1 M LYAR DOLAR TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 M LYAR DOLAR TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir"

Transkript

1 LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG N SAN-MAYIS-HAZ RAN 2009 SAYI: 03 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >RADARIN UZMAN SM RRS TÜRK YE DE >MAYINLARA KARfiI MECHEM LE TEKNOLOJ K fib RL >fianziman VE D fil DE L DER F RMA: HEMA KAD R HATTAT >KABLOSUZ DUYARGA A LAR GENETLAB DAN SORULUR BURAK MENG >ULUSLARARASI B R MARKA: MKEK >TATTILE DEN ANAHTAR TESL M B R S STEM >YÜKSEK GÜVENL K MODASI >IDEX 09 BAfiLIYOR SSM MÜSTEfiARI MURAD BAYAR HRACAT HEDEF N AÇIKLADI: 1 M LYAR DOLAR

2

3 E d I T o Ahmet fiükrü Susuz 21. yüzy l n Türk Silahl Kuvvetleri Türk Silahl Kuvvetleri nin belirlemifl oldu u vizyon, 21'inci yüzy l n ça dafl silahl kuvvetlerini yaratmak fleklindedir. Türk Savunma Sanayi olarak bu vizyonda bize düflen görev ise, yüzy l n koflullar yla uyumlu ve etkinlikle muharebe edebilmesi için Türk Silahl Kuvvetleri ne tüm gayretimizle destek olmakt r. Teknoloji ile bar fl k olan, Ar-Ge yap lanmas n kurumsal dinamizminin merkezine yerlefltirebilen, biliflimi etkin olarak kullanabilen, düflünsel yetenek çap n çok disiplinli olarak geniflletebilen ve bu yetene ini "sert güç" yan nda "yumuflak güç" halinde de tatbik edebilen, dikey iflbirli inin yan nda yatay iflbirli ini ve eflzamanl l da askeri süreçlere dahil edebilen Silahl Kuvvetler, 21'inci yüzy l n koflullar na ve "Yeni Dünya Düzeni"nin tehdit alg lamalar na göre tepeden t rna a yenilenmelidir. Bilginin silah kadar önem kazand (di er bir ifadeyle geçmiflin bilgi kuvvettir kavram bugün bilgi hiç olmad kadar güç demektir flekline dönüfltü) gerçe inden hareketle, "kitle ordusu"ndan "teknolojik ordu"ya geçebilmelidir. Daha küçük, daha esnek, daha mobil, teknolojinin tüm imkânlar yla donat lm fl atefl gücü yüksek birliklerden kurulu bir ordu ve böyle bir ordunun gere i olarak bilgiyi h zla de erlendirecek, h zla karar verecek ve bu karar h zla uygulatacak bir komuta yap s na sahip olmal d r. Tabii yeniden yap lanmayla birlikte, stratejinin de iflmesiyle eflzamanl olarak birkaç merkez ve düflmanla savaflabilme yete ine sahip olma anlay fl yerini global tehditleri gö üsleyebilmeye ve asimetrik tehditlere cevap verebilmeye dayal bir yaklafl ma b rakmaktad r. Tüm modern ordularda oldu u gibi. Türk Silahl Kuvvetleri nin, çevremizdeki silahlanma yar fl nda ve güç dengesindeki de iflikliklere göre nükleer teknolojiyle donat lma ihtiyac n n da göz ard edilmemesi gerekmektedir. Mustafa Kemal Atatürk ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesini her zaman muhafaza eden bir yap ya sahip Türk Silahl Kuvvetleri ve Türk Savunma Sanayi; Türkiye Cumhuriyeti nin, bölgesinde ve dünya bar fl nda kal c bir güç olarak kalmas için tüm varl ile çal flmakta ve projeler üretip bunlar hayata geçirmektedir. Bugüne kadar sektöre inanc n ve deste ini her zaman gösteren, bilgiyi ve tecrübeyi sektörle paylaflan Türk Silahl Kuvvetleri ve Türk Savunma Sanayi, dünya üzerinde hak etti i yere ve güce kavuflacakt r. Ahmet fiükrü Susuz Yönetim Kurulu Üyesi, Fideltus leri Teknoloji 3

4 I N D E x HABERLER Fideltus, Ankara da savunma ofisi aç yor. IDEX 09 a Türk üreticiler damga vurdu. IDEF 09 stanbul da gerçeklefltiriliyor. 8 TÜRK YE N N SAVUNMA PERFORMANSINI YÜKSELT YORUZ Fideltus leri Teknoloji, ulusal güvenli imizin sa lanmas hususunda kamu kurum ve kurulufllar m za da önemli hizmetlerde bulunmay hedefliyor; ve uluslararas bir flirket olarak bölgesel etkinlik yaratmay ve Türkiye yi önemli bir merkeze dönüfltürmeyi amaçl yor. 10 HRACAT HEDEF 1 M LYAR DOLAR Savunma Sanayi Müsteflar Murad Bayar, Türk Savunma Sanayi sektörü ve SSM nin çal flmalar yla ilgili bilgi verdi. 20 RADARIN UZMAN SM TÜRK YE DE 14 ULUSLARARASI B R MARKA MKEK, 40 aflk n ülkeye yapt ihracat ile dünya pazar nda da bir marka konumuna geldi. 16 MAYINLARA KARfiI TEKNOLOJ K fib RL Fideltus leri Teknoloji, may ndan ar nd rma çal flmalar n n önde gelen firmalar ndan Mechem le iflbirli i yapt. 22 fianziman VE D fil DE L DER F RMA fianz man ve diflli üretiminde Türkiye nin lider firmas olan Hema, kaliteli ve ileri derecede teknolojik ürünler sunuyor. 50 milyon dolar cirolu flirketin Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Hattat, Fideltus Teknoloji ye konuk oldu. 4

5 CESARET M Z N MEYVELER N ALIYORUZ Özellikle kablosuz duyarga a lar konusunda yo unlaflan ve bu konuda dünyada ismi bilinen on firmadan biri olan Genetlab Genel Müdür Burak Mengi anlat yor. 26 YÜKSEK GÜVENL K MODASI Tiflörtler, ceketler, tak m elbiseler, kabanlar, mendiller Hepsi çok fl k, çok pahal. Ve hepsi kurflun geçirmez. Özellikle ünlü siyasetçiler, devlet adamlar, krallar ve film y ld zlar taraf ndan tercih edilen bu kurflun geçirmez giysilerin son dönemdeki en tan nm fl müflterisi ise ABD Baflkan Barack Obama. 28 GELECE N ASKER Teknolojik geliflmelerin dünyadaki ç k fl noktalar ndan biri de savunma alan ndaki ihtiyaçlar. Son model teknolojik k yafetlerde de ayn durum geçerlili ini koruyor. Çeflitli ülkeler gelece in askeri projesini yeniliklerle gelifltiriyor. 30 ANAHTAR TESL M B R S STEM 32 Tattile in ak ll kamera sistemleri, savunmada ve trafik yönetiminde modern ve geliflmifl yöntemler sunuyor. Tattile den Alessandro Marras, dijital teknoloji ile bütünleflen çözümleriyle Fideltus Teknoloji de. GELECE N S LAHLARI ÖLDÜRMEYECEK Kara, hava, deniz ve güvenlik güçlerinin savunma ihtiyaçlar için de iflik tabancalar, tüfekler ve öldürücü olmayan silahlar üreten FN Herstal in Türkiye temsilcisi Ali Dermanc, gelece in silahlar n n sadece bertaraf etmek için kullan laca n söylüyor. 34 AFR KA NIN EN GÜNEY, EN ÖZEL 36 ÇOK KÜLTÜRLÜ BARIfi fiehr 38 ENGLISH mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Fideltus leri Teknoloji A.fi. ad na Hakan Ayd n Akmerkez Ticaret Merkezi Nispetiye Cad. E3 Blok Kat: 16 Etiler- stanbul Tel: Fax: Yap m: Lea Yay nc l k Yay n Yönetmeni Dilek Girgin Art Direktör lker Ayd n Eski Büyükdere Cad. Dilaver Sok. Orkun fl Merkezi No:4 Kat:5 4.Levent / stanbul Tel: Bask : Mavi Ofset Organize Sanayi Bölgesi Eskoop Sanayi Sitesi C-1 Blok No:25 kitelli / stanbul Tel: Bask yeri ve tarihi: stanbul, Nisan Yerel süreli yay nd r. 5

6 I N T R o IDEX 09 A TÜRK ÜRET C LER DAMGA VURDU Birleflik Arap Emirlikleri nin (BAE) baflkenti Abu Dabi fiubat 2009 tarihleri aras nda düzenlenen 9. IDEX Uluslararas Savunma Sanayi Fuar nda, Savunma Sanayi Müsteflarl koordinasyonunda kat - lan Türk firmalar n rüzgar esti. Fideltus leri Teknoloji de iflbirlikçisi oldu u firmalar n ürünlerini tan tmak amac yla bu fuarda haz r bulundu. Fuara, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül, SSM Müsteflar Murad Bayar, SSM Müflteflar Yard mc s Lütfü Varo lu da kat ld. Fuar n Türkiye için baflar l geçti ine de inen Murat Bayar, Türk Savunma Sanayi nde önemli geliflmeler oldu unu, ilk defa stanbul da gerçekleflecek olan IDEF in bunu gösterece ini belirtti. Milli savunma sanayinin ihtiyaçlar na göre yeni teflebbüsleri teflvik etmek ve yönlendirmek üzere çal flmalar n sürdüren Savunma Sanayi Müflteflarl, yabanc sermaye ve teknoloji katk s imkanlar n da araflt r yor ve savunma sanayi kurulufllar n n yurtd fl teflebbüslerine destek veriyor. Fuara kat lan firmalar aras nda yer alan Roketsan, Al Jaber firmas yla birlikte bir Ortado u ülkesi için çok namlulu roketatar sisteminin müflterek tasar m ve üretimi için anlaflma imzalad. Anlaflman n Türkiye ye getirece i döviz 90 milyon dolar. Birleflik Arap Emirlikleri nin yeni nesil donanmas n n bel kemi ini oluflturaca beklenen filo için ise Yonca-Onuk un MRTP 16 Ani Müdahale Botu seçildi. Türk mühendislerinin ürünü olan dünyan n en iyi ani müdahale botu Onuk MRTP 16 dan 34 adet üç y l içinde teslim edilecek. Söz konusu sat fl n toplam bedeli ise 100 milyon Euro. FIDELTUS, ANKARA DA SAVUNMA OF S AÇIYOR Fideltus leri Teknoloji, Ankara da, Fideltus Savunma Departman için ayr bir ofis aç yor. Yüzde yüz Türk sermayeli olarak kurulan ve savunma, medikal, telekomünikasyon, biliflim alanlar nda faaliyet gösteren Fideltus leri Teknoloji, 2009 y l nda özellikle savunma konusuna a rl k veriyor; sektörde önemli bir figür olma hedefiyle çal flmalar n sürdürüyor. Fideltus leri Teknoloji, savunmayla ilgili pek çok ürüne sahip. Anayurt Güvenli i bafll alt nda bölge görüntüleme sistemi, mobil karakol uygulamas, araç takip sistemi, komuta kontrol merkezi, plaka alg lama sistemi, mobil operasyon yönetim merkezi gibi sistemleri var. Sanal S n r Uygulamas nda boru biçimli, aç l ya da 3 veya 4 ayakl sanal s n r kuleleri söz konusu. May na Dayan kl Z rhl Araç olarak hafif z rhl, tam z rhl ve delici z rhl olmak üzere üç farkl tip araç seçene i sunuyor. Frekans bozucular, may n temizleme ve radar sistemleri de di er ürünleri aras nda yer al yor. Mobil hastane MED 1 da, savunmada kullan labilecek bir baflka ürünü. 6

7 IDEF 09 STANBUL DA GERÇEKLEfiT R L YOR Milli Savunma Bakanl himayesinde, Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf yönetiminde, TÜYAP Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. taraf ndan düzenlenen IDEF 09 Uluslararas Sanayi Fuar, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi nde Nisan tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. Fuara; kara, deniz ve hava savunma gereçleri, güvenlik sistemleri, tafl ma araçlar ve askeri teçhizat alanlar nda 50 yi aflk n ülkeden yüzlerce firma kat - lacak. Fideltus leri Teknoloji de fuarda yer alan firmalardan biri. Fuar sürecinde savunma sanayi konulu seminerler, konferanslar ve toplant lar düzenlenecek. Fuar n 2010 y l nda Avrupa Kültür Baflkenti olmaya haz rlanan stanbul da yap lacak olmas da Avrasya Buluflmas olarak isimlendirilen IDEF Fuar na ayr bir heyecan katacak. Bölgesinde en büyük, dünyada ise ilk 5 fuar aras nda yer alan IDEF savunma sanayi fuarlar, Türkiye için önemli bir tan t m ve pazar merkezi niteli i tafl yor. ki y lda bir gerçeklefltirilen IDEF fuarlar, tüm kat l mc lara harp, silah ve sistemlerdeki son teknolojik geliflmeler hakk nda bilgi verilmesini sa lamak; uluslararas yerli ve yabanc savunma sanayicilerini bir araya getirerek ayn platforma buluflturmak; savunma sanayicilerinin yeni ürünlerini sergilemelerine imkan sa lamak; ülkeleraras ortak giriflim imkanlar n araflt rarak teknoloji transferi gerçeklefltirilmesine ortam sa lamak amaçlar n tafl yor. 7

8 m A k A l e Hakan Ayd n Fideltus leri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi TÜRK YE N N SAVUNMA PERFORMANSINI YÜKSELT YORUZ Güvenlik kavram, insano lunun dünyadaki ilk gününden itibaren varl na ve sahip olduklar na iliflkin genel endifleyi yans tm fl, bu yönüyle en önemli ihtiyaç olmufl, di er gereksinimlerin de temelini oluflturmufltur. Konunun özüne inildi inde refah, demokrasi, kamu huzur ve mutlulu u gibi tüm toplumsal de erlerin ancak hayatta kalabilme, yani var olabilme durumunda anlam kazand görülebilir. Dolay s yla güvenlik ihtiyac salt belirli s n rlar olan bir etkinlik alan n tan mlamaz, di er kolektif ve bireysel gereksinimler için de do al bir ön koflul oluflturur. Kiflisel güvenlikten uluslararas sistemin güvenli ine kadar çok genifl bir düzlemde ele al nabilecek olan söz konusu saha, bireysel silahlanmadan nükleer tehditlere kadar çok derin bir boyuta haiz. Geliflen teknoloji ve artan bilgi birikimi sayesinde güvenlik olgusu günümüzde gerek akademik, gerekse ifllevsel alanda önemli bir yere sahip. AS METR K TEHD TLER Stratejik araflt rmalar ve deneyimler sonucu de iflen konseptlerle teknolojik geliflmelerin etkileri, taktik ve stratejik düzeyde önemli farkl laflmalara neden oluyor. Klasik ancak bizce geçerli bir söylemle asimetrik tehditler; bu kapsamda ele al nan terörizm, niteliksel olarak farkl laflarak süren konvansiyonel tehditler, s n r anlaflmazl klar, s n r güvenli i ve bölgesel istikrar ça n önemli güvenlik ve problem sahalar n meydana getiriyor. Asimetrik tehditler, ço u zaman yanl fl anlafl ld flekliyle salt imkan ve kabiliyet aç s ndan bir farkl l a dayanm yor; asimetri özellikle taraflar n stratejik anlay fllar nda bulunuyor. Ba lay c hukuki protokollerin, bilinen askeri yöntemlerin ve hatta insani de erlerin arkas ndan dolaflan bölücü terörizm, ulusal güvenli imiz aç s ndan en önemli asimetrik tehdidi teflkil ediyor. Ayr ca çevremizdeki konvansiyonel tehdit sahalar nda yaflanan göreli yumuflaman n da, kimi komflular m z n revizyonist politikalar ndaki kökten de iflimlerden mi, yoksa konjonktürel koflullardan ya da yöntemsel farkl - l klardan m kaynakland hususunda önemli kuflkular n varl inkar edilemez. Türkiye nin farkl eksenlerin kesifliminde bulunmas ndan kaynaklanan jeopolitik ve jeostratejik konumu genel olarak bir f rsat olarak de erlendiriliyor. Öte yandan an lan konum, ayn zamanda önemli güvenlik sorunlar n da beraberinde getiriyor. Ortado u, Balkanlar ve Kafkaslar üçgeninde Türkiye, demokrasisini ve ulusal ç karlar - n korumak için üstün cayd r c l a sahip bir orduya sahip ve sahip olmak zorunda. An lan çerçevede günümüz devletleri, ulusal ve bölgesel güvenli- 8

9 in sa lanmas hususunda teknoloji, konsept, taktik ve stratejik de erler ile ordu ve ulusun psiko-politik motivasyonuna büyük önem vermek durumundalar. Yeni teknolojiyi ve konseptleri yakalamak zorunlu bir hususken; konseptleri ve teknolojiyi üretmek, uluslararas güvenlik ortam nda büyük avantajlar sa l yor. Belirtilen ms zl k idealinin yaflama geçirilmesi bak m ndan da önemli bir kilometre tafl n teflkil edecektir. Bizce teknoloji üretmek, güvenlik üretmek; güvenlik üretmek ise genifl bir ba ms zl k alan yaratmak anlam na geliyor. Bu anlay flla çal flmalar na bafllayan Fideltus leri Teknoloji, Türk ulusuna hizmet vermeye devam edecek. etkinliklerin baflar yla gerçeklefltirilmesi için bir devletin, konsept ve strateji üretmek için ciddi, akademik olarak yeterli ve modern stratejik araflt rmalar merkezlerine; benimsenen konsept ve stratejilere uygun araçlar n sa lanmas için teknoloji üretebilen ulusal savunma sanayi kurulufllar na sahip olmas gerekiyor. ULUSAL GÜVENL N SA LANMASI flte bu noktada Fideltus leri Teknoloji, yüzde yüz Türk sermayesi ve ileri teknoloji üretebilme kapasitesiyle Türkiye ye önemli bir avantaj sa layabilecek konumda. Türk mühendis ve uzmanlardan oluflan Ar-Ge bölümü, ulusal güvenli imizin sa lanmas hususunda baflta Türk Silahl Kuvvetleri olmak üzere di er kamu kurum ve kurulufllar m za da önemli hizmetlerde bulunmay hedefliyor ve uluslararas bir flirket olarak bölgesel etkinlik yaratmay ve Türkiye yi önemli bir merkeze dönüfltürmeyi amaçl yor. Fideltus leri Teknoloji, s n r güvenli i ve radar sistemleri konular nda önemli çal flmalarda bulunuyor. S n r kap s güvenli i projeleri, z rhl araç tasar mlar, may n temizleme teknolojileri gibi öneriler sunarak ülke güvenli ini esas alan politikalar yla yeni projeler için de çal flmalar na devam ediyor. Türkiye nin teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olmas, salt ulusal güvenlik endifleleri aç s ndan de il, Ulu Önder Atatürk ün ba- 9

10 R Ö P O R T A J HRACAT HEDEF 1 M LYAR DOLAR Özgün ürünler gelifltirme hedefiyle hareket eden, bununla birlikte ihracat hacmini de yükselten Türk Savunma Sanayi nin 2011 hedefi 1 milyar dolar. Sektörün özellikle son dönemde sergilemifl oldu u performanstan memnuniyet duydu unu aç klayan Savunma Sanayi Müsteflar Murad Bayar, SSM n n yürütmekte oldu u çal flmalarla ilgili Fideltus Teknoloji ye bilgi verdi. SSM olarak savunmaya ayr lan kaynaklar n ülke içinde kalmas na, özgün gelifltirmeye dayal proje modellerine ve Ar- Ge faaliyetlerine öncelik veriyorsunuz. Yurt içinde gelifltirme anlam nda belirlenen öncelikli alanlar nelerdir? Mevcut tedarik uygulamalar nda izlenen politika do rultusunda, Türk Silahl Kuvvetleri nin (TSK) ihtiyac olan sistemlerde yurtiçi gelifltirme modeline öncelik verilecektir. Teknolojinin sat n al nmas yerine üretilmesi yolu ile tedarik edilen sistemler üzerinde gelifltirmeler yap labilmesi mümkün olacakt r. Yurtiçinde gelifltirme anlam nda belirlenen öncelikli alanlarda TSK ihtiyaçlar do rultusundaki gelifltirme projeleri ile savunma sanayinin üretim faaliyetlerinden ziyade, ürünlerin tasar m n n yap lmas esas hedeftir. Bu ürünlerin fikri mülkiyet haklar na sahip olmak ve kullan m serbestli i yaratmak amaçlanmaktad r. Ömür devri maliyetinin önemli bir kalemi olan bak m idame yeteneklerinin bu yöntemle kazan lmas önemli mali tasarruflar sa layacakt r. B n y 4 d b T d s M h r r g s m l o o t t i v S P s 1 0

11 Birkaç y l öncesine kadar savunma sanayine, yerli savunma sanayinin katk s yüzde 27 dolay nda idi de yüzde 42 lere geldi için hedefiniz ise yüzde 50. Bu yükselifle SSM nin hangi çabalar yla ulafl ld? Türk Silahl Kuvvetleri nin modernizasyonundan ve savunma sanayinin gelifltirilmesinden sorumlu kurum olarak Savunma Sanayi Müsteflarl, TSK n n sistem ihtiyaçlar n n hemen tamam n n tedarikinden sorumlu olarak görev yapmaktad r. SSM taraf ndan yürütülen projelerde; öncelikli alanlarda yurtiçi gelifltirme modelleri tercih edilerek savunma sanayimizin ürün portföyünün zenginlefltirilmesi amaçlanmaktad r. Türk pazar için gelifltirmenin maliyet etkin olmad durumlarda ortak gelifltirme veya konsorsiyumlara ortak olma yolu tercih edilmektedir. Yurtd fl ndan tedarikin zorunlu oldu u durumlarda dahi ortak üretim ve ofset yoluyla Türk sanayine ifl imkanlar sa lanmaktad r. lgili taraflar n kat l m yla halen haz rl klar devam eden Sektör Stratejisi Doküman, Alt Sektör Stratejileri, Yan Sanayi Bütünleflme Prosedürü ve Ar-Ge Yol Haritas belgeleriyle sektörde yeni at l mlar sa lanacakt r. Bu çal flmalar sonucunda sektörde tasar m kültürünün ve altyap s n n gelifltirilmesi amac yla tüm sanayinin faydalanabilece i test merkezlerinin oluflturulmas ; sektörün iliflkili yan sanayi ile bütünlefltirilmesi (örne in kara araçlar sektörünün otomotiv sektörü ile bütünleflmesi), yeni Ar-Ge politikalar n n ve bu kapsamda Mükemmeliyet A lar n n oluflturulmas ; KOB lere verilecek ifl pay n n güvence alt na al nmas ; ihracat n teflviki için yeni mekanizmalar n oluflturulmas hedeflenmifltir. Savunma sanayimizin geliflimine paralel olarak, son y llarda a rl kla uygulamaya konulan yurtiçi gelifltirme yaklafl m sayesinde önemli baflar lar elde edilmifltir. Önümüzdeki dönemde Türk Savunma Sanayi nin özgün tasar m olan insans z hava arac, e itim uça, askeri gemi ve z rhl araç prototipleri ortaya ç kmaya bafllayacakt r. Özetle; Ülkemizin savunma ve güvenlik ihtiyaçlar na özgün yurtiçi çözümler sunan, uluslararas pazara entegre olmas ve rekabetçi bir yap ya kavuflmas öngörülen savunma sanayimize yön verebilecek uzmanl a ulaflmak vizyonu ile hareket eden SSM, sektörün özellikle son dönemde sergilemifl oldu u performanstan memnuniyet duymaktad r. SSM projeleri SSM, önümüzdeki dönemde gerçeklefltirilecek olan önemli savunma projeleri hakk nda flu bilgileri veriyor: Atak projesi: TSK'nin Taarruz Taktik Keflif Helikopteri ihtiyac n n karfl - lanmas amac yla bafllat lan Atak projesi sözleflmesi imzalanm fl, 24 Haziran 2008 tarihinde yürürlü e girmifltir. Helikopterler TAI firmas ana yüklenicili inde, ASELSAN ve AgustaWestland firmalar ile birlikte ortak üretim modeli ile Türkiye de üretilecektir. Türk flirketlerin ifl pay - n n 1,2 milyar dolar oldu u proje kapsam nda, helikopterin görev bilgisayar, yaz l mlar ve aviyonik mimarisinin tamamen Türk tasar m olmas öngörülmekte olup yap lan testlerde helikopter üzerine entegre edilen milli görev bilgisayar kontrolündeki silah sisteminden at lan tanksavar füze hedefi baflar yla vurmufltur. Helikopterin ilk uçuflunu 2010 y l nda gerçeklefltirmesi ve 2012 y l nda seri üretime geçilmesi planlanmaktad r. Altay projesi: Türkiye nin tüm fikri, mülkiyet ve ihracat haklar na sahip olaca ilk milli tasar m tank prototipinin gelifltirilmesi amac yla bafllat - lan Altay (Milli mkanlarla Modern Tank Üretimi) projesi sözleflmesi Otokar firmas ile 29 Temmuz 2008 tarihinde imzalanm flt r. Projede ana muharebe tank n n Otokar A.fi. ana yüklenicili inde gelifltirilmesi, at fl kontrol sisteminin ASELSAN, 120 mm topun MKEK, z rh n ise Roketsan taraf ndan üretilmesi öngörül- 1 1

12 R Ö P O R T A J mekte olup prototip tank n Aral k 2015 itibar ile tamamlanmas planlanm flt r. M LGEM projesi: Türkiye nin ilk milli tasar m korvet tipi savafl gemisi M LGEM projesi kapsam nda, ilk gemi olan Heybeliada Gemisi, Preveze Deniz Zaferi nin y ldönümü olan 27 Eylül 2008 tarihinde denize indirilmifltir. Geminin tasar m stanbul Tersanesi Komutanl taraf ndan yap lm fl olup savafl sistemleri ASELSAN ve HAVELSAN taraf ndan gelifltirilecektir. lk muharip gemi: Özel sektör tersanelerimizde infla edilecek ilk muharip gemi olan Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ile Yeni Tip Karakol Botunun ilk kaynaklar 2008 May s ay nda RMK Marine A.fi. ve DEARSAN A.fi. tersanelerinde yap lm flt r. Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi: M LSOFT firmas taraf ndan gelifltirilecek Komuta Kontrol Sistemi Yaz l m na haiz olmas öngörülen dört adet Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisinin 2012 y l na kadar envantere girmesi planlanm flt r. Yeni Tip Karakol Botlar : Toplam 16 adet tedarik edilecek olan yurtiçi tasar m Yeni Tip Karakol Botlar n n teslimatlar na ise 2010 y l nda bafllanacakt r. YURTDIfiI PAZAR Yerli savunma sanayimiz, düzenlenen fuarlar n da yo un katk s yla yurtd fl na ürün satmaya bafllad. hracat toplam nerelere ulaflt? Türk savunma sanayi firma ve ürünlerini daha iyi tan tmak maksad yla, savunma sanayimizin uluslararas alanda desteklenmesi ve yönlendirilmesine yönelik olarak, önde gelen uluslararas savunma ve güvenlik fuarlar ile hedef bölgelerimizde düzenlenmekte olan fuarlara Müsteflarl m z himayesinde savunma sanayi firmalar m z n milli kat l m gerçeklefltirilmektedir. Buna ilaveten, gerek Sn. Bakan gerek Müsteflarl m z veya SSM Uluslararas flbirli i Daire Baflkan baflkanl nda, ilgili firmalar üst düzey temsilcilerinin kat l m yla çeflitli ülkelere iflbirli i ziyaretleri gerçeklefltirilmektedir. Savunma sanayimizin ihracat toplam 2007 y l itibariyle y ll k 420 milyon ABD dolar d r. Bu rakam n 2008 y l nda 460 milyon dolar civar nda oldu u tahmin edilmektedir, gerçek rakamlar 1 ay içinde aç klanacakt r y - l na kadar y ll k ihracat rakam n 1 milyar ABD dolar seviyesine ç kmas hedeflenmektedir. thalat ve teknoloji transferi anlam nda yurtd - fl pazar olarak daha ziyade Avrupa ve ABD ile iliflkilerin yo un oldu u, ihracata yönelik olarak ise, Orta Do u, özellikle Körfez Bölgesi, Asya Pasifik, Afrika, Latin Amerika ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik faaliyetlerin yo un oldu u söylenebilir. Türk Savunma Sanayi ni, dünya devleri aras na sokma hedefiniz var. Bu hedefe ulaflmada hangi noktaday z? Savunma sanayi firmalar m z n cirosu 2007 y l nda ilk kez olarak 2 milyar dolar aflm fl; sektör ihracat ise 420 milyon dolar seviyelerinde gerçekleflmifltir. Firmalar m zdan al nan geri beslemeler 2011 itibariyle y ll k 1 milyar dolara ç kar lmas hedeflenen savunma ürün ve hizmet ihracat nda 550 milyon ABD dolar olan 2008 y l hedefinin yakalanaca n göstermektedir. Dört çok uluslu projeye bafllang ç aflamas ndan itibaren kat l m sa lanmas ve en az bir uluslararas projenin ülkemiz liderli inde gerçeklefltirilmesi hedefi de sanayimizin uluslararas pazara entegre olmas bak m ndan önem tafl maktad r. NATO savunma projelerinde Türk Savunma Sanayi nin pay n n dört kat na ç kar lmas hedefi kapsam nda; NATO tedarik ajanslar ile düzenli toplant lar icra edilmekte olup NATO Ajanslar ihale faaliyetlerinin takibi yap larak sanayimiz bilgilendirilmektedir. Öte yandan, ASELSAN A.fi. dünyadaki ilk 100 savunma flirketi aras na girerek bir ilki gerçeklefltirmifltir. Önümüzdeki dönemde ilk 100 listesindeki temsilci say m z n artaca n öngörmekteyiz. Tüm bu baflar l geliflmelere ra men, Türk Savunma Sanayinin daha da ileri noktalara ulaflmas konusunda önündeki engeller ve çözüm yollar nelerdir? Türk Savunma Sanayi 2000 li y llarla birlikte önemli bir dönüflüm yaflamaktad r. Bu yeni süreçte firmalar m z tasar m kültürünü oturtmaya ve özgün ürünler gelifltirmeye yönlendirilmektedir. Halihaz rda; savunma sanayi kurulufllar m z n verimlili inin ve rekabet gücünün istenen düzeye eriflemedi i söylenebilir; ancak, oldukça genç bir sektör olan savunma sanayimizin baflar s z oldu unu söylemek haks zl k olur. Ayr ca büyük çabalarla oluflturulan yeteneklerin sürdürülebilirli i hala endifle yaratmaktad r. Bu kapsamda üç alan kritik önem tafl - maktad r. lk olarak; ihracat, sektörün sürdürülebilirli i aç s ndan hayati öneme haizdir. Ülkemizin y ll k modernizasyon harcamas 3,5 milyar dolar seviyesindedir. Bu rakam n çok daha ilerilere tafl nmas mümkün görülmemektedir. Bu rakam sektörün yurt içi finansman n n s n rlar n belirlemektedir. htiyaçlar n sürekli olmad da dikkate al nd nda uluslararas pazara aç lmak firmalar m z n geliflimini sürdürmesi aç s ndan bir zorunluluktur. kinci önemli husus firmalar m z n üretmifl olduklar sistemlerin bak m ve onar mlar n yapmalar sürekli gelir kayna olmas aç s ndan kritiktir. Buradan hareketle askeri bak m onar m tesislerinin zamanla fabrika seviyesi bak m faaliyetlerini sistemin üreticisi olan yurtiçi firmalara devretmesi halen kabul görmüfl stratejilerdendir. Baflarmam z gereken üçüncü nokta ise KOB lerin sektöre entegrasyonunun sa lanmas ile verimlili in ve derinli in art r lmas d r. 1 2

13 LK TÜRK TANKI: ALTAY Türk Silahl Kuvvetleri nin envanterindeki eski tanklar yerine geçecek olan ilk milli tank Altay n uygulama takvimi 2009 bafl nda yürürlü e girdi. 78,5 ayl k süreçte ortaya ç kacak olan Altay, dört tank n görevini tek bafl na yerine getirecek. Türkiye nin milli savunma stratejinde çok önemli bir yeri olan Altay (Milli mkanlarla Modern Tank Üretimi M MTÜ) projesinin uygulama takvimi 15 Ocak 2009 da yürürlü e girdi. Proje; Türk Silahl Kuvvetleri envanterinde bulunan ve teknolojik, fiziki ve ekonomik ömürleri azalan tanklar n yerine kullan lmak üzere 3'üncü nesil tanklar n yurtiçi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanmas, gelifltirilmesi ve üretilmesi amac n tafl yor. Otokar firmas n n ana yüklenici oldu u proje kapsam nda, Türk savunma sanayinin bütün yetenekleri kullan lacak ve baflta at fl kontrol sistemleri, silah ve z rh donan m olmak üzere birçok yüksek teknoloji içeren alt-sistem Türk mühendisler taraf ndan tasarlanacak. Altay projesi; Türk Silahl Kuvvetleri ne modern harekat yetene i kazand racak ve askeri kara platformlar alan nda elde edilen endüstriyel yetkinli i daha ileri seviyelere tafl yacak. Ayr ca önemli bir ihracat potansiyeli içerecek. Türkiye, bu proje ile dünyan n say l tank üreticileri aras nda yerini alacak. 78,5 ay sürecek 2015 de tamamlanacak ve 500 milyon dolarl k bir Ar-Ge çal flmas sonunda gerçeklefltirilecek olan Altay n yap m nda 600 mühendis çal flacak. Altay, halen envanterdeki dört tank n görevini tek bafl na yerine getirecek. Mevcut tanklar azami 40 kilometre h z yapabilirken, Altay n en az 90 kilometre h z yapmas, aral ks z 500 kilometre gidebilmesi ve hareket halindeyken at fl yapabilmesi hedefleniyor. Savunma Sanayi Müsteflarl (SSM) taraf ndan yürütülen ve Türk Silahl Kuvvetleri ni bölgenin en güçlü ordusu haline getirip d fla ba ml n azaltacak Altay projesinde imzalar Temmuz 2008 de at lm flt. Projenin ana yüklenicisi olan Koç Toplulu u flirketlerinden Otokar da (Sakarya) gerçeklefltirilen imza törenine Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n yan s ra Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Koç, Otokar Yönetim Kurulu Baflkan Kudret Önen, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Kara Kuvvetleri Komutanl Kurmay Baflkan Orgeneral Atilla Ifl k, 1'inci Ordu Komutan Orgeneral smail Koçman, projeye teknik destek sa lamak üzere seçilen Kore Cumhuriyeti'ni temsilen Milli Savunma Bakan Sanghee Lee, projede alt yüklenici olarak görev alacak Aselsan, Hyundai-Rotem, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Roketsan üst düzey yöneticileri kat lm flt. 1 3

14 K U R U M ULUSLARARASI B R MARKA TSK ile güvenlik güçlerinin ülke güvenli i ve bar fl için ihtiyaç duydu u her türlü silah ve mühimmat karfl lama misyonunu üstlenen Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, 40 aflk n ülkeye gerçeklefltirdi i ihracat ile dünya pazar nda da bir marka konumuna gelmifl bulunuyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlü ü, Fideltus Teknoloji dergisinin üzerinde durdu u savunma odakl konular de erlendirdi. Bu konular ve de erlendirmeler flöyle: TÜRK SAVUNMA SANAY VE MKEK: Ulu Önder Atatürk ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesinden flaflmadan yürüyen ve bulundu u bölgede hassas bir jeopolitik konuma sahip olan Türkiye, ulusal bütünlü ünü tüm tehdit unsurlar na karfl, limitli kaynaklar ile korumak durumundad r. Böyle bir çerçeve içerisinde hem ba ms z hareket edebilmek hem de ulusal ekonomiye pozitif katk sa lamak bak m ndan, ülke savunmas n n azami ölçüde yerli kaynaklara dayand r lmas, günümüzde tart flma götürmeyen bir devlet politikas niteli indedir. Yurt çap nda etkin ve istikrarl Ar-Ge programlar ile yerli teknoloji taban n n gelifltirilmesi, bu hedeflere ulafl lmas nda büyük önem tafl maktad r Y ll k Ar-Ge yat r m 4,8 milyar dolar seviyesinde olan ülkemizin, dünyada 15. s rada olan Hollanda y yakalamak için 13 milyar dolar seviyesine ulaflmas, bir baflka deyiflle Ar- Ge yat r mlar n 4 kat art rmas gerekmektedir. Bu durum, önemli bir kaynak ihtiyac do urmaktad r. Ar-Ge konusunun, bütünsel bir yaklafl mla ele al nmas, sanayi kurulufllar n n bu alana bütçe ay rmas yla birlikte yeni ve katma de erli ürün ve prosesleri ç kartmak için Ar-Ge yönetimi ve metodolojilerini ö renmesi, içsellefltirmesi ve bu alanda iyi uygulamalara imza atabilmeleri gerekmektedir. Bu flekilde inovatif-yenilikçi ürünlerle Ar-Ge yat r mlar n n geri dönüflünün h zlanaca, kaynak ve gelir üretiminin el ele gerçekleflebilece i de erlendirilmektedir. Bu kapsamda yerli savunma sanayi kurulufllar n n TSK leri ve MSB l ile müflterek çal flmalar n n ve Ar-Ge yoluyla kritik teknolojilerin kazan m n n gereklili i aç kt r. Bu sebeple Türk savunma sanayinin en büyük ve köklü kuruluflu olan kurumumuz da Ar-Ge projeleri yoluyla bilgi ve teknolojisini art rmay ve her türlü silah ve mühimmat sistemini tasarlay p üretebilecek altyap y kazanmay hedeflemektedir. Nihai amac m z, hem bar flta hem de seferberlik/harp durumunda Türk Silahl Kuvvetleri nin ihtiyac n n ço unlu unu karfl layabilecek hale gelebilmektir. YURTDIfiI AÇILIMLARI, TÜRK SAVUNMA SANAY VE MKEK: Bir ülkenin d fl politikas n n güçlü ve istikrarl olabilmesinin temel unsurlar ndan biri, o ülkenin silahl kuvvetlerinin gücüdür. Ülkenin silahl kuvvetleri de ancak güçlü bir savunma sanayi ile desteklendi inde kuvvetli olabilir. Güçlü bir savunma sanayi ise yaln z yurtiçinde de il yurtd - fl nda da etkin, uluslararas platformda teknolojiye yön verebilen bir yap ya sahip olmakla mümkündür. O halde, gerçekten güçlü bir savunma sanayine sahip olman n tek yolu, uzun vadede etkili ve do ru bir savunma sanayi stratejisi belirlemek ve bu stratejiyi hassasiyetle uygulamakt r. Türkiye, son dönemde baflar l bir savunma sanayi stratejisi uygulamaktad r. Türk Savunma Sanayi nin uluslararas arenada söz sahi- 1 4

15 bi olmaya bafllad, baflar lar elde etti i, ihracat n yan s ra teknoloji transferi yapar konuma geldi i aflikard r. leri teknoloji gerektiren bir sektör olmas sebebiyle savunma sanayinin ilerlemesi, di er sanayi alanlar için de lokomotif görevi görmektedir. Dolay s yla Türk sanayicisinin de ilerlemesi sa lanmaktad r. Türk Savunma Sanayi nin son dönemde gerçeklefltirdi i büyük at l m n arkas nda büyük yat r mlar yatmaktad r. Bu yat r mlar n yaln z yerli sat flla de il, yurtd fl na gerçeklefltirilecek ihracat ve teknoloji transferleriyle geri dönüflünün sa lanmas son derece önemlidir. Bu aç dan, Türk Savunma Sanayi çok iyi bir noktadad r. MKEK aç s ndan bak ld nda, son üç y l içinde yap lan ataklarla ihracat rakamlar öngörülenin çok üstünde seviyelere ulaflt gibi, MKEK art k uluslararas konvansiyonel silah ve mühimmat alan nda dünya pazar nda bir marka olmufltur. Amerika dan Belçika ya, Kolombiya dan Malezya ya, BAE lerinden Ürdün e, Suudi Arabistan dan Singapur a kadar uzanan 40 aflk n ülkeye gerçeklefltirdi i ihracat ile yaln zca belli bir pazara de il, tüm dünya ülkelerinde etkin olabilecek bir kurulufl oldu unu göstermifltir. Kurumun 2008 y l ihracat fiili olarak 33,95 milyon dolar olup, mukavele imzalanan miktar ise 125 milyon dolard r. Türkiye de baz pazarlara ilk kez girecek di er savunma sanayi kurulufllar na da öncülük eden kurum, bu alanda da liderli ini sürdürmektedir. AR-GE ÇALIfiMALARI VE MKEK: Kurumumuz bugüne kadarki Ar-Ge faaliyetlerinde, a rl kl olarak tersine mühendislik yöntemini veya ürün iyilefltirme çal flmalar n gerçeklefltirmifltir. Yurtiçi ve yurtd fl pazarda markas bilinen ve konfigürasyonu tan mlanan ürünlerin yurtiçi ihtiyaçlar için gelifltirilmesi her ne kadar ithal ikamesi sa l yorsa da, temelde Ar- Ge çal flmalar yla kazan lan yeni ürünlerin sa layaca avantajlar karfl lamamaktad r. Yeni ürün gelifltirme, pazar pay nda etkinlik sa layaca gibi markalaflmada da önemli rol oynamaktad r. Bu amaçla, kurumumuz, alt yap s n güçlendirerek tasar mdan ürün ve üretim hatt kalifikasyonuna kadar olan süreçte etkin rol almay hedeflemektedir. Projelerin nitelikli insan kayna ve test/labaratuar ihtiyaçlar n n mevcuttan karfl lamas - n n uzun soluklu bir süreç olmas ndan dolay, üniversite, Ar-Ge kurulufllar ve özel sektör ile Ar-Ge aflamas nda yo un iflbirli i yap lmas k sa vadeli bir çözüm olarak görülmektedir. MKEK Ar-Ge ve Teknoloji Daire Baflkanl n n ODTÜ Teknokent bürosu, 21 Mart 2008 tarihinde aç lm flt r. ODTÜ ile bafllat lan çal flmalara paralel olarak Sanayi Bakanl n n deste inde gerçeklefltirilen SANTEZ (Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan bafllat lan bir destek mekanizmas olup, sanayinin istekleri/ihtiyaçlar do rultusunda belirlenen tez konular n n desteklenmesi amaçl uygulama) projeleriyle ilgili olas konular belirlenmifl olup destek karar al nan projelerin takibi Teknopark bürosundan gerçeklefltirilecektir. Teknokent bürosunda ayr ca özel sektör kurulufllar yla da görüflmeler sürdürülmektedir. Bu kapsamda Ar-Ge aflamas nda destek ve hizmet al m olas l klar araflt r lmaktad r. fiu an için MSB ç Tekarik, MSB Ar-Ge, SSM, Sanayi Bakanl SANTEZ testlerinden faydalan lmaktad r. TÜ- B TAK 2007 projelerinde müflteri konumunda olan ve MSB Ar-Ge taraf ndan ihaleye ç k lmak suretiyle yüklenici belirlenmektedir. Yeni gündeme gelen ve planlanan projelerle ilgili destek konusunda faaliyetlerimiz devam etmektedir. Kurum cirosunun yüzde 10 u seviyesine yükseltilmesi planlanmaktad r. Bütün bu giriflimlere paralel eski hatlar n modernizasyonu, modern teknolojik altyap n n tesisi, bilgiye sahip olarak ve kalite denetimi elde tutulmak kofluluyla alt yüklenici kullan m n n yayg nlaflt r lmas di er stratejik giriflimlerdir. Sonuç olarak teknolojiye sahip olmak (bilgi ve üretim) ve küçülerek büyümek hedeflenmektedir. M LL MODERN P YADE TÜFE VE MKEK: Savunma sanayine büyük önem veren ülkemizde, ilk ve lider kurulufl olan MKEK, Türk Silahl Kuvvetleri ile güvenlik güçlerinin ülke güvenli i ve bar fl için ihtiyaç duydu u her türlü, silah, mühimmat, araç ve gereçleri karfl lamak gibi bir misyon üstlenmifltir. Bu kapsamda MKEK, TSK nin hafif silah ihtiyac için belirledi i teknik ve taktik isteklerini karfl layan Modern Piyade Tüfe ini d fla ba ml olmayacak, mülkiyet haklar tamamen ülkemize ait özgün bir ürün olarak üretmeyi hedeflemifltir. Günümüzde muharebe sahas nda önemli geliflme beklenen silah sistemlerinin bafl nda piyade tüfekleri gelmektedir. Bu konuda çal flmalar dünya ülkeleri taraf ndan sürdürülmektedir. MKEK, y llara dayal tecrübesi ve alt yap s n kullanarak uygulamas n bafllatt bu proje ile dünya envanterinde bulunan tüfeklerin üstün özelliklerini tafl yan tasar m ve üretimi tamamen yerli olan modüler, vurufl ve kullanma etkinli i yüksek, özgün bir modern piyade tüfe ini tasarlayarak üretecektir. Gerçeklefltirilecek proje ile TSK n n Milli Modern Piyade Tüfe i ihtiyac n n karfl lanmas n n yan s ra ülkemizin dünya pazarlar nda söz sahibi olmas ve ülke ekonomisine katk vermesi sa lanacakt r. 1 5

16 F I R M A MAYINLARA KARfiI TEKNOLOJ K fib RL Fideltus leri Teknoloji, may ndan ar nd rma çal flmalar n n önde gelen firmalar ndan Mechem le iflbirli i yapt. Güney Afrikal Mechem, savunma merkezli sorunlara mekanik ve kimyasal teknolojik çözümler gelifltiriyor larda Güney Afrika daki Bilimsel ve Endüstriyel Araflt rmalar Konseyi nin Ar-Ge departman olarak kurulan Mechem, 1988 y l nda savunma sanayi flirketlerinden Armscor bünyesine tafl nd y l nda Güney Afrika hükümetinin savunma sanayisinin ticarilefltirilmesi sürecinde Denel flirketi içinde yeniden yap land y l nda ise Denel den ayr larak ba ms z ticari bir kimlik kazand. Mechem, uzun y llardan bu yana kendisini May n Aksiyon Sistemleri konusunda uzman bir flirket olarak konumlad. Anti may n çözümlerinin bir parças olarak may n korumal personel araçlar da gelifltirdi. Bu araçlar dünya çap nda kullan lmaya devam ediyor. Mechem, daha güvenli bir çevre oluflturulmas konusunda flu hizmetleri sunuyor: May n Aksiyon Sistemleri, Muharebe Alan Temizleme Çözümleri, May n Koruma Ekipmanlar. MAYIN TEM ZLEME ÇÖZÜMLER NDE L DER Birleflmifl Milletler ve sivil toplum örgütleri Mechem gibi flirketlerle yapt klar iflbirli i ile halen çat flmalar n sürdü ü bölgeler dahil olmak üzere may n temizleme faaliyetlerini sürdürüyor. Afganistan, Sudan, Eritre, 1 6

17 1 7

18 F I R M A Mechem, uzun y llardan bu yana kendisini May n Aksiyon Sistemleri konusunda uzman bir flirket olarak konumlad. Anti may n çözümlerinin bir parças olarak may n korumal personel araçlar da gelifltirdi. Bu araçlar dünya çap nda kullan lmaya devam ediyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Bosna, H rvatistan, Tayvan, Irak, Angola ve Mozambik te yol ve alan temizleme çal flmalar na devam eden Mechem; her projeye kendine özgü problemlerini göz önünde bulundurarak yaklafl yor. Bu yaklafl m biçimi Mechem in farkl alanlardaki may n temizleme çözümlerinde liderlik etmesine f rsat sunuyor. Mechem in gelifltirmifl oldu u patlay c denetleme sistemi Medds; konteyner gibi büyük hacimli yük araçlar n n, içleri aç lmaks - z n denetlenmesine imkan tan yor. Manuel may n temizleme teknolojisi ve araçl may n temizleme teknolojisi sayesinde her türlü co rafi flartta may n temizleme hizmeti sunulmas na zemin haz rl yor. Koruyucu giysi ve ekipmanlar da, Mechem in may n temizleme iflinde komple bir çözüm sunmas n sa layan di er bir alan. SAVAfiLARIN ACI M RASI MAYINLAR Birleflmifl Milletler verilerine göre dünya çap nda yaklafl k 70 ten fazla ülkede 110 milyon civar nda kara may n bulunuyor. Bunlar n 100 milyondan fazlas küçük, anti personel may nlar ndan olufluyor. Bu may nlar asker veya küçük bir çocuk ay rt etmeden bacaklara kal c zararlar veriyor. May nlar n temizlenmesi insan hayat na yönelik tehditlerin ortadan kald r lmas n n yan s ra, may nlanm fl bölgelerde yeniden tar m yap labilmesine olanak sa layarak açl k ve fakirli- in ortadan kald r lmas na destek veriyor. May nlar y lda 15 bin kiflinin ölümüne veya sakat kalmas na neden oluyor, birço u ise döflendikleri savafltan y llar sonra tehlikeden habersiz sivillerin yanl fll kla atefllemeleri sonucu patl yor. Bundan da birçok ülkede en çok çocuklar etkileniyor. 4 N SAN DÜNYA MAYIN B L NC GÜNÜ Birleflmifl Milletler her y l binlerce masum insan n ölümüne ya da sakat kalmas na yol açan may nlar n kullan m n n yasaklanmas ve imhas için bafllatt çabalar çerçevesinde ve yan s ra 4 Nisan Dünya May n Bilinci Günü vesilesiyle birçok etkinlik gerçeklefltiriyor; kamuoyunun ve medyan n dikkatini may nlar ile mücadeleye çekmeyi hedefliyor. Dünyay may nlardan ve eski savafllardan kalma patlamam fl mühimmattan kurtarmak için, çal flmalar n n siyasi gündemin üst s ralar nda tutulmas BM nin hedeflerinden birini oluflturuyor. 10 y l önce may nlar nedeni ile y lda yaklafl k 26 bin kifli ölüyor veya yaralan yorken, Ottawa Sözleflmesi ile bafllayan süreç so- 1 8

19 Mechem in 1991 den bugüne kadar gerçeklefltirdi i projelerden baz lar flunlar: Mozambik; yol ve arazilerin may ndan temizlenmesi / Angola; yollar may ndan ar nd rma Uganda; may n temizli i ve e itim / 1996 H rvatistan; arazi taramas / Bosna; arazi taramas ve may n temizleme / Kuzey Irak; arazi taramas / 1998 Afganistan; yol temizli i / Eritre; yol temizli i / Sudan; yol temizli i / Azerbaycan; e itim ve dan flmanl k servisleri / Somali; e itim hizmetleri / 2004 Tayvan, Milli Savunma Bakanl, e itim ve dan flmanl k hizmetleri / 2006 nucu bugün bu say 15 bin seviyesine indi. Bu say n n daha da afla çekilmesi için çabalar n yo unlaflmas gerekiyor. PROTEZ BACAKLAR Mechem, kara may nlar kurbanlar n n hayatlar n kolaylaflt rmak için protez bacaklar da gelifltiriyor. Afrifoot ad verilen protez ayak, ilk kez Angola da uyguland. Birçok kifliye baflar yla tak lan Afrifoot, kara may nlar nedeniyle sakat kalan kiflilerin sosyal hayata kazand r lmas n amaçlayan baflar l bir pilot uygulama olarak gösteriliyor. 1 9

20 F I R M A RADARIN UZMAN SM TÜRK YE DE Fideltus leri Teknoloji, Güney Afrikal teknoloji devi Reutech Radar Systems in (RRC) 22 y ll k radar tecrübesini Türkiye ye tafl yor. RRS, radar sistemlerinin yan s ra ileri teknoloji içeren di er iletiflim çözümlerini de sunuyor. 2 0

21 Radar sistemlerindeki lazer destekli üç boyutlu çözümleri ile daha baflar l modellemeler sa layan flirket, askeri ve sivil amaçl ihtiyaçlar n her ikisine birden kapsaml olarak yan t verebiliyor. Fideltus leri Teknoloji, dünya çap ndaki teknolojik iflbirliklerine bir yenisini ekleyerek, Güney Afrika Cumhuriyeti merkezli Reutech Radar Systems (RRS) ile iflbirli ine gitti. flbirli i radar sistemleri baflta olmak üzere ileri teknoloji içeren iletiflim çözümlerini kaps yor. Radar sistemlerindeki lazer destekli üç boyutlu çözümleri ile daha baflar l modellemeler sa layan flirket, askeri ve sivil amaçl ihtiyaçlar n her ikisine birden kapsaml olarak yan t verebiliyor. Tecrübe ve baflar lar yla sadece ülkesinde de il uluslararas alanda da isminden s kça söz ettiren RRS, 1987 y l nda ESD nin birimi olarak kuruldu. Firman n ana çal flma alan Selenia (flimdiki ismi Alenia) lisans alt nda radar sistemleri üretmekti. Geçti imiz 22 y ll k süreçte flirket radar konusunda önemli tecrübeler kazand kiflinin çal flt flirketin hisseleri Johannesburg Borsa s nda ifllem görüyor. RRS in üretti i ATRC33 sistemleri, Güney Afrika Hava Kuvvetleri taraf ndan halen kullan l yor. RRS, 2008 y l içinde de Norveç e, Fridtjof Nansen s n f firkateynlerde kullan lmak üzere gözetleme radar satt. Bu sat fl, RSR 210N radar n n ilk ihracat. RSR 210N ler; X-band nda çal flan, hafif, 2 boyutlu hava-deniz gözlem radar olarak tan mlan yor. Norveç Kraliyet Donanmas n n verdi i al m karar n n RSR 210N lerin uluslararas pazarda gerçeklefltirece i di er sat fllar da tetiklemesini uman RRS, Güney Afrika Donanmas yla yapt - anlaflmalar n da deste iyle, radar sistemlerinde dünyan n önemli kurulufllar aras na girme yolunda h zla ilerliyor. AR-GE LE BÜYÜYEN BAfiARI Günümüzde yo un rekabetin yafland elektronik dünyas nda, inovasyon baflar n n anahtar niteli inde. Rekabette liderli i korumak için, ürün nihai halini almadan kullan c lar n beklentilerini tam olarak karfl lamak gerekiyor. RRS, bu noktadan hareketle sanayi-üniversite iflbirli inde sürekli yenilikler üreten bir yap da çal fl yor. Modern radar sistemlerinin görevleri, yer ald klar co rafyalara göre farkl lafl yor. Sistemlerin her geçen gün daha fazla özelli e sahip olmas, gözlemlerde hata pay n azalt rken daha kesin ve nitelikli sonuçlar al nmas na imkan tan yor. Muharebe elektronik sistemlerinin önemli ve belirleyici bir parças olan radar sistemlerinin di er bileflenlerle uyum içinde çal flmas son derece önemli. Bunun yan s ra sistemlerin ola anüstü koflullarda da yüksek performans göstermesi bu alandaki baflar ölçütleri aras nda bulunuyor. RRS, uluslararas alanda ispatlanm fl baflar lar yla farkl ihtiyaçlara sahip kullan c lar için en uygun çözümleri gelifltiriyor. RRS in dünya kalitesindeki ürün ailesinde flu sistemler yer al yor: Üç Boyutlu Gözleme Sistemleri ki Boyutlu Arama ve Gözlem Sistemleri zleme Sistemleri Ülke Güvenli i Alt Sistemler ve Teknoloji Sistem Entegrasyonu Madencilik Sensör Sistemleri Sivil Amaçl Sistemler 2 1

22 R Ö P O R T A J fianziman VE D fil DE L DER F RMA fianz man ve diflli üretiminde Türkiye nin lider firmas olan Hema, kaliteli ve ileri derecede teknolojik ürünler sunuyor. 50 milyon dolar cirolu flirketin Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Hattat, Amerikal Allison firmas yla gerçeklefltirdikleri anlaflma kapsam nda yapt klar üretimin, savunma sanayindeki gururlar oldu unu söylüyor. Dilek Girgin - Foto raf: Vedat Öztürk 1974 y l nda kurulan,1989 y l ndan bu yana savunma sanayine de hizmet veren ve Ankara Polatl daki üretim tesislerinde savunma araçlar (z rhl muharebe araçlar, modern tank ve kunda motorlu obüsler vs), kamyon-minibüs-otobüs, tar m ve ifl makineleri için flanz man, diflli sistemler üreten Hema Diflli Sanayi ve Ticaret, 50 milyon dolarl k cirosu ile diflli üretiminde Türkiye nin en köklü ve lider üreticilerinden biri. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtd fl müflterileri için 400 bin adedin üzerinde komple kamyon flanz man ve diferansiyeli, milyonlarca diflli, mil, takviye ve güç alma üniteleriyle diflli sistemler üreten firma; ABD, ngiltere, spanya, rlanda, Fransa, talya, Belçika, Brezilya, ran, Pakistan, Hindistan, Suudi Arabistan gibi ülkelere de ihraçta bulunuyor. Hema Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Hattat, üretimleriyle ilgili bilgi vermek üzere Fideltus Teknolojiye konuk oldu. Üretiminizde neye a rl k veriyorsunuz? Herkesin bir yüzük tafl ifli vard r, bizim de gündemde olan ve en baflar yla yapt m z ifl, flanz man ve diflli imalat. Amerika n n Indianapolis flehrinde yerleflik Allison Transmission diye bir firma var; savunma araç ve gereçleri, kamyon, paletli savafl araçlar na flanz man ve diflli üreten çok de erli bir flirket. Amerikal lar her fleyi çok miktarda ve ucuz yaparlar. Ama Allison çok yüksek miktarlarda de il, ileri derecede teknolojik parçalar yapmas yla meflhur. Biz 90 lar n bafl nda bu flirketle bir üretim anlaflmas imzalad k. Buna göre Allison un X200-4, X ve X1100-5A3 modellerini imal ediyoruz. Ve bunu o kadar baflar l yap yoruz ki, d fl pazarlarda Allison ile de rekabet edebiliyoruz. Üstelik Allison, bafllarda Bu flanz man o kadar komplike ki, siz kapa- n bile açamazs n z diyordu. Türkiye de üretimimiz hem daha kaliteli hem de ucuz. Allison flanz manlar, Polatl da tamamen yerli olarak yap l yor. Ayr ca Amerika daki hatt kapatt lar, Amerika ya da biz buradan sa l yoruz. fiu anda Amerika ya y ll k 12 milyon dolarl k mal veriyoruz, ihracat - m z da her y l yüzde 50 art yor, biz verebildikçe onlar al yorlar. 2 2

23 Üretim kapasitenizle ilgili bilgi verebilir misiniz? ki türlü üretim söz konusu. lk olarak komple bitmifl, arac n üstüne tak lmaya haz r flanz man yap yoruz; y lda adet askeriyeye, bin civar nda da ticari flanz man olarak. Yurtiçi veya yurt d fl ndan kombine bir siparifl gelse y lda askeriyede 1000, ticaride 25 bin adede ç kabiliriz. kinci olarak da diflli üretiyoruz. Firmalar kendi bilyalar n kullan yor, kendileri flanz man haline getiriyorlar, bu arada da diflliyi bizden sat n al yorlar. Bunda ise bir say vermek çok güç. Ancak y ll k ciromuzun üçte ikisinin diflli, kalan üçte birinin ise komple flanz man olarak gerçekleflti ini söyleyebilirim. Askeri flanz man çok pahal. Al nan siparifle göre ciromuz 50 milyon dolarla 50 milyon lira aras nda de ifliyor krizi öncesinde 125 milyon dolar ciromuz vard. Ama art k öyle cirolar yapmak için ya askeri iflin artmas ya da yerli piyasan n genifllemesi laz m. Türkiye nin bu kalitesiyle, bu baflar - s yla daha fazla üretim ve ihracat yapabilmesi için de mutlaka Türk liras n n kurlar n n iyi ayarlamas gerekiyor. Son 10 y ld r Türk liras çok de erli. Bizim sanayimiz yurt d fl nda daha baflar l olacaksa, gereksiz de erli Türk liras ndan vazgeçilmeli. De erli oldukça yurt d fl na satam yorsunuz, bu kadar basit. Bu flanz manlar n fiyat nedir? Beher flanz man n bir Rolls Royce fiyat civar nda oldu unu söyleyebilirim. Biz, FNSS Savunma Sistemleri A.fi., Türkiye deki z rhl muharebe arac projesini kazand ndan beri Ürdün, Endonezya, Suudi Arabistan derken 3 bine yak n imal edip satt k. Ümidimiz Amerika n n bu flanz manlardan 5 y l içinde 3 bin tane almas. leri teknoloji ürününü baflar yla Türkiye de imal edip, hem iç hem d fl piyasaya satabilen ender flirketlerden birisi olduk. Onun için Allison projesi savunma sanayinde bizim gururumuz. Türkiye nin savunma sanayinde geldi i noktay nas l de erlendiriyorsunuz? Bugün Avrupal flirketlerin bile yapamad klar n yap yoruz, çok iyi flirketlerimiz var. Ankara da TA yi (TUSAfi Türk Havac l k ve Uzay Sanayi A.fi.) gezmifltim, çat r çat r F16 uçaklar imal ediyorlar, teknoloji gelifltiriyorlar. Parsan dünyan n her yerine dövme sat - yor, Asilçelik yüksek vas fl çelik üretiyor. Onlar n ürettikleri olmasa biz de bu yüksek vas fl flanz man üretemeyiz. Yerli savunma sanayinin daha da geliflmesi için neler yap lmal size göre? Dünyada sadece savunma sanayinde de il, bütün ifllerde çok önemli bir faktör var; önce yerel pazar n z n sizin iflinizi tafl yabilir büyüklükte olmas laz m. Ancak bu durumda ifl büyür ve sonra Dünyada sadece savunma sanayinde de il, bütün ifllerde çok önemli bir faktör var; önce yerel pazar n z n sizin iflinizi tafl yabilir büyüklükte olmas laz m. Ancak bu durumda ifl büyür ve sonra pastan n kremas olarak ihracat da yapars n z. pastan n kremas olarak ihracat da yapars n z. Ama sadece ihracata yönelik imalat yapmak çok zor. Biz bu askeri flanz manlar yap yoruz ama Allison flanz man n bir üst modelini devletimiz yurtd fl ndan getiriyor. Oysa benim bir üst modeli de burada yapma kapasitem var. Yurt d fl ndaki savunma sanayi üreticisi yerine buradakini desteklemeye çal flmak laz m. Savunma Sanayi Müsteflarl ve Milli Savunma Bakanl yürütüyor çal flmalar, oysa bana göre tek elden yürütülmeli. Biz yat r m m z yaparken Türkiye de tank ve z rhl muharebe arac projesinin yan s ra helikopter projesi de vard. Bu nedenle helikopterin flanz man n da yapabilecek kapasitede bir tesis kurduk. Helikopter projesi arka planda kal nca bizim tesisimiz de at l kald. Oysa helikopter imalat TA de çok kolay yap labilir. Bir savafl arac olarak helikopter o kadar efektif ki. Zaman nda dört Kobra helikopter bölgedeki güç dengelerini de- ifltirmiflti. fianz man n yapamayaca n z araç yok bu durumda? Yok. Kamyondan z rhl araca kadar. Aktarma organ, diflli gereken ne tür araç varsa yapabiliriz. Bu arada yeni bir projeye bafllad k. Bir Hollanda firmas na y lda 6 bin adet rüzgar jeneratörü flanz man veriyoruz. Fakat bizim çok büyük bir sorunumuz var. Bafl ndan beri kendimizi hep kaliteye do ru ittik. Biz flimdi kendimizi ucuz diflli pazar ndan ç karm fl durumday z ister istemez. Kaliteli de pahal oluyor. Bizim üretimimiz kaliteli ve pahal. Fakat kaliteli üreticiler de yo un olarak bizden al flverifl yap yor. 2 3

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi. 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1

KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi. 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1 KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1 KAREL Elektronik Hakkında 1986 yılında kurulan Karel Elektronik altı alanda faaliyet göstermektedir: i. Telekomünikasyon

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi 1 Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi PAZAR Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği

Detaylı

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012)

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012) Mayıs 2013 Sayı 3 SAVUNMA GEViZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı AR-GE VİZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) Milli sanayimizle güçlenen milli

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı