ELEKTRİK PİYASASI MEVZUATI: İKİLİ ANLAŞMA. (Electricity Market Legislation: Bilateral Contracts and Force Majeure) Av. Beril Doğan Berk, LL.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK PİYASASI MEVZUATI: İKİLİ ANLAŞMA. (Electricity Market Legislation: Bilateral Contracts and Force Majeure) Av. Beril Doğan Berk, LL."

Transkript

1 ELEKTRİK PİYASASI MEVZUATI: İKİLİ ANLAŞMA İÇERİKLERİ ve MÜCBİR SEBEP (Electricity Market Legislation: Bilateral Contracts and Force Majeure) Av. Beril Doğan Berk, LL.M 1 Özet İkili Anlaşmalar Elektrik Piyasası Mevzuatında gerek Elektrik Piyasası Kanunu nda gerekse ikincil mevzuatta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun onayına tabi olmayan, özel hukuk hükümlerine tabi anlaşmalar olarak nitelendirilmiştir. Bununla beraber, ilgili mevzuatta; ikili anlaşmalarda ilgili mevzuata aykırı hükümlere yer verilemeyeceği açıkça hükme bağlanarak sözleşme serbestisi bir ölçüde sınırlandırılmıştır. Elektrik piyasası mevzuatı mücbir sebepleri de detaylı bir şekilde düzenlemekte olup somut olayın bir ifa engeli oluşturup oluşturmadığının elektrik piyasası mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi açısından ikili anlaşmalar ve işbu anlaşmalara mücbir sebep, beklenmeyen durum veya olağanüstü hal adı altında konulan kayıtlar incelenmiştir. Söz konusu inceleme esnasında ikili anlaşmanın diğer tarafının Türk Ticaret Kanunu uyarınca tacir sayılan kişi olması halinde emsal Yargıtay kararlarında da ifade edilen basiretli bir işadamı gibi davranma yükümlülüğü çerçevesindeki yükümlülüklerinin nasıl değerlendirilebileceği de göz önünde tutulmuştur. Anahtar Kelimeler: İkili Anlaşmalar, Elektrik Piyasası Mevzuatı, Tacir, Mücbir Sebep Abstract Bilateral Contracts are defined both in the Electricity Market Code and in the secondary 1 İstanbul Barosu Enerji Hukuku Komisyon Yönetim Kurulu Üyesi

2 legislation as contracts not subject to the approval of the Energy Market Regulatory Authority, subject to private law provisions. Nevertheless, in the relevant legislation freedom of contract is restricted to a certain level by laying down that any provision in contradiction with the relevant legislation can not take place in bilateral agreements. In this respect, force majeure is regulated in detail in electrticity market legislation. Accordingly, in order to assess whether a concrete case consists a reason for non-execution of a liability set out in a bilateral contract, bilateral contracts and conditions set out in those contracts under the names force majeure, unforeseen event and state of emergency is examined. While conducting the said examination the situation where the counter-party of the contract is deemed as merchant pursuant to the Turkish Commercial Code and the liability for merchants to act as a prudent businessman spoken in the precedents of the Supreme Court is taken into account. Keywords: Bilateral Contracts, Electricity Market Legislation, Merchant, Force Majeure GİRİŞ Dünyada enerji piyasaları 80li yıllarda başlayan liberalizasyon programları neticesinde düzenlemeye tabi tutulmaya başlanmıştır. Enerji piyasalarına ilişkin olarak libarelleşme ile kastedilen elektrik ve gaz başta olmak üzere enerji tedarikinin devlet veya devlet güdümündeki kurum ve kuruluşların elinde olduğu monopol şeklindeki piyasa sisteminden ayrılarak rekabetçi bir pazar yapısının oluşturulması, tedarikçilere sağlanan haklarla rekabetçi yapının korunmasıdır. Sektör bazlı rekabetçi piyasa yapısının oluşturulmasının yanı sıra kamu yararı açısından enerji tedarikinde özellikle de elektrik arzında sürdürülebilir ve güvenli bir tedarik söz konusu düzenlemeleri yapan tüm ülkelerde önem verilen bir unsur olmuştur. Bu saîklerle, önce ABD de başlayan ve sözü edilen piyasaları regüle etme şeklinde gelişen hareketleri Avrupa takip etmiştir. Söz konusu yapıya geçilebilmesi için mevcut hukukî ve idarî düzenlemelerden ayrılarak hedeflenen yapının oluşumuna ve korunmasına katkıda bulunacak yasal ve idarî düzenlemeler yapılması gerekmiştir. Bu minvalde dünyadaki ve AB müktesebatını uyumlaştırma yükümlülüğü de göz önünde bulundurularak özellikle Avrupa Birliği ndeki

3 gelişmelere paralel olarak Türkiye elektrik piyasası da diğer enerji piyasaları ile beraber düzenlemeye tabi tutulmuştur. Ülkemizde enerji piyasasına ilişkin hukukî düzenlemeler yapılırken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK ) adı altında kamu tüzel kişiliğini haîz, idarî ve malî özerkliğe sahip 2 bir kurum oluşturulmuştur. EPDK nın izlemek, düzenlemek, denetlemek ve yönlendirmekle görevli olduğu enerji piyasaları 3 elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası ve sıvılaştırılmış petrol gazları (lpg) piyasası olarak dörde ayrılmıştır. Her bir piyasaya ilişkin görevler aynı isimli daireler tarafından yerine getirilirken her bir enerji piyasası için enerjinin türü, teknik özellikleri ve piyasa yapılarındaki farklılıklar göz önünde tutularak ayrı hukukî düzenlemeler öngörülmüştür. Elektrik piyasasına ilişkin olarak da 2001 yılında elektrik piyasası reformu oluşturulmaya başlanmıştır. Söz konusu reformun hukukî gelişim süreci ise aşağıdaki gibidir: I) GENEL OLARAK ELEKTRİK PİYASASI ve İLGİLİ MEVZUAT: i) Elektrik piyasasındaki reformun ve 2001 yılında yürürlüğe girmiş bulunan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun ana amaçlarının: Rekabetin mümkün olduğu sektör segmentlerinde rekabetin önündeki engellerin kaldırılması; rekabetin oluşacağı bir piyasa yapısının ve kurallarının hüküm sürdüğü bir pazar yapısının oluşturulması olduğu belirtilmektedir yılında yürürlüğe giren ve 2013 yılına kadar uygulanan 4628 sayılı Kanunun; s. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ( EPDK Kanunu ) m. 4/1.f.: EPDK 2001 yılında 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile kurulmuştur sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununun 30 Mart 2013 tarihinde RG de yayınlanarak yürürlüğe girmesini müteakip numarası aynı bırakılmak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dönüştürülmüştür. 3 EPDK Kanunu m. 4/2.f.

4 gelinen noktada; piyasa aktörlerinin ve düzenleyicilerinin 2001 yılından beri kat ettiği bazı gelişmeleri kapsayamadığı; ikincil düzenlemelere de dayanak oluşturan Kanunun piyasa aktörlerinden geride değil önde olması gerektiği, bu sebeple 4628 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin yeniden düzenlenmesine lüzum olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarının uygulanmasına aşina oldukları ön lisans ve benzeri uygulamaların elektrik piyasasında da uygulanmasına ihtiyaç bulunduğu, arz güvenliğine ilişkin bazı düzenlemelerin uygulamada edinilen tecrübe de göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesinin gerekli olduğu ve müktesebatımızı uyumlaştırmaya çalıştığımız AB de 2001 yılından beri üç defa yönerge çıkarıldığı, bu çerçevede yeni amaç ve hedeflere yönelen yeni bir piyasa yapısı öngörüldüğü, sonuç olarak genel olarak sektörün ihtiyaçları ve uygulamada karşılaşılan diğer sorunların dikkate alındığı gerekçeleriyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (bundan böyle EPK olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir sayılı önceki Kanunda ve söz konusu Kanunla beraber çıkarılan ikincil mevzuatta da detaylı bir şekilde ifade edilen elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin ne şekilde faaliyet gösterebilecekleri, sahip oldukları haklar ve tabi oldukları yükümlülüklere bazı değişikliklerle beraber EPK da da ayrıntılı bir şekilde yer verilmektedir. EPK ve ikincil mevzuatla elektrik piyasasında üretim, iletim, dağıtım ve satış faaliyetleri birbirinden ayrıştırılmıştır. EPK'da elektriğe ilişkin piyasa faaliyetleri olarak nitelendirilen üretim, iletim, dağıtım, satış, piyasa işletim, ihracat, ithalat faaliyetlerinden bazıları aşağıdaki gibi tanımlanmış olup EPK m. 4 uyarınca üretim, iletim, dağıtım, perakende satış 4, toptan satış 5, piyasa işletim, ithalat ve ihracat faaliyetleri, kısaca tüm piyasa faaliyetleri ancak lisans almak yoluyla yürütülebilecek faaliyetlerdir. Söz konusu lisanslar ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK ) tarafından verilmektedir. Elektrik piyasasında rekabetçi bir pazar yapısının oluşup oluşmadığı değerlendirilirken piyasa faaliyetlerinin 4 Lisans uygulaması için bkz. S. 2, madde 1.3.b ve 1.3.c. 5 Bkz. 1 no lu dipnot

5 ayrıştırılmış olduğu göz önünde tutularak her segment ayrı değerlendirilmelidir. Bu çerçevede piyasa faaliyetlerinin tanımı ve tekelci yapıdan her segmentte ne ölçüde uzaklaşılabildiği aşağıda kısaca özetlenmeye çalışılmıştır. Buna göre: i.i.) Elektrik piyasasında üretim; enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesini 6 ; üretim tesisi ise elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri 7 ifade etmektedir. Elektrik, ülkemizde çeşitli enerji kaynakları kullanılarak farklı niteliklerdeki üretim tesislerinde üretilmektedir. Söz konusu tesislerin ise gerek kurulma, gerekse işletme maliyetleri birbirinden farklı niteliktedir. Diğer taraftan, sistemde, elektrik talebi önceden tahmin edilemeyecek şekilde değişkenlik gösterdiğinden, üretim maliyetleri de sürekli değişen özelliktedir. Ülkemizde bu segmentte henüz tam anlamda bir rekabet ortamı oluşmamış olsa da mutlak anlamda bir rekabet yaratılması fiilen mümkündür. Elektrik; doğal gaz, rüzgâr, güneş ve diğer enerji kaynakları kullanılarak üretildikten sonra, depolanabilir nitelikte olmadığından, hemen nakledilmesi (iletilmesi ve dağıtılması) ve satışının yapılması gerekmektedir. Elektriğin nakledilmesi faaliyeti mevzuatta iletim ve dağıtım olarak ikiye ayrılmıştır. i.ii.) Elektriğin iletimi Kanun da elektriğin, gerilim seviyesi 36 kv ve üzerindeki hatlar üzerinden nakli 8 olarak tanımlanırken elektriğin dağıtım faaliyeti ise elektrik enerjisinin 36 kv ve altındaki hatlar üzerinden nakli 9 olarak tanımlanmaktadır. 6 EPK m.1/öö 7 EPK m.1/rr 8 EPK m.1/k 9 EPK m.1/ç

6 İletim faaliyeti ülkemizde tekel niteliğinde olmak üzere kısaca "TEİAŞ" olarak ifade edilen Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından yerine getirilmektedir. İletim, kablo şebekesi oluşturmak ve kesintisiz elektrik tedarikini sağlamak için gereken kompleks maliyetlerin yüksekliği ve karmaşıklığı dikkate alınarak halen doğal tekel olarak nitelendirilmektedir. Dağıtım faaliyeti ise farklı bölgelerde, farklı unvanlardaki dağıtım şirketleri tarafından ifa edilmektedir. Her bir dağıtım şirketinin dağıtım için lisansında belirlenmiş bölgesi vardır. Diğer bir deyişle iletimde ülkesel tekel söz konusu iken dağıtımda bölgesel tekel söz konusudur. Dağıtım için dağıtım tesisleri ve şebekenin işletme hakkına da sahip bulunulması zorunludur. Nitekim Kanun uyarınca dağıtım sistemi bir dağıtım şirketinin lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesi 10 'ni ifade etmektedir. İlgili mevzuat hükmünde 4628 sayılı önceki Kanundan farklı olarak belirlenmiş bölgenin ilgili dağıtım şirketinin lisansında belirlenmiş olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, kanun metninden işlettiği ve/veya sahip olduğu ibaresi dağıtım şirketlerinin söz konusu tesislerin ve şebekenin mülkiyetine sahip olamamaları sebebiyle çıkarılarak dağıtım şirketinin dağıtım lisansında belirlenmiş olan bölgedeki elektrik dağıtım tesislerinin ve şebekesinin işletme hakkına sahip olması gerektiği öngörülmüştür. i.iii.) Nakledilen elektriğin satış faaliyeti ise ilgili mevzuatta "toptan satış" ve "perakende satış" olarak ikiye ayrılmıştır: 10 EPK m.1/d

7 a. Perakende Satış elektriğin tüketicilere satışıdır 11. Tüketici ise elektriği Kanun da da tanımlandığı üzere kendi kullanımı için satın alan gerçek veya tüzel kişidir. Perakende satış tüketimden önceki son noktadır. Nitekim; perakende satıştan sonra ürün tüketilir ve zincir tamamlanır, EPK da 4628 sayılı önceki kanundan farklı olarak serbest olmayan tüketici tanımlanmamaktadır, zira 4628 sayılı Kanundaki ile paralel bir şekilde serbest tüketici tanımlamış olup, serbest tüketici olmayan herkesin zaten serbest olmayan tüketici niteliğinde olduğu gerekçesiyle 12 söz konusu tanım gereksiz görülerek kanun metninden çıkarılmıştır. b. Toptan Satış ise elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin tekrar satış için satışı olarak tanımlanmaktadır 13. EPK uyarınca toptan satış faaliyeti de perakende satış faaliyeti gibi üretim şirketleri tarafından veya tedarik lisansı kapsamında kamı ve özel sektör tedarik şirketleri tarafından Kanun ve ikincil mevzuat uyarınca yürütülür. Mevcut piyasa modelinde toptan satış şirketi elektrik enerjisi ve/veya kapasitesini üreticiden ikili anlaşmalarla satın almakta ve başka bir tedarikçiye satabildiği gibi doğrudan serbest tüketiciye de satabilmektedir. Perakende satışta elektriği kendi kullanımı için tüketmek üzere satın alan alıcı toptan satışta ise tekrar satmak üzere satın almaktadır sayılı önceki Kanun da toptan satış şirketi ve perakende satış şirketi ayrı ayrı tanımlanmış ve bunların aynı zamanda tedarikçi olduğu belirtilmişken, EPK ile 4628 sayılı Kanun dan farklı olarak toptan satış şirketi ve perakende satış şirketi tanımları kaldırılmış, bunun yerine Tedarik Şirketi kavramı getirilmiştir. Kanunda tedarik lisansı adı altında ayrı bir tanım yer almamakla birlikte ilgili kanunun pek çok maddesi ve özellikle 10. maddenin 1. fıkrası uyarınca toptan satış ve perakende satış faaliyetlerinin eskiden olduğu gibi toptan satış lisansı veya 11 EPK m.1/aa 12 Bkz.: madde gerekçesi 13 EPK m.1/ll

8 perakende satış lisansı almak suretiyle değil, ancak tedarik lisansı alınmak suretiyle yürütülmesi gereklidir. c. Tedarik Şirketi elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan ve/veya perakende satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır s. Kanunda tedarik şirketi kavramı yer almamakla birlikte söz konusu Kanun da da tedarikçilerle ilgili olarak bugünkü düzenlemeye benzer bir düzenleme yer almakta idi. Nitekim toptan satış şirketleri ve perakende satış şirketleri 4628 sayılı önceki Kanunda aynı zamanda tedarikçi olarak tanımlananlar arasında yer almakta idiler. Bununla beraber yeni düzenleme ile tedarik şirketleri herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın diğer tedarik şirketlerinin yanı sıra serbest tüketicilere elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi satabileceklerdir. Yapılan değişikliğin gerekçesi serbest tüketici limitinin sıfıra inmesi halinde toptan satış şirketleri ile perakende satış şirketleri arasında fark kalmayacağından usul ekonomisinin gözetilmesi olarak gösterilmiştir. Piyasa faaliyetlerini yürütmek üzere EPDK dan lisans almış piyasa aktörlerinden elektrik satın alan gerçek veya tüzel kişi müşteriler EPK ve ikincil mevzuatta öngörülen bazı nitelikleri haiz oldukları takdirde serbest tüketici olarak nitelendirilmektedirler. II) SERBEST TÜKETİCİLERİN ELEKTRİK PİYASASI MEVZUATINDAKİ YERİ ve TEDARİKÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve MÜCBİR SEBEP i) Serbest tüketiciler elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini diledikleri tedarikçiden satın alma, diğer bir deyişle elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi temin edecekleri 14 EPK m. 1/hh

9 tedarikçiyi, serbest olmayan tüketiciden farklı olarak, seçme hakkına sahiptirler. Serbest tüketici olarak nitelenebilmek için Kurul (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) tarafından yıllık olarak belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunmak veya iletim sistemine doğrudan bağlı olmak veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olmak gerekmektedir 15. EPDK tarafından serbest tüketici limiti tarihli ve 4250 sayılı Kurul kararının 2. maddesi ile 2013 yılı için 5000 kwh olarak belirlenmiştir. Bununla beraber, Kurul; serbest Tüketici Yönetmeliği 10. madde uyarınca her yıl Ocak ayı sonuna kadar rekabetin gelişimi, ölçme-iletişim-kontrol altyapısının yeterliliği, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinin işlem kapasitesi, piyasada serbestçe müzakere edilerek ikili anlaşmalara bağlanabilecek üretim kapasitesi, TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından serbest tüketicilere ilişkin olarak sağlanan istatistikî bilgileri dikkate alarak serbest tüketici limitini yeniden belirlemeye yetkilidir. Hedef limitin kademeli olarak azaltılarak sıfıra indirilmesidir 16. Kurul, yeniden belirleme yetkisi çerçevesinde 2014 yılı için serbest tüketici limitini ise tarihli ve 4840 sayılı kararı ile 4500 kwh e düşürmüş ve söz konusu karar tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ii) Serbest tüketiciler tedarikçilerini seçme haklarını uygulamada EPK da ikili anlaşma olarak nitelendirilen anlaşmalar suretiyle kullanmaktadırlar. Rekabet Kurumu EPDK ya görüş bildirdiği bir yazısında elektrik piyasasının rekabetçi bir piyasa olarak nitelendirilebilmesi açısından en önemli unsurlardan birisinin tüketicinin birbiriyle rekabet halinde olan tedarikçilerden elektrik sağlamasının temin edilmesi olduğunu belirtmektedir. Bu noktada ise tüketicilerin sağlayıcılarını seçme ve değiştirme hakkına kavuşması ile geçmişte münhasıran yerleşik dağıtım firmalarından alım yapmak durumunda olan tüketicilerin ikili 15 EPK m.1/cc 16 madde gerekçesi

10 anlaşmalar piyasasına geçişinin sağlanmasının anılan serbestleşme sürecinde kilit öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır 17. Gerçekten de mevcut piyasa yapısına bakıldığında sadece serbest tüketicilerin ikili anlaşmalar yapmak suretiyle tedarikçisini seçebildiği ve indirimli fiyattan elektrik temin edebildiği görülmektedir. EPK Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi ile tamamlanan ikili anlaşmalar modelini öngörmektedir. Sistemin ana unsurlarından birini oluşturan ikili anlaşmalar ile hedeflenen anlaşmanın diğer tarafı olan müşterinin tüm elektrik enerjisi ihtiyacının anlaşmanın diğer tarafını oluşturan tedarikçi tarafından karşılanmasıdır. Piyasanın gelişimi açısından bu derece önem arz eden ikili anlaşmalar mevzuatta; gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticarî anlaşmalar olarak tanımlanmaktadır 18. Serbest Tüketici Yönetmeliği m.4/8'de de ikili anlaşma Kanun hükümleri ile paralel olarak gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında ya da lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticarî anlaşmalar olarak tanımlanmış olup doktrinde de genel itibariyle elektrik tedarikine yönelik sözleşmeler olarak kabul edilmektedirler. Doktrin de ikili anlaşmaları tedarik sözleşmeleri olarak değerlendirmektedir: : "Kanun elektrik alış verişini konu alan sözleşme tipini "ikili anlaşma" şeklinde ifade etmiştir. 17 C5%9F%C3%BC%2Fdag%C4%B1t%C4%B1mparekende.pdf 18 EPK m.1/j

11 ... Elektrik tedarik sözleşmesi, en genel anlamda elektrik sağlayan işletme ile abone arasında akdedilen hukuki ilişkiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda elektrik tedarik sözleşmeleri, hem toptan bazda üretici ile tedarikçi arasındaki sözleşmeleri hem tedarikçi ile son tüketici arasındaki sözleşmeleri hem de şebeke işletmecisi ile kullanıcı arasındaki sözleşmeleri ifade etmektedir. Elektrik tedarik sözleşmeleri de diğer sözleşmeler gibi karşılıklı birbirine uygun irade beyanı ile kurulmaktadır" (YAVUZ - Haziran 2011, s ) Elektrik tedarik sözleşmeleri en genel tanımıyla elektriğin alınıp satılmasını konu edinen sözleşmeler olup ikili anlaşmalar da bu açıdan bakıldığında elektrik alış verişini konu edinen ve elektrik tedarik sözleşmeleri üst başlığı altında sayabileceğimiz sözleşme türlerinden birini oluşturmaktadır. Bununla beraber ikili anlaşmalar EPK da sayılan ve elektrik alışverişini konu alan diğer sözleşme türlerinden farklıdır. Örneğin; ikili anlaşmaların hüküm ve şartları taraflarca belirlenmekte olup söz konusu anlaşmalar düzenlemeye tabi olmadığı gibi Kurul tarafından onaylanmaları da gerekmemektedir. Dolayısıyla taraflar, emredici hükümler saklı kalmak kadıyla, ikili anlaşmanın koşullarını serbestçe belirleme hakkına sahiptirler. Taraflarca serbestçe belirlenebilecek hususlar özellikle; anlaşmanın süresi, enerji birim fiyatı, ödemelerin süresi, anlaşmayı fesih koşulları gibi konulardır. iii) EPK ve ikincil mevzuat uyarınca serbest tüketici tedarikçisini seçme hakkına sahiptir. Kural bu olmakla beraber Yüksek Daire özel kanun genel kanun ayrımı sebebiyle bu kurala istisna getirilebileceğini kabul etmiştir. Nitekim; Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bir kararında 19 Organize Sanayi Bölgelerinin ( OSB ) 19 Y.4.H.D T., 2005/7236 E-2006/5230 K. s. K, Yar. Kar. Der, Eylül 2006, s. 1403

12 OSB mevzuatına tabi olduğuna ve OSB Kanunu Elektrik Piyasası Kanununa göre özel kanun niteliğinde olduğundan OSB lere öncelikle OSB Kanununun uygulanması gerektiğine hükmetmiştir. Yukarıda anılan kararın konusunu oluşturan davada OSB de faaliyet gösteren bir şirketin OSB den izin almaksızın bir enerji firmasından elektrik temin etmek üzere söz konusu firma ile sözleşme akdettiği, oysa ki bu durumun OSB Kanunu na aykırı olduğu ileri sürülerek sözleşmenin feshi talebinde bulunulmuştur. Yerel Mahkeme bilirkişi kurulu raporuna dayanarak davayı reddetmiştir. Söz konusu bilirkişi raporunda Serbest Tüketici Yönetmeliği nin 7. maddesi hükümlerine atıf yapılarak serbest tüketicinin tedarikçisini seçme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Yargıtay ise anılan kararı Elektrik Piyasası Kanunu nun ülke genelinde uygulanan genel bir kanun, OSB Kanununun ise OSB lere ilişkin özel düzenleme getiren özel bir kanun olduğu gerekçesiyle bozarak OSB kanununun uygulanması gerektiğine hükmetmiştir. Söz konusu kararda yerel mahkemenin anılan konuda bilirkişi kurulundan rapor alması da (eski) HUMK un 275. maddesine aykırı bulunarak karar bu yönüyle de bozulmuştur. Söz konusu Yargıtay kararı 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yürürlükte iken verilmiş bir karardır. Anılan hüküm verildikten sonra EPK da OSB lere ilişkin olarak önceki Kanunda yer almayan bazı yeniliklere yer verilmiştir. Bunlardan bir tanesi de EPK nın 13. maddesidir. Söz konusu maddenin 2. fıkrası aşağıdaki hükmü amirdir: Dağıtım lisansı sahibi olmayan organize sanayi bölgesinin onaylı sınırları içindeki dağıtım faaliyeti, ilgili dağıtım şirketi tarafından yürütülür. Bu durumdaki organize sanayi bölgeleri, katılımcılarından dağıtım bedeli talep edemez, katılımcılarının serbest tüketici olmaktan kaynaklanan haklarını kullanmalarına ve elektrik piyasalarında faaliyet göstermelerine engel olamaz. OSB lerin çoğunluğunun dağıtım faaliyeti yürütme kapasitesine sahip olmadığı göz önünde bulundurularak dağıtım lisansı alma zorunluluğu kaldırılmış ve bu durumda OSB lerin katılımcılardan dağıtım bedeli talep edemeyeceğine

13 hükmedilmiştir. İkinci cümlede ise serbest tüketici olmaktan kaynaklanan hakların kullanılmasına engel olunamayacağı belirtilmiştir. Bununla beraber Yargıtay ın anılan kararına göre söz konusu değişiklik, kararda ifade edildiği şekilde özel düzenleme bulunması halinde öncelikle özel kanun hükmünün uygulanmasını engellemeyecektir. Anılan Yargıtay kararına konu olan OSB Kanunu nun 20. maddesinin 1. fıkrasında. elektrik ve benzeri altyapı hizmetlerini temin etmenin sadece OSB nin yetki ve sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. Söz konusu kanun hükmünün amacının; kaynakları etkin kullanmak üzere üyelerini bir çatı altında toplayan OSB lerde bu tür altyapı hizmetlerini temin etme yükümlülüğünü OSB lere yüklemek olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle üyeler bu tür hizmetleri temin etmekle uğraşmak zorunda değildir ve sadece OSB söz konusu alt yapı hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür. Diğer taraftan işbu hükmün bir OSB üyesinin elektriği OSB yerine daha ucuza satan bir tedarikçiden satın alma hakkını engellememesi gerektiği ilk bakışta düşünülse de aynı maddenin 2. fıkrası Yüksek Daire nin anılan kararı vermesinde etkili olmuştur. Nitekim OSB Kanunu nun zikredilen 20.maddesinin 2. fıkrası OSB de yer alan kuruluşlar, alt yapı ihtiyaçlarını OSB tesislerinden karşılamak zorundadır hükmünü amirdir. Devamında da OSB nin izni olmaksızın altyapı ihtiyaçlarının başka bir yerden karşılanamayacağına ve bu amaçla münferit bir tesis kurulamayacağına hükmedilmiştir.. Açıkça görüldüğü üzere OSB Kanunu ndaki işbu düzenleme Elektrik Piyasası mevzuatındaki serbest tüketicinin tedarikçisini serbestçe seçme hakkına sahip olduğu ilkesi ile çelişmektedir. Yargıtay anılan içtihadını oluştururken özel kanun genel kanun çatışması bulunduğuna ve sadece OSB lere uygulanıyor olması hasebiyle özel kanun olarak nitelendirdiği OSB Kanunu nun uygulanması gerektiğine hükmetmiştir. Hükümlerinin niteliği itibariyle herkese veya her olaya uygulanması mümkün olan kanunlar genel kanun iken belli kişilere veya belli olaylara uygulanan kanunlar ise özel kanundur. Örneğin; Borçlar Kanunu satış akdini de düzenleyen genel bir kanundur, ancak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun aynı akdi düzenleyen özel bir kanundur.

14 Bu nokradan yola çıkıldığında EPK nın da elektrik piyasasını ve bu çerçevede elektrik piyasasındaki alt yapı hizmetlerini de ilgilendiren özel bir kanun olduğunu söylemek imkân dâhilindedir. Bu durumda ise iki özel kanunun mevcut olduğunu kabul etmek gerekecek ve sonraki tarihli olan EPK nın uygulanması söz konusu olacaktır. iv) Elektrik Piyasası Mevzuatına ve özel olarak da İkili Anlaşmalara dönecek olursak: İkili anlaşmalara ilişkin özel bir düzenleme olan Serbest Tüketici Yönetmeliği; bir taraftan serbest tüketicinin hak ve yükümlülüklerini düzenlerken, diğer taraftan tedarikçinin ise sadece yükümlülüklerini düzenlemektedir. Tedarikçilerin yükümlülüklerini ayrıntılı bir şekilde düzenleyen ilgili Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca; tedarikçiler serbest tüketiciyi bilgilendirmek, ikili anlaşmaları serbest tüketici kapsamına giren ve Kurum tarafından belirlenmiş bazı formaliteleri yerine getirmiş olan tüketicilerle yapmak, taahhüt ettikleri enerjiyi ve/veya kapasiteyi ikili anlaşmanın koşulları çerçevesinde kesintisiz olarak sağlamak, ikili anlaşmalarda ilgili mevzuata aykırı hükümlere yer vermemek gibi yükümlülükleri haizdirler. İlaveten, ikincil mevzuat; bir serbest tüketicinin elektrik tüketiminin belirlenen limitin altında kalması halinde doğacak sonuçlar; tedarikçisinin elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi sağlayamaması gibi hallerde nasıl elektrik temin edileceği gibi hususların yanı sıra serbest tüketici niteliğinin kazanılmasına; kaybedilmesine, belgelendirilmesine, elektrik tedarikine, elektrik tedarik edebilmek için her iki tarafça da elektrik piyasası mevzuatı çerçevesinde uyulması gereken hususlara ait düzenlemeler getirmektedir. Özel hukuk hükümlerine tabi olduğu ve Kurul onayına ihtiyaç bulunmadığı vurgulanmış olan ikili anlaşmalara ilişkin olarak tedarikçinin ikili anlaşmanın koşulları çerçevesinde taahhüt ettiği enerji ve/veya kapasiteyi anlaşmanın koşulları çerçevesinde kesintisiz olarak sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü bulunduğunun üstünde durulmuştur. Tedarikçiye tüketiciyi elektronik ortamda veya yazılı olarak tüketici hakları, ikili anlaşma kapsamındaki ticari seçenekler ve muhtemel riskler ile talep tarafı katılımına ilişkin bilgiler hakkında bilgilendirme yükümlülüğü getirilmiştir. Şöyle ki;

15 Serbest Tüketici Yönetmeliği nin 16 Mart 2013 tarihli RG de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen 8/1.a maddesinin önceki halinde de bilgilendirme yükümlülüğü yer almakla beraber, söz konusu yükümlülüğün yazılı olması gerektiği ilgili yönetmelikle getirilmiş yeni bir husustur. Nitekim; öncesinde tedarikçilerin yazılı veya elektronik ortamda bilgilendirmek yükümlülüğü olmaması nedeniyle işbu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, önceki metne ilaveten, tüketiciyi muhtemel seçenekler ve riskler hakkında bilgilendirmenin yanı sıra tüketici hakları ve talep tarafı katılımına ilişkin bilgiler hakkında da bilgilendirmek zorunlu tutulmuştur. Serbest Tüketici Yönetmeliği nde tedarikçilere serbest tüketiciyi ayrıntılı olarak bilgilendirme yükümlülüğü getirilmiş olmakla birlikte; ikili anlaşmanın konusunu oluşturan ve söz konusu bilgilendirme yükümlülüğünün kapsamı dışında kalabilecek olan pek çok husus bulunması muhtemeldir. Zira, ikili anlaşmaların içeriği ilgili mevzuatta yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla taraflarca serbestçe belirlenebilmektedir. Örneğin; toptan satış şirketleri ile serbest tüketiciler arasında akdedilen ikili anlaşmalarda enerji birim fiyatı serbestçe belirlenebilmektedir. Uygulamada ise sabit bir birim fiyat üzerinden yapılan anlaşmalar da mevcut olmakla birlikte enerji birim bedelinin belirlenmesinde genellikle serbest tüketicinin bağlı olduğu dağıtım şirketinin tarifesinin referans alınabildiği ve işbu birim bedel üzerinden indirim yapıldığı görülmektedir.. Söz konusu tarife fiyatında artış olması halinde bunun sözleşmede yer alan enerji birim bedeline yansıtılıp yansıtılmayacağı veya perakende satış fiyatındaki değişikliklerin tarafları ne şekilde etkileyeceği, belirli bir oranı aşan tarife zamlarının sözleşme uyarınca olağanüstü hal veya beklenmeyen durum olarak öngörülüp öngörülemeyeceği, tüm bu hususlar sözleşmede yer almış olsa dahi işbu hususların olası bir ihtilaf halinde değerlendirilmesi tamamen sözleşme ilişkisini ilgilendiren ve taraflarca sözleşme akdedilirken belirlenmesi gereken hususlardır. Kanunun emredici hükümlerine veya elektrik piyasası mevzuatına aykırı olmayan sözleşme

16 şartlarının taraflar arasındaki ilişkiye doğrudan uygulanacağından sözleşme ve içeriğinin önemi bir kat daha artmaktadır. Nitekim; "Sözleşme ile taraflar, kendi aralarında uymak zorunda oldukları normatif bir düzen kurarlar. Bu düzen, tarafların kurdukları mikro bir hukuk düzeni olup, sadece onları, yani tarafları bağlar. Bu sebeple, söz konusu mikro hukuk düzeninin bağlayıcılığı kısmıdır. Nitekim, bu durumu ifade etmek üzere Fransız Medeni Kanunu'nun 1134/I. maddesinde (CC.Art.1134/1) "Kanuna uygun olarak yapılmış sözleşmeler, onu yapanlar hakkında kanun yerine geçer.... " hükmüne yer verilmiştir. Benzer bir hüküm İtalyan Medeni Kanunu'nun (CCI. Art. 1372) maddesinde "Sözleşmenin Müessiriyeti = Etkinliği..." başlığını taşıyan maddesinde "sözleşme, taraflar arasında kanun gücündedir" şeklinde ifade edilmiştir...." 20 (BAŞPINAR, 1998, s.3) Elektrik piyasası mevzuatında açıkça yer almasa dahi bilindiği üzere hukuk sistemimizde emredici kanun hükümlerine aykırı olarak yapılan anlaşmalar sözleşme serbestisinin sınırlarından birini oluşturmaktadır. Mutlak emredici hükümlere aykırı sözleşme yapıldığında sözleşme batıl olabilmekte veya somut olayın özelliğine göre sadece mutlak emredici hükme aykırı olarak kararlaştırılmış olan sözleşme maddesi geçersiz hale gelmektedir. Nispi emredici hükümlerde ise sözleşme ile bir hak elde eden ve genellikle sözleşmenin zayıf tarafını oluşturan lehine hükmün aksine düzenleme yapılması halinde söz konusu hüküm geçerli olmaktadır. Elektrik piyasası mevzuatında ise diğer birçok mevzuattan farklı olarak ikili anlaşmalarda kanunun sadece emredici hükümlerine değil ilgili mevzuata aykırı hükümlere yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. v. Enerji Satış Anlaşmaları olarak da isimlendirilen ikili anlaşmaların serbest 20

17 tüketici tarafını bir ticaret şirketinin oluşturması halinde sözleşme içeriği ticaret şirketinin kanunen tacir sayılması itibariyle de önem arz etmektedir. Şöyle ki; İkili anlaşmanın diğer tarafı olan serbest tüketici ticaret şirketi elektriği ticari işletmesinde kullanmak için satın almakla beraber bir ticari işletme işletmiyor olsa bile kanunen tacir sıfatını haizdir. Bu sıfatı dolayısıyla da yerleşmiş Yüksek Daire içtihatları gereğince iş ve işlemlerinde basiretli bir işadamı gibi davranma yükümlülüğü bulunmaktadır. Serbest tüketici tacirin basiretli bir iş adamı gibi davranma yükümlülüğü tacir olmayan serbest tüketicilerden farklı olarak ikili anlaşmalardan doğan ihtilaflarda karşısına çıkacak bir sorundur. Nitekim; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Tacir Olmanın Hükümleri başlıklı 18. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir işadamı gibi hareket etmesi gerekir sayılı Kanunun 18. maddesinin ikinci fıkrası aslında 6762 sayılı önceki kanunun Tacir Olmanın Hükümleri başlıklı 20. maddesinin 2. fıkrasının bir tekrarıdır. Dayanağını kanun maddesinden alan her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi davranma yükümlülüğü Yüksek Daire içtihatlarında da çeşitli kereler vurgulanmıştır. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2004 tarihli bir kararında 21 söz konusu yükümlülüğün aslında objektif bir özen ölçüsü getirdiği belirtilmektedir. Buna göre tacirin ticari işletmesiyle ilgili faaliyetlerinde kendi yetenek ve özelliklerine göre ondan beklenebilecek özenin değil, aynı ticaret dalında faaliyet gösteren tedbirli öngörülü bir tacirden beklenen özenin gösterilmesinin gerekli olduğu kabul edilmektedir. Aynı kararda; gerekli tedbirleri almadan sözleşme yapan ve borç altına giren tacirin alabileceği tedbirlerle önleyebileceği bir imkânsızlığa dayanmasının kabul edilecek bir durum olmadığı kabul edilmiş ve ülkemizdeki istikrarsız ekonomik durumun tacir tarafından tahmin edilebilecek bir keyfiyet olduğu ve uyarlamanın koşullarından olan öngörülemezlik keyfiyetinin de oluşmadığı benimsenmiştir. 21 Y.13.H.D., T., 2004/2610 E.-2004/10082 K. s. K.

18 İşbu sorun özellikle edimin ifasını imkânsız kılabilecek veya güçleştirebilecek nitelikte durumların ortaya çıkması halinde daha da önem kazanmaktadır. vi. Bu noktada ikili anlaşmalarda yer verilen mücbir sebep maddesine kısaca değinmek gerekirse: Serbest tüketicinin hak ve yükümlülükleri ile tedarikçinin yükümlülüklerini düzenleyen Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 8/2 maddesinde ikili anlaşmalarda ilgili mevzuata aykırı hükümlere yer verilemeyeceği düzenlenmiştir. İlgili mevzuat ise elektrik piyasası mevzuatı, bu çerçevede: Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve diğer ilgili Yönetmelikler ile diğer ikincil mevzuattır. Aslında tarafların iradesi dışında ortaya çıkan ve tarafların edimlerini ifa etmelerini engelleyen veya güçleştiren hallerin sözleşmede düzenlenmesinde taraflar açısından yarar vardır. Nitekim bu durumda tarafların sözleşmede yer almayan bir şartı ileri sürerek yükümlülüklerini ifa etmekten kaçınmaları mümkün olmayacaktır. Bu itibarla sözleşmede düzenlenen bu tür maddelere bağlanan sonuçlar da önem arz etmektedir. Yargıtay da önüne gelen olaylarda öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hükümlerini değerlendirmektedir. Taraflar resmi yargı yoluna alternatif olarak tahkim yoluna başvurduklarında da hakemler öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hükümlerini değerlendireceklerdir. Elektrik piyasası mevzuatı çerçevesinde akdedilen ikili anlaşmalarda da bu tür hükümler ve bu hükümlere bağlanan sonuçların yer almasında tarafların iradeleri dışında meydana gelen bu tür durumlarda ne tür bir yol izleyebileceklerinin açıklığa kavuşturulması açısından yarar bulunmaktadır. Bununla beraber, ilgili mevzuat mücbir sebepleri detaylı bir şekilde tanımlamış olup ikili anlaşmalarda işbu tanımın dışına çıkılacak şekilde bir mücbir sebep oluşturulması mümkün olmayacak, fakat kanunda sayılmamış ama kanundaki tanım uyarınca mücbir sebep teşkil edebilecek diğer hallere de sözleşmede yer verilebilecektir. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 51. maddesinde mücbir sebepler aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

19 Mücbir sebepler MADDE 51- (1) Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve tüm önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi gerekir. (2) Aşağıda belirtilen haller, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, genel mücbir sebepler olarak kabul edilir: a) Doğal afetler ve salgın hastalıklar, b) Savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, c) Grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketleri, d)193 (3) Lisans sahibi tüzel kişilerin faaliyetlerine özgü özel mücbir sebepler lisanslarında yer alır. (4) Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, lisans sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri etkilendikleri oranda Kurul kararıyla ertelenebilir. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, Kurul, tüzel kişinin yükümlülüğünün kaldırılmasına da karar verebilir. İletim ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerin kaldırılması talep edilemez. (5) İlgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin ertelenmesi veya kaldırılması kararının verilebilmesi için, tüzel kişinin mücbir sebebin başlama tarihini, mahiyetini, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerine olan etkilerini ve mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini içeren başvurusunu, mücbir sebebin başlama tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi gereklidir.

20 Açıkça görüldüğü üzere mücbir sebepler maddede sayılanlarla sınırlandırılmamış, ancak sayılanlar dışında meydana gelen olayların mücbir sebep sayılabilmesi için doktrindeki görüşe uygun olarak bir ifa engeli oluşturması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla, önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek nitelikte bir olayın mücbir sebep oluşturabilmesi için öncelikle etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi zarurîdir. Etkilenen taraf gerekli tüm özen ve dikkati göstermemiş ve tüm tedbirleri almamışsa bir ifa engeline maruz kalsa dahi sorumluluktan kurtulması ise mümkün değildir. Borçlar Kanununda da yukarıdaki düzenlemeye paralel olarak borçlunun kendisine hiçbir kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe sorumluluktan kurtulamayacağı düzenlenmektedir. Dolayısıyla, gerçekten bir mücbir sebep meydana gelmiş olsa ve ortaya çıkan bu durum edimin ifasını imkânsız kılmış olsa dahi genel kural uyarınca borçlu kusursuzluğunu ispat etmekle yükümlüdür. Elektrik piyasası Lisans Yönetmeliğinde ise bu kusursuzluğun ölçütü gerekli tüm özen ve dikkati göstermiş olmak ve tüm tedbirleri almak olarak belirlenmiştir. Elbette her somut olay için ayrı bir değerlendirme yapmak gerekecektir. Elektrik piyasasında mücbir sebeplere Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yer verilmiş olup lisans sahiplerinin hangi durumlarda ve hangi şartlarla lisansları kapsamında üstlendikleri yükümlülüklerini ifa etmekten kurtulabileceklerini düzenlemektedir. Bu itibarla ikili anlaşmanın diğer tarafını oluşturan ve sahip olduğu lisans kapsamında serbest tüketiciye elektrik tedarik etmekle yükümlü olan tedarikçi de lisans yönetmeliğinin ilgili hükmüne doğal olarak tabidir. Diğer taraftan mücbir sebep nedeniyle sözleşmeden doğan edimini ifa edemediğini ve bundan dolayı da edimin ifasında kendisine bir kusur atfedilemeyeceğini iddia eden taraf mücbir sebebi ispatlamakla mükelleftir. Nitekim; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun İspat Yükü başlıklı 6. maddesi uyarınca kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatlamakla yükümlüdür. Söz konusu madde 473 sayılı, 1926 da yürürlüğe giren ve 1 Ocak 2002 tarihinde Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesine kadar uygulanan Türk Kanunu Medenisinin Beyine Külfeti başlıklı 6. maddesine paralel

21 bir düzenlemedir. Söz konusu kanun hükmü aynen aşağıdaki gibidir: Kanun, hilafını emretmedikçe, iki taraftan her biri müddeasını ispata mecburdur. Doktrinde de bu hususta herhangi bir ihtilaf yoktur: İleri sürdürdüğü bir vakıadan lehine haklar çıkaran kimse iddia ettiği olayları ispatla mükelleftir ( ÜSTÜNDAĞ, 1973, s.397 ) isbat yükü hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana düşer. (KURU, 1968, s. 372.; POSTACIOĞLU, 1970 s 464.; BİLGE, 1967 s. 449; ANSAY, 1957 s ) Yargıtay uygulaması da aynı yöndedir. 22 Doktrindeki mücbir sebebin mevcudiyeti için mutlak olarak aranan unsurlardan biri öncelikle kusursuzluk, diğer bir deyişle öncelikle olayın bir kusurun neticesi olarak meydana gelip gelmediğinin tespit ve tayinidir. Bir diğeri ise sezilememezlik; önceden tahmin edilememezliktir. Sezilemezliğin takdirinin ise yargıca ait olacağı kabul edilmiştir. Bir olayın sadece sezilemez olması ise mücbir sebep olarak nitelendirilmesi için yeterli değildir. Aynı zamanda karşı konulamaz da olması gereklidir. Kısacası hadise, ifayı imkânsız hale getirmelidir: Bir olayın mücbir veya umulmaz sayılabilmesi için kusurdan müstakil sezilemez olması kafi değildir. Bu olayın aynı zamanda karşı konulamaz, yenilemez olması da zaruridir. Ezcümle, hadise borcun ödenmesini imkânsızlaştırmalıdır. 22 Y.H.G.K T. Ve s. K.; Y.H.G.K T. ve s. K.;

22 Kısaca, yeniden, işaret edelim ki burada bahse konu olan imkansızlık sonradan doğan bir imkansızlıktır. Şayet bu imkansızlık başlangıçta var (akdin yapıldığı sırada) mevcut idi ise T.B.K. 20 inci maddesi gereğince butlan bahse mevzuu olur. Bundan dolayı, imkansızlık akdin yapıldığı zamana ait olmamalı ve doğuşunda borçlunun kusuru bulunmamalıdır. Eğer borç nevi eşyasına müteallik bulunuyorsa, bu eşyanın ayninden tedarik kabil olduğu müddetçe ödemede imkansızlık mevcut sayılamaz. Alacaklı imkansızlaşmış edimin yerine kaim olan şeyi, mesela sigortadan doğan hakları isteyebilir. Bu takdirde alacaklı kendisine düşen karşı-edimi (Contre-prestation) tamamen yerine getirmiş olmalıdır. Borçlu imkansızlığın sebeplerini değil, kusursuzluğunu isbat etmek suretiyle mesuliyetten kurtulur. Yani borçlu imkansızlığı doğuran sebepleri değil, imkansızlığın doğuşunda kusursuzluğunu ispat ederek mesuliyetten kurtulur. Bu kaidenin bir istisnası, T.B.K. 438inci maddesinde, nakliye mukavelesi hükümlerinde kabul edilmiştir. Karşı konulmazlığın neticesi olan imkânsızlık (edimin imkansızlığı) türlü şekil ve mahiyette olur. (GÖZÜBÜYÜK, 1989, s.77) Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda EPDK tarafından ilan edilen perakende satış fiyatına yapılan zamlar mücbir sebep arz edebilir mi? Nitekim; bazı ikili anlaşmalarda bu hususun mücbir sebep başlığı altında yer aldığı görülmektedir. Söz konusu durum ilgili mevzuat uyarınca asli yükümlülüğü elektrik tedarik eden tedarikçinin tedarik yükümlülüğünü yerine getirmesini imkânsız kılar mı? Tarife fiyatının referans alındığı ikili anlaşmalarda tedarikçinin durumu nedir? Elektrik tarifelerindeki artışların gerekçesi genel itibariyle dövizde meydana gelen artışlar, doğalgaza yapılan zamlardır. Tüm bunların her türlü tedbir alınmasına rağmen önlenemeyecek hususlar olduğunu söylemek mümkündür ve tedarikçinin söz konusu fiyat artışlarının oluşmasında herhangi bir kusuru bulunmadığı da

23 açıktır, ancak öngörülemez olduğunu söylemek özellikle de günümüz koşulları değerlendirildiğinde mümkün müdür? İkili anlaşmaların bir tarafını Türk Ticaret Kanunu uyarınca tacir sayılan bir şirket oluşturduğunda işbu zamları tacirin özel hukuktan doğan basiretli bir işadamı gibi davranma yükümlülüğünü de göz önünde bulundurarak değerlendirmek zorunludur. Zamların yapılma gerekçesi olarak elektrik üretiminde kullanılan elemanlardan biri olan doğalgaz fiyatındaki ve dövizdeki artışların gerekçe olarak gösterildiği görülmektedir. Birincisi basiretli bir işadamı gibi davranma yükümlülüğü olan ve ikili anlaşmanın tedarikçi tarafını oluşturan tacir enerji piyasasının baş aktörlerinden birisidir. Bu itibarla da söz konusu tacirin elektrik fiyatlarını etkileyebilecek unsurları bilemeyeceğini veya öngöremeyeceğini, doğal gaz ve döviz piyasasında meydana gelmesi olası değişiklikleri ve bunun neticelerini tahmin edemeyeceğini söylemek kanaatimce hayatın olağan akışına aykırıdır. Diğer taraftan elektriğe 2014 ve 2013 yıllarından evvel de benzer sebeplerle yüksek oranlarda zam yapılmıştır ve dolayısıyla bu husus artık öngörülemez bir olay değil, aynı nedenlerin tekrar ortaya çıkması ile tekrar meydana gelebilecek bir durum haline gelmiştir. Tüm bu hususlar sabit fiyat üzerinden anlaşılmış olanlardan farklı olarak tarife fiyatının referans alındığı ikili anlaşmanın bir tarafının TTK'da tanımlanan ticaret şirketlerinden birisi olması halinde tacir sıfatı ve basiretli bir işadamı gibi davranma yükümlülüğü ile beraber hem tedarikçinin hem de serbest tüketicinin karşısına çıkabilecek problemlerdir. Diğer taraftan bir olayın mücbir sebep addedilebilmesi için borçlunun edimini ifa etmesini imkânsız hale getirmesi gerektiğine de doktrinde vurgu yapılmaktadır. Edimin ifasını imkânsız kılmayacak, ancak güçleştirecek bir takım hadiselerin meydana gelmesi mümkündür. İkili anlaşmalar çerçevesinde de elektriğe yapılan yüksek oranlı zamlar tedarikçinin asli yükümlülüğü olan elektrik tedarikini imkânsız kılan bir husus mudur yoksa güçleştiren bir husus mudur bunun değerlendirilmesi gereklidir. Nitekim; doktrinde ve Yargıtay içtihatlarında edimin ifasını olanaksız kılmayan, ancak güçleştiren durumların varlığı halinde

24 sözleşmenin ortadan kalkmayacağı, ancak belirli unsurların varlığı halinde hakimin müdahale edebileceği kabul edilmektedir. Ne var ki bu halde dahi basiretli bir tacirin bu durumu önceden tahmin etmesinin ülkemiz ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda mümkün olduğu söylenebilecektir. Yargıtay ın aşağıda özetini sunduğumuz kararında da mücbir sebep kavramını dar yorumladığı görülmektedir. Söz konusu kararda, davalı; sosyal tesis olması planlanan taşınmazın bir kısmının İmar Kanunu uyarınca Belediye ye terk edilmek zorunda kalındığını, dava konusu tesislerin bu alanda yapılmasının Belediye den kiralanması kaydıyla olabileceğini, Belediye nin ise söz konusu alanı kamuya açık park haline getirdiğini, basiretli bir tacirden beklenen tüm özeni göstermiş olmalarına karşın durumun mücbir sebep oluşturduğunu, sözleşmede bulunan mücbir sebep maddesi uyarınca davacının herhangi bir talepte bulunamayacağını iddia etmiştir. Dosyada Yerel Mahkeme ve Yargıtay tarafından farklı şekilde değerlendirilen mücbir sebep haricinde hususlar da mevcuttur. Mücbir sebebe ilişkin olarak ise Yargıtay taraflar arasında akdedilmiş olan sözleşme hükmünü dikkate almıştır. İlgili sözleşme hükmünde mücbir sebebin inşaatın devamına engel olabilecek satıcının engelleyemeyeceği veya denetleyemeyeceği haller olarak tanımlandığı ve davalının ileri sürdüğü durumun mücbir sebep oluşturmadığına hükmedilmiştir 23. Bununla beraber mücbir sebep olarak addedilemeyecek olan bir durumun beklenmeyen hal olarak nitelendirilmesi somut olayın özelliğine göre imkan dahilinde olabilir. Nitekim; beklenmeyen haller sezilmeyen, kusurdan uzak ve sözleşmelerin mali edimlerini alt üst eden olağanüstü olaylardır. Beklenmeyen hallere örnek olarak ekonomik buhranlar gösterilebilir. Beklenmeyen halin var olup olmadığını tayinde de sözleşmenin mali edimlerini alt üst eden olayın sezilemez, öngörülemez olup olmadığı önem arz etmektedir. 23 Y. 13. H.D., T., 2008/10412 E.-2009/3343 K. s. K.

25 SONUÇ: Tarafların sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde tarafların iradesi dışında meydana gelmiş, ancak nitelik itibariyle mücbir sebep arz etmeyen bir durumu sözleşme kurulurken edimin ifasını güçleştirecek bir durum olarak kabul etmeleri ve tarafların bu durumda uyulması gereken olumlu veya olumsuz bir hareket tarzına sözleşmede yer vermeleri mümkündür. Sözleşmede tarafların iradesi esastır ve dolayısıyla bu durumda öncelikle taraflar arasındaki sözleşmeye bakılması ve söz konusu kaydın uygulanması gerekecektir. Bu itibarla da tarafların bu tür durumlara ilişkin olarak ikili anlaşmalara koydukları kayıtlar önem arz etmektedir. i. Kitaplar: KAYNAKÇA: YAVUZ, Dr. Mustafa (2011), Elektrik Piyasası Kanununun öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri - Özellikle İkili Anlaşma, XII Levha Yayınları, İstanbul BAŞPINAR, Veysel (1998), Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara GÖZÜBÜYÜK, Dr. A. Pulat, Mücbir Sebep Beklenmeyen Hal, Kazancı Yayınları, Ankara ii. Internet Kaynakları: REKABET KURUMU (2012), Görüş Yazısı, İSTANBUL BAROSU (2014), Emsal Karar Arama, iii. Dergiler: Yargıtay Kararları Dergisi, Eylül 2006, s. 1403

26

İDARENİN MÜDAHALE ETTİĞİ ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (BİLEŞİK İRADELİ BİRLEŞME SÖZLEŞMELER)

İDARENİN MÜDAHALE ETTİĞİ ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (BİLEŞİK İRADELİ BİRLEŞME SÖZLEŞMELER) İDARENİN MÜDAHALE ETTİĞİ ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (BİLEŞİK İRADELİ BİRLEŞME SÖZLEŞMELER) Murat SEZGİNER * ÖZET İdari sözleşmeler ve özel hukuk sözleşmeleri şeklinde klasik bir ayırım kabul edilmektedir.

Detaylı

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.)

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.) HAKEM HEYETİ KARARINI ŞİKAYET DAVASI - KARARDA KAYIP KAÇAK ADI ALTINDA ALINAN BEDELİN DAVALIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ - UYUŞMAZLIK HAKKINDA GENEL HÜKÜMLERDEKİ SÜRELERE TABİ OLARAK DAVA AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Metin PEKTAŞ Selen Yersu ŞAHİN

Detaylı

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : 2010-1-319 (Özelleştirme) Karar Sayısı : 10-78/1643-608 Karar Tarihi : 16.12.2010

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : 2010-1-319 (Özelleştirme) Karar Sayısı : 10-78/1643-608 Karar Tarihi : 16.12.2010 Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2010-1-319 (Özelleştirme) Karar Sayısı : 10-78/1643-608 Karar Tarihi : 16.12.2010 10 20 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler :

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç, kapsam

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/973 Karar No : 2007/1054 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

Doğal Gaz Tedarik Sözleşmeleri

Doğal Gaz Tedarik Sözleşmeleri Av. Özgür SÜZER Av. Burak KEPKEP İstanbul, 17 Aralık 2011 Doğal Gaz Ülkemizde enerji ihtiyacının her geçen gün artması, dünya konjonktüründeki değişimler ve liberal piyasa düzenlemeleri: Doğal Gazın ithalatından,

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 2

Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 255) Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporları

Detaylı

TİCARİ İŞLETME DEVRİ VE DEVRİN HUKUKİ SONUÇLARI

TİCARİ İŞLETME DEVRİ VE DEVRİN HUKUKİ SONUÇLARI TİCARİ İŞLETME DEVRİ VE DEVRİN HUKUKİ SONUÇLARI Sema AYDIN * Hasan Ali KAPLAN ** Arzu ŞEN KALYON *** ÖZET 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 11. maddesi ile ticari

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı TBB Kredi Kartları Çalışma Grubu Türkiye Bankalar Birliği tarafından 18 Mart 2006 tarihinde İstanbul da

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA YASAK İLKESİNDEN MUAFİYET

REKABET HUKUKUNDA YASAK İLKESİNDEN MUAFİYET Cemil GÜNER hakemli makaleler REKABET HUKUKUNDA YASAK İLKESİNDEN MUAFİYET Cemil GÜNER * Giriş 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un 4. maddesi gereğince yasaklanan teşebbüsler arası anlaşma,

Detaylı

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep ve Hardship Klozları

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep ve Hardship Klozları Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep ve Hardship Klozları 1. Giriş Gün geçtikçe gelişen uluslararası ticari ilişkiler kapsamında ortaya çıkan ihtilaflara getirilebilecek çözüm arayışları içerisinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİNİN AYIBA KARŞI KORUNMASI

AVRUPA BİRLİĞİ ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİNİN AYIBA KARŞI KORUNMASI Avrupa Birliği Elektrik Piyasasında Tüketicinin Ayıba Karşı Korunması 95 AVRUPA BİRLİĞİ ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİNİN AYIBA KARŞI KORUNMASI Dr. Özlem DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR* GİRİŞ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU İçindekiler 1. Şüphe Feshi ve Türk Hukukundaki Yeri 1-11 2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin Temsil Yetkisinin Sınırları ve Ultra Vires Teorisi 13-20 3. Haberler ve

Detaylı

2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuz1

2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuz1 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuz1 GİRİŞ (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un (Kanun) 5 inci maddesinde, Rekabet Kurulu na (Kurul),

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER Prof. Dr. Baki KURU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra İflas Hukuku Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem DURAK Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Bu çalışma, Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun getirdiği yenilikler hakkında verilen bir dizi konferansın

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

MOTORLU ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, TESCİLİ VE HARİCİ DEVİRLER. Transfer and Registration of Motor- Vehicle Ownership and the Defect of Form

MOTORLU ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, TESCİLİ VE HARİCİ DEVİRLER. Transfer and Registration of Motor- Vehicle Ownership and the Defect of Form Motorlu Araç Mülkiyetinin Devri, Tescili ve Harici Devirler 1857 MOTORLU ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, TESCİLİ VE HARİCİ DEVİRLER Transfer and Registration of Motor- Vehicle Ownership and the Defect of Form

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA DENKLEŞTİRME İSTEMİ

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA DENKLEŞTİRME İSTEMİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:12 Sayı: 24 Güz 2013/2 s. 167-201. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA DENKLEŞTİRME İSTEMİ Zehra BADAK AYBAR ÖZET Denkleştirme istemi, hukuk sistemimizde

Detaylı

ÖZET BİLGİ NOTLARI. Kapsam Madde 2 - (1) Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.

ÖZET BİLGİ NOTLARI. Kapsam Madde 2 - (1) Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI GEREKÇESİ MADDE 1- Bu madde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun birinci maddesi ile büyük ölçüde örtüşmektedir. 1982 Anayasasının Tüketicilerin korunması

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ *

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * Dr. Nusret ÇETİN ** H. Ebru TÖREMİŞ *** ÖZET Menkul kıymet borsalarında

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN İMZA ATAMAYANLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

TÜRK BORÇLAR KANUNU VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN İMZA ATAMAYANLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ TÜRK BORÇLAR KANUNU VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN İMZA ATAMAYANLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ A Critical Overview to the New Regulation of Turkish Code of Obligations and Civil

Detaylı