30.3.2010, 3.12.2011/28131, 05.11.2013/28812 yapılan değiģiklikler yönetmeliğe iģlenmiģtir.) (26.3.2010/27533

Detaylı

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI Sayfa No 8/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Çevre Görevlisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim I-GENEL BİLGİLER I.1. ÜNİTENİN ADI I.2.ADRESİ : Özel Çevre Hastanesi :Cemal Sair Sok. No:2 Mecidiyeköy Şişli/

Detaylı

BazI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARI

BazI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARI BazI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARI JALE SEZEN ZİRAAT YÜK. MÜHENDİSİ ATIK BİRİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2 0. 1 2. 2 0 1 2 T E K İ R

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR 1. TIBBİ ATIKLAR : Ünitelerden kaynaklanan enfeksiyöz,

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SORU LİSTESİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SORU LİSTESİ Tesiste katı atık üretimi oluyor mu? İnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yeraltı ve yüzeysel su alanları

Detaylı

UATF (Ulusal Atık Taşıma Formu) Hakkında Önemli Bilgiler

UATF (Ulusal Atık Taşıma Formu) Hakkında Önemli Bilgiler üretici taşıyıcı alıcı UATF Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden temin edilir. Bunun için izlenecek yol; Halk Bankasının herhangi bir şubesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

BaĢbakanlık Mevzuatı GeliĢtirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22.07.2005 CUMA. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

BaĢbakanlık Mevzuatı GeliĢtirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22.07.2005 CUMA. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BaĢbakanlık Mevzuatı GeliĢtirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KuruluĢ: 7 Ekim 1920 22.07.2005 CUMA Sayı: 25883 Çevre ve Orman Bakanlığından: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ - KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ ATIK YÖNETİMİ YÖNETİM VE HİZMET PLANI. Hastane Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkları & Yönetimi

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ - KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ ATIK YÖNETİMİ YÖNETİM VE HİZMET PLANI. Hastane Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkları & Yönetimi MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ - KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ ATIK YÖNETİMİ YÖNETİM VE HİZMET PLANI Hastane Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkları & Yönetimi SUNUM İÇERİĞİ YASAL DÜZENLEMELER Tıbbi Atıkların Kontrolü

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ. Nurhayat Kepeli Enfeksiyon Kontrol HemĢireliği

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ. Nurhayat Kepeli Enfeksiyon Kontrol HemĢireliği TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ Nurhayat Kepeli Enfeksiyon Kontrol HemĢireliği Tıbbi Atıklar Hakkında Genel Bilgiler Sağlık kuruluģlarından kaynaklanan atıklar evsel katı atıkların dıģında havada, suda ve toprakta

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI TAŞINMASI GEÇİCİ DEPOLANMASI ÇEVRE BEKÇİ İLE DEĞİL, AKIL VE SEVGİ İLE KORUNUR

TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI TAŞINMASI GEÇİCİ DEPOLANMASI ÇEVRE BEKÇİ İLE DEĞİL, AKIL VE SEVGİ İLE KORUNUR TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI TAŞINMASI GEÇİCİ DEPOLANMASI ÇEVRE BEKÇİ İLE DEĞİL, AKIL VE SEVGİ İLE KORUNUR Çevre Mühendisi Behçet KAVDIR 19/09/2014 ATIK İhtiyaç duymadığımız ve uzaklaştırmak

Detaylı

ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK KURUŞLARINDA DENETİMİ

ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK KURUŞLARINDA DENETİMİ ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK KURUŞLARINDA DENETİMİ ÖZDEMİR BORAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANI ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ ŞUBE

Detaylı

ATIK İLAÇLARIN İMHASI

ATIK İLAÇLARIN İMHASI ATIK İLAÇLARIN İMHASI T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü Klinik Proloterapi 4. Basamak İntegratif Tıp Derneği Proloterapi Çalışma Kolu AKILCI İLAÇ

Detaylı

T.K.H.K Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Karacabey İlçe Devlet Hastanesi ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

T.K.H.K Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Karacabey İlçe Devlet Hastanesi ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ Doküman No: ATK.PR.01 Yayın Tarihi:16.04.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No:00 Sayfa No:1 / 7 1. AMAÇ: Hastanede bulunan tehlikeli maddelerin (kimyasallar, kemoterapötik ajanlar, radyoaktif malzeme ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883

Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

4. ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ

4. ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ 4. ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ 15-1616 Kasım 2012 WOW Convention Center İSTANBUL Atık Akümülatörlerin Yönetimi 1 Atık Akümülatörlerin Yönetimi 2 Sunum AKÜDER Çevre Danışmanı Müh. Serpil ÖZKAN

Detaylı

BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ UYGULAMALARI

BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ UYGULAMALARI 14 ġubat 2012 BAZI TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ 12.05.2010 tarih

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi:02.08.2011 Sayfa No:1 /6 1. AMAÇ Atıkların, Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği ne uygun olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimini

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği KONU : OSB BÜNYESİNDE UYGULANAN ATIK YÖNETİMİ TALİMATI AMAÇ SORUMLU : MTOSB de bulunan firmalardan kaynaklanan atıkların bertaraf yöntemlerini belirlemek. Çevre Yönetim Temsilcisi ve Sanayiciler UYGULAMA:

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/ )

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/ ) Sayı : B.09.0.ÇYG.0.10.05-145.04/ Konu : Getirme Merkezi T.C. GENELGE (2012/ ) Evlerden, okullardan vb yerlerden kaynaklanan atık çeşitliliğinin fazla olması, bu atıkların sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883

Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE (REVİRİ BULUNAN) TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

SANAYİ TESİSLERİNDE (REVİRİ BULUNAN) TIBBİ ATIK YÖNETİMİ SANAYİ TESİSLERİNDE (REVİRİ BULUNAN) TIBBİ ATIK YÖNETİMİ BİLECİK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2014 22/07/2005 tarihli 25883

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR 1.1 AYP: Atık Yönetim Planı. 1.2 Birinci (1.) sınıf emisyon: İşletmenin doğrudan kontrolü altında olan emisyonlar. 1.3 ÇYSEK: Çevre

Detaylı

PLANIN DETAYI 3.1. GENEL BĠLGĠLER

PLANIN DETAYI 3.1. GENEL BĠLGĠLER SAYFA NO 1/15 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu planın amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde üretilen atıkların sistematik bir Ģekilde yönetimini sağlamak ve gerekli kontrol sistemini oluģturmak. Atıkların; üretimi, toplanması,

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Hastanemizde üretilen tüm atık çeşitlerinin ayrıştırılması, miktarının azaltılması, uygun olarak toplanması, taşınması ve gerekli temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına uyulmasının sağlanması. 2.

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 ) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.02/ KONU : Tehlikeli Atık TaĢınımı T.C.. GENELGE (2005/11 ) Bakanlığımızca Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan ve 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

YÖNETMELĠK ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELĠK ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ 30 Temmuz 2008 Resmî Gazete Sayı : 26952 Çevre veġehircilik Bakanlığından: YÖNETMELĠK ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ (31.7.2009, 30.3.2010/27537, 05.11.2013/28812 tarihlerinde yapılan değiģiklikler

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Beslenmemizde Bitkisel Yağların Önemi Kızartma işlemi, uygun şartlarda yapılırsa ve kızartılmış yiyecekler ölçülü olarak tüketilirse sağlığımız için yararlıdır. Çünkü; Ucuz, hızlı ve verimlidir. Gıdaların

Detaylı

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. GENELGE Sayı : 001-1.1466 Tarih : 30.05.2017 Konu : Tıbbi Atık Yönetim Planı DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 19.04.2005 tarihi itibariyle 25791 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Görev, yetki ve yükümlülükler SAĞLIK KURULUŞU Tıbbi Atıkların Sağlık Kuruluşu İçinde Yönetimi Atık yönetim planını hazırlamak Atıkları kaynağında ayrı toplamak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK PLANI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK PLANI 1.GENEL BİLGİLER 1.1.HASTANE ADI: Özel Yalova Hastanesi 1.2.ADRESİ: Fevzi Çakmak Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. Fırın Sok no:33 Merkez/YALOVA 1.3.İLETİŞİM: Tel: 0226 811 22 44 1.4.FAX: 0 226 813 73 24 1.5.E-Mail:

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Ataşehir Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü; 14.04.2009 tarihinde kurulmuş olup, 2872 sayılı ÇEVRE KANUNU

Detaylı

ÇEVRE EYLEM PLANI UYGULAMA TAKVİMİ VE UYGULAMA ORANI

ÇEVRE EYLEM PLANI UYGULAMA TAKVİMİ VE UYGULAMA ORANI EYLEM PLANI Organik atıkların diğer atıklardan ayrı toplanarak tesisten uzaklaştırılması Organik atıkların çevreye zarar şekilde Çevre kirliliğini, haşere artışını, organik çöplerin koku oluşturmasını

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2015 Sayısı: 29378 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.18.0.ÇYG. 0.09.01-155.01/72 23/09/2011 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi REMER OTOM. YEDEK PARÇA REVIZYON PAZ.SAN.VE TIC.LTD.STI BÜYÜKBAKKALKÖY MH KAYALAR MEVKİ CEYHAN SK NO 11 MALTEPE/İSTANBUL

Detaylı

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Maden Atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ Suat HACIHASANOĞLU

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SEKTÖREL KRİTERLER DOKÜMANI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SEKTÖREL KRİTERLER DOKÜMANI 1. Amaç YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SEKTÖREL KRİTERLER DOKÜMANI Bu dokümanın amacı, proje kapsamında işletmelerin TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi işleminin gereklilikleri ile birlikte

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYELERDE TIBBĠ ATIK YÖNETĠMĠ. Aysun DOĞAN-Biyolog

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYELERDE TIBBĠ ATIK YÖNETĠMĠ. Aysun DOĞAN-Biyolog T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYELERDE TIBBĠ ATIK YÖNETĠMĠ Aysun DOĞAN-Biyolog TIBBĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ Tıbbi atık yönetim planını hazırlamak Tıbbi atıkları bertaraf tesisine

Detaylı

İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar EVET HAYIR

İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar EVET HAYIR ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR Çevre Lisansının Konusu : Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama İlgili Yönetmelik : Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü

Detaylı