Kuruluş tarihi : 7 Ekim NİSAN 1962 ÇARŞAMBA KARARNAMELER. Devtet Bakanı N. ÖKTEN. İçişleri Bakanı A. TOPALOĞLU. Baymdırhk Bakanı E- PAKSÜT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 4 NİSAN 1962 ÇARŞAMBA KARARNAMELER. Devtet Bakanı N. ÖKTEN. İçişleri Bakanı A. TOPALOĞLU. Baymdırhk Bakanı E- PAKSÜT"

Transkript

1 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim İdare ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 4 NİSAN 1962 ÇARŞAMBA Savı J KARARNAMELER Karar Sayısı : 6/310 Avrahm Yarmoünsky tarafından yazılıp 959 yılında New York'ta basılan «Road to Revolution - İhtilâle giden yol» ve 1948 yılında New York'ta basılan «Management in Russian Industry and Agriculture- Rusya'da ziraat ve endrüstrl alanında şevki idare» adlı İngilizce kitapların, Türkiye'ye sokulmasının ve dağıtılmasının menedilmesi; Dışişleri Bakanlığının uygun mütalâasına dayanan İçişleri Bakanlığının 10/1/1962 tarihli ve /68/03582, /65/03583 sayılı yazılan üzertae, 5680 sayılı kanunun 31 İnci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 15/3/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bagbakaa t. İNÖNÜ Derlet Bakara N- ÖKTEN İçişleri Balkanı A. TOPALOĞLU Bayındırlık Bakanı E. PAKSÜT Tirmı Baikam C ORAL Derlet Bakam ve Başb. Yardımcısı A. EYlDOĞAN Derlet Bakanı N. SU Dtşlşlcri Bakanı V. Ticaret Bakanı 1. GÜRSAN 'Ulaştırma Baıkanı C. AKYAR Basm-Yaym re Turizm Bakanı X. EVLIYAOĞLU Derlet Bakanı Adalet Bakam S. KURUTLUOĞLU Maliye Bakanı S- İNAN Sa. ve So. Y. Baıkanı S. SEREN Çalışma Baıkanı B. ECEVİT C GÜRSEL Devlet Bakanı A. DOĞAN Millî Sa. Bakanı /. SANCAR Millî Eeit. Bakanı H. İNCESULU Güm. ve Te- Bakanı S. BULADOĞLU Sanayi Bakanı F. ÇELlKBAS İmar ve tskân Bakamı M. GÜVEN Devtet Bakanı N. ÖKTEN İçişleri Bakanı A. TOPALOĞLU Baymdırhk Bakanı E- PAKSÜT Taran Bakanı C ORAL Devlet Bakam N. SU Dışişleri Bakanı V. Ticaret Bakanı /. GÜRSAN Ulaştırma Bakam C. AKYAR Basm-Yaym ve Turnan Bakanı K. EVLİYAOĞLU Millî Eğitim Bakanlığından : Adalet Bakanı Millî Sa. Bakan S. KURUTLUOĞLU I- SANCAR Maliye Bakamı S. İNAN Sa. ve So. Y. Bakam S- SEREN Çalışma Bakanı B. ECEVİT Millî Eğit. Bakanı» H. İNCESULU Güm. ve Te. Bakanı S, BULADOĞLU Sanayi Bakanr F. ÇELlKBAS İmar ve İskân Bakanı M. GÜVEN 1 Ankara Atatürk Lisesi öğretmeni olup 5439 sayılı kanunun 2 nci maddesine göre Başmüfettişlikte görevli ismail Hakkı Uludağ'ın, münhal bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına naklen tâyini uygun görülmüştür. 2 Bu karann icrasına Millî Eğitim Bakam memurdur. 26/3/1962 Başbakan /. İNÖNÜ Millî Eğitim Bakanı B. İNCESULU O. GÜRSEL Karar Sayısı: 6/322 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın-Ilân Kurumu teşkiline dair kaaunun 14 üncü maddesi gereğince Hükümetin Kurum üzerinde sahip olduğu denetleme yetkisi İle bu kanunda Hükümete tanınan sair yetkilerin Maliye Bakanlığı tarafından kullanılması ve 27/3/1961 tarihli ve 5/979 sayılı kararnamenin kaldmlması; mezkûr kanunun 52 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 20/3/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. Barbakan /. IN&NÜ Devlet Babanı ve Basb. Yardımcım A. EYlDOĞAN Devtet Bakanı C GÜRSEL Devlet Bakanı A- DOĞAN Sanayi Bakanlığından : 1 Sanayi Bakanlığı Maden Dairesi Reisliğinde açık bulunan 1500 lira maaşlı mühendisliğe, mezkûr daire 1250 lira maaşlı mühendisliğinde 1750 lira maaş alan Necdet özdinç'in üst dereceden 2000 Ura maaşla terfian tâyini ve 5439 sayılı kanunun 2 nci maddesi gertğlnee istanbul Sanayi Bölge Müdürlüğünde çalıştırılması tensip edilmiştir. 2 Bu kararın yürütülmesine Sanayi Bakanı memurdur. 26/3/1962 CUMHURBAŞKANİ O. GÜRSEL Başbakan Sanayi Bakanı /. İNÖNÜ V. ÇELlKBAS (Resmî Gazete abonelerinin son sahifedeki ilânı okumaları tavsiye olunur.)

2 Sahir> 7026 (Resmî C«ı?**xrı 4 NtSAN 19«TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından : sayılı kanuna göre Türk Standardları Enstitüsü tarafın- dan hazırlanmış bulunan Turunçgiller Standardının, 1705 sayılı kamuna göre çıkarılmış, 7/11/1959 tarihli 4/12377 sayılı kararnameye bağlı «Türk Standartlarının Tatbiki hakkında Nizamname» gereğince ihracatta mecburi tatbike konulmasına dair 5/2/1962 tarihli 6/144 sayılı kararname ve adı geçen standart Mart 1962 tarihli Resmî Gazete'lerde yayımlanmıştır. 2 Standart yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girecek (6/4/1962 den itibaren), yalnız ambalaja ait hükümleri için bu müddet 60 gün Olacaktır. (21/5/1962). Yayım tarihine kadar tescili yapılmış turunçgil partileri standardın dışında bırakılmıştır. S Standardın tatbiki 3018 sayılı kanun gereğince ve 4/12/1959 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan yukarıda adı geçen tatbikat nizamnamebi hükümleri içinde başlıca İstanbul, İzmir (İhracat Başkontrolörlüğü), Mersin, Adana, İskenderun, Antalya, Finike ve Trabzon merkezlerindeki Bakanlığımız kontrol veya eksperlik teşkilâtınca yürütülecektir. Bu merkezler dışındaki yerlerden yapılacak kontrol müracaatları en yakın merkezden harcırahı Bakanlığımızca verilerek gönderilecek elemanlar tarafından karşılanacaktır. 4 İhraç edilecek turunçgil partisinin muayenesi ' İstanbul'da İhracat Başkontrolörlüğü İzmir'de İhracat Başkontrolörlüğü Trabzon'da İhracat Başkontrolörlüğü Adana'da Pamuk Başeksperiiği Mersin'de Pamuk Eksperliği Antalya'da Pamuk Eksperliği İskenderun'da Pamuk Eksperliği Finike'de Pamuk Eksperliğine ihracatçı tarafında» verilecek beyanname ile istenir. M«rkezter dışından yapılacak müracaatlarda müracaatın o mahalle en yakın merkeze yapılmasına ve kontrol için gelecek elemanın yolda geçireceği müddet hesap edilerek ihracattan bu kadar müddet evvel muayene talebinde bulunulmasına dikkat edilmelidir. 5 Beyannameyi alan merkez en kısa zamanda partinin muayenesini yaparak neticeyi beyannamenin arkasına yazar. Parti standarda uygun görüldüğü hallerde ihracatçıya, bu hususu bildirir bit kontrol be'gesi verilir. Ayrıca ambalajlar üzerine malın kontrol edildiğine dair İşaret konulur. Belge ile partinin irtibatı parti numarası ile sağlanır. 6 Türk Standartlarının tatbiki hakkında Nizamnamenin 5 İnci maddesi standarda uygun olmayan malların ihracını men ettiğine göre, belgesi ve kontrol işareti bulunmayan veya belgenin 10 günlük süresi geçmiş bulunan turunçgil partilerinin ihracına gümrük idarelerince müsaade olunmayacaktır. Keyfiyet bu suretle tebliğ olunur. t LAN L AR M. S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile Gölcük'de 20 lojmana ilâve kat inşaatı yaptırılacak. Keşif bedeli ,79 lira olup geçici teminatı , liradır. İhalesi 16/4)1962 Pazartesi günü saat de komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Öğleden evvel komisyonda ve İst. Lv. A. liginde görülebilir. İsteklilerin ihale gününden en az tiç gün evvel Deniz İnş. Grp. Bşk, na müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir -suretle kabul edilmez / 4-3 Kapalı zarf usulü ile Gölcük'de iki kışlanın ikmal inşaatı yaptırılacak. Keşif bedeli ,09 Ura olup geçici teminatı liradır. İhalesi 17/4/1962 Salı günü saat de komisyonda yapılacaktır. Kesif ve şartnameler her gün öğleden evvel komisyonda ve İst. Lv. A. liginde görülebilir. İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Deniz İnş. Grp. Bşk. na müracaat İle yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 1043/*-* Zile Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 861/334 62/122 ZUe'nin Al&camescitzir Mahallesinden Hatun Küçükekmekçi tarafından Minarelsağır Mahallesinden Salih Küçükekmekçi aleyhine açılan boşanma dâvasının muhakemesi sonunda: Mahkememizin 16/3/1962 tarih ve 1962/122 sayılı karan ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocukları Rıza ve Erol'un velayetlerinin analarına verilmesine ve ayda 20 lira iştirak nafakasının dâvâlıdan alınmasına, keza 10 lira ilâm harcı ile 7632 kuruş mahkeme masraflarının davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair 16/3/1962 gün ve 1962/122 sayılı karar davalının tebligata yarar sarih adresi tesbit edilemediğinden hükmün tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur Kocaeli Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 961/335 Türkiye Petrolleri A O. lığı vekili Avukat Sezai Erarslan'ın îzmitin Yarımca Köyünden Hasan Türkyılmaz v. s. aleyhine açtığı istimlâk bedelinin tezyidi dâvasının yapılan yargılamasında : Yukarıda açık adresi yazılı Hasan Türkyılmaz yazılı adresini terk ile semtimeçhule gittiği yapılan tahkikattan anlaşılmakla hakkındaki davetiye ile çağrı kâğıdının ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, 5/4/1962 günü saat 9,30 da Mahkemeye bizzat veya bir vekil ile kendisini temsil ettirmesine, aksi halde hakkında dâva basit usulü muhakemeler kanununa tabi olduğundan hakkmdaki dâvaya gıyaben devam edileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere bermucibi karar ilân olunur Kınkhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Antakya'nın İmren Mahallesinden Garip Kanath'ya vekâleten Avukat Mustafa Morali tarafından Kınkhan Kazasının Iiıkpmar Köyünde mukim Abbas Çelik, Cafer Tutal, Aii Ergün ve arkadaş'arı hakkında ikame olunan alacak ve tazminat dâvasının yapılan muhakemesi sonunda: 5180 liranın dâvâlılardan müteselsilen tahsiline 7/11/1961 gün ve 94/258 sayılı ilâmiyle karar verilmiş olup yukanda hüviyeti yazıh her üç dâvâlının ikametgâhı meçhul bulunduğu cihetle te»lig yerine kaim olmak üzere İlânen duyurulur. 114«

3 4 NİSAN 1952 (Kesmî G*wte) SahirV 7027 Ankara Valiliğinden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : Keş. bedeli Geç. teminat Tapılacak İş ve mahalli Lira Kr. Lira Kr. İhale tarihi günü, saati Ankara Ana ve Çooiuk Sağlığı Eğitim Merfeezi Çamaşırhane tesisat işi Ankara Çocuk Hastanesi Çamaşırhane tesisat işi , , 8.451, ,30 16/4/1962 P. tesi 15 de 16/4/1962 P. tesi 15 de Yukarıda keşif bedeli, g-#cicl teminatı ve ihale gün ve saati kaydedilen çamaşırhane tesisatları kapalı zarf usulü ile ve ayrı ayrı olarak Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda icra edilecektir. Bu işlere alt şartname ve diğer lüzumlu evrak iş saat! arı içerisinde Ankara ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım SföSaürlüklerinde görülebilir " X. İsteklilerin belirli gün ve saat e kadar makbuz *çva mektubu, 1962 yılma ait ticaret odası vesikası ve ihaleden en az ~fr^ gün evvel (Tatil günleri hariç) Bayındırlık Bakanlığı eksiltmesine iştirak talimatnamesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde Vi- " lâyet Makamına müracaatla bu işler İçin alacaklan fennî yeterlik beyannamesini havi vesikası ve hazırlanmış kapalı zarfların Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez / 4-2 Ankara Jandarma Satınalma Komisyon Başkanlığından : Jandarma birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla kilo çubuk kalay satın alınacaktır. Muhammen fiyatı 54 liradan tutan lira olup geçici teminatı liradır. İhalesi 20 Nisan 1962 Cuma günü saat da dır. Şartnamesi İstanbul ve Ankara J. Satınalma Komisyonlarında görülebilir. İsteklilerin kanuni belge ve teminatlanm havi teklif mektudiarım ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri İlân olunur / 4-1 Ankara İmar Müdürlüğünden : Ankara - Gölbaşı mmtakası 1/5000 ölçekli nazım İmar plânının, İmar ve iskân Bakanlığınca tasdik edilmiş olduğu, ilgililere duyurulur /1-1 Çocuk Islahevi Müdürlüğünden : 1 Müessesemizin 1962 malî yılı İçin yeniden ihaleye konulan aşağıda cins ve miktan yazılı ekmek kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. 2 ihale 16/4/1962 Pazartesi günü saat 15 de Ankara Çocuk Islahevi Müdürlüğünde toplanacak komisyon huznrunda yap'lacaktır. 3 - Şartname her gün mesai saatlerinde Çocuk Islahevi Md. de görüleb'b'lir İsteklilerin kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel teminat makbuzları ile 1962 yılına ait Ticaret sicu belgeleri ile komisyona vermeleri ilân olunur. Grup No : 1 : Ekmek 1/2 nispetinde, Miktarı klg : , Fiyatı : 70 kuruştur. Tutan : lira. Teminatı : lira. Usulü K. zarf / 4-1 Tiirkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 1 Kavaklıdere ANKARA 1 I Kumaşı Şirketlmizce verilmek üzere 43 takım yazlık elbise diktirile erktir. Bu işe ait kumaş ve dikiş teminatı 6.500, T. L. sadır. 2 Jgu işe ait şartnameler Kavaklıdere No. 211 deki Genel Müdürlük Ticare^^Müdürlüğünden temin eduebilir. 3 Teklif \rar.m«müddeti 11/4/1962 Çarşamba günü saat da bitecektir. 11S7 / -2 1 Döviz temini ve ithalâtı idaremizce yapılmak üzere APA serbest döviz sahası memleketlerinden : Şartname No : İhale tarihi 62-8T-08 Camdan mamul lâboratuvar eşyası 27 Nisan 1962 Cuma save Vakum pompası saat T-09 Su koçu 30 Nisan 1962 Pazartesi saat T-10 Çelik tel halat 27 Nisan 1962 Cuma saat fiyat ve teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 2 Teklifler yukarda belirtilen tarihlerdeki saatlere kadar DSl Makina ve ikmal Dairesi Reisliği Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya gönderilmiş olacaktır. 3 Is'ekliler firmanın antetli kâğıdına yazılmış pullu bir dilekçe ile dilekçelerinde şartname numarasını ve hangi firmadan teklif getireceklerini sarih adresleri ile belirterek DSl Makina ve ikmal Dairesi feteisliğinden (DSl Etlik Tesisleri Ankara) şartnameleri bedelsiz olarak tenteli edebilirler. Değişik şartnameler için ayrı dilekçe verilecektir. 4 ^- ödeme gayri kabili rücu bir akreditifle yapılacaktır. 5 -Mdare ihaleyi yapıp yapmamakta, miktarlan azaltıp çoğaltmakta ve b&zı kalemleri tamamen almamakta serbesttir / 4-1 V Van Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden : : Fabrika unu ekmeği, Vasati miktar kilo gram : 60,000 % Muhammen fiyatı : Lira kuruş : 1,04, Tutarı : Lira kuruş : 62,000 1 Şartnamesi her gün Van Cezaevinide görülebilir. 2 Eksiltme kapalı zarf usulü İle 24/4/1962 Sah'gîünü s_aat 15 de Van C. Müddeiumumiliği Odasında yapılacaktır. ". _^ 3 Eksiltme kapalı zarf usulü İle yapüacaktır. 4 Muvakkat teminat muhammen bedelin f» 7,5 hesabiyle 4680 liradır. 5 Eksiltmeye girebilmek için belgeler şunlardır. a) Yukanda yazılı muvakkat teminat mektubu veya makbuzu b) 1962 yılı Ticaret Odası kayıt belgesi, c) ikametgâh belgesi, 6 isteklilerin yukarıda sıralanan belgeleri ile usulü dairesinde hazrlacakları teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evvel ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul olunmaz / 41-1 Van Cumhuriyet Savcılığından Miktan Sebze ve meyva 37 kal. Kuru erzak ve saire 27 kal. Ekmek tep tip ad. Balık (Uskumru) 250 Kg. Balık (Palamut) 250 ad. Muh. bedeli Geç. teminat Lira Kr. Lira Kr , , 1.125, 625, 2.087, 6.127,99 630, 85, 47, İhale şekli Kapalı zarf Kapalı zarf 1 Ankara Çocuk Hastanesinin 1962 Malî yılı ihtiyacı 2490 sayılı kanunun 31 ve 41 inci maddeleri gereğince eksiltmeye konulmuştur. 2 ihale Ankara Çocuk Hastanesi Baştabiplik odasında Satın Alma Komisyonunda 19/4A962 Perşembe günü saat da yapılacaktır. 3 Taliplerin bu işe ait belge ve teklif mektuplannı ihale Saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına zimmetle vermeleri. 4 ihaleye ait şartnameyi görmek istiyenler mesai saatleri dahilinde her gün adı geçen hastane İdare Kaleminde görebilirler ) 4-1

4 Sahife: 7028 (Resmî Geaete) 4 NİSAN \96İ Miktarı Bayındırlık Bakanlığı Karayolları "icnel Müdürlüğünden 1 Adüd 1 Aded 36 Kalem Scania Vabis Otobüs KO-1591 t S kalem yedek parçası ile birlikle) Chevrolet Station Wagon KO-300 Çeşitli hurda malzeme Tah. bedeli Ura Kr , , 3.497,50 Geç. teminatı Lira Kr. 384,56 375, 262,31 Yukarıda cins, miktar, tahmini bedel ve muvakkat teminatları yazık üç kalem taşıt ve malzeme, her biri ayrı bir ihale mevzuu olmak üzere kapalı zarf usulü ile artırmaya konulmuştur. Artırma ve ihale Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 17/4/1962 Salt günü birincisi saat de ikincisi ve üçüncüsü da yapılacaktır. Satış mevzuları, Ankara - Akköprü Ambarı sahasında; şartnameleri aynı yerde Ambar Ayniyat Mulıasipliğinde görülebilir. Taliplerin usulüne göre hazırlıyacaklan zarflarını ihale saatinden bir saat önce Malzeme Şubesi Müdürlüğünde toplanacak Artırma Ko-, misyonu Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilenfayeceğl duyurulur. / Lippman konkasör zinciri «İşlileri Adams greyder bıçak ve kazma hareket dişlileri Miktarı Kalem Tah. B. T. L. G. Tem. T. L. / 1133/4-3 ' ihale*' tarihi ihale saati )' /4/ ,00.- Perşembe /4/ ,00 Perşembe s--*'" Yukarıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatı ile ihale tarihleri ve saatleri hizalarında yazılı malzeme Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartnameleri bedelsiz olarak aynı yerden temin edilir. Hazırlanacak tekliflerin ihale gün ve saatlerinden bir saat öncesi Komisyona makbuz mukabili verilmesi ve postadaki gecikmelerin kabul edilmlyeceği duyurulur. 1152/4-3 Tahminî bedeli , geçici teminatı lira üzerinden 8 kalemde DELCO-REFY kömürleriyle 5 kalemde ALMAN BOSCH kömürleri 18 Nisan 1962 Çarşamba günü saat 15 te Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi aynı yerden bedelsiz olarak temin edilir. Hazırlanacak tekliflerin ihale gün ve saatinden bir saat öncesi Komisyona makbuz mukabili verilmesi ve postadaki gecikmelerin kabul edilmlyeceği duyurulur / 4-3 Hacıbektaş Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 956/33 Hacıbektaş Kazasının Aşıklar Köyünden Besim Ün ver ve Sadi Avcıdoğan vekili Avukat Celâlettln Ulusoy tarafından Hazine, köy muhtarlığı ile Ali Ün ver, ZÖhre Ün ver ve 8 arkadaşı aleyhine açılan tescil dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : Dâvâlılardan Zöhre kızı Sultan namıdiğeri Hayriye'nin adresi meçhul olduğundan davetiyesi 30 Ocak 1902 günlü K&smi Gazete ile tebliğ edilmiş olduğundan gıyap kararının da ilftnen telbligine karar verilmiştir. Mezkûr karar gereğince dâvâlının duruşmanın bırakıldığı tarihinde duruşmaya gelmediği veya b-vr vekille kendisini temsi! de ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği ilânen tebliğ lumur. 124* /1-1 KalecUs. Asliye Hukuk Hâkimliğinden. davacı Yenice Mahallesinden Ömer Aydos tarafından dâvâlı Hazineyi Maliyesine izafeten Hazine Vekili Avukat Osman Doğan aleyhine açılan tapu iptali ve tescil dâvası ile; Kalecik Ovabağı Kızılöz mevkii 323 ada 6 parsel numaralı, Mz mesahan tarlanın maliki Sivrioğlu Halil karısı Fatma'dan intikal ettiğinden bahisle bahsi gecen ve Hazine adına olan 323 ada 6 parselin İptali ile kendi adına tescilini talep etmiştir. M. K. nunun değişen 639 uncu maddesine göre ilgililerin 3 ay içerisinde 961/45 sayılı dosyasına müracaatları lüzumu ilân olunur Gerede Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1962/71 Yüksek Adalet Divanınca 15/9/1961 tarih ve 1960/1 sayılı kesin karariyle 4 sene 6 ay ağır hapis cezasına mahkûm Gerede'nin Ki tirler Mahallesinden Mithat Dayıoğlu'na Gerede Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/3/1962 tarih ve 1962/71-82 sayılı karariyle oğlu Gerede'nin Ki tirler Mahallesinden olup halen Ankara Bahçelievlcr 35 inci Sokak No. 53 de mukim Hilmi Dayıoğlu'nun vâsi tâyinine ve mahkûmun menkul ve gayrimenkullerinin idaresi için vasiye teslimine karar verilmiş bulunduğu ilân olunur Aşkale Asliye Hukuk Hâkimliğinden *. 960/ Davacı Elif Şahin vekili Avukat Cafer Kolbaşı tarafından dâvâlı Gürün Kazasının Konakpmar Köyünden ismail Şahin aleyhine ikame olunan boşanma dâvasının duruşmaları sonunda : Aşkale Asliye Hukuk Hâkimliğinin 5/12/1961 tarih ve 960/292 esas ve 961/267 karar sayılı ilâmı ile tarafların bir araya gelip aile birliğini temadi ettirmelerine imkân kalmadığından bahisle Medeni Kanunun hükümleri gereğince boşanmalarına ve 147 nci maddenin tatbikma mahal olmadığına karar verilmiş ve dâvâlı ismail Şahin bütün aramalara rağmen bulunamamış olduğu cihetle iş bu hüküm fıkrasının ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere İlân olunur Resmî Gazete abonelerine : a) Resmi Gazete'nin günü geçmiş nüshalarının beherinin fiyatı 50 kuruş olduğundan ve abone bitim tarihinde de sevkiyat derhal durdu»- rularak, müracaatlarda abone yenilemeleri geçmiş tarihe teşmil edlleml yeceğinden abone müddeti 30/4/1962 tarihinde sona erecek abone samplerinin, abonelerini 1/5/1962 tarihinden 30/4/1963 tarihine kadar birer sene müddetle yenilemeği istedikleri takdirde, abone bedeli 45 lirayı ^behemehal bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak abone numaralarını da İşaret ettirmek suretiyle alacakları makbuzu abone bitim tarihinden engeç 10 gün evvel bir yazı ile Genel Müdürlüğümüze göndermeleri, Bulundukları yerde Malsandığı olmayan abonelerin, abone bedelini posta havalesiyle yollamak zorunda olurlarsa keyfiyeti bir mekttupla bildirmeleri, b) Abone işlerine dair yazılacak mektuplara abone numarasının konulması,,' c) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde ücreti (300) kuruşu bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak, alacakları makbuzu adres değiştirme isteğini havi mektupla birlikte göndermeleri gerekmektedir. J kk Devlet Matbaan

5 4 Nisan 1962 RESMİ GAZETE Sayı:11074 Kararnameler İÇİNDEKİLER Sayfa 6/310 Road To Revolution - İhtilâle Giden Yol» ve 1948 Yılında New York'ta Basılan Management İn Russian Industry And Agriculture- Rusya'da Ziraat ve Endrüstry Alanında Sevki İdare» Adlı İngilizce Kitapların, Türkiye'ye Sokulmasının ve Dağıtılmasının Menedilmesine Dair Kararname 1 6/322 Hükümetin Kurum Üzerinde Sahip Olduğu Denetleme Yetkisi ile Bu Kanunda Hükümete Tanınan Sair Yetkilerin Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanılması ve 27/3/1961 Tarihli ve 5/979 Sayılı Kararnamenin Kaldırılmasına Dair Kararname 1 İsmail Uludağ ın Teftiş Kurulu Başkanlığına Naklen Tayinine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı Kararnamesi 1 Nejdet Özdinç in Atanmasına İlişkin Sanayi Bakanlığı Kararnamesi 1 Tebliğ Turunçgiller Standardına Dair Ticaret Bakanlığı Tebliği 2 İlanlar 2

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA Sayı: 11450 J KANUN Birleşmiş Milletler

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962 1 Res mı Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 23 EKİM 1962 SALI Sayı: 11239 J KANUNLA R 2644 sayılı Tapu Kanununun

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun T.C. RESMİ GAZETE Kuruluş tarihi 7 Ekim 1336-1920 n İdare ve yem işleri için i j İaft?&fcâtef Neşriyat ve Müdevvenat i umum Müdürlüğüne j müracaat olunur i 12 HAZİRAN 1957 Ç A R Ş A M B A Sayı 9631 "i

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-83)

SİRKÜLER RAPOR (2008-83) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : Ekim -90 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur MAYIS 9 CUMARTESİ Sayı: 9 KANUNLAR Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Maden İşleri Genel Müdürlüğü İL VALİLİKLERİNE

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Maden İşleri Genel Müdürlüğü İL VALİLİKLERİNE T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Maden İşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.15.0.MGM.0.01.02.05 KONU : 1(a) ve 1(b) Grubu madenlere ilişkin usul ve esaslar. İL VALİLİKLERİNE Bilindiği gibi, 5177 sayılı

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9

İÇİNDEKİLER SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9 İÇİNDEKİLER Madde Sayfa SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ XVII - XXXVIII DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9 MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇE-PLÂN KOMİSYONU RAPORU...... 10-20 2886 SAYILI

Detaylı

Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3

Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3 7 Mart 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26809 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete r idare ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA Sayı: 7997 KANUN Türkiye Büyük Millet

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 20 MART AYI KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.03.2011 BİRLEŞİM NO : 1

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 20 MART AYI KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.03.2011 BİRLEŞİM NO : 1 DÖNEM KARAR NO : 20 MART AYI KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.03.2011 BİRLEŞİM NO : 1 İl Genel Meclisinin Şubat/2011 ayı toplantısının üçüncü birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olan,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 28 HAZİRAN 1962 PERŞEMBE KANUNLAR R. D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret S.. İlgili Kanun :

T.C. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 28 HAZİRAN 1962 PERŞEMBE KANUNLAR R. D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret S.. İlgili Kanun : T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 28 HAZİRAN 1962 PERŞEMBE Sayı : 11140 KANUNLAR R 1962

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 20 EYLÜL 194S PAZARTESİ SAYI: 5512 V KANUN Yabancı memleketlere

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 7 KASIM 1970 Müdürlüğüne başvurulur KARARNAMELER

T.C. Resmî Gazete. r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 7 KASIM 1970 Müdürlüğüne başvurulur KARARNAMELER T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 7 KASIM 1970 Genel Müdürlüğüne başvurulur CUMARTESİ Sayı: 13660 KARARNAMELER Karar Sayısı:

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 2255 HHAAZZ İİRRAANN İ SSAALLI II SSAAYYI II: : 11117766 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/4777 8/1/2002 Tarihli ve 4736

Detaylı

T.C Resmi Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 6827

T.C Resmi Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 6827 T.C Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 t dar e ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 9 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6827 KANUNLAR Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28) GENELGE (2013/28) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : Konu : Banka Promosyonu../03/2016 Banka Promosyonu İhale Numarası :2016 1 1-Kurumun Adı : Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü

Detaylı

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No.

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No. T.C. R esmı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 16-1920 İdare veyazıişleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ Sayı: 7190 KANUNLAR Pasaport Kanununa

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI Sirküler Rapor 24.09.2014/170-1 2014 YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI ÖZET : 440 Sıra No lu VUK Genel Tebliğinde; VUK nın 5 nci maddesi uyarınca 2014 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11675 PAZARTESİ

Res mı Gazete KANUNLAR R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11675 PAZARTESİ T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 6 NİSAN 1964 PAZARTESİ Sayı: 11675 KANUNLAR R Bulgaristan'ın

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44)

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44) Maliye Bakanlığından: Tebliğ Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] ile 488

Detaylı

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler koyu renkli (bold) olarak gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 5, İnşaat (yapı) Sahibi

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (II)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Yayın No: 89 Nisan 2009 MODEL YILI 1979 VEYA DAHA ESKİ MEVCUT TAŞITLARINI

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ T.C. TOPLANTI TARİHİ : 04.04.2013. KARAR NO : 16 KARAR ÖZETİ : İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesinde bulunan arsa satışı ihalesinin 15 gün müddetle PAZARLIĞA BIRAKILDIĞI. Y. : Burhan ERES ÜYE : Mecit ERDOĞAN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat M Genel Müdürlüğüne M başvurulur. 12 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : 16082 YÜRÜTME

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20537 05.11.2014 Konu : Baskılı CD Zarfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Baskılı CD Zarfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 10.11.2014

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURULAR 11 ARALIK 21 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA KİLİS VALİLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Anayasa Mahkemesi içtüzüğü. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 3 AĞUSTOS 1962. Sayı: 11171 C U M A

T.C. Resmî Gazete. Anayasa Mahkemesi içtüzüğü. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 3 AĞUSTOS 1962. Sayı: 11171 C U M A T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 3 AĞUSTOS 1962 C U M A Sayı: 11171 y J Anayasa Mahkemesi

Detaylı

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 27.05.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./51 Konu: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Elem 1336-1920 22 EYLÜL 1967 CUMA KARARNAMELER. Devleıt Balkanı K. OCAK. İçişleri Bakamı F.

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Elem 1336-1920 22 EYLÜL 1967 CUMA KARARNAMELER. Devleıt Balkanı K. OCAK. İçişleri Bakamı F. T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Elem 1336-1920 t" Yönetim ve yası isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 22 EYLÜL 1967 CUMA Sayı: 12706 -J KARARNAMELER Karar Sayısı

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 14892 16.06.2016 Konu : Kalem Pil Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kalem Pil Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 22.06.2016 Çarşamba

Detaylı