ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİN EVLİLİK UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİN EVLİLİK UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİN EVLİLİK UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Arzu Şener* Prof. Dr. R. Günsel Terzioğlu* Özet Bu araştırma eşlerin kendi ve eşinin arkadaşları ile olan ilişkileri açısından kadın ve erkeklerin evlilik uyumunu belirlemek ve karşılaştırma yapmak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma kapsamına H.Ü. Merkez ve Beytepe Kampüslerinde farklı hizmet sınıflarında görev yapan personel arasından Tabakalı Rasgele Örnekleme Yöntemi ile seçilen 413 evli personel ve eşleri alınmıştır. Evli bireylerin uyum düzeylerini ölçmek için Spanier (1976) tarafından geliştirilen Çiftler Uyum Ölçeği (Dyadic Adjustment Scale) kullanılmıştır. Gerek kadın gerekse erkeklerin evlilik uyum puan ortalamaları; kendinin ve eşinin arkadaşları ile olan ilişkilerini yeterli bulma ve ilişkilerden memnun olma düzeyi arttıkça artmaktadır. Anahtar Kelimeler: evlilik uyumu, evlilik kalitesi, arkadaş ilişkileri Abstract This study has been planned and executed in order to determine and compare the marriage cohesions of men and women in respects of the relationships of spouses with his/her friends and his/her spouse s friends. The study has covered 413 married personnel and their spouses who were selected with the Random Sampling Method, by the personnel who were working in different service classes in the center and Beytepe Campus of Hacettepe University. In order to measure the adjustment levels of the spouses, Dyadic Adjustment Scale, which is developed by Spanier (1976), has been applied. The averages of marriage adjustment score of both women and men increase as much as the levels of finding sufficient of relationships with his/her friends and his/her spouse s friends by himself/herself and of being satisfied from the relationships increase. Key words: marital adjustment, marital quality, relation with friends GİRİŞ İnsanın doğası gereği evlilikte kadın ve erkek arasındaki uyum eskiden beri önemli bir sorun olmakla birlikte, günümüzde uzmanların ilgilenmesi gereken bir durum haline gelmiştir. Çünkü aile, sadece iki kişinin bir araya gelmesiyle oluşan bir kurum değildir. şeyden önce bu iki kişinin birbirine uyması, ailenin sürekliliği için zorunludur (Sayın, 1990). Eşler arasındaki uyumsuzluklar sadece o evliliğin dağılmasına zemin hazırlamakla kalmamakta, aynı da sosyal bir *Hacettepe.Üniversitesi, İ.İ.B.F. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü. 1

2 sorun olarak tüm toplumu ilgilendirmektedir (Burgess ve Cotrell, 1998). İçinde yaşadığı toplumunun işleyişine olumlu bir biçimde katılabilmesi için, ailenin de belirli bir yapısının ve işleyiş biçiminin olması gerekir (Sayın, 1990). Evlilik ve aile ile ilgili yapılan çalışmalarda evlilikte uyum, mutluluk, memnuniyet ve başarı gibi kavramlar büyük önem taşımaktadır. Evlilik uyumu evli çiftler arasındaki ilişkilerin uyumunu ve farklı süreçleri belirtmektedir. Bu süreçler evlilik ve aile hayatında değişen durumlar karşısında eşlerin birbirlerinin beklenti ve ihtiyaçlarındaki dengeyi ve koşullara adaptasyonu içermektedir. Diğer bir deyişle evlilikte uyum, farklı kişiliğe sahip eşlerin mutluluğu elde etmek ve müşterek hedeflere ulaşmak için bir bütün olarak birbirlerini tamamlaması olarak tanımlanabilir (Burgess ve Cotrell, 1998). Spanier (1976) evlilikte uyumu, eşlerin günlük yaşantıya ve yaşantı içinde değişen koşullara uyum sağlaması ve belirli bir süre içinde birbirlerine uygun olarak değişmesi şeklinde tanımlamaktadır. Sabatelli (1988) ise uyumlu evliliği eşlerin birbirleriyle iletişim kurabildiği, evliliğin önemli alanlarında fazla anlaşmazlık yaşanmadığı, anlaşmazlıkların her iki tarafı da hoşnut edecek şekilde çözümlendiği evlilik olarak tanımlamaktadır. Nelson-Jones (1986), insan ilişkilerinin başlama, geliştirme, sürdürme ve sonlandırma şeklinde dört aşama da gerçekleştiğini; uyumlu evlilik ilişkilerinde sonlandırma aşamasının yalnızca eşlerden birinin ölümüyle mümkün olabileceğini belirtmektedir. Sürdürme aşaması ise evlilikte yüksek uyumu gerektirmektedir Uyumlu bir evlilik, dolayısıyla başarılı bir aile yaşantısı, eşlerin yaşantılarını akıllıca planlamaları ve çabaları sonunda kazanılıp, korunması gereken bir beraberliktir, bu beraberlik uyuşmayı, paylaşmayı, kişilerin görev ve sorumluluklarını olgunca kabullenmesini öngörür (Bilen, 1983). Ailede birlik ve beraberliğin oluşabilmesi için eşler arasında ekonomik, yönetsel ve psiko-sosyal konularda anlaşmaya varılmalı ve uyum sağlanmalıdır. Aksi taktirde ailenin işleyişinde, birlik ve beraberliğinin sağlanmasında aksaklıklar söz konusu olabilir, ailede anlaşmazlık, duygusal yıkım ve çözülmeler meydana gelebilir (Bilen, 1983). Diğer birçok değişkenle birlikte eşlerin uyum sağlamalarında önemli yer tutan psiko-sosyal konularda anlaşmaya varmaları ve uyum sağlamalarında çeşitli 2

3 toplumsal ortamlarda başka insanlarla kurdukları insan ilişkileri becerileri, evlilikte uyumu güçlendirmekte ya da yaşanan problemleri neredeyse içinden çıkılmaz duruma getirmektedir (Sardoğan ve Karahan, 2005). Nitekim Sinha (1989) evlilikte uyumun evli bireylerin başkaları ile olan ilişkileri ile kendi evlilik yaşamlarındaki doyum, mutluluk ve mutsuzluk gibi tüm duyguları kapsadığını ifade etmektedir. Bu alanda önemli konulardan birisi ise eşlerin kendi arkadaşları ve eşinin arkadaşları ile olan ilişkileridir. Toplumsal ağın bir parçası olan arkadaşlarla ilişkiler toplumsal yalnızlığın giderilmesi açısından değerlendirildiğinde bazı yönleri ile evlilik uyumunu azaltabilir ya da artırabilir. Bazı çiftler için sosyalleşmelerini ve güzel vakit geçirmelerini sağlayacak yakın arkadaşlarının olmaması veya çok az olması evlilikte mutluluğu olumsuz etkilemektedir. Çünkü paylaşılmadığı takdirde mutluluklar azalmakta acı ve sıkıntılar kişiyi daha çok rahatsız etmektedir (Gren ve ark., 2001, Knox, 1972). Bu durum arkadaşlığın evrenin engin büyüklüğünde küçücük bir varlık olan birey için temel var oluş sorunları ve özel sorunlarda bir tampon görevi gördüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda da arkadaş sayısının ve arkadaşlarla görüşme sıklığının artmasının evlilik memnuniyetini artırdığı bulunmuştur (Locke, 1951; Locke ve Karlsson, 1952; Burgess ve Locke, 1953; Kirkpatrick, 1955, Lewis ve Spanier, 1979; Whitehurst, 1968). Diğer taraftan farklı ilgiler ve sosyal çevrelerden gelme nedeniyle eşlerin birbirlerinin arkadaşlarından hoşlanmaması ya da eşlerden birinin arkadaşlarıyla eşinden çok geçirmek istemesi de evlilik ilişkilerini olumsuz yönde etkilemekte, eşler arkadaşlarıyla bireysel olarak görüştüğünden eşler arasında paylaşım sağlanamamakta bu durum arkadaşlık ilişkilerinin kalitesini ve evlilikten duyulan memnuniyeti azaltmaktadır (Knox, 1972). Dolayısıyla evliliğin oluşması ile çiftlerin kendi bağımsız arkadaşlarıyla ilişkilerinin miktarı, hangi aktiviteleri birlikte sürdüreceklerine ilişkin düzenleme yapmaları ve ilişkilerin dengelenmesi önem kazanmaktadır (Kearns ve Leonard, 2004). Özellikle evliliğin ilk yıllarında bireysel yaşamaya alışık eşler açısından bu dengenin sağlanamaması çatışmalara neden olabilmektedir (Leonard ve Roberts, 1998). Ararştırma sonuçları eşlerin toplumsal ağ ile olan ilişkilerini ortak sürdürmelerinin evliliklerini güçlendirdiğini eşler arasındaki paylaşımı ve evlilikten duyulan memnuniyeti ve uyumu artırdığını 3

4 göstermektedir (Johnson ve Leslie, 1982; Milardo, 1982; Milardo, Johnson ve Huston, 1983; Parks, Sten ve Eggert, 1983; Kim ve Stiff, 1991; Cotton, Cunningham ve Antill, 1993; Hansen, Fallon ve Novatny, 1991; Kearns ve Leonard, 2004). Ancak eşlerden birinin arkadaşlarına fazla güvenmesi ve çok fazla şeyi arkadaşlarıyla paylaşması diğer eş açısından çoğu problem olabilmekte ve anlaşmazlıklara neden olabilmektedir (Konox, 1972). Denge iyi sağlanabildiği ve ilişkilerin nicelik ve niteliği tatmin edici olduğu takdirde arkadaşlarla ilişkiler evliliğin kalitesini ve evlilikte mutluluğu olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü arkadaşlık ilişkileri paylaşımı, sosyalleşmeyi artırmakta, yalnızlık duygusunu azaltmakta ve yaşama renk katmaktadır. Arkadaşlık çiftlerin mutluluklarının başkalarıyla paylaşılmasını sağlayarak artmasını sağlar. Neşelerin, dostlukların yanında acıların da arkadaşlarla paylaşılması sıkıntıları hafifleteceğinden çoğu çiftlerin mutluluğunu dolayısıyla evlilik uyumlarını artıran önemli bir faktör olarak rol oynamaktadır (Knox, 1972). YÖNTEM Örneklem Yöntemi ve Örnek Seçimi Ankara nın değişik semtlerinde oturan evlilik yılı, meslek, gelir, yaş, çocuk sayısı gibi sosyoekonomik ve demografik özellikler açısından farklılık gösteren bireylere ulaşabilmek amacıyla araştırmanın evreni olarak Hacettepe Üniversitesi Merkez ve Beytepe Kampüsün de farklı hizmet sınıflarında görev yapan evli bireyler alınmıştır. Araştırma kapsamına alınacak bireylere ulaşmada H.Ü. Personel Genel Müdürlüğünden alınan personel listelerinden yararlanılmış ve Tabakalı Rasgele Örnekleme Yöntemine göre Neyman Dağıtımı altında hesaplanarak N=413 sayısına ulaşılmıştır (Çıngı, 1994). Bu araştırmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesinde farklı hizmet sınıflarında çalışan 413 personel ve eşleri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına 413 çift alınmış olmakla birlikte evlilik ilişkileri açısından özel konuları da içeren çiftler uyum ölçeği nin araştırmaya katılanların evine gidilerek her iki eş tarafından içtenlikle cevaplanmasını aynı kurumda çalışmanın kolaylığından 4

5 yararlanarak sağlamak için Ankara da tek bir kurum personelinin seçilmiş olması araştırmanın ve dolayısıyla elde edilen bulguların sınırlılığını oluşturmaktadır. Veri Toplama Araçları Çiftler Uyum Ölçeği Spanier (1976) tarafında geliştirilen ve 32 maddeden oluşan Çiftler Uyum Ölçeği (Dyadic Adjustment Scale) 30 tanesi 5 ile 7 seçenek arasında değişen cevap formatlı likert tarzı sorulardır. Bu soruların çoğu her dan, hiçbir a kadar sıralanan seçeneklerle, 0-7 arasında değişen puanlara sahiptir. Diğer 2 soru ise evet veya hayır cevabı gerektiren tarzda düzenlenmiş olup 0 veya 1 olarak puanlanmıştır. Ölçeğin toplam puanı arasındadır. Ölçeğe göre alınan puan ne kadar yüksekse ilişkinin kalitesi de o denli iyi olarak değerlendirilmektedir. Orijinal ölçeğin puan ortalamaları evli örneklem için (S.D.=17.8), boşanmış örneklem için ise 70.7 (S.D.=23.8) dir. Tüm ölçek için güvenilirlik katsayısı 0.96 iken alt bölümler için 0.73 ile 0.94 arasında değişmektedir. Spanier (1976) tarafından geliştirilen bu ölçeğin Fışıloğlu ve Demir (2000) tarafından Türk örneklemi için yapılan geçerlik ve güvenilirlik çalışmasında; puan ortalaması erkeklerde (S.D.=18.8) ve kadınlarda (S.D.=18.4) olmak üzere ortalama (S.D.=18.6) olarak bulunmuştur. Türk örnekleminde ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik sonucu orijinal sonuca yakın bir şekilde 0.92 olarak bulunmuştur. Ayrıca alt ölçeklerin güvenilirlik sonuçları orjinalinden küçük farklılıklar göstermekte olup 0.75 ile 0.83 arasındadır. Bu nedenle bu araştırmada da Spainer (1976) tarafından geliştirilen, Fışıloğlu ve Demir (2000) tarafından Türk Örneklem Üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak yüksek bir geçerliğe ve güvenirliğe sahip iyi bir ölçüt olduğu belirlenen Çiftler Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada eşlerin demografik ve sosyoekonomik özellikleri ile eşlerin kendi ve eşinin arkadaşları ile olan ilişkilerinin evlilik uyumu üzerindeki etkilerini saptamak amacıyla hazırlanan anket formu kullanılmıştır. 5

6 Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi Araştırma sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi Tek Yönlü Varyans Analizi ve İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t testi) ile yapılmıştır. Testlerin uygulanmasında önemlilik düzeyi =0.05 alınmıştır. BULGULAR Eşler Hakkında Genel Bilgiler Araştırma kapsamına alınan eşlerden kadınlar (%60.6) ve erkekler (%66.0) arasında yükseköğrenim görmüş olanlar ilk sırada yer almaktadır. Evlenme yaşı kadınlarda (%34.4), erkeklerde (%34.4) olanlar önde gelmektedir. Eşlerin %26.4 ü yıldır evli olup ortalama evlilik süresi ± 0.22 dir. Aileler arasında milyon aylık gelire sahip olanlar (%29.3) en yüksek orandadır. Araştırmada eşlerin Çiftler Uyum Ölçeğinden aldıkları minimum puan 18, maksimum puan ise 148 olup genel evlilik uyum puan ortalaması dür. Eşlerin evlilik uyum puan ortalamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde (105.37) kadınlardan (102.69) yüksektir. Eşlerin Kendi Arkadaşlarıyla İlişkilerini Yeterli Bulma Durumu Kendi arkadaşlarıyla ilişkilerini her (erkek: %46.0, kadın: %36.3) ve bazen (erkek: %38.4, kadın: %34.1) yeterli bulanların oranı erkeklerde kadınlardan yüksek iken hiçbir yeterli bulmadığını belirtenlerin oranı kadınlarda (%29.6), erkeklerden (%17.98) yüksektir (Tablo 1). Kendi arkadaşlarıyla olan ilişkilerini yeterli bulma durumlarına göre eşlerin uyum puan ortalamaları incelendiğinde; kadınlar arasında ilişkilerini her (110.19), erkekler arasında ise bazen yeterli bulanlar (106.69) en yüksek, her iki grupta da hiçbir memnun olmayanlar en düşük (kadın:93.54, erkek:103.46) evlilik uyum puan ortalamasına sahip olduğu görülmektedir (Tablo 1). Kendi arkadaşlarıyla olan ilişkilerini yeterli bulma durumlarına göre eşlerden kadınların uyum puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel yönden önemli iken (p<0.05), erkeklerinki önemsizdir (p>0.05) (Tablo 1). 6

7 Tablo 1. Kendi Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerini Yeterli Bulma Durumlarına Göre Eşlerin Uyum Puanlarına İlişkin n,%,x,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları Kendi Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerini n % x s F p Yeterli Bulma Durumu Bazen KADIN p< Toplam Bazen ERKEK 0.46 p> Toplam Eşlerin Kendi Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerinden Memnun Olma Durumu Eşlerden gerek kadın gerekse erkekler arasında kendi arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden her memnun olanların en yüksek oranda olup (kadın: %37.5, erkek: %44.3), bunu bazen memnun olanlar izlemektedir (kadın: %29.3, erkek: %20.8) (Tablo 2). Eşlerin evlilik uyum puan ortalamaları kendi arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden memnun olma durumlarına göre incelendiğinde; ilişkilerinden her memnun olduklarını belirtenlerden kadınların evlilik uyum puan ortalamaları , erkeklerin , bazen memnun olduklarını belirtenlerden kadınların , erkeklerin dir. Tablo 2 de de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan eşlerden gerek kadınların (p<0.05) gerekse erkeklerin (p>0.05) kendi arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden memnun olma derecesi arttıkça evlilik uyum puan ortalamaları da artmakta ancak erkekler arasında kendi arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden her ve bazen memnun olduklarını belirtenlerin evlilik uyum puan ortalamaları birbirine oldukça yakındır. 7

8 Tablo 2.Kendi Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerinden Memnun Olma Durumlarına Göre Eşlerin Uyum Puanlarına İlişkin n,%,x,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları Kendi Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerinden n % x s F p Memnun Olma Durumu Bazen KADIN p< Toplam Bazen ERKEK 0.90 p> Toplam Eşlerin Kendi Arkadaşlarıyla İlgili Olarak Anlaşmazlık Yaşama Durumu Eşlerden kadınlar arasında kendi arkadaşlarıyla olan ilişkileri ile ilgili olarak hiçbir anlaşmazlık yaşanmadığını, erkekler arasında bazen anlaşmazlık yaşandığını belirtenler en yüksek orandadır. Bunu kadınlarda bazen anlaşmazlık yaşandığını belirtenler izlemekte olup, hiçbir anlaşmazlık yaşanmadığını belirten erkeklerin oranı kadınlardan yüksektir (Tablo 3) Araştırma kapsamına alınan eşlerden gerek kadınlar gerekse erkeklerde eşler arasında kendi arkadaşlarıyla olan ilişkileri ile ilgili olarak hiçbir anlaşmazlık yaşamayanlar en yüksek (kadın:111.74, erkek: 112.0), her anlaşmazlık yaşayanlar ise en düşük (kadın: 94.57, erkek: 99.64) evlilik uyum puan ortalamasına sahip olup, konu ile ilgili olarak eşler arasında anlaşmazlık yaşama düzeyi arttıkça evlilik uyum puan ortalamaları azalmaktadır (p<0.05). 8

9 Tablo 3.Kendi Arkadaşlarıyla Olan İlişkileriyle İlgili Olarak Anlaşmazlık Yaşanma Durumuna Göre Eşlerin Uyum Puanlarına İlişkin n,%,x,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları Kendi Arkadaşlarıyla Olan İlişkileriyle n % x s F p İlgili Anlaşmazlık Yaşanma Durumu Bazen p<0.05 KADIN Toplam Bazen ERKEK p< Toplam Eşlerin Eşinin Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerini Yeterli Bulma Durumu Araştırma kapsamına alınan kadınların %40.0 ı erkeklerin ise %46.5 i eşlerinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerini her, kadınların %35.1 i, erkeklerin %36.1 i bazen yeterli bulduklarını belirtmişlerdir (Tablo 4). Eşlerin eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerini yeterli bulma durumuna göre evlilik uyum puan ortalamaları kadınlarda , erkeklerde arasında değişmektedir. Gerek kadın (p<0.05) gerekse erkeklerde (p>0.05) eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerden memnuniyet derecesi arttıkça evlilik uyum puan ortalamalarının da arttığı Tablo 5 de görülmektedir. 9

10 Tablo 4.Eşin Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerini Yeterli Bulma Durumlarına Göre Eşlerin Uyum Puanlarına İlişkin n,%,x,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları Eşin Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerini n % x s F p Yeterli Bulma Durumu Bazen KADIN 6.96 p< Toplam Bazen ERKEK 0.95 p> Toplam Eşlerin Eşinin Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerinden Memnun Olma Durumu Araştırmaya alınan eşlerden kadınların %40.0 ını, erkeklerin %45.0 ini eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden her memnun olanların oluşturduğu, bunu kadınlarda ve erkeklerde birbirine yakın oranlarla bazen memnun olanların izlediği görülmektedir (kadın: %36.3, erkek: %36.8). Eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden memnun olma durumlarına göre eşlerin evlilik uyum puan ortalamaları kadınlar arasında , erkekler arasında ise arasında değişmektedir. Eşlerden kadınlarda eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden her memnun olanlar en yüksek evlilik uyum puan ortalamasına sahip iken, erkeklerde her ve bazen memnun olanların evlilik uyum puan ortalamaları birbirine oldukça yakındır. Hem kadın (p<0.05) hem de erkeklerde (p>0.05) eşin arkadaşlarıyla olan ilişkilerden duyulan memnuniyet derecesi arttıkça evlilik uyum puan ortalamaları da artmaktadır (kadın: her :108.10, bazen: , hiçbir : 95.32, erkek: her : , bazen: , hiçbir : ) (Tablo 5). 10

11 Tablo 5.Eşin Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerinden Memnun Olma Durumlarına Göre Eşlerin Uyum Puanlarına İlişkin n,%,x,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları Eşin Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerden n % x s F p Memnun Olma Durumu Bazen KADIN 8.06 p< Toplam Bazen ERKEK 0.91 p> Toplam Eşin Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerle İlgili Olarak Anlaşmazlık Yaşanma Durumu Eşler arasında eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkileriyle ilgili anlaşmazlık yaşanma durumu açısından eşlerden gerek kadınlar gerekse erkekler arasında hiçbir anlaşmazlık yaşanmadığını belirtenler en yüksek oranda olup (kadın: 39.7, erkek: %47.0) bunu bazen (kadın: %36.1, erkek: %36.3) anlaşmazlık yaşandığını belirtenler izlemektedir. Konuya ilişkin olarak eşlerden kadınların uyum puan ortalamaları , erkeklerin uyum puan ortalamaları ise arasında değişiklik göstermektedir. Eşlerinin arkadaşlarıyla olan ilişkileri konusunda eşler arasında anlaşmazlık yaşanma derecesi arttıkça eşlerden her ikisinin de evlilik uyum puan ortalamaları azalmaktadır (kadın: her : 95.89, bazen: , hiçbir : , erkek: her : , bazen: , hiçbir : ). Ancak konuya ilişkin evlilik uyum puan ortalamaları arasındaki fark kadınlar açısından istatistiksel yönden önemli (p<0.05), erkekler açısından önemsiz bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 6). 11

12 Tablo 6.Eşin Arkadaşlarıyla Olan İlişkileriyle İlgili Olarak Anlaşmazlık Yaşanma Durumuna Göre Eşlerin Uyum Puanlarına İlişkin n,%,x,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları Eşin Arkadaşlarıyla Olan İlişkileriyle İlgili n % x s F p Anlaşmazlık Yaşanma Durumu Bazen KADIN 6.69 p< Toplam Bazen ERKEK 1.35 p> Toplam TARTIŞMA VE SONUÇ Araştırmada eşlerin hem kendi hem de eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerini yeterli bulma ve bu ilişkilerden duydukları memnuniyet düzeyi arttıkça evlilik uyum puan ortalamaları artmakta, kendi ve eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkileri konusunda anlaşmazlık yaşama düzeyi arttıkça ise eşlerin evlilik uyum puan ortalamaları azalmaktadır. Bu durum yapılan pek çok araştırma bulgusuyla paralellik göstermekte olup eşlerin arkadaşlık ilişkilerine yönelik olumlu duygularının evliliğin kalitesini olumlu yönde etkilediğini kanıtlamaktadır. Ayrıca bu sonuç eşlerin arkadaşlık ilişkileri yolu ile kendi aralarındaki paylaşımın da artmasının kişilerin psikolojik refahını olumlu yönde etkilediğini dolayısıyla eşlerin evlilikte ortaya çıkan problemlerle daha kolay baş edebileceğini ve bunun da evliliği olumlu yönde etkileyeceğini düşündürmektedir. Nitekim Lee (1988), Brubaker ve Ade-Ridder in (1987) yaptıkları çalışmalar arkadaşlarla görüşme sıklığının evlilik uyumunu ve memnuniyetini önemli ölçüde pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Hansen ve diğ. (1991) tarafından yapılan çalışmada toplumsal ağ içerisinde arkadaşlarıyla ortak ilişkiler sürdüren eşlerin evlilik uyumunun yüksek olduğu, Cotton ve diğ. nin (1993) yaptığı çalışmada eşlerin kendini eşinin arkadaş grubunun bir üyesi olarak gördüğü ve eşinin arkadaşlarını 12

13 kendi arkadaşları olarak kabul edebildiği ölçüde evlilik uyumunun yükseldiği bulunmuştur. Elbette ki evlilikte her iki eşin de bireysel olarak geçirmekten zevk alacağı ının ve arkadaşlarının olmasına imkan verecek şekilde esneklik de sağlanmalıdır. Evlilikte uyumlu ilişkiler eşlerin tüm larını birlikte geçirmeleri ve her ortak ilişkilerden ve ilgilerden keyif almaları anlamına gelmemektedir. Eşlerin bireysel ilgi ve zevklerini gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayacak ölçüde bireysel aynı da sosyo-ekonomik, pek çok alanda olduğu gibi psiko-sosyal alanda da eşler arasında paylaşımın yaşanmasına olanak sağlayacak bir toplumsal ilişki ağının kurulması evlilik bağını güçlendirecektir. Böyle bir evlilik ilişkisi içerisinde bulunan eşlerin psikolojik refahları ve evlilik uyumları da yüksek olacaktır. Bu nedenle evliliğin kalitesinin artırılması için eşler evliliğin başlangıcından itibaren toplumsal ağ içerisinde önemli yeri olan arkadaşlık ilişkilerini her iki eşe de memnuniyet verecek biçimde düzenlemeli, mevcut arkadaşlık ilişkilerini sürdürmek ve güçlendirmek ve yeni arkadaş çevreleri yaratabilmek için fırsatlar yaratarak toplumsal yalnızlıktan kurtulmalıdırlar. Bunun için ise ev, iş ve toplumsal yaşama ilişkin faaliyetlerin ve ın yaşam kalitesini artırıcı yönde düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca arkadaşlık ilişkilerinin evlilik uyumu ile ilişkisinin daha detaylı belirlenebilmesi için arkadaşlık ilişkilerinin nitelik ve niceliğine ilişkin daha detaylı soruların sorulması konuya ilişkin daha detaylı bilgi elde edilebilmesine olanak sağlayacaktır. Sosyal ağ ile olan ilişkiler yaşam dönemlerine göre farklılık gösterdiğinden konunun farklı yaşam dönemlerine göre de incelenmesi yararlı olacaktır. KAYNAKLAR Bilen, M. (1983). Ailede, Kurumlarda ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri. Ankara:Teknik Basım San. Brubaker, E., ve Ade-Ridder, L. (1987). Relationships between marital quality, social, and familial interactions by residential location: Implications for human service professionals. Journal of Family and Economic Issues, 8 (3-4) / March, Burgess, E.W. ve Locke, H.J. (1953). The Family. New York: American Book. 13

14 Burgess, E.W., Cottrell, L.S. (1998). Predicting Success Or Failure In Marriage. Newyork: Thommas Press. Cotton, S., Cunningham, J.D., ve Antill J.K. (1993). Network Structure, Network Support and the Marital Satisfaction of Husband and Wives. Australian Journal of Psychology, 45, Çıngı, H. (1994). Örnekleme Kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi. Fışıloğlu H. (1990). Perceived family cohesion and its relationship to perceived marital adjustment in married graduate students. Unpublished doctoral dissertation, State University of New York at Buffalo. Fışıloğlu, H., Demir, A. (2000). Applicability of the Dyadic Adjustment Scale for Measurement of Marital Quality With Turkish Couples.European Journal of Psychological Assessment, 16 (3): , Gren, L.R.Richardson, D.S., Lago, T. ve Schatten-Jones, E.C. (2001). Network correlates os social and emotional loneliness in young and older adults. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(3), Hansen, F.J., Fallon, A.E. ve Novatny, S.L. (1991). The Relationship Between Social Network Structure and Marital Satisfaction in Distressed and Nondistressed Couples: A Pilot Study. Family Theraphy, 18, Johnson, M.P. ve Leslie, L. (1982). Couple Involvement and Network Structure: A Test of the Dyadic Withdrawal Hypothesis. Social Psychology Quarterly, 45, Kearns, J.N. ve Leonard, K.E. (2004). Social Networks, Structural Interdepence, and Marital Quality over the Transition to Marriage: A Prospective Analysis. Journal of Family Psychology, 18:2, Kim, H.J., ve Stiff, J.B. (1991). Social Networks and the Development of Close Relationships. Human Communication Research, 18, Kirkpatrick, C. (1955). The Family as Process and Institution. New York: Ronald Press. Knox, D. (1972). Marriage Happiness a Behavioral Approach to Counseling. Illınoıs: Research Press Company, Lee, Gary R. (1988). Marital satisfaction in later life: The effects of nonmarital roles. Journal of Marriage and the Family 50: Leonard, K.E. ve Roberts, L.J. (1998). Marital Agression, Quality, and Stability in the First Year of Marriage: Findings from the Buffalo Newlywed Study. In T.N. 14

15 Bradbury (Ed.), The Developmental Course of Marital Dysfunction (pp.44-73). Cambridge, England: Cambridge University Pres. Lewis, R.A. ve Spanier, G.B. (1979). Theorizing about the Quality and Stability of Marriage. Pp in W.R. Burr, R. Hill, F.I. Nye, and I.L. Reis (Eds.), Conemporary Theories about the Family (Vol.1). New York: The Free Press. Locke H.J ve Karlsson, G. (1952). Marital adjustment and Prediction in Sweden and the U.S.A. American Sociological Review 17(February): Locke, H.J. (1951). Predicting Adjustmentin Marriage: A Comparison of a Divorced and a Happy Married Group. New York: Holt, Rinehart and Winston. Milardo, R.M. (1982). Friendship Networks in Developing Relationships: Converging and Diverging Social Environments. Social Psychology Quarterly, 45, Milardo, R.M., Johnson, M.P., ve Huston, T.L. (1983). Developing Close Relationships: Changing Patterns of Interaction Between Pair Members and Social Networks. Journal of Personality and Social Psychology, 44, Nelson-Jones, R. (1986) Human relationship skills. Norwich: Typeset by Paston Press.75. Parks, M.R., Sten, C.M., ve Eggert, L.L. (1983). Romantic Involvement and Social Network Involvement. Social Psychology Quarterly, 46, Sabatelli, R. M. (1988). Measurement issues in marital research:a review and critique of contemporary survey instruments. Journal of Marriage and the Family. 50, Sardoğan, M.E., Karahan, T.F. (2005). Evli Bireylere Yönelik Bir İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi Programı nın Evli Bireylerin Evlilik Uyum Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), Sayın, Ö. Aile Sosyolojisi. Ailenin Toplumdaki Yeri. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, Sinha, S.P. (1989). Marital Adjustment and Personal Space Orientation. The Jornal of Social Psychology, 130:5, ,1989. Spanier, G.B. (1976). Measuring Dyadic Adjustment: New Scales for Assessing the Quality of Marriage and Similar Dyads. Journal of Marriage and the Family, 38: Whitehurst, R.N. (1968). Premarital Reference-Group Orientations and Marriage Adjustments. Journal of Marriage and the Family 30(August):

AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel. AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN. BAŞBAKANLıK. Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU T.C.

AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel. AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN. BAŞBAKANLıK. Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU T.C. ~ T.C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU ANKARA 2002 T. C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLlGI

Detaylı

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi Nesime Güzel ERTOP *, Birsen ALTAY * * Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Detaylı

İNCELENMESİ. Ayfer AYDINER BOYLU

İNCELENMESİ. Ayfer AYDINER BOYLU H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 32, Sayı 1, 2014, s. 55-72 TEK EBEVEYNLİ AİLELERDE FİNANSAL SIKINTI VE FONKSİYONLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Öz Ayfer AYDINER BOYLU Bu çalışmanın

Detaylı

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1 556 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 556-576 1 Nergis Canbulat 2 Zeynep Cihangir Çankaya 3 Öz Geliş Tarihi: 18.11.2014 Kabul Tarihi:15.12.2014 Bu araştırma, evlilikte problem çözme becerisi, evlilik doyumu

Detaylı

BİR EVLİLİK VE AİLE HAYATI EĞİTİM PROGRAMININ EVLİ KADINLARDA EVLİLİK UYUMUNA VE AİLE SİSTEMİNE ETKİSİ *

BİR EVLİLİK VE AİLE HAYATI EĞİTİM PROGRAMININ EVLİ KADINLARDA EVLİLİK UYUMUNA VE AİLE SİSTEMİNE ETKİSİ * M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2012, Sayı: 36, Sayfa: 129-145 BİR EVLİLİK VE AİLE HAYATI EĞİTİM PROGRAMININ EVLİ KADINLARDA EVLİLİK UYUMUNA VE AİLE SİSTEMİNE ETKİSİ * ÖZET

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerde Problem Yaşadıkları ve Eğitim Almak İstedikleri Konular. Özlem HASKAN AVCI

Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerde Problem Yaşadıkları ve Eğitim Almak İstedikleri Konular. Özlem HASKAN AVCI Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 279-299 Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerde Problem Yaşadıkları ve Eğitim Almak İstedikleri Konular Özlem HASKAN AVCI Öz Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Sempozyum 16. Evli Çiftlerde Evlilik Uyumu ve Cinsel Doyum Arasındaki İlişkiler ARAŞTIRMA MAKALESİ

Sempozyum 16. Evli Çiftlerde Evlilik Uyumu ve Cinsel Doyum Arasındaki İlişkiler ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Evli Çiftlerde Evlilik Uyumu ve Cinsel Doyum Arasındaki İlişkiler n Dr. Cennet ŞAFAK ÖZTüRK 1, Prof. Dr. Haluk ARKAR 2 1 Klinik Psikolog Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik-İzmir

Detaylı

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kevser IŞIK HEMŞİRELİK

Detaylı

Evlilik Doyumunu Yordayan İlişkisel ve Kişisel Değişkenler. Relational and Personal Predictors of Marital Satisfaction

Evlilik Doyumunu Yordayan İlişkisel ve Kişisel Değişkenler. Relational and Personal Predictors of Marital Satisfaction Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 13-23 Evlilik Doyumunu Yordayan İlişkisel ve Kişisel Değişkenler Relational and Personal Predictors of Marital Satisfaction Pınar ÇAĞ 1 ve İbrahim

Detaylı

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

The Variables Predicting Couple Burnout

The Variables Predicting Couple Burnout Elementary Education Online, 12(2), 561-574, 2013. İlköğretim Online, 12(2), 561-574, 2013. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Variables Predicting Couple Burnout Burhan ÇAPRİ Zafer GÖKÇAKAN

Detaylı

PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.2, s.325-351. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

Psik. Özge YÜKSEL 1, Psik. İhsan DAĞ 2

Psik. Özge YÜKSEL 1, Psik. İhsan DAĞ 2 Türk Psikiyatri Dergisi 2014;25( ): Kadınlarda Evlilik Uyumu ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişki: Stresle Baş Etme Biçimleri ve Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumlarının Aracı Rolleri* BASKIDA Psik.

Detaylı

EVLİ BİREYLERİN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ İLE YAŞAM DOYUMLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EVLİ BİREYLERİN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ İLE YAŞAM DOYUMLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ EVLİ BİREYLERİN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ İLE YAŞAM DOYUMLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Öğr. Gör. Hülya Gümüş Sosyal Hizmet Uzmanı Adalet Bakanlığı Ankara Personel Eğitim Merkezi gumushulya@gmail.com

Detaylı

EVLİLİK HOŞNUTSUZLUĞU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * ÖZET

EVLİLİK HOŞNUTSUZLUĞU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/2 Fall 203, p 24926, ANKARATURKEY EVLİLİK HOŞNUTSUZLUĞU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

ISSN : 1308-7444 ggunay@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNE GÖRE KIZLARA YÖNELĠK AĠLE ĠÇĠ ġġddet VE NEDENLERĠ

ISSN : 1308-7444 ggunay@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNE GÖRE KIZLARA YÖNELĠK AĠLE ĠÇĠ ġġddet VE NEDENLERĠ ISSN:106-111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: C0056 SOCIAL SCIENCES Gülay Günay Received: October 2010 Özgün Bener Accepted: January 2011 Karbük University

Detaylı

Evaluation of Marital Adjustment of Teachers in terms of Psychological Well-being and Some Variables 1

Evaluation of Marital Adjustment of Teachers in terms of Psychological Well-being and Some Variables 1 Elementary Education Online, 13(3), 992-1013, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 992-1013, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Evaluation of Marital Adjustment of Teachers in terms of Psychological

Detaylı

Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu

Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 2 Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu Life Satisfaction of University Students Living at Home or in the Dormitory Gönül ÖZGÜR, 1 Aysun BABACAN

Detaylı

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1893 Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi Tuğba YILMAZ*, Melek

Detaylı

Akademisyenlerin İş ve Aile Karakteristiklerinin Evlilik, Aile ve Yaşam Tatmini İle İlişkisi: İş ve Aile Çatışmasının Aracı Rolü.

Akademisyenlerin İş ve Aile Karakteristiklerinin Evlilik, Aile ve Yaşam Tatmini İle İlişkisi: İş ve Aile Çatışmasının Aracı Rolü. 1 Akademisyenlerin İş ve Aile Karakteristiklerinin Evlilik, Aile ve Yaşam Tatmini İle İlişkisi: İş ve Aile Çatışmasının Aracı Rolü Özet Dr. Selda Coşkuner* Prof.Dr. Arzu Şener** Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin

Detaylı

ORTA YAŞ ÖĞRETMENLERİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ORTA YAŞ ÖĞRETMENLERİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ORTA YAŞ ÖĞRETMENLERİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Müge Yukay Yüksel Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Psikolojik

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Cem Rıza KARTAL

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Cem Rıza KARTAL ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Cem Rıza KARTAL Bu çalışmanın amacı; bireysel demografik değişkenlerin iş doyumuna olan etkisini

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi Birsen ALTAY a1, Demet GÖNENER 2, Ceren DEMĐRKIRAN 3 1 OndokuzMayıs

Detaylı

Primer İnfertil Kadınlarda Cinsel Doyum ve Çift Uyumu * Sexual Satisfaction and Dyadic Adjustment in Primary Infertile Women

Primer İnfertil Kadınlarda Cinsel Doyum ve Çift Uyumu * Sexual Satisfaction and Dyadic Adjustment in Primary Infertile Women Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2014;

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EVLİLİK DOYUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI METEHAN ÇELİK

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EVLİLİK DOYUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI METEHAN ÇELİK T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EVLİLİK DOYUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI METEHAN ÇELİK DOKTORA TEZİ ADANA-2006 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY

YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY Bu çalışma, yeni teknolojilerin gençlerin satın alma eğilimleri üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla

Detaylı

İlişki İnançları Ölçeği nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

İlişki İnançları Ölçeği nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları İlişki İnançları Ölçeği nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Cem Ali GİZİR 1 Özet: Bu araştırmanın amacı, Romans ve DeBord (1995) tarafından geliştirilen İlişki İnançları Ölçeği ni Türkçe

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı