"Çorum'u geleceðe taþýyan bir üniversite olmayý hedefliyoruz"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Çorum'u geleceðe taþýyan bir üniversite olmayý hedefliyoruz""

Transkript

1 AKP Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu Baþbakan Davutoðlu, dün Dolmabahçe Sarayý nda 25 Ocak 2014 günü yapýlacak olan kongre adýna Yakup Alar,Kasým Aksoy,Eyüp Arslan ve Rumi Bekiroðlu olmak üzere 4 il baþkan adayý ile görüþtü. Görüþme sýrasýnda Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da hazýr bulundu. Adaylarla görüþen Baþbakan Davutoðlu konu ile ilgili olarak Ýl Baþkaný Ceylan ýn görüþlerini aldýktan sonra Rumi Bekiroðlu isminde karar kýldý. Rumi Bekiroðlu Ýlim Yayma yönetimi görev daðýlýmý yaptý 3 DE 17 OCAK 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ "Ahlak eðitimi bilgi deðil irade eðitimine dayanýr" "Çorum'u geleceðe taþýyan bir üniversite olmayý hedefliyoruz" Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, herkesi kucaklayacak olan bir deðerler eðitiminin demokratik deðerlere dayanmak zorunda olduðunu söyledi. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapýlan "Deðerler Eðitiminde Kavramlar ve Yaklaþýmlar" konulu panelde konuþan Prof. Dr. Mehmet Evkuran... Kasým'da araç sayýmýz 148 bin 926 oldu "Batý, bir ülkeye demokrasi götürmekten bahsediyorsa orada çocuklar ölecektir" Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, Charlie Hebdo Dergisine ve çalýþanlarýna yapýlan saldýrýnýn ardýndan ýsrarla Ýslam'a ve Müslümanlara dil uzatmanýn sistemli bir propaganda olduðunu vurguladý. 11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan Batý'da oluþturulan Ýslam terörü imgesinin bu topraklarda yaþayan kalem ve kanaat sahipleri tarafýndan dillendirilmesinin ise elbette bir aymazlýk olduðunu kaydeden Bekir Uyanýk... 5 DE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi proje ve yatýrýmlarý ile ilgili olarak, Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý ile görüþtü. Ýmam Hatipli olmayý Türkiye Büyük Millet Meclisinde Baðcý'nýn makam odasýnda yapýlan görüþmede Hitit Üniversitesinin geliþimi, projeleri ve yatýrýmlarý ele alýndý. 3 DE kýsa filmle anlattýlar TÜÝK tarafýndan açýklanan ve Emniyet Genel Müdürlüðü verilerinden derlenen rakamlara göre kasým ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 18 milyon 767 bin 989 adet taþýtýn %52,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,1'ini motosiklet, %8,6'sýný traktör... 9 DA Bekir Uyanýk Kuþlar aç kalmasýn diye 3 DE Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan düzenlenen kýsa film yarýþmasýnýn finali gerçekleþtirildi. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci Meclis Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 'Ýmam Hatipli Olmak' konulu kýsa film yarýþmasýnda önceki akþam Turgut Özal Konferans Salonun da gerçekleþen final gecesiyle ödüller sahiplerini buldu. 5 DE Çorum Barosu'ndan suç duyurusu Çorum Barosu Sosyal Doku Vakfý Baþkaný Nurettin Yýldýz hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Hukuku Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý... 6 DA 112'lerde eski sisteme devam 2 DE Milletvekili Köse'den Gürsel Yýldýrým'a tebrik 2 DE

2 HABER 2 112'lerde eski sisteme devam AJANDA AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý 112 Acil çalýþanlarýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde farklý bir mesai sisteminin ve taþeron þoför uygulamasýna Yýl: 10 Sayý: OCAK 2015 CUMARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : geçilmesi yönündeki çalýþmalara tepki vermiþtik. Yaptýðýmýz açýklamada çalýþan memnuniyetini önemli ölçüde azaltacak olan ve çalýþanlarý rahatsýz eden 12/48 sistemi ve taþeron þoför uygulamasýnýn tekrar deðerlendirilmesi gerektiðini ifade ederek, çalýþanlarýn yüzde 90'ýna yakýnýn memnun olduðu Acil Saðlýk Hizmetleri'nin mevcut sistemi ile oynanmamasý gerektiðini vurgulamýþtýk" dedi. Lafcý, "Konu ile ilgili Acil Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Osman Arýkan Nacar, twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada 12/48 uygulamasý yerine 24/72 sistemine devam edileceðini belirtti. Saðlýk çalýþanlarýmýzýn iþ motivasyonunu olumsuz etkileyecek her türlü çalýþma sistemine karþý çýktýk. Halkýn saðlýk hizmetlerinden memnun olmasýnýn, çalýþan memnuniyetine baðlý olduðunun unutulmamasý gerekir, çalýþanlarýn memnun olacaðý sistemlerin devam ettirilmesi ve bunu destekleyen uygulamalarýn yapýlmasý ve sürdürülmesinin arkasýndayýz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Ortaköy Ziraat Odasý Temsilciliði Alaca'ya devredildi Çorum Ziraat Odasý Ortaköy Temsilciliði Alaca Ziraat Odasýna devredildi. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Türkiye Ziraat Odalarý Birliðinin tarih ve 0106 nolu yazýsýna istinaden; Çorum Ziraat Odasý Ortaköy Temsilciliði çalýþma alaný Alaca Ziraat Odasýna baðlanmýþ olup tarihi itibariyle; Devir teslim töreni Çorum Ziraat Odasý heyeti, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Meclis Baþkaný Saadetin Karaarslan ve Baþkan Vekili Abidin Güngör ile Alaca Ziraat Odasý Baþkanlýðý heyeti, Baþkan Ýlhan Yýlmaz, Muhasip Üye Ýlhami Öztürk ve Üyeler Sinan Uysal, Lokman Sarý arasýnda gerçekleþtirildi. Odamýz Ortaköy'de Alaca Ziraat Odasý Ortaköy Temsilciliði olarak görev almýþ bulunmaktadýr. Bu görev odamýzýn dürüst, baþarýlý ve þeffaf olarak yönetilmesinden dolayý bize verildi. Ortaköy ilçesindeki görevimiz süresince kendi personelimizden her gün bir kiþi Ortaköy'e giderek temsilciliðimizde görev yapacaktýr. Ortaköy de bulunan çiftçilerimiz inþallah hiçbir sýkýntýya düþmeden iþ ve iþlemlerini yürütecekler, biz bunun için ne gerekiyorsa yapacaðýz" dedi. Yýlmaz sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Odamýza bu temsilciliðin verilmesi gurur vericidir. Odamýzýn ne kadar güçlü bir oda haline geldiðinin bir göstergesidir. Ýnþallah hem Alacamýzýn hem de Ortaköy ilçesinin temsilciliðini baþarýlý bir þekilde yürüteceðiz. Þubat ayýnda oda seçimlerimiz var, inþallah çiftçimiz de yapýlan hizmetleri görecek ve en hayýrlý olaný yeniden göreve getirecektir. Seçimlerin Alaca ve Ortaköy çiftçilerimize hayýrlý olmasýný temenni eder saygýlarýmý sunarým." Haber Servisi Milletvekili Köse'den Gürsel Yýldýrým'a tebrik CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP Çorum Ýl Baþkanlýðýna getirilen Gürsel Yýldýrým'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Gürsel Yýldýrým'a yeni görevinde baþarýlar dileyen Milletvekili Köse, Milletvekili olarak bütün parti teþkilatlarýyla birlik beraberlik içinde uyumlu çalýþacaklarýný ifade etti. Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise Milletvekili Tufan Köse'yle ayný fikirde olduðunu söyleyerek, ziyaretten dolayý teþekkür etti. Haber Servisi YÝTÝK A arasý 6 cilt, A arasý 10 cilt, A arasý 2 cilt faturalarýmý ve A arasý 10 cilt sevk irsaliyemi kaybettim. Hükümsüzdür. Orhan Aydýn Vergi No: TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:23 Güneþ : 06:54 Öðle : 11:57 Ýkindi : 14:24 Akþam : 16:48 Yatsý : 18:12 Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn Derd çoh hem-derd yoh düþmen kavî tâli' zebûn Sâye-i ümmîd zâ'il âfitâb-ý þevk germ Rütbe-i idbâr âlî pâye-i tedbîr dûn Akl dun-himmet sadâ-yý tâ'ne yer yerden bülend Baht kem-þefkat belâ-yý ýþk gün günden füzûn Men garîb ü râh-ý mülk-i vasl pür-teþvîþ ü mekr Men harîf-i sâde-levh ü dehr pür-nakþ-ý füsûn Her sehî-kad cilvesi bir seyl-i tûfân-ý belâ Her hilâl-ebrû kaþý bir ser-hat-ý meþk-i cünûn Yelde berg-i lâle tek temkîn-i dâniþ bî-sebât Suda aks-i serv tek te'sir-i devlet vâj-gûn Ser-had-i matlûba pür-mihnet tarîk-i imtihân Menzil-i maksûda pür-âsîb râh-ý âzmûn Þâhid-i maksad nevâ-yý çeng tek perde-niþîn Sâðar-ý iþret habâb-ý sâf-ý sahbâ tek nigûn Tefrika hâsýl tarîk-i mülk-i cem'iyyet mahûf Ah bilmen neyleyem yoh bir muvâfýk reh-nümûn Çihre-i zerdin Fuzûlî'nün dutupdur eþk-i âl Gör ana ne rengler geçmiþ sipihr-i nîl-gûn Fuzuli Galata Tüneli'nin açýlýþý (1875) - Irak'a karþý Kuveyt'i Kurtarma Savaþý baþladý (1991) Kur ân-ý kerîm okuyunuz! Fakat bunu geçim vâsýtasý yapmayýnýz! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Dost bî-pervâ Felek Bî-Rahm ü Devran Bî-Sükûn HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3283 2,3293 EUR 2,6912 2,6923 STERLiN 3,5279 3,5297 JPY YENi 1,9901 1,9911 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER HABOÐLU ECZANESÝ TEL: ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI ERMAN ECZANESÝ TEL: ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Kuþlar aç kalmasýn diye Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile Çevre ve Orman Bakanlýðý Çorum Þubesi þehir çöplüðü ve Çorum dýþýnda belirlenen yerlerde yemleme çalýþmasý yaptý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ve Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan dün gerçekleþtirilen yemleme çalýþmasýnda doðal hayata toplam 5 ton yem býrakýldý. Yemleme çalýþmasýna Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ve Çevre ve Orman Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel katýldý. Konu hakkýnda basýn mensuplarýna bilgi veren Erkan Elfaz Ermiþ, ilçelerle birlikte toplam 5 ton yemleme çalýþmasý yapýldýðýný ifade etti. Ermiþ, "Bizim için nimet olan kar yaðýþý doðadaki hayvanlar için külfet olmasýn diye yemleme yapmak için kollarý sývadýk. Bugün ilimiz merkezde, Alaca, Ýskilip, Kargý ve Osmancýk ilçelerimizde ayný þekilde arkadaþlarýmýz uygulama yapmaktadýrlar. Bu kapsamda yapýlan iþlere katký saðlayarak bu aziz Cuma gününde sevabýna nail olan iþletmecilerimize ve özellikle Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'a teþekkür ediyoruz. Burada 2,5 ton yem daðýtýmý yapacaðýz. Ýlçelerle birlikte 5 ton yemleme yapýlacak" dedi.bahadýr Yücel "Çorum'u geleceðe taþýyan bir üniversite olmayý hedefliyoruz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi proje ve yatýrýmlarý ile ilgili olarak, Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý ile görüþtü. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Baðcý'nýn makam odasýnda yapýlan görüþmede Hitit Üniversitesinin geliþimi, projeleri ve yatýrýmlarý ele alýndý. Alkan, 2015 üniversite bütçesi için Baðcý'ya teþekkür etti ve Hitit Üniversitesi vizyonuna uygun projelerin geliþtirildiði ve projelerin gerçekleþmesi için ekonomik desteðe ihtiyaçlarýnýn olduðunu ifade ederek Baðcý'dan destek istedi. Baðcý, "Tanýtým, tercih edilme oraný ve bölümlerdeki doluluk oraný açýsýndan Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir istatistik söz konusudur. Bu açýdan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve üniversitemize yönetimi kutluyorum. Ayrýca ekonomik büyüme açýsýndan Hitit Üniversitesi bütçesi çevre illerdeki üniversite bütçeleri ile kýyaslandýðýnda önemli oranda fark ve büyüme saðlamýþtýr. Çorum'a yön veren, Çorum'un potansiyellerini harekete geçirebilen, þehirle bütünleþmiþ ve Çorum'u geleceðe taþýyan bir üniversite olmayý hedefliyoruz ve bunu birlikte baþaracaðýz. Çorum sizin deðerinizi çok iyi biliyor. Üniversitemiz Çorum'un aynasýdýr. Çalýþmak üretmek ve projeler ortaya koymak üniversitemizden destek bizden. Çalýþmalarýnýzýn arkasýndayýz" dedi. Haber Servisi "Batý, bir ülkeye demokrasi götürmekten bahsediyorsa orada çocuklar ölecektir" Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, Charlie Hebdo Dergisine ve çalýþanlarýna yapýlan saldýrýnýn ardýndan ýsrarla Ýslam'a ve Müslümanlara dil uzatmanýn sistemli bir propaganda olduðunu vurguladý. 11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan Batý'da oluþturulan Ýslam terörü imgesinin bu topraklarda yaþayan kalem ve kanaat sahipleri tarafýndan dillendirilmesinin ise elbette bir aymazlýk olduðunu kaydeden Bekir Uyanýk, "11 Eylül saldýrýlarýnýn Endonezya'dan Fas'a enerji kaynaklarýnýn ve enerji nakil yollarýnýn bulunduðu Ýslam coðrafyasýný dizayn etmek üzere tertiplendiði gün gibi aþikardýr. 11 Eylül saldýrýlarý öncelikle topyekûn Ýslam'a mal edilmiþtir. Batý ile iþbirliði yapmayan Ýslam Ülkeleri terör destekçisi gibi gösterilmiþtir. Batý ülkelerinde yaþayan halklarda Ýslamofobia yani Ýslam korkusu oluþturulmuþtur. Gerekli koþullar saðlandýktan sonra da aralarýnda sayýlarý milyonu bulan çocuk ve kadýnýn öldürüldüðü iþgal operasyonlarý yapýlmýþtýr. Hiç utanmadan da bu operasyonlarýn adýna "bölgeye demokrasi getirmek" denilmiþtir. Bugün herkes þunun farkýndadýr ki Batý, bir ülkeye demokrasi götürmekten bahsediyorsa orada bombalar patlayacaktýr, orada çocuklar ölecektir, orada kadýnlar ölecektir, orada kan akacak, gözyaþý dökülecek ve feryatlar kopacaktýr. Batý'nýn çok geliþmiþ kitle imha silahlarý ile Ýslam coðrafyasýnda döktüðü kanýn haddi hesabý yoktur. Cezayir'de, Mali'de, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, Libya'da, Irak'ta, Afganistan'da, Nijerya'da ya da bir baþka Ýslam Ülkesinde iþgaller ve terör nedeniyle akan her damla kanda en az ABD kadar, en az Ýsrail kadar, en az Ýngiltere kadar Fransa'nýn da parmaðý vardýr. Fransa yeryüzündeki fitne ve fesadýn merkez üssü ülkelerden biridir. Fransýz halkýnýn birçoðunun da kendi ülkesinin iþlediði cinayetlerden haberi dahi yoktur. Fransa'da yaþayan ve Fransýz vatandaþý olan duyarlýlýk sahibi bir insanýn Fransa Afrika ve Asya'da katliamlar yaparken sessiz kalmasý beklenemez. Ayný þekilde duyarlýlýk sahibi, kalbinde merhamet olan, kalbinde adalet olan ve elleri temiz olan bir Fransýz vatandaþýnýn yeryüzünde yaþanan iþgaller ve katliamlar sebebi ile elbette Müslümanlarý suçlamasý beklenemez. Aklýselim bir Fransýz olaylarý deðerlendirirken önce kendi ülkesinin yaptýklarýna bakar. Aklýselim bir Fransýz olaylarý deðerlendirirken önce ABD'nin, Ýngiltere'nin, Ýsrail'in yaptýklarýna bakar. Aklýselim bir Fransýz'dan saðduyulu düþünmesi beklenirken, bu coðrafyada yaþayan, bir de kendilerinin özgürlükçü, antiemperyalist, antikapitalist olduklarýný ifade eden kalem sahiplerinin, köþe yazarlarýnýn, fikir adamlarýnýn olup bitenden ötürü Ýslam'a saldýrmalarý nerede durduklarýnýn en açýk göstergesidir" dedi. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Filistin'de yaþanan iþgalleri görmezden gelip Müslümanlarý terörist olarak nitelendiren herkesin ýrkçý emperyalizmin ve Siyonizm'in taþeronluðunu yaptýklarýnýn altýný çizen Uyanýk, "Bizim Charlie Hebdo dergisinin çizgisini tasvip etmemiz de, Efendimiz (sas)'e ve Ýslam'a yönelik çirkin yaklaþýmlarýný düþünce özgürlüðü olarak deðerlendirmemiz de mümkün deðildir. Her zamanda ve mekânda Efendimiz (sas)'e ve Ýslam'a yapýlan çirkin saldýrýlarý en aðýr þekilde eleþtirmeye ve bunu en hafif tabirle "haddini bilmeme" olarak nitelendirmeye devam edeceðiz. Bu tavýrdan geri adým atmamýz ve yapýlan edepsizliði hoþgörü kapsamýna almamýz söz konusu bile olamaz. Öte yandan 11 Eylül saldýrýlarýný tasvip etmediðimiz gibi Charlie Hebdo dergisine yönelik saldýrýyý ve iþlenen cinayetleri de tasvip etmemiz mümkün deðildir. Biz bu olaylarýn -tetiði çeken kim olursa olsun- daha büyük operasyonlara zemin hazýrlamak için yine bizzat Batý tarafýndan tertiplendiðini biliyoruz. Paris'te yapýlan sözde "teröre tepki ve basýn özgürlüðü yürüyüþünü" de bu baðlamda deðerlendiriyoruz. Irkçý emperyalizm ve Siyonizm Ýslam coðrafyasýna daha acýmasýz saldýrýlar yapmanýn eþiðindedir. Ülkemizde bir kýsým medya kuruluþunun Charlie Hebdo dergisine yönelik saldýrýlarý sözde basýn özgürlüðü adý altýnda eleþtirirken olayý Ýslam düþmanlýðýna ve Efendimiz (sas)'e hakarete prim verme noktasýna getirmeleri Netanyahu ile Ýsrail ile ayný safta olmalarýndan öteye deðildir. Bir kýsým medya kuruluþumuz ABD, Ýngiltere, Fransa ve Ýsrail'in Ýslam coðrafyasýný kan gölüne dönüþtürmelerini basýn özgürlüðü kapsamýnda deðerlendirebilecek kadar alçalmaktadýr. Bu eðer sistemli bir tepki ise kendi coðrafyalarýnýn mazlum halklarýna ihanet etmektir, yaptýklarý sistemli bir tepki deðil de duygusal bir yaklaþým ise içinde bulunduklarý kafa karýþýklýðýnýn resmidir.biz Anadolu Gençlik Derneði mensuplarý olarak hiçbir terör olayýný tasvip etmiyoruz. Tüm çirkefliðine ve çirkinliðine raðmen Charlie Hebdo dergisine yönelik saldýrýyý da tasvip etmiyoruz. Çatýþma ve kaos ortamýnýn tek kazanýnýn ýrkçý emperyalizm olduðunu mütemadiyen dile getiriyoruz. Terörü bitirecek sürecin ABD, AB ve Ýsrail ile kol kola Paris'te yürümekten deðil, D-8 ülkelerinin ve dünyanýn tüm mazlum ülkelerinin liderleriyle ayný safta emperyalizme karþý Ýstanbul'da yürümekten geçtiðine inanýyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi Ýlim Yayma yönetimi görev daðýlýmý yaptý Geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirilen genel kurulda oluþan Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi yeni yönetim kurulu görev daðýlýmý yaptý.av. Mehmet Karadað baþkanlýðýnda oluþan yönetimde baþkan yardýmcýlýklarýna Bekir Yýldýrým ve Veysel Yetik, Muhasipliðe Orhan Horan, Veznedarlýða Ahmet Tuna, Sekreterliðe Abidin Ayaþ ve Üyeliðe Mustafa Tuzcu getirildi. Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Av. Mehmet Karadað görev daðýlýmý sonrasý yaptýðý açýklamada, hedefleri hakkýnda bilgi verdi.karadað açýklamasýnda, Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi olarak, Ýle gelen erkek öðrencilerin ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek durumda yurt ve imkanlarýn bulunduðunu ifade ederek, "Bu nedenle birinci önceliðimiz bir kýz yurdu yada kýz evlerimizi bir çatý altýnda toplama þeklinde kýz öðrencilerimizin de ihtiyaçlarýna cevap verebilecek bir çalýþma yapacaðýz. Bunun yanýnda maddi sýkýntýda olan öðrencilerimize yönelik burs çalýþmasý baþlatmayý planlýyoruz. Yeni açýlan þube merkezimizde haftalýk ve aylýk halka açýk sohbet programlarý düzenlemeyi planlýyoruz. Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Gençlik Komisyonu ve Haným Komisyonu kurulmasýný hedefliyoruz. Böylece bayanlara yönelik de haftalýk ve aylýk programlar düzenleyeceðiz" dedi. Haber Servisi "Teröre karþý dünya liderleri küresel bir duruþ gösterselerdi bu kadar yaygýnlaþmazdý" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, "Müslümanlýðýn, bir kiþinin öldürülmesiyle bütün bir insanlýðýn ölümünü ayný gören bir din olduðunu, Ýslam'ýn, kime karþý yapýlýrsa yapýlsýn asla katilliði, zalimliði ve caniliði onaylamaz" dedi. Yayýnladýðý basýn açýklamasýnda, "Bizler için Sultanahmet'te, Paris'te ya da Suriye'de iþlenen barbar, vahþi cinayetlerin hepsi aynýdýr. Hangi sloganla, kim, kime karþý ve nasýl bir gerekçeyle iþlenmiþ olursa olsun bu cinayetler hem Ýslam'a aykýrýdýr, hem de insanlýk dýþýdýr" diyen Özcan, "Terör evrensel bir beladýr. Terörün mezhebi, dini, ideolojisi yoktur. Terörü herhangi bir dine, veya ideolojiye indirgemek, terör belasýný küçümsemek aslýnda dolaylý olarak terörü korumak anlamýna gelmektedir. Teröre karþý küresel bir duruþ, karþý çýkýþ zamanýnda ortaya konmuþ olsaydý belki de Paris'te bu kadar çok liderin toplanmasýna gerek kalmazdý. PKK'nýn köyler basýp, bebekleri, masum sivilleri öldürdüðünde, Gazze'de, Kerkük'te, Suriye'de, Pakistan'da, Afganistan'da binlerce insan bir anda katledildiðinde terör karþý dünya liderleri küresel bir duruþ gösterebilseydi, terörün belki de bu kadar yaygýnlaþmasý mümkün olmazdý. Sonuç olarak her ne þekilde olursa olsun terörü MHP olarak lanetliyoruz. Ülkemizde yapýlmak istenen oyuna Akit ve Cumhuriyet Gazeteleri alet olmuþ bu memlekette yaþayan insanlarý kaplaþtýrmaya neden olmuþtur. Cumhuriyet Gazetesi yaptýðý olay manevi deðerlerimize hakaret niteliðindedir. Akit Gazetesinin yaptýðý da olaylarý karýþtýrmaktan baþka hiçbirsey deðildir. Türk milletin milli ve manevi deðerlerini hiçbir zaman bu ülkede siyasi malzeme yapýlmayacaktýr. Bunlarý yapanlar karþýsýnda daima ülkücü hareketi göreceklerdir" ifadelerini kullandý. shaber Servisi

4 HABER 4 Bahçelievler KKSM'den huzurevine ziyaret Çorum Belediyesi Bahçelievler Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi (KKSM) kursiyerleri ile Sosyal Ýþler Müdürlüðü personeli, Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaþlýlarý ziyaret etti. Huzurevi sakinleri ile sohbet ederek onlarla yakýndan ilgilenen kadýnlar, "Yaþlýlarýmýzý ziyaret etmek bizleri çok mutlu etti. Onlarýn kendilerini daha iyi hissetmelerini istedik.bizim için güzel ve duygusal bir gündü.bizleri iyi þekilde karþýlayan huzurevi yöneticilerine ve güleryüzlü sakinlerine çok teþekkür ediyoruz." dediler.huzurevi sakinleri de ziyaretten bir hayli memnun kaldý. Tekrar ziyaret edilmek istediklerini söyleyen yaþlýlar,"unutulmak hissi çok yýpratýcý. Yapýlan ziyaretler bizleri mutlu ediyor. Tekrar gelmenizi isteriz" ifadelerini kullandýlar.belediye Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nde görevli hanýmlar ise huzurevi ziyaretlerinin belirli periyotlarla devam ettiðini, ziyarete katýlmak isteyen kadýnlarýn, þehir genelindeki KKSM'lere müracaat etmelerinin yeterli olduðunu ifade ettiler. Haber Servisi AB projesi dil eðitimi baþladý Avrupa Birliði (AB) baþta olmak üzere, geliþmiþ ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn daha fazla kullanýlmaya baþladýðý günümüzde Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazýrladýðý yenilenebilir enerji konusunda ki Avrupa Birliði projesi uygulamaya baþlandý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen ve Gazi Üniversitesi'nin proje ortaðý olarak yer aldýðý projenin ilk ayaðý olan Teknik Ýngilizce eðitimi Ýskilip ve Ankara'da baþladý. Teknik Ýngilizce eðitimine Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 13 öðretmen ile proje ortaðý Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Okulu'ndan 4 akademisyen altý hafta boyunca yenilenebilir enerji konusunda Teknik Ýngilizce eðitimi alacaklar. Eðitim hakkýnda bilgiler veren proje koordinatörü Bayram Gökbulut þunlarý söyledi: "Türkiye genelinde 68 projenin geçmiþ olup bunlardan bir tanesi de bizim okulumuza ait olup güneþ ve rüzgar enerjisi eðitimlerine yönelik hazýrladýðýmýz Alternatif Enerji sistemleri isimli projedir. 173 bin Avroluk bütçeye sahip olan projemize Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ortak olarak bulunmaktadýr. Projenin ilk aþamasý olan "Teknik Ýngilizce" eðitimlerine Ýskilip'te ve Ankara'da baþlamýþ bulunmaktayýz. 6 hafta ve toplamda 60 saat sürecek olan eðitimler süresince özellikle rüzgâr ve güneþ enerjisine yönelik makale ve yazýlar üzerine eðitimler almaktayýz. Öðretmenlerimiz aldýklarý eðitimlerden oldukça memnun bulunmaktalar. Projeye katýlan öðretmenlerimiz bu eðitimi tamamladýktan sonra sömestr tatilinde yenilenebilir enerji konusunda meslek eðimi alacaklar devamýnda ise Almanya'ya giderek orada ki örnek uygulamalarý yerinde görüp inceleyecekler. Proje sonunda ise okulumuza yaklaþýk olarak 15 KW'lýk güneþ ve rüzgar enerjisi sistemlerini kuracaðýz. Böylelikle okulumuzun elektrik tüketiminin %50-60'lýk kýsmýný güneþ ve rüzgar enerjisinden saðlayacaðýz. Proje ilçemizde ve Çorumda örnek olacaðýný düþünüyorum. Proje tamamlandýðýnda güneþ ve rüzgar enerjisi üzerine Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý olarak hizmetiçi eðitim kurslarý açarak bu konuda kendisini geliþtirmek isteyen öðretmenlere ve çevreye destek saðlanacak." Haber Servisi Mahir ODABAÞI OKUL KAZALARI ve ÇARESÝ - 6* OKULDA BAÞINA BUZ SARKITI DÜÞTÜ- ÖLDÜ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ''Van merkezdeki Fevzi Çakmak Ýlkokulu'nda okuyan 10 yaþýndaki ikinci sýnýf öðrencisi, okul çatýsýndan baþýna buz sarkýtý düþmesi sonucu yaþamýný yitirdi. Ders arasýnda teneffüse çýkarak arkadaþlarý ile okul bahçesinde oynayan Ömer Çarpar'ýn baþýna çatýdan buz sarkýtý düþtü. Kanlar içinde yere yýðýlan Çarpar, olay yerine çaðrýlan ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Ancak hastaneye yetiþtirilmeden yolda yaþamýný yitirdi. Yaþanan olaydan sonra okulda çocuklarýn teneffüse çýkmalarýna izin verilmediði öðrenilirken, çatýlardaki buzlarýn temizlenmediði kaydedildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý'' (doðruhaber.com.tr / ) Alýnacak ders: Bu sarkýtlarý okullar ve çarþý pazarda yürüyen vatandaþlar için çok büyük bir tehlikedir. Bu tehlike soðuklarýn daha çok yaþandýðý doðu illerimizde önem arz etmekle beraber, önemsememe açýsýndan batý illerimizde daha büyük risktir. Çünkü kýþýn çatýlarda sürekli buz sarkýtý gören vatandaþ belki biraz daha halk tabiri ile 'aklýmda' diye hareket eder. Çoluðuna çocuðuna aman çatý altlarýndan geçerken dikkat et diye tembih eder. Ancak yýlda bir iki defa kar gören illerimizde bu tür tembihatlar pek akla gelmez. Dolaysýyla daha çok bedel ödenir. Örnek mi, bir týklayýn interneti çýksýn onlarca 1- Bunun için öncelikle öðrencilerin anlayacaðý dilde hayatýn içinden yaþanmýþ örneklerle periyodik olarak bilinçlendirme (buz sarkýtlarýndan korunma tatbikatlarý) eðitimleri verilmelidir. Gerekiyorsa uygulamalý olarak gösterilmelidir. Çünkü muhatabýmýz yetiþkinler deðil çocuklardýr. Bu da gayet basittir. Yeter ki isteyelim. 2- Okulun eklentileriyle beraber dýþ duvarlarýna dikkat çekecek ve kolayca okunabilecek þekilde kýrmýzý zemin üzerine beyaz ''Saçak Altýnda Durmayýnýz' uyarýlar levhalarý asýlmalýdýr. (bu çalýþmamýzý iþgüzarlýk yapýyor diye zaman zaman eleþtirenler çýksa da aldýrmýyoruz ve Çorum'da tüm okullarýmýzda, baðlý kuruluþlarda istiyoruz) 3- Yaþanan üzücü olaylardan sonra teneffüse çýkma yasaðý yerine, yaþanmadan önce teneffüse çýkma veya kontrollü çýkma önlemi alýnmalýdýr. 4- Buz sarkýtlarýndan korunmaya yönelik daha saðlam bereler üretilmeli ve kýþýn öðrencilerin kullanmasý saðlanmalýdýr. Baþa düþtüðü zaman zararý en aza indirebilir. 5- Çatý saçaklarýndaki buzlar her türlü güvenlik önlemi alýnmak kaydýyla, görevlilerce kýrýlmalýdýr.(temizlenmelidir) 6- Özellikle karlý, buzlu, fýrtýnalý havalarda okul yönetimi ve nöbetçi öðretmenler daha çok hassasiyet göstermeye çalýþmalýdýrlar. 7- Her zaman tehlike olmakla beraber özellikle karlý buzlu havalarda telefonla konuþarak, müzik dinleyerek çatý altýndan yürünmemelidir. Hafifte olsa güneþ çýktýðýnda daha dikkatli olunmalýdýr. (yazara iletiþim: ) ''Ne desem bilmem ki ne desem / Tutulmaz sözüm kime ne desem'' "Ýskilip'in turizm potansiyelini artýrmayý hedefliyoruz" Ýskilip TRT'de "Hayatýn Renkleri"nde tanýtýlacak Ýskilip Kaymakamlýðý'nýn organizasyonu ve Ýskilip Kültür Turizm ve Doða Sporlarý Arama Kurtarma Derneðinin (ÝSDAK) rehberliðinde TRT GAP televizyonundan Nazan Harunoðlu'nun yapýmcýlýðýný üstlendiði "Hayatýn Renkleri" programý için Ýskilip'te çekimler gerçekleþtirildi. Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yollarý kapsamýnda ilçede bulunan 14 km'lik Kireçdere - Akpýnar rotasý üzerinde gerçekleþtirilen çekimler Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezinde devam etti. Çekimler esnasýnda TRT ekibine ÝSDAK yetkilileri rehberlik etti. Ýkinci gün Ýskilip Atatürk Orman Çiftliðinde Ýskilip Dolmasý çekimleri yapýldý. TRT GAP televizyonunda hafta içi hergün yayýnlanan Hayatýn Renkleri programýnýn Yapýmcýlýðýný Nazan Harunoðlu, Yapým Yardýmcýlýðýný Ýlknur Tüzün yapýyor. Kameramanlar Fuat Öktem ile Bestami Yakýcý. Ýskilip Kaymakamlýðý'na ve ÝSDAK Derneðine teþekkür eden Nazan Harunoðlu ise mayýs ayýnda tekrardan çekimler için Ýskilip'e geleceklerini ifade etti. Haber Servisi Ýskilip'e gelen yabancý konuklara etkin hizmet verilebilmesi için mülkiyeti Belediyeye ait olan ve geçtiðimiz yýllarda restore edilen ilçe giriþindeki Ýskilip Evi'nin birinci katý Ýskilip Kaymakamlýðý'na tahsis edildi. Binanýn ikinci katý ise LEDAER projesi kapsamýnda pilot ilçe seçilen Ýskilip'in yerel kalkýnma stratejisini oluþturacak olan Ýskilip Yerel Kalkýnma Derneði'ne 10 yýllýðýna kiralandý. Konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip'in turizm potansiyelini artýrmak için gerekli tüm önlemleri aldýklarýný söyledi. Kente gelen yerli yabancý turistlere Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan kurulan Ýskilip Turizm Ofisinin rehberlik ederek kenti tanýtacaðýný ifade eden Baþkan Çatma, Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy'a bu konudaki hassasiyetinden dolayý teþekkür etti. Binanýn ikinci katýnýn da Ýskilip'in yerel kalkýnma stratejisini oluþturacak Ýskilip Yerel Kalkýnma Derneði'ne 10 yýllýðýna kiralandýðýný söyleyen Çatma, derneðin tarým, turizm, kültürel miras, hizmetler sektörü, sosyal konular gibi kýrsal yaþamýn bütün bileþenlerini birbirine baðlayarak yerel ekonomiyi geliþtirmek için çalýþacaðýný söyledi.haber Servisi

5 HABER "Okuyorum-Geliþiyorum" projesini hayata geçiriyorlar 5 Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þube Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Mustafa Kemal Ortaokulu öðrencileriyle söyleþi yaptý. Söyleþiye okul müdürü Ramazan Akkaya, müdür yardýmcýsý Bülent Kaya, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Okul Müdürü Ramazan Akkaya, 5. sýnýf öðrencilerine yönelik baþlattýklarý ve 4 yýl boyunca devam ettirecekleri "Okuyorum-Geliþiyorum" adlý projenin kapsamlý bir proje olduðunu söyledi. Öðrencilere yaþ gruplarýna göre Türk ve Dünya Edebiyatý klasiklerini okutarak geliþimlerine yardýmcý olmak istediklerini söyleyen Ramazan Akkaya, kendilerine destek olan Belediye Baþkan Muzaffer Külcü ve emeði geçenlere teþekkür etti. Öðrencilere, okumanýn ve kendini geliþtirmenin önemini anlatan Turhan Candan kitap okumanýn öðrencilerin zihinsel geliþime olumlu katký saðlayacaðýný söyledi. "Kitap okumak hayatýmýza zenginlik katacaðý gibi hayatýn farkýnda olmamýzý da saðlayacaktýr. Hem Türkiye Dil ve Edebiyat Derneðimiz hem de Belediyemiz, gençlerimizin ve öðrencilerimizin hizmetindedir" diyen Candan, öðrencilerin geliþimi için her türlü desteðe hazýr olduklarýný söyledi. Öðrencilere dil öðrenmenin, enstrüman çalmanýn, spor faaliyetleriyle uðraþmanýn kendilerinin geliþimine büyük katkýlar sunacaðýný anlatan Candan, zor olan þeylere talip olacak cesaretin bu yaþlarda kazanýlacaðýný ifade etti. Öðrencilerin þiir okuyarak renk kattýðý söyleþide Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Bekir Sýtký Erdoðan'ýn Hancý isimli þiirini okudu. Öðrencilerden büyük alkýþ alan Turhan Candan, okul kütüphanesine, ünlü yazar Taþkýn Tuna'nýn "Oku Ama Neyi" adlý kitabýný hediye etti. Haber Servisi Çorum'da 36 bin 237 traktör var Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar,2014 Kasým ayýnda Manisa ve Konya'da traktör sayýsýnýn 306'þar adetle ayný miktarda arttýðýný, traktör sayýsýnda Bursa'nýn, Ýzmir'i, Çanakkale'nin, Edirne'yi geçtiðini bildirdi. Bayraktar, traktör sayýsýnda Manisa'nýn 2014 Kasým ayýnda da liderliðini koruduðunu bildirerek, "Traktör sayýsý Kasým ayýnda, Manisa'da 77 bin 802, Konya'da 76 bin 610'a ulaþtý. Bursa'da, Kasým ayýnda traktör sayýsý 56 bin 164 adede çýktý ve Ýzmir'i geride býraktý. Ýzmir'de traktör sayýsý Kasým ayýnda 56 bin 120 adet oldu" dedi. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Kasým ayý itibarýyla Manisa'nýn 77 bin 802 traktörle birinciliðini sürdürdüðünü,manisa'yý 76 bin 610 traktörle Konya'nýn, 56 bin 886traktörle Balýkesir'in, 56 bin 164 traktörle Bursa'nýn,56 bin 120 traktörle Ýzmir'in izlediðini belirtti. Kasým ayý itibarýyla 1 milyon 619 bin 124'e ulaþan traktör sayýsýnda ilk 5 il olan Manisa, Konya, Balýkesir, Bursa ve Ýzmir'in 323 bin 582 traktörle, 5'de 1'lik bir oraný oluþturduðunu belirtti. -"BURSA, ÝZMÝR'Ý, ÇANAKKALE, EDÝRNE'YÝ GERÝDE BIRAKTI"- Bayraktar, illerin traktör sayýsýyla ilgili þu bilgileri verdi: "Manisa, Konya, Balýkesir, Bursa ve Ýzmir'itraktör sayýsýnda 48 bin 11 ile Ankara, 47 bin 300 adetle Samsun, 46 bin 911 adetle Adana, 43 bin 573 adetle Denizli, 42 bin 4 adetle Antalya izliyor. Aydýn'da 39 bin 70, Tokat'ta 37 bin 819, Afyonkarahisar'da 37 bin 388, Çorum'da 36 bin 237, Þanlýurfa'da 32 bin 772, Sakarya'da 32 bin 703, Mersin'de 30 bin 611, Kütahya'da 30 bin 502 traktör var. Traktör sayýsýnda Çanakkale,2014 Kasým ayýnda, 29 bin 499 traktörle, 29 bin 441 adette kalan Edirne'yi geride býraktý. Yozgat'ta 28 bin 945, Sivas'ta 27 bin 823,Tekirdað'da 27 bin 765, Muðla'da 27 bin 211, Gaziantep'te 26 bin 761, Kastamonu'da 26 bin 89, Kayseri'de 25 bin 132, Ýstanbul'da 21 bin 745, Diyarbakýr'da 21 bin 151, Eskiþehir'de 20 bin 406, Malatya'da 20 bin 260'ý buluyor. Hatay'da 19 bin 554, Burdur'da 19 bin 435, Isparta'da 19 bin 283, Nevþehir'de 19 bin 182, Bolu'da 19 bin 174, Kýrklareli'nde 18 bin 937, Amasya'da 17 bin 895, Kahramanmaraþ'ta 17 bin 574, Kars'ta 17 bin 15, Uþak'ta 16 bin 603, Aksaray'da 16 bin 466, Erzurum'da 15 bin 978, Niðde'de 14 bin 919, Kocaeli'nde 14 bin 751, Osmaniye'de 14 bin 715, Adýyaman'da 13 bin 709, Çankýrý'da 11 bin 896 traktör var. Traktör sayýsý, Karaman'da 9 bin 978, Kýrþehir'de 9 bin 929, Muþ'ta 9 bin 910,Bilecik'te 9 bin 759, Düzce'de 9 bin 559, Mardin'de 9 bin 388, Zonguldak'ta 8 bin 856, Ardahan'da 8 bin 727, Elazýð'da 8 bin 631, Kýrýkkale'de 8 bin 356, Sinop'a 8 bin 11, Van'da 7 bin 921, Aðrý'da 7 bin 490, Erzincan'da 6 bin 123, Batman'da 5 bin 131 Karabük'te 5 bin 108 adette kalýyor." Kilis'te 4 bin 900, Bartýn'da 4 bin 741, Iðdýr'da 3 bin 720, Gümüþhane'de 3 bin 206, Bitlis'te 2 bin 964, Giresun'da 2 bin 827, Bayburt'ta 2 bin 740, Yalova'da 2 bin 333, Siirt'te 2 bin 308, Ordu'da 2 bin 149, Þýrnak'ta 2 bin 136 traktör bulunduðunu bildiren Bayraktar, "Tunceli'de 1329, Artvin 1092, Bingöl 995, Hakkari 770, Trabzon 189 traktörle son sýralarý paylaþýyor. En az traktör 41 adetle Rize'de bulunuyor" dedi. Bayraktar, Kasým ayýnda Ýstanbul'da traktör sayýsýnýn 6 adet azalýrken, Rize'de deðiþmediðini, Trabzon'da 1, Bingöl ve Hakkari'de 2, Ordu'da 3, Giresun'da 4 adet arttýðýný bildirdi. Haber Servisi Ýmam Hatipli olmayý kýsa filmle anlattýlar Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan düzenlenen kýsa film yarýþmasýnýn finali gerçekleþtirildi. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci Meclis Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 'Ýmam Hatipli Olmak' konulu kýsa film yarýþmasýnda önceki akþam Turgut Özal Konferans Salonun da gerçekleþen final gecesiyle ödüller sahiplerini buldu. Toplam 5 ayrý ekip olmak üzere 3 grup finale kalýrken final gecesinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamulu, Osman Yüztgenç ve Belediye Basýn ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Salih Karslýoðlu jüri üyeliði yaptýlar. Programa, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr, Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet Ölçer, öðretmenler, öðrenciler, veliler ile vatandaþlar katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Ýmam Hatip Okullarý'nýn öncü olduðunu vurguladý. Bu yarýþmanýn bir ilk olduðunu ifade eden Kýr, diðer liselerle beraber de bu yarýþmayý tekrar yapmak istediklerini söyledi. Kýr, "Kýsa film yarýþmasý Çorum'da ilk defa okulumuzca yapýldý. Öðrencilerimizin hepsinin elinde kamerasý yoktu. Kimisi cep telefonlarý ile gönüllerinden gelerek, Ýmam Hatiplik'lerini ortaya koyarak çekti kýsa filmlerini. Bu çalýþmayý diðer liseleri de dahil tekrar düzenleyeceðiz. Belediye Basýn Birimi seminer düzenleyecek. Birlikte film çekecekler. Gelecek seneye daha kaliteli bir yarýþma yapacaðýz" diye konuþtu. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan finale kalan filmler, jüri üyelerinin ve katýlýmcýlarýn beðenisine sunuldu. Yoðun katýlýmýn gerçekleþtiði gecede yarýþmanýn birincisi Hatice Öz, Rümeysa Ýrem Yolcu, Elif Geygüç, Þeyma Nur Bostancý ve Nisa Nur Cesur'un oynadýðý 'Babul Ýslam' oludu. Yarýþmanýn ikincisi, Þeyma Nur Yücel, Emine Çobanoðlu, Gizem Seyis, Fatma Ýbbi, Sümeyra Þamlý ve Arzu Sarý'nýn oynadýðý 'Kalbin Secdesi' olurken, üçüncüsü ise, Þevval Kayýþ, Caner Sakýcý, Mücahit Sarýtepe, Enes Aslan ve Taner Sakýcý'nýn oynadýðý 'Düþünme Molasý' filmi oldu. Yarýþmada birinci olan guruba 1000 TL, ikinci olan ekibe 750 TL ve üçüncü olan ekibe ise 500 TL ödül verildi. Yarýþmaya katýlan diðer guruplara katýlým belgesi verildi. Yasin YÜCEL Uslu ve Eyvaz'dan, Nedim Durukan'a ziyaret Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz hemþehrimiz Ýþadamý Nedim Durukan'ý ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ve yeni fabrikasýndaki ürün çeþitlemesi hakkýnda bilgiler veren Nedim Durukan,"60 ülkeye ihracat yapýyoruz. Ýþletme kültürü açýsýndan da önemli bir mesafe kat ettik. Durukan Þekerleme Sanayi Ticaret Anonim Þirketi olarak hem mesleki eðitime önem veren hem de sosyal sorumluklarýný yerine getiren örnek bir iþletme olduðumuzu düþünüyorum" dedi. Uslu ziyarette, modern bir iþletmeyi görmüþ ve tanýmýþ olmaktan son derece memnun olduðunu, profesyonelce yönetilen böyle bir iþletmenin Türkiye açýsýndan önemli bir marka deðeri olacaðýný belirterek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ Kýþ hastalýklarýna karþý koruyan gýdalar Ocak ayý ile iyice soðuyan hava ve kar yaðýþlarý soðuk algýnlýðý gibi hastalýklarý da beraberinde getiriyor. Kýþ aylarýnda beslenme planýnýn doðru yapýlmasýnýn hastalýklardan korunmada önemli rol oynadýðýný söyleyen Anadolu Saðlýk Merkezi Mutlu Diyet Kliniði'nden Beslenme ve Diyet Uzmaný Ece Köprülü, "Brokoli, balkabaðý, kýrmýzý tatlý biber, mantar, domates, ýspanak, portakal, mandalina, greyfurt, kamkat, limon, nar gibi meyve ve sebzeler içerdikleri vitamin ve minerallerle vücutta enfeksiyonu önleyip, baðýþýklýðý güçlendirmeye yardýmcý olur" dedi. Kýþ döneminde havalarýn soðumasý ile birlikte beslenme düzeninin de deðiþtirilmesi gerekiyor. Kýþ aylarý boyunca beslenmeye dikkat ederek bu dönemde yaygýnlaþan salgýn hastalýklara karþý vücudumuzu korumak mümkün. C vitamininin kýþ aylarýnda baðýþýklýðý kuvvetlendirmede önemli olduðunu hatýrlatan Ece Köprülü, bu dönemde antioksidan yani hücre yenileyici özelliði bulunan meyve ve sebzelerin tüketilmesi gerektiðini belirtti. Antioksidan açýsýndan zengin besinleri sýralayan Köprülü, "Antioksidan, sebzelerden brokoli, balkabaðý, kýrmýzý tatlý biber, mantar, domates ve ýspanakta, meyvelerden portakal, mandalina, greyfurt, kamkat, limon ve narda yoðunlukla bulunur. Bu meyve ve sebzeler içerdikleri E vitamini ve kalsiyum, magnezyum gibi önemli minerallerle de vücutta enfeksiyonu önleyip, baðýþýklýðý güçlendirmeye yardýmcý olur" ifadelerini kullandý. BALIK TÜKETÝMÝNÝ ARTTIRIN Kýþ aylarýnda balýk tüketiminin de en az meyve sebzeler kadar önemli olduðunu belirten Köprülü, "Balýklar bu mevsimde daha çok yaðlanýr, bu da Omega- 3 yað asidinden zengin olduklarý anlamýna gelir. Haftada 1-2 sefer tüketilecek olan somon, uskumru, palamut, sardalye gibi balýklar içerdikleri Omega-3 ile vücutta enflamasyonu önleyip,varolan mikroplar ile de savaþýr" diye konuþtu. YEÞÝL ÇAYI BESLENME PROGRAMINIZA ALIN Yeþil çay kullanýmýnýn baðýþýklýðý güçlendirdiðini anlatan Köprülü, "Kahvaltýda veya ara öðünlerde meyve, çið kuruyemiþ ya da lifli bisküvilerin yanýnda yeþil çay içmeyi alýþkanlýk haline getirebilirsiniz" dedi. Ada çayýnýn da doðal antiseptik özelliði ile vücutta mikroplarý öldürmeye yardýmcý olduðuna deðinen Köprülü ada çayýnýn özellikle boðaz enfeksiyonlarýnda etkili olduðunu söyleyerek "Çaylarýn içine 1 dilim limon koyarak, içeceðinize C vitamini de katmýþ olursunuz" diye konuþtu. YUMURTAYI NASIL TÜKETTÝÐÝNÝZ ÖNEMLÝ Kahvaltýda veya diðer ana öðünlerde tüketilen yumurtanýn demir ve B12 açýsýndan zengin bir kaynak olduðunu belirten Köprülü, haþlanmýþ olarak tüketildiðinde yanýnda biraz peynir ve üzerine limon sýkýlmýþ bol yeþillik ile omlet veya menemen þeklinde tüketildiðinde ise içine domates, biber, ýspanak, mantar gibi vitamin ve mineralden zengin sebzelerin eklenmesini önerdi. SALATANIZI ÇEÞÝTLENDÝRÝN Kahvaltýda ve ana öðünlerde özellikle et, tavuk ve balýklarla birlikte tüketilen bol yeþillikli salatalarýn içerdiði yüksek lif ve A, C, K vitaminleri ile vücudu kýþýn olumsuz etkilerine karþý koruyacaðýný belirten Köprülü, "Salatalarýnýzý sadece marul, domates, salatalýk ile hazýrlamak yerine roka, tere, maydanoz, dereotu, kuzu kulaðý, nane veya ýspanak gibi yeþillikleri karýþtýrarak hazýrlamayý deneyin. Ýçine dilerseniz kýrýlmýþ ceviz, badem, nar, portakal gibi antioksidandan zengin gýdalar da koyarak salatanýzý daha yararlý hale getirebilirsiniz" dedi. ASÝTLÝ ÝÇECEKLER YERÝNE MÝNERALLÝ SU TÜKETÝN Kýþ aylarýnda içecek tercihlerinin meyve suyu ya da asitli içecekler yerine su ve maden suyu olarak deðiþtirilmesi gerektiðini hatýrlatan Köprülü, "Çok terlemediðimiz bu dönemlerde genellikle su içmek aklýmýza gelmez ancak vücudun ayný þekilde suya ihtiyacý vardýr. Günde bardak su tüketimi kýþ aylarýnda da esastýr. Suyunuzun içine koyacaðýnýz 1-2 dilim limon, taze zencefil, nane yapraðý da hem sindirimi kolaylaþtýrýr, hem de vücudu enfeksiyonlara karþý koruyup baðýþýklýðýnýz kuvvetlendirir" dedi. Maden sularýnda da tercihin sade olanlardan yapýlmasý gerektiðini söyleyen Köprülü, meyveli olanlarýn yoðun miktarda þeker içerdiðini hatýrlattý. Köprülü bunun yerine maden suyuna taze meyveler veya tarçýn, karanfil gibi baharatlar katmanýn daha yararlý olacaðýný belirtti. Haber Servisi Çorum Barosu Sosyal Doku Vakfý Baþkaný Nurettin Yýldýz hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Hukuku Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Av. Sevinç Demirtaþ Þahin, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Geçtiðimiz günlerde katýldýðý bir programda küçük çocuklarýn buluð çaðýna dahi ermesi gerekmeksizin dinen evlenmelerinde sakýnca olmadýðý yönünde yaptýðý Geçerli bir egzoz gazý emisyon ölçümü olmayan veya ölçüm yaptýrmadan egzoz emisyon pulu alan araç sahipleri yol kenarý denetimlerinde TL'ye varan para cezasý alabiliyor. TÜVTÜRK, trafikten kaynaklanan hava kirliliðini önlemede ve yakýt tasarrufunda büyük önemi bulunan bu ölçümle ilgili 5 önemli noktayý, kamuoyuyla paylaþtý. Ülkemizde, ticari araçlarýn her yýl, hususi otomobillerin ise ilk 3 yaþ sonunda her 2 yýlda bir egzoz gazý emisyon ölçümü yaptýrmasý kanuni bir zorunluluk Bu ölçümü yaptýrmamýþ araçlar, araç muayenesinden geçemediði gibi, son dönemde ülke genelinde Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn artan yol kenarý denetimlerinde TL'ye varan para cezalarýyla da karþýlaþabiliyor. TÜVTÜRK, araç sahiplerini egzoz gazý emisyon ölçümünün, uzman noktalarda yaptýrýlmasý ve ölçüm yaptýrmadan pul alýnmamasý konularýnda uyarýyor. Bu ölçümün çoðu yerde uzman kiþiler ve teknik yeterliliði olan cihazlarla yapýlmadýðýna dikkat çeken TÜVTÜRK, bazý yerlerde, ölçüm yapýlmadan egzoz emisyon pulu satýn alýnabildiðini, ancak birçok araç sahibi için kolaylýk olarak görülen bu uygulamalarýn, yapýlan denetimlerde araç sahiplerinin para cezasýyla karþýlaþmasýna neden olabildiðini de hatýrlatýyor. TÜVTÜRK, araç muayenesinin yapýlabilmesi için zorunlu olan ve tüm TÜVTÜRK istasyonlarýnda uzman personel tarafýndan, uluslararasý standartlarda gerçekleþtirilen egzoz gazý emisyon ölçümüyle ilgili 5 önemli noktaya dikkat çekiyor. Egzoz gazý emisyon ölçümü neden gerekli? Egzoz gazý emisyon ölçümü, trafikte seyreden araçlarýn egzoz gazlarýnýn neden olduðu hava kirliliðinin zararlý etkilerinden çevreyi korumak amacýyla, egzoz gazý kirleticilerinin azaltýlmasýný saðlamak için yapýlan ölçümlerdir. Bu ölçüm sonucunda, egzozundan çýkan kirletici miktarý kanunlarla belirlenen seviyenin üzerinde oran araçlar, bu Çorum Barosu'ndan suç duyurusu açýklamalar nedeniyle Sosyal Doku Vakfý Baþkaný Nurettin Yýldýz hakkýnda Çorum Baro Baþkanlýðý tarafýndan suç duyurusunda bulunulmuþtur. Geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzýn fikren ve bedenen geliþimi hususunda karþýlaþabilecekleri her türlü tehlikeye karþý daha önce olduðu gibi bundan böylede Çorum Barosu olarak kadýn ve çocuklarýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðimizi bildiririz" dedi. Haber Servisi Egzoz gazý emisyon ölçümü hakkýnda 5 önemli nokta ölçümden kalmaktadýr. Ayrýca, egzoz gazý emisyon ölçümleri aracýn yakýtý ne kadar verimli tükettiðinin de bir göstergesi olabiliyor. Ölçüm için neler gerekli? Egzoz gazý emisyon ölçümü yapýlacak aracýn Tescil ve Trafik Belgesi, Motorlu Taþýt Egzoz Emisyon Ruhsatý ve T.C Kimlik Numarasýný gösteren nüfus cüzdaný, ehliyet veya pasaportun getirilmesi yeterli. Ýlk kez egzoz gazý emisyon ölçümü yapýlacak araçlarýn sahipleri "Motorlu Araç Gazý Emisyon Ruhsat"ýný ilk ölçümde 7 TL bedel ödeyerek satýn alabiliyor. Aracým egzoz gazý emisyon ölçümünden kaldý. Ne yapmalýyým? Yapýlan kontrollerde, emisyon deðerleri belirlenen deðerlerden yüksek çýkan araçlar, eksikleri giderilerek, ayný istasyonda ücretsiz ölçüm tekrarý yaptýrabiliyor. Bu kapsamda, iki ücretsiz ölçüm tekrarý hakký sunuluyor. Egzoz gazý emisyon ölçümünde nelere dikkat ediliyor? Ölçüm sýrasýnda egzoz gazý emisyon deðerlerinin yönetmelikte belirlenmiþ sýnýrý aþýp aþmadýðý kontrol ediliyor. Deðerleri belirlenen sýnýrý aþan araçlara egzoz emisyon pulu ve ruhsatý verilmiyor. Ayrýca, egzoz gazý emisyon ölçümünde, aracýn egzoz sistemi üzerinde, sýzýntý, delik veya çatlaklarýn bulunmamasý, 'Katalitik Konvertör'lü araçlarýn konvertörlerinin saðlam olmasý gerekiyor. Hangi araçlar egzoz gazý emisyon ölçümünden muaftýr? Tarým ve orman traktörleri, motosiklet ve mopedler ve 1979 model yýlý ve öncesi dizel motorlu taþýtlar, hibrit ve elektrikli araçlar ile hidrojen yakýtlý araçlar, Egzoz Gazý Emisyon Ölçüm iþleminden muaftýrlar.

7 HABER 7 Bahçelievler MTAL'de "Deðerler Eðitimi" paneli Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Deðerler Eðitiminde Kavramlar ve Yaklaþýmlar" paneli düzenlendi. Oklun konferans salonunda yapýlan panele konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Doç. Dr. Adem Korukcu ve Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan panel þiirler ve þarkýlarla devam etti. Panel de dikkat çeken ise anaokulu öðrencilerinin deðerleri anlatan þiirler okumasý ve 11. sýnýf öðrencilerinin iþitme engelli vatandaþlar için iþaret diliyle þarký söylemesi oldu. Gösterilerin ardýndan panelin açýlýþ konuþmasýný Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halise Akay yaptý. Akay, geliþen teknoloji ve uygarlaþan dünyanýn gençlere her türlü imkaný sunduðunu söyleyerek, "Teknolojinin sihirli dünyasýnda, uygarlýðýn lüks ve görkemli yaþantýsýnda adeta harikalar diyarýnda büyüyen genç neslimiz ve yazýk ki maneviyatta fakirleþmekte, sevgi ve saygýda cimrileþmekte, deðerlerine uzaklaþmakta ve sosyal hayat içerisinde yalnýzlaþmaktadýr. Karþýmýzda sahip oldukça kaybeden, önemsendikçe bencilleþen, deðer verdikçe tüm deðerlerine yozlaþan kimlikler yetiþiyor yarýnlara. Hâlbuki bayraðýna, sancaðýna, Marþýna yurduna saygý gösteren nesiller bekliyor ve bu maneviyat kokan topraklar, inancýna, ahlakýna örf ve âdetine saygýyla ve hoþgörüyle bakan nesiller bekliyor bu necip millet" þeklinde konuþtu. Akaylý'nýn konuþmasýnýn ardýndan Doç. Dr. Adem Korukcu ve Prof. Dr. Mehmet Evkuran deðerler eðitimi hakkýnda bilgileri öðrencilerle paylaþtýlar. Yasin YÜCEL ÇORUM MÜZELERÝ KOLEKSÝYONUNDAN; ÞÝFA TASI Þifa tasý uygulamalarý, suyun iyileþtirici etkisinin bulunduðu kaptan, yani genel olarak, "þifa tasý" adý altýnda toplanan kaplardan alan, halk hekimliði örnekleridir. Çok geniþ bir yayýlým alaný olan þifa taslarý için, tihtap tasý, çiçek tasý, botça tasý, korku tasý gibi adlar kullanýlmýþtýr. Kaynaðýnýn eski Yunan, Roma ve Arap- Ýslâm kültürlerine kadar indiði kabul edilmektedir. Þifa tasý geleneðinin kökleri de bu eski kültürlerde veya daha eski dönemlerde aranabilir. Ancak, Anadolu ve Ýstanbul'daki halk hekimliði uygulamalarýnýn, esas dokusunu Ýslâm kültüründen aldýðý anlaþýlmaktadýr. Þifa taslarýnýn Piþmiþ toprak, hattâ aðaçtan imal edilmiþ örnekleri varsa da, büyük çoðunluðu madenden yapýlmýþlardýr. Kullanýlan madenler; halk inançlarýnda kutsal kabul edilen bakýr, bronz ve pirinç gibi bakýr alaþýmlarýdýr. Ýslam kültüründe þifa taslarý, çoðu zaman boþ yer kalmayacak þekilde bütün yüzey Kur'an sureleri ve dualarla bezenmiþtir. Bu taslarda Ýran kökenli olanlar hariç resim ya da daha geniþ anlamda figürler kullanýlmamýþtýr. Þifa taslarýnýn Ýslâmî temelinin Hz. Muhammed'e (S.A.V) dayandýrýlabilmesini saðlayan bazý hadisler bulunmaktadýr. Asým Köksal'ýn, Hz. Peygamber ve Ýslamiyet isimli eserinde konu ile ilgili olarak; "Peygamber Efendimizin, kýzý Hazreti Fatýma'nýn düðün gecesinde, bir tas içerisinde gelen suyun içine bir miktar misk döktüðü ve Hz. Ali'nin (r.a) üzerine serptiði, "Ya Allah, bunlara bereket ver." diye dua ettiði, sonra da Hz. Fatýma'yý çaðýrarak onun da üzerine sudan serptiði ve 'Ya Allah, onu þeytanýn þerrinden koru." diye dua ettiði..." rivayetine yer verilmiþtir. Þifa tasýnýn kullanýmý ise, þifa bekleyene, su içirildiðinde veya yýkanýldýðýnda dualarýn kabul olacaðýna ve iyileþileceðine inanýlmasý yolunda telkinlerde bulunulurdu. Halk hekimliði uygulamalarýnýn en temel koþullarýndan olan, suyun ve maddî manevî her þeyin temizliði koþullarýnýn yerine getirilmesi istenirdi. Þifa taslarýna okunup dua edilirken de kýbleye dönülür, þifa aranan derde baðlý olarak, uygun görülen Kur'an sureleri belirli sayýlarda okunurdu. En sonunda su uygun bir yere dökülürdü. Osmanlý dönemine ait olan müze teþhirindeki Þifa Tasý, Pirinçten yapýlmýþ olup, 3.75 cm yüksekliðinde, 13.1 cm çapýndadýr. Tasýn iç sathýnda ise Ayet-el Kürsi yazýlýdýr. Fatih Projesi açýklamasý "Ahlak eðitimi bilgi deðil irade eðitimine dayanýr" Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, herkesi kucaklayacak olan bir deðerler eðitiminin demokratik deðerlere dayanmak zorunda olduðunu söyledi. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapýlan "Deðerler Eðitiminde Kavramlar ve Yaklaþýmlar" konulu panelde konuþan Prof. Dr. Mehmet Evkuran, "Deðerlere hoþgörü, farklýklara, saygý, özgürlük, bireysellik, sosyal sorumluluk gibi bir tek madde den oluþuyor" dedi. Prof. Dr. Evkuran, "Deðer-deðmekten gelir. Bireye deðmeyen, onun kiþisel ve bireysel hayatýna dokunmayan bir deðerler eðitiminin yararý yoktur. Güçlü bireysellikler çaðýnda yaþýyoruz. Birey kavramý önemli ve önceliklidir.o nedenle içten denetimli güçlü bireyler yetiþtirme tekniklerinin geliþtirilmesi zorunludur. Yasaklayýcý ve kýsýtlayýcý yöntemler iþe yaramamaktadýr. Deðerler eðitimi, anlamýný ve kökenini insanýn doðasýndan alýr. Ýnsan nasýl bir varlýktýr? Sorusu sosyal bilimler alanýnda da yoðun biçimde ele alýnýr ve tartýþýlýr. Ýnsan doðasýný anlamada yapýlan çalýþmalar, yanlýþ ve yönlendirici tanýmlara sahne olabilmektedir. Ýnsan çýkar ve haz peþinde koþan bir varlýk olarak anlaþýldýðýnda, onun uzlaþan, sýcakkanlý ve iliþki kuran yönü göz ardý edilir, oysa deðerler eðitimi daha baþta insaný bir iliþki varlýðý olarak görür. Çünkü ahlakýn özünde iliþkilerin yönetimi vardýr. Ýnsandaki en temel yönelim anlam arayýþýdýr. Logoterapinin kurucusu Victor Frankl bu konuyu ele alan ve bilim dünyasýna taþýyan isimdir. Buna göre insanýn temel eðilimi haz, çýkar ya da fayda deðil anlamdýr. Ýnsanýn anlam arayýþý hala sürüyor... Dünyada yaþamak için onu kurmak zorundasýnýz" ifadelerini kullandý. Evkuran sözlerini þu ifadelerler tamamladý: "Ýnsan sadece akýl varlýðý deðil ayný zamanda arzu varlýðýdýr. Bunun sonucu ahlak eðitimi özünde bilgi deðil irade eðitimine dayanýr. Bunun getirdiði nokta: Benlik inþasýnda temel problem aidiyet ve deðer iliþkisinin ayarlanmasýdýr. Benin barýþýk olmasý, kendisini yetkinleþtirmeye çalýþmasý... Gurur-kibir ikilemini aþmak için ben bilinci ve ben-sevgisi gerekir. Kibir, gururun olmadýðý yerde öne çýkan sahte benlik iddiasýdýr. Ahlak-ahlakçýlýk ayrýmý önemli konulardan biridir. Ahlaklý birey, ahlakî deðerleri içselleþtirmiþ olan ve zorlanmadan bu deðerleri davranýþlarýna ve hayatýna uygulayan kiþidir. Ahlakçý birey ise deðerleri bir ideoloji olarak kullanýr, söyleminde sürekli olarak ahlaka vurgu yapar ancak bireysel hayatýnda deðerler yerleþmiþ deðildir. Deðerler eðitiminden din eðitimini mi anlýyoruz? Tam olarak deðil, ancak bundan çok uzak ta deðildir. Çünkü din ve deðerlerin kesiþtiði ortak bir alan vardýr. Deðerler eðitimi sadece dindarlara ya da bir dinin belirli bir mezhebine inananlara yönelik deðildir. Ýnançsýz bir insanýn da kendine özgü deðerleri vardýr. Çünkü her insan güven, adalet ve saygý-sevgi dolu bir toplumda yaþamak ister. Diðer önemli bir neden de dinin yanlýþ ve þiddet içeren yorumlarýnýn toplumsal çatýþmalara yol açmasýdýr. O halde dinin etik, estetik, metafizik ve insancýl ilkelerinin bireylere öðretilmesi sosyal barýþ için de zorunlu bir durumdur." Yasin YÜCEL Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Fatih Projesi'nin iflas ettiði yönündeki iddialara iliþkin konuþtu. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Fatih Projesi'nin iflas ettiði yönündeki iddialara iliþkin, "Fatih Projesi kapsamýnda bir ihale süreci var. O yapýlmasý gerektiði için bu kadar gecikti proje" dedi. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Bilim Merkezi'nin açýlýþýna katýldý. Bakan Avcý, Fatih Projesi'nin iflas edip etmediði sorusu üzerine projenin devam ettiðini belirterek, "Fatih Projesi kapsamýnda bir ihale süreci var, o yapýlmasý gerektiði için bu kadar gecikti proje. Sadece tablet daðýtýlacak olan bir proje deðil. Türkiye'de gerek donaným, gerek yazýlým bakýmýndan bilgisayar teknolojisinin geliþmesine öncülük edecek büyük bir proje olarak görüyoruz. Eðitimimizin büyük kýsmýný mesleki ve teknik eðitim oluþturuyor. Burada olaðanüstü güzel iþler yapýlýyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de mesleki ve teknik liselerimizde üretilen ve hepimizi çok þaþýrtacaðýna emin olduðumuz ürünleri kapsayan sergiler açacaðýz" þeklinde konuþtu.

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi AKP Ýl Baþkanlýðý süreci adýna Külcü ve Uslu, Soylu ile görüþtü 25 Ocak tarihinde yapýlacak olan AKP Çorum il Kongresi adýna 6 isimden belirlenecek 3 ya da 4 isimin Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile görüþülmesi

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr Sarýkamýþ þehitleri saygý yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için yapýlan yürüyüþe Çorum'da kalabalýk bir heyetle katýldý. Enver Paþa

Detaylı

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz Apo dayý dualarla hakka uðurlandý Çorum kamuoyunda 'Apo Dayý' olarak bilinen ve sevilen esnaflarý içerisinde yer alan Abdullah Keskin, dün Ulu Mezarlýkta defnedildi. Önceki gün evinde geçirdiði kalp krizi

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor Ziraat Odasý'nda seçim heyecaný 11 DE Ahmet Pehlivan Mehmet Sayan Milli Piyango çekiliþi Hattuþa'da yapýlacak Abdullah Meteoðlu Milli Piyango Ýdaresi'nin 9 Þubat 2015 çekiliþi talihlileri Hititlerin baþkenti

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

MÜSÝAD'ýn yeni baþkaný Ahmet Köksal oldu

MÜSÝAD'ýn yeni baþkaný Ahmet Köksal oldu Modlife da gelenekselleþen yüzde 50 indirimli satýþ baþladý Eþref Hoca Caddesi üzerinde bulunan ve iþadamý Ömer Kadife'ye ait olan Modlife da her yýl gelenekselleþen yüzde 50 indirimli satýþlar büyük ilgi

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı