SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU"

Transkript

1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kişilere, yap lacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli baz hususlarda genel amaçl bilgi vermek amac yla, tarihli Resmi Gazete de yay mlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye lişkin Yönetmeli e istinaden haz rlanm şt r. A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentenize ilişkin bilgiler poliçeniz üzerinde belirtilmektedir. 2. Teminatı veren Sigortacının; Ticari Unvanı : AvivaSA Emeklilik ve Adresi SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Hayat A.Ş. : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 12 Ümraniye İstanbul Tel No : Müşteri Memnuniyet Merkezi Faks No : (0216) Web Adresi : Ticaret Sicil Müd : İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ticaret Sicil No: B. TEMİNATLAR: Aşa daki teminatlar tarifede bulunan verilen ve verilmeyen tüm teminatlar içermekte olup, başvuru formunda seçilen ve poliçenin ön yüzünde belirtilen teminatlar geçerlidir. Aşa da s ralanan teminatlar n baz lar sigorta poliçenizde bulunmayabilir. Kapsam alt na al nan teminatlar, teminat tutarlar ve poliçe özel şartlar ile ilgili detayl bilgiler poliçeniz üzerinde ayr ca belirtilmiş olup bu özel şartlardaki hükümler uygulanacakt r. Vefat ve Tehlikeli Hastal klar Ek Teminat şsizlik Ek Teminat Kaza Sonucu Vefat Ek Teminat Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Ek Teminat Kaza Sonucu Tedavi Masraflar Ek Teminat Toplu Taş tta Kaza Sonucu Vefat Ek Teminat 1. Vefat Teminatı Sözleşmede gösterilen süre veya sözleşmede belirlenmiş şart ve haller içinde sigortal n n ölümünü ifade eder. Sözleşme süresi içinde ölüm: Sözleşmede gösterilen süre içinde sigortal ölürse sigortac tazminat Hayat Sigortalar Genel Şartlar çerçevesinde ilgili kişilere öder. 2. Kaza Sonucu Vefat şbu ek teminat n konusu, sigortac taraf ndan poliçe başlang ç tarihinden itibaren, poliçe süresi boyunca ani, harici ve sigortal n n iradesi d ş nda gerçekleşen bir kaza sonucu sigortal n n vefat etmesi riskine karş Ferdi Kaza Sigortas Genel Şartlar çerçevesinde, poliçe üzerinde yaz l Teminat Tutar kadar teminat verilmesidir. 3. Kaza Sonucu Daimi Maluliyet şbu ek teminat n konusu, sigorta süresi içinde ani, harici ve sigortal n n iradesi d ş nda gerçekleşen bir kaza sonucu sigortal n n derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde sebebiyet verdi i daimi maluliyet riskine karş Ferdi Kaza Sigortas Genel Şartlar çerçevesinde, poliçe üzerinde yaz l Teminat Tutar kadar teminat verilmesidir. şbu ek teminat için olay tarihi, yukar da tan mlanan maluliyete yol açan kaza tarihidir. Kaza sonucu daimi maluliyet ek teminat, t bbi tedavinin sona ermesini daimi maluliyetin kesin surette tespitini takiben ödenir. 4. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları şbu ek teminat n konusu, sigortac taraf ndan, Poliçe başlang ç tarihinden itibaren, poliçe süresi boyunca ani, harici ve sigortal n n iradesi d ş nda gerçekleşen bir kazan n sonucu, kaza gününden itibaren bir sene zarf nda oluşacak doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve di er tedavi masraflar na (nakil ücretleri hariç) karş Ferdi Kaza Sigortas Genel şartlar çerçevesinde, poliçe üzerinde yaz l Teminat Tutar kadar teminat verilmesidir. Sigortac, sözleşmede ş bu ek teminat için tespit olunan mebla a kadar, fatura ve doktor raporu ile belgelenmek şart yla poliçedeki limitler dahilinde öder. 5. Toplu Taşıtta Kaza Sonucu Vefat şbu ek teminat n konusu, sigorta, sigortal n n, yolcu taş mak üzere ticari ve lisansl olan havayolu, demiryolu, denizyolu taş tlar ile taksi veya otobüs gibi taş tlarda ücret ödeyerek ve yolcu s fat ile seyahat ederken, sertifikada

2 yaz l sigorta süresi içerisinde meydana gelen ani, harici ve sigortal n n iradesi d ş nda gerçekleşen bir kazan n yol açt etken ile, derhal veya kaza tarihinden itibaren bir y l içinde vefat etmesi halinde, poliçe üzerinde belirtilen Toplu Taş t Araçlar nda Kazaen Vefat Teminat, varsa Kaza Sonucu Vefat Teminat ile birlikte Hayat ve Ferdi Kaza Sigortas Genel ve Özel Şartlar çerçevesinde ödenir. 6. Tehlikeli Hastalıklar Ek Teminatı Bu teminat Kanser, Kalp Krizi, Kalp Kapak Cerrahisi, Aort Cerrahisi, Koroner Arter By- Pass Graft Cerrahisi, Organ Nakli, Böbrek Yetmezli i, Koma, nme, Körlük, Ciddi Yan klar, Multiple Skleroz, Kaza veya Hastal k Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet i sigorta kapsam na almaktad r Kanser Habis hücrelerin denetlenemeyen ço almas ve normal dokular tutarak yay lmas ile karakterize edilen habis tümörün varl d r. Kanser tan s n n histopatolojik raporla kan tlanmas gerekmektedir. Kanser terimi; lösemi (1), cilt lenfomas da dahil olmak üzere lenfoma, hodgkin hastal, habis kemik ili i hastal klar ve sarkomlar da kapsar. Aşa da belirtilenler kapsam d ş ndad r: In-situ (hücre düzeyinde) kanserler, displazi (hücre de işikli i) ve pre-malign (habisleşme öncesi) olarak tan mlanan bütün durumlar, TNM s n flamas na göre en az T2N0M0 evresine ilerlemiş olanlar haricindeki prostat kanseri, epidermisin (derinin en d ş tabakas ) ilerisine geçmiş malign melanom d ş ndaki deri kanserleri, Tiroid bezinin organ içinde s n rl kalan papiller kanseri, HIV enfeksiyonu ile birlikte görülen tüm habis hastal klar, (1) Binet evre A kronik lenfatik lösemi kapsam d ş d r Kalp Krizi Miyokard enfarktüsünün nihai tan m : Kalp kas n n kan dolaş m n n durmas sonucu ölümü. Bu durumun kan testlerinde kardiak enzim düzeylerinin (Troponin I, Troponin T veya CK-MB) tipik yükselmesi ve/veya düşmesi ile do rulanmas, enzimlerden en az birinin, üst referans limitinin 99. persantilin üzerinde olmas ve ayr ca aşa daki durumlardan biri ile birlikte bulunmas gerekir: Kalp krizi ile uyumlu akut kardiak bulgu ve belirtiler, ST yükselmesi veya depresyonu, T dalga negatifli i, patolojik Q dalgalar veya sol dal dalc k blo u gibi yeni oluşmuş EKG de işiklikleri Angina pectorisin de bulundu u ancak bu durumla s n rl kalmayan di er akut koroner sendromlar kapsam d ş d r Kalp Kapak Cerrahisi Bozukluklar sadece intra arteriyel (damar içi) kateter uygulamalar ile onar lamad ndan, bir veya daha fazla kalp kapa n n onar m ya da de iştirilmesi için aç k veya endoskopik kalp kapak cerrahisinin ilk kez yap lmas. Cerrahi, uzman kardiyolog hekimlerin tavsiyesi sonucunda yap lmal d r Aort Cerrahisi Hayati tehlikesi bulunan damar hastal klar nedeniyle, aort damar n n gö üs veya kar n boşlu unda bulunan bölümlerinin (abdominal aort veya torasik aort) önemli cerrahisi. Bu durum koarktasyon tamiri, aort anevrizmas veya y rt lmas için cerrahi grefti kapsar, ancak minimal invaziv stent greftleme kapsam d ş d r. Aortun dallar ile ilgili cerrahi işlemler teminat alt nda de ildir Koroner Arter By-Pass Graft Cerrahisi Bir veya daha fazla koroner arterin daralmas n veya t kanmas n by-pass graft ile düzeltmek için yap lan aç k kalp ameliyat. Anjiyoplasti gibi perkutan (deri yoluyla yap lan) girişimler ve di er intra arteriyel (damar içi), kateter kullan larak yap lan uygulamalar veya laser uygulamalar kapsam d ş d r Organ Nakli Al c olarak aşa daki insan organlar n n birinden nakil ameliyat geçirilmesi: Kalp, akci er, karaci er, böbrek veya pankreas. Aşa dakiler kapsam d ş d r: Di er organlar n, organ k s mlar n n, doku veya hücrelerin nakli Böbrek Yetmezli i Düzenli diyaliz gerektiren son evre kronik böbrek hastal (böbrek yetmezli i).

3 6.8. Koma En az doksan alt (96) saatlik bir süre, ekternal (d ştan gelen) uyar lara ve internal (iç) ihtiyaçlara yan t ve tepkinin olmad, hayat destek sistemlerinin kullan lmas ile devaml l n sa land bilinç kayb hali. Uzman nörolog taraf ndan do rulanm ş kal c nörolojik kay plar bulunmal d r. Alkol ve ilaç kötü kullan m na ba l oluşan koma kapsam d ş d r nme Aşa daki tüm durumlarla sonuçlanan, yetersiz kan dolaş m veya kanamaya ba l beyin dokusunun ölümü: nme ile uyumlu yeni nörolojik bulgular n ortaya ç kmas, Klinik incelemelerde saptanan, yeni objektif nörolojik kay plar n, inme tan s konmas n takiben en az altm ş (60) gün süreyle devam ediyor olmas, E er yap lm şsa, CT veya MR tetkiklerinde, klinik tan ile uyumlu yeni bulgular. Yukar daki tan m için, şunlar kapsam dahilinde de ildir: Geçici iskemik ataklar, Beyin dokusu ve kan damarlar nda travmatik hasar, Daha önceden var olan serebral bir lezyonda meydana gelecek ikincil kanama, Beyinde veya di er tetkiklerde görülen, klinik bulgu ve nörolojik belirtilerle aç kça ilişkilendirilemeyen bir anormallik Körlük Hastal k veya kaza sonucu, her iki gözde tam ve geri dönüşsüz görme kayb. Körlük, bir oftalmolojist (göz hastal klar hekimi) raporu ile do rulanmal d r. Körlü ün t bbi uygulamalarla düzeltilebilmesi mümkün olmamal d r Ciddi Yan klar Sigortal n n vücudunun yüzey alan n n en az %20 sini kaplayacak üçüncü derece yan klar. Üçüncü derece yan klar derinin tüm katmanlar n n tahrip olmas anlam na gelir Multiple Skleroz Multiple Skleroz (MS), nörolojik bulgu ve belirtilere neden olan, beyin ve/veya omurili in enflamatuar ve demiyelinizan bir hastal kt r. MS tan s, bir nöroloji uzman taraf ndan, Uluslararas Panel Kriterlerine (revize edilmiş McDonald Kriterleri 20052) göre tespit edilmelidir. Muhtemel MS ve MS yi düşündüren, ancak tan koydurucu olmayan izole nörolojik sendromlar kapsam d ş d r Kaza veya Hastal k Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Sigorta süresi içinde gerçekleşen ani, harici ve sigortal n n iradesi d ş nda gerçekleşen bir kazan n derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde sebebiyet verdi i veya sigorta süresi içinde bir hastal k sonucu oluşan tam ve daimi surette maluliyet. Bu teminat için olay tarihi, yukar da tan mlanan maluliyete yol açan kaza tarihi veya hastal k nedeniyle maluliyet tarihidir. Kaza sonucu tam ve daimi maluliyet tazminat, t bbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kesin surette tespitini takiben, Ferdi Kaza Sigortas Genel Şartlar nda yer alan %60 ve üstü oranlara karş l k gelen maluliyet hallerinde ödenir. Hastal k sonucu tam ve daimi maluliyet tazminat, t bbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kesin surette tespitini takiben, yürürlükteki Özürlülük Ölçütü, S n fland rmas ve Özürlülere Verilecek Sa l k Kurulu Raporlar Hakk nda Yönetmelik ekinde yer alan, Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kayb Oranlar Cetveli nde say lan %60 ve üstü oranlara karş l k gelen maluliyet hallerinde ödenir. 7. İstemdışı İşsizlik, Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İşgöremezlik ve Gündelik Hastane Teminatları: şbu ek teminatlar n konusu, sigorta süresi içinde sigortal n n çal şma statüsüne ba l olarak istemd ş işsiz kalma ya da kaza veya hastal k nedeniyle geçici işgöremezlik ya da hastanede yatma hallerinin gerçekleşmesi sonucu Borç Ödeme Sigortas Genel Şartlar çerçevesinde poliçe üzerinde belirtilen ve sözleşmeye istinaden yap lmas gereken ödemelerin azami Tazminat Tutar ve süresi ile s n rl olmak üzere teminat verilmesidir. şbu ek teminatlar için olay tarihi, yukar da tan mlanan haller çerçevesinde gelir getirici işini veya işlerini kendi iradesi d ş nda kaybetme ya da

4 kaza veya hastal k sonucu geçici işgöremezlik ve gündelik hastane hali nedeniyle geçici süre ile iş yapma yetene ini kaybetme tarihidir. Sigortal, 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu nun 4 (a) maddesine dahil olan hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren taraf ndan çal şt r lanlar (SSK l ) veya 5510 say l Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. maddesinin 1. f kras nda say lan Özel Emekli Sand kapsam nda olmal d r. Ayr ca sigortal n n stemd ş şsizlik teminat ndan yararlanabilmesi için ayn işverenle ayn işyerinde minimum alt ay (180 gün) aral ks z olarak çal şm ş olma ile Türkiye ş Kurumu ndan her ay işsizlik tazminat almaya hak kazanm ş olmas gerekmektedir. Sigortal n n, bir işyerinde çal ş rken herhangi bir kas t ve kusuru olmaks z n işini kaybetmesi halinde poliçede belirtilen limit ve şartlar dahilinde Bireysel Emeklilik Sözleşmesine ait ayl k katk pay tutar ödenir. Sigorta sözleşmesi yap l rken sigortal taraf ndan bilinen veya bilinmesi gereken nedenlere ba l işsizlik süresi için sigortac n n herhangi bir tazminat ödeme yükümlülü ü bulunmamaktad r. Geçici işgöremezlikten profesyonel meslek sahibi olarak çal şan herkes faydalanabilecektir. Sigortal, 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu nun 4 (a) maddesine dahil olan hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren taraf ndan çal şt r lanlar (SSK l ) veya 5510 say l Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. maddesinin 1. f kras nda say lan Özel Emekli Sand kapsam nda olanlar ile 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 4 (b) (1), 4 (b) (2), 4 (b) (3) ve 4 (b) (4) maddesine dahil olan Hizmet akdine ba l olmaks z n kendi ad na ve hesab na ba ms z çal şanlar (serbest meslek sahibi) veya 5510 say l kanunun 4 (c) (1) ve 4 (c) (2) maddesi kapsam nda Kamu idarelerinde çal şanlar statüsünde olanlar (Devlet memuru) Geçici şgöremezlik Teminat ndan yararlanabilir. Sigortal n n, geçici süre ile iş yapma yetene ini kaybetmesi durumunda, poliçede belirtilen limit ve şartlar dahilinde Bireysel Emeklilik Sözleşmesine ait ayl k katk pay tutar ödenir. Gündelik Hastane teminat ndan 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 4 (b) (1), 4 (b) (2), 4 (b) (3) ve 4 (b) (4) maddesine dahil olan Hizmet akdine ba l olmaks z n kendi ad na ve hesab na ba ms z çal şanlar (serbest meslek sahibi) veya 5510 say l kanunun madde 4 (c) (1) ve 4 (c) (2) maddesi kapsam nda kamu idarelerinde çal şanlar statüsünde olanlar (Devlet memuru) ile SSK l ve Özel Emekli Sand kapsam nda olmayan kişiler (ev han m, ö renci vb) yararlanabilecektir. Sigortal n n hastaneye yatmas durumunda, poliçede belirtilen limit ve şartlar dahilinde Bireysel Emeklilik Sözleşmesine ait ayl k katk pay tutar ödenir. Gündelik Hastane Tazminatı ; Kaza veya hastalık sonucu 7 günden daha uzun süren yatarak hastane tedavilerinde tazminat ödemesini kapsayan bir teminattır. Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatı ndan SSK lı, Bağkur lu veya devlet memuru (SGK) statüsü dışındaki hak sahipleri yararlanabilmektedir say l kanun ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu kapsam na girip de memur ve sözleşmeli statüsünde bulunma hali ile bu kanunlar kapsam na göre bir hizmet akdine dayanmaks z n çal ş lma, önerilen görevin kabul edilmemesi, hamilelik veya eş r zas n n bulunmay ş, askerlik gibi nedenlerle işten ayr lma durumu, sigorta başlang c nda işsiz kal naca n n bilinmesi, mevsimsel ve çal şmaya ara verilmesinin do al oldu u bir işte çal ş lmas, işsizli in çal ş lan projelerin bitimi veya ihale al namamas nedeni ile meydana gelmesi, isteyerek işsiz kal nmas, istifa, emeklilik, sigortal n n kendisi, h s m ve akrabalar n n işveren tüzel kişi, ortak veya yönetici olmalar, işsizli in, sigorta başlang ç tarihinden önce duyurulmuş, şirket sat ş veya birleşme kaynakl olmas, sigorta kapsam d ş ndad r. şsizlik tazminat sonras nda resmi veya gayri resmi ücret alarak çal şmas n n tespit edilmesi halinde tazminat ödenmez.

5 C. VERGİ UYGULAMASI: 1. Hayat sigortas için ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir. Bu konuda sigortac n za dan ş n z. D. GENEL BİLGİLER: Sigortac n n 6102 say l Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde sigorta poliçesinden cayma hakk bulunmaktad r. Sigorta ettiren buna ba l olarak bu bilgilendirme formunu teslim almas ndan itibaren onbeş gün içinde poliçeden cayabilir. 1. Sigortac n n ödeyece i tazminat, sözleşmenin kurulmas s ras nda, ilke olarak, herhangi bir s n rland r lmaya tabi olmaks z n taraflarca serbestçe belirlenir. 2. Birden fazla sigortac ya ayn veya de işik bedeller üzerinden sigorta yapt r labilir. Bu durumda her bir sigortac n n tazminat ödeme borcu birbirinden ba ms zd r. 3. Sözleşme süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortac n n da kabulu halinde sigorta bedeli art r labilir. 4. Sigorta sözleşmesinin yap lmas na ilişkin teklif, sigorta şirketine ulaşt andan itibaren 30 gün içinde reddedilmemişse sözleşme kurulmuş olur. Teklifin verilmesi s ras nda al nan para, sözleşme kurulmuşsa ilk prim olarak kabul edilir ya da ilk prime mahsup edilir. Teklif reddedilmişse ödenen para iade edilir. 5. Sigorta priminin tamam n n veya taksitle yap lan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. lk prim ödenmeden rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortac n n sorumlulu u başlamaz. 6. leride do abilecek birtak m ihtilaflar önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin ve taksitle) ödeme belgesi almay unutmay n z. 7. Sözleşme kurulmadan önce, başvuru formunda yer alan sorulara do ru cevap verilmesi gereklidir. Bu yükümlülü ün ihlali halinde sigortac n n sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleşmeye devam etme haklar sakl d r. Bu nedenle sözleşmenin her aşamas nda sigortac ya eksik veya yanl ş bilgi vermekten kaç n n z. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminat eksik alma veya alamama halleri ortaya ç kabilir. 8. Tehlikeli Hastal klar teminat n n başlama tarihi (kaza sonucu meydana gelebilecek koma, körlük, ciddi yan klar hariç) poliçenin başlang ç tarihinden itibaren 90 gün sonrad r. şbu teminat n y ll k olarak ayn şartlarla ara verilmeksizin yeniden akdedilmesi halinde ise 90 günlük süre aranmadan teminat başlar. 9. Teminat tutar koroner arter hastal sonucu yap lan ameliyatta ve organ nakli ameliyat nda, ameliyat tarihinden sonraki 28 günün bitiminde, teminat alt na al nan di er hastal klar n ise kesin teşhis tarihinden itibaren geçecek 28 günlük sürenin bitiminde sigortal halen hayatta ise ödenir. E er sigortal 28 günlük süre içinde vefat ederse tehlikeli hastal k tazminat ödenmez. 10. Sigorta başlang ç tarihinden itibaren 30 gün içinde al nan iptal taleplerinde ödenmiş olan tüm prim iade edilir. Sigorta başlang ç tarihinden itibaren 30 gün sonras iptallerde gün esasl iptal yap l r. 11. Yaş aral olan tüm gerçek kişiler sigorta teminat kapsam na al nabilir. Sigortadan faydalanma üst yaş limiti 65 tir. 12. şbu police, sigorta ettirenin aksi bildirimi olmad sürece y ldönümünde otomatik yenilenecektir. Ancak sigortalıya, tehlikeli hastalıklar tazminatı ödenmişse bu teminat sona erer. 13. Sigorta hakk nda daha ayr nt l bilgi için, Hayat Sigortas Genel Şartlar n, Borç Ödeme Sigortas Genel Şartlar ve Hayat Sigortalar Yönetmeli ini dikkatlice okuyunuz. E. ÖDEMENİN YAPILMASI 1. Sigortadan faydalanan kimse sigortal y öldürür veya öldürülmesine suç ortakl ederse sigorta tazminat n alamaz, ancak sigorta tazminat sigortal n n mirasç lar na ödenir. 2. Sigortal n n istemd ş işsiz kalmas, kaza veya hastal k sonucu geçici işgöremez olmas ve kaza veya hastal k sonucu hastaneye yatmas hallerinde azami tazminat süresi ve azami tazminat tutar ile s n rl olmak kayd yla, sigortal ya bu hallerinin devam etti i her bir ay için ayl k tazminat tutar kadar ödeme yap l r. Bir aydan eksik süreler için, her bir gün baş na ayl k tazminat tutar n n 1/30 una eşit bir tutar hesap edilir ve ödenir.

6 3. stemd ş şsizlik, kaza veya hastal k sonucu geçici işgöremezlik ve gündelik hastane teminatlar ile ilgili rizikonun gerçekleşmesi durumunda yap lacak ayl k tazminat tutarlar poliçe üzerinde belirtilir. Ayl k tazminat ödemelerinin süresi sigortal n n teminattan yararlanma durumunun devam etti i süredir. Bu süre müteakip en fazla alt ay ve sigortal l k süresi içinde toplam ayl k ödeme say s 12 adet ile s n rland r lm şt r. 4. Rizikonun gerçekleşti ini ö renince durumu gecikmeksizin, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonlar yer alan sigortac ya başvuruda bulununuz. 5. ki işsizlik süresi aras nda alt ay (180 gün) ayn işyerinde ayn işverenle aral ks z olarak çal şm ş olma şart yerine getirilmiş ise, takip eden işsizlik durumunda bekleme süresi uygulanmaz. KAZAEN VEFAT VEYA TOPLU TAŞIT ARAÇLARINDA KAZAEN VEFAT HALİNDE İSTENECEK BELGELER Teminat n ödenebilmesi için; Vefat sebebini bildirir Mernis Ölüm Tutana ve Defin Ruhsat, Kaza Raporu veya Olay Tespit Tutana, Lehdar tayin edilmiş ise lehdar(lar) n Nüfus Cüzdan Örne i (Muhtar dan tasdikli), Lehdar tayin edilmemiş ise Veraset lam ve hak sahiplerinin Vukuatl Nüfus Kay t Örne i Vergi dairesinden al nacak Veraset ve ntikal Vergisi ile ilgili yaz, DAİMİ MALULİYET HALİNDE İSTENECEK BELGELER Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgeler; Maluliyet durumuna göre fonksiyon kayb durumunun ve oran n n belirtildi i tam teşekküllü Üniversite Hastanesi veya Devlet Hastanesi nden al nacak Sa l k Kurulu Maluliyet Raporu, olay bir kaza sonucu gerçekleşmiş ise Resmi Kaza Tespit Tutana asl ve onayl örne i, ayr nt l doktor raporu, tetkik sonuçlar, yap ld ise ameliyat raporu ve hastane kay tlar n n as l ya da onayl örnekleri, kimlik fotokopisi, gerekli oldu u takdirde sigortac taraf ndan istenecek ek belgeler. KAZA SONUCU TEDAVİ HALİNDE İSTENECEK BELGELER Resmi kaza tespit tutana asl veya yetkili kurum taraf ndan tasdikli nüshas, Kaza tespit tutana n n olmad kazalarda, kaza tarihini ve oluş şeklini anlatan detayl beyan, Dökümlü hastane faturas asl, ilaç kupürleri, reçeteler, Doktor raporu. Maluliyet veya kaza sonucu tedavi masraflar tazminat ödemesi sigortal n n bildirece i hesap numaras na yap l r. Bir kaza; vefat ve daimi maluliyet tazminat na ayn anda hak kazand rmaz. Ancak daimi maluliyet tazminat alm ş bulunan sigortal, kaza tarihinden itibaren bir sene zarf nda ve bu kaza neticesinde vefat etti i takdirde hak sahiplerine, sigortal ya ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminat ile vefat tazminat aras ndaki fark ödenir. Tedavi masraflar tazminat, vefat veya daimi maluliyet tazminat ndan indirilmez. Tedavi masraflar teminat hiçbir şart alt nda, geçmişten gelen maluliyet, hastal k ve rahats zl a ilişkin tedavi vb giderleri kapsam içine almamaktad r. 6. Geçici şgöremezlik ve Gündelik Hastane teminatlar na ikinci kez hak kazan labilmesi için aşa da belirtilmiş olan hak ediş sürelerinin tamamlanm ş olmas gerekmektedir: kinci kez hasar talebinde bulunulan olay, hasar ödenen bir önceki olaydan farkl bir sebebe ba l ise en son ödenen tazminat tarihi itibariyle 1 ayl k (30 gün) dönemin geçmesi gerekir. kinci kez hasar talebinde bulunulan olay, hasar ödenen bir önceki olay ile ayn sebebe ba l ise en son ödenen tazminat tarihi itibariyle alt ayl k (180 gün) dönemin geçmesi gerekir. 7. ki geçici işgöremezlik dönemi aras nda geçici işgöremezli in niteli ine ba l olarak bir ay (30 gün) veya alt ay n (180 gün) geçmesi yönünde şart yerine getirilmiş ise, takip eden geçici işgöremezlik dönemi için bekleme süresi uygulanmaz.

7 8. ki gündelik hastane dönemi aras nda gündelik hastane halinin niteli ine ba l olarak bir ay (30 gün) veya alt ay n (180 gün) geçmesi yönünde şart yerine getirilmiş ise, takip eden gündelik hastane dönemi için bekleme süresi uygulanmaz. 9. lgili teminatlara göre istenecek olan belgeler aşa da yer almakta olup, gerekli olan belgeler riskin gerçekleşti i andan itibaren bu doküman n Ödemenin Yap lmas bölümünde bildirilen bekleme süresinin dolmas itibariyle sigortac ya teslim edilmelidir. İSTEMDIŞI İŞSİZLİK Sigortal taraf ndan durumu ve talebi anlatan imzalanm ş başvuru mektubu, işten ç karma yaz s, Nüfus Cüzdan fotokopisi, Çal şma Belgesi (ayr ld firmadan çal şt süreyi de gösteren belge), şsizlik Kurumuna kay t olundu una dair belge, ilgili kurum (SGK) taraf ndan verilen tazminat ihbar, her bir ayl k ödeme öncesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu taraf ndan işsizlik tazminat n n ödeme belgesi, eski işverenin imza sirküsü ve bordro, gerekli oldu u takdirde sigortac taraf ndan istenecek ek belgeler... KAZA VEYA HASTALIK SONUCU GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK Sigortal taraf ndan durumu ve talebi anlatan imzalanm ş başvuru mektubu, ba l oldu u kurumdan temin edilen çal şma belgesi, ba l oldu u odadan Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi, Resmi Kaza Tespit Tutana (Polis Raporu, Mahkeme Raporu), çal şamama süresini gösteren t bbi rapor (devlet hastanesinden), Sosyal Güvenlik Kuruluşlar taraf ndan verilen sosyal güvenlik tazminatlar n n belgeleri, her bir ayl k ödeme öncesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu taraf ndan geçici işgöremezlik sigorta bedeli ödemesinin belgesi, gerekli oldu u takdirde sigortac taraf ndan istenecek ek belgeler... KAZA VEYA HASTALIK SONUCU GÜNDELİK HASTANE Sigortal taraf ndan durumu ve talebi anlatan imzalanm ş başvuru mektubu, Sa l k Bakanl taraf ndan onayl tam teşekküllü bir hastaneden temin edilecek sa l k kurulu raporu, kazan n gerekçeleri (Polis Raporu, Mahkeme Raporu), hastaneye yat r ld na ilişkin belge, her bir ayl k ödeme öncesinde hastaneye yat r ld n n tevsikini gösteren belge, gerekli oldu u takdirde sigortac taraf ndan istenecek ek belgeler Sigortal n n yenilemeler daâhil poliçenin başlang c ndan itibaren üç y ldan önce intihar veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, sigortal n n akli melekelerindeki bir rahats zl k sebebiyle gerçekleşmemişse sigortac sigorta bedelini ödemekle yükümlü de ildir. 11. Sözleşmede birden fazla lehtar (sigortadan faydalanan) tayini mümkündür. Lehtarlar n her biri için ayr ayr hisse belirlenmemişse, hepsi eşit oranda pay sahibidir. Mirasç d ş ndaki kimseler de lehtar olarak gösterilebilir. 12. şsizlik tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin haz rlanmas n mütakip sigortac n zdan isteyiniz. 13. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme borcu sigortac ya aittir. 14. Tedavi masraşar teminat hiçbir şart alt nda, geçmişten gelen maluliyet, hastal k ve rahats zl a ilişkin tedavi vb giderleri kapsam içine almamaktad r. F. İSTİSNALAR: Vefat teminat ile ilgili istisnalar Hayat Sigortas Genel şartlar na tabidir. Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Tedavi Masraflar, Kaza Sonucu Daimi Maluliyet, Toplu Taş tta Kaza Sonucu Vefat teminatlar ile ilgili istisnalar Ferdi Kaza Sigortas Genel şartlar na tabidir. Kaza Sonucu Tedavi Masraflar Ek Teminat n n Kapsamad Durumlar: Sigorta kapsam na giren bir kaza sonucu oluşmayan tüm giderler, Resmen ilan edilmiş olan salg n hastal klar ve karantina, Kanuni bir aş lama (tüp bebek), k s rl k tedavisi, iktidars zl k, k s rl kla ilgili tüm tetkik ve giderler ile do um teminat kapsam d ş ndaki tüm aile planlama yöntemi giderleri, AIDS ve AIDS e ba l hastal klar n tedavileri, zührevi hastal k tedavileri,

8 Her türlü estetik ameliyatlar, refraksiyon kusurlar na yönelik müdahaleler, yüzeysel bacak varisi tedavisi, estetik amaçl aş ve enjeksiyonlar, kapl ca kürleri, çamur banyolar, şifa kürleri, diyet, jimnastik salonlar, zay flama merkezleri vb konularla ilgili giderler, Alkol, kolonya, her türlü sabun, şampuan, saç solüsyonu, diş macunu, termometre, buz kesesi, s cak su torbas, tatland r c, gözlük cam ve çerçevesi, lens ve lensle ilgili giderler, işitme cihaz, tekerlekli iskemle vb yard mc t bbi malzeme giderleri, Poliçe öncesi var olan maluliyet veya hastal n gerektirdi i ameliyat, tedavisi mümkün olmayan veya periyodik olarak devaml l k gösteren hastal klar, do uştan gelen hastal k veya sakatl klar, alerji tedavisi (immünoterapi), akupunktur, Ruh ve sinir hastal klar, psikoterapi, psikiyatrist ve psikolog giderleri ile dan şmanl k hizmeti, geriatrik tedavi, Sanatoryum, prevaryontum, huzurevi vb uzun süreli bak m sa layan kuruluşlardaki hizmet ve tedavi giderleri, özel hemşire, sa l k kuruluşlar ndaki telefon giderleri, tedavi için gerekli olmayan malzeme vb idari giderler, Check-up giderleri, Diş implantasyonu, ortodonti ve ortodontiye ba l tedaviler, k ymetli madenlerden yap lan kaplamalar ile her türlü diş tedavisi (kaza sonucunda tabii veya suni sabit dişlerin hasar görmesi durumunda protez masraflar tedavi masraflar müemmen mebla n n [poliçe teminat n n] %10 una kadar ödenebilir) F t k, hemoroit, fissur-fistül, safra kesesi, apandisit, guatr, plenoidal sinüs, herni diskal, myom, polip, yumurtal k kisti, bartolin kisti, varikosel, böbrek taş, bademcik, geniz eti, kula a küpe tak lmas, deviasyon, sinüzit, katarakt, dekolman, menisküs, kronik ç k klar, poliçe süresi içinde gerçekleşen kaza sonucu hariç her türlü organ nakli ameliyat ile ilgili giderler, Her türlü havadan hasta taş ma giderleri, Sigortal n n tazminat talebinde bulunurken yapt ulaş m ve sigortac taraf ndan istenilen belgelerin haz rlanmas vb giderler, Bilimselli i kan tlanmam ş tedaviler ile ilgili tüm giderler, Her türlü protez tamirleri, ortopedik tabanl k vb t bbi malzemeler, organ naklinde vericinin ve organ n ücreti, Başka bir kuruluş veya üçüncü kişiler taraf ndan karş lanan (SSK, özel sigorta şirketi, iş veren vb) tedavi masraflar, Yurtd ş ndaki tedavi masrafları için Genel Şartlarda belirtilen durumlara ilave olarak aşa daki hallerde tazminat ödenmez: 1. Sigorta teminat kapsam içinde belirtilmeyen tüm hastal klar ve durumlar, 2. Poliçe başlang ç tarihinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde ortaya ç kan tehlikeli hastal klar, 3. Sigortal n n hak etme süresi içerisinde vefat etmesi, 4. Konjenital (do uştan gelen) kal tsal hastal klar ve/veya yap bozukluklar, 5. Poliçe başlang ç tarihinden önce var olan herhangi bir hastal k, yaralanma/ zedelenme, t bbi durum veya semptomlar (belirti veya şikâyetler) ile ilgili olarak e er; a) Tan, tahmin edilebilirdi veya, b) Tan konulabilmesi için gerekli t bbi araşt rmalar yap ld veya, c) Tan konuldu veya, d) Tedavi önerildi ve uyguland veya, e) Yukar daki maddelerde tan mlanan durumlar gerçekleşmemiş bile olsa, sigorta ettiren veya sigortal taraf ndan bu konular n varl biliniyordu ise, önceden var olan durumlar tan m na girer. Önceden var olan durumlar tan m na giren durumlar ile bunlar n sonuçlar ve şirket taraf ndan yap lan risk de erlendirmesi sonucunda poliçe üzerinde teminat kapsam d ş nda oldu u (sigorta ettirenin onay ile) yaz l olarak bildirilen koşullar, 6. AIDS ve komplikasyonlar, 7. Alkol, ilaç ve di er keyif verici, uyar c veya uyuşturucu maddelerin suistimal veya ba ml l ile ilgili durumlar, 8. ntihar veya intihara teşebbüsün sonuçlar, 9. Lisansl olarak bir spor faaliyetinin yap lmas ndan kaynaklanan bütün durumlar ile motosiklet kullanma, da c l k, da a t rmanma, ma aralara inme, solunum cihaz yla dalma, yolcu s fat d ş nda uçakla

9 yap lan uçuşlar, helikopter-planör-balondelta kanatla uçma, paraşüt açmadan dalma (Skydiving), paraşütçülük, patinaj,hokey, cirit oyunu, manial binicilik, polo, rugbi, halter, güreş, boks ve bunlarla s n rl olmayan di er faaliyetler, 10. Nükleer rizikolar veya nükleer biyolojik ve kimyasal silah kullan m veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin aç a ç kmas na neden olacak her türlü sald r, sabotaj ve bunlar n sonuçlar, teminat kapsam d ş ndad r. Tehlikeli hastal klar teminat aşa daki hallerde sona erer: Poliçede belirtilen sigorta süresinin bitti i gün (Türkiye saati ile ö len saat 12:00) ay ve y l. Sigorta ettiren, riziko gerçekleşmeden önce sözleşmeyi feshetti i takdirde, sigortac fesih tarihi itibariyle gün esas na göre prim iadesini yapacakt r. Sigorta Ettirenin/Sigortal n n sigorta giriş formu ve bunu tamamlay c belgelerde kendisine sorulan ve rizikonun takdirine etkili olacak sorularla ilgili olarak kasden gerçe e ayk r veya eksik beyanda bulundu unun tespit edilmesi halinde riziko gerçekleşmiş olsa bile sigortac sözleşmeden cayabilir. Bu durumda sigorta teminat sona erer, kalan sigorta müddeti için prim iadesi yap lmaz ve riziko gerçekleşmiş olsa bile sigortal ya tazminat ödenmez. Tehlikeli hastal k riskinin gerçekleşmesi halinde, riziko priminin ödenmemiş bulunan k sm tazminattan düşülür. Sigortal n n tehlikeli hastal k riski gerçekleşmeden önce vefat etmesi halinde, teminat otomatikman sona erer ve kalan sigorta müddeti için prim iadesi yap lmaz. Sigortal n n, poliçe başlang ç tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde vefat etmesi halinde tehlikeli hastal klar teminat, tazminat ödenmeksizin sona erer ve kalan sigorta müddeti için prim iadesi yap lmaz. Sigortal n n, tehlikeli hastal klardan herhangi birinin teşhis veya ameliyat tarihini takip eden 28 gün içinde vefat etmesi halinde, tehlikeli hastal k tazminat ödenmeksizin teminat sona erer ve kalan sigorta müddeti için prim iadesi yap lmaz. Tehlikeli hastal klar ek teminat için, başvuru formunda beyan edilen ikamet etti i ülke d ş nda müteakip (13) haftadan fazla kal nmas durumunda herhangi bir ayda ortaya ç kacak hasarlar kapsam d ş ndad r. Sigortal ya, tehlikeli hastal klar tazminat ödenmişse bu teminat sona erer. stemd ş işsizlik teminat için Genel şartlarda belirtilen durumlara ilave olarak aşa daki hallerde tazminat ödenmez: Sigorta sözleşmesi yap l rken sigortal taraf ndan bilinen veya bilinen gereken nedenlere ba l işsizlik süresi, Muafiyet süresi içinde gerçekleşen işsizlik, Sigortal n n iş sözleşmesinin işveren taraf ndan ilgili mevzuata göre hakl nedenlerle feshedilmesi, Sigortal n n işverenle anlaşarak işten ayr lmas, Sigortal n n ilgili mevzuata göre hakl say lan bir neden olmaks z n istifa ederek işten ayr lmas, şin gere i olarak çal şmaya dönemsel veya mevsimsel ara verilen haller dolay s yla geçirilen işsizlik süresi, Grev veya lokavt dolay s yla geçirilen işsizlik süresi, Sigortal n n kendi niteliklerine uygun bir işi makul şartlara uygun olarak arad n belgeleyemedi i işsizlik süresi, Bekleme süresini geçmeyen işsizlik halleri, şsizlik halinin yurtd ş nda gerçekleşmiş olmas. Geçici işgöremezlik teminat için Genel şartlarda belirtilen durumlara ilave olarak aşa daki hallerde tazminat ödenmez: Sigorta sözleşmesinin yap lmas esnas nda mevcut bulunan bir özürden veya kronik veya yinelemeli bir hastal ktan veya teminat için yap lan başvuru tarihinde sigortal taraf ndan bilinen veya teminat n başlamas ndan önceki 12 ayl k süre zarf nda maruz kal nan herhangi bir nedenden kaynaklanan geçici işgöremezlik, Kaza hali hariç olmak üzere, muafiyet süresi içinde gerçekleşen geçici işgöremezlik, Amatör olarak yap lsa bile tehlikeli sporlar (da c l k, havac l k, su alt sporlar, ralli, motokros vb faaliyetler) ve bunlara ilişkin spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yar şlar yap lmas s ras nda meydana gelen geçici işgöremezlikler, Her türlü do al afetler ile salg n hastal klar ve pandemik hastal klardan kaynaklanan işsizlik ya da geçici işgöremezlik,

10 ste e ba l cerrahi müdahaleler sonucunda gerçekleşen geçici işgöremezlik, Do um ve hamileli in normal sürecinden kaynaklanan geçici işgöremezlik, Hamileli i sonland rmak amac yla iste e ba l olarak yap lan müdahaleler ve bunlar n neticesinden kaynaklanan geçici işgöremezlik, Psikiyatrik hastal klar veya ak l hastal ndan kaynaklanan geçici işgöremezlik, Bekleme süresini geçmeyen geçici işgöremezlik. Gündelik hastane teminat için Genel şartlarda belirtilen durumlara ilave olarak aşa daki hallerde tazminat ödenmez: Sigortal n n başlang ç tarihinde sahip oldu u (kaza veya hastal k sonucu, kötüleşme veya tekerrürü) ya da sigortal kişinin başlang ç tarihi öncesinde kay tl bir pratisyen hekim taraf ndan görüş, tedavi veya tavsiye ald durumlar, ntihar veya intihar girişimi, Sigortal n n akl baş nda ya da de il iken kasti olarak kendini fiziksel olarak yaralamas gibi istençli eylemleri, Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan kabul edilen şekliyle Edinsel Ba ş kl k Yetmezlik Belirtisi (AIDS) veya Ba ş kl k Sisteminin Çökmesine Neden Olan Virüs (HIV) ile dolayl ya da do rudan ba lant l herhangi bir durum, T bbi tavsiye veya gözetim alt ndakiler hariç alkol veya uyuşturucu kullan m, Normal hamilelik, do um veya düşük, Ayaklanma, terörizm, isyan veya ihtilal, savaş (ilan edilsin ya da edilmesin) veya savaş kaynakl olaylar, Nükleer yak t kaynakl ya da nükleer yak t n yanmas yla ortaya ç kan nükleer at klardan radyoaktif kirlenme veya iyonize radyasyon, Patlay c nükleer ayg t n veya nükleer k sm n n radyoaktivite, zehir, patlay c veya di er tehlikeli özellikleri, Bel a r s veya ba lant l durumlar, Stres, endişe, depresyon, akli veya sinirsel bozukluk ya da psikonörotik kaynakl herhangi bir durum ve bunlar n sonuçlar, ste e ba l cerrahi prosedür veya estetik cerrahi, Lisanss z pratisyen hekim taraf ndan yap lan medikal müdahaleler. Sigortal çal şan, işveren ile iş sözleşmesini karş l kl anlaşma (ikale) yoluyla veya ikale sözleşmesi ile çal şma durumunun sonlanmas durumlar nda tazminat ödenmez. G. DİĞER BİLGİLER: 1. Sigortacı tahkim sistemine üyedir. 2. Ödünç Para Verme Durumunda Uygulanacak Faiz Oranı: Sözleşmeniz ödünç para vermeye konu teşkil etmemektedir. 3. Uygulanıyorsa Kâr Payı Oranı: Sözleşmeniz kâr pay na konu teşkil etmemektedir. H. ŞİKÂYET VE BİLGİ TALEPLERİ: Sigortaya ilişkin bilgi talepleri ve şikâyetler için aşa da yaz l adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortac, başvurunun kendisine ulaşmas ndan itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevapland rmak zorundad r. Ticari Unvanı : AvivaSA Emeklilik ve Adresi Hayat A.Ş. : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 12 Ümraniye İstanbul Tel No : Müşteri Memnuniyet Merkezi Faks No : (0216) Web Adresi : Ticaret Sicil Müd : İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ticaret Sicil No : AVIVASA EMEKL L K ve HAYAT A.Ş.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER: 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentenize ilişkin bilgiler poliçeniz üzerinde belirtilmektedir.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER: 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentenize ilişkin bilgiler poliçeniz üzerinde belirtilmektedir. En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

YILLIK (27-60 YAŞ) KREDİ HAYAT MAKSİMUM KORUMA SİGORTASI BİLGİ FORMU

YILLIK (27-60 YAŞ) KREDİ HAYAT MAKSİMUM KORUMA SİGORTASI BİLGİ FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

YILLIK (18-60 YAŞ) KREDİ HAYAT MAKSİMUM KORUMA SİGORTASI BİLGİ FORMU

YILLIK (18-60 YAŞ) KREDİ HAYAT MAKSİMUM KORUMA SİGORTASI BİLGİ FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Önce Sen ÖN KAPAK İÇİ Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Yaşamsal risk taşıyan tehlikeli hastalıklarda yanınızdayız! NN Hayat ve Emeklilik, Yıllık

Detaylı

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

HAYAT DESTE M HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU

HAYAT DESTE M HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yapılacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

İŞSİZLİK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İŞSİZLİK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : İŞSİZLİK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

BENİM SEÇİMİM YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BENİM SEÇİMİM YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : BENİM SEÇİMİM YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

Müşteri Memnuniyet Merkezi : Ticaret Sicil No : MERSİS No :

Müşteri Memnuniyet Merkezi : Ticaret Sicil No : MERSİS No : En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL ŞARTLAR YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL ŞARTLAR YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTANIN KONUSU Sigortalının sigorta süresi içerisinde yaşamını kaybetmesi halinde, sözleşmede yazılı olan

Detaylı

AKBANK FERD KAZA S GORTASI B LG LEND RME FORMU

AKBANK FERD KAZA S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORM NO : 393592

BİLGİLENDİRME FORM NO : 393592 GRUP BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Türkiye İş Bankası A.Ş. Telefon:

Türkiye İş Bankası A.Ş. Telefon: En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI)

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin genel amaçlı bilgi vermek amacıyla

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (TAM DESTEK FERDİ KAZA SİGORTASI)

BİLGİLENDİRME FORMU (TAM DESTEK FERDİ KAZA SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin genel amaçlı bilgi vermek amacıyla

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER FERDİ BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KORUMA TEMİNATLI AYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Bu özel sartlar, poliçe üzerinde açıkça teminat altına alınmış olması şartıyla ve Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak uygulanır. 1. Sigorta Teminatının

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

VIP HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU

VIP HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

BİRLEŞİK KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENİŞLETİLMİŞ KASKO BİLGİLENDİRME FORMU

BİRLEŞİK KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENİŞLETİLMİŞ KASKO BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

FERDİ BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

KURTARAN KREDİ ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1 SİGORTANIN KONUSU : Bu sigortanın konu ve gayesi, sözleşme başlangıcında bildirilen ve ayrıca sigorta süresi

KURTARAN KREDİ ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1 SİGORTANIN KONUSU : Bu sigortanın konu ve gayesi, sözleşme başlangıcında bildirilen ve ayrıca sigorta süresi KURTARAN KREDİ ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1 SİGORTANIN KONUSU : Bu sigortanın konu ve gayesi, sözleşme başlangıcında bildirilen ve ayrıca sigorta süresi içinde Sigortacı ya bildirilecek 18-60 yaş arası, bu sigortayı

Detaylı

Girişimcim Ziraat Güvencesinde Sigortası Bilgilendirme Formu

Girişimcim Ziraat Güvencesinde Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

ADIM ADIM BİRİKİM SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ADIM ADIM BİRİKİM SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Başvuru No ADIM ADIM BİRİKİM SİGORTASI BİLGİLENDİRME En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

Öz olarak : ÖNCEDEN YAPILAN KANSER SİGORTASI HASTAYI TEŞHİS ESNASINDA MADDİ KAYGILARDAN ARINDIRMAYA FAYDALI OLACAKTIR.

Öz olarak : ÖNCEDEN YAPILAN KANSER SİGORTASI HASTAYI TEŞHİS ESNASINDA MADDİ KAYGILARDAN ARINDIRMAYA FAYDALI OLACAKTIR. Cilt kanseri hariç her türlü kanser teşhisi (sigorta başlangıç tarihinden önce olmayan ) Sonucu sigortalıya ödeme yapan bir sigorta sistemidir. Aşağıda ilgili sigorta özel şartlarından ilgili hususlar

Detaylı

ÖRNEKTİR FERDİ BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU

ÖRNEKTİR FERDİ BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar:

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: CARD FİNANS İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: Kaza sonucu Vefat Teminatı Kaza sonucu

Detaylı

PRĠM KORUMA TEMĠNATI ÖZEL ġartlari (ĠSTEM DIġI ĠġSĠZLĠK GEÇĠCĠ ĠġGÖREMEZLĠK HASTANEDE YATMA DURUMLARINDA)

PRĠM KORUMA TEMĠNATI ÖZEL ġartlari (ĠSTEM DIġI ĠġSĠZLĠK GEÇĠCĠ ĠġGÖREMEZLĠK HASTANEDE YATMA DURUMLARINDA) PRĠM KORUMA TEMĠNATI ÖZEL ġartlari (ĠSTEM DIġI ĠġSĠZLĠK GEÇĠCĠ ĠġGÖREMEZLĠK HASTANEDE YATMA DURUMLARINDA) MADDE 1 : SĠGORTANIN KONUSU Prim Koruma Teminatı ile Sigortalı nın istihdam şekline bağlı olarak,

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

BES KORUMALI HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU

BES KORUMALI HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI A. SİGORTAYA GİRİŞ - YENİLEME Kart Borcum Güvende Planı kapsamında yeni kart müşterileri kredi kartına başvururken Kart Borcum Güvende Planı na da başvurmuşlarsa

Detaylı

ÖDEME GÜVENCES FERD KAZA S GORTASI B LG LEND RME FORMU

ÖDEME GÜVENCES FERD KAZA S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç)

Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser sigortası Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser Kanser Hastalığı, yeni anormal hücrelerin fokal otonom bir şekilde çoğalarak normal dokulara yayılması olarak tanımlanır. Böyle bir kanser,

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

YAfiAMA DESTEK S GORTASI B LG LEND RME FORMU

YAfiAMA DESTEK S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yapılacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

Tehlikeli Hastalıklar (Kanser) (Ek Teminat)

Tehlikeli Hastalıklar (Kanser) (Ek Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

a) Aylık tazminat tutarı: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalıya ödenmesi gereken aylık ödemeyi,

a) Aylık tazminat tutarı: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalıya ödenmesi gereken aylık ödemeyi, Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu

Detaylı

ÖRNEKTİR FERDİ BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU

ÖRNEKTİR FERDİ BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE ÜRÜN BİLGİLENDİRMESİ MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU

KART BORCUM GÜVENDE ÜRÜN BİLGİLENDİRMESİ MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU KART BORCUM GÜVENDE ÜRÜN BİLGİLENDİRMESİ MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu Kredi Kartı Koruma Sigortası Özel Şartları, Sigorta Ettiren tarafından sigorta sözleşmesi başlangıcında Sigortacı ya bildirilen

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

FİNANCELL KREDİM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİ FORMU

FİNANCELL KREDİM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİ FORMU A. ÖN BİLGİLER & TARAFLAR FİNANCELL KREDİM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİ FORMU Sigortalı: Turkcell Finansman A.Ş. den kullandığı Kredi ile birlikte Financell Kredim Güvende Hayat Sigortası yaptırmak için

Detaylı

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8.

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 26 Numaralı

Detaylı

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 01.02.2008 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU STANDART KRİTİK HASTALIK SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU STANDART KRİTİK HASTALIK SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat)

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Tehlikeli Hastalıklar (Kanser) (Ek Teminat)

Tehlikeli Hastalıklar (Kanser) (Ek Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

FERD KAZA S GORTASI B LG LEND RME FORMU

FERD KAZA S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

(27-60 YAfi) KOB TAM KORUMA HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU

(27-60 YAfi) KOB TAM KORUMA HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel

Detaylı

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ VE PROBLEMİN ORTAYA KONULMASI...1

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR Bu sigorta ile 5363 say l Tar m Sigortalar Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu karar ile kapsama al nan risklerin, Örtü

Detaylı

İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Sayfa 1 / 6 İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216)

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216) SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı