ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş."

Transkript

1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL sı, Sigorta Murakabe Kanunu uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı lehine bloke edilmiştir. 2- Gayrimenkuller Milyon TL sına sigorta edilmiştir. 3- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Şirketin fiili faaliyet konusu, Türkiye de hayat sigortaları ve hayatla ilgili olmak üzere kaza, malüliyet, hastalık ve her türlü can sigortaları ve bunlarla ilgili reasürans işlemleri yapmaktır. 4- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı Türkiye İş Bankası A.Ş ,300,000,000,000 Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş ,000,000,000,000 Diğer 18 11,700,000,000, ,000,000,000, Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : TL.tutarındaki sermayeyi temsil eden adet hisse senedinin, adedi (A) Grubu kalan adedi ise (B) grubu hisse senedidir. Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu hisse senetlerinin tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş. ye aittir. (A) Grubu hisse senedi sahiplarine Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır 6- Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı : Kayıtlı sermaye tavanı TL.dır 7- Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları : Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Yedekler YDDAF ,000,000,000,000 21,750,000,000,000 3,357,761,522,144 4,892,238,477,856

2 Sayfa No: 2 8- Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler : Menkul Kıymetin Türü İhraç Tutarı Vadesi Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : Menkul Kıymetin Türü İtfa Tutarı Cari dönemde duran varlık hareketleri : a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : 580,839.- Milyon TL b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : 156,892.- Milyon TL c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları : 7,106,910.- Milyon TL - Varlık maliyetlerinde (+) : 7,712,616.- Milyon TL - Birikmiş amortismanlarda (-) : 605,706.- Milyon TL d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi : Arşiv ve Dökümantasyon merkezi olarak kullanılmak üzere İstanbul Kağıthane 248 Dy III d paftasında 7659 ada 6 parsel tapu kayıtlı Seyrantepe Çobanyıldızı sok.adresinde bulunan projelendirme çalışmalarının tamamlanıp ilgili belediyeden inşaat ruhsatı alınan bina inşaatımız. 11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : Bulunmamaktadır. 12- İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi : Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar ) Bağlı Ortaklık ) İştirakler

3 Sayfa No: Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri : a.uygulanan Muhasebe İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu nun 50'inci maddesinde belirtildiği gibi, sigorta şirketleri gözetim, muhasebe, mali tablo ve rapor standartlarında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidir. Sigorta sektöründe faaliyet göstermemiz nedeniyle, 30 Eylül 2002 tarihli mali tablolarını 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine ilişkin ilke ve kurallarına uygun olarak SPK'nun raporlama formatlarına göre hazırlanmıştır. b.teknik Karşılıklar Mali tablolarda teknik sigorta hesapları arasında yeralan cari rizikolar karşılığı, hayat matematik karşılıkları, hayat kar payı karşılıkları, muallak hasar karşılıkları ve bu karşılıkların reasürör payları sigorta mevzuatına uygun olarak aşağıda belirtilen esaslara göre kayıtlara intikal ettirilmiştir: 1 Ocak 1999 dan itibaren hayat sigortalarında Cari Rizikolar Karşılığı yıllık ve birikimli hayat sigortaları için tahakkuk etmiş net primler üzerinden gün esasına göre dönem sonundan sonrasına isabet eden kısmı için ayrılmaktadır. Sağlık branşında, Cari Rizikolar Karşılığı, Devreden Cari Rizikolar Karşılığı ve Ayrılan Cari Rizikolar Karşılığı nda Reasürör Payı tarihi itibariyle 9 aylık süreyi kapsayacak şekilde hesaplanmaktadır. Muallak hasarlar karşılığı ve hayat muallak tazminat karşılığı, dönem sonunda rapor edilip henüz ödenmeyen hasarlar için ayrılmaktadır. Hayat matematik ve kar payı karşılıkları, Hazine Müsteşarlığı nın tasdik ettiği tarifeler üzerinden genel kabul görmüş aktüerya hesaplamalarına göre ayrılmaktadır tarihi itibari ile yürürlüğe giren Hayat Sigortaları Yönetmeliği ne istinaden, tarihinden itibaren tüm poliçeler için kar payı uygulamalarının hesaplanmasında sigortalıların gerçek yaşlarının kullanılmasına ve günlük kar payı hesaplanmasına başlanmıştır. c.prim Geliri ve Hasarlar Prim geliri, yıl içinde tanzim edilen poliçelerin yanısıra geçmiş yıllarda tanzim edilen birikimli hayat poliçelerinin taksit tutarlarından oluşmaktadır. Sağlık branşında, prim gelirinin tahakkuku poliçe tanzim edildiğinde yapılmaktadır. Tahakkuk eden prim tutarı tamamı genel olarak peşin şekilde veya %25 i peşin, bakiye alacak miktarı ise 4 eşit taksitte tahsil edilmektedir. Hayat branşında ise prim gelirinin tahakkuku taksit vadelerinde yapılmaktadır. Taksit vadelerinde tahakkuk eden ancak belli bir süre içinde ödenmeyen hayat primlerini iptal ederek prim gelirlerinden ve sigortalılar nezdindeki alacaklarından düşülmektedir. Muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği, alacakları netleştirmek amacıyla bilanço tarihi itibariyle tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş sigortalılardan alacaklar bakiyesi üzerinden Acente Komisyonları Serbest Karşılığı ayrılmaktadır. Hayat dışı branşlarda acente komisyon karşılığı tahakkuk ettirilmezken hayat branşında tahsil edilmemiş alacak bakiyesi üzerinden % 5 olarak hesaplanmıştır.

4 Sayfa No: 4 Hasarlar rapor edildikçe gider yazılmaktadır. Dönem sonunda rapor edilip, ödenmeyen hasar için muallak hasarlar karşılığı ayrılmaktadır. Muallak ve ödenen hasarların reasürör payları ayrıca gösterilmektedir. d.sigortalılar ve Acentelerden Alacaklar Önceki dönemlerde, üç aydan uzun vadeli alacaklar Sigorta Murakebe Kanunu herhangi bir zorunluluk getirmediği için reeskonta tabi tutulmamakta idi yılından başlayarak, SPK nun muhasebe standartları gereğince, üç ayı aşkın vadeli alacaklar %64 faiz haddi dikkate alınarak iskontoya tabi tutulmuştur. e. Menkul Kıymetler Menkul kıymetler hazine bonosu, devlet tahvili ve Eurobond dan oluşmakta olup, maliyet bedelleri üzerine bilanço tarihine kadar tahakkuk etmiş gelirleri ilave edilerek menkul kıymet hesapları içerisinde gösterilmektedir. 30 Eylül 2002 tarihi itibariyle serbest menkul kıymetler portföyü iç verim esasına gore, bloke menkul kıymetler portföyü, mevzuat gereği, kıymet bazında, iç verim ve borsa rayici değerlerinden düşük olan kullanılarak değerlendirilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören hisse senetleri 30 Eylül 2002 tarihinden önceki son beş işgünü içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamaları ile değerlenmektedir. Eurobondlar, kayıtlı değerlerine iç verim esasına göre işleyen faizleri ilave edilmek suretiyle değerlenmiştir Tahakkuk etmiş gelirler ve menkul kıymetlerin satışından ortaya çıkan kar ve zararlar cari yıl faaliyetlerine intikal ettirilmektedir. f.maddi Duran Varlıklar Maliye Bakanlığı nca yayımlanan katsayılara gore, bina (arazi hariç), döşeme ve demirbaşlar yeniden değerlemeye tabi tutulmaktadır. Yeniden değerlemeden doğan fark sermayeye eklenebilen Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu hesabına alacak kaydedilmektedir. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu na eklenen tutar her türlü vergiden muaftır ve yeniden değerlenmiş maddi sabit kıymetlerin amortismanı vergiden düşülebilir. Maddi duran varlıklar (binalar hariç), yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden normal amortisman metoduna göre, vergi mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki nisbetlerde amortismana tabi tutulmaktadır : (%) Binalar 2 Nakil Vasıtaları 20 Mobilya, Mefruşat ve Büro Makinaları 6-20 Özel Maliyetler 20 g.yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar Banka döviz bakiyeleri dönem sonlarında değerlenmekte olup, döviz bakiyelerini değerlemede bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri gelir tablosuna dahil edilmektedir. h. Kıdem Tazminatı

5 Sayfa No: 5 Düzenlenen mali tablolarda İş Kanunu na göre kıdem tazminatına hak kazanmış personele ileride ödenmesi muhtemel borç yükü hesaplanmış ve gerekli karşılık ayrılmıştır. 30 Eylül 2002 tarihi itibariyle, kıdem tazminatı yükümlülüğü Milyon TL dir. Bu tutar TL tavan bedel esas alınarak hesaplanmıştır ı.vergi Kurumlar vergisi karşılığı, vergiye tabi kurum kazancı üzerinden %30 ve vergi üzerinden %10 fon payı hesaplanarak ayrılmıştır. Vergiye tabi kurum kazancı, birçok karşılıklar gibi kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi ve alınan temettüler gibi vergiye tabi olmayan gelirlerin düşülmesi yoluyla bulunmaktadır. 14- Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : Kıdem tazminatı tabanı 01 Ekim 2002 tarihi itibariyle TL. na yükseltilmiştir. Bilanço tarihinden sonra şirket aleyhine açılmış / açılması beklenen dava bulunmamaktadır. 15- Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) : Bilanço tarihi itibariyle şirket aleyhine açılmış davaların tutarı Milyon TL dir. Şirket tarafından 3. kişiler aleyhine açılmış davaların toplamı ise Milyon TL dir. 16- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Önemli ölçüde etkide bulunacak bir değişiklik bulunmamaktadır. 17- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: Aktif Değer Teminat Tutarı ( Milyon TL) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili Ters Repo Eurobond Vadeli Mevduat Toplam Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı Milyon TL dir

6 Sayfa No: Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : Müşteri Ünvanı İpotek ve/veya Alacak Tutarı Teminat Türü Teminat Tutarı ( Milyon TL ) (Milyon TL) Acenteler Teminat Mektubu Gayrimenkul İpoteği Hazine Bonosu Garanti ve Kefaletler Diğer - Teminat Mektupları Garanti ve Kefaletler TOPLAM Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : Taahhüt Türü Taahhüt Tutarı ( Milyon TL) Teminat Mektubu Verilen depozitolar 336 Finansal Kiralama Sözleşmeleri Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : Bankalarda 10 Trilyon TL. ve Sterlin anapara ve 30 Eylül 2002 itibariyle bu anaparalar üzerinden hesaplanmış Milyon TL. ve 38,23 Sterlin faiz geliri olmak üzere toplam Milyon TL. ve 9.251,36 Sterlin vadeli bloke mevduatı bulunmaktadır 22- Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi :

7 Sayfa No: 7 Kayıtlı Değer (Milyon TL) Maliyet Bedeli ( Milyon TL) Borsa Rayici ( Milyon TL) Hayat Portföy Hazine Bonosu-Devlet Tahvili Ters Repo Eurobond Toplam Hayat Portföyü Elementer Portföyü Hazine Bonosu-Devlet Tahvili Toplam Elementer Portföyü Serbest Portföy Hazine Bonosu-Devlet Tahvili Ters Repo Eurobond Hisse Senedi Toplam Serbest Portföy TOPLAM MENKUL KIYMETLER İştirakler Borsada İşlem Gören ,544,434 Borsada İşlem Görmeyen Toplam İştirak ,039,458

8 Sayfa No: Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : Menkul Kayıtlı Değer İhraççının Adı Kıymet Türü ( Milyon TL) Hisse Seneti TSKB Menkul Değerler A.Ş Yatırım Fin. Yatırım Ort. A.Ş İş GYO. A.Ş İş Net Elek. Bilgi.Ür. Dağ. Tic. Ve İletişim Hizm. A.Ş Trakya Yatırım Holding A.Ş İş Portföy Yönetim A.Ş T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş İş Tim Telekom. Hizm. A.Ş Bayek Ted. Sağ. Hizm. Ve İşl. A.Ş SYB Yat. Ort. A.Ş. 24- Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları : Diğer Aktifler ( Milyon TL) Mahsup Edilecek Vergi ve Fonlar 2,112,650 Stopaj Kesintileri ( İhtilaflı Gelir Vergisi Stopajları ) 20,472,268 Ayniyat Mevcuduve Stoklar 76,981 Geçici Vergi 2,368,090 Diğer 1,041,628 Toplam

9 Sayfa No: 9 Diğer Pasifler ( Milyon TL) İhtilaflı Gelir Vergisi Stopajları Diğer Toplam Diğer Borçlar ( Milyon TL) Ödenecek Tazminatlar Ödenecek Vade Gelimleri Ödenecek İştiralar Diğer Toplam Diğer Karşılıklar ( Milyon TL) Üç Ayı Aşkın Alacak Reeskontları Acente Komisyonları Diğer Toplam "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları Bilanço aktifinin yüzde birini aşan personelden alacak veya personele borç yoktur. 26- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları : Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklara ilişkin alacak bulunmamaktadır. 27- Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları, (bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.) : Yönetmelik gereği vadesi iki ayı geçen prim alacaklarına ilişkin 616,967 Milyon TL muhtemel zararlar karşılığı ayrılmıştır. 28- İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların

10 Sayfa No: 10 düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: 30 Eylül 2002 İştirakler İştirak Tutarı Milyon TL İştirak Oranı % Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı) Net Dönem Karı/ (Zararı) Mali Tablo Hazırlama Standardı Bağımsız Denetçi Görüşü İş GYO A.Ş. (*) 3,205,384 1,36 20,463,474 20,463,474 SPK OLUMLU TSKB Menkul Değerler A.Ş. 81,000 12,00 638, ,264 THP (**) Yatırım Finansman Yat. Ort. A.Ş. 87,075 12,00 272, ,650 SPK OLUMLU Bayındır Tedavi Hizm. A.Ş. (*) 2,211,406 8,40 (7,723,534) (7,723,534) THP (**) Kastamonu Holding A.Ş. (*) 1,000 0,08 413, ,286 THP OLUMLU İş Net E.B.Ü.D.T. ve İ.Hizm. A.Ş.(*) 240,000 2,00 2,459,972 1,723,726 THP (**) İş Tim Telekom. Hizmetleri AŞ.(*) 1,362,500 0,25 (192,248,44 (192,248,44 (THP) (**) 5) 5) İş Portföy Yönetimi A.Ş. 200,000 20,00 2,963,124 1,987,078 SPK SYB Yatırım Ortaklığı A.Ş. 15,000 2,00 453, ,159 THP (**) Trakya Yatırım Holding A.Ş. (*) 1,000 < 0 410, ,140 SPK (**) Gother Anadolu Hayat Vers.Gmbh(***) 281,100 50,00 (797,730) (797,730) - (**) Toplam: 7,685,465 Menkul Kıymetler 3,038,345 Diğer 117,017 c Toplam 10,840,827 (*) Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Proje Değerlendirme A.Ş., Bayındır Tedavi Hizmetleri A.Ş., Kastamonu Holding A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., SYB Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Tim Telekominikasyon Hizmetleri A.Ş., İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Tic. ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile önceki dönemde Menkul Kıymetler Cüzdanında kayıtlı bulunan ve iştiraklere devri yapılan, en az iki yıl ve öncesinde elde edilmiş şirketlerdeki (Ayrıca bakınız not 11 e) payları %10 un altındadır ve bu şirketler bağlı menkul kıymet konumundadır. Ancak mali tablolar Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerindeki formata göre hazırlandığı için bu gösterim uygulanmamıştır. (**) 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiştir. (***) Gother Anadolu Hayat Versicherungsdienst Gmbh in mali tabloları Almanya da Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına gore hazırlanmıştır

11 Sayfa No: 11 İştirak İştirak Tutarı Milyon TL Değer Düşüş Karşılığı Milyon TL Net İştirak Tutarı Milyon TL 30 Eylül 2002 Borsa Rayici Milyon TL Adana A 51,004 (12,586) 38,418 38,646 Akal Tekstil 7,086-7,086 10,476 Aksu İplik 3,109-3,109 3,932 Aktaş Elektrik 5,195 (595) 4,600 - Anadolu Cam 61,723-61,723 84,584 Arçelik A.Ş. 95,491-95, ,992 Aygaz 117, , ,419 Beko 75,634 (645) 74, ,954 Bosch Profilo 91,328-91, ,724 Brisa 53,578-53,578 74,216 Ceylan Tekstil 5,304-5,304 9,354 Demisaş Doğan Holding 66,017-66,017 90,357 Erdemir 291, , ,504 Gima 53,227 (31,218) 22,009 15,879 Goodyear 136, , ,957 Hektaş A.Ş. 11,750-11,750 11,395 İzdaş A.Ş. 25,139-25,139 21,315 İzocam 123, , ,918 Koç Holding 234, , ,100 Kordsa A.Ş. 39,391-39,391 41,520 Migros 118, , ,486 Netaş 24,584-24,584 20,647 Otosan 174, , ,387 Sabancı Holding 151, , ,906 Soda San. 13,847-13,847 10,768 T.Demirdöküm 93,080-93, ,980 T.S.K.B. A.Ş. 770,075 (359,947) 410, ,149 T.Şişe Cam Fab. 319,923 (18,877) 301, ,655 Tofaş Oto Fab. 59,029-59,029 64,725 Trakya Cam 115, , ,244 Turcas 36,529-36,529 51,280 Usaş 37,020-37,020 42,993 Toplam 3,462,213 (423,868) 3,038,345 4,186, İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları :

12 Sayfa No: Eylül 2002 tarihi itibariyle İştirakler ve Bağlı ortaklıklardan 207,169 Milyon TL. tutarında bedelsiz hisse senedi elde edilmiştir. 30- Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri : Taşınmazlar üzerinde ayni hak bulunmamaktadır. 31- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları : Yıl Yeniden Değerleme 30/09/ /09/ /09/ Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları : Yabancı Para Alacağı Döviz Tutarı Kur (30/09/2002) Tutar (Milyon TL) Bankalar (DTH) Amerikan Doları , Euro , İsviçre Frangı , İngiliz Sterlini , Toplam Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen bir yükümlülük bulunmamaktadır. 34- Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı :

13 Sayfa No: 13 Üst Düzey Yönetici 4 Yönetici 48 Sözleşmeli Personel 12 Memur 181 Diğer 20 Toplam Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen bir husus yoktur. Yukarıdaki maddelerde yer almayıp işletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları :

14 Sayfa No: 14 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI : 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : a) Amortisman giderleri : Milyon TL. aa) Normal amortisman giderleri : Milyon TL. ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri : Milyon TL. b) İtfa ve tükenme payları : Milyon TL. 2- Dönemin reeskont ve karşılık giderleri : Dönemin reeskont ve karşılık giderleri Dönemin reeskont ve karşılık giderleri Milyon TL olup, bunun Milyon TL si menkul kıymet gider karşılığından Milyon TL si kıdem tazminatı karşılığından, Milyon TL si 2 ayı geçmiş alacak karşılığından oluşmaktadır. 3- Dönemin tüm finansman giderleri : Bulunmamaktadır. a) Üretim maliyetine verilenler : b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler : c) Doğrudan gider yazılanlar : 4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili finansman gideri bulunmamaktadır 5- Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : Satışlar (Alınan Primler) Milyon TL Satışlar (Ödenen Primler) Milyon TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi İş Net Elek. Bilgi Üret. Dağ. Tic. Ve İletişim Hiz. A.Ş. Destek Reasürans A.Ş Toplam Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : Ortaklardan T.İş Bankası A.Ş. ne poliçe üretimleri için Milyon TL, prim tahsilatları için ödenen komisyon gideri Milyon TL. ve tazminat ödemeleri için Milyon TL. olmak üzere toplam Milyon TL. komisyon gideri mevcuttur.

15 Sayfa No: Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : Üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyelerine cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı Milyon TL. dir. 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : Cari dönemde amortisman hesaplama yönteminde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) : Şirketin stoğu bulunmamaktadır. 10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : Stok olmaması sebebiyle sayım yapılmamıştır. 11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları : Yan ürün, hurda ve döküntü gibi madde ve hizmet satışı yoktur. 12- İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi : Satışlarla ilgili teşvik ve sübvansiyon bulunmamaktadır. 13- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : Önceki döneme ilişkin gelir, gider ve zarar bulunmamaktadır. 14- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları: Dönem Karı Kurumlar Vergisi Karşılığı Vergi Sonrası Kar Hisse Başına Kar TL 294,88 Hisse Başına Kar % 29.50

16 Sayfa No: Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler : Bu not sigorta şirketleri için geçerli değildir. 16- Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler : Alınan Primler (Milyon TL) (Milyon TL) ( Brüt ) Değişim Sağlık % 72 Hayat % 64 Toplam

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 1,970.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 660,668,433.-Milyon TL sı, İştirakler Hesabının --- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının --- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 491.814.851.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının --- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının ---

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 4.000.000.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 568.174.352.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının --- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 53,897 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 841,852,082 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 18,428 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 959,879,240 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2002 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2002 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 30 HAZİRAN 2002 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2002-30 HAZİRAN 2002 ARA DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2002 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2002 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK- HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.'nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2000 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2000 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 30 HAZİRAN 2000 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2000-30 HAZİRAN 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 30 HAZİRAN 2003 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş..'nin ("Şirket") 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2001 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2001 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK- HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.'nin ( Şirket ) 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait kar / zarar

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 7 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirketin fiili faaliyet konusu, Türkiye'de hayat sigortaları ve hayatla ilgili olmak üzere kaza,

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: 1 30.06.2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1-

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2,340,903 1,707,665 A. Hazır Değerler

Detaylı

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (Eski adıyla ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.) 31 ARALIK 2003 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (Eski adıyla ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.) 31 ARALIK 2003 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (Eski adıyla ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.) TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 25.04.2013-16:22:56 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 1430028214 kadir@get.com.tr

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı