Trabzon. Kardiyoloji Günleri Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu"

Transkript

1 TÜRK Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, stanbul T / 38 F

2 TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji Derne i olarak tarihleri aras nda da ni gerçekle tirece iz y l nda kardiyovasküler alanda öne ç kan yenilikleri ve buna ba l birçok olguyu de erli hocalar m zdan ve meslekta lar m zdan dinleyece iz. Olgu tart malar ile sonlanacak bilimsel program n kat l mc lar m z için verimli geçmesini umuyoruz. daki bilimsel al veri ve tart ma ortam n sizlerle payla may diliyoruz. Doç. Dr. Merih Baykan Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu Ba kan: Önceki Ba kan: Ba kan Yard mc lar : Genel Sekreter: Genel Sekreter Yard mc lar : Muhasip: Veznedar: Üyeler: Çetin Erol Ali Oto Vedat Aytekin Mahmut ahin Ömer Kozan Ali Ergin Sema Güneri Cevat K rma Muzaffer De ertekin Mehmet Aksoy Ne e Çam Adnan Abac Çetin Erol (Ba kan) Ömer Kozan Cevat K rma Adnan Abac Zeki Öngen Hakan Kültürsay Program Koordinatörleri Ömer Kozan Merih Baykan zzet Tando an 02 03

3 04 05

4 PROGRAM KAYIT VE KONAKLAMA B LG LER 08:00 11:00 KAYIT 12:00-13:30 Ö LE YEME 13:50-14:00 Aç l Konu malar Oturum Ba kanlar : Dr. Remzi Önder, Dr. Esmeray Acartürk 2008 y l nda 14:00-14:25 Hipertansiyon Tedavisinde Yenilikler Var m? Dr. zzet Tando an 14:25-14:50 Akut Koroner Sendrom Tedavisinde Neredeyiz? Dr. O uz Yavuzgil 14:50-15:15 Kronik Kalp Yetmezlikli Hastan n Tedavisini Nas l Yapal m? Dr. Merih Baykan 15:15-15:30 Tart ma 15:30-16:00 KAHVE ARASI SATELL T Oturum Ba kan : Dr. Ömer Kozan 16:00-16:20 RAS blokaj n n Hipertansiyondaki Rolü Dr. Mehmet Aksoy 16:20-16:40 Hipertansiyon Tedavisinde Beta Blokerlerin Yeni Yeri Dr. Giray Kabakc 16:40-17:00 Tart ma 17:00-17:15 KAHVE ARASI 17:15-18:15 Olgu Tart mas : Kardiyovasküler Çoklu Risk Faktörlerine Nas l Yakla al m? Oturum Ba kan : Dr. Mehmet Aksoy Panelistler: Dr. Kemal Erol Dr. Ömer Göktekin Dr. Cihan Örem Dr. ahin Kaplan Dr. smet Durmu Kay t - Konaklama Paketleri HOTEL BÜYÜK SÜMELA Tek Ki ilik Oda Kay t - konaklama paketine dahil olan servisler; 18 Nisan giri 20 Nisan ç k olmak üzere 2 gece konaklama, sabah kahvalt lar (19-20 Nisan) ve ak am yemekleri (18 Nisan), gala yeme i (19 Nisan) ve toplant materyalleridir. Kay t konaklama paketine KDV ilave edilecektir. Günlük Kat l mc Ücretleri Toplant otelinde konaklamayacak kat l mc lar için günlük kat l mc ücreti 85 EURO dur. ki Ki ilik Oda 235 EURO 380 EURO Günlük kat l mc ücretine dahil olan servisler;19 Nisan günü kahve servisleri, ö le yeme i ve gala yeme i ve toplant materyalleridir. Günlük kat l mc ücretine KDV ilave edilecektir. Kay t Konaklama Rezervasyonu Kay t ve konaklama ile ilgili rezervasyonlar n z Ea Organizasyon arac l yla gerçekle tirebilirsiniz. Ödeme Bilgileri Konaklama ve d ar dan kat l mc ödemeleriniz için lütfen Ea Organizasyon Rek. Yay. Tur. ç. ve D. Tic. Ltd. ti, Garanti Bankas, Ni anta ubesi no lu EURO hesap numaras n kullan n z. ptal artlar Tüm iptal artlar yaz l olarak 11 Nisan 2008 tarihine kadar Ea Organizasyon a bildirilmelidir. Yaz l olarak bildirilmeyen iptallerin geçerlili i olmayacakt r. 19:30 AK AM YEME 06 07

5 TOPLANTI TAR H VE YER Toplant, tarihleri aras nda da gerçekle ecektir. TOPLANTI KAYIT VE DANI MA MASASI Kay t ve dan ma masas tarihlerinde her gün 08:00 20:00 saatleri aras nda aç k olacakt r. TOPLANTI D L Toplant dili Türkçe dir. GENEL B LG LER KATILIM SERT F KASI Toplant kapan günü kay t ve dan ma masalar ndan verilecektir. Toplant dan erken ayr lacak olan konuklar m z n kat l m belgelerinin haz rlanmas için önceden haber vermesi gerekmektedir. YAKA KARTI Kay t ve dan ma masalar ndan kay t i lemlerini tamamlayan konuklar m za verilecek olan yaka kartlar n n toplant süresince, bilimsel oturumlar esnas nda ve sosyal programlarda güvenlik aç s ndan mutlaka tak lmas gerekmektedir. DAVET MEKTUBU Kayd n tamamlam olan toplant kat l mc lar na, toplant kat l mlar n kolayla t rmak amac yla talepleri do rultusunda davet mektubu gönderilecektir. Kat l mc lar n ba l oldu u kurumlardan izin alabilmesine yard mc olmak amac yla haz rlanmaktad r, mektup maddi bir destek sa lamamaktad r. KRED LEND RME Toplant program, Türk Tabipleri Birli i Sürekli T p E itimi Kredilendirme Komisyonu taraf ndan kredilendirilecektir. STAND VE SERG Toplant süresince ilaç ve cihaz firmalar ürünlerini toplant merkezinde kendilerine ayr lacak olan bölümde sergileyeceklerdir. Sergi alan 19 Nisan 2008 tarihinde dan itibaren aç k olacakt r. KAYIT - KONAKLAMA FORMU Lütfen formu eksiksiz doldurup Ea Organizasyon a faks ile gönderiniz. Ad Soyad Unvan / Bran Kurum Adres Tel GSM E-posta Kay t - Konaklama Ücretleri HOTEL BÜYÜK SÜMELA Kay t - konaklama paketine dahil olan servisler; 18 Nisan giri 20 Nisan ç k olmak üzere 2 gece konaklama, sabah kahvalt lar (19 20 Nisan), ak am yemekleri (18 Nisan), gala yeme i (19 Nisan) ve toplant materyalleridir. Kay t konaklama paketine KDV ilave edilecektir. Günlük Kat l mc Ücreti Toplant otelinde konaklamayacak kat l mc lar için d ar dan kat l m ücreti 85 EURO dur. Günlük kat l mc ücretine dahil olan servisler; 19 Nisan günü kahve servisleri, ö le yeme i ve gala yeme idir. Günlük kat l mc ücretine KDV ilave edilecektir. Transfer Ücreti Tek yön transfer ücreti 60 EURO + % 18 KDV dir. Tek Ki ilik Oda ki Ki ilik Oda 235 EURO 380 EURO Kay t Konaklama Rezervasyonu Kay t ve konaklama ile ilgili rezervasyonlar n z Ea Organizasyon arac l yla gerçekle tirebilirsiniz. Ödeme Bilgileri Konaklama ve d ar dan kat l mc ödemeleriniz için lütfen Ea Organizasyon Rek. Yay. Tur. ç. ve D. Tic. Ltd. ti, Garanti Bankas, Ni anta ubesi no lu EURO hesap numaras n kullan n z. Lütfen uygun kutuyu i aretleyiniz. Banka Havalesi Kredi Kart Visa Mastercard Kart No : Güvenlik No : (Güvenlik no, kredi kart n z n arkas ndaki son üç rakamd r) Son Kullanma Tarihi : mza:. ptal artlar Tüm iptal artlar yaz l olarak 11 Nisan 2008 tarihine kadar Ea Organizasyon a bildirilmelidir. Yaz l olarak bildirilmeyen iptallerin geçerlili i olmayacakt r

6 LET M B LG LER Türk Kardiyoloji Derne i TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, STANBUL T / 38 F EA ORGAN ZASYON Göksu Evleri Üst Çaml k Caddesi No:191 - B 108A Anadoluhisar - stanbul T F

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s WOW Convention Center Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 Tel : 0212 221 17 30 / 38 Fax : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr "Yeni biny lda do an her çocu un, önlenebilece

Detaylı

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU 1. Duyuru De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin 19 22 Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

Kronik Kalp Yetersizliğinde Tartışmalı Konular Sempozyumu. 15 Kasım 2008 Dedeman Otel İstanbul

Kronik Kalp Yetersizliğinde Tartışmalı Konular Sempozyumu. 15 Kasım 2008 Dedeman Otel İstanbul Kronik Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkan Dr. Çetin Erol Gelecek Başkan Dr. A. Oktay Ergene Başkan Yardımcısı Dr. Lale Tokgözoğlu Genel Sekreter Dr. Ömer Kozan

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM. 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul

POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM. 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM TOTDER Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derne i 1939 www.totder.org.tr DAVET MEKTUBU De

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org 5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa Dermatoloji Bahar Simpozyumu www.dermbahar2011.org De erli Meslektafllar m z, 81 y ll k geçmifli olan Deri ve Zührevi Hastal klar Derne imizin Dermatoloji 2011

Detaylı

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD 6. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU 4-6 N SAN 2007 - KEMAL ATAY ANF S stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Yabanc Konuflmac Prof.

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenegelen eğitim programı, HİEP2015 dünyanın gözbebeği İstanbul da. Tüm dünyada en fazla bilgi üretilen

Detaylı

Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu. www.eimza.org.tr

Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu. www.eimza.org.tr Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu www.eimza.org.tr www.eimza.org.tr içindekiler Davet mektubu 1 Konu başlıkları 2 Düzenleyen kurumlar 2 Amaç 2 Genel bilgiler 3 Sempozyum ön programı 3 Kurullar

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER. www.tusyadbahar.org 27-28 EYLÜL 2013 STANBUL

6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER. www.tusyadbahar.org 27-28 EYLÜL 2013 STANBUL TÜRK YE SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOP VE D Z CERRAH S DERNE STANBUL fiubes 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER DUYURU ve PROGRAM www.tusyadbahar.org 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi

Detaylı

Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz.

Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz. Değerli Meslektaşlarım, 2014 yılı Yüz Plastik Cerrahi Toplantısını Ankara da 5-7 Aralık 2014 tarihlerinde yapmayı planlamaktayız. Bu toplantıda yüz plastik cerrahisindeki yeni gelişmeleri sizlerin de katkısıyla

Detaylı

nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES

nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES KATILIM FIRSATLARI nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES KONGRE, KURUMLARA NE G B FAYDALAR SA LIYOR? Kongre

Detaylı

Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir.

Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir. Say n Meslektafllar m, 2008 TSRM kongresini klasik kongre format nda biraz da olsa farkl laflt rmaya çal flt k. Temel bilgilerin yan s ra en son geliflmelerin, konular n uzmanlar taraf ndan sunuldu u TSRM

Detaylı

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür.

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür. KONGREYE DAVET Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği adına sizleri 19-22 Kasım 2015 tarihinde yapılacak kongremize davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi

Detaylı

Elite World Hotel - İstanbul

Elite World Hotel - İstanbul 2. 8 - sı Elite World Hotel - İstanbul BİLİMSEL SEKRETERYA UYKU DERNEĞİ Sancak Mah. 259. Sok. 17/7 Çankaya/Ankara Telefon : (312) 202 53 37 Faks : (312) 468 68 22 E-posta : uykuder@uykuder.org ORGANİZASYON

Detaylı

XXV. 18-20 Eylül 2008 ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL. www.tuberkuloz2008.

XXV. 18-20 Eylül 2008 ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL. www.tuberkuloz2008. Türkiye Ulusal Verem Savafl Dernekleri Federasyonu XXV. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES 18-20 Eylül 2008 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL www.tuberkuloz2008.org davet Değerli

Detaylı

16-17 KASIM 2015 HAL Ç KONGRE MERKEZ, STANBUL KATILIM FIRSATLARI

16-17 KASIM 2015 HAL Ç KONGRE MERKEZ, STANBUL KATILIM FIRSATLARI KATILIM FIRSATLARI nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 23. NSAN YÖNET M KONGRES KONGRE, KURUMLARA NE G B FAYDALAR SA LIYOR? Kongre

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, toplantısı 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir Kaya Otel de düzenlenecektir. Bu yıl ilk kez

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi!

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! baflkandan Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! Mustafa Dü encio lu De erli Meslektafllar m; Y l n son aylar nda mesle imizi ilgilendiren olumsuz geliflmeler yaflad k. A z ve difl sa l n n sözde kalmamas

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ KULLANIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

BİNALARDA ENERJİ KULLANIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİNALARDA ENERJİ KULLANIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TTMD TTMD Isıtma, Havalandırma, Klima ve Sıhhi Tesisat alanlarında Mekanik Tesisat Mühendisliğinin ve sektörün gelişmesi için 1992 yılında kurulmuş olup,

Detaylı

www.balneoloji2012.org

www.balneoloji2012.org BİRİNCİ DUYURU www.balneoloji2012.org 12-14 Nisan 2012 Divaisib Termal Resort Hotel & Spa Kozaklı - Nevşehir IX. ULUSAL KAPLICA TIBBI VE BALNEOLOJİ KONGRESİ ve termal ve SPA tesisleri yönetici ve çalışanlarına

Detaylı