SÖZEL SUNUM 26 Nisan 2002, Cuma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZEL SUNUM 26 Nisan 2002, Cuma"

Transkript

1

2 SÖZEL SUNUM 6 Nisan 00, Cuma SS-55 ET YOLOJ K FAKTÖRLER N DEKORT KASYON ZAMANLAMASINA ETK S A. Özkarafak l, O. Dalk l ç, S. Saraç, G. Yurteri, F. Demiröz, B. Arman Heybeliada Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahi Merkezi E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul Eksüdatif plevral efüzyonlar (tüberküloz, hemotoraks, ampiyem gibi) ço unlukla plevral kal nlaflma ile sonuçlan r. Dekortikasyon ile viseral plevra üzerinde oluflan fibröz doku bu yüzeyden ayr l p ç kart l r. Çal flmam zda y llar aras nda merkezimizde dekortikasyon uygulanm fl 489 olgudan 48 tüberküloz ve 34 nontüberküloz olmak üzere 8 tanesini iki grupta toplad k. Dekortikasyon endikasyonlar ve zamanlaman n, plevra kal nlaflmas ve postoperatif yat fl süresiyle, komplikasyonlar üzerindeki etkisini retrospektif olarak inceledik. Tüberküloz grubunun yafl ortalamas (9.±.), T student testiyle, nontüberküloz gruba göre, (40.6±9.46) oldukça düflük bulundu. Her iki grupta da olgular n ço unlu u erkekti.(%74.4) MannWhitney U testiyle tüberküloz grubuyla (.4±.08ay), nontüberküloz grup (0.63±0.9ay) aras nda preoperatif tedavi süreleri ortalamalar na göre anlaml fark bulundu (p<0.00). Dekortikasyon zaman na ve plevra kal nl na göre iki grup aras nda T student testiyle, anlaml fark bulunmufltur (p<0.0). Tüberküloz olgular n dekortikasyon süreleri daha geç, plevra kal nl klar daha büyüktür. ki gruptaki olgular n, hastanedeki postoperatif yat fl süreleri aras nda Mann- Whitney U testiyle anlaml fark bulunamam flt r (p>0.05). Pearson korelasyon analiziyle aralar ndaki iliflki incelendi inde, tüberküloz olgular n n (p<0.00) ve nontüberküloz olgular n (p<0.05) preoperatif tedavi süreleri uzad kça dekortikasyon zaman gecikmekte ancak tedavi süresiyle plevra kal nl ve postoperatif yat fl süresi aras nda korelasyon olmad görülmüfltür. Tüm olgularda Toraks BT de ölçülen plevra kal nl (7.7±3.7mm) ile dekortikasyon materyalinin kal nl (3.34±5.4mm) aras nda, T student testiyle anlaml fark bulunmufltur (p<0.00). Piyojenik enfeksiyonlarda, plevral sepsisin kapal tüp drenaj ile kontrol alt na al namad - durumlarda, sepsisi ortadan kald rmak ve alt ndaki akci erin ekspansiyonunu sa lamak amac yla, günümüzde dekortikasyon operasyonunun erken dönemlerde yap lmas gerekti i görüflü benimsenmektedir. SS-56 PULMONER EMBOL fiüphes OLAN OLGULARDA NON- NVAZ F METOTLARA DAYALI ALGOR TMANIN TANIDAK DE ER F. Öner, Z. Topu, G. Çelik, Ö. Ural Gürkan, N. Numano lu Ankara Üniversitesi Gö üs Hastal klar ve Tüberküloz AD, Ankara Pulmoner emboli (PE) tedavisi olan, ancak tedavi edilmedi inde ciddi mortaliteye sahip bir hastal kt r. Tan s nda pulmoner anjiyografi alt n standartt r. Ancak invazif bir yöntem olmas nedeni ile yayg n olarak kullan lamamaktad r. Bu nedenle bu çal flmada non-invazif metotlar n PE tan s ndaki etkinli i araflt r lm flt r. Çal flma protokolü gere ince klinik olarak PE flüphesi olan 70 vaka, tan da pulmoner anjiyografi ihtiyac n azaltmaya yönelik olarak, non-invazif metotlar n kullan ld bir algoritma içerisinde incelenmifltir. Non-invazif metotlara V/P sintigrafisi ile bafllan lm flt r. Normal perfüzyon varl nda PE tan s ekarte edilmifltir, yüksek olas l kl V/P sintigrafisi olan gruba ise antikoagülan tedavi bafllan lm flt r. V/P sintigrafisi non-diagnostik olan grupta D-dimer ölçümü<500 ng/l olan olgularda emboli tan s ndan uzaklafl lm flt r. D-dimer >500 ng/l olan olgularda ise s ra ile alt ekstremite venöz dopler USG ve spiral BT anjiyografi testlerine baflvurulmufltur. Bu iki test ile de venöz tromboemboli varl gösterilemeyen olgulara pulmoner anjiyografi yap lmas planlanm flt r. Test sonuçlar na göre venöz tromboemboli olmad kabul edilen hastalara antikoagülan tedavi bafllan lmam flt r ve hastalar 3 ayl k takibe al nm flt r. Bu çal flmada non-invazif metotlar ile hastalar n %94 ünde (66/70) sonuca var labilmifltir. V/P sintigrafisi ile 43 (%6) vakan n tan s konulabilmifltir. D-dimer, alt ekstremite dopler ultrasonografi ve spiral BT anjiyografinin tan ya katk s s ra ile %4, %8, % olarak tespit edilmifltir. 3 ayl k takip sonucunda antikoagülan tedavi verilmeyen grupta tromboembolik olay tespit edilmemifltir. Sonuç olarak bu çal flmada non-invazif metotlara dayal algoritman n pulmoner emboli flüphesi olan birçok vakan n tan s nda pulmoner anjiyografi ihtiyac n ortadan kald rd ve tan aflamas nda güvenle kullan labilece i gösterilmifltir. SS-57 CORRELATION OF ENDOSCOPIC PICTURE AND BIOPROFILE OF SARCOIDOSIS ACTIVITY B. Mehiæ, Z. Dizdareviæ, H. Utiæ Clinical Centre University of Sarajevo, Clinic of Lung Disease and TB, Bosnia-Herzegovina Aim: Is there any correlation between endoscopic picture and BALF activity in some clinical forms of sarcoidosis at the moment of making diagnosis? Material and Methods: There were 3 groups of sarcoidosis patients, total 00 (male 3 and female 68) with mean age 8±7.8. The first group was made of 46 patients with acute sarcoidosis (AS), the second group with 36 patients with chronic form of sarcoidosis (CS) and the third group was made of 8 patients with asymptomatic form of sarcoidosis (AsS). We estimated differences and correlations between endoscopic picture and BALF activity among groups of patients with different clinical forms of sarcoidosis. R e s u l t s : The highest index level of BALF activity was in group with AS The highest mean percent of helper T lymphocytes was of group patients with AS - 73.%. There were statisticaly significant differences at index of activity of BALF between group of patients with AS and CS -.07%. Conclusion: I n our material there was no significant correlation between BALF index activity and endoscopic picture in any clinical group of sarcoidosis. SS-58 MORTALITY FROM RESPIRATORY DISEASES IN CENTRAL ASIAN REPUBLICS IN N. Brimkulov, A. Ubaidullaev, E. Subanbaeva 3 Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyzstan Institute of Phthisiopulmonology, Tashkent, Uzbekistan 3 WHO Information Center for CAR, Bishkek, Kyrgyzstan Respiratory diseases (RD) morbidity of the population in Central Asian Republics (CAR) occupies the first place in the structure of general mor- 66 TORAKS DERG S C LT 3, EK, N SAN 00

3 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SÖZEL SUNUM bidity and is the main cause of temporary disability. We have analyzed the Standardized Death Rates per population (SDR) from RD for CAR countries in comparison with other countries of the European region for period of An analysis shows that the average SDR from respiratory diseases for CAR is the highest comparing with all countries in Europe. It is more than two times higher than EU (European Union) average rate and.8 times higher than average for NIS (Newly Independent States). There was observed the decrease of respiratory diseases mortality rate in CAR from 6.9 in 985 up to 4.3 in 99 (by 9.4%). Increasing of SDR from respiratory diseases in CAR was registered from 99 till 994 (39.0 in 995), and then mortality rate again started to decrease. Concerning chronic diseases of respiratory system including bronchitis, pulmonary emphysema, bronchial asthma, the situation is also negative, thus the average SDR for CAR is about 3 times higher than EU average and.3 times higher than average for NIS. Mortality rate from these causes is the highest in Kyrgyzstan and Kazakhstan among CAR countries. The most important reasons of negative epidemiological situation on respiratory diseases, to our mind, are the following: Decrease of general living standards of the population and deterioration of nutrition and living conditions; Deterioration of ecological situation and environment pollution, especially in big cities; Wide distribution of tobacco smoking and other pernicious habits (inactive life-style, alcohol abuse etc); Sharp reduction of public health expenditures; Not quite adequate knowledge of the medical workers on prevention, diagnostics and treatment of respiratory diseases. But this high mortality rate from respiratory diseases in Central Asia are not completely clear and require a further special study. SS-59 CONCENTRATION OF LIPIDS IN THE CONDENSATE OF EXHALED AIR IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS T. Seisembekov, B. Zelenskaja, E. Bjul, E. Sochneva Medical Academy of Astana, Medical academy of Karaganda, Kazakhstan Investigation of surfactant pulmonary system is important for value of respiratory function. Main components of surfactant are lipids. The aim of investigation was examination of concentration of lipids in the condensate of exhaled air (CEA) in patients with diabetes mellitus (DM). It was examined in 8 patients with DM ages 6-73 years and 30 healthy controls. 50 (4.4%) patients suffered insulin-dependent DM (IDDM) and 68 (57.6%) patients suffered non-insulin-dependent DM (NIDDM). The level of lipids of the CEA in patients with DM was 0.3±0.45 mcg/ml, it was elevated as comparated with healthy patients (7.73±0.73 mcg/ml). The results of investigation showed, that the level of lipids in the CEA was elevated in IDDM (.4±0.69) as comparated with patients with NIDDM (9.37±0.58 mcg/ml). Besides level of lipids was depended from degree of disease. The concentration of lipids in the CEA was increased with aggravation of the DM. SS-60 NFLAMATUVAR BARSAK HASTALI INDA AKC ER N. Songür, M. Tüzün, Y. Songür 3, D. Tüzün 4,. Do an 5, A. Ensari 6 Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi, Gö üs Hastal klar Klini i, Ankara SSK E itim Hastanesi, Radyoloji Klini i, Ankara 3 SSK Ankara htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara 4 SSK Meslek Hastal klar Hastanesi, Ankara 5 nönü Üniversitesi T p Fakültesi Gastroenteroloji BD, Malatya 6 Ankara T p Fakültesi Patoloji AD, Ankara Amaç: ) nflamatuvar ba rsak hastalar nda ( BH) akci er tutulumunu, klinik, spirometrik ve radyolojik olarak araflt rmak, ) Mevcut bulgular n primer hastal n aktivitesindeki de ifliklikler ve ilaç tedavisi ile olan iliflkisini belirlemek. Hastalar ve Yöntem: Histopatolojik olarak ülseratif kolit (ÜK) tan s konmufl 3 hasta (6 erkek, 7 kad n, ortalama yafl: 40. y l), Crohn lu (CD) hasta (5 erkek, 8 kad n, yafl ortalamas : 4. y l) ve 4 sa l kl olgu çal flmaya al nd. Solunum yak nmalar na ek olarak hastalar n klinik, endoskopik, histopatolojik aktivasyonu ve tutulumun yayg nl tespit edildi. Tüm hastalara standart akci er fonksiyon testleri (SFT), inspiratuar ve ekspiratuar fazda yüksek rezolüsyonlu toraks bilgisayarl tomografisi (YRBT) muayeneleri uyguland. Bulgular: 36 hastan n inde (%58) ( ÜK, 0 Crohn) barsak hastal aktifti. 6 (%44) hastada (0 ÜK, 6 CD) solunum yak nmalar mevcuttu. 5 hastan n (%69, 4 ÜK, CD) akci er fonksiyonlar nda bozukluk vard. 7 (%48) vakada rezidüel volümde (RV) art fl ve vakada (%60) diffüzyonda azalma mevcuttu. ÜK ve Crohn hastalar aras nda akci er fonksiyonlar n n bozuklu unun derecesi aç s ndan istatistiksel olarak anlaml fark yoktu. ÜK ve CD hastalar nda kontrol grubuna göre RV de art fl ve diffüzyonda azalma istatistiksel olarak anlaml yd (p<0.05). RV de art fl ve diffüzyonda azalma ile hastal n klinik ve histopatolojik aktivasyonu, yayg nl, ilaç tedavisi ve solunum yak nmalar ile bir iliflkisi yoktu. Toraks YRBT de, 0 (%8) hastada (6ÜK, 4 CD) air trapping, CD li (%5) hastada bronflektazi, (%33.3) hastada fibrozis (5 ÜK, 7 CD), ÜK li 3 (%8.5) hastada amfizem, ÜK li bir (%.8) hastada peribronfliyal kal nlaflma ve bir hastada alveolitis gösterildi. YBRT bulgular ile akci er fonksiyonlar, semptomlar n varl ve süresi, hastal n klinik ve histopatolojik aktivasyonu, yayg nl aras nda bir iliflki yoktu. Sonuç: BH li hastalarda bronfliyolit, bronflektazi ve üst loblarda fibrozis görülebilir. Solunum yak nmalar olsun veya olmas n BH li hastalarda akci er grafisi ve SFT normal olsa bile difüzyon kapasitesi, akci er volümleri, YRBT gibi ileri tetkikler yap lmal d r. SS-6 RELAXANT EFFECT OF PIMPINELLA ANISUM ON ISOLATED GUINEA PIG TRACHEAL CHAINS AND ITS POSSIBLE MECHANISM(S) M. Boskabady, M. Ramazani-Assar Department of Physiology, Ghaem Medical Centre, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Pimpinella anisumis a grassy plant which is believed to have several therapeutic effects including anti-asthmatic uses. We have studied the relaxant effect of this plant on isolated guinea pig tracheal chains (bronchodilatory effect). The bronchodilatory effects of aqueous and ethanol extracts, essential oil, and mm theophylline in comparison with saline and ethanol (for ethanol extract) were examined by their relaxant effects on precontracted isolated tracheal chains of the guinea pig by 0 nm methacholine in two different conditions including: non-incubated tissue (group ) and incubated tissue with nm propranolol and nm chlorpheniramine (group ). The anticholinergic effects of essential oil and 0 nm atropine were also tested by performing the Log concentration-response curves of methacholine induced contraction of tracheal chains compared with that of saline (for all experimental groups n=8). In group and experiments, aqueous extract, essential oil and theophylline showed significant relaxant effects compared to those of saline and ethanol extract compared to that of ethanol (p<0.005 to p<0.00). There was no significant difference between the relaxant effects obtained between group and experiments. The results also showed parallel rightward shifts of methacholine-response curves and significant difference of EC50 (effective concentration of methacholine, causing 50% of maximum response) obtained in the presence of atropine and essential oil compared to that of saline p<0.00 and p<0.005 respectively). These results indicated bronchodilatory effects of extracts from Pimpinella anisumwhich are not due to an inhibitory effect of histamine (H) or stimulatory effect of β-adrenergic receptors, but inhibitory property of the plant on muscarinic receptors may contribute to its bronchodilatory effect. TORAKS DERG S C LT 3, EK, N SAN 00 67

4 SÖZEL SUNUM TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SS-6 INFLUENCE OF INHALED FLUTICASONE PROPIONATE ON AIRWAY INFLAMMATORY RESPONSE TO ALLERGEN O. Korzh, T. Bondarenko Ukrainian Research Institute of Therapy, Kharkov, Ukraine The aim of the study was to investigate the mechanisms by which inhaled glucocorticosteroid regulates allergen-induced airway inflammation. We conducted a double-blind, placebo-controlled, cross-over study with inhaled fluticasone propionate in 8 subjects with allergic asthma. After baseline bronchoscopy and bronchoalveolar lavage (BAL), subjects were randomized to fluticasone propionate (00 microgram, twice daily) or placebo treatment for four weeks. At the end of each treatment phase, whole-lung allergen inhalation challenge was performed, followed by BAL 48 hours later. Fluticasone propionate treatment improved the FEV (), attenuated both the immediate- and late-phase response to allergen, and prevented the increase in bronchial hyperresponsiveness after allergen challenge. To determine the effects of fluticasone propionate on airway cell function, BAL cells were stimulated e x v i v o with the T cell mitogen PHA, and cytokine generation was measured by ELISA. Fluticasone propionate decreased ex vivogeneration of IL-5 and IFN-gamma by BAL cells. Fluticasone propionate decreased circulating eosinophils and serum levels of IL-5, but did not reduce IL-5 generation by peripheral blood mononuclear cells. These finding suggest that long-term treatment with inhaled fluticasone propionate reduces airway cell generation of cytokines, specifically IL-5, which then decreases circulating eosinophils and their availability for recruitment to the airway after allergen exposure. SS-63 THE SIGNIFICANCE OF NEUTROPHILS AND INTERLEUKIN-8 IN AIRWAY INFLAMMATION IN ASTHMA O. Korzh Ukrainian Research Institute of Therapy, Kharkov, Ukraine The aim of this study was to investigate the role of neutrophils and interleukin-8 (IL-8) in pathogensis of asthma. Methods: Pulmonary function and bronchial provocation test were performed to identify and evaluate asthma. Superoxide anion O()(-.) generation of peripheral blood neutrophils, IL-8 and malondialdehyde (MDA) levels in plasma and induced sputum were measured. Results: The O()(-.) generation [(.±4.3) nmol] of peripheral blood neutrophils from moderate-severe asthmatics were significantly higher than that [(6.4±4.) nmol] from mild asthmatics (P<0.0), in which that was still significantly higher than that [(0.9±.8) nmol] from normal subjects (P<0.05). The O()(-.) generation of peripheral blood neutrophils had significantly negative correlation with PD(0)FEV() (r=-0.693, P<0.05). The levels of IL-8 [(57±67) ng/l, (768±94) ng/l] and MDA levels [(7.±.3) mmol/l, (8.7±5.8) mmol/l] in plasma and induced sputum from unstable asthmatics were higher than those [(39±35) ng/l, (39±84) ng/l and (4.9±0.8) mmol/l, (3.5±4.6) mmol/l] from stable asthmatics (P<0.0), morever, in the latter group, they were still significantly higher than those (78±34) ng/l, (7±4) ng/l and [(3.8±0.3) mmol/l, (8.3±3.4) mmol/l] from normal subjects (P<0.05). The levels of MDA in the induced sputum from stable asthmatics showed a negative correlation with PD(0)FEV() (r=-0.68, P<0.0). The levels of IL-8 in the induced sputum showed a positive correlation with percentage of neutrophils in the induced sputum (r = 0.79, P<0.0). Conclusions: IL-8 and oxygen free radicals generated by neutrophils might participate in development of airway inflammation and airway hyperresponsiveness in asthma. SS-64 METAM ZOL NTOLERANSI VE BRONfi ASTMASI G. Karakaya, A. Kalyoncu Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar AD, Eriflkin Allerji Ünitesi, Ankara Metamizol yan etkileri nedeniyle kullan m birçok ülkede yasaklanm fl olmas na ra men ülkemizde halen yayg n olarak kullan lan pirazolon türevi analjeziklerden biridir. Özellikle aspirin ve parasetamol intolerans ve bu durumlar n bronfl astmas ile iliflkisi hakk nda çeflitli yay nlar olmas na ra men metamizol intolerans hakk nda birkaç tane vaka takdimi d fl nda yay n yoktur. Bu araflt rmaya metamizol intolerans n n klinik özelliklerini saptamak, A38G ve 444C genetik polimorfizmleri ile iliflkisini araflt rmak ve astmas olanlar ile olmayanlar aras nda bir fark olup olmad n belirlemek amac yla Ocak 99 ile Temmuz 00 tarihleri aras nda allerji ünitemize baflvuran 64 metamizol intolerans olan hasta dahil edildi. Metamizol intolerans ile birlikte astmas olanlar grup I (n=33) ve astmas olmayanlar grup II (n=3) olarak kabul edildi. Bütün hastalara standart bir anket formu dolduruldu. Hastalar n yafl ortalamas grup I ve II için s ras yla 4.8±.8 ve 39.±. olup yine her iki grubun s ras yla %79.4 ve %75.6 s kad nd. Kiflisel atopi, ailede atopi öyküsü ve ailede analjezik intolerans öyküsü oranlar karfl laflt r ld nda iki grup aras nda anlaml bir fark saptanmad. Metamizol al m ndan sonra en s k ortaya ç kan reaksiyonlar bronkospazm (%75.9 ve %9) ve ürtikerdi (%5.6 ve %64.9) (s ras yla grup I ve II için ve p<0.05). Aspirinle çapraz reaksiyon oran grup I de II ye göre anlaml olarak daha yüksekti. A38G ve 444C genetik polimorfizmleri ile metamizol intolerans aras nda bir iliflki saptanmad. Herhangi bir analjezik kullanamayan hastalar n hepsine güvenle kullanabilecekleri en az bir tane analjezik bulundu. Sonuç olarak, metamizol intolerans Türkiye de aspirin intolerans kadar önemli bir sorun olup iki durumun klinik özellikleri genel olarak benzerdir. Genelde analjezik intolerans veya aspirin intolerans tan s için standart bir laboratuvar testi olmad gibi henüz metamizol intolerans için de ayn durum söz konusudur. SS-65 ASPIRIN-INDUCED ASTHMA AND MELATONIN H. Evsyukova St. Petersburg State Medical University, Russia It is known that melatonin (MT) is the unique hormone of the diffuse neuroendocrine (APUD) system and provides the regulation of the activity of the all functional systems of the organism and the platelets/vessel hemostasis. Since one of the MT metabolites is the substance with a chemical structure similar to that of acetylsalicylic acid we examined the production of MT, NO, PgI, and associated these findings with blood platelet (P) function and clinical course of the disease in 33 AIA patients, 43 patients with aspirin-tolerant asthma (ATA) and 54 healthy subjects. A lower level of daytime 6-sulphatoxymelatonin excretion in AIA patients (.7±.7 ng/ml) than in ATA patients (3.7±9.9 ng/ml) and controls (9.9±5.8 ng/ml) has been found (p<0.05). The low MT production depended on the condition of extrapineal MT sources because NAT activity was unchanged. Mt in a dose of 0.0 pg/ml plasma increased in vitro the intensity and the rate of the ADP-induced P aggregation only in AIA patients. The ÓNO and NO3 excretion in urine was.5 times higher at night in AIA than in ATA patients and in controls (p=0.0). AIA patients differed from ATA patients by low PgI level in plasma (p<0.03). The reduction of MT production and the lack of its inhibiting influence on the 5-L0 and NOS activity such as on the P activity promotes the overproduction of LT, NO, P aggregation and, finally, leads to the lung microcirculation disturbances and the ventilation/perfusion ratios mismatch. The analysis of the AIA clinical course revealed that the reason of simul- 68 TORAKS DERG S C LT 3, EK, N SAN 00

5 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SÖZEL SUNUM taneous development of the functional insufficiency of the several systems in the organism of these patients may be the disturbance of MT producing cells of APUD-system. SS-66 SERBEST OKS JEN RAD KALLER VE ANT OKS DANLARIN ASTIM PATOGENEZ NDEK ROLÜ A. Mihmanl, D. Güneylio lu, F. Özfleker, S. Aslan, M. Özgel, E. Akkaya SSK Süreyyapafla Gö üs ve Kalp Damar Hastal klar E itim Hastanesi, stanbul Serbest oksijen radikalleri ve antioksidanlar n, ast m patogenezindeki rolü henüz belirlenememifltir. Çal flmam zda, ast ml hastalarda ve kontrol grubunda serbest oksijen radikallerinin ve antioksidanlar n aktivitelerini araflt rd k. Çal flmaya hiç antiastmatik tedavi görmemifl, semptomatik, 8 hafif ast ml hasta (Grup:, yafl ortalamas : 34.6), halen tedavide olan asemptomatik 0 hafif ast ml hasta (Grup:, yafl ortalamas : 35.) ve 0 sa l kl birey kontrol grubu olarak (Grup: 3, yafl ortalamas : 33.) al nd. Tüm olgular sigara içmiyordu. Olgular n eritrosit glutatyon peroksidaz (GPx), plazma seruloplasmin (SP), katalaz (CAT), C vitamini (VitC) ve malondialdehid (MDA) düzeyleri ölçüldü. CAT ve MDA düzeyleri, Grup (s - ras yla: 5.47±.73 mol/l, 0.45±75.5 U/L) ve Grup (s ras yla: 5.47±.73 mol/l, 0.45±75.5 U/L) olgularda, kontrol grubuna göre (s - ras yla:.4±0.66 mol/l, 4.54±.97 U/L) anlaml olarak yüksekti, Grup ve Grup aras nda ise istatiksel olarak anlaml fark yoktu (p>0.05). SP düzeyi Grup de (33.488±.68 U/L) kontrol grubuna (6.84±5.94 U/L) göre anlaml olarak yüksekti (p<0.0), Grup (04.4±56.36 U/L) ile kontrol grubu aras nda ise fark bulunmad (p>0.05). GPx ve VitC düzeyleri bak m ndan her üç grup aras ndaki fark istatistiksel olarak anlaml de ildi (p>0.05). Sonuç olarak, oksidan ve antioksidan maddelerin ast ml olgularda kontrol grubuna göre yüksek bulunmas, serbest oksijen radikalleri ve antioksidanlar n ast m patogenezinde rol oynayabilece ini göstermektedir. SS-67 EFFICACY OF AMLODIPINE IN PULMONARY HYPERTENSION SECONDARY TO CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE DEPENDS ON THE HYPOXIC PULMONARY VASCULAR REACTIVITY A. Sydykov, A. Maripov, I. Sabirov, M. Kasymov, T. Khan, A. Sarybaev National Centre of Cardiology and Internal Medicine, Kyrgyzstan The efficacy of -week treatment with calcium channel blocker amlodipine besylate (Norvasc, Pfizer, USA) of thirty male patients (mean age 57.5±.3 years) with pulmonary hypertension (PH) due to chronic obstructive pulmonary disease (COPD) was studied. Fifteen age matched male patients with PH due to COPD serve as control. Amlodipine was administered in a daily single dose of 5-0 mg for weeks. Invasive measurements of pulmonary circulations while room air breathing and hypoxic mixtures breathing (FiO =0% for 5 minutes) were made at baseline and at the end of the treatment. Lung function tests, blood gases were also monitored. There were no statistically significant differences in any of the lung function and blood gases variables over the study period. Amlodipine resulted in decrease in mean pulmonary arterial pressure (MPAP) and pulmonary vascular resistance (PVR) by 8.4±.5% and 4.4±.0% respectively in the treatment group. But positive hemodynamic response (0% reduction in MPAP or PVR) was observed only in patients with higher pulmonary vascular response to acute hypoxia before the treatment. Therefore treatment group was divided into two subgroups: responders (RS) and non-responders (NRS). Results are presented in the table. Thus efficacy of amlodipine in PH secondary to COPD depends on the hypoxic pulmonary vascular reactivity of the individuals. Tablo. Groups MPAP SaO (%) CI RVD (mmhg) (L/min) (cm) Room air Hypoxia RS Baseline 33.6±.7 43.±.9 90.±..9±0..5±0. After weeks 5.±.0* 9.4±.* 90.3±. 3.±0.#.±0.# NRS Baseline 35.4± ± ±.6.9±0..6±0. After weeks 3.9± ± ±.4 3.0±0..5±0. Control Baseline 34.5±.7 4.4± ±.7.8±0..6±0. After weeks 34.7± ± ±.5.7±0..6±0. # - p<0.05, * - p<0.00 for comparison with according baseline measurements; CI - cardiac index; RVD - right ventricular dimension; room air - results obtained while breathing room air; Hyp - results obtained while breathing hypoxic gas mixtures. SS-68 CHANGES OF MARKER PROTEINS EXPRESSION IN BRONCHIAL SMOOTH MUSCLE IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE L. Zaostrovskaia, A. Zashikhin, J. Sehlin Department of Histology, Cytology and Embryology, Northern Medical University, Russia Department of Integrative Medical Biology, Umeo University, Sweden Aim: To investigate the reactive changes of smooth muscle component on different levels of bronchial tree in case of chronic obstructive bronchitis (COB). Methods: We have examined the bronchial smooth muscle (SM) of 0 resected human lungs from patients with COB and 4 unaffected lungs, as a control. The fragments of bronchial wall on level of large, middle and small bronchi were cut out. We have investigated the morphometrical parameters of isolated bronchial myocytes, general cytoplasmatic protein content, structure of cells population.immunocytochemical analysis of SM contractile markers (SM-alfa-actin, SM-myosin, myosin light chain kinase [MLCK]), and phenotype marker proteins (vimentin, desmin and procollagen ) expression was also performed. Results: We have shown, the reliable increase of myocytes volume, changes in structure of cells population and increase of general cytoplasmatic protein content in myocytes (p<0.0) of affected lungs. Bronchial SM at COB maintains the clear positive reaction for all contractile markers. MLCK and SM-alfa-actin expression was more significant in SM of small airways and respiratory part of COB lungs. SM component of affected bronchial wall demonstrated weak intensity of reaction for desmin and SM myosin, but clear dispersed positive staining for vimentin and procollagen I. The character of SMC population changes may cause the specialities of obstructive events of different parts of airway in patients with COB. Changes of contructile marker proteins expression and intermediate filament type in bronchial SM may result in process of myocytes phenotype transformation, or dedifferentiation. The appearance of synthetic phenotype myocytes in airway SM of affected lungs probably presents one of mechanisms in obstructive lung disease pathogenesis. TORAKS DERG S C LT 3, EK, N SAN 00 69

6 SÖZEL SUNUM TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SS-69 EFFECT OF LOSARTAN ON CARDIOVASCULAR DISORDERS IN PATIENTS WITH COPD R. Frangulyan Diagnostica Med. Corp., Armenia Patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease (COPD) often develop secondary pulmonary hypertension, which contributes to right ventricular (RV) dysfunction and worsens their prognosis. The aim of this study was to assess the effects of angiotensin II receptor antagonist, losartan, on pulmonary hemodynamic and RV function in patients with COPD. 8 patients (age 58±6) with severe COPD participated in this randomised, double-blind, parallel-group study. After a two-week placebo period all patients were treated with losartan (.5 mg/d, for 6 months) to complement existing therapy. Pulmonary hemodynamic parameters, RV wall thickness, systolic and diastolic functions were assessed with two-dimensional and Doppler echocardiography. All patients underwent respiratory tests and blood gases assessment. Results indicate that Losartan treatment caused a significant decrease of RV wall thickness (P<0.005), increase of contractility (ejection fraction increased by 9%, while RV end-systolic and end-diastolic dimensions significantly decreased) and significant improvement of RV diastolic function (increase of velocity of early inflow, decrease of velocity of atrial inflow, increase of deceleration time and isovolumic relaxation time, decrease of acceleration time). Treatment with losartan significantly reduced systolic pulmonary artery pressure (from 47±5 to 30±4 mmhg). Thus, losartan appears to have beneficial effects on pulmonary hemodynamic and cardiac effects, suggesting therapeutic role in the management of cardiovascular disorders in patients with COPD. SS-70 CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES IN HIGHLANDERS Z. Kudaiberdiev, M. Mirrakhimov National Center of Cardiology and Therapy, Kyrgyzstan The aim of the study was to assess incidence, clinical and functional manifestations of chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) in highlanders (H). Totally, 95 adults (30-59 years) or 70% of selected population of high-altitudes (HA); 30 patients with COPD from HA ( m above the sea level) and as controls 03 patients from lowaltitudes ( above the sea level) of Tyan-Shan and Pamir were investigated. Diagnosis of COPD was established using: WHO questionnaire, clinical, X-Ray, pulmonary ventilation (PV), bronchoscopy, oxyhemography and other examinations. COPD developed in 33 (4.5%) of 95 investigated highlanders, mainly in form of acute bronchitis in 45.4%, as consequence of influenza and acute respiratory infection 0%, and acute pneumonia 8% of patients with further frequent exacerbations (more than 3 times per year). Finally, smoking accompanied COPD in 3% of patients. COPD in highlanders was characterized by diffuse cyanosis (80%), emphysema (5%), rare productive cough, dyspnea (7.7%), respiratory rhythm disturbances as Cheyne-Stokes respiration during nighttime in 9.%, and by hoarseness (6%). Auscultation revealed prolonged expiration and wheezing during forced respiration and lateral decubitus position, rarely coarse crackles. There were relaxation of diaphragm dome on the chest X-Ray (7.8% vs. 0.9% in low-altitude) and signs of atrophic (45.8%) and catarrhalis (36.3%) bronchitis on bronchoscopy. Changes in pulmonary ventilation were characterized by restrictive- 59% and mixed 30% types of disturbances, marked arterial hypoxemia and low sensitivity of chemoreceptors to CO. Bronchial obstruction, localized predominantly in small bronchi, was weak ( F E V /FVC %), which was confirmed by its positive dynamics during helium-oxygen test and descent of patients to the lowland. COPD in highlanders is also associated with higher levels of pulmonary arterial pressure and earlier (during 5 years) complicated by heart failure as compared with lowlanders forcing them (0%) to migrate to lowland. Thus, highland modifies clinical and functional manifestations of COPD due to combined influence of hypoxia and cold on human s organism. SS-7 KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALI INDA FEV KAYBINI HIZLANDIRAN BEL RLEY C LER D. Özol, S. Öktem Ay k, M. Erdinç, G. Çok, E. Erdinç Ege Universitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, zmir Kronik obstrüktif akci er hastal (KOAH) ciddi mortalite ve morbiditeye yol açmaktad r ve KOAH n ciddiyeti FEV ölçümü ile objektif olarak belirlenebilmektedir. Bu çal flman n amac stabil KOAH l hastalarda FEV kayb n h zland ran belirleyicileri ortaya koymakt r. Yafl, cinsiyet, plevral kal nlaflma, inaktif tüberküloz, kor pulmonale, efllik eden ek hastal k, bronflektazi gibi radyolojik ve klinik parametreler araflt r lm flt r. Sekiz y ll k sürede takip edilen 03 hasta (5 erkek, 5 kad n, yafl ortalamas 59.9±0.79) çal flmaya al nm flt r ve hastalar n dosyalar retrospektif olarak incelenmifltir. Hastalar n ortalama 4.9±. paket/y l sigara tüketimi mevcuttu. Hastalar n bafllang ç FVC de eri 85±53.8ml ve FEV de eri 93±4.6 ml bulunmufltur. Ortalama takip süresi 4.±0. y ld r. K rk dokuz hasta (%7.), koroner arter hastal tan s alm flt. Hastalar n 55 inde (%7.) plevral kal nlaflma ve 0 inde (%49.8) kor pulmonale vard. Birbirini takip eden solunum fonksiyon testine göre, y ll k ortalama FEV kayb ; en fazla 5 ml ve en az 0 ml ile ortalama 45.6±.6 ml/y l olarak bulundu. Araflt r lan parametreler ile FEV kayb aras nda anlaml bir iliflki saptanamam flt r. SS-7 ANTHRACOTIC AIRWAYS DISEASE A STUDY OF 89 CASES IN IRAN K. Amoli Tehran University of Medical Sciences, Iran The complex of chronic bronchitis and emphysema, COPD, is an increasing universal problem. The role of tobacco is established but other factors need more investigation worldwide including the developing countries. Smoke inhalation from indoor air pollution may be etiologically incriminated but this needs to be well materialized. During April 975 March 000, amongst 664 diagnostic bronchoscopies performed at the Pulmonary Endoscopy Unit, Tehran University of Medical Sciences, 89 patients revealed generalized chronic bronchitis with outstanding anthracotic depositions. Their clinical manifestations, radiology and respiratory functions were examined along with bronchial washings and biopsies. Clinically the patients were respiratory cripples. Females (39) had been exposed to long-term indoor smoke inhalation while baking household bread. Males (430) had formerly a variety of occupations that entailed heavy smokes. Severe disease involving the airways and surrounding tissues lead to respiratory incapacity. Long-term indoor smoke inhalation causes chronic anthracotic bronchopneumopathies and respiratory invalidism. The magnitude of the affected groups seems to be extensive and not confined to Iran. Hundreds of millions individuals are estimated to be at risk throughout the world. Familiarity with problem is required to diagnose these patients who may present for medical attention even in the developed world. 70 TORAKS DERG S C LT 3, EK, N SAN 00

7 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SÖZEL SUNUM SS-73 ESK fieh R VEREM SAVAfi D SPANSER NDE TAK P ED LEN HASTALARIN 5 YILLIK ARALARLA TANI VE TEDAV ETK NL N N DE ERLEND R LMES M. Kolsuz, S. Ersoy, N. Demircan, M. Metintafl, S. Erginel,. Uçgun Verem Savafl Dispanseri, Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, Eskiflehir Tüberküloz ile mücadelede Verem Savafl Dispanserleri önemli görevler yürütmektedir. Biz bu çal flmam zda dispanserimizin 5 y ll k aralarla , ve y llar na ait tan ve tedavi yaklafl mlar n retrospektif olarak inceledik. Hasta say s y llara göre 54, 35 ve 7 idi. Bunlar n y llara göre %., %3.4 ve %. i akci er d fl tüberküloz (EPT) idi. Nüks vakalar n oran ise y llara göre %.5, %7.4 ve %8. olarak saptand. Kültür ve histopatolojik yöntemlerle tan koyma oran m z EPT olgular nda y llara göre %47., %57.9 ve %7.3 iken bu oranlar akci- er tüberkülozunda %58., %65.8 ve %69.6 idi. Tüm olgularda ise bu oranlar %55.8, %63.8 ve %70. idi. Hastalara uygulanan tedavi süreleri.0±0., 0.5±0.8 ve 7.7±0.6 ay olarak saptand. Hastalar n tedavi sonras nda y llara göre ilaçs z kontrole ayr lma oranlar ise %88.9, %87.6 ve %85.4 olarak saptand. laçs z kontrole ayr lan akci er tüberkülozu olgulardaki kür oranlar ise y llara göre %3.4, %57.4 ve %64.6 olarak saptand, di er vakalar n ise tedaviyi tamamlad tespit edildi. Sonuç olarak hastalar n tüberküloz tan s nda kültür ve histopatolojik yöntem kullanma oran nda y llar içinde bir art fl gözlenirken ayn baflar tedavi sonuçlar na yans mam flt r. Tedavi sonuçlar n n iyilefltirilmesinde do rudan gözetimli tedavi uygulamalar na geçilmesinin önemli oldu unu düflünmekteyiz. SS-74 AYDIN DERNEK VEREM SAVAfi D SPANSER N N DO RUDAN GÖZET ML TEDAV UYGULAMALARI M. Ayd n, H. Dalan, S. Akyüz, H. Amasya Ayd n Dernek Verem Savafl Dispanseri, Ayd n Tan ve tedavideki son geliflmelere ra men tüberküloz halen önemli bir sa l k sorunu olmaya devam etmektedir. Yetersiz ve düzensiz tedaviler bulafl riskini art rmakta ve ilaçlara karfl direnç geliflimine neden olmaktad r. En etkili kontrol program olarak kabul edilen DOTS stratejisi DSÖ taraf ndan tüm dünya ülkelerine önerilmektedir. Dispanser çal flanlar olarak bu stratejinin bileflenlerinden biri olan ve hastalar n ilaçlar n belirlenen süre içerisinde gözetimli olarak içmeleri esas na dayanan do rudan gözetimli tedavi (DGT) uygulamas na geçmeyi hedefledik. Bu amaçla dispanser personeli, hasta, hasta yak nlar ve sa l k ocaklar na yönelik e itim toplant lar düzenledik aras ndaki dönemde tüberküloz tedavisine bafllanan 53 hastan n 5 sine do rudan gözetimli tedavi uyguland. Yaln z yaflamas ve bulundu u yerin bir sa l k kurulufluna uzak olmas nedeni ile hastaya ilaçlar gözetimli olarak içirilemedi. En fazla olgunun 35-44, ve 65 yafl üstü gruplar nda oldu u gözlendi. Gözetimli tedavi 3 hastaya dispanserde, 0 hastaya sa l k oca nda, hastaya sa l k evinde, hastaya cezaevinde, 6 hastaya da evde uyguland. DGT uygulanan 5 olgunun 49 u yeni, 3 ü nüks olgu idi. 5 olguda ekstrapulmoner, 37 olguda pulmoner tutulum vard. Yayma pozitifli i pulmoner tüberkülozlu olgular n 4 ünde saptand. Toplam 6 hastan n tedavisi tamamland (8 i kür, 8 i tedavi tamamlama). Üç olgu nakil gitti ve olgu eks oldu. 3 olgunun tedavileri halen devam etmektedir. Do rudan gözetimli tedavinin uygulanabilir oldu una ve uygulama esnas nda kaynaklar n sa lanmas ile karfl lafl lacak sorunlar n çözülmesinde sa l k müdürlüklerinin bölgesel organizasyonlarda önemli rol oynayaca na inanm a k t a y z. SS-75 MICROSCOPY CENTERS ORGANIZATIONS FOR TB CASE-FINDING WITH CLINICAL SYMPTOMS R. Agzamova, A. Ishakova, Z. Murzakhmetov National Center for TB Problems, Almaty, Kazakhstan DOTS strategy implementation according to the WHO protocols involved the neccessity of TB laboratory service national organization forms for TB case finding among persons with pulmonary suspicious symptoms which addressed to health care facilities. As our work experience showed bacterioscopic investigation concentration at two big microscopy centers (MC) increased their effectiviness by.5 times under conditions of town with no more than of population. If before centralization the positive smears identification at 7 laboratories investigating the sputum constitued.%, after centralization percentage reached up to 5.%. One of MC was opened on the base of the municipal polyclinics, where sputum from sputum collection centers at the 3 family doctors ambulatories was provided, while the second MC was opened on the base of specialized oblast anti-tb dispensary, where sputum was received from collection centers of 5 prophyplaxis health care in patients facilities. Specialized anti-tb service laboratories integration in to the primary health care system allowed the effectiveness to be increased more and more. MC were equipped with the binocular microscop manifactured in Europe and with needed supplies for bacterioscopy carrying out. Great attention was addressed to the staff training in the sputum collection quality control. Compherensive approach to the laboratory service organization allowed to increase the bacterioscopy methods effectiveness for TB cases-finding among patients with clinical disease symptoms. SS-76 NAZ LL VEREM SAVAfi D SPANSER LABORATUVARI BALGAM M KOBAKTER YOLOJ K NCELEMES SONUÇLARININ BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI SONUÇLARIYLA KARfiILAfiTIRILMASI S. Arpaz, H. Çal fl r, G. K ter 3, S. Keskin 3, D. Budin 3, N. Sezgin 3, A. Algan 3 Nazilli Verem Savafl Dispanseri, Nazilli, Ayd n Atatürk Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi Hastanesi, Ankara 3 Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar AD, Denizli En etkin tüberküloz kontrol program olarak kabul edilen DOTS stratejisinin bileflenlerinden biri, tüberküloz tan s n n bakteriyolojik olarak konulmas d r. Mikroskopik inceleme dispanserlerde yap labilse de sonuçlar n n kalite ve do rulu unu hakk nda yeterli inceleme yap lmamaktad r. Tan da bakteriyolojik incelemeye önem veren bir dispanser olarak son 6 y ll k verilerimizi bu amaçla de erlendirdik. Bu çal flmada, y llar aras nda dispanser laboratuvar nda balgamlar n do rudan yayma ile de erlendirmesi Bölge Tüberküloz Laboratuvar nda yap lan hem homojenizasyon yöntemiyle balgam incelemesi hem de mikobakteri kültürü sonuçlar yla karfl laflt r ld ve dispanser laboratuvar nda yap lan balgam direkt bak s n n duyarl ve özgüllü ü araflt r ld. Bütün y llara ait veriler toplanarak dispanserde yap lan do rudan yayma yönteminin sensitivitesi %76-64, spesifitesi %97-97, pozitif prediktif de eri %7-65, negatif prediktif de eri %98-96 bulundu (s ras yla yayman n homojenizasyon ile ve kültür ile karfl laflt - r lmas nda bulunan de erler olarak verilmifltir). Sonuçta, dispanserimiz laboratuvar nda yap lan balgam yaymas n n sensitivitesi ve pozitif prediktif de eri düflük, spesifitesi ve negatif prediktif de eri yüksek bulunmufltur. Bu yönde düzenlemelere gidilmesi ve gelecekte yeniden de erlendirilerek kalitenin art r lmas ve sürdürülmesine çal fl lacakt r. Dispanserlerin yürüttü- ü laboratuvar uygulamalar n aral klarla gözden geçirmesi, sonuçlar n kontrol etmek üzere bölge laboratuvar na belirlenecek bir düzende örneklerin gönderilmesi ve bu laboratuvarlar n da kalite ve do ruluk aç s ndan TORAKS DERG S C LT 3, EK, N SAN 00 7

8 SÖZEL SUNUM TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER kontrollerine yönelik için bir düzenleme yap lmas etkin bir ulusal kontrol program için gereklidir. SS-77 AKC ER TÜBERKÜLOZU OLGULARININ YAKIN TEMASLILARININ 6 AYLIK TAK P SONUÇLARI M. Kolsuz, C. Küçükkebapç, N. Demircan,. Uçgun, M. Metintafl, S. Erginel, F. Alatafl Verem Savafl Dispanseri, Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, Eskiflehir Yüksek risk grubunu oluflturdu u için, akci er tüberkülozlu hastalar n yak n temasl lar n n de erlendirilmesi önemlidir. Bu çal flmam zda akci er tüberkülozlu olgular n 87 yak n temasl s n 6 ay süreyle takip ettik. ncelemeler sonucunda temasl lar n 30 unun (%69.5) ilaçl korumaya ( K) al nd - ve 5 inin (%.7) aktif tüberküloz hastas oldu u saptand. lk kontrolde (%.) kiflide tüberküloz saptand, 6 kifliye (%6) K verildi ve 69 kifli (%36.9) takibe al nd. Takibe al nanlar n 3. aydaki de erlendirmesinde (%.4) kiflide aktif tüberküloz saptand, 8 (%.6) kifliye PPD pozitifleflmesi veya progresyonu nedeniyle K baflland. Son kontrolde ise (%3.3) kiflide aktif tüberküloz saptand ve 6 (%0) kifli K ye al nd. Çal flmam zda 6 yafl alt ndakilerin ve 7-4 yafl aras ndaki PPD pozitif temasl lar n hepsine (37 kifli) K verildi. K, 7-4 yafl grubunda PPD (-) olan 6 kiflinin ine (%68.7) verilip, 5 ine (%3.3) verilmedi. Ancak 3 aydaki kontrolde 5 kiflinin sine PPD pozitifleflmesi nedeniyle K baflland. Temasl lardan 5 yafl üzerindeki 34 kiflinin 99 unda (%73.9) PPD (+), 35 inde (%6.) ise PPD (-) idi. Testi pozitif olanlar n 64 ü (%64.6) ilk kontrolde K ye al n p 35 i (%35.4) ise takip edildi. Takipte temasl lar n 3. ayda (%.8) ve 6. ayda 3 kifliye (%8.8) K baflland. lk kontrolde PPD (-) olan 35 kiflinin sadece 4 ünün (%.4) K ye al nd, ancak 3. ayda 5 (%6.) ve 6. ayda 3 kifliye (%.5) K verilmesi gerekti i saptand. Sonuç olarak, K verilen temasl larda aktif hastal k görülmemesi, K verilmeyenlerde %4.3 oran nda aktif hastal k saptanmas ve %0 un üzerinde temasl da K gereksiniminin ortaya ç kmas nedeniyle ülkemizde uygulanan eriflkin temasl lara uygulanacak profilaksi flemas n n yeniden gözden geçirilmesi gerekti i kanaatindeyiz. SS-78 IMPLEMENTATION OF DOT STRATEGY IN BULGARIA D. Stefanova University TB Hospital, Bulgaria From 990 to 998, TB notification in Bulgaria almost doubled, from 5. to 50.0 cases per (46.0 per in 00). In some regions, the case-notification rate was as high as per In July 998, the NTP, following WHO recommendations, implemented four DOTS pilot projects in Lovech, Vratza, Smoljan, and Plovdiv. By the end of 000, six more projects were scheduled to be in place, and in 00, the NTP hopes to expand DOTS throughout the entire country. The Swiss Lung Association (SLA) and Swiss-Bulgarian Association (SBA), with funding from the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), are assisting the Ministry of Health in these efforts. This national program is implementing four DOTS pilot programs that, according to WHO recommendations, training health workers in DOTS diagnosis, treatment, and monitoring strategies and work out of numerous hospitals and dispensaries. While case finding is generally passive, active case finding is developed among prisoners, gypsies and other high- risk groups. Diagnosis is based on smear, culture, radiography, and clinical evaluation. Standardized, shortcourse treatment is directly observed in hospital during the intensive phase and then observed on a weekly basis during the out-patient phase. The treatment regimen follows WHO/IUATLD guidelines using HREZS. Sputum samples are examined monthly during treatment, and x-rays are performed at treatment initiation, and then at two and six months. After completion, sputum is examined on a quarterly basis and x-rays on a yearly basis during the first year. Table. Treatment results Smear Cured Treated Failed Died Defaulted Transferred SS-79 ESK fieh R L KIRSAL ALANINDA S GARA ÇME ALIfiKANLI ININ SERUM KOT N N SEV YES LE DE ERLEND R LMES S. Metintafl, D. Arslantafl, M. Metintafl, C. Kalyoncu, Ö. Alatafl 3, A. Ünsal 3, Ö. Çolak 3 Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD, Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, Eskiflehir 3 Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Biyokimya AD, Eskiflehir Çal flma, Eskiflehir ili k rsal alan nda yaflayan bireylerde aktif ve pasif sigara içicili i prevalans n n objektif bir test olan kotinin ile belirlenmesi ve kiflilerin kendi bildirimleriyle test sonuçlar n n uyumunun de erlendirilmesi amac yla yap ld. Çal flma kesitsel bir araflt rma niteli inde olup, 8 köy ve 5 kasabay içeren bir k rsal alan bölgesinde yap ld. Araflt rma grubunun belirlenmesinde iki aflamal örneklem metodu kullan ld. Çal flmaya hesaplanan örnek hacmine göre bölge sa l k oca kay tlar ndan rastgele yöntemle belirlenen 0 yafl üzerinde 94 kifli al nd. Seçilen her birey evinde ziyaret edilerek, bir anketle demografik bilgilerinin yan s ra sigara al flkanl klar na ait bilgileri al nd. Serum kotinin düzeylerini araflt rmak üzere al nan serum örneklerinden ELISA yöntemiyle kotinin düzeyi belirlendi. Serum kotinin düzeyinin 5 ng/ml ve üzerinde olmas aktif içicilik için s n r de er kabul edilirken, 6-99 ng/ml hafif, 00 ng/ml a r içicilik olarak kabul edildi. Çal flma gubunun %30.9 u aktif ve pasif içici de il, %4.5 i pasif içici, %5.9 u yaln zca aktif içici, %9. i ise hem aktif hem de pasif içiciydi. Kotinin düzeyine göre, %6.5 i s n r de erin alt nda kotin düzeyine sahipken, %8.5 i hafif, %30 u da a r içiciydi. Kad nlar için bu oranlar s ras yla %75, %7.7, %7.3 erkekler için ise %49.3, %6.5, %44. idi. Çal flmam zda aktif ve pasif içici olmayanlar n %3. sinin, yaln zca pasif içici olanlar n ise %5.3 ünün kotinin testi de erlendirmesine göre a r içici olduklar belirlendi. Sonuç olarak, kiflilerin sigara içme davran fllar n n kendi bildirimlerinden önemli ölçüde farkl olabilece i, objektif bir test olan kotinin testi ile bu farkl l n belirlenebilece i gösterildi. Ayr ca ülkemizde a r sigara içicili inin gerçek de erinin bilinenden daha yüksek oldu u da belirlendi. SS-80 Positive (n=0) 80% 4% 5% 0% % SMOKING BEHAVIOR OF EMPLOYEES AT HIGH-ALTITUDE ENTERPRISE F. Du Toit, H. Le Roux, N. Brimkulov, D. Vinnikov Kumtor Operating Company, Kyrgyzstan Kyrgyz Medical Academy, Kyrgyzstan Negative (n=35) 89% 3% 8% B a c k g r o u n d :Kumtor gold deposit located at m above sea level was being developed in Kyrgyzstan since 995. Presently about 00 people work there at the shift rotation basis. As stated before the morbidity in the country is mostly determined by the respiratory diseases (>30%), though smoking contribution in that is not identified yet. Aim: To investigate the prevalence and smoking behavior of company employees. Methods: D a t a 7 TORAKS DERG S C LT 3, EK, N SAN 00

9 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SÖZEL SUNUM was collected by interviewer administered questionnaire from 360 employees, that were divided into groups, the first group in a total of 36 comprised people working in maintenance and mine departments and the second group in a total of 4-predominatingly office workers. Results: The prevalence of smoking was high enough, differing in groups: 67% and 47%. Although the smoking history (average 5.78±0.43 years) and intensity (average daily cigarette amount 3.89±0.43) had no difference. Nevertheless 80% of smokers wanted to quit and 66% even tried to do so, but failed. 59% of them needed assistance to quit, but were not aware of the way to do it. Both groups stated that they seem to smoke mostly due to habit (8%) and feel they are addicted (35%). 5% mentioned emotional factor and % friends to make them smoke. Conclusion: Our data point to the high prevalence of smoking among workers and it s possible great contribution into respiratory morbidit y. SS-8 S GARAYI BIRAKMAYI DENEYEN OLGULARDA S GARA BIRAKMA TEDAV S N N SONUÇLARI Z. Aytemur Solak, C. Gündüz Telli, E. Erdinç 3 Ege ÜniversitesiT p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, zmir Ege Üniversitesi Rektörlü ü Sa l k, Kültür, Spor Daire Baflkanl, zmir 3 Ege Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, zmir Bu çal flmada sigara b rakma poliklini imizde sigaray b rakmay deneyen ve y ll k izlem süresi dolan olgular n özellikleri ve bu olgulara uygulanan tedavinin sonuçlar verilmifltir. lk görüflmede anamnezleri al n p rutin tetkikleri yap lan olgulara Fagerstrom nikotin ba ml l k testi uygulanm fl, sigaran n zararlar ve b rakma yöntemleri konusunda bilgilendirilerek kitapç k verilmifltir. kinci görüflmeye gelen ve denemeye kararl 45 olgu, tedavi program na al nm flt r. Altm fl dördü (%44.) kad n, 8 i (%55.9) erkek olup yafl ortalamas 46.0±0.4 dir. Olgular n %48 i üniversite, %35 i lise mezunudur. On iki olgunun (%8.3) KOAH, 0 unun (%6.9) koroner arter hastal, inin (%0.7) akci er kanseri tan s vard r. Olgular n tümüne davran fl e itimi verilmifl ve motivasyonel destek sa lanm flt r. Elli sekiz (%40) olgu ay süre ile nikotin replasman tedavisi (NRT) alm flt r.., 4., 6., 8. haftalarda poliklinik viziti yap lan olgular daha sonra 3 ayda bir periyodik kontrollere ça r lm flt r, kontrol periyodlar aras nda ve kontrole gelmeyen olgularda proaktif telefon görüflmeleri yap lm flt r. NRT uygulanan ve uygulanmayan olgular aras nda yafl, cinsiyet, sigaraya bafllama yafl, paket y l, Fagerstrom ba ml l k skoru aç s ndan anlaml farkl l k saptanmam flt r (p>0.05). NRT uygulanan olgularda b rakma oran 5. günde %8,. y l sonunda %55. iken bu oranlar NRT uygulanmayan olgularda s rayla %7 ve %40 t r (p>0.05). 45 olgunun tümünün y ll k sigara b rakma baflar s %45.5 tir. Sonuçta sigaray b rakma baflar s nda davran fl e itimi, yo un motivasyonel destek, yak n izlem ve telefon görüflmelerinin en önemli rolü oynad kan s na var lm flt r. Buna NRT eklenmesinin baflar - y art rd, ancak aradaki fark n anlaml olmad gözlenmifltir. SS-8 ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME GENE I/D POLYMORPHISM AND HIGH-ALTITUDE PULMONARY HYPERTENSION IN HIGH-ALTITUDE RESIDENTS Backround: Recently it has been implicated angiotensin converting enzyme (ACE) in the development of high altitude pulmonary hypertension (HAPH). The ACE I/D gene polymorphism is known to determine the level of plasma and tissue ACE. Aim: The aim of our study was to investigate an association between ACE I/D gene polymorphism and developing of HAPH in Kyrgyz highlanders. Methods: We determined the ACE genotype and its enzyme activity in serum in 67 Kyrgyz highlanders (63 healthy subjects and 04 subjects with HAPH). The pulmonary artery haemodynamic was measured by right heart catheterization. The patients were diagnosed with HAPH when had: ) living in high altitude, ) mean (MPAP) higher than 5 mmhg, 3) pulmonary vascular resistance (PVR) greater than 00 Dyn/sec/m or 4) more than -fold increase in MPAP or PVR when breathing 0% O for 30 min., 5) absence the other causes of the increase pulmonary arterial pressure. Genomic DNA was extracted from blood samples and ACE I/D genotype was determined by PCR. Results: Subjects with HAPH had a -fold higher frequency of I/I homozygotic genotype compared to normal subjects (36% vs 6%, p<0.05). The frequency of the I allele in subjects with HAPH was about.5-fold higher than that in normal subjects (0.60 vs 0.40, respectively, p<0.05). The I allele was also associated with lower expression of ACE in plasma. Conclusions: We suggest that II genotype apparently is associated with the development of HAPH. The I allele of ACE genotype could be a useful genetic marker for susceptibility to HAPH in the populations of the high-altitude residents. SS-83 BAL FLUID CELL PATTERNS IN TREATMENT OF BLEOMYCIN-INDUCED LUNG INJURY BY N-ACETYLCYSTEIN E. Lebedeva, L. Danilov, M. Malyshev, A. Bazhanov Research Institute of Pulmonology, Russia Aim: Free radical play an important role in xenobiotic-induced lung injury. Therefore we have evaluated the effect of oral N-acetylcystein (NAC) administration in rats with bleomycin-induced fibrosing alveolitis. Methods: Bleomycin (0 mg/kg) was instillated via trachea. Rats were randomly divided into two groups: receiving orally 50 mg/kg NAC (from st to 4th day after bleomycin administration) or saline (control group). BAL fluid was obtained on day 4. The differential analysis of BAL fluid and morphological examination of lung tissue were performed, and alveolar macrophage phagocytic activity was determined. Results: The mortality rate in NAC group was 40%, in control group 0%. NAC administration enhanced bleomycin-induced lung damage; lobar atelectasis and fresh fusions of petechial hemorrhages were observed. The BAL fluid cell analysis showed: a) the decrease of alveolar macrophage content in NAC group (38% vs. 7% in control, p<0.05); b) the increase of neutrophil and lymphocyte content (6% and 9% respectively vs. 9% and 0% in control, p<0.05); c) the severe suppression of alveolar macrophage phagocytic activity (phagocytic number 5% vs. 5% in control, phagocytic index 3. vs. 5.0 in control, p<0.05). Conclusion: NAC treatment aggravates bleomycin-induced lung injury by enhancing acute inflammation as a result of neutrophil attraction in lungs and severe suppression of alveolar macrophages. The results contradict the generally accepted opinion about protective role of exogenous sulfhydryl compounds in pulmonary oxidative injury. A. Aldashev, A. Sarybaev, N. Morrell, B. Kalmyrzaev, E. Kim, A. Sydykov, B. Kojonazarov, L. Mamanova National Centre for Cardiology and Internal Medicine (NCCIM), Bishkek, Kyrgyzstan Cambridge University, Cambridge, UK TORAKS DERG S C LT 3, EK, N SAN 00 73

10 SÖZEL SUNUM TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SS-84 ULTRASTRUCTURAL OBSERVATIONS ON ALVEOLAR INJURY DUE TO HYPOXIA AND HYPEROXIA M. Pokorski, A. Dymecka, M. Walski Department of Respiratory Research, Medical Research Center, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland Laboratory of Cell Ultrastructure, Medical Research Center, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland Both surplus and deficit of inspired oxygen might affect pulmonary alveolar structural characteristics. The question we asked in this study was of how much different is the morphological response by the lung to such diverse stimuli as hypoxia and hyperoxia, both a clinical occurrence. We addressed this issue by examining the ultrastructure of lung tissue obtained from cats, anesthetized with alpha-chloralose and urethane (35 and 800 mg/kg, respectively), that spontaneously inspired either a hypoxic mixture of 7% oxygen in nitrogen or pure oxygen, two animals each, for 40 min and comparing it with the normoxic reference. Lung tissue for electron microscopy was fixed in vivoby perfusion through the right heart with cacodylate-buffered % paraformaldehyde/.5% glutaraldehyde and processed with post-embedded routine. In acute hypoxia, type II pneumocytes (PII) displayed lamellar bodies with thinned or emptied lamellar structures. The PII also contained multivesicular lamelliform entities at various stages of maturity. Mitochondria had fewer cristae. In the endothelial cells (EC), increased pinocytosis and blebbing were apparent. In contrast, hyperoxic PII displayed defective internal lamellar membranes and irregularly shaped cuboidal mitochondria. There were no major untoward changes in the EC in hyperoxia. In both gas conditions, not a single trace of normal looking surfactant was found in alveolar spaces in the specimens examined. Instead, there were extensive intra-alveolar surfactant debris and exudates there. The debris-laden macrophages were a striking feature of hyperoxia. Type I pneumocytes remained undamaged in either gas condition. The results indicate that the PII was the primary target in alveolar injury, regardless of the nature of the gaseous stimulus. Although no specific changes were ascribable to either stimulus, fine ultrastructural distinctions were evident. We conclude that the detrimental alveolar responses to hypoxia and hyperoxia are unlikely to be underlain by a common mechanism, such as the elaboration of free radical reactions. (FRP) and proteolysis, that was supported by increased concentration of malonedialdehyde as a FRP-marker, reduced superoxiddismutase activity, the trypsin activation, and inhibition of the alpha--antitrypsin. All those phenomena could be a cause of metabolic pathological changes in lung tissue, proceeded inflammation reactions, destruction of the lung tissue, resulting in chronic lung diseases. SS-86 PROINFLAMMATORY CYTOKINES IN BLOOD AND BALF FROM PATIENTS WITH OCCUPATIONAL LUNG DISEASES A. Bazhanov St. Petersburg State Medical University, Russia The aim of the study was to compare a level of proinflammatory cytokines in bronchoalveolar lavage fluid (BALF) and blood serum to assess possibilities of determining features and intensity of type of inflammatory process in professional lung pathology. Material and Methods: The study was carried out in 5 patients with pneumoconiosis (mean age 47.±. years), and 3 patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (mean age 49.7±0.9 years). All patients had the professional exposure to fibrogenic dusts; a mean duration of exposure was 8.7±.5 years in pneumoconiosis (PC), and.4±. years in COPD. In all patients the diagnosis was confirmed by pathomorphologic analysis of transbronchial lung biopsy specimens. The control group (N) included healthy non-smoking volunteers. The determination of IL-β, IL-8 and TNF-α in BAL fluid and blood sera was performed by the ELISA method. Results: In blood serum, a significant increase in TNF-α was observed in PC: 65.8±6. pg/ml vs. 56.8±4. pg/ml in COPD and 39.±4.73 pg/ml in N (p<0.0). In PC, BALF levels of TNF-α (60.6±8.8 pg/ml vs. N 30.0±5.0), IL-β (53.±.3 vs. N 30.5±5.0), IL-8 (0.5±7.6 vs. 0.0±4.0) was significantly higher than in COPD: TNF-α: 30.4±.6 pg/ml (p<0.0); IL-β: 04.0±5.0 (p<0.0); IL-8: 43.3±4.4 (p<0.0). In PC, an increase in IL-8, chemoattractant for neutrophils, agreed with the high level of BALF neutrophils (.4 vs. N 0.6; p<0.0). Conclusion: Increased level of proinflammatory cytokines in BALF and blood indicates their important role in inflammation in professional lung pathology, and lesser in COPD. SS-85 METAL CONTENTS IN LUNG TISSUE OF PATIENTS WITH CHRONIC BRONCHITIS T. Ananieva, E. Lykholat Ukr. St. Inst. Soc. Med. Proml. Disability, Ukraine The metal contents (Pb, Ni, Co, Fe, Zn, Cu) were measured in the bottom, middle and top lung parts obtained by autopsy method from dead bodies of patients with chronic bronchitis. All patients before their death were inhabitants of the large cities with highly developed industries (metallurgic, machine-building ones) and motor transport. In the all samples examined the Pb, Ni, Co levels considerably exceeded physiological parameters. The Fe, Zn, Cu contents were reduced. The contents of investigated metals were found to be significantly different (p<0.05) in the various lung parts. Thus, in the top lung part we measured the higher contents of Pb, 5 mcg per g tissue; Ni, 3.54 mcg per g tissue; Co, 3.49 mcg per g tissue; whereas the levels of essential elements (Fe, Zn, Cu) were minimal. In the bottom lung part the levels of Pb, Ni, and Co were respectively 3.36;.6; and 3.37 mcg per g tissue. The essential element concentrations were increased comparing to the top lung part, but lower than normal values. Accumulation of heavy metal on the background of essential microelement level imbalance led to the intensification of free-radical processes SS-87 MORPHOLOGICAL AND RADIOLOGICAL CONFORMITIES IN SOME OCCUPATIONAL INTERSTITIAL LUNG DISEASES (OILD) G. Orlova, I. Dvorakovskaya, J. Malkov, B. Lisochkin, A. Bazhanov Scientific Research Institute for Pulmonology, Russia Aim was to investigate roentgenomorphological conformities in some OILD. Methods. 3 patients with pneumoconiosis (PC), mean age 4.8±.4 years, and 0 patients with exogenous toxic alveolitis (ETA), mean age 40.6±.6 years, were examined. All patients had an exposure to fibrogenic or toxic aerosoles. Transbronchial, open, and videothoracic lung biopsy was performed to 33, to and to 6 patients respectively. Computer tomography (CT) and high resolution CT were performed. Results: CT revealed nodes more often in patients with PC (0.8 vs 0.3 in ETA, p<0.0). Interstitial changes, the thickening of pleura were found more frequently in ETA than in PC (respectively 0.7 and 0.7 in ETA, vs 0.45 and 0.6, p<0.0 in PC). Ground glass (0.) and infiltration (0.) were observed only in ETA, while local pneumofibrosis was revealed only in PC (0.3). Morphological findings corresponded to CT signs. Coniophag accumulations and foci of pneumofibrosis were found usually in PC (respectively 0.7 and 0.4 in PC, vs 0., p<0.00 and 0., p<0.05 in ETA). 74 TORAKS DERG S C LT 3, EK, N SAN 00

11 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SÖZEL SUNUM Lymphocyte or neutrofil infiltration, interstitial fibrosis were revealed in ETA (.0, p<0.0 and 0.9, p<0.0 respectively). Peribronchial and perivascular sclerosis (0.3, p<0.05), irregular emphysema (0., p<0.0), brown and black inclusions in alveolar macrophages (0., p<0.0) were observed only in PC. In both diseases there are double-refractive (0.3 in ETA, 0. in PC) and needle-shaped (0., only in ETA) crystals. Conclusion: In OILD CT signs reflect morphological changes. CT is one of significant diagnostic methods for PC and ETA. SS-88 EXPOSURE TO POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS - RISK FACTOR FOR LUNG CANCER D. Surcel, A. Mocan, V. Coldea, A. Cocarla Institute of Public Health Cluj-Napoca, Romania Occupational Medicine Clinic Cluj-Napoca, Romania Occupational exposure to chemical carcinogens has been associated with high cancer incidence. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) are included in the group of the substances with increased risk for respiratory tract cancerations take place. Smoking habit is associated with alteration of the bronchial epithelium, reversible a long time period and with changes in the activation state of the inflammatory and immune cells by the respiratory tract. Recent studies associated the effects of the chemical carcinogenes and of the smoking with immune functions. The sensitived leukocytes to the anti-tumor immune factor lose their ability to adherence to glass or plastic surfaces then they are exposed. The aim of this study was to assess the effects of the smoking habit on the health of the 00 occupational exposed workers to the PAH, using radiological, cytological and immunological investigations. The cytological screening of the sputum was performed by Papanicolaou method. Leukocyte adherence inhibition test (LAI test) was performed for the detection of the anti -tumor immune factor in the exposed subjects. PAH- exposed group presented 3% of the cytological examinations with moderate and marked atypia; 96% of them are high smokers. The LAI test disclosed positive responders against the crud tumor extract at the 8% of the subjects with III and IV type of the sputum cytology. All of them are high smokers. PAH -exposed workers with smoking habit present an increased risk for respiratory tract cancer. SS-89 PREVENTION OF PULMONARY TOXICITY INDUCED BY OXIDANT POLLUTANT NITROGEN DIOXIDE WITH PIRACETAM E. Lebedeva, L. Danilov, T. Preobrazjenskaya, N. Novikov Research Institute of Pulmonology, Russia Nitrogen dioxide (NO ) is one of the main compounds of health importance in ambient air pollution with oxidative properties. Aim was to evaluate the prophylactic effect of piracetam on pulmonary toxicity of oxidant pollutant NO. Methods: Vistar rats (males) were exposed to NO (0 ppm;.5 hr/day; 4 days), 3 of which were control, and 3 rats were treated with piracetam ( Jelfa ; Poland, 0 mg/day/kg via the intramuscular route). The markers of lung injury were chosen malonic dialdehide (MDA), water-soluble antioxidants ascorbic acid, reduced glutathione (GSH), enzymes glutathion reductase (GR), glutathion-peroxidase (GP), catalase and glucose-6-phosphate-dehydrogenase (G6PD), which were measured in lung tissue on 5th day. The lung microstructure and microcirculation were evaluated by contact microscopy. Results: The NO - exposure caused twofold decrease of antioxidant compounds in lung tissue and the increase of MDA accumulation. The treatment with piracetam decreased MDA formation markedly. The GSH content restored to normal level or even exceeded it by 7% (p<0.05). The GR, GP, catalase and G6PD activities were significantly higher in the NO -piracetam group (by 43%, 9%, 33% and 7% respectively, p<0.05). In control group the increased blood filling of alveolar capillaries, intracapillary red blood cells aggregation, partial devascularisation were presented. Piracetam treated rats had slight increase of blood capillaries filling, minimal evidence of blood cell aggregation. The microvessel net structure was nearly normal. Conclusion: Piracetam was able to attenuate the microstructural and microcirculatory changes induced by NO -exposure and also to increase the antioxidant lung defense. TORAKS DERG S C LT 3, EK, N SAN 00 75

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Ankara da Eriflkin Ast ml larda Klinik Özellikler ve De iflen Tedavi Yaklafl mlar

Ankara da Eriflkin Ast ml larda Klinik Özellikler ve De iflen Tedavi Yaklafl mlar Ankara da Eriflkin Ast ml larda Klinik Özellikler ve De iflen Tedavi Yaklafl mlar B. BOZKURT*, B. fiah N**, G. KARAKAYA*, A.F. KALYONCU* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

AF nin Ekonomik Yükü ve Türkiye. Dr. Yücel BALBAY, FACC, FESC

AF nin Ekonomik Yükü ve Türkiye. Dr. Yücel BALBAY, FACC, FESC AF nin Ekonomik Yükü ve Türkiye Dr. Yücel BALBAY, FACC, FESC AF ekonomik yükünün bileşenleri AF sıklığı AF sıklığındaki değişim AF de tanı konulmasındaki zorluklar AF tedavisi AF nin tedavi edilmemesi

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m?

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? Ahmet E. ERBAYCU

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ NON RADYOGRAFİK AKSİYEL SPONDİLOARTRİT İLE ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ KLİNİK, RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir Özgür Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. İzmir AF Zirvesi 2013, K.K.T.C AF için

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

ÜLKEM ZDE ÇOK LACA D RENÇL TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S

ÜLKEM ZDE ÇOK LACA D RENÇL TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S ÜLKEM ZDE ÇOK LACA D RENÇL TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S Doç.Dr. Kemal TAHAO LU Süreyyapafla Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi Merkezi, STANBUL Çok laca Dirençli Tüberküloz (Ç D TB) ile ilgili gerek ülkemizde

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin October 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from

Detaylı

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Eriflkin ve Çocukta Tüberküloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, stanbul, s. 9-13 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler

Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler ARAÞTIRMALAR Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler E.S. Uçan 1, C. Sevinç 1, Ö. Abado lu 2, S. Arpaz 3, H. Ellidokuz 4 1 Dokuz Eylül Üniv. Týp Fak. Göðüs

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

Solunum Sistemi Mikrobiyotası. Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara

Solunum Sistemi Mikrobiyotası. Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara Solunum Sistemi Mikrobiyotası Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara NIH Human Microbiome Project (2007) Microbial communities in healthy controls and asthmatic airways

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Ekstrapulmoner Tüberkülozlu Olgularımız #

Ekstrapulmoner Tüberkülozlu Olgularımız # Ekstrapulmoner Tüberkülozlu Olgularımız # Nilgün TAVUSBAY, Nimet AKSEL, Aydan ÇAKAN, Güzin GÜLERÇE, Şevket DERELİ, Ayşe ÖZSÖZ İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR

Detaylı

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY INTRODUCTION TO COMMUNICATION SYSTEM EXPERIMENT 4: AMPLITUDE MODULATION Objectives Definition and modulating of Amplitude

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin June 2014 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANISINDA YEN B R MMUNOLOJ K TEST (QUANTIFERON)

TÜBERKÜLOZ TANISINDA YEN B R MMUNOLOJ K TEST (QUANTIFERON) TÜBERKÜLOZ TANISINDA YEN B R MMUNOLOJ K TEST (QUANTIFERON) Tüberküloz bütün yafl gruplar nda görülen ve tüm sistemleri tutabilen bir hastal kt r. Tüberküloz prevalans n n yüksek oldu u toplumlarda genellikle

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD VOLÜM VE KAPASİTELER Akciğerin tek kompartmanlarına volüm birden fazla kompartmanlarına kapasite denir AKCİĞER VOLÜMLERİ

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:11Sayı/Number:1Yıl/Year:2014 Sahibi/Owner

Detaylı

FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME

FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (4), 32-40 FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME Ferda RAMANU,

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri ndeki Akciğer Tüberkülozlu Olguların Demografik, Klinik, Radyolojik ve Bakteriyolojik Özellikleri #

İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri ndeki Akciğer Tüberkülozlu Olguların Demografik, Klinik, Radyolojik ve Bakteriyolojik Özellikleri # İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri ndeki Akciğer Tüberkülozlu Olguların Demografik, Klinik, Radyolojik ve Bakteriyolojik Özellikleri # Fahrettin TALAY*, Şenol KÜMBETLİ**, Erdoğan ÇETİNKAYA***, Sedat

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Kalite standartlarına göre bir eğitim araştırma hastanesinde yatak sayısının %5 i oranında 3.düzey yoğun bakım yatağı ve

Detaylı

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Dr. Hişam Alahdab Anadolu Sağlık Departman Merkezi Tıbbi Direktör Yardımcısı Tarih Sunum Planı Sağlıkta verimliliğin her düzeydeki önemi Verimsizliğin sebepleri Verimliğiliği

Detaylı

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ BĐYOTEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması Biyolog S. Duygu SANLIDĐLEK Danışman Öğretim Üyesi

Detaylı

İMMÜNOTERAPİYE BAĞLI ANAFLAKTİK REAKSİYONLARDA RENİN - ANGİOTENSİN SİSTEMİ

İMMÜNOTERAPİYE BAĞLI ANAFLAKTİK REAKSİYONLARDA RENİN - ANGİOTENSİN SİSTEMİ ANKARA TIP MECMUASI (THE OF JOURNAL OF THE FACULTY ÛF MEDICINE) Vol. 48 : 475-480, 1995 İMMÜNOTERAPİYE BAĞLI ANAFLAKTİK REAKSİYONLARDA RENİN - ANGİOTENSİN SİSTEMİ Mehmet Karaayvaz* Vedat Köseoğlu** A.

Detaylı

A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter

A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter Image TJH-2017-0134.R2 Submitted: 30 March 2017 Accepted: 20 April 2017 A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter Nadir Görülen Bir Port Kateter Geç Komplikasyonu:

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Sivas Verem Savafl Dispanseri tüberküloz hastalar n n baz özelliklerinin karfl laflt r lmas

Sivas Verem Savafl Dispanseri tüberküloz hastalar n n baz özelliklerinin karfl laflt r lmas Sivas Verem Savafl Dispanseri tüberküloz hastalar n n baz özelliklerinin karfl laflt r lmas Ömer Tamer DO AN, Serdar BERK, Sefa Levent ÖZfiAH N, Evrim ÇAKMAK, brahim AKKURT Cumhuriyet Üniversitesi T p

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir With the cooperation of Turkish Respiratory Society (TRS), European

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

Tüberküloz hastaları nerede tanı alıyor ve tedavisi başlanıyor?

Tüberküloz hastaları nerede tanı alıyor ve tedavisi başlanıyor? doi 10.5578/tt.8029 Tuberk Toraks 2015;63(3):185-191 Geliş Tarihi/Received: 15.07.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 19.05.2015 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Tüberküloz hastaları nerede tanı alıyor ve

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı