Sürüm 1.0 Temmuz Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu

2 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Novell, NetWare, IntranetWare ve NDS, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde Novell, Inc.'ye ait tescilli ticari markalardır. Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3 ve PostScript Logo, Adobe Systems Incorporated'e ait ticari markalardır. Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS ve TrueType, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli Apple Computer, Inc.'ye ait ticari markalardır. HP, HPGL, HPGL/2 ve HP-UX, Hewlett-Packard Corporation'a ait tescilli ticari markalardır. Tüm ürün/marka adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Sabit diskte herhangi bir sorun meydana gelirse, makinenin sabit diskinde kayıtlı veriler silinebilir. Bu tür veri kayıplarından kaynaklanan veya bunların neden olduğu doğrudan ve dolaylı zararlardan Xerox sorumlu değildir. Bilgisayar virüsü bulaşmasından veya bilgisayar korsanlığından kaynaklanan makine arızalarından Xerox sorumlu değildir. Önemli(1) Bu kılavuz tüm hakları saklı olarak telif hakkıyla korunmaktadır. Telif hakkı kanunları çerçevesinde, bu kılavuzun bütünü veya bir kısmı yayıncının izni olmaksızın kopyalanamaz veya değiştirilemez.(2) Bu kılavuzun bölümlerinde önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.(3) Anlam belirsizlikleri, hatalar, eksiklikler veya eksik sayfalarla ilgili yorumlarınızı bildirebilirsiniz.(4) Bu kılavuzda özellikle açıklanmamış olan hiçbir prosedürü makine üzerinde uygulamaya çalışmayın. Makinenin yetkisiz çalıştırılması, arızalara veya kazalara neden olabilir. Cihazın yetkisiz çalıştırılmasından kaynaklanan sorunlardan Xerox sorumlu tutulamaz. Bu ürünün ihracatı, Japonya Kambiyo ve Dış Ticaret Kanunlarına ve/veya Amerika Birleşik Devletleri ihracat denetimi mevzuatına uygun olarak sıkı şekilde denetlenmektedir. Xerox ve Ethernet tescilli ticari markalardır. Telif Hakký 2008 Xerox Corporation

3 Ýçindekiler Ürüne Genel Bakýþ 1-2 Kopya Çýktýsý Ekraný 1-4 Kaset Parçasýný Takma 1-5 Otomatik Zýmbalayýcýya Zýmba Yükleme 1-6 Kitapçýk Oluþturucu Zýmbalarýný Yükleme 1-8 Zýmba Sýkýþmalarýný Temizleme 1-10 Kaðýt Sýkýþmalarýný Temizleme 1-14 Delgeç Atýk Kutusunu Boþaltma 1-17 Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu 1-1

4 Ürüne Genel Bakýþ Ürüne Genel Bakýþ Ofis Son Ýþlemci LX, basýlan veya kopyalanan çýktýnýzý zýmbalamak için kullanýlabilen isteðe baðlý bir aygýttýr. Ýsteðe baðlý Kitapçýk Oluþturucu, delik açmak ve çýktýnýza katlama izi yapmak için kullanýlabilir. Her Ofis Son Ýþlemci LX bileþeni ve seçeneðinin açýklamasý aþaðýdaki sayfada gösterilmiþtir. 1-2 Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu

5 Ürüne Genel Bakýþ Kaset Parçasý Ofis Son Ýþlemci LX kasetine zýmbasýz A4 LEF, 8,5 x 11 LEF veya B5 LEF kaðýt çýktýsý alýnacaksa bu parçayý kullanýn. Kitapçýk Oluþturucu Zýmbalý kopyalar veya el ile kolay katlanmasý için katlama yeri bulunan çýktýlar yapar. Kitapçýk Oluþturucu Yan Kapaðý Kitapçýk zýmba kartuþlarýný deðiþtireceðiniz zaman bu kapaðý açýn. Kitapçýk Zýmba Kartuþlarý Kitapçýk Oluþturucuda iki adet kitapçýk zýmba kartuþu vardýr. Üst Kapak Kaðýt sýkýþmalarýný gidereceðiniz zaman bu kapaðý açýn. Son Ýþlemci Kaseti Ofis Son Ýþlemci LX tarafýndan iþlenen çýktýlarý verir. Katlama Ýzi Birimi El ile kolay katlanmalarý için kopyalarýn veya çýktýlarýn her sayfasýnda katlama yeri yapar. Zýmba Kartuþu Otomatik Zýmbalayýcýda kullanýlan Zýmbalarý içerir. Ön Kapak Kaðýt sýkýþmalarýný gidereceðiniz veya zýmba ekleyeceðiniz zaman bu kapaðý açýn. Arabirim Kapaðý Delgeç Atýk Kutusunu boþaltacaðýnýz zaman bu kapaðý açýn. Delgeç Atýk Kutusu Delik atýklarýný içinde tutar. Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu 1-3

6 Kopya Çýktýsý Ekraný Kopya Çýktýsý Ekraný Kopya Çýktýsý Ýptal Et Kaydet Kaðýt Kaynaðý Zýmba Delgeç Harmanlama Otomatik Kaðýt Seç Harmanlý Zýmba Yok Delgeç Yok Harmansýz 1 Zýmba 2 Delgeç Ayýrýcýlarla 2 Zýmba 3 Delgeç Çýktý Hedefi 2 Zýmba Üst Orta Kaset Kopya Çýktýsý ekraný kopya çýktýlarýný sýralamanýza olanak tanýr. Ýsteðe baðlý Ofis Son Ýþlemci LX takýlýysa, zýmbalama, delgeç ve/veya katlama izi özelliði de kullanýlabilir. NOT: Makinede bir son iþlemcinin takýlý olup olmadýðýna, takýlan son iþlemcinin Ofis Son Ýþlemci LX, bir Ofis Son Ýþlemcisi veya Tümleþik Ofis Son Ýþlemcisi olduðuna ya da son iþlemcide yüklü seçeneklere baðlý olarak, Kopya Çýktýsý ekranýnda görüntülenen özellikler deðiþir. 1-4 Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu

7 Kaset Parçasýný Takma Kaset Parçasýný Takma Son Ýþlemci kasetine zýmbasýz A4 LEF, 8,5 x 11 LEF veya B5 LEF kaðýt çýktýsý alýnacaksa Kaset Parçasýnýn kullanýlmasý önerilir. Ofis Son Ýþlemci LX Kasetinin altýndan Kaset Parçasýný çýkarýn. Kaset Parçasýný gösterildiði gibi kasete takýn. Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu 1-5

8 Otomatik Zýmbalayýcýya Zýmba Yükleme Otomatik Zýmbalayýcýya Zýmba Yükleme Ýsteðe baðlý Ofis Son Ýþlemci LX otomatik bir zýmbalayýcý içerir. Son iþlemcide zýmba kalmadýðýnda dokunmatik ekranda bir mesaj görüntülenir. Bu mesaj görüntülendiðinde, kartuþa yeni zýmba kutusu yükleyin. Makinenin çalýþmadýðýndan emin olun ve son iþlemcinin ön kapaðýný açýn. R1 týrnaðý ile zýmba kartuþunu tutun ve saða çekin. Turuncu týrnakla zýmba kartuþunu tutun ve son iþlemciden çýkarýn. NOT: Zýmba kartuþu sýkýca oturtulur. Kartuþu son iþlemciden çýkarmak için hafif bir kuvvet gerekir. DÝKKAT: Zýmba Kartuþunu atmayýn. Yalnýzca kullanýlan Zýmba Kutusu atýlmalýdýr. Zýmba Kartuþu yeni bir Zýmba Kutusu ile yeniden doldurulabilir. 1-6 Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu

9 Otomatik Zýmbalayýcýya Zýmba Yükleme Boþ zýmba kutusunun her iki yanýný parmaklarýnýzla kýstýrýn ve zýmba kutusunu kartuþtan çýkarýn. Yeni zýmba kutusunun ön tarafýný zýmba kartuþuna takýn ve arka tarafý kartuþa itin. Zýmba kartuþunu turuncu týrnakla tutun ve yerine oturana kadar son iþlemciye takýn. Son iþlemcinin ön kapaðýný kapatýn. NOT: Ön kapak tam olarak kapatýlmazsa, bir mesaj görüntülenir ve makine çalýþmaz. Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu 1-7

10 Kitapçýk Oluþturucu Zýmbalarýný Yükleme Kitapçýk Oluþturucu Zýmbalarýný Yükleme Ýsteðe baðlý Kitapçýk Oluþturucu takýlýysa, birimde zýmba kalmadýðýnda dokunmatik ekranda bir mesaj görüntülenir. Mesaj görüntülendiðinde, Kitapçýk Oluþturucu'ya yeni zýmba kartuþu yükleyin. Kitapçýk Oluþturucuda iki adet zýmba kartuþu vardýr. Makinenin durduðundan emin olun ve son iþlemcinin yan kapaðýný açýn. Kitapçýk Oluþturucu Zýmba Kartuþlarýný, her iki Zýmba Kartuþuna da kolayca eriþilebilecek þekilde hareket ettirin. Kitapçýk zýmba kartuþunun her iki tarafýndaki týrnaklarý tutun ve Kitapçýk Oluþturucu'nun kartuþunu dýþarý çekin. Yeni kitapçýk zýmba kartuþunun her iki yanýndaki týrnaklarý tutun ve yerine oturana kadar orijinal konumuna takýn. NOT: Kartuþ takarken sorun yaþarsanýz, kartuþtaki zýmbalarýn yerine düzgünce oturtulduðundan emin olun. 1-8 Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu

11 Kitapçýk Oluþturucu Zýmbalarýný Yükleme Diðer kitapçýk zýmba kartuþunu yeniden takmak için 2. ve 3. adýmlarý tekrarlayýn. Kitapçýk Oluþturucu'nun yan kapaðýný kapatýn. NOT: Yan kapak tam olarak kapatýlmazsa, bir mesaj görüntülenir ve makine çalýþmaz. Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu 1-9

12 Zýmba Sýkýþmalarýný Temizleme Zýmba Sýkýþmalarýný Temizleme Aþaðýda, isteðe baðlý Ofis Son Ýþlemci LX takýldýðýnda zýmba sýkýþmalarýnýn nasýl temizleneceði açýklanmaktadýr. Otomatik Zýmbalayýcýdaki Zýmba Sýkýþmalarýný Temizleme Makinenin durduðundan emin olun ve Ofis Son Ýþlemci LX'in ön kapaðýný açýn. R1 Týrnaðý ile zýmba kartuþunu tutun ve kartuþu saða kaydýrýn. Zýmba kartuþunu turuncu týrnakla tutun ve kartuþu çýkarmak için yukarý kaldýrýn. Ofis Son Ýþlemci LX'in içinde zýmba kalýp kalmadýðýný kontrol edin Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu

13 Zýmba Sýkýþmalarýný Temizleme Zýmba kartuþundaki ön týrnaðý yukarý çekin. Sýkýþan zýmba ile birlikte tüm zýmba þeridini çýkarýn. NOT: Tüm zýmba þeridini çýkarýn. Yalnýzca sýkýþan zýmbayý çýkarmanýz yeterli deðildir. Zýmba kartuþundaki ön týrnaðý yerine oturana kadar aþaðý çekin. Zýmba kartuþunu turuncu týrnakla tutun ve kartuþu orijinal konumuna geri getirin. Ofis Son Ýþlemci LX'in ön kapaðýný kapatýn. Yukarýdaki yönergeler gerçekleþtirildikten sonra zýmbalar çýkarýlamýyorsa, Xerox Welcome Center'a baþvurun. Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu 1-11

14 Zýmba Sýkýþmalarýný Temizleme Kitapçýk Oluþturucu Zýmbalayýcýsýndaki Zýmba Sýkýþmalarýný Makinenin durduðundan emin olun ve son iþlemcinin yan kapaðýný açýn. Kitapçýk Oluþturucu Zýmba Kartuþlarýný, her iki Zýmba Kartuþuna da kolayca eriþilebilecek þekilde hareket ettirin. Kitapçýk zýmba kartuþunun her iki tarafýndaki týrnaklarý tutun ve Kitapçýk Oluþturucu'nun kartuþunu dýþarý çekin. Yukarýdaki adýmý diðer Kitapçýk Oluþturucu Zýmba Kartuþu için tekrarlayýn. Ofis Son Ýþlemci LX'in içinde zýmba kalýp kalmadýðýný kontrol edin Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu

15 Zýmba Sýkýþmalarýný Temizleme Yeni kitapçýk zýmba kartuþunun her iki yanýndaki týrnaklarý tutun ve yerine oturana kadar orijinal konumuna takýn. Yukarýdaki adýmý diðer Kitapçýk Oluþturucu Zýmba Kartuþu için tekrarlayýn. NOT: Kartuþ takarken sorun yaþarsanýz, kartuþtaki zýmbalarýn yerine düzgünce oturtulduðundan emin olun. Kitapçýk Oluþturucu'nun yan kapaðýný kapatýn. Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu 1-13

16 Kaðýt Sýkýþmalarýný Temizleme Kaðýt Sýkýþmalarýný Temizleme Ýsteðe baðlý Ofis Son Ýþlemci LX'deki kaðýt sýkýþmalarýný temizlemek için aþaðýdaki adýmlarý uygulayýn. Ofis Son Ýþlemci LX Üst Kapak Sýkýþmalarý Ofis Son Ýþlemci LX Üst Kapaðýný açýn. Sýkýþan kaðýdý çýkarýn. Ofis Son Ýþlemci LX Üst Kapaðýný kapatýn Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu

17 Kaðýt Sýkýþmalarýný Temizleme Ofis Son Ýþlemci LX Taþýma Kapaðý F Sýkýþmalarý Ofis Son Ýþlemci LX Taþýma Kapaðý F'i açýn. Sýkýþan kaðýdý çýkarýn. Ofis Son Ýþlemci LX Taþýma Kapaðý F'i kapatýn. Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu 1-15

18 Kaðýt Sýkýþmalarýný Temizleme Kitapçýk Oluþturucu Kaðýt Sýkýþmalarý Makinenin durduðundan emin olun ve son iþlemcinin yan kapaðýný açýn. Sýkýþan kaðýdý çýkarýn. Kitapçýk Oluþturucu'nun yan kapaðýný kapatýn Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu

19 Delgeç Atýk Kutusunu Boþaltma Delgeç Atýk Kutusunu Boþaltma NOT: Delgeç Atýk Kutusunu boþaltýrken makineyi açýk býrakýn. Makine kapalý olursa, atýk kutusunun boþaltýldýðýný algýlayamaz. Makinenin durduðundan emin olun ve Ofis Son Ýþlemci LX'in Arabirim Kapaðýný açýn. Delgeç Atýk Kutusunu dýþarý çekin. Delgeç atýðýný atýn. Delgeç Atýk Kutusunu içeri itin. Ofis Son Ýþlemci LX'in Arabirim Kapaðýný kapatýn. NOT: Arabirim Kapaðý* tam olarak kapatýlmazsa, bir mesaj görüntülenir ve makine çalýþmaz. Ofis Son Ýþlemci LX - Kullanýcý Kýlavuzu 1-17

20

Hızlı Başlama Kılavuzu. DocuColor 240/250

Hızlı Başlama Kılavuzu. DocuColor 240/250 Hızlı Başlama Kılavuzu 701P46834 2007 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın ticari markaları

Detaylı

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLANGIÇ KILAVUZU MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N Bu kýlavuzu, ihtiyaç duyduðunuzda baþvurmak amacýyla kolayca ulaþýlan bir yere koyunuz. Dikkat! Elektrik baðlantýsýnýn

Detaylı

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower Model DCSLF www.dell.com support.dell.com Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarýlar NOT: Bir NOT bilgisayarýnýzdan daha iyi yararlanmanýza yardýmcý olacak

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA EP1054 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590575

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA EP1054 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590575 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski Xerox WorkCentre 7120 Xerox Multifunction WorkCentre Printer 7120 Multifunction Printer Xerox Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Detaylı

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LD-3W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

WorkCentre 7755 / 7765 / 7775. Xerox

WorkCentre 7755 / 7765 / 7775. Xerox Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 Multifunction Printer Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario

Detaylı

Sürüm 1.00 Mayιs 2013 702P01526. Xerox Renkli 550/560/570 Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Sürüm 1.00 Mayιs 2013 702P01526. Xerox Renkli 550/560/570 Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 1.00 Mayιs 2013 702P01526 2013 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox ve Xerox and figüratif işareti, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Phaser 6500. Xerox. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser 6500. Xerox. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

HP LaserJet P2015 Series Baskı Sistemi Yükleme Notları

HP LaserJet P2015 Series Baskı Sistemi Yükleme Notları HP LaserJet P2015 Series Baskı Sistemi Yükleme Notları Telif Hakkı ve Lisans 2006 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı

Detaylı

Phaser 6000 / 6010. Xerox

Phaser 6000 / 6010. Xerox Xerox Phaser 6000 / 6010 Color Printer Xerox Phaser 6000 / 6010 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Detaylı

Geniş Format 6705 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Geniş Format 6705 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Geniş Format 6705 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Önsöz Geniş Format 6705 seçiminiz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz makinenin temel özelliklerini tanıtmakta ve temel çalıştırma ile gündelik bakım prosedürlerini

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Phaser 6121MFP. User Guide. Phaser 6121MFP. Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português

Phaser 6121MFP. User Guide. Phaser 6121MFP. Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português Phaser 6121MFP Multifunction Printer Phaser 6121MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Português Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı