ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ..."

Transkript

1 Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KÖR TAKLÝDÝ YAPAN DÝLENCÝ MÝ? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar ONURUMUZLA DÝKLENMEK Turgut Afþaroðlu "DÜNYA'YA BÝR-KÝ!" Mehmet Levent KÝM KAZANACAK BELLÝ DEÐÝL AMA KÝMÝN KAYBEDECEÐÝ BELLÝ... PORTOKAL KASASI... I'm not Talat and Talat is not Zeki Colony'den halka Erdoðan Baybars Ali Osman Özlem Güneyli n Mehmet Ali Talat 2005'teki seçimlerde, seçim kampanyasý için parayý Colony Otel'de toplanan sermaye takýmýndan toplamýþtý... Þimdi ise bankalarda açtýðý hesaplarla halktan topluyor... Ancak Derviþ Eroðlu, Talat'ýn güçlü bir parayla seçime girdiðini ve bu paranýn nerden geldiðini gizlemek için bu yola baþvurduðunu ileri sürüyor... Eroðlu'nun Anadolu Ajansý'na yaptýðý bu açýklamalara Talat'tan henüz bir yanýt gelmedi... n Eroðlu'nun iddiasý toplumda "Talat kör dilenci taklidi mi yapýyor?" yorumlarýna neden oldu... Bu iddianýn polis tarafýndan soruþturulmasý da talep ediliyor... n Eroðlu'nun Turgay Avcý ile ilgili, destek için kendisinden 350 bin lira istediði þeklindeki iddiasý da toplumda þok etkisi yarattý... n Avcý dün Eroðlu'nun bu iddialarýna yanýt verdi, ancak 350 bin lira isteyip istemediðini açýklýða kavuþturmadý... n Avcý, ÖRP Parti Meclisi'nin kararýný açýklayacaðý son dakikaya kadar Eroðlu ile görüþme giriþimlerinin sürdüðünü belirtti... l 3. sayfada Omonia-APOEL karþýlaþmasýný izlemeye giden Kýbrýslý Türkler, faþist Rumlarýn saldýrýsýna uðradý... Faþistler saldýrdý, iyiler korudu n Güney Kýbrýs'taki dünkü derbi maçýný kaybeden APOEL'in öfkeli taraftarlarý, bunun acýsýný Kýbrýslý Türklerden çýkarmaya kalktý... Barýþ Mamalý ile Tekin Küfi yaklaþýk 200 kiþilik faþist bir Rum topluluðunun saldýrýsý ile karþý karþýya kaldý... n Arabalarýný kilitleyerek korunmaya çalýþan Mamalý ile Küfi'ye yine bazý Rumlar kol kanat gerdi... Saldýrganlar olay yerine gelen polise de saldýrdý... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta AB KOMÝSYONUNUN DAVETÝ (1) Selma Bolayýr l 6. sayfada BÝR PAZAR SABAHI ÝSTANBUL'DA... Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada SEÇÝM ÇAMURLARINA DÝKKAT... Zübeyir Aðaoðlu l 8. sayfada SAYGISIZLIÐA SAYGI SAYGIYA SAYGISIZLIKTIR Yalçýn Okut l 13. sayfada Ýki konu Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada - ÝRADEMÝ ÝSTÝYORUM! - NE AYIP ÞEY!!! Sezan Artun l 6. sayfada YARIÞ, ANKARA ÝLE KIBRISLITÜRKLERÝN ADAYI ARASINDA... Kubilay Özkýraç l 7. sayfada ÖZKER ÖZGÜR ÖNDERÝMÝZ KALACAK Kazým Denizci l 13. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Seçim... n 2. sayfada

2 kimse Özlem GÜNEYLÝ I'm not Talat and Talat is not Zeki DÜNYALI OLMAYA HAZIRIM diyorsaymýþýz/ gazetelerde verilen 5 ayrý bankada açýlan hesap numaralarýndan 1ine para yatýrarak Mehmet Ali Talat'ýn seçim kampanyasýna katký yapabilir/ ve Onu güçlendirebilirmiþiz. HOPPALAAA... 1 yaþýma daha girdim... E hani Altýn Çaðý'ný yaþýyordu KKTC/ Talat öyle buyurduydu birkaç gün önce. Yoksa KKTC Altýn Çaðý'ný manen yaþýyor DA madden BADDOZ vaziyette mi? KAH KAH KAH KAH ve fakat hiç güleceðim yok ne yazýk ki... Onu bunu bilmem ama Talat'ýn seçim kampanyasý için HALKtan para istemesi/ben de bu HALKýn içinde 1 adet bedbaht Kýbrýs Türkü isem/ben de bu HALKýn dahilinde 1 adet ÖZLEM isem ve de üstüne üstlük GÜNEYLÝ isem bence ÞIK olmadý. Olmamýþ YANÝ. Eðer þayet BAÐIMSIZ ayaklarýnda seçime girdiði için 5 senede 1 deðil 1001 köþe dönen CTPliler PAMUK ellerini ceplerine atýp Talat'a yardým elini uzatamýyorlarsa/ bunu anlarým. Tamam elleri çok kirlendi/ elleri artýk PAMUK deðil ama PAMUK elleri yoksa YEÞÝL elleri de mi yoktur ceplerine atýp Talat'ý bu zor durumda kurtarsýnlar. What's the problem YANÝ... Paralar DA tam suyunu çekecek zamaný buldu/ görüyor musunuz talihsizliði? Paranýn ne önemi var/ mühim olan kardeþlik deðil mi? Ne önemi var paranýn ha/ ne önemi var/ mühim olan DÜNYALI olmak deðil mi? Yoksa 5 senelik hükümetçilik deneyiminden yorgun düþmüþ BAÞAKLAR istemiyor mu DÜNYALI olmayý? BAÞAKLAR küstüler/incindiler mi yoksa/ Talat CTP amblemiyle DEÐÝL de seçime BAÐIMSIZ aday olarak girdiði için? Ah ah yerim ben onlarýn küsmelerini. Taktiktir canlarým/ taktiktir. TAK- TÝK-TAK-TÝK. Saat gibi. Siz olsun yemeyin bari þu BAÐIMSIZ ayaklarýný. Yemeyin de YEÞÝL elciklerinizi ceplerinize atýn ki bitsin bu iþkence. E HADÝ AMA... Baksanýza 1 sürü binanýn cephesi bomboþ duruyor/ Talat'ýn dev posterleri yaptýrýlacak/ astýrýlacak. DAÐLAR MEHMEDALÝ BAÐIRIYOR duymuyor musunuz? Tam bayraðýn yanýna 1 tane Iþýklý ve Talatlý tabela lazým en kýsa zamanda. Gerçi tabela iþlerinize bakan BAY HARMAN þimdilerde Derviþ beyi yaðlýyor ama siz bakmayýn DERVÝÞ gösterip TALAT vuracaktýr o yine de. Bu yüzden 1 an önce konuþun da UZUN KANKASI ile yaptýrýversin þu tabelayý. Benden hayýr gelmez çünkü. Benim bir gözümden girer diðer gözümden çýkar gazetedeki ilanlar. Ayýptýr söylemesi ben DÜNYALI olmaya bedenen ve ruhen hazýr deðilim daha. YASEMÝNCÝ ZEKÝ abimle de pazarlýðýmý yaptým zaten. Bak aðbi DEDÝM ona: Eðer beni DÜNYALI yapmak/ beni DÜNYAYA baðlamak GÝBÝ bir hevesin varsa peþin söyle hiç çýkmayalým bu yola. Yüzüme baktý ve dedi ki: -I'm not Talat and Talat is not Zeki... -OKEYDÝR aðbi dedim. Bana uyar... Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bu seçim olmayan seçimi yakýndan izlediðimi söyleyemem. Denilebilir ki, aha radyolar, aha televizyonlar. Herþey evinin içindedir otur dinle, seyret.. Bu izlemenin bir yoludur Ama gerçeðe yaklaþmak mümkün deðildir. Ayrýca böyle bir haber anlayýþýyla haber mi dinlenebilir? Haber dinleyim diye televizyonun karþýsýna oturursun. Ne biter, ne tükenir Böyle bir haber anlayýþý olamaz, olmamalýdýr. Haber dediðin on dakikayý geçmemeli. Daha önce da yazdým. Bir ara BBC yi dinlerdim. Her saat baþý haber verirdi. Tam 9 dakika, ne 8, ne on, ne bir saniye eksik ne bir saniye fazla Zaman bu kadar kýymetsiz mi bizim için? Bunu da Türkiye'den aldýk. Türkiye'nin ünlü yazarlarýndan Çetin Altan bu zaman meselesi için sýk sýk yazardý. Türkler nelere deðer vermez diye sýralardý. Aklýmda kalanlarý yazayým: 1-Tarihe deðer vermezler 2-Hukuka deðer vermezler 3- Zamana deðer vermezler 4-Ekonomiye deðer vermezler. Tabii bu konu üzerinde Türkiye'de yazý yazan baþka yazarlar da vardý, vardýr. Bir yazara göre Türkler, þuna da deðer vermezler: "Kendinize yapýlmasýný istemediðiniz bir þeyi, siz de baþkasýna yapmayýn". Türk'ün demokrasi, sadece dilindedir. Ne olduðunu bile bilmez. Ýnsan haklarý da öyle. Bunlarý sadece kendisine lazým olduðunda hatýrlar. Yýl, Son sýnýftaydýk. Ve son derste. Dersimiz, "cebir". Öðretmenimiz rahmetli Baha Bey. Sýnýf olarak dersi kaynatmak istedik. Baha bey sýnýfa gelinca "Son dersimizdir bize nasihat edin" dedik. "Yok, mok " dedi evvela, sonra biz ýsrar edince, "Peki bir nasihat ve derse devam SEÇÝM edeceyik" dedi. Þöyle dedi: "Baþkasýnýn size yapmasýný istemediðiniz birþeyi, siz de baþkasýna yapmayýn. Siz Sarayönü'nde yürürken birisi gelip sizin kafanýza bir baston vurur ve sizi rezil edersa herkesin önünde, sizin hoþunuza gider mi? Gitmez. Öyle ise siz de yapmayacaksýnýz". Ve derse devam ettik. Neyisa... Bu "seçim olmayan seçimi" radyo ve televizyonlardan izleyemezsiniz. Çünkü oyunlar perde gerisinde oynanýr. O dümenleri bulup çýkarmak lazým. Kime para akar ve nerden? Türkiye öne üç kiþi sürdü. Gönlü kimdedir? Tahsin Ertuðruloðlu'nu nasýl bir kelenpereye sardýlar. Kendine ne rol biçtiler. Bu memleket küçüktür. Kulislere 1990 seçimlerinde biz kendimiz arazide idik. TKP-CTP hala Türkiye'nin baskýsýndan sözeder. TKP-CTP'nin Türkiye'nin Türk Elçisi'nin kurduðu YDP ile birleþmesini Kýbrýslýlar kabul etmediler. Ve, kale diye bilinen yerler UBP'ye oy verdi. O oyunu Türkiyeliler deðil, Kýbrýslýlar bozduydu. sokulunca herþeyi bilirsiniz. Kýbrýslýnýn zaten aðzý söylemezsa þeyi söyler. En doðrusunu da arazidekiler bilir. Para torbalarýný taþýyanlar, paralarý daðýtanlar kimlerdir? Evet, en iyisini arazide olanlar bilir. Yýl 1976 Milletvekilliði seçimleri var. TKP'nin Sarayönü'nde mitingi vardý. Ýzlerken, iyi saatta olsun, bir kenarda kendi baþýna, Ýsmet Kotak'ý gördüm. Yanýna gittim. "Maðusada durum ne Ýsmet bey" dedim. Hiç tereddüt etmeden, düþünmeye gerek duymadan sorumu þöyle yanýtladý: "Muhalefetten Burhan Nalbantoðlu, Ýsmail Bozkurt ve Naci Talat kazanýr. Gerisini UBP alýr." "Ýsimlerden nasýl emin olursunuz?" dedim. "Ben onlara oy verdireceðim çünkü" dedi. Sonuç aynen öyle çýktý. Ýsmet Kotak'ýn dediði gibi seçimlerinde biz kendimiz arazide idik. TKP-CTP hala Türkiye'nin baskýsýndan sözeder. TKP-CTP'nin Türkiye'nin Türk Elçisi'nin kurduðu YDP ile birleþmesini Kýbrýslýlar kabul etmediler. Ve, kale diye bilinen yerler UBP'ye oy verdi. O oyunu Türkiyeliler deðil, Kýbrýslýlar bozduydu. Bir baþka gün bunu da anlatýrýz. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KÖR TAKLÝDÝ YAPAN DÝLENCÝ MÝ? Erguvanlar çiçek açmýþ yine... Menekþelenmiþ sular... Eski bir þarkýyý çalýyor radyolar... Hamiyet Yüceses söylüyor taþ plakta... Duydun mu ey Mevlana? Dünle gitmemiþ meðer ne varsa dünde kalan... Haklýsýn ama... Yeni þeyler söylemek lazým... Ama bu taþ plaðý kýrmaya kýyamam... Bana, dönülmez akþamýn ufkunda olduðumuzu söyleyecek biri varsa, o da Münür Nurettin Selçuk olmalý mutlaka... Bu kadar peþrev yeter mi ey okuyucu? Sadete mi geleyim? Sen de bilirsin... Tüy gibi uçar gider zaman... Ve çok sular akar köprülerin altýndan... Bizde köprülerin üstünden de akmýþ bu kez... Önüne katýp götürmüþ ne varsa... Köprüler de yýkýlmýþ... Herþey ayan beyan ortada... Saman altýndan su yürütmeye kalkanlar da ele vermiþ yakayý... Samanlar da suya gömülmüþ çünkü... Laðým sularý yayýlmýþ bir uçtan bir uca... Bok götürüyor memleketi... Tanrýlarýn gazabý mý ne... Sen de görüyor musun kardeþ üstümüze yaðan bu laneti? Erguvanlar çiçek açmýþ, ama kimin umurunda? Senden baþka bunu farkeden mi var ey þair? Bak, o pancurlarý kapalý odalarda hala acý bir sonbahar... Yapraklarýný döküyorlar... Ýnce hesap yapanlar... Matematiksel... Bir ince hesap Tahsin Bey'den... Bir ince hesap da Turgay Bey'den... Sizin aklýnýz ermez belki bunlara... Benim de ermez... Önce Tahsin Bey dayanmýþ kapýya... Bilmez ki derviþin fikri neyse zikri de o... -Baþbakan yap beni, demiþ... Derviþ Bey, -Yapmazsam ne olur, diye sormuþ... -O zaman ben de sana karþý aday olurum, demiþ Tahsin Bey... Aday olmuþ... Aziz Nesin'in damdaki meþhur delisiyle karýþtýrmayýn sakýn... O baþka... Tahsin Bey baþka... Deli damdan atlayýp intihar etmemek için "Beni cumhurbaþkaný yapýn" demiþti... Onu cumhurbaþkaný yapmýþlar... Yine inmemiþ damdan... Onun gibi bir cumhurbaþkanýnýn ne iþi varmýþ o delilerin arasýnda... Derviþ Bey de Tahsin bey'i baþbakan yapsa, kimbilir ne gelirdi baþýna... Siz ne derseniz deyin... Turgay Avcý'ý daha makul buldum ben... Daha kibar... Daha anlayýþlý... Makamda falan gözü yok... Baþbakanlýk sevdasýnda deðil... Bütün mesele mangýr... Çok deðil bin liracýk... Koskoca desteðe karþýlýk ne ki... Ama Derviþ Bey'in pintiliði üstünde... Zýrnýk mý koklatýr adama? Esirgemiþ... Vermemiþ... E, vermemiþse mabut, ne yapsýn biçare Mahmut? Mangýr yok... Destek de yok... Yeme de yanýnda yat... Deðil mi Mehmet Ali Talat? Talat'ýn hikayesi baþka... Mangýrý halktan topluyor... Beþ yýl önce Colony'de sermayeden toplamýþ... Þimdi ise halktan... Colony'den halka inmek de bir ilerleme sayýlýr... Ama Derviþ Bey, "mahsus yapýyor" diyor... Mahsuscuktan ilan vermiþ gazetelere... Çok parasý varmýþ aslýnda... Ama nerden aldýðýný gizliyormuþ... Anlamadým... Kör taklidi yapan bir dilenci mi yani Talat? Eðer gerçekten öyleyse, polisin el koymasý gerekmez mi bu meseleye?.. Polis, kör taklidi yapan dilencileri içeri týkmaz mý? O halde ne? Söyleyin savcýlýða... Yapýþsýn ensesine!

3 AFRÝKA dan mektup... BU ÝDDÝA HAVADA KALAMAZ Mehmet Ali Talat'ýn Derviþ Eroðlu'nun sarsýcý iddialarýna yanýt vermemesi anlaþýlýr gibi deðil... Üstelik Eroðlu bu iddialarýný sýradan bir gazeteciye açýklamadý... Ne dedi? Talat bankalarda hesap açtý ve halkktan para topluyor... Ancak parasýz olduðu için yapmýyor bunu... Parasýný gizlemek için yapýyor! Daha doðrusu paranýn nerden geldiðini gizlemeye çalýþýyor. Eroðlu'nun iddiasý iþte bu... Hiç yanýtsýz býrakýlacak bir iddia mý? Mehmet Ali Talat'ýn seçim bürosundan dün bir açýklama, bir yanýt bekledik bununla ilgili... Ancak böyle bir açýklama yapýlmadý. Bu durumda Eroðlu'nun iddiasý çürütülmemiþ bir iddia olarak ortada duruyor hala. Biz her iki adayý da seçim bütçelerini topluma açýklamaya davet ediyoruz... Yalnýz Talat deðil, Eroðlu da açýklamalý... Hangi bütçeyle girmiþler bu seçime... Bu paralar nerden? * Eroðlu'nun iddiasý ister yalan, ister doðru olsun, Talat'ýn halktan para toplamasý pek hoþ karþýlanmamýþ toplumda yine... Talat süper zengin sayýlmaz belki... Ama fukara sýnýfýnda da deðil herhalde... Girne'de mallarý var... Ayrýca cumhurbaþkanlýðý döneminde üç villa birden satýn almýþ Sadrazamköy'de... Seçim için paraya çok mu ihtiyacý var? * Eroðlu'nun Turgay Avcý ile ilgili yine Anadolu Ajansý'na yaptýðý açýklamalar da yabana atýlýr cinsten deðildi... Avcý destek için 350 bin lira istemiþ ondan... Eroðlu da vermeyince, ÖRP Talat'ý destekleme kararý almýþ... Avcý dün yanýt vermeye çalýþtý Eroðlu'nun bu iddiasýna... Ama veremedi... Bu iddiayý çürüten hiçbir þey yok Avcý'nýn dünkü açýklamalarýnda... * OMONÝA-APOEL DERBÝSÝ VE LÝNÇ Güney Kýbrýs'ýn en büyük derbisi vardý dün... Omonia-Apoel... Fanatik ve faþist taraftarlarý ile bilinen Apoel maçý 1-0 kaybedince ortalýk her zamanki gibi yine karýþtý... Faþist Apoel'ciler, maçý izlemeye giden Kýbrýslýtürklerden çýkarmaya kalktý bunun acýsýný... Ve hepimizin yakýndan tanýdýðý Barýþ Mamalý ile Tekin Küfi bu saldýrýlara uðrayan vatandaþlarýmýz, arabalarýna kapanarak kendilerini korumaya çalýþtý... Bir kýsým Rumlar da onlara kol kanat gerdi... Gözü dönmüþ saldýrganlar olay yerine gelen polisle de yaklaþýk yirmi dakika çatýþtý... Vatandaþlarýmýzýn aracý büyük hasar görürken, polis kimseyi tutuklamadý... Bir polis ise þikayetçi olan vatandaþlarýmýza, "Tutuklasak da zaten ne... Mahkemede hep serbest kalýrlar" dedi... Kýbrýs'ta barýþa zarar veren bu gibi olaylarýn önü hiç alýnamayacak mý acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Avcý Eroðlu'ndan istediði 350 bin TL'nin hesabýný veremedi Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun kendisinden destek için 350 bin lira talep ettiðini açýkladýðý ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý Eroðlu'nu yanýtladý, ancak bu iddiaya açýklýk getiremedi. Avcý, "Bütün bunlar ÖRP olarak bizim hakkýmýzda, Sayýn Eroðlu tarafýndan, kurulduðumuz günden beri çalýnan kýrýk bir plaðýn yeniden çalýnmaya baþlanmasýndan baþka bir þey deðildir. Bu davranýþlar eski beyinlerin siyasette yeni politikalar üretemez hale geldiklerinin en büyük göstergesidir" dedi. Eroðlu'nun, basýna açýklamasýnda, "ÖRP ile yaptýðý görüþmelerde, Cumhurbaþkanlýðý adaylýðýnýn desteklenmesi için ÖRP'nin kendisinden koalisyon ortaklýðý ile para talebinde bulunduðunu, ancak kendisin bütün talepleri reddettiðini ve bundan dolayý da ÖRP'nin Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mehmet Ali Talat'ý desteklediðini açýkladýðýný" belirten Avcý, UBP adayýnýn, partilerini ziyaret ederek, adaylýðýna resmen destek istediði günden baþlayarak, bazý temaslar olduðunu, ÖRP Parti Meclisi'nin toplanýp kararýný açýklayacaðý dakikaya kadar Sayýn Eroðlu'nun görüþme giriþimlerinin devam ettiðini kaydetti. Avcý, yazýlý açýklamasýnda, geniþ ve Baraka'dan AÖA öðrencilerine destek Baraka Kültür Merkezi'nin Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) öðrencilerinin baþlattýðý mücadeleyi desteklediðini açýkladý. Baraka Kültür Merkezi, Yakýn Doðu Üniversitesi'nin (YDÜ) "Okul Öncesi Eðitim Öðretmenliði Bölümü"nün tanýmasýný eleþtirerek, bu kararla Atatürk Öðretmen Akademisi'nin (AÖA) ipinin detaylý çalýþmalar sonucunda ÖRP'nin, Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mehmet Ali Talat'ýn desteklenmesine karar verdiði kaydedilerek þöyle devam etti: "Eðer bu kararýmýzý, Sayýn Eroðlu 'benden istediklerini verseydim ÖRP beni destekleyecekti, vermediðim için Sayýn Talat'ý desteklediler' diyerek küçültmeye, çirkinleþtirmeye, lekelemeye ve karalamaya çalýþýyor ise iþte bu olay Sayýn Eroðlu'nun tükenmiþ politikalarýnýn ve ÖRP olarak Sayýn Talat'ý destekleme kararýmýzda ne kadar haklý olduðumuzun bir göstergesidir. Siyasetin bu çirkin senaryocularýný, elimizin tersiyle ittiðimiz halkýmýz tarafýndan bilinmelidir." Avcý, her türlü kiþisel ve partisel tekliflere raðmen, Özgürlük ve Reform Partisi'nin, ülke ve halkýn geleceði, Anavatan Türkiye ile sarsýlmaz birlikteliði, KKTC'nin menfaati gereði, destek vereceði adayla kiþisel ve partisel çýkar birlikteliði içerisinde olmayý deðil, vizyon birlikteliði içerisinde olmayý amaçladýðýný ifade etti. Avcý, "Halkýmýzýn, bunu dikkatle göz önüne alacaðýna, böylesine çirkin, karalama, korku ve endiþe kokan, siyasi etik dýþý söz ve davranýþlara prim vermeyeceðine inancýmýz tamdýr" dedi. çekilmek istendiðini savundu. Açýklamada, yapýlanýn sadece AÖA'ya vurulmuþ bir darbe deðil, ayný zamanda toplumun geleceðine ve kamusal bir hak olan eðitime yönelik bir darbe olduðu savunularak "Amaç %100 özelleþtirme ve kamusal yarar için faaliyet gösteren kurumlarýn iþlevsiz kýlýnmasýdýr" ifadelerine yer verildi. AYÞE ORMANLI'NIN ÖLÜM SEBEBÝ "SUDA BOÐULMA" Bademliköy'de kaybolan ve yapýlan araþtýrmalar sonucunda, cesedi önceki gün deniz kenarýnda bulunan Ayþe Ormanlý'nýn ölüm sebebinin "suda boðulma" olduðu tespit edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde dün Ormanlý'nýn cesedi üzerinde yapýlan otopside, ölüm sebebi belirlendi. Olay hakkýndaki polis soruþturmasýnýn devam ettiði kaydedildi. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra ONURUMUZLA DÝKLENMEK Heyecanlanmaya gerek yok... Bu seçimler de geçecek. Ve Ankara kimi isterse, o seçilecek. Bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Hesap kitap meydanda binden fazla seçmenin sadece 60 bini Kýbrýslý... Gerisi Türkiye'den gelenler. Onlarýn aday çýkarmasý þimdilik yasak... O nedenle Ankara'dan gelecek iþarý bekliyorlar. Ankara kimi iþaret ederse, oylarýný ona kanalize edecekler. UBP'liler diyor ki: -Fark var! Neymiþ fark? Arkalarýndaki halk! Hangi halk? 60 bin Kýbrýslýtürk'ün oyu Cumhurbaþkanýný seçmeye yetmez. Türkiyelilerin oylarý ise denetim altýnda. Bindirilmiþ kýtalar gibi hazýr vaziyette beklemekte. Ankara kimi iþaret ederse, seçimi o kazanacak. Talat derse, Talat... Eroðlu derse, Eroðlu... Ertuðruloðlu derse, Ertuðruloðlu. Üçünde de Ankara'nýn mavi boncuðu var. Üçü de Ankara'nýn icazeti ile aday oldu. Ne ki bu boncuklardan ikisi sahte... Sadece biri gerçek. CTP'liler diyor ki: -Ankara bizi destekliyor, biz kazanacaðýz. Nereden belliymiþ, Ankara'nýn Talat'ý desteklediði? Abdullah Gül'ün, Eroðlu'nun oylarýný bölmek için, Tahsin Ertuðruloðlu'nun adaylýðýna yeþil ýþýk yakmasý... Baþka? Tayyip Erdoðan'ýn ÖRP'ye, Talat'ý destekleme talimatý vermesi... Baþka? Bir de maaþlarýn gününde ödenip, ödenmemesi meselesi varmýþ. Eðer maaþlar gününde ödenmezse, bu en büyük gösterge olacakmýþ. Aslýnda Ankara bu oyunu çok iyi oynuyor. Bir demeç Egemen Baðýþ veriyor. CTP'liler bayram yapýyor. Arkasýndan bir demeç de Ahmet Davutoðlu veriyor. Bu kez UBP'liler seviniyor. Tahsin Ertuðruloðlu ise sesiz ve derinden gitmeye çalýþýyor. Güya esas bombasýný son dönemece girilirken patlatacakmýþ. Yani anlayacaðýnýz maskara olduk. Üç icazetli adaydan hangisini seçeceðimizin kavgasýný veriyoruz. Sanki baðýmsýz, egemen ve tanýnmýþ bir devlet imiþiz gibi Cumhurbaþkaný seçmeye çalýþýyoruz. Baba Denktaþ da 90'nýna merdiven dayadýðý halde tafrasýný atmaya devam ediyor. -Ben, devletini, egemenliðini, baðýmsýzlýðýný savunanlarýn yanýndayým, diyor. Hangi devlet sayýn Denktaþ? Türkiye'nin 82. vilayeti olarak kabul edilen devlet mi? Egemenliðin kayýtsýz þartsýz Ankara'da olduðu devlet mi? Hani bu devletin halký? Hani parasý? Hani marþý? Hani egemenliði? Hani uluslararasý tanýnmýþlýðý? Senin devletini Türkiye bile tanýmýyor. Seni Ankara bile adam yerine koymuyor. Ne zaman aklýmýz baþýmýza gelecek biliyor musunuz? Hiçbir Kýbrýslýtürk aday Ankara'dan icazet alamadýðýnda... Ýcazetlilerin tümü de Türkiye kökenli olduðunda. Ve Kýbrýs'ýn Kuzey'inde küçük bir azýnlýk olarak, hiçbir makama, hiç kimseyi kendi oylarýmýzla seçtiremeyeceðimizi anladýðýmýzda. Ama o zaman da çok geç olacak. Þunu iyi bileceðiz. Soydaþlarýn bile seni adam yerine koymuyorsa... Komþularýn hiç koymaz. Senin baðýmsýzlýðýna, egemenliðine anan bile saygý göstermiyorsa... Komþun hiç göstermez. Anandan bile alamadýðýný, komþudan hiç alamazsýn. Yapmamýz gereken tek bir þey var. Onurumuzla diklenmek. Oynanan oyunun farkýnda olduðumuzu göstermek. Bu 3 icazetli adaydan hiçbirine oy vermemek. Kazanacaklarsa... Ankara'nýn icazeti ile kazanacaklarýný bilsinler. Ýþte baston, iþte þapka, iþte yasemin... Tepkiniz varsa þimdi gösterin.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kýbrýslý olmayý bile bize çok görenler Dünyalý yapacakmýþ komayýn da bizi Var mý bunun hikmeti söyleyin ey erenler Dikilitaþ'tan haykýrmadýkça sesimizi Kalay TÜRKÝYE ÞAMAR OÐLANI MI? Tayyip Erdoðan içerde ve dýþarda, köþeyazarýndan politikacýya, herkese cevap yetiþtiriyor. Erdoðan'ýn cevap yetiþtirmek konusundaki baþarýsýna ve marifetine diyecek yok. Bütün sorun da burada baþlýyor zaten. Çünkü Erdoðan'ýn telafisi mümkün olmayan bütün potlarý da cevap yetiþtirirken kýrýyor zaten. Almanya'da Türk lisesi kurulmasýna izin vermeyen Merkel'i de cevapsýz býrakmadý bu yüzden. Merkel'den bunu beklemediðini söyleyen Erdoðan "Türkiye'de Almanca eðitim yapan okullar var. Üniversite talebinde bulundular. Beykoz'da 120 dönüm fidanlýk yeri veriyoruz" dedikten sonra sordu: "Türkiye þamar oðlaný mý?" Aþkolsun Tayyip bey... ne münasebet... Kýbrýs Türkü dururken Türkiye Þamar Oðlaný olur mu hiç... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik PORTOKAL KASASI... Arif Hoca Cumartesi günkü köþe yazýsýnda, çözümcü ve çözümsüzlükçülüðün bir meslek olup olmadýðýný sordu Yýllardýr çözümcü lider, çözümsüzlükçü parti baþkaný söylemlerini duyarýz... Bunlar meslek deðil, ama bazýlarý bu topraklar üzerinde bunlarý meslek haline getirdi! Kaldý ki burada hakim olan bir Ankara vardýr Ankara'ya karþý direnmeyen, teslim olan birilerinin çözüm veya çözümsüzlükten bahsetmesi bizi aptal yerine koymasý demektir. Eroðlu ile Talat'ýn yaptýklarý budur iþte... Ankara çözüm isteyecek de çözümsüzlükçü bir seçilmiþ bunu reddedecek, ya da Ankara çözüm istemeyecek ama çözüm yanlýsý bir lider çözüm yapacak... Buna inanan var mý? Ýþgalin örtüsüdür bunlar ve de topluma yapýlan en büyük kötülüktür... Türkiye uluslararasý hukuk karþýsýnda iþgalciliðini kabul etti, ama iþgal altýnda yaþayanlar bunu inkar etmeye devam ediyorlar "Özgürüz, baðýmsýz yaþamaktayýz ve de irademiz vardýr. Kendi kendimizi yönetmekteyiz" diyorlar Buna gülünmez aslýnda, aðlanýr. Bunlara inananlara aðlanýr. Esareti, köleliði özgürlük sanan zavallýlar gözü ile bakýlýr sadece Ýþgal hukukunun geçerli olduðu yerde yapýlanlar o çerçevede deðerlendirilmelidir... Bu seçimlere neden Yasemin Hareketi olarak katýldýnýz, diye bir soru sorabilirsiniz. Onu da söyleyelim Bu topraklar üzerindeki hukukun bazý boþluklarýndan biz de yararlanmak arzusundayýz Hyde Park'ta bir taþýn veya bir nesnenin üzerine çýkýp aðýzlarýna geleni söylerler ya insanlar Ýþte bu seçimler de bizim için "Kýbrýs Parký"nda bir portokal kasasýnýn üzerine çýkýp, içinde bulunduðumuz durumu ve ondan kurtulmamýz gerektiðini toplumumuza anlatmaya çalýþma zeminidir Hamaset cephesi ininden çýktý. 13 milletvelkiline düþmüþ bir UBP'yi diriltme iþini baþaran CTP'nin ellerine kimse su dökemez bu ölüyü canlandýrma operasyonunda! Bitti denen Eroðlu'nu yüceltmekle kalmayýp Denktaþ'la barýþmalarýný da saðladýlar Umut kavgasýný, Eroðlu'na karþý mücadeleye indirgediði gün CTP bitmiþ, UBP'lileþme süreci baþlamýþtý.. Eroðlu'nun olmadýðý bir UBP ile koalisyona dahi ramak kalmýþtý Neyse günahlarý bol CTP, ininden çýkardýðý canavarý toplumun baþýna yeniden musallat etti 2004'te etrafýna topladýðý yalaka ve sermaye takýmý bugün Eroðlu'nun yanýnda yerlerini almakta gecikmediler Kaybeden Kýbrýs Türk halký oldu sadece Hem CTP'ye inandýðý için kaybetti, hem de CTP'ye kýzýp UBP'ye yamandýðý için Eroðlu'nun geliþi halký kurtaracak sanýlmasýn Çevresine topladýðý yalakalar, yaðcýlar ve balon sallamacýlara baktýðýnýzda güzel günler mi görüyorsunuz ufukta? Karanlýða dönüþtür Yokoluþu hýzlandýrmaktýr Ankara'nýn oyunlarýnýn bir baþka versiyonudur oynanan Hataylýlar bölündü... Hem Eroðlu cu, hem Talat çý n Reyhanlýlar Kültür Ve Dayanýþma Derneði Mehmet Ali Talat Seçim Bürosu'nun açýlýþýný yaptý... Cumhurbaþkaný Talat, "Lefkoþa Reyhanlýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði Mehmet Ali Talat Seçim Bürosu"nu açtý. Talat, "Geziyorlar, tozuyorlar ve diyorlar ki 'çözüm olduðu zaman hepsini toplayýp Türkiye'ye gönderecek Talat'. Yalandýr. Ben hiçbir þekilde sizleri pazarlýk konusu yapmadým" dedi. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat eþi Oya Talat ile birlikte, dün sabah, Lefkoþa Reyhanlýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði Mehmet Ali Talat Seçim Bürosu'nun açýlýþýný yaptý. Cumhurbaþkaný Talat açýlýþta bir konuþma yaptý. Talat konuþmasýnda, bütün halký, kökeni ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin hayatýný bu topraklara adamýþ, bu topraklarda yaþama kararlýlýðýnda olan herkesi çok daha güzel günlere götürme hedefinde olduklarýný söyledi. Özellikle Türkiye kökenli yurttaþlarýn yapýlan yalan propagandaya kapýlmamalarý çaðrýsý yapan Talat, aklýnda soru iþareti olanlarýn bunu danýþarak iyice soruþturarak doðruyu öðrenmelerini istedi. Talat Kýbrýslý Rum tarafýnýn önerdikleri kabul edilse bile yine Türkiyeli yurttaþlar için bir sorun olmayacaðýný çünkü Rum tarafýnýn kabul edeceðini iddia ettiði rakamlarýn þu anda KKTC'de yaþayan Türkiye kökenli yurttaþlarýn sayýsýnýn üstünde olduðunu vurguladý. Talat, "Onun için hiçbir þekilde ne Rumlarýn önerisinde ne de bizim önerimizde Türkiye kökenli yurttaþlar için hiçbir sorun yoktur," dedi. Sadece Kýbrýs kökenli yurttaþlarýn çeþitli biçimlerde AB'nden avantajlar elde edebilmelerinin insanlýk dýþý olduðunun altýný çizen Talat,"Ben bunu sürekli olarak Hristofyas'ýn gündemine getiriyorum ve diyorum ki 'insanlýk suçu iþliyorsunuz'. Burada doðanlara bile haksýzlýk ediyorsunuz. Bu insan haklarýna aykýrýdýr," dedi. Talat Rum tarafýnýn kendi iç siyasetlerinde yaþadýklarý zorluklardan dolayý olumlu adým atamadýklarýný kaydetti. Talat, Kýbrýs sorununun çözümünün herkes için önemli olduðunu belirterek þunlarý söyledi: "Ýþte çözüm bu sorunlarý da çözecek ve birleþik devletin vatandaþý olacak Türkiye kökenli yurttaþlarýmýz da. Kýbrýslý, Türkiye kökenli ayrýmý olmaksýzýn bütün yurttaþlarýmýz AB vatandaþý olacaklar. O bakýmdan çözüm belki Türkiye kökenli yurttaþlar için Kýbrýs kökenlilerden de fazla önemlidir. O nedenle karakteri gereði Türkiye kökenli yurttaþlarýmýz çözümü çok fazla desteklemeli, bütün güçleri ile desteklemelidir." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "DÜNYA'YA BÝR-KÝ!" Oldu mu ya Derviþ bey? Madem ki Talat'ýn güçlü bir parayla yola çýktýðýný söylüyorsun... Madem ki "bu paralarýn nereden geldiðini biliyorum" diyorsun... Ve daha da önemlisi, Talat'ýn bankalarda hesap açtýrarak halktan parasal yardým talebinin, bu paralarýn asýl kaynaðýný örtmeye yönelik bir kýlýf olduðunu iddia ediyorsun... O zaman bildiklerini açýklamak ve halkla paylaþmak da boynunun borcudur. Neden boynunun borcudur? Çünkü sen, bütün seçim propagandalarýnda, müzakereler dahil hiçbir þeyin halktan gizlenmeyeceðini, herþeyin halkýn gözü önünde cereyan edeceðini ve sarayýn kapýlarýnýn da vatandaþa sürekli olarak açýk tutulacaðýný söylüyorsun. Talat'a verildiðini söylediðin güçlü para desteðinin kaynaðý önemlidir ve vatandaþ bunu bilmek istiyor. Hatta yalnýz Talat deðil, siz de seçim harcamalarýnýzýn kaynaðýný açýklamakla yükümlüsünüz. Sadece "yeni dönemde hiçbir þey halktan gizli kalmayacak" demekle olmaz. Ýnandýrýcý olmak için þimdi elinizde bir fýrsat var. Bildiklerinizi halkla paylaþmak... Bunlarý açýklayýn ki bu seçim tiyatrosunun sahnesindeki kirlenme ve kokuþmayý halk belki daha iyi farkeder. Seçim propagandasýnýn þu andaki fotoðrafýna baktýðýmýzda, Talat'ýn "güçlü bir parayla" yola çýktýðý iddiasýnda büyük ölçüde doðruluk payý olduðu görülür. En büyük parayý Talat harcýyor. Hiçbir masraftan kaçýnmýyor. Her gün 5-6 gazetede sürekli olarak çýkan tam sayfa renkli ilânlarýndan tutun da, yüksek binalara asýlan devasa posterlere kadar... Hatta bu kez bir ilk yaþanmakta Kuzey Kýbrýs'ta... Talat'ýn binalara asýlan dev posterlerini özel güvenlik þirketleri koruyor. Akþamdan sabaha kadar bu posterlerin baþýnda nöbet tutuyor özel güvenlik elemanlarý! Varýn siz düþünün artýk ortada ne büyük paralarýn döndüðünü. Gene de Talat'a yetmiyor bu. Daha çok istiyor! Ve daha da güçlenmek! Bunun için beþ ayrý bankada hesap açtýrmýþ. "Dünyalý" olmak isteyenler bu hesaplara para yatýrýp kendisini güçlendirsinlermiþ! Günlerdir gazetelerde reklâmý çýkýyor bunun. Beþ banka ve beþ hesap numarasý! Talat'a göre "Dünyalý" olmanýn yolu, bu hesaplara kendisi adýna para yatýrmaktan geçiyor! Kahpe koltuk!.. Adama böyle dolmuþçuluk bile yaptýrýr icabýnda! "Dünya'ya bir-ki.. Dünya'ya bir-ki!." Yok eðer siz "Biz zaten dünyalýyýz ve dünyadayýz... Bizi Marslý yapabilir mi?" diyorsanýz, o zaman en az beþ yýl daha bekleyeceksiniz! Eðer TDP'nin patronu Mehmet Çakýcý'yla imzaladýðý protokol gereði, sizi bu beþ yýl içinde "dünyalý" yapmazsa, o zaman Marslý yapma konusu gündeme gelebilir! Merak etmeyin... Talat'ýn hesap numaralarýna yapacaðýnýz yatýrým boþa gitmez! Dünyalý olamazsanýz da kaybedeceðiniz birþey yok. Marslý olursunuz! Ama bana sorarsanýz... Dünyalý ya da Marslý olmak deðildir mesele... Mesele... Kendiniz olabilmektir... Bunun yolu da Çankaya'dan deðil... Dikilitaþ'tan geçer...

5 29 Mart 2010 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Talat'ýn bizden maddi yardým istemesi biraz ayýp kaçtý Saray'da beraber oturmaycayýk ya... * Tahsin Ertuðruloðlu'na büyük bir komplo hazýrlanýyormuþ. - Ýnanmayýn, boþ laf Ateþ olsa yakacaðý yer belli oldu.. Nesi var da nesine komplo hazýrlayacaklar. * Öðrenciler Eðitim Bakaný Dürüst'ün imzasýný geri almasýný istemiþ. - Oldu olacak koltuðu býrakmasýný da isteseydiniz be çocuklar. * Mahkemelerimiz birçok suçluya hapislik cezasý vermiþ. - Böyle raðbet gördüðüne göre, hapishanenin durumu düzeldi galiba! * Aydýnlýk bir gelecek için, bütün dünyada 1 saat ýþýklarý kapatma eylemi yapýlmýþ. - Eyleme biz de katýldýk Ama ýþýklarý deðil, pancurlarý kapadýk, ayný kapýya çýktý. * Cumhurbaþkaný MA Talat "KKTC altýn çaðýný yaþýyor" demiþ. - Ne yazýk son günleri yaklaþtý ama! Seçim Bir deðnek olsa... Bir ucu Talat Bir ucu Eroðlu olsa Hangi tarafýndan tutardýnýz? Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI KÝM KAZANACAK BELLÝ DEÐÝL AMA KÝMÝN KAYBEDECEÐÝ BELLÝ... Eroðlu ipi göðüsler Ankara Talat'a yürü ya kulum dedi. Ýkinci tura kalmadan Eroðlu kazanýr. Sonuç ikinci tura kalýrsa, kesinlikle Talat kazanýr. Talat öne geçti. Eroðlu hala 2 atbaþý önde. Ve daha neler neler. Her kafadan bir ses çýkýyor. Sonuç olarak da bütün kafalar karýþýk. Benimki de. Çünkü benim diðer yorumcular gibi ne sihirli kürem var, ne kargam. Kimsenin nabzýný da tutamýyorum Bu nedenle tahmin yapmam, zor. Size kimin kazanacaðýný söyleyemem Ama kimin kaybedeceðini söyleyebilirim. Söyleyim mi? - Her zaman kim kaybediyorsa, her zaman "ah da elim kýrýlsaydý" diyenler kaybedecek yine! ÇÝFT DERNEK KURMANIN HÝKMETÝ Hemen hemen her konuda 2 ayrý dernek kurma alýþkanlýðýmýz var. Mesela, bir adet "Türk Göçmenler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði"miz bir adet de "KKTC Göçmenler Derneði"miz var. Birinci dernek Talat'ý, ikinci dernek Eroðlu'nu destekliyor. Þimdi anladýnýz mý ayrý ayrý dernekler ve ayrý ayrý baþkanlar seçilmesinin hikmetini?! TALAT NÝYE GÜLÜYOR? 1. Vatandaþýn haline.. 2. Aslýnda gülmüyor Endiþe ve merak içini kemirirken "her þey yolunda" mesajý vermeye çalýþýyor. 3. Güven ve sempati toplamak istiyor. 4. Ankara'yý yine kandýrdým diye düþünüyor. 5. Uzun süredir piyasada bulunan "Çözüm" marka diþ macunu reklamý yapýyor. 6. Ýþler týkýrýnda. 7. "Gülerken daha sempatik oluyorsun" diye akýl verdiler, o da öylece dondurdu kendini. 8. Niye gülmesin ki? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Vara yoða eylem yapar olduk. Yoksa biz eylemkomik miyiz? Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BÝR PAZAR SABAHI ÝSTANBUL'DA... (Ýstanbul)- Ýstanbul'da gün güneþli baþladý bugün (dün). Meteoroloji akþama saðanak yaðýþ var Galatasaray - Fenerbahçe maçý yaðýþ altýnda olacak uyarýsý yapýyordu. Evden çýktýðýmda sabahýn 'uydu. Bir telaþ vardý bende, bir an evvel gitmek için. Fotoðraf grubunun hocasý, sabah saatlerinde tarihi mekanlardan (.) camisini ve camiden etraftaki manzarayý çekmemizi düþünmüþtü bu Pazar. Aðaçlar sözleþmiþ gibi, Mart ayýnda birlikte uyanmaya baþladýlar. Sarý, beyaz ve deðiþik renklerden açýyordu bahar çiçekleri, kediler damlarda hala mýrýl mýrýl birbirlerine kur yapýyorlardý. "Acele et, ortam güzel, kaçýrma" diye aradý gruptan bir arkadaþ. Ben o anda oradaydým oysa. Fotoðraf makineleri elde parmaklar deklanþörde dolaþýrken, benim iki katým bir gölge belirdi tam önümde "Ne yapýyorsunuz?" "Fotoðraf çekiyoruz." "Ýzin aldýnýz mý?" "Ne izni?" "Çekemezsiniz." "Sen kimsin?" "Görevli." "Kimlik kartýný göreyim." "Ulan ben size..." Allah'tan ki sabahlarý koþuyorum. Meðer o camide ( ) cemaati ibadetlerini yapýyorlarmýþ Önde hafif skolyozu olan ve sekerek yürüyen sarýklý cübbeli biri, arkada yüzden fazla ayný kýyafet ve sakallý cemaati, üstümüze doðru geliyorlardý, o anda. Cemaatin etrafýnda, bizim mitinglerimizde araya sýzma olmasýn diye beklediðimiz gibi "beklemeciler" vardý. Bunlardan bir tanesi de ya yedi ya sekiz yaþlarýnda yine sarýklý cübbeli bir çocuk, eliyle "çekmeyin" der gibi bakýyordu bize. "Zaten çekmiyorduk" dedim "Uzaklaþýn buradan o zaman " dedi bir baþkasý. Yanýmdaki arkadaþlara baktým ve sordum onlara, "Burasý neresi?" Sanki baþka bir memleket. Üzüldüm. Allah'ýn camisinde, ki Müslümanlara göre orasý herkesin rahatça girebilecekleri evleri olmalýydý... Cemaattekiler bizlere uzaydan gelmiþ muamelesi yaptýlar. Ufak ufak kaçtýk çünkü ne fotoðraf çekebiliyorduk orada, ne de durup ibadete gelenlere bakabiliyorduk. Yasaktý herþey... Denktaþ, gazetelere göre, yine yapmýþ yapacaðýný. Tahsin Ertuðruloðlu'na "Ýyi ki aday oldun da oy vermeye deðer birisi aday oldu" sonra da "oyum senindir ha" dedi. Daha sonra da oðluna, daha önce cumhurbaþkanlýðý makamýna uygun görmediði Eroðlu'nu desteklediðini söyletti. Bir lider, duruþuyla lider olmalý. Sözleriyle ve kararlýlýðýyla TMT zamanýnda "dava" adýna camiler bombalandý Rumlar yaptý denilerek. Kiþiler vatan haini ilan edildi TMT'ci ve taksimci olmadýklarý için. Bunlarý hep yaþadýk ve gördük. Baþýmýzda hep Denktaþ vardý.. Ýhsan Ali, ki Türklerin baþý aðrýsa koþardý, TMT'nin emriyle Türk bölgesine giremedi yýllarca. Onun yüzünden kardeþleri de giremediler. Süreyya Ali kardeþiydi ve benim eniþtem Halam, Mutallo'da çocuklarý ile tek yaþadý 1974 yýlýna kadar. Bir kaçak gibi, bir vatan haini gibi gizlice görüþebildiler Baf'ýn Rum tarafýndaki kahvehane köþelerinde. Sýrf TMT onlarýn aramýza girmelerini istemediði için. Örgütün yöneticilerindendi Denkta da. O cemaatin baþýndaki adam gibi olmak istedi Herkes ona sorgusuz sualsiz itaat etmeliydi.. Denizde yaþayan balýklar var, bir de karada bizler. "Boþ ver" dedi arkadaþým, "ne söylesen seni dinlemezler de, anlamazlar da, onlar sadece verilen emirleri yerine getirirler." Öyle yaptýk ve kaçtýk

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun Türkiye, Kýbrýslýtürkler üzerinde yýllardan beri göreve atadýðý kiþiler vasýtasý ile, iradelerini kullandýrmama politikasýný hala sürdürüyor. Bunu yaparken karþýsýnda az da olsa bir muhalefet her zaman oldu. Bu muhalif kesimin, bazýsýna makam verildi, bazýsý korkutulup bezdirildi, bazýsý da "faili mechuller"e kurban gitti. Kýbrýslýtürkler'in en büyük sorunu, iradelerini kendi çýkarlarýnda kullanma noktasýnda idi. Bu noktada Türkiye hiç taviz vermedi. Böyle bir hakkýn Kýbrýslýlar tarafýndan kullanýlmasý düþüncesinin "hainlikle" eþ anlamda kullanýlmasýný saðladý. Toplum olarak "irademizi istiyoruz", Türkiye'ye düþman olmakla eþ tutuldu. Türkiye'nin hakkýmýzda bizden daha iyi karar vereceði topluma kabul ettirildi. * * * Kýbrýs'a hakim olan güçler, her dönemde, Kýbrýslýtürkler'in irade sahibi olamasýna olanak tanýmadý. Doðrudan Selma Bolayýr Þubat tarihleri arasýnda deðiþik STÖ den bir grup Türkçe ve Rumca konuþan Kýbrýslý kadýn, AB Komisyonu'nun davetlisi olarak Brüksel'de idi. Bilgilendirme amaçlý bu davette, konularýnda uzman kiþiler, AB nin kuruluþ felsefesi, nasýl çalýþtýðý ve cinsiyet eþitliðinin yaygýnlaþtýrýlmasý için neler yapýldýðýný anlattýlar.. "Tebdil-i mekanda keramet varmýþ derler..." Derler de, bir yerlere gittiðinizde kendinizle beraber taþýrsanýz tüm önyargýlar ve alýþkanlýklarýnýzý... Ve de deðiþimlerle farklýlýklarýn nedenlerini sorgulamaz, sizi deðiþtirip yenilemesine fýrsat vermezseniz... Bir anlamda bedenen oradaysanýz ve tutsaksa beyniniz... Doðru bildiklerinizde ýsrarlý ve inadým inat, deyerek onlarý kanýtlama çabasý içindeyseniz... O zaman tüm dünyayý dolaþsanýz da ne fayda? Yüreðimiz ve beynimize gem vurmadan bakabilir miyiz dünyaya? Deðil mi ki bu dünya ölümlü! Biz ölümlüler de doðar, yaþar ve ölürüz.. Ezberlenmiþ çok basit bir tekerleme gibi görünse bile.. Ýki kere iki dört eder kadar gerçek bir olgudur bu. Hayýr, ben gitmem, kalacaðým veya daha uzun yaþayacaðým deyip de baþaran var mý? Kim bilir? Belki de çok uzaklardan izlediðimiz o yýldýzlarda da hayat vardýr. Ama adýmýz gibi, var olduðunu bildiðimiz bu dünyaya, kim kendi istediði için geldiðini söyleyebilir? Birileri istedi diye adý Ahmet oldu, veya Mehmet veya Süreyya.. Birileri olanak saðladý veya istedi diye okudu veya tersi oldu.. Doðuþtan kimse ne Müslüman'dý, ne Hýristiyan, ne de Yahudi.. Sen Hýristiyan'sýn, ârî ýrktan bir Alman... Türk oðlu Türksün dediler... Ondan sonra rahat yüzü görmedi insan... Ama farklýlýklarý, ayrýlýðý amaçlayarak kullananlarýn saltanatý ilelebet payidar kaldý.. Böyle giderse de kalacak... Ýnsan, etiketlerden kurtulmadýkça... - ÝRADEMÝ ÝSTÝYORUM! - NE AYIP ÞEY!!! Ýngiliz dönemi zaten müstemleke dönemi. Ýngiliz valinin iki dudaðý, toplum iradesinin üstünde idi. Cumhuriyet dönemi de o kadar kýsa oldu ki, Kýbrýslýtürk iradesi daha çimlenmeden kurutuldu. 1974'e kadar askeri yönetim, toplum iradesinin üstünde oldu. Ve 74 sonrasý!.. Adým adým parlamenter sitem gelmiþ... Parlamenter sistem gelmiþ, ama uygulamasý yok... Kiþiler, parlamento üstünde... Ýrade yine Kýbrýslýtürk'ün deðil. Buna raðmen, statükoya karþý yýldýr biriken muhalefet potansiyeli gün geçtikçe arttý, güçlendi. Dünyadaki geliþmeler ve büyük devletlerin Kýbrýs'taki çýkarlarýnýn deðiþim sürecine göre, daha rahat hareket etme olanaðýna kavuþtu. Bu serbest davranýþ ve dýþ dünyada muhatap kabul edilme geliþmesi, Türkiye'nin Kýbrýs'ta istediði, kendisine baðýmlý tek sesliliði bozuyordu. Türkiye bu aykýrýlýðý, muhalif sesin en güçlüsü üzerine giderek çözdü. Makamlar ihsan ederek,talat ve CTP'yi teslim aldý. * * * AB KOMÝSYONUNUN DAVETÝ (1) Arýnmadýkça öðretilmiþ korkular ve egolardan... Ve de sorgulamadan yaþarsa eðer... Nasýl baþkasý istedi diye doðduysa... Baþkalarý istediði için ve baþkalarýnýn istediði þekilde yaþayacak... Ölecek ve öldürecek.. Halbuki Tanrý, yarattýðý diðer canlýlardan farký olsun istedi... Onun için "Düþünen ve konuþan canlýyý" insaný yarattý... Akýl verdi sorgulasýn diye... Efesli Heraklitos "Her þey durmadan deðiþir, ayný suda iki kez yýkanýlmaz" demiþ... Tam da bu noktadan hareketle... Birinci ve Ýkinci Dünya Savaþý'nda "kanlý býçaklý" olanlar.. Almanlar, Fransýzlar, Ýngilizler, Ýtalyanlar.. Kaçýnýlmaz deðiþikliði kabullenip.. Tarihten gelen düþmanlýklarý bir yana koymuþlar.. Ortak çýkarlarda buluþmuþlar... Soðuk savaþýn etkisi ile Rusya'ya karþý daha güçlü olmak için de.. Sorumluluklarý paylaþarak AB çatýsý altýnda birleþmiþler.. Bir devlet deðil ama bir organizasyon oluþturmuþlar. Parlamentosunun, devletleri deðil,yurttaþlarý ve savunduklarý ideolojileri temsil ettiði bir organizasyon. Onun için siz gider de ben KKTC yi temsil etmek isterim derseniz kimse sizi anlamaz. Kimse size, AB nin çok mükemmel bir yapý olduðunu söylemiyor. Yalnýzca tüm çalýþmalar bu amaca yönelik ve üstekik tarihin düþman belledikleri... AB nin teker teker bireylerinin refah ve mutluluðu için artýk beraber çalýþýyorlar... Bu bile az bir þey mi? Ya Kýbrýslýlar ne yapýyorlar? Kimliklerinden, kültürlerinden ve onurlarýndan neler verdiklerinden... Dünya gerçeklerinden, uluslararasý yasalarýn ve de anlaþmalarýn ne dediðinden habersiz Kendi çöplüklerinde, yalnýz çevrenin deðil ahlaki düzeysizliðin çöplüðünde... Gözünü hýrs bürümüþ bahisçilerin kýþkýrtmalarýna kanarak... Güreþ horozlarý misali, ölümüne horozlanýyorlar... Sözlüklerinde ne paylaþma var ne de beraberce kazanma... "Ama az tamah çok ziyan getirir." Biline! Cumhurbaþkanlýðý ve hükümeti bir dönem eline geçirentalat ve CTP, saf deðiþtirmede o kadar baþarýlý oldu ki... Saðýn en baðnaz kesimi ile yerleþikler bile Talat-CTP mi, Eroðlu- UBP mi diye ikileme düþebildi. Adeta saðcý oldu, saðý parçaladý... Solcu bir geçmiþi olan Talat, saðýn en uç noktasýnda olan MAP'tan oy dilendi... UBP ve sað düþüncenin yýllarca safýndaki Borman'larla omuz omuza kampanyalar baþlattý... Tartýþma konusu yapmadýðýný sýk sýk dile getirdiði yerleþiklerin, Göçmenler Derneði'nden tam destek aldý... Entrikalar ile oluþturulan ve katýksýz bir taksimci-ayrýlýkçý zihniyet taþýyan ÖRP'li Avcý'nýn desteðine mazhar olabildi. Türkiye'nin sözcülüðünü kýrk yýllýk Denktaþ'tan daha baþarýlý bir þekilde yaptý. Denktaþ, ayrýlýkçý ve çözümsüzlük politikasýný alenen sürdürmüþtü... Talat da "çözüm istiyorum" dedi ama, Denktaþ politikasýný sürdürdü. Þu farkla ki, Denktaþ görüþüne uymayan konularda Ankara'ya karþý koydu... Talat ise inanmadýðý geliþmeleri bile sineye çekti... Kendi kendini 'çözümcü lider" ilan etti. Hatta bizim çözümcü (!) o kadar çözümcü ki çözüm yollarýný açmak için (!) Ankara'nýn iradesi ile hazýrlanan son önerileri, Kýbrýslýtürkler'in iradesi olarak Hristofyas'a transfer etti. Bunlarý kabul edip týkanýklýðýn açýlmasýný kabul etmeyen (!) Hristofyas'ý, çözüm istemeyen taraf ilan ederek dünyaya þikayet etti. Bu arada Kýbrýslýtürk iradesini savunan tek tük kaleleri de fethederek sola darbe üstüne darbe vurdu. Türkiye tarafýndan kendisine yüklenen misyonu bir tamam yapmaya devam ediyor. "Ýradeci"lerden BKP'li Ýzzet Ýzcan ile KKTC'ci Turgay Avcý'yý ayný sepete soktu. Sepete girerken Ýzcan'ýn savunmasý hazýr: "Çözüm karþýtý Eroðlu'na karþý, çözüm taraftarý Talat" * * * Kýbrýslýtürk görüþünün bir diðer savunucusu TDP... Akýncý'nýn ve TKP'nin mirasýna konan TDP... TKP, solun hastalýðý bölünme sonucu, daðýlma noktasýna geldi ve son bir hamle ile TDP olarak, Çakýcý ile yola devam etmeye gayret ediyor. Çakýcý ne kadar baþarýlý olacak? Yeni bir imaj ve ruhla yola çýkan Çakýcý'nýn hem avantajý hem de dezavantajý vardý. Dezavantajý, Akýncý'nýn mirasý, devraldýðý çýtanýn yüksekliði... Avantaj da solun eski büyük partisinin iktidar uðruna Ankara'ya teslimiyeti ile, TDP'nin, Kýbrýslýlar'ýn umut olarak görebileceði bir seçenek olabilme olasýlýðýnýn yüksekliði. Çakýcý, Kýbrýslýtürklerin iradesine sahip çýkma kavgasýnda, bayraðý indiren CTP adayý Talat'ý destekleyerek o da statüko partileri kervanýna katýldý. Çýtayý yükseltmek yerine, aþaðýlara çekti. Çakýcý'nýn "Toplumsal çýkarlarý düþünerek aday çýkarmadýk" sözlerine insanýn gülmesini gizleyebilmesi için, iki eli ile aðzýný kapatmasý yetmez. Çakýcý devraldýðý mirasý daha da zenginleþtirmek için... Kýbrýslý'ya sýrtýna dönen bir kiþi veya partiye destek vererek deðil... Kýbrýslý'nýn iradesini kazanmasý yönündeki Zeki Beþiktepeli'ye vermeli idi. Kýbrýslýtürkler'in iradesini gasbedenler ile birlikte hareket ederek, Kýbrýslýnýn iradesini elde etmek mümkün mü? GÜNLÜK KÖPRÜLERÝN ALTINDAN AKAN SULAR Ýstanbul Boðaz Köprüsü'nde yapýlmasý planlanan ve aylardýr güzergahýnýn neresi olacaðý tartýþýlan üçüncü köprünün yapým kararý yüzlerce kiþi tarafýndan protesto edildi. Eylemdeki en dikkat çekici pankartlardan birinde Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn Ýstanbul Belediye Baþkaný olduðu 1995 yýlýnda söylediði "Üçüncü Köprü Cinayettir" sözü yazýlmýþtý kocaman puntolarla nere, 2010 nere... Bütün köprülerin altýndan sular akar da, Ýstanbul Boðazýnda bulunan köprülerin altýndan akmaz mý... Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Belediye Baþkaný iken söylediðini, Baþbakan olunca söyler mi? Belediye Baþkaný iken söyler, Baþbakan olunca inkar eder. 1995'te cinayet olan þey köprülerin altýndan akan sular nedeniyle bugün "geliþme" olabilir, deðil mi? Türkiye'de devlet yönetenler Süleyman Demirel'in sözünü Besmele edinmiþ bir kere: Dün dündür, bugün bugündür... Bizim de "Yavru" olarak yaþamaktan öðrendiðimiz bir þey varmýþ demek ki... HATAYLILAR Bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan TC'li oylar da bölünmüþ... Hataylýlarýn bir kýsmý Talat'tan, bir kýsmý da Eroðlu'ndan yana... Hatay'ý kurtaramadýlar, ama Kýbrýs'ý kurtarýrlar inþallah! AFERÝN Talat Hataylýlara güvence vermiþ. "Kýbrýslý, Türkiye kökenli ayýrýmý olmaksýzýn bütün yurttaþlarýmýz AB vatandaþý olacaklar" demiþ... Aferin Mehmet Ali... Sana da bravo Derviþ... SON GECE Tam yirmi gün var seçimlere... Ama siz emekli politikacýlara sorun... En iyi onlar bilir çünkü... Ne olursa son gece olur! GIBRIZ SORUNU Derviþ Eroðlu kendisi için "Kýbrýs sorununu bilmez" diyenlere gülüp geçiyormuþ... Kýbrýs sorununu bilmez tabii, Gýbrýz sorununu bilir! GÖNYELÝ Fener Cimbom'u, Omonya da APOEL'i yenmiþ. Ama siz Gönyeli'ye bakýn!.. Týrnak... "Sen millete tasarruf çaðrýsý yapacaksýn, sonra yaygýn daðýtým aðý bile olmayan bir dergiye, sizi yazdý diye para yaðdýracaksýn, sonra da hiç sýkýlmadan onun verdiði uyduruk ödülü kapmak için Türkiye yollarýna düþecek, magazin yýldýzlarýyla objektiflere gülücük daðýtacaksýn." Ali BATURAY (Kýbrýs) "Geçenlerde bir sendika toplantýsýnda arkamda oturan bir Kýbrýslýtürk ve Kýbrýslýrum kadýn arasýnda geçen diyaloðu gülümseyerek dinledim. Rum kadýn þöyle dedi: 'Yassu kuklamu, burda mýydýn? Kocaný gördüm ama seni görmedim.' Kýbrýslýtürk kadýn cevap verdi: 'Tabii kocamý göreceksin. Seni orospucuk. Aklýn hep erkeklerde zaten.' Sonra gülüþtüler ve diyaloglarýný Kýbrýslýtürk kadýnýn kocasýna aktardýlar." Neþe YAÞIN (Yenidüzen) "Baþpiskopos öyle bir þey söylemiþ olamaz. Derse, kendi kendini inkar etmiþ olur. Federasyonla ilgili bir soru sorulmuþ olabilir o da bildiðini okuyan bir papaz olduðu için 'çözüm kalýcý ve yaþayabilir olmalýdýr' gibi birþeyler söylemiþtir. Baþpiskopos federasyona inanmýyor. Hatta federasyon çözümüne karþýdýr. Bunu birçok kez, çeþitli vesilelerle açýklamýþtýr. Kýbrýs Türklerinin hatýrý için görüþlerini deðiþtireceðini hiç sanmýyorum." Bekir AZGIN (Havadis) Günün Kahramaný TURGAY AVCI Anadolu Ajansý'na yaptýðý açýklamalarda Derviþ Eroðlu toplumda þok etkisi yaratan þeyler söyledi. Bunlardan biri de Turgay Avcý ile ilgiliydi. Seçimlerde kendisine destek vermek için Avcý 350 bin lira istemiþ... Bunu yaparken de borçlarý olduðunu söylemiþ... Turgay Avcý, Derviþ Eroðlu'nun bu açýklamalarýna yanýt vermeye kalktý dün, ancak 350 bin liranýn hesabýný veremedi. Avcý'nýn açýklamalarýndan, Eroðlu'nun bu iddiasýný yalanladýðý anlaþýlmýyor. Avcý iddiaya açýklýk getireceðine Eroðlu'na saldýrmayý tercih ediyor. "Siyasetin bu çirkin senaryocularýný elimizin tersiyle ittiðimiz halkýmýz tarafýndan bilinmelidir" diyor Avcý... Hiç merak etmesin de bu halk kimin ne olduðunu çok iyi biliyor.

7 29 Mart 2010 Pazartesi Nurhak Kubilay Özkýraç YARIÞ, ANKARA ÝLE KIBRISLITÜRKLERÝN ADAYI ARASINDA... Kuzey Kýbrýs'ta seçimlere 20 gün kaldý. Adaylar köy köy dolaþýyorlar... Seçmenle buluþup tokalaþýyorlar, kýrk yýllýk dostmuþlar gibi gülücükler daðýtýyorlar... En çok da küçük çocuklarý kucaklarýna alýp seviyorlar ki seçmenin ruhunu okþasýnlar... Çocuklar geleceðimizdir, bunlar da geleceðimize sahip çýkacak liderlerdir! Önde Eroðlu ve Talat koþuyor... Diðerlerinin pek esamaleri okunmuyor gibi... Çünkü farklý söylemleri yok... Bunlarý bir yana koyduðumuzda Yasemin Hareketi'nin adayý Zeki Beþiktepeli'nin farký bariz þekilde ortaya çýkar. Zeki Hoca'nýn hedefi belli... Çünkü o Kýbrýslýtürklerin adayý olarak ortaya çýktý... Ankara'nýn adaylarýna karþý yarýþýyor... Derviþ Eroðlu 1976 yýlýndan beri politikanýn içinde olan birisi. 18 yýl Baþbakanlýk yaptý. Defalarca Denktaþ'ýn altýný oymasýna raðmen UBP tabaný tarafýndan diskalifiye edilmesine izin verilmedi. UBP'nin sahip çýktýðý birisi yani... Denktaþ'a rakip çýktýðý seçimde "Arkamda 41 tane MÝT ajaný var" diyerek seçimden çekildi. 18 Nisan'da yapýlacak seçim için "etleri bir kazanda kaynamaz" denen Denktaþ'ýn da desteðini almýþ durumda... Geçtiðimiz akþamlardan birinde Denktaþ'ý bir TV kanalýnda izledim. Formundan pek kaybetmemiþ görünüyor. Her soruya ustaca cevaplar veriyor... Sorulan sorularý her zamanki gibi alýp baþka yönlere götürebiliyor... Bu kývraklýðýný kaybetmemiþ! Denktaþ kýsa süre önce Talat'ý desteklediðini ve Talat'tan memnun kaldýðýný da beyan etmiþti. Bir anda bu dönüþün nedeni ne olabilir ki? Talat'ýn da Ankara sevdasý Eroðlu kadar iyi... "Otur derse oturur kalk derse kalkarým" demiyor mu? Türkiye'nin Kýbrýs üzerinden elde ettiði çýkarlarýný da aslanlar gibi savunmuyor mu? Hem de Kýbrýslýtürklerin yok olmasý pahasýna yapmýyor mu bunu? Karadenizliler, Hataylýlar, Antepliler ve Türk Göçmenler Derneði ile sýký fýký iliþkiler içinde deðil mi? Onlar sarayý ziyaret ediyor, o da eþiyle dostuyla onlarýn özel günlerine katýlýyor, hatta oyunlarýna dahi iþtirak ediyor. Talat "Eroðlu Kýbrýs sorununu bilmez" diyor... Eroðlu "Seçildiðimin ertesi günü Hristofyasla görüþmelere baþlayacaðým" mesajýný veriyor. Bu iki kiþi etrafýnda oluþan ittifaklar aslýnda ideolojik ittifaklar deðil, Kýbrýs sorunu falan da zýrvadýr... Hep kamuflajdýr bunlar... Seçim sonrasý çýkar iliþkileridir... Arada bir basýna yansýyan bazý açýklamalarda bu destekçilerin desteklemelerine karþýlýk yaptýklarý pazarlýklarý da öðrenmekteyiz... Yok efendim KKTC'yi yücelteceðine inandýðýmýzdan, bizi satmayacaðýndan, bilmem ne gibi açýklamalarýn perde gerisi ekonomik çýkara dayanmaktadýr. Destekçilerin bir de köstek olduklarý yönler vardýr. KKTC sermayesi geçen seçimde Talat'ýn yanýndaydý... Colony'de torbasýna az destek atmadýlar... Þimdi ayný çevreler Eroðlu'nun yanýnda... Kýbrýs'ýn kuzeyinde TC sermayesinin de çýkarlarý vardýr. Bu sermaye bugün islamcý sermayedir... Yakýnda onlar da tavýrlarýný belli edeceklerdir... AKP içerisinde Talat ve Eroðlu'na destek veren gruplar var... Gerçekten veya yüzü suyu hürmetine veriliyor bu destekler diye düþünebilirsiniz... Önmüzdeki günlerde TC sermayesinin desteði AKP'nin yani Ankara'nýn kimden yana olduðunu da açýkça ortaya koyacak. Mesaj her zamanki gibi hazýr zaten: "Kýbrýs'ta demokratik, adil bir seçim yapýlmýþtýr. KKTC halkýnýn iradesine saygýlýyýz." Eroðlu bugün itibarýyla Talat'tan bir adým önde... Tayyip Libya'da Arap Ülkeleri Birliði toplantýsýnda... Bir dönsün de... YEÞÝLIRMAK KAPISI YOL YAPIM ÇALIÞMALARI BAÞLIYOR KKTC ile Güney Kýbrýs arasýndaki 6'ýncý kara geçiþ noktasý Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlmasýyla ilgili önemli bir adým bugün atýlýyor. Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlabilmesi için gereken yol inþaatýnýn ilk etabý bugün baþlýyor. Ýnþaatýn baþlamasý nedeniyle saat 11.30'da bölgede düzenlenecek törene Mehmet Ali Talat ile Dimitris Hristofyas da katýlacak. Cumhurbaþkanlýðý'ndan elde edilen bilgiye göre, törene, liderlerin yaný sýra projeye katký koyan AB ve ABD yetkilileri de katýlacak. Törende liderlerin temsilcileri Özdil Nami ile Yorgo Yakovu da hazýr bulunacak. Ýhalesi UNDP ve Türk-Rum ortaklýk þirketi tarafýndan imzalanan yaklaþýk 6 kilometrelik yolun inþaatýnýn 4 ay içerisinde tamamlanmasý öngörülüyor. Purguridis: Hristofyas beni hayal kýrýklýðýna uðrattý DÝSÝ Meclis Grup Sözcüsü Hristos Purguridis, Dimitris Hristofyas'ýn kendisini hayal kýrýklýðýna uðrattýðýný belirtti. Alithia gazetesi Purguridis ile yaptýðý söyleþiye yer verdi. Purguridis, Hristofyas'ýn kendisini hayal kýrýklýðýna uðrattýðýný ancak yine de Hristofyas'ýn "çözüm baþkaný" olduðunu kanýtlamaya hala zamanýnýn olduðunu belitti. Purguridis'in Hristofyas'ýn izlediði politikaya yönelik iki eleþtiride bulunduðunu yazan gazete, bunlardan biri Kýbrýs sorunu, diðeri de Avrupai faktörünün deðerlendirilmemesiyle ilgili olduðunu kaydetti. DÝSÝ'nin Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik Hristofyas'ýn sarf ettiði çabalarýna destek vermeye hazýr olduklarýný belirten Purguridis, öte yandan DÝSÝ'nin yokluðunda alýnan kararlara ve uygulamalara destek vermeye istekli olmadýklarýný ifade etti. "Halk bir anlaþmayý kabul edecek olgunluktadýr, yeter ki nu anlaþma Kýbrýs halkýnýn büyük endiþelerine yanýt versin" þekilde konuþan Purguridis, "Kýbrýs Helenizm'inin" en büyük endiþesinin güvenlik olduðunu ileri sürdü. Eroðlu: Kýbrýs Türk Halký'nýn iradesine güveniyorum Baþbakan Derviþ Eroðlu seçim gezileri çerçevesinde önceki gün Güzelyurt ve Yeþilýrmak bölgelerine ziyaretlerde bulundu. Eroðlu, Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt ve Lefke Kadýn Kollarý tarafýndan Gemikonaðý'nda düzenlenen çay partisine de katýldý. UBP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, çay partisine eþi Meral Eroðlu ile birlikte giden Baþbakan Eroðlu, "halkýn 18 Nisan'da hedefine ulaþacaðýndan emin olduðunu" vurguladý. Baþbakan Eroðlu, Güzelyurt temaslarý çerçevesinde son olarak Yeþilýrmak'a gitti. Köy kahvehanesinde vatandaþlarla bir araya gelen Eroðlu, burada yaptýðý konuþmada, tarihi olarak nitelendirdiði Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin KKTC devletinin ve halkýnýn geleceði ile ilgili olduðunu belirtti. Kendisine Kýbrýs sorununu "bilmez" ve "uzlaþmaz" diyenlere gülüp geçtiðini ifade eden Eroðlu, "müzakere masasýna oturmadým ki uzlaþmaz olduðumu anlasýnlar" dedi. Baþbakan Eroðlu, müzakerelerde henüz anlaþýlmýþ bir konunun bulunmadýðýna da deðinerek, kendisinin Kýbrýs Türk halkýnýn bir daha göçmen olmasýný istemediðini kaydetti. Kýbrýs Türk halkýný bu topraklarda tutmak, güven ve refah içinde yaþatmak için çalýþtýðýna iþaret eden Derviþ Eroðlu, dünyaya Rum'un uzlaþmaz olduðunu gösterme zamanýnýn geldiðini söyledi. "Müzakere masasýna Hristofyas, deðil kendi halkýmý tatmin için oturacaðým. Kapalý kapýlar ardýnda deðil, oluþturulacak ulusal ve halk konseyleri ile birlikte müzakere masasýnda halkýn isteði doðrultusunda hareket edeceðim" þeklinde konuþan Eroðlu, Mehmet Ali Talat'ýn politikalarýnýn artýk iflas ettiðini ileri sürdü. Baþbakan Eroðlu, Kýbrýs Türk halkýnýn iradesine güvendiðini sözlerine ekledi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR ÝZZET YASEMÝN DEÐÝLDÝR, ÇÜNKÜ YASEMÝNLER "ZEKÝ"DÝR Bizim Mandra MAÇI TELEVÝZYONDAN ÝZLEMEK ÝÇÝN ÝSTANBUL'A GÝTTÝLER... Pazar günü Ýstanbul'dan telefonla gazetemizi arayan ismi yanýmýzda mahfuz bir vatandaþýmýz Galatasaray Store yetkilisi Akýn Bey tarafýndan oyuna getirildiklerini söyledi. Galatasaray-Fenerbahçe maçýna gönderildiklerini ancak parasýný ödedikleri halde kendilerine bilet saðlanmadýðýný anlattý. Vatandaþýmýzýn söyledikleri özetle þöyle: "Ben bir þikayeti dile getirmek için sizi arýyorum. Pazar günü Ýstanbul Ali Sami Yen Stadý'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin lig maçý vardý. Ben de bir Galatasaraylý olarak bu maçý izlemek istedim. Buna bir ay önceden hazýrlandýk. Galatasaray Store'a müracaat ettik. Bizden önce Galatasaray Store'a üye olmamýz istendi. Üye olduk. Her ay da 5 TL aidat ödemekteyiz. Üye olmadýðýmýz takdirde bazý haklardan mahrum kalabileceðimiz bize söylendi. Birþey deðil diyerek üye olduk. Turkcell faturamýza her ay 5 TL de Galatasaray Store'a üyelik parasý ilave edildi. Neyse konuya gelelim. Maç için müracaat ettik. Akýn Aktunç Bey isimli bir yetkili bizden 470 TL aldý. Uçak bileti ve otel ücreti olarak 400 TL TL de maç bileti... Cumartesi günü 290 Galatasaraylý, Pazar günkü maçý seyretmek için Ýstanbul'a uçtuk! Otelimize yerleþtik. Buraya kadar herþey tamam, ancak maç biletleri bir türlü bize iletilmedi. Akýn Bey'i telefonla aradýk... Bir sorun olmadýðýný, Galatasaray'ýn baþkanlýk seçimi yaptýðýný ve bittiði zaman herþeyin halledileceðini söyledi. Bizim seçimle ne ilgimiz olabilirdi ki? Seçim de bitti ancak bizim biletlerimizden haber hacý yok... Tekrar telefonlara sarýldýk. Bu kez Akýn Bey'in telefonunun kapalý olduðunu gördük. Maç bitiminde de tekrar geri döneceðiz. Öðleyi geçti ortada görünen yok... Maça saatler kala kendisine ulaþtýðýmýz Akýn Aktunç, Polatkan Turizm'le protokolü olduðunu ve aldýðý biletleri onlara verdiðini söyledi. Yani bize bilet kalmamýþ. Neden paramýzý aldý öyleyse? Gelmiþken ekstra para ödeyip yeniden bilet almayý denedik ama biletler de bitmiþ durumda... Karaborsaya düþen biletlerden almak istedik, fiyatlar 450 TL idi. Alaamadýk ve atksi tutup otele döndük. Otelde veya bir kafeteryada oturup televizyonda maçý izleyeceðiz mecburen... Yasal yollardan da hakkýmýzý arayacaðýz þüphesiz ama eminim ki büyük çoðunluðumuz konuyla ilgilenmeyecek bile... Toplamda 30 bin küsur TL ödedik... Önemli olan verilen sözlerin yerine getirilmemesidir. Bir çeþit oyuna getirildik yani... Yani dönüþte paramýzý ödese de biz beklediðimizi alamadýk. Paramýzý verdik hizmet görmedik. Evimizde kalýp televizyondan izleyemez miydik biz bu maçý? Ýstanbul'a gelip maçý televizyondan izlemek için yaklaþýk 500 TL ödedik. Þikayetçiyiz bu konudan..." Talat'ýn beþ bankada hesap açtýrarak seçim kampanyasý için vatandaþlardan yardým talep etmesi ve bunu da hiç çekinmeden günlerdir gazetelerde yayýnlanan ilânlarla duyurmasý, birçok vatandaþýn hayret ve tepkilerine neden olur. Talat'ýn, seçim propagandasýnda hiçbir masraftan kaçýnmadýðýný bizzat izleyen vatandaþlar, bu deðirmenin suyunun nerden geldiðini merakla öðrenmeye çalýþýrken, sokaktaki adam "Bu güçlü paraya raðmen bir de halktan para talep edilmesi biraz ayýp kaçmýyor mu?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 29 Mart 2010 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Ýki konu Tabibler Birliði ile birlikte ortak bir basýn toplantýsý yapan çevre örgütleri kirli dere ve gölet sularýnýn ülkeye yayýlarak salgýn hastalýklara davetiye çýkarýldýðýný açýkladýlar. Yýllardýr Dikmen çöplüðüne vidanjörlerin döktüðü atýk sular derelerden akarak Lefkoþa'yý boydan boya aþýp Kanlý Dereye ulaþmaktadýr. Gönyeli Belediyesi'nin aylardýr Vedat Benzinci yanýndan Yeni Kente verdiði atýk sular da, Yeni Kentin ortasýndan dereye akmaktadýr. Bu dere de Miraj'ýn yanýndan Levent Koleji'ni dolaþmakta, Göçmenköy'den sonra Devpa'nýn yanýndan geçip Kanlý Dere ile birleþmekte ve Mesarya'nýn içinden akmaktadýr. Ancak Yeni Kenti dolaþan derenin geniþ yataklarý ile oradaki arsalar içerisinde oluþan kapkara görüntülü atýk sularýn görüntüsü ürperticidir. Haspolat'ta arýtýlmadan dere yataklarýna verilen atýk sularý da hesaba katýnca ülkemiz adeta lâðým içerisinde yüzmektedir. Bu ülkeyi yönetme iddiasýnda bulunan, merkezi veya yerel yöneticilerimiz de hiçbir çare üretmeden adeta seyirci konumunda bu iþleri herhalde Tanrý'ya havale etmiþlerdir. Havalar daha tam ýsýnmadan arý büyüklüðünde sivri sinekler evlerimizi iþgâl etmiþlerdir. Dayanýlmaz kokular ise bu olumsuzluðun bir baþka boyutudur. Tabiiki en önemli olumsuzluk ise ileride oluþabilecek olan salgýn hastalýklardýr. Tüm bunlara karþýn önlem almak durumunda olanlarýn bugüne kadar seyirci kalmalarý KKTC'ni eðitim adasý yapacaðýz söylemleri ile çeliþmektedir. Teknik biri olmadýðým için vidanjör sularýnýn mevcut atýk su kanalizasyon hattýna dökülerek Haspolat'taki tesislere ulaþtýrýlýp ulaþtýrýlamayacaðýný bilmiyorum. Bu olmazsa uygun bir yere kapalý bir havuz yapýlarak vidanjörler sularýný buraya boþaltabilirler ve ayni yere kurulacak pompa istasyonu ile de bu atýk sular Haspolat'a pompalanabilir. Bu da olmazsa, vidanjörlerin sularýný dere yataklarýna boþaltmalarýný önleyecek baþka önlemler mutlaka vardýr. 6 üniversitesi ve mühendislik fakülteleri olan bir ülkede bu soruna çare bulunamazsa, sorumlu mevkilerde bulunanlar varlýk nedenlerini sorgulamalýdýrlar. Göstermelik ilâçlamalarla, Tabibler Birliði'nin de açýkladýðý gibi lâðým sularý zararsýz hale getirilemez. Lâðým sularýný ilâçlamakla sözde yetkililer iþ yapar görünerek iþgüzarlýk yapmaktadýrlar. Ancak bir salgýnýn bedeli bugün alýnmasý gereken önlemlerin bedellerinden çok daha fazla olacaðýný da unutmamak gerekir. Cevizcinin çuvalýndan... Türkiye'de yayýnlanan bir dergiye Bakanlar Kurulu kararý ile 25 bin TL aktarýlmýþ. Yetmedi, batma noktasýna getirilen ve çalýþanlarýn maaþlarýndan kesinti yapýlan KTHY'na da bu dergide 25 bin liralýk reklâm verdirilmiþ. Sayýn Tatar bu dergiyi bu kadar önemsiyorsaydý neden sahibi olduðu kanala da aldýrmadý? KKTC bütçesinin henüz krizden çýkamadýðý, çalýþanlara sýfýr zam önerildiði bir dönemde adýný bile yeni duyduðumuz bir dergiye bu kadar para aktarýlmasýnýn nedenini anlamak gerçekten zordur. Daha önce de bu dergi yöneticilerinin devlet tarafýndan KKTC'nde misafir edilip aðýrlandýklarý bu dergide yer almaktaymýþ. Hele bu dergi yöneticilerinin bu cömert alýmlara ve KKTC'nde aðýrlanmalarýna karþýlýk bazý bakanlara ödül vermek için onlarý Türkiye'ye davet etmeleri ve bakanlarýn da devlet kesesinden ödül törenine katýlmalarý tam cevizcinin çuvalýndan yeme misalidir. Þimdi Sayýn Tatar çalýþanlarý temsil eden sendikalardan nasýl anlayýþ bekleyecektir? KTHY'ndan durdurulacak olan ve kamuda durdurulan geçici çalýþanlara ne diyecektir? Týpký Ciðerci Ahmet'in dediði gibi "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi". Yani ha Uzun olmuþ, ha Tatar, yok birbirlerinden farklarý. Talat ilk mitingini Doðancý da yaptý 18 Nisan'da gerçekleþtirilen Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde baðýmsýz aday olan Cumhurbaþkaný Talat ilk mitingini Annan Planý döneminde "ilk barýþ ateþinin yakýldýðý" Doðancý'da yaptý. Talat, konuþmasýnda, "Çözüm karþýtlarýnýn çabalarýna raðmen, oluþturduklarý çözüm karþýtý ittifaka raðmen Kýbrýs'ta barýþ engellenmeyecektir, çünkü sizlerin, halkýmýzýn kalbi barýþtan yana atmaktadýr" dedi. Talat'ýn basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre, miting öncesinde Doðancýlý gençler "barýþ ateþi" yaktý. Talat, Doðancý'ya geliþinde meydanda toplanan kalabalýk tarafýndan "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez," "Ýþte Talat iþte gelecek," "Liderimiz Talat" sloganlarý ve alkýþlarla ile karþýlandý. Talat barýþ ateþinin yanýna gelerek fotoðraf çektirdi. O sýrada kalabalýk "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" sloganlarý attý. Daha sonra miting meydanýna yürüyen Talat, "Asýl þimdi baþlýyor", "Ýþte Talat iþte gelecek" ve "Liderimiz Talat" sloganlarýyla karþýlandý. Cumhurbaþkaný Talat, miting meydanýndaki konuþmasýnda Doðancý'nýn Kýbrýslý Türklerin mücadelesinde sembol köylerden biri olduðunu kaydetti ve halka, "Ýlk mitingimizi barýþ ateþinin ilk yandýðý, yüreklerimizin tutuþtuðu, Kýbrýslý Türkleri dünya ile birleþtirmek için ilk adýmlarýn atýldýðý Doðancý'da gerçekleþtiriyoruz. Bundan gurur duyuyoruz," diye seslendi. Talat, iktidarda olduðu dönem boyunca halk ile birlikte çok büyük bir mücadele verdiðini ve Kýbrýs Türkünün kaderini deðiþtirecek adýmlar attýðýný kaydetti. Talat, "2003 genel seçimlerden sonra ortaya çýkan durumla Kýbrýslý Türkleri ileriye adým adým taþýyan politikalar izledik. 2004'te çözüme, barýþa, birleþik bir Kýbrýs ile Avrupa'ya evet dedik ve dünyayý büyük bir þaþkýnlýða götürdük. Bütün halk el ele, omuz omuza, barýþ ateþlerinden barýþ ateþlerine yürüyerek Kýbrýslý Türkleri dünyaya taþýdýk. Kýbrýslý Türkleri barýþ yanlýsý bir halk olarak tüm dünyaya tanýttýk," dedi. Cumhurbaþkaný Talat, geçmiþin kara günlerinin, Kýbrýslý Türklerin tecrit edildiði, referandum hakkýnýn tanýnmadýðý, protesto eylemlerinde tutuklandýðý ve sorgulandýðý günlerin tekrar yaþanmayacaðýný söyledi. Talat, son 5 yýlda Kýbrýs Türkünü dünyanýn saygý duyduðu bir halk haline getirdiklerini kaydetti. Talat, "KKTC'yi, tanýtacaðým, taviz vermem diyenlerden çok daha ileri bir noktaya taþýdýk. KKTC'yi dünyada saygýn bir noktaya taþýdýk. Kýbrýslý Türklerin uluslararasý alandaki itibarýný yükselttik," dedi. Cumhurbaþkaný Talat, doðru ve dünya ile barýþýk politikalar sayesinde uluslararasý alanda önemli ilerlemeler kaydedildiðini belirtti. Talat, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin son kararý ve Avrupa Parlamentosu'nun Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nü ele almasýný örnek vererek þunlarý kaydetti: "Hayal bile edemeyeceðimiz bu baþarýlar, bu politikalar sayesinde oldu. Dünya ile barýþýk, uyumlu, ayný dili konuþan politikalar sayesinde...bu politikalar sayesinde dünya bize borçlarýný ödemeyi düþünmektedir. Alacaklýyýz dedik. Alacaklarýmýzý elde etmeye baþlýyoruz" "Kararlýlýkla barýþ için yola çýktýk," diyen Talat, Birleþmiþ Milletler parametreleri çerçevesinde bir federal devlet kurmak için çalýþtýklarýný ve bunu mutlaka baþaracaklarýný ifade etti. Talat Kýbrýslý Türkleri dünyayla bütünleþtirme çabalarýnda bu ilerlemeyi çeþitli yollarla engellemeye çalýþan güçlerle de mücadele ettiklerini söyleyerek bölge için çok önemli olan Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlmasý için çok ciddi çalýþmalar yaptýklarýný, zor süreçlerden geçtiklerini ve süreç devam ederken hükümetin, çeþitli zorluklar çýkardýðýný savundu. Talat hükümetin askeri makamlara yanlýþ bilgiler aktararak yolun yapýmýný engellemeye çalýþtýðýný söyledi. Talat, tüm bu giriþimlere raðmen, Pazartesi günü Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlabilmesi için ilk adýmýn atýlacaðýný ve yol inþaatýnýn baþlayacaðýný belirtti. Talat konuþmasýnda kendisine destek veren siyasi partilere de teþekkür etti. Cumhurbaþkaný Talat önümüzdeki dönemde Kýbrýslý Türklerin sosyal ve ekonomik problemleri de dahil, iç iþleri ile ilgileneceðini kaydetti. Talat, "Önümüzdeki dönemde daha fazla iç sorunlarla ilgilenen bir Talat bulacaksýnýz," dedi. Seçimlerin ardýndan Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik müzakereleri daha da yoðunlaþtýrarak ve uluslararasý desteði yanýna alarak daha güçlü, daha dinamik adýmlar atacaðýný vurgulayan Talat, "Seçimleri birinci turda bitirerek bu desteði aldýðýmýzýn iþaretiyle masaya oturduðumuzda çok daha güçlü olacaðýz," dedi. Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: SEÇÝM ÇAMURLARINA DÝKKAT... Hep isyan ettim ben yalan haberlerle kirletilmek istenenlerin uðradýklarý haksýzlýða... Görüþlerini savunurum veya savunmam o baþka bir þeydir... Hatýrlarým bir gün, yanlýþým yoksa Kýbrýs gazetesiydi, yerel bir gazetede "Kooperatifin sütleri zehirlidir" mealinde bir manþet atýlmýþtý... Bizim haným "çocuklara süt vermeyelim" dedi derhal... Dedim "Yahu dur hele Saðlýk Bakanlýðý herhalde açýklama yapacak"... Ertesi gün Koopereatif Merkez Bankasý açýkladý ve haberin yanlýþ mý, yalan mý ne olduðunu söyledi... Þimdi suçlayan bir gazete, hem de en çok satan bir gazete... Suçlanan yarý devlet olmasý gereken bir kooperatif ama politik maksatlar için tam devlet teþekkülü yapýlmýþ... Suçlayana tam inanmadýðým gibi, suçlanan yalandýr derse buna da ben inanmam ki... Ne beklerim?.. Çýksýn ve bir yetkili bana doðruyu açýklasýn... Mesela Devlet Laboratuvarý açýklama yapsýn... Mesela Tarým Bakanlýðý açýklama yapsýn.. Mesela Saðlýk Bakanlýðý açýklama yapsýn.. Desin ki "Ey vatandaþlar, evet sütler zehirli, ikinci bir açýklamaya kadar çocuklarýnýza süt vermeyin"... Veya desin ki "Ey Cemaat-ý Müslimin, bu haber külliyen yalan, sütler temizdir, huzur içinde çocuklarýnýza süt verin"... Ve dönsün suçluyu, her kimse cezalandýrsýn.. Bu deðil mi doðru olan sizce?... Ne o oldu ne de diðeri.. Biz galiba bir ay kadar süt vermedikti veya kutu sütü verdikti çocuklarýmýza yýlý Temmuz ayýydý... Unutmam mümkün deðil çünkü Maðusa'dan gelirken büyük bir trafik kazasý geçirmiþ, hastanede idik.. Eþim ve arabadaki diðer arkadaþýmýn eþi ölmek üzere yoðun bakýmda yatýyorlar... Bir haber geldi; "Bir casusluk þebekesi suç üstü yakalandý, elebaþlarý içeri týkýldý, Güvenlik Kuvvetleri Basýn Subaylýðý'nca saat 20.00'de geniþ açýklama yapýlacak"... Saat 20.00'de kulaklarýma inanamadým... Tam iki yýl nerede ise beraber yatýp beraber kalktýðým Avrupa gazetesi sahibi ve köþe yazarlarý casus diye poliste tutuklu... Suç idamlýk, suçlayan sýradan bir gazete veya þahýs deðil... Aldý mý beni bir korku!... "Yahu" diyorum kendi kendime ve sonradan Mustafa Akýncý'ya... "Ben bu kadar mý kör ve aptal mýyým ki Þener Levent ve Ali Osman ve de bizim gargacýk, casusluk yapacaklar ve ben hiç sezmeyeceðim, anlamayacaðým?"... Ne oldu netice hepiniz biliyorsunuz... Hepten yalan çýktý, "Delilleri Rauf Bey görmüþ" ama hiç açýklayamadý baþkasýna da gösteremedi... Biliyorsunuz neler yapmaya çalýþtý bana "yeni Volkan" isimli gazete... Facebooktaki resmimi çalýp kararttý ve beni "Rum casuslarý ile iþbirliði yapan bir hain" olarak ilan etti.. Hem de olmayan telefon konuþmalarý da icat ettti benimle ilgili... Hani polis?.. Eðer haber doðru ise, hain olan ben etrafta dolaþmam mý lazým?... Yoksa yakalanýp kodese mi atýlmam lazým?... Ya peki haber yalansa?.. Yazanlar dýþarýda geh geh gülüp dolaþmalý mý?... Yoksa birileri onlardan hesap mý sormalý?... Geçen gün, Cumhurbaþkaný adayý ve halen KKTC Baþbakaný olan sayýn Eroðlu, Anadolu Ajansý'na bir demeç vermiþ... Kendine rakip diðer aday için bakýn ne demiþ; "Talat yalan söylüyor, çok büyük paralarla seçim yarýþýna baþladý ama paranýn menþei anlaþýlmasýn diye fakir pozisyonunda halktan para dileniyor"... Ýlaveten ÖRP destek vermek için kendilerinden para istemiþ ama kendisi reddetmiþ bunu... Yani "ÖRP'nin Talat'ý desteklemesi, para karþýlýðýdýr" demeye getiriyor... Ayný mealde bir yazý da, Þinasi (çok) Baþaran imzasýyla, UBP yayýn organý Güneþ'te yayýnlanýyor... Suçlayan bir Baþbakan... Suçlanan bir Cumhutbaþkaný... Ýkisinden biri bir ay sonra Saray'da yeni Cumhurbaþkanýmýz olacak... Beðendiniz mi, ey oy vermek için seçim yapacak sevgili Kýbrýs'lý Türkler?... Yalan mý doðru mu?... Yarýna herhalde iftiradýr diye bir açýklama okuruz... Kime inanacaksýnýz?... Yalancý kimdir?... Temiz siyaset istemez misiniz siz?... Ben istiyorum þahsen... Sizin de istemeniz lazým bence... Yalancýlardan Cumhurbaþkaným olacaðýna hiç olmasýn diyorum ben.. Hepinize mutlu bir hafta dilerim...

9 29 Mart 2010 Pazartesi 9 Tünel Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... ALINTI FÝLÝSTÝNLÝLER KUDÜS'TEN SÝLÝNÝYOR Ýsrail'in Batý Þeria iþgalinden bu yana Ýsrailli yerleþimciler, Filistinlilerin ezici çoðunluðuna raðmen, dokunulmazlýkla hareket ediyor. Bu Ýsrail hükümetinin yerleþimcileri desteklemesinden kaynaklanýyor. Geçen hafta Ýbrahim camisinde yer alan Patrikler Mezarlýðý'nýn kutsal Yahudi yerleri listesine eklendiðinin açýklanmasý Ýsrail'in gücünün olasý bir Filistin devletinde nasýl tezahür edeceðinin göstergesi. Ýsrail siyasetinin Kudüs'ün kilit kurumlarýný ele geçirmesi, bu sürecin, Ýsrail yargýsý ve ordusunun aldýðý kararlarla ve ABD'nin verdiði destekle gerçekleþiyor. Düþünce kuruluþu Chatham House'un yayýmladýðý "Kudüs: Baþarýsýzlýðýn Bedeli" adlý rapora göre, gidiþat Filistin nüfusunun büyük bölümünün Doðu Kudüs'ün merkezi kesimlerinden silinmesiyle sonuçlanacak. Prof.Mick DUMPER (The Guardian) ARÞÝV TARÝH 15 ÞUBAT, 2009 Dövizci Mustafa Tanýl'ý öldürdüðü iddiasýyla mahkum olan ve 7 yýldýr cezaevinde bulunan Yasir Amir þartlý tahliyeyi reddetti. Gözden kaçmayanlar... DENKTAÞ'IN ÝPÝYLE KUYUYA ÝNERSEN Anlaþýlan Tahsin Ertuðruloðlu, Derviþ Eroðlu'nu destekleyeceðini açýklayan Rauf Denktaþ'a fena içerledi. Meðer, aday olacaðýný kendisine söyleyen Ertuðruloðlu'na þöyle demiþ Denktaþ: "Oh be, nihayet oy vereceðimiz bir aday bulduk. Yoksa beni bu adama mahkûm edecektiniz..." Rauf Denktaþ'ýn kendisi ile ilgili açýklamalarýný hayretler içerisinde iþittiðini söyleyen Ertuðruloðlu "Tarihi bir kiþilik olduðuna inandýðým Sayýn Rauf Raif Denktaþ'a bunu hiç yakýþtýramadým" diyor þimdi... Ah Tahsin bey ah!.. Bunca senedir siz öðrenemediniz mi Rauf Denktaþ'ýn ipiyle kuyuya inilemeyeceðini... Yazýk... Memleketimden manzaralar KIBRIS'TA ENGELLENEMEYEN BARIÞI ENGELLEYEN ÞEY Talat, nihayet kendisine seçim kazandýrmaya ve kaybettirmeye muktedir olan tabana seslendi ve þöyle dedi: "Diyorlar ki, Talat çözüm olduðu zaman hepsini toplayýp Türkiye'ye gönderecek. Yalandýr. Ben sizleri pazarlýk konusu yapmadým." Ýlahi sayýn Talat, Türkiye Kýbrýs'ýn kuzeyine taþýdýðý nüfusu pazarlýk konusu yaptýrýr mý size hiç? O nüfus burada pazarlýðý yapýlsýn diye deðil, pazarlýðý yapýlamasýn ve pazarlýðý yapýlamadýðýndan çözüm olamasýn diye taþýndý sayýn Talat. Çünkü Kýbrýs'ta çözüm de, barýþ da, bu nüfusla engellenebilir ancak. Simon Tisdall "The Guardian"da "Bütün AB ülkelerinde seçmen öfkesinin yükseldiðini" yazdý: 'Bütün kabahat Sarko'nun deðil' DÝPNOT Mehmet Ali Talat'ýn Lefkoþa'daki dev posterleri sürekli olarak korumalarý tarafýndan korunur. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Eroðlu, maaþlý silahþörleriyle ve maalesef akademisyen diye geçinen bazý tipler kanalýyla bana saldýrýyor. " Tahsin ERTUÐRULOÐLU HELE BÝR OTURAYIM DA GÖRÜN... Aklýnýzda bulunsun Çok su içmek faydalý deðilmiþ! Uzmanlar, çok su içilmesinin böbrekler ve vücut için yararlý olduðu söylemlerinin yanlýþ olduðunu belirterek, "Günlük 5-6 litrelik su içilmesinin önerilmesi böbrekler yönünden saðlýklý deðildir ve bu miktarda idrar kýsa ve uzun dönemde böbrek fonksiyonlarýný bozabilir" uyarýsýnda bulundular. Su ihtiyacýnýn mevsimlere, diete ya da harcanýlan efora göre deðiþebileceðini söyleyen uzmanlar, "Bizim önerimiz saðlýklý insanlarýn susadýðý zaman ve arzu ettiði kadar su içmesidir. Günde litre idrar çýkarýyorsak bu yeterlidir. Daha fazla idrar miktarlarý zararlý olabilir" diye söylediler. Bana Kýbrýs sorununu bilmez ve uzlaþmaz diyenlere gülüp geçiyorum... Müzakere masasýna oturmadým ki uzlaþmaz olduðumu anlasýnlar... Derviþ EROÐLU Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy nin seçim kampanyasý yönetmek konusunda bir hükümeti yönetmekten daha baþarýlý olduðu belki doðrudur. Fransa da yapýlan yerel seçimlerde Sarkozy nin merkez sað güçlerinin yaþadýðý hezimet seçmenlerin ihtarýydý. Fakat, Avrupa nýn her köþesindeki liderlerin þunu bir kenara yazmasý hayýrlý olur: Bütün kabahat Sarko nun deðil. Sarkozy Elysee Sarayý na, selefi Jacques Chirac ýn düþüþ yýllarýndaki yetersizlik ve skandallarýn ardýndan yerleþti. Kampanyasýnda sergilediði gözü kara tarz, hükümetteyken o kadar iyi iþlemiyor. Avrupa, Rusya, Müslümanlarýn entegrasyonu, dinin toplumdaki rolü, mali kriz ve tasarruf önlemleri konularýnda tutarlýlýk ve uyumdan yoksun, gelgitli bir tutum sergiliyor. Britanya nýn eski Avrupa bakaný, Ýþçi Partili Denis MacShane Newsweek in son sayýsýnda þunlarý yazýyor: -Cumhurbaþkanýnýn sorunu basit: Ýþin altýndan kalkamýyor. Manþetlere önem veren daimi bir kampanyacý. Fakat Fransa itiþ kakýþlarýn üzerine çýkan bir cumhurbaþkaný istiyor. De Gaulle Fransa yý modern, güçlü bir ülke haline getirdi; Mitterrand kilit bir Avrupa aktörüne dönüþtürdü. Sarkozy, devlet adamýna aç bir ülkede bir siyasetçiden ibaret. MacShane ve soldaki tenkitçiler, Sarkozy ve diðer AB liderlerinin yüz yüze olduðu zorluðun ideolojik veya þahsi olmadýðýný göremiyor. Ýster sol, ister sað olsun, hepsi benzer korkutucu sorunlarla karþý karþýya. Bunlarýn en barizi, Avrupa nýn rekor seviyelerdeki devlet borçlarý. Bir baþka sorun, Avrupa kamuoyunun siyasetçilerine ve sistemlerine duyduðu kronik güvensizlik. Fransýz seçmenlerin neredeyse yarýsý sandýða gitmeyi reddetti; bu, alarm verici bir katýlým oraný. Avrupa nýn her tarafýnda gözle görülür olan bu al birini vur ötekine ruh hali, iþleyen bir demokrasi için hayra alamet deðil. Kýtasal bir fenomen haline gelen seçmen öfkesi, aþýrý saðcý partilere desteðin artýþýnda tezahür ediyor. Le Pen in Ulusal Cephe si ülke çapýnda oylarýn %10 unu aldý. Mayýsta aþýrý saðcý Britanya Ulusal Partisi nin de iyi sonuçlar alacaðýna kuþku yok. Britanya Ýþçi Partisi nin öne sürdüðü gibi, artan göçle baþa çýkacak etkin politikalarýn yokluðu, seçmenlerin öfkesinin baþlýca nedeni olabilir. Avrupa çapýnda yaþlanan nüfus, gelirlerinin azalmasýndan korkuyor. Genç kuþaklar yüksek iþsizlikten, saðlýk ve eðitim hizmetinin kötüleþmesinden rahatsýz. Bunlar sadece Fransa ya has sorunlar deðil. AB nin de sorunu deðil. Birliðin en güçlü üyesi Almanya, Yunan ekonomisini kurtarýp kurtarmamak konusunda iç açýcý olmayan savlar öne sürdü. Durum öyle vahim hale geldi ki, Alman gazetesi Bild þöyle bir manþet bile attý: Müflis Yunanlýlar, adalarýnýzý satýn! Akropolis i de ihmal etmeyin! Bu hýrçýn tutumun üzerine Fransýz seçmenler de bir baþka vahim uyarýda bulundu: Birleþik bir Avrupa da demokratik yönetim garanti sayýlamaz. (22 Mart 2010)

10 10 29 Mart 2010 Pazartesi LÝBYA VE AB ARASINDAKÝ VÝZE KRÝZÝ SONA ERDÝ Libya ile AB'nin karþýlýklý vize kýsýtlamalarýný kaldýrdýðý bildirildi.libya'nýn Sirte kentinde Libya Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan daðýtýlan AB Dönem Baþkaný Ýspanya'nýn bildirisinde, aralarýnda Libya lideri Muammer Kaddafi'nin de bulunduðu Libyalýlara uygulanan Schengen vizesi kýsýtlamalarýnýn kaldýrýldýðý belirtildi. Bildiride, Schengen alaný kara listesinde isimleri yer alan Libya vatandaþlarýnýn isimlerinin bu listeden kesin olarak çýkartýldýðý kaydedildi. Bu bildiriden kýsa bir süre sonra, Libyalý bir üst düzey yetkili AFP'ye yaptýðý açýklamada, Libya'nýn Schengen alanýndaki Avrupalýlara vize kýsýtlamalarýný kaldýrdýðýný açýkladý. EGE'DE 4.4 BÜYÜKLÜÐÜNDE DEPREM Ege'de 4.4 büyüklüðünde bir deprem meydana geldiði bildirildi. Yunan medyasý, Avrupa Yerbilimleri Enstitüsü verilerine göre, sarsýntýnýn merkez üssünün, Kerpe (Karpathos) adasýnýn 32 kilometre güneydoðu açýklarý, Rodos adasýnýn ise 145 kilometre güneybatýsý olduðunu duyurdu. Depremin, saat 01.35'de kaydedildiði ve 2 kilometre derinlikte meydana geldiðinin belirlendiði açýklandý. Öte yandan Atina Yerbilimleri Enstitüsü'nün, sarsýntýnýn büyüklüðünün 4'ün altýnda olduðunu bildirdiði belirtildi. NETANYAHU: ÝSRAÝL GELEN HER SALDIRIYA CEVAP VERECEK Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu, ülkesinin asker ve vatandaþlarýna yönelik düzenlenen her saldýrýya cevap vereceðini söyledi. Netanyahu, Amerika'dan döndükten sonra yapýlan ilk haftalýk bakanlar kurulu toplantýsýnda, geçen hafta sonu Ýsrail ile Gazze Þeridi arasýndaki sýnýrda meydana gelen ve 2 Ýsrail askerinin ölümüne neden olan çatýþmaya deðindi. Filistinli iki militanýn da öldüðü çatýþmada, Ýsrailli 2 asker de yaralanmýþtý. "Ýsrail'in misillemesi aðýr ve kararlý olacak" diyen Ýsrail Baþbakaný, "Ýsrail, vatandaþlarýna ve askerlerine yönelecek herhangi bir saldýrýya karþý kararlý bir þekilde misillemede bulunacaktýr" ifadesini kullandý. AZERBAYCAN- ERMENÝSTAN HATTINDA ATEÞKES ÝHLALÝ Azerbaycan'ýn Ermeni iþgali altýndaki topraklarý üzerinde bulunan cephe hattýnda Ermenilerin ateþkesi ihlal etmeleri sonucu bir Azeri askerin öldüðü bildirildi. Yerel televizyon kanalý ANS'nin haberinde, Ermeni güçlerinin, Agdam bölgesi Tagýbeyli köyünde Azerbaycan ordusunun kontrolünde bulunan bölgeye ateþkes ihlali yapmasý sonucu Vüsal Salahlý (19) adlý askerin öldüðü belirtildi. DÜNYA SAATÝ EYLEMÝNE 4000 KENT KATILDI Dünya Doðal Hayatý Koruma Vakfý (WWF) tarafýndan küresel iklim deðiþikliðine dikkati çekmek amacýyla düzenlenen ''Dünya Saati'' eylemine 120'yi aþkýn ülkedeki yaklaþýk 4 bin kent katýldý. Yeni Zelanda'nýn Chatham takým adalarýndan baþlayarak, kentlerin kendi yerel saatlerine göre 20:30-21:30 arasýnda katýldýðý ''Dünya Saati'' eyleminde Opera Evi (Sidney), Yasak Þehir (Pekin), Eyfel (Paris), Kolezyum (Roma), Big Ben (Londra), The Empire State Building (New York) gibi dünya çapýnda tanýnmýþ bina ve yapýlarda ýþýklar bir saat süreyle kapatýldý. Çeþitli ülkelerde insanlarýn konutlarda ýþýklarýný söndürerek ''Dünya Saati'' eylemine katýldýðý görülürken, Türkiye ve KKTC'de de eyleme katýlanlar dün gece ýþýklarýný ABD AFGANÝSTAN'DA BÜYÜK KAYIPLAR VERÝYOR Afganistan'da 2010'un ilk üç ayýnda ölen Amerikan askerlerinin sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre iki katýna çýktý. Amerikan Savunma Bakanlýðý'nýn verilerine göre 2010'un ocak ve þubat aylarýnda ölen Amerikan askerlerinin sayýsý 57 olurken, mart ayý henüz bitmemesine raðmen bu sayý 20'yi buldu. 2009'un ocak ve þubat aylarýnda 28, mart ayýnda ise 13 Amerikan askeri hayatýný kaybetmiþti. Bu arada ABD'den sonra Afganistan'da en fazla birlik bulunduran Ýngiltere'nin de 1 Ocak 2010'dan 28 Mart 2010'a kadar 33 askerini kaybettiði, bu sayýnýn geçen yýlýn ayný döneminde söndürdü. Boðaz Köprüsü'nün dekoratif amaçlý ýþýklarý da saat 20.30'da bir saat süreyle kapatýldý. WWF Uluslararasý Direktörü James Leape, bu gece yüz milyonlarca kiþinin ýþýklarýný kapatarak seslerini yükselttiðini belirterek, ''Bu basit bir eylem, ancak harekete geçilmesi için güçlü bir çaðrý'' dedi. WWF yetkilileri, eylemin yüz milyonlarca kiþi tarafýndan paylaþýlmasýnýn memnuniyet verici olduðunu dile getirdi. Ýlk kez 2007'de, Sidney'de baþlayan ''Dünya Saati'' eylemi 2008'de küresel özellik kazanarak, 88 ülkenin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. ''Dünya Saati'' eylemi, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan Samoa adalarýndaki bazý büyük yapýlarýn ýþýklarýnýn KKTCSÝ arasýnda söndürülmesiyle sona erecek. 15 olduðuna dikkat çekildi. Öte yandan, Afganistan'daki çatýþmalar ve þiddet olaylarýnda yaralanan Amerikan askerlerinin sayýsýnýn da yýlýn ilk üç ayýnda geçen seneye göre üç katýna çýktýðý belirlendi. ABD'de Barack Obama'nýn baþkan olduktan sonra Afganistan'a asker takviyesi kararý almasýnýn ardýndan bu ülkede görev yapan Amerikan ordusunun kayýplarýnýn artacaðý tahminlerinde bulunulmuþtu. Afganistan'a 30 bin takviye asker konuþlandýrma çalýþmalarýný bitirmekte olan Amerikan ordusunun birkaç ay içinde Taliban'ýn kalesi Kandahar vilayetine büyük bir operasyon baþlatmasý bekleniyor. ERDOÐAN, KADDAFÝ ÝLE GÖRÜÞTÜ- Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Libya Devlet Baþkaný Muammer Kaddafi ile görüþtü. 32. Arap Ligi Zirvesi için Libya'nýn Sirte kentinde bulunan Baþbakan Erdoðan, Libya lideri Kaddafi ile bir görüþme yaptý. Görüþme, basýna kapalý gerçekleþti. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Genelevden istifa etti Amerika'daki ilk resmi hayat erkeði beklediði ilgiyi göremedi. ABD'nin Nevada eyaletindeki dünyanýn ilk resmi "hayat erkeði" beklediði ilgiyi görmeyince iþi býraktý. Las Vegas'ýn 240 km kuzeybatýsýnda bulunan Shady Lady isimli genelevde çalýþan 25 yaþýndaki eski asker "Markus", çalýþmaya baþladýðý 2 ay içinde müþteri sayýsý 10'u geçmeyince istifa etti. Vatan'ýn haberine göre; Genelevi iþleten Jim Davis, "Markus" ismiyle çalýþan "hayat erkeðinin" genel olarak büyük ilgi gördüðünü ancak müþteri sayýsýnýn oldukça düþük olduðunu söyledi. Bu da satýlýk mahalle Ýkitelli Ziya Gökalp Mahallesi, hissedarlar yüzünden satýlmak üzere. Ýstanbul'da 40 yýl önce Ýkitelli Köyü olarak kurulan tarla tapulu Ziya Gökalp Mahallesi'nde oturanlarýn hayatý, aniden ortaya çýkan 6 hissedarýn açtýðý davayla alt üst oldu. Akþam'ýn haberine göre; Mahalledeki 1500 metrekarelik hissenin sahibi olduðunu söyleyen 6 hissedar, 'Gayrimenkullerin mümkün olmasý halinde taksimini, mümkün olmadýðý takdirde ise satýlarak paraya çevrilmesini' talep etti. Mahkeme, hissedarlarýn talebi üzerine 1300 metrekarelik yer için 1 milyon 270 bin metrekarelik mahalleye tedbir koydu. Bebekler için süper beþik Tokat'ta bir elektronik ve mekanik ustasý, aðlayýnca sallanan, susunca duran beþik yaptý. Tokat'ta bir elektronik ve mekanik ustasý, akrabasýnýn 9 yaþýndaki engelli çocuðunun rahat uyumasý için aðlayýnca sallanan, susunca duran beþik yaptý. AA muhabirinin aldýðý bilgiye göre, 39 yaþýndaki elektronik ustasý Davut Sansar, akrabasý Erdoðan Erdem'in 9 yaþýndaki zihinsel ve bedensel engelli oðlu Duhan Erdem'in geceleri uyuyamadýðýný, ailenin de çocuðun rahat uyumasýný saðlamak için sürekli beþiðini saðlamak zorunda kaldýðýný öðrendi. Ailenin bu konuda kendisinden yardým istemesi üzerine Davut Usta, çocuðun rahat uyumasýný saðlamak için bir beþik sistemi geliþtirdi. Mekanik ve elektronik donanýmlý beþik sistemine, çocuk aðlayýnca sallanmaya baþlýyor, susunca da kendiliðinden duruyor. Ermenistan uydurma haberi yuttu Mizah sitesinin uydurma 'Soykýrým' haberine inanan Ermeniler fena tongaya düþtü. Yayýn hayatýna birkaç ay önce baþlayan mizah sitesi Zaytung'ta yer alan 'Sierra Leone'deki Türk Büyükelçi, Ermeni soykýrým tasarýsýný destekledi' haberini gerçek sanan Ermeni Taþnak Partisi'nin yayýn organý The Armenian Weekly, bu haber üzerine yorum yapmaya kalkýnca komik duruma düþtü. 1899'da yayýnlanmaya baþlayan ve dünyanýn en uzun süredir kesintisiz yayýn yapan Ermenice gazetesi olan Hairenik'in Ýngilizce internet sitesinde önceki akþam, "Sierra Leone'deki Türk Büyükelçi gerçekten soykýrým tasarýsý lehine lobi yaptý mý" baþlýklý bir yazý yer aldý. Harut Sassounian imzalý köþe yazýsýnda, "Türkçe haberler konusunda en büyük site" denerek, "Turkish Forum" adlý sitede yayýnlanan bir habere atýfta bulunuluyordu.

11 29 Mart 2010 Pazartesi GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS DÜNYADAN... DÜNYADAN... KÝPRÝANU AMELÝYAT OLDU AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'nun 22 Mart tarihinde Lefkoþa Rum Genel Hastanesinde dizinden ameliyat olduðu ve dün taburcu olduðu bildirildi. Haravgi gazetesi Kiprianu'nun saðlýk durumunun iyi olduðunu, evinde dinlenmeye devam edeceðini yazdý. MARKOS-BAN GÖRÜÞMESÝ SALI Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu'nun, Wasshington'daki temaslarýný tamamlamasýnýn ardýndan New York'a geçtiði bildirildi. Haftalýk Kathimerini gazetesi, Kiprianu'nun New York temaslarýna; Amerika'daki Rum Federasyonu'nun Cuma akþamý onuruna verdiði yemekle baþladýðýný bildirdi. Dýþiþleri Bakaný Kiprianu'nun, Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barýþ Operasyonlarý Konularýndan Sorumlu yardýmcýsý Alen Lerua ile birlikte; barýþ operasyonlarýna kolaylýklar saðlanmasý konusundaki bir iþbirliði memorandumuna yarýn imza atacaðýný belirten gazete, Kiprianu-Ban görüþmesinin Salý akþamý 22.00'de New York'taki BM Genel Merkezinde gerçekleþtirileceðini bildirdi. PAPANDREU'NUN KIBRIS ZÝYARETÝ Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu, Dimitris Hristofyas ve Rum siyasi parti baþkanlarýyla temaslarda bulunmak üzere, 12 Nisan Pazartesi günü Kýbrýs'a geliyor. Rum gazetelerinden Alithia, Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'ýn Papandreu onuruna bir öðle yemeði vereceðini; yemeðe siyasi parti baþkanlarýnýn katýlacaðýný da belirtti. Simerini ise "Papandreu Can Kurtaran Simidi" baþlýklý yorum haberinde, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn "ortak açýklamaya iliþkin tavrýnýn söylendiði kadar muammalý olmadýðýný, Hristofyas'ýn 'neden olmasýn sorusunu sorduðunu'" yazdý. "Hristofyas'ýn söylemek istediði þeyin, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'a bir cankurtaran simidi daha atmaya hazýr olduðu þeklinde olduðunu" iddia eden gazete, Hristofyas'ýn Papandreu'nun ziyaretine önem vermesinin sebebinin bu olduðunu öne sürdü. ÇEVRECÝLER "TACÝZ"Ý KINADI Çevreciler ve Ekologlar Hareketinin, Rum balýkçý teknelerin Türk sahil koruma botlarý tarafýndan "taciz" edilmesini kýnadýðý bildirildi. Alithia gazetesi "Panayýrdan Önce Taciz" baþlýðýyla verdiði haberinde Çevrecilerin, "(taciz) olayýnýn, Yeþilýrmak barikatýnýn açýlmasýna iliþkin çalýþmalarýn baþlayacak olmasý dolayýsýyla düzenlenecek olan panayýrdan sadece 3 gün önce gerçekleþtiðini ve (olayýn) sorunlarýn panayýrlarla çözülmediðini kanýtladýðýný" iddia etti. "Panayýrlarýn Mehmet Ali Talat'ýn seçim öncesi kampanyasýna hizmet etmek için düzenlendiðini düþündüklerini" belirten Çevreciler, "barikatýn açýlmasýnýn Talat'ýn baþarýsý olmadýðýný, bunun; Dillirga bölgesinde yaþayanlarýn yoðun protestolarý ve faaliyetlerinin baþarýsý sonucunda gerçekleþtiðini" ileri sürdü. Þener Elcil Rum basýnýna konuþtu... Eroðlu'nun olasý galibiyeti herkes için yýkým olur Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil Rum basýnýna verdiði demeçte, "UBP Genel Baþkaný, Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun seçimlerdeki olasý galibiyetinin herkes için yýkým olacaðýný" iddia etti. Haravgi gazetesinin haberine göre Elcil açýklamasýnda, "Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan çözüm istediði konusunda samimiyse, o halde Talat'ýn kazanma ihtimali bulunduðunu" dile getirdi. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun "çözüm ve ayrýlýk (taksim) olan iki zýt vizyonu temsil ettiklerini" iddia eden Elcil, "seçilmesi halinde Eroðlu'nun müzakere masasýnda kalacaðýný, fakat iki ayrý devlet çözümünü öne koyacaðýný" ileri sürdü. Gazeteye demecinde, "Türkiye'nin karýþmasý, Ordunun varlýðý ve TC kökenlilerin seçimlere katýlmasý yüzünden KKTC'deki seçimlerin demokratik olmadýðýný" savunan Elcil, KTÖS olarak kendilerinin hiçbir adayý desteklememe kararý aldýklarýný söyledi. Öðretmenler sendikasý olarak kendilerine ait bir vizyonlarý olduðunu, bunu herkese açýkça Baþpiskopos II. Hrisostomos'un KKTC ziyareti... Sen Sinod Meclisi üyeleri þaþkýn Rum Kilisesi Baþpiskoposu II.Hrisostomos'un, geçtiðimiz Pazartesi günü KKTC'ye yönelik olarak gerçekleþtirdiði ziyaret Sen Sinod Meclisi üyelerinde þaþkýnlýk yarattý. Politis gazetesi, papazlarýn, söz konusu ziyarete iliþkin olarak çeþitli yorumlarda bulunduklarýný bununla birlikte II.Hrisostomos'un ziyaretini gizli tuttuðunu yazdý. Sen Sinod Meclisi üyelerinin, II.Hrisostomos'un ziyaretini medyadan öðrendiklerini yazan gazete bu olayýn ayrýca, papazlarýn, II.Hrisostomos'un danýþmanlarýnýn olmadýðýný da kanýtladýðýný belirtti. Baf Metropoliti Georgios gibi II.Hrisostomos ile iyi iliþkilere sahip olan papazlarýn gazeteye yaptýklarý açýklamada, II.Hrisostomos'un ziyareti konusunu bilmediklerini söyledi. Gazete ayrýca II.Hrisostomos'un, ziyaretinin; Apostolos Andreas Manastýrý'nýn kurtarýlmasý giriþiminin devamý olarak ortaya çýktýðýný buna baðlý olarak Sen Sinod Meclisi'ne bilgi verme sorumluluðuna da sahip olmadýðýný belirtti. Gazete Baf Metropoliti Georgios, Limasol Metropoliti Athanasiu ve sözde "Omorfo Metropoliti" Neofidu'nun bu konudaki görüþlerini istedi. Habere göre Baf Metropoliti Georgios, herhangi bir görüþ ortaya koymadan önce II. Hrisostomos'un kendisini bilgilendirmesini bekleyeceðini söyledi. Limasol Metropoliti Athanasiu herhangi bir yorum yapmayacaðýný, Baþpiskopos II.Hrisostomos'un sorumlu bir insan olduðunu, Apostolos Andreas için böyle bir faaliyette bulunmasý gerektiði deðerlendirmesinde bulunduðunu belirtti ve bu faaliyetlerin sonuç vermesi temennisinde bulundu. Sözde "Omorfo Metropoliti" Neofidu ise açýklamasýnda, "iþgal altýndaki topraklarda ne olduðu konusunda fikir sahibi olmasý ve orada yaþayan Kýbrýslý Rumlarý ziyaret etmesinin hakký ve sorumluluðu olduðunu söyledi. II.HRÝSOSTOMOS SÖYLEÞÝ Rum Kilisesi Baþpiskoposu II.Hrisostomos Simerini gazetesine verdiði söyleþide Apsotolos Andreas Manastýrý'na yönelik ziyaretine de deðindi. II.Hrisostomos, bir soru üzerine ziyareti konusuna deðinirken ne göreceðini ve neyle karþýlaþacaðýný bildiðini, "iþgal" ile yarý yýkýk binalarý, "mahsur" olarak nitelendirdikleri Kýbrýslý Rumlarý yaþlý insanlarý göreceðini, kendisini buna hazýrladýðýný söyledi. söylediklerini ve herkesin kendi kararýný kendisinin verdiðini söyleyen Elcil, KTÖS üyelerinin; çözüm ve yeniden birleþmeye iliþkin vizyonlarýna hizmet edeceðini düþündükleri herhangi bir adayý destekleyebileceklerini ifade etti. Açýk bir þekilde Eroðlu'nun karþýsýnda olduklarýný dile getiren Elcil, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'la aralarýndaki anlaþmazlýklara da deðindi. Cumhurbaþkaný Talat'la yaþadýklarý temel anlaþmazlýðýn kendilerinin "Kýbrýs Cumhuriyetine" saygý duymalarýna karþýn Talat'ýn ise 1960'ýn geçmiþte kaldýðýný ve yeni bir anlaþma için geleceðe bakmalarý gerektiðini söylediðini; öte yandan 1960 Garanti anlaþmalarýný istediðini ve bunlarýn "canlý" olduðunu belirttiðini, bunun da çeliþki olduðunu öne sürdü. Elcil, Cumhurbaþkaný Talat'la yaþadýklarý baþka bir anlaþmazlýðýn ise "Kýbrýslý Türklerin izolasyonu" konusunda olduðunu belirtti. Elcil, adayý yeniden birleþtirecek iki kesimliiki toplumlu federasyon çözümüne iliþkin vizyonlarý konusunda ise Talat'la hemfikir olduklarýný kaydetti. Hayal ettiklerini hemen hemen orada (Kuzey'de) gördüðünü ifade eden II.Hrisostomos, 21.yy'da insanlarýn özgür olmayan koþullar altýnda yaþamamasý gerektiðine inandýðýný söyledi. Apostolos Andreas Manastýrý'nýn yýkýlmak üzere olmasýndan cesaret alarak ve TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'a mektup gönderdiðini söyleyen II.Hrisostomos konunun sýcak tutulmasý gerektiðini söyledi. Bu nedene baðlý olarak Apostolos Andreas Manastýrý'na gittiðini söyleyen II.Hriostomos, çalýþmalarýn baþlamadýðýný zira orada; sondaj makinesinin geçmesine izin vermeyen seyyar satýcýlar gibi bir þeylerin bulunduðunun söylendiðini belirtti. II.Hrisostomos oraya gittiði zaman sondaj makinesinin bölgeye gideceðinin açýklandýðýný ifade etti. II.Hrisostomos, ihalelerin açýlmasýna deðin, ikincil çalýþmalarýn baþlamasý gerektiðini anlatmaya çalýþtýðýný zira ihalelerin ve bunlarýn incelenmesinin iki ay alacaðýný, kendi arzusunun ise çalýþmalarýn Paskalya yortusundan sonra baþlamasý yönünde olduðunu ifade etti. II.Hrisostomos, mümkün olmasý durumunda çalýþmalarýn 11 Nisan'da baþlayabileceðini, çalýþmalara küçük bir restorasyonun gerektiði alanlardan baþlanabileceðini de söyledi. TC.Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ile görüþüp görüþmeyeceði sorusu üzerine II.Hrisostomos henüz bu konuda bilgilendirilmediðini, Baþbakan Erdoðan'ýn kendisinin, Ýstanbul'a gidilmesi ve burada görüþülmesi için Fener Rum Patriði Bartholomeos tarafýndan bir davet yapýlmasý önerisinde bulunduðunu da söyledi. II.HRÝSOSTOMOS-ERDOÐAN GÖRÜÞMESÝ Rum Kilisesi Baþpiskoposu II.Hrisostomos, Kathimerini gazetesine yaptýðý açýklamada, TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Türkiye'ye davet edilmesi ve görüþme gerçekleþtirmeleri için Fener Rum Patriði Bartholomeos'a talepte bulunduðunu ifþa etti. Söz konusu randevunun Nisan tarihleri arasýnda belirleneceðini yazan gazete II.Hrisostomos ve Baþbakan Erdoðan arasýndaki görüþmenin gündeminde Kýbrýs konusunun yaný sýra "Kuzey'deki kiliselerin tahrip edilmesinin" de bulunduðunu belirtti Gazete ayrýca ilk kez bir Rum Kilisesi Baþpiskoposu'nun, Türkiye'de kabul edileceðine de dikkati çekti. Yahudilerin tazminat istediði bankalar Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Macaristan'da yaþayan Yahudileri Macar devlet demiryollarýna ait trenlerle esir kamplarýna taþýdýðý ve yüz binlerce Yahudi'nin ölümüne neden olduðu gerekçesiyle tazminat istiyor. Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Macaristan'da yaþayan Yahudileri Macar devlet demiryollarýna ait trenlerle esir kamplarýna taþýdýðý ve yüz binlerce Yahudi'nin ölümüne neden olduðu gerekçesiyle 1,5 ay önce Macar Devlet Demiryollarýna tazminat davasý açan Yahudiler, þimdi de Macaristan'daki 5 bankaya karþý tazminat davasý açtý. Savaþ sýrasýnda bankadaki hesaplarýna el konulan Yahudilerin paralarýnýn ve altýnlarýnýn geri verilmesi talebiyle ABD'nin Þikago kentinde, Macaristan Merkez Bankasý, Macaristan OTP Bankasý, Erste Bank, MKB ve Creditanstal Bank'a karþý tazminat davasý açýldýðý belirtildi. Köpekbalýðýný mumyaladýlar Birçok deniz canlýsýnýn mumyasý bulunan ''Balýkçý Kenan Türkiye Deniz Canlýlarý Müzesi''ndeki 1 ton 200 kilogram aðýrlýðýndaki mumya köpek balýðý görenleri hayrete düþürüyor. AA - Müzeden yapýlan açýklamaya göre, Ýstanbul'un tanýnmýþ balýkçýlarýndan olan Kenan Balcý, 30 yýldan bu yana çok sayýda deniz canlýsý türünü mumyalayarak Gürpýnar'da kurduðu Deniz Canlýlarý Müzesi'nde topluyor. Marmara Denizi'nde Yalova açýklarýnda kýsa bir süre önce yakalanan 1 ton 200 kilo aðýrlýðýnda ve 5 metre uzunluðundaki devasa büyüklükteki köpek balýðý mumyalanarak müzedeki yerini aldý. Köpek balýðýyla birlikte mumyalanan yýlan balýklarý, orkinoslar, kýlýç, ahtapot ve ýstakozlar da müzede sergilenmeye baþlandý. Açýklamada görüþlerine yer verilen Kenan Balcý, müzede yer alan türlerin bir bölümünün neslinin tükendiðini belirtti. Evrim teorisinin babasý Darwin'in kökeni bulundu Bilim insanlarý, Evrim Teorisi'nin babasý Charles Darwin'in torununun torunundan aldýklarý DNA örnekleriyle dünyanýn en meþhur doðabilimcisinin genetik geçmiþini çýkardý. DNA incelemesi, National Geographic ve IBM'in desteklediði, en yeni teknoloji kullanýlarak insanlarýn soyaðacýnýn en eski atalarýna kadar tespit edilebildiði Soyaðacý Projesi kapsamýnda gerçekleþti. Projede DNA'sý incelenenlerden biri de Ýngiliz bilim insaný Darwin'in soyundan gelip þu anda Avusturulya'da yaþayan maceracý ve turist rehberi Chris Darwin oldu; tükürüðünden alýnan örnekle, "Türlerin Kökeni" eserinin yazarý büyük büyük dedesinin izi sürüldü. Buna göre Darwin'in atalarý 45 bin yýl önce Afrika'dan Orta Doðu'ya ilk geçen insan gruplarý arasýnda yer aldý. Buradan Avrupa'ya gittiler ve Buzul Çaðý'ný güney Ýspanya'da atlattýlar, 12 bin yýl önce de kuzey Ýngiltere'ye göç ettiler. Böylece, Darwin'in atalarýnýn doðrudan, insanlarýn Avrupa'ya yayýlmasýna öncülük eden Kro-magnon insanýndan geldiði sonucuna ulaþýldý.

12 12 29 Mart 2010 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Çölde yanan kum musun Nazar boncuðu musun Yüreðimin önünde Kurulmuþ pusu musun BÝR KADIN MASAL ÝSTER Cem Þancý Destek Yayýnevi sayfa "Demokrasi iyi kýzdýr, ama size baðlý kalmasýný istiyorsanýz her gün onunla seviþmeniz gerekir." Eduard Herriot bakýnýz fotoðraflara göz çýkarmaz parçalanmýþ-yanýk çocuk bedenleri mideniz altüst olur gene düzelirsiniz ama yerine gelmez kollar bacaklar ve yeniden dirilmez ölü çocuklar Ümit Ýnatçý "Fotofobi" adlý þiirinden PAZARTESÝ ÖYKÜLERÝ / Dt. Atilla Bilgen GURBET KEDÝSÝ Kahvehanenin cam kenarýndaki masasýnda oturmuþ, sessiz bir þekilde dýþarýyý seyreden iki adamdan kapýya yakýn tarafta olanýnýn adý; Rasim Toprak'tý. Rasim sýrým gibi esmer bir Anadolu delikanlýsýydý.. Kýsa kesilmiþ siyah saçlarý geniþ alnýný daha belirginleþtirmiþti. Yay gibi gergin kalýn kaþlarý ve yüzünün büyük bölümünü kaplayan kemerli burnunun aksine, göz çukuru incecik bir çizgi þeklindeydi. Bu yüzden bakýþlarýnda fazlaca kendini beðenmiþlik hâkimdi. Karþýsýnda sessizce oturan kýsa boylu týknaz adam ise, Rasim'in senelerdir hiç kopmadýðý askerlik arkadaþý Kamil'di. Kendisinde eksik gördüðü tüm özellikleri arkadaþýnda bulan Kamil, tanýþtýklarý günden beri ona hayrandý. Her fýrsatta, "Oðlum sende bu boy pos varken oralarda harcanýp gideceksin. Buraya gelsen havada kaparlar seni havada. Ah ulan þu fizik bende olacaktý þerefsizim yakmýþtým Ýstanbul'u... Geldiðinin haftasýnda rejisörler senin için birbirlerine girmezse namerdim" diye baþlayan iltifatlar eder, o da bunlarý dikkatle dinleyip arada bir "Sahi mi ulan? Gerçekten kaparlar mý?" diye sorardý. Gururunu okþayan bu sözler giderek saplantý haline geldi. Ve bir sabah babasýnýn tüm itirazlarýna aldýrmaksýzýn iki yaþýndaki kýzýný ve eþini yanýna alarak Ýstanbul'a göç etti. Ýlk günler eþinin altýnlarýný bozdurarak idare etti. Her sabah evden iki dirhem bir çekirdek giyinip dýþarýya çýkýyor, kendisini keþfedecek bir yönetmen bulma hevesiyle Ýstanbul sokaklarýný aþýndýrýyordu. Eldeki parayý tüketip üstüne bir de ünlü olamayýnca, eþiyle arasý bozuldu. Ýþ bulup çalýþmamasýndan sürekli þikâyet eden karýsý Elif bir sabah kýzýný alýp köye döndü. Yalnýz kalýnca ve babasý da barýþmaya yanaþmayýnca mecburen iþ aramaya baþladý; ama hiçbir vasfý olmadýðýndan tabi ki bulamadý. Kirasýný ödeyemediði için evden çýkartýldýðýnda eþyalarýný satýp Kamil'in yanýna taþýndý. "Þuraya bak be kanka, ne umutlarla geldik buraya ne duruma düþtük... Ne diye senin aklýna uydum ki?" "Valla ben de bu iþten bir þey anlamadým. Normal þartlar altýnda þimdi o diziden bu diziye koþturuyor olman lazýmdý. Adamýný bulamadýk besbelli. Sen bozma moralini, hep böyle devam edecek deðil ya elbet dönecek bu kör talih." "Ulan bozmayýp da ne yapayým? Buraya gelmeden önce iyi kötü bir düzenim vardý, þimdi hepten sýfýrý tükettim. Ne evim kaldý ne de yolumu gözleyen biri Sen de olmazsan sokaklarda yatacaðým." "Umudunu yitirme be dostum, gün doðmadan neler doðar. Biliyor musun hanýmýnýn gitmesi de bir bakýma iyi oldu. Rejisörler evli barklý adamlara pek yüz vermezler. Neden dersen, bu yakýþýklýlýkla elbette baþrolü kapacaksýn dolayýsýyla tüm kadýnlarýn da sevgilisi olacaksýn. Evli olduðun duyulursa izlenme oranýn düþer ve iþin biter." "Hele bir film teklifi gelsin namussuzum Elif'i anýnda boþarým. Kocasýný kötü günlerde terk eden kadýndan zaten ne hayýr gelir ki? Ulan karnýmda bir gurulduyor ki sorma gitsin. Sabahtan beri simitten baþka bir þey girmedi kursaðýma. Paran var mý?" "Bir on lira var cepte o kadar." "Ne iþe yarayacak ki o kadar para? Bari bir iþ bulsam; ama adam gibi bir iþ. Fabrika olabilir mesela. Etrafýmda da kýzlar olacak, icabýnda keseceksin onlarý " "Tabi ki. Bu yakýþýklýlýkla hamallýk yapacak deðilsin ya?" "Ýþ de yok be Kamil. Bu Ýstanbul iliðimi kuruttu þerefsizim. Oysa ne hayallerle gelmiþtim... Piyasaya bir çýktým mý tüm kýzlar bana hasta olur diye düþünüyordum. Ben onlarý koklarken bir yandan da film teklifleri gelir, þöhret olur sefasýný sürerim diyordum." "Tüm bu hayaller olacak, olmamasý imkânsýz. Sayende ben de nasipleneceðim. Kafayý çalýþtýrýp bir þeyler bulmalý." Kamil cevap verecek baþka söz bulamayýnca susup önündeki gazeteyi okumaya daldý. Rasim de dalgýn gözlerle dýþarýyý seyretmeye baþladý. Bir süre sonra Kamil, "Buldum kanka" diye sevinçle baðýrdý. "Neyi?" "Sana bir süreliðine nefes aldýracak yolu." Dudak bükerek bir süre Kamil'in yüzüne baktýktan sonra, "Hayýrdýr, gazetede acilen Rasim Toprak'a ihtiyacýmýz var diye bir haber mi gördün yoksa?" diye sordu. "Bize þimdilik acilen ne lazým?" "Kebap" "Yani para yani iþ, bende iþte onu buldum." "Nasýl?" "Bak dinle ne yazýyor gazetede: "Kendisini terk eden niþanlýsýna kavuþmak için boðaz köprüsüne çýkan çýlgýn âþýk; ya sevgilimi getirirsiniz ya da kendimi buradan aþaðýya atarým diye haykýrdý. Polislerin yardýmýyla adresinden bulunup getirilen niþanlýsý issiz olduðu için barýþmaya yanaþmayýnca emniyet amiri araya girdi. "Ben bu delikanlýya iþ bulacaðým sen affet" deyince iþ tatlýya baðlandý." "Bunun bizimle ne ilgisi var? Bu sefalette Elif'i eve döndürüp ne yapacaðýz?" "Býrak þimdi Elif'i. Biz bu taktiði iþ bulmak için kullanacaðýz. Çýkacaksýn bir binanýn çatýsýna; iþsizim diye haykýracaksýn. Üç gündür yemek yemediðini de söylemeyi sakýn ihmal etme. Polisler gelip seni ikna etmeye çalýþacaklar, direneceksin. Kuru söze karným tok; iþ istiyorum iþ diyeceksin. Anlayacaðýn biraz artistlik yapacaksýn. "Haklýsýn ulan, hiç fena fikir deðil. Desene kedi gibi damlarda arayacaðýz kýsmetimizi." "Gurbette olduðunu düþünürsek kedinin adý da "Gurbet kedisi" olur. Kulaða da hiç fena gelmiyor, þöhreti yakalayýnca kesin bu ismi kullanalým. Düþünsene 'Gurbet kedisi kurtlar vadisinde' Vay vay vay " "Nerede yapacaðýz bu iþi?" "Bir kere merkezi, bir yerde olmalý ki herkesin dikkatini çeksin. Bence Taksim bu iþ için biçilmiþ kaftan, kalk gidiyoruz." "Þimdi mi?" "Aç deðil misin?" Gün batýmýna yakýn birlikte Ýstiklal Caddesi'nde bir iþ merkezinin çatýsýndaydýlar. Bu yýl "Dünya Tiyatro Günü" ödülü seyirciye verildi Ersoy: Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nu 30 yýl vareden yaþatan seyircimize teþekkür ederim. Bu ödül Lefkoþa Belediye Tiyatrosu fuayesinde bir onur anýtý olarak hep kalacaktýr. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu "Dünya Tiyatro Günü" dolayýsýyla düzenlediði etkinlikleri sürdürüyor. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun her yýl geleneksel olarak verdiði "Dünya Tiyatro Günü" ödülünü bu yýl Lefkoþa Belediye Tiyatrosu 30. yýlý nedeniyle; tiyatroyu vareden ve yaþatan seyirciye verildiðini açýkladý. 27 Mart Cumartesi gecesi saat 20.00'de Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nda düzenlenen törende bir aðaç gövdesinden yapýlan ödül, salonu dolduran seyirciye verildiðini Sanat Koordinatörü Yaþar Ersoy açýkladý. Ödül töreninde konuþan Yaþar Ersoy, þunlarý söyledi: Lefkoþa Belediye Tiyatrosu bu yýl 30 yaþýna ulaþtý. Bu 30 yýlda, olaðanüstü koþullardan geçerek sanatsal bir yaþam mücadelesi verilmiþtir. Bu mücadele yurdumuzun kültür-sanat, demokrasi ve barýþ konusunda ilerlemesi yolunda verilmiþtir. Sahnelediðimiz her oyun, yaptýðýmýz her etkinlik ve eylem hep bu amaca yönelik olmuþtur. 30 yýllýk sanatsal yaþam serüvenimizde izleyicimiz hep bizimle olmuþ ve bizleri desteklemiþtir. Bir tiyatronun valýðý seyircisiyle saðlanýr. Bu nedenle Lefkoþa Belediye Tiyatrosu 30. yýlýnda "Dünya Tiyatro Günü" ödülünü seyirciye vermeyi kararlaþtýrmýþtýr. Seyirciye verilen ödül Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun fuayesinde bir onur anýtý olarak hep kalacaktýr. Törende Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun hazýrladýðý Dünya Tiyatro Günü bildirisi de Aliye Ummanel tarafýndan okundu. Sanat Yönetmeni Kýymet Karabiber ise yaptýðý konuþmada Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nu kuran bugünlere getiren sanatçýlara ve izleyicilere teþekkür etti. Karabiber, Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun 30. yýlýna ulaþmasýnýn sevincini ve onurunu yaþadýklarýný ancak sorumluluklarýnýn daha da arttýðýnýn bilincinde olduðunu ve bu düþüncelerle çalýþmalarýný yürüteceklerini belirtti. Ödül töreninin ardýndan "Ölü Kentin Nabzý" oyunu seyirciye sunuldu. "Dünya Tiyatro Günü" etkinlikleri çerçevesinde 28 Mart Pazar günü ise iki toplumlu "Sahne Iþýklandýrmasý" konusunda atölye çalýþmasý Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nda yapýldý. 30, 31 Mart ve 1 Nisan'da da "Passa Tempo" oyunu saat 19.30'da Saçaklý Ev'de sunulacaktýr. Etrafý dikkatle inceleyen Kamil, "Burasý tam istediðimiz gibi bir yer. Tam bu uçta oturup ayaklarýný aþaðýya sarkýtýp söylediðim gibi baðýracaksýn. Polisler çatýya çýkýp isteklerini kabul edince de ayaða kalkar gibi yapýp yan tarafa kendini býrakacaksýn. Açlýktan bayýlman çok fazla ses getirecek. Yýrttýn oðlum yýrttýn, önce iþ ardýndan film teklifleri..ben þimdi aþaðýya iniyorum sen de artistliðini göster bakalým.". Ayaklarýný aþaðýya sarkýtacak þekilde çatýnýn kenarýna oturduðunda, bildiði tüm dualarý içinden okuyordu. Kamil'in parmaðýyla iþaret edip "Adam atlayacak galiba" diye baðýrmasýyla rolünü oynamaya baþladý. "Üç gündür açým, anlýyor musunuz açým. Artýk yaþamak istemiyorum atacaðým kendimi buradan." Kýsa zamanda aþaðýda büyük bir kalabalýk toplandý. Ardýndan da polis ekibi geldi. Çatýya çýkan polisler "Sakýn bir delilik yapma." diye baðýrdý. "Niye yapmayayým? Üç gündür açým. Aç insan her þeyi yapar. Ýþ istiyorum." "Þimdi belediye baþkaný aradý. Yarýn sabah belediyede iþi hazýr diyor." "Unutur. Buradan aþaðýya baðýrýn halk da sizi duysun." Ellerindeki megafonla Rasim'e söylediklerini bir daha tekrarlayýnca aþaðýdan büyük bir alkýþ koptu. "Artýk býrak inadý ve gel yanýmýza" dedi polis memuru. "Tamam" diyerek ayaða kalkarken Kamil'in sözü aklýna geldi. "Baþým dönüyor galiba bayýlacaðým." Usulca kendini yere býrakmayý düþündüðü sýrada gözü aþaðýya takýldý ve baþý gerçekten dönmeye baþladý. Dengesini kaybedip beton zemine çakýldýðýnda olay mahalline yaklaþan itfaiyenin sirenleri yankýlanýyordu. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Veda ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Þimþek Hýrsýzý ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Arthur: Maltazar ýn Ýntikamý ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Recep Ývedik 3 ( ) Maðusa Maðusa Galeria Romantik Komedi ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Recep Ývedik 3 ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 29 Mart 2010 Pazartesi Kalem Yalçýn Okut Baþlýktaki dört sözcük çok þey anlatýyor. Derin anlamlarýnýn tümünü bir tek köþe yazýsýna sýðdýramayýz. Ama, saygýsýzlýða saygý gösteren o kadar çok Türk Kýbrýslý var ki, o kadar çok saygýya saygýsýzlýk yapan Türk Kýbrýslý var ki; saygýya saygýsýzlýklarý hepimizi utandýrýyor. Utandýrmalý da Aslýnda, biz niye utanalým, onlar utanmalý denilebilir ve rahata erilebilinir; Hasan Sabah tarikatý mensuplarý gibi sanal huzura kavuþulabilinir. Ama deðil mi ki, onlarý hep biz baþýmýzda tuttuk; baþýmýzdan atmadýk; iþte sorumluluðumuz bu noktada baþlar ve yatar. Saygýsýzlýða saygý, çok kanlý 74 savaþýnýn adýný Barýþ Harekâtý koymakla baþladý. Üstelik de: o çok kanlý savaþa Mutlu Barýþ Harekâtý! diyerekten Saygýsýzlýða saygý, farklý dil ve dinden de olsa en yakýn komþularý öldürülürken, ya da alýnýp götürülürken, ya da tecavüz edilirken, ya da kovlanýrken Türk Kýbrýslýlarýn seslerini çýkarmamalarýyla devam etti Saygýsýzlýða saygý, ayný savaþ suçlarýný Türk Kýbrýslýlarýn da iþlemesiyle katmerlendi Saygýsýzlýða saygý, -yüzyýllardýr birlikte yaþadýðý vatandaþlarý- öldürülür, düzülür, kaçýrýlýr, tacizlere uðrarken ve tüm taþýnýrtaþýnmaz mallarý yaðma edilirken Türk Kýbrýslýlar, o yaðmaya ve tüm savaþ suçlarýna seyirci kalmakla yetinmeyip bizzat iþtirak etmekle katmerînin katmerîsi olurken yaþandý Saygýsýzlýða saygýnýn en daniskasý da; bütün o cinayetler, trajediler, rezaletler yaþanýrken Türk Kýbrýslýlar ýn: Onlar da bize az çektirmemiþlerdi yýllarýnda; oh olsun! diyerek tüm savaþ suçlarýný onaylamalarý ve mazaret uydurmalarý idi Yaþamýn Ýçinden Kâzým Denizci CTP de 20 yýl genel baþkanlýk yapan rahmetli Özker Özgür, 1998 yýlý Ocak ayýnda Talat yönetimi tarafýndan üyelikten atýlmýþtý. Nedenleri o günlerde ve sonrasýnda çok tartýþýldý. Özker Özgür'e yapýlan bu haksýzlýk karþýsýnda bir çok arkadaþ ile birlikte partiden istifa edip mücadeleye baþka siyasi oluþumlarda devam ettik. Hatýrlanacaðý üzere Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) ile Yurtsever Birlik Hareketi (YBH) oluþumuna gidilmiþti. Büyüme ve kitleselleþme isteksizliði ile fikirsel anlamda görüþ ayrýlýðý nedeni ile oradan da ayrýlýp ilk baþta yapmamýz gerekeni yaptýk. Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) yi kurarak siyasi arenada yerimizi aldýk. Kollektif çalýþma anlayýþý ile ilkeli bir þekilde büyümeye balþayan BKP parti önderimz Özker Özgür'ü kaybettikten sonra tartýþmalý ve bunalýmlý günler yaþamaya baþladý. Partide disiplin cezalarý ile kitle susturulmaya baþlandý. Haklý ve haksýz tartýþmalarýn ardýndan milletvekilliði seçimleri gündeme gelince büyüme ve kitleselleþme noktasýnda partinin büyük bölümü seçimlerin bir mücadele aracý olarak kullanýlmasý için propagandada yerini alýp sesimizi kitlelere ulaþtýralým dedik. BKP - Yasemin Hareketi olarak ilk girdiðimiz seçimde ilkeli ve kararlý duruþumuz nedeniyle toplumda takdir toplayýp yeni üyeler kazanmaya baþladýk. TDP ve diðer kesimleri de ikna edebilseydik þimdi parlamento çatýsý altýnda daha güçlü bir muhalefet yaratmýþ olacaktýk. Biz bir yandan parti küskünlerini toparlamaya ve yeniden parti kadrolarýna kazandýrmaya çalýþýrken parti yönetimi ve liderinin baþka hesaplarýn peþinde koþtuðunu SAYGISIZLIÐA SAYGI SAYGIYA SAYGISIZLIKTIR * Saygýsýzlýða saygý, -yüzyýllardýr birlikte yaþadýðý vatandaþlarý- öldürülür, düzülür, kaçýrýlýr, tacizlere uðrarken ve tüm taþýnýr-taþýnmaz mallarý yaðma edilirken Türk Kýbrýslýlar, o yaðmaya ve tüm savaþ suçlarýna seyirci kalmakla yetinmeyip bizzat iþtirak etmekle katmerînin katmerîsi olurken yaþandý Saygýsýzlýða saygýnýn en daniskasý da; bütün o cinayetler, trajediler, rezaletler yaþanýrken Türk Kýbrýslýlar ýn: Onlar da bize az çektirmemiþlerdi yýllarýnda; oh olsun! diyerek tüm savaþ suçlarýný onaylamalarý ve mazaret uydurmalarý idi Aradan çeyrek yüzyýlý aþkýn zaman geçti. Ve maalesef ayný saygýsýzlýða saygý devam ediyor Kimi çýkýyor, Bayraðýma laf ettirmem, seni boðarým! diyor. Kimi çýkýyor, Mallarýnýzý unutun, hepsi bizimdir diyor. Kimi çýkýyor, Siz çözüm istemiyorsunuz, asýl çözümcü biziz diyor Saygýsýzlýða saygýnýn geleneksel mimarlarý da, Bu devran devam etsin, bu yaðma ve talan sürsün, bu paralar gelsin, biz de yolumuzu bulmaya devam edelim diyorlar Paranýn da, yalanýn da -diðer her þey gibisonsuz olamayacaðýný; bir gün ikisinin de köküne kibrit suyu dökeceðimizi, biz dökemezsek gelecek kuþaklarýn dökeceðini düþünemiyorlar. Böyle güneþli günleri havsalalarý alamýyor bile Bunu bile düþünemeyenlerin, saygýsýzlýða saygýnýn saygýya saygýsýzlýk olduðunu düþünebilmelerini beklememenin de abesle iþtigal deðil ama, biraz Ütopik olduðunu yazmadan da geçmemek lazým. Ancak, her toplumsal ilerlemenin de ÖZKER ÖZGÜR ÖNDERÝMÝZ KALACAK sonradan anladýk. 28 þubat BKP kurultayý ile yaralarýný sarýp daha büyük bir parti yaratacaðýmýz yerde kendi ayaðýmýza kurþun sýkmayý yeðledik. Parti kurultayýnda parti büyüme ve kitleselleþme hedefi koyup bu yönde çalýþmalý ve örgütlenmeyi ön plana çýkarmalýdýr diye ben ve Zeki Beþiktepeli konuþma yaptýk Konuþmamýz ayakta alkýþlandý ve parti meclisi seçiminde en çok oyu alarak birinci ve ikinciliði paylaþtýk. Yani bizim savunduðumuz düþünce parti seçmeni tarafýndan onaylanýrken parti genelsekreteri ve en yakýn çalýþma arkadaþlarý liste dýþýnda kalma tehlikesi yaþadýlar ve son sýralarda parti meclisine girebildiler. Ancak oluþan tablo, kurultay öncesi çalýþmayan hantal yapýnýn devamý þeklinde gerçekleþti. Parti Yürtme Kurulu, Zeki Beþiktepeli dýþýnda genel sekreterin istediði þekilde þekillenmiþ olduðundan dolayý Cumhurbaþkanlýðý seçimlerindeki tavýr da onun istediði gibi sonuçlandý. BKP Parti Meclisi oy çokluðu ile seçimde aday çýkarmama kararý aldý ve ertesi sabah genelsekreter birkaç kiþi ile saraya çýkýp Talat ile görüþme yaptýlar. Bu görüþmede neler konuþulduðunu bilemeyiz ancak BKP Yasemin Hareketi'nin geçen seçimlerde aldýðý oy desteðini Talat'a teslim etmeye gittiklerini az çok tahmin edebiliriz. Ancak BKP Parti Meclisi 10/03/10 tarihinde toplanarak Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde parti adayý çýkarmama kararý almýþtý. Talatý destekleme yönünde bir karar üretilmedi. MYK çeþitli kesimlerle görüþüp nihai kararýný ona göre verecekti. BKP merkezinden yapýlan açýklamada þöyle diyor aynen aktarýyorum "BKP, Zeki Beþiktepeli'nin bir parti üyesine yakýþmayan, büyük Ütopyalardan çýktýðýný da unutmamalý, gözden kaçýrmamalýyýz Bu son seçimlerde yarýþan en þanslý iki at Sayýn M.A.Talat ile Sayýn Derviþ Eroðlu dur. Diðerlerinin hiçbir þansý yoktur. Zaten bizim Zeki bunu açýkça söylüyor; Benim amacým halký alternatifsiz býrakmamaktý diyor. Ýki en güçlü aday her ikisi de akýllý adamlardýrlar. Bunda kuþku yok. Biri okumuþ doktor olmuþ, diðeri okumuþ Elektik Mühendisi olmuþ; ve derece ile mezun olarak adýný ODTÜ nün Ýftiharlar Listesi ne kaydettirmiþ Her ikisinden de gurur duymalýyýz Kýbrýslýtürkler olarak; duyuyoruz da Ne ki, her ikisi de sosyal bilim deðil, müspet bilim okudular; ne biri ne de öteki Sosyoloji, Tarihsel Maddecilik, Tarih Bilinci disiplinlerinden feyz aldýlar. Oysa ki, Tarih in ve diðer sosyal bilimlerin en çok üzerinde durduðu nokta þudur: Saygýsýzlýða saygý, saygýya saygýsýzlýktýr!... ülkemizdeki çözüm ve barýþ mücadelesine zarar veren bu davranýþý karþýsýnda istifasýný kabul edip uygulamaya koymuþtur. Bu gün itibarý ile partimizle Zeki Beþiktepeli arasýnda hiç bir iliþki kalmadýðýndan BKP, Zeki Beþiktepeli'nin cumhurbaþkanlýðý adaylýðýný desteklemeyecektir." Parti kararý ve bu yönde hiçbir eðilim olmadýðý halde parti genelsekreteri parti adýna birkaç aydan beri verdiði demeçlerle Talat'ý destekleme yönündeki mesajlarý kendini ele veriyordu. Ýzcan'nýn istediði veya bir yerlere verdiði sözün gereði olan Talat'ý destekleme yönünde bir tavýrdý. Parmak sayýsý ile bu amacýna ulaþmýþ olabilir ancak parti tabanýnýn onun gibi düþünmediði gün gibi ortadadýr. BKP üyelerinden her gün aldýðýmýz onlarca telefondan çýkan sonuç tabanýn Beþiktepeli ile beraber olduðu yönündedir. Ben siyasi mücadeleye baþladýðým 1977 yýlýndan beri ilkeleri ve dik durmayý savundum. Biz doðru bildiðimiz yolda yürümeye devam edeceðiz, lakin partiyi yanlýþ yönetenler yönetmek için bir parti deðil, yerine tabaný olmayan bir tarikat býrakacaklar. BKP sözcüsü desteklerinin Talat'a deðil, barýþa olacaðýný ileri sürerek bize göre partiyi yanlýþ rotaya sürüklediði yönündedir... Ben partim olan BKP üyesiyim ve bana öðretilen ilkelerin dýþýnda bir davranýþ içinde olmadýðým inancýndayým. Parti yönetimi benim disiplinsizlik yaptýðýma kanaat getirirse beni de disiplin kuruluna verebilirler. Talat yönetimi Özker Hoca'yý, MYK kararý ile partiden atarken ne demiþti? Ýltihaplý yarayý sýkýp attýk. Özker Özgür bizim rehberimiz ve önderimizdir. Dostlarýma son çaðrým þudur; yanlýþtan dönüp Zeki Beþiktepeli arkadaþýmýza destek versinler. Yasemini sulamak için kenetlensinler. 13 BAZI BÖLGELER YARIN 5 SAAT ELEKTRÝKSÝZ KALACAK Trafo merkezi bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle, 30 Mart Salý günü (yarýn) Taþkent, Güngör taþ ocaklarý, Dikmen, Aðýrdað ve Boðaz'ýn bir bölümünün elektrik enerjisinin kesik olacaðý duyuruldu. K.T. Elektrik Kurumu Lefkoþa Bölge Amiri Yücem Özgener yaptýðý yazýlý açýklamada, kesintinin saatleri arasýnda yapýlacaðýný bildirdi. KAYBOLAN LEVENT OCAK BULUNDU Kalecik'te 25 Mart tarihinde ikametgahýndan ayrýlarak geri dönmediði bildirilen Levent Ocak bulundu. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre Ocak dün bulundu. ZÝYNET EÞYASI ÇALMAKTAN ZANLI KÝÞÝ TUTUKLANDI Girne'de Merve Þimþek'e ait ikametgahtan muhtelif ziynet eþyalarý çalýnmasýyla ilgili olayda zanlý olarak görülen E. A. (E-32) tutuklandý. Polis Basýn Sunaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün meydana gelen olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine, yürütülen ileri soruþturmada E.A. meselede zanlý olarak görülerek tutuklandý. Olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. ÝLERÝ SAAT UYGULAMASI BAÞLADI Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla yapýlan ileri saat uygulamasý, dün baþladý. Saatler, dün sabah 03.00'te bir saat ileri alýnarak 04.00'e getirildi. Ýleri saat uygulamasý, 31 Ekim 2010 tarihine kadar sürecek. Saatler 31 Ekimde Cumartesi gününü, Pazara baðlayan gece saat 04.00'te geri alýnacak. GÖNYELÝ'DE ÝKAMETGAHTAN TÜFEK ÇALINDI Gönyeli'de Cemal Papatyalar'a ait ikametgaha giren meçhul þahýs/lar bir çifte kýrma av tüfeði ve bir hava tüfeði çaldý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre Mart saatleri arasýnda meydana gelen olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ediyor. KEMA SLIDE GÖSTERÝSÝ YAPACAK KEMA Vakfý, AB hibe programý çerçevesinde, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Tarým Doðal Kaynaklar Bakanlýðý iþbirliðinde uygulamaya konulan "Bebek Fidan Projesi" çerçevesinde, bugün Þehit Ertuðrul ilkokulu'nda "Aðaçlarýn Faydalarý" konulu slide gösterisi ve sunum yapacak. KEMA Vakfý Koordinatörü Ayten Sançar yaptýðý yazýlý açýklamada, öðrencilere çevre ve doða sevgisini aþýlamak, onlarýn bilinçlendirilmesi, doðasal çevre duyarlýlýklarýnýn artýrýlmasý amacý gerçekleþtirilecek etkinliðin bugün saat 10.00'da yapýlacaðýný kaydetti. MECLÝS TOPLANACAK Cumhuriyet meclisi yasama ve denetleme görevini yerine getirmek üzere bugün saat 10.00'da toplanacak. Meclisin özel gündeminde Güzelyurt, Girne ve Lefkoþa'da sel felaketlerinden etkilenenlere kolaylýklar saðlayacak yasal düzenlemeler görüþülecek. Yazýlý ve sözlü sorular bölümündeyse muhalefet milletvekillerinin çeþitli konulardaki sorularý bulunuyor. KÜTÜPHANE HAFTASI UKÜ'DE KUTLANIYOR Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nde 46. Kütüphane haftasý nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleniyor. UKÜ Kütüphane Müdürlüðü ve Kütüphane Kulübü'nün ortaklaþa düzenleyeceði etkinliklerin açýlýþý yarýn UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu'nda yapýlacak. UKÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden verilen bilgiye göre, etkinlikler bugün 12:00'de UKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen'in açýlýþ konuþmasý ile baþlayacak. Ardýndan, UKÜ Kütüphane Müdürü Gülten Sala ve UKÜ Kütüphane Kulübü Baþkaný Ebru Küçükþener'in konuþmalarý yer alacak.

14 14 29 Mart 2010 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Bilinen en eski atalardan yaþayan torunlara kadar aile sýrasý. Topraðýn kayýp akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. 2-Baba. Kuzu sesi. Toplum içindeki en küçük birlik. 3-Duygularla düþünceyi bir þey üzerinde toplamak, uyanýk davranmak (iki kelime). 4- Eðilerek bir þeyin veya bir kimsenin üzerine kapanmak. Dolaylý anlatým. 5-Ýçi gaz, sývý veya herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne. Radyo ve televizyon yayýnlarýnda, tiyatro oyunlarýnda veya film seslendirmelerinde, hareketleri izlemesi DÜN gereken seslerin tabii kaynaklarýn dýþýnda optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleþtirilmesi. 6- Namus. Gözde sarýya çalan kestane rengi. Köpek. 7-Ýbranilerin din kitabý. Sona "R" konursa "Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüþtüren sistem" olur. 8-Kuru tütün yapraðýný andýran kýzýlýmsý kahve rengi. Ücretle yük taþýyarak geçinen kimse. 9-Bir kimsenin, bir yazýnýn altýna bu yazýyý yazdýðýný veya onayladýðýný belirtmek için her zaman ayný biçimde yazdýðý ad veya iþaret. Ayaküstü içki içilen yer. Amerikyum'un kýsaltmasý. 10-Güney Kýbrýs'ýn ünlü birasý. Ünlü bir fotoðraf makinesi markasý. 11-Beyaz. Japon para birimi. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Güney Eczanesi: Þht. Yzb. Yurdabak Cad. No:1 Ortaköy Tel: Terminal Eczanesi: Otobüs Terminali Tel: Maðusa Ömür Eczanesi: Silahlý Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No:2 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ýçten baðlýlýk, saðlam, güçlü dostluk. Yapma, etme. 2-Saygý göstermek, saymak, deðer vermek (iki kelime). 3-Bir kimseye veya bir aileye kendi adýndan ayrý olarak sonradan takýlan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliðinden kaynaklanan ad. Çiçek koymak için kullanýlan kap. 4-Alfabenin 14 ve 17. harfleri. Eski dilde "Giyecek". 5-Tespihlerin baþ tarafýna geçirilen uzunca parça. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Kuzu sesi. 6-Güzellik, incelik. Dört rakamlý sayýlarýn ilki. 7-Tersi "Kirliliði gösteren iz". Osmanlý padiþahlarýnýn adlarýnýn sonuna getirilen unvan. 8-Binek hayvaný. Gemilerde yolcularýn hizmetine bakan görevli. 9-Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuþ çörek. Kemiklerin toparlak ucu. Harf okunuþu. 10-Acý, üzüntü, dert, keder. Uyma. 11-Emekliye ayrýlmak (iki kelime). TV'DE BU AKÞAM Komplo Teorisi Türü: Yabancý Sinema TNT / 20:00 Mel Gibson ve Julia Roberts in oynadýðý soluk soluða izleyeceðiniz bir aksiyon. New York'ta bir taksi þoförü olan Jerry Fletcher komplo teorilerine çok meraklýdýr. Etrafýndaki herkesle ülkeyi gerçekten yöneten adamlarý ve sokaklarda serbest dolaþan suikastçileri konuþmayý adet haline getiren Fletcher bir gün Adalet Bakanlýðý avukatý Alice Sutton'un da gerçeklerden haberdar olmasý gerektiðine karar verir. Avukatýn ofisine ziyarete giden Fletcher, kýsa sürede oradan kovulur. Ama çok yakýnda ikisi beraber hayatlarýný kurtarmaya çalýþacaklardýr... Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Taþýyýcý 2 Türü: Yabancý Sinema FOX / 20:00 Frank Martin heyecanlý ve bol aksiyonlu hayatýna biraz ara vermeye karar verir. Kendine Miami nin sahillerinde oyalanacak daha sakin iþler bulur. Ama geçmiþindeki kariyerinin izleri bugüne de yansýr. Yeni görevi onu beklemektedir. Özel iþ kurallarý ve üstün performansýyla Taþýyýcý ikinci kez görev baþýndadýr. Üstelik bu kez daha tehlikeli bir görevle Dick Tracy Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Filmin baþrolünde de oynayan Beatty, canlý ve dikkat çekici renklere aðýrlýk verdiði Dick Tracy de çizgi roman üslubuna yakýn bir tarz tutturmaya çalýþmýþ. Chester Gould un çizgi kahramaný Dick Tracy nin sinema versiyonunu 1990 yýlýnda Warren Beatty çekmiþti. Filmin baþrolünde de oynayan Beatty, canlý ve dikkat çekici renklere aðýrlýk verdiði Dick Tracy de çizgi roman üslubuna yakýn bir tarz tutturmaya çalýþmýþ ve bunda bir hayli baþarýlý olmuþtu. Hasat Zamaný Türü: Yabancý Sinema STAR / 22:30 Winter (Hilary Swank) mucizelere inanmaz; gerçeklere inanýr. Eskiden din görevlisi olan Katherine, Sudan da misyonerlik yaparken kýzýný ve kocasýný kaybettikten sonra dine sýrtýný dönmüþtür. Þimdi artýk sorularýna dua yerine bilimsel araþtýrmalarla yanýt aramaktadýr. Bir üniversite hocasý olarak, sözde mucizelerin ipliðini pazara çýkarmak için ön saflarda mücadele etmeye baþladýðý için, dünyanýn dört bir yanýndan çaðýrýlýr ve aðlayan heykelleri, azizlere benzeyen duvar lekelerini, kanayan avuç içlerini soruþturur. Þu ana kadar, çözmediði tek bir ilahi mucize yoktur. Sophie nin Seçimi Türü: Yabancý Sinema SINEMA TV / 22:30 Polonyalý Sophie Zawistowski (Meryl Streep), Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Naziler tarafýndan Auschwitz deki toplama kampýna gönderilir. Orada genç kadýn korkunç bir seçimle karþý karþýya býrakýlýr. Yaþamasý için iki çocuðundan birini seçmek zorundadýr. Çocuklarýndan birini kurtarýrken diðerini ölüme gönderen Sophie, yaptýðý seçimin acýsýný yýllar boyunca içinde taþýr. IRAK'TA BOMBALI SALDIRILAR: 6 ÖLÜ Irak'ýn batýsýndaki Anbar vilayetinde düzenlenen bombalý saldýrýlarda 6 kiþinin öldüðü bildirildi. Polis, yola yerleþtirilen 4 bombanýn, Irak seçimlerine katýlan Kalkýnma ve Reform Hareketi üyesi Ganim Radi'nin, baþkent Baðdat'ýn 300 kilometre batýsýndaki Kaim kasabasýnda bulunan evinin yakýnlarýnda patlatýldýðýný söyledi. Polis, 15 kiþinin de yaralandýðý saldýrýlarda, seçimlere girmeyen Radi ile erkek kardeþlerinden birinin hayatýný kaybettiðini açýkladý. PAKÝSTAN'DA 19 TALÝBAN MÝLÝTANI ÖLDÜRÜLDÜ Pakistan ordusu tarafýndan Taliban militanlarýna karþý güney ve kuzey Veziristan bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 19 terörist öldürüldü. Pakistan ordusundan yapýlan açýklamada, "Kuzey Veziristan'ýn Orakzai, Sultanzai, Mamuzai, Dabor ve Bagram bölgelerinde 13, Güney Veziristan'da 6 olmak üzere toplam 19 Taliban militaný öldürülmüþtür" denildi. Teröristlere ait 8 sýðýnaðýn imha edildiði operasyonlarda, 1 Pakistan askerinin hayatýný kaybettiði belirtildi. AMERÝKAN CA- SUS UÇAKLARI PAKÝSTAN'I VURDU: 4 ÖLÜ Pakistan'da Amerikan casus uçaklarý tarafýndan düzenlenen füze saldýrýsýnda ilk belirlemelere göre 4 kiþi öldü. Güvenlik kaynaklarýna göre, Kuzey Veziristan eyaletinin Mir Ali bölgesindeki bir hedefe düzenlenen saldýrýda 5 kiþi de yaralandý. ABD'nin, 2008 yýlýndan beri bölgede düzenlediði yaklaþýk 100 saldýrýda 830'dan fazla kiþi öldü. BEBEK TÝCARETÝNE 8 TUTUKLAMA Çin'de bebek ticareti yapan 8 kiþinin yakalandýðý bildirildi. Polis yetkilileri, ülkenin doðusundaki Fujian eyaletinde son üç ayda toplam 8 zanlýnýn, komþu Jianghi eyaletinden 12 bebeðin alýnýp satýlmasý iddiasýyla yakalandýðýný açýkladý. Zanlýlardan 3'ünün suçunu itiraf ettiði bildirildi. Zanlýlar, bebekleri yaklaþýk 1500'er dolara satýn aldýklarýný, 2200'er dolara satmayý planladýklarýný anlattý. Soruþturma sonucunda bu kiþilerin biri erkek 12 bebeði alýp sattýðý ortaya çýktý. Bebeklerden 5'i bulundu, diðerleri aranýyor. Bebeklerin, ailelerin kýz çocuklarý tercih etmediði kýrsal kesimlerden alýndýðý belirtildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 29 Mart 2010 Pazartesi ORTAK AÇIKLAMANIN ÝÇERÝÐÝ BELLÝ OLUYOR Mehmet Ali Talat ile Dimitris Hristofyas arasýnda 30 Mart tarihinde yapýlacak, KKTC'deki Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesindeki son görüþme sonrasýnda yapýlmasý gündemde olan ortak açýklamanýn içeriðine iliþkin Rum gazeteleri geniþ haber ve yorumlara yer verdiler. Politis gazetesi: "Ara Anlaþmayý Kesinlikle Ýhtimal Dýþý Býrakýyorlar" baþlýðý altýnda verdiði yorum haberinde, elde ettiði bilgilere dayanarak, Kýbrýs Türk tarafý ile Rum tarafý arasýnda ortak açýklama belgesine iliþkin sürdürülen görüþmeler ve sunulan önerilere yer verdi. Ortak açýklama belgesinin içeriðine, kapsadýðý konulara ve açýklanma zamanýna iliþkin anlaþmazlýklarýn sürdüðünü ancak kesin olan tek þeyin ortak açýklamanýn bir ara anlaþma niteliði taþýmayacaðý olduðunu savunan gazete, her iki tarafýn da ortak açýklama belgesini kendine has sebepler temelinde istediðini ileri sürdü. Talat'ýn, Kýbrýslý Türklere müzakerelerde ilerleme olduðunu göstermek amacýyla ayrýntýlý bir ortak açýklama belgesi istediðini, Hristofyas'ýn ise müzakerelerin temelini kayda geçirecek daha genel bir ortak açýklamadan yana olduðunu savunan gazete, Talat ve Hristofyas'ýn danýþmanlarýnýn gerçekleþtirdikleri dört görüþmede, çeþitli sayfa ve içeriklerde ortak açýklama belgesi önerileri sunduklarýný iddia etti. Habere göre, Kýbrýs Rum tarafý bu görüþmelerde biri bir buçuk, diðeri ise 6 sayfa olmak üzere iki belge, Kýbrýs Türk tarafý da ilki 24 ikincisi ise 10 sayfa olmak üzere iki belge ortaya koydular. Gazete, Kýbrýs Türk tarafýnýn ilk görüþmede, Kýbrýs Rum tarafýnýn "tavizleri olarak varsayýlabileceðini" iddia ettiði tüm uzlaþý noktalarý ile Kýbrýs Türk tarafýnýn tavizlerinden çok azýnýn yer aldýðý, 24 sayfalýk ayrýntýlý bir belge sunduðunu, Kýbrýs Rum tarafýnýn ise; uluslararasý literatürde ortak açýklamalarýn ve memorandumlarýn 3 sayfayý geçmediðini ve Kýbrýs Türk tarafýnýn tavizlerinin belgede çok az yer aldýðýný gerekçe göstererek bunu reddettiðini iddia etti. Kýbrýs Rum tarafý ise ilk görüþmede, yeniden birleþmenin vizyonunu ve hedefini belirten, müzakere masasýndaki iyi ortama deðinen bir buçuk sayfalýk metin sunmasýna karþýn, daha sonra müzakerelerdeki uzlaþý noktalarýnýn yaný sýra uzlaþmazlýk noktalarýný da içeren 6 sayfalýk bir metin sundu. Kýbrýs Türk tarafý ise daha sonra 10 sayfalýk bir belge sunduðunu ve belgede Kýbrýs Rum tarafýnýn sunduðu tüm uzlaþý noktalarýný içeren ancak ilerleme saðlanmasý için gerekli unsurlara dair ilk baþlarda sunduðu önerileri ekleyerek diðer tüm unsurlarý çýkardýðý bir belge önerisi getirdi. Gazete, Kýbrýs Türk tarafýnýn federasyonun hedeflendiðine, müzakerelerin temeline ve uzlaþý olmayan noktalara ortak belgede yer vermekten kaçýnmasý sebebiyle, ortak belge üzerinde uzlaþýya varmalarýnýn çok zor görüldüðünü de ileri sürdü. Hristofyas'ýn dönüþümlü baþkanlýk, çapraz oy ve aðýrlýklý oy önerilerinin ayrý bir görüþme konusu teþkil ettiðini, Kýbrýs Türk tarafýnýn Hristofyas'ýn bu önerilerinin uzlaþý noktasý olarak ortak açýklamada yer alabilmesi için Kýbrýs Türk tarafýnýn devletçiklerin dýþ iliþkileri, FIR hattý ve Türkiye uyruklular için dört temel özgürlüðün uygulanmasý önerilerinin de Rum tarafýnca kabul edilmesi þartýný koþtuðu iddia edildi. Gazete, Kýbrýs Türk tarafýnýn bu önerilerinin henüz beklemede olmasýndan ötürü Hristofyas'ýn dönüþümlü baþkanlýk, çapraz oy ve aðýrlýklý oy önerilerinin de ortak açýklamada yer almasýnýn beklenmediðini savundu. "1. Yönetim Baþlýðý: Yargý Yetkisi, Yasama Yetkisi, Federal Hükümetin Yetkileri, Denizcilik (Deniz Hukukuna iliþkin çok önemli uzlaþýyý da içeriyor), Dýþ Ýliþkilere dair birçok konu. 2. Ekonomi: Kuzey'de geçici bir þubeye sahip tek Merkez Bankasý, Para birimi olarak Euro, Dolaylý Vergilendirmeye Ýliþkin Federal Yetki, Doðrudan Vergilerin devletçikler tarafýndan konulmasý. 3. Avrupa Birliði: Ayrý Avrupa Birliði Bakanlýklarý, AB Normlarýnýn uygulanmasý için ortak prosedürler, AB Normlarýnýn çiðnenmesine iliþkin ortak prosedürler, Belirli konularda AB kurumsal organlarýnda temsiliyet". Gazete, yukarýda belirtilen maddelerin Kýbrýs Türk tarafýnýn ortak açýklamada yer almasýný istediði uzlaþý noktalarýndan sadece bazý örnekler olduðunu vurguladý. Gazete ayrýca, Kýbrýs Rum tarafýnýn, gerek Hristofyas'ýn Talat'a seçimlerde destek vermek istemesi gerekse uluslararasý toplumun baskýsý ve beklentileri sebebiyle ortak bir açýklama yapýlmasýnýn gerekli olduðu düþüncesinin hakim olduðunu belirtirken, Kýbrýs Türk tarafýyla ortak açýklama belgesi konusunda uzlaþýya varýlamamasý durumunda ise, 30 Mart görüþmesi sonrasýnda liderler tarafýndan ilerleme kaydedildiðine iliþkin basit bir açýklama yada BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs'taki Özel Danýþmaný Aleksander Downer tarafýndan bu yönde bir açýklama yapýlmasý ihtimalinin incelenmekte olduðunu yazdý. Öte yandan Fileleftheros, Kýbrýs Türk ve Rum taraflarýnýn çok sayfalý bir ortak açýklamayý görüþmekte olduðunu ancak uzlaþý noktalarýnýn yer alacaðý bu tip bir açýklamanýn yapýlmasýnýn kesin olmadýðýný yazdý. Gazete, daha kýsa ve genel bir açýklamanýn Talat-Hristofyas görüþmesinin ardýndan Salý günü yapýlmasýnýn olasý 15 olduðunu, Birleþmiþ Milletlerin bu tip bir açýklama hazýrladýðýný ve liderlerin onayýnýn alýnmasý durumunda bu açýklamanýn kullanýlacaðýný da ileri sürdü. DÝSÝ'NÝN TUTUMU BEKLENÝYOR Öte yandan gazeteler, ortak açýklama konusunda Hristofyas'ýn DÝSÝ'den destek istediðini, DÝSÝ'nin tutumunun ortak açýklama konusunda belirli olacaðýný yazdýlar. Gazeteler, DÝSÝ'de hakim olan düþüncenin, ortak açýklamanýn içeriðine göre karar verme yönünde olduðunu belirtirken, Fileleftheros gazetesi, DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'le bu konuda gerçekleþtirilen bir söyleþiye yer verdi. Anastasiadis söyleþisinde özetle, ortak açýklamaya iliþkin içeriði görmeden karar vermelerinin mümkün olmadýðýný ve Ulusal Konsey'de bu konuda ele almalarý gereken birçok boyut bulunduðunu ifade etti. KIBRIS TÜRK TARAFININ ORTAK AÇIKLAMA ÖNERÝSÝ Gazete, elde ettiði bilgilere dayandýrarak, Kýbrýs Türk tarafýnýn ortak açýklamada yer almasýný istediði önerileri sýraladý. Gazete, Talat'ýn ortak açýklamada uzlaþmazlýk noktalarý ile Yönetim, Ekonomi ve AB konularý dýþýnda diðer müzakere baþlýklarýnýn yer almasýný arzulamadýðýný savundu.habere göre Kýbrýs Türk tarafýnýn ortak açýklamada yer almasýný istediði uzlaþý noktalarýndan bazý örnekler þunlar: KTÖS KTOEÖS KTAMS DEV-ÝÞ TIP-ÝÞ BES ÇAÐ-SEN DAÜ-SEN HAVA-SEN BARAKA KÜLTÜR

16 16 29 Mart 2010 Pazartesi

17 29 Mart 2010 Pazartesi 17

18 18 29 Mart 2010 Pazartesi

19 29 Mart 2010 Pazartesi Fly Oil 1. Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Doðan T. B Gönyeli K. Kaymaklý Maðusa T.G B. Baðcýl T. Ocaðý Lapta Türkmenköy Çetinkaya Ozanköy Tatlýsu Cihangir Esentepe Gençlik Gücü 'nci Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Düzkaya Lefke Yeþilova Yalova Görneç Gençlerbirliði Binatlý Mehmetçik Hamitköy Yenicami Baf Ü.Y Mormenekþe Y. Boðaziçi Deðirmenlik 'inci Yükselme Ligi Doðu Grubu Takýmlar O G B M A Y P 1 Akýncýlar Pile Ergazi Turunçlu Dilekkaya Beyarmudu Paþaköy Kumyalý Aydoðan Yeniceköy Birçok gol pozisyonunu gole çeviremeyen Cihangir, karþýlaþmanýn son dakikalarýnda zora girmesine raðmen galibiyetini korumasýný bildi... CÝHANGÝR:2-ESENTEPE:1 YER: Cihangir Stadý. HAKEMLER: Mehmet Sezener, Abdullah Adem, Murat Gökçe. CÝHANGÝR: Türkan, Ersin, Kaan, Hüseyin, (Özgüven), Sezer, Özgür (Osman), Fýrat, Halil, Kadri, Günay (Hasan Topuz). ESENTEPE: Ali, Oðuz (Ömer), Berkan, Cengiz, Hasan, Hüseyin, Vurkan, Burak (Ýlyas), Volkan, Eser (Uðurcan), Emek. GOLLER: Dk:23 Halil, dk:71 Kadri (Cihangir); Dk:88 Cengiz (Esentepe). KIRMIZI KART: Dk:90+1 Emek (Esentepe). n Fly Oil 1. Ligi'nin 20'inci haftasýnda, haftaya puan cetvelinin 12'nci sýrasýnda giren Cihangir, 13'üncü sýradaki Esentepe'yi 2-1 maðlup etti. 5'inci dakikada, Günay'ýn ortasýnda topla buluþan Halil'in önündeki topu alan kaleci Ali, mutlak bir golü önlemiþ oldu. 23'üncü dakikada, Hakan'ýn saðdan ortasýna iyi yükselen Halil'in güzel kafa þutunda top aðlarla kucaklaþtý, Cihangir:1 - Esentepe:0. 44'üncü dakikada, geliþen Esentepe ataðýnda önce Kaan, ardýndan kaleci Türkan'ýn hatasýnda topu önünde bulan Eser, topa vurmada gecikince, Ersin topu uzaklaþtýrdý. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý ev sahibi Cihangir'in 1-0'lýk üstünlüðünde kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf ev sahibi Cihangir oldu. 58'inci dakikada, Cihangir'den Halil'in pasýnda Özgür'ün plase vuruþunda top az farkla üsten dýþarý gitti. 71'inci dakikada, geliþen Cihangir ataðýnda Hakan'ýn saðdan ortasýnda topa iyi yükselen Kadri, boþ pozisyonda yaptýðý kafa vuruþunda topu Esentepe kale aðlarýna gönderdi, Cihangir:2 - Esentepe:0. 80'inci dakikada, ender geliþen Esentepe ataklarýndan birinde Vurkan'ýn 25 metreden güzel þutunda top üst direkten dýþarý gitti. 88'inci dakikada, Esentepe'nin kazandýðý serbest vuruþu Emek paslaþarak kullandý. Ýlyas'ýn kaleye gönderdiði top yavaþ gidince, 19 topu kontrol eden Cengiz dönerek vurdu ve takýmýnýn þeref golünü kaydetti, Cihangir:2 - Esentepe: 'inci dakikada, hakeme itirazlarý nedeniyle ikinci sarý kartý gören Emek, kartlarýn rengi kýrmýzýya dönüþtüðünden oyun dýþýna alýndý ve Esentepe, karþýlaþmayý 10 kiþi ile tamamladý. Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca, ev sahibi Cihangir karþýlaþmayý 2-1 kazandý. Bu skorla Cihangir puanlarýný 23'e yükseltirken; Esentepe 11 puanda kaldý. Türkiye 2010 Karting Þampiyonasý'nýn ikinci ayaðý ZET'te gerçekleþti Birincilik yine Soyhan'ýn Türkiye Otomobil Sporlarý Federasyonu (TOSFED)'nun 2010 Yarýþ Sezonu'nda yer alan "TOSFED Karting Þampiyonasý"nýn ikinci ayak yarýþý tamamlandý. Yarýþýn birincisi Soyhan Çuvalcýoðlu oldu. 1'inci Yükselme Ligi Batý Grubu Takýmlar O G B M A Y P 1 Dað. Çýnar Ortaköy Alayköy Doðancý Pýnarbaþý Yýlmazköy Yayla Dikmen Çamlýbel Zümrütköy MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg ZET Uluslararasý Karting Pisti'nde gerçekleþen ve organizatörlüðünü Kýbrýs'ta Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) üstlendiði yarýþmada KF3 Kategorisi'nde 8 ve Mini Kategorisi'nde 10 sporcu olmak üzere toplan 18 sporcu yarýþtý. KKTC'den yarýþa katýlan 4 sporcudan üçünün ilk üç dereceye girdiði yarýþý da birincilikle tamamlayan Soyhan Çuvalcýoðlu, Türkiye 2010 Karting Þampiyonasý'nýn ilk iki ayaðýnýn da birincisi oldu. Ödül Töreni Yarýþ sonrasý düzenlenen ödül töreninde, baþarýlý sporculara kupalarýný KKTOK Baþkaný Zeki Topçu ve TOSFED Spor Kurulu Baþkaný Metin Çeker verdiler. Mini Kategori'de sýralama þöyle oldu: 1. Ayhanvan Güven 2. Yiðit Çetin 3. Melih Kaan Kotil 4. Can Luca Ünsal 5. M. Mert Dalkýran Kiralýk ev Girne Jasmine Court yaný Belleveu Sitesi nde denize sýfýr, eþyalý kiralýk ev Tel: SATILIK KOLTUK TAKIMI Çok iyi durumda 7 li koltuk takýmý satýlýktýr Tel: Boran Öztaþ 7. Sarp Kuzey Eroldu 8. Özdemir Altýok 9. Berkay Besler 10. Ali Murat Ertzman KF3 Kategori'de sýramala 1. Soyhan Çuvalcýoðlu Kiralýk ev aranýyor Yeniboðaziçi nde müstakil ev aranýyor. Öðretmen için... Tel: Tolga Güryel 3. Doðukan Kamacýoðlu 4. Batuhan Ünlü 5. Efe Sairoðlu 6. Efe Eryalaz 7. Mehmet Ziya Aydýn 8. Erol Özteknik Eleman aranýyor Lefkoþa ve Girne bölgelerini iyi bilen genç, dinamik daðýtým elemanlarý (kuryeler) aranmaktadýr. Müracaat: M. Hacý Ýbrahim Sokak 18/13 K. Kaymaklý adresine þahsen yapýlmalýdýr... Tel:

20 Cihangir zorlandý, ama maçý aldý... Birçok gol pozisyonunu gole çeviremeyen Cihangir, karþýlaþmanýn son dakikalarýnda zora girmesine raðmen galibiyeti korumasýný bildi... (19. sayfada) Gönyeli Lapta'yý gole boðdu 9-1 n Gönyeli'ye farklý galibiyeti getiren golleri Hüseyin Amcaoðlu (3), Hüseyin Kayalýlar, Kemal Uçaner ve Aziz (4) kaydederken, Lapta'nýn tek golünü penaltýdan Talat attý... YER: Gönyeli Stadý HAKEMLER: Alkýn Gedikoðlu, Niyazi Nizam, Kerem Eran GÖNYELÝ: Hasan Piro, ( Batuhan) Yusuf Palaz, Serkan (Hasan) Serhan, Hüseyin Amcaoðlu, Tarýk, Tufan, Aziz, Hüseyin Kayalar, (Ömer) Kemal Uçaner, Çaðan LAPTA: Mehmet, Ragýp, Ýbrahim,Fýrtýna, Talat, Bayram (Murat) Emrah, Derviþ, Kemal Göktaþ, (Nazým Belge) Mehmet Göktaþ, Gökhan GOLLER: D: Hüseyin Amcaoðlu, Dk:23 Hüseyin Kayalýlar, Dk:27 Kemal Uçaner, Dk: Aziz (Gönyeli), Dk.30 (pen.) Talat (Lapta) Gönyeli karþýsýnda hiçbir varlýk göstermeyen ve kaleci Mehmet'in hatalarý sonrasýnda 9-1 gibi farklý bir skor ile maðlup olan Lapta, tehlikeli bölgeye inerek büyük bir moral ve motivasyon kaybýna da uðradý. Karþýlaþma karþýlýklý ataklar ile baþladý. Ancak ilerleyen dakikalarda Gönyeli'nin oyuna aðýrlýðýný koymaya baþladýðý gözlemlendi. 12. dakikada geliþen bir Gönyeli ataðýnda Çaðan'ýn soldan ortasýnda Aziz topu Hüseyin Kayalar'a býraktý. Ancak Hüseyin Kayalar müsait pozisyonda topu sektirince müdafa topu uzaklaþtýrdý. 18. dakikada Lapta müdafaasý topu çýkartmak isterken müdafaa elemanlarýna çarpan top Hüseyin Amcaoðlu'nun önünde kaldý. Hüseyin Amcaoðlu'nun yakýn mesafeden yaptýðý plase vuruþta top Lapta fileleri ile kucaklaþtý dakikada Gönyeli geliþen bir atakta Serhan'ýn düþürülmesi sonrasýnda serbest atýþ kazandý. Serbest atýþý Hüseyin Kayalýlar kullandý. Lapta kalecisi Mehmet'in de hatasý sonucu top ikinci kez Lapta fileleri ile kucaklaþtý dakikada Aziz'in pasýnda Kemal Uçaner yakýn mesafeden topu filelere gönderdi dakikada geliþen bir Lapta ataðýnda Gönyeli kalecisi Hasan Piro, ceza alaný içerisinde Emrah'ý düþürünce orta hakem Alkýn Gedikoðlu penalti noktasýný gösterdi. Atýþý Talat kullandý ve topu filelere gönderdi dakikada Tarýk'ýn soldan ortasýnda Aziz Türkmenköy hýz kesmiyor (3-0) n Türkmenköy karþýlaþmayý Serhan (2) ve Hasan Aksoy'un golleriyle kazanýrken, iki þutu direkten döndü, bir penaltýdan da yararlanamadý... YER: Türkmenköy Sahasý HAKEMLER: Mehmet Malek, Ahmet Dutuklar, Irmak Emin TÜRKMENKÖY: Fatih, Bilal, Mustafa Tekpýnar, Güngör, Özkan Kurþun, Adem (Hüseyin Genel), Özkan Gaziler, Hasan Bahtýkara, Hasan Aksoy, Serhan (Ali Ýmam), Evren (Erol) OZANKÖY: Mehmet Kanarya, Bülent, Hüseyin Çakmak, Hüseyin Þevki, Hasan Göktaþ (Serdal), Bekir, Emrah (Ahmet Karal), Celal, Ýbrahim (Hüseyin), Ahmet Ergün Umut GOLLER: Dk:44 ve 74 Serhan, Dk:69 Hasan Aksoy (Türkmenköy) Ligin alt sýralarýný ilgilendiren karþýlaþmada Türkmenköy kendi sahasýnda Ozanköy'ü konuk etti. Karþýlaþmada üstün bir oyun sergileyen Türkmenköy 90 dakikanýn sonunda 3-0'lýk skorla sahadan galip ayrýlan taraf oldu. 38. dakikada Türkmenköy'ün kullandýðý köþe vuruþunda savunmadan Hüseyin Çakmak'ýn ters vuruþunda top üst direkten döndü. 44. dakikada geliþen Türkmenköy ataðýnda savunmanýn arkasýna atýlan pasta Hasan Aksoy topla buluþtu. Hasan saðdan ceza sahasýna ortasýnda Serhan yerden sert bir vuruþla topu filelere göndererek Türkmenköy'ü öne geçirdi (1-0). Ýlk yarý Türkmenköy'ün 1-0 üstünlüðü ile tamamlandý. 69. dakikada geliþen bir Türkmenköy ataðýnda daha savunmanýn arkasýna atýlan topu Hasan Aksoy kaptý, kendi topu ile ceza sahasýna giren Hasan kaleciyi de çalýmlayarak topu aðlara gönderdi (2-0). Türkmenköy'ün kazandýðý ikinci gol sonrasýnda tribünlerde özellikle bayanlar arasýnda tartýþmalar yaþandý, ancak olaylar büyümeden yatýþtýrýldý. 74. dakikada Ozanköy farký kapatmak isterken kalesinde üçüncü golü gördü. Sahanýn iyilerinden Özkan Kurþun Ozanköy defansýnýn arkasýnda topla Serhan'ý buluþturdu, Serhan da kaleciyle karþý karþýya kaldýðý pozisyonda topu aðlara göndererek farký üçe çýkardý (3-0). 86. dakikada ani geliþen Türkmenköy kontrataðýnda Ali Ýmam'ýn pasýnda Hasan Aksoy'un kaleye gönderdiði þut bir kez daha direkten döndü. Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca Türkmenköy elde ettiði 3-0'lýk galibiyetle haftayý 3 puanla kapatan taraf oldu. topa iyi yükseldi ve kafa þutu ile topu filelere gönderdi dakikada Gönyeli bir korner atýþý kazandý. Atýþý sað taraftan Çaðan kullandý. kaleci Mehmet topa hatalý çýkýnca boþta kalan topu Kemal Uçaner filelere gönderdi dakikada Tarýk saðdan topa sert vurdu. Top yan direkten oyun alanýna döndü. Dönen topu Hüseyin Amcaoðlu filelere gönderdi. 6+1 Ýlk yarý 6-1 Gönyeli'nin üstünlüðünde sona erdi. Ýkinci yarýda Çarþamba günü oynanacak olan kupa yarý finalini düþünen Mustafa Piro, Hasan Piro, Hüseyin Kayalýlar ve Serkan gibi oyuncularýný oyun alaný dýþýna alarak genç oyuncularý sahaya sürdü. 68. dakikada Aziz ceza alaný içerisinden topa sert vurdu. kaleci Mehmet yatarak topu bloke etti. 79. dakikada Kemal Uçaner'in sert þutunda top az farkla üsten dýþarý gitti. 84. dakikada Çaðan'ýn soldan ortasýnda Kemal Uçaner topa iyi yükseldi ve kafa þutunda top bir kez daha filelere gitti dakikada Tarýk - Tufan paslaþmasý sonrasýnda top Hüseyin Amcaoðlu'na pas olarak verildi. Bu oyuncunun yakýn mesafeden vuruþunda top Lapta fileleri ile kucaklaþtý dakikada Tarýk'ýn ortasýnda bu kez Aziz topa iyi yükseldi. Kafa þutunda top Gönyeli'nin son golü olarak Lapta filelerine gitti Toplu sonuçlar Flyoil 1.Ligi B.Baðcýl-Çetinkaya: Tatlýsu-Doðan T.B.: G.Gücü-Maðusa T.G.: Türk Ocaðý-K.Kaymaklý: Cihangir-Esentepe: Türkmenköy-Ozanköy: Gönyeli-Lapta: Lig A.Yeþilova-Mehmetçik: Düzkaya-Hamitköy: Mormenekþe-Binatlý: Görneç-Y.Boðaziçi: Baf Ü.Yurdu-Lefke: Yenicami-Yalova: G.Birliði-Deðirmenlik: Lig Play-Off Finali Serdarlý-Çanakkale: Yükselme 1.Ligi Doðu Grubu Pile-Beyarmudu: Turunçlu-Kumyalý: Ergazi-Paþaköy: Yeniceköy-Akýncýlar: Dilekkaya-Aydoðan: Yükselme 1.Ligi Batý Grubu Zümrütköy-Doðancý: Yayla-Ortaköy: Çamlýbel-Yýlmazköy: Pýnarbaþý-Dikmen Gücü: Daðyolu Çýnar-Alayköy: ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi?

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi? Erdoðan ve Davutoðlu'nu çok meþgul adamlar sanýrdýk biz... Yanýlmýþýz anlaþýlan... Turgay Avcý ile 1 saat oturup çene çaldýklarýna göre, demek yapacak baþka iþleri yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin Turgay Avcý Ankara'nýn talimatý ile Talat'ý desteklemeye karar verdiðini gizlemedi. Mehmet Çakýcý bunu bildiði için mi Ankara'ya boþuna gitmedi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL:

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Þubat 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3353 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PAKETÝNDE ZEHÝR OLSA, Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Þubat 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3353 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PAKETÝNDE ZEHÝR OLSA, Erdoðan Baybars 2 Mart'taki mitingte 'küfürlü' pankart olmamasý için herkes pusuya yattý. O halde biz de bu kez 'kurtarýcý'ya deðil de Hristofyas'a bir 'hastir' çekeriz... Buna hiç itirazýnýz olmaz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3014 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT THE KUMARCILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3014 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT THE KUMARCILAR Geçtiðimiz seçimleri dizayn eden ve CTP'yi yönetimden uzaklaþtýran Cemil Çiçek oldu... Þimdi bu seçimi de dizayn ettiðini söylüyorlar. Merak etmeyin, o çiçek bizim yaseminimize kök söktüremeyecek! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3045 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3045 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýskele ve Karpaz daki Karadeniz uþaklarýna kesmiþler seçim hezimetinin aðýr faturasýný... Bilmiyor muydun ya kardeþ, onlar mühür basmazlar, kol basarlar yalnýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Nisan

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR PAZARLIKÇIDIR Bahar geldi, davullar çaldý, 18 Nisan'a çok kalmadý. Propaganda dönemi baþladý... Ah Özker Hoca ah... Davul yine bizim boynumuzda, tokmak yine onlarda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý

Detaylı

MODACI, MODA OLUR MU? Baybars

MODACI, MODA OLUR MU? Baybars 'Derviþ Eroðlu Parký'ný açmak için Tarsus'a giden Eroðlu, Tarsus Kaymakamý Güldibi ile de görüþmüþ... Dibini bulduk demek... Kaymakam Güldibi, bizimki de kazandibi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Unutmayacaðýz ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KALEDEN KALEYE ÞAHÝN UÇURDUM l 2. sayfada Ýþgal altýnda

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Ödeyen enayi ödemeyene af

Ödeyen enayi ödemeyene af Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL:

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı