SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU"

Transkript

1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kişilere, yap lacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli baz hususlarda genel amaçl bilgi vermek amac yla, tarihli Resmi Gazete de yay mlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye lişkin Yönetmeli e istinaden haz rlanm şt r. A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentenize ilişkin bilgiler poliçeniz üzerinde belirtilmektedir. 2. Teminatı veren Sigortacının; Ticari Unvanı : AvivaSA Emeklilik ve Adresi SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Hayat A.Ş. : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 12 Ümraniye İstanbul Tel No : Müşteri Memnuniyet Merkezi Faks No : (0216) Web Adresi : Ticaret Sicil Müd : İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ticaret Sicil No: B. TEMİNATLAR: Aşa daki teminatlar tarifede bulunan verilen ve verilmeyen tüm teminatlar içermekte olup, başvuru formunda seçilen ve poliçenin ön yüzünde belirtilen teminatlar geçerlidir. Aşa da s ralanan teminatlar n baz lar sigorta poliçenizde bulunmayabilir. Kapsam alt na al nan teminatlar, teminat tutarlar ve poliçe özel şartlar ile ilgili detayl bilgiler poliçeniz üzerinde ayr ca belirtilmiş olup bu özel şartlardaki hükümler uygulanacakt r. Vefat ve Tehlikeli Hastal klar Ek Teminat şsizlik Ek Teminat Kaza Sonucu Vefat Ek Teminat Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Ek Teminat Kaza Sonucu Tedavi Masraflar Ek Teminat Toplu Taş tta Kaza Sonucu Vefat Ek Teminat 1. Vefat Teminatı Sözleşmede gösterilen süre veya sözleşmede belirlenmiş şart ve haller içinde sigortal n n ölümünü ifade eder. Sözleşme süresi içinde ölüm: Sözleşmede gösterilen süre içinde sigortal ölürse sigortac tazminat Hayat Sigortalar Genel Şartlar çerçevesinde ilgili kişilere öder. 2. Kaza Sonucu Vefat şbu ek teminat n konusu, sigortac taraf ndan poliçe başlang ç tarihinden itibaren, poliçe süresi boyunca ani, harici ve sigortal n n iradesi d ş nda gerçekleşen bir kaza sonucu sigortal n n vefat etmesi riskine karş Ferdi Kaza Sigortas Genel Şartlar çerçevesinde, poliçe üzerinde yaz l Teminat Tutar kadar teminat verilmesidir. 3. Kaza Sonucu Daimi Maluliyet şbu ek teminat n konusu, sigorta süresi içinde ani, harici ve sigortal n n iradesi d ş nda gerçekleşen bir kaza sonucu sigortal n n derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde sebebiyet verdi i daimi maluliyet riskine karş Ferdi Kaza Sigortas Genel Şartlar çerçevesinde, poliçe üzerinde yaz l Teminat Tutar kadar teminat verilmesidir. şbu ek teminat için olay tarihi, yukar da tan mlanan maluliyete yol açan kaza tarihidir. Kaza sonucu daimi maluliyet ek teminat, t bbi tedavinin sona ermesini daimi maluliyetin kesin surette tespitini takiben ödenir. 4. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları şbu ek teminat n konusu, sigortac taraf ndan, Poliçe başlang ç tarihinden itibaren, poliçe süresi boyunca ani, harici ve sigortal n n iradesi d ş nda gerçekleşen bir kazan n sonucu, kaza gününden itibaren bir sene zarf nda oluşacak doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve di er tedavi masraflar na (nakil ücretleri hariç) karş Ferdi Kaza Sigortas Genel şartlar çerçevesinde, poliçe üzerinde yaz l Teminat Tutar kadar teminat verilmesidir. Sigortac, sözleşmede ş bu ek teminat için tespit olunan mebla a kadar, fatura ve doktor raporu ile belgelenmek şart yla poliçedeki limitler dahilinde öder. 5. Toplu Taşıtta Kaza Sonucu Vefat şbu ek teminat n konusu, sigorta, sigortal n n, yolcu taş mak üzere ticari ve lisansl olan havayolu, demiryolu, denizyolu taş tlar ile taksi veya otobüs gibi taş tlarda ücret ödeyerek ve yolcu s fat ile seyahat ederken, sertifikada

2 yaz l sigorta süresi içerisinde meydana gelen ani, harici ve sigortal n n iradesi d ş nda gerçekleşen bir kazan n yol açt etken ile, derhal veya kaza tarihinden itibaren bir y l içinde vefat etmesi halinde, poliçe üzerinde belirtilen Toplu Taş t Araçlar nda Kazaen Vefat Teminat, varsa Kaza Sonucu Vefat Teminat ile birlikte Hayat ve Ferdi Kaza Sigortas Genel ve Özel Şartlar çerçevesinde ödenir. 6. Tehlikeli Hastalıklar Ek Teminatı Bu teminat Kanser, Kalp Krizi, Kalp Kapak Cerrahisi, Aort Cerrahisi, Koroner Arter By- Pass Graft Cerrahisi, Organ Nakli, Böbrek Yetmezli i, Koma, nme, Körlük, Ciddi Yan klar, Multiple Skleroz, Kaza veya Hastal k Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet i sigorta kapsam na almaktad r Kanser Habis hücrelerin denetlenemeyen ço almas ve normal dokular tutarak yay lmas ile karakterize edilen habis tümörün varl d r. Kanser tan s n n histopatolojik raporla kan tlanmas gerekmektedir. Kanser terimi; lösemi (1), cilt lenfomas da dahil olmak üzere lenfoma, hodgkin hastal, habis kemik ili i hastal klar ve sarkomlar da kapsar. Aşa da belirtilenler kapsam d ş ndad r: In-situ (hücre düzeyinde) kanserler, displazi (hücre de işikli i) ve pre-malign (habisleşme öncesi) olarak tan mlanan bütün durumlar, TNM s n flamas na göre en az T2N0M0 evresine ilerlemiş olanlar haricindeki prostat kanseri, epidermisin (derinin en d ş tabakas ) ilerisine geçmiş malign melanom d ş ndaki deri kanserleri, Tiroid bezinin organ içinde s n rl kalan papiller kanseri, HIV enfeksiyonu ile birlikte görülen tüm habis hastal klar, (1) Binet evre A kronik lenfatik lösemi kapsam d ş d r Kalp Krizi Miyokard enfarktüsünün nihai tan m : Kalp kas n n kan dolaş m n n durmas sonucu ölümü. Bu durumun kan testlerinde kardiak enzim düzeylerinin (Troponin I, Troponin T veya CK-MB) tipik yükselmesi ve/veya düşmesi ile do rulanmas, enzimlerden en az birinin, üst referans limitinin 99. persantilin üzerinde olmas ve ayr ca aşa daki durumlardan biri ile birlikte bulunmas gerekir: Kalp krizi ile uyumlu akut kardiak bulgu ve belirtiler, ST yükselmesi veya depresyonu, T dalga negatifli i, patolojik Q dalgalar veya sol dal dalc k blo u gibi yeni oluşmuş EKG de işiklikleri Angina pectorisin de bulundu u ancak bu durumla s n rl kalmayan di er akut koroner sendromlar kapsam d ş d r Kalp Kapak Cerrahisi Bozukluklar sadece intra arteriyel (damar içi) kateter uygulamalar ile onar lamad ndan, bir veya daha fazla kalp kapa n n onar m ya da de iştirilmesi için aç k veya endoskopik kalp kapak cerrahisinin ilk kez yap lmas. Cerrahi, uzman kardiyolog hekimlerin tavsiyesi sonucunda yap lmal d r Aort Cerrahisi Hayati tehlikesi bulunan damar hastal klar nedeniyle, aort damar n n gö üs veya kar n boşlu unda bulunan bölümlerinin (abdominal aort veya torasik aort) önemli cerrahisi. Bu durum koarktasyon tamiri, aort anevrizmas veya y rt lmas için cerrahi grefti kapsar, ancak minimal invaziv stent greftleme kapsam d ş d r. Aortun dallar ile ilgili cerrahi işlemler teminat alt nda de ildir Koroner Arter By-Pass Graft Cerrahisi Bir veya daha fazla koroner arterin daralmas n veya t kanmas n by-pass graft ile düzeltmek için yap lan aç k kalp ameliyat. Anjiyoplasti gibi perkutan (deri yoluyla yap lan) girişimler ve di er intra arteriyel (damar içi), kateter kullan larak yap lan uygulamalar veya laser uygulamalar kapsam d ş d r Organ Nakli Al c olarak aşa daki insan organlar n n birinden nakil ameliyat geçirilmesi: Kalp, akci er, karaci er, böbrek veya pankreas. Aşa dakiler kapsam d ş d r: Di er organlar n, organ k s mlar n n, doku veya hücrelerin nakli Böbrek Yetmezli i Düzenli diyaliz gerektiren son evre kronik böbrek hastal (böbrek yetmezli i).

3 6.8. Koma En az doksan alt (96) saatlik bir süre, ekternal (d ştan gelen) uyar lara ve internal (iç) ihtiyaçlara yan t ve tepkinin olmad, hayat destek sistemlerinin kullan lmas ile devaml l n sa land bilinç kayb hali. Uzman nörolog taraf ndan do rulanm ş kal c nörolojik kay plar bulunmal d r. Alkol ve ilaç kötü kullan m na ba l oluşan koma kapsam d ş d r nme Aşa daki tüm durumlarla sonuçlanan, yetersiz kan dolaş m veya kanamaya ba l beyin dokusunun ölümü: nme ile uyumlu yeni nörolojik bulgular n ortaya ç kmas, Klinik incelemelerde saptanan, yeni objektif nörolojik kay plar n, inme tan s konmas n takiben en az altm ş (60) gün süreyle devam ediyor olmas, E er yap lm şsa, CT veya MR tetkiklerinde, klinik tan ile uyumlu yeni bulgular. Yukar daki tan m için, şunlar kapsam dahilinde de ildir: Geçici iskemik ataklar, Beyin dokusu ve kan damarlar nda travmatik hasar, Daha önceden var olan serebral bir lezyonda meydana gelecek ikincil kanama, Beyinde veya di er tetkiklerde görülen, klinik bulgu ve nörolojik belirtilerle aç kça ilişkilendirilemeyen bir anormallik Körlük Hastal k veya kaza sonucu, her iki gözde tam ve geri dönüşsüz görme kayb. Körlük, bir oftalmolojist (göz hastal klar hekimi) raporu ile do rulanmal d r. Körlü ün t bbi uygulamalarla düzeltilebilmesi mümkün olmamal d r Ciddi Yan klar Sigortal n n vücudunun yüzey alan n n en az %20 sini kaplayacak üçüncü derece yan klar. Üçüncü derece yan klar derinin tüm katmanlar n n tahrip olmas anlam na gelir Multiple Skleroz Multiple Skleroz (MS), nörolojik bulgu ve belirtilere neden olan, beyin ve/veya omurili in enflamatuar ve demiyelinizan bir hastal kt r. MS tan s, bir nöroloji uzman taraf ndan, Uluslararas Panel Kriterlerine (revize edilmiş McDonald Kriterleri 20052) göre tespit edilmelidir. Muhtemel MS ve MS yi düşündüren, ancak tan koydurucu olmayan izole nörolojik sendromlar kapsam d ş d r Kaza veya Hastal k Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Sigorta süresi içinde gerçekleşen ani, harici ve sigortal n n iradesi d ş nda gerçekleşen bir kazan n derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde sebebiyet verdi i veya sigorta süresi içinde bir hastal k sonucu oluşan tam ve daimi surette maluliyet. Bu teminat için olay tarihi, yukar da tan mlanan maluliyete yol açan kaza tarihi veya hastal k nedeniyle maluliyet tarihidir. Kaza sonucu tam ve daimi maluliyet tazminat, t bbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kesin surette tespitini takiben, Ferdi Kaza Sigortas Genel Şartlar nda yer alan %60 ve üstü oranlara karş l k gelen maluliyet hallerinde ödenir. Hastal k sonucu tam ve daimi maluliyet tazminat, t bbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kesin surette tespitini takiben, yürürlükteki Özürlülük Ölçütü, S n fland rmas ve Özürlülere Verilecek Sa l k Kurulu Raporlar Hakk nda Yönetmelik ekinde yer alan, Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kayb Oranlar Cetveli nde say lan %60 ve üstü oranlara karş l k gelen maluliyet hallerinde ödenir. 7. İstemdışı İşsizlik, Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İşgöremezlik ve Gündelik Hastane Teminatları: şbu ek teminatlar n konusu, sigorta süresi içinde sigortal n n çal şma statüsüne ba l olarak istemd ş işsiz kalma ya da kaza veya hastal k nedeniyle geçici işgöremezlik ya da hastanede yatma hallerinin gerçekleşmesi sonucu Borç Ödeme Sigortas Genel Şartlar çerçevesinde poliçe üzerinde belirtilen ve sözleşmeye istinaden yap lmas gereken ödemelerin azami Tazminat Tutar ve süresi ile s n rl olmak üzere teminat verilmesidir. şbu ek teminatlar için olay tarihi, yukar da tan mlanan haller çerçevesinde gelir getirici işini veya işlerini kendi iradesi d ş nda kaybetme ya da

4 kaza veya hastal k sonucu geçici işgöremezlik ve gündelik hastane hali nedeniyle geçici süre ile iş yapma yetene ini kaybetme tarihidir. Sigortal, 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu nun 4 (a) maddesine dahil olan hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren taraf ndan çal şt r lanlar (SSK l ) veya 5510 say l Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. maddesinin 1. f kras nda say lan Özel Emekli Sand kapsam nda olmal d r. Ayr ca sigortal n n stemd ş şsizlik teminat ndan yararlanabilmesi için ayn işverenle ayn işyerinde minimum alt ay (180 gün) aral ks z olarak çal şm ş olma ile Türkiye ş Kurumu ndan her ay işsizlik tazminat almaya hak kazanm ş olmas gerekmektedir. Sigortal n n, bir işyerinde çal ş rken herhangi bir kas t ve kusuru olmaks z n işini kaybetmesi halinde poliçede belirtilen limit ve şartlar dahilinde Bireysel Emeklilik Sözleşmesine ait ayl k katk pay tutar ödenir. Sigorta sözleşmesi yap l rken sigortal taraf ndan bilinen veya bilinmesi gereken nedenlere ba l işsizlik süresi için sigortac n n herhangi bir tazminat ödeme yükümlülü ü bulunmamaktad r. Geçici işgöremezlikten profesyonel meslek sahibi olarak çal şan herkes faydalanabilecektir. Sigortal, 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu nun 4 (a) maddesine dahil olan hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren taraf ndan çal şt r lanlar (SSK l ) veya 5510 say l Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. maddesinin 1. f kras nda say lan Özel Emekli Sand kapsam nda olanlar ile 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 4 (b) (1), 4 (b) (2), 4 (b) (3) ve 4 (b) (4) maddesine dahil olan Hizmet akdine ba l olmaks z n kendi ad na ve hesab na ba ms z çal şanlar (serbest meslek sahibi) veya 5510 say l kanunun 4 (c) (1) ve 4 (c) (2) maddesi kapsam nda Kamu idarelerinde çal şanlar statüsünde olanlar (Devlet memuru) Geçici şgöremezlik Teminat ndan yararlanabilir. Sigortal n n, geçici süre ile iş yapma yetene ini kaybetmesi durumunda, poliçede belirtilen limit ve şartlar dahilinde Bireysel Emeklilik Sözleşmesine ait ayl k katk pay tutar ödenir. Gündelik Hastane teminat ndan 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 4 (b) (1), 4 (b) (2), 4 (b) (3) ve 4 (b) (4) maddesine dahil olan Hizmet akdine ba l olmaks z n kendi ad na ve hesab na ba ms z çal şanlar (serbest meslek sahibi) veya 5510 say l kanunun madde 4 (c) (1) ve 4 (c) (2) maddesi kapsam nda kamu idarelerinde çal şanlar statüsünde olanlar (Devlet memuru) ile SSK l ve Özel Emekli Sand kapsam nda olmayan kişiler (ev han m, ö renci vb) yararlanabilecektir. Sigortal n n hastaneye yatmas durumunda, poliçede belirtilen limit ve şartlar dahilinde Bireysel Emeklilik Sözleşmesine ait ayl k katk pay tutar ödenir. Gündelik Hastane Tazminatı ; Kaza veya hastalık sonucu 7 günden daha uzun süren yatarak hastane tedavilerinde tazminat ödemesini kapsayan bir teminattır. Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatı ndan SSK lı, Bağkur lu veya devlet memuru (SGK) statüsü dışındaki hak sahipleri yararlanabilmektedir say l kanun ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu kapsam na girip de memur ve sözleşmeli statüsünde bulunma hali ile bu kanunlar kapsam na göre bir hizmet akdine dayanmaks z n çal ş lma, önerilen görevin kabul edilmemesi, hamilelik veya eş r zas n n bulunmay ş, askerlik gibi nedenlerle işten ayr lma durumu, sigorta başlang c nda işsiz kal naca n n bilinmesi, mevsimsel ve çal şmaya ara verilmesinin do al oldu u bir işte çal ş lmas, işsizli in çal ş lan projelerin bitimi veya ihale al namamas nedeni ile meydana gelmesi, isteyerek işsiz kal nmas, istifa, emeklilik, sigortal n n kendisi, h s m ve akrabalar n n işveren tüzel kişi, ortak veya yönetici olmalar, işsizli in, sigorta başlang ç tarihinden önce duyurulmuş, şirket sat ş veya birleşme kaynakl olmas, sigorta kapsam d ş ndad r. şsizlik tazminat sonras nda resmi veya gayri resmi ücret alarak çal şmas n n tespit edilmesi halinde tazminat ödenmez.

5 C. VERGİ UYGULAMASI: 1. Hayat sigortas için ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir. Bu konuda sigortac n za dan ş n z. D. GENEL BİLGİLER: Sigortac n n 6102 say l Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde sigorta poliçesinden cayma hakk bulunmaktad r. Sigorta ettiren buna ba l olarak bu bilgilendirme formunu teslim almas ndan itibaren onbeş gün içinde poliçeden cayabilir. 1. Sigortac n n ödeyece i tazminat, sözleşmenin kurulmas s ras nda, ilke olarak, herhangi bir s n rland r lmaya tabi olmaks z n taraflarca serbestçe belirlenir. 2. Birden fazla sigortac ya ayn veya de işik bedeller üzerinden sigorta yapt r labilir. Bu durumda her bir sigortac n n tazminat ödeme borcu birbirinden ba ms zd r. 3. Sözleşme süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortac n n da kabulu halinde sigorta bedeli art r labilir. 4. Sigorta sözleşmesinin yap lmas na ilişkin teklif, sigorta şirketine ulaşt andan itibaren 30 gün içinde reddedilmemişse sözleşme kurulmuş olur. Teklifin verilmesi s ras nda al nan para, sözleşme kurulmuşsa ilk prim olarak kabul edilir ya da ilk prime mahsup edilir. Teklif reddedilmişse ödenen para iade edilir. 5. Sigorta priminin tamam n n veya taksitle yap lan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. lk prim ödenmeden rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortac n n sorumlulu u başlamaz. 6. leride do abilecek birtak m ihtilaflar önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin ve taksitle) ödeme belgesi almay unutmay n z. 7. Sözleşme kurulmadan önce, başvuru formunda yer alan sorulara do ru cevap verilmesi gereklidir. Bu yükümlülü ün ihlali halinde sigortac n n sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleşmeye devam etme haklar sakl d r. Bu nedenle sözleşmenin her aşamas nda sigortac ya eksik veya yanl ş bilgi vermekten kaç n n z. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminat eksik alma veya alamama halleri ortaya ç kabilir. 8. Tehlikeli Hastal klar teminat n n başlama tarihi (kaza sonucu meydana gelebilecek koma, körlük, ciddi yan klar hariç) poliçenin başlang ç tarihinden itibaren 90 gün sonrad r. şbu teminat n y ll k olarak ayn şartlarla ara verilmeksizin yeniden akdedilmesi halinde ise 90 günlük süre aranmadan teminat başlar. 9. Teminat tutar koroner arter hastal sonucu yap lan ameliyatta ve organ nakli ameliyat nda, ameliyat tarihinden sonraki 28 günün bitiminde, teminat alt na al nan di er hastal klar n ise kesin teşhis tarihinden itibaren geçecek 28 günlük sürenin bitiminde sigortal halen hayatta ise ödenir. E er sigortal 28 günlük süre içinde vefat ederse tehlikeli hastal k tazminat ödenmez. 10. Sigorta başlang ç tarihinden itibaren 30 gün içinde al nan iptal taleplerinde ödenmiş olan tüm prim iade edilir. Sigorta başlang ç tarihinden itibaren 30 gün sonras iptallerde gün esasl iptal yap l r. 11. Yaş aral olan tüm gerçek kişiler sigorta teminat kapsam na al nabilir. Sigortadan faydalanma üst yaş limiti 65 tir. 12. şbu police, sigorta ettirenin aksi bildirimi olmad sürece y ldönümünde otomatik yenilenecektir. Ancak sigortalıya, tehlikeli hastalıklar tazminatı ödenmişse bu teminat sona erer. 13. Sigorta hakk nda daha ayr nt l bilgi için, Hayat Sigortas Genel Şartlar n, Borç Ödeme Sigortas Genel Şartlar ve Hayat Sigortalar Yönetmeli ini dikkatlice okuyunuz. E. ÖDEMENİN YAPILMASI 1. Sigortadan faydalanan kimse sigortal y öldürür veya öldürülmesine suç ortakl ederse sigorta tazminat n alamaz, ancak sigorta tazminat sigortal n n mirasç lar na ödenir. 2. Sigortal n n istemd ş işsiz kalmas, kaza veya hastal k sonucu geçici işgöremez olmas ve kaza veya hastal k sonucu hastaneye yatmas hallerinde azami tazminat süresi ve azami tazminat tutar ile s n rl olmak kayd yla, sigortal ya bu hallerinin devam etti i her bir ay için ayl k tazminat tutar kadar ödeme yap l r. Bir aydan eksik süreler için, her bir gün baş na ayl k tazminat tutar n n 1/30 una eşit bir tutar hesap edilir ve ödenir.

6 3. stemd ş şsizlik, kaza veya hastal k sonucu geçici işgöremezlik ve gündelik hastane teminatlar ile ilgili rizikonun gerçekleşmesi durumunda yap lacak ayl k tazminat tutarlar poliçe üzerinde belirtilir. Ayl k tazminat ödemelerinin süresi sigortal n n teminattan yararlanma durumunun devam etti i süredir. Bu süre müteakip en fazla alt ay ve sigortal l k süresi içinde toplam ayl k ödeme say s 12 adet ile s n rland r lm şt r. 4. Rizikonun gerçekleşti ini ö renince durumu gecikmeksizin, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonlar yer alan sigortac ya başvuruda bulununuz. 5. ki işsizlik süresi aras nda alt ay (180 gün) ayn işyerinde ayn işverenle aral ks z olarak çal şm ş olma şart yerine getirilmiş ise, takip eden işsizlik durumunda bekleme süresi uygulanmaz. KAZAEN VEFAT VEYA TOPLU TAŞIT ARAÇLARINDA KAZAEN VEFAT HALİNDE İSTENECEK BELGELER Teminat n ödenebilmesi için; Vefat sebebini bildirir Mernis Ölüm Tutana ve Defin Ruhsat, Kaza Raporu veya Olay Tespit Tutana, Lehdar tayin edilmiş ise lehdar(lar) n Nüfus Cüzdan Örne i (Muhtar dan tasdikli), Lehdar tayin edilmemiş ise Veraset lam ve hak sahiplerinin Vukuatl Nüfus Kay t Örne i Vergi dairesinden al nacak Veraset ve ntikal Vergisi ile ilgili yaz, DAİMİ MALULİYET HALİNDE İSTENECEK BELGELER Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgeler; Maluliyet durumuna göre fonksiyon kayb durumunun ve oran n n belirtildi i tam teşekküllü Üniversite Hastanesi veya Devlet Hastanesi nden al nacak Sa l k Kurulu Maluliyet Raporu, olay bir kaza sonucu gerçekleşmiş ise Resmi Kaza Tespit Tutana asl ve onayl örne i, ayr nt l doktor raporu, tetkik sonuçlar, yap ld ise ameliyat raporu ve hastane kay tlar n n as l ya da onayl örnekleri, kimlik fotokopisi, gerekli oldu u takdirde sigortac taraf ndan istenecek ek belgeler. KAZA SONUCU TEDAVİ HALİNDE İSTENECEK BELGELER Resmi kaza tespit tutana asl veya yetkili kurum taraf ndan tasdikli nüshas, Kaza tespit tutana n n olmad kazalarda, kaza tarihini ve oluş şeklini anlatan detayl beyan, Dökümlü hastane faturas asl, ilaç kupürleri, reçeteler, Doktor raporu. Maluliyet veya kaza sonucu tedavi masraflar tazminat ödemesi sigortal n n bildirece i hesap numaras na yap l r. Bir kaza; vefat ve daimi maluliyet tazminat na ayn anda hak kazand rmaz. Ancak daimi maluliyet tazminat alm ş bulunan sigortal, kaza tarihinden itibaren bir sene zarf nda ve bu kaza neticesinde vefat etti i takdirde hak sahiplerine, sigortal ya ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminat ile vefat tazminat aras ndaki fark ödenir. Tedavi masraflar tazminat, vefat veya daimi maluliyet tazminat ndan indirilmez. Tedavi masraflar teminat hiçbir şart alt nda, geçmişten gelen maluliyet, hastal k ve rahats zl a ilişkin tedavi vb giderleri kapsam içine almamaktad r. 6. Geçici şgöremezlik ve Gündelik Hastane teminatlar na ikinci kez hak kazan labilmesi için aşa da belirtilmiş olan hak ediş sürelerinin tamamlanm ş olmas gerekmektedir: kinci kez hasar talebinde bulunulan olay, hasar ödenen bir önceki olaydan farkl bir sebebe ba l ise en son ödenen tazminat tarihi itibariyle 1 ayl k (30 gün) dönemin geçmesi gerekir. kinci kez hasar talebinde bulunulan olay, hasar ödenen bir önceki olay ile ayn sebebe ba l ise en son ödenen tazminat tarihi itibariyle alt ayl k (180 gün) dönemin geçmesi gerekir. 7. ki geçici işgöremezlik dönemi aras nda geçici işgöremezli in niteli ine ba l olarak bir ay (30 gün) veya alt ay n (180 gün) geçmesi yönünde şart yerine getirilmiş ise, takip eden geçici işgöremezlik dönemi için bekleme süresi uygulanmaz.

7 8. ki gündelik hastane dönemi aras nda gündelik hastane halinin niteli ine ba l olarak bir ay (30 gün) veya alt ay n (180 gün) geçmesi yönünde şart yerine getirilmiş ise, takip eden gündelik hastane dönemi için bekleme süresi uygulanmaz. 9. lgili teminatlara göre istenecek olan belgeler aşa da yer almakta olup, gerekli olan belgeler riskin gerçekleşti i andan itibaren bu doküman n Ödemenin Yap lmas bölümünde bildirilen bekleme süresinin dolmas itibariyle sigortac ya teslim edilmelidir. İSTEMDIŞI İŞSİZLİK Sigortal taraf ndan durumu ve talebi anlatan imzalanm ş başvuru mektubu, işten ç karma yaz s, Nüfus Cüzdan fotokopisi, Çal şma Belgesi (ayr ld firmadan çal şt süreyi de gösteren belge), şsizlik Kurumuna kay t olundu una dair belge, ilgili kurum (SGK) taraf ndan verilen tazminat ihbar, her bir ayl k ödeme öncesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu taraf ndan işsizlik tazminat n n ödeme belgesi, eski işverenin imza sirküsü ve bordro, gerekli oldu u takdirde sigortac taraf ndan istenecek ek belgeler... KAZA VEYA HASTALIK SONUCU GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK Sigortal taraf ndan durumu ve talebi anlatan imzalanm ş başvuru mektubu, ba l oldu u kurumdan temin edilen çal şma belgesi, ba l oldu u odadan Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi, Resmi Kaza Tespit Tutana (Polis Raporu, Mahkeme Raporu), çal şamama süresini gösteren t bbi rapor (devlet hastanesinden), Sosyal Güvenlik Kuruluşlar taraf ndan verilen sosyal güvenlik tazminatlar n n belgeleri, her bir ayl k ödeme öncesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu taraf ndan geçici işgöremezlik sigorta bedeli ödemesinin belgesi, gerekli oldu u takdirde sigortac taraf ndan istenecek ek belgeler... KAZA VEYA HASTALIK SONUCU GÜNDELİK HASTANE Sigortal taraf ndan durumu ve talebi anlatan imzalanm ş başvuru mektubu, Sa l k Bakanl taraf ndan onayl tam teşekküllü bir hastaneden temin edilecek sa l k kurulu raporu, kazan n gerekçeleri (Polis Raporu, Mahkeme Raporu), hastaneye yat r ld na ilişkin belge, her bir ayl k ödeme öncesinde hastaneye yat r ld n n tevsikini gösteren belge, gerekli oldu u takdirde sigortac taraf ndan istenecek ek belgeler Sigortal n n yenilemeler daâhil poliçenin başlang c ndan itibaren üç y ldan önce intihar veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, sigortal n n akli melekelerindeki bir rahats zl k sebebiyle gerçekleşmemişse sigortac sigorta bedelini ödemekle yükümlü de ildir. 11. Sözleşmede birden fazla lehtar (sigortadan faydalanan) tayini mümkündür. Lehtarlar n her biri için ayr ayr hisse belirlenmemişse, hepsi eşit oranda pay sahibidir. Mirasç d ş ndaki kimseler de lehtar olarak gösterilebilir. 12. şsizlik tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin haz rlanmas n mütakip sigortac n zdan isteyiniz. 13. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme borcu sigortac ya aittir. 14. Tedavi masraşar teminat hiçbir şart alt nda, geçmişten gelen maluliyet, hastal k ve rahats zl a ilişkin tedavi vb giderleri kapsam içine almamaktad r. F. İSTİSNALAR: Vefat teminat ile ilgili istisnalar Hayat Sigortas Genel şartlar na tabidir. Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Tedavi Masraflar, Kaza Sonucu Daimi Maluliyet, Toplu Taş tta Kaza Sonucu Vefat teminatlar ile ilgili istisnalar Ferdi Kaza Sigortas Genel şartlar na tabidir. Kaza Sonucu Tedavi Masraflar Ek Teminat n n Kapsamad Durumlar: Sigorta kapsam na giren bir kaza sonucu oluşmayan tüm giderler, Resmen ilan edilmiş olan salg n hastal klar ve karantina, Kanuni bir aş lama (tüp bebek), k s rl k tedavisi, iktidars zl k, k s rl kla ilgili tüm tetkik ve giderler ile do um teminat kapsam d ş ndaki tüm aile planlama yöntemi giderleri, AIDS ve AIDS e ba l hastal klar n tedavileri, zührevi hastal k tedavileri,

8 Her türlü estetik ameliyatlar, refraksiyon kusurlar na yönelik müdahaleler, yüzeysel bacak varisi tedavisi, estetik amaçl aş ve enjeksiyonlar, kapl ca kürleri, çamur banyolar, şifa kürleri, diyet, jimnastik salonlar, zay flama merkezleri vb konularla ilgili giderler, Alkol, kolonya, her türlü sabun, şampuan, saç solüsyonu, diş macunu, termometre, buz kesesi, s cak su torbas, tatland r c, gözlük cam ve çerçevesi, lens ve lensle ilgili giderler, işitme cihaz, tekerlekli iskemle vb yard mc t bbi malzeme giderleri, Poliçe öncesi var olan maluliyet veya hastal n gerektirdi i ameliyat, tedavisi mümkün olmayan veya periyodik olarak devaml l k gösteren hastal klar, do uştan gelen hastal k veya sakatl klar, alerji tedavisi (immünoterapi), akupunktur, Ruh ve sinir hastal klar, psikoterapi, psikiyatrist ve psikolog giderleri ile dan şmanl k hizmeti, geriatrik tedavi, Sanatoryum, prevaryontum, huzurevi vb uzun süreli bak m sa layan kuruluşlardaki hizmet ve tedavi giderleri, özel hemşire, sa l k kuruluşlar ndaki telefon giderleri, tedavi için gerekli olmayan malzeme vb idari giderler, Check-up giderleri, Diş implantasyonu, ortodonti ve ortodontiye ba l tedaviler, k ymetli madenlerden yap lan kaplamalar ile her türlü diş tedavisi (kaza sonucunda tabii veya suni sabit dişlerin hasar görmesi durumunda protez masraflar tedavi masraflar müemmen mebla n n [poliçe teminat n n] %10 una kadar ödenebilir) F t k, hemoroit, fissur-fistül, safra kesesi, apandisit, guatr, plenoidal sinüs, herni diskal, myom, polip, yumurtal k kisti, bartolin kisti, varikosel, böbrek taş, bademcik, geniz eti, kula a küpe tak lmas, deviasyon, sinüzit, katarakt, dekolman, menisküs, kronik ç k klar, poliçe süresi içinde gerçekleşen kaza sonucu hariç her türlü organ nakli ameliyat ile ilgili giderler, Her türlü havadan hasta taş ma giderleri, Sigortal n n tazminat talebinde bulunurken yapt ulaş m ve sigortac taraf ndan istenilen belgelerin haz rlanmas vb giderler, Bilimselli i kan tlanmam ş tedaviler ile ilgili tüm giderler, Her türlü protez tamirleri, ortopedik tabanl k vb t bbi malzemeler, organ naklinde vericinin ve organ n ücreti, Başka bir kuruluş veya üçüncü kişiler taraf ndan karş lanan (SSK, özel sigorta şirketi, iş veren vb) tedavi masraflar, Yurtd ş ndaki tedavi masrafları için Genel Şartlarda belirtilen durumlara ilave olarak aşa daki hallerde tazminat ödenmez: 1. Sigorta teminat kapsam içinde belirtilmeyen tüm hastal klar ve durumlar, 2. Poliçe başlang ç tarihinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde ortaya ç kan tehlikeli hastal klar, 3. Sigortal n n hak etme süresi içerisinde vefat etmesi, 4. Konjenital (do uştan gelen) kal tsal hastal klar ve/veya yap bozukluklar, 5. Poliçe başlang ç tarihinden önce var olan herhangi bir hastal k, yaralanma/ zedelenme, t bbi durum veya semptomlar (belirti veya şikâyetler) ile ilgili olarak e er; a) Tan, tahmin edilebilirdi veya, b) Tan konulabilmesi için gerekli t bbi araşt rmalar yap ld veya, c) Tan konuldu veya, d) Tedavi önerildi ve uyguland veya, e) Yukar daki maddelerde tan mlanan durumlar gerçekleşmemiş bile olsa, sigorta ettiren veya sigortal taraf ndan bu konular n varl biliniyordu ise, önceden var olan durumlar tan m na girer. Önceden var olan durumlar tan m na giren durumlar ile bunlar n sonuçlar ve şirket taraf ndan yap lan risk de erlendirmesi sonucunda poliçe üzerinde teminat kapsam d ş nda oldu u (sigorta ettirenin onay ile) yaz l olarak bildirilen koşullar, 6. AIDS ve komplikasyonlar, 7. Alkol, ilaç ve di er keyif verici, uyar c veya uyuşturucu maddelerin suistimal veya ba ml l ile ilgili durumlar, 8. ntihar veya intihara teşebbüsün sonuçlar, 9. Lisansl olarak bir spor faaliyetinin yap lmas ndan kaynaklanan bütün durumlar ile motosiklet kullanma, da c l k, da a t rmanma, ma aralara inme, solunum cihaz yla dalma, yolcu s fat d ş nda uçakla

9 yap lan uçuşlar, helikopter-planör-balondelta kanatla uçma, paraşüt açmadan dalma (Skydiving), paraşütçülük, patinaj,hokey, cirit oyunu, manial binicilik, polo, rugbi, halter, güreş, boks ve bunlarla s n rl olmayan di er faaliyetler, 10. Nükleer rizikolar veya nükleer biyolojik ve kimyasal silah kullan m veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin aç a ç kmas na neden olacak her türlü sald r, sabotaj ve bunlar n sonuçlar, teminat kapsam d ş ndad r. Tehlikeli hastal klar teminat aşa daki hallerde sona erer: Poliçede belirtilen sigorta süresinin bitti i gün (Türkiye saati ile ö len saat 12:00) ay ve y l. Sigorta ettiren, riziko gerçekleşmeden önce sözleşmeyi feshetti i takdirde, sigortac fesih tarihi itibariyle gün esas na göre prim iadesini yapacakt r. Sigorta Ettirenin/Sigortal n n sigorta giriş formu ve bunu tamamlay c belgelerde kendisine sorulan ve rizikonun takdirine etkili olacak sorularla ilgili olarak kasden gerçe e ayk r veya eksik beyanda bulundu unun tespit edilmesi halinde riziko gerçekleşmiş olsa bile sigortac sözleşmeden cayabilir. Bu durumda sigorta teminat sona erer, kalan sigorta müddeti için prim iadesi yap lmaz ve riziko gerçekleşmiş olsa bile sigortal ya tazminat ödenmez. Tehlikeli hastal k riskinin gerçekleşmesi halinde, riziko priminin ödenmemiş bulunan k sm tazminattan düşülür. Sigortal n n tehlikeli hastal k riski gerçekleşmeden önce vefat etmesi halinde, teminat otomatikman sona erer ve kalan sigorta müddeti için prim iadesi yap lmaz. Sigortal n n, poliçe başlang ç tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde vefat etmesi halinde tehlikeli hastal klar teminat, tazminat ödenmeksizin sona erer ve kalan sigorta müddeti için prim iadesi yap lmaz. Sigortal n n, tehlikeli hastal klardan herhangi birinin teşhis veya ameliyat tarihini takip eden 28 gün içinde vefat etmesi halinde, tehlikeli hastal k tazminat ödenmeksizin teminat sona erer ve kalan sigorta müddeti için prim iadesi yap lmaz. Tehlikeli hastal klar ek teminat için, başvuru formunda beyan edilen ikamet etti i ülke d ş nda müteakip (13) haftadan fazla kal nmas durumunda herhangi bir ayda ortaya ç kacak hasarlar kapsam d ş ndad r. Sigortal ya, tehlikeli hastal klar tazminat ödenmişse bu teminat sona erer. stemd ş işsizlik teminat için Genel şartlarda belirtilen durumlara ilave olarak aşa daki hallerde tazminat ödenmez: Sigorta sözleşmesi yap l rken sigortal taraf ndan bilinen veya bilinen gereken nedenlere ba l işsizlik süresi, Muafiyet süresi içinde gerçekleşen işsizlik, Sigortal n n iş sözleşmesinin işveren taraf ndan ilgili mevzuata göre hakl nedenlerle feshedilmesi, Sigortal n n işverenle anlaşarak işten ayr lmas, Sigortal n n ilgili mevzuata göre hakl say lan bir neden olmaks z n istifa ederek işten ayr lmas, şin gere i olarak çal şmaya dönemsel veya mevsimsel ara verilen haller dolay s yla geçirilen işsizlik süresi, Grev veya lokavt dolay s yla geçirilen işsizlik süresi, Sigortal n n kendi niteliklerine uygun bir işi makul şartlara uygun olarak arad n belgeleyemedi i işsizlik süresi, Bekleme süresini geçmeyen işsizlik halleri, şsizlik halinin yurtd ş nda gerçekleşmiş olmas. Geçici işgöremezlik teminat için Genel şartlarda belirtilen durumlara ilave olarak aşa daki hallerde tazminat ödenmez: Sigorta sözleşmesinin yap lmas esnas nda mevcut bulunan bir özürden veya kronik veya yinelemeli bir hastal ktan veya teminat için yap lan başvuru tarihinde sigortal taraf ndan bilinen veya teminat n başlamas ndan önceki 12 ayl k süre zarf nda maruz kal nan herhangi bir nedenden kaynaklanan geçici işgöremezlik, Kaza hali hariç olmak üzere, muafiyet süresi içinde gerçekleşen geçici işgöremezlik, Amatör olarak yap lsa bile tehlikeli sporlar (da c l k, havac l k, su alt sporlar, ralli, motokros vb faaliyetler) ve bunlara ilişkin spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yar şlar yap lmas s ras nda meydana gelen geçici işgöremezlikler, Her türlü do al afetler ile salg n hastal klar ve pandemik hastal klardan kaynaklanan işsizlik ya da geçici işgöremezlik,

10 ste e ba l cerrahi müdahaleler sonucunda gerçekleşen geçici işgöremezlik, Do um ve hamileli in normal sürecinden kaynaklanan geçici işgöremezlik, Hamileli i sonland rmak amac yla iste e ba l olarak yap lan müdahaleler ve bunlar n neticesinden kaynaklanan geçici işgöremezlik, Psikiyatrik hastal klar veya ak l hastal ndan kaynaklanan geçici işgöremezlik, Bekleme süresini geçmeyen geçici işgöremezlik. Gündelik hastane teminat için Genel şartlarda belirtilen durumlara ilave olarak aşa daki hallerde tazminat ödenmez: Sigortal n n başlang ç tarihinde sahip oldu u (kaza veya hastal k sonucu, kötüleşme veya tekerrürü) ya da sigortal kişinin başlang ç tarihi öncesinde kay tl bir pratisyen hekim taraf ndan görüş, tedavi veya tavsiye ald durumlar, ntihar veya intihar girişimi, Sigortal n n akl baş nda ya da de il iken kasti olarak kendini fiziksel olarak yaralamas gibi istençli eylemleri, Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan kabul edilen şekliyle Edinsel Ba ş kl k Yetmezlik Belirtisi (AIDS) veya Ba ş kl k Sisteminin Çökmesine Neden Olan Virüs (HIV) ile dolayl ya da do rudan ba lant l herhangi bir durum, T bbi tavsiye veya gözetim alt ndakiler hariç alkol veya uyuşturucu kullan m, Normal hamilelik, do um veya düşük, Ayaklanma, terörizm, isyan veya ihtilal, savaş (ilan edilsin ya da edilmesin) veya savaş kaynakl olaylar, Nükleer yak t kaynakl ya da nükleer yak t n yanmas yla ortaya ç kan nükleer at klardan radyoaktif kirlenme veya iyonize radyasyon, Patlay c nükleer ayg t n veya nükleer k sm n n radyoaktivite, zehir, patlay c veya di er tehlikeli özellikleri, Bel a r s veya ba lant l durumlar, Stres, endişe, depresyon, akli veya sinirsel bozukluk ya da psikonörotik kaynakl herhangi bir durum ve bunlar n sonuçlar, ste e ba l cerrahi prosedür veya estetik cerrahi, Lisanss z pratisyen hekim taraf ndan yap lan medikal müdahaleler. Sigortal çal şan, işveren ile iş sözleşmesini karş l kl anlaşma (ikale) yoluyla veya ikale sözleşmesi ile çal şma durumunun sonlanmas durumlar nda tazminat ödenmez. G. DİĞER BİLGİLER: 1. Sigortacı tahkim sistemine üyedir. 2. Ödünç Para Verme Durumunda Uygulanacak Faiz Oranı: Sözleşmeniz ödünç para vermeye konu teşkil etmemektedir. 3. Uygulanıyorsa Kâr Payı Oranı: Sözleşmeniz kâr pay na konu teşkil etmemektedir. H. ŞİKÂYET VE BİLGİ TALEPLERİ: Sigortaya ilişkin bilgi talepleri ve şikâyetler için aşa da yaz l adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortac, başvurunun kendisine ulaşmas ndan itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevapland rmak zorundad r. Ticari Unvanı : AvivaSA Emeklilik ve Adresi Hayat A.Ş. : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 12 Ümraniye İstanbul Tel No : Müşteri Memnuniyet Merkezi Faks No : (0216) Web Adresi : Ticaret Sicil Müd : İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ticaret Sicil No : AVIVASA EMEKL L K ve HAYAT A.Ş.

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU

YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen kiflilere, yap lacak sözleflmeye iliflkin hususlarda genel bilgi

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S

ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S Gözalt nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karş Hukuki Yard m Bürosu ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S Gözalt nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karş Hukuki Yard

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı