Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SBM 4711 EKMEK YAPMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN

2 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

3 ÖNEML UYARILAR Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar 1. Tüm talimatlar okuyunuz. 2. Cihaz kullanmaya bafllamadan önce prizdeki flebeke voltaj n n ürünün etiketinde belirtilen voltaj düzeyine uygun olmas n kontrol ediniz. 3. Kablosu ya da fifli ar zalanm fl olan, normal flekilde çal flmayan, ar zal, yere düflürülmüfl ya da hasarl cihaz kullanmaya kalk flmay n z. nceleme, onar m ya da elektriksel ya da mekanik ayarlama ifllemi için cihaz üreticiye ya da yetkili servis merkezine götürünüz. 4. S cak yüzeylerle temas etmeyiniz. 5. Elektrik flokuna maruz kalmamak için kabloyu, fifli ya da cihaz n gövdesini suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z. 6. Cihaz kullan lmad zamanlarda, herhangi bir parça takmadan ya da ç karmadan veya temizlik ifllemine giriflilmeden önce fiflten çekilmelidir. 7. Kablonun masa ya da s cak yüzeyden sarkmas na izin vermeyiniz. 8. Cihaz üreticisi taraf ndan tavsiye edilmeyen aksesuarlar n kullan lmas yaralanmaya neden olabilecekleri için tavsiye edilmemektedir. 9. Bu cihaz, cihazlar n kullan lmas nda güvenlik aç s ndan sorumluluk üstlenebilecek bir kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf ndan kullan lmamal d r. 10. Çocuklar n cihazla oynamas na engel olmak için yeterli gözetim yap lmal d r. 11. Cihaz s cak gazlar n ya da elektrikli ocaklar ya da s cak f r nlar n yak n na ya da içine koymay n z. 12. Piflirme s ras nda makinenin hareketli ya da dönen parçalar yla temas etmeyiniz. 13. Ekmek tavas n malzemelerle do ru flekilde doldurmadan cihaz açmay n z. 14. Ekmek tavas n ç karmak için kesinlikle tavan n üst k sm na ya da kenar na vurmay n z, aksi taktirde ekmek tavas zarar görebilir. 15. Yang n ve k sa devre riskine neden olabilecekleri için metal folyolar ya da di er malzemeleri ekmek makinesine sokmaktan kaç n n z. 16. Ekmek makinesini kesinlikle havlu ya da baflka bir malzemeyle örtmeyiniz, makinenin üretti i s ve buhar serbestçe d flar at labilmelidir. Cihaz örtüldü ü zaman ya da yan c malzemelerle temas etti i takdirde yang na neden olabilir. 17. Cihaz tasarlanm fl kullan m amac d fl nda kullanmay n z. 19. Cihaz daima sa lam, kuru ve düz bir yüzey üzerinde kullan n z. 20. Aç k alanlarda kullanmay n z. 21. Bu cihaz harici bir zamanlay c ya da uzaktan kumanda sistemi kullan larak çal flt r lmamal d r. 22. Bu cihaza toprakl fifl tak lm flt r. Prizin düzgün flekilde topraklanm fl oldu undan emin olunuz. 23. Cihaz n ar zalanmamas için ekmek tavas cihaza yerlefltirilmemiflken cihaz çal flt rmay n z. 24. Bu talimat muhafaza ediniz

4 TEKN K ÖZELL KLER Boyut seçimi: 750g-900g 12 programlı dijital LCD ekran 13 saate programlanabilir erteleme zamanlayıcısı 60 dakikalık Sıcak tutma ifllevi Az kızarmıfl, orta kızarmıfl ve çok kızarmıfl olarak ayarlanabilir kabuk rengi kontrolü Bulaflık makinesinde yıkanabilir ekmek tavası ve yo urma bıça ı Kolay temizlik için çıkarılabilir ekmek tavası Isınmaz dıfl yüzey ve kaymaz ayaklar Ölçü kabı ve kaflı ı dahildir Tutma Sapı Isınmayan dıfl yüzey Kaymayı önleyen ayaklar AC230V, 50Hz, 600W D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir. Bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir

5 C HAZIN TANITIMI EKMEK MAK NEN Z TANIYIN 1. Kapak 2. Yo urma b ça Gövde 4. Ölçü kab Tavay okla gösterilen yönde gevfletiniz Ölçü kafl Kontrol panosu 7. Ekmek tavas zleme penceresi 4 9. Sap Kanca KONTROL PANEL N N TANITIMI (Panel tasar m nda önceden belirtilmeksizin de iflikli e gidilebilir.) 1. Normal Ekmek 2. Fransız Ekme i 3. Kepekli Ekmek 4. Hızlı Piflirme 5. Tatlı Ekmek 6. Çok Hızlı-1 Açık Orta Koyu 750g 900g 7. Çok Hızlı-2 8. Hamur 9. Reçel 10. Kek 11. Sandviç 12. Fırınlama MENÜ RENK + - BOYUT BAfiLAT DURDUR Çal flma fl Bu simge seçmifl oldu unuz program gösterir. Her program için çal flma süresi - 4 -

6 KULLANIM B LG LER Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler C HAZ F fie TAKILDIKTAN SONRA Ekmek makinesi güç kayna na tak ld ktan sonra bir bip sesi iflitilecektir ve k sa bir süre sonra ekranda 3:00 mesaj görüntülenecektir. Ancak, 3 ve 00 aras ndaki iki nokta iflareti sabit kalacakt r. Ok iflareti 900g ve ORTA KIZARMIfi iflaretlerini gösterecektir. Bu, varsay lan ayard r. BAfiLATMA/DURDURMA Seçili piflirme program n bafllatmak ve durdurmak için bu dü me kullan l r. Program bafllatmak için BAfiLAT/DURDUR dü mesine bir kez bas n z. K sa bir bip sesi iflitilecektir ve LCD ekranda iki nokta yan p sönecektir, çal flma fl yanacak ve program bafllayacakt r. Program bafllat ld ktan sonra BAfiLAT/DURDUR dü mesi d fl ndaki di er hiçbir tufl çal flmayacakt r. Bu özellik, program n çal flmas n n kazayla kesintiye u ramas n önler. Program durdurmak için BAfiLAT/DURDUR dü mesine yaklafl k 2 saniye boyunca bas n z, bir bip sesi iflitilecektir, çal flma fl sönecektir, bu durum program n durduruldu u anlam na gelir. DURAKLAMA fonksiyonu fllem bafllad ktan sonra istedi iniz zaman BAfiLAT/DURDUR dü mesine basarak cihaz n çal flmas n durdurabilirsiniz, cihaz n çal flmas dursa da ayar bellekte tutulacakt r ve çal flma süresi LCD ekran üzerinde görüntülenecektir. BAfiLAR/DURDUR dü mesine yeniden bast n zda ya da 10 dakika süresince herhangi bir tufla bas lmad nda program kald yerden devam edecektir. MENÜ Farkl programlar ayarlamak için kullan l r. Tufla her bas ld nda (k sa bir bip sesi iflitilir) program de iflecektir. Tufla sürekli olarak bas ld nda LCD ekran üzerinde s ras yla 12 adet menü görüntülenecektir. stedi iniz program seçiniz. 12 menünün ifllevleri afla da aç klanm flt r. 1. Normal Ekmek: Normal ekmek yo urma, mayalama ve piflirme. Ekme in lezzetini artt racak malzemeler kar flt rabilirsiniz. 2. Frans z Ekme i: Mayalama süresi daha uzun tutularak yo urma, mayalama ve piflirme. Bu menü kullan larak piflirilen ekmek daha gevrek bir kabu a ve hafif bir dokuya sahip olur. 3. Kepekli Ekmek: Kepekli ekmek yo urma, mayalama ve piflirme. Elde edilen sonucun kötü olmas na neden olabilece i için erteleme ifllevinin kullan lmas tavsiye edilmez. 4. H zl Ekmek: Haz rlama süresi normal ekmekten daha k sa süren yo urma, mayalama ve piflirme. Bu ayar kullan larak piflirilen ekmek genellikle fazla kabarmaz ve daha yo un bir dokuya sahip olur

7 KULLANIM B LG LER 5. Tatl Ekmek: Tatl ekmek yo urma, mayalama ve piflirme. Ekme in lezzetini artt racak malzemeler kar flt rabilirsiniz. 6. Çok H zl Ekmek-I: 900g a rl nda bir somunu en k sa sürede yo urma, mayalama ve piflirme. Bu program kullan larak piflirilen ekmek H zl program kullan larak haz rlanan ekmekten daha küçük ve sert olur. 7. Çok H zl Ekmek-II: yukar daki program n 750g a rl ndaki somun için olan d r. 8. Hamur: piflirme yap lmadan yo urma ve mayalama. Hamuru ç kararak pide, pizza vb. yapmak için kullan n z. 9. Reçel: Reçel ve marmelat kaynatma. Meyveler ya da sebzeler ekmen tavas na yerlefltirilmeden önce küçük parçalar halinde kesilmelidir. 10. Kek: Kabartma ifllemi için karbonat ya da kabartma tozunun kullan ld yo urma, kabartma ve piflirme. 11. Sandviç Ekme i: Sandviç ekme i yo urma, mayalama ve piflirme. nce kabuklu ve hafif dokulu bir ekmek piflirmek için kullan l r. 12. Piflirme: Yo urma ya da mayalama olmaks z n yaln zca piflirme. Seçili ayarlarda piflirme süresini artt rmak için de kullan l r KIZARMA Bu tuflu kullanarak ekme in kabu unun AZ KIZARMIfi, ORTA KIZARMIfi ya da ÇOK KIZARMIfi olmas n seçebilirsiniz. stenilen k zar kl k derecesini seçmek için bu tufla bas n z. Hamur ve Reçel programlar nda bu tufl çal flmaz. BOYUT Ekme in boyutunu seçmek için bu tufla bas n z. Boyutuna ba l olarak toplam çal flma süresinin de iflebilece ini unutmay n z. H zl, Çok H zl -I, Çok H zl -II, Hamur, Reçel, Kek ve Piflirme programlar nda bu tufl çal flmaz. ERTELEME ifllevi Cihaz n hemen çal flmaya bafllamas n istemiyorsan z bu tuflu kullanarak erteleme süresini ayarlayabilirsiniz. Ekme inizin ne zaman haz r olmas n istiyorsan z + ve - tufllar n kullanarak bunu ayarlayabilirsiniz. Erteleme süresinin program n çal flma süresini de içerdi ini unutmay n z. Bu sayede erteleme süresinin tamamlanmas ndan sonra taze piflmifl ekmek s cak bir flekilde servis edilebilir. lk olarak program ve k zartma derecesi seçilmelidir, daha sonra + ve - tufllar kullan larak erteleme süresi 10 dakikal k aral klarla artt r lmal ya da azalt lmal d r. Azami erteleme süresi 13 saattir. Örnek: Saat flu anda 20:30, ekme inizin ertesi sabah 7:00 da haz r olmas n, yani 10 saat 30 dakika sonra piflmifl olmas n istiyorsan z afla daki ifllemleri yap n z. Menüyü, k zarma derecesini, boyutunu seçiniz ve LCD ekranda 10:30 yaz s görüntülenene kadar + ya da - tufluna bas n z. Bu erteleme program n bafllatmak için BAfiLAT/DURDUR dü mesine bas n z. Yan p sönen nokta iflareti görüntülenecektir ve LCD ekranda kalan - 6 -

8 KULLANIM B LG LER süre görüntülenecek flekilde geri say m bafllayacakt r. Sabah saat 07:00'da ekme iniz taze ve s cak flekilde haz r olacakt r, ekme i hemen yemek istemiyorsan z 1 saatlik s cak tutma süresi bafllayacakt r. Not: 1. Çok H zl -I, Çok H zl -II, Reçel ve Piflirme programlar nda bu tufl çal flmaz. 2. Ertelemeli piflirme özelli ini kullan yorken yumurta, süt, meyve, so an gibi kolay bozulabilir malzemeler eklemeyiniz. SICAK TUTMA Piflirme iflleminden sonra ekmek 60 dakika boyunca s cak tutulabilir. Ekme i ç karmak istiyorsan z BAfiLAT/DURDUR dü mesine basarak program durdurunuz. BELLEK Ekmek piflirme ifllemi s ras nda güç kesintisi meydana geldi i takdirde ekmek yapma ifllemi, Bafllat/Durdur dü mesine bas lmas na gerek olmaks z n 10 dakika sonra otomatik olarak devam edecektir. Kesinti süresinin 10 dakikadan fazla olmas durumunda bellekteki kay t silinir ve ekmek makinesinin yeniden çal flt r lmas gerekir, Ancak hamur, güç kesintisi oldu u anda henüz yo urma aflamas ndaysa do rudan BAfiLAT/DURDUR dü mesine basarak programa bafl ndan devam edebilirsiniz. ÇALIfiMA ORTAMI Makine, çok çeflitli s cakl k seviyelerinde sorunsuz olarak çal flabilir, ancak çok s cak ortamlar ve çok so uk ortamlarda boyutu farkl l k gösterebilir. Cihaz n 15 C ve 34 C aras ndaki oda s cakl klar nda kullan lmas n tavsiye ederiz. UYARI EKRANI: 1. Program bafllat ld ktan sonra ekranda HHH mesaj görüntüleniyorsa (5 bip sesi bu mesaja efllik eder) cihaz n içindeki s cakl k çok yüksek demektir. Bu durumda program n durdurulmas gerekir. Cihaz n kapa n aç p 10 ila 20 dakika süresince so umas n bekleyiniz. 2. BAfiLAT/DURDUR dü mesine bast ktan sonra ekranda LLL mesaj görüntüleniyorsa (5 bip sesi bu mesaja efllik eder) ( P fi RME program haricinde), cihaz n içindeki s cakl k çok düflük demektir, BAfiLAT/DURDUR dü mesine basarak cihaz durdurunuz, cihaz n kapa n 10 ila 20 dakika boyunca aç k tutarak makinenin oda s cakl na gelmesini bekleyiniz. 3. BAfiLAT/DURDUR dü mesine bast ktan sonra ekranda EE0 mesaj görüntüleniyorsa s cakl k sensörü devre d fl kalm fl demektir, sensörün yetkili teknisyen taraf ndan kontrol edilmesini sa lay n z

9 LK KULLANIMDAN ÖNCE 1. Lütfen tüm parçalar n ve aksesuarlar n eksiksiz ve hasars z olmas n kontrol ediniz. 2. Tüm parçalar k lavuzun Temizlik ve Bak m bölümünde belirtilen flekilde temizleyiniz. 3. Ekmek makinesini piflirme moduna ayarlay n z ve 10 dakika boyunca içi bofl olacak flekilde çal flt r n z. Cihaz so uduktan sonra bir kez daha temizleyiniz. 4. Tüm parçalar iyice kurulay n z ve yerine tak n z, cihaz kullan ma haz rd r. EKMEK YAPMA 1. Tavay yerine yerlefltiriniz ve yerine oturana kadar saat yönünde çeviriniz. Yo urma b ça n motor miline tak n z. Yo urma b ça n n yap flmamas ve ekmekten kolayca ç kar labilmesi için yo urma b ça n takmadan önce delikleri s ya dayan kl margarinle doldurman z tavsiye edilir. 2. Malzemeleri ekmek tavas na koyunuz. Genellikle su ya da s v lar ilk önce konulmal d r, daha sonra fleker, tuz ve un eklenmelidir, maya ya da kabartma tozu mutlaka en son konulmal d r. Maya ya da kabartma tozu Kuru malzemeler Su ya da di er s v lar 3. Parma n zla unun bir taraf nda küçük bir delik aç n z. Mayay bu deli e yerlefltiriniz. Mayan n s v malzeme ya da tuzla temas etmesini engelleyiniz. 4. Kapa nazikçe kapatarak güç kablosunu prize tak n z. 5. stedi iniz program seçmek için Menü tuflunu kullan n z. 6. Ekmek kabu unun k zar kl k derecesini seçmek için KIZARMA tufluna bas n z. 7. stedi iniz boyutu seçmek için (750g ya da 900g) seçmek için BOYUT tufluna bas n z ve - tufllar n kullanarak erteleme süresini ayarlay n z. Ekmek makinesinin çal flmaya bir an önce bafllamas n istiyorsan z bu ad m atlayabilirsiniz. 9. Cihaz çal flt rmaya bafllamak için BAfiLAT/DURDUR dü mesine bas n z. 10. Normal Ekmek, Frans z Ekme i, Kepekli Ekmek, H zl Ekmek, Çok H zl Ekmek-I, Çok H zl Ekmek-II, Kek ve Sandviç Ekme i programlar nda iflletim s ras nda 10 adet bip sesi iflitilir. Bunun amac malzemelerin eklenmesi için kullan c y uyarmakt r. Kapa aç p malzemeleri ilave ediniz. Piflirme ifllemi s ras nda kapaktaki havaland rma deliklerinden buhar ç kabilir. Bu normal bir durumdur. 11. fllem tamamland ktan sonra 10 adet bip sesi iflitilecektir ve çal flma fl sönecektir. fllemi sona erdirmek ve ekme i makineden ç karma için yaklafl k 2 saniye sonra BAfiLAT/DURDUR dü mesine bas n z. Kapa aç n z ve f r n eldiveni kullanarak ekmek tavas n n sap n kavray n z. Tavay ters saat yönünde çevirerek yukar do ru nazikçe çekiniz ve makineden ç kar n z

10 EKMEK YAPIMI 12. Ekme in kenarlar n tavadan ay rmak için yap flma tahta spatula kullan n z. Dikkat: Ekmek tavas ve ekme in kendisi çok s cak olabilir! Mutlaka çok dikkatli olunuz ve f r n eldiveni kullan n z. 13. Ekmek tavas n temiz bir yüzey üzerine ters çeviriniz ve ekmek tavadan ç kana kadar nazikçe sallay n z. 14. Ekme i dikkatli bir flekilde tavadan ç kar n z ve dilimlemeden önce yaklafl k 20 dakika boyunca so umas n bekleyiniz. 15. Piflirme ifllemi sona erdi inde cihaz n bafl nda de ilseniz ya da BAfiLAT/DURDUR dü mesine basmad ysan z ekmek yaklafl k olarak bir saat boyunca otomatik flekilde s cak tutulacakt r, ekme i ç karmak istiyorsan z BAfiLAT/DURDUR dü mesine basarak program kapat n z. 16. Piflirme iflleminden sonra cihaz kullanmaya devam etmeyecekseniz fifli prizden ç kar n z. Not: Ekme i dilimlemeden önce kancay kullanarak ekme in alt nda kalm fl olan yo urma b ça n ç kar n z. Ekmek s cakt r, yo urma b ça n ç plak elle ç karmaya çal flmay n z. Özel aç klama 1. H zl Ekmek Yap m H zl ekmek nem ve s yla aktif hale gelen kabartma tozu ya da karbonat kullan larak haz rlan r. Mükemmel h zl ekmekler piflirmek için tüm s v lar n ekmek tavas n n alt k sm na ve kuru malzemelerin en üste konulmas tavsiye edilir. H zl ekmek kar flt r lmaya baflland nda bulamaç ve kuru malzemeler tavan n kenarlar nda toplanabilir, un topaklar n n oluflmamas için kar flt rma iflleminde makineye yard m etmek gerekebilir. Bu ifllem için plastik spatula kullan n z. 2. Çok h zl ekmek program hakk nda Çok h zl ekmek program kullan ld nda ekmek makinesi ekme i k sa bir sürede piflirir, piflen ekme in dokusu biraz daha yo undur. Kullan lan suyun s cakl n n C aral nda olmas önemlidir, s cakl ölçmek için bir yiyecek termometresi kullanman z tavsiye edilir. Su s cakl, piflirme performans aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Su s cakl çok düflük oldu unda ekmek beklenen boyut kadar kabaracakt r; su s cakl çok yüksek oldu u takdirde maya kabarma bafllamadan bozulacakt r ve piflirme performans bu durumdan büyük oranda etkilenecektir. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz sökmeye kalk flmay n z, bak m merkezimiz ya da sat fl sonras hizmet merkezimiz ile ba lant ya geçiniz. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir

11 TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Bu iflaret, ürünün AB genelinde di er ev at klar yla birlikte elden ç kar lmamas gerekti ini göstermektedir. Çevre ve insan sa l n n kontrolsüz flekilde elden ç kar lm fl olan at klar nedeniyle zarar görmesini önlemek amac yla, malzeme kaynaklar n n sürdürülebilir yeniden kullan m n sa lamak için cihaz n geri dönüflümünü sa lay n z. Kullan lm fl cihazlar n z lütfen iade ve toplama merkezlerine ulaflt r n z ya da ürünün sat n al nd ma azayla ba lant ya geçiniz. Bu yerler ürünü teslim al p çevreye duyarl bir flekilde geri dönüflümlerini sa layabilirler. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler Temizleme iflleminden önce cihaz n fiflini prizden ç kar n z ve cihaz so umaya b rak n z. 1. Ekmek Tavas : ç ve d fl k sm n nemli bir bezle silerek temizleyiniz. Yap flmaz kaplaman n zarar görmemesi için herhangi bir keskin cisim ya da afl nd r c temizlik maddeleri kullanmay n z. Tava yerine geri tak lmadan önce tamamen kurulanmal d r. 2. Yo urma B ça : Yo urma b ça n motor milinden sökerken zorlan yorsan z Hazneyi s cak suyla doldurunuz ve bu flekilde 30 dakika bekletiniz. Yo urma b ça kolayca ç kar larak temizlenebilir. Yo urma b ça n nemli bir pamuklu bez yard m yla silerek temizleyiniz. Ekmek tavas ve yo urma b ça bulafl k makinesinde y kanabilir parçalard r. 13. Kapak ve Pencere: Kapa n iç ve d fl k sm n hafif nemli bir bezle silerek temizleyiniz. 14. Gövde: Gövdenin d fl yüzeyini nemli bir bezle siliniz. Yüzeyin cilas n n bozulmamas için temizlik ifllemi s ras nda afl nd r c temizlik maddeleri kullanmay n z. Cihaz n gövdesini kesinlikle suya sokarak temizlemeye kalk flmay n z. 15. Ekmek makinesi muhafaza edilmek üzere kald r lmadan önce tamamen so umal d r, temiz ve kuru olmal d r; kafl k ve yo urma b ça çekmeceye konulmal ve cihaz n kapa kapat lmal d r. Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmemektedir. * Cihaz kendiniz demonte etmeye ya da kablosunu de ifltirmeye kalk flmay n z. Cihaz n zla ilgili herhangi bir sorununuzda ayarlama ve onar m için servis merkezimize baflvurunuz. * Kullan m s ras nda herhangi bir ar zadan flüphelendi iniz takdirde cihaz derhal yetkili servis merkezine götürünüz. Servis merkezi cihaz kullanman n güvenli olup olmad n sizin için kontrol edecektir

12 EKMEK MALZEMELER N N TANITIMI 1. Ekmeklik un Ekmeklik un yüksek miktarda glüten içerir (yüksek miktarda protein içeren bol-glütenli un olarak da belirtilir), elastik yap dad r ve kabarma sonras nda ekme in boyutunun korunmas n sa lar. Glüten içeri i normal undan fazla oldu u için büyük boyutlu ve iç dokusu daha iyi olan ekmekler yapmak için kullan labilir. Ekmeklik un ekmek yap m ndaki en önemli malzemedir. 2. Normal un Normal un iyi seçilmifl yumuflak ve sert bu day n harmanlanmas ndan elde edilir ve h zl ekmek ile kek yap m için uygundur. 3. Tam bu day unu Tam bu day unu tam bu day n ö ütülmesinden elde edilir; kepek ve glüten içerir; tam bu day unu normal undan daha a r ve daha besleyicidir. Normal bu day unu kullan larak piflirilen ekmekler genellikle daha küçük boyutlu olur. Birçok tarifte, en iyi sonuçlar elde etmek için tam bu day unu ve ekmeklik un bir arada kullan l r. 4. Siyah bu day unu Kaba un olarak da adland r lan siyah bu day unu tam bu day unu gibi yüksek lif oran na sahip bir un türüdür. Kabarma sonras nda büyük bir boyut elde etmek için büyük oranda ekmeklik unla kar flt r lmas gerekir. 5. Kek kar fl m Kek kar fl m yumuflak bu day ya da düflük proteinli bu day n ö ütülmesiyle elde edilir ve özellikle kek yap m nda kullan l r. Farkl unlar birbirine benzer görünseler de, çeflitli unlar n mayalanma ya da emicilik özellikleri yetiflme alanlar na, yetifltirme nedenlerine, ö ütme ifllemine ve depolama ömrüne ba l olarak de ifliklik gösterir. Yerel piyasada bulunan farkl unlar deneyip karfl laflt rarak en iyi sonuç verdi ini düflündü ünüz unu seçebilirsiniz. 6. M s r unu ve yulaf unu M s r unu ve yulaf unu m s r n ve yulaf n ö ütülmesiyle elde edilir, bunlar n her ikisi de tam tah ll ekmek malzemesi olarak kullan l rlar, lezzeti ve dokuyu gelifltirirler. 7. fieker fieker ekme e tat ve renk katan çok önemli bir malzemedir. Ekme in mayalanmas n kolaylaflt rmak ve besleyici de er katmak için genellikle beyaz fleker kullan l r. Tercihe göre esmer fleker, pudra flekeri ya da pamuk fleker kullan labilir. 8. Maya Maya, hamurun kabart lmas için kullan l r, karbondioksit üreterek ekme in kabarmas n

13 EKMEK MALZEMELER N N TANITIMI ve iç dokusunun yumuflak olmas n sa lar. Ancak mayan n h zl bir flekilde aktif hale gelebilmesi için fleker ve undaki karbonhidrata ihtiyac vard r. 1 çay kafl aktif kuru maya =3/4 çay kafl haz r yafl maya 1,5 çay kafl aktif kuru maya =1 çay kafl haz r yafl maya 2 çay kafl aktif kuru maya =1,5 çay kafl haz r yafl maya Maya yüksek s cakl kta bozuldu u için buzdolab nda muhafaza edilmelidir, mayay kullanmadan önce son kullanma tarihini kontrol ediniz. Her kullan mdan sonra derhal buzdolab na kald r n z. Ekme in mayalanmamas genellikle mayan n bozulmas ndan kaynaklan r. Afla da aç klanan yöntemleri uygulayarak mayan n taze ve aktif olup olmad n kontrol edebilirsiniz. 1. Ölçü kab na 1/2 su barda s cak su koyunuz (45-50 C) 2. Kaba 1 çay kafl beyaz fleker koyunuz ve kar flt r n z, daha sonra suyun üstüne 2 çay kafl maya serpifltiriniz. 3. Ölçü kab n 10 dakika boyunca s cak bir yere b rak n z. Su kar flt rmay n z. 4. Köpük 1 su barda seviyesine yükselmelidir. Aksi takdirde maya bozulmufltur ya da aktif de ildir. 9. Tuz Ekme in lezzetini artt rmak ve kabu unun daha k zar k olmas n sa lamak için tuza ihtiyaç vard r. Ancak tuz mayan n kabarmas n k s tlayabilir. Tarifte çok fazla tuz kullanmay n z. Tuz kullanmak istemiyorsan z hiç eklemeyebilirsiniz. Tuz eklenmemifl bir ekmek eklenmifl ekmekten daha fazla kabaracakt r. 10. Yumurta Yumurta ekme in dokusunu gelifltirir, ekme i daha besleyici k lar ve boyutunun daha büyük olmas n sa lar ve ekme e lezzet katar. Yumurtan n k r ld ktan sonra iyice ç rp l p kar flt r lmas gerekir. 11. Tereya, Margarin ve Bitkisel Ya Margarin ekme in daha yumuflak olmas n sa lar ve kullan m ömrünü uzat r. Tereya kullan lmadan önce eritilmeli ve küçük parçalar halinde kesilmelidir, buzdolab ndan ç kar ld ktan sonra eflit flekilde kar flt r lmal d r. 12. Kabartma Tozu Kabartma tozu özellikle Çok h zl ekmek ve kek kabartmak için kullan l r. Mayalanma süresi gerektirmez ve kimyasal etkiyle gaz üreterek ekme in içerisinde baloncuklar oluflturarak ekme in dokusunu yumuflat r. 13. Karbonat Yukar da aç klananla ayn flekilde etki gösterir. Kabartma tozuyla birlikte kullan labilir

14 EKMEK MALZEMELER N N TANITIMI 14. Su ve Di er S v lar Su ekmek yap m nda kullan lan temel bir malzemedir. Genel olarak su s cakl n n 20 C ila 25 C olmas gerekir. Çok h zl ekmek yap m nda kabarma h z n artt rmak için su s cakl n n C olmas gerekmektedir. Suyun yerine taze süt ya da %2 oran nda süt tozu kar flt r lm fl su kullan labilir, bu sayede ekme in lezzeti artar ve kabu u daha iyi k zar r. Baz tariflerde ekme i tatland rmak için elma suyu, portakal suyu ya da limon suyu gibi meyve sular n n kullan lmas tavsiye edilebilir. Malzemelerin ölçümü Kaliteli bir ekmek yapma konusunda en önemli hususlardan biri malzeme miktar n n do ru ayarlanmas d r. Malzeme miktar n hassas bir flekilde ayarlamak için ölçü kab n ve ölçü kafl n kullanman z tavsiye edilir, aksi takdirde ekme in kalitesi büyük ölçüde etkilenir. 1. S v malzemelerin ölçülmesi Su, taze süt ya da süt tozu kar fl m ölçü kab yla ölçülmelidir. Ölçü kab n n seviyesi yatay olarak gözle ölçülmelidir. S v ya ya da di er malzemeleri ölçü kab yla ölçtükten sonra di er malzemeleri ölçmeden önce ölçü kab n temizleyiniz. 2. Kuru toz malzeme ölçümü Kuru toz haldeki malzemeler do al ve s k flt r lmam fl durumda tutulmal d r, kab n üstünü b çakla düzlefltirerek ölçe i tam ölçüsüyle kullan n z. 3. Malzemelerin s ralamas Malzemeleri tavaya ilave edilirken genellikle izlenecek s ralama s v, yumurta, tuz ve süt tozu vb. fleklinde olmal d r. Malzemeler ilave edilirken unun tamam slanmamal d r. Maya yaln zca kuru haldeki unun üzerine ilave edilmelidir. Mayan n kesinlikle tuzla temas etmemesi gerekir. Otomatik malzeme ekleme ifllevi kullan l yorsa, un hamur halinde yo rulduktan sonra meyveler otomatik olarak kar fl ma ilave edilecektir. Erteleme ifllevini uzun süreye ayarlad ysan z yumurta ve meyve gibi malzemeler kullanmaktan kaç n n z

15 SORUN G DERME Ekmek Makinesi Hakk nda Sorular ve Yan tlar SORUN: Piflirme bölmesinden ya da havaland rma deliklerinden duman ç k yor NEDEN: Malzemeler piflirme bölmesine ya da piflirme tavas n n d fl na yap flm fl. ÇÖZÜM: Cihaz n fiflini çekiniz ve piflirme tavas n n d fl n ya da piflirme bölmesini temizleyiniz. SORUN: Ekme in orta k sm çöküyor ve alt hamurlafl yor NEDEN: Ekmek, piflirme iflleminden sonra tavan n içinde çok uzun süre b rak lm fl. ÇÖZÜM: S cak tutma ifllevi sona ermeden önce ekme i d flar ç kart n z. SORUN: Ekme i piflirme tavas ndan kolay ç km yor. NEDEN: Ekme in alt k sm yo urma b ça na yap flm fl. ÇÖZÜM: Piflirme iflleminden sonra yo urma b ça n ve motor milini temizleyiniz. Gerekti i takdirde piflirme tavas n s cak suyla doldurup 30 dakika boyunca bekleyiniz, bu sürenin sonunda yo urma b ça kolayl kla ç kar l p temizlenebilir. SORUN: Malzemeler kar flm yor ya da ekmek düzgün flekilde piflmiyor NEDEN: Program ayar hatal ÇÖZÜM: Seçili menüyü ve di er ayarlar kontrol ediniz. NEDEN: Makine çal fl yorken BAfiLAT/DURDUR dü mesine bas lm fl ÇÖZÜM: Eski malzemeleri at p yeni malzemelerle tekrardan bafllay n z. NEDEN: Makine çal fl yorken kapa birkaç kez aç lm fl. ÇÖZÜM: Cihaz n kapa n malzeme ekleme gibi gerekli durumlar d fl nda açmay n z. Kapa açt ktan sonra s k ca kapatmay unutmay n z. NEDEN: Makine çal fl yorken uzun süreli elektrik kesintisi meydana gelmifl. ÇÖZÜM: Eski malzemeleri at p yeni malzemelerle tekrardan bafllay n z. NEDEN: Yo urma b ça n n dönüflünde s k flma var. ÇÖZÜM: Yo urma b ça n n malzeme parçalar vb. nedenle s k fl p s k flmad n kontrol ediniz. Piflirme tavas n ç kar n z ve motor milinin dönüp dönmedi ini kontrol ediniz. Sorun bu flekilde giderilmediyse servis merkeziyle ba lant ya geçiniz. SORUN: Cihaz çal flm yor. Ekranda HHH mesaj görüntüleniyor. NEDEN: Cihaz önceki piflirme iflleminden sonra hala s cak. ÇÖZÜM: Fifli çekiniz, piflirme tavas n ç kar n z ve oda s cakl nda so umas n bekleyiniz. Daha sonra fifli tekrar takarak yeniden çal flt r n z

16 SORUN G DERME Tariflerle ilgili sorunlar SORUN: Ekmek çok h zl kabar yor NEDEN: Çok fazla maya, çok fazla un, çok az tuz kullan lm fl. Ya da bu nedenlerin birkaç ÇÖZÜM: a/b SORUN: Ekmek hiç kabarm yor ya da yeterli oranda kabarm yor. NEDEN: Hiç maya yok ya da maya miktar çok yetersiz ÇÖZÜM: a/b NEDEN: Maya bayatlam fl ya da aktif de il ÇÖZÜM: e NEDEN: S v çok s cak ÇÖZÜM: c NEDEN: Maya s v yla temas etmifl. ÇÖZÜM: d NEDEN: Kullan lan un tipi hatal ya da un bayat ÇÖZÜM: e NEDEN: Çok az ya da çok fazla s v kullan lm fl ÇÖZÜM: a/b/g NEDEN: Yeterli miktarda fleker kullan lmam fl ÇÖZÜM: a/b SORUN: Hamur çok fazla kabar yor ve piflirme tavas ndan tafl yor NEDEN: Su kireçsizse maya daha fazla fermente olur ÇÖZÜM: f NEDEN: Çok fazla süt mayan n fermantasyonunu etkiler ÇÖZÜM: c SORUN: Ekme in ortas çöküyor NEDEN: Hamurun hacmi tavan n hacminden daha büyük ve ekmek çöküyor ÇÖZÜM: a/f SORUN: Suyun ya da piflirme bölmesinin afl r s cak olmas ya da afl r nem nedeniyle NEDEN: Fermantasyon çok k sa ya da çok h zl oluyor. ÇÖZÜM: c/h/i

17 SORUN G DERME SORUN: Ekmek a r ve hamurlaflm fl bir yap da NEDEN: Çok fazla un ya da çok az s v kullan lm fl ÇÖZÜM: a/b/g NEDEN: Yeterli miktarda maya ya da fleker kullan lmam fl ÇÖZÜM: a/b NEDEN: Çok fazla miktarda meyve, tam tah l ya da baflka malzemeler kullan lm fl ÇÖZÜM: b NEDEN: Un eski ya da bayat, s cak s v lar hamurun çok h zl kabarmas na ve piflirme öncesinde çökmeye neden olur Hiç tuz yok ya da yeterli miktarda fleker kullan lmam fl Çok fazla s v kullan lm fl ÇÖZÜM: e SORUN: Ekme in orta k sm piflmemifl NEDEN: Çok az ya da çok fazla s v kullan lm fl ÇÖZÜM: a/b/g NEDEN: Çok fazla nem var ÇÖZÜM: h NEDEN: Islak malzemeli ör: yo urt tarifler ÇÖZÜM: g SORUN: Aç k ya da çatlak yap ya da çok fazla delik NEDEN: Çok su kullan lm fl ÇÖZÜM: g NEDEN: Tuz yok ÇÖZÜM: b NEDEN: Çok fazla nem var, su çok s cak ÇÖZÜM: h/i NEDEN: Çok fazla s v kullan lm fl ÇÖZÜM: c SORUN: Mantar görünümlü piflmemifl yüzey NEDEN: Ekme in hacmi tava için çok büyük ÇÖZÜM: a/f

18 NEDEN: Özellikle beyaz ekmek için çok fazla un kullan lm fl ÇÖZÜM: f NEDEN: Çok fazla maya ya da çok az tuz kullan lm fl ÇÖZÜM: a/b NEDEN: Çok fazla fleker kullan lm fl ÇÖZÜM: a/b SORUN G DERME NEDEN: fiekerin yan s ra baflka flekerli malzemeler kullan lm fl ÇÖZÜM: b SORUN: Dilimler düzensiz ve ortada hamurlaflma var NEDEN: Ekmek yeterince so utulmam fl (buhar n d flar ç kmas sa lanmam fl) ÇÖZÜM: j SORUN: Ekme in kabu unda un kal nt lar var NEDEN: Yo urma ifllemi s ras nda kenarlarda kalan un hamura yedirilmemifl ÇÖZÜM: g/i a) Malzemeleri do ru flekilde ölçünüz. b) Malzeme oranlar n ayarlay n z ve tüm malzemelerin eklendi inden emin olunuz. c) Baflka bir s v kullan n z ya da s v n n oda s cakl nda so umas n bekleyiniz. Tarifte belirtilen malzemeleri do ru s ralamayla ilave ediniz, unun ortas nda bir çukur aç n z ve parçalanm fl yafl mayay ya da kuru mayay buraya koyunuz, maya ve s v n n birbiriyle do rudan temas etmesine izin vermeyiniz. d) Yaln zca taze ve do ru flekilde muhafaza edilmifl malzemeler kullan n z. e) Toplam malzeme miktar n azalt n z ve belirtilen un miktar ndan daha fazla un kullanmay n z. Malzemeleri 1/3 oran nda azalt n z. f) S v miktar n düzeltiniz. Su içeren malzemeler kullan lacaksa ilave edilecek s v n n dozu eflit ölçüde azalt lmal d r. g) Ortam n çok nemli olmas durumunda 1-2 yemek kafl daha az su koyunuz. h) Hava s caksa zamanlama özelli ini kullanmay n z. So uk s v lar kullan n z. i) Piflirme iflleminden hemen sonra tavay ç kar n z ve ekme i dilimlemeden önce 15 dakika boyunca so umas n bekleyiniz. j) Maya miktar n ya da di er tüm malzemelerin miktar n 1/4 oran nda azalt n z. k) Tavay kesinlikle ya lamay n z! l) Hamura bir yemek kafl bu day glüteni ilave ediniz

19 ENGLISH SINBO SBM 4711 BREADMAKER INSTRUCTION MANUAL Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference IMPORTANT SAFEGUARDS 1. Read all instructions. 2. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to that shown on the rating plate. 3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or it is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to manufacturer or the nearest authorized service agent for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. 4. Do not touch hot surfaces. 5. To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs, or housing in water or other liquid. 6. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. 7. Do not let cord hang over edge of table or hot surface. 8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries. 9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. 10. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven. 12. Do not touch any moving or spinning parts of the machine when baking. 13. Never switch on the appliance without properly placed bread pan filled with ingredients. 14. Never beat the bread pan on the top or edge to remove the pan as this may damage the bread pan. 15. Metal foils or other materials must not be inserted into the bread maker as this can give rise to the risk of a fire or short circuit. 16. Never cover the bread maker with a towel or any other material, heat and steam must be able to escape freely. A fire can be caused if it is covered by, or comes into contact with combustible material. 17. Do not operate the appliance for other than its intended use. 19. Always use the appliance on a secure, dry level surface. 20. Do not use outdoors. 21. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system. 22. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed. 23. Do not operate the unit without bread pan placed in the chamber to avoid damaging the appliance. 24. Save these instructions

20 TECHNICAL SPECIFICATIONS Loaf sizes selection: 750g-900g With 12 digital programs LCD display 13 hours programmable delay timer 60 minutes Keep warm function Adjustable crust control light, medium and dark Dishwasher safe, bread pan & kneading blade Removable bread pan for easy cleaning Cool touch walls non-slip feet Includes measuring cup & spoon With handle Cool touch walls Non-slip feet AC230V, 50Hz, 600W

21 1. Lid 2. Kneading blade 3. Housing KNOW YOUR BREAD MAKER Measuring cup Loose the pan as arrow 7 5. Measuring spoon indicated Control panel 7. Bread pan 8. Viewing window Handle 10. Hook 4 5 INTRODUCTION OF CONTROL PANEL (The silkscreen is subject to change without prior notice.) 1. Basic 2. French 3. Whole wheat 4. Quick 5. Sweet 6. Ultra Fast-1 Light Medium Dark 750g 900g 7. Ultra Fast-2 8. Dough 9. Jam 10. Cake 11. Sandwich 12. Bake MENU COLOR + - LOAF START STOP Working light This Indicates the program you have chosen The operation time for each program

22 AFTER POWER-UP As soon as the bread maker is plugged into the power supply, a beep will be heard and 3:00 appears in the display after a short time. But the two dots between the 3 and 00 don t flash constantly. The arrow points to 900g and MEDIUM. It is the default setting. START/STOP The button is used for starting and stopping the selected baking program. To start a program, press the START/STOP button once. A short beep will be heard and the two dots in the LCD begin to flash, the working light illuminates and the program starts. Any other button is inactivated except the START/STOP button after a program has begun. This feature will help to prevent any unintentional disruption to the operation of program. To stop the program, press the START/STOP button for approx. 2 seconds, then a beep will be heard, the working light will be extinguished, it means that the program has been switched off. PAUSE function After procedure starts up, you can press START/STOP button once to interrupt at any time, the operation will be paused but the setting will be memorized, the working time will be flashed on the LCD. Touch START/STOP button again or within 10 min without touching any button, the program will continue. MENU It is used to set different programs. Each time it is pressed (accompanied by a short beep) the program will vary. Press the button continuously, the 12 menus will be cycled to show on the LCD display. Select your desired program. The functions of 12 menus will be explained as below. 1. Basic: Kneading, rise and baking normal bread. You may also add ingredients to increase flavor. 2. French: Kneading, rise and baking within a longer rise time. The bread baked in this menu usually will have a crisper crust and light texture. 3. Whole wheat: Kneading, rise and baking of whole wheat bread. It is not advised to use the delay function as this can produce poor results. 4. Quick: Kneading, rise and baking loaf within the time less than Basic bread. But the bread baked on this setting is usually smaller with a dense texture. 5. Sweet: Kneading, rise and baking sweet bread. You may also add ingredients to add flavor. 6. Ultra fast-i: Kneading, rise and baking 900g loaf in a shortest time. Usually the bread made is smaller and rougher than that made with Quick program. 7. Ultra fast-ii: The same as above, but applicable for 750g loaf. 8. Dough: Kneading and rise, but without baking. Remove the dough and use for making bread rolls, pizza, steamed bread, etc

23 MENU 9. Jam: Boiling jams and marmalades. Fruit or vegetables must be chopped before putting them into the bread pan. 10. Cake: Kneading, rise and baking, rise with soda or baking powder. 11. Sandwich: Kneading, rise and baking sandwich. For baking light texture bread with a thinner crust. 12. Bake: Only baking, no kneading and rise. Also used to increase the baking time on selected settings COLOR With the button you can select a LIGHT, MEDIUM or DARK color for the crust. Press this button to select your desired color. This button is not applicable for the programs Dough and Jam. LOAF SIZE Press this button to select the Loaf size of the bread. Please note the total operation time may vary with the different loaf size. This button is not applicable for the program Quick, Ultra Fast-I, Ultra Fast-II, Dough, Jam, Cake and Bake. DELAY function If you want the appliance do not start working immediately you can use this button to set the delay time. You must decide how long it will be before your bread is ready by pressing the + or -. Please note the delay time should include the baking time of program. That is, at the completion of delay time, there is hot bread can be serviced. At first the program and degree of browning must be selected, then pressing + or to increase or decrease the delay time at the increment of 10 minutes. The maximum delay is 13 hours. Example: Now it is 8:30p.m, if you would like your bread to be ready in the next morning at 7 o clock, i.e. in 10 hours and 30 minutes. Select your menu, color, loaf size then press the + or to add the time until 10:30 appears on the LCD. Then press the STOP/START button to activate this delay program. You can see the dot flashed and LCD will count down to show the remaining time. You will get fresh bread at 7:00 in the morning, if you don t want to take out the bread immediately, the keeping warm time of 1hour starts. Note: 1.This button is not applicable for the programs Ultra fast-i, Ultra fast-ii, Jam and Bake. 2. For time delayed baking, do not use any easily perishable ingredients such as eggs, fresh milk, fruits, onions, etc. KEEP WARM Bread can be automatically kept warm for 60 minutes after baking. If you would like to take the bread out, switch the program off with the START/STOP button

24 MEMORY If the power supply has been broken off during the course of bread making, the process of bread making will be continued automatically within 10 minutes, even without pressing Start/stop button. If the break time exceeds 10 minutes the memory cannot be kept and the bread maker must be restarted.but if the dough is no further than the kneading phase when the power supply breaks off, you can press the START/STOP straight to continue the program from the beginning. ENVIRONMENT The machine may work well in a wide range of temperatures, but there could be a difference in loaf size between a very warm room and a very cold room. We suggest the room temperature should be between 15 C and 34 C. WARNING DISPLAY: 1. If the display shows HHH after the program has been started, the temperature inside is still too high (accompanied by 5 beep sounds). Then the program has to be stopped. Open the lid and let the machine cool down for 10 to 20 minutes. 2. If the display shows LLL after pressing the START/STOP button ( except the programs BAKE), it means the temperature inside is too low (accompanied by 5 beep sounds), stop sound by pressing the START/STOP button, open the lid and let the machine rest for 10 to 20 minutes to return to room temperature. 3. If the display shows EE0 after you have pressed START/STOP, the temperature sensor is disconnected please check the sensor carefully by Authorized expert. For the first use 1. Please check if all parts and accessories are complete and free of damage. 2. Clean all the parts according to the latter section Cleaning and Maintenance 3. Set the bread maker in baking mode and bake empty for about 10 minutes. After cooling it down clean once more. 4. Dry all parts thoroughly and assembly them, so the appliance is ready for using. HOW TO MAKE A BREAD 1. Place the pan in position and turn it clockwise until it clicks in correct position. Insert the kneading blade onto the drive shaft. It is recommended to fill holes with heat-resisting margarine prior to placing the kneaders, this avoids the dough to stick below the kneaders and the kneaders could be removed from bread easily. 2. Place ingredients into the bread pan. Usually the water or liquid substance should be put firstly, then add sugar, salt and flour, always add yeast or baking powder as the last ingredient. Yeast or soda Dry ingredients Water or liquid

25 HOW TO MAKE A BREAD 3. With finger make a small indentation on one side of the flour. Add yeast to indentation, Make sure it does not come into contact with the liquid ingredients or salt. 4. Close the lid gently and plug the power cord into a wall outlet. 5. Press the Menu button until your desired program is selected. 6. Press the COLOR button to select the desired crust color. 7. Press the LOAF SIZE button to select the desired size (750g or 900g). 8. Set the delay time by pressing + or - button. This step may be skipped if you want the bread maker to start working immediately. 9. Press the START/STOP button to start working, and the working light comes on. 10. For the program of Basic, French, Whole wheat, Quick, Sweet, Ultra fast-i., Ultra fast-ii, Cake and Sandwich, 10 beep sound will be heard during operation. This is to prompt you to add ingredients. Open the lid and put in some ingredients. It is possible that steam will escape through the vent slits in the lid during baking. This is normal. 11. Once the process has been completed 10 beeps sound will be heard, and the working light will extinguish. You can press START/STOP button for approx. 2 seconds to stop the process and take out the bread. Open the Lid and while using oven mitts, firmly grasp the bread pan handle. Turn the pan anti-clockwise and gently pull the pan straight up and out of the machine. 12. Use non-stick spatula to gently loosen the sides of the bread from the pan. Caution: the Bread pan and bread may be very hot! Always handle with care and use oven mitts. 13. Turn bread pan upside down onto a clean cooking surface and gently shake until bread falls out onto rack. 14. Remove the bread carefully from the pan and cool for about 20 minutes before slicing. 15. If you are out of the room or have not pressed START/STOP button at the end of operation, the bread will be kept warm automatically for 1 hour, if you would like to take the bread out, switch the program off with the START/STOP button. 16. When do not use or completely operation, unplug the power cord. Note: Before slicing the loaf, use the hook to remove out the kneading blade hidden on the bottom of loaf. The loaf is hot, never use hand to remove the kneading blade. Special introduction 1. For Quick breads Quick bread is made with baking powder and baking soda that activated by moisture and heat. For perfect quick breads, it is suggested that all liquids should be placed in the bottom of the bread pan, dry ingredients on top. During the initial mixing of quick bread?batters and dry ingredients may collect in the corners of the pan, it may be necessary to help machine mix to avoid flour clumps. If so, use a rubber spatula. 2. About Ultra fast program With Ultra fast program, the bread maker can finish making bread within shorter time,

26 SPECIAL INTRODUCTION the made loaf is a little denser in texture. Please noted ingredient of water should be hot water in the range of C, you must use a cooking thermometer to measure the temperature. The water temperature is very critical to the baking performance. If the water temperature is too low the bread will rise to the expected size; if the water temperature is too high it will kill the yeast prior to rising, which also will largely affect the baking performance. Cleaning and Maintenance Disconnect the machine from the power and let it cool down prior to cleaning. 1. Bread pan: Rub inside and outside with a damp cloth. Do not use any sharp or abrasive agents for the consideration of protecting the non-stick coating. The pan must be dried completely prior to installing. 2. Kneading blade: If the kneading bar is difficult to remove from the axle, in such an event fill the Container with warm water and allow it to soak for approx.30minutes.the kneader can then be easily removed for cleaning. Also wipe the blade carefully with a cotton damp cloth, Please note both the bread pan and kneading blade are dishwashing safe components. 13. Lid and window: Clean the lid inside and outside with a slightly damp cloth. 14. Housing: Gently wipe the outer surface of housing with a wet cloth. Do not use any abrasive cleaner to clean as this would degrade the high polish of the surface. Never immerse the housing into water for cleaning. 15. Before the bread maker is packed away for storage, ensure that it has completely cooled down, is clean and dry, and put the spoon and the kneading blade in the drawer, and the lid is closed. Introduction of bread ingredients 1. Bread flour Bread flour has high content of high gluten (so it can be also called high-gluten flour which contains high protein), it has good elastic and can keep the size of the bread from sunken after rising. As the gluten content is higher than the common flour so it can be used for making bread with large size and better inner fiber. Bread flour is the most important ingredients of making bread. 2. Plain flour Plain flour is made by mixing well-chosen soft and hard wheat and applicable for making express bread or cakes. 3. Whole wheat flour Whole wheat flour is made by grinding whole wheat, it contains wheat skin and gluten whole wheat flour is heavier and more nutrient than common flour. The bread made by whole wheat flour is usually small in size. So many recipes usually combine the whole wheat flour and bread flour to achieve best results

27 INTRODUCTION OF BREAD INGREDIENTS 4. Black wheat flour Black wheat flour, also named by rough flour, is a kind of high fiber flour that is similar to whole wheat flour. To obtain the large size after rising it must be used in combination with high proportion of bread flour. 5. Cake powder Cake powder is made by grinding soft wheat or low protein wheat, which is specially used for making cakes. Different flour seems to be alike, Actually yeast performance or absorbability of various flour differs largely for growing areas, growth reasons, grinding process and storage life. You may choose flour with different trademark to test, taste and compare in local market, and select the one which could produce the best result according to your own experiences and taste. 6. Corn flour and oatmeal flour Corn flour and oat flour are made by grinding corn and oatmeal respectively, they both are the additive ingredients of making rough bread, which are used for enhancing the flavor and texture. 7. Sugar Sugar is very important ingredient to add sweet taste and color of bread. While it helps to yeast bread as nourishment. white sugar is largely used. Brown sugar, powder sugar or cotton sugar may be called by special requirements. 8. Yeast Yeast passes doughy yeasting process, then produces carbon dioxide, making bread expand and inner fibre soft. However, yeast fast breeding needs carbohydrate in sugar and flour as nourishment. 1tsp. active dry yeast =3/4 tsp.instant yeast 1.5tsp. active dry yeast =1 tsp. instant yeast 2tsp. active dry yeast =1.5 tsp. instant yeast Yeast must be stored in refrigerator as it will be killed at high temperature, before using check the date and storage life of your yeast. Store it back to the refrigerator as soon as possible after each use. Usually the failure of bread rising is caused by the dead yeast. The ways described below will check whether your yeast is fresh and active or not. 1. Pour 1/2 cup warm water (45-50 C) into a measuring cup 2. Put 1 tsp. white sugar into the cup and stir, then sprinkle 2tsp. yeast over the water. 3. Place the measuring cup in a warm place for about 10min. Do not stir the water. 4. The froth will be up to 1 cup. Otherwise the yeast is dead or inactive. 9. Salt Salt is necessary to improve bread flavor and crust color. But salt can also restrain yeast

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP. Buharl Temizleyici Steam Cleaner. Kullan m K lavuzu Instruction Manual

2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP. Buharl Temizleyici Steam Cleaner. Kullan m K lavuzu Instruction Manual 2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP Buharl Temizleyici Steam Cleaner TR EN Kullan m K lavuzu Instruction Manual TR GENEL Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir 2 in 1 Professional Steam

Detaylı

UFO 16" SO UK BUHAR LE SER NLETEN PORTAT F VANT LATÖR ATSFI-01 KULLANIM KILAVUZU

UFO 16 SO UK BUHAR LE SER NLETEN PORTAT F VANT LATÖR ATSFI-01 KULLANIM KILAVUZU UFO 16" SO UK BUHAR LE SER NLETEN PORTAT F VANT LATÖR ATSFI-01 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH HUMIDIFIER BLOWING COOL MIST ATSFI-01 USER MANUAL www.ufotr.com UFO 16" SO UK BUHAR LE SER NLETEN

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SSW 101 M N D K fi MAK NASI KULLANIM

Detaylı

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2625 ESPRESSO KAHVE MAK NES

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

INSTRUCTIONS FOR CARBON INFRARED HEATER KARBON INFRARED ISITICI Ç N TAL MATLAR. MODEL : Blade

INSTRUCTIONS FOR CARBON INFRARED HEATER KARBON INFRARED ISITICI Ç N TAL MATLAR. MODEL : Blade INSTRUCTIONS FOR CARBON INFRARED HEATER KARBON INFRARED ISITICI Ç N TAL MATLAR MODEL : Blade BU TAL MATLAR D KKATL CE OKUNMALI VE GEREKT NDE BAfiVURMAK AMACIYLA SAKLANMALIDIR. Bu kullan m k lavuzunda

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

So uk Buhar ve yonizerli Vantilatör SSIV-01

So uk Buhar ve yonizerli Vantilatör SSIV-01 So uk Buhar ve yonizerli Vantilatör SSIV-01 Kullan m K lavuzu Stand Fan With Cool Mist And Ionizer SSIV-01 User Manual So uk Buhar ve yonizerli Vantilatör SSIV-01 Kullan m K lavuzu De erli Müflterimiz,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU Mikrodalga Fırın

KULLANMA KILAVUZU Mikrodalga Fırın KULLANMA KILAVUZU Mikrodalga Fırın Model : MD 2703 Mikrodalga fırınınızı kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyunuz ve bu kılavuzu saklayınız. Eğer bu talimatlara uyarsanız mikrodalga fırınınız

Detaylı

UFO SO UK BUHAR LE SER NLETEN YON ZERL PORTAT F VANT LATÖR ATEAC-01 KULLANIM KILAVUZ

UFO SO UK BUHAR LE SER NLETEN YON ZERL PORTAT F VANT LATÖR ATEAC-01 KULLANIM KILAVUZ UFO SO UK BUHAR LE SER NLETEN YON ZERL PORTAT F VANT LATÖR ATEAC-01 KULLANIM KILAVUZ UFO PORTABLE FAN WITH HUMIDIFIER BLOWING COOL MIST AND IONIZER ATEAC-01 USER MANUAL www.ufotr.com UFO SO UK BUHAR LE

Detaylı

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi LHN 18 fiarjl El Süpürgesi Rechargeable Cleaner Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir LHN 18 fiarjl Süpürge yi sat n alm fl oldu

Detaylı

RH12. Halojenli Ya l Radyatör Halogen Oil Filled Radiator. Kullanma k lavuzu. Instructions manuel

RH12. Halojenli Ya l Radyatör Halogen Oil Filled Radiator. Kullanma k lavuzu. Instructions manuel RH12 Halojenli Ya l Radyatör Halogen Oil Filled Radiator TR Kullanma k lavuzu GB Instructions manuel Ç NDEK LER TR Genel... Sorumluluk... Yetkisiz Kullan m... Güvenlik Uyar lar... Teknik Özellikler...

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

SC 190 SC 210 SC Öko Power

SC 190 SC 210 SC Öko Power SC 90 SC 20 SC Öko Power TR GB Kullanma k lavuzu Kuru Elektrik Süpürgesi Instructions for use Vacuum cleaner Ç NDEK LER TR Genel... 4 Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanma talimatlar

Detaylı

YON ZERL FERAHLATAN KULE VANT LATÖR ATTFI-01 KULLANIM KILAVUZU FAN WITH IONIZER ATTFI-01 USER MANUAL. www.ufotr.com

YON ZERL FERAHLATAN KULE VANT LATÖR ATTFI-01 KULLANIM KILAVUZU FAN WITH IONIZER ATTFI-01 USER MANUAL. www.ufotr.com YON ZERL FERAHLATAN KULE VANT LATÖR ATTFI-01 KULLANIM KILAVUZU FAN WITH IONIZER ATTFI-01 USER MANUAL www.ufotr.com YON ZERL FERAHLATAN KULE VANT LATÖR ATTFI-01 KULLANIM KILAVUZU www.ufotr.com De erli

Detaylı

UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL

UFO 16 PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL www.ufotr.com UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03

Detaylı

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS co_laser73.qxd 02-11-2006 10:46 Pagina 1 Laser 73 4 TR OPERATING INSTRUCTIONS KULLANIM KILAVUZU 3 26 man_laser73_uk.qxd 02-11-2006 10:44 Pagina 3 4 OPERATING INSTRUCTIONS Dear Sir, Madam, Congratulations

Detaylı

PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual

PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual 000090 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual PF000/ Türkçe English Model No.: Seri No.: 0 00 0 90 000090 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page C HAZINIZDAN EN YÜKSEK VER M ALMAK Ç N

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

[tr] Kullanma kιlavuzu... 3 [en] Instruction manual... 14

[tr] Kullanma kιlavuzu... 3 [en] Instruction manual... 14 [tr] Kullanma kιlavuzu... 3 [en] Instruction manual... 14 MIDI fırın HO110210, HO110310F MIDI oven HO110210, HO110310F ô İçindekiler[tr]Kulanmakιlavuzu Önemli güvenlik uyarıları... 3 Hasar nedenleri...5

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL. Microwave Oven. Mikrodalga Fırın İMALATÇI FİRMA İTHALATÇI FİRMA

KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL. Microwave Oven. Mikrodalga Fırın İMALATÇI FİRMA İTHALATÇI FİRMA Mikrodalga Fırın Microwave Oven AUTO g KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL İTHALATÇI FİRMA Kumtel Dayanıklı Tüketim Mal. Plas. San. ve Tic. A.Ş. Kumtel House - HoldApp. Ind. & Comm. Co. İTHALATÇI ADRES

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Mikrodalga Fırın

Kullanma Kılavuzu Mikrodalga Fırın Kullanma Kılavuzu Mikrodalga Fırın Model : MD 2701 Mikrodalga fırınınızı kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyunuz ve bu kılavuzu saklayınız. Eğer bu talimatlara uyarsanız mikrodalga fırınınız

Detaylı

Steam Iron Station User Manual Buharlı Ütü İstasyonu Kullanma Kılavuzu BKK 2174

Steam Iron Station User Manual Buharlı Ütü İstasyonu Kullanma Kılavuzu BKK 2174 Steam Iron Station User Manual Buharlı Ütü İstasyonu Kullanma Kılavuzu BKK 2174 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for prefering a Beko product. We hope that you get the best

Detaylı

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için

Detaylı

MULTI SERVE. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker

MULTI SERVE. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker MULTI SERVE TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instruction Manual Tea Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3

Detaylı