ELEKTRİK PİYASASI MEVZUATI: İKİLİ ANLAŞMA. (Electricity Market Legislation: Bilateral Contracts and Force Majeure) Av. Beril Doğan Berk, LL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK PİYASASI MEVZUATI: İKİLİ ANLAŞMA. (Electricity Market Legislation: Bilateral Contracts and Force Majeure) Av. Beril Doğan Berk, LL."

Transkript

1 ELEKTRİK PİYASASI MEVZUATI: İKİLİ ANLAŞMA İÇERİKLERİ ve MÜCBİR SEBEP (Electricity Market Legislation: Bilateral Contracts and Force Majeure) Av. Beril Doğan Berk, LL.M 1 Özet İkili Anlaşmalar Elektrik Piyasası Mevzuatında gerek Elektrik Piyasası Kanunu nda gerekse ikincil mevzuatta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun onayına tabi olmayan, özel hukuk hükümlerine tabi anlaşmalar olarak nitelendirilmiştir. Bununla beraber, ilgili mevzuatta; ikili anlaşmalarda ilgili mevzuata aykırı hükümlere yer verilemeyeceği açıkça hükme bağlanarak sözleşme serbestisi bir ölçüde sınırlandırılmıştır. Elektrik piyasası mevzuatı mücbir sebepleri de detaylı bir şekilde düzenlemekte olup somut olayın bir ifa engeli oluşturup oluşturmadığının elektrik piyasası mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi açısından ikili anlaşmalar ve işbu anlaşmalara mücbir sebep, beklenmeyen durum veya olağanüstü hal adı altında konulan kayıtlar incelenmiştir. Söz konusu inceleme esnasında ikili anlaşmanın diğer tarafının Türk Ticaret Kanunu uyarınca tacir sayılan kişi olması halinde emsal Yargıtay kararlarında da ifade edilen basiretli bir işadamı gibi davranma yükümlülüğü çerçevesindeki yükümlülüklerinin nasıl değerlendirilebileceği de göz önünde tutulmuştur. Anahtar Kelimeler: İkili Anlaşmalar, Elektrik Piyasası Mevzuatı, Tacir, Mücbir Sebep Abstract Bilateral Contracts are defined both in the Electricity Market Code and in the secondary 1 İstanbul Barosu Enerji Hukuku Komisyon Yönetim Kurulu Üyesi

2 legislation as contracts not subject to the approval of the Energy Market Regulatory Authority, subject to private law provisions. Nevertheless, in the relevant legislation freedom of contract is restricted to a certain level by laying down that any provision in contradiction with the relevant legislation can not take place in bilateral agreements. In this respect, force majeure is regulated in detail in electrticity market legislation. Accordingly, in order to assess whether a concrete case consists a reason for non-execution of a liability set out in a bilateral contract, bilateral contracts and conditions set out in those contracts under the names force majeure, unforeseen event and state of emergency is examined. While conducting the said examination the situation where the counter-party of the contract is deemed as merchant pursuant to the Turkish Commercial Code and the liability for merchants to act as a prudent businessman spoken in the precedents of the Supreme Court is taken into account. Keywords: Bilateral Contracts, Electricity Market Legislation, Merchant, Force Majeure GİRİŞ Dünyada enerji piyasaları 80li yıllarda başlayan liberalizasyon programları neticesinde düzenlemeye tabi tutulmaya başlanmıştır. Enerji piyasalarına ilişkin olarak libarelleşme ile kastedilen elektrik ve gaz başta olmak üzere enerji tedarikinin devlet veya devlet güdümündeki kurum ve kuruluşların elinde olduğu monopol şeklindeki piyasa sisteminden ayrılarak rekabetçi bir pazar yapısının oluşturulması, tedarikçilere sağlanan haklarla rekabetçi yapının korunmasıdır. Sektör bazlı rekabetçi piyasa yapısının oluşturulmasının yanı sıra kamu yararı açısından enerji tedarikinde özellikle de elektrik arzında sürdürülebilir ve güvenli bir tedarik söz konusu düzenlemeleri yapan tüm ülkelerde önem verilen bir unsur olmuştur. Bu saîklerle, önce ABD de başlayan ve sözü edilen piyasaları regüle etme şeklinde gelişen hareketleri Avrupa takip etmiştir. Söz konusu yapıya geçilebilmesi için mevcut hukukî ve idarî düzenlemelerden ayrılarak hedeflenen yapının oluşumuna ve korunmasına katkıda bulunacak yasal ve idarî düzenlemeler yapılması gerekmiştir. Bu minvalde dünyadaki ve AB müktesebatını uyumlaştırma yükümlülüğü de göz önünde bulundurularak özellikle Avrupa Birliği ndeki

3 gelişmelere paralel olarak Türkiye elektrik piyasası da diğer enerji piyasaları ile beraber düzenlemeye tabi tutulmuştur. Ülkemizde enerji piyasasına ilişkin hukukî düzenlemeler yapılırken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK ) adı altında kamu tüzel kişiliğini haîz, idarî ve malî özerkliğe sahip 2 bir kurum oluşturulmuştur. EPDK nın izlemek, düzenlemek, denetlemek ve yönlendirmekle görevli olduğu enerji piyasaları 3 elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası ve sıvılaştırılmış petrol gazları (lpg) piyasası olarak dörde ayrılmıştır. Her bir piyasaya ilişkin görevler aynı isimli daireler tarafından yerine getirilirken her bir enerji piyasası için enerjinin türü, teknik özellikleri ve piyasa yapılarındaki farklılıklar göz önünde tutularak ayrı hukukî düzenlemeler öngörülmüştür. Elektrik piyasasına ilişkin olarak da 2001 yılında elektrik piyasası reformu oluşturulmaya başlanmıştır. Söz konusu reformun hukukî gelişim süreci ise aşağıdaki gibidir: I) GENEL OLARAK ELEKTRİK PİYASASI ve İLGİLİ MEVZUAT: i) Elektrik piyasasındaki reformun ve 2001 yılında yürürlüğe girmiş bulunan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun ana amaçlarının: Rekabetin mümkün olduğu sektör segmentlerinde rekabetin önündeki engellerin kaldırılması; rekabetin oluşacağı bir piyasa yapısının ve kurallarının hüküm sürdüğü bir pazar yapısının oluşturulması olduğu belirtilmektedir yılında yürürlüğe giren ve 2013 yılına kadar uygulanan 4628 sayılı Kanunun; s. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ( EPDK Kanunu ) m. 4/1.f.: EPDK 2001 yılında 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile kurulmuştur sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununun 30 Mart 2013 tarihinde RG de yayınlanarak yürürlüğe girmesini müteakip numarası aynı bırakılmak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dönüştürülmüştür. 3 EPDK Kanunu m. 4/2.f.

4 gelinen noktada; piyasa aktörlerinin ve düzenleyicilerinin 2001 yılından beri kat ettiği bazı gelişmeleri kapsayamadığı; ikincil düzenlemelere de dayanak oluşturan Kanunun piyasa aktörlerinden geride değil önde olması gerektiği, bu sebeple 4628 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin yeniden düzenlenmesine lüzum olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarının uygulanmasına aşina oldukları ön lisans ve benzeri uygulamaların elektrik piyasasında da uygulanmasına ihtiyaç bulunduğu, arz güvenliğine ilişkin bazı düzenlemelerin uygulamada edinilen tecrübe de göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesinin gerekli olduğu ve müktesebatımızı uyumlaştırmaya çalıştığımız AB de 2001 yılından beri üç defa yönerge çıkarıldığı, bu çerçevede yeni amaç ve hedeflere yönelen yeni bir piyasa yapısı öngörüldüğü, sonuç olarak genel olarak sektörün ihtiyaçları ve uygulamada karşılaşılan diğer sorunların dikkate alındığı gerekçeleriyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (bundan böyle EPK olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir sayılı önceki Kanunda ve söz konusu Kanunla beraber çıkarılan ikincil mevzuatta da detaylı bir şekilde ifade edilen elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin ne şekilde faaliyet gösterebilecekleri, sahip oldukları haklar ve tabi oldukları yükümlülüklere bazı değişikliklerle beraber EPK da da ayrıntılı bir şekilde yer verilmektedir. EPK ve ikincil mevzuatla elektrik piyasasında üretim, iletim, dağıtım ve satış faaliyetleri birbirinden ayrıştırılmıştır. EPK'da elektriğe ilişkin piyasa faaliyetleri olarak nitelendirilen üretim, iletim, dağıtım, satış, piyasa işletim, ihracat, ithalat faaliyetlerinden bazıları aşağıdaki gibi tanımlanmış olup EPK m. 4 uyarınca üretim, iletim, dağıtım, perakende satış 4, toptan satış 5, piyasa işletim, ithalat ve ihracat faaliyetleri, kısaca tüm piyasa faaliyetleri ancak lisans almak yoluyla yürütülebilecek faaliyetlerdir. Söz konusu lisanslar ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK ) tarafından verilmektedir. Elektrik piyasasında rekabetçi bir pazar yapısının oluşup oluşmadığı değerlendirilirken piyasa faaliyetlerinin 4 Lisans uygulaması için bkz. S. 2, madde 1.3.b ve 1.3.c. 5 Bkz. 1 no lu dipnot

5 ayrıştırılmış olduğu göz önünde tutularak her segment ayrı değerlendirilmelidir. Bu çerçevede piyasa faaliyetlerinin tanımı ve tekelci yapıdan her segmentte ne ölçüde uzaklaşılabildiği aşağıda kısaca özetlenmeye çalışılmıştır. Buna göre: i.i.) Elektrik piyasasında üretim; enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesini 6 ; üretim tesisi ise elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri 7 ifade etmektedir. Elektrik, ülkemizde çeşitli enerji kaynakları kullanılarak farklı niteliklerdeki üretim tesislerinde üretilmektedir. Söz konusu tesislerin ise gerek kurulma, gerekse işletme maliyetleri birbirinden farklı niteliktedir. Diğer taraftan, sistemde, elektrik talebi önceden tahmin edilemeyecek şekilde değişkenlik gösterdiğinden, üretim maliyetleri de sürekli değişen özelliktedir. Ülkemizde bu segmentte henüz tam anlamda bir rekabet ortamı oluşmamış olsa da mutlak anlamda bir rekabet yaratılması fiilen mümkündür. Elektrik; doğal gaz, rüzgâr, güneş ve diğer enerji kaynakları kullanılarak üretildikten sonra, depolanabilir nitelikte olmadığından, hemen nakledilmesi (iletilmesi ve dağıtılması) ve satışının yapılması gerekmektedir. Elektriğin nakledilmesi faaliyeti mevzuatta iletim ve dağıtım olarak ikiye ayrılmıştır. i.ii.) Elektriğin iletimi Kanun da elektriğin, gerilim seviyesi 36 kv ve üzerindeki hatlar üzerinden nakli 8 olarak tanımlanırken elektriğin dağıtım faaliyeti ise elektrik enerjisinin 36 kv ve altındaki hatlar üzerinden nakli 9 olarak tanımlanmaktadır. 6 EPK m.1/öö 7 EPK m.1/rr 8 EPK m.1/k 9 EPK m.1/ç

6 İletim faaliyeti ülkemizde tekel niteliğinde olmak üzere kısaca "TEİAŞ" olarak ifade edilen Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından yerine getirilmektedir. İletim, kablo şebekesi oluşturmak ve kesintisiz elektrik tedarikini sağlamak için gereken kompleks maliyetlerin yüksekliği ve karmaşıklığı dikkate alınarak halen doğal tekel olarak nitelendirilmektedir. Dağıtım faaliyeti ise farklı bölgelerde, farklı unvanlardaki dağıtım şirketleri tarafından ifa edilmektedir. Her bir dağıtım şirketinin dağıtım için lisansında belirlenmiş bölgesi vardır. Diğer bir deyişle iletimde ülkesel tekel söz konusu iken dağıtımda bölgesel tekel söz konusudur. Dağıtım için dağıtım tesisleri ve şebekenin işletme hakkına da sahip bulunulması zorunludur. Nitekim Kanun uyarınca dağıtım sistemi bir dağıtım şirketinin lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesi 10 'ni ifade etmektedir. İlgili mevzuat hükmünde 4628 sayılı önceki Kanundan farklı olarak belirlenmiş bölgenin ilgili dağıtım şirketinin lisansında belirlenmiş olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, kanun metninden işlettiği ve/veya sahip olduğu ibaresi dağıtım şirketlerinin söz konusu tesislerin ve şebekenin mülkiyetine sahip olamamaları sebebiyle çıkarılarak dağıtım şirketinin dağıtım lisansında belirlenmiş olan bölgedeki elektrik dağıtım tesislerinin ve şebekesinin işletme hakkına sahip olması gerektiği öngörülmüştür. i.iii.) Nakledilen elektriğin satış faaliyeti ise ilgili mevzuatta "toptan satış" ve "perakende satış" olarak ikiye ayrılmıştır: 10 EPK m.1/d

7 a. Perakende Satış elektriğin tüketicilere satışıdır 11. Tüketici ise elektriği Kanun da da tanımlandığı üzere kendi kullanımı için satın alan gerçek veya tüzel kişidir. Perakende satış tüketimden önceki son noktadır. Nitekim; perakende satıştan sonra ürün tüketilir ve zincir tamamlanır, EPK da 4628 sayılı önceki kanundan farklı olarak serbest olmayan tüketici tanımlanmamaktadır, zira 4628 sayılı Kanundaki ile paralel bir şekilde serbest tüketici tanımlamış olup, serbest tüketici olmayan herkesin zaten serbest olmayan tüketici niteliğinde olduğu gerekçesiyle 12 söz konusu tanım gereksiz görülerek kanun metninden çıkarılmıştır. b. Toptan Satış ise elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin tekrar satış için satışı olarak tanımlanmaktadır 13. EPK uyarınca toptan satış faaliyeti de perakende satış faaliyeti gibi üretim şirketleri tarafından veya tedarik lisansı kapsamında kamı ve özel sektör tedarik şirketleri tarafından Kanun ve ikincil mevzuat uyarınca yürütülür. Mevcut piyasa modelinde toptan satış şirketi elektrik enerjisi ve/veya kapasitesini üreticiden ikili anlaşmalarla satın almakta ve başka bir tedarikçiye satabildiği gibi doğrudan serbest tüketiciye de satabilmektedir. Perakende satışta elektriği kendi kullanımı için tüketmek üzere satın alan alıcı toptan satışta ise tekrar satmak üzere satın almaktadır sayılı önceki Kanun da toptan satış şirketi ve perakende satış şirketi ayrı ayrı tanımlanmış ve bunların aynı zamanda tedarikçi olduğu belirtilmişken, EPK ile 4628 sayılı Kanun dan farklı olarak toptan satış şirketi ve perakende satış şirketi tanımları kaldırılmış, bunun yerine Tedarik Şirketi kavramı getirilmiştir. Kanunda tedarik lisansı adı altında ayrı bir tanım yer almamakla birlikte ilgili kanunun pek çok maddesi ve özellikle 10. maddenin 1. fıkrası uyarınca toptan satış ve perakende satış faaliyetlerinin eskiden olduğu gibi toptan satış lisansı veya 11 EPK m.1/aa 12 Bkz.: madde gerekçesi 13 EPK m.1/ll

8 perakende satış lisansı almak suretiyle değil, ancak tedarik lisansı alınmak suretiyle yürütülmesi gereklidir. c. Tedarik Şirketi elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan ve/veya perakende satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır s. Kanunda tedarik şirketi kavramı yer almamakla birlikte söz konusu Kanun da da tedarikçilerle ilgili olarak bugünkü düzenlemeye benzer bir düzenleme yer almakta idi. Nitekim toptan satış şirketleri ve perakende satış şirketleri 4628 sayılı önceki Kanunda aynı zamanda tedarikçi olarak tanımlananlar arasında yer almakta idiler. Bununla beraber yeni düzenleme ile tedarik şirketleri herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın diğer tedarik şirketlerinin yanı sıra serbest tüketicilere elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi satabileceklerdir. Yapılan değişikliğin gerekçesi serbest tüketici limitinin sıfıra inmesi halinde toptan satış şirketleri ile perakende satış şirketleri arasında fark kalmayacağından usul ekonomisinin gözetilmesi olarak gösterilmiştir. Piyasa faaliyetlerini yürütmek üzere EPDK dan lisans almış piyasa aktörlerinden elektrik satın alan gerçek veya tüzel kişi müşteriler EPK ve ikincil mevzuatta öngörülen bazı nitelikleri haiz oldukları takdirde serbest tüketici olarak nitelendirilmektedirler. II) SERBEST TÜKETİCİLERİN ELEKTRİK PİYASASI MEVZUATINDAKİ YERİ ve TEDARİKÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve MÜCBİR SEBEP i) Serbest tüketiciler elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini diledikleri tedarikçiden satın alma, diğer bir deyişle elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi temin edecekleri 14 EPK m. 1/hh

9 tedarikçiyi, serbest olmayan tüketiciden farklı olarak, seçme hakkına sahiptirler. Serbest tüketici olarak nitelenebilmek için Kurul (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) tarafından yıllık olarak belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunmak veya iletim sistemine doğrudan bağlı olmak veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olmak gerekmektedir 15. EPDK tarafından serbest tüketici limiti tarihli ve 4250 sayılı Kurul kararının 2. maddesi ile 2013 yılı için 5000 kwh olarak belirlenmiştir. Bununla beraber, Kurul; serbest Tüketici Yönetmeliği 10. madde uyarınca her yıl Ocak ayı sonuna kadar rekabetin gelişimi, ölçme-iletişim-kontrol altyapısının yeterliliği, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinin işlem kapasitesi, piyasada serbestçe müzakere edilerek ikili anlaşmalara bağlanabilecek üretim kapasitesi, TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından serbest tüketicilere ilişkin olarak sağlanan istatistikî bilgileri dikkate alarak serbest tüketici limitini yeniden belirlemeye yetkilidir. Hedef limitin kademeli olarak azaltılarak sıfıra indirilmesidir 16. Kurul, yeniden belirleme yetkisi çerçevesinde 2014 yılı için serbest tüketici limitini ise tarihli ve 4840 sayılı kararı ile 4500 kwh e düşürmüş ve söz konusu karar tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ii) Serbest tüketiciler tedarikçilerini seçme haklarını uygulamada EPK da ikili anlaşma olarak nitelendirilen anlaşmalar suretiyle kullanmaktadırlar. Rekabet Kurumu EPDK ya görüş bildirdiği bir yazısında elektrik piyasasının rekabetçi bir piyasa olarak nitelendirilebilmesi açısından en önemli unsurlardan birisinin tüketicinin birbiriyle rekabet halinde olan tedarikçilerden elektrik sağlamasının temin edilmesi olduğunu belirtmektedir. Bu noktada ise tüketicilerin sağlayıcılarını seçme ve değiştirme hakkına kavuşması ile geçmişte münhasıran yerleşik dağıtım firmalarından alım yapmak durumunda olan tüketicilerin ikili 15 EPK m.1/cc 16 madde gerekçesi

10 anlaşmalar piyasasına geçişinin sağlanmasının anılan serbestleşme sürecinde kilit öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır 17. Gerçekten de mevcut piyasa yapısına bakıldığında sadece serbest tüketicilerin ikili anlaşmalar yapmak suretiyle tedarikçisini seçebildiği ve indirimli fiyattan elektrik temin edebildiği görülmektedir. EPK Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi ile tamamlanan ikili anlaşmalar modelini öngörmektedir. Sistemin ana unsurlarından birini oluşturan ikili anlaşmalar ile hedeflenen anlaşmanın diğer tarafı olan müşterinin tüm elektrik enerjisi ihtiyacının anlaşmanın diğer tarafını oluşturan tedarikçi tarafından karşılanmasıdır. Piyasanın gelişimi açısından bu derece önem arz eden ikili anlaşmalar mevzuatta; gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticarî anlaşmalar olarak tanımlanmaktadır 18. Serbest Tüketici Yönetmeliği m.4/8'de de ikili anlaşma Kanun hükümleri ile paralel olarak gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında ya da lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticarî anlaşmalar olarak tanımlanmış olup doktrinde de genel itibariyle elektrik tedarikine yönelik sözleşmeler olarak kabul edilmektedirler. Doktrin de ikili anlaşmaları tedarik sözleşmeleri olarak değerlendirmektedir: : "Kanun elektrik alış verişini konu alan sözleşme tipini "ikili anlaşma" şeklinde ifade etmiştir. 17 C5%9F%C3%BC%2Fdag%C4%B1t%C4%B1mparekende.pdf 18 EPK m.1/j

11 ... Elektrik tedarik sözleşmesi, en genel anlamda elektrik sağlayan işletme ile abone arasında akdedilen hukuki ilişkiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda elektrik tedarik sözleşmeleri, hem toptan bazda üretici ile tedarikçi arasındaki sözleşmeleri hem tedarikçi ile son tüketici arasındaki sözleşmeleri hem de şebeke işletmecisi ile kullanıcı arasındaki sözleşmeleri ifade etmektedir. Elektrik tedarik sözleşmeleri de diğer sözleşmeler gibi karşılıklı birbirine uygun irade beyanı ile kurulmaktadır" (YAVUZ - Haziran 2011, s ) Elektrik tedarik sözleşmeleri en genel tanımıyla elektriğin alınıp satılmasını konu edinen sözleşmeler olup ikili anlaşmalar da bu açıdan bakıldığında elektrik alış verişini konu edinen ve elektrik tedarik sözleşmeleri üst başlığı altında sayabileceğimiz sözleşme türlerinden birini oluşturmaktadır. Bununla beraber ikili anlaşmalar EPK da sayılan ve elektrik alışverişini konu alan diğer sözleşme türlerinden farklıdır. Örneğin; ikili anlaşmaların hüküm ve şartları taraflarca belirlenmekte olup söz konusu anlaşmalar düzenlemeye tabi olmadığı gibi Kurul tarafından onaylanmaları da gerekmemektedir. Dolayısıyla taraflar, emredici hükümler saklı kalmak kadıyla, ikili anlaşmanın koşullarını serbestçe belirleme hakkına sahiptirler. Taraflarca serbestçe belirlenebilecek hususlar özellikle; anlaşmanın süresi, enerji birim fiyatı, ödemelerin süresi, anlaşmayı fesih koşulları gibi konulardır. iii) EPK ve ikincil mevzuat uyarınca serbest tüketici tedarikçisini seçme hakkına sahiptir. Kural bu olmakla beraber Yüksek Daire özel kanun genel kanun ayrımı sebebiyle bu kurala istisna getirilebileceğini kabul etmiştir. Nitekim; Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bir kararında 19 Organize Sanayi Bölgelerinin ( OSB ) 19 Y.4.H.D T., 2005/7236 E-2006/5230 K. s. K, Yar. Kar. Der, Eylül 2006, s. 1403

12 OSB mevzuatına tabi olduğuna ve OSB Kanunu Elektrik Piyasası Kanununa göre özel kanun niteliğinde olduğundan OSB lere öncelikle OSB Kanununun uygulanması gerektiğine hükmetmiştir. Yukarıda anılan kararın konusunu oluşturan davada OSB de faaliyet gösteren bir şirketin OSB den izin almaksızın bir enerji firmasından elektrik temin etmek üzere söz konusu firma ile sözleşme akdettiği, oysa ki bu durumun OSB Kanunu na aykırı olduğu ileri sürülerek sözleşmenin feshi talebinde bulunulmuştur. Yerel Mahkeme bilirkişi kurulu raporuna dayanarak davayı reddetmiştir. Söz konusu bilirkişi raporunda Serbest Tüketici Yönetmeliği nin 7. maddesi hükümlerine atıf yapılarak serbest tüketicinin tedarikçisini seçme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Yargıtay ise anılan kararı Elektrik Piyasası Kanunu nun ülke genelinde uygulanan genel bir kanun, OSB Kanununun ise OSB lere ilişkin özel düzenleme getiren özel bir kanun olduğu gerekçesiyle bozarak OSB kanununun uygulanması gerektiğine hükmetmiştir. Söz konusu kararda yerel mahkemenin anılan konuda bilirkişi kurulundan rapor alması da (eski) HUMK un 275. maddesine aykırı bulunarak karar bu yönüyle de bozulmuştur. Söz konusu Yargıtay kararı 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yürürlükte iken verilmiş bir karardır. Anılan hüküm verildikten sonra EPK da OSB lere ilişkin olarak önceki Kanunda yer almayan bazı yeniliklere yer verilmiştir. Bunlardan bir tanesi de EPK nın 13. maddesidir. Söz konusu maddenin 2. fıkrası aşağıdaki hükmü amirdir: Dağıtım lisansı sahibi olmayan organize sanayi bölgesinin onaylı sınırları içindeki dağıtım faaliyeti, ilgili dağıtım şirketi tarafından yürütülür. Bu durumdaki organize sanayi bölgeleri, katılımcılarından dağıtım bedeli talep edemez, katılımcılarının serbest tüketici olmaktan kaynaklanan haklarını kullanmalarına ve elektrik piyasalarında faaliyet göstermelerine engel olamaz. OSB lerin çoğunluğunun dağıtım faaliyeti yürütme kapasitesine sahip olmadığı göz önünde bulundurularak dağıtım lisansı alma zorunluluğu kaldırılmış ve bu durumda OSB lerin katılımcılardan dağıtım bedeli talep edemeyeceğine

13 hükmedilmiştir. İkinci cümlede ise serbest tüketici olmaktan kaynaklanan hakların kullanılmasına engel olunamayacağı belirtilmiştir. Bununla beraber Yargıtay ın anılan kararına göre söz konusu değişiklik, kararda ifade edildiği şekilde özel düzenleme bulunması halinde öncelikle özel kanun hükmünün uygulanmasını engellemeyecektir. Anılan Yargıtay kararına konu olan OSB Kanunu nun 20. maddesinin 1. fıkrasında. elektrik ve benzeri altyapı hizmetlerini temin etmenin sadece OSB nin yetki ve sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. Söz konusu kanun hükmünün amacının; kaynakları etkin kullanmak üzere üyelerini bir çatı altında toplayan OSB lerde bu tür altyapı hizmetlerini temin etme yükümlülüğünü OSB lere yüklemek olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle üyeler bu tür hizmetleri temin etmekle uğraşmak zorunda değildir ve sadece OSB söz konusu alt yapı hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür. Diğer taraftan işbu hükmün bir OSB üyesinin elektriği OSB yerine daha ucuza satan bir tedarikçiden satın alma hakkını engellememesi gerektiği ilk bakışta düşünülse de aynı maddenin 2. fıkrası Yüksek Daire nin anılan kararı vermesinde etkili olmuştur. Nitekim OSB Kanunu nun zikredilen 20.maddesinin 2. fıkrası OSB de yer alan kuruluşlar, alt yapı ihtiyaçlarını OSB tesislerinden karşılamak zorundadır hükmünü amirdir. Devamında da OSB nin izni olmaksızın altyapı ihtiyaçlarının başka bir yerden karşılanamayacağına ve bu amaçla münferit bir tesis kurulamayacağına hükmedilmiştir.. Açıkça görüldüğü üzere OSB Kanunu ndaki işbu düzenleme Elektrik Piyasası mevzuatındaki serbest tüketicinin tedarikçisini serbestçe seçme hakkına sahip olduğu ilkesi ile çelişmektedir. Yargıtay anılan içtihadını oluştururken özel kanun genel kanun çatışması bulunduğuna ve sadece OSB lere uygulanıyor olması hasebiyle özel kanun olarak nitelendirdiği OSB Kanunu nun uygulanması gerektiğine hükmetmiştir. Hükümlerinin niteliği itibariyle herkese veya her olaya uygulanması mümkün olan kanunlar genel kanun iken belli kişilere veya belli olaylara uygulanan kanunlar ise özel kanundur. Örneğin; Borçlar Kanunu satış akdini de düzenleyen genel bir kanundur, ancak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun aynı akdi düzenleyen özel bir kanundur.

14 Bu nokradan yola çıkıldığında EPK nın da elektrik piyasasını ve bu çerçevede elektrik piyasasındaki alt yapı hizmetlerini de ilgilendiren özel bir kanun olduğunu söylemek imkân dâhilindedir. Bu durumda ise iki özel kanunun mevcut olduğunu kabul etmek gerekecek ve sonraki tarihli olan EPK nın uygulanması söz konusu olacaktır. iv) Elektrik Piyasası Mevzuatına ve özel olarak da İkili Anlaşmalara dönecek olursak: İkili anlaşmalara ilişkin özel bir düzenleme olan Serbest Tüketici Yönetmeliği; bir taraftan serbest tüketicinin hak ve yükümlülüklerini düzenlerken, diğer taraftan tedarikçinin ise sadece yükümlülüklerini düzenlemektedir. Tedarikçilerin yükümlülüklerini ayrıntılı bir şekilde düzenleyen ilgili Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca; tedarikçiler serbest tüketiciyi bilgilendirmek, ikili anlaşmaları serbest tüketici kapsamına giren ve Kurum tarafından belirlenmiş bazı formaliteleri yerine getirmiş olan tüketicilerle yapmak, taahhüt ettikleri enerjiyi ve/veya kapasiteyi ikili anlaşmanın koşulları çerçevesinde kesintisiz olarak sağlamak, ikili anlaşmalarda ilgili mevzuata aykırı hükümlere yer vermemek gibi yükümlülükleri haizdirler. İlaveten, ikincil mevzuat; bir serbest tüketicinin elektrik tüketiminin belirlenen limitin altında kalması halinde doğacak sonuçlar; tedarikçisinin elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi sağlayamaması gibi hallerde nasıl elektrik temin edileceği gibi hususların yanı sıra serbest tüketici niteliğinin kazanılmasına; kaybedilmesine, belgelendirilmesine, elektrik tedarikine, elektrik tedarik edebilmek için her iki tarafça da elektrik piyasası mevzuatı çerçevesinde uyulması gereken hususlara ait düzenlemeler getirmektedir. Özel hukuk hükümlerine tabi olduğu ve Kurul onayına ihtiyaç bulunmadığı vurgulanmış olan ikili anlaşmalara ilişkin olarak tedarikçinin ikili anlaşmanın koşulları çerçevesinde taahhüt ettiği enerji ve/veya kapasiteyi anlaşmanın koşulları çerçevesinde kesintisiz olarak sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü bulunduğunun üstünde durulmuştur. Tedarikçiye tüketiciyi elektronik ortamda veya yazılı olarak tüketici hakları, ikili anlaşma kapsamındaki ticari seçenekler ve muhtemel riskler ile talep tarafı katılımına ilişkin bilgiler hakkında bilgilendirme yükümlülüğü getirilmiştir. Şöyle ki;

15 Serbest Tüketici Yönetmeliği nin 16 Mart 2013 tarihli RG de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen 8/1.a maddesinin önceki halinde de bilgilendirme yükümlülüğü yer almakla beraber, söz konusu yükümlülüğün yazılı olması gerektiği ilgili yönetmelikle getirilmiş yeni bir husustur. Nitekim; öncesinde tedarikçilerin yazılı veya elektronik ortamda bilgilendirmek yükümlülüğü olmaması nedeniyle işbu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, önceki metne ilaveten, tüketiciyi muhtemel seçenekler ve riskler hakkında bilgilendirmenin yanı sıra tüketici hakları ve talep tarafı katılımına ilişkin bilgiler hakkında da bilgilendirmek zorunlu tutulmuştur. Serbest Tüketici Yönetmeliği nde tedarikçilere serbest tüketiciyi ayrıntılı olarak bilgilendirme yükümlülüğü getirilmiş olmakla birlikte; ikili anlaşmanın konusunu oluşturan ve söz konusu bilgilendirme yükümlülüğünün kapsamı dışında kalabilecek olan pek çok husus bulunması muhtemeldir. Zira, ikili anlaşmaların içeriği ilgili mevzuatta yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla taraflarca serbestçe belirlenebilmektedir. Örneğin; toptan satış şirketleri ile serbest tüketiciler arasında akdedilen ikili anlaşmalarda enerji birim fiyatı serbestçe belirlenebilmektedir. Uygulamada ise sabit bir birim fiyat üzerinden yapılan anlaşmalar da mevcut olmakla birlikte enerji birim bedelinin belirlenmesinde genellikle serbest tüketicinin bağlı olduğu dağıtım şirketinin tarifesinin referans alınabildiği ve işbu birim bedel üzerinden indirim yapıldığı görülmektedir.. Söz konusu tarife fiyatında artış olması halinde bunun sözleşmede yer alan enerji birim bedeline yansıtılıp yansıtılmayacağı veya perakende satış fiyatındaki değişikliklerin tarafları ne şekilde etkileyeceği, belirli bir oranı aşan tarife zamlarının sözleşme uyarınca olağanüstü hal veya beklenmeyen durum olarak öngörülüp öngörülemeyeceği, tüm bu hususlar sözleşmede yer almış olsa dahi işbu hususların olası bir ihtilaf halinde değerlendirilmesi tamamen sözleşme ilişkisini ilgilendiren ve taraflarca sözleşme akdedilirken belirlenmesi gereken hususlardır. Kanunun emredici hükümlerine veya elektrik piyasası mevzuatına aykırı olmayan sözleşme

16 şartlarının taraflar arasındaki ilişkiye doğrudan uygulanacağından sözleşme ve içeriğinin önemi bir kat daha artmaktadır. Nitekim; "Sözleşme ile taraflar, kendi aralarında uymak zorunda oldukları normatif bir düzen kurarlar. Bu düzen, tarafların kurdukları mikro bir hukuk düzeni olup, sadece onları, yani tarafları bağlar. Bu sebeple, söz konusu mikro hukuk düzeninin bağlayıcılığı kısmıdır. Nitekim, bu durumu ifade etmek üzere Fransız Medeni Kanunu'nun 1134/I. maddesinde (CC.Art.1134/1) "Kanuna uygun olarak yapılmış sözleşmeler, onu yapanlar hakkında kanun yerine geçer.... " hükmüne yer verilmiştir. Benzer bir hüküm İtalyan Medeni Kanunu'nun (CCI. Art. 1372) maddesinde "Sözleşmenin Müessiriyeti = Etkinliği..." başlığını taşıyan maddesinde "sözleşme, taraflar arasında kanun gücündedir" şeklinde ifade edilmiştir...." 20 (BAŞPINAR, 1998, s.3) Elektrik piyasası mevzuatında açıkça yer almasa dahi bilindiği üzere hukuk sistemimizde emredici kanun hükümlerine aykırı olarak yapılan anlaşmalar sözleşme serbestisinin sınırlarından birini oluşturmaktadır. Mutlak emredici hükümlere aykırı sözleşme yapıldığında sözleşme batıl olabilmekte veya somut olayın özelliğine göre sadece mutlak emredici hükme aykırı olarak kararlaştırılmış olan sözleşme maddesi geçersiz hale gelmektedir. Nispi emredici hükümlerde ise sözleşme ile bir hak elde eden ve genellikle sözleşmenin zayıf tarafını oluşturan lehine hükmün aksine düzenleme yapılması halinde söz konusu hüküm geçerli olmaktadır. Elektrik piyasası mevzuatında ise diğer birçok mevzuattan farklı olarak ikili anlaşmalarda kanunun sadece emredici hükümlerine değil ilgili mevzuata aykırı hükümlere yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. v. Enerji Satış Anlaşmaları olarak da isimlendirilen ikili anlaşmaların serbest 20

17 tüketici tarafını bir ticaret şirketinin oluşturması halinde sözleşme içeriği ticaret şirketinin kanunen tacir sayılması itibariyle de önem arz etmektedir. Şöyle ki; İkili anlaşmanın diğer tarafı olan serbest tüketici ticaret şirketi elektriği ticari işletmesinde kullanmak için satın almakla beraber bir ticari işletme işletmiyor olsa bile kanunen tacir sıfatını haizdir. Bu sıfatı dolayısıyla da yerleşmiş Yüksek Daire içtihatları gereğince iş ve işlemlerinde basiretli bir işadamı gibi davranma yükümlülüğü bulunmaktadır. Serbest tüketici tacirin basiretli bir iş adamı gibi davranma yükümlülüğü tacir olmayan serbest tüketicilerden farklı olarak ikili anlaşmalardan doğan ihtilaflarda karşısına çıkacak bir sorundur. Nitekim; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Tacir Olmanın Hükümleri başlıklı 18. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir işadamı gibi hareket etmesi gerekir sayılı Kanunun 18. maddesinin ikinci fıkrası aslında 6762 sayılı önceki kanunun Tacir Olmanın Hükümleri başlıklı 20. maddesinin 2. fıkrasının bir tekrarıdır. Dayanağını kanun maddesinden alan her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi davranma yükümlülüğü Yüksek Daire içtihatlarında da çeşitli kereler vurgulanmıştır. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2004 tarihli bir kararında 21 söz konusu yükümlülüğün aslında objektif bir özen ölçüsü getirdiği belirtilmektedir. Buna göre tacirin ticari işletmesiyle ilgili faaliyetlerinde kendi yetenek ve özelliklerine göre ondan beklenebilecek özenin değil, aynı ticaret dalında faaliyet gösteren tedbirli öngörülü bir tacirden beklenen özenin gösterilmesinin gerekli olduğu kabul edilmektedir. Aynı kararda; gerekli tedbirleri almadan sözleşme yapan ve borç altına giren tacirin alabileceği tedbirlerle önleyebileceği bir imkânsızlığa dayanmasının kabul edilecek bir durum olmadığı kabul edilmiş ve ülkemizdeki istikrarsız ekonomik durumun tacir tarafından tahmin edilebilecek bir keyfiyet olduğu ve uyarlamanın koşullarından olan öngörülemezlik keyfiyetinin de oluşmadığı benimsenmiştir. 21 Y.13.H.D., T., 2004/2610 E.-2004/10082 K. s. K.

18 İşbu sorun özellikle edimin ifasını imkânsız kılabilecek veya güçleştirebilecek nitelikte durumların ortaya çıkması halinde daha da önem kazanmaktadır. vi. Bu noktada ikili anlaşmalarda yer verilen mücbir sebep maddesine kısaca değinmek gerekirse: Serbest tüketicinin hak ve yükümlülükleri ile tedarikçinin yükümlülüklerini düzenleyen Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 8/2 maddesinde ikili anlaşmalarda ilgili mevzuata aykırı hükümlere yer verilemeyeceği düzenlenmiştir. İlgili mevzuat ise elektrik piyasası mevzuatı, bu çerçevede: Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve diğer ilgili Yönetmelikler ile diğer ikincil mevzuattır. Aslında tarafların iradesi dışında ortaya çıkan ve tarafların edimlerini ifa etmelerini engelleyen veya güçleştiren hallerin sözleşmede düzenlenmesinde taraflar açısından yarar vardır. Nitekim bu durumda tarafların sözleşmede yer almayan bir şartı ileri sürerek yükümlülüklerini ifa etmekten kaçınmaları mümkün olmayacaktır. Bu itibarla sözleşmede düzenlenen bu tür maddelere bağlanan sonuçlar da önem arz etmektedir. Yargıtay da önüne gelen olaylarda öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hükümlerini değerlendirmektedir. Taraflar resmi yargı yoluna alternatif olarak tahkim yoluna başvurduklarında da hakemler öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hükümlerini değerlendireceklerdir. Elektrik piyasası mevzuatı çerçevesinde akdedilen ikili anlaşmalarda da bu tür hükümler ve bu hükümlere bağlanan sonuçların yer almasında tarafların iradeleri dışında meydana gelen bu tür durumlarda ne tür bir yol izleyebileceklerinin açıklığa kavuşturulması açısından yarar bulunmaktadır. Bununla beraber, ilgili mevzuat mücbir sebepleri detaylı bir şekilde tanımlamış olup ikili anlaşmalarda işbu tanımın dışına çıkılacak şekilde bir mücbir sebep oluşturulması mümkün olmayacak, fakat kanunda sayılmamış ama kanundaki tanım uyarınca mücbir sebep teşkil edebilecek diğer hallere de sözleşmede yer verilebilecektir. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 51. maddesinde mücbir sebepler aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

19 Mücbir sebepler MADDE 51- (1) Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve tüm önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi gerekir. (2) Aşağıda belirtilen haller, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, genel mücbir sebepler olarak kabul edilir: a) Doğal afetler ve salgın hastalıklar, b) Savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, c) Grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketleri, d)193 (3) Lisans sahibi tüzel kişilerin faaliyetlerine özgü özel mücbir sebepler lisanslarında yer alır. (4) Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, lisans sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri etkilendikleri oranda Kurul kararıyla ertelenebilir. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, Kurul, tüzel kişinin yükümlülüğünün kaldırılmasına da karar verebilir. İletim ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerin kaldırılması talep edilemez. (5) İlgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin ertelenmesi veya kaldırılması kararının verilebilmesi için, tüzel kişinin mücbir sebebin başlama tarihini, mahiyetini, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerine olan etkilerini ve mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini içeren başvurusunu, mücbir sebebin başlama tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi gereklidir.

20 Açıkça görüldüğü üzere mücbir sebepler maddede sayılanlarla sınırlandırılmamış, ancak sayılanlar dışında meydana gelen olayların mücbir sebep sayılabilmesi için doktrindeki görüşe uygun olarak bir ifa engeli oluşturması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla, önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek nitelikte bir olayın mücbir sebep oluşturabilmesi için öncelikle etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi zarurîdir. Etkilenen taraf gerekli tüm özen ve dikkati göstermemiş ve tüm tedbirleri almamışsa bir ifa engeline maruz kalsa dahi sorumluluktan kurtulması ise mümkün değildir. Borçlar Kanununda da yukarıdaki düzenlemeye paralel olarak borçlunun kendisine hiçbir kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe sorumluluktan kurtulamayacağı düzenlenmektedir. Dolayısıyla, gerçekten bir mücbir sebep meydana gelmiş olsa ve ortaya çıkan bu durum edimin ifasını imkânsız kılmış olsa dahi genel kural uyarınca borçlu kusursuzluğunu ispat etmekle yükümlüdür. Elektrik piyasası Lisans Yönetmeliğinde ise bu kusursuzluğun ölçütü gerekli tüm özen ve dikkati göstermiş olmak ve tüm tedbirleri almak olarak belirlenmiştir. Elbette her somut olay için ayrı bir değerlendirme yapmak gerekecektir. Elektrik piyasasında mücbir sebeplere Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yer verilmiş olup lisans sahiplerinin hangi durumlarda ve hangi şartlarla lisansları kapsamında üstlendikleri yükümlülüklerini ifa etmekten kurtulabileceklerini düzenlemektedir. Bu itibarla ikili anlaşmanın diğer tarafını oluşturan ve sahip olduğu lisans kapsamında serbest tüketiciye elektrik tedarik etmekle yükümlü olan tedarikçi de lisans yönetmeliğinin ilgili hükmüne doğal olarak tabidir. Diğer taraftan mücbir sebep nedeniyle sözleşmeden doğan edimini ifa edemediğini ve bundan dolayı da edimin ifasında kendisine bir kusur atfedilemeyeceğini iddia eden taraf mücbir sebebi ispatlamakla mükelleftir. Nitekim; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun İspat Yükü başlıklı 6. maddesi uyarınca kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatlamakla yükümlüdür. Söz konusu madde 473 sayılı, 1926 da yürürlüğe giren ve 1 Ocak 2002 tarihinde Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesine kadar uygulanan Türk Kanunu Medenisinin Beyine Külfeti başlıklı 6. maddesine paralel

21 bir düzenlemedir. Söz konusu kanun hükmü aynen aşağıdaki gibidir: Kanun, hilafını emretmedikçe, iki taraftan her biri müddeasını ispata mecburdur. Doktrinde de bu hususta herhangi bir ihtilaf yoktur: İleri sürdürdüğü bir vakıadan lehine haklar çıkaran kimse iddia ettiği olayları ispatla mükelleftir ( ÜSTÜNDAĞ, 1973, s.397 ) isbat yükü hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana düşer. (KURU, 1968, s. 372.; POSTACIOĞLU, 1970 s 464.; BİLGE, 1967 s. 449; ANSAY, 1957 s ) Yargıtay uygulaması da aynı yöndedir. 22 Doktrindeki mücbir sebebin mevcudiyeti için mutlak olarak aranan unsurlardan biri öncelikle kusursuzluk, diğer bir deyişle öncelikle olayın bir kusurun neticesi olarak meydana gelip gelmediğinin tespit ve tayinidir. Bir diğeri ise sezilememezlik; önceden tahmin edilememezliktir. Sezilemezliğin takdirinin ise yargıca ait olacağı kabul edilmiştir. Bir olayın sadece sezilemez olması ise mücbir sebep olarak nitelendirilmesi için yeterli değildir. Aynı zamanda karşı konulamaz da olması gereklidir. Kısacası hadise, ifayı imkânsız hale getirmelidir: Bir olayın mücbir veya umulmaz sayılabilmesi için kusurdan müstakil sezilemez olması kafi değildir. Bu olayın aynı zamanda karşı konulamaz, yenilemez olması da zaruridir. Ezcümle, hadise borcun ödenmesini imkânsızlaştırmalıdır. 22 Y.H.G.K T. Ve s. K.; Y.H.G.K T. ve s. K.;

22 Kısaca, yeniden, işaret edelim ki burada bahse konu olan imkansızlık sonradan doğan bir imkansızlıktır. Şayet bu imkansızlık başlangıçta var (akdin yapıldığı sırada) mevcut idi ise T.B.K. 20 inci maddesi gereğince butlan bahse mevzuu olur. Bundan dolayı, imkansızlık akdin yapıldığı zamana ait olmamalı ve doğuşunda borçlunun kusuru bulunmamalıdır. Eğer borç nevi eşyasına müteallik bulunuyorsa, bu eşyanın ayninden tedarik kabil olduğu müddetçe ödemede imkansızlık mevcut sayılamaz. Alacaklı imkansızlaşmış edimin yerine kaim olan şeyi, mesela sigortadan doğan hakları isteyebilir. Bu takdirde alacaklı kendisine düşen karşı-edimi (Contre-prestation) tamamen yerine getirmiş olmalıdır. Borçlu imkansızlığın sebeplerini değil, kusursuzluğunu isbat etmek suretiyle mesuliyetten kurtulur. Yani borçlu imkansızlığı doğuran sebepleri değil, imkansızlığın doğuşunda kusursuzluğunu ispat ederek mesuliyetten kurtulur. Bu kaidenin bir istisnası, T.B.K. 438inci maddesinde, nakliye mukavelesi hükümlerinde kabul edilmiştir. Karşı konulmazlığın neticesi olan imkânsızlık (edimin imkansızlığı) türlü şekil ve mahiyette olur. (GÖZÜBÜYÜK, 1989, s.77) Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda EPDK tarafından ilan edilen perakende satış fiyatına yapılan zamlar mücbir sebep arz edebilir mi? Nitekim; bazı ikili anlaşmalarda bu hususun mücbir sebep başlığı altında yer aldığı görülmektedir. Söz konusu durum ilgili mevzuat uyarınca asli yükümlülüğü elektrik tedarik eden tedarikçinin tedarik yükümlülüğünü yerine getirmesini imkânsız kılar mı? Tarife fiyatının referans alındığı ikili anlaşmalarda tedarikçinin durumu nedir? Elektrik tarifelerindeki artışların gerekçesi genel itibariyle dövizde meydana gelen artışlar, doğalgaza yapılan zamlardır. Tüm bunların her türlü tedbir alınmasına rağmen önlenemeyecek hususlar olduğunu söylemek mümkündür ve tedarikçinin söz konusu fiyat artışlarının oluşmasında herhangi bir kusuru bulunmadığı da

23 açıktır, ancak öngörülemez olduğunu söylemek özellikle de günümüz koşulları değerlendirildiğinde mümkün müdür? İkili anlaşmaların bir tarafını Türk Ticaret Kanunu uyarınca tacir sayılan bir şirket oluşturduğunda işbu zamları tacirin özel hukuktan doğan basiretli bir işadamı gibi davranma yükümlülüğünü de göz önünde bulundurarak değerlendirmek zorunludur. Zamların yapılma gerekçesi olarak elektrik üretiminde kullanılan elemanlardan biri olan doğalgaz fiyatındaki ve dövizdeki artışların gerekçe olarak gösterildiği görülmektedir. Birincisi basiretli bir işadamı gibi davranma yükümlülüğü olan ve ikili anlaşmanın tedarikçi tarafını oluşturan tacir enerji piyasasının baş aktörlerinden birisidir. Bu itibarla da söz konusu tacirin elektrik fiyatlarını etkileyebilecek unsurları bilemeyeceğini veya öngöremeyeceğini, doğal gaz ve döviz piyasasında meydana gelmesi olası değişiklikleri ve bunun neticelerini tahmin edemeyeceğini söylemek kanaatimce hayatın olağan akışına aykırıdır. Diğer taraftan elektriğe 2014 ve 2013 yıllarından evvel de benzer sebeplerle yüksek oranlarda zam yapılmıştır ve dolayısıyla bu husus artık öngörülemez bir olay değil, aynı nedenlerin tekrar ortaya çıkması ile tekrar meydana gelebilecek bir durum haline gelmiştir. Tüm bu hususlar sabit fiyat üzerinden anlaşılmış olanlardan farklı olarak tarife fiyatının referans alındığı ikili anlaşmanın bir tarafının TTK'da tanımlanan ticaret şirketlerinden birisi olması halinde tacir sıfatı ve basiretli bir işadamı gibi davranma yükümlülüğü ile beraber hem tedarikçinin hem de serbest tüketicinin karşısına çıkabilecek problemlerdir. Diğer taraftan bir olayın mücbir sebep addedilebilmesi için borçlunun edimini ifa etmesini imkânsız hale getirmesi gerektiğine de doktrinde vurgu yapılmaktadır. Edimin ifasını imkânsız kılmayacak, ancak güçleştirecek bir takım hadiselerin meydana gelmesi mümkündür. İkili anlaşmalar çerçevesinde de elektriğe yapılan yüksek oranlı zamlar tedarikçinin asli yükümlülüğü olan elektrik tedarikini imkânsız kılan bir husus mudur yoksa güçleştiren bir husus mudur bunun değerlendirilmesi gereklidir. Nitekim; doktrinde ve Yargıtay içtihatlarında edimin ifasını olanaksız kılmayan, ancak güçleştiren durumların varlığı halinde

24 sözleşmenin ortadan kalkmayacağı, ancak belirli unsurların varlığı halinde hakimin müdahale edebileceği kabul edilmektedir. Ne var ki bu halde dahi basiretli bir tacirin bu durumu önceden tahmin etmesinin ülkemiz ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda mümkün olduğu söylenebilecektir. Yargıtay ın aşağıda özetini sunduğumuz kararında da mücbir sebep kavramını dar yorumladığı görülmektedir. Söz konusu kararda, davalı; sosyal tesis olması planlanan taşınmazın bir kısmının İmar Kanunu uyarınca Belediye ye terk edilmek zorunda kalındığını, dava konusu tesislerin bu alanda yapılmasının Belediye den kiralanması kaydıyla olabileceğini, Belediye nin ise söz konusu alanı kamuya açık park haline getirdiğini, basiretli bir tacirden beklenen tüm özeni göstermiş olmalarına karşın durumun mücbir sebep oluşturduğunu, sözleşmede bulunan mücbir sebep maddesi uyarınca davacının herhangi bir talepte bulunamayacağını iddia etmiştir. Dosyada Yerel Mahkeme ve Yargıtay tarafından farklı şekilde değerlendirilen mücbir sebep haricinde hususlar da mevcuttur. Mücbir sebebe ilişkin olarak ise Yargıtay taraflar arasında akdedilmiş olan sözleşme hükmünü dikkate almıştır. İlgili sözleşme hükmünde mücbir sebebin inşaatın devamına engel olabilecek satıcının engelleyemeyeceği veya denetleyemeyeceği haller olarak tanımlandığı ve davalının ileri sürdüğü durumun mücbir sebep oluşturmadığına hükmedilmiştir 23. Bununla beraber mücbir sebep olarak addedilemeyecek olan bir durumun beklenmeyen hal olarak nitelendirilmesi somut olayın özelliğine göre imkan dahilinde olabilir. Nitekim; beklenmeyen haller sezilmeyen, kusurdan uzak ve sözleşmelerin mali edimlerini alt üst eden olağanüstü olaylardır. Beklenmeyen hallere örnek olarak ekonomik buhranlar gösterilebilir. Beklenmeyen halin var olup olmadığını tayinde de sözleşmenin mali edimlerini alt üst eden olayın sezilemez, öngörülemez olup olmadığı önem arz etmektedir. 23 Y. 13. H.D., T., 2008/10412 E.-2009/3343 K. s. K.

25 SONUÇ: Tarafların sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde tarafların iradesi dışında meydana gelmiş, ancak nitelik itibariyle mücbir sebep arz etmeyen bir durumu sözleşme kurulurken edimin ifasını güçleştirecek bir durum olarak kabul etmeleri ve tarafların bu durumda uyulması gereken olumlu veya olumsuz bir hareket tarzına sözleşmede yer vermeleri mümkündür. Sözleşmede tarafların iradesi esastır ve dolayısıyla bu durumda öncelikle taraflar arasındaki sözleşmeye bakılması ve söz konusu kaydın uygulanması gerekecektir. Bu itibarla da tarafların bu tür durumlara ilişkin olarak ikili anlaşmalara koydukları kayıtlar önem arz etmektedir. i. Kitaplar: KAYNAKÇA: YAVUZ, Dr. Mustafa (2011), Elektrik Piyasası Kanununun öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri - Özellikle İkili Anlaşma, XII Levha Yayınları, İstanbul BAŞPINAR, Veysel (1998), Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara GÖZÜBÜYÜK, Dr. A. Pulat, Mücbir Sebep Beklenmeyen Hal, Kazancı Yayınları, Ankara ii. Internet Kaynakları: REKABET KURUMU (2012), Görüş Yazısı, İSTANBUL BAROSU (2014), Emsal Karar Arama, iii. Dergiler: Yargıtay Kararları Dergisi, Eylül 2006, s. 1403

26

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN)

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) İşbu ek Mesken Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi nin özel şartlarını ihtiva etmekte olup, Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. 1. SÖZLEŞME İNDİRİM ORANI VE FATURA

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA MÜCBİR SEBEP UYGULAMALARI

ELEKTRİK PİYASASINDA MÜCBİR SEBEP UYGULAMALARI ELEKTRİK PİYASASINDA MÜCBİR SEBEP UYGULAMALARI MÜCBİR SEBEP KOŞULLARI Olaydan etkilenen tarafın (yatırımcının) gerekli özen ve dikkati göstermiş ve tüm önlemleri almış olması Buna rağmen olayın önlenemeyecek,

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ 1 OSB ler için SERBEST TÜKETİCİLİK Elektrik Piyasası Kanunu 2. Madde «g» Fıkrası

Detaylı

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır.

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır. Kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer yakıtlardan oluşan geleneksel enerji kaynakları ile su, rüzgar, güneş vb yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak elde edilen elektrik, yüksek gerilim ve/veya orta

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL)

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ GÖRÜNÜMÜ, TARİFE YAPISI VE ALTERNATİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN İMKANLARI 2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) 2016 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

Yeni asgari ücret devam eden personel ihalelerinin fesih nedeni olabilir mi? (Düzenleyici Karar)

Yeni asgari ücret devam eden personel ihalelerinin fesih nedeni olabilir mi? (Düzenleyici Karar) Yeni asgari ücret devam eden personel ihalelerinin fesih nedeni olabilir mi? (Düzenleyici Karar) İdarelerce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet aliımı ihalelerinde istihdam edilen baı işçilerin maaşının

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 0003: Tanımlar Bu Kanunun uygulanmasında; 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 02.05.2017 muge@eryigithukuk.com Savunmanın Genişletilmesi

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU IŞIĞINDA ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN İHALE KAPSAMI SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE FİYAT FARKI ÖDEMELERİNE ETKİSİ

TÜRK BORÇLAR KANUNU IŞIĞINDA ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN İHALE KAPSAMI SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE FİYAT FARKI ÖDEMELERİNE ETKİSİ TÜRK BORÇLAR KANUNU IŞIĞINDA ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN İHALE KAPSAMI SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE FİYAT FARKI ÖDEMELERİNE ETKİSİ Yasin ÖNCÜ 63 * 1. GİRİŞ Kamu idarelerince kamu kaynağı kullanılmak suretiyle çeşitli

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Politika Yapıcıları için Ekonomik ve Hukuki Analizler

Politika Yapıcıları için Ekonomik ve Hukuki Analizler Elektrik Piyasası Reformu: Politika Yapıcıları için Ekonomik ve Hukuki Analizler Avukat Dr. Refik TİRYAKİ Dr. Mustafa GÖZEN Enerji Uzmanı Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu TMMOB 8. ENERJİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Dr. Ahmet YAYLA. İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti

Dr. Ahmet YAYLA. İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti Dr. Ahmet YAYLA İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm DÜZENLEME I. DÜZENLEMELERİN İDARE HUKUKU BAKIMINDAN

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 )

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) Taraflar MADDE 1- (1) İşbu anlaşma, bir tarafta Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (bundan sonra GENEL MÜDÜRLÜK olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... 2

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.09.2012 Karar No : 2012/DK-14/453 Gündem Konusu : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. KARAR :Tüketici Hakları

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK. /4,13

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK. /4,13 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/4466 Karar No. 2014/3445 Tarihi: 24.02.2014 İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK. /4,13 İŞ KAZASININ UNSURLARI İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ESER SÖZLEŞMESİNİN FARKI ÖZETİ Olayın,

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI

ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun), Türkiye de elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 04.03.2013 (SİRKÜLER 2013 19) Konu: E-Fatura Kullanma İzni, İş Yeri Elektrik ve Doğalgaz Abonelik ve Sarfiyat Bildirimi, Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşların Kıymetli Maden Alım/ Satımında Belge Düzeni,

Detaylı

EPDK LİSANSINA SAHİP OLAN ŞİRKET İLE LİSANSA SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ HUKUK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EPDK LİSANSINA SAHİP OLAN ŞİRKET İLE LİSANSA SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ HUKUK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EPDK LİSANSINA SAHİP OLAN ŞİRKET İLE LİSANSA SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ HUKUK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Şeref ACAR Yeminli Mali Müşavir Mustafa DÜNDAR Yeminli Mali

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI Esra Tacettin 27.10.2004 Hukuki Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun 31 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK (31.10.2012 - R.G. 184 - EK III - A.E. 588 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 20 Altında Yapılan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE Resmî Gazete:4.06.2011 Tarih ve 27954 Sayı Yönetmelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ Av.Arzu ONGUR ERGAN GENEL OLARAK 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Gelişmekte olan ülkemizde hızlı nüfus artışı sonucu ortaya çıkan kentleşme ve sanayileşme elektrik enerjisine olan talebin yıllık ortalama 6-9% oranında artması

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 04.11.2009 tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile; 25.03.2009 tarih ve 2009/DK 07/149 sayılı Kurul Kararı nın 2 nci maddesi (b) fıkrası ile; Turkcell İletişim

Detaylı

22.08.2015. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150822.htm Sayfa 1/7 YÖNETMELİK

22.08.2015. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150822.htm Sayfa 1/7 YÖNETMELİK 22 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29453 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Serbest Tüketici Kimdir

Serbest Tüketici Kimdir Kısaca Eren Enerji Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak ın Çatalağzı termik santrali toplam 1,6 milyar dolarlık yatırım değerine sahip 3 üniteden oluşmaktadır. Temmuz 2010 dan bugüne faaliyette olan

Detaylı

Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı. (Çift Numaralı Öğrenciler İçin)

Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı. (Çift Numaralı Öğrenciler İçin) Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı (Çift Numaralı Öğrenciler İçin) Sorular ve Cevaplar: 1) Olayın özelliklerini dikkate alarak, (A) ile (B) arasındaki sözleşme ilişkisini nitelendirerek,

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Kıdem tazminatı, İş Kanunu na tabi olarak çalışan işçilerin hizmet akitlerinin Kanun da

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar ve Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ?

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ? Doç. Dr. Haluk Hadi SÜMER 1963 yýlýnda Konya da doðmuþtur. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuþtur. Ayný yýl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Araþtýrma Görevlisi olarak

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYETİN KONUSU : Telefon Şirketi abonesi olduktan 4 gün

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ 2 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ VE 28726 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 01.09.2010 Sayı: 2010/41 Konu: Mükelleflerin izahat taleplerinin cevaplandırılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Özet: 28.08.2010 tarih ve 27686 sayılı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

Elektrik Piyasası Kanunu Değişikliği

Elektrik Piyasası Kanunu Değişikliği Elektrik Piyasası Kanunu Değişikliği www.epdk.org.tr İbrahim Etem ERTEN Grup Başkanı - Enerji Uzmanı OSB Eğitim Programı 26 Mart 2012, AFYON Bu Sunum ETKB Sunumundan Faydalanılarak Hazırlanmıştır Anahat

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/26162 Karar No. 2015/14624 Tarihi: 09.09.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 İŞÇİNİN YAZILI OLURU ALINMADAN

Detaylı

VESTEL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ZORLU ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NE Elektrik enerjisi tedariki için, Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı