BIL222 Veri Yapıları ve Algoritmalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BIL222 Veri Yapıları ve Algoritmalar"

Transkript

1 BIL222 Veri Yapıları ve Algoritmalar 1. ĠKĠLĠ AĞAÇLAR (BIARY TREES) Bütün düğümlerinin derecesi en fazla iki olan ağaca ikili ağaç denir. Yani bir düğüme en fazla iki tane düğüm bağlanabilir ( çocuk sayısı veya alt ağaç sayısı en fazla iki olur). V V L sol ağaç V R sağ ağaç Şekil 1 Basit bir ikili ağaç İkili ağacın önemli özelliklerinden birisi de ortalama bir ikili ağacın derinliğinin den küçük olmasıdır. Bazen derinlik -1 gibi çok büyük bir değer de olabilir. A B C E Şekil 2 En kötü durumlu ikili ağaç Şekil 3 te, 3 tane ikili ağacın olası durumu verilmiştir. a da ağacın oluşması istenen ideal durumdur denilebilir. Ancak b ve c deki ikili ağaçlar oluşması istenmeyen durumlardır. Çünkü bir ikili ağacın b ve c deki gibi serpilmesi bağlantılı liste anlamına gelir ve ağaç modelinden uzaklaşılmış olur. 1

2 a) engeli b) engesiz c) engesiz Şekil 3 İkili Ağaçların Olası urumları Şekil 3.a daki gibi dengeli bir ağacın oluşması için sayılar olası olarak 9,5,14,2,7,13,38,25 ve 39 sırasıyla gelmiş olabilir. b deki gibi oluşması için 9,14,38,39, c deki gibi oluşması için 9,5,7,6 gibi gelmesi gerekir. b ve c deki ağaç şekli istenmeyen durumlardır. c deki durum yaprak düğümün bir sağına bir soluna eklenecek biçimde gelirse oluşur. a da gösterilen ağaç şekli ideal duruma yakın olup dengeli ağaç olarak adlandırılır. engeli ağaçlarda yaprakların düzeyleri arasında en kötü durumda 1 fark olur. engeli ikili ağaç üzerine arama yapma zamanı O( log 2 ) iken, b ve c deki gibi bir ağacın üzerinde ise O( ) e doğru kayar. İkili ağaçlar, daha çok ikili arama ağacı, bağıntı ağacı, kümeleme ağacı gibi uygulamalarda karşımıza çıkmaktadır. Elemanları rasgele yerleştirilmiş, yani sıralı olmayan ikili ağaçlar pek uygulanmamaktadır. 2

3 1.1 Tanımlamalar İkili ağaçtaki bir düğüme ait veri yapısında bilgiye ek olarak iki tane işaretçi tutulur. Biri sol diğeri sağ olarak adlandırılan bu işaretçiler düğümlerin çocuklarını/altağaçlarını bağlamak içindir. Böyle bir veri yapısının olası tanımı aşağıdaki gibi yapılır. struct Treeode { int data ; struct Treeode * lchild ; struct Treeode * rchild ; } ; Program 1 İkili ağaç için düğüm tanımlamaları Treeode adında bir yapı tanımlanır. Bu yapının data, birer işaretçi olan lchild ve rchild olmak üzere üç tane üyesi vardır. Eğer bir düğümün sol tarafına bir başka düğüm veya bir altağaç bağlıysa lchild adlı işaretçide bağlı olan düğümün adresi bulunur; aksi durumda boş/bağlantı yok anlamında ULL değeri bulunur. Benzer durum rchild için de geçerlidir. 2. ĠKĠLĠ ARAMA AĞAÇLARI (BIARY SEARCH TREES) Bir ağacın kurulmasında/düğüm eklenmesinde, anahtar veriye bağlı olarak küçük olan sola, büyük olan sağa şeklinde bir kurala uyulursa ağaç, ikili arama ağacı (binary search tree) olarak adlandırılır. Aralarında büyüklük küçüklük gibi bir ilişki olan veriler ikili arama ağaçlarında kullanılabilir. İkili arama ağaçlarında bir değerden iki defa kullanılmasına izin verilmez ve her düğümün en fazla iki çocuğu vardır. İkili arama ağacı üzerinde dolaşma birçok şekilde yapılabilir. Ancak, rastgele dolaşmak yerine, önceden belirlenmiş bir yöntem/kurala uyulması ikili arama ağçlarında tanımlanacak algoritmik ifadeleri kolaylaştırır. Tekrarlamalı (recursive) fonksiyon yapısı kullanılırsa ağaç üzerinde işlem yapan algoritmaların tasarımı kolaylaşır. Önce-kök (preorder), ortada-kök (inorder), sonra-kök (postorder) olarak adlandırılan üç değişik dolaşma şekli çeşitli uygulamalara çözüm olmaktadır. Önce-kök (Preorder) : Kök, Sol, Sağ Ortada-kök (Inorder) : Sol, Kök, Sağ Sonra-kök (Postorder) : Sol, Sağ, Kök 3

4 Önce-kök yaklaşımında önce ağacın kökü, sonra sol altağaç ve ardından sağ altağaç dolaşılır. Ortada-kökte, önce sol altağaç, kök ve sağ altağaç, sonra-kökte ise, önce sol altağaç, sağ altağaç ve kök dolaşılır. Aşağıda her üç yaklaşım bir ikili arama ağacında gösterilmiştir. Şekil 4 te görüldüğü gibi önce-kökte çıkan bilgi diğerlerinde farklı olmaktadır. A B E C F G Şekil 4 İkili ağaçta çeşitli dolaşma şekilleri Önce-kök : ABCEFG Sonra-kök : CBFGEA Ortada-kök : CBFGEA 2.1 Ağaç erinliği İkili arama ağaçları üzerinde yapılan bütün işlemler ağacın derinliğiyle alakalıdır ve kurulabilecek bütün ikili arama ağaçlarında herhangi bir düğümün derinliği ortalama O(log ) olur. Ġspat: Internal Path Line (IPL) : Ağaç üzerindeki bütün düğümlerin köke olan uzaklıkları toplamıdır. Şekil 5 elemanlı bir ağaç 4

5 Şekil 5 teki elemanlı ağacın toplam derinliği () olur. ortalama IPL IPL 1 den e kadar olan sayıları içeren bir ikili arama ağacımız olsun Bu sayılardan bir tanesini k yı düğüm olarak seçelim: 1 den k ya kadar k dan e kadar (k-1) eleman var (-k) eleman var Şekil 6 İki altağaçlı bir ikili ağaç Şekil 6 dan k k 1 + k 1 denklemini elde ederiz. k-1 tane eleman için k ya olan yolları da sayarız Her bir elemanın kök düğüm olma ihtimalini eşit varsayarsak; 1 Pr Pr Pr 1 2 k1 1 k O zaman Şekil 6 dan elde ettiğimiz denklemi k de yerine koyarsak k 1 k 1 k 1 k , 2,... olarak bulunur. O log i e bölersek olur. Buradan da ortalama derinlik = O(log ) olarak bulunur. 5

6 k1 k 1 k k1 k k1 k O halde elimizde iki tane denklem olur: k 0 k k 0 k 2 enklemlerin sol taraflarını pay ve paydadaki ve -1 değerleriyle çarpalım: k 1 k 1 2 k k denklemden 2. yi çıkaralım: => bunu +1 e bölersek ; S 1 olsun. S S S i toplam ifadesi biçiminde yazalım: S 1 k 1 2k k 1 k 2 S 0 0 0) ( S 6

7 S 1 k1 S 1 2k 1 k 1 k 2 k 1 k 2 O log Ortalama derinlik = 1 O log k O log Olog olarak bulunur. Eğer ikili ağaç sıralı değilse, ağaç üzerinde koşacak olan ekleme, listeleme, arama, silme gibi işlemler hep ağaç üzerinde dolaşmayı gerektirir. Çünkü, ağaç üzerindeki tüm düğümlere bakılması gerekebilir. Örneğin bir düğümün silinmesi için önce ağaç üzerinde varlığı ve yeri araştırılmalıdır. Bu nedenle sıralı olmayan ikili ağaçlar üzerinde işlem yapacak algoritmaların zaman karmaşıklığı, genel olarak, toplam düğüm sayısı olmak üzere, O() olur. Zaman karmaşıklığını azaltmak için sıralı özelliğinden dolayı ikili arama ağaçlarının kullanılması yaygındır. Bu durumda ağaç üzerinde arama işleminin ve silme, ekleme gibi, temelde, aramaya dayanan işlemlerin maliyetleri O(log 2 ) mertebesine iner. üğümleri listeleme, ağacı dosyaya yazma gibi işlemleri maliyeti ise, yine O() de kalır. Ağaç uygulamasında daha çok arama, ekleme ve silme işlemlerinin yapıldığı göz önüne alınırsa, uygulamalarda sıralı ikili ağaç kullanılmasının kaçınılmaz olduğu aşikardır. 2.2 ĠKĠLĠ ARAMA AĞAÇLARI ĠÇĠ ALGORĠTMALAR Ġkili Arama Ağacı Ġçin Tanımlamalar struct Treeode; typedef struct Treeode *Position; typedef struct Treeode *SearchTree; SearchTree MakeEmpty( SearchTree T ); Position Find( ElementType X, SearchTree T ); Position FindMin( SearchTree T ); Position FindMax( SearchTree T ); SearchTree Insert( ElementType X, SearchTree T ); SearchTree elete( ElementType X, SearchTree T ); ElementType Retrieve( Position P ); struct Treeode { ElementType Element; SearchTree Left; SearchTree Right; }; Program 2 İkili Arama Ağacı İçin Tanımlamalar 7

8 Tanımlanan Treeode yapısının tipinde Position ve SearchTree adlarında iki tane işaretçi tanımlanmıştır. Her fonksiyonun hangi tipte argüman alıp hangi tipte değer döndürecekleri deklarasyonlarında belirtilmiştir MakeEmpty SearchTree MakeEmpty( SearchTree T ) { if( T!= ULL ) { MakeEmpty( T->Left ); MakeEmpty( T->Right ); free( T ); } return ULL; } Program 3 MakeEmpty fonksiyonunun tanımı MakeEmpty fonksiyonu bir T ağacı alır ve T ağacı boş değilse T yi free ile boşaltır ve sürekli tekrarlamalı (recursive) olarak aynı fonksiyon çağırılarak bütün T ağacı silinmiş olur ve boş ağacı döndürür. Eğer T ağacı boşsa hiçbir şey yapmaz ve ULL döndürür. O(1) zamanda çalışır Find Position Find( ElementType X, SearchTree T ) { if( T == ULL ) return ULL; if( X < T->Element ) return Find( X, T->Left ); else if( X > T->Element ) return Find( X, T->Right ); else return T; } Program 4 Find Fonksiyonunun Tanımı 8

9 Find fonksiyonunda bir T ağacında X değeri aranmaktadır. Eğer T ağacı boşsa işlem yapılmaz ve fonksiyon ULL değerini döndürür. Eğer aranan X değeri T ağacının ilk elemanından küçükse sol altağaca geçilir ve tekrarlamalı (recursive) olarak X değeri bulunana kadar sol altağaçta arama yapılır. Eğer aranan X değeri T ağacının ilk elemanından büyükse sağ altağaca geçilir ve tekrarlamalı (recursive) olarak X değeri bulunana kadar sağ altağaçta arama yapılır. Tworst = O(), Tbest = O(1), Taverage = O(log) süre alır FindMin Position FindMin( SearchTree T ) { if( T == ULL ) return ULL; else if( T->Left == ULL ) return T; else return FindMin( T->Left ); } Program 5 FindMin Fonksiyonunun Tanımı FindMin fonksiyonu ağaçtaki en küçük elemanı bulur ve pozisyonunu döndürür. Eğer T ağacı boşsa ULL döndürür, boş değilse ve sol düğümü boşsa T ağacını aynen döndürür, çünkü sol altağaç olmayacağı için küçük değerler de olmayacaktır. Eğer sol altağaç mevcutsa FindMin fonksiyonu rekürsif olarak en küçük elemanı bulana kadar devam eder. FindMin : Tworst = O(), Tbest = O(1), Taverage = O(log) süre alır. 9

10 2.2.4 FindMax Position FindMax( SearchTree T ) { if( T!= ULL ) while( T->Right!= ULL ) T = T->Right; return T; } Program 6 FindMax Fonksiyonunun Tanımı FindMax fonksiyonu ağaçtaki en büyük elemanı bulur ve pozisyonunu döndürür. Eğer T ağacı boş değilse ve sağ düğüm boş değilken T ağacı T nin sağ altağacına eşitlenir. Yani, fonksiyon artık sağ altağaç için çalışır. FindMax : Tworst = O(), Tbest = O(1), Taverage = O(log) süre alır. 10

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Algoritmaların Karşılaştırılması. Doç. Dr. Aybars UĞUR

Algoritmaların Karşılaştırılması. Doç. Dr. Aybars UĞUR Algoritmaların Karşılaştırılması Doç. Dr. Aybars UĞUR Giriş Bir programın performansı genel olarak programın işletimi için gerekli olan bilgisayar zamanı ve belleğidir. Bir programın zaman karmaşıklığı

Detaylı

Bağlı Liste. Tablo 2.1: Bir dizinin k nıncı elemanını silen algoritma

Bağlı Liste. Tablo 2.1: Bir dizinin k nıncı elemanını silen algoritma 2 Bağlı Liste Bağlı liste, içindeki elemanların doğrusal olarak düzenlendiği veri yapısıdır. Bu yönüyle dizilere benzeyen bağlı liste, içindeki elemanlara ulaşma yoluyla diziden ayrılmaktadır. Bir dizinin

Detaylı

Problem Seti 2 Çözümler

Problem Seti 2 Çözümler Algoritmalara Giriş Ekim 7, 2005 Massachusetts Institute of Technology 6.046J/18.410J Professors Erik D. Demaine ve Charles E. Leiserson Dağıtım 12 Problem Seti 2 Çözümler Problem 2-1. Bu (yaklaşık) sıralanmış

Detaylı

ARAÇ ROTALARININ EN KISA YOL ALGORİTMALARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ VE.NET ORTAMINDA SİMÜLASYONU

ARAÇ ROTALARININ EN KISA YOL ALGORİTMALARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ VE.NET ORTAMINDA SİMÜLASYONU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAÇ ROTALARININ EN KISA YOL ALGORİTMALARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ VE.NET ORTAMINDA SİMÜLASYONU Şahin BAYZAN Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ 005 ARAÇ ROTALARININ

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKETLİ NESNELERİN İNDEKSLENMESİ Seçkin MANDACI Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman : Yrd.Doç.Dr. Cavit TEZCAN Edirne-2010

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

Fonksiyon Türleri. Bildiğiniz gibi, C++'da iki fonksiyon türü ile karşılaşıyoruz. C++'nın kullanıma sunduğu hazır fonksiyonlar.

Fonksiyon Türleri. Bildiğiniz gibi, C++'da iki fonksiyon türü ile karşılaşıyoruz. C++'nın kullanıma sunduğu hazır fonksiyonlar. Fonksiyonlar Fonksiyon Nedir? Bir amaca hizmet eden program parçacıklarıdır. Fonksiyon çalıştırıldığında, bir işlemi yerine getirmesi yada bir değer döndürmesi istenecektir. Çağrılmış olan bir fonksiyon

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi 1. ALGORİTMALAR BÖLÜM 1 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi Endüstri ve hizmet sektörü organizasyonlarının karmaşıklığının artan bir yapıda olması, büyük ölçekli optimizasyon problemleri

Detaylı

Saklı Markov Modelleri ile Kural Öğrenme Algoritmalarında Model Seçimi. Proje No: 107E127

Saklı Markov Modelleri ile Kural Öğrenme Algoritmalarında Model Seçimi. Proje No: 107E127 Saklı Markov Modelleri ile Kural Öğrenme Algoritmalarında Model Seçimi Proje No: 107E127 Yrd.Doç.Dr. Olcay Taner YILDIZ Özlem Aslan ARALIK 2009 ĠSTANBUL 1 ÖNSÖZ Proje iki temel kısımdan oluģmaktadır. Birinci

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I 1 İÇİNDEKİLER VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ... 2 1. TEMEL VERİ TABANI KAVRAMLARI... 2 1.1. Veri Nedir?... 2 1.2. Veri Tabanı Nedir?... 3 1.3. Veri Modeline Göre Veritabanı Yönetim Sistemleri... 4 1.4.

Detaylı

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları :

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları : Programın Amacı : Bu Program As/400 Sistemindeki herhangi bir veya birden fazla file ı kullanarak istenilen şekilde sorgulama yaparak elde edilen bilgileri Excel Formatında Pc deki istenilen bir yere kaydetmek.

Detaylı

PHP Programlamaya Giriş

PHP Programlamaya Giriş PHP Programlamaya Giriş Doruk Fişek (dfisek@fisek.com.tr) Seminer Notları -- http://seminer.linux.org.tr PHP NEDİR? PHP, özellikle web uygulamaları geliştirilmesinden kullanılan, HTML içine gömülebilen

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ ÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİ SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM Mİ Hazırlayanlar : 21220032 Erkan KARAARSLAN ARALIK 2002 1 VERİ TABANI... 5 1 Veri Tabanı Sistemlerine

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 7-1 Yıl: 2014 105-132

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 7-1 Yıl: 2014 105-132 RSA ŞİFRELEME SİSTEMİNE KARŞI YENİ BİR ÇARPANLARA AYIRMA SALDIRISI A NOVEL FACTORIZATION ATTACK FOR RSA CRYPTO SYSTEM Cihan MERT 1*i ve Şadi Evren ŞEKER 2 1 Uluslararasi Karadeniz Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu Dosya (file) aynı yapıya sahip ve birbirleri ile ilişki içerisinde olan kayıtlar (records) topluluğudur. Bir kayıt içindeki ayrı ayrı veri parçalarına

Detaylı

Bu Cennet Vatan için Şehit Düşenlere İthafen

Bu Cennet Vatan için Şehit Düşenlere İthafen ÖNSÖZ Optimizasyon Teorisinin mühendislik, üretim, işletme, ekonomi, haberleşme, ulaştırma, sanayi gibi pek çok alanda uygulanması, YA nı vazgeçilmez kılmıştır. Özellikle bilgisayarların yaygın bir kullanım

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL ELEKTRONİK (DERS NOTU) HAZIRLAYANLAR. Yar.Doç.Dr. MUSTAFA ENGİN. Öğr. Gör.Dr.

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL ELEKTRONİK (DERS NOTU) HAZIRLAYANLAR. Yar.Doç.Dr. MUSTAFA ENGİN. Öğr. Gör.Dr. EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL ELEKTRONİK (DERS NOTU) HAZIRLAYANLAR Yar.Doç.Dr. MUSTAFA ENGİN Öğr. Gör.Dr. DİL AD ENGİN İZMİR 29 İÇİNDEKİLER SAYISAL VE ANALOG ÇOKLUKLAR... GİRİ... İKİLİK

Detaylı

- WORD KELİME İŞLEM PROGRAMI -

- WORD KELİME İŞLEM PROGRAMI - - WORD KELİME İŞLEM PROGRAMI - A. GİRİŞ : Günlük hayatta yapılan her türlü yazışmaların bilgisayar yardımıyla yapılmasını sağlayan programlara editör (kelime işlem) programı adı verilir. Word kelime işlem

Detaylı

DOSYA ORGANİZASYONU. Giriş ÖZLEM AYDIN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DOSYA ORGANİZASYONU. Giriş ÖZLEM AYDIN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOSYA ORGANİZASYONU ÖZLEM AYDIN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Giriş Derse ilişkin genel bilgiler Dersi veren: Özlem AYDIN E-mail: ozlema@trakya.edu.tr Dersin yardımcısı: Tuğba ÇALIŞ

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

1. KÜMELER TEORİSİ 1. Giriş. Modern matematiğin en önemli kullanım araçlarından birisi kümeler teorisidir. Kümeler teorisi çalışmaları matematiğin temelinde kullanılışı 20. yüzyılın başlangıcında Frege,

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır.

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. BÖLÜM16 2. TABLOLAR Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. Tasarım görünümünde tablo oluştur : Tablo tanımlanırken bu alan kullanılır.

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL ::::

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL :::: 1) ACCESS PROGRAMININ GENEL YAPISI VE KULLANIM AMACI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir bilgi havuzu olarak nitelendirilebilir. Veritabanı

Detaylı

ÇİZGİ KÜMELERİ (GRAPHS)

ÇİZGİ KÜMELERİ (GRAPHS) ÇİZGİ KÜMELERİ (GRAPHS) 1 2 GRAFLAR Tanım Yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş graflar Ağırlıklı graflar Gösterim Komşuluk Matrisi Komşuluk Listesi Dolaşma Algoritmaları BFS (Breath First Search) DFS (Depth-First

Detaylı