ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş."

Transkript

1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL sı, Sigorta Murakabe Kanunu uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı lehine bloke edilmiştir. 2- Gayrimenkuller Milyon TL sına sigorta edilmiştir. 3- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Şirketin fiili faaliyet konusu, Türkiye de hayat sigortaları ve hayatla ilgili olmak üzere kaza, malüliyet, hastalık ve her türlü can sigortaları ve bunlarla ilgili reasürans işlemleri yapmaktır. 4- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı Türkiye İş Bankası A.Ş ,300,000,000,000 Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş ,000,000,000,000 Diğer 18 11,700,000,000, ,000,000,000, Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : TL.tutarındaki sermayeyi temsil eden adet hisse senedinin, adedi (A) Grubu kalan adedi ise (B) grubu hisse senedidir. Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu hisse senetlerinin tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş. ye aittir. (A) Grubu hisse senedi sahiplarine Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır 6- Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı : Kayıtlı sermaye tavanı TL.dır 7- Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları : Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Yedekler YDDAF ,000,000,000,000 21,750,000,000,000 3,357,761,522,144 4,892,238,477,856

2 Sayfa No: 2 8- Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler : Menkul Kıymetin Türü İhraç Tutarı Vadesi Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : Menkul Kıymetin Türü İtfa Tutarı Cari dönemde duran varlık hareketleri : a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : 580,839.- Milyon TL b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : 156,892.- Milyon TL c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları : 7,106,910.- Milyon TL - Varlık maliyetlerinde (+) : 7,712,616.- Milyon TL - Birikmiş amortismanlarda (-) : 605,706.- Milyon TL d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi : Arşiv ve Dökümantasyon merkezi olarak kullanılmak üzere İstanbul Kağıthane 248 Dy III d paftasında 7659 ada 6 parsel tapu kayıtlı Seyrantepe Çobanyıldızı sok.adresinde bulunan projelendirme çalışmalarının tamamlanıp ilgili belediyeden inşaat ruhsatı alınan bina inşaatımız. 11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : Bulunmamaktadır. 12- İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi : Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar ) Bağlı Ortaklık ) İştirakler

3 Sayfa No: Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri : a.uygulanan Muhasebe İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu nun 50'inci maddesinde belirtildiği gibi, sigorta şirketleri gözetim, muhasebe, mali tablo ve rapor standartlarında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidir. Sigorta sektöründe faaliyet göstermemiz nedeniyle, 30 Eylül 2002 tarihli mali tablolarını 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine ilişkin ilke ve kurallarına uygun olarak SPK'nun raporlama formatlarına göre hazırlanmıştır. b.teknik Karşılıklar Mali tablolarda teknik sigorta hesapları arasında yeralan cari rizikolar karşılığı, hayat matematik karşılıkları, hayat kar payı karşılıkları, muallak hasar karşılıkları ve bu karşılıkların reasürör payları sigorta mevzuatına uygun olarak aşağıda belirtilen esaslara göre kayıtlara intikal ettirilmiştir: 1 Ocak 1999 dan itibaren hayat sigortalarında Cari Rizikolar Karşılığı yıllık ve birikimli hayat sigortaları için tahakkuk etmiş net primler üzerinden gün esasına göre dönem sonundan sonrasına isabet eden kısmı için ayrılmaktadır. Sağlık branşında, Cari Rizikolar Karşılığı, Devreden Cari Rizikolar Karşılığı ve Ayrılan Cari Rizikolar Karşılığı nda Reasürör Payı tarihi itibariyle 9 aylık süreyi kapsayacak şekilde hesaplanmaktadır. Muallak hasarlar karşılığı ve hayat muallak tazminat karşılığı, dönem sonunda rapor edilip henüz ödenmeyen hasarlar için ayrılmaktadır. Hayat matematik ve kar payı karşılıkları, Hazine Müsteşarlığı nın tasdik ettiği tarifeler üzerinden genel kabul görmüş aktüerya hesaplamalarına göre ayrılmaktadır tarihi itibari ile yürürlüğe giren Hayat Sigortaları Yönetmeliği ne istinaden, tarihinden itibaren tüm poliçeler için kar payı uygulamalarının hesaplanmasında sigortalıların gerçek yaşlarının kullanılmasına ve günlük kar payı hesaplanmasına başlanmıştır. c.prim Geliri ve Hasarlar Prim geliri, yıl içinde tanzim edilen poliçelerin yanısıra geçmiş yıllarda tanzim edilen birikimli hayat poliçelerinin taksit tutarlarından oluşmaktadır. Sağlık branşında, prim gelirinin tahakkuku poliçe tanzim edildiğinde yapılmaktadır. Tahakkuk eden prim tutarı tamamı genel olarak peşin şekilde veya %25 i peşin, bakiye alacak miktarı ise 4 eşit taksitte tahsil edilmektedir. Hayat branşında ise prim gelirinin tahakkuku taksit vadelerinde yapılmaktadır. Taksit vadelerinde tahakkuk eden ancak belli bir süre içinde ödenmeyen hayat primlerini iptal ederek prim gelirlerinden ve sigortalılar nezdindeki alacaklarından düşülmektedir. Muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği, alacakları netleştirmek amacıyla bilanço tarihi itibariyle tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş sigortalılardan alacaklar bakiyesi üzerinden Acente Komisyonları Serbest Karşılığı ayrılmaktadır. Hayat dışı branşlarda acente komisyon karşılığı tahakkuk ettirilmezken hayat branşında tahsil edilmemiş alacak bakiyesi üzerinden % 5 olarak hesaplanmıştır.

4 Sayfa No: 4 Hasarlar rapor edildikçe gider yazılmaktadır. Dönem sonunda rapor edilip, ödenmeyen hasar için muallak hasarlar karşılığı ayrılmaktadır. Muallak ve ödenen hasarların reasürör payları ayrıca gösterilmektedir. d.sigortalılar ve Acentelerden Alacaklar Önceki dönemlerde, üç aydan uzun vadeli alacaklar Sigorta Murakebe Kanunu herhangi bir zorunluluk getirmediği için reeskonta tabi tutulmamakta idi yılından başlayarak, SPK nun muhasebe standartları gereğince, üç ayı aşkın vadeli alacaklar %64 faiz haddi dikkate alınarak iskontoya tabi tutulmuştur. e. Menkul Kıymetler Menkul kıymetler hazine bonosu, devlet tahvili ve Eurobond dan oluşmakta olup, maliyet bedelleri üzerine bilanço tarihine kadar tahakkuk etmiş gelirleri ilave edilerek menkul kıymet hesapları içerisinde gösterilmektedir. 30 Eylül 2002 tarihi itibariyle serbest menkul kıymetler portföyü iç verim esasına gore, bloke menkul kıymetler portföyü, mevzuat gereği, kıymet bazında, iç verim ve borsa rayici değerlerinden düşük olan kullanılarak değerlendirilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören hisse senetleri 30 Eylül 2002 tarihinden önceki son beş işgünü içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamaları ile değerlenmektedir. Eurobondlar, kayıtlı değerlerine iç verim esasına göre işleyen faizleri ilave edilmek suretiyle değerlenmiştir Tahakkuk etmiş gelirler ve menkul kıymetlerin satışından ortaya çıkan kar ve zararlar cari yıl faaliyetlerine intikal ettirilmektedir. f.maddi Duran Varlıklar Maliye Bakanlığı nca yayımlanan katsayılara gore, bina (arazi hariç), döşeme ve demirbaşlar yeniden değerlemeye tabi tutulmaktadır. Yeniden değerlemeden doğan fark sermayeye eklenebilen Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu hesabına alacak kaydedilmektedir. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu na eklenen tutar her türlü vergiden muaftır ve yeniden değerlenmiş maddi sabit kıymetlerin amortismanı vergiden düşülebilir. Maddi duran varlıklar (binalar hariç), yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden normal amortisman metoduna göre, vergi mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki nisbetlerde amortismana tabi tutulmaktadır : (%) Binalar 2 Nakil Vasıtaları 20 Mobilya, Mefruşat ve Büro Makinaları 6-20 Özel Maliyetler 20 g.yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar Banka döviz bakiyeleri dönem sonlarında değerlenmekte olup, döviz bakiyelerini değerlemede bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri gelir tablosuna dahil edilmektedir. h. Kıdem Tazminatı

5 Sayfa No: 5 Düzenlenen mali tablolarda İş Kanunu na göre kıdem tazminatına hak kazanmış personele ileride ödenmesi muhtemel borç yükü hesaplanmış ve gerekli karşılık ayrılmıştır. 30 Eylül 2002 tarihi itibariyle, kıdem tazminatı yükümlülüğü Milyon TL dir. Bu tutar TL tavan bedel esas alınarak hesaplanmıştır ı.vergi Kurumlar vergisi karşılığı, vergiye tabi kurum kazancı üzerinden %30 ve vergi üzerinden %10 fon payı hesaplanarak ayrılmıştır. Vergiye tabi kurum kazancı, birçok karşılıklar gibi kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi ve alınan temettüler gibi vergiye tabi olmayan gelirlerin düşülmesi yoluyla bulunmaktadır. 14- Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : Kıdem tazminatı tabanı 01 Ekim 2002 tarihi itibariyle TL. na yükseltilmiştir. Bilanço tarihinden sonra şirket aleyhine açılmış / açılması beklenen dava bulunmamaktadır. 15- Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) : Bilanço tarihi itibariyle şirket aleyhine açılmış davaların tutarı Milyon TL dir. Şirket tarafından 3. kişiler aleyhine açılmış davaların toplamı ise Milyon TL dir. 16- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Önemli ölçüde etkide bulunacak bir değişiklik bulunmamaktadır. 17- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: Aktif Değer Teminat Tutarı ( Milyon TL) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili Ters Repo Eurobond Vadeli Mevduat Toplam Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı Milyon TL dir

6 Sayfa No: Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : Müşteri Ünvanı İpotek ve/veya Alacak Tutarı Teminat Türü Teminat Tutarı ( Milyon TL ) (Milyon TL) Acenteler Teminat Mektubu Gayrimenkul İpoteği Hazine Bonosu Garanti ve Kefaletler Diğer - Teminat Mektupları Garanti ve Kefaletler TOPLAM Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : Taahhüt Türü Taahhüt Tutarı ( Milyon TL) Teminat Mektubu Verilen depozitolar 336 Finansal Kiralama Sözleşmeleri Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : Bankalarda 10 Trilyon TL. ve Sterlin anapara ve 30 Eylül 2002 itibariyle bu anaparalar üzerinden hesaplanmış Milyon TL. ve 38,23 Sterlin faiz geliri olmak üzere toplam Milyon TL. ve 9.251,36 Sterlin vadeli bloke mevduatı bulunmaktadır 22- Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi :

7 Sayfa No: 7 Kayıtlı Değer (Milyon TL) Maliyet Bedeli ( Milyon TL) Borsa Rayici ( Milyon TL) Hayat Portföy Hazine Bonosu-Devlet Tahvili Ters Repo Eurobond Toplam Hayat Portföyü Elementer Portföyü Hazine Bonosu-Devlet Tahvili Toplam Elementer Portföyü Serbest Portföy Hazine Bonosu-Devlet Tahvili Ters Repo Eurobond Hisse Senedi Toplam Serbest Portföy TOPLAM MENKUL KIYMETLER İştirakler Borsada İşlem Gören ,544,434 Borsada İşlem Görmeyen Toplam İştirak ,039,458

8 Sayfa No: Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : Menkul Kayıtlı Değer İhraççının Adı Kıymet Türü ( Milyon TL) Hisse Seneti TSKB Menkul Değerler A.Ş Yatırım Fin. Yatırım Ort. A.Ş İş GYO. A.Ş İş Net Elek. Bilgi.Ür. Dağ. Tic. Ve İletişim Hizm. A.Ş Trakya Yatırım Holding A.Ş İş Portföy Yönetim A.Ş T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş İş Tim Telekom. Hizm. A.Ş Bayek Ted. Sağ. Hizm. Ve İşl. A.Ş SYB Yat. Ort. A.Ş. 24- Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları : Diğer Aktifler ( Milyon TL) Mahsup Edilecek Vergi ve Fonlar 2,112,650 Stopaj Kesintileri ( İhtilaflı Gelir Vergisi Stopajları ) 20,472,268 Ayniyat Mevcuduve Stoklar 76,981 Geçici Vergi 2,368,090 Diğer 1,041,628 Toplam

9 Sayfa No: 9 Diğer Pasifler ( Milyon TL) İhtilaflı Gelir Vergisi Stopajları Diğer Toplam Diğer Borçlar ( Milyon TL) Ödenecek Tazminatlar Ödenecek Vade Gelimleri Ödenecek İştiralar Diğer Toplam Diğer Karşılıklar ( Milyon TL) Üç Ayı Aşkın Alacak Reeskontları Acente Komisyonları Diğer Toplam "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları Bilanço aktifinin yüzde birini aşan personelden alacak veya personele borç yoktur. 26- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları : Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklara ilişkin alacak bulunmamaktadır. 27- Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları, (bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.) : Yönetmelik gereği vadesi iki ayı geçen prim alacaklarına ilişkin 616,967 Milyon TL muhtemel zararlar karşılığı ayrılmıştır. 28- İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların

10 Sayfa No: 10 düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: 30 Eylül 2002 İştirakler İştirak Tutarı Milyon TL İştirak Oranı % Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı) Net Dönem Karı/ (Zararı) Mali Tablo Hazırlama Standardı Bağımsız Denetçi Görüşü İş GYO A.Ş. (*) 3,205,384 1,36 20,463,474 20,463,474 SPK OLUMLU TSKB Menkul Değerler A.Ş. 81,000 12,00 638, ,264 THP (**) Yatırım Finansman Yat. Ort. A.Ş. 87,075 12,00 272, ,650 SPK OLUMLU Bayındır Tedavi Hizm. A.Ş. (*) 2,211,406 8,40 (7,723,534) (7,723,534) THP (**) Kastamonu Holding A.Ş. (*) 1,000 0,08 413, ,286 THP OLUMLU İş Net E.B.Ü.D.T. ve İ.Hizm. A.Ş.(*) 240,000 2,00 2,459,972 1,723,726 THP (**) İş Tim Telekom. Hizmetleri AŞ.(*) 1,362,500 0,25 (192,248,44 (192,248,44 (THP) (**) 5) 5) İş Portföy Yönetimi A.Ş. 200,000 20,00 2,963,124 1,987,078 SPK SYB Yatırım Ortaklığı A.Ş. 15,000 2,00 453, ,159 THP (**) Trakya Yatırım Holding A.Ş. (*) 1,000 < 0 410, ,140 SPK (**) Gother Anadolu Hayat Vers.Gmbh(***) 281,100 50,00 (797,730) (797,730) - (**) Toplam: 7,685,465 Menkul Kıymetler 3,038,345 Diğer 117,017 c Toplam 10,840,827 (*) Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Proje Değerlendirme A.Ş., Bayındır Tedavi Hizmetleri A.Ş., Kastamonu Holding A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., SYB Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Tim Telekominikasyon Hizmetleri A.Ş., İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Tic. ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile önceki dönemde Menkul Kıymetler Cüzdanında kayıtlı bulunan ve iştiraklere devri yapılan, en az iki yıl ve öncesinde elde edilmiş şirketlerdeki (Ayrıca bakınız not 11 e) payları %10 un altındadır ve bu şirketler bağlı menkul kıymet konumundadır. Ancak mali tablolar Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerindeki formata göre hazırlandığı için bu gösterim uygulanmamıştır. (**) 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiştir. (***) Gother Anadolu Hayat Versicherungsdienst Gmbh in mali tabloları Almanya da Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına gore hazırlanmıştır

11 Sayfa No: 11 İştirak İştirak Tutarı Milyon TL Değer Düşüş Karşılığı Milyon TL Net İştirak Tutarı Milyon TL 30 Eylül 2002 Borsa Rayici Milyon TL Adana A 51,004 (12,586) 38,418 38,646 Akal Tekstil 7,086-7,086 10,476 Aksu İplik 3,109-3,109 3,932 Aktaş Elektrik 5,195 (595) 4,600 - Anadolu Cam 61,723-61,723 84,584 Arçelik A.Ş. 95,491-95, ,992 Aygaz 117, , ,419 Beko 75,634 (645) 74, ,954 Bosch Profilo 91,328-91, ,724 Brisa 53,578-53,578 74,216 Ceylan Tekstil 5,304-5,304 9,354 Demisaş Doğan Holding 66,017-66,017 90,357 Erdemir 291, , ,504 Gima 53,227 (31,218) 22,009 15,879 Goodyear 136, , ,957 Hektaş A.Ş. 11,750-11,750 11,395 İzdaş A.Ş. 25,139-25,139 21,315 İzocam 123, , ,918 Koç Holding 234, , ,100 Kordsa A.Ş. 39,391-39,391 41,520 Migros 118, , ,486 Netaş 24,584-24,584 20,647 Otosan 174, , ,387 Sabancı Holding 151, , ,906 Soda San. 13,847-13,847 10,768 T.Demirdöküm 93,080-93, ,980 T.S.K.B. A.Ş. 770,075 (359,947) 410, ,149 T.Şişe Cam Fab. 319,923 (18,877) 301, ,655 Tofaş Oto Fab. 59,029-59,029 64,725 Trakya Cam 115, , ,244 Turcas 36,529-36,529 51,280 Usaş 37,020-37,020 42,993 Toplam 3,462,213 (423,868) 3,038,345 4,186, İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları :

12 Sayfa No: Eylül 2002 tarihi itibariyle İştirakler ve Bağlı ortaklıklardan 207,169 Milyon TL. tutarında bedelsiz hisse senedi elde edilmiştir. 30- Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri : Taşınmazlar üzerinde ayni hak bulunmamaktadır. 31- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları : Yıl Yeniden Değerleme 30/09/ /09/ /09/ Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları : Yabancı Para Alacağı Döviz Tutarı Kur (30/09/2002) Tutar (Milyon TL) Bankalar (DTH) Amerikan Doları , Euro , İsviçre Frangı , İngiliz Sterlini , Toplam Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen bir yükümlülük bulunmamaktadır. 34- Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı :

13 Sayfa No: 13 Üst Düzey Yönetici 4 Yönetici 48 Sözleşmeli Personel 12 Memur 181 Diğer 20 Toplam Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen bir husus yoktur. Yukarıdaki maddelerde yer almayıp işletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları :

14 Sayfa No: 14 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI : 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : a) Amortisman giderleri : Milyon TL. aa) Normal amortisman giderleri : Milyon TL. ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri : Milyon TL. b) İtfa ve tükenme payları : Milyon TL. 2- Dönemin reeskont ve karşılık giderleri : Dönemin reeskont ve karşılık giderleri Dönemin reeskont ve karşılık giderleri Milyon TL olup, bunun Milyon TL si menkul kıymet gider karşılığından Milyon TL si kıdem tazminatı karşılığından, Milyon TL si 2 ayı geçmiş alacak karşılığından oluşmaktadır. 3- Dönemin tüm finansman giderleri : Bulunmamaktadır. a) Üretim maliyetine verilenler : b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler : c) Doğrudan gider yazılanlar : 4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili finansman gideri bulunmamaktadır 5- Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : Satışlar (Alınan Primler) Milyon TL Satışlar (Ödenen Primler) Milyon TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi İş Net Elek. Bilgi Üret. Dağ. Tic. Ve İletişim Hiz. A.Ş. Destek Reasürans A.Ş Toplam Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : Ortaklardan T.İş Bankası A.Ş. ne poliçe üretimleri için Milyon TL, prim tahsilatları için ödenen komisyon gideri Milyon TL. ve tazminat ödemeleri için Milyon TL. olmak üzere toplam Milyon TL. komisyon gideri mevcuttur.

15 Sayfa No: Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : Üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyelerine cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı Milyon TL. dir. 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : Cari dönemde amortisman hesaplama yönteminde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) : Şirketin stoğu bulunmamaktadır. 10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : Stok olmaması sebebiyle sayım yapılmamıştır. 11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları : Yan ürün, hurda ve döküntü gibi madde ve hizmet satışı yoktur. 12- İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi : Satışlarla ilgili teşvik ve sübvansiyon bulunmamaktadır. 13- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : Önceki döneme ilişkin gelir, gider ve zarar bulunmamaktadır. 14- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları: Dönem Karı Kurumlar Vergisi Karşılığı Vergi Sonrası Kar Hisse Başına Kar TL 294,88 Hisse Başına Kar % 29.50

16 Sayfa No: Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler : Bu not sigorta şirketleri için geçerli değildir. 16- Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler : Alınan Primler (Milyon TL) (Milyon TL) ( Brüt ) Değişim Sağlık % 72 Hayat % 64 Toplam

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR AXA OYAK HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu : Axa Oyak Hayat Sigorta A.Ş. ( Şirket ), 1995 yılı

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar (31/03/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 11.193.227,88 1- Kasa 1.879,46 3-

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle düzenlenmiş bilançolarını

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR AXA OYAK SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Axa Oyak Sigorta A.Ş. ( Şirket ) İstanbul da tescil edilmiştir.

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik

Detaylı

31 Mart 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL

31 Mart 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 24 Ekim 1951 tarihinde kurulmuştur. Şirket in fiili faaliyet konusu insan sağlığıyla ilgili ilaçların, veteriner

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1981 yılında Türkiye de faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta AŞ nin ülke temsilciliğini alarak

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI AŞ. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:21) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI AŞ. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:21) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR Sayfa No: 1 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ( Şirket veya Holding ) 29 Aralık 1973 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in ana faaliyet konusu kar etme

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) nin ana faaliyet konusu hazır giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmaktır.

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) nin ana faaliyet konusu hazır giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmaktır. Sayfa No: 1 1. Faaliyet Konusu Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) nin ana faaliyet konusu hazır giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmaktır. 2. Sermaye tarihi itibariyle sermayenin

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 107.010.446 119.231.730 A. Hazõr Değerler 99.705.555 83.515.298 1. Kasa 595 560 2. Bankalar 99.704.716

Detaylı

C- Net Satışlar 267.666.402 100.738.362. D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 (125.403.643) (45.509.728)

C- Net Satışlar 267.666.402 100.738.362. D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 (125.403.643) (45.509.728) 1 OCAK - 31 MART 2000 VE 1999 ÜÇ AYLIK DÖNEMLERİNE AİT KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI GELİR TABLOLARI (Birim - Milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem Not A- Brüt Satışlar 5 ve 11 271.592.091 101.688.481 1- Yurtiçi

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon Anonim Şirket nin ( Şirket ), 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle düzenlenmiş

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

Fiba Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2008 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotlar -Bağımsız Denetimden Geçmemiş-

Fiba Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2008 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotlar -Bağımsız Denetimden Geçmemiş- 31 Mart 2008 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotlar Bağımsız Denetimden Geçmemiş VARLIKLAR I Cari Varlıklar Dipnot Bağımsız denetimden geçmemiş Cari Dönem Bağımsız denetimden geçmiş Önceki Dönem

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı

YÖNETİM KURULU NDAN. Değerli Pay Sahiplerimiz,

YÖNETİM KURULU NDAN. Değerli Pay Sahiplerimiz, YÖNETİM KURULU NDAN Değerli Pay Sahiplerimiz, Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. nin 2003 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bilanço ve kar-zarar hesaplarını sizlerin

Detaylı

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 0.0.00 0.0.0.0.0.0.0.. Dönem Raporu _ Açılış, _ Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, _ Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜSKÜDAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 19.04.2012-23:04:22 Vergi Kimlik Numarası 0850335797 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı