Kuruluş tarihi : 7 Ekim NİSAN 1962 ÇARŞAMBA KARARNAMELER. Devtet Bakanı N. ÖKTEN. İçişleri Bakanı A. TOPALOĞLU. Baymdırhk Bakanı E- PAKSÜT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 4 NİSAN 1962 ÇARŞAMBA KARARNAMELER. Devtet Bakanı N. ÖKTEN. İçişleri Bakanı A. TOPALOĞLU. Baymdırhk Bakanı E- PAKSÜT"

Transkript

1 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim İdare ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 4 NİSAN 1962 ÇARŞAMBA Savı J KARARNAMELER Karar Sayısı : 6/310 Avrahm Yarmoünsky tarafından yazılıp 959 yılında New York'ta basılan «Road to Revolution - İhtilâle giden yol» ve 1948 yılında New York'ta basılan «Management in Russian Industry and Agriculture- Rusya'da ziraat ve endrüstrl alanında şevki idare» adlı İngilizce kitapların, Türkiye'ye sokulmasının ve dağıtılmasının menedilmesi; Dışişleri Bakanlığının uygun mütalâasına dayanan İçişleri Bakanlığının 10/1/1962 tarihli ve /68/03582, /65/03583 sayılı yazılan üzertae, 5680 sayılı kanunun 31 İnci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 15/3/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bagbakaa t. İNÖNÜ Derlet Bakara N- ÖKTEN İçişleri Balkanı A. TOPALOĞLU Bayındırlık Bakanı E. PAKSÜT Tirmı Baikam C ORAL Derlet Bakam ve Başb. Yardımcısı A. EYlDOĞAN Derlet Bakanı N. SU Dtşlşlcri Bakanı V. Ticaret Bakanı 1. GÜRSAN 'Ulaştırma Baıkanı C. AKYAR Basm-Yaym re Turizm Bakanı X. EVLIYAOĞLU Derlet Bakanı Adalet Bakam S. KURUTLUOĞLU Maliye Bakanı S- İNAN Sa. ve So. Y. Baıkanı S. SEREN Çalışma Baıkanı B. ECEVİT C GÜRSEL Devlet Bakanı A. DOĞAN Millî Sa. Bakanı /. SANCAR Millî Eeit. Bakanı H. İNCESULU Güm. ve Te- Bakanı S. BULADOĞLU Sanayi Bakanı F. ÇELlKBAS İmar ve tskân Bakamı M. GÜVEN Devtet Bakanı N. ÖKTEN İçişleri Bakanı A. TOPALOĞLU Baymdırhk Bakanı E- PAKSÜT Taran Bakanı C ORAL Devlet Bakam N. SU Dışişleri Bakanı V. Ticaret Bakanı /. GÜRSAN Ulaştırma Bakam C. AKYAR Basm-Yaym ve Turnan Bakanı K. EVLİYAOĞLU Millî Eğitim Bakanlığından : Adalet Bakanı Millî Sa. Bakan S. KURUTLUOĞLU I- SANCAR Maliye Bakamı S. İNAN Sa. ve So. Y. Bakam S- SEREN Çalışma Bakanı B. ECEVİT Millî Eğit. Bakanı» H. İNCESULU Güm. ve Te. Bakanı S, BULADOĞLU Sanayi Bakanr F. ÇELlKBAS İmar ve İskân Bakanı M. GÜVEN 1 Ankara Atatürk Lisesi öğretmeni olup 5439 sayılı kanunun 2 nci maddesine göre Başmüfettişlikte görevli ismail Hakkı Uludağ'ın, münhal bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına naklen tâyini uygun görülmüştür. 2 Bu karann icrasına Millî Eğitim Bakam memurdur. 26/3/1962 Başbakan /. İNÖNÜ Millî Eğitim Bakanı B. İNCESULU O. GÜRSEL Karar Sayısı: 6/322 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın-Ilân Kurumu teşkiline dair kaaunun 14 üncü maddesi gereğince Hükümetin Kurum üzerinde sahip olduğu denetleme yetkisi İle bu kanunda Hükümete tanınan sair yetkilerin Maliye Bakanlığı tarafından kullanılması ve 27/3/1961 tarihli ve 5/979 sayılı kararnamenin kaldmlması; mezkûr kanunun 52 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 20/3/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. Barbakan /. IN&NÜ Devlet Babanı ve Basb. Yardımcım A. EYlDOĞAN Devtet Bakanı C GÜRSEL Devlet Bakanı A- DOĞAN Sanayi Bakanlığından : 1 Sanayi Bakanlığı Maden Dairesi Reisliğinde açık bulunan 1500 lira maaşlı mühendisliğe, mezkûr daire 1250 lira maaşlı mühendisliğinde 1750 lira maaş alan Necdet özdinç'in üst dereceden 2000 Ura maaşla terfian tâyini ve 5439 sayılı kanunun 2 nci maddesi gertğlnee istanbul Sanayi Bölge Müdürlüğünde çalıştırılması tensip edilmiştir. 2 Bu kararın yürütülmesine Sanayi Bakanı memurdur. 26/3/1962 CUMHURBAŞKANİ O. GÜRSEL Başbakan Sanayi Bakanı /. İNÖNÜ V. ÇELlKBAS (Resmî Gazete abonelerinin son sahifedeki ilânı okumaları tavsiye olunur.)

2 Sahir> 7026 (Resmî C«ı?**xrı 4 NtSAN 19«TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından : sayılı kanuna göre Türk Standardları Enstitüsü tarafın- dan hazırlanmış bulunan Turunçgiller Standardının, 1705 sayılı kamuna göre çıkarılmış, 7/11/1959 tarihli 4/12377 sayılı kararnameye bağlı «Türk Standartlarının Tatbiki hakkında Nizamname» gereğince ihracatta mecburi tatbike konulmasına dair 5/2/1962 tarihli 6/144 sayılı kararname ve adı geçen standart Mart 1962 tarihli Resmî Gazete'lerde yayımlanmıştır. 2 Standart yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girecek (6/4/1962 den itibaren), yalnız ambalaja ait hükümleri için bu müddet 60 gün Olacaktır. (21/5/1962). Yayım tarihine kadar tescili yapılmış turunçgil partileri standardın dışında bırakılmıştır. S Standardın tatbiki 3018 sayılı kanun gereğince ve 4/12/1959 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan yukarıda adı geçen tatbikat nizamnamebi hükümleri içinde başlıca İstanbul, İzmir (İhracat Başkontrolörlüğü), Mersin, Adana, İskenderun, Antalya, Finike ve Trabzon merkezlerindeki Bakanlığımız kontrol veya eksperlik teşkilâtınca yürütülecektir. Bu merkezler dışındaki yerlerden yapılacak kontrol müracaatları en yakın merkezden harcırahı Bakanlığımızca verilerek gönderilecek elemanlar tarafından karşılanacaktır. 4 İhraç edilecek turunçgil partisinin muayenesi ' İstanbul'da İhracat Başkontrolörlüğü İzmir'de İhracat Başkontrolörlüğü Trabzon'da İhracat Başkontrolörlüğü Adana'da Pamuk Başeksperiiği Mersin'de Pamuk Eksperliği Antalya'da Pamuk Eksperliği İskenderun'da Pamuk Eksperliği Finike'de Pamuk Eksperliğine ihracatçı tarafında» verilecek beyanname ile istenir. M«rkezter dışından yapılacak müracaatlarda müracaatın o mahalle en yakın merkeze yapılmasına ve kontrol için gelecek elemanın yolda geçireceği müddet hesap edilerek ihracattan bu kadar müddet evvel muayene talebinde bulunulmasına dikkat edilmelidir. 5 Beyannameyi alan merkez en kısa zamanda partinin muayenesini yaparak neticeyi beyannamenin arkasına yazar. Parti standarda uygun görüldüğü hallerde ihracatçıya, bu hususu bildirir bit kontrol be'gesi verilir. Ayrıca ambalajlar üzerine malın kontrol edildiğine dair İşaret konulur. Belge ile partinin irtibatı parti numarası ile sağlanır. 6 Türk Standartlarının tatbiki hakkında Nizamnamenin 5 İnci maddesi standarda uygun olmayan malların ihracını men ettiğine göre, belgesi ve kontrol işareti bulunmayan veya belgenin 10 günlük süresi geçmiş bulunan turunçgil partilerinin ihracına gümrük idarelerince müsaade olunmayacaktır. Keyfiyet bu suretle tebliğ olunur. t LAN L AR M. S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile Gölcük'de 20 lojmana ilâve kat inşaatı yaptırılacak. Keşif bedeli ,79 lira olup geçici teminatı , liradır. İhalesi 16/4)1962 Pazartesi günü saat de komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Öğleden evvel komisyonda ve İst. Lv. A. liginde görülebilir. İsteklilerin ihale gününden en az tiç gün evvel Deniz İnş. Grp. Bşk, na müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir -suretle kabul edilmez / 4-3 Kapalı zarf usulü ile Gölcük'de iki kışlanın ikmal inşaatı yaptırılacak. Keşif bedeli ,09 Ura olup geçici teminatı liradır. İhalesi 17/4/1962 Salı günü saat de komisyonda yapılacaktır. Kesif ve şartnameler her gün öğleden evvel komisyonda ve İst. Lv. A. liginde görülebilir. İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Deniz İnş. Grp. Bşk. na müracaat İle yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 1043/*-* Zile Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 861/334 62/122 ZUe'nin Al&camescitzir Mahallesinden Hatun Küçükekmekçi tarafından Minarelsağır Mahallesinden Salih Küçükekmekçi aleyhine açılan boşanma dâvasının muhakemesi sonunda: Mahkememizin 16/3/1962 tarih ve 1962/122 sayılı karan ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocukları Rıza ve Erol'un velayetlerinin analarına verilmesine ve ayda 20 lira iştirak nafakasının dâvâlıdan alınmasına, keza 10 lira ilâm harcı ile 7632 kuruş mahkeme masraflarının davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair 16/3/1962 gün ve 1962/122 sayılı karar davalının tebligata yarar sarih adresi tesbit edilemediğinden hükmün tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur Kocaeli Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 961/335 Türkiye Petrolleri A O. lığı vekili Avukat Sezai Erarslan'ın îzmitin Yarımca Köyünden Hasan Türkyılmaz v. s. aleyhine açtığı istimlâk bedelinin tezyidi dâvasının yapılan yargılamasında : Yukarıda açık adresi yazılı Hasan Türkyılmaz yazılı adresini terk ile semtimeçhule gittiği yapılan tahkikattan anlaşılmakla hakkındaki davetiye ile çağrı kâğıdının ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, 5/4/1962 günü saat 9,30 da Mahkemeye bizzat veya bir vekil ile kendisini temsil ettirmesine, aksi halde hakkında dâva basit usulü muhakemeler kanununa tabi olduğundan hakkmdaki dâvaya gıyaben devam edileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere bermucibi karar ilân olunur Kınkhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Antakya'nın İmren Mahallesinden Garip Kanath'ya vekâleten Avukat Mustafa Morali tarafından Kınkhan Kazasının Iiıkpmar Köyünde mukim Abbas Çelik, Cafer Tutal, Aii Ergün ve arkadaş'arı hakkında ikame olunan alacak ve tazminat dâvasının yapılan muhakemesi sonunda: 5180 liranın dâvâlılardan müteselsilen tahsiline 7/11/1961 gün ve 94/258 sayılı ilâmiyle karar verilmiş olup yukanda hüviyeti yazıh her üç dâvâlının ikametgâhı meçhul bulunduğu cihetle te»lig yerine kaim olmak üzere İlânen duyurulur. 114«

3 4 NİSAN 1952 (Kesmî G*wte) SahirV 7027 Ankara Valiliğinden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : Keş. bedeli Geç. teminat Tapılacak İş ve mahalli Lira Kr. Lira Kr. İhale tarihi günü, saati Ankara Ana ve Çooiuk Sağlığı Eğitim Merfeezi Çamaşırhane tesisat işi Ankara Çocuk Hastanesi Çamaşırhane tesisat işi , , 8.451, ,30 16/4/1962 P. tesi 15 de 16/4/1962 P. tesi 15 de Yukarıda keşif bedeli, g-#cicl teminatı ve ihale gün ve saati kaydedilen çamaşırhane tesisatları kapalı zarf usulü ile ve ayrı ayrı olarak Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda icra edilecektir. Bu işlere alt şartname ve diğer lüzumlu evrak iş saat! arı içerisinde Ankara ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım SföSaürlüklerinde görülebilir " X. İsteklilerin belirli gün ve saat e kadar makbuz *çva mektubu, 1962 yılma ait ticaret odası vesikası ve ihaleden en az ~fr^ gün evvel (Tatil günleri hariç) Bayındırlık Bakanlığı eksiltmesine iştirak talimatnamesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde Vi- " lâyet Makamına müracaatla bu işler İçin alacaklan fennî yeterlik beyannamesini havi vesikası ve hazırlanmış kapalı zarfların Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez / 4-2 Ankara Jandarma Satınalma Komisyon Başkanlığından : Jandarma birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla kilo çubuk kalay satın alınacaktır. Muhammen fiyatı 54 liradan tutan lira olup geçici teminatı liradır. İhalesi 20 Nisan 1962 Cuma günü saat da dır. Şartnamesi İstanbul ve Ankara J. Satınalma Komisyonlarında görülebilir. İsteklilerin kanuni belge ve teminatlanm havi teklif mektudiarım ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri İlân olunur / 4-1 Ankara İmar Müdürlüğünden : Ankara - Gölbaşı mmtakası 1/5000 ölçekli nazım İmar plânının, İmar ve iskân Bakanlığınca tasdik edilmiş olduğu, ilgililere duyurulur /1-1 Çocuk Islahevi Müdürlüğünden : 1 Müessesemizin 1962 malî yılı İçin yeniden ihaleye konulan aşağıda cins ve miktan yazılı ekmek kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. 2 ihale 16/4/1962 Pazartesi günü saat 15 de Ankara Çocuk Islahevi Müdürlüğünde toplanacak komisyon huznrunda yap'lacaktır. 3 - Şartname her gün mesai saatlerinde Çocuk Islahevi Md. de görüleb'b'lir İsteklilerin kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel teminat makbuzları ile 1962 yılına ait Ticaret sicu belgeleri ile komisyona vermeleri ilân olunur. Grup No : 1 : Ekmek 1/2 nispetinde, Miktarı klg : , Fiyatı : 70 kuruştur. Tutan : lira. Teminatı : lira. Usulü K. zarf / 4-1 Tiirkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 1 Kavaklıdere ANKARA 1 I Kumaşı Şirketlmizce verilmek üzere 43 takım yazlık elbise diktirile erktir. Bu işe ait kumaş ve dikiş teminatı 6.500, T. L. sadır. 2 Jgu işe ait şartnameler Kavaklıdere No. 211 deki Genel Müdürlük Ticare^^Müdürlüğünden temin eduebilir. 3 Teklif \rar.m«müddeti 11/4/1962 Çarşamba günü saat da bitecektir. 11S7 / -2 1 Döviz temini ve ithalâtı idaremizce yapılmak üzere APA serbest döviz sahası memleketlerinden : Şartname No : İhale tarihi 62-8T-08 Camdan mamul lâboratuvar eşyası 27 Nisan 1962 Cuma save Vakum pompası saat T-09 Su koçu 30 Nisan 1962 Pazartesi saat T-10 Çelik tel halat 27 Nisan 1962 Cuma saat fiyat ve teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 2 Teklifler yukarda belirtilen tarihlerdeki saatlere kadar DSl Makina ve ikmal Dairesi Reisliği Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya gönderilmiş olacaktır. 3 Is'ekliler firmanın antetli kâğıdına yazılmış pullu bir dilekçe ile dilekçelerinde şartname numarasını ve hangi firmadan teklif getireceklerini sarih adresleri ile belirterek DSl Makina ve ikmal Dairesi feteisliğinden (DSl Etlik Tesisleri Ankara) şartnameleri bedelsiz olarak tenteli edebilirler. Değişik şartnameler için ayrı dilekçe verilecektir. 4 ^- ödeme gayri kabili rücu bir akreditifle yapılacaktır. 5 -Mdare ihaleyi yapıp yapmamakta, miktarlan azaltıp çoğaltmakta ve b&zı kalemleri tamamen almamakta serbesttir / 4-1 V Van Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden : : Fabrika unu ekmeği, Vasati miktar kilo gram : 60,000 % Muhammen fiyatı : Lira kuruş : 1,04, Tutarı : Lira kuruş : 62,000 1 Şartnamesi her gün Van Cezaevinide görülebilir. 2 Eksiltme kapalı zarf usulü İle 24/4/1962 Sah'gîünü s_aat 15 de Van C. Müddeiumumiliği Odasında yapılacaktır. ". _^ 3 Eksiltme kapalı zarf usulü İle yapüacaktır. 4 Muvakkat teminat muhammen bedelin f» 7,5 hesabiyle 4680 liradır. 5 Eksiltmeye girebilmek için belgeler şunlardır. a) Yukanda yazılı muvakkat teminat mektubu veya makbuzu b) 1962 yılı Ticaret Odası kayıt belgesi, c) ikametgâh belgesi, 6 isteklilerin yukarıda sıralanan belgeleri ile usulü dairesinde hazrlacakları teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evvel ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul olunmaz / 41-1 Van Cumhuriyet Savcılığından Miktan Sebze ve meyva 37 kal. Kuru erzak ve saire 27 kal. Ekmek tep tip ad. Balık (Uskumru) 250 Kg. Balık (Palamut) 250 ad. Muh. bedeli Geç. teminat Lira Kr. Lira Kr , , 1.125, 625, 2.087, 6.127,99 630, 85, 47, İhale şekli Kapalı zarf Kapalı zarf 1 Ankara Çocuk Hastanesinin 1962 Malî yılı ihtiyacı 2490 sayılı kanunun 31 ve 41 inci maddeleri gereğince eksiltmeye konulmuştur. 2 ihale Ankara Çocuk Hastanesi Baştabiplik odasında Satın Alma Komisyonunda 19/4A962 Perşembe günü saat da yapılacaktır. 3 Taliplerin bu işe ait belge ve teklif mektuplannı ihale Saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına zimmetle vermeleri. 4 ihaleye ait şartnameyi görmek istiyenler mesai saatleri dahilinde her gün adı geçen hastane İdare Kaleminde görebilirler ) 4-1

4 Sahife: 7028 (Resmî Geaete) 4 NİSAN \96İ Miktarı Bayındırlık Bakanlığı Karayolları "icnel Müdürlüğünden 1 Adüd 1 Aded 36 Kalem Scania Vabis Otobüs KO-1591 t S kalem yedek parçası ile birlikle) Chevrolet Station Wagon KO-300 Çeşitli hurda malzeme Tah. bedeli Ura Kr , , 3.497,50 Geç. teminatı Lira Kr. 384,56 375, 262,31 Yukarıda cins, miktar, tahmini bedel ve muvakkat teminatları yazık üç kalem taşıt ve malzeme, her biri ayrı bir ihale mevzuu olmak üzere kapalı zarf usulü ile artırmaya konulmuştur. Artırma ve ihale Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 17/4/1962 Salt günü birincisi saat de ikincisi ve üçüncüsü da yapılacaktır. Satış mevzuları, Ankara - Akköprü Ambarı sahasında; şartnameleri aynı yerde Ambar Ayniyat Mulıasipliğinde görülebilir. Taliplerin usulüne göre hazırlıyacaklan zarflarını ihale saatinden bir saat önce Malzeme Şubesi Müdürlüğünde toplanacak Artırma Ko-, misyonu Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilenfayeceğl duyurulur. / Lippman konkasör zinciri «İşlileri Adams greyder bıçak ve kazma hareket dişlileri Miktarı Kalem Tah. B. T. L. G. Tem. T. L. / 1133/4-3 ' ihale*' tarihi ihale saati )' /4/ ,00.- Perşembe /4/ ,00 Perşembe s--*'" Yukarıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatı ile ihale tarihleri ve saatleri hizalarında yazılı malzeme Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartnameleri bedelsiz olarak aynı yerden temin edilir. Hazırlanacak tekliflerin ihale gün ve saatlerinden bir saat öncesi Komisyona makbuz mukabili verilmesi ve postadaki gecikmelerin kabul edilmlyeceği duyurulur. 1152/4-3 Tahminî bedeli , geçici teminatı lira üzerinden 8 kalemde DELCO-REFY kömürleriyle 5 kalemde ALMAN BOSCH kömürleri 18 Nisan 1962 Çarşamba günü saat 15 te Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi aynı yerden bedelsiz olarak temin edilir. Hazırlanacak tekliflerin ihale gün ve saatinden bir saat öncesi Komisyona makbuz mukabili verilmesi ve postadaki gecikmelerin kabul edilmlyeceği duyurulur / 4-3 Hacıbektaş Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 956/33 Hacıbektaş Kazasının Aşıklar Köyünden Besim Ün ver ve Sadi Avcıdoğan vekili Avukat Celâlettln Ulusoy tarafından Hazine, köy muhtarlığı ile Ali Ün ver, ZÖhre Ün ver ve 8 arkadaşı aleyhine açılan tescil dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : Dâvâlılardan Zöhre kızı Sultan namıdiğeri Hayriye'nin adresi meçhul olduğundan davetiyesi 30 Ocak 1902 günlü K&smi Gazete ile tebliğ edilmiş olduğundan gıyap kararının da ilftnen telbligine karar verilmiştir. Mezkûr karar gereğince dâvâlının duruşmanın bırakıldığı tarihinde duruşmaya gelmediği veya b-vr vekille kendisini temsi! de ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği ilânen tebliğ lumur. 124* /1-1 KalecUs. Asliye Hukuk Hâkimliğinden. davacı Yenice Mahallesinden Ömer Aydos tarafından dâvâlı Hazineyi Maliyesine izafeten Hazine Vekili Avukat Osman Doğan aleyhine açılan tapu iptali ve tescil dâvası ile; Kalecik Ovabağı Kızılöz mevkii 323 ada 6 parsel numaralı, Mz mesahan tarlanın maliki Sivrioğlu Halil karısı Fatma'dan intikal ettiğinden bahisle bahsi gecen ve Hazine adına olan 323 ada 6 parselin İptali ile kendi adına tescilini talep etmiştir. M. K. nunun değişen 639 uncu maddesine göre ilgililerin 3 ay içerisinde 961/45 sayılı dosyasına müracaatları lüzumu ilân olunur Gerede Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1962/71 Yüksek Adalet Divanınca 15/9/1961 tarih ve 1960/1 sayılı kesin karariyle 4 sene 6 ay ağır hapis cezasına mahkûm Gerede'nin Ki tirler Mahallesinden Mithat Dayıoğlu'na Gerede Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/3/1962 tarih ve 1962/71-82 sayılı karariyle oğlu Gerede'nin Ki tirler Mahallesinden olup halen Ankara Bahçelievlcr 35 inci Sokak No. 53 de mukim Hilmi Dayıoğlu'nun vâsi tâyinine ve mahkûmun menkul ve gayrimenkullerinin idaresi için vasiye teslimine karar verilmiş bulunduğu ilân olunur Aşkale Asliye Hukuk Hâkimliğinden *. 960/ Davacı Elif Şahin vekili Avukat Cafer Kolbaşı tarafından dâvâlı Gürün Kazasının Konakpmar Köyünden ismail Şahin aleyhine ikame olunan boşanma dâvasının duruşmaları sonunda : Aşkale Asliye Hukuk Hâkimliğinin 5/12/1961 tarih ve 960/292 esas ve 961/267 karar sayılı ilâmı ile tarafların bir araya gelip aile birliğini temadi ettirmelerine imkân kalmadığından bahisle Medeni Kanunun hükümleri gereğince boşanmalarına ve 147 nci maddenin tatbikma mahal olmadığına karar verilmiş ve dâvâlı ismail Şahin bütün aramalara rağmen bulunamamış olduğu cihetle iş bu hüküm fıkrasının ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere İlân olunur Resmî Gazete abonelerine : a) Resmi Gazete'nin günü geçmiş nüshalarının beherinin fiyatı 50 kuruş olduğundan ve abone bitim tarihinde de sevkiyat derhal durdu»- rularak, müracaatlarda abone yenilemeleri geçmiş tarihe teşmil edlleml yeceğinden abone müddeti 30/4/1962 tarihinde sona erecek abone samplerinin, abonelerini 1/5/1962 tarihinden 30/4/1963 tarihine kadar birer sene müddetle yenilemeği istedikleri takdirde, abone bedeli 45 lirayı ^behemehal bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak abone numaralarını da İşaret ettirmek suretiyle alacakları makbuzu abone bitim tarihinden engeç 10 gün evvel bir yazı ile Genel Müdürlüğümüze göndermeleri, Bulundukları yerde Malsandığı olmayan abonelerin, abone bedelini posta havalesiyle yollamak zorunda olurlarsa keyfiyeti bir mekttupla bildirmeleri, b) Abone işlerine dair yazılacak mektuplara abone numarasının konulması,,' c) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde ücreti (300) kuruşu bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak, alacakları makbuzu adres değiştirme isteğini havi mektupla birlikte göndermeleri gerekmektedir. J kk Devlet Matbaan

5 4 Nisan 1962 RESMİ GAZETE Sayı:11074 Kararnameler İÇİNDEKİLER Sayfa 6/310 Road To Revolution - İhtilâle Giden Yol» ve 1948 Yılında New York'ta Basılan Management İn Russian Industry And Agriculture- Rusya'da Ziraat ve Endrüstry Alanında Sevki İdare» Adlı İngilizce Kitapların, Türkiye'ye Sokulmasının ve Dağıtılmasının Menedilmesine Dair Kararname 1 6/322 Hükümetin Kurum Üzerinde Sahip Olduğu Denetleme Yetkisi ile Bu Kanunda Hükümete Tanınan Sair Yetkilerin Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanılması ve 27/3/1961 Tarihli ve 5/979 Sayılı Kararnamenin Kaldırılmasına Dair Kararname 1 İsmail Uludağ ın Teftiş Kurulu Başkanlığına Naklen Tayinine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı Kararnamesi 1 Nejdet Özdinç in Atanmasına İlişkin Sanayi Bakanlığı Kararnamesi 1 Tebliğ Turunçgiller Standardına Dair Ticaret Bakanlığı Tebliği 2 İlanlar 2

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 31 MAYıS 1960 SALI KARARNAME. Dpvlct Reisi, Ba»ve)kil ve Millî Müdafaa Vekili Org.

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 31 MAYıS 1960 SALI KARARNAME. Dpvlct Reisi, Ba»ve)kil ve Millî Müdafaa Vekili Org. R T.C. esmî Gazete Kuruluş tarihi 7 Ekim 1336-1920 tdare vs yan işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğün» müracaat olunur 31 MAYıS 1960 SALI Sayı 10516 KARARNAME Karar Sayısı 1 30

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 26 TEMMUZ 1972 ÇARŞAMBA Sayı : 14257 J KANUNLAR YükşeK

Detaylı

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu T.C. Resmî Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» Yönetim ve yom isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevv&nat Genel Müdürlüğün» başvurulur 15 MAYIS 1971 CUMARTESİ Sayı : 18837 KANUN Sıkıyönetim Kanunu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 2 MART 1977 ÇARŞAMBA. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 2 MART 1977 ÇARŞAMBA. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim, ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 2 MART 1977 ÇARŞAMBA Sayı: 15866 J YÜRÜTME

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İileri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 8 Kasım 1982 PAZARTESİ Sayı : 17862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 14 EKlM 1968 PAZARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 14 EKlM 1968 PAZARTESİ T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm Başvurulur 14 EKlM 1968 PAZARTESİ Sayı: 13026 Millet Meclisi Kararı Yerli ilaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: 12928 K A R A R N A M E L

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE Sayı : 16154! t

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Sayı: 15490 PERŞEMBE 5 ŞUBAT 1976. Karar Sayısı: 7/11142

Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Sayı: 15490 PERŞEMBE 5 ŞUBAT 1976. Karar Sayısı: 7/11142 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 5 ŞUBAT 1976 PERŞEMBE Sayı: 15490 V J KARARNAMELER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 12 TEMMUZ 1952 CUMARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları A. MENDERES. Adalett Bakanı R.

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 12 TEMMUZ 1952 CUMARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları A. MENDERES. Adalett Bakanı R. T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 idare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 12 TEMMUZ 1952 CUMARTESİ Sayı: 8156 Bakanlar Kurulu Kararları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetlm ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Ekim 1982 PAZAR Sayı : 17848 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 7 Ekim 1977 CUMA SAYI : 16077 Sayı : 16077

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: 7 M k n 1336-1920 26 TEMMUZ 1965 PAZARTESİ KANUNLAR

T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: 7 M k n 1336-1920 26 TEMMUZ 1965 PAZARTESİ KANUNLAR T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: M k n 33-90 r Yönetim ve yazı işleri içim Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. TEMMUZ 9 PAZARTESİ Sayı: 0 J KANUNLAR Sağlık ve Sosyal Yardım

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : 16084 YÜRÜTME VE

Detaylı

Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920

Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 r Tdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 16 ŞUBAT 1946 CUMARTESİ SAYI: 6234 KANUNLAR Meslekî hastalıklarım

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

28 OCAK 1965 PERŞEMBE KARARNAMELER. Başbakan INÖNÜ. Devlet Bakanı. Devlet Bakanı M. YOLAÇ N. YETKİN. Dışişleri Balkanı. İçişleri Bakanı F. C.

28 OCAK 1965 PERŞEMBE KARARNAMELER. Başbakan INÖNÜ. Devlet Bakanı. Devlet Bakanı M. YOLAÇ N. YETKİN. Dışişleri Balkanı. İçişleri Bakanı F. C. Res T.C. mı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 OCAK 1965 PERŞEMBE Sayı: 11918 KARARNAMELER Karar Sayısı

Detaylı