pecya Benlik Sayg ısını Etkileyen Etkenler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya Benlik Sayg ısını Etkileyen Etkenler"

Transkript

1 İshak ÖZKAN* ÖZET Bu çalışma, Selçuk Üniversitesinin uygulamal ı branşta iki, sosyal branşta iki fakültesinin birinci s ın ıf öğrencileri ile öğretim döneminde yap ıldı. Çalışmaya yaşları arasında, ortalama yaşları 18.9±0.048, 171'i kız, 379'u erkek toplam 550 denek al ındı. Deneklerin benlik sayg ıların ın aileleri ile ilgili etkenlere bağlı olup olmad ığın ı araştırmak amaçlandı. Deneklere Rosenberg benlik sayg ın ölçeği ve ailelerine ilişkin bir anket formu uyguland ı. Sonuçlar MİNİTAB program ında değerlendirildi. Benlik sayg ısın ın cinsiyete (p<0.05), anne ve babanın eğitim düzeyine (p<0.01), annenin mesle ğine (p<0.05), ailenin gelir düzeyine (p<0.05) ve ailenin ilgisine (p<0.001) bağlı olduğu bulundu. Anahtar kelimeler: Benlik sayg ın, aile etkenleri Düşünen Adam; 1994, 7 (3): 4-9 SUMMARY In acedemic year,-the freshmens of four faculties, two of them from applied sciences and the two social sciences, were included for this study to elucidate the affecting factory that determines the self-esteem of adeloscents. For this study, 171 females and 379 males, totaling 550 freshman students, ranging years of age, age means 18.9±0.048 were included. Investigation the relationship, between self-esteem and family factors were purposed. Rosenberg self-esteem scale and questionary about their families were applied. The results were anlyzed by using MINITAB statistical program. It was found that self-esteem is significantly related to sex (p<0.05), education of mother and father (p<0.01), occupation of mother (p<0.05), financial status of family (p<0.05), paying attention of family (p<0.001). Key words: Self-esteem, family factors GIRIŞ En geni ş anlamıyla benlik saygısı, kişinin kendi gururlu, değerli, gayretli, etkin ve ba şarıl ı hissetmesidir. Karmaşık olarak kendini yarg ılama ve değerlendirme sonucu ortaya ç ıkan bir histir. Kişinin kendini değerlendirmesiyle vardığı kendiliğini kabullenmesi sonucunda ortaya ç ıkan beğenmedir (123). Benlik sayg ısının duygusal, zihinsel, toplumsal ve dolaylı olarak da bedensel öğeleri vard ır. Kendini değerli hissetme, yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ortaya koyabilme, başarma, basanlar' ile ö ğünme, toplum içinde be ğenilir olma, kabul görme, sevilen olma ve kendi bedensel özelliklerini kabul ve benimseme, benlik sayg ısının oluşmas ı ve geli şmesinde önde gelen etkenlerdir (1,34). Benlik saygısınm seviyesi, ki şinin okul ve i şteki basan ve becerisini, stres ile ba şa ç ıkma etkinliğini, ar- * Selçuk Üniversitesi T ıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı 4

2 kadaşlık ve dostluk ili şkilerinin gelişmesini, canlılık ve eğlenebilirlilik derecesini etkilemektedir. Benlik saygıs ını yüksek seviyede ve tutarl ı olarak sürdüren normal sağlıklı kişiler, canl ılık ve enerjilikle özdeşirler. Bu ki şiler kendilerine güvenen ki şiliktedirler. Zay ıf yapılanmış benlik saygısına sahip ki şiler ise canlılık ve enerjilerini kaybetmi ş, kendilerine güvenmeyen, hatta kendini utanç verici de ğersiz ve çaresiz hisseden, başarı ve becerileri azalm ış kişilerdir (1,3,4) Benlik sayg ısın ın gelişmesinde üç ana kaynak bulunmaktad ır ( 1 ). 1. Başkaların ın saygısı 2. Yeterlik 3. Kişinin bu iki kaynağı kendisi için değerlendirmesi (kendilik) (4). Başkalarının sayg ısı, olumlu duygusal etkile şimi, kişide kendini sevmeyi (self love) geli ştirir. Bu sayede duygusal kendilik ve egemenlik olu şur. Neyin değerli ve sevilebilir oldu ğu fikrini ortaya koyarak bilişsel kendilik ve egemenli ği sağlar. Başkalanmn fikir ve yakla şımları, duyguları kendiliğin iç ruhsal yap ısının parças ı haline gelir (1 '2'3'4'5). Yenido ğanın kendi içinde ve d ışında olumlu etkileşimlerin varl ığında kendine güven geli şir. Benlik sayg ısının gelişmesi, anne veya anne yerine geçen kişinin, çocuğa gösterdiği ilgi ve uygun yans ımalı ilişkiye bağlıdır. Ebeveynle yenido ğan aras ındaki uyum temel güven duygusu, insanlararas ı etkileşime uyumlu bir canl ılık getirir. Olumlu benlik saygısı duygusal canl ılığı, dinçliği, kendi olman ın ve bir şeyi kendisinin yapmas ının hazz ını temsil eder (1,6,7). Çocuğun ilk masum etkinlikleri, egonun edindi ği enerjiler olarak tan ımlanır. Çocuk varolan bu yeteneğinin etkinliğini korumaya çal ışır (8). İlgili ebeveyn desteğinin çocuğun hüner ve yeteneklerinin geli şmesinde önemli etkilere sahip olduğu gösterilmiştir (9). Çocukta hünerlerin ve ba şanlann ortaya ç ıkması ve geli şmesi benlik sayg ısı için temel gerçekliğin ta kendisidir. Ebeveynler taraf ından kabul görme, onay ve sevgi, birinin varl ığında olman ın gururunu ve hazz ını yaşatır. Çocuğun kazandığı gerçek başarı, yapmaya gücü oldu ğu duygusunu besleyecektir (10-11). Anne çocuğunun oyuncaklarla oy- namas ına sevindiğinde ve oyun giri şimlerini desteklediğinde çocuğun yeterlili ği başkalarının saygısına bağlı hale gelir. Çocuk bu tür onaylardan yoksun ise ego işlevlerinin geli şmesi gecikebilir, bazen de ego geli şmesi hiç olmaz (12). Çocuk kendi yaşantılanndan kimliğini oluşturdukça, benlik sayg ısının gelişmesi iç ruhsal yap ıya daha bağımlı olur. Hayat olaylar ının artmas ı sonucunda iç ruhsal düzenleme zamanla sürekli ve tutarl ı hale gelir (13,14). Kendilerini ispat edebilme yeterlili ği, etkin başa ç ıkma, saldırganl ıklannı denetim alt ında tutma özellikleri olan çocuklarda benlik sayg ısı yüksek bulunur. Çocuklarla ba şkaları ile ilişkide istek savaşı benliğin üst s ınırını temsil eder, çocu ğun karşı koymas ı benlik sayg ısını korur (15). Benlik kavram ı çocuğun ne oldu ğu, ne olmak istediği, baş kalarının kendi hakkında ne dü şünmelerini istediği bir görünümdür (16). Okul başarısı çocuğun kendilik değerini artt ırmaktadır (17). Her büyük kriz benlik sayg ısını kuvvetlendirir (18). Ergenlik döneminde başkaların ın kişinin benlik saygıs ı üzerindeki fikirlerinin önemi de ğişikliğe uğrar. Kavramamn geli şmesi, ergenin bilgi kayna ğını değiştirir. Kendi hakkındaki gerçeklerin dışardan geleceği inancı yerine, kendinden gelece ği inancına kayar (16). Ergenin kendi "bedi (ego) ile özde şmesi (ego identity) için benlik sayg ısnun daha önceki dönemlerde geli şmesi gerekir. Gerçeklere dayal ı mükemmel "ben"in geli şmesi, kimlik duygusunun gelişmesini sağlayan benlik sayg ısının yeteneklere ve toplumsal ilişkilere bağlı olarak ortaya ç ıkmasına dayalıdır (19). Kendi vücuduyla ilgili ego biçimlendirici kar şılaştırmalar, gerçekte çok de ğişik gereksinimlerle ili şkili olarak meydana gelir (20). Genç ergen, genç ergene nazaran daha zay ıf kendilik imgesine sahiptir. Bu da kendilik bilinçliği ile uğraşmaya, kendilik ele ştirisi ise benlik sayg ısının azalmas ına sebep olur (21). Ancak ki şinin belli bir özelliğine bakarak kendini eksik değerlendirmesinin bilinmesi, ki şinin kendi hakkındaki gerçek değerlendirmelerini anlamada yetersizdir. Bu yüzden, eksik de ğerlendirilen özelli ğe verilen önem de bilinmelidir (16). Geç ergenlik benlik sayg ısının peki ştiği dönemdir. Kendi beni ile özde şme duygusu (sens of self iden-

3 tity), anlaml ı özde şimler, biyerin temel ruhsal ihtiyaçlarının doğuştan gelen kabiliyetleri ve ya şantılarla ba şarılı olarak süregeldi ğinde, her dönemde benlik sayg ısı artarak devam eder (18). MATERYEL ve METOD Gençlerin kendine güven duygular ının ve benlik saygılann ın ailelerin sosyo-kültürel özelliklerine ve gence gösterdikleri ilgi ve yak ınlığa bağlı olabileceği klinik gözlemini s ınamak amac ıyla bu ara ş- tırma planland ı. Çal ışma öğretim y ılında Selçuk Üniversitesinin uygulamal ı bran şta iki, sosyal bran şta iki fakültesinin birinci s ın ıf öğrencileri ile yap ıldı. Uygulanan anket formlann ı eksik dolduranlar ve yirmibir yaşın üzerinde olanlar çal ışma dışı bırakıldı. Çal ışmaya yaşlar aras ında 171'i kız, 379'u erkek toplam 550 denek al ınd ı. Benlik sayg ısın ı değerlendirmek amac ıyla Rosenberg (1965) benlik sayg ıs ı ölçeği uyguland ı. Ölçe ğin özel puanlama tekni ği kullan ılarak yüksek, orta, düşük benlik saygıs ı derecelendirmesi yap ıld ı. Yine Rosenberg ölçeğinden, kendilik kavram ın ın sürekliliği, insanlara güven duyma, ele ştiriye duyarl ılık, hayalprestlik, ki şileraras ı ilişkilerde tehdit hissetrr ıe, tartışmalara kat ılma derecesi ve psi şik izolasyon değerlendirmeleri, ölçe ğin özel puanlama teknikleri kullan ılarak yap ıldı. Ailenin sosyo-kültürel özellikleri ve ilgisi alt ı soruluk çoktan seçmeli anket formu ile elde edildi. Anket formlanndan elde edilen veriler M İNİTAB Tablo 1. Benlik sayg ıs ı ile yaş aras ındaki ilişki program ında değerlendirildi. Çapraz tablolar elde edilerek, pearson ki kare ba ğıms ızlık testi ile istatistiki değerlendirmeler yap ıld ı. BULGULAR Çal ışmaya al ınan 550 deneğin 171'i kız, 379'u erkekti. Yaş ortalamalan 18.9±0.048 bulundu (Tablo 1,7). Benlik sayg ısı ile yaş aras ında anlaml ı bir iliş - ki bulunamad ı. Benlik sayg ısı ile cinsiyet aras ında anlaml ı bir ilişki bulundu (p<0.05). Yüksek benlik sayg ısı kızlarda, erkeklerden % 15 oran ında daha fazlad ır. Kızlar, erkeklere nazaran kendilerine daha çok güvenmektedirler. Benlik sayg ısmın annenin eğitimine bağlı olduğu saptand ı (p<0.01). Annenin eğitimi artt ıkça yüksek benlik sayg ıs ında bulunanların yüzdesi artmakta, orta ve dü şük benlik sayg ıs ında ise tersine bir durum ortaya ç ıkmaktadır. Benlik saygısı babanın eğitimine bağlıd ır (p<0.01). Baban ın eğitimi yükseldikçe, yüksek benlik saygısında bulunanlar ın yüzdesi artmakta, orta ve dü şük benlik sayg ısında ise tersine bir durum görülmektedir. Benlik sayg ısının, annenin mesleğine bağlı olduğu saptand ı (p<0.05). Annelerin % 93.45'i ev kadını, bunların çocuklann ın % 93'ü yüksek ve orta benlik sayg ısında toplanm ıştır. Çal ışan anne say ısı çok dü şük bulunmu ş, ancak bunların çocuklar ın ın tamama yak ını yüksek benlik sayg ısındadır. Baban ın mesleği ile benlik saygısı aras ında bir ilişki saptanmad ı. Benlik sayg ıs ı, ailenin gelir düzeyine ba ğlı bulundu (p<0.05). Gençlerin % 82'si orta gelir düzeyinde olan ailelerin çocukland ır. Bunların % 51'e yak ın ı Benlik.sayg ı s ı Ya ş Yüksek Orta Dü şük % Sayı % % %d ler her yaş için ayr ı ayrı al ındı, X2 = Df=8 p>0.05

4 Benlik Sayg ıs ın ı Etkileyen Etkenler Tablo 2. Benlik sayg ısı ile cinsiyet aras ındaki ilişki Yaş Yüksek Orta Düşük K ız Erkek % ler k ız ve erkek için ayr ı ayrı alındı, X 2 = Df=8 p>0.05 Tablo 3. Benlik sayg ıs ı ile annenin e ğitimi aras ındaki ili şki Annenin eğitimi Yüksek Orta Düşük % Okur-yazar Değil Okur-yazar İlk Orta Yüksek % ler her karakter için ayrı ayrı alındı, X 2 = Df=8 p<0.01 Tablo 4. Benlik sayg ısı ile baban ın eğitimi aras ındaki ilişki Baban ın eğitimi Sayı Yüksek % Orta Dü şük Okur-yazar Değil Okur-yazar İlk Orta Yüksek % ler her karakter için ayrı ayrı alındı, X 2 = Df=8 p<0.01 yüksek benlik sayg ıs ında, orta ve yüksek benlik sayg ısında olanlar ın toplam ı ise % 93 oran ındadır. Yine yüksek benlik sayg ıs ında olanlar en yüksek oranda yüksek gelir grubunda bulunurken bu oran orta ve dü şük gelir grubunda giderek azalmakta, orta benlik sayg ısında ise tersine bir durum görülmektedir. Dü şük benlik sayg ıs ında olanlar ın ise bütün gelir gruplarında ayn ı oranlarda olmas ı ilgi çekicidir. Benlik sayg ısı, ailenin ilgisine büyük ölçüde bağlıdır (p<0.001). Yüksek benlik sayg ısı, en yüksek oranda ailesi kendileri ile ilgilenen gençlerdedir. Ilgi azaldıkça bu oran azalmaktad ır. Dü şük benlik sayg ıs ı oranı ise ailenin ilgisi azald ıkça artmaktad ır. Orta benlik sayg ıs ının en yüksek oranda ailesi ilgisiz olanlarda görülmesi ilgi çekicidir.

5 8enlik Sayg ısını Etkileyen Etkenler Tablo 5. Benlik sayg ısı ile annenin mesleği arasındaki ilişki Annenin mesleği Yüksek Orta Düşük Sayı Sayı Ev kadim işçi Memur Esnaf Serbest meslek % ler her karakter için ayrı ayrı alındı, X 2 = Df=8 p<0.05 Tablo 6. Benlik saygısı ile ailenin gelir düzeyi aras ındaki ilişki Ailenin gelir düzeyi Yüksek Orta Düşük Yüksek Orta Dü şük % ler her karakter için ayrı ayrı alındı, X 2 = Df=4 p<0.05 Tablo 7. Benlik saygısı ile annenin ilgisi aras ındaki ilişki Annenin ilgisi Yüksek Orta Düşük Sayı % Çok ilgili Ilgili Ilgisiz Hiç ilgilenmeyen % ler her karakter için ayrı ayrı alındı, X 2 = Df=6 p<0.001 TARTIŞMA ve SONUÇ Benlik sayg ısı doğumla geli şmeye başlayan erişkinlik dönemine kadar geli şimi sürdüren, eri şkinlik ve daha sonraki dönemlerde ise hayat olaylar ından etkilenen ruhsal, toplumsal, k ısmen de bedensel bir olgudur (1,3,18). Ruhsal gelişim sürecinde pekçok etken benlik saygısını etkilemekle birlikte en çok aileden etkilenir (5,6,7,9,10,11,12,15). Çalışmada benlik saygısı ile yaş aras ında anlaml ı bir ilişki saptanmam ıştır. Geç ergenlik döneminde olanlarla çal ışılmış olması, benlik sayg ısmın bu dönemde peki ştiği görüşünü desteklemektedir (18). Kızlarda benlik saygısmm yüksek olması erkeklere göre % 15 oran ında daha fazla oldu ğu bulgusu (p>0.05), Jindal (22), Le Compte (22), Westaway (23) ve Çuhadaroğlu'nun (24) çalışmalarıyla paralellik 8

6 göstermektedir. K ızların puberteye erkeklerden daha erken giriyor olmalar ı bu sonucu doğuruyor olabilir. Anne ve baban ın eğitimi arttıkça yüksek benlik saygıs ında olma oranında artış gözlenmektedir. Benlik sayg ıs ı annenin ve baban ın eğitimine bağlı bulundu (p<0.01). Bu Ausubel (15), Sroufe (9) bulgulanyla paraleldir. Ebeveyn e ğitiminin olumlu benlik saygısı olu şmasındaki etkisi ortadad ır. Yüksek benlik sayg ısı annenin mesle ğine bağlıdır (p<0.05). Çal ışan annelerin çocuklar ının sayılan az olmas ına rağmen, tamama yakınının yüksek benlik sayg ısında olmaları ilgi çekicidir. Baba mesle ğiyle benlik sayg ısı aras ında bir bağ bulunmadı. Yüksek ve orta gelir düzeyi ile olumlu benlik sayg ısı aras ında bir ilişki saptandı (p<0.05). Gelir düzeyi ile benlik saygısı aras ında paralel bir ilişki bulunmaktadır. Gelir düzeyi artt ıkça benlik sayg ısı da artmakta, gelir düzeyi azaldıkça benlik sayg ısı azalmaktadır. Ailenin ilgisi ile olumlu benlik sayg ısı aras ında belirgin bir ili şki vardır (p<0.001). ilgi artt ıkça benlik sayg ısı artmakta, ilgi azald ıkça benlik sayg ısı da azalmaktad ır. Bu bulgu literatürle paralellik göstermektedir (1,5,6,7,9,10-13,15,16). Sonuç olarak benlik saygısının anne, babanın eğitimine, annenin i şine, ailenin gelir durumuna ve özellikle de ailenin ilgisine doğrudan bağlı olduğu saptandı. KAYNAKLAR 1. Kohut H: The analysis of the self. New York, International Universities Press, Yörükoğlu A: Gençlik Ça ğı. Ankara, Tisa Matbaas ı, Jersild A: Gençlik psikolojisi (N. Özgür çevirisi). İstanbul, Eko Matbaas ı, Cotton NS: A developmental model of self-esteem regulation. New York, Direction in Psychiatry Yol 5, 198'5. 5. Coopersmith S: The antecedents of self-esteem. San Francisco, Freeman, Erikson E: Childhood and Society. New York, Norton, Kohut H: The analysis of the self. New York, International Universities Press, White RW: Ego and reality in psychoanalytic theory. New York, International Universities Press, Sroufe LA: The coheerence of individual development, early care, attachment and subsequent developmental issues. Am Psychol 34: , Adler A: The practice and theory of individual psychology. New York, Harcourt, Brace and Co, Freud A: Normality and pathology in childhood assessment of development. New York, International Universities Press, Provence S, Lipton R: Infants in institutions. New York, International Universities Press, Kohut H: The restoration of the self. New York, International Universities Press, Kohut H: Thoughts on narcissism and narcisic rage. Psychoanal Study of child 27: , Ausubel DP: Negativism as a phase of ego development. Am J Ortrhopsychiatry 20: , Rosenberg M: Conceiving the self. New York, Basic Books, Demo DH, Savin-Williams RC: Early adolescent self-esteem as a function of social class: Rosenberg and pearlin revisited. Am J Sociology 88(4): , Erikson E: Identity and the life cycle. New York, International Universities Press, Erikson E: Identity youth and crisis. New York, WW Norton and Co, Fenichel O: Nevrozlarm psikoanalitik teorisi (Selçuk Tuncer çevirisi). Ege Üniversitesi Matbaas ı, Bornova, İzmir 34-35, Offer D, Howard K: An emprical analysis of the offer self image questionnaire for adolescents. Arch Gen Psychiatry 27: , Jindal CR, Pando SK: Anxiety and achievement: A roschach study of high-and-low-archieves. Indian Educational Review 17 (4): , Le Compte WA: Self-esteem and trait anxiety in Turkey a new bottle for some iare old wine. Bo ğaziçi Univ J 8:65-79, Westeway M, Skuy M: Self-esteem and the educational and vocational aspirations of adolescent girls in south Africa. South Africa Journal of Psychiatry, 4-14, Çuhadaroğlu ÇF: Gençlerde benlik sayg ısı ile ilgili bir araştırma. XXI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi (serbest bildiri). Çukurova Univ Tıp Fak Ekim s Cantez E: ön adolesans dönemindeki çocuklar ın kişilik kazanma ve okul başar ısında farkl ı kişilik özelliklerine sahip ebeveyn gruplarının etkisi. XXI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi (serbest bildiri). Çukurova Üniv T ıp Fak Ekim s

pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler

pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Mustafa ÖZKAN* ÖZET Bu çalışman ın amacı 1-5 y ıl önce anne velveya babas ını kaybetmi ş orta yaştaki erkeklerde ebeveyn ölümüne bağlı rezidüel

Detaylı

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Nezih ERADAMLAR **, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiFırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 383-394, ELAZIĞ-2006 ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde Mizah Tarzları ve Benlik Saygısı İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma The Relationship of Self Esteem and Humor

Detaylı

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği Türkay DEMIR*, Demet ERALP-DEM İR*, Erdoğan ÖZMEN*, Ömer UYSAL** ÖZET Bu çalışmada araştırmacıların ve klinisyenlerin giderek

Detaylı

Ergenlik ve Genç Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Depresyon ve Anksiyete İlişkisi

Ergenlik ve Genç Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Depresyon ve Anksiyete İlişkisi Original Papers / Araştırmalar DOI: 10.5455/jmood.20130507015148 Ergenlik ve Genç Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Depresyon ve Anksiyete İlişkisi Halil Özcan

Detaylı

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Menopoz, menstrüel siklus, seksüel psikofizyoloji, seksüel davran ış SUMMARY

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Menopoz, menstrüel siklus, seksüel psikofizyoloji, seksüel davran ış SUMMARY Sosyal Değişimin Cinsel Yaşam Üzerine Etkisi Gökhan DOĞAN *, Eflatun ADAM * ÖZET Sosyal ya şamdaki değişimin, insan ın daha ziyade cinsel ve baz ı biyolojik fonksiyonlar ı üzerine etkisi, 30-40 sene gibi

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) J Kartal TR 2011;22(3):151-160 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ayberk Asena TELLİ Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Atılgan ERÖZKAN * ÖZET Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu çalışma

Detaylı

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı

16-20 YAŞ GRUBU ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZININ İNCELENMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEKLEMİ

16-20 YAŞ GRUBU ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZININ İNCELENMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEKLEMİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL 16-20 YAŞ GRUBU ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZININ İNCELENMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEKLEMİ INVESTIGATION

Detaylı

pecya Ögrencilerde Alkol Kullan ım S ıklığı ve Sosyal Öğrenme ile ili şkisi* Hasan HERKEN, İshan ÖZKAN, Ali S. ÇİLLİ, Said BODUR ÖZET

pecya Ögrencilerde Alkol Kullan ım S ıklığı ve Sosyal Öğrenme ile ili şkisi* Hasan HERKEN, İshan ÖZKAN, Ali S. ÇİLLİ, Said BODUR ÖZET Ögrencilerde Alkol Kullan ım S ıklığı ve Sosyal Öğrenme ile ili şkisi* Hasan HERKEN, İshan ÖZKAN, Ali S. ÇİLLİ, Said BODUR ÖZET Gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olmak üzere dünya genelinde alkollü

Detaylı

International Journal of Family, Child and Education

International Journal of Family, Child and Education ACEDULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ International Journal of Family, Child and Education 7-7 YAŞ ARASI FARKLI GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ OLAN ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

FARKLI SOSYO-EKONOMİK DÜZEYDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

FARKLI SOSYO-EKONOMİK DÜZEYDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 175-183, ELAZIĞ-2004 FARKLI SOSYO-EKONOMİK DÜZEYDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BENLĠK SAYGISI ĠLE SOSYAL UYUM DÜZEYĠ ĠLĠġKĠSĠ 1

ĠLKÖĞRETĠM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BENLĠK SAYGISI ĠLE SOSYAL UYUM DÜZEYĠ ĠLĠġKĠSĠ 1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 1, p. 287-303, Summer 2012 ĠLKÖĞRETĠM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BENLĠK SAYGISI ĠLE SOSYAL UYUM

Detaylı

Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor?

Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor? 40 DERLEME / REVIEW Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor? How Do Irrational Beliefs Affect Test Anxiety During Adolescence? Nur ELÇİN BOYACIOĞLU, 1 Leyla KÜÇÜK 2 ÖZET Çocukluk

Detaylı

Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı istismarı sıklığı

Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı istismarı sıklığı 536 Dicle Tıp Dergisi / C. Zeren ve ark. Çocukluk çağı istismarı 2012; 39 (4): 536-541 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0196 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

ISSN : 1308-7312 osmani@omu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

ISSN : 1308-7312 osmani@omu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 2B0061 Eyyüp Nacar 1 Osman İmamoğlu1 2 M.Fatih Karahüseyinoğlu 3 Mahmut Açak 4 SPORTS SCIENCES Firat University

Detaylı

Üniversite Öğrencisi Seçmenlerin Benlik Saygısı ve Şüphe Durumları Yönünden Siyasal Reklamlara Yaklaşımı

Üniversite Öğrencisi Seçmenlerin Benlik Saygısı ve Şüphe Durumları Yönünden Siyasal Reklamlara Yaklaşımı 75 Üniversite Öğrencisi Seçmenlerin Benlik Saygısı ve Şüphe Durumları Yönünden Siyasal Reklamlara Yaklaşımı Erdem TATLI * Özet Bu çalışmada üniversitede öğrenim gören genç seçmenlerin benlik saygısı ve

Detaylı

A STUDY TO EVALUATE VALIDITY AND RELIABILITY OF CHILD PARENT RELATIONSHIP SCALE FOR FATHERS WHO HAVE CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD

A STUDY TO EVALUATE VALIDITY AND RELIABILITY OF CHILD PARENT RELATIONSHIP SCALE FOR FATHERS WHO HAVE CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD Halil UZUN 1, Gülen BARAN 2 ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ ÖLÇEĞİ NİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN BABALAR İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Özet Bu araştırma Pianta nın (1992) ebeveyn çocuk ilişkisini değerlendirmek

Detaylı

Okulöncesi Çocuklarında Gözlenen Davranış Problemleri ile Ailelerinin Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki**

Okulöncesi Çocuklarında Gözlenen Davranış Problemleri ile Ailelerinin Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki** Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1), 115-144, 2013 http://dergi.amasya.edu.tr Okulöncesi Çocuklarında Gözlenen Davranış Problemleri ile Ailelerinin Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki**

Detaylı

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı

İnfertilite: Umutsuzluk Perspektifinden Bir İnceleme

İnfertilite: Umutsuzluk Perspektifinden Bir İnceleme ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 9 İnfertilite: Umutsuzluk Perspektifinden Bir İnceleme Infertility: An Examination Hopelessness Perspective Gülseren KESKİN, 1 Aysun BABACAN GÜMÜŞ 2 ÖZ Amaç: İnfertilite

Detaylı

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı

International Journal of Family, Child and Education

International Journal of Family, Child and Education ACEDULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ International Journal of Family, Child and Education 7-7 YAŞ ARASI FARKLI GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ OLAN ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: January 2015 NWSA ID: 2015.10.3.1C0643 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: January 2015 NWSA ID: 2015.10.3.1C0643 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: January 2015 NWSA ID: 2015.10.3.1C0643 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy Deniz Beste Çevik

Detaylı

, PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNE BAŞVURAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİ

, PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNE BAŞVURAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİ , PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNE BAŞVURAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİ Yrd. Doç. Dr. M. Engin DENİZ Uzm. Selahattin AVŞAROĞLU Arş. Gör. Erdal HAMARTA S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı