BOZKURT BELEDĐYESĐ 2007 YILI ĐDARĐ FAALĐYET RAPORU ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOZKURT BELEDĐYESĐ 2007 YILI ĐDARĐ FAALĐYET RAPORU ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU"

Transkript

1 BOZKURT BELEDĐYESĐ 2007 YILI ĐDARĐ FAALĐYET RAPORU ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU Bozkurt Belediye Başkanlığı olarak 2007 yılı Đdari faaliyet raporunu bilgilerinize sunuyorum. Geçtiğimiz bir yıllık dönemde başkanlığımızca mutat çalışmalara devam edilmiştir.mutat çalışmalar yanında büyük projelerimizden olan Çok amaçlı Park Projesinin büyük bir bölümü bitirilmiştir.bu tür projelerden Ezine Caddesi Beton Parke Yol projesinin yapımına devam edilmektedir. Bunun yanında sosyo-kültürel faaliyetlere öncülük edilmiş, sergi ve fuarlara katılım sağlanmıştır.belediyemizin faaliyetleri ile ilgili ayrıntılara belediyemiz birimleri itibari ile icraatlar olarak aşağıda değinilicektir yılı ve daha sonraki yıllarda da kıt imkanlara rağmen hizmetlerimizin en iyi şekilde ve halkımıza en yakın yerde sunulacağını bildirir, hepinize saygılar sunarım. Engin CANBAZ Bozkurt Belediye Başkanı

2 1.GENEL BĐLGĐLER A-Misyon ve Vizyon Misyon: Avrupa Birliği ve ileri dünya ülkeleri düzeyinde hizmet kalitesini sunmak, halk ile iç içe katılımcı bir şekilde, halkın isteklerine cevap verebilen yerel bir yönetim tarzı oluşturmaktır. Belediye sınırları içerisindeki belde sakinlerinin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak aynı zamanda şehrimize zorunlu ya da gezi amaçlı gelenlerin gereksinimlerini ve karşılaşacağı problemleri çözmek. Bu amaçla 5393 sayılı belediye kanununun verdiği görev ve yetkiler dahilinde 14 ve 15. maddelerde ayrıntılı olarak belirtilen imar, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemi,çevre ve çevre sağlığı, katı atık zabıta, itfaiye, acil yardım ve kurtarma,ambulans, defin ve mezarlık, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar vb. hizmetleri Bozkurt halkına sunmaktır.đlçe halkının kültürel sosyal, ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunup, paydaşlarının gereksinimleri ve sosyal haklarını üst seviyede sağlamaya çalışarak aktiviteli, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan, içinde yaşayanların keyif aldığı, gurur duyduğu dışardan gelenlerin imrendiği bir merkez yapmaktır. Katılımcılığı ve birlikteliği sağlayarak hizmetlerin kaliteli ve kalıcı olmasını, memnuniyet arz etmesini sağlamak, eğitime destek vererek eğitim düzeyi yüksek insanların yetişmesini sağlamak ve teknoloji ile uyumlu bir belde yaratmaktır. Vizyon: Belediyecilik hizmetlerinde kalifiye elemanların çalıştığı, teknolojiyi takip eden, yenilikleri öğrenen, araştırmacı, şeffaf, katılımcı, adil bir belediye yönetimi ile kentin fiziki, sosyal, kültürel, ve ekonomik kalkınmasını sağlayıcı AB normlarını yakalamaya yakın çalışmalarda bulunmaktır. B-Yetki Görev ve Sorumluluklar Belediyemizin görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanunu

3 MADDE 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

4 Belediyenin yetkileri ve imtiyazları MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek.

5 j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Đçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

6 Đl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Đçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet Đhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. C-Đdareye Đlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Bozkurt Belediyesi 2002 yılından bu tarafa Merkez Mahallesi, Hürriyet Caddesinde 200 m2 lik alan üzerinde kurulu 1 zemin, 3 kattan oluşan hizmet binasında; Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı Đşleri Müdürlüğü, Fen Đşleri, Zabıta ve bağlı hizmet birimleri ile görev yapmakta olup, Đtfaiye, Ulaştırma ve Garaj hizmetleri ise Yeni sanayi Sitesindeki Hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.bunun yanında terminal ve istihdam amaçlı binalar, misafirhane binaları, spor ve sosyo-kültürel amaçlı tesisler v.b. de bulunmaktadır. 3 adet binek, 15 adet hizmet aracı ve iş makineleri ile hizmet edilmeye çalışılmakta olup, araç parkının imkanlar ölçüsünde yenilenmesine ihtiyaç vardır.

7 2-Örgüt Yapısı BELEDĐYE MECLĐSĐ : 9 ÜYE BELEDĐYE BAŞKANI BELEDĐYE ENCÜMENĐ : 5 ÜYE MÜDÜRLÜKLER : 6 ADET 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemizde tüm birimler yerel ağ bağlantılı internetten yararlanmaktadır, bunun dışında birimlerimizde netcad, dialog, oska ihale paket proğramları ile Linux işletim sistemli ve Wındows tabanlı Olgu Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Şirketine ait belediye programları kullanılmaktadır.1 Adet Ana Makine(server) 9 Adet masa üstü ve 1 adet taşınabilir bilgisayar, su saat üzerlerini yazmak üzere 2 adet el terminali mevcuttur. Tahsilat işlemlerini kolaylaştırmak üzere Ziraat Bankası ile anlaşma yapılarak Post makinesi üzerinden kredi kartı ile tahsilat işlemleri başlatılmıştır yılında e-belediye sistemine geçiş planlanmaktadır. Đlçemize ve belediyemize ait haberler internet üzerinden ve cep mesaj sistemi yolu ile duyurulmaktadır. Kentte yayınlanmakta olan yerel gazetelerden ve üye olunan süreli yayınlardan bütün birimler faydalanmaktadır.

8 1 Adet santral, 1 Adet cep telefonu, 14 Adet dış hatlı telefon, 3 adet telsiz kullanılmaktadır. 4-Đnsan Kaynakları Bozkurt Belediyesi 2007 yılı itibariyle; 3 Geçici işçi, 22 kadrolu işçi olmak üzere toplam 25 işçi ve 18 memurdan oluşan 43 personeli ile hizmet vermektedir. 5-Sunulan Hizmetler 1-YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ: Yazı Đşleri Müdürlüğü nün temel görevi Başkanlık,Belediye Meclisi ve Encümeni nin sekretaryası, genel evrak hizmetlerini yürütmektir.bunun yanında evlenme ve ihale yoluyla satın alma hizmetleri de gerçekleştirilmektedir.norm kadro çalışmaları tamamlanarak geçici işçiler kadroya geçirilmişlerdir.2007 yılında 47 çiftin evlendirme işlemleri yapılmıştır. Belediyemizce eğitim ve öğretim yılında yüksek öğretim kurumlarında okuyan ihtiyaç sahibi 17 öğrenciye 8 ay süreyle 50 şer YTL. eğitim yardımı, düzenlenen Yetimler Haftasında hayırseverlerin de katkıları ile 66 yetime giyim yardımı yapılmış, yine sigara ve içki bırakma kampanyası ile 13 kişiye takım elbise ödülü verilmiş, fakir ve muhtaçlara yiyecek iaşe yardımları her yıl olduğu devam ettirilmiştir. Bunun yanında ilçemizin tanıtımını amaçlayan ve bu amaçla bastırılan kitap ve broşürlerin dağıtımı devam etmiş, yeni broşür ve kitap basımına ihtiyaç duyulmuştur.yeni kitap ve broşür bastırma hazırlıkları ise devam etmektedir. Hakanla Geziyorum televizyon ekibi ilçemize davet edilerek ilçemizin tanıtımına katkıda bulunulmuştur.ankara ve Đstanbul da düzenlenen fuar ve sergilere esnaflarımızın katılımı sağlanmıştır. Emekliler, esnaflar, hanımlar ve gençlerle bilgilendirme ve istişare toplantılarına devam edilmiştir.geleneksel olarak Ramazan ve Kurban Bayramının 3 ncü günü düzenlenen pilav şöleni esnaflarımızın katkılarıyla yapılmıştır. Her yıl temmuz ayının 3 ncü haftası gerçekleştirilen Bozkurt-Yakaören Kültür ve Deniz şenlikleri 22 temmuzda Cumhurbaşkanlığı seçimi olması sebebi ile Ağustos ayının ilk haftasında Bozkurt Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte gerçekleştirilmiştir.köy ve mahalle dernekleri tarafından düzenlenen 9 ncu Göynük Dağı ve 2 nci Koçcuvaz Yayla şenliklerine katkıda bulunulmuştur.

9 Okul öğrencilerinin de katıldığı temizlik kampanyalarına devam edilmiş, plastik, cam ve kağıt türevli atıkların farklı çöp konteynırlarına konarak çöplerin ayrı ayrı atılarak toplanması için özendirme faaliyetleri yapılmıştır. Spor Faaliyetlerinde ise 2007 yılı başarılarla geçmiştir.bu sezonda Bozkurt Belediyespor Voleybol takımımız 2 nci ligde oynadığı ilk sezonda Türkiye Voleybol 1 nci ligine yükselmiş ve 1 nci ligdeki ilk sezonunda şu an 6 ncı sırada yer alarak şampiyonluk ve Avrupa kupaları mücadelesi için play-off u garantilemiş durumdadır.takımımız şu an play-off mücadelesinde kendisine avantaj sağlamak için Đstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 5 ncilik mücadelesi yapmaktadır.takımızın bugüne kadar yaptığı 7 maçın naklen canlı yayını gerçekleşmiş, D spor kanalından Bozkurt Kapalı Spor Salonundan tarihte ilk defa naklen canlı yayın yapılmıştır. Futbolda; 1 nci amatör kümede sezonunda takımız şampiyon olarak 3 ncü lige çıkmak için terfi maçlarını Samsun da yapmış kıl payı 3 ncü lige çıkma mücadelesini kaybetmiştir sezonunda ise amatör kümede 118 golle rekor kırarak 2 nci olmuştur. Yıldız futbol takımı ise Kastamonu şampiyonu olarak Samsun ilinde yapılacak müsabakalar için mücadele etme hakkı elde etmiştir.genç ve minik ve mini minikler futbol takımları da mücadelerine devam etmekte olup alt yapıdan oyuncu yetiştirme çalışmaları devam etmektedir.basketbol da Kastamonu Mahalli liginde 2 ncilikle yetinilmiştir. AB projeleri ve belediyecilikle ilgili toplantı ve seminerlere katılınmış ve gerektiğinde personel görevlendirilmiştir. Devlet Hastanesine; iş adamlarımız ve derneklerimizin katkıları ile belediyemiz öncülüğünde Diyaliz Merkezi kazandırılmıştır.bazı caddelerin elektrik hatlarının yer altına alınması, Türk telekoma dijital santral, Lisemize ek bina yapılması sağlanmıştır.fatih Đlköğretim Okulu ek bina inşaatı ise başlamak üzeredir. Belediyemiz, Devlet Hastanesi ve Đlçe Emniyet Amirliği personelinin katkıları ile ilçemize Mobese kamera benzeri sistem kurularak asayiş ve trafik denetimi daha iyi hala getirilmiş, 4 ayrı kameradan bir merkezde toplanan görüntülerle belediyemize ait internet adresinden ilçemizden 24 saat canlı yayın gerçekleştirilmektedir.bu görüntüleri internet sitemize üye Türkiye ve dünyadaki tüm hemşehrilerimiz izleme imkanına sahip bulunmaktadır.bunun haricinde adlı ikinci bir internet sitemiz daha mevcuttur.

10 Meclis Çalışmaları: Belediye Meclisi, 2007 yılında her ayın ilk haftası toplantısını yapmış ve 2007 yılı içinde 13 oturum,13 birleşim gerçekleşmiş, bu toplantılarda 24 karar alınmıştır. Encümen Çalışmaları: Belediye Encümeni, 2007 yılı içersinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri dairesinde genellikle pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada 2 gün, senede 102 toplantı yapılmış, bu toplantılarda 77 karar alınmıştır. Umumi Evrak Đşleri: 2007 yılı içersinde Belediyemize muhtelif daire ve müesseselerden 177 adet evrak gelmiş, kayıt muameleleri yapıldıktan sonra ilgili servislere sevk edilmiştir. Buna mukabil diğer dairelere ve müesseselere Belediyemiz tarafından 323 adet evrak gönderilmiştir. Hukuk işleri: Belediyemize ait davalar; norm kadromuzda Avukat kadrosu bulunmadığından dava başı anlaşma sistemi ile yürütülmektedir.davalarımıza şu an için Av.Hüseyin Ölçer, Av.Aykut Göksel tarafından bakılmaktadır.bazı idari davalar ise personelimiz eliyle takip edilmektedir.norm kadromuzda Avukat kadrosunun olmaması sebebi ile sıkıntılarla karşılaşılmakta olup, birim müdürlükleri kadrosunun bir tanesinin veyahut şeflik kadrolarının bir tanesinin yerine Avukat kadrosu verilmesi halinde belediyemizin ve dolayısiyle halkımızın hak kaybına uğraması engellenecektir. Đlköğretim Okulu ve Çok Programlı Lise öğrencilerinden oluşturduğumuz Belediye Bandomuz resmi bayram günlerinde ve belediyemiz etkinlikleri ile diğer belediye ve kuruluşların etkinliklerinde de hizmetini sürdürmektedir.bandoda sürekli değişen öğrenci sirkülasyonu sebebi ile öğrencilerin sürekli eğitime ihtiyaçları olup, hocası nezaretinde çalışmalar devam etmektedir.

11 2-MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ: Bütçe harcama ve gelirlerle ilgili bilgiler; 2007 YILI TAHMĐNĐ BÜTÇEMĐZ(GELĐR-GĐD.) : YTL MALĐ YILI HARCAMALARIMIZ TOPLAM GĐDERLER (Personel Giderleri Dahil) : ,86 YTL. YATIRIM GĐDERLERĐ : ,74 YTL. % 21 PERSONEL VE SOS.GÜV.KUR. GĐDERLERĐ : ,40 YTL. % 31 MAL VE HĐZMET ALIM GĐD. : ,45 YTL. CARĐ VE SERMAYE TRANSFERLERĐ : ,31 YTL FAĐZ GĐDERLERĐ : ,96 YTL. ĐMHA EDĐLEN ÖDENEK TOPLAMI : ,14 YTL TOPLAM BÜTÇE GELĐRLERĐMĐZ NET : ,35 YTL

12 VERGĐ GELĐRLERĐ : ,45 YTL TEŞEBBÜS VE MÜLKĐYET GELĐRLERĐ : ,63 YTL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖZ.GEL. : ,00 YTL (BELDES DAHĐL) DĐĞER GELĐRLER : ,85 YTL (ĐLLER BANKASI HĐSSESĐ DAHĐL) SERMAYE GELĐRLERĐ : ,42 YTL 2008 YILINA DEVREDEN ALACAK TOPLAMI : ,36 YTL 2008 YILINA DEVREDEN BÜTÇE EMANETĐ : ,50 YTL olarak gerçekleşmiştir.bütçe emaneti içinde oransal olarak Hastanelere olan borçlar, sokak aydınlatmaları ile ilgili borçlar büyük yer tutmaktadır.sosyal güvenlik kurumlarına, maliye ve diğer kuruşlara belediyemizin herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Gelirler olarak da gelirleri tahsil etme zorluğu devam etmekte olup, çözüm bulma arayışları devam etmektedir.norm kadroda acil Avukat kadrosuna ihtiyaç duyulmakta, verildiği taktirde sözleşmeli Avukat çalıştırabilme imkanına sahip olunabilecektir.yine tahsilatı hızlandırabilmek için kredi kartı ile tahsilat için post makinesi kurulmuş, abonelere ön ödemeli su sayacı taktırma çalışmaları hızlandırılmıştır.vergi gelirlerinde tahsilat oranı 2006 yılında %92 iken 2007 yılında % 86 ya düşmüş, su tahsilat oranı ise % 80 den % 85 e çıkmıştır.gelirlerin tümündeki tahsilat oranı % 93 (2006) den 2007 yılı sonu

13 itibari ile % 97 e yükselmiştir.bunun yanında belediyemiz borçlarını gösteren bütçe emanetleri hesabı 2006 yılına göre % 6 artış göstermiştir. Akaryakıtta, inşaat sanayiinde ve diğer girdilerde meydana gelen artışlar, belediye gelirlerinin artırılamaması, belediye yatırımlarının düşmesine, hizmetlerin zorlukla yürütülmesine sebep olmaktadır. Belediyemizde Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır malların % 90 ı taşınır mallar hesabına kaydedilmiş, sadece uzak mahallelerdeki sosyal tesislerdeki malların kaydının girilmesi gecikmiş, şu sıralarda kayıt işlemleri devam etmektedir.bütün bunlar tamamlandıktan sonra mal-malzeme araç-gereç, taşıt giriş ve çıkışları daha kontrollü bir şekilde olacaktır. 3-ZABITA BĐRĐMĐ: Zabıta birimi bünyesinde 1 Zabıta komiseri, 2 Zabıta Memuru, 1 adet işçi ile beldenin ve belde halkının sağlık ve huzur ortamını sağlamak amacıyla çalışılmaktadır. Đlçemizde bulunan işyerleri özellikle halk sağlığını yakından ilgilendiren lokanta,kahvehane, pastane,fırın, kasap, balıkçı, berber, vb. gibi yerler sürekli denetim altında tutulmakta ikaz edilmekte veya yasal işlem yapılmaktadır. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü gibi kurumlarla koordineli çalışmalar yapılarak, kurulan komisyonlarla ortak hareket edilerek denetimler sürdürülmektedir. Zabıta ekiplerimiz şehir içinde işyerleri, araçlar ve seyyar satıcılarla ilgili gerekli tertip ve düzeni sağlamak için çalışmalar yapılmakta, kusurlu işyerleri, uygunsuz yerlerde satış yapan seyyar satıcılar uyarılmakta, uymayanlara işlem yapılmaktadır.2007 yılı içinde 26 işyerine Đşyeri açma ruhsatı 48 işyerine Hafta tatili çalışma ruhsatı düzenlenmiş, 6 adet zabıt varakası tutulmuştur Sayılı Belediye Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu nun yürürlüğe girmesi ile görev ve sorumluluklarımız daha da artmış bulunmaktadır.

14 Đlçemizde ikâmet edip oğlu veya eşi askerde olan maddi durumu iyi olmayan 2 kişiye 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun a göre maaş bağlanması için gerekli tahkikat yapılarak maaş bağlanması sağlanmıştır. 2 adet Çöp kamyonu 1 adet vidanjör ve 6 personel ile temizlik hizmeti verilmektedir.gereken yerlere çöp konteynırları ve bidonları, sigara izmarit kutuları, uyarı levhaları konulmuş, yaz döneminde poşetle çöp toplama uygulaması yapılmıştır. Adresle ilgili sorulara gereken cevaplar verilmiştir. 4-ĐTFAĐYE BĐRĐMĐ: Đtfaiye biriminde Đtfaiye onbaşı olarak 1 adet personel bulunmakta, şöför ve işçi personel birlikte sıra ile nöbet tutmakta ve bu şekilde yangınlara müdahale edilmektedir.belediyemize norm kadro ile verilen itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadroları boş bulunmaktadır.birimde 2 adet itfaiye aracı ile hizmet verilmektedir.2007 yılında 2 si bina 1 i araç olmak üzere 3 yangına müdahale edilmiş, gerekli raporlar tanzim edilmiştir.kazalara karşı acil müdahale malzemelerine ihtiyaç olup, bütçe imkanları doğrultusunda temin edilmeye çalışılacaktır. 10-FEN ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ: 2007 yılında Fen işlerince 24 inşaat ruhsatı 21 adet iskan ruhsatı verilmiş bulunmaktadır.bu inşaatların kanalizasyon ve su bağlantıları da yapılmıştır.gerekli imar plan tadilatları yapılarak düzenlemeler sayısal ortama aktarılmıştır. Şen mahalleden 1,5 km. uzaklıktan yeni su getirilerek, sınarcıkta bulunan taş ocağı yanına yeni depo yapılmış, bu depodan cazibe ile şehir şebekesine su verilmiştir. Bazı yerlerde su ve kanalizasyon hatları, rögarlar revize edilerek alt yapıdan kaynaklanan sorunlar giderilmeye çalışılmıştır.

15 Küresel ısınmadan ve hızlı yapılaşmadan kaynaklanabilecek ve ileride yaşanabilecek susuzluğu önleyebilmek amacı ile su arama çalışmaları yapılmış, ilçemizde dört mevkide sondaj için sismik araştırmalar yaptırılmıştır. Şehiriçi ve mahalle yollarındaki stabilize olan bölümlere yeni malzeme dökülerek tefsiye edilmiş, asfalt ve parke olan bölümlerde ise gerekli düzeltmeler yapılmştır. Mahalle aralarındaki cadde ve sokakların bazılarına hanımların bir araya gelerek el sanatlarını geliştirmeleri ve üretime katkıda bulunmalarını teşvik etmek amacıyla ahşap malzemeden kamelyalar yapılmıştır. Çok Amaçlı Parkta sosyal tesis, yürüyüş yolları ve gölet tamamlanarak gerekli çevre düzenlemeleri tamamlanmıştır.park içine yapılacak olan müze binası, küçük lunapark, fitness spor alanı ve pergola gibi diğer işler maddi imkansızlıklar nedeni ile bitirilememiş, 2008 ve 2009 yıllarında bitirilmesi planlanmıştır. Çok Amaçlı Park içindeki gölete maraz çayından su getirilmiş, park içine gerekli süs bitkilerinin dikimi sağlanmıştır. Türk Tarih Meydanına beton mozaik saksılar alınarak içlerine lale fidanı dikilmiştir. Đlçemizde diğer park ve yeşil alanlara süs bitkileri diktirilerek gerekli çevre düzenlemeleri yapılmıştır. Sınarcık, Sakarya ve Ezine caddelerine ıhlamur, kestane ve zeytin fidanları dikilmiş, halkımıza yaklaşık 3000 gül fidanı dağıtılmıştır. Çocukların cadde ve sokaklarda trafik güvenliğini aksatacak şekilde oynamalarını engellemek, bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak ve sporu geliştirmek maksadı ile yapılan Yapay Çimli Semt Sahası tamamlanarak hizmete alınmıştır. Yüksek mahallede stabilize yeni yol açıldı ve yapımı devam eden sosyal tesis binası tamamlanarak hizmete alındı. Beldes projesi kapsamında yapımına başlanan Ezine Caddesi Beton Parke Yol projesi devam etmekte olup, yapımı 2008 yılı yaz aylarında tamamlanacaktır. Hastane caddesi ve bitişik cadde ve sokaklarda beton parke yol yapımına 2008 yılında başlanacaktır. Yeni mezbaha yapımına ise 2008 yılı içinde başlanması planlanmaktadır.

16 6-Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereği belediyelerde iç ve dış denetim yapılması gerekli olup, bizim gibi küçük belediyelerde Đç denetçi kadrosu verilmediğinden iç denetim; meclis denetim komisyonu tarafından yapılmaktadır Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından seçtiği 3 kişilik denetim komisyonu oluşturulmuş, hazırladıkları raporu mart ayı sonuna kadar meclis başkanlığına sunmaktadır. Belediyemizin; yıllarını kapsayan idari hesap, iş ve işlemleri Đçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Yaşar SÜMER tarafından 2004 yılında teftiş edilmiştir. 2. AMAÇ VE HEDEFLER Đdarenin Amaç ve Hedefleri Bozkurt Belediyesi olarak misyon vizyon ve ilkelerimiz doğrultusunda aşağıda belirtilen 15 alanda belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Katılımcı Yönetim Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi Ulusal ve Uluslar arası Fonlar Belediye Mali Yapısı Đnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

17 Altyapı Çalışmaları Kentsel Dönüşüm Sosyal Belediyecilik Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Đletişimin Geliştirilmesi Ulaşım Kültürel Faaliyetler Bilişim Teknolojisi Eğitim Kentlilik ve Çevre Bilinci Vizyon Projeleri Temel Politikalar ve Öncelikler Kararlarında ve uygulamalarında açık belediyecilik anlayışı, Đnsan hakları çerçevesinde sosyal belediyecilik, Đhtiyaca uygun prensibinden hareketle etkin ve verimli belediyecilik, Uygulama ve karar almada hukuka uygun belediyecilik, Teknolojiye ayak uydurabilen yenilikçi belediyecilik,

18 Halkımızın her şeyin en iyisine layık olduğu düşüncesi ile kaliteli belediyecilik, Hizmet etmede üretken ve çalışkan belediyecilik 3.FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2007 YILI TAHMĐNĐ BÜTÇEMĐZ(GELĐR-GĐD.) : YTL MALĐ YILI HARCAMALARIMIZ TOPLAM GĐDERLER (Personel Giderleri Dahil) : ,86 YTL. YATIRIM GĐDERLERĐ : ,74 YTL. % 21 PERSONEL VE SOS.GÜV.KUR. GĐDERLERĐ : ,40 YTL. % 31 MAL VE HĐZMET ALIM GĐD. : ,45 YTL.

19 CARĐ VE SERMAYE TRANSFERLERĐ : ,31 YTL FAĐZ GĐDERLERĐ : ,96 YTL. ĐMHA EDĐLEN ÖDENEK TOPLAMI : ,14 YTL TOPLAM BÜTÇE GELĐRLERĐMĐZ NET : ,35 YTL VERGĐ GELĐRLERĐ : ,45 YTL TEŞEBBÜS VE MÜLKĐYET GELĐRLERĐ : ,63 YTL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖZ.GEL. : ,00 YTL (BELDES DAHĐL) DĐĞER GELĐRLER : ,85 YTL (ĐLLER BANKASI HĐSSESĐ DAHĐL) SERMAYE GELĐRLERĐ : ,42 YTL 2008 YILINA DEVREDEN ALACAK TOPLAMI : ,36 YTL 2008 YILINA DEVREDEN BÜTÇE EMANETĐ : ,50 YTL

20 2007 YILI DÖNEM OLUMLU FAALĐYET SON. : ,65 YTL 2-Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar 3-Mali Denetim Sonuçları ve 2007 Yılı hesaplarına ilişkin olarak Denetim Komisyonu denetimi dışında mali dış denetim yapılmamıştır. B-Performans Bilgileri 1. KATILIMCI YÖNETĐM : HEDEFLER ve FAALĐYETLER: Kent Konseyi kurulması. ( Yazı Đşleri ) FAALĐYETLEER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Kent Konseyi kurulması Kurulması Kurulamadı

21 Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.( Yazı Đşleri) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Kere/Yıl Yapılmadı Kamuoyu yoklaması Gerektiğinde lokal kamuoyu yoklaması yapılması Sayısı Đhtiyaç durumunda yapılacaktır. Kamuoyu yoklaması gerektirecek proje olmadığından yapılmamıştır. Nüfus hareketleri ve Adrese dayalı nüfus kayıtlarının eksik olup olmadığına dair bir anket çalışması yaptırılmıştır. Đhtiyaç görülmemiştir. 1.3.Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi. (Yazı Đşleri ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Kurumlar arası 1 Kere/Yıl Sayı Yapıldı altyapıya yönelik toplantı yapılması Sosyal işlerle ilgili kurumlar arası toplantı 10 Kere/Yıl Sayı Yapıldı Đdari işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon

22 toplantılarının yapılması Vilayet-Belediye Tapu Kadastro- Belediye 2 Kere/Yıl 2 Kere/Yıl Sayı Sayı Yapıldı Yapıldı Đlgili STK-Belediye Muhtarlık-Belediye 3 Kere/Yıl Sayı Yapıldı Halkı bilgilendirme toplantıları 2 Kere/Yıl Sayı Yapıldı 4 Kere/Yıl Sayı Yapıldı 2. KENT EKONOMĐSĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ : 2.1. Yatırımcı kurum ve kuruluşların teşviki.( Fen Đşleri ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Arsa temini Gerektiğinde Arsa temininde sıkıntı var. Plan düzenlemelerinin yapılması Đhtiyaca Göre Revizyon Gerekli imar plan tadilatları yapıldı

23 Altyapı yatırım desteği sağlanması Gerektiğinde Herhangi bir yatırımcı kuruluş tarafından talep olmamıştır. ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLAR : 3.1. Proje geliştirme çalışmalarının yapılması..(tüm Birimler ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Proje havuzu oluşturulması 3 Proje / Yıl Sayısı 1-Çok Amaçlı Park Projesinin tamamlanması 2-Beldes projesi kapsamında Ezine cad.beton Parke Yol Projesinin tamamlanması 3-Şen Mahalleden Đçme-su şebekesine yeni su getirilip depo yapılmak suretiyle hizmete girmesi 3.2. Çalışma ekibinin belirlenmesi. ( Başkan ve Birim Amirleri) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Sorumluların tespiti 2007 Görevlendirme Adem ATATEPE-Ramazan AKÇINAR STK ve diğer kurumlarla koordinasyonun sağlanması Tüm Projeler Oranı %100

24 3.3. Uluslar arası fonlardan yararlanma.( Proje Sorumluları) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Fon kullanılan proje 1 Proje/ Yıl Sayısı Uluslar arası fonlara proje sunulmuş fakat sayısı sonuç alınamamıştır. BELEDĐYE MALĐ YAPISI : 4.1. Yerel kaynakların etkin temini. ( Mali hizmetler ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Tahakkuk kayıplarının % 5 Oran Suda tahakkuk kaybı %10 azaltılmıştır. azaltılması Tahsilat oranlarının artırılması % 4 Oran 2006 yılında genel tahsilat oranı %93 iken 2007 yılında %97 oranında gerçekleştirilmiştir. Đcra Takip Sisteminin Geliştirilmesi Her Yıl % 2 Oranında Oranı Henüz iyi bir takip çalışması kurulamamıştır. Adli Đcra Takip Sistemi Kurulması Artırılması 2007 Kurulması 4.2. Yeni kaynakların oluşturulması. ( Hesap Đşleri, Gelir ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanma 1Fon/Yıl Sayısı 2007 yılında D.P.T kaynaklı proje karşılığı olan fonlardan cüz-i şekilde faydalanılmıştır. Yap-Đşlet-Devret Modelinin kullanılması 1 Yatırım/Yıl Sayısı 2007 yılında kullanılmadı 2008 yılı için düşünülmektedir Denk bütçe politikası. ( Hesap Đşleri, Gelir )

25 FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Gelir gider dengesinin sağlanması Her yıl %100 Oranı Bütçe %71 Oranında gerçekleşmiştir.gelirin gideri karılama oranı % 101 dir. ĐNSAN KAYNAKLARININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ : 5.1. Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi.( Yazı Đşleri ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Kütüphane kurulması 2007 Kurulması Kulüplerin kurulması Kitap klübü 2007 Kurulması Oluşturulmadı Fotoğraf ve sergi klübü Spor klübü etkinliği Faaliyet/Yıl Kurulması Sayısı Oluşturulmadı 1-Voleybolda Türkiye 1 nci ligine çıkış 2 nci ligi şampiyon tamamlama 2-Futbolda 1 nci amatör kümede şampiyon 3 ncü lige çıkma maçları 3-Genç erkeklerde Voleybolda Kastamonu şampiyonluğu

26 4-Yıldız erkeklerde Futbolda Kastamonu şampiyonluğu 5-Basketbolda Kastamonuda 2 nci 5.2. Hizmet içi eğitim.( Yazı Đşleri ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Eğitim talep Her Yıl Talep Formu/Personel Yapılamadı analizinin yapılması Sayısı Yıllık eğitim Her yıl Hazırlanması programlarının hazırlanması Kişi başı yıllık eğitim 2 Eğitim/Yıl Sayısı Eğitim kalitesinde % 70 Memnuniyet oranı memnuniyet Eğitimin katılımında disiplinin sağlanması %90 Katılım/Katılması Gereken 5.3. Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi..( Yazı Đşleri, Mali Hizmetler ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Sosyal aktiviteler 2/Yıl Katılan sayısı/topl.personel Yapıldı.Personel katkıları ile mobeseye benzer güvenlik kameraları alındı ve sistem kuruldu Öneri-ödüllendirme 1Ödüllendirme/ Yıl Sayısı Yapıldı

27 Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi Tüm personel Sayısı Yapıldı. 3 Doğum,1 Evlendirme işlemi gerçekleşti. Nikah Yeni doğum Emekli personele veda yemeği ve plaket verilmesi Mesleki seminer desteği 1 defa/ yıl %15 Oranı Gerçekleşmedi. ALTYAPI ÇALIŞMALARI : 6.1. Altyapı işlerinin yapılması. ( Fen Đşleri) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yol asfaltlama % 70 Oranı Asfalt Plenti 2007 Kurulması Kurulması Parke yapımı % 100 Oranı %15 oranında tamamlandı. Bordür-tretuvar % 100 Oranı %15 Oranında gerçekleşti. Đstinat duvarı- % 100 Oranı %100 Oranında gerçekleşti. Sanat yapıları. Hizmet binalarının Đhtiyaca göre %100 Oranında gerçekleşti. bakım onarım ve ihtiyaçları Đçme suyu Arıtma Tesisi %100 Oranı Đçme su arıtmasına gerek bulunmamaktadır.

28 Đçme suyu Yapım Onarım Atık su- Kanalizasyon Đmar yollarının açılması ve mevcut yolların bakım onarımı. Yağmur suyu şebekesi Mevcut mezarlıkların iyileştirilmesi ve bakımı. Makine ve Ekipman Alımı ( ) %90 ( ) %90 Oranı % 95 oranında gerçekleşti. % 90 oranında gerçekleşti. ( ) % 100 Oranı %80 Oranında gerçekleşti. %90 Oranı Bazı yerlerde kamulaştırma işlemlerinin tamamlanamaması. Yağmur suları kanalizasyon hattına verilmiştir. ( ) % 100 Oranı %100 Oranında gerçekleşti. Đhtiyaca göre Su kuyularına moto-pomp ve toz klor chazı alındı. Mobese kamera sistemleri için kamera ve ekipman alımı Kişi başı aktif yeşil alanların artırılması, fonksiyonel kullanımın temini, geliştirilmesi ve korunması. ( fen işleri) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Kişi başı aktif yeşil 1 adet/ Yıl Oranı Gerçekleşti. alanın artırılması. Park sayısı 1 Adet/Yıl Sayısı Çok Amaçlı Park Park/Oyun grubu 1 adet/yıl Sayısı Đlave ve tamirat yapıldı

29 Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması 3 Adet/Yıl Sayısı Gerçekleşti. Refüj, kaldırım, park çevre düzenlemesi. Mevcut parkların bakım, onarımı. Her yıl % 5 Yenileme Gerçekleşti. KENTSEL DÖNÜŞÜM : 7.1. Planların tamamlanması. ( Đmar ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Plan revizyonu Đhtiyaca göre Đlave imar planı yapımı 2007 Sayısı Yapılmadı Plana uygun yapılaşmanın sağlanması.( Đmar, Zabıta ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Denetimler Rutin Gerçekleşti.

30 7.3. Đmar uygulamalarının devamı..( fen işleri ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Đmar uygulaması 2007 Sayısı Kamulaştırma 2007 M2/ Gerçekleşme oranı Yol, park, otopark Halihazır 2007 Đhtiyaca göre 7.4. Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin gelişti rilmesi..(fen Đşleri) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Dönüşüm projeleri 2007 Projenin tamamlanması FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Cadde düzenleme 8 Cadde Sayısı Projeleri hazırlanmaktadır. Cephe düzenleme 1 Cadde Sayısı Projeleri hazırlanmaktadır.

31 7.5. Kentsel dönüşüm çalışmalarında sosyal ve kültürel sorunları kapsayan projeler geliştirilmesi..( Başkan, Birim amairleri ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Bilinçlendirme Toplantı Gerçekleşmesi Gerçekleşti. çalışmaları Mevcut durum Yapılması 2008 den itibaren çalışmalar devam edecektir. analizi Katılımcı yönetim Durum çalışmaları ile ilgili tarafların görüş ve önerilerinin alınması Yerinde koruyarak Tamamı Sayısı çözüm SOSYAL BELEDĐYECĐLĐK : 8.1. STK larla işbirliği. ( Yazı işl. ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Envanter 2007 Tamamlanması. Gerçekleşti. çalışmalarının Yapılması (STK sınıflandırılması) Önceliklerin belirlenmesi Revizyon Đşbirliği standartlarının belirlenmesi 2007 Belirlenmesi Gerçekleşti. Her Yıl Yapılması 2007 Tamamlanması Gerçekleşti.

32 8.2. Sosyal faaliyetlerde entegrasyonun sağlanması. Yazı işl. ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Kamu kurumlarıyla Gerçekleşti. entegrasyon Đl Özel Đdaresi STK Vakıflar Bölge Md. Muhtarlar Gönüllüler Bilgi havuzunun oluşturulması 2/Yıl Sayısı Çalışmalar devam ediyor Yoksulluk haritasının çıkarılması Denetimin etkinleştirilmesi Standartların belirlenmesi 2007 Tamamlanması Denetim/Yıl Tüm Yardım Alanlar Gerçekleşti Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapılabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi. (Yazı işl.mali Hizm. )

33 FAALĐYETLER YIL Bilgi havuzundan envanter çıkarılması 2007 Gerçekleştirilme Yardım konuları DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Gerçekleşti. Gıda 100 kişi/yıl Sayısı Yakacak Gerçekleşti. Eğitim Sağlık 10 öğrenci/yıl Sayısı 17 öğrenciye burs verilmekte Eşya Poliklinik Sayısı Malzeme & Ekipman Giyim(sünnet) Đhtiyaca Göre Belediye doktoru bulunmaktadır. Đhtiyaca Göre Sayısı Đhtiyacı olanlara malzeme yardımı

34 35 çocuk/ Yıl yapıldı.yetimler haftası.sigara ve içki bırakma kampanyası Yapılmadı. Kadın Sığınma Evi 2006 Kurulması Kurulmadı Malzeme ve Ekipman Alımı Đhtiyaca göre FAALĐYETLER YIL Tesisleşme DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Kreş Semt sahaları. (Basket-Voleybol) Havuz Tenis Bisiklet Tracking 2007(Yeni Hizmet Binasında) Geliştirme 2007 Geçilmesi

35 KURUMSAL YÖNETĐMĐN VE KURUMSAL ĐLETĐŞĐMĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ :9.1. Toplam kalite yönetimi anlayışının geliştirilmesi.( Tüm Birimler ) FAALĐYETLER YIL Toplam kalite Sürek Devamı yönetimi anlayışının li geliştirilmesi DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Gerçekleşti 9.2. Performans yönetimi.( Başkan, Birim Amirleri, Personel )

36 FAALĐYETLER YIL Çalışanların 1 Kere/Yıl Değerlendirilmes performansı i DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Değerlendirildi Birimlerin Performansı Kurumun Performansı 1 Kere/Yıl Değerlendirilmes i 1 Kere/Yıl Değerlendirilmes i Değerlendirildi Değerlendirildi 9.3. Hedeflerle yönetim..( Başkan, Birim Amirleri ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Tüm birimlerin Her Yıl Yapılması Yapıldı hedeflerinin belirlenmesi Belediye Her Yıl Yapılması Yapıldı hedeflerinin belirlenmesi Dönem sonu değerlendirme Her Yıl Yapılması Yapıldı 9.4. Birimler arası ve birim içi koordinasyon.( Başkan ve Tüm Birimler ) FAALĐYETLER YIL Başkan-Birim haftad Sayısı Amirleri a 1 DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yapıldı

37 Birim Md.- Her Sayısı Yapıldı Elemanlar Hafta Müdürler Her Ay Sayısı Yapıldı Yönetimin gözden geçirilmesi 1/Yıl Sayısı Yapıldı 9.5. Đş güvenliğinin sağlanması.(tüm Birimler ) FAALĐYETLER YIL Đş güvenliği için gerekli Sürek Devamı önlemlerin alınması li Đş güvenliği eğitiminin verilmesi DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yapıldı 1/yıl Sayısı 2007 yılı işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak bilgiler verildi Đnternetin devamlılığının sağlanması.(kurum Đçi) (Mali hizm.) FAALĐYETLER YIL Đnternet sisteminin geliştirilmesi Donanım ve ekipmanlarını geliştirme DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yapımı Yapıldı.Veb sitesinden 24 saat canlı yayın Đhtiyaca göre Yapıldı Eğitim 10 Kişi/ 1 Kurs Sayısı Daire içinde proğramcı kuruluş tar.verildi.

38 9.7. Đletişim kanallarından etkin yararlanma.(mali hizm.yazı işl.) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Ulusal ve yerel Olumlu haber Gerçekleşmesi Gerçekleşti gazeteler olma Dergiler Olumlu haber Gerçekleşmesi Gerçekleşti olma Tv- Yerel radyolar Olumlu haber Gerçekleşmesi Gerçekleşti olma Anons sistemi Rutin Devam etmektedir. Belediye web sayfası 1400 Sayısı Gerçekleşti tıklama/gün Bozkurtluların Belediye faaliyetlerinden haberdar olması % 97 Oran Gerçekleşti 9.8. Norm Kadro çalışması yapılması.( Yazı Đşleri ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Norm Kadro çalışması yapılması Yapılması Yapıldı ULAŞIM :

39 10.1. Ulaşımda iyileştirme çalışması yapılması.( Fen Đşleri, ) FAALĐYETLE R Mevcut yolların iyileştirilmesi Durak iyileştirme Otopark yapımı, Otogaraj ve yürüyüş yolu. Özel halk otobüslerinin denetimi Toplu taşıma ve ulaşım hizmetleriyle ilgili ulaşım ana planı yapmak YIL Đhtiyaca göre DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yapıldı 2/Yıl Sayısı Yapıldı 2007 proje Yapım Rutin Sayısı 2008 Yapımı Yürüyüş yolu yapımına devam ediliyor Ulaşım ihtiyacının geleceğe dönük tespiti. (Fen işl. ) FAALĐYETLER YIL Ulaşım ihtiyacının 2007 Yapılması geleceğe dönük tespiti. DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

40 Özelleştirilen ulaşım hattının yeniden ihalesi yada süre uzatımı 2007 Yapılması Ulaşım master planının yapılması. (Fen işl. ) FAALĐYETLER YIL Ulaşım master 200 Yapılması planının yapılması. 9 DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması. (Yazı işl. ) FAALĐYETLER YIL Kurumlararası iletişimin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması için toplantılar DEĞERLENDĐRĐLMESĐ TCK Özel Halk Otobüsü Birliği 1/Yı

41 l Sayısı 2/Yı l Sayısı FAALĐYETLER YIL Mevcut akslarda Yapımı sinyalizasyon ihtiyacının belirlenmesi Mevcut Đhtiyaca göre sinyalizasyonların bakım ve onarımı Doğalgaz çalışmalarından doğacak hasar tespiti ve onarımı. Geometrik düzenleme ihtiyacı Geçici trafik sirkülasyonu Gerektiğind e Đhtiyaca göre Gerektiğind e Yapımı Yapımı DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Şehir girişinde ihtiyaç oluşabilir. Gerçekleşti. Alternatif güzergahların tabela ile gösterilmesi KÜLTÜREL FAALĐYETLER : Kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi.( Yazı Đşleri ) FAALĐYETLE R YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

42 Gün ve geceler Yetimler haftası Şenlikler 5/Yıl Sayısı Yetimler haftası düzenlenerek bağış sistemi destekli 18 yaşından küçük yetimler giydirildi. Sünnet Şöleni Halil Đbrahim Sofrası Bozkurt-Yakaören kültür ve deniz şenlikleri gerçekleştirildi.göynük dağı ve Koçcuvaz yayla şenliklerine destek verildi. Yapılmadı. Sigara ve içki bırakma kampanyası düzenlendi Diğer etkinlikler Đhtiyaca göre Temizlik kampanyalarına devam edildi. Kitap, Dergi,Broşür ve afiş basımı gazete alımı Gerektiğinde Sürekli Đlçemizi tanıtıcı broşürler bastırılarak dağıtımı yapıldı.mesleki dergiler alınarak personelin mesleki bilgileri artırılmaya çalışıldı.gazete alımına devam edildi.

43 Sanatsal sergiler 1/Yıl Sayısı Belediyemiz ve Kaymakamlıkça desteklenen Fatma AKAR tarafından Halk Eğitimi Merkezinde yağlı boya ve guaj boya, eskiz resimlerini içeren sergi açılması sağlandı STK larla birlikte çalışılması..(yazı işl. ) FAALĐYETLER YIL Ortak Đhtiyaca göre /Yıl organizasyon DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Esnaf Odası ve esnaflarla ortak sergi ve fuaralara katılım sağlandı.(ankara- Đstanbul) Festival ve fuarlara katılım..( Yazı işl.mali hizm.) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Festival ve fuarlara 2/Yıl Sayısı Gerçekleşti.

44 katılım. BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ : Bilişim alt yapısının geliştirilmesi. (Mali hizm.) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yedekleme Rutin Gerçekleşti. sisteminin kontrolu Ekipman alımı Đhtiyaca göre Gerçekleşti. Yıllık bakım Rutin Gerçekleşti Personel eğitimi. (Mali hizm.) FAALĐYETLER YIL Kullanıcı Đhtiyaca göre eğitimi Personel Đhtiyaca göre eğitimi DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Gerçekleşti. Gerçekleşti.

45 12.3. e-belediye çalışması. (Mali hizm.yazı işl. ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Telefon belediyeciliği 2007 Gerçekleşti. Kredi kartı ile ödeme 2007 Gerçekleşti. Sorgulama 2007 Çalışmalar devam ediyor Kent bilgi siteminin kurulması.( Fen işleri.mali hizmetler ) FAALĐYETLER YIL Kent bilgi siteminin 200 Kurulması kurulması 9 Adres bilgi sistemi 200 Oluşturulması 7 Numarataj yenileme 200 Bitirilmesi 7 DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Bitirildi Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim. ( Yazı işleri) FAALĐYETLE YIL R Muhtarlıklar DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

46 Tapu Hukuki Düzenlemeyi Takip Eden Yıl Nüfus Yeni nüfus açıklandı.4584 EĞĐTĐM : Dar gelirli ailelere yönelik eğitim desteği sağlanması..( Yazı Đşleri) FAALĐYETLER YIL Burs 15 Sayısı öğrenci/yıl Kırtasiye 10 Sayısı yardımı öğrenci/yıl DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yılda 17 öğrenci STK ve özel teşebbüslerle işbirliği. ( Mali Hizmetler ) FAALĐYETLER YIL Yardımların STK ve özel Her yıl Oranı kanallardan temini DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yapıldı. Bazı yardımların % ı diğer kanallardan sağlandı.

47 KENTLĐLĐK VE ÇEVRE BĐLĐNCĐ: 14.1.STK ve Üniversite işbirliği.( Yazı Đşleri) FAALĐYETLER YIL Panel- 1 adet/ yıl Sayısı konferans DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yayın 1 adet broşür/ yıl Sayısı Kastamonu Sanatçılar Albümü adlı kitabın sponsorluğuna ortak olundu Kent hukukunun oluşturulması. ( Yazı Đşleri ) FAALĐYETLER YIL Yönetmelikleri 2007 Gerçekleşmesi n hazırlanması. Kitapçık 2007 Sayısı DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

48 FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Mevcut katı atık alanının ıslahı Yapılması Islah çalışmalarına 2006 yılında başlanmıştır. Katı atık bertaraf tesisi Yapılması 2006 proje yapım NOT:Projesi AB tarafından, Projesi 2006 yılında tamamlanmıştır.şu an yapımına başlanamamıştır Kent sağlığı ve temizliği.( Zabıta, Fen Đşleri, ) Kentteki başı boş hayvanlarla ilgili çalışmalar Dere ve durgun suların ilaçlanması. Karla mücadele çalışmaları Özelleştirilen temizlik hizmeti çalışması Đnşaat maliyetinin %70 i AB fonu- %30 u Kastamonu Mahalli Đdareler Birliği tarafından karşılanacaktır Yapılması Gerçekleşti. 10 Defa (4 Sayısı Ay) Her yıl Gerektiğinde Sürekli Devamı Gerçekleşti. Gerçekleşti

49 Eleman Hizmet alımı Malzeme Devamı Yeni genel wc yapımı ve mevcut genel wclerin bakım onarımı. Her yıl ihtiyaca göre Đhtiyaca göre FAALĐYETLER YIL Yapıldı. DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Çok Amaçlı 2005 Projesi Bitirilmesi Bitirilmek üzere Park Projesi Mezbaha 2007 Projesi, Yapım Yapımı 2008 yılında başalanması planlandı. Ezine Beton Parke yol 2007 Projesi Yapımı 2007 yılında bşlandı,2008 yılında Hastane cad.ve bağlantılı cadde ve sokak beton parke yol bitirilecek projesi yapımı 2008 yılında başlanacak.

50 FAALĐYETLER YIL Fizibilitenin Her Proje / Oranı hazırlanması Đlgili Yıl Proje sorumlularının Her Proje / Belirlenmesi belirlenmesi Đlgili yıl Proje tanıtımı Her Proje / Oranı Đlgili yıl DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 15.YATIRIMCILARIN ÖZENDĐRĐLMESĐ Yatırımcıların özendirilmesi. ( Yazı işleri ) FAALĐYETLER YIL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Tanıtım Đhtiyaca Göre Gerçekleşti. Yatırımcılarla görüşme 5 Kişi/Yıl Oranı Gerçekleşti. 4.KURUMSAL KAABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A-Üstünlükler

51 Numaratajın ve norm kadro çalışmalarının tamamlanması Plan ve kadastral paftaların sayısal ortamda bulunması Yeni imar alanlarında imar uygulamalarının kısmen yapılıyor olması Kurumun köklü geçmişe sahip olması,kuruluş 1922-ilçe oluş 1953 Đlçe altyapı envanterinin hazırlanıyor olması Belediye hizmet birimlerinin bir arada olması Đlçemizin su depolarının yeterli olması Đmar uygulamalarında gelinen seviye Yönetim kadrosunun 1984 den beri aynı olması(başkan) Kurumun maddi varlık yapısı ve internetten 24 saat canlı yayın Bürokrasi ve kırtasiyenin düşük düzeyde olması Ulusal ve yerel gelişmeleri izleme Uluslararası, ulusal ve yerel yönetimle ilgili birliklere üyelik Makine parkının olması Cadde ve sokakların oluşturulması, isim ve kodlarının verilmesi Kurumun diğer kurumlara rutin ödemeler dışında borcunun bulunmaması Yıllık faaliyetlerin her sene başı brifing toplantılarıyla değerlendirilmesi Stratejik planlama ve performans plan çalışmalarının başlamış olması Kurum içi iletişim ve karar alma mekanizmasının hızlı işliyor olması Kurum içi ve dışı eğitim seminerlerine katılımın yüksek olması Çalışanların genel memnuniyeti Kültürel faaliyetlerin olması, spor alanında büyük başarı Yeni hizmet binasının kısa vadede tamamlanmış olması Personelin seminerler aracılığıyla eğitim faaliyetlerine ağırlık veriyor olması Sosyal güvenlik kurumlarıyla sorgulama protokolünün yapılmış olması

52 B-Zayıflıklar Kalifiye eleman yetersizliği Kurum içi eğitimin yetersiz olması Şehir merkezinde altyapı çalışmasının zor olması Emekli olacak personel olması ve personel yetersizliği Belediye yönetmeliklerinin güncellenmemiş olması Yeterli otopark alanının oluşturulamaması Görev tanımlarının yetki ve sorumlulukların belirlenmesi açısından yetersiz oluşu Kültürel tesislerin yetersiz olması Su ve kanalizasyon şebekesinin sayısallaştırılamamış olması Kurum içi sosyal etkinliklerin az olması Süreç yönetimindeki yetersizlikler

53 C-Değerlendirme Bozkurt Belediyesi olarak Bozkurt un kentsel gelişimi, halkının yaşam kalitesi ve kalkınmasını artırabilmek amacı ile çalışmalara devam edilmektedir.fakat bu faaliyetlerimizi; hükümet programları, ülkedeki ekonomik, siyasi, hukuk ve sosyal alandaki gelişmeler direkt veya dolaylı olarak etkilemektedir.bu gelişmelerin belediyemizi ve halkımızı olumlu olarak etkilemesini temenni ediyoruz Yılı için gelir gider dengesinin %100 oranında sağlanması hedeflenmiş olup, gelirin gideri karşılama oranı % 101 olarak gerçekleşmiştir.fakat bunun yanında dış etkenler, belediyemiz gelirlerinin yeterli seviyede artırılamaması sonucu yatırım giderinin Bütçe giderinin toplamına oranı her yıl düşmektedir. Ülkede şu an yaşanan belirsizlik ortamı ileriye dönük tüm planları etkilemekte, uzun vadeli plan yapma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Bu sebepten süreç yönetimindeki yetersizliklerin bir süre daha devam edeceği tahmin edilmektedir.

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon-Vizyon... 1 B-Yetki Görev ve Sorumluluk... 1 C-İdareye İlişkin Bilgiler... 3 1.Fiziksel Yapı... 3 2.Örgüt Yapısı... 4 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları... 5 4.İnsan

Detaylı

KASTAMONU BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI (2015 2019)

KASTAMONU BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI (2015 2019) KASTAMONU BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI (2015 2019) AĞUSTOS 2014 1 HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAKTIR. HAYATTA TAM

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU MART 2009 SUNUŞ 2 I.GENEL BĐLGĐLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı 6 3. Bilgi

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ Karar No : 95 Toplantı Tarihi :03/07/2006 Konusu : Melikgazi Belediyesi Stratejik Planlama. Meclis gündeminin 1.maddesinde yer alan;melikgazi Belediyesi nin 20072011

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

1 2 3 4 5 6 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Sizin teveccühünüz ve desteklerinizle

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 3 4 Yayın Kurulu Mustafa UZUNLAR M.Fatih ERTAŞ «etin CANLI Mehmet DEMİRKOL Harun ERYILMAZ Mehmet DEMİR Yapım Kahramanmaraş

Detaylı

T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI www.akyurt.bel.tr (0312) 844 1 844 1 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çalışmadan, öğrenmeden,

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 1 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 1 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 2 İÇİNDEKİLER : ÇUKUROVA BELEDİYESİ I. SUNUŞ 4 II. GENEL BİLGİLER 5-20 a. MİSYON VE VİZYON 5 b. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6-8 c. TEŞKİLAT YAPISI 9 d. FİZİKİ

Detaylı

T.C. MERAM BELEDÝYESÝ

T.C. MERAM BELEDÝYESÝ T.C. MERAM BELEDÝYESÝ 2009 YILI FAALÝYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 05.04.2010 tarih ve 61 sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 01.04.2010 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Göreve geldiğimizden bu zamana dek pek çok ilke imza atarak gerçekleştirilen

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meclis Başkanı Katip Katip Mehmet POSTALLI Ayten ÖZKAN Mehmet AYDIN Meclis Başkan Vekili Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. maddesine dayanılarak Mali

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. - 1 - I-GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir. B- Yetki ve Sorumluluklar 1- Görevleri a) Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve

Detaylı