İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş. İSTANBUL DAR BÖLGE HASILAT PAYLAŞIMINA DAYALI OTOBÜS HATLARI KİRALAMA İŞİ SÖZLEŞME TASARISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş. İSTANBUL DAR BÖLGE HASILAT PAYLAŞIMINA DAYALI OTOBÜS HATLARI KİRALAMA İŞİ SÖZLEŞME TASARISI"

Transkript

1 İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş. İSTANBUL DAR BÖLGE HASILAT PAYLAŞIMINA DAYALI OTOBÜS HATLARI KİRALAMA İŞİ SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş. (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı : İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş. b) Adresi : Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. Küçükçiftlik Parkı Karşısı Dolmabahçe/Şişli/İSTANBUL c) Telefon numarası : ç) Faks numarası : d) Elektronik Posta Adresi (varsa): 2.2. Yüklenicinin; a)adı ve soyadı/ticaret Unvanı : b) T.C. Kimlik No : c)vergi Kimlik No : ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi : d) Telefon numarası : e) Bildirime esas faks numarası : f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) : e) Tüzel Kişiler için ticaret sicil numarası : 2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3- Sözleşmenin dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar 4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 5- İş tanımı 5.1. Sözleşme konusu iş; İstanbul Dar Bölgesinde rotasyonlu 28 hatta 109 adet otobüs kapsamında toplu taşıma yapmak üzere, rotasyonlu 28 hatta bir adet otobüs için teklif verilerek hasılat paylaşımına dayalı hat kiralama işi dir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

2 Madde 6- Sözleşmenin türü ve bedeli 6.1.Hat Kira Bedeli (Sözleşme Bedeli) KDV dahil TL dir. 6.2.Hasılat payı; aylık taşıma hasılatının KDV dahil %3 lük kısmıdır. Madde 7- Sözleşme bedeline dahil olan giderler 7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin pul, ulaşım, sigorta, vergi, resim, harçlar, ile bu kapsamda araç ile ilgili her türlü bakım, şoför, yedek parça, araç muayene, amortisman, trafik sigortası, kasko, taşıt pulu vergisi, cihaz bakım giderleri vb. giderler ile bu ihale şartname hükümlerinden doğan tüm giderler yükleniciye aittir. Madde 8- Sözleşmenin ekleri 8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1) İdari Şartname, 2) Özel Şartname ve ekleri, 3) Sözleşme Tasarısı, 4) Teknik Şartname, 5) Standart formlar, 8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir İsteklilerin ortak girişim olması halinde: noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verecektir. Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Madde 9- Sözleşmenin süresi 9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 15 (On beş) Yıl dır Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır Taşımacının Araç temini ve hizmete başlama süresi: Taşımacı, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 150 (Yüz Elli) takvim günü içinde aracını temin edecektir. Taşımacı buna uymadığı taktirde idari şartnamenin 39.maddesi uygulanır. Taşımacı, aracını temin ettiği üretici/bayii ile yaptığı sözleşmeyi, İSTANBUL OTOBÜS ile yaptığı sözleşme tarihinden itibaren en geç 60 takvim günü içerisinde İSTANBUL OTOBÜS E ibraz edecektir. İSTANBUL OTOBÜS bu süreyi değiştirebilir. Devir işlemleri işe başlama tarihinden önce gerçekleşmesi halinde; ilk yapılan sözleşmedeki süre dikkate alınacaktır. Madde 10- İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi 10.1.İşin yapılma yeri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarında İstanbul Dar Bölgesinde 28 hatta 109 adet otobüs 10.2.İşyerinin teslimine ilişkin esaslar: Rotasyon usulü ile çalışma olacağından rotasyonlu hat teslim tutanağı yapılacaktır. İdarenin programına göre yüklenici hareket edecektir. İlave hatların eklenmesi durumunda yüklenici bu programa göre hareket edecektir İşe başlama tarihi: Yüklenici, araç uygunluk belgesini aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sefere başlatılacaktır. Madde 11- Teminata ilişkin hükümler Kesin teminat: Yüklenici bu iş kapsamında istenilen kesin teminatını nakit veya mektup şeklinde verecektirler Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde: Yüklenici bu işe ilişkin olarak... (rakam ve yazıyla)... kesin teminat vermiştir. 2

3 Kesin teminat mektubu süresizdir Teminatın nakit olarak verilmesi halinde: Yüklenici bu işe ilişkin olarak. no lu banka dekontu karşılığında... (rakam ve yazıyla)... kesin teminat vermiştir Kesin teminatın geri verilmesi: Taahhüdün Sözleşme ve Şartname hükümlerine uygun bir biçimde yerine getirildiği, usulüne göre anlaşıldıktan ve ihale üzerine kalan isteklinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra Vergi Dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu ndan borçsuzluk belgesinin getirilmesi halinde Kesin Teminatı geri verilir İlave edilecek hatlar da rotasyonlu çalışmayı kabul etmeyen isteklilerin kesin teminatları idareye irad kaydedilir Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12- Ödeme yeri ve şartları Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) İstanbul Otobüs İşletmeleri Ticaret A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü nce ve Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir İdare bu iş kapsamında elde ettiği işletme hakkının karşılığı olarak, ayın birinci günü ile son günü (dahil) arasında aylık taşıma hasılatının (cirosunun) KDV dahil %3 ünü tahsil edecektir geri kalan % 97 lik kısmı yüklenicilere bu maddenin maddesine göre ödeme yapacaktır. İdare ilaveten bilet entegrasyon sistemi ile ilgili bakım ve teknik hizmet bedeli olarak doğabilecek masrafları yansıtır bu oran hasılatın %1 ini geçemez Havuzda toplanan gelirler; a) Çalışma programına göre sefer kilometresi, %60 b) Taşınan yolcu sayısı, %30 c) Çalışma programında gösterecekleri performans %10; oranlarına göre dağıtılacaktır. Performans gösteremeyen taşımacıların hak edişten kalan performans tutarları üç ay boyunca %100 lük performans göstermesi halinde taşımacıya geri iade edilir, taşımacı bu süre sonunda gerekli performansı gösteremediği taktirde kesilen tutarlar idareye irad kaydedilecektir. Havuzda toplanan gelirlerin taşımacılara dağılımı ise Özel Şartname ekinde bulunan Performans Kriterleri ve Havuz Hesabı Uygulamalarında belirtilmiştir Sözleşme süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere alınacak (..TL (KDV dahil) Hat kira bedelinin %30 unu nakit olarak ödemiştir. Kalanı ise sefere başlamadan önce ödeyecektir. Hat kira bedelinin tamamını ödemeyenler kesinlikle sefere başlatılmayacaklardır. (Hat Kira Bedeli nakit olarak idarenin banka hesabına yatırılıp makbuzu ibraz edilecektir.) Otobüsün iç ve dış kısmına asılacak ilan, afiş ve reklamlar, İSTANBUL OTOBÜS ün izni ve belirlediği şartlar çerçevesinde yürütülür ve reklam gelirlerinin %50 si işletmecilere havuz sistemine göre eşit olarak ödenir Yüklenici bilet entegrasyon sistemine (Elektronik bilet uygulamasında kullanılan cihazlar) dahil olacaktır. Entegrasyon sistemi cihaz bedeli yükleniciye aittir Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Madde 13- Avans verilmesi, şartları ve miktarı 13.1 Bu iş için avans verilmeyecektir. 3

4 Madde 14- Fiyat farkı Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde(işçi ücretleri, yeni vergi ve resimlerin konulması, taşıma fiyatlarının yükselmesi vesair sebepler) artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle hasılat paylaşım oranının düzeltilmesi veya fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 15- Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar Bu iş kapsamında alt yüklenici çalıştırılamaz işin tamamını yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Madde 16- Cezalar ve sözleşmenin feshi İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir: Yüklenicinin işe süresinde başlamaması durumunda, İdare tarafından en az on beş gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için hat kira bedelinin günlük % 0,1 (binde bir) oranında ceza uygulanır. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilir Ayrıca sözleşme konusu hizmete ilişkin diğer cezalar, Özel şartnamenin 18. maddesinde yer alan yaptırım cetvelinde belirtilmiştir Sözleşme süresince işletmeciler ile ilgili Resmi kurum veya kuruluşlar tarafından idareye kesilen cezalar ilgili yükleniciye yansıtılır Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 17- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları İşin bitim veya teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için yükleniciye atfı mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye etkili olması ve mahiyetine göre bu sebepleri yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, İdarenin sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren 10 gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır. a) İdarenin sebebiyet verdiği veya kabul ettiği haller, b) Olağanüstü tabiat hadiselerinden veya hasar neticesinde işte bir gerileme veya gecikme olması, c) Kanuni grev vukuu bulması. d) Bulaşıcı hastalık vukuu bulması. e) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi, Yüklenici işin bitim ya da teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren olayların yasalarda açıklananlar dışında bir takım sebeplere dayandığını iddia ederse, gösterilen sebeplerin içeriği itibariyle mücbir sebep olup, olmadığının takdiri ile mücbir sebeplerin tahakkuku halinde sözleşmenin tazminatsız olarak bozulup bozulmamasının, yahut mücbir sebepler dolayısıyla bir 4

5 ek sürenin teslim süresine eklenmesinin gerekip gerekmediğinin ve ayrıca İdare menfaatini gerektiren haklı sebeplerin varlığı halinde bu husustaki belge ve incelemelerin takdiri İdareye aittir Yukarıda yazılı durumlarla ilgili bir mücbir sebebin doğuşu halinde yüklenici mücbir sebebin vukuunu ve ilgili merciiye bu husustaki müracaatını mücbir sebebin doğduğu tarihten itibaren 10 gün içinde İdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici ilgili merciden (Sanayi Odası, Ticaret Odası, Çalışma Müdürlüğü v.b. gibi) 15 gün içinde almış olduğu mücbir sebep belgesini, alış tarihinden itibaren 10 gün içinde İdaremize vermek zorundadır. Bu sürelere uyulmadığı veya mücbir sebep belgesinin alınmamasının kendi kusurundan doğmadığının ispat edilemediği hallerde gecikme cezası uygulanacağı gibi zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve süre uzatımı istemeye hakkı kalmaz. Madde 18- Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri 18.1 İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Madde 19- İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar 19.1.İşin yürütülmesi sırasında Yüklenici ile birlikte Kontrol Teşkilatı tarafından tutulması öngörülen kayıt ve tutanaklar özel şartnamede belirtilmiştir. Madde 20- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar Muayene ve kabul işlemleri bu ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğu kontrol edilerek yapılacaktır Aracın uygunluk işlemleri İSTANBUL OTOBÜS A.Ş nin belirleyeceği yerlerde otobüslerinin teknik şartname de yer alan özelliklere uygunluk kontrolünü yaptırır. Uygun görülen otobüslere Araç Uygunluk Belgesi verilir. Eksiği nedeniyle uygun görülmeyen otobüs sahibine, Garaj Müdürlüğüne muayene için gönderilen yazının üzerindeki tarihten başlamak üzere, eksiklerini en geç 15 (on beş) gün içinde tamamladıktan sonra Otobüs Uygunluk Belgesi verilir taşımacı bu belgeyi İSTANBUL OTOBÜS yetkili birimine ibraz etmek zorundadır. Buna uyulmadığı takdirde taşımacılığa katılma hakkı ortadan kalkar. Madde 21- İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri: Kullanılacak otobüslerde; 1- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, 2- Kasko sigortası, 3- İhtiyari mali sorumluluk sigortası minimum ,00-tl limitle olacaktır. Maddi, bedeni ve manevi tazminatları da kapsayacaktır. (Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limitlerinin üzerindeki sorumluluk için ayrıca düzenlenecektir.) 4- Ferdi kaza Sigortası,(Yüklenici, sefere çıkan otobüste ayakta ve oturarak seyahat edebilecek (100) yolcu ve araç sürücülerinin; - Otobüs hareket halinde iken, - Durakta iken, - Otobüslere inip binilirken, - Taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar meydana gelebilecek her türlü kaza ve terör olayları neticesinde uğrayabilecekleri bedeni zararlara karşı ; Ölüm teminatı TL Sürekli Sakatlık teminatı TL Tedavi masrafları teminatı TL üzerinden teminat altına alınmasıdır.) yaptıracaktır. Bu rakamlar her yıl enflasyon (ÜFE) oranınca güncellenir. 5

6 Madde 22- Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümlerinde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. Yüklenici sosyal güvenlik kurumundan ve vergi dairesinden borçsuzluk yazısını idareye ibraz edecektir. Bu belgeleri ibraz edemediği takdirde hak ediş ödemesi alamayacaktır. Madde 23- Sözleşmenin Devri Taşımacı veya taşımacılar işletmecilik hakkını İstanbul Otobüs AŞ ita amirinin yazılı muvaffaktı olmadan kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez. Aksine davranış, akde aykırılık kabul edilir ve akdi fesih sebebidir. Oluşabilecek zararlardan idare mesul değildir Devir alan taşımacı veya taşımacılardan mevcut ücret tarifesi üzerinden (onbin) tam bilet tutarı devir bedeli alınır. İsteklinin ölümü halinde mirasçılara yapılan devir işlemlerinden devir ücreti alınmaz. Devir işlemlerinde taşımacı/taşımacılardan alınan bedeller İSTANBUL OTOBÜS e irat kaydedilir Devir alacaklarda ihaledeki şartlar aranır, şartların oluşmasıyla devir işlemi gerçekleştirilir Devir eden yükleniciye dar bölge hat kira bedeli idari şartnamenin ilgili maddesi gereği hesaplama yapılarak dar bölge hat kira bedeli edilir. Devir alan ise; kalan süre kadar hat kira bedelini idareye öder Devir ile ilgili şartların yerine getirilmemesi halinde aşağıdaki cezai işlem uygulanır Şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, taşımacının borcuna mahsup edilemez. Madde 24- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. c) Ağır hastalık, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. d) Tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet a) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya 6

7 dağılma hallerinde, sözleşme feshedilir. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. b) Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirir. Madde 25- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ayrıca dar bölge hat kira bedelinin iadesi idari şartnamenin maddesine göre işlem yapılarak sözleşme feshedilir hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 26- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez İdarenin uhdesinde olmayan bir hukuki veya idari işlem veya kararla toplu taşımacılık işletmeciliği yetkisinin idareden alınması halinde iş bu sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Sözleşmenin süresinden önce sona ermesi nedeniyle yüklenici idareden herhangi bir hak, alacak ve tazminat talebinde bulunmayacak, yapmış olduğu masraflara ilişkinde herhangi bir de tazminat talebinde bulunmayacaktır. Bu durumun oluşması halinde ise; kesin teminatı idari şartnamenin 42.maddesine göre iade edilecektir. Hat Kira bedeli ise idari şartnamenin 26.5.maddesine göre hesaplama yapılarak iade edilir. Madde 27- Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih Yüklenicinin, ihale sürecinde ve sonrasında yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde; yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında yasak fiil veya davranışlar nedenlerini taşıyan isteklilerin ayrıca bu isteklilerin gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunmaları veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatları idareye irad kaydedilir. Madde 28- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatı ile dar bölge hat kira bedeli idari şartnamenin maddesi doğrultusunda iade edilir. Madde 29 İhale sonrası yasak fiil veya davranışlar ile Adli siciline işlenen suçlardan dolayı sözleşmenin feshi Yüklenici ile yapılan sözleşme sonrasında idari şartnamenin maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi ve/veya yüklenicinin adli siciline idari şartnamenin 10.2.maddesinde belirtilen suçların işlenmesi halinde; sözleşmesi fesih edilerek 7

8 kesin teminatı gelir kaydedilir, hat kira bedeli idare şartnamenin maddesine göre iade edilir. Madde 30- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilecektir Yüklenici, işin yapımı sırasında, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir. Madde 31- Hüküm bulunmayan haller Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgili kanun hükümlerine bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. Madde 32- Anlaşmazlıkların Çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 33- Yürürlük Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 34 Sözleşmenin imzalanması Bu sözleşme... maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra / /.tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin aslına uygun idarece onaylı bir suretini Yükleniciye verecektir. İDARE 1.. YÜKLENİCİ 2 1 İhale yetkilisinin adı-soyadı ve unvanı yazılacaktır. 2 Yüklenicinin (tüzel kişi olması halinde yetkili temsilcisinin) veya yetkili vekilin adı-soyadı/ticaret unvanı; Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, bütün ortakların (ortağın tüzel kişi olması halinde ortağın yetkili temsilcisinin) adları ve soyadları yazılacaktır. 8

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/157723 Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ÇANAKKALE Eceabat İlçe Özel

Detaylı

227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/159736 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2.

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2. ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Ticaret Odası (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

Yemek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/93466 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta GEREDE

Yemek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/93466 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta GEREDE Yemek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/93466 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta GEREDE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/46668 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı.

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/162628 Taşıt Tanıma sistemli akaryakıt MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ SÖZLEŞMESİ [Birim Fiyat / Götürü Bedel

Detaylı

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI 18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ İhale Kayıt Numarası: 2010/123512 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME TASLAĞI 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü.(bundan

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Gıda Maddesi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Gıda Maddesi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/1977 Gıda Maddesi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (bundan

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/133356 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binalarının malzemeli olarak 265 işçi ile 24 ay süreli genel temizlik ve bahçe bakımıtemizliği HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI.

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI. TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları: Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra TRT veya İdare olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR (4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı