T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI ÇAPRAZLANMIŞ MODÜLLER VE GRUPOİDLERİN OTOMORFİZMLERİ VE HOMOTOPİLERİ SURE SAVAŞÇI Temmuz 2012

2

3 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI ÇAPRAZLANMIŞ MODÜLLER VE GRUPOİDLERİN OTOMORFİZMLERİ VE HOMOTOPİLERİ SURE SAVAŞÇI Yüksek Lisans Tezi Danışman Prof. Dr. Murat ALP Temmuz 2012

4

5 ÖZET ÇAPRAZLANMIŞ MODÜLLER VE GRUPOİDLERİN OTOMORFİZMLERİ VE HOMOTOPİLERİ SAVAŞÇI, Sure Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Murat ALP Temmuz 2012, 62 sayfa Bu tezde grupoidler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak kategori tanımı yapılmış ve bu tanım kullanılarak grupoid tanımına geçilmiştir. Temel kavramlar verilerek grupoid örnekleri ve özellikleri verilmiştir. Hemen ardından ise konumuzun temeli olan çaprazlanmış modüller ve grupoidlerin otomorfizmleri incelenmiş ve homotopileri hakkında bilgi verilmiştir. Anahtar Kelimeler : Kategori, grupoid, çaprazlanmış modül, otomorfizma, homotopi, funktor iii

6 SUMMARY AUTOMORPHISMS AND HOMOTOPIES OF GROUPOIDS AND CROSSED MODULES SAVAŞÇI, Sure Nigde University Graduate School of Natural and Applied Sciences Mathematics Department Supervisor : Prof. Dr. Murat ALP July 2012, 62 pages In this thesis, it is aimed to provide information related to Groupoids. As a first step, definition of Cathegory was established and, then based on this definition, definition of Groupoid was given. By giving basic concepts, some examples of Groupoids and their related specifications were provided. Immediately after above mentioned examples, Crossed Modules and Authomorphisms of Groupoids, which are the core focus of this reserach, were examined and also some information was given related to their Homotophies. Key words : Cathegory, Groupoid, Crossed Modules, Authomorphisms, Homotophy, Functor iv

7 TEŞEKKÜR Bu tez konusunu öneren ve bütün çalışmalarımda bana yardımcı olan danışman hocam Sayın Prof. Dr. Murat ALP e ve bugüne kadar ki maddi ve manevi bütün desteklerinden dolayı aileme teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca yüksek lisans öğrenimim boyunca eğitimime verdikleri destekten dolayı TÜBİTAK a da teşekkür ederim. v

8 İÇİNDEKİLER ÖZET... iii SUMMARY..... iv TEŞEKKÜR..... v İÇİNDEKİLER DİZİNİ... vi KISALTMALAR..... vii BÖLÜM I. GİRİŞ BÖLÜM II. KATEGORİ VE GRUPOİDLER Kategori Kategori örnekleri Epik ve Monik Özel Nesneler ve Morfizmler Funktorlar Grupoidler Grupoidlerin özellikleri Grupoid örnekleri Homotopi Homotopi örnekleri BÖLÜM III. ÇAPRAZLANMIŞ MODÜLLER Çaprazlanmış Modül Örnekleri Çaprazlanmış Modüllerin Özellikleri Actor Çaprazlanmış Modüller BÖLÜM IV. ÇAPRAZLANMIŞ MODÜLLER VE GRUPOİDLERİN OTOMORFİZMLERİ VE HOMOTOPİLERİ Grupoidlerin Otomorfizmleri Otomorfizm Grupoidleri ve Bölümler AUTC Üzerine Grup Yapıları Grupoidlerin Çaprazlanmış Modülleri KAYNAKLAR 61 vi

9 KISALTMALAR Ob (C) Mor (C) Set Top TopGrup BölAb Ob (G) Mor (G) Mor (X, Y) Mor (X, Y) Mor (X, X) CONJC : C kategorisinin nesnelerinin kümesi : C kategorisinin morfizmlerinin kümesi : Kümelerin kategorisi : Topolojik uzayların sınıfının ürettiği kategori : Topolojik grupların kategorisi : Abel grupların ürettiği kategori : G grupoidinin nesnelerinin kümesi : G grupoidinin morfizmlerinin kümesi : X den Y ye tanımlı H nin morfizmlerinin kümesi : X den Y ye tanımlı G nin morfizmlerinin kümesi : X den X e tanımlı H nin morfizmlerinin kümesi : C nin konjugasyon grupoidi vii

10 BÖLÜM I GİRİŞ Bu bölümde ileride işimize yarayacak olan ve cebirin de temelini teşkil eden tanımlar verilecektir. Bu bilgiler ışığında konumuzun ilerleyen safhalarında karşımıza çıkacak olan tanımlar daha iyi anlaşılacaktır. Tanım 1.1 (Fonksiyon) : X ve Y herhangi iki küme olsun. X in her bir elemanına Y nin bir ve yalnız bir elemanını karşılık getiren f kuralına X den Y ye bir fonksiyon denir. f: X Y veya X Y şeklinde gösterilir. X kümesine tanım kümesi, Y kümesine de değer kümesi adı verilir. Eğer f(x) = Y ise f fonksiyonu örtendir denir. x, x X olsun. x x için f(x ) f(x ) ise f fonksiyonuna birebir fonksiyon adı verilir. Hem birebir hem de örten olan fonksiyona birebir örten fonksiyon denir [1]. Tanım 1.2 (Topolojik uzay) : X boştan farklı bir küme ve τ da X in alt kümelerinin bir sınıfı olsun. Eğer aşağıdaki şartlar sağlanıyorsa τ sınıfına X üzerinde bir topoloji ve (X, τ) ikilisine de bir topolojik uzay denir. [T ], X τ dır. [T ] G, G,, G τ ise G τ,yani τ sınıfı sonlu arakesite göre kapalıdır. [T ] i I için G τ ise G τ,yani τ sınıfı keyfi birleşime göre kapalıdır [2]. Tanım 1.3 (Homeomorfizm) : (X, τ) ve (Y, σ) topolojik uzaylar olmak üzere bir f: (X, τ) (Y, σ) fonksiyonu verilsin. Eğer aşağıdaki şartlar sağlanıyorsa f fonksiyonuna bir homeomorfizm denir. a) f fonksiyonu birebir ve örten; b) f fonksiyonu sürekli; c) f nin ters fonksiyonu f : (Y, σ) (X, τ) sürekli. 1

11 Eğer (X, τ) ve (Y, σ) uzayları arasında bir homeomorfizm varsa bu uzaylara homeomorf ya da topolojik olarak eş yapılıdır denir [2]. Tanım 1.4 (Grup) : Grup tanımını yapabilmek için öncelikle ikili işlem tanımını vermeliyiz. G bir küme olmak üzere : G G G şeklinde tanımlanan dönüşümüne G de bir ikili işlem ve üzerinde ikili işlemin tarif edildiği bu G kümesine de cebirsel yapı denir ve (G, ) ile gösterilir. G bir küme olmak üzere : G G G dönüşümü G de bir ikili işlem olsun. (G, ) ikilisi aşağıdaki şartları sağlıyorsa buna grup denir. G 1 ) a, b G için a b G dir. (Kapalılık Özelliği) G 2 ) a, b, c G için (a b) c = a (b c) dir. (Birleşme Özelliği) G 3 ) a G için e a = a e = a olacak şekilde e G vardır. (Birim Eleman) G 4 ) a, e G için a a = a a = e olacak şekilde a G vardır. (Ters Eleman) ikili işlemi a, b G için a b = b a şartını sağlıyorsa bu gruba değişmeli (abelyen, komütatif) grup denir [1]. (G, ) bir grup ve H, G nin boş olmayan bir alt kümesi olsun. G deki grup işlemine göre H kümesi bir grup teşkil ediyorsa H ye G nin alt grubu denir ve H G ile gösterilir [3]. Tanım 1.5 (Cosetler (Yan kümeler)) : G bir grup ve H, G nin bir alt grubu olsun. g G olmak üzere, H. g = {hg: h H} ve g. H = {gh: h H} kümelerine H nin sırasıyla sağ ve sol yan kümeleri denir. (toplam notasyonunda H + g = {h + g: h H} ve g + H = {g + h: h H} olur.) [3]. 2

12 Tanım 1.6 (Normal Alt grup) : G bir grup ve H G olsun. Eğer H ın G deki bütün sağ ve sol yan kümeleri eşitse, yani a G için ah = Ha oluyorsa o takdirde H alt grubuna G nin normal alt grubu denir ve H G ile gösterilir [1]. Tanım 1.7 (Bir grubun merkezi) : G bir grup olmak üzere G nin merkezi M(G) ile gösterilir ve M(G) = {a G: ax = xa, x G için} olarak tanımlanır. Diğer bir deyimle bir G grubunun merkezi, G nin her elemanı ile değişmeli olan G deki elemanlardan oluşan bir kümedir [1]. Tanım 1.8 (Bir grubun bir küme üzerine etkisi) : G bir grup ve A boştan farklı bir küme olsun. Bir : G A A, (g, a) (g, a) = g a fonksiyonu verilsin. Eğer i. a A için e a = a ise; ii. a A ve g, h G için (gh) a = g (h a) ise; o zaman fonksiyonuna G nin A üzerine bir etkisi ve A ya bir G kümesi denir [4]. Tanım 1.9 (Grup izomorfizmi ve homomorfizmi) : (G, ), (G, ) iki grup ve φ: G G birebir ve örten bir dönüşüm olsun. a, b G için, φ(a b) = φ(a) φ(b) oluyorsa bu φ dönüşümüne izomorfizm (eş yapı dönüşümü) denir. G = G olması halinde φ: G G izomorfizmine ise G nin otomorfizmi adı verilir. Şayet φ: G G, bir izomorfizm ise G ve G ye izomorf denir ve bu G G ile ifade edilir. 3

13 Homomorfizm kavramı izomorfizm kavramından daha zayıf olmakla beraber cebirde çok büyük bir öneme sahiptir. (G, ), (G, ) iki grup ve φ: G G bir dönüşüm olsun. a, b G için, φ(a b) = φ(a) φ(b) oluyorsa bu φ dönüşümüne grup homomorfizmi (veya kısaca homomorfizm) denir. φ homomorfizmi birebir ise φ ye monomorfizm, φ dönüşümü örten ise φ ye epimorfizm adı verilir. G = G olması halinde φ: G G homomorfizmine ise G nin endomorfizmi denir [3]. Tanım 1.10 (İç otomorfizm) : G bir grup ve a G olsun. x G için, φ (x) = axa ile tanımlı φ : G G nin bir otomorfizmasıdır. φ ya G nin bir iç otomorfizması denir [5]. G nin bütün otomorfizmlerinin kümesi Aut(G) ile gösterilir [1]. Tanım 1.11 (Halka) : H bir küme olmak üzere H üzerinde aşağıdaki şartları sağlayan toplama (+) ve çarpma (.) işlemleri tanımlı ise, H kümesine toplama ve çarpma işlemlerine göre bir halka denir ve ( H, +,. ) ile gösterilir. H 1 ) H kümesi (+) işlemine göre değişmeli grup olmalıdır. H 2 ) a, b, c H için a. (b. c) = (a. b). c olmalıdır. (Çarpma işleminin birleşme özelliği) H 3 ) a, b, c H için a. (b + c) = (a. b) + (a. c) olmalıdır. (Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine soldan ve sağdan dağılma özelliği) Eğer a H için a. e = e. a = a olacak şekilde e H varsa yani H halkasının çarpma işlemine göre birim elemanı varsa H halkasına birimli bir halka denir [1]. 4

14 Tanım 1.12 (Cisim) : H değişmeli ve birimli bir halka olsun. a H ; a 0 için b H ; a. b = b. a = 1 ise,yani değişmeli H halkasının sıfırdan farklı her elemanının çarpma işlemine göre bir tersi varsa H ye bir cisim denir [1]. 5

15 BÖLÜM II KATEGORİ VE GRUPOİDLER 2.1 Kategori Kategori teorisinin matematiğin diğer birçok dallarında da kullanım alanı vardır. Kategori teorisi aynı tip nesneler ve bunlar arasındaki dönüşümlerle ilgilidir. Daha genel olarak, kümeler arasındaki fonksiyonların bileşkesinin birleşme özelliğine sahip olduğunu ve her bir küme için bir birim fonksiyonu bulunduğunu biliyoruz. Burada daha genel olarak kümeler yerine nesneler ve fonksiyonlar yerine morfizmler alındığında kategori kavramı elde edilmiş olur [2,6]. Genellikle bu kavramların açıklandığı temel kaynak Blyth in yapmış olduğu Categories [6] kitabı olduğundan burada o kaynak referans gösterilerek alıntılar yapılmıştır. Tanım : Bir C kategorisi nesnelerinin kümesi Ob(C), morfizimlerinin kümesi0 Mor(C), kaynak ve hedef dönüşümleri,, : Mor( C) Ob(C) nesne dönüşümü, : Ob( C) Mor(C) x ε(x) = I ve Mor( C) α β Mor(C) = {(a, b) Mor(C) Mor(C): α(b) = β(a)} üzerinde tanımlı. biçimindeki çarpma işlemi kısmi çarpma işlemi olarak adlandırılacaktır. Bu dönüşümler aşağıdaki şartları sağlarlar; K 1 ) ( a, b) Mor( C) α β Mor(C) için ( b. a) ( a) ve ( b. a) ( b) K 2 ) a, b, c Mor( C) ile ( c) ( b) ve ( b) ( a) için 6

16 c.( b. a) ( c. b). a K 3 ) x Ob( C) için ( I ) x ( I ) x K 4 ) a Mor( C) için a. I ( a) a ve I. ( a) a a dır [2,6]. x Tanım : Her hangi bir C kategorisinde nesnelerin ve morfizmlerin bir diyagramı için verilen bir kaynak nesnesinden bir hedef nesnesine tüm bileşke morfizmler eşit ise kategori değişimlidir denir. Bu geometrik olarak gösterilecek olursa a a b c α b β biçiminde ifade edilir. Bu diyagramının değişmeli olması için gerek ve yeter şart c = b a ve β α = b a olmasıdır. Değişmeli kategoriye aşağıdaki örnekler verilebilir [6,7]. Örnek : C bir kategori ve A, C kategorisinin sabit nesnesi olsun. Aşağıdaki gibi bir A kategorisi oluşturulabilir: C kategorisinin morfizmleri olarak A X nesneleri alınır. Yani, Ob(A ) = {f f: A X, X Ob(C)} dir. A X nesnesinden A Y nesnesine bir morfizm aşağıdaki diyagramdaki gibi verilirse f A X g h değişimli diyagramı elde edilir. Y 7

17 Benzer şekilde ; A kategorisi de aşağıdaki gibi elde edilebilir: Nesneler için C kategorisinin X A şeklindeki morfizmleri ile ve X A nesnesinden Y A nesnesine bir morfizm de aşağıdaki diyagramla ifade edilir ve X f A h g Y değişimli diyagramı elde edilir [6]. Bu kategorilere comma kategorileri de denir. Örnek : C bir kategori olsun. Bu durumda C kategorisinden aşağıdaki gibi bir başka kategori de elde edilir. Nesneleri C kategorisinin morfizmleri ve A B nesnesinden C D morfizm olan kategori f A B nesnesine bir α β C g D değişimli diyagramı ile tanımlıdır. Morfizmlerin bileşimi de aşağıda verilen şekilde tanımlanabilir: 8

18 f A B A B f α β α β C D C D g g Bu diyagramlarının birleşimli olması için gerek ve yeter şart A = B ve C = D olmasıdır. Bu durumda diyagramların bileşkeleri olan şekil A f f B α β C g g D ile verilir. Bu kategoriye C kategorisi üzerindeki ok kategori denir [6]. Tanım : Eğer bir kategorinin nesneleri bir küme şeklinde ise bu kategoriye küçük kategori denir [6]. Kategori tanımından hemen sonra alt kategorinin ne olması gerektiği konusunda alt kategori tanımı aşağıdaki biçimde verilebilir. Tanım : C ve D iki kategori olsun. i ) Ob C Ob D ii ) x, y Ob C için C ( x, y) D(x, y) iii) C nin morfizmalarının bileşke işlemi D nin ki ile aynı ise bu durumda 9

19 C, D,nin alt kategorisidir denir [9]. C, D,nin alt kategorisi ve x, y Ob C için C ( x, y) D(x, y) ise C ye D nin dolu alt kategorisi, ObC = Ob D ise C ye D nin geniş alt kategorisi denir [2,7]. Tanımını vermiş olduğumuz kategorilere aşağıdaki örnekler tanımların anlaşılması için verilebilir. Örnek : Her kategori kendisinin dolu bir alt kategorisidir [2]. Çözüm için her kategori kendisinin bir alt kategorisi ise bu kategorinin nesnelerinin kümesi ve morfizmlerinin kümesi her zaman için mevcuttur. Aynı zamanda birebir olduklarından alt kategori şartları sağlanır. Bu durumda her kategori kendisinin dolu alt kategorisidir. Örnek : Sonlu olan kümelerin kategorisi Set kategorisinin dolu bir alt kategorisidir [2]. Örnek : Abel grupların kategorisi, Grup kategorisinin dolu bir alt kategorisidir [2]. Örneklerle tanıttığımız Set kategorisi için aşağıdaki önemli özellikler verilebilir. Önerme : Kümelerin Set kategorisinde bir a: A B morfizmi için aşağıdaki durumlar birbirine denktir. 1. a bire-bir dir. (Yani a(x) = a(y) ise X = Y dir.) 2. a soldan sadeleşebilirdir. (Yani a b = a c b = c dir.) [6]. İspat : Gerçekten ; 1 2 ) Kabul edelim ki a birebir, b, c: C A ve a b = a c olsun. Bu durumda X C için, (a b)(x) = (a c)(x) a b(x) = a(c(x)) 10

20 olur ve a bire-bir olduğundan b(x) = c(x) dir. X C için ve b, c: C A tanımlandığından b = c bulunur. 2 1) Kabul edelim ki a soldan sadeleşebilir ve bire-birlik şartının hipotez kısmı olan a(x) = a(y) ve C = {α} olsun. b(α) = X ve c(α) = Y olacak şekilde b, c: C A dönüşümleri tanımlansın. Bu takdirde a(x) = a(y) eşitliğinde X ve Y yerine yazılırsa a b(α) = a c(α) a b = a c b = c olduğundan X = b(α) = c(α) = Y bulunur [6]. 11

21 2.1.1 Kategori örnekleri Şimdi tanımı verilen ve kategori tanımına bağlı olarak çeşitli özellikleri yukarıda sunulan kategori örneklerini inceleyelim. Kategori kavramının net anlaşılması açısından aşağıda verilen örnekler genellikle kategori üzerine yayımlanan kitaplarda ve makalelerde verilen temel örneklerdir. Örnek : Kategorinin nesneleri kümeler ve morfizmleri de kümeler arasındaki fonksiyonlar olmak üzere tüm kümelerin sınıfı bir kategori oluşturur. Bu kategoriye kümeler kategorisi denir ve Set ile gösterilir. Bu yapının bir kategori oluşturduğu şu şekilde gösterilebilir. A, B kümeleri için C (A,B) sınıfı A dan B ye tüm fonksiyonların sınıfıdır. Burada kısmi çarpma işlemi ise fonksiyonların bileşkesi olarak tanımlanır. Her bir A kümesi için birim morfizm I A : A A birim fonksiyondur. O halde tüm kümelerin sınıfı bir kategori oluşturur [2]. Örnek : Topolojik uzayların sınıfı bir kategori oluşturur. Bu kategorinin nesneleri topolojik uzaylar, morfizmleri topolojik uzaylar arasındaki sürekli fonksiyonlar ve kısmi çarpma işlemi ise fonksiyonların bileşkesidir. Sürekli fonksiyonların bileşkeleri de sürekli olduğundan böyle bir kısmi işlem tanımlıdır. Bu kategori kısaca Top ile gösterilir [2]. Örnek : Nesneleri gruplar, morfizmleri grup homomorfizmleri ve kısmi işlem ise grup homomorfizmlerinin bileşkesi olarak alındığında bir kategori elde edilir. Bu kategori Grup olarak adlandırılır. Benzer olarak halkalar ve halka homomorfizmleri de bir kategori oluşturur. Bu kategori de Ring olarak adlandırılır [2]. Örnek : Topolojik grupların kategorisini oluşturmak için nesneler topolojik gruplar ve morfizmler ise sürekli grup homomorfizmleri olarak alınır. Bu şekilde elde edilen topolojik grupların kategorisi TopGrup olarak adlandırılır [2]. 12

22 2.2 Epik ve Monik Yukarıda tanımları, özellikleri ve örnekleri verilen kategori tanımının sıkça kullanılan ve verilmesi kaçınılmaz olan bazı özellikleri aşağıda verilmektedir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgiler [6] ve [8] de bulunabilir. Tanım (Monik) : C bir kategori olsun. Eğer C kategorisinde bir a : A B morfizmi soldan kısaltılabilir ise a ya monik denir. Set kategorisinde bir morfizmin monik olması için gerek ve yeter şart morfizmin birebir olmasıdır [6,8]. Yukarıda ispatlanan Önerme in ( 1 2 ) ispatından bir kategoride her bir morfizmin monik olduğu gösterilmiştir. Bu verilen önermenin tersinin doğru olmadığına aşağıdaki örnek verilebilir. Örnek : g G ve her pozitif n-tamsayısı için g ng olacak şekilde g G varsa G abel grubuna bölünebilirdir denir. Daha sade bir şekilde ifade etmek gerekirse nesneler olarak bölünebilir abel grupları ve morfizmler olarak da grup morfizmleri alınırsa BölAb kategorisi oluşturulabilir. Dolayısıyla Q ve Q Z nin ikisi de BölAb kategorisinde nesnelerdir. Bu durum matematiksel olarak ifade edilirse p p n( ) q n. q biçiminde gösterilir. Yine p q + Z = n + ( p nq + Z) eşitliğinden de görülebilir. Şimdi; φ: Q Q Z q φ(q) = q + Z 13

23 ile tanımlanan doğal morfizmini göz önüne alalım. Bu morfizm bire-bir değildir, fakat moniktir. Gerçekten nin bire-bir olmadığı açıktır. Monik olduğunu göstermek için kabul edelim ki; f, g: A Q f g olmak üzere BölAb kategorisinde morfizmler olsun. Bu takdirde f ( a) g( a) r 0 ve s 1 s olacak şekilde a A vardır. A bölünebilir olduğundan a = rb olacak şekilde bir b A bulunabilir. Öyleyse; r f ( b) g( b) r. f ( b) r. g( b) f ( rb) g( rb) f ( a) g( a) r s olur ve böylece 1 f ( b) g( b) s elde edilir. Bu da ( f ( b)) ( g( b)) olduğunu verir. Böylece; f g olur. Bu da nin soldan kısaltılabilir olduğunu verir. Dolayısıyla moniktir [6]. 14

24 Tanım (Epik) : C bir kategori olmak üzere C kategorisinde bir a : A B morfizmi sağdan kısaltılabilirse, yani; b a c a b c ise a ya epik morfizmler denir. Epik morfizmlerin özelliklerini yansıtan önerme ve örnekler aşağıdaki gibi verilebilir [6,8]. Önerme : Set kategorisindeki morfizmlerin epik olması için gerek ve yeter şart örten dönüşümler olmasıdır [6]. İspat : Bunu göstermek için kabul edelim ki a: A B sağdan kısaltılabilir olsun. Burada ; b, c : B 0,1 olmak üzere X, X Im a b( X ) 0, X Im a, X, X Im a c( X ) 1, X Im a verilirse y A için b(a(y))=a(y)=c(a(y)) dir. Buradan; b a c a elde edilir. Hipotezden b=c dir. Eğer ImA B ise bu durumda X B ve X ImA olacak şekilde mevcuttur. 15

25 Böylelikle bir X elemanı için 0=b(X)=c(X)=1 elde edilir ki bu bir çelişkidir. O halde Ima=B dir ve a örtendir. Tersine kabul edelim ki a : A B örten olsun ve b a = c a olacak şekilde b, c : B C morfizmleri verilsin. Y B ise bazı X A lar için a örten olduğundan Y = a(x) biçiminde ifade edilir. Buradan b( Y ) b( a( X )) c( a( X )) c( Y ) bulunur. Sonuç olarak b=c elde edilir ki bu da a nın sağdan kısaltılabilr olduğunu gösterir. O halde Set kategorisinde epik morfizmler örtendir [6]. Örnek : Ring kategorisindeki i: Z Q dönüşümü ele alınsın. Bu morfizm örten değildir, ancak epiktir. 16

26 Gerçekten de i dönüşümünün örten olmadığı açıktır. Şöyle ki z Z için i(z) = q olacak şekilde q Q yoktur. Bu yüzden örten değildir. Şimdi ise i' nin epik olduğunu gösterelim. Kabul edelim ki b, c: Q A morfizmleri Ring kategorisinde b i = c i eşitliğini sağlayan morfizmler olsunlar. Bu takdirde her n-tamsayısı için b(n) = c(n) elde edilir. Q için b m n = b(m. n. 1) = b(m). b(n ). b(1) = c(m). b(n ). c(1) = c(m). b(n ). c(n). c(n ) = c(m). b(n ). b(n). c(n ) = c(m). b(1). c(n ) = c(m). c(1). c(n ) = c( ) olur. Buradan b = c elde edilir. Böylece i dönüşümü sağdan kısaltılabilirdir ve dolayısıyla epiktir [6]. Bu tanımlama ve örnekler ışığı altında epik ve monik morfizmler için aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir [6]. 17

27 SONUÇ: 1. a ve b monik olmak üzere a b de moniktir. Gerçekten de ; a b c a b d b c b d c d 2. a ve b epik olmak üzere a b de epiktir. Gerçekten de ; c a b d a b c a d a c d 3. a b monik olmak üzere b moniktir. Gerçekten de ; b c b d a b c a b d c d 4. a b epik olmak üzere a epiktir. Gerçekten de ; c a d a c a b d a b c d [6] 2.3 Özel Nesneler ve Morfizmler Tanım 2.3.1: Bir C kategorisinde f : A B morfizmi verilsin. Eğer bu f morfizmi soldan kısaltma özelliğine sahipse yani f g = f h olacak şekildeki g ve h morfizmleri için g = h olacak şekilde bulunabilirse f morfizmine bir monomorfizm denir [2]. Tanım 2.3.2: Bir C kategorisinde f : A B morfizmi verilsin. Eğer bu f morfizmi sağdan kısaltma özelliğine sahipse yani g f = h f olacak şekildeki g ve h morfizmleri için g = h bulunabilirse f morfizmine bir epimorfizm denir [2]. 18

28 Tanım 2.3.3: C bir kategori ve f : A B de bu kategoride bir morfizm olsun. Eğer g f = 1 olacak şekilde bir g : B A morfizmi varsa f ye bir kesit denir. Eğer f g = 1 olacak şekilde bir g : B A morfizmi varsa f ye bir dual kesit denir [2]. Tanım 2.3.4: Monomorfizm ve epimorfizm olan bir morfizme bimorfizm, kesit ve dual kesit olan bir morfizme ise izomorfizm denir. Eğer f : A B dönüşümü bir izomorfizm ise A ve B nesnelerine izomorf denir [2]. Tanım 2.3.5: Bir C kategorisinde A Ob( C) nesnesi verilsin. Eğer her bir X Ob( C) nesnesi için Mor (A, X) bir tek morfizme sahipse A Ob( C) nesnesine bir kaynak dönüşümü denir. Benzer olarak her bir X Ob( C) nesnesi için Mor (X, A) bir tek morfizme sahipse A Ob( C) nesnesine bir hedef dönüşümü denir [2]. 2.4 Funktorlar Her kategoride, nesneler arasındaki dönüşümlere karşılık gelen morfizmlerin olduğu bilinmektedir. Örneğin kümeler arasında fonksiyonlar, topolojik uzaylar arasında sürekli fonksiyonlar, gruplar arasında grup homomorfizmleri vardır. Benzer olarak kategoriler arasında da dönüşümlerin olması kaçınılmazdır. Bu dönüşümlere literatürde funktor denir ve çeşitli özellikleri mevcuttur. Bu özellikler ve tanımlamalar aşağıdaki gibi verilebilir. Tanım 2.4.1: C ve D iki kategori olmak üzere C nin her bir A nesnesini D nin bir F(A) nesnesine, C nin her bir f : A B morfizmini ise D deki bir F( f ) : F( A) F( B) morfizmine dönüştüren ve aşağıdaki şartları sağlayan bir F dönüşümüne C den D ye bir funktor denir ve F : C D biçiminde gösterilir. i) C kategorisinde g f bileşkesi tanımlı olacak şekildeki f ve g morfizmleri için F( g f ) F( g) F( f ) dir. ii) A Ob( C) için F(1 A )=1 F(A) dır [2,6]. 19

29 Tanım : C, D kategorisinin alt kategorisi, X C için ix = X ve C kategorisinin her morfizmi için de ia = a biçiminde ise i: C D bir funktordur. Bu funktora dahil etme funktoru denir [6]. Tanım : F: Grp Grp funktoruna türemiş grup funktoru denir. F: Grp Abel funktoruna ise abel funktoru adı verilir [6]. Tanım : F: A A A şeklinde tanımlı funktora bifunktor, F: A A A A şeklinde tanımlı funktora trifunktor,ve F: A A A A A n 4 şeklinde tanımlı funktora ise multifunktor denir [6]. Tanım : F: A B funktoru için G F = 1 ve F G = 1 olacak şekilde G: B A funktoru bulunabiliyor ise F funktoruna izomorfizm denir [6]. Tanım : Eğer F: A B izomorfizm ise A ve B kategorilerine izomorfik kategoriler denir [6]. Özelliklerini vermiş olduğumuz funktor tanımını daha açıklayıcı yapmak için aşağıdaki örnekler verilebilir. Bu örnekler funktor kavramının başka özelliklerini veren örnekler olacaktır. Örnek : C ve D kategorileri ve bir B Ob( D) nesnesi verilsin. A Ob( C) için F(A)=B ve her bir f morfizmi için F(f)=1 B alınıp F : C D funktoru elde edilir. Bu funktora sabit funktor adı verilir [2,6]. 20

30 Örnek : C bir kategori olsun. A Ob( C) nesnesini A ya ve her bir f : A B morfizmini ise kendisine dönüştüren F : C C funktoru vardır. Bu funktora birim funktor adı verilir ve IC : C C şeklinde gösterilir [2,6]. 2.5 Grupoidler Tanım 2.5.1: G bir kategori olmak üzere nesnelerin kümesi Ob(G) ve morfizimlerinin kümesi Mor(G) den, kaynak ve hedef dönüşümleri ;, : Mor(G) Ob(G) olmak üzere nesne dönüşümü ; : Ob(G) Mor(G) x ( x) Ix ters dönüşüm ; i : Mor(G) Mor(G) ve a i(a) = a Mor( G) α β Mor(G) = {(a, b) Mor(G) Mor(G): α(b) = β(a)} üzerinde tanımlı bu dönüşümler aşağıdaki aksiyomları sağlaması durumunda bir grupoid olarak adlandırılır. G 1 ) ( a, b) Mor( G) α β Mor(G) için ( b a) ( a) ve ( b a) ( b) G 2 ) a, b, c Mor( G) öyle ki, ( c) ( b) ve ( b) ( a) için, G 3 ) x Ob( G) için ( I ) x ( I ), x c ( b a) ( c b) a x 21

31 G 4 ) a Mor( G) için a I ( ) a ve I ( ) a a, a a G 5 ) Her bir a Mor( G) 1 1 bir çift taraflı a tersine sahiptir öyle ki ( a) ( a ), ( a) ( a ) ve a a I ile a a I sağlanır. [2,6,9] ( a) ( a) Tanım 2.5.2: G bir grupoid ve H G olsun. Aşağıdaki şartları sağlayan H ye G nin bir altgrupoid i denir. N 1 ) ve sırasıyla G grupoidinin kaynak ve hedef dönüşümleri olmak üzere ( H ) Ob( H ) ve ( H ) Ob( H) N 2 ) x Ob( H) için 1 x H N 3 ) H kısmi çarpım altında kapalıdır. [6,9] Tanım 2.5.3: H, G nin bir altgrupoidi olsun. Eğer Ob(H)=Ob(G) ise H grupoidine G grupoidinin geniş (wide) altgrupoidi denir. Eğer X, Y Ob( H) için, Mor ( X, Y) Mor ( X, Y) H G ise H grupoidine G grupoidinin tam(full) altgrupoidi denir. Eğer H geniş altgrupoid ve X, Y Ob( H), Mor ( X, X ) ve g Mor ( X, Y) için, H G 1 g g Mor Y Y H (, ) ise H grupoidine G grupoidinin normal altgrupoidi denir [6,9]. 22

32 Tanım 2.5.4: G ve H iki grupoid olsun. G grupoidinin her bir X nesnesini H grupoidinin bir f(x) nesnesine ve a Mor ( X, Y) elemanını f ( a) Mor ( f ( X ), f ( Y)) elemanına dönüştüren bir H G f : G H morfizmine G grupoidinden H grupoidine bir grupoid morfizmi denir. Eğer I X MorG ( X ), X MorG de özdeş morfizm ise f ( I X ) I f ( X ) ' de f ( X ) H da özdeş morfizm olarak adlandırılır [6] Grupoidlerin özellikleri Bu bölümde groupoidlerin bazı özellikleri incelenecektir. Toplamsal notasyon kullanılacak olursa; -a : G groupoidinin a morfizmasının tersini göstersin. Böylece a b = a + ( b) olarak yazabilir ve ayrıca a b c hem (a b) c olarak hem de a (c + b) olarak ifade edilebilir [7,9]. Tanım : Sadece tek nesneden oluşan grupoidler gruptur. G(x) e G nin nesne grubu adı verilir [7,9]. Tanım : G bir grupoid olsun. X, Y Ob(G) için G(x, y) bağlantılıdır denir [7,9]. ise G Teorem : G bir grupoid x, y, x, y ObG ve G bağlantılı grupoid olsun. Bu durumda φ: G(x, y) G(x, y ) eşlemesi vardır. Eğer x = y ve x = y seçilirse φ bir grup izomorfizmi olacak şekilde bulunabilir. 23

33 İspat : G bağlantılı olduğundan G(x, x ) ve G(y, y ) olduğundan a: x x, b: y y seçebiliriz. x φc y a b x c y φ: G(x, y) G(x, y ), φ(c) = b + c a ψ: G(x, y ) G(x, y), ψ(d) = b + d + a olarak tanımlayalım. Bu durumda (φψ)(c) = φ(b + c a) = b + b + c a + a = c φψ = 1 G(, ) ψφ = 1 G(, ) olur. Böylece φ eşleme olur. Eğer x=y ve x = y ise a=b seçebiliriz. Böylece φ(c) = a + c a olur. x ObG ; c, c G(x, x) için, φc + φc = a + c a + a + c a = a + c + c a = φ(c + c ) Böylece φ grup homomorfizması olur ve φ birebir eşleme olduğundan φ grup izomorfizmasıdır. Böylece bağlantılı grupoidlerin nesne grupları izomorftur ve bu izomorfizm; 24

34 a : G(x) G(x ) c a + c a olarak yazılır. Eğer x = x ise a, G(x) in iç otomorfizması olur [7,9]. Teorem : x ve x, G nin aynı bileşenine ait nesneleri olsun. Bu durumda a, b x x için a = b : G(x) G(x ) olması için gerek ve yeter şart G(x) in abelyen olmasıdır. İspat : ) (( b + a) )(c) = ( b + a) + c ( b + a) = b + a + c a + b = ( b) (a (c))( b + a) = ( b) a = b a İddia : ( b) = b b ( b) = (b b) = 0 ( b) b = ( b + b) = 0 ( b) = b olur. c: x x ise bu durumda (b ) (b + c) = (b ) (b c ) = ((b ) b )c = c olduğundan G(x) in her iç otomorfizması b a formundadır [7,9]. İddia : Bir grubun her iç otomorfizmasının aşikar izomorfizma olması için gerek ve yeter koşul grubun abelyen olmasıdır. İspat : G bir grup olsun. g G için φ: G G φ(x) = gxg olsun. ) φ iç otomorfizması aşikar olsun. Bu durumda x G için gxg = x olur. gxg = x gx = xg olup, x, g G için sağlandığından, G abelyendir. ) Açıktır. 25

35 a, b x x için b a = 1 G (x) olduğundan G(x) abelyendir. ) G(x) abelyen olsun. Bu durumda bir önceki iddiadan G(x) in iç otomorfizmaları aşikardır. G(x) in iç otomorfizmaları (b a ) formunda olduğundan, b a = 1 G (x) olur. Böylece a = b olur [7,9] Grupoid örnekleri Örnek : Her grup grupoid yapılabilir [9]. Kabul edelim ki G bir grup olsun. C nin tek nesnesi, C(, ) G ve işlem grup işlemidir. G bir grup olduğundan birleşme ve birim eleman özelliğini sağlar. Dolayısıyla C bir kategoridir. C nin her morfizması izomorfizma olduğundan (yani G nin elemanlarının tersi olduğundan) C bir grupoiddir. Örnek : Bir X kümesi kendi üzerinde bir grupoid olarak düşünülebilir. Burada I X ve her elemanı birim dönüşümdür. Bütün elemanları birim olan bu tür grupoidlere boş (null) grupoid denir. x X için sadece bir 1 X dönüşümü vardır. Bu dönüşümlerin bileşkesi de 1X 1 X 1X olacağından başka bir işlemi de yoktur [6]. Örnek : X bir küme ve K bir grup olsun. X K X yapısı X kümesi üzerinde aşağıdaki gibi bir grupoid oluşturur: Kaynak ve hedef dönüşümleri 26

36 ( x, g, y) x ( x, g, y) y Ters dönüşüm i x g y x g y y g x 1 1 (,, ) (,, ) (,, ) Nesne dönüşümü ( x, g, y) ( x,1, y) ve kısmi çarpım işlemi ( z, h, y)( y, g, x) ( z, hg, x) şeklindedir. Dolayısıyla ( X K X, X,,, i,, m) bir grupoid olur. Bu grupoide aşikâr grupoid denir [6]. Örnek : X bir küme olsun. O halde X nesne kümesi ve X X morfizm kümesi olacak şekilde bir grupoid vardır. Burada (y, x) ikilisi x y morfizmini göstermektedir. Kısmi çarpım işlemi ( z, y)( y, x) ( z, x) olarak verilir. Çok basit ve sıradan görünmesine karşın bu grupoidin uygulamada kilit bir rolü vardır. Bunun bir nedeni, eğer G, X X in bir altgrupoidi ve X üzerinde tam ise o zaman G, X üzerinde bir denklik bağıntısıdır. Bu da x X,( x, x) X X için ( x, y) G ise ( y, x) G ve ( z, y),( y, x) G ise ( z, x) G demektir [6]. 27

37 Örnek : Topolojik uzaylar ve bu uzaylar arasındaki homeomorfizmler kategorisi bir grupoid oluşturur. Gerçekten, morfizmlerin kümesi topolojik uzaylar arası homeomorfizmler, yani; Mor ( G ) f f : X Y homeomorfizmler, X, Y topolojik uzaylar ve nesnelerin kümesi Ob ( G ) X X bir topolojik uzay olmak üzere, f Mor( G ), f : X Y için kaynak ve hedef dönüşümleri ( f ) X ve ( f ) Y, ters dönüşüm i : Mor( G) Mor(G) f 1 f, nesne dönüşümü : X Mor( G) X ( X ) I X ve kısmi çarpım işlemi Mor( G) α β Mor(G) = {(f, g) Mor(G) Mor(G): β(f) = α(g)} olmak üzere m : Mor( G) Mor(G) Mor(G) ( f, g) g f 28

38 ile tanımlıdır. Böylece ( Mor( G), Ob(G ),,, i,, m) bir grupoid oluşturur [6]. Örnek : X bir küme olmak üzere R X X denklik bağıntısı X üzerinde bir grupoiddir. Burada morfizmlerin kümesi Mor( R) R ( x, y) x, y X Ob(R)=X olmak üzere hedef ve kaynak dönüşümleri sırasıyla ve nesneler kümesi : R X ( x, y) ( x, y) x : R X ( x, y) ( x, y) y, ters dönüşüm i : R R 1 ( x, y) ( x, y) ( y, x), nesne dönüşümü e : X x R I x, ve kısmi çarpım işlemi m : R R R ( x, y),( y, z) ( x, z) şeklindedir. Böylece (Mor(R), Ob(R), α, β, i, e, m) bir grupoid oluşturur [6]. 29

39 2.6 Homotopi Tanım : F(x, 0) = f (x), F(x, 1) = f (x) x X şartları ile birlikte F : X I Y sürekli dönüşümüne homotopi denir. Burada X, Y uzaylar olmak üzere f, f X Y sürekli dönüşümlerdir ve f, f e homotopiktir denir [10-12]. İki matematiksel nesnenin homotopik olması, birinin diğeri üzerine sürekli olarak deforme edilebilmesi ile aynı anlamdadır. Örneğin gerçel sayı doğrusu, tek bir noktaya homotopiktir. Ancak çember, tek bir nokta uzayına homotopik değildir [10-12]. Tanım : Nesneleri X topolojik uzayları, Hom kümeleri Hom(X,Y) = [X,Y] ve birleşimleri [g] [ f ] = [g f ] biçimindeki bölüm kategorisi homotopi kategorisi olarak adlandırılır ve htop ile ifade edilir [10-12]. Örnek : n 1 icin X = Y = R olsun. x R için f(x) = x ve g(x) = 0 fonksiyonları için H(x, t) = (1 t)x ile tanımlı H R I R tanımlı fonksiyonu f ve g fonksiyonları arasında homotopi fonksiyonudur ve f g dir [10-12]. Tanım : Nesneleri topolojik uzaylar, morfizmleri homotopi sınıfları ve kısmi çarpım işlemide homotopi sınıfları arasında tanımlı * işleminden oluşan kategoriye homotopiler kategorisi denir [10-12]. Tanım : f: X Y fonksiyonu sabit bir fonksiyona homotopik ise f ye null homotopik fonksiyon denir [10-12]. Tanım : (Relatif homotopi) A X, f X Y ve g X Y sürekli fonksiyonlar olsunlar. Eğer a A için f ve g arasında t I dan bağımsız F (a, t) homotopisi mevcutsa f ve g fonksiyonlarına A ya göre homotopiktirler denir. Diğer bir deyişle a A ve t I için F (a, t) = f (a) = g(a) olacak şekildeki F homotopisine A ya göre homotopi denir. Bu homotopi f g(rela) veya F: f g(rela) biçiminde gösterilir. 30

40 F: f g(rela) ise x X için F (x, 0) = f (x) ve F (x, 1) = g(x) olup x A, t I için F(x, t) = f(x ) = g(x ) elde edilir. Eğer A = ise A ya göre homotopiye null homotopi denir [10-12]. Homotopi denkliği İki sürekli fonksiyonun homotopik iken denk oluğunu düşünecek isek, homeomorfizm tanımını değiştirmemiz gerekir = işareti yerine homotopiyi koymalıyız. Bu bizi aşağıdaki homotopi denkliği kavramına götürür: Tanım : X ve Y iki topolojik uzay olsun. Eğer g f I : X X ve f g I : Y Y olacak şekilde f X Y ve g Y X sürekli fonksiyonları mevcutsa, X ve Y uzaylarına aynı homotopi tipindendir ya da homotopik olarak denktir denir. f ile g fonksiyonlarına ise homotopi denklikleri denir. Yazarken homotopi denkliği kavramından ziyade iki uzayın homotopik olması kavramı daha yaygındır [10-12]. Örnek : S tek bir nokta içeren bir uzay ise S ve R homotopi denktir. Bunu görmek için f: R S sabit bir fonksiyon (f i nasıl tanımladığımıza dair herhangi bir seçim yok) ve g: S R fonksiyonu, S deki tek noktayı R de 0 a götüren bir fonksiyon olsun. g f: R R, 0 a göre sabit fonksiyon iken, f g: S S birim fonksiyondur. R R tüm fonksiyonlar homotopik olduğundan g f birime homotopiktir Homotopi örnekleri Örnek : (x, y) S için f: S R (x, y) (x, y) doğal içine (inclusion) fonksiyon ve 31

41 g: S R (x, y) (0,0) sabit fonksiyon olmak üzere F: S I R (I=[0,1]) fonksiyonu F (x, y), t = (1 t)f(x, y) şeklinde tanımlandığında sürekli olur. Ayrıca F (x, y), 0 = (1 0)f(x, y) = f(x, y) ve F (x, y), 1 = (1 1)f(x, y) = (0,0) = g(x, y) olup f ve g homotopiktir [10-12]. Örnek : x içi n f: [0,1] [0,1] birim dönüşüm ve g: [0,1] [0,1] sabit dönüşümü g(x)=0 olacak şekilde verilsin. Böylece F: [0,1] I [0,1] fonksiyonu F(x, t) = (1 t)x şeklinde tanımlandığında, f ile g arasında bir homotopi belirtir [10-12]. Örnek : f, g: R R herhangi iki sürekli fonksiyon olsun. f: R [0,1] R 32

42 fonksiyonu F(x, t) = (1 t)f(x) + tg(x) şeklinde tanımlansın. F, sürekli fonksiyonların bileşkesi olarak yazıldığından süreklidir. Ayrıca F(x, 0) = (1 0)f(x) + 0 = f(x) ve F(x, 1) = 0 + 1g(x) = g(x) olup F, f ve g arasında bir homotopidir [10-12]. Teorem : Homotopi bağıntısı " " bir denklik bağıntısıdır. İspat : " " bağıntısının bir denklik bağıntısı olması için yansıma, simetri ve geçişme özelliğine sahip olduğunu göstermeliyiz. i) " " bağıntısının yansıyan olduğunu göstermek için F(x, 0) = f(x) ve F(x, 1) = f(x) olacak şekilde bir F: X I Y sürekli fonksiyonunun tanımlanması gerekir. Burada F(x, t) = f(x) olacak şekilde tanımlanırsa f f olduğu görülür. ii) bağıntısının simetrik olduğunu göstermek için f g iken g f olduğunu göstermeliyiz. f g olsun. Bu durumda F: X I Y (x, t) F(x, t) sürekli fonksiyonu F(x, 0) = f(x) ve F(x, 1) = g(x) olacak şekilde mevcuttur. Buradan G X I Y (x, t) F(x, 1 t) fonksiyonu da sürekli olup G(x, 1) = F(x, 0) = f(x) ve G(x, 0) = F(x, 1) = g(x) elde edilir. O halde g f dir. iii) f g ve g h olsun. O halde; F: X I Y (x, t) F(x, t) 33

43 sürekli fonksiyonu F(x, 0) = f(x) ve F(x, 1) = g(x) olacak şekilde ve G: X I Y (x, t) G(x, t) sürekli fonksiyonu G(x, 0) = g(x) ve G(x, 1) = h(x) olacak şekilde mevcuttur. F ve G yardımı ile H: X I Y F(x, 2t), 0 t 1/2 (x, t) H(x, t) = G(x, 2t 1), 1 2 t 1 sürekli fonksiyonunu tanımlayabiliriz. Buradan H(x, 0) = F(x, 0) = f(x) ve H(x, 1) = G(x, 1) = h(x) elde edilir. O halde f h dır [10-12]. 34

44 BÖLÜM III ÇAPRAZLANMIŞ MODÜLLER Çaprazlanmış modüller J. H. C. Whithead [13] tarafından tanımlanmıştır. Çaprazlanmış modüller grup teoride, cebirsel kategoride ve homotopi teoride önemli bir yer tutmuştur. Whitehead in bu çalışmasından sonra konu hakkında çok detaylı çalışmalar yapılmış olup bu çalışmalardan bazıları, Yarı-Tamlanmış Çaprazlanmış Modüller [14], Actor Çaprazlanmış Modüller [15-17], Pullback Çaprazlanmış Modüller [6], Induced Çaprazlanmış Modüller [18] olarak sıralanabilir. Daha sonra çaprazlanmış modüller kategorisinin denk kategorileri çalışılmaya başlanmış olup bu denk kategorilerden en önemlisi Cat1-gruplar kategorisidir. Yapılan bu çalışmaların bilgisayar uygulamaları ve denk kategorilerin bilgisayar yardımıyla gösterilmesi de ilk olarak Alp [19] tarafından verilmiştir. Çaprazlanmış modüller için otomorfizm yapısına Brown [20,21] ve Gilbert [15] tarafından farklı bir bakış açısı getirilmiştir. Norrie [17] ise gruplar üzerinde çaprazlanmış modülleri ayrıntılı bir biçimde incelemiştir. Gruplar üzerinde çaprazlanmış modül tanımını ifade ederek, grup teorisinden bildiğimiz normal alt grup, iç otomorfizmler grubu, grup genişlemesi, tensör çarpım gibi kavramlar üzerinde çaprazlanmış modül örneklerini çalışmamıza temel teşkil etmesi açısından burada inceleyeceğiz. D ve G iki grup olsun. G, D üzerinde bir etki ise d üzerindeki g nin sağ etkisi d, sol etkisi ise denir ve d şeklinde tanımlanır. Eğer G D ise bu durumda G kendi kendisini etkiler g = g g g, g, g G şeklinde gösterilir. 35

45 Tanım 3.1 : : D G grup homomorfizmi ve G D D (g, d) g G nin D üzerine etkisi ile birlikte, d, d D ve g G için ÇM1) (g ) = g (d)g ÇM2) d = dd d şartları sağlanıyor ise D ye bir çaprazlanmış modül denir ve (D, G, ) ile gösterilir [22,23]. 3.1 Çaprazlanmış Modül Örnekleri Örnek : G, D grubunun normal alt grubu olmak üzere : G D n n içine (inclusion) homomorfizmi ve D G G (d, g) d = dgd şeklindeki D nin G üzerine etkisi ile birlikte bir çaprazlanmış modül yapısı oluşturur. Gerçekten; ÇM1) d = (dgd ) = (d) (g) (d ) = d (g)d 36

46 ÇM2) = g = gg g şeklinde çaprazlanmış modül aksiyomlarının sağlandığı görülür [22,23]. Örnek 3.1.2: M, bir ZG modül olmak üzere = 1: M G m 1 aşikar (trivial) homomorfizmi ve G M M (g, m) g = gm etki fonksiyonu ile birlikte bir çaprazlanmış modül yapısı oluşturur. Çünkü ÇM1) (g ) = (gm) = 1 = g1g = g (m)g ÇM2) = 1 = 1m = m mm = mm m (M abelyen grup) şeklinde çaprazlanmış modül aksiyomları sağlanır [22,23]. Örnek : K bir grup ve G = {f : f : K K ; f (k ) = kk k } 37

47 kümesi K nın iç otomorfizmlerinin grubu olmak üzere, : K G k f homomorfizmi G K K (f, k ) (f ) = kk k etki fonksiyonu ile birlikte bir çaprazlanmış modül yapısı oluşturur. Gerçekten; ÇM1) ((f ) ) = (kk k ) = (k) (k ) (k ) = f (k ) (k) = f (k )f ÇM2) k = (f ) = kk k şartlarının sağlandığı açıktır [22,23]. Örnek : D ve G iki abelyen grup olsun. D deki G grup etkisi trivial sıfır 0 olmak üzere : D G bir çaprazlanmış modül oluşturur [22,23]. Örnek : X = ( : C G ) ve X = ( : C G ) iki çaprazlanmış modül olsun. Bu durumda X X nin kartezyen çarpımı, C, C, G ve G de trivial etkiye sahipse : C C G G bir çaprazlanmış modül oluşturur. (Çaprazlanmış modüllerin direk çarpımından) [22,23]. Şimdi, herhangi iki çaprazlanmış modül arasındaki morfizm kavramını açıklayalım. 38

48 Tanım 3.2 (Çaprazlanmış Modül Morfizmi) : X = ( : S R) ve çaprazlanmış modül morfizmi X = ( : S R ) iki çaprazlanmış modül olsun. Bu durumda σ, ρ = X X şeklinde bir homomorfizm çiftidir. Burada δ: S S ρ: R R dir. Ve aşağıdaki özellikleri sağlar. S σ S 1) σ(s) = ρ (s), s S R ρ R 2) σ(s ) = σ(s) ( ) X bir çaprazlanmış modül olmak üzere X den X e tüm morfizmlerin kümesine X in endomorfizmlerinin kümesi adı verilir ve End(X) ile gösterilir. Eğer δ ve ρ ile birlikte grup homomorfizmi ise bu durumda δ, ρ çiftine bir izomorfizm denir [22,23]. 3.2 Çaprazlanmış Modüllerin Özellikleri D G herhangi bir çaprazlanmış modül olmak üzere, çaprazlanmış modül kavramının temel bir sonucu olarak aşağıdaki önermeleri verebiliriz. Önerme : : D G d d = g grupların bir çaprazlanmış modülü olsun. 39

49 i) nin çekirdeği, D nin merkezinin bir alt grubudur. ii) D, G nin normal alt grubudur. İspat : i) G nin D üzerine etki fonksiyonu G D D (g, d) g = gd ve Çek = {a D (a) = 1 } Z(D) = {x D y D için, xy = yx} olmak üzere, a Çek, y D için ay = aya a = (a) a ((D, G, ), çaprazlanmış modül) = 1 a (a Çek ) = 1ya = ya olduğundan Çek Z(D) sağlanır. Ayrıca, a, a Çek için (a a ) = (a ) (a ) = (a ) (a ) = 1 olduğunda a a Çek dir. Dolayısıyla Çek < Z(d) elde edilir. ii) (D, G, ) çaprazlanmış modül olduğundan g (d)g = (g ) 40

50 eşitliği geçerlidir ve G nin D üzerine etkisinden dolayı g D dir. Dolayısıyla, g (d)g = (g ) (D) elde edilir [22,23]. Önerme : :D G bir çaprazlanmış modül olsun. D nin komütatörü bir G/ Dmodül yapısına sahiptir. İspat : İlk olarak komütatörünün tanımını hatırlatalım. [D, D] = {dd d (d ) d, d D} kümesi D nin bir normal alt gurubudur. Dolayısıyla D = D/ [D, D] bölüm grubu oluşturulur. Aynı zamanda, abelyan olan bu bölüm grubuna D nin abelyanasyonu denir. İspatı yapabilmek için, önerme deki gibi, D nin D üzerine birim etki yaptığını göstermek yeterlidir. n (D) ve d = n olmak üzere, herhangi d D için, çaprazlanmış modül olduğundan n = = dd d eşitliği geçerlidir. Dolayısıyla n ( ) [D, D] olur veya bu ifadeye denk olarak n ( [, ]) = d [D, D] 41

51 dir. Böylece D, D üzerine birim etki eder [22,23]. 3.3 Actor Çaprazlanmış Modüller Bu bölümde çaprazlanmış modül çeşitlerine kısa bir şekilde bakılacaktır. Bunun nedeni her biri çalışmalarda kullanılan bu kavramların matematiksel temelini burada sunmaktır. Seçilen çaprazlanmış modüller bilinen çaprazlanmış kare kavramını en temel şekilde oluşturduğundan bu bölümde seçilerek konulmuştur. S η W(X) α R α Aut(X) Geometriksel olarak diyagramını verdiğimiz bu çaprazlanmış kareyi oluşturan çaprazlanmış modülleri aşağıdaki gibi adlandırabiliriz. 1) Norrie çaprazlanmış modül (α = R Aut(X)) 2) Lue çaprazlanmış modül (α = η: S Aut(x)) 3) Whitehead çaprazlanmış modül (η: S W(X)) 4) Actor çaprazlanmış modül ( : W(X) Aut(X)) Şimdi adlandırdığımız bu çaprazlanmış modülleri inceleyelim. Tanım : Her bir s S için aşağıdaki gibi tanımlanan η : R S derivasyonu η (x) = (s) s principial derivasyonu olarak adlandırılır [17,24]. Bu nedenle η : R S derivasyonu; 42

52 η (xy) = (η x) (η y) aksiyomunu sağlar. Gerçekten de η (xy) = (η x) (η y) η (x) = t t (η x) = ((t )t ) t t = t (t ) t t = t t = η (xy) dir. η bir derivasyon olduğundan iki derivasyonun birleşme özelliğini sağlar. Yani; (η η )(x) = η (x) (η η )(x) = η (x)η (x)η η (x) = s s t t η {t t = s s t t (η ( t) ) η ( t ) = s s t s s t s s = s s t (t ) st s t tst s = s t t s = (st) (st) = η (x) dir. Buna göre η: S Der(χ) s η dönüşümü bir homomorfizmdir [22,23]. 43

53 Tanım (Norrie Çaprazlanmış Modül) : Aşağıdaki gibi tanımlanan homomorfizm α: R AutX r σ, ρ Inn(X) de αr nin bir görüntüsü olsun. Burada σ, ρ inner otomorfizm olup s S, r, q R için σ (s) = s ρ (q) = r qr şeklinde tanımlanır. (η ) = σ, ρ σ (x) = xη ( x) = s(s ) s = s xs = x ρ (x) = x (η x) = x ((s ) s) = x ((s ) )( s) = ( s )x( s) Buradan da α = Δ : S Aut(X) dir. Burada Norrie çaprazlanmış modülü oluşturmak için gerekli olan etkiyi tanımlayalım. Bunun için Φ AutS ve Ψ AutR olmak üzere Φ, Ψ AutX olup, Φ = Ψ Φ(s ) = (Φs) dir. Böylece R üzerinde Aut(X) in bir etkisi aşağıdaki gibi tanımlanır [17]. 44

54 r, = Ψr Teorem : Yukarıda tanımlanan etki ile birlikte bir grup homomorfizmi α: R AutX r σ, ρ mevcut olup α: R AutX homomorfizmi bir çapraz modül oluşturur. İspat : Çaprazlanmış modül olması için çaprazlanmış modül aksiyomlarından ÇM1) ve ÇM2) sağlanmalıdır. ÇM1) α(r, )=(Φ, Ψ )(αr)(φ, Ψ) olmalıdır. Bu nedenle göstermeliyiz ki (Φ, Ψ )(σ, ρ )(Φ, Ψ) = (Φ σ Φ, Ψ ρ Ψ ) α r, = α(ψr) = (σ, ρ ) ρ (q) = (Ψr) q(ψr) δ (s) = s (Ψ ρ Ψ )(q) = Ψ(r (Ψ q)r) = (Ψ r) q(ψ r) (Φ σ Φ )(s) = Φ σ (Φ s) ÇM2) q = q = r qr = Φ((Φ s) ) = (Φ(Φ s)) = s Bu çaprazlanmış modül Norrie çaprazlanmış modül olarak adlandırılır ve 45

55 N(X) = (α: R AutX) şeklinde gösterilir [22,23]. Tanım (Lue Çaprazlanmış Modül) : Bir grup homomorfizmi α : S AutX s σ, ρ ve S üzerindeki AutX etkisi s, = Φs şeklinde tanımlansın. Bu durumda L(x) = (α = η: S AutX) bir çaprazlanmış modüldür [14,24]. Tanım (Whitehead Çaprazlanmış Modül) : S üzerinde W(X) etkisi aşağıdaki şekilde tanımlansın. s = s = s, = σ s = s(x s) Bu durumda ε(x) = (η: S W(X)) dönüşümü yukarıda tanımlanan etki ile birlikte Whitehead çaprazlanmış modülünü oluşturur [25]. 46

56 BÖLÜM IV ÇAPRAZLANMIŞ MODÜLLER VE GRUPOİDLERİN OTOMORFİZMLERİ VE HOMOTOPİLERİ Bu bölümdeki çalışma grupoidlerin homotopileri ve otomorfizmlerini içerdiğinden burada çalışma [9] ten aynen alınmıştır. 4.1 Grupoidlerin Otomorfizmleri Bir C kategorisinin otomorfizması, α: C C izomorfizma olan funktordur. Bağlı nesneler kümesi U = {u, u, u } olan α : u u : 2 p n olmak üzere C bağlı bir grupoid olsun. Eğer C, u deki bir nesne grubu ise C nin bir otomorfizması aşağıdaki verilenlerin seçilmesiyle elde edilir. k AutC β : u u : 2 p n, α ile yer değiştirerek, π Symm(U), U daki nesneleri yer değiştirerek, Böylelikle şeklinde elde edilir [9]. C nin toplam olarak var olan otomorfizmleri n! Aut C C Tanım (Standart Bağlı Grupoidlerin Otomorfizmleri ) C = C I grupoidinin standart durumunu inceleyelim. Eğer C, X C = {c,, c } üreteçleri tarafından üretilirse her bir p nesnesi için C yi üreten küme X = {(p, c, p): c X C } {(p, c, q): q p} dir. Kalan dönüşümlerin bileşenleri c = c, c,, c C, c X C, (q, c, r) = (p, e, q) (p, c, p)(p, e, r) iken (p, c, p) = (p, c, p), (p, c, p) (p, c, p) dir. C nin bir otomorfizması X lerden birindeki dönüşümlerin görüntüleri verilerek özelleştirilecektir. A = Aut(C) grubu tarafından üretilen 3 çeşit otomorfizm kümesi vardır. 47

57 1) S simetrik grubundaki bir π permütasyonu için a otomorfzması a (q, c, r) = (π, c, π ) biçiminde tanımlanır. 2) C nin bir k otomorfizmasını p nesnelerindeki adımlara uygulayarak C nin verilen bir a otomorfizmasındaki elde etmek için üreteçler aşağıdaki biçimde tanımlanabilir. a (p, c, p) = (p, k, p), a (p, e, q) = (p, e, q). Buradan a (q, c, r) = (q, k, r) elde edilir. Ve böylece eş zamanlı bir şekilde tüm hom-setlere k uygulanabilir. 3) (q, c, r), = (q, cc, r) etkisi ile birlikte C nin bir temsili C(q, r) hom-seti verir. Her bir 1 p n için C C alalım. C nin nesnelerini elde etmede bir a otomorfizmasını n boyutlu c = (c, c,, c ) belirler. Burada a (q, c, r) = (q, c cc, r) dir. Vertex gruplarda bu a C(q) = (C(q)) C konjugasyonunu verir. Şimdi X = {a : π S } {a : k AutC} {a : C C } kümelerinin bileşkelerini incelersek AutC için açık bir formu bir yarı çarpımın bölümüdür. Sağ etkinin kullanımıyla a b çarpımını b a birleşim dönüşümü şeklinde kullanabiliriz. C de hem S hem de AutC nin etkileri c = πc = (c,, c ),c = kc = (k,, k ) olacak şekilde vardır ve bu etkiler değişmeli olup, C üzerinde S AutC nin bir etkisini vermektedir. C yi c C : c = e alt kümesi biçiminde tanımlarsak çarpma işlemi altında C, C de kapalıdır. Burada a = a a ve c c = (c c,, c c ) C (4.1) dir [9]. Önerme : C = C I nin otomorfizm grubu AutC ((S AutC) C )/K (C) dir. Burada K (C) = {((( ), c), (c,, c )) c C} C, ve ( ) birim permütasyonudur. 48

58 İspat : θ : (S AutC) C AutC, ((π, κ), c) a a a dönüşümünü tanımlayalım. X da ki otomorfizmlerinin ikililerinin aşağıdaki gibi elde edildiğini göstermek basittir. Burada π, ξ S, κ, λ AutC ve c, d C dir. (a a )(q, c, r) = a (q, c, r) = ((π ξ)q, c, (π ξ)r), (a a )(q, c, r) = a (q, c, r) = (q, (κ λ)c, r), (a a )(q, c, r) = a (q, c, r) = (q, c d c(c d ), r), (a a )(q, c, r) = (a a )(q, c, r) = (πq, κc, πr), (a a )(q, c, r) = (a a )(q, c, r) = (πq, c cc, πr), (a a )(q, c, r) = (a a )(q, c, r) = (q, κ(c cc ), r). ve (a a a ) (a a a ) = a a a ( ) (4.2) dir. Bu yarı direk çarpım kuralı (π, κ), c (ξ, λ), d = ((πξ, κλ), c (, ) d) yi verir. Burada a a a (1, c, 1) (π1, c, π1), (1, e, j) (π1, c c, πj) ifadesi θ C ((π, κ), c) birim otomorfizminin π birim permütasyonudur. 2 j n için c = c dir. Böylece c = (c, c,, c ) dir c C için κc = c cc dir. Böylece κ = c dır. şartlarını sağladığını gösterir. Böylece kerθ C özelleştirilmiş K (C) grubudur. Açıktır ki, a tarafından üretilen A grubu, S ile izomorfiktir. a tarafından üretilen A grubu AutC ye izomorfiktir. Ve a tarafından üretilen A grubu C e izomorfiktir. Burada sırasıyla A A ve A A tarafından üretilen AutC nin alt gruplarını A,, A, olarak tanımlarız. A ve A nin birleşimi olan A A ye izomorfiktir. 49

59 Bu önermenin ispatı A, (S C )/Z(C) ve A, (AutC C )/{( c, (c,, c )) c C} olduğunu göstermek içinde kullanılabilir. Burada Z = Z(C), Z(C) = {(( ), (z,, z) z Z} ve C nin merkezidir. ((π, κ), (0, c, c,, c )) elementlerinin K (C) nin kosetleri ise bir transversal (çapraz) oluşturduğu için bir f = (f, f ): C C otomorfizminin nesnelerin f permütasyonu f (1, c, 1) = (f 1, κ c, f 1) olması için C nesne grubunun bir κ otomorfizmi c (e, c,,, c, ) için f (1, e, q) = (f 1, c,, f q) görüntüleri verilerek özelleştirilebilir olduğunu gözlemleyelim. f için uygun bir standart form f = a a a dir. Burada f (q, c, r) = (f q, c, κ c c,, f r) dir. Önerme ve eşitlik (4.1) deki formüller iki standart formun birleşimini, a a a a a a = a (, ) a, ( )( ) a gibi bir standart formda yazmayı mümkün kılar. Bir sonraki grupoid tipi bağlı bir C grupoidinin m kopyasının D ayrık bir birleşimidir. Bileşenleri değişmemiş olan D nin bir otomorfizmi herbir bileşen için bir otomorfizm seçerek elde edilir ve bu otomorfizm (AutC) ye izomorfik bir grup oluşturur. D nin otomorfizm grubu (f,, f ) = (f,, f ( )) etkisi ile S AutC izomorfik grupların ayrık birleşimi olan halka(wreath) çarpımıdır [9]. Tanım (Grupoidlerde Konjugasyonlar) : Bir C grubunun her bir c elemanı, c: C C, c c c c iç otomorfizmasını belirler. Burada orbitler konjugasyon sınıflarıdır ve bazı z Z(C) için c = zc olduğunda c = c dir [9]. 50

60 Tanım : Bir bağlı C = C I grupoidinde c, = (p, c, q) dönüşümü için C nin konjugasyonu, c, biçiminde gösterilen c, a (, ) a otomorfizmidir. Burada c diğer yerlerde c = c c = c c = e bileşenlerine sahiptir. Bu otomorfizm değişkendir. p ile q ve sabit kalan nesneler. p ve q da ki adımlar : q: (p, b, p) (q, c bc, q), (q, b, q) (p, cbc, p) hom-setler, C(p, q), C(q, p): (p, b, q) (q, c bc, p), (q, b, p) (p, cbc, q) p, q da ki co çarpımların diğerleri: (r, b, p) (r, bc, q), (r, b, q) (r, bc, p) p, q da ki çarpımların diğerleri: (p, b, r) (q, c b, r), (q, b, r) (p, cb, r) Burada r {p, q} dır. Kalan dönüşümler değiştirilemez. c, şeklinde gösterilen konjugasyon (denklik) c, = a dir. Burada c diğer yerlerde, c = c c = e bileşenlerine sahiptir. Bütün bu nesneler sabittir. p de ki dönüşümler c, (p, b, p) (p, c bc, p) tarafından konjuge edilir ve c de ki çarpım ve co çarpımların diğerleri permutasyoniktir. r p için (p, b, r) (p, c b, r), (r, b, p) (r, bc, p) dir. Bu yapılar sırasıyla c veya c yi soldan b ile çarpmak p veya q nun tanım kümesi ve c veya c i sağdan b ile çarpmak p veya q nun değer kümesi olarak tanımlayabileceğimizi hatırlatır. Bu : C (AutC). dönüşümü grupoid morfizmi olması durumu değildir. Sonuçta p, q, r aralarında ayrık ve α = (p, c, q), α = (q, c, r) ise (α α ) = ( α ) ( α ) ( α ) = ( α ) ( α ) ( α ) (4.3) dir. Bu birimin görüntüsü, (C) S, (p, c, q) (p, q) dönüşümü altında (p, r) = (p, q)(q, r)(p, q) = (q, r)(p, q)(q, r) birim permutasyonudur. Bu c, ve c, yoluyla diğer gerekli birimler vardır. Eğer β = (p, d, p), β = (p, d, p) ve β = (q, d, q) ise 51

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SERBEST İDEAL HALKALARI ÜZERİNDEKİ MODÜLLER MATEMATİK ANABİLİM DALI ADANA, 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SERBEST İDEAL

Detaylı

1. KÜMELER TEORİSİ 1. Giriş. Modern matematiğin en önemli kullanım araçlarından birisi kümeler teorisidir. Kümeler teorisi çalışmaları matematiğin temelinde kullanılışı 20. yüzyılın başlangıcında Frege,

Detaylı

Mat624 Cebir II. Ders Notları. Bülent Saraç Hacettepe University Department of Mathematics http://www.mat.hacettepe.edu.tr/personel/akademik/bsarac/

Mat624 Cebir II. Ders Notları. Bülent Saraç Hacettepe University Department of Mathematics http://www.mat.hacettepe.edu.tr/personel/akademik/bsarac/ Mat624 Cebir II Ders Notları Bülent Saraç Hacettepe University Department of Mathematics http://www.mat.hacettepe.edu.tr/personel/akademik/bsarac/ İçindekiler Kısım 1. CİSİM TEORİSİ iii Bölüm 1. Eşitliklerin

Detaylı

MB1001 ANALİZ I. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN. İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü

MB1001 ANALİZ I. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN. İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü MB1001 ANALİZ I Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 2013, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için HAHN-BANACH TEOREMİ VE SONUÇLARI G.F.Simmons 1963 tarihli Introduction to Topology and Modern Analysis adlı mükemmel kitabında soyut bir matematisel yapıyı anlamanın en iyi yollarından biri olarak o matematiksel

Detaylı

ANALİZ III. Mert Çağlar

ANALİZ III. Mert Çağlar ANALİZ III Mert Çağlar Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim Desteği (UDES) lisansı altındadır. Ders notlarına erişim için: http://udes.iku.edu.tr CC $\ BY: Mert Çağlar C Matematik-Bilgisayar Bölümü

Detaylı

S5EC ve KD45-O MODAL MANTIKLARININ MODELLERİ

S5EC ve KD45-O MODAL MANTIKLARININ MODELLERİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ S5EC ve KD45-O MODAL MANTIKLARININ MODELLERİ ÜZERİNE YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşe BÖLÜK 1009041002 Anabilim Dalı : Matematik - Bilgisayar Programı :

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır. 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

REEL ANALİZ. Tunç Mısırlıoğlu

REEL ANALİZ. Tunç Mısırlıoğlu REEL ANALİZ Tunç Mısırlıoğlu 9 Ocak 2011 Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim Desteği (UDES) lisansı altındadır. Ders notlarına erişim için: http://udes.iku.edu.tr CC $\ BY: Tunç Mısırlıoğlu C Matematik-Bilgisayar

Detaylı

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi 1. ALGORİTMALAR BÖLÜM 1 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi Endüstri ve hizmet sektörü organizasyonlarının karmaşıklığının artan bir yapıda olması, büyük ölçekli optimizasyon problemleri

Detaylı

T. C. PARÇALANMIŞ 1-BOYUTLU BURGERS DENKLEMİNİN SONLU FARK. Muaz SEYDAOĞLU

T. C. PARÇALANMIŞ 1-BOYUTLU BURGERS DENKLEMİNİN SONLU FARK. Muaz SEYDAOĞLU T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PARÇALANMIŞ 1-BOYUTLU BURGERS DENKLEMİNİN SONLU FARK YÖNTEMLERİ İLE NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ Muaz SEYDAOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI MALATYA

Detaylı

TOPOLOJİ DERS NOTLARI. Prof. Dr. İsmet KARACA

TOPOLOJİ DERS NOTLARI. Prof. Dr. İsmet KARACA TOPOLOJİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İsmet KARACA 2013 Contents 1 KÜMELER VE FONKSİYONLAR 4 1.1 Kümeler........................................ 4 1.1.1 Tarihçe...................................... 4 1.1.2

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİNGÜLER PERTÜRBASYON PROBLEMLERİNİN ASİMPTOTİK ANALİZİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİNGÜLER PERTÜRBASYON PROBLEMLERİNİN ASİMPTOTİK ANALİZİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİNGÜLER PERTÜRBASYON PROBLEMLERİNİN ASİMPTOTİK ANALİZİ Tezi Hazırlayan Süleyman CENGİZCİ Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Aytekin ERYILMAZ

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

KÖR SAYISAL İMZA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI BLIND DIGITAL SIGNATURE SYSTEM DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION

KÖR SAYISAL İMZA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI BLIND DIGITAL SIGNATURE SYSTEM DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION KÖR SAYISAL İMZA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI BLIND DIGITAL SIGNATURE SYSTEM DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION İSMAİL BÜTÜN Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinin ELEKTRİK

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SONSUZ MATRĠSLERLE TANIMLANAN ÖZEL OPERATÖRLER.

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SONSUZ MATRĠSLERLE TANIMLANAN ÖZEL OPERATÖRLER. T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SONSUZ MATRĠSLERLE TANIMLANAN ÖZEL OPERATÖRLER Zeliha MAĞDEN MATEMATĠK ANABĠLĠM DALI ADIYAMAN 2012 TEZ ONAYI Zeliha MAĞDEN tarafından

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PROGRAMLANABİLİR DONANIM ÜZERİNDE SIKIŞTIRICI ALGILAMA İLE GÖRÜNTÜ YENİDEN OLUŞTURMA ALGORİTMASININ TASARIMI KORAY KARAKUŞ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

NONLİNEER DİNAMİK SİSTEMLERDE KAOS, DALLANMA VE FRAKTALLER. YÜKSEK LİSANS TEZİ Rukiye KARA. Anabilim Dalı : MATEMATİK

NONLİNEER DİNAMİK SİSTEMLERDE KAOS, DALLANMA VE FRAKTALLER. YÜKSEK LİSANS TEZİ Rukiye KARA. Anabilim Dalı : MATEMATİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NONLİNEER DİNAMİK SİSTEMLERDE KAOS, DALLANMA VE FRAKTALLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Rukiye KARA Anabilim Dalı : MATEMATİK Programı : MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Emel YAVUZ DUMAN. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 04 Haziran 2009 Tezin Savunulduğu Tarih : 19 Haziran 2009

DOKTORA TEZİ. Emel YAVUZ DUMAN. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 04 Haziran 2009 Tezin Savunulduğu Tarih : 19 Haziran 2009 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARMONİK YALINKAT FONKSİYONLAR DOKTORA TEZİ Emel YAVUZ DUMAN 0509242001 Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 04 Haziran 2009 Tezin Savunulduğu Tarih :

Detaylı

SAAT KADRANININ OPTİK GÖRÜNTÜSÜNDEN SAATİN KAÇ OLDUĞUNU ANLAYAN GÖRÜNTÜ İŞLEM SİSTEMİ

SAAT KADRANININ OPTİK GÖRÜNTÜSÜNDEN SAATİN KAÇ OLDUĞUNU ANLAYAN GÖRÜNTÜ İŞLEM SİSTEMİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAAT KADRANININ OPTİK GÖRÜNTÜSÜNDEN SAATİN KAÇ OLDUĞUNU ANLAYAN GÖRÜNTÜ İŞLEM SİSTEMİ AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR READING TIME FROM THE OPTICAL IMAGE OF

Detaylı

MARKOV ZİNCİRLERİ VE TRAFİK SİGORTASI HASARSIZLIK İNDİRİMİ VEYA ZAMLI PRİM SİSTEMİNİN MARKOV ZİNCİRİ İLE İFADE EDİLEREK ANALİZ EDİLMESİ

MARKOV ZİNCİRLERİ VE TRAFİK SİGORTASI HASARSIZLIK İNDİRİMİ VEYA ZAMLI PRİM SİSTEMİNİN MARKOV ZİNCİRİ İLE İFADE EDİLEREK ANALİZ EDİLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MARKOV ZİNCİRLERİ VE TRAFİK SİGORTASI HASARSIZLIK İNDİRİMİ VEYA ZAMLI PRİM SİSTEMİNİN MARKOV

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA Hazırlayan Bayezid GÜLCAN İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler)

Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler) Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler) 1 VERİ VE AĞ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ(IntroductIon to data and network security)... 2 1.1 Bazı Güvenlik Tecavüzleri... 2 1.2 Saldırılar servisler

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

Model Teoriye Giriş. Bruno Poizat tarafından verilen derslerden oluşturulmuştur

Model Teoriye Giriş. Bruno Poizat tarafından verilen derslerden oluşturulmuştur Model Teoriye Giriş Bruno Poizat tarafından verilen derslerden oluşturulmuştur 16 Nisan 2012 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü http://mat.msgsu.edu.tr/ Bu notlar, Bruno Poizat nın

Detaylı