On Dokuzuncu Yüzyıl Mimarisinin Bazı Temel Özellikleri: 4. Crystal Palace:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "On Dokuzuncu Yüzyıl Mimarisinin Bazı Temel Özellikleri: 4. Crystal Palace:"

Transkript

1 On Dokuzuncu Yüzyıl Mimarisinin Bazı Temel Özellikleri: 4. Crystal Palace: Londra Sydenham de mimar Sir Joseph Paxton un yaptõğõ Crystal Palace, bütünüyle cam ve demirden oluşuyordu. Çoğunlukla 1851 de düzenlenen Büyük Fuarõn malzemeleri kullanõlarak yapõlmõş ve bina, 1854 de halka açõlmõştõ Fuarõ için bina geçici olarak Londra nõn göbeğindeki Hyde Park a kurulmuş, fuar kapandõktan sonra yapõ sökülerek 1852 de kalõcõ yerine, Güney Londradaki Sydenham a, taşõnmõştõr yangõnõndan sonra ise yeri boş kalmõştõr. Gerçi mekânõn original işlevinden geriye bazõ işaretler hâlâ mevcuttur; örneğin, yapay bir gölün içinde dinozorlar gibi. Crystal Palace õn özgün haliyle yeniden yapõlmasõ için sivil toplum örgütlerinin düzenlediği bir kampanya sürmektedir, fakat Sydenham õn bugün bağlõ bulunduğu Bromley Belediyesi, Crystal Palace dan boşalan yere, restoran, bar, otopark vs. de içeren yirmi salonluk dev bir sinema kompleksi yapmayõ tasarlamaktadõr. Aşağõda Crystal Palace õn kendi dönemindeki işlevini kavradõkça göreceğimiz gibi, aslõnda Bromley in projesi, Crystal Palace õn kendi kültüründeki işlevine bugünün bağlamõnda tekabül eden bir hedefi öngörmektedir her ne kadar tarihin silinmesi anlamõnda geliyorsa da. Ancak, 1990 da çõkan Crystal Palace Yasasõ, bölgenin tarihsel ruhuna aykõrõ tarzda kullanõlmasõnõ yasaklamaktadõr. Aşağõdaki siyah beyaz fotoğraf, yukarõda gördüğümüz Whitehall, Horse Guards fotoğrafõnõn geldiği, yayõm bilgisi verilmemiş, Feist imzalõ, on dokuzuncu yüzyõl sonuna doğru (büyük ihtimalle 1884 den sonra) basõlmõş kitaptan gelmedir. Fotoğrafõn altõndaki İngilizce metin, bu kitapta yayõmlanan resim altõdõr: The Palace at Sydenham, designed by Sir Joseph Paxton, consists entirely of glass and iron. It was constructed mainly with the materials of the first great Industrial Exhibition of 1851, and was opened in It is composed of a spacious central hall or nave 1608 feet long, with lateral sections, two aisles, and two transepts. A third transept at the north end which formed a palm house, of imposing dimensions, was burned down in The cost of the whole undertaking, including the magnificent garden and grounds, and much additional land outside, amounted to a million and a half sterling fuarõnõn yer aldõğõ bina ise aşağõdaki fotoğrafta görülmektedir. ABD New York Eyaletindeki Syracuse Üniversitesi Mimarlõk Fakültesi öğretim üyesi Bruce M. Coleman, bu fotoğrafõn orijinal yapõnõn Delamotte tarafõndan çekilmiş orijinal fotoğrafõ olduğunu belirtmektedir: The World s Great Assembly diye de anõlan ve İzmir Enternasyonal Fuarõnõn atalarõndan biri olan 1851 fuarõnõn nasõl bir havada düzenlendiğini, bu fuardan neler beklendiğini, English Monthly Tract Society nin 1851 de yayõmladõğõ imzasõz makalenin giriş paragrafõ gayet güzel temsil etmektedir (makalenin tamamõ için bkz. bu sitede, Electronic Copies of Primary Course Materials: Textual: 1851A dosyasõ): The world is growing old. Yet no country has ever had so many foreign eyes looking upon her closely as old England will now have. Eyes that have looked on the snows of Siberia, the forests of Norway, and 1

2 the vineyards of Spain; on the minarets of Constantinople, and the domes of Rome, and the pyramids of Cairo; on the leisurely flow of the Ganges, the mighty roll of the Amazon, and the tremendous falls of the St. Lawrence; eyes that have watched the lion in tropical forests, and the whale in Polar seas; that have seen the ant -- like multitudes of China, and the drear solitudes of African sand; that have witnessed the cannibal festival in Polynesian Isles, and the slave mart on Ethiopian shores, and the carnival in the brilliant cities of Italy, and the gala in the polished capital of France; eyes familiar with every aspect of nature, and every type of religion, and every variety of barbarism, and every grace of civilization, and every stage of art, and every form of government, will soon be busy here gazing upon England. Fuarõ organize etmek üzere kurulan Kraliyet Komisyonunun düzenlediği proje yarõşmasõna, 38 i İngiltere dõşõndan, 128 i Londra dan, 51 i İngiltere nin diğer bölgelerinden olam üzere 233 mimar katõldõ. Komisyon hiçbirini beğenmeyip projeyi kendi hazõrlayarak ihale açtõ. İhaleye katõlan tüm firmalarõn tekliflerini Komisyon fazla buldu. Yalnõz, aralarõndan biri, Messrs. Fox & Henderson, Komisyonun projesini, maliyeti düşürecek şekilde uyarlamõştõ. Uyarlama epey radikaldi; Komisyon projesiyle pek ilgisi yoktu. Uyarlamayõ yapan mimar Joseph Paxton, aslen kendi projesini yaratmõştõ. Paxton un tasarõmõ, neredeyse, 20 yõl önce Wilkins in National Museum da uyguladõğõ episodic strüktürü yinelercesine, sade, işlevsel bir strüktürün tekrarlanmasõndan oluşuyordu. Strüktür, ne kadar Alana gereksinme varsa, o kadar tekrarlanacaktõ. Paxton projesini 22 Haziran 1850 de firmaya teslim etti; Komisyon onayladõktan sonra 6 Temmuz da Illustrated London News projeyi yayõmladõ. Komisyon, Paxton un projesi üzerinde tek bir değişiklik yapmõştõ: Çatõ kemerli olacaktõ. İnşaat sürerken, tabii, çok tartõşõldõ. Kamuoyu ve bazõ önemli kişiler (örneğin Kraliyet Astronomu Profesör Ailey ve Kew gardens daki serayõ yapmõş olan Richard Turner) en başta güvenlik üzerinde duruyordu. Demir ve cam çok denenmemiş malzemelerdi, fakat öngörülen demir oranõnõn yapõnõn ağõrlõğõnõ taşõyacağõndan kimsenin kuşkusu yoktu. Sorun, rezonans idi; yani, çok büyük insane kalabalõklarõnõn bina içerisinde sürekli hareket halinde olmasõndan doğacak titreşimin yol açabileceği felâket olasõlõğõydõ. İngiltere bunu bazõ köprü denemelerinde yaşamõştõ. Bir deney yapõldõ: Projenin küçük bir versiyonu inşa edildi. Önce 300 inşaat işçisi, ritmik ve gayri ritmik şekillerde aynõ anda binada yürütüldü; aynõ anda sõçratõldõ. Ardõndan, piyade birlikleri ve maden işçileri getirildi ve uygun adõm binayõ boydan boya yürütüldüler. Esneme, yarõm cm. kadar olarak ölçüldü; bina emniyetliydi; inşaata devam edildi. Ana yapõ, 636 metreye 136 metre idi; bir yanõna inşa edilen ek galeri ise, 312 metreye 16 metre idi. Merkez galerinin eni 24 metre, yüksekliği 36 metre idi. İki katlõ binanõn 50 dönüm kadar bir alanõ kapalõ alan, bunun 1/3 ü kadar olan gerisi, açõk galeriydi. Bu, Vatikan daki Aziz Petrus Katedralinin dört misli, İngiltere nin en büyük katedrali olan St. Paul un altõ misli alan demekti. İnşaatta, 550 ton işlenmiş demir, ton dökme demir, metreden fazla cam, gezi yollarõnõn inşasõ için ise metreden fazla döşemelik kalas ve tahta kullanõldõ. Bina, 1 mayõs 1851 de Kraliçe Victoria nõn açõlõş törenine hazõrdõ. Açõlõştan once, İngiliz Pound u değerinde billet satõlmõştõ. Kataloglarõn Spicer & Clowes, meşrubat sponsörlüğünü ise Schweppes üstleniyordu. Fuarõ kişi gezdi. Kõsacasõ Fuar, Kraliyet Komisyonunun öngördüğü teşhir, rekabet ve cesaret hedeflerini vurmuştu ( exhibition, competition and encouragement ). Fuarda malõnõ sergileyen katõlõmcõyõ, çağdaş bir yayõn şöyle betimliyordu: Seventeen thousand exhibitors, who like the visitors were of almost every nation and kindred under heaven, entrusted the most valuable evidences of their wealth, their skill, their industry, and their enterprise to the guardianship of some fifty policemen, armed with no better weapon than a wooden baton. Day after day and night after night passed on, and no added force was requisite for the safety of the almost countless wealth deposited within these fragile walls. In no other country of the world could such an exhibition of the industrial arts have taken place. Fuarda nelerin yer aldõğõnõ bilmek, on dokuzuncu yüzyõlõn bu çok önemli yapõsõnõn, öncelik verdiği malzemeden morfolojisine kadar mimarlõk ve kültür tarihindeki yerini kavramak açõsõndan son derece önemlidir. Britanya İmparatorluğunun müstemlekeleri, ticaret partnerleri ve dostlarõ yer alõyordu burada. 2

3 Nitekim, fuar dolayõsõyla Art Journal õn yayõmladõğõ sergi kataloğundaki tasvirde, neredeyse bir dünya haritasõnõ buluyor, haritada yer verilen her yörede İngiltere nin ne gibi çõkarlarõnõn yattõğõnõ okuyoruz: On entering the building for the first time, the eye is completely dazzled by the rich variety of hues which burst upon it on every side; and it is not until this partial bewilderment has subsided, that we are in a condition to appreciate as it deserves its real magnificance and the harmonious beauty of effect produced by the artistical arrangement of the glowing and varied hues which blaze along its grand and simple lines [...] Forming the centre of the entire building rises the gigantic fountain, the culminating point of view from every quarter of the building; whilst at the northern end the eye is relieved by the verdure of tropical plants and the lofty and overshadowing branches of forest trees... the objects which first attract the eye are the sculptures, which are ranged on every side; some of them of colossal size and of unrivalled beauty [...] We have here the Indian Court, Africa, Canada, the West Indies, the Cape of Good Hope, the Medieval Court, and the English Sculpture Court [...] Birmingham, the great British Furniture Court, Sheffield and its hardware, the woollen and mixed fabrics, shawls, flax, and linens, and printing and dyeing [...] general hardware, brass and iron-work of all kinds, locks, grates... agricultural machines and implements [...] the mineral products of England [...] the cotton fabric and carriage courts, leather, furs, and hair, minerals and machinery, cotton and woollen power-looms in motion [...] flax, silk, and lace, ropemaking lathes, tools and minerals, marine engines, hydraulic presses, steam machinery, Jersey, Ceylon, and Malta with the Fine Arts Court behind them; Persia, Greece, Egypt, and Turkey, Spain, Portugal, Madeira and Italy, France, its tapestry, machinery, arms and instruments, occupying two large courts; Belgium, her furniture, carpets and machinery; Austria, with her gorgeous furniture courts and machinery furniture, North of Germany and Hase Towns; Russia, with its malachite doors, vases and ornaments, and the United States, with its agricultural implements, raw materials etc. We pass from the United States to Sweden, part of Russia, Denmark, a division of the Zollverein, Russian cloths, hats and carpets, Prussian fabrics, Saxony, and the Austrian sculpture court, another division of France with its splendid frontage of articles of vertu and ornamental furniture, its magnificient court for plate, bronzes and china; its tasteful furniture, and carpets, its jewels, including those of the Queen of Spain; its laces, gloves and rich embroideries; Switzerland, China and Tunis [...] In the British half are the silks and shawls, lace and embrodieries, jewellery and clocks and watches, behind them military arms and models, chemicals, naval architecture, philosophical instruments, civil engineering, musical instruments, anatomical models, glass chandeliers, china, cutlery, and animal and vegetable manufactures, china and pottery... on the opposite side perfumery, toys, fishing materials, wax flowers, stained glass, British, French, Austrian, Belgian, Prussian, Bavarian and American products. Aşağõda, bulabildiğimiz üç görüntü daha yer alõyor. Birincisi, saray õn (1854) güneyden görüntüsünü veren gravür, ikincisi 1851 sergi binasõnõn ana girişi, üçüncüsü ise 1854 ün batõ antresi: 3

4 Sergide, biblolar, tekstiller vs. yer alõyordu. Fakat çağdaş izleyicinin en çok ilgisini çektiği gibi bizim açõmõzdan da önemlisi, mimarlarõn tasarladõklarõ birtakõm objelerdi. Bunlardan rasgele birkaçõna göz atarken dikkat edilecek yönleri, aşağõdaki objelerin aslen minyatür birer bina ya da heykel teşkil etmeleri. Fakat en ilginç yönleri bu da değil. Daha önemlisi, objelerin, dönemin sömürge mimarisini, bir başka deyişle, oryantalist üslûbu çağrõştõrmalarõdõr birer minyatür oryantalist bina olmalarõdõr, ya da ki form olarak aynõdõr Doğu Asya (Budist) heykelleri andõrmalarõdõr. Bu söylediklerimiz, aşğõdaki ilk üç obje için geçerlidir (kupa, şamdan, kâse). Dördüncü resimdeki çeşme ise, 1001 Gece Masallarõ nõn formel tasarõma dönüştürülmüş hali gibi bir şeydir. Beşinci resimdeki kompozisyon ile bu çeşmenin arasõndaki form koşutluğu ile detay ve tezyin örtüşmesine de dikkat etmelidir. Çeşme, yukarõda Art Journal da tasvirini okuduğumuz, Crystal Palace õn her yerden görülebilen orta çeşmesiydi: Kupa. Charles Meigh, Staffordshire Şamdan. Hooper & Co, New York Gümüş kâse. Marrel Frères, Paris 4

5 Crystal Palace Çeşmesi. Osler of Birmingham, Birmingham Gümüş masa süsü. Gass of London, Londra Aynõ bağlamda alabileceğimiz bir başka sergi objesi de, Dr. George Merryweather in sözde Tempest Prognosticator õdõr, yani fõrtõnalarõ önceden haber verebilen meteorolojik aygõtõ. Bu aygõt, evde kullanõlacak kadar ucuz ve küçüktü. Tabanõ 1 metre çapõnda, yüksekliği ise 1 metreden biraz fazlaydõ. Yukarõdaki örnekler gibi, oryantalist dizayn, daha da belirgin bir şekilde bir Hint mabedini çağrõştõran aygõt, öteki kültürün kutsal mimarisi ile sirk oyuncağõnõ örneğin atlõ karõncayõ birleştiriyordu. Fakat önemli bir başka özelliği, demirden yapõlmõş olmasõydõ ki bunun önemine ve oryantalist mimari ile demirin ilişkisine hemen aşağõda döneceğiz. Tõp doktoru Merryweather in icadõ, (1) demirin on dokuzuncu yüzyõl mimarisinde (2) bilimle olduğu gibi (3) oryantalist üslûp ve (4) sömürgecilikle de iç içeliğini göstermektedir: Dr. Merryweather in fõrtõna haber verme cihazõ Aşağõdaki metin, Terry Reece Hackford da alõnmõştõr ve 1851 fuarõ ile 1854 sergilerinde Arap mimarisinin temsiliyetini anlatmaktadõr. Hackford, bazõ mimarlarõn eğilimlerine ve tarzõn sergi mimarisinde beğenilmesine rağmen, oryantalist üslûbun İngiltere de tutunamama nedenlerini ele alõyor. Yani, seyredilecek nesne olarak Kabul ediliyor, ama hayatõn bir parçasõ olarak edilmiyordu. Ancak, bu metnin hemen ardõndan gelen sömürge yapõlarõnda göreceğimiz gibi, müstemlekelerde İngiliz mimarlar tarafõndan tabii uygulanõyordu. Fakat oradaki anlayõş, o yörenin mimarî kültürüne uygunluğuydu: Brighton Pavyonunun iki görüntüsü, Fotoğraf George P. Landow. 5

6 Nash had shown at the Brighton Pavilion, iron, due to its great strength and malleability, could easily be shaped into the delicate, curvilinear motifs characteristic of Islamic ornament. The light, airy kiosks created from this marriage of iron and Eastern forms became an accepted formula for nineteenth-century exhibition architecture. Three years after the Great Exhibition, the Crystal Palace was re-erected in Sydenham as a permanent exhibition hall. Jones and Wyatt were among the architects who seized the opportunity to build within it ambitious, full-scale models of historical and foreign architectural styles. Among these were Wyatt s Byzantine Court and Jones Alhambra Court. In the latter, Jones condensed the whole palatial complex at Cordova into a few rooms; expending much of his effort on a rendition of the famous Court of the Lions. The authentic East had arrived in England in edifices large enough to be experienced as monumental architecture. Yet even into the 1850s and 1860s the enthusiasm for Islamic styles still failed to bear significant fruit in the form of actual buildings. This relative dearth of monuments is all the more curious because it occurs at just the point when archaeological and historical study of the East was flourishing. Whatever hopes may have been entertained for the success of a widespread Eastern revival never materialized. It was fundamentally a picturesque style a style of irregular rooflines, tantalizing curves and domes, and glimpses through latticed porticoes a style laden with pleasurable and often erotic associations. It was this quality of association that limited the context within which an Eastern style was appropriate. It was perfectly suited for places of entertainment; the air of the seraglio would enhance such an environment. From the 1830s on, patrons of London's pub music halls enjoyed their drama and their drink within gaudy Moorish interiors. The Leicester Square Theatre, which originated as a building in the Saracenic style in 1857, survived a few faltering years to be redeemed by an American entrepreneur who redecorated it in a Moorish style in 1860 and threw its doors open again under the name of the Royal Alhambra Palace. The public baths in Leeds, designed in 1866 by Cuthbert Broderick and now completely altered, resembled a misplaced mosque. But for extensive use in a Christian, civic, or commercial architecture, Oriental rhapsody was often out of key. Despite the efforts of Jones and Wyatt and the style s popular appeal, Ruskin and Pugin held the world of architectural theory in a moralistic grip which undermined a style whose main selling point was its hedonistic associations. Despite the rarity of entire buildings in an Islamic mode, during the 1860s Eastern styles flourished in the field of interior design. One reason for the intensified interest was a pattern book unequalled before that time: Owen Jones Grammar of Ornament, published in Here Jones analyzed ornamental styles ranging from those of primitive tribes to the Renaissance, and he included chapters treating Moorish, Arabian and Persian styles. In each chapter he consolidated a wealth of patterns from documented sources, which he reproduced in multi-coloured lithographs, thereby making the Grammar of Ornament a crucial sourcebook of design motifs for craftsmen and commercial designers alike. 6

7 7

Şimdi sõrasõyla, başlõkta saydõğõmõz yapõ türlerine bakacağõz. Bu arada, Gotik ve eklektik üslûplarõn özelliklerini de görmüş olacağõz:

Şimdi sõrasõyla, başlõkta saydõğõmõz yapõ türlerine bakacağõz. Bu arada, Gotik ve eklektik üslûplarõn özelliklerini de görmüş olacağõz: On Dokuzuncu Yüzyõl Mimarisinin Bazõ Temel Özellikleri: 6. Londra: Ticarî Yapõlar, Tren İstasyonu, Otel, Hukuk Bürolarõ: Oxford Üniversitesi Doğal Tarih Müzesinin gotik kilise düzenini izlediğinden söz

Detaylı

EKİM-KASIM-ARALIK 2012 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2012 SAYI 7 ISSUE 7

EKİM-KASIM-ARALIK 2012 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2012 SAYI 7 ISSUE 7 EKİM-KASIM-ARALIK 2012 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2012 SAYI 7 ISSUE 7 LAODIKEIA GUGGENHEIM ÇATALHÖYÜK REMBRANDT MARDİN TÜRVAK AMASRA SELÇUKLU TOPKAPI HAREM NEFERTİTİ LAODICEA GUGGENHEIM ÇATALHÖYÜK REMBRANDT

Detaylı

Yedigöller de sonbahar Autumn in Yedigöller Sultanahmet teki Osmanlı şaheseri The Ottoman masterpiece in Sultanahmet Boğazın ilham perisi Bosphorus

Yedigöller de sonbahar Autumn in Yedigöller Sultanahmet teki Osmanlı şaheseri The Ottoman masterpiece in Sultanahmet Boğazın ilham perisi Bosphorus Yedigöller de sonbahar Autumn in Yedigöller Sultanahmet teki Osmanlı şaheseri The Ottoman masterpiece in Sultanahmet Boğazın ilham perisi Bosphorus source of inspiration Dünya nın biletini kesiyoruz!

Detaylı

EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15

EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15 G İ R İ Ş İ M L E R İ G İ R İ Ş İ M L E R İ EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15 G İ R İ Ş İ M L E R İ HİERAPOLİS MÜZESİ HIERAPOLIS MUSEUM RODİN RODIN BİR KARYA KENTİ

Detaylı

COMENIUS. Since 1995, the EU has been supporting partnerships and projects between schools from. Lifelong learning programme COMENIUS

COMENIUS. Since 1995, the EU has been supporting partnerships and projects between schools from. Lifelong learning programme COMENIUS COMENIUS Education and Culture Lifelong learning programme COMENIUS Comenius Projesi Genel Bilgi Comenius Project General Information 1995 ten bu yana Avrupa Birliği, adını pedagog Johann Amos Comenius

Detaylı

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 APRIL-MAY-JUNE 2013 SAYI 9 ISSUE 9

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 APRIL-MAY-JUNE 2013 SAYI 9 ISSUE 9 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 APRIL-MAY-JUNE 2013 SAYI 9 ISSUE 9 DÜNYANIN YENİ YEDİ HARİKASI SEVEN NEW WONDERS OF THE WORLD Antalya... Venedik... Safranbolu... Kyoto Antalya... Venice... Safranbolu... Kyoto

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 5 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 2

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 5 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 2 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 5 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 2 Bir Duayen, Betûl Mardin A Doyenne, Betûl Mardin Bu Yaz Londra Konuşuyor This Summer London Speaks Turkuaz Sularda

Detaylı

Rengarenk geceler huzur dolu günler için Bodrum For colourful evenings peacuful days: Bodrum Yerebatan Sarayı Yerebatan Palace Cennetten bir köşe:

Rengarenk geceler huzur dolu günler için Bodrum For colourful evenings peacuful days: Bodrum Yerebatan Sarayı Yerebatan Palace Cennetten bir köşe: Rengarenk geceler huzur dolu günler için Bodrum For colourful evenings peacuful days: Bodrum Yerebatan Sarayı Yerebatan Palace Cennetten bir köşe: Kemaliye A corner of paradise: Kemaliye İstanbul un şövalyesi:

Detaylı

Ş e h i r g i b i b i r ç a r ş ı A b a z a a r l i k e a c i t y R e n k l i ç ö l l e r ü l k e s i : Ü r d ü n T h e l a n d o f c o l o u r f u l

Ş e h i r g i b i b i r ç a r ş ı A b a z a a r l i k e a c i t y R e n k l i ç ö l l e r ü l k e s i : Ü r d ü n T h e l a n d o f c o l o u r f u l Ş e h i r g i b i b i r ç a r ş ı A b a z a a r l i k e a c i t y R e n k l i ç ö l l e r ü l k e s i : Ü r d ü n T h e l a n d o f c o l o u r f u l d e s e r t s : J o r d a n D a d a ş l a r y ü k s

Detaylı

Boğaziçi şıngır mıngır Bosphorus pretty in color. Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor Feyyaz YALÇIN. Yay n Yönetmeni/Editor Ayşim ALPMAN

Boğaziçi şıngır mıngır Bosphorus pretty in color. Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor Feyyaz YALÇIN. Yay n Yönetmeni/Editor Ayşim ALPMAN çindekiler Contents Sayı: 304 / Ekim 2010 Issue: 304 / 2010 October 04 Her yol İstanbul a çıkacak All roads will lead to İstanbul 30 Şehir efsanesi ya da bir efsane şehir City legend or a legendary city

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA MÜZE GEZİ GEZİ RÖPORTAJ SAĞLIK TÜRSAB

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA MÜZE GEZİ GEZİ RÖPORTAJ SAĞLIK TÜRSAB TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

Brüksel in. Brussels architectural. Seyahat Travel Story

Brüksel in. Brussels architectural. Seyahat Travel Story Brussels architectural bloom No need to be an expert to appreciate Brussels Belle Epoque, the prolific era that saw a number of architectural masterpieces rise from the ground and transform the Belgian

Detaylı

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62 içindekiler TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2012 JULY-AUGUST-SEPTEMBER 2012 SAYI 6 ISSUE 6 AFRODİSİAS Her çağda biri, onu tutkuyla sevdi Zamansız sadeliğin adresi REZAN HAS MÜZESİ BURHAN DOĞANÇAY Devlerin Savaşı

Detaylı

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ EKİM-KASIM-ARALIK 2011 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2011 SAYI 3 ISSUE 3 Yeni bir müzemiz oldu: GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ We have a new museum: Gaziantep Zeugma Mozaic Museum KÜLTÜRE ve SANATA CAN SUYU:

Detaylı

DANIŞMA KURULU / Advisory Board

DANIŞMA KURULU / Advisory Board CİLT VOLUME 3 SAYI ISSUE 2 Megaron ulusal hakemli bir sanal dergi olarak 3 ayda bir Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır. EBSCOhost Art& Architecture Complete ve Ulakbim Sosyal Bilimler

Detaylı

Hırka-i Şerif ve Kutsal Emanetler Sacred Cloak and Holy Relics Dalgalar üzerinde unutulmaz bir keşif serüveni: Mavi Yolculuk An unforgettable

Hırka-i Şerif ve Kutsal Emanetler Sacred Cloak and Holy Relics Dalgalar üzerinde unutulmaz bir keşif serüveni: Mavi Yolculuk An unforgettable Hırka-i Şerif ve Kutsal Emanetler Sacred Cloak and Holy Relics Dalgalar üzerinde unutulmaz bir keşif serüveni: Mavi Yolculuk An unforgettable adventure of discovery over the waves: Blue Cruise Yanık Ülke

Detaylı

TÜRSAB. Yedigöller Milli Parkı Yedigöller National Park. Anadolu nun çiçekli camileri DERGİ

TÜRSAB. Yedigöller Milli Parkı Yedigöller National Park. Anadolu nun çiçekli camileri DERGİ Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies HAZİRAN 2013 JUNE 336 TÜRSAB DERGİ İnsanlarıyla turizme gönül vermiş bir ülke: TUNUS Tunisia is a country that has dedicated itself

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR TURİZMİ FINE ARTS AND CULTURE TOURISM. çindekiler Contents. 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath

GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR TURİZMİ FINE ARTS AND CULTURE TOURISM. çindekiler Contents. 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath çindekiler Contents 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath Sayı: 288 / Haziran 2009 Issue: 288 / 2009 June 10 Suriye de Türk rüzgârı Turkish winds in Syria 16 TÜRSAB dan Yıldız Restoran Yıldız

Detaylı

İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR ADIM Rezervasyon Baharı. A CRUCIAL STEP IN THE DOMESTIC TOURISM Reservation Spring. çindekiler Contents

İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR ADIM Rezervasyon Baharı. A CRUCIAL STEP IN THE DOMESTIC TOURISM Reservation Spring. çindekiler Contents çindekiler Contents Kapak Fotoğraflar Cover Photos: Rasim Konyar 18 Mezopotamya n n miras The legacy of Mesopotamia Sayı: 287 / Mayıs 2009 Issue: 287 / 2009 May 26 Zamanda ve mekânda yolculuk Travel in

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 FRESKO FRESCO DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZESI: TÜRKIYE THE GREATEST MUSEUM OF THE WORLD: TURKEY ÇORUM ARKEOLOJI MÜZESI ÇORUM ARCHAELOGICAL MUSEUM

Detaylı

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies NİSAN 2013 APRIL 334 TÜRSAB DERGİ Cacabey Camii Cacabey Mosque Karabük 76 yaşında Karabük is 76 Years Old Dolmabahçe Camii The

Detaylı

Böyle bir bahçe görmediniz!

Böyle bir bahçe görmediniz! Böyle bir bahçe görmediniz! Hollanda nın Venlo şehrinde gerçekleşen, Türkiye nin de katıldığı FlorIade 2012 Dünya Bahçecilik Exposu 7 Ekim de sona eriyor ama Venlo nun bahçeleri, ziyaretçilerini ağırlamaya

Detaylı

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most beatiful imperial garden Ihlamur Palace Kaya evleri,

Detaylı

25 Ocak 2005 /İstanbul Ceylan Intercontinental Oteli

25 Ocak 2005 /İstanbul Ceylan Intercontinental Oteli BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ-TÜSİAD DIŞ POLİTİKA FORUMU KÜRESEL KÜRESEL TERÖRİZMİN TERÖRİZMİN EKONOMİK EKONOMİK YANSIMALARI YANSIMALARI VE VE ÇÖZÜMLER ÇÖZÜMLER 25 Ocak 2005 /İstanbul Ceylan Intercontinental Oteli

Detaylı

GÖBEKLİ TEPE! DÜNYA NIN İLK TAPINAĞI. Göbekli Tepe! World s First Temple:

GÖBEKLİ TEPE! DÜNYA NIN İLK TAPINAĞI. Göbekli Tepe! World s First Temple: DÜNYA NIN İLK TAPINAĞI GÖBEKLİ TEPE! World s First Temple: Göbekli Tepe! Göbekli Tepe Tanıtım Projesi Ana Sponsoru Main Sponsor of Göbekli Tepe Promotion Project Göbekli Tepe Tanıtım Projesi Ana Sponsoru

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 4 L K B A H A R - S P R I N G 2 0 1 2 Romantizmin Merkezlerine Yolculuk A Trip to the Centers of Romance Yaza Hafif Başlayın A Light Start to the

Detaylı

TÜRSAB DERGİ MARMARİS GARİBALDİ SULTANHANI BENİN ÇANAKKALE ZAFERİ NİN 99. YILDÖNÜMÜ. 99 th AnnIversary of. Armutalan Kültür Merkezi Açıldı

TÜRSAB DERGİ MARMARİS GARİBALDİ SULTANHANI BENİN ÇANAKKALE ZAFERİ NİN 99. YILDÖNÜMÜ. 99 th AnnIversary of. Armutalan Kültür Merkezi Açıldı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2014 MARCH 345 TÜRSAB DERGİ MARMARİS Armutalan Kültür Merkezi Açıldı Armutalan Cultural Center WAS OPENED GARİBALDİ İstanbul

Detaylı

Hattuşa Sfenksini Bekliyor Hattusha is Expecting its Sphinx

Hattuşa Sfenksini Bekliyor Hattusha is Expecting its Sphinx TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2011 JULY-AUGUST-SEPTEMBER 2011 SAYI 2 ISSUE 2 Bergama nın Büyüleyici Etkisi Bergama s Fascinating Aura Hattuşa Sfenksini Bekliyor Hattusha is Expecting its Sphinx Ayasofya ya Sihirli

Detaylı