"Çorum'u geleceðe taþýyan bir üniversite olmayý hedefliyoruz"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Çorum'u geleceðe taþýyan bir üniversite olmayý hedefliyoruz""

Transkript

1 AKP Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu Baþbakan Davutoðlu, dün Dolmabahçe Sarayý nda 25 Ocak 2014 günü yapýlacak olan kongre adýna Yakup Alar,Kasým Aksoy,Eyüp Arslan ve Rumi Bekiroðlu olmak üzere 4 il baþkan adayý ile görüþtü. Görüþme sýrasýnda Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da hazýr bulundu. Adaylarla görüþen Baþbakan Davutoðlu konu ile ilgili olarak Ýl Baþkaný Ceylan ýn görüþlerini aldýktan sonra Rumi Bekiroðlu isminde karar kýldý. Rumi Bekiroðlu Ýlim Yayma yönetimi görev daðýlýmý yaptý 3 DE 17 OCAK 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ "Ahlak eðitimi bilgi deðil irade eðitimine dayanýr" "Çorum'u geleceðe taþýyan bir üniversite olmayý hedefliyoruz" Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, herkesi kucaklayacak olan bir deðerler eðitiminin demokratik deðerlere dayanmak zorunda olduðunu söyledi. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapýlan "Deðerler Eðitiminde Kavramlar ve Yaklaþýmlar" konulu panelde konuþan Prof. Dr. Mehmet Evkuran... Kasým'da araç sayýmýz 148 bin 926 oldu "Batý, bir ülkeye demokrasi götürmekten bahsediyorsa orada çocuklar ölecektir" Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, Charlie Hebdo Dergisine ve çalýþanlarýna yapýlan saldýrýnýn ardýndan ýsrarla Ýslam'a ve Müslümanlara dil uzatmanýn sistemli bir propaganda olduðunu vurguladý. 11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan Batý'da oluþturulan Ýslam terörü imgesinin bu topraklarda yaþayan kalem ve kanaat sahipleri tarafýndan dillendirilmesinin ise elbette bir aymazlýk olduðunu kaydeden Bekir Uyanýk... 5 DE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi proje ve yatýrýmlarý ile ilgili olarak, Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý ile görüþtü. Ýmam Hatipli olmayý Türkiye Büyük Millet Meclisinde Baðcý'nýn makam odasýnda yapýlan görüþmede Hitit Üniversitesinin geliþimi, projeleri ve yatýrýmlarý ele alýndý. 3 DE kýsa filmle anlattýlar TÜÝK tarafýndan açýklanan ve Emniyet Genel Müdürlüðü verilerinden derlenen rakamlara göre kasým ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 18 milyon 767 bin 989 adet taþýtýn %52,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,1'ini motosiklet, %8,6'sýný traktör... 9 DA Bekir Uyanýk Kuþlar aç kalmasýn diye 3 DE Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan düzenlenen kýsa film yarýþmasýnýn finali gerçekleþtirildi. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci Meclis Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 'Ýmam Hatipli Olmak' konulu kýsa film yarýþmasýnda önceki akþam Turgut Özal Konferans Salonun da gerçekleþen final gecesiyle ödüller sahiplerini buldu. 5 DE Çorum Barosu'ndan suç duyurusu Çorum Barosu Sosyal Doku Vakfý Baþkaný Nurettin Yýldýz hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Hukuku Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý... 6 DA 112'lerde eski sisteme devam 2 DE Milletvekili Köse'den Gürsel Yýldýrým'a tebrik 2 DE

2 HABER 2 112'lerde eski sisteme devam AJANDA AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý 112 Acil çalýþanlarýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde farklý bir mesai sisteminin ve taþeron þoför uygulamasýna Yýl: 10 Sayý: OCAK 2015 CUMARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : geçilmesi yönündeki çalýþmalara tepki vermiþtik. Yaptýðýmýz açýklamada çalýþan memnuniyetini önemli ölçüde azaltacak olan ve çalýþanlarý rahatsýz eden 12/48 sistemi ve taþeron þoför uygulamasýnýn tekrar deðerlendirilmesi gerektiðini ifade ederek, çalýþanlarýn yüzde 90'ýna yakýnýn memnun olduðu Acil Saðlýk Hizmetleri'nin mevcut sistemi ile oynanmamasý gerektiðini vurgulamýþtýk" dedi. Lafcý, "Konu ile ilgili Acil Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Osman Arýkan Nacar, twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada 12/48 uygulamasý yerine 24/72 sistemine devam edileceðini belirtti. Saðlýk çalýþanlarýmýzýn iþ motivasyonunu olumsuz etkileyecek her türlü çalýþma sistemine karþý çýktýk. Halkýn saðlýk hizmetlerinden memnun olmasýnýn, çalýþan memnuniyetine baðlý olduðunun unutulmamasý gerekir, çalýþanlarýn memnun olacaðý sistemlerin devam ettirilmesi ve bunu destekleyen uygulamalarýn yapýlmasý ve sürdürülmesinin arkasýndayýz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Ortaköy Ziraat Odasý Temsilciliði Alaca'ya devredildi Çorum Ziraat Odasý Ortaköy Temsilciliði Alaca Ziraat Odasýna devredildi. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Türkiye Ziraat Odalarý Birliðinin tarih ve 0106 nolu yazýsýna istinaden; Çorum Ziraat Odasý Ortaköy Temsilciliði çalýþma alaný Alaca Ziraat Odasýna baðlanmýþ olup tarihi itibariyle; Devir teslim töreni Çorum Ziraat Odasý heyeti, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Meclis Baþkaný Saadetin Karaarslan ve Baþkan Vekili Abidin Güngör ile Alaca Ziraat Odasý Baþkanlýðý heyeti, Baþkan Ýlhan Yýlmaz, Muhasip Üye Ýlhami Öztürk ve Üyeler Sinan Uysal, Lokman Sarý arasýnda gerçekleþtirildi. Odamýz Ortaköy'de Alaca Ziraat Odasý Ortaköy Temsilciliði olarak görev almýþ bulunmaktadýr. Bu görev odamýzýn dürüst, baþarýlý ve þeffaf olarak yönetilmesinden dolayý bize verildi. Ortaköy ilçesindeki görevimiz süresince kendi personelimizden her gün bir kiþi Ortaköy'e giderek temsilciliðimizde görev yapacaktýr. Ortaköy de bulunan çiftçilerimiz inþallah hiçbir sýkýntýya düþmeden iþ ve iþlemlerini yürütecekler, biz bunun için ne gerekiyorsa yapacaðýz" dedi. Yýlmaz sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Odamýza bu temsilciliðin verilmesi gurur vericidir. Odamýzýn ne kadar güçlü bir oda haline geldiðinin bir göstergesidir. Ýnþallah hem Alacamýzýn hem de Ortaköy ilçesinin temsilciliðini baþarýlý bir þekilde yürüteceðiz. Þubat ayýnda oda seçimlerimiz var, inþallah çiftçimiz de yapýlan hizmetleri görecek ve en hayýrlý olaný yeniden göreve getirecektir. Seçimlerin Alaca ve Ortaköy çiftçilerimize hayýrlý olmasýný temenni eder saygýlarýmý sunarým." Haber Servisi Milletvekili Köse'den Gürsel Yýldýrým'a tebrik CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP Çorum Ýl Baþkanlýðýna getirilen Gürsel Yýldýrým'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Gürsel Yýldýrým'a yeni görevinde baþarýlar dileyen Milletvekili Köse, Milletvekili olarak bütün parti teþkilatlarýyla birlik beraberlik içinde uyumlu çalýþacaklarýný ifade etti. Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise Milletvekili Tufan Köse'yle ayný fikirde olduðunu söyleyerek, ziyaretten dolayý teþekkür etti. Haber Servisi YÝTÝK A arasý 6 cilt, A arasý 10 cilt, A arasý 2 cilt faturalarýmý ve A arasý 10 cilt sevk irsaliyemi kaybettim. Hükümsüzdür. Orhan Aydýn Vergi No: TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:23 Güneþ : 06:54 Öðle : 11:57 Ýkindi : 14:24 Akþam : 16:48 Yatsý : 18:12 Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn Derd çoh hem-derd yoh düþmen kavî tâli' zebûn Sâye-i ümmîd zâ'il âfitâb-ý þevk germ Rütbe-i idbâr âlî pâye-i tedbîr dûn Akl dun-himmet sadâ-yý tâ'ne yer yerden bülend Baht kem-þefkat belâ-yý ýþk gün günden füzûn Men garîb ü râh-ý mülk-i vasl pür-teþvîþ ü mekr Men harîf-i sâde-levh ü dehr pür-nakþ-ý füsûn Her sehî-kad cilvesi bir seyl-i tûfân-ý belâ Her hilâl-ebrû kaþý bir ser-hat-ý meþk-i cünûn Yelde berg-i lâle tek temkîn-i dâniþ bî-sebât Suda aks-i serv tek te'sir-i devlet vâj-gûn Ser-had-i matlûba pür-mihnet tarîk-i imtihân Menzil-i maksûda pür-âsîb râh-ý âzmûn Þâhid-i maksad nevâ-yý çeng tek perde-niþîn Sâðar-ý iþret habâb-ý sâf-ý sahbâ tek nigûn Tefrika hâsýl tarîk-i mülk-i cem'iyyet mahûf Ah bilmen neyleyem yoh bir muvâfýk reh-nümûn Çihre-i zerdin Fuzûlî'nün dutupdur eþk-i âl Gör ana ne rengler geçmiþ sipihr-i nîl-gûn Fuzuli Galata Tüneli'nin açýlýþý (1875) - Irak'a karþý Kuveyt'i Kurtarma Savaþý baþladý (1991) Kur ân-ý kerîm okuyunuz! Fakat bunu geçim vâsýtasý yapmayýnýz! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Dost bî-pervâ Felek Bî-Rahm ü Devran Bî-Sükûn HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3283 2,3293 EUR 2,6912 2,6923 STERLiN 3,5279 3,5297 JPY YENi 1,9901 1,9911 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER HABOÐLU ECZANESÝ TEL: ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI ERMAN ECZANESÝ TEL: ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Kuþlar aç kalmasýn diye Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile Çevre ve Orman Bakanlýðý Çorum Þubesi þehir çöplüðü ve Çorum dýþýnda belirlenen yerlerde yemleme çalýþmasý yaptý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ve Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan dün gerçekleþtirilen yemleme çalýþmasýnda doðal hayata toplam 5 ton yem býrakýldý. Yemleme çalýþmasýna Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ve Çevre ve Orman Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel katýldý. Konu hakkýnda basýn mensuplarýna bilgi veren Erkan Elfaz Ermiþ, ilçelerle birlikte toplam 5 ton yemleme çalýþmasý yapýldýðýný ifade etti. Ermiþ, "Bizim için nimet olan kar yaðýþý doðadaki hayvanlar için külfet olmasýn diye yemleme yapmak için kollarý sývadýk. Bugün ilimiz merkezde, Alaca, Ýskilip, Kargý ve Osmancýk ilçelerimizde ayný þekilde arkadaþlarýmýz uygulama yapmaktadýrlar. Bu kapsamda yapýlan iþlere katký saðlayarak bu aziz Cuma gününde sevabýna nail olan iþletmecilerimize ve özellikle Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'a teþekkür ediyoruz. Burada 2,5 ton yem daðýtýmý yapacaðýz. Ýlçelerle birlikte 5 ton yemleme yapýlacak" dedi.bahadýr Yücel "Çorum'u geleceðe taþýyan bir üniversite olmayý hedefliyoruz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi proje ve yatýrýmlarý ile ilgili olarak, Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý ile görüþtü. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Baðcý'nýn makam odasýnda yapýlan görüþmede Hitit Üniversitesinin geliþimi, projeleri ve yatýrýmlarý ele alýndý. Alkan, 2015 üniversite bütçesi için Baðcý'ya teþekkür etti ve Hitit Üniversitesi vizyonuna uygun projelerin geliþtirildiði ve projelerin gerçekleþmesi için ekonomik desteðe ihtiyaçlarýnýn olduðunu ifade ederek Baðcý'dan destek istedi. Baðcý, "Tanýtým, tercih edilme oraný ve bölümlerdeki doluluk oraný açýsýndan Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir istatistik söz konusudur. Bu açýdan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve üniversitemize yönetimi kutluyorum. Ayrýca ekonomik büyüme açýsýndan Hitit Üniversitesi bütçesi çevre illerdeki üniversite bütçeleri ile kýyaslandýðýnda önemli oranda fark ve büyüme saðlamýþtýr. Çorum'a yön veren, Çorum'un potansiyellerini harekete geçirebilen, þehirle bütünleþmiþ ve Çorum'u geleceðe taþýyan bir üniversite olmayý hedefliyoruz ve bunu birlikte baþaracaðýz. Çorum sizin deðerinizi çok iyi biliyor. Üniversitemiz Çorum'un aynasýdýr. Çalýþmak üretmek ve projeler ortaya koymak üniversitemizden destek bizden. Çalýþmalarýnýzýn arkasýndayýz" dedi. Haber Servisi "Batý, bir ülkeye demokrasi götürmekten bahsediyorsa orada çocuklar ölecektir" Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, Charlie Hebdo Dergisine ve çalýþanlarýna yapýlan saldýrýnýn ardýndan ýsrarla Ýslam'a ve Müslümanlara dil uzatmanýn sistemli bir propaganda olduðunu vurguladý. 11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan Batý'da oluþturulan Ýslam terörü imgesinin bu topraklarda yaþayan kalem ve kanaat sahipleri tarafýndan dillendirilmesinin ise elbette bir aymazlýk olduðunu kaydeden Bekir Uyanýk, "11 Eylül saldýrýlarýnýn Endonezya'dan Fas'a enerji kaynaklarýnýn ve enerji nakil yollarýnýn bulunduðu Ýslam coðrafyasýný dizayn etmek üzere tertiplendiði gün gibi aþikardýr. 11 Eylül saldýrýlarý öncelikle topyekûn Ýslam'a mal edilmiþtir. Batý ile iþbirliði yapmayan Ýslam Ülkeleri terör destekçisi gibi gösterilmiþtir. Batý ülkelerinde yaþayan halklarda Ýslamofobia yani Ýslam korkusu oluþturulmuþtur. Gerekli koþullar saðlandýktan sonra da aralarýnda sayýlarý milyonu bulan çocuk ve kadýnýn öldürüldüðü iþgal operasyonlarý yapýlmýþtýr. Hiç utanmadan da bu operasyonlarýn adýna "bölgeye demokrasi getirmek" denilmiþtir. Bugün herkes þunun farkýndadýr ki Batý, bir ülkeye demokrasi götürmekten bahsediyorsa orada bombalar patlayacaktýr, orada çocuklar ölecektir, orada kadýnlar ölecektir, orada kan akacak, gözyaþý dökülecek ve feryatlar kopacaktýr. Batý'nýn çok geliþmiþ kitle imha silahlarý ile Ýslam coðrafyasýnda döktüðü kanýn haddi hesabý yoktur. Cezayir'de, Mali'de, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, Libya'da, Irak'ta, Afganistan'da, Nijerya'da ya da bir baþka Ýslam Ülkesinde iþgaller ve terör nedeniyle akan her damla kanda en az ABD kadar, en az Ýsrail kadar, en az Ýngiltere kadar Fransa'nýn da parmaðý vardýr. Fransa yeryüzündeki fitne ve fesadýn merkez üssü ülkelerden biridir. Fransýz halkýnýn birçoðunun da kendi ülkesinin iþlediði cinayetlerden haberi dahi yoktur. Fransa'da yaþayan ve Fransýz vatandaþý olan duyarlýlýk sahibi bir insanýn Fransa Afrika ve Asya'da katliamlar yaparken sessiz kalmasý beklenemez. Ayný þekilde duyarlýlýk sahibi, kalbinde merhamet olan, kalbinde adalet olan ve elleri temiz olan bir Fransýz vatandaþýnýn yeryüzünde yaþanan iþgaller ve katliamlar sebebi ile elbette Müslümanlarý suçlamasý beklenemez. Aklýselim bir Fransýz olaylarý deðerlendirirken önce kendi ülkesinin yaptýklarýna bakar. Aklýselim bir Fransýz olaylarý deðerlendirirken önce ABD'nin, Ýngiltere'nin, Ýsrail'in yaptýklarýna bakar. Aklýselim bir Fransýz'dan saðduyulu düþünmesi beklenirken, bu coðrafyada yaþayan, bir de kendilerinin özgürlükçü, antiemperyalist, antikapitalist olduklarýný ifade eden kalem sahiplerinin, köþe yazarlarýnýn, fikir adamlarýnýn olup bitenden ötürü Ýslam'a saldýrmalarý nerede durduklarýnýn en açýk göstergesidir" dedi. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Filistin'de yaþanan iþgalleri görmezden gelip Müslümanlarý terörist olarak nitelendiren herkesin ýrkçý emperyalizmin ve Siyonizm'in taþeronluðunu yaptýklarýnýn altýný çizen Uyanýk, "Bizim Charlie Hebdo dergisinin çizgisini tasvip etmemiz de, Efendimiz (sas)'e ve Ýslam'a yönelik çirkin yaklaþýmlarýný düþünce özgürlüðü olarak deðerlendirmemiz de mümkün deðildir. Her zamanda ve mekânda Efendimiz (sas)'e ve Ýslam'a yapýlan çirkin saldýrýlarý en aðýr þekilde eleþtirmeye ve bunu en hafif tabirle "haddini bilmeme" olarak nitelendirmeye devam edeceðiz. Bu tavýrdan geri adým atmamýz ve yapýlan edepsizliði hoþgörü kapsamýna almamýz söz konusu bile olamaz. Öte yandan 11 Eylül saldýrýlarýný tasvip etmediðimiz gibi Charlie Hebdo dergisine yönelik saldýrýyý ve iþlenen cinayetleri de tasvip etmemiz mümkün deðildir. Biz bu olaylarýn -tetiði çeken kim olursa olsun- daha büyük operasyonlara zemin hazýrlamak için yine bizzat Batý tarafýndan tertiplendiðini biliyoruz. Paris'te yapýlan sözde "teröre tepki ve basýn özgürlüðü yürüyüþünü" de bu baðlamda deðerlendiriyoruz. Irkçý emperyalizm ve Siyonizm Ýslam coðrafyasýna daha acýmasýz saldýrýlar yapmanýn eþiðindedir. Ülkemizde bir kýsým medya kuruluþunun Charlie Hebdo dergisine yönelik saldýrýlarý sözde basýn özgürlüðü adý altýnda eleþtirirken olayý Ýslam düþmanlýðýna ve Efendimiz (sas)'e hakarete prim verme noktasýna getirmeleri Netanyahu ile Ýsrail ile ayný safta olmalarýndan öteye deðildir. Bir kýsým medya kuruluþumuz ABD, Ýngiltere, Fransa ve Ýsrail'in Ýslam coðrafyasýný kan gölüne dönüþtürmelerini basýn özgürlüðü kapsamýnda deðerlendirebilecek kadar alçalmaktadýr. Bu eðer sistemli bir tepki ise kendi coðrafyalarýnýn mazlum halklarýna ihanet etmektir, yaptýklarý sistemli bir tepki deðil de duygusal bir yaklaþým ise içinde bulunduklarý kafa karýþýklýðýnýn resmidir.biz Anadolu Gençlik Derneði mensuplarý olarak hiçbir terör olayýný tasvip etmiyoruz. Tüm çirkefliðine ve çirkinliðine raðmen Charlie Hebdo dergisine yönelik saldýrýyý da tasvip etmiyoruz. Çatýþma ve kaos ortamýnýn tek kazanýnýn ýrkçý emperyalizm olduðunu mütemadiyen dile getiriyoruz. Terörü bitirecek sürecin ABD, AB ve Ýsrail ile kol kola Paris'te yürümekten deðil, D-8 ülkelerinin ve dünyanýn tüm mazlum ülkelerinin liderleriyle ayný safta emperyalizme karþý Ýstanbul'da yürümekten geçtiðine inanýyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi Ýlim Yayma yönetimi görev daðýlýmý yaptý Geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirilen genel kurulda oluþan Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi yeni yönetim kurulu görev daðýlýmý yaptý.av. Mehmet Karadað baþkanlýðýnda oluþan yönetimde baþkan yardýmcýlýklarýna Bekir Yýldýrým ve Veysel Yetik, Muhasipliðe Orhan Horan, Veznedarlýða Ahmet Tuna, Sekreterliðe Abidin Ayaþ ve Üyeliðe Mustafa Tuzcu getirildi. Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Av. Mehmet Karadað görev daðýlýmý sonrasý yaptýðý açýklamada, hedefleri hakkýnda bilgi verdi.karadað açýklamasýnda, Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi olarak, Ýle gelen erkek öðrencilerin ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek durumda yurt ve imkanlarýn bulunduðunu ifade ederek, "Bu nedenle birinci önceliðimiz bir kýz yurdu yada kýz evlerimizi bir çatý altýnda toplama þeklinde kýz öðrencilerimizin de ihtiyaçlarýna cevap verebilecek bir çalýþma yapacaðýz. Bunun yanýnda maddi sýkýntýda olan öðrencilerimize yönelik burs çalýþmasý baþlatmayý planlýyoruz. Yeni açýlan þube merkezimizde haftalýk ve aylýk halka açýk sohbet programlarý düzenlemeyi planlýyoruz. Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Gençlik Komisyonu ve Haným Komisyonu kurulmasýný hedefliyoruz. Böylece bayanlara yönelik de haftalýk ve aylýk programlar düzenleyeceðiz" dedi. Haber Servisi "Teröre karþý dünya liderleri küresel bir duruþ gösterselerdi bu kadar yaygýnlaþmazdý" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, "Müslümanlýðýn, bir kiþinin öldürülmesiyle bütün bir insanlýðýn ölümünü ayný gören bir din olduðunu, Ýslam'ýn, kime karþý yapýlýrsa yapýlsýn asla katilliði, zalimliði ve caniliði onaylamaz" dedi. Yayýnladýðý basýn açýklamasýnda, "Bizler için Sultanahmet'te, Paris'te ya da Suriye'de iþlenen barbar, vahþi cinayetlerin hepsi aynýdýr. Hangi sloganla, kim, kime karþý ve nasýl bir gerekçeyle iþlenmiþ olursa olsun bu cinayetler hem Ýslam'a aykýrýdýr, hem de insanlýk dýþýdýr" diyen Özcan, "Terör evrensel bir beladýr. Terörün mezhebi, dini, ideolojisi yoktur. Terörü herhangi bir dine, veya ideolojiye indirgemek, terör belasýný küçümsemek aslýnda dolaylý olarak terörü korumak anlamýna gelmektedir. Teröre karþý küresel bir duruþ, karþý çýkýþ zamanýnda ortaya konmuþ olsaydý belki de Paris'te bu kadar çok liderin toplanmasýna gerek kalmazdý. PKK'nýn köyler basýp, bebekleri, masum sivilleri öldürdüðünde, Gazze'de, Kerkük'te, Suriye'de, Pakistan'da, Afganistan'da binlerce insan bir anda katledildiðinde terör karþý dünya liderleri küresel bir duruþ gösterebilseydi, terörün belki de bu kadar yaygýnlaþmasý mümkün olmazdý. Sonuç olarak her ne þekilde olursa olsun terörü MHP olarak lanetliyoruz. Ülkemizde yapýlmak istenen oyuna Akit ve Cumhuriyet Gazeteleri alet olmuþ bu memlekette yaþayan insanlarý kaplaþtýrmaya neden olmuþtur. Cumhuriyet Gazetesi yaptýðý olay manevi deðerlerimize hakaret niteliðindedir. Akit Gazetesinin yaptýðý da olaylarý karýþtýrmaktan baþka hiçbirsey deðildir. Türk milletin milli ve manevi deðerlerini hiçbir zaman bu ülkede siyasi malzeme yapýlmayacaktýr. Bunlarý yapanlar karþýsýnda daima ülkücü hareketi göreceklerdir" ifadelerini kullandý. shaber Servisi

4 HABER 4 Bahçelievler KKSM'den huzurevine ziyaret Çorum Belediyesi Bahçelievler Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi (KKSM) kursiyerleri ile Sosyal Ýþler Müdürlüðü personeli, Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaþlýlarý ziyaret etti. Huzurevi sakinleri ile sohbet ederek onlarla yakýndan ilgilenen kadýnlar, "Yaþlýlarýmýzý ziyaret etmek bizleri çok mutlu etti. Onlarýn kendilerini daha iyi hissetmelerini istedik.bizim için güzel ve duygusal bir gündü.bizleri iyi þekilde karþýlayan huzurevi yöneticilerine ve güleryüzlü sakinlerine çok teþekkür ediyoruz." dediler.huzurevi sakinleri de ziyaretten bir hayli memnun kaldý. Tekrar ziyaret edilmek istediklerini söyleyen yaþlýlar,"unutulmak hissi çok yýpratýcý. Yapýlan ziyaretler bizleri mutlu ediyor. Tekrar gelmenizi isteriz" ifadelerini kullandýlar.belediye Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nde görevli hanýmlar ise huzurevi ziyaretlerinin belirli periyotlarla devam ettiðini, ziyarete katýlmak isteyen kadýnlarýn, þehir genelindeki KKSM'lere müracaat etmelerinin yeterli olduðunu ifade ettiler. Haber Servisi AB projesi dil eðitimi baþladý Avrupa Birliði (AB) baþta olmak üzere, geliþmiþ ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn daha fazla kullanýlmaya baþladýðý günümüzde Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazýrladýðý yenilenebilir enerji konusunda ki Avrupa Birliði projesi uygulamaya baþlandý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen ve Gazi Üniversitesi'nin proje ortaðý olarak yer aldýðý projenin ilk ayaðý olan Teknik Ýngilizce eðitimi Ýskilip ve Ankara'da baþladý. Teknik Ýngilizce eðitimine Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 13 öðretmen ile proje ortaðý Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Okulu'ndan 4 akademisyen altý hafta boyunca yenilenebilir enerji konusunda Teknik Ýngilizce eðitimi alacaklar. Eðitim hakkýnda bilgiler veren proje koordinatörü Bayram Gökbulut þunlarý söyledi: "Türkiye genelinde 68 projenin geçmiþ olup bunlardan bir tanesi de bizim okulumuza ait olup güneþ ve rüzgar enerjisi eðitimlerine yönelik hazýrladýðýmýz Alternatif Enerji sistemleri isimli projedir. 173 bin Avroluk bütçeye sahip olan projemize Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ortak olarak bulunmaktadýr. Projenin ilk aþamasý olan "Teknik Ýngilizce" eðitimlerine Ýskilip'te ve Ankara'da baþlamýþ bulunmaktayýz. 6 hafta ve toplamda 60 saat sürecek olan eðitimler süresince özellikle rüzgâr ve güneþ enerjisine yönelik makale ve yazýlar üzerine eðitimler almaktayýz. Öðretmenlerimiz aldýklarý eðitimlerden oldukça memnun bulunmaktalar. Projeye katýlan öðretmenlerimiz bu eðitimi tamamladýktan sonra sömestr tatilinde yenilenebilir enerji konusunda meslek eðimi alacaklar devamýnda ise Almanya'ya giderek orada ki örnek uygulamalarý yerinde görüp inceleyecekler. Proje sonunda ise okulumuza yaklaþýk olarak 15 KW'lýk güneþ ve rüzgar enerjisi sistemlerini kuracaðýz. Böylelikle okulumuzun elektrik tüketiminin %50-60'lýk kýsmýný güneþ ve rüzgar enerjisinden saðlayacaðýz. Proje ilçemizde ve Çorumda örnek olacaðýný düþünüyorum. Proje tamamlandýðýnda güneþ ve rüzgar enerjisi üzerine Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý olarak hizmetiçi eðitim kurslarý açarak bu konuda kendisini geliþtirmek isteyen öðretmenlere ve çevreye destek saðlanacak." Haber Servisi Mahir ODABAÞI OKUL KAZALARI ve ÇARESÝ - 6* OKULDA BAÞINA BUZ SARKITI DÜÞTÜ- ÖLDÜ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ''Van merkezdeki Fevzi Çakmak Ýlkokulu'nda okuyan 10 yaþýndaki ikinci sýnýf öðrencisi, okul çatýsýndan baþýna buz sarkýtý düþmesi sonucu yaþamýný yitirdi. Ders arasýnda teneffüse çýkarak arkadaþlarý ile okul bahçesinde oynayan Ömer Çarpar'ýn baþýna çatýdan buz sarkýtý düþtü. Kanlar içinde yere yýðýlan Çarpar, olay yerine çaðrýlan ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Ancak hastaneye yetiþtirilmeden yolda yaþamýný yitirdi. Yaþanan olaydan sonra okulda çocuklarýn teneffüse çýkmalarýna izin verilmediði öðrenilirken, çatýlardaki buzlarýn temizlenmediði kaydedildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý'' (doðruhaber.com.tr / ) Alýnacak ders: Bu sarkýtlarý okullar ve çarþý pazarda yürüyen vatandaþlar için çok büyük bir tehlikedir. Bu tehlike soðuklarýn daha çok yaþandýðý doðu illerimizde önem arz etmekle beraber, önemsememe açýsýndan batý illerimizde daha büyük risktir. Çünkü kýþýn çatýlarda sürekli buz sarkýtý gören vatandaþ belki biraz daha halk tabiri ile 'aklýmda' diye hareket eder. Çoluðuna çocuðuna aman çatý altlarýndan geçerken dikkat et diye tembih eder. Ancak yýlda bir iki defa kar gören illerimizde bu tür tembihatlar pek akla gelmez. Dolaysýyla daha çok bedel ödenir. Örnek mi, bir týklayýn interneti çýksýn onlarca 1- Bunun için öncelikle öðrencilerin anlayacaðý dilde hayatýn içinden yaþanmýþ örneklerle periyodik olarak bilinçlendirme (buz sarkýtlarýndan korunma tatbikatlarý) eðitimleri verilmelidir. Gerekiyorsa uygulamalý olarak gösterilmelidir. Çünkü muhatabýmýz yetiþkinler deðil çocuklardýr. Bu da gayet basittir. Yeter ki isteyelim. 2- Okulun eklentileriyle beraber dýþ duvarlarýna dikkat çekecek ve kolayca okunabilecek þekilde kýrmýzý zemin üzerine beyaz ''Saçak Altýnda Durmayýnýz' uyarýlar levhalarý asýlmalýdýr. (bu çalýþmamýzý iþgüzarlýk yapýyor diye zaman zaman eleþtirenler çýksa da aldýrmýyoruz ve Çorum'da tüm okullarýmýzda, baðlý kuruluþlarda istiyoruz) 3- Yaþanan üzücü olaylardan sonra teneffüse çýkma yasaðý yerine, yaþanmadan önce teneffüse çýkma veya kontrollü çýkma önlemi alýnmalýdýr. 4- Buz sarkýtlarýndan korunmaya yönelik daha saðlam bereler üretilmeli ve kýþýn öðrencilerin kullanmasý saðlanmalýdýr. Baþa düþtüðü zaman zararý en aza indirebilir. 5- Çatý saçaklarýndaki buzlar her türlü güvenlik önlemi alýnmak kaydýyla, görevlilerce kýrýlmalýdýr.(temizlenmelidir) 6- Özellikle karlý, buzlu, fýrtýnalý havalarda okul yönetimi ve nöbetçi öðretmenler daha çok hassasiyet göstermeye çalýþmalýdýrlar. 7- Her zaman tehlike olmakla beraber özellikle karlý buzlu havalarda telefonla konuþarak, müzik dinleyerek çatý altýndan yürünmemelidir. Hafifte olsa güneþ çýktýðýnda daha dikkatli olunmalýdýr. (yazara iletiþim: ) ''Ne desem bilmem ki ne desem / Tutulmaz sözüm kime ne desem'' "Ýskilip'in turizm potansiyelini artýrmayý hedefliyoruz" Ýskilip TRT'de "Hayatýn Renkleri"nde tanýtýlacak Ýskilip Kaymakamlýðý'nýn organizasyonu ve Ýskilip Kültür Turizm ve Doða Sporlarý Arama Kurtarma Derneðinin (ÝSDAK) rehberliðinde TRT GAP televizyonundan Nazan Harunoðlu'nun yapýmcýlýðýný üstlendiði "Hayatýn Renkleri" programý için Ýskilip'te çekimler gerçekleþtirildi. Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yollarý kapsamýnda ilçede bulunan 14 km'lik Kireçdere - Akpýnar rotasý üzerinde gerçekleþtirilen çekimler Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezinde devam etti. Çekimler esnasýnda TRT ekibine ÝSDAK yetkilileri rehberlik etti. Ýkinci gün Ýskilip Atatürk Orman Çiftliðinde Ýskilip Dolmasý çekimleri yapýldý. TRT GAP televizyonunda hafta içi hergün yayýnlanan Hayatýn Renkleri programýnýn Yapýmcýlýðýný Nazan Harunoðlu, Yapým Yardýmcýlýðýný Ýlknur Tüzün yapýyor. Kameramanlar Fuat Öktem ile Bestami Yakýcý. Ýskilip Kaymakamlýðý'na ve ÝSDAK Derneðine teþekkür eden Nazan Harunoðlu ise mayýs ayýnda tekrardan çekimler için Ýskilip'e geleceklerini ifade etti. Haber Servisi Ýskilip'e gelen yabancý konuklara etkin hizmet verilebilmesi için mülkiyeti Belediyeye ait olan ve geçtiðimiz yýllarda restore edilen ilçe giriþindeki Ýskilip Evi'nin birinci katý Ýskilip Kaymakamlýðý'na tahsis edildi. Binanýn ikinci katý ise LEDAER projesi kapsamýnda pilot ilçe seçilen Ýskilip'in yerel kalkýnma stratejisini oluþturacak olan Ýskilip Yerel Kalkýnma Derneði'ne 10 yýllýðýna kiralandý. Konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip'in turizm potansiyelini artýrmak için gerekli tüm önlemleri aldýklarýný söyledi. Kente gelen yerli yabancý turistlere Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan kurulan Ýskilip Turizm Ofisinin rehberlik ederek kenti tanýtacaðýný ifade eden Baþkan Çatma, Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy'a bu konudaki hassasiyetinden dolayý teþekkür etti. Binanýn ikinci katýnýn da Ýskilip'in yerel kalkýnma stratejisini oluþturacak Ýskilip Yerel Kalkýnma Derneði'ne 10 yýllýðýna kiralandýðýný söyleyen Çatma, derneðin tarým, turizm, kültürel miras, hizmetler sektörü, sosyal konular gibi kýrsal yaþamýn bütün bileþenlerini birbirine baðlayarak yerel ekonomiyi geliþtirmek için çalýþacaðýný söyledi.haber Servisi

5 HABER "Okuyorum-Geliþiyorum" projesini hayata geçiriyorlar 5 Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þube Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Mustafa Kemal Ortaokulu öðrencileriyle söyleþi yaptý. Söyleþiye okul müdürü Ramazan Akkaya, müdür yardýmcýsý Bülent Kaya, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Okul Müdürü Ramazan Akkaya, 5. sýnýf öðrencilerine yönelik baþlattýklarý ve 4 yýl boyunca devam ettirecekleri "Okuyorum-Geliþiyorum" adlý projenin kapsamlý bir proje olduðunu söyledi. Öðrencilere yaþ gruplarýna göre Türk ve Dünya Edebiyatý klasiklerini okutarak geliþimlerine yardýmcý olmak istediklerini söyleyen Ramazan Akkaya, kendilerine destek olan Belediye Baþkan Muzaffer Külcü ve emeði geçenlere teþekkür etti. Öðrencilere, okumanýn ve kendini geliþtirmenin önemini anlatan Turhan Candan kitap okumanýn öðrencilerin zihinsel geliþime olumlu katký saðlayacaðýný söyledi. "Kitap okumak hayatýmýza zenginlik katacaðý gibi hayatýn farkýnda olmamýzý da saðlayacaktýr. Hem Türkiye Dil ve Edebiyat Derneðimiz hem de Belediyemiz, gençlerimizin ve öðrencilerimizin hizmetindedir" diyen Candan, öðrencilerin geliþimi için her türlü desteðe hazýr olduklarýný söyledi. Öðrencilere dil öðrenmenin, enstrüman çalmanýn, spor faaliyetleriyle uðraþmanýn kendilerinin geliþimine büyük katkýlar sunacaðýný anlatan Candan, zor olan þeylere talip olacak cesaretin bu yaþlarda kazanýlacaðýný ifade etti. Öðrencilerin þiir okuyarak renk kattýðý söyleþide Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Bekir Sýtký Erdoðan'ýn Hancý isimli þiirini okudu. Öðrencilerden büyük alkýþ alan Turhan Candan, okul kütüphanesine, ünlü yazar Taþkýn Tuna'nýn "Oku Ama Neyi" adlý kitabýný hediye etti. Haber Servisi Çorum'da 36 bin 237 traktör var Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar,2014 Kasým ayýnda Manisa ve Konya'da traktör sayýsýnýn 306'þar adetle ayný miktarda arttýðýný, traktör sayýsýnda Bursa'nýn, Ýzmir'i, Çanakkale'nin, Edirne'yi geçtiðini bildirdi. Bayraktar, traktör sayýsýnda Manisa'nýn 2014 Kasým ayýnda da liderliðini koruduðunu bildirerek, "Traktör sayýsý Kasým ayýnda, Manisa'da 77 bin 802, Konya'da 76 bin 610'a ulaþtý. Bursa'da, Kasým ayýnda traktör sayýsý 56 bin 164 adede çýktý ve Ýzmir'i geride býraktý. Ýzmir'de traktör sayýsý Kasým ayýnda 56 bin 120 adet oldu" dedi. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Kasým ayý itibarýyla Manisa'nýn 77 bin 802 traktörle birinciliðini sürdürdüðünü,manisa'yý 76 bin 610 traktörle Konya'nýn, 56 bin 886traktörle Balýkesir'in, 56 bin 164 traktörle Bursa'nýn,56 bin 120 traktörle Ýzmir'in izlediðini belirtti. Kasým ayý itibarýyla 1 milyon 619 bin 124'e ulaþan traktör sayýsýnda ilk 5 il olan Manisa, Konya, Balýkesir, Bursa ve Ýzmir'in 323 bin 582 traktörle, 5'de 1'lik bir oraný oluþturduðunu belirtti. -"BURSA, ÝZMÝR'Ý, ÇANAKKALE, EDÝRNE'YÝ GERÝDE BIRAKTI"- Bayraktar, illerin traktör sayýsýyla ilgili þu bilgileri verdi: "Manisa, Konya, Balýkesir, Bursa ve Ýzmir'itraktör sayýsýnda 48 bin 11 ile Ankara, 47 bin 300 adetle Samsun, 46 bin 911 adetle Adana, 43 bin 573 adetle Denizli, 42 bin 4 adetle Antalya izliyor. Aydýn'da 39 bin 70, Tokat'ta 37 bin 819, Afyonkarahisar'da 37 bin 388, Çorum'da 36 bin 237, Þanlýurfa'da 32 bin 772, Sakarya'da 32 bin 703, Mersin'de 30 bin 611, Kütahya'da 30 bin 502 traktör var. Traktör sayýsýnda Çanakkale,2014 Kasým ayýnda, 29 bin 499 traktörle, 29 bin 441 adette kalan Edirne'yi geride býraktý. Yozgat'ta 28 bin 945, Sivas'ta 27 bin 823,Tekirdað'da 27 bin 765, Muðla'da 27 bin 211, Gaziantep'te 26 bin 761, Kastamonu'da 26 bin 89, Kayseri'de 25 bin 132, Ýstanbul'da 21 bin 745, Diyarbakýr'da 21 bin 151, Eskiþehir'de 20 bin 406, Malatya'da 20 bin 260'ý buluyor. Hatay'da 19 bin 554, Burdur'da 19 bin 435, Isparta'da 19 bin 283, Nevþehir'de 19 bin 182, Bolu'da 19 bin 174, Kýrklareli'nde 18 bin 937, Amasya'da 17 bin 895, Kahramanmaraþ'ta 17 bin 574, Kars'ta 17 bin 15, Uþak'ta 16 bin 603, Aksaray'da 16 bin 466, Erzurum'da 15 bin 978, Niðde'de 14 bin 919, Kocaeli'nde 14 bin 751, Osmaniye'de 14 bin 715, Adýyaman'da 13 bin 709, Çankýrý'da 11 bin 896 traktör var. Traktör sayýsý, Karaman'da 9 bin 978, Kýrþehir'de 9 bin 929, Muþ'ta 9 bin 910,Bilecik'te 9 bin 759, Düzce'de 9 bin 559, Mardin'de 9 bin 388, Zonguldak'ta 8 bin 856, Ardahan'da 8 bin 727, Elazýð'da 8 bin 631, Kýrýkkale'de 8 bin 356, Sinop'a 8 bin 11, Van'da 7 bin 921, Aðrý'da 7 bin 490, Erzincan'da 6 bin 123, Batman'da 5 bin 131 Karabük'te 5 bin 108 adette kalýyor." Kilis'te 4 bin 900, Bartýn'da 4 bin 741, Iðdýr'da 3 bin 720, Gümüþhane'de 3 bin 206, Bitlis'te 2 bin 964, Giresun'da 2 bin 827, Bayburt'ta 2 bin 740, Yalova'da 2 bin 333, Siirt'te 2 bin 308, Ordu'da 2 bin 149, Þýrnak'ta 2 bin 136 traktör bulunduðunu bildiren Bayraktar, "Tunceli'de 1329, Artvin 1092, Bingöl 995, Hakkari 770, Trabzon 189 traktörle son sýralarý paylaþýyor. En az traktör 41 adetle Rize'de bulunuyor" dedi. Bayraktar, Kasým ayýnda Ýstanbul'da traktör sayýsýnýn 6 adet azalýrken, Rize'de deðiþmediðini, Trabzon'da 1, Bingöl ve Hakkari'de 2, Ordu'da 3, Giresun'da 4 adet arttýðýný bildirdi. Haber Servisi Ýmam Hatipli olmayý kýsa filmle anlattýlar Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan düzenlenen kýsa film yarýþmasýnýn finali gerçekleþtirildi. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci Meclis Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 'Ýmam Hatipli Olmak' konulu kýsa film yarýþmasýnda önceki akþam Turgut Özal Konferans Salonun da gerçekleþen final gecesiyle ödüller sahiplerini buldu. Toplam 5 ayrý ekip olmak üzere 3 grup finale kalýrken final gecesinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamulu, Osman Yüztgenç ve Belediye Basýn ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Salih Karslýoðlu jüri üyeliði yaptýlar. Programa, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr, Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet Ölçer, öðretmenler, öðrenciler, veliler ile vatandaþlar katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Ýmam Hatip Okullarý'nýn öncü olduðunu vurguladý. Bu yarýþmanýn bir ilk olduðunu ifade eden Kýr, diðer liselerle beraber de bu yarýþmayý tekrar yapmak istediklerini söyledi. Kýr, "Kýsa film yarýþmasý Çorum'da ilk defa okulumuzca yapýldý. Öðrencilerimizin hepsinin elinde kamerasý yoktu. Kimisi cep telefonlarý ile gönüllerinden gelerek, Ýmam Hatiplik'lerini ortaya koyarak çekti kýsa filmlerini. Bu çalýþmayý diðer liseleri de dahil tekrar düzenleyeceðiz. Belediye Basýn Birimi seminer düzenleyecek. Birlikte film çekecekler. Gelecek seneye daha kaliteli bir yarýþma yapacaðýz" diye konuþtu. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan finale kalan filmler, jüri üyelerinin ve katýlýmcýlarýn beðenisine sunuldu. Yoðun katýlýmýn gerçekleþtiði gecede yarýþmanýn birincisi Hatice Öz, Rümeysa Ýrem Yolcu, Elif Geygüç, Þeyma Nur Bostancý ve Nisa Nur Cesur'un oynadýðý 'Babul Ýslam' oludu. Yarýþmanýn ikincisi, Þeyma Nur Yücel, Emine Çobanoðlu, Gizem Seyis, Fatma Ýbbi, Sümeyra Þamlý ve Arzu Sarý'nýn oynadýðý 'Kalbin Secdesi' olurken, üçüncüsü ise, Þevval Kayýþ, Caner Sakýcý, Mücahit Sarýtepe, Enes Aslan ve Taner Sakýcý'nýn oynadýðý 'Düþünme Molasý' filmi oldu. Yarýþmada birinci olan guruba 1000 TL, ikinci olan ekibe 750 TL ve üçüncü olan ekibe ise 500 TL ödül verildi. Yarýþmaya katýlan diðer guruplara katýlým belgesi verildi. Yasin YÜCEL Uslu ve Eyvaz'dan, Nedim Durukan'a ziyaret Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz hemþehrimiz Ýþadamý Nedim Durukan'ý ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ve yeni fabrikasýndaki ürün çeþitlemesi hakkýnda bilgiler veren Nedim Durukan,"60 ülkeye ihracat yapýyoruz. Ýþletme kültürü açýsýndan da önemli bir mesafe kat ettik. Durukan Þekerleme Sanayi Ticaret Anonim Þirketi olarak hem mesleki eðitime önem veren hem de sosyal sorumluklarýný yerine getiren örnek bir iþletme olduðumuzu düþünüyorum" dedi. Uslu ziyarette, modern bir iþletmeyi görmüþ ve tanýmýþ olmaktan son derece memnun olduðunu, profesyonelce yönetilen böyle bir iþletmenin Türkiye açýsýndan önemli bir marka deðeri olacaðýný belirterek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ Kýþ hastalýklarýna karþý koruyan gýdalar Ocak ayý ile iyice soðuyan hava ve kar yaðýþlarý soðuk algýnlýðý gibi hastalýklarý da beraberinde getiriyor. Kýþ aylarýnda beslenme planýnýn doðru yapýlmasýnýn hastalýklardan korunmada önemli rol oynadýðýný söyleyen Anadolu Saðlýk Merkezi Mutlu Diyet Kliniði'nden Beslenme ve Diyet Uzmaný Ece Köprülü, "Brokoli, balkabaðý, kýrmýzý tatlý biber, mantar, domates, ýspanak, portakal, mandalina, greyfurt, kamkat, limon, nar gibi meyve ve sebzeler içerdikleri vitamin ve minerallerle vücutta enfeksiyonu önleyip, baðýþýklýðý güçlendirmeye yardýmcý olur" dedi. Kýþ döneminde havalarýn soðumasý ile birlikte beslenme düzeninin de deðiþtirilmesi gerekiyor. Kýþ aylarý boyunca beslenmeye dikkat ederek bu dönemde yaygýnlaþan salgýn hastalýklara karþý vücudumuzu korumak mümkün. C vitamininin kýþ aylarýnda baðýþýklýðý kuvvetlendirmede önemli olduðunu hatýrlatan Ece Köprülü, bu dönemde antioksidan yani hücre yenileyici özelliði bulunan meyve ve sebzelerin tüketilmesi gerektiðini belirtti. Antioksidan açýsýndan zengin besinleri sýralayan Köprülü, "Antioksidan, sebzelerden brokoli, balkabaðý, kýrmýzý tatlý biber, mantar, domates ve ýspanakta, meyvelerden portakal, mandalina, greyfurt, kamkat, limon ve narda yoðunlukla bulunur. Bu meyve ve sebzeler içerdikleri E vitamini ve kalsiyum, magnezyum gibi önemli minerallerle de vücutta enfeksiyonu önleyip, baðýþýklýðý güçlendirmeye yardýmcý olur" ifadelerini kullandý. BALIK TÜKETÝMÝNÝ ARTTIRIN Kýþ aylarýnda balýk tüketiminin de en az meyve sebzeler kadar önemli olduðunu belirten Köprülü, "Balýklar bu mevsimde daha çok yaðlanýr, bu da Omega- 3 yað asidinden zengin olduklarý anlamýna gelir. Haftada 1-2 sefer tüketilecek olan somon, uskumru, palamut, sardalye gibi balýklar içerdikleri Omega-3 ile vücutta enflamasyonu önleyip,varolan mikroplar ile de savaþýr" diye konuþtu. YEÞÝL ÇAYI BESLENME PROGRAMINIZA ALIN Yeþil çay kullanýmýnýn baðýþýklýðý güçlendirdiðini anlatan Köprülü, "Kahvaltýda veya ara öðünlerde meyve, çið kuruyemiþ ya da lifli bisküvilerin yanýnda yeþil çay içmeyi alýþkanlýk haline getirebilirsiniz" dedi. Ada çayýnýn da doðal antiseptik özelliði ile vücutta mikroplarý öldürmeye yardýmcý olduðuna deðinen Köprülü ada çayýnýn özellikle boðaz enfeksiyonlarýnda etkili olduðunu söyleyerek "Çaylarýn içine 1 dilim limon koyarak, içeceðinize C vitamini de katmýþ olursunuz" diye konuþtu. YUMURTAYI NASIL TÜKETTÝÐÝNÝZ ÖNEMLÝ Kahvaltýda veya diðer ana öðünlerde tüketilen yumurtanýn demir ve B12 açýsýndan zengin bir kaynak olduðunu belirten Köprülü, haþlanmýþ olarak tüketildiðinde yanýnda biraz peynir ve üzerine limon sýkýlmýþ bol yeþillik ile omlet veya menemen þeklinde tüketildiðinde ise içine domates, biber, ýspanak, mantar gibi vitamin ve mineralden zengin sebzelerin eklenmesini önerdi. SALATANIZI ÇEÞÝTLENDÝRÝN Kahvaltýda ve ana öðünlerde özellikle et, tavuk ve balýklarla birlikte tüketilen bol yeþillikli salatalarýn içerdiði yüksek lif ve A, C, K vitaminleri ile vücudu kýþýn olumsuz etkilerine karþý koruyacaðýný belirten Köprülü, "Salatalarýnýzý sadece marul, domates, salatalýk ile hazýrlamak yerine roka, tere, maydanoz, dereotu, kuzu kulaðý, nane veya ýspanak gibi yeþillikleri karýþtýrarak hazýrlamayý deneyin. Ýçine dilerseniz kýrýlmýþ ceviz, badem, nar, portakal gibi antioksidandan zengin gýdalar da koyarak salatanýzý daha yararlý hale getirebilirsiniz" dedi. ASÝTLÝ ÝÇECEKLER YERÝNE MÝNERALLÝ SU TÜKETÝN Kýþ aylarýnda içecek tercihlerinin meyve suyu ya da asitli içecekler yerine su ve maden suyu olarak deðiþtirilmesi gerektiðini hatýrlatan Köprülü, "Çok terlemediðimiz bu dönemlerde genellikle su içmek aklýmýza gelmez ancak vücudun ayný þekilde suya ihtiyacý vardýr. Günde bardak su tüketimi kýþ aylarýnda da esastýr. Suyunuzun içine koyacaðýnýz 1-2 dilim limon, taze zencefil, nane yapraðý da hem sindirimi kolaylaþtýrýr, hem de vücudu enfeksiyonlara karþý koruyup baðýþýklýðýnýz kuvvetlendirir" dedi. Maden sularýnda da tercihin sade olanlardan yapýlmasý gerektiðini söyleyen Köprülü, meyveli olanlarýn yoðun miktarda þeker içerdiðini hatýrlattý. Köprülü bunun yerine maden suyuna taze meyveler veya tarçýn, karanfil gibi baharatlar katmanýn daha yararlý olacaðýný belirtti. Haber Servisi Çorum Barosu Sosyal Doku Vakfý Baþkaný Nurettin Yýldýz hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Hukuku Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Av. Sevinç Demirtaþ Þahin, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Geçtiðimiz günlerde katýldýðý bir programda küçük çocuklarýn buluð çaðýna dahi ermesi gerekmeksizin dinen evlenmelerinde sakýnca olmadýðý yönünde yaptýðý Geçerli bir egzoz gazý emisyon ölçümü olmayan veya ölçüm yaptýrmadan egzoz emisyon pulu alan araç sahipleri yol kenarý denetimlerinde TL'ye varan para cezasý alabiliyor. TÜVTÜRK, trafikten kaynaklanan hava kirliliðini önlemede ve yakýt tasarrufunda büyük önemi bulunan bu ölçümle ilgili 5 önemli noktayý, kamuoyuyla paylaþtý. Ülkemizde, ticari araçlarýn her yýl, hususi otomobillerin ise ilk 3 yaþ sonunda her 2 yýlda bir egzoz gazý emisyon ölçümü yaptýrmasý kanuni bir zorunluluk Bu ölçümü yaptýrmamýþ araçlar, araç muayenesinden geçemediði gibi, son dönemde ülke genelinde Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn artan yol kenarý denetimlerinde TL'ye varan para cezalarýyla da karþýlaþabiliyor. TÜVTÜRK, araç sahiplerini egzoz gazý emisyon ölçümünün, uzman noktalarda yaptýrýlmasý ve ölçüm yaptýrmadan pul alýnmamasý konularýnda uyarýyor. Bu ölçümün çoðu yerde uzman kiþiler ve teknik yeterliliði olan cihazlarla yapýlmadýðýna dikkat çeken TÜVTÜRK, bazý yerlerde, ölçüm yapýlmadan egzoz emisyon pulu satýn alýnabildiðini, ancak birçok araç sahibi için kolaylýk olarak görülen bu uygulamalarýn, yapýlan denetimlerde araç sahiplerinin para cezasýyla karþýlaþmasýna neden olabildiðini de hatýrlatýyor. TÜVTÜRK, araç muayenesinin yapýlabilmesi için zorunlu olan ve tüm TÜVTÜRK istasyonlarýnda uzman personel tarafýndan, uluslararasý standartlarda gerçekleþtirilen egzoz gazý emisyon ölçümüyle ilgili 5 önemli noktaya dikkat çekiyor. Egzoz gazý emisyon ölçümü neden gerekli? Egzoz gazý emisyon ölçümü, trafikte seyreden araçlarýn egzoz gazlarýnýn neden olduðu hava kirliliðinin zararlý etkilerinden çevreyi korumak amacýyla, egzoz gazý kirleticilerinin azaltýlmasýný saðlamak için yapýlan ölçümlerdir. Bu ölçüm sonucunda, egzozundan çýkan kirletici miktarý kanunlarla belirlenen seviyenin üzerinde oran araçlar, bu Çorum Barosu'ndan suç duyurusu açýklamalar nedeniyle Sosyal Doku Vakfý Baþkaný Nurettin Yýldýz hakkýnda Çorum Baro Baþkanlýðý tarafýndan suç duyurusunda bulunulmuþtur. Geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzýn fikren ve bedenen geliþimi hususunda karþýlaþabilecekleri her türlü tehlikeye karþý daha önce olduðu gibi bundan böylede Çorum Barosu olarak kadýn ve çocuklarýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðimizi bildiririz" dedi. Haber Servisi Egzoz gazý emisyon ölçümü hakkýnda 5 önemli nokta ölçümden kalmaktadýr. Ayrýca, egzoz gazý emisyon ölçümleri aracýn yakýtý ne kadar verimli tükettiðinin de bir göstergesi olabiliyor. Ölçüm için neler gerekli? Egzoz gazý emisyon ölçümü yapýlacak aracýn Tescil ve Trafik Belgesi, Motorlu Taþýt Egzoz Emisyon Ruhsatý ve T.C Kimlik Numarasýný gösteren nüfus cüzdaný, ehliyet veya pasaportun getirilmesi yeterli. Ýlk kez egzoz gazý emisyon ölçümü yapýlacak araçlarýn sahipleri "Motorlu Araç Gazý Emisyon Ruhsat"ýný ilk ölçümde 7 TL bedel ödeyerek satýn alabiliyor. Aracým egzoz gazý emisyon ölçümünden kaldý. Ne yapmalýyým? Yapýlan kontrollerde, emisyon deðerleri belirlenen deðerlerden yüksek çýkan araçlar, eksikleri giderilerek, ayný istasyonda ücretsiz ölçüm tekrarý yaptýrabiliyor. Bu kapsamda, iki ücretsiz ölçüm tekrarý hakký sunuluyor. Egzoz gazý emisyon ölçümünde nelere dikkat ediliyor? Ölçüm sýrasýnda egzoz gazý emisyon deðerlerinin yönetmelikte belirlenmiþ sýnýrý aþýp aþmadýðý kontrol ediliyor. Deðerleri belirlenen sýnýrý aþan araçlara egzoz emisyon pulu ve ruhsatý verilmiyor. Ayrýca, egzoz gazý emisyon ölçümünde, aracýn egzoz sistemi üzerinde, sýzýntý, delik veya çatlaklarýn bulunmamasý, 'Katalitik Konvertör'lü araçlarýn konvertörlerinin saðlam olmasý gerekiyor. Hangi araçlar egzoz gazý emisyon ölçümünden muaftýr? Tarým ve orman traktörleri, motosiklet ve mopedler ve 1979 model yýlý ve öncesi dizel motorlu taþýtlar, hibrit ve elektrikli araçlar ile hidrojen yakýtlý araçlar, Egzoz Gazý Emisyon Ölçüm iþleminden muaftýrlar.

7 HABER 7 Bahçelievler MTAL'de "Deðerler Eðitimi" paneli Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Deðerler Eðitiminde Kavramlar ve Yaklaþýmlar" paneli düzenlendi. Oklun konferans salonunda yapýlan panele konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Doç. Dr. Adem Korukcu ve Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan panel þiirler ve þarkýlarla devam etti. Panel de dikkat çeken ise anaokulu öðrencilerinin deðerleri anlatan þiirler okumasý ve 11. sýnýf öðrencilerinin iþitme engelli vatandaþlar için iþaret diliyle þarký söylemesi oldu. Gösterilerin ardýndan panelin açýlýþ konuþmasýný Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halise Akay yaptý. Akay, geliþen teknoloji ve uygarlaþan dünyanýn gençlere her türlü imkaný sunduðunu söyleyerek, "Teknolojinin sihirli dünyasýnda, uygarlýðýn lüks ve görkemli yaþantýsýnda adeta harikalar diyarýnda büyüyen genç neslimiz ve yazýk ki maneviyatta fakirleþmekte, sevgi ve saygýda cimrileþmekte, deðerlerine uzaklaþmakta ve sosyal hayat içerisinde yalnýzlaþmaktadýr. Karþýmýzda sahip oldukça kaybeden, önemsendikçe bencilleþen, deðer verdikçe tüm deðerlerine yozlaþan kimlikler yetiþiyor yarýnlara. Hâlbuki bayraðýna, sancaðýna, Marþýna yurduna saygý gösteren nesiller bekliyor ve bu maneviyat kokan topraklar, inancýna, ahlakýna örf ve âdetine saygýyla ve hoþgörüyle bakan nesiller bekliyor bu necip millet" þeklinde konuþtu. Akaylý'nýn konuþmasýnýn ardýndan Doç. Dr. Adem Korukcu ve Prof. Dr. Mehmet Evkuran deðerler eðitimi hakkýnda bilgileri öðrencilerle paylaþtýlar. Yasin YÜCEL ÇORUM MÜZELERÝ KOLEKSÝYONUNDAN; ÞÝFA TASI Þifa tasý uygulamalarý, suyun iyileþtirici etkisinin bulunduðu kaptan, yani genel olarak, "þifa tasý" adý altýnda toplanan kaplardan alan, halk hekimliði örnekleridir. Çok geniþ bir yayýlým alaný olan þifa taslarý için, tihtap tasý, çiçek tasý, botça tasý, korku tasý gibi adlar kullanýlmýþtýr. Kaynaðýnýn eski Yunan, Roma ve Arap- Ýslâm kültürlerine kadar indiði kabul edilmektedir. Þifa tasý geleneðinin kökleri de bu eski kültürlerde veya daha eski dönemlerde aranabilir. Ancak, Anadolu ve Ýstanbul'daki halk hekimliði uygulamalarýnýn, esas dokusunu Ýslâm kültüründen aldýðý anlaþýlmaktadýr. Þifa taslarýnýn Piþmiþ toprak, hattâ aðaçtan imal edilmiþ örnekleri varsa da, büyük çoðunluðu madenden yapýlmýþlardýr. Kullanýlan madenler; halk inançlarýnda kutsal kabul edilen bakýr, bronz ve pirinç gibi bakýr alaþýmlarýdýr. Ýslam kültüründe þifa taslarý, çoðu zaman boþ yer kalmayacak þekilde bütün yüzey Kur'an sureleri ve dualarla bezenmiþtir. Bu taslarda Ýran kökenli olanlar hariç resim ya da daha geniþ anlamda figürler kullanýlmamýþtýr. Þifa taslarýnýn Ýslâmî temelinin Hz. Muhammed'e (S.A.V) dayandýrýlabilmesini saðlayan bazý hadisler bulunmaktadýr. Asým Köksal'ýn, Hz. Peygamber ve Ýslamiyet isimli eserinde konu ile ilgili olarak; "Peygamber Efendimizin, kýzý Hazreti Fatýma'nýn düðün gecesinde, bir tas içerisinde gelen suyun içine bir miktar misk döktüðü ve Hz. Ali'nin (r.a) üzerine serptiði, "Ya Allah, bunlara bereket ver." diye dua ettiði, sonra da Hz. Fatýma'yý çaðýrarak onun da üzerine sudan serptiði ve 'Ya Allah, onu þeytanýn þerrinden koru." diye dua ettiði..." rivayetine yer verilmiþtir. Þifa tasýnýn kullanýmý ise, þifa bekleyene, su içirildiðinde veya yýkanýldýðýnda dualarýn kabul olacaðýna ve iyileþileceðine inanýlmasý yolunda telkinlerde bulunulurdu. Halk hekimliði uygulamalarýnýn en temel koþullarýndan olan, suyun ve maddî manevî her þeyin temizliði koþullarýnýn yerine getirilmesi istenirdi. Þifa taslarýna okunup dua edilirken de kýbleye dönülür, þifa aranan derde baðlý olarak, uygun görülen Kur'an sureleri belirli sayýlarda okunurdu. En sonunda su uygun bir yere dökülürdü. Osmanlý dönemine ait olan müze teþhirindeki Þifa Tasý, Pirinçten yapýlmýþ olup, 3.75 cm yüksekliðinde, 13.1 cm çapýndadýr. Tasýn iç sathýnda ise Ayet-el Kürsi yazýlýdýr. Fatih Projesi açýklamasý "Ahlak eðitimi bilgi deðil irade eðitimine dayanýr" Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, herkesi kucaklayacak olan bir deðerler eðitiminin demokratik deðerlere dayanmak zorunda olduðunu söyledi. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapýlan "Deðerler Eðitiminde Kavramlar ve Yaklaþýmlar" konulu panelde konuþan Prof. Dr. Mehmet Evkuran, "Deðerlere hoþgörü, farklýklara, saygý, özgürlük, bireysellik, sosyal sorumluluk gibi bir tek madde den oluþuyor" dedi. Prof. Dr. Evkuran, "Deðer-deðmekten gelir. Bireye deðmeyen, onun kiþisel ve bireysel hayatýna dokunmayan bir deðerler eðitiminin yararý yoktur. Güçlü bireysellikler çaðýnda yaþýyoruz. Birey kavramý önemli ve önceliklidir.o nedenle içten denetimli güçlü bireyler yetiþtirme tekniklerinin geliþtirilmesi zorunludur. Yasaklayýcý ve kýsýtlayýcý yöntemler iþe yaramamaktadýr. Deðerler eðitimi, anlamýný ve kökenini insanýn doðasýndan alýr. Ýnsan nasýl bir varlýktýr? Sorusu sosyal bilimler alanýnda da yoðun biçimde ele alýnýr ve tartýþýlýr. Ýnsan doðasýný anlamada yapýlan çalýþmalar, yanlýþ ve yönlendirici tanýmlara sahne olabilmektedir. Ýnsan çýkar ve haz peþinde koþan bir varlýk olarak anlaþýldýðýnda, onun uzlaþan, sýcakkanlý ve iliþki kuran yönü göz ardý edilir, oysa deðerler eðitimi daha baþta insaný bir iliþki varlýðý olarak görür. Çünkü ahlakýn özünde iliþkilerin yönetimi vardýr. Ýnsandaki en temel yönelim anlam arayýþýdýr. Logoterapinin kurucusu Victor Frankl bu konuyu ele alan ve bilim dünyasýna taþýyan isimdir. Buna göre insanýn temel eðilimi haz, çýkar ya da fayda deðil anlamdýr. Ýnsanýn anlam arayýþý hala sürüyor... Dünyada yaþamak için onu kurmak zorundasýnýz" ifadelerini kullandý. Evkuran sözlerini þu ifadelerler tamamladý: "Ýnsan sadece akýl varlýðý deðil ayný zamanda arzu varlýðýdýr. Bunun sonucu ahlak eðitimi özünde bilgi deðil irade eðitimine dayanýr. Bunun getirdiði nokta: Benlik inþasýnda temel problem aidiyet ve deðer iliþkisinin ayarlanmasýdýr. Benin barýþýk olmasý, kendisini yetkinleþtirmeye çalýþmasý... Gurur-kibir ikilemini aþmak için ben bilinci ve ben-sevgisi gerekir. Kibir, gururun olmadýðý yerde öne çýkan sahte benlik iddiasýdýr. Ahlak-ahlakçýlýk ayrýmý önemli konulardan biridir. Ahlaklý birey, ahlakî deðerleri içselleþtirmiþ olan ve zorlanmadan bu deðerleri davranýþlarýna ve hayatýna uygulayan kiþidir. Ahlakçý birey ise deðerleri bir ideoloji olarak kullanýr, söyleminde sürekli olarak ahlaka vurgu yapar ancak bireysel hayatýnda deðerler yerleþmiþ deðildir. Deðerler eðitiminden din eðitimini mi anlýyoruz? Tam olarak deðil, ancak bundan çok uzak ta deðildir. Çünkü din ve deðerlerin kesiþtiði ortak bir alan vardýr. Deðerler eðitimi sadece dindarlara ya da bir dinin belirli bir mezhebine inananlara yönelik deðildir. Ýnançsýz bir insanýn da kendine özgü deðerleri vardýr. Çünkü her insan güven, adalet ve saygý-sevgi dolu bir toplumda yaþamak ister. Diðer önemli bir neden de dinin yanlýþ ve þiddet içeren yorumlarýnýn toplumsal çatýþmalara yol açmasýdýr. O halde dinin etik, estetik, metafizik ve insancýl ilkelerinin bireylere öðretilmesi sosyal barýþ için de zorunlu bir durumdur." Yasin YÜCEL Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Fatih Projesi'nin iflas ettiði yönündeki iddialara iliþkin konuþtu. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Fatih Projesi'nin iflas ettiði yönündeki iddialara iliþkin, "Fatih Projesi kapsamýnda bir ihale süreci var. O yapýlmasý gerektiði için bu kadar gecikti proje" dedi. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Bilim Merkezi'nin açýlýþýna katýldý. Bakan Avcý, Fatih Projesi'nin iflas edip etmediði sorusu üzerine projenin devam ettiðini belirterek, "Fatih Projesi kapsamýnda bir ihale süreci var, o yapýlmasý gerektiði için bu kadar gecikti proje. Sadece tablet daðýtýlacak olan bir proje deðil. Türkiye'de gerek donaným, gerek yazýlým bakýmýndan bilgisayar teknolojisinin geliþmesine öncülük edecek büyük bir proje olarak görüyoruz. Eðitimimizin büyük kýsmýný mesleki ve teknik eðitim oluþturuyor. Burada olaðanüstü güzel iþler yapýlýyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de mesleki ve teknik liselerimizde üretilen ve hepimizi çok þaþýrtacaðýna emin olduðumuz ürünleri kapsayan sergiler açacaðýz" þeklinde konuþtu.

8 YAÞAM 8 Tüberküloz, ölümcül ilk Aklýn Varsa Göle Koþ Hoca, bir gün kýrlardan topladýðý çalý çýrpýyý eþeðine yükleyip evine götürürken: - "Acaba, yaþ çýrpý da kurusu gibi yanar mý?" diye düþünüp þeytana uyarak çalý çýrpýyý yakmýþ. Aralarýnda kurularý da bulunan çalý çýrpý hemen alev Kelime Avý almýþ. Eþekte bir korku, bir telaþ, huzursuzluktur baþlamýþ tabi. Zavallý eþek can havliyle anýra anýra, çifte ata ata dört nala koþmaya baþlamýþ. Bu durum karþýsýnda hoca da eþeðin arkasýndan koþmaya baþlamýþ ve olanca gücüyle baðýrmýþ: - "Hey eþek aklýn varsa göle koþ!" Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü 10 hastalýk arasýnda Özel Medicabil Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Uzm. Dr. Özhan Kula, tüberküloz (verem) hastalýðýnýn, insanlýðýn bilinen en eski hastalýklarýndan biri olduðunu ve dünyada halen en ölümcül hastalýklar arasýnda yer aldýðýný söyledi. Tüberkülozun mikrop ile oluþan bulaþýcý bir hastalýk olduðunu ifade eden Dr. Kula, "Tüberküloz nedeni belli, tedavi edilip iyileþtirilebilen, önlenebilen ve korunmanýn mümkün olduðu bir hastalýk olmasýna raðmen, kiþi ve toplum saðlýðý açýsýndan önemli bir hastalýktýr. Tüberküloz etkili bir þekilde tedavi edilebiliyor olmasýna karþýn, halen dünyada önemli bir saðlýk sorunu olarak varlýðýný korumaktadýr ve dünyada ölüme neden olan ilk 10 hastalýk arasýndadýr." dedi. DÜNYA NÜFUSUNUN YAKLAÞIK DÖRTTE BÝRÝ TÜBERKÜLOZ MÝKROBU TAÞIMAKTADIR Kula, tüberküloz hastalýðýnýn yayýlma þekli ile ilgili bilgi þu bilgileri verdi: "Hastalýk, tüberküloz hastasý bir kiþinin öksürmesi, özellikle hapþýrmasý veya konuþmasý ile ortam havasýna karýþan basillerin solunum yolu ile saðlýklý insanýn akciðerlerine ulaþmasý ile bulaþmaktadýr. Tüberküloz mikrobu, çoðunlukla akciðerlerde (yüzde 90-95) hastalýk oluþturmasýna raðmen beyin, böbrekler, sindirim sistemi, omurga, kemik gibi organ ve sistemleri de etkilemektedir. Tüm dünya nüfusunun yaklaþýk dörtte biri tüberküloz mikrobu ile enfektedir. Yani dünyada yaklaþýk olarak 1,7 milyar kiþi tüberküloz mikrobunu vücutlarýnda taþýmaktadýr. Her yýl milyon kiþi tüberküloz mikrobunu almakta, yani enfekte olmaktadýr ve bunlarýn çoðunluðu çocuktur." DÜNYADA HER GÜN 9 BÝN HASTA TÜBERKÜLOZDAN ÖLMEKTEDÝR Vücudunda verem mikrobunu taþýyan yani enfekte olan kiþilerin yüzde 5-10'luk kýsmýnýn yaþamlarýnýn herhangi bir döneminde hasta olduklarýna dikkat çeken Kula, "Tüm dünyada yaklaþýk 20 milyon tüberküloz hastasý vardýr. Her yýl 8-10 milyon yeni hasta bu rakama eklenmektedir. Dünyada her gün 20 bin kiþide tüberküloz geliþmekte ve her gün 9 bin hasta tüberkülozdan ölmektedir. Dünyada her yýl 3 milyon kiþi bu hastalýktan ölmektedir. Bu rakam, günde 3 bin 560 kiþinin baþka bir deyiþle, aþaðý yukarý her 10 saniyede 1 kiþinin bu hastalýktan öldüðü anlamýna gelmektedir. Ülkemizde nüfusumuzun dörtte biri tüberküloz mikrobunu vücudunda taþýmaktadýr yani enfekte durumdadýr. Ülkemizde 200 bin civarýnda tüberküloz hastasý olduðu ve her yýl bin yeni hastanýn ortaya çýktýðý kabul edilmektedir." ifadelerini kullandý. EN SIK GÖRÜLEN BELÝRTÝLER Sinsibir hastalýk olarak da tanýmlanan tüberkülozun solunum yolu ile bulaþtýðýndan bir tüberküloz hastasý ile ayný evde yaþayanlarda daha sýk olmak üzere, iþ-okul arkadaþý gibi yakýn temasta bulunan kiþilerde de görülmesinin daha sýk olabildiðini ifade eden Kula, hastalýðýn belirtilerini þöyle sýraladý: "Akciðerler ile ilgili þikayetler, 3 hafta ve daha fazla süren öksürük, gece terlemesi, iþtahsýzlýk, kilo kaybý gibi durumlar tüberküloz hastalýðý için önemli bir belirtidir. Tüberkülozda erken taný koymak hastanýn daha hýzlý iyileþmesi ve etrafýndaki saðlýklý kiþilere mikrobu bulaþtýrmamasý açýsýndan önemlidir. Tüberküloz hastalýðýnýn kesin tanýsý, balgamda tüberküloz basillerinin görülmesi ile konulur. Akciðer filmleri ve Tüberkülin Deri Testi (PPD) tanýda kullanýlan diðer yardýmcý testlerdir. Tüberküloz hastalýðý uygun ilaç tedavisi ile kesinlikle iyileþebilen bir hastalýktýr. Tedavide birden fazla ilacýn düzenli ve yeterli sürede birlikte alýnmasý direnç geliþmemesi açýsýndan gerekmektedir. Genel olarak tüberküloz hastalýðýnýn tedavisi en az 6 ay sürmektedir." CÝHAN) 20:00 19:55 Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Sinema Beni Böyle Sev Shrek 4 Þrek ve eþi Prenses Fiona, çocuklarý ile mutlu bir þekilde yaþamaktadýr. Bu mutluluklarýna dostlarý çizmeli kedi, eþek ve eþeðin yavrularý da eþlik etmektedir. Bu iyi aile babasý rolü zamanla Þrek'e sýkýcý gelmeye baþlar. Artýk, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçýrdýðý eski günlerdeki halinden çok farklýdýr. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiði günleri çok özleyen Þrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaþma imzalar. Aslýnda Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiþtir. 20:00 Sinema Efsane Avcýsý Genç ve maceracý Flynn, bir kütüphanede görev yapmaktadýr. Bir kadýna aþýk olmuþtur ve bu kadýn asýrlardýr gizlenen bir sýrra sahiptir. Sýrrý açýða çýkarmak için çok uðraþýr ve bu sýr aslýnda Prens Vlad Dracul u tutsak eden þifredir. Flynn bu sýrrýn peþini býrakmamaya kararlýdýr.aat : 20:00-21:50 (110 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Macera,Komedi) Oyuncular : Noah Wyle, Sonya Walger, Bob Newhart, Kyle MacLachlan Yönetmen : Peter Winther Hüseyin Yalýn Yalýn, beste çalýþmalarýný hýzlandýrdýktan sonra Kargo isimli müzik grubunun gitaristi Selim Öztürk'le beraber albüm hazýrlýklarýna baþladý. Selim Öztürk'ün prodüktörlüðünde kaydedilen, yine Kargo grubundan Serkan Çeliköz'ün klavyeyi, Burak Karataþ'ýn bateriyi üstlendiði ve tüm þarkýlarýn söz ve müziklerinin Yalýn'a ait olduðu Ellerine Saðlýk albümü 2004 yýlýnýn Mart ayýnda Universal Music etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümün çýkýþ þarkýsý Zalim büyük ilgi gördü ve albüm ilk haftasýnda satýþ rakamýna ulaþtý. Ýlk ayýn sonunda satýþ rakamýna ulaþan Ellerine Saðlýk, 4 ay gibi kýsa bir sürenin sonunda satýþ barajýný aþtý.[4] Böylece Universal Music'in en çok satan albümler listesinde Guns N' Roses'dan sonra gelerek dördüncü sýraya yükselmiþtir.[5] Böylece MÜYAP'ýn "Yýlýn en çok satan albümleri" listesine girmiþ oldu.[6] Albüm dijital platformda da büyük ilgi görmüþ ve 1 milyon 700 bin adet þarký indirilmesiyle satýþ rekoru kýrmýþtýr. Böylece albümün dijital platformdan kazandýðý ciro 2 milyon dolarý bulmuþtur.zalim þarkýsýnýn ardýndan, Sonsuz Ol ve Günaydýn þarkýlarýna klip çeken Yalýn, bu üç þarkýsýyla da MTV World Chart Express programýnda birinci sýraya yükselmiþ, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerde de listelere girmiþtir.[4] Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En Ýyi Çýkýþ Yapan Erkek Sanatçý seçilen Yalýn'ýn Zalim þarkýsý, Arnavut þarkýcý Rovena Stefa tarafýndan Zemer ismiyle, Bulgar þarkýcý Toni Storaro tarafýndan Greshnica ismiyle yorumlanmýþtýr. Ayrýca þarký, Yunanca, Rusça, Sýrpça, Arapça gibi dillere de çevrilmiþtir. BÖFSTROGONOF Malzemeler 750 gr Bonfile 2 Adet Soðan 2 Çorba Kaþýðý Margarin 1 Çorba Kaþýðý Un 1 Çorba Kaþýðý Salça 2 Çay Kaþýðý Hardal 200 gr Krema 1 Çay Kaþýðý Karabiber 1 Tatlý Kaþýðý Limon Tuz Yemeðin Tarifi Eti yarým parmak kalýnlýðýnda ve iki parmak uzunluðunda doðrayýp, bir çay kaþýðý karabiberle ovalým. Derince bir tavaya margarini alýp ince kýyýlmýþ iki soðaný kýsýk ateþte on dakika çevirelim.etleri ilave edip harlý Dünya; var gibi görünen bir yalan... Allah; yok gibi görünen bir gerçektir... Hz. Mevlana ateþte karýþtýrarak beþ dakika kavuralým. Bir çorba kaþýðý unu kavrulmakta olan etlere serpip karýþtýralým. Sonra bir çorba kaþýðý domates salçasý ile ikiþer çay kaþýðý hardal ve tuzu katýp, üç dört dakika daha harlý ateþte piþirelim.bir bardak çið krema ile birkaç damla limon suyunu ilave edelim. Kaynatmadan iyice ýsýtalým. Isýtýlmýþ bir tabaða alýp hemen servis yapalým. Eðer bonfile yerine baþka bir et kullanýrsanýz, kremayý eklemeden önce etleri yumuþayýncaya kadar kapalý olarak harlý olmayan ateþte piþirmeniz gerekir. 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:00 Ekip 20:00 Efsane Avcýsý 21:50 Gothika 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber Elif 20:45 Ben Bir Garip Keloðlaným 22:30 Hayat Dediðin 02:30 Bu Tarz Benim 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Shrek 4 21:45 Süper Kahramanlar 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 23:00 Arkadaþým Hoþgeldin Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Beni Böyle Sev 23:00 Görevimiz Tehlike 2 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:05 Sungurlar 20:50 Sungurlar 23:00 Ayna

9 HABER Kasým'da araç sayýmýz 148 bin 926 oldu 9 TÜÝK tarafýndan açýklanan ve Emniyet Genel Müdürlüðü verilerinden derlenen rakamlara göre kasým ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 18 milyon 767 bin 989 adet taþýtýn %52,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,1'ini motosiklet, %8,6'sýný traktör, %4,1'ini kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,1'ini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Çorum'da ise trafiðe kayýtlý araç sayýsý kasým ayý sonu itibarýyla 148 bin 926 oldu. Bunlarýn 69 bin 151 tanesini otomobil, 36 bin 237 tanesini traktör, 17 bin 598 tanesini ise kamyonet oluþturdu. Yine ayný dönemde Çorum'da 2 bin 677 tane minibüs, 1141 tane otobüs, 5 bin 246 tane kamyon ve 277 tane özel amaçlý araç yer aldý. Kasým ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 93 bin 842 taþýt içinde otomobil %59,5 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla %16,2 ile kamyonet, %10,9 ile motosiklet, %7,5 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn %5,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Çorum'da ise ayný dönemde toplam 3 bin 960 tane aracýn devri yapýldý. Bu araçlarýn daðýlýmý ise þöyle: 2 bin 527 otomobil, 58 minibüs, 23 otobüs, 493 kamyonet, 82 kamyon, motosiklet 67, 3 özel amaçlý ve 707 traktör. Yýlmaz MERT TV yayýncýlarý, vergi reformu talep etti Uzay robotu 12 yýl sonra bulundu Mars'a gönderildikten sonra kaybolan uzay robotu Beagle 2, 12 yýl sonra gezegenin yüzeyinde bulundu. ABD Ulusal Havacýlýk ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Mars Yörünge Kaþifi'nin gönderdiði görüntüleri inceleyen bilim adamlarý, Ýngiltere öncülüðünde 2003'te uzaya fýrlatýlan Beagle 2'nin, Kýzýl Gezegen'in yüzeyinde tek parça halinde yattýðýný belirledi. Beagle 2'nin paraþütler ve hava yastýklarý ile Mars'ýn tozlu yüzeyine iniþ yapmasý planlanmýþtý. Bir daha radyo sinyali alýnamayan Beagle 2'nin iniþ sýrasýndaki yüksek hýz nedeniyle parçalandýðý sanýlýyordu. Görüntüler, Beagle 2'nin planlanan konumun 5 kilometre uzaðýna indiðini ortaya koydu. Ýngiltere'deki Leicester Üniversitesi'nden Mark Sims, "Robotta çok sayýda yapraða benzeyen güneþ paneli bulunuyor. Radyo frekans anteni bu panellerin altýna yerleþtirilmiþti. Anten kýrýlmýþ olabilir. Belki de bu yüzden Beagle 2 ile þimdiye kadar temas kuramadýk" dedi. Beagle 2, 19 Aralýk 2003'te Avrupa Uzay Ajansý'nýn " Mars Express" adlý uzay aracý ile Mars'a gönderilmiþti. Minik robot, ayný günmars Express'ten ayrýlmýþ ve Kýzýl Gezegen'e doðru ilerleyiþini gösteren bir görüntü alýnmýþtý. Robotun radyo sinyalleri daha sonra kesilmiþti. Yaklaþýk 7,5 milyon dolara mal olan Beagle 2, en ucuz gezegenler arasý misyonlardan biri kabul ediliyordu.haber7 TV yayýncýlarýndan vergi reformu talebi geldi. Serbest Telekomünikasyon Ýþletmecileri Derneði'nden (TELKODER) yapýlan açýklamada uydu ve internetten sunulan TV hizmetleri için alýnan yüzde 33 vergi oranýnýn indirilmesi gerektiðini vurgulandý. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "1999 depremý ile geçici olarak hayatýmýza giren Özel Ýletiþim Vergisi (ÖÝV) o tarihten bu yana devam ederek kalýcý duruma getirildi. Bu vergi sonraki senelerde internet hizmet bedelleri yüzde seviyesinden yüzde 5'e kadar çekildi. Ancak, yayýncýlýk platformu hizmetlerinde vergi yükü olduðu gibi býrakýldý. Bu durumdan yayýncýlýk platformu olumsuz yönde etkileniyor ve bunun nihai etkisini de tüketici çekiyor. Bu vergiler, tüketicinin cebinden çýkýyor. Dünyada iletiþim hizmetlerine uygulanan vergiler ile ülkemizde uygulanan vergiler karþýlaþtýrýldýðýnda Türkiye'de hem uygulanan vergilerin çok, karmaþýk ve büyük oranlarda olduðu görülüyor. Dünyada tüketicinin TV seyretmek için verdiði vergi oraný ortalama yüzde 20 seviyesinde iken ülkemizde yüzde 33 oranýnda olduðu görülüyor. Ayrýca ülkemizde yayýncýlýk platformlarýnýn yayýnlarýnýn takip edilmesi için kullanýlan alýcýlardan ithalat veya imalat aþamasýnda yüzde 19,7 oranýnda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Bandrol ve Kültür Bakanlýðý kesintileri de alýnýyor. Bunlarýn da en fazla yüzde 10 olmasý gerekiyor." Açýklamada vergi ve kesintilerin kullaným yaygýnlýðýný olumsuz etkilediðine iþaret edilirken de þöyle denildi: "Avrupa Birliðinde yüzde 63, Doðu Avrupa ülkelerinde yüzde 50 seviyesinde olan kullaným yaygýnlýðýnýn ülkemizde yüzde 30 seviyesinde olduðunu tahmin ediyoruz. Hatta Doðu Avrupa ülkelerinde 2017 itibariyle yüzde 61'i bulacaðý öngörülüyor. Ülkemizde Maliye Bakanlýðý ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan acil olarak yeni bir sektörel vergi reformu yapýlmasýna gerekiyor. Diðer yandan, Yayýncýlýk platformlarýnca yapýlan TV ve radyo gibi içerik satýþý elektronik haberleþme hizmeti olmadýðýndan sunulan bu hizmetler dolayýsýyla alýnan içerik bedellerinin ÖÝV'ye tabi tutulmamasý da gerekiyor. Tüketiciler içerik için ÖÝV ödemek durumunda kalmamalý. Yine ülkemizde uydu ve Ýnternetten yayýn yapan ve lisans alma mecburiyeti olmayan kanallar ücret karþýlýðýnda seyrediliyor. Ancak bu yayýnlarý yapan yabancý þirketler devlete vergi ödemiyor. Ayný faaliyeti yürüten yerli þirketler ise devlete her türlü vergilerini ödüyor. Bu durum sektörde haksýz rekabete neden oluyor. Devlet vergi kaybediyor. Haksýz rekabete ve vergi kaybýna yol açan bu uygulamalarýn da makul çerçeveye oturmasý, þartlarýn dengelenmesi gerekiyor." Geçen yýl 4 bin 736 yabancý ortak sermayeli þirket kuruldu Ýþte en þanslý kan grubu Yapýlan araþtýrmalar A,B, AB grubu kana sahip olanlarýn, 0 grubu kana sahip olanlara göre daha fazla saðlýk riski taþýdýðýný ortaya çýktý. Beslenme, spor alýþkanlýðý gibi bir dizi önemli faktör de söz konusu fakat, kan grubu 0 olanlarýn bir dizi önemli hastalýða yakalanma riski daha düþük. Araþtýrmayý yapan Amerikan Ulusal Saðlýk Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kiþi kapsayan araþtýrmayý Kuzey Batý Ýran'da yürüttü. Ýlk bulgular, belirli hastalýklarda 0 grubu kana sahip olmayanlarýn ölüm oranlarýnýn yüzde 9 daha fazla olduðunu gösterdi. Araþtýrma sýrasýnda, kan grubuyla mide kanseri arasýndaki bað da incelendi. Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taþýyanlarýn 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranýnda daha fazla mide kanserine yakalandýðýný gösterdi. Araþtýrmalar daha önce de 0 grubu kana sahip olmayanlarýn kanser ve kalp hastalýklarýna yakalanma riskinin daha fazla olduðunu göstermiþti. 11 bin kiþiyi içeren araþtýrma, kan gruplarýnýn tansiyon, kan þekeri ve kolesterol seviyelerine yönelik bulgular da ortaya koydu. A grubu kana sahip olanlarda kötü kolesterol oranýn yüksek olduðu belirlendi.haber7 Ýsrail'e ön soruþturma açýldý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) verilerine göre 2014 yýlýnda toplam 4 bin 736 adet yabancý ortak sermayeli þirket kuruldu. Kurulan yabancý ortak sermayeli þirketin 1.257'si Suriye, 302'si Almanya ve 275'i Irak ortaklý oldu. Yabancý ortak sermayeli þirketin 765'i anonim, 3 bin 971'i limited þirket þeklinde. Bu þirketlerin 1.736'sý toptan ve perakende ticaret, motorlu taþýtlarýn ve motosikletlerin onarýmý, 746'sý imalat ve 511'i inþaat sektöründe kuruldu. Kurulan yabancý ortak sermayeli þirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 53,31'ini yabancý sermayeli ortak payý oluþturdu.ayrýca yurtdýþýnda yerleþik Türk vatandaþlarýnýn ortak olduðu 499 adet yabancý ortak sermayeli þirket kuruldu. Uluslararasý C e z a Mahkemesi olasý savaþ suçlarý için ön soruþturma açtý. Uluslararasý Ceza Mahkemesi Filistin'de olanlarý inceleyecek. Lahey merkezli Uluslararasý Ceza Mahkemesi savcýsý, Filistin'de muhtemel savaþ suçlarý konusunda ön soruþturma baþlattýðýný açýkladý. Savcý Fatou Bensouda, ön incelemeyi tam baðýmsýz ve tarafsýz þekilde yapacaðýný ifade etti.filistin Yönetimi, kendisini mahkemeye taraf yapan anlaþmayý imzalamýþ ve geçtiðimiz yaz Gazze 'de iþlenen cürümlerle ilgili kararýný tanýyacaðýný deklare etmiþti. Haber7

10 Elektrik üreten ayakkabý geliþtirildi Alman araþtýrmacýlar geliþtirdikleri ayakkabýlarla yürümeyi enerjiye dönüþtürmeyi baþardý. Alman bilim araþtýrmacýlarý tarafýndan yeni geliþtirilen ayakkabýnýn içinde iki ana cihaz bulunuyor. Ýlki 'þok toplayýcý' olarak adlandýrýlan parça. Yürürken topuk yere deðdiði anda açýða çýkan enerjiyi bu cihaz emiyor. 'Adým toplayýcý' olarak adlandýrýlan ikinci parça ise yürürken ayak yerden kalkýp adýmý atmaya baþladýðý andan itibaren oluþan kinetik enerjiyi topluyor. Almanya'daki HSG-IMIT araþtýrma merkezinden Klevis Ylli, "Kablosuz bir vericiye enerji saðlamaya çalýþtýk. Ayrýca basit bir de sensörü yeni ayakkabýyla çalýþtýrdýk" diyor. Ylli, ayakkabýnýn þu anki haliyle olasý kullaným alan- HABER larýný ise þöyle anlatýyor: "Ayakkabýyý bir navigasyon sistemi haline getirmeye çalýþýyoruz. Yürüyerek çalýþtýrýlan sensörler adýmlarýn sýklýðýný, hangi yönde atýldýðýný ve hangi açýyla yere basýldýðýný tespit edebiliyor. Bu verilerle bir kiþinin ne kadar uzaða hangi yönde gittiðini öðrenebilirsiniz. Örneðin bu ayakkabýlar bir kurtarma ekibinin birilerini bulmaya çalýþýrken iz sürmesini kolaylaþtýran bir veri saðlayabilir. Ayakkabýya yerleþtirilen iki cihaz da mýknatýslarýn ve bobinlerin hareketinden enerjiyi yakalýyor. Hareket halindeki mýknatýs sabit duran bobinin yanýndan geçtiðinde voltaj ortaya çýkýyor ve bir elektirik akýmý yakalanýyor. Yürüme aktivitesiyle üretilen enerjinin seviyesi þu an için son derece düþük. Araþtýrmacýlarýn kayda geçen en büyük baþarýsý 3 ila 4 miliwatt'lýk enerji üretimi. Bu kadar küçük bir elektrik üretimiyle bir telefon þarj etmek imkansýz. Ancak küçük sensörler çok az elektrik harcayarak çalýþabilen cihazlar. Klevis Ylli, "Ayakkabýyla elektrik üretimi az olduðu için ufak cihazlara odaklanmalýyýz" diyor.haber7 YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yeler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Laçin ilçesi Kuyumcu köyü. Ýtalya Baþbakaný Matteo Renzi, Fransa'nýn Ahmet Davutoðlu'nu yürüyüþte istemediðini söyledi. Medyaya darbeyi hatýrlatan Renzi, ''Mesela Türk Cumhurbaþkaný Erdoðan örneðini alalým. Aralýk ayýnda bazý gazetecilerin tutuklanmasý ve yayýn kuruluþlarýnýn kapatýlmasý emrini verdi. Davutoðlu'nun yürüyüþe katýlmasý biraz sýrýtýyordu' ifadelerini kullandý. Fransa'nýn baþkenti Paris'te yapýlan Charlie Hebdo'ya yapýlan saldýrý ve iki terör saldýrýsýnýn ardýndan dünya liderlerinin de katýlýmýyla gerçekleþtirilen yürüyüþe katýlan Ýtalya Baþbakaný Matteo Renzi, 'Davutoðlu'nun yürüyüþe katýlmasý biraz sýrýtýyordu' ifadelerini kullandý. La 7 kanalýnda dün akþam yayýnlanan Le Invasioni Barbariche adlý programa konuk olan Baþbakan Matteo Renzi, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Baþbakan Renzi, 1 buçuk milyonu aþkýn kiþinin katýldýðý, teröre karþý dayanýþma mesajýnýn verildiði yürüyüþte aralarýnda Türk mevkidaþý Ahmet tarihinde saatleri arasýnda: Laçin ilçesi Yeni Mahalle ile Kýrsal þebeke Gökgözler köyünün bir kýsmý ve Gökçekaya köyü tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesi Hacýhamza köyü, Yeþilköy, Beygircioðlu köyü Akcayazý Mahallesi." Haber Servisi Ýtalya Baþbakaný: Gazetecileri tutuklayan Türkiye lideri Davutoðlu'nun yürüyüþte olmasý sýrýtýyordu Davutoðlu nun da bulunduðu 50 devlet ve hükümet lideriyle birlikte en ön sýrada yer almýþtý. 'Erdoðan Aralýk Ayýnda Gazetecilerin Tutuklanmasý Emrini Verdi' radikal.comtr'nin haberine göre, programý sunan Daria Bignardi, söz konusu yürüyüþün Paris teki terör saldýrýlarýnda yaþamýný yitirenleri anmak ve ayný zamanda bilgi verme, basýn özgürlüðü için gerçekleþtirildiðini hatýrlatan Renzi ye, Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Macaristan Baþbakaný Viktor Orban, Türkiye Baþbakaný Davutoðlu ve Gabon Cumhurbaþkaný Ali Bongo ile, yani gazetecilerin dostu olmayan bu liderlerle yan yana yürümek sizi rahatsýz etmedi mi? sorusunu yöneltti. Renzi ise buna þöyle karþýlýk verdi: Birçok ülkede çeliþkiler yaþanýyor. Mesela Türk Cumhurbaþkaný Erdoðan örneðini alalým. Aralýk ayýnda bazý gazetecilerin tutuklanmasý ve yayýn kuruluþlarýnýn kapatýlmasý emrini verdi. Bu açýkça bir bilgi verme (basýn özgürlüðü) problemi idi. Sen ise (Davutoðlu) bilgi verme özgürlüðünü savunmak için oradasýn, çünkü bazý kaçýklar bir dergi binasýna girerek, o bildiðimiz eylemi yaptýlar. Yani bu biraz sýrýtýyor. Fransýzlar onlarý orada istedi ve davet ettiyse, ben de bunu sorgulamadým, pirelenmedim. 17 Aralýk yolsuzluk soruþturmasý kapsamýnda Bakanlar Egemen Baðýþ, Muammer Güler, Erdoðan Bayraktar ve Zafer Çaðlayan hakkýnda hazýrlanan fezlekeyi TBMM ye gönderen Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcývekili Ali Cengiz Hacýosmanoðlu, tenzili rütbeye uðratýlarak Küçükçekmece düz savcý yapýldý. Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesinin son kararnamesinde dikkat çekici detaylar yer alýyor. 15 Ocak 2015 tarih ve 2015/24-25 sayýlý kararnamesiyle, 784'ü adli, 104'ü idari yargý olmak üzere toplam 888 hâkim ve savcýnýn görev yeri deðiþtirildi.türkiye Geneli Dinleme Kararý Verme Yetkisine Sahip Mahkemenin Baþkaný Gitti Ankara Batý hâkimliðine gönderilen Ankara 4.Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hayrettin Türe nin tayini oldukça dikkat çekici. Hayrettin Türe, MÝT ve emniyetin Türkiye nin herhangi bir istihbari dinleme yapabilmesi için baþvurmasý gereken tek mahkeme baþýnda bulunuyordu. HSYK, istihbari dinleme talepleri konusunda Ankara 4. Aðýr Ceza Mahkemesi ni yetkilendirmiþti. Hayrettin Türe, Hürriyet Gazetesine geçtiðimiz günlerde verdiði röportajda keyfi dinlemelere izin vermeyeceklerini açýklamýþtý. Dinleme konusunda süper yetkili olan mahkemenin kimin geleceði ise merak konusu. Ergenekon un yeni mahkemesinin baþkaný da gitti Özel yetkili mahkemelerin kapatýlmasýnýn ardýndan Ergenekon dosyasý Ýstanbul 13. Aðýr ceza Mahkemesinden 4. Aðýr Ceza Mahkemesi ne gönderilmiþti. Yargýtay aþamasýnýn ardýndan olasý bozma kararýnýn ardýndan dava bu mahkemede görülecekti. Bu mahkemenin baþkaný olan Yakup Hakan Günay, Edirne ye gönderildi. Ýzmir de devam eden askeri casusluk davasýna bakan 5. Aðýr Ceza Mahkemesi nin Baþkaný Atilla Rahman, Torbalý hâkimi oldu.adana da polise yönelik operasyonda polislerin tutukluluða itiraz taleplerini reddeden hâkim Vahit Baltacý, Adana Aðýr ceza mahkemesi baþkaný odu. MÝT TIR larýný durduran askerler hakkýnda iddianame hazýrlayan savcý baþsavcý oldu Adana da silah taþýdýklarý iddiasýyla durdurulan ve Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi nin (DHMÝ) KÝT Komisyonu ndaki hesaplarýnýn görüþmelerinde, DHMÝ deki tüm üst düzey bürokratlara yönelik yapýlan fiþlemeler konuþuldu. MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoðlu, DHMÝ deki fiþlemeleri komisyonun gündemine taþýdý. Fiþlemelerin anayasal suç olduðunu hatýrlattý. Türkoðlu, Her þeyi paralele baðlýyorsunuz, bu fiþlemeleri de mi paralel yaptý? Kendinden olmadýðýnýzý düþündüðünüz herkesi 10 Merkel: Müslümanlarý genel zandan korumak benim vazifem Almanya Baþbakaný Angela Merkel, "ülkenin Ýslamlaþmasý gibi bir tehlike" olmadýðýný belirterek, "Müslümanlar ve dinleri Ýslam, ülkemizin bir parçasý. Yaklaþýk dört milyon Müslüman ya Alman vatandaþý ya da hayatlarýný uzun yýllardýr burada devam ettiren, anayasaya ve hukuka saygýlý vatandaþlar ve ülkemizin bir paçasý durumundalar." dedi.almanya'nýn sözde 'Ýslamlaþtýðý' iddialarýna Baþbakan Angela Merkel son noktayý koydu. Özellikle Ýslam karþýtý hareket Pegida'nýn taraftar toplamak için kullandýðý "Almanya Ýslamlaþýyor" tezine Merkel, "Almanya'nýn Ýslamlaþtýðýna katýlmýyorum. Böyle bir þey görmüyorum." dedi. Ýslam ve din adýna þiddeti ön görenlerin ayrý tutulmasý gerektiðini söyleyen Merkel, din adýna þiddete baþvurmaya kimsenin hakký olmadýðýný ifade etti. Frankfuter Allgemeine Zeitung'a röportaj veren Merkel, Ýslam'da þiddetin olduðu yönündeki bir iddiaya "Baþbakan olarak teolojik sorunlarýn cevabý için doðru bir muhatap deðilim. Bunu Ýslam alimleri ortaya koyabilir. Almanya'da yaþayan Müslümanlarýn genel þüpheli konuma itilmelerine karþý korumak ve Ýslam adýna þiddetle mücadele etmek benim görevim." dedi. Almanya'daki Müslümanlarýn anayasaya ve hukuka saygýlý olduklarýný ifade eden Merkel, "Onlar bu ülkenin vatandaþlarý. Almanya'da kendilerini sorumlu hissediyorlar ve enerjilerini bu ülke için harcýyorlar. Bizim onlardan beklentimiz Almancayý öðrenip hukuka saygýlý olmalarýdýr. Onlar da bizden, 'onlarýn bize ait olduðunu' kabul etmemizi bekleyebilirler." ifadelerini kullandý. "Selefiliðin Almanya'ya ait olmadýðýný" vurgulayan Baþbakan Merkel, hukuk devletinin gerektirdiði þekilde bu akýmla mücadele edileceðini, ülkede namus cinayetleri, aile içi þiddete ve þeriat mahkemelerine müsaade etmeyeceklerini kaydetti. Almanya'nýn Hýristiyan ve Yahudi geleneði üzerine yükseldiðini söyleyen Merkel, "Eðer bu arada Ýslam'ýn da Almanya'ya ait olduðunu söylüyorsak bu toplumumuzun bir gerçeðidir. Burada benim için geçerli olan ise deðerlerimizi paylaþan insanlarýn dinleri de ülkemize aitliðidir." dedi. ÝSLAM HAKKINDA BÝLGÝ ÇOK AZ Alman toplumunda Ýslam hakkýndan bilginin çok olduðunu söyleyen Merkel, insanlarýn korkusunu anlayýþla karþýladýðýný fakat buna karþý siyasilerin, toplumun ve dini kuruluþlarýn harekete geçmesi gerektiðini belirtti. Toplumda Ýslam ile ilgili sorulara Ýslam bilginleri tarafýndan cevap verilmesinin önemli olduðunu dile getirdi. Almanya'da Müslümanlarýn büyük çoðunluðunun þiddetten uzak yaþadýklarýný ve bunu Paris saldýrýlarý sonrasý tepkilerden gördüklerini ifade eden Baþbakan Merkel, Almanya'da Ýslami derneklerin teröre karþý net bir tepki verdiklerini vurguladý. Zarrab ve bakan çocuklarýnýn gözaltý kararýna imza atan hakim Mardin'e sürüldü MÝT e ait olduðu belirtilen TIR larla ilgili iþlem yapan jandarma personeli hakkýnda iddianame hazýrlayan savcý Ali Doðan, Baþsavcýlýða terfi ettirildi. Ali Doðan, iddianameyi yazdýktan sonra Haziran ayýnda Ýstanbul Baþsavcývekili olmuþtu. Yeni kararname ile Küçükçekmece baþsavcýsý oldu. Ali Doðan 7 ayda 2 defa terfi almýþ oldu. HSYK, Doðan'ýn terfi ettiði kararnameyi açýkladýðý gün TIR'larý durduran 5 savcýyý açýða almýþtý.ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcýlarýndan, Ýsmail Uçar, Ýrfan Fidan ve Fuzuli Aydoðdu Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcývekilliðine atandý. Uçar, Fidan ve Aydoðdu, 1 Eylül 2014 tarihinde 25 Aralýk soruþturmasý kapsamýnda 96 þüpheli hakkýnda takipsizlik kararý vermiþti. Yine ayný savcýlar, kamuoyunda "22 Temmuz" operasyonu olarak bilinen, aralarýnda Ýstanbul Terörle Mücadele Þubesi'nin eski Müdürü Yurt Atayün ve eski Ýstanbul Ýstihbarat Þube Müdürü Ali Fuat Yýlmazer'in de bulunduðu þüphelilere iliþkin yürütülen soruþturmaya bakýyordu.cumhurbaþkaný na hakaret dosyalarýna bakan savcý terfi ettiýstanbul Basýn Suçlarý Savcýsý Vedat Yiðit de Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcývekilliði'ne getirildi. Savcý Yiðit, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a sosyal paylaþým sitesi Twitter üzerinden hakaret ve tehdit ettiði gerekçesiyle tutuklanan eski AK Parti Elazýð Milletvekili Feyzi Ýþbaþaran hakkýnda Cumhurbaþkaný'na hakaret" ve "tehdit" suçlarýndan 1,5 yýl ile 6,5 yýl arasýnda hapis istemiyle dava açmýþtý. Savcý Yiðit, gazeteci Sedef Kabaþ'ýn Twitter'dan paylaþtýðý "Bu adamý asla unutmayýn, 17 Aralýk soruþturmasýna takipsizlik kararý veren savcý" mesajýna iliþkin yürütülen soruþturmaya da bakýyordu. Türkiye güzeli manken Merve Büyüksaraç hakkýnda, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a baþbakan olduðu dönemde sosyal paylaþým sitesi Instagram hesabý üzerinden hakaret ettiði iddiasýyla baþlatýlan soruþturmaya da bakan Savcý Vedat Yiðit, yine bugün Cumhuriyet Gazetesi köþe yazarlarý Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan hakkýnda, 14 Ocak'ta köþelerinde Charlie Hebdo'nun karikatürlerine yer verdiði gerekçesiyle soruþturma baþlatmýþtý. Ýþte DHMÝ'deki fiþleme listesi: Ülkücü, dönem adamý, sosyal demokrat... fiþlemiþsiniz. Bu kabul edilemez. Bu listeyi kim hazýrladý? Listede, isimlerin karþýsýnda, ülkücü, bizim insanýmýz, sol görüþlü, genel müdürün adamý, sosyal demokrat, Gezi destekçisi, alkol alan, Kamu-Sen destekçisi gibi notlar var. Bu çaðda, Orta Çað zihniyetinin karanlýðýnda kalýndýðýný görüyoruz. dedi.

11 2 AÐUS- 17 OCAK 2015 CUMARTESÝ SPOR 11 Hasan Gökçe'den emeði geçenlere teþekkür Spor Toto 3. Lig Takýmlarýndan Çatalcaspor'un sahasýndaki eksiklerin büyük bir bölümü tamamlandý. Sezonun ikinci devresine yetiþmesi için büyük bir çaba gösteren yetkililer, Çatalca Ziya Altýnoðlu Stadýný adeta baþtan yarattýlar. Stadýn yenilenmesi adýna büyük çaba gösteren ve þu ana kadar yapýlan çalýþmalarýn büyük bir çoðunluðuna imzasýný koyan Çatalca Belediye Baþkaný Cem Kara ve ekibi, sarý,kýrmýzýlý camiaya bu güzel hizmeti sunmanýn mutluluðunu yaþýyor. Stadýn sezonun ikinci devresine yetiþmesi için tam gün mesai yapan yetkiler, Çatalcaspor yönetiminin de iþtahýný kabarttý. Kulüp Baþkaný Hasan Gökçe ve Yönetim Kurulu üyeleri, mesailerinin büyük bölümünü stadýn tamamlanmasý adýna eksiklerin giderilmesi için gerekli eðilimi göstermek için stadýn içerisinde olan yöneticiler adýna söz alan Kulüp Baþkaný Hasan Gökçe, "Bugün bakýldýðýnda stadýmýz hemen hemen bitmiþ gibi gözüküyor. Ufak tefek esiklerin olduðunu hepimiz biliyoruz fakat bu eksiklerin de en kýsa sürede tamamlanacaðýna inanýyoruz. Gökçe, Emeði geçenleri unutmadý Stadýmýzýn Boya, Elektrik, Soyunma odalarý, Tribünlerin koltuklanmasý, sahanýn etrafýný çevreleyen Tellerin yaklaþýk üç metrelik alanýnýn branda ile kapanmasý ve burada bulunan birçok yeniliðe imza atýlmasýnda baþrolü oynayan isim Çatalca Belediye Baþkanýmýz Sayýn Cem Kara ve ekibidir. Bu ekiple birlikte eksiklerin giderilmesi adýna elinden gelen destek ve gayreti gösteren Çatalca Gençlik Hizmetleri ve Ýlçe Spor Müdür Vekili Aydýn Gürel'in de Çatalcaspor'umuza büyük hizmetleri olmuþtur. Ben Yönetim Kurulumuz adýna Çatalca Belediye Baþkanýmýz Cem Kara ve ekibine, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan Çatalca Gençlik Hizmetleri ve Ýlçe Spor Müdür Vekili Aydýn Gürel'e, Bölgemiz Milletvekili Tülay Kaynarca'ya, Ýlçe Kaymakamýmýz Nevzat Taþdan'a Ýstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Ýbrahim Ýlhami Koç'a, Gençlik ve Ýl Spor Müdürlüðü yaptýðý dönemde desteðini bizden esirgemeyen Tamer Taþpýnar'a, AK Parti Çatalca Ýlçe Baþkaný Savaþ Barutçu'ya, ayrý ayrý teþekkürlerimi iletiyorum. Çatalcaspor'un stat ve tesisleþme adýna birçok kulübün bu anlamda önünde yer alacaðýný düþünüyorum. Bu tür destekler verildiðinde Çatalcaspor'umuzun birçok baþarýyý beraberinde Çatalca halký ile birlikte yaþayacaðýna inanýyorum. Kurumsallaþmak için birlik ve beraberliðin ne kadar büyük bir baþarý getirdiðini hepimiz bugüne kadar görmüþ sayýlýrýz. Ýnþallah bundan sonraki dönemlerde de bu destek Çatalcaspor'unumuza çýð gibi büyür bizde buradaki hizmetlerimizi dost hane bir þekilde sürdürmenin mutluluðunu yaþarýz. Sezonun ikinci devresinde kendi sahamýzda oynayacaðýmýz müsabakalarda bu güzelliði görmeleri için tüm Çatalcalýlarýn tribünleri doldurmalarýný, takýmlarýný desteklemelerini istiyorum" dedi. Duran: Denizli'yi En Ýyi Þekilde Temsil Ediyoruz Devre arasý hazýrlýklarýný Antalya' da sürdüren Kýzýlcabölükspor'da, Kulüp Baþkaný Osman Duran açýklamalarda bulundu. Profesyonel lige çýktýðýmýz günden bu yana her sezon bizler için Kýzýlcabölükspor düþer diyenlere en güzel cevabý sahada verdiklerini dile getiren Osman Duran, 'Lige çýktýðýmýz günden bu yana her sezon ayný þeyi yaþýyoruz. Bu sezon da bunu yaþadýk. Kýzýlcabölükspor kesin düþer diyorlar. Ama biz en iyi cevabý sahada verdiðimizi düþünüyoruz. Bizim þampiyonluk gibi bir hedefimiz kesinlikle olmadý. Kýsýtlý bütçemizle genç futbolculara þans verdik.' dedi. Takýmýmýzýn ligdeki konumunu deðerlendiren Kulüp Baþkanýmýz Osman Duran, ' Þu an ligde 24 puanla 10. sýradayýz. 5. ile aramýzda 3 puanlýk bir fark var. Lig uzun bir maraton. Önümüzde 15 maç daha var. Ligde ne olacaðý belli olmaz. Eðer inanýrsak ligi ilk 5 arasýnda tamamlayabiliriz. Yine söylüyorum, bizim kesinlikle Þampiyonluk gibi bir hedefimiz yok. Genç futbolcularý Türk futboluna, Denizli futboluna kazandýrýp, kaliteli futbol izlettirerek, Denizli' yi, Tavas' ý, Kýzýlcabölük' ü en iyi þekilde temsil etmek ve profesyonel liglerde kalýcý olmak istiyoruz. Tabi þartlar uygun hale gelirse de neden 2. Lig' e çýkmayalým. Þu an bu sinerjiyi yakaladýk. Deneyeceðiz. Ben baþarabileceðimize inanýyorum. Bunuda Pazar günü deplasmanda oynanacaðýmýz Çorum belediyespor maçýnda göstermek istiyoruz' diye konuþtu. Emrah ve Taner Batman Petrolspor'da Akçaabat'tan stoper Emrah Kiraz ve Sivas Dört Eylül'den Taner Arý, Petrolspor'la sözleþme imzalýyor. Akçaabat'tan stoper Emrah Kiraz ve Sivas Dört Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor'un Antalya'da yaptýðý kamp çalýþmalarý dün sona erdi. 2 Ocak'tan bu yana Antalya'da yaptýðý kamp çalýþmasý ile sezonun ikinci yarýsýna hazýrlanan Kýrmýzý-Lacivertli futbolcular, hazýrlýk maçlarýnda göstermiþ olduklarý performansla göz oldurdular. Cahit Terzi'nin talebeleri, Perþembe günü ikinci lig ikinci grup temsilcisi Kemer Tekirovaspor'u kaptan Suat ve Onur Eriþ'in golleri ile 2-0 maðlup ederek hazýrlýk maçlarý serisini ve kamp çalýþmalarýný galibiyetle tamamladýlar. Tepecik, Altay, Kahramanmaraþ, Tekirova gibi ikinci gibi ekiplerine karþý oynadýðý maçlarda baþarýlý performanslar sergileyen Zonguldakspor'lu futbolcular ligin ikinci yarýsý için umut verdiler. 5 maçta toplam 22 gol atýp 4 gol kalesinde gören Zonguldakspor, en farklý galibiyetini 12-0 ile Almanya Gurbetçiler Karmasý karþýsýnda aldý. Eylül'den Taner Arý, Petrolspor'la sözleþme imzalýyor. Ýki futbolcuyla anlaþtýklarýný belirten Petrolspor Ýkinci Baþkaný Hayrettin Gülmez: "Emrah Kiraz ile her konuda anlaþtýk. Kulübüyle bonserviste sorun yaþayan Taner Arý da sorunu çözdü. Her iki futbolcuyla da sözleþme imzalayacaðýz. Son transferlerle takýmýmýz güçlendi" diye konuþtu. Batman Petrolspor pazartesi top baþý yapacak 22 Kiþilik kadrosuyla ikinci yarýya hazýrlanan Batman Petrolspor, dün Van Belediyespor ile son hazýrlýk maçýný gerçekleþtirdi. Bugün Antalya- Manavgat kampýný tamamlayacak Kýrýmýz- Beyazlý ekipte teknik heyet izinleri uzatmadý. Bazý futbolcularýn lige henüz hazýr olmadýðýný göz önünde bulunduran teknik heyet, iki günlük iznin ardýndan futbolcularý Batman'da toplayarak Pazartesi günü idmana çýkartacak. Zonguldakspor 5 Maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti Kamp çalýþmasý hakkýnda bilgiler veren tecrübeli teknik adam Cahit Terzi, " Antalya'da yaptýðýmýz kamp çalýþmasý çok faydalý geçti. Yaptýðýmýz çift idmanla sezonun ikinci yarýsýna hazýrlandýk. Bizden üst liglerde oynayan takýmlarla yaptýðýmýz hazýrlýk maçlarýnda ise oyuncularýmýz gerçekten çok iyi bir performans sergilediler. Ýnþallah ligin ikinci yarýsýna da iyi bir þekilde girip sezon sonu hedefimize ulaþacaðýz." Diye konuþtu Dün saat uçaðý ile Antalya'dan dönecek olan futbolcular, iki günlük iznin ardýndan Pazartesi günü tekrar lig hazýrlýk çalýþmalarýna baþlayacaklar. Hazýrlýk maçlarýnda alýnan skorlar: Tepecik: 1- Zonguldakspor: 2 Altay: 2- Zonguldakspor: 2 Kahramanmaraþ: 2- Zonguldakspor: 4 Terikova: 0-Zonguldakspor: 2 Almanya Gurbetçiler Karmasý: 0-Zonguldakspor: 12 Yýldýz judocular Bartýn'da Anadolu Yýldýzlar Judo Ligi'nde mücadele bugün Bartýn'da baþlýyor. Çorum Yýldýz Judo takýmý Bartýn'da yapýlacak olan grup müsabakalarý için dün yola çýktý. Bugün baþlayýp yarýn sona erecek olan Yýldýzlar Judo Ligi grup birinciliðinde Çorum takýmýnda idareci olarak Hüseyin Üstündað ve Merve Taþ antrenör olarakta Hakan Taþtan, Celalettin Kýyýþkan ve Savaþ Taþtan görev yapacak. Grup müsabakalarýnda mücadele edecek Çorum bayan takýmýnda 36 Kg'da Alaca Cumhuriyet7ten Nursena Öztürk, 40 Kg'da Merkez Mustafa Kemal Ortaokulu'ndan Emel Uçar, 44 Kg'da Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu'ndan Ebru Demiröz, 48 Kg'da 17 Aralýk büyük yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan hükümet kamuda cadý avýna çýktý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýnda 'Biz bu cadý avýný yapacaðýz' diyerek sahiplendiði hukuksuz uygulamada, binlerce kamu görevlisi sözde 'paralel' iddiasýyla sürgün edildi, oradan oraya hallaç pamuðu gibi savruldu. Konu, Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala'ya da soruldu, fakat cevap alýnamadý. Bakan Ala, Habertürk Ankara Temsilcisi Veyis Ateþ'in "Bir kamu görevlisinin, bir polis memurunun veya bir emniyet müdürünün paralel yapý mensubu olduðunu nereden anlýyorsunuz" sorusuyla ilgili olarak konuþtu ama, Mustafa Kemal'den Þeyma Hacer Yaðlý, 52 Kg'da Mehmet Akif Ersoy'dan Rabia Yetik, 57 Kg'da Daniþment Gazi ÝHL'den Berfin Keleþ, 70 Kg'da Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu'ndan Hasret Sabuncu. Erkek takýmýnda ise 38 Kg'da Alaca Sakarya Ortaokulu'ndan Ýbrahim Bolat, 42 Kg'da Alaca Fatih Ortaokulu'ndan Yakup Almalý. 46 Kg'da Alaca Ýmam Hatip Lisesi'nden Mikail Pembe, 50 Kg'da Alaca Fatih Ortaokulu'ndan Bayram Þahin, 55 Kg'da Spor Lisesi'nden Burak Cankar, 60 Kg'da Spor Lisesi'nden Rýza Sabuncu +73 Kg'da Mustafa Kemal'den Emircan Solak mücadele edecek. Ala'nýn verdiði cevabý hiç kimse anlamadý! kimse Bakan Ala'nýn verdiði cevabý anlayamadý. Ýþte Bakan Ala'nýn o cevabý: Þimdi bakýn kendi öncüllerinizi ortaya koyduðunuz iþin içinden yani bu soru þimdi paralel yapý olduðunu nasýl anlýyorsunuz. Suçu, organize bir suç iþlenmiþ mi? Bir dinlenmemesi gereken bir yer dinlenmiþ mi? Dinlenmiþ. Yasal olmayan bir þekilde. O kiþiyi kaç kiþi dinlemiþ onu? Kaç kiþi dinlemiþ? Onlarýn hepsi tespit ediliyor? Tespit edildiði zaman, efendim, biraz önce söylediðim haraçlarý kim almýþ. Onlar tespit edildiðinde kim almýþsa yasal olarak kim o meselenin içerisindeyse, altýna imza atmýþsa onlar gönderiliyor.

12 17 OCAK 2015 CUMARTESÝ Zonguldak Kömürspor'dan bir transfer daha Zonguldak Kömürspor, forvetten sonra defansa da takviye yaptý. Zonguldak Kömürspor'dan bir transfer daha. Daha önce Emrah Bedir transferiyle forveti güçlendiren Lacivet- Kýrmýzýlý ekip, 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Van Büyükþehir Belediyespor'da forma giyen 23 yaþýndaki defans oyuncusu Semih Oðuz'u kadrosuna dahil etti. Genç oyuncu, Antalya kampýnda takýmla çalýþmalara baþladý. Semih, ilk yarýda Van formasýyla 17 maçta bin 530 dakika süre aldý. Vali Kara: Spor yapan insanlar hiç bir suça karýþmýyor Vali Ahmet Kara dün Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF), ye iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarette vali Ahmet Kara'ya ASKF baþkaný Sefer Kurtaran tarafýndan Çorum da faliyette olan amatör spor kulüplerinin çalýþmalarý hakkýnda brifing verdi. Kurtaran yaptýðý konuþmada Çorum daki amatör spor kulüplerinin sorunlarýný ve Çorum ilinin spor tesisleri yönünden komþu illere göre orta düzeyde olduðunu ifade etti. Kurtaran ziyarette þöyle konuþtu" Sayýn valimiz, federasyonumuza yapmýþ olduðunuz ziyaretten dolayý amatör kulüpler olarak memnun olduk ve teþekkür ediyoruz. Ýlimizde toplam 65 kulüp bulunurken bunlarýn sadece 33, kulüp faaliyetlerini sürdürmektedir. Diðer kulpler ise, yeterince maddi destek bulamamalarý ve çeþitli nedenler dolayý faaliyetlerini yapamamaktadýr. Bizler amatör spor iþini gönüllü olarak yapmaktayýz. Ve 7/24 her zaman Çorum ve ilçedeki kulüplerimizin hizmetindeyiz. Biz bu göreve 2002 yýlýnda geldik. Gençlik spor il müdürümüz ile yönetim olrak her zaman çýtayý arkadaþlarýmýz ile yaptýðýmýz çalýþmalar ile birlikte yükselterek görevimizi sürdürüyoruz. Ýlimize gelen devlet büyüklerimize ve valilerimize çeþitli dosyalar sunarak, ilimiz adýna çeþitli spor tesisleri ve spor malzemeleri taleplerimizi sunduk. Büyük oranda da istediðimiz taleplerimizin karþýlýðýný aldýk. Ancak çevremizdeki komþu illerin spor tesislerini görüdükten sonra Çorum olarak tesis yönünden geride olduðumuzu gördük ve bu tesisleþme adýna sizlerden bizlere yardýmlarýnýzý rica ediyoruz. Mesala ilimizin en çok ihtiyacý olan bir stadyum ve kapalý spor salonu olmasýný çok arzu ediyoruz" diye konuþtu. Vali, ahmet kara ise, ziyarette yaptýðý konuþmada Çorum'un bölgede parlayan bir sanayi yýldýzý olduðunu ve spor dalýn da bu baþarýyý yaklamasýnýn gerektiðinin altýný çizdi. Vali Kara yaptýðý konuþmada þunlarý vurguladý" Biraz geçikmiþ bir ziyaret oldu. Onun için kusura bakmayýn. Bende sizin biz<e yapmýþ olduðunuz ziyarete karþýlýk bu iaedeyi ziyareti yapmýþ bulunuyorum. Çorum ilimiz sanayi bakýmýndan yýldýzý parlayan bir ilimiz, bunu spor branþlarýnýnda ilimizin adýný duyurmak gereklidir. Bu da siz amatör spor'a gönül vermiþ insanlarýmýzýn katkýlarý ile olacaktýr. Ýlimizde yaptýrdýðýmýz araþtýrmalarda spor branþlarý ile uðraþan bireylerin hiç bir suça karýþmadýðý ceza almadýðýný gördük. Buda yapýlan çalýþmalarýn sporcu üzerinde ne kadar büyük bir etken yaptýðý yapýlan araþtýrmalarda orata çýkmaktadýr. Sporcu insan çevresine örnek olan bir insandýr. Sporcu insan suça karýþmýyor bu da bizleri bir hayli memnun etmektedir. Valilik olarak bizde baþarýlý sporcularý ödüllendirme adýna üzerimizedüþen görevleri yerine getireceðiz. Bunlar baþarýlý sporcu ve kulüplerimizi kapsayacaktýr. Profesyonel olarak yapýlan sporlar maddi anlam taþýmaktadýr. Ancak amatör olrak yapýlan spor ise, tamemen amatör bir ruh içinde yapýlan ve elde edilen baþarýlardýr. Siz kulüp antrenörleri ve idarecileri amatör spor'un ruhu sizlersiniz. Biz ülke olarak maalesef sporda fazla baþarýlý olmadýk. Buda gerek tesisleþme gerek ise, sporcu yetiþitirme potonsiyeline baðlýdýr. Avrupa ülkelerinde spor çok küçük yaþlarda baþlamaktadýr. Bunu ben Avrupa da bulunduðum dönemlerde gördüm. Gençlik spor il müdürümüzden Spor branþlarýnda baþarýlý olmuþ Çorumlu sporcularýn isimlerini istedim. Ben Bizzat bu isimler ile tanýþmak ve onlarý onere etmek istiyorum. Umarým en kýsa zamanda spor kamuoyunda baþarýlý olmuþ Çorumlu sporcular ile bir araya geleceðiz. Biz valilik olarak her zaman amatör sporlara imkanlarýmýz dahilinde destek vermeye çalýþýyoruz. Geçenlerde il özel idaresi tarafýndan amatör spor kulüplerine yardýmlar oldu. Bu yardýmlar yeterli bende yeterli deðildir. Ancak imkanlarýmýz bu ölçüde oldu. Baþarýlý sporcularýmýzý her zaman ödüllendireceðiz. Bu ülkemizde baþarýlý sporcular ödül yönetmenliði vardýr. Tekrar sizleri amatör spor'a vermiþ olduðunuz öz verili çalýþmalarýnýzdan dolayý kutluyorum.ülkemizde spora ayrýlan saðlýklý bir kaynak yok. Mesela veli okul tarafýndan veliler toplantýsýna çaðrýlýr ama gitmez. Niye? Çünkü para isteyecekler diye veli gitmek istemez. Ülkemizde ki sporda da durum buna benzer. Belli bir kaynak yok. Ülkemizde spor daha oturmadý. Ýstiklal Savaþý'ný kazandýk ama savaþtan sýfýr olarak çýktýk, her þeyi yeniden yapmak, yapýlandýrmak zorunda kalarak çýktýk. Avrupa standartlarýna yeni yeni yaklaþýyoruz. Ben önümüzdeki yýllar sporda ülke olarak daha baþarýlý olacaðýmýzý düþünüyorum. Devletimiz sporda kaynaðýný rayýna oturtacaktýr. Amatör spora da bir destek gelmeli ki çalýþabilsinler. Ýnanýyorum ki devletimiz amatör spora kaynak oluþturacaktýr. Bildiðim kadarýyla da bunun hazýrlýklarý yapýlýyor. Ýlimizi bir noktaya getirmek sizin de bizim de görevimiz." Ziyaretin sonunda vali Ahmet Kara,ASKF yönetim kurulundan Çorum da faaliyet gösteren spor kulüplerinden etkinlikler yapmasýný ve kendilerini tanýtmalarýný istedi. ASKF müzesini gezen Kara; Yapýlacak olan sportif etkinliklerde valilik olarak kendilerine destek sözü de verdi. Belediyespor bugün top baþý yapacak Çorum Belediyespor 2 Ocak da baþladýð ikinci yarý Antalya hazýrlýk kamp çalýþmalarýný geçtiðimiz Çarþamba günü tamamlayarak, kamp bitimin de teknik heyet ve futbolcular 2 günlük izine ayrýlmýþtý. Bugün biten izninin ardýndan futbolcular öðle saatlerine kadar tesislerde toplanarak ligin ikinci yarýsýnýn ilk maçýnda sahasýnda konuk edeceði Kýzýlcabölükspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý tek antrenman ile start verecek. Saat 13:30 da Ulukavak semtinde bulunan nazmi Avluca sahasýnda Kýzýlcabölük maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak olan Kýrmýzý siyahlýlar da Yeni transfer ile ligin ikinci yarýsýna daha güçlü girerek þampiyonluk yolunda iddiasýný da sürdürmek istiyor. 28 Ocak da bitecek olan ara transfer dönemine kadar, belediyespor yönetimi ve teknik heyeti, kulp kadrosuna uygun bütçeli ve kontenjan sýnýrý olmayan bir transfer daha yapmak için arayýþlar içinde 28 ocak da bitecek olan transfer dönemine kadar bir futbolcu daha kýrmýzý siyahlý formayý giydirmek isteyen yönetim son transfer hakkýn da iyi kullanmak için transferin son gününe kadar araþtýrmalarýný sürdüreceði öðrenildi. Alpaslan: Transferde A ve B planý tutmadý Darýca son hazýrlýk maçýn da 1-0 galip Darýca G.B, Antalya kampýndaki son hazýrlýk maçýnda Sandýklýspor'u Yunus Emre Albayrak'ýn golüyle 1-0 yenerek kampýn son hazýelýk maçýnda lig öncesi moral buldu. Tire 1922'den 3 imza Spor Toto 3. Lig 1'inci Grup'ta play off yarýþý veren Tire 1922'nin Bayrampaþa'dan orta saha Ýlhan Faruk ve Altýnordu'dan kaleci Cihan'la birlikte sözleþme imzaladýðý santrfor Tayfun Özkan, gollerine Tire'de devam edeceðini söyledi. Kariyerinde 2'nci Lig'de 110, 3'üncü Lig'de 26 gol atan 34 yaþýndaki oyuncu bu sezon ilk yarýda Kahramanmaraþspor'da 5 kez aðlarý sarstý. Ýzmir'de daha önce Göztepe'yle þampiyonluk yaþayan golcü, "Atacaðým gollerle Tire'yi 2'nci Lig'e taþýmak istiyorum" dedi. Sarý yeþillilerin 3 yeni transferi Ömer, Osman ve Emre göstermiþ olduklarý performansla sýnýfý geçerek, gelecek haftalar adýna umut daðýttýlar. Teknik Direktör Özgür Vurur, kadrodaki tüm futbolcularýna Sandýklýspor karþýsýnda þans vererek son durumlarý hakkýnda fikir sahibi oldu. Sandýklýspor karþýsýnda iyi bir mücadele örneði gösteren Darýca G.B'de ortaya konan futbol alkýþ topladý. Takým içindeki arkadaþlýk ortamýnýn sahaya da yansýmasý yüzleri güldürürken, ligin ilk devresinde çoðunlukla yedek bekleyen Yunus Emre, Ceyhun, Zeyat, Kemal gibi futbolcular kampýn yýldýzý oldular. Petrolspor Teknik Direktörü Erdal Alpaslan, transfer çalýþmalarýnda kulüplerin yüksek bonservis bedelleri nedeniyle öncelik verdikleri futbolcularý kadroya dahil edememenin üzüntüsünü yaþadýklarýný söyledi.kýrmýzý-beyazlý ekibin Teknik Direktörü Erdal Alpaslan, transfer dönemiyle ilgili olarak konuþtu. Transferde A ve B planýnýn tutmadýðýný dile getiren Alpaslan: "Ligin ilkyarýsý bitmeden yöneticilerimiz kadromuzda görmek istediðimiz bazý futbolcularla görüþmeye baþladý. Transferde erken davrandýk ama bazý futbolcularýn kulüpleri bonserviste sorun çýkardý. Batmanlý futbolseverlerin de tanýdýðý bazý futbolcularýn transferi gerçekleþmedi. Açýkçasý A ve B planlarýmýz tutmadý. Kadromuza dahil olan futbolcularýn takýma katký sunmasýný bekliyoruz. Ligin ikinci yarýsý çok zor geçecek" diye konuþtu.

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 Nüfus Milli Gelir Eğitim Dış Ticaret Sağlık Yapı İzin Doğum Konut Satış Ölüm Ulaştırma Evlenme ve Boşanma Enerji İşgücü Çevre Tüketim Tarım Fiyat

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı