ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ..."

Transkript

1 Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KÖR TAKLÝDÝ YAPAN DÝLENCÝ MÝ? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar ONURUMUZLA DÝKLENMEK Turgut Afþaroðlu "DÜNYA'YA BÝR-KÝ!" Mehmet Levent KÝM KAZANACAK BELLÝ DEÐÝL AMA KÝMÝN KAYBEDECEÐÝ BELLÝ... PORTOKAL KASASI... I'm not Talat and Talat is not Zeki Colony'den halka Erdoðan Baybars Ali Osman Özlem Güneyli n Mehmet Ali Talat 2005'teki seçimlerde, seçim kampanyasý için parayý Colony Otel'de toplanan sermaye takýmýndan toplamýþtý... Þimdi ise bankalarda açtýðý hesaplarla halktan topluyor... Ancak Derviþ Eroðlu, Talat'ýn güçlü bir parayla seçime girdiðini ve bu paranýn nerden geldiðini gizlemek için bu yola baþvurduðunu ileri sürüyor... Eroðlu'nun Anadolu Ajansý'na yaptýðý bu açýklamalara Talat'tan henüz bir yanýt gelmedi... n Eroðlu'nun iddiasý toplumda "Talat kör dilenci taklidi mi yapýyor?" yorumlarýna neden oldu... Bu iddianýn polis tarafýndan soruþturulmasý da talep ediliyor... n Eroðlu'nun Turgay Avcý ile ilgili, destek için kendisinden 350 bin lira istediði þeklindeki iddiasý da toplumda þok etkisi yarattý... n Avcý dün Eroðlu'nun bu iddialarýna yanýt verdi, ancak 350 bin lira isteyip istemediðini açýklýða kavuþturmadý... n Avcý, ÖRP Parti Meclisi'nin kararýný açýklayacaðý son dakikaya kadar Eroðlu ile görüþme giriþimlerinin sürdüðünü belirtti... l 3. sayfada Omonia-APOEL karþýlaþmasýný izlemeye giden Kýbrýslý Türkler, faþist Rumlarýn saldýrýsýna uðradý... Faþistler saldýrdý, iyiler korudu n Güney Kýbrýs'taki dünkü derbi maçýný kaybeden APOEL'in öfkeli taraftarlarý, bunun acýsýný Kýbrýslý Türklerden çýkarmaya kalktý... Barýþ Mamalý ile Tekin Küfi yaklaþýk 200 kiþilik faþist bir Rum topluluðunun saldýrýsý ile karþý karþýya kaldý... n Arabalarýný kilitleyerek korunmaya çalýþan Mamalý ile Küfi'ye yine bazý Rumlar kol kanat gerdi... Saldýrganlar olay yerine gelen polise de saldýrdý... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta AB KOMÝSYONUNUN DAVETÝ (1) Selma Bolayýr l 6. sayfada BÝR PAZAR SABAHI ÝSTANBUL'DA... Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada SEÇÝM ÇAMURLARINA DÝKKAT... Zübeyir Aðaoðlu l 8. sayfada SAYGISIZLIÐA SAYGI SAYGIYA SAYGISIZLIKTIR Yalçýn Okut l 13. sayfada Ýki konu Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada - ÝRADEMÝ ÝSTÝYORUM! - NE AYIP ÞEY!!! Sezan Artun l 6. sayfada YARIÞ, ANKARA ÝLE KIBRISLITÜRKLERÝN ADAYI ARASINDA... Kubilay Özkýraç l 7. sayfada ÖZKER ÖZGÜR ÖNDERÝMÝZ KALACAK Kazým Denizci l 13. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Seçim... n 2. sayfada

2 kimse Özlem GÜNEYLÝ I'm not Talat and Talat is not Zeki DÜNYALI OLMAYA HAZIRIM diyorsaymýþýz/ gazetelerde verilen 5 ayrý bankada açýlan hesap numaralarýndan 1ine para yatýrarak Mehmet Ali Talat'ýn seçim kampanyasýna katký yapabilir/ ve Onu güçlendirebilirmiþiz. HOPPALAAA... 1 yaþýma daha girdim... E hani Altýn Çaðý'ný yaþýyordu KKTC/ Talat öyle buyurduydu birkaç gün önce. Yoksa KKTC Altýn Çaðý'ný manen yaþýyor DA madden BADDOZ vaziyette mi? KAH KAH KAH KAH ve fakat hiç güleceðim yok ne yazýk ki... Onu bunu bilmem ama Talat'ýn seçim kampanyasý için HALKtan para istemesi/ben de bu HALKýn içinde 1 adet bedbaht Kýbrýs Türkü isem/ben de bu HALKýn dahilinde 1 adet ÖZLEM isem ve de üstüne üstlük GÜNEYLÝ isem bence ÞIK olmadý. Olmamýþ YANÝ. Eðer þayet BAÐIMSIZ ayaklarýnda seçime girdiði için 5 senede 1 deðil 1001 köþe dönen CTPliler PAMUK ellerini ceplerine atýp Talat'a yardým elini uzatamýyorlarsa/ bunu anlarým. Tamam elleri çok kirlendi/ elleri artýk PAMUK deðil ama PAMUK elleri yoksa YEÞÝL elleri de mi yoktur ceplerine atýp Talat'ý bu zor durumda kurtarsýnlar. What's the problem YANÝ... Paralar DA tam suyunu çekecek zamaný buldu/ görüyor musunuz talihsizliði? Paranýn ne önemi var/ mühim olan kardeþlik deðil mi? Ne önemi var paranýn ha/ ne önemi var/ mühim olan DÜNYALI olmak deðil mi? Yoksa 5 senelik hükümetçilik deneyiminden yorgun düþmüþ BAÞAKLAR istemiyor mu DÜNYALI olmayý? BAÞAKLAR küstüler/incindiler mi yoksa/ Talat CTP amblemiyle DEÐÝL de seçime BAÐIMSIZ aday olarak girdiði için? Ah ah yerim ben onlarýn küsmelerini. Taktiktir canlarým/ taktiktir. TAK- TÝK-TAK-TÝK. Saat gibi. Siz olsun yemeyin bari þu BAÐIMSIZ ayaklarýný. Yemeyin de YEÞÝL elciklerinizi ceplerinize atýn ki bitsin bu iþkence. E HADÝ AMA... Baksanýza 1 sürü binanýn cephesi bomboþ duruyor/ Talat'ýn dev posterleri yaptýrýlacak/ astýrýlacak. DAÐLAR MEHMEDALÝ BAÐIRIYOR duymuyor musunuz? Tam bayraðýn yanýna 1 tane Iþýklý ve Talatlý tabela lazým en kýsa zamanda. Gerçi tabela iþlerinize bakan BAY HARMAN þimdilerde Derviþ beyi yaðlýyor ama siz bakmayýn DERVÝÞ gösterip TALAT vuracaktýr o yine de. Bu yüzden 1 an önce konuþun da UZUN KANKASI ile yaptýrýversin þu tabelayý. Benden hayýr gelmez çünkü. Benim bir gözümden girer diðer gözümden çýkar gazetedeki ilanlar. Ayýptýr söylemesi ben DÜNYALI olmaya bedenen ve ruhen hazýr deðilim daha. YASEMÝNCÝ ZEKÝ abimle de pazarlýðýmý yaptým zaten. Bak aðbi DEDÝM ona: Eðer beni DÜNYALI yapmak/ beni DÜNYAYA baðlamak GÝBÝ bir hevesin varsa peþin söyle hiç çýkmayalým bu yola. Yüzüme baktý ve dedi ki: -I'm not Talat and Talat is not Zeki... -OKEYDÝR aðbi dedim. Bana uyar... Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bu seçim olmayan seçimi yakýndan izlediðimi söyleyemem. Denilebilir ki, aha radyolar, aha televizyonlar. Herþey evinin içindedir otur dinle, seyret.. Bu izlemenin bir yoludur Ama gerçeðe yaklaþmak mümkün deðildir. Ayrýca böyle bir haber anlayýþýyla haber mi dinlenebilir? Haber dinleyim diye televizyonun karþýsýna oturursun. Ne biter, ne tükenir Böyle bir haber anlayýþý olamaz, olmamalýdýr. Haber dediðin on dakikayý geçmemeli. Daha önce da yazdým. Bir ara BBC yi dinlerdim. Her saat baþý haber verirdi. Tam 9 dakika, ne 8, ne on, ne bir saniye eksik ne bir saniye fazla Zaman bu kadar kýymetsiz mi bizim için? Bunu da Türkiye'den aldýk. Türkiye'nin ünlü yazarlarýndan Çetin Altan bu zaman meselesi için sýk sýk yazardý. Türkler nelere deðer vermez diye sýralardý. Aklýmda kalanlarý yazayým: 1-Tarihe deðer vermezler 2-Hukuka deðer vermezler 3- Zamana deðer vermezler 4-Ekonomiye deðer vermezler. Tabii bu konu üzerinde Türkiye'de yazý yazan baþka yazarlar da vardý, vardýr. Bir yazara göre Türkler, þuna da deðer vermezler: "Kendinize yapýlmasýný istemediðiniz bir þeyi, siz de baþkasýna yapmayýn". Türk'ün demokrasi, sadece dilindedir. Ne olduðunu bile bilmez. Ýnsan haklarý da öyle. Bunlarý sadece kendisine lazým olduðunda hatýrlar. Yýl, Son sýnýftaydýk. Ve son derste. Dersimiz, "cebir". Öðretmenimiz rahmetli Baha Bey. Sýnýf olarak dersi kaynatmak istedik. Baha bey sýnýfa gelinca "Son dersimizdir bize nasihat edin" dedik. "Yok, mok " dedi evvela, sonra biz ýsrar edince, "Peki bir nasihat ve derse devam SEÇÝM edeceyik" dedi. Þöyle dedi: "Baþkasýnýn size yapmasýný istemediðiniz birþeyi, siz de baþkasýna yapmayýn. Siz Sarayönü'nde yürürken birisi gelip sizin kafanýza bir baston vurur ve sizi rezil edersa herkesin önünde, sizin hoþunuza gider mi? Gitmez. Öyle ise siz de yapmayacaksýnýz". Ve derse devam ettik. Neyisa... Bu "seçim olmayan seçimi" radyo ve televizyonlardan izleyemezsiniz. Çünkü oyunlar perde gerisinde oynanýr. O dümenleri bulup çýkarmak lazým. Kime para akar ve nerden? Türkiye öne üç kiþi sürdü. Gönlü kimdedir? Tahsin Ertuðruloðlu'nu nasýl bir kelenpereye sardýlar. Kendine ne rol biçtiler. Bu memleket küçüktür. Kulislere 1990 seçimlerinde biz kendimiz arazide idik. TKP-CTP hala Türkiye'nin baskýsýndan sözeder. TKP-CTP'nin Türkiye'nin Türk Elçisi'nin kurduðu YDP ile birleþmesini Kýbrýslýlar kabul etmediler. Ve, kale diye bilinen yerler UBP'ye oy verdi. O oyunu Türkiyeliler deðil, Kýbrýslýlar bozduydu. sokulunca herþeyi bilirsiniz. Kýbrýslýnýn zaten aðzý söylemezsa þeyi söyler. En doðrusunu da arazidekiler bilir. Para torbalarýný taþýyanlar, paralarý daðýtanlar kimlerdir? Evet, en iyisini arazide olanlar bilir. Yýl 1976 Milletvekilliði seçimleri var. TKP'nin Sarayönü'nde mitingi vardý. Ýzlerken, iyi saatta olsun, bir kenarda kendi baþýna, Ýsmet Kotak'ý gördüm. Yanýna gittim. "Maðusada durum ne Ýsmet bey" dedim. Hiç tereddüt etmeden, düþünmeye gerek duymadan sorumu þöyle yanýtladý: "Muhalefetten Burhan Nalbantoðlu, Ýsmail Bozkurt ve Naci Talat kazanýr. Gerisini UBP alýr." "Ýsimlerden nasýl emin olursunuz?" dedim. "Ben onlara oy verdireceðim çünkü" dedi. Sonuç aynen öyle çýktý. Ýsmet Kotak'ýn dediði gibi seçimlerinde biz kendimiz arazide idik. TKP-CTP hala Türkiye'nin baskýsýndan sözeder. TKP-CTP'nin Türkiye'nin Türk Elçisi'nin kurduðu YDP ile birleþmesini Kýbrýslýlar kabul etmediler. Ve, kale diye bilinen yerler UBP'ye oy verdi. O oyunu Türkiyeliler deðil, Kýbrýslýlar bozduydu. Bir baþka gün bunu da anlatýrýz. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KÖR TAKLÝDÝ YAPAN DÝLENCÝ MÝ? Erguvanlar çiçek açmýþ yine... Menekþelenmiþ sular... Eski bir þarkýyý çalýyor radyolar... Hamiyet Yüceses söylüyor taþ plakta... Duydun mu ey Mevlana? Dünle gitmemiþ meðer ne varsa dünde kalan... Haklýsýn ama... Yeni þeyler söylemek lazým... Ama bu taþ plaðý kýrmaya kýyamam... Bana, dönülmez akþamýn ufkunda olduðumuzu söyleyecek biri varsa, o da Münür Nurettin Selçuk olmalý mutlaka... Bu kadar peþrev yeter mi ey okuyucu? Sadete mi geleyim? Sen de bilirsin... Tüy gibi uçar gider zaman... Ve çok sular akar köprülerin altýndan... Bizde köprülerin üstünden de akmýþ bu kez... Önüne katýp götürmüþ ne varsa... Köprüler de yýkýlmýþ... Herþey ayan beyan ortada... Saman altýndan su yürütmeye kalkanlar da ele vermiþ yakayý... Samanlar da suya gömülmüþ çünkü... Laðým sularý yayýlmýþ bir uçtan bir uca... Bok götürüyor memleketi... Tanrýlarýn gazabý mý ne... Sen de görüyor musun kardeþ üstümüze yaðan bu laneti? Erguvanlar çiçek açmýþ, ama kimin umurunda? Senden baþka bunu farkeden mi var ey þair? Bak, o pancurlarý kapalý odalarda hala acý bir sonbahar... Yapraklarýný döküyorlar... Ýnce hesap yapanlar... Matematiksel... Bir ince hesap Tahsin Bey'den... Bir ince hesap da Turgay Bey'den... Sizin aklýnýz ermez belki bunlara... Benim de ermez... Önce Tahsin Bey dayanmýþ kapýya... Bilmez ki derviþin fikri neyse zikri de o... -Baþbakan yap beni, demiþ... Derviþ Bey, -Yapmazsam ne olur, diye sormuþ... -O zaman ben de sana karþý aday olurum, demiþ Tahsin Bey... Aday olmuþ... Aziz Nesin'in damdaki meþhur delisiyle karýþtýrmayýn sakýn... O baþka... Tahsin Bey baþka... Deli damdan atlayýp intihar etmemek için "Beni cumhurbaþkaný yapýn" demiþti... Onu cumhurbaþkaný yapmýþlar... Yine inmemiþ damdan... Onun gibi bir cumhurbaþkanýnýn ne iþi varmýþ o delilerin arasýnda... Derviþ Bey de Tahsin bey'i baþbakan yapsa, kimbilir ne gelirdi baþýna... Siz ne derseniz deyin... Turgay Avcý'ý daha makul buldum ben... Daha kibar... Daha anlayýþlý... Makamda falan gözü yok... Baþbakanlýk sevdasýnda deðil... Bütün mesele mangýr... Çok deðil bin liracýk... Koskoca desteðe karþýlýk ne ki... Ama Derviþ Bey'in pintiliði üstünde... Zýrnýk mý koklatýr adama? Esirgemiþ... Vermemiþ... E, vermemiþse mabut, ne yapsýn biçare Mahmut? Mangýr yok... Destek de yok... Yeme de yanýnda yat... Deðil mi Mehmet Ali Talat? Talat'ýn hikayesi baþka... Mangýrý halktan topluyor... Beþ yýl önce Colony'de sermayeden toplamýþ... Þimdi ise halktan... Colony'den halka inmek de bir ilerleme sayýlýr... Ama Derviþ Bey, "mahsus yapýyor" diyor... Mahsuscuktan ilan vermiþ gazetelere... Çok parasý varmýþ aslýnda... Ama nerden aldýðýný gizliyormuþ... Anlamadým... Kör taklidi yapan bir dilenci mi yani Talat? Eðer gerçekten öyleyse, polisin el koymasý gerekmez mi bu meseleye?.. Polis, kör taklidi yapan dilencileri içeri týkmaz mý? O halde ne? Söyleyin savcýlýða... Yapýþsýn ensesine!

3 AFRÝKA dan mektup... BU ÝDDÝA HAVADA KALAMAZ Mehmet Ali Talat'ýn Derviþ Eroðlu'nun sarsýcý iddialarýna yanýt vermemesi anlaþýlýr gibi deðil... Üstelik Eroðlu bu iddialarýný sýradan bir gazeteciye açýklamadý... Ne dedi? Talat bankalarda hesap açtý ve halkktan para topluyor... Ancak parasýz olduðu için yapmýyor bunu... Parasýný gizlemek için yapýyor! Daha doðrusu paranýn nerden geldiðini gizlemeye çalýþýyor. Eroðlu'nun iddiasý iþte bu... Hiç yanýtsýz býrakýlacak bir iddia mý? Mehmet Ali Talat'ýn seçim bürosundan dün bir açýklama, bir yanýt bekledik bununla ilgili... Ancak böyle bir açýklama yapýlmadý. Bu durumda Eroðlu'nun iddiasý çürütülmemiþ bir iddia olarak ortada duruyor hala. Biz her iki adayý da seçim bütçelerini topluma açýklamaya davet ediyoruz... Yalnýz Talat deðil, Eroðlu da açýklamalý... Hangi bütçeyle girmiþler bu seçime... Bu paralar nerden? * Eroðlu'nun iddiasý ister yalan, ister doðru olsun, Talat'ýn halktan para toplamasý pek hoþ karþýlanmamýþ toplumda yine... Talat süper zengin sayýlmaz belki... Ama fukara sýnýfýnda da deðil herhalde... Girne'de mallarý var... Ayrýca cumhurbaþkanlýðý döneminde üç villa birden satýn almýþ Sadrazamköy'de... Seçim için paraya çok mu ihtiyacý var? * Eroðlu'nun Turgay Avcý ile ilgili yine Anadolu Ajansý'na yaptýðý açýklamalar da yabana atýlýr cinsten deðildi... Avcý destek için 350 bin lira istemiþ ondan... Eroðlu da vermeyince, ÖRP Talat'ý destekleme kararý almýþ... Avcý dün yanýt vermeye çalýþtý Eroðlu'nun bu iddiasýna... Ama veremedi... Bu iddiayý çürüten hiçbir þey yok Avcý'nýn dünkü açýklamalarýnda... * OMONÝA-APOEL DERBÝSÝ VE LÝNÇ Güney Kýbrýs'ýn en büyük derbisi vardý dün... Omonia-Apoel... Fanatik ve faþist taraftarlarý ile bilinen Apoel maçý 1-0 kaybedince ortalýk her zamanki gibi yine karýþtý... Faþist Apoel'ciler, maçý izlemeye giden Kýbrýslýtürklerden çýkarmaya kalktý bunun acýsýný... Ve hepimizin yakýndan tanýdýðý Barýþ Mamalý ile Tekin Küfi bu saldýrýlara uðrayan vatandaþlarýmýz, arabalarýna kapanarak kendilerini korumaya çalýþtý... Bir kýsým Rumlar da onlara kol kanat gerdi... Gözü dönmüþ saldýrganlar olay yerine gelen polisle de yaklaþýk yirmi dakika çatýþtý... Vatandaþlarýmýzýn aracý büyük hasar görürken, polis kimseyi tutuklamadý... Bir polis ise þikayetçi olan vatandaþlarýmýza, "Tutuklasak da zaten ne... Mahkemede hep serbest kalýrlar" dedi... Kýbrýs'ta barýþa zarar veren bu gibi olaylarýn önü hiç alýnamayacak mý acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Avcý Eroðlu'ndan istediði 350 bin TL'nin hesabýný veremedi Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun kendisinden destek için 350 bin lira talep ettiðini açýkladýðý ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý Eroðlu'nu yanýtladý, ancak bu iddiaya açýklýk getiremedi. Avcý, "Bütün bunlar ÖRP olarak bizim hakkýmýzda, Sayýn Eroðlu tarafýndan, kurulduðumuz günden beri çalýnan kýrýk bir plaðýn yeniden çalýnmaya baþlanmasýndan baþka bir þey deðildir. Bu davranýþlar eski beyinlerin siyasette yeni politikalar üretemez hale geldiklerinin en büyük göstergesidir" dedi. Eroðlu'nun, basýna açýklamasýnda, "ÖRP ile yaptýðý görüþmelerde, Cumhurbaþkanlýðý adaylýðýnýn desteklenmesi için ÖRP'nin kendisinden koalisyon ortaklýðý ile para talebinde bulunduðunu, ancak kendisin bütün talepleri reddettiðini ve bundan dolayý da ÖRP'nin Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mehmet Ali Talat'ý desteklediðini açýkladýðýný" belirten Avcý, UBP adayýnýn, partilerini ziyaret ederek, adaylýðýna resmen destek istediði günden baþlayarak, bazý temaslar olduðunu, ÖRP Parti Meclisi'nin toplanýp kararýný açýklayacaðý dakikaya kadar Sayýn Eroðlu'nun görüþme giriþimlerinin devam ettiðini kaydetti. Avcý, yazýlý açýklamasýnda, geniþ ve Baraka'dan AÖA öðrencilerine destek Baraka Kültür Merkezi'nin Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) öðrencilerinin baþlattýðý mücadeleyi desteklediðini açýkladý. Baraka Kültür Merkezi, Yakýn Doðu Üniversitesi'nin (YDÜ) "Okul Öncesi Eðitim Öðretmenliði Bölümü"nün tanýmasýný eleþtirerek, bu kararla Atatürk Öðretmen Akademisi'nin (AÖA) ipinin detaylý çalýþmalar sonucunda ÖRP'nin, Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mehmet Ali Talat'ýn desteklenmesine karar verdiði kaydedilerek þöyle devam etti: "Eðer bu kararýmýzý, Sayýn Eroðlu 'benden istediklerini verseydim ÖRP beni destekleyecekti, vermediðim için Sayýn Talat'ý desteklediler' diyerek küçültmeye, çirkinleþtirmeye, lekelemeye ve karalamaya çalýþýyor ise iþte bu olay Sayýn Eroðlu'nun tükenmiþ politikalarýnýn ve ÖRP olarak Sayýn Talat'ý destekleme kararýmýzda ne kadar haklý olduðumuzun bir göstergesidir. Siyasetin bu çirkin senaryocularýný, elimizin tersiyle ittiðimiz halkýmýz tarafýndan bilinmelidir." Avcý, her türlü kiþisel ve partisel tekliflere raðmen, Özgürlük ve Reform Partisi'nin, ülke ve halkýn geleceði, Anavatan Türkiye ile sarsýlmaz birlikteliði, KKTC'nin menfaati gereði, destek vereceði adayla kiþisel ve partisel çýkar birlikteliði içerisinde olmayý deðil, vizyon birlikteliði içerisinde olmayý amaçladýðýný ifade etti. Avcý, "Halkýmýzýn, bunu dikkatle göz önüne alacaðýna, böylesine çirkin, karalama, korku ve endiþe kokan, siyasi etik dýþý söz ve davranýþlara prim vermeyeceðine inancýmýz tamdýr" dedi. çekilmek istendiðini savundu. Açýklamada, yapýlanýn sadece AÖA'ya vurulmuþ bir darbe deðil, ayný zamanda toplumun geleceðine ve kamusal bir hak olan eðitime yönelik bir darbe olduðu savunularak "Amaç %100 özelleþtirme ve kamusal yarar için faaliyet gösteren kurumlarýn iþlevsiz kýlýnmasýdýr" ifadelerine yer verildi. AYÞE ORMANLI'NIN ÖLÜM SEBEBÝ "SUDA BOÐULMA" Bademliköy'de kaybolan ve yapýlan araþtýrmalar sonucunda, cesedi önceki gün deniz kenarýnda bulunan Ayþe Ormanlý'nýn ölüm sebebinin "suda boðulma" olduðu tespit edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde dün Ormanlý'nýn cesedi üzerinde yapýlan otopside, ölüm sebebi belirlendi. Olay hakkýndaki polis soruþturmasýnýn devam ettiði kaydedildi. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra ONURUMUZLA DÝKLENMEK Heyecanlanmaya gerek yok... Bu seçimler de geçecek. Ve Ankara kimi isterse, o seçilecek. Bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Hesap kitap meydanda binden fazla seçmenin sadece 60 bini Kýbrýslý... Gerisi Türkiye'den gelenler. Onlarýn aday çýkarmasý þimdilik yasak... O nedenle Ankara'dan gelecek iþarý bekliyorlar. Ankara kimi iþaret ederse, oylarýný ona kanalize edecekler. UBP'liler diyor ki: -Fark var! Neymiþ fark? Arkalarýndaki halk! Hangi halk? 60 bin Kýbrýslýtürk'ün oyu Cumhurbaþkanýný seçmeye yetmez. Türkiyelilerin oylarý ise denetim altýnda. Bindirilmiþ kýtalar gibi hazýr vaziyette beklemekte. Ankara kimi iþaret ederse, seçimi o kazanacak. Talat derse, Talat... Eroðlu derse, Eroðlu... Ertuðruloðlu derse, Ertuðruloðlu. Üçünde de Ankara'nýn mavi boncuðu var. Üçü de Ankara'nýn icazeti ile aday oldu. Ne ki bu boncuklardan ikisi sahte... Sadece biri gerçek. CTP'liler diyor ki: -Ankara bizi destekliyor, biz kazanacaðýz. Nereden belliymiþ, Ankara'nýn Talat'ý desteklediði? Abdullah Gül'ün, Eroðlu'nun oylarýný bölmek için, Tahsin Ertuðruloðlu'nun adaylýðýna yeþil ýþýk yakmasý... Baþka? Tayyip Erdoðan'ýn ÖRP'ye, Talat'ý destekleme talimatý vermesi... Baþka? Bir de maaþlarýn gününde ödenip, ödenmemesi meselesi varmýþ. Eðer maaþlar gününde ödenmezse, bu en büyük gösterge olacakmýþ. Aslýnda Ankara bu oyunu çok iyi oynuyor. Bir demeç Egemen Baðýþ veriyor. CTP'liler bayram yapýyor. Arkasýndan bir demeç de Ahmet Davutoðlu veriyor. Bu kez UBP'liler seviniyor. Tahsin Ertuðruloðlu ise sesiz ve derinden gitmeye çalýþýyor. Güya esas bombasýný son dönemece girilirken patlatacakmýþ. Yani anlayacaðýnýz maskara olduk. Üç icazetli adaydan hangisini seçeceðimizin kavgasýný veriyoruz. Sanki baðýmsýz, egemen ve tanýnmýþ bir devlet imiþiz gibi Cumhurbaþkaný seçmeye çalýþýyoruz. Baba Denktaþ da 90'nýna merdiven dayadýðý halde tafrasýný atmaya devam ediyor. -Ben, devletini, egemenliðini, baðýmsýzlýðýný savunanlarýn yanýndayým, diyor. Hangi devlet sayýn Denktaþ? Türkiye'nin 82. vilayeti olarak kabul edilen devlet mi? Egemenliðin kayýtsýz þartsýz Ankara'da olduðu devlet mi? Hani bu devletin halký? Hani parasý? Hani marþý? Hani egemenliði? Hani uluslararasý tanýnmýþlýðý? Senin devletini Türkiye bile tanýmýyor. Seni Ankara bile adam yerine koymuyor. Ne zaman aklýmýz baþýmýza gelecek biliyor musunuz? Hiçbir Kýbrýslýtürk aday Ankara'dan icazet alamadýðýnda... Ýcazetlilerin tümü de Türkiye kökenli olduðunda. Ve Kýbrýs'ýn Kuzey'inde küçük bir azýnlýk olarak, hiçbir makama, hiç kimseyi kendi oylarýmýzla seçtiremeyeceðimizi anladýðýmýzda. Ama o zaman da çok geç olacak. Þunu iyi bileceðiz. Soydaþlarýn bile seni adam yerine koymuyorsa... Komþularýn hiç koymaz. Senin baðýmsýzlýðýna, egemenliðine anan bile saygý göstermiyorsa... Komþun hiç göstermez. Anandan bile alamadýðýný, komþudan hiç alamazsýn. Yapmamýz gereken tek bir þey var. Onurumuzla diklenmek. Oynanan oyunun farkýnda olduðumuzu göstermek. Bu 3 icazetli adaydan hiçbirine oy vermemek. Kazanacaklarsa... Ankara'nýn icazeti ile kazanacaklarýný bilsinler. Ýþte baston, iþte þapka, iþte yasemin... Tepkiniz varsa þimdi gösterin.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kýbrýslý olmayý bile bize çok görenler Dünyalý yapacakmýþ komayýn da bizi Var mý bunun hikmeti söyleyin ey erenler Dikilitaþ'tan haykýrmadýkça sesimizi Kalay TÜRKÝYE ÞAMAR OÐLANI MI? Tayyip Erdoðan içerde ve dýþarda, köþeyazarýndan politikacýya, herkese cevap yetiþtiriyor. Erdoðan'ýn cevap yetiþtirmek konusundaki baþarýsýna ve marifetine diyecek yok. Bütün sorun da burada baþlýyor zaten. Çünkü Erdoðan'ýn telafisi mümkün olmayan bütün potlarý da cevap yetiþtirirken kýrýyor zaten. Almanya'da Türk lisesi kurulmasýna izin vermeyen Merkel'i de cevapsýz býrakmadý bu yüzden. Merkel'den bunu beklemediðini söyleyen Erdoðan "Türkiye'de Almanca eðitim yapan okullar var. Üniversite talebinde bulundular. Beykoz'da 120 dönüm fidanlýk yeri veriyoruz" dedikten sonra sordu: "Türkiye þamar oðlaný mý?" Aþkolsun Tayyip bey... ne münasebet... Kýbrýs Türkü dururken Türkiye Þamar Oðlaný olur mu hiç... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik PORTOKAL KASASI... Arif Hoca Cumartesi günkü köþe yazýsýnda, çözümcü ve çözümsüzlükçülüðün bir meslek olup olmadýðýný sordu Yýllardýr çözümcü lider, çözümsüzlükçü parti baþkaný söylemlerini duyarýz... Bunlar meslek deðil, ama bazýlarý bu topraklar üzerinde bunlarý meslek haline getirdi! Kaldý ki burada hakim olan bir Ankara vardýr Ankara'ya karþý direnmeyen, teslim olan birilerinin çözüm veya çözümsüzlükten bahsetmesi bizi aptal yerine koymasý demektir. Eroðlu ile Talat'ýn yaptýklarý budur iþte... Ankara çözüm isteyecek de çözümsüzlükçü bir seçilmiþ bunu reddedecek, ya da Ankara çözüm istemeyecek ama çözüm yanlýsý bir lider çözüm yapacak... Buna inanan var mý? Ýþgalin örtüsüdür bunlar ve de topluma yapýlan en büyük kötülüktür... Türkiye uluslararasý hukuk karþýsýnda iþgalciliðini kabul etti, ama iþgal altýnda yaþayanlar bunu inkar etmeye devam ediyorlar "Özgürüz, baðýmsýz yaþamaktayýz ve de irademiz vardýr. Kendi kendimizi yönetmekteyiz" diyorlar Buna gülünmez aslýnda, aðlanýr. Bunlara inananlara aðlanýr. Esareti, köleliði özgürlük sanan zavallýlar gözü ile bakýlýr sadece Ýþgal hukukunun geçerli olduðu yerde yapýlanlar o çerçevede deðerlendirilmelidir... Bu seçimlere neden Yasemin Hareketi olarak katýldýnýz, diye bir soru sorabilirsiniz. Onu da söyleyelim Bu topraklar üzerindeki hukukun bazý boþluklarýndan biz de yararlanmak arzusundayýz Hyde Park'ta bir taþýn veya bir nesnenin üzerine çýkýp aðýzlarýna geleni söylerler ya insanlar Ýþte bu seçimler de bizim için "Kýbrýs Parký"nda bir portokal kasasýnýn üzerine çýkýp, içinde bulunduðumuz durumu ve ondan kurtulmamýz gerektiðini toplumumuza anlatmaya çalýþma zeminidir Hamaset cephesi ininden çýktý. 13 milletvelkiline düþmüþ bir UBP'yi diriltme iþini baþaran CTP'nin ellerine kimse su dökemez bu ölüyü canlandýrma operasyonunda! Bitti denen Eroðlu'nu yüceltmekle kalmayýp Denktaþ'la barýþmalarýný da saðladýlar Umut kavgasýný, Eroðlu'na karþý mücadeleye indirgediði gün CTP bitmiþ, UBP'lileþme süreci baþlamýþtý.. Eroðlu'nun olmadýðý bir UBP ile koalisyona dahi ramak kalmýþtý Neyse günahlarý bol CTP, ininden çýkardýðý canavarý toplumun baþýna yeniden musallat etti 2004'te etrafýna topladýðý yalaka ve sermaye takýmý bugün Eroðlu'nun yanýnda yerlerini almakta gecikmediler Kaybeden Kýbrýs Türk halký oldu sadece Hem CTP'ye inandýðý için kaybetti, hem de CTP'ye kýzýp UBP'ye yamandýðý için Eroðlu'nun geliþi halký kurtaracak sanýlmasýn Çevresine topladýðý yalakalar, yaðcýlar ve balon sallamacýlara baktýðýnýzda güzel günler mi görüyorsunuz ufukta? Karanlýða dönüþtür Yokoluþu hýzlandýrmaktýr Ankara'nýn oyunlarýnýn bir baþka versiyonudur oynanan Hataylýlar bölündü... Hem Eroðlu cu, hem Talat çý n Reyhanlýlar Kültür Ve Dayanýþma Derneði Mehmet Ali Talat Seçim Bürosu'nun açýlýþýný yaptý... Cumhurbaþkaný Talat, "Lefkoþa Reyhanlýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði Mehmet Ali Talat Seçim Bürosu"nu açtý. Talat, "Geziyorlar, tozuyorlar ve diyorlar ki 'çözüm olduðu zaman hepsini toplayýp Türkiye'ye gönderecek Talat'. Yalandýr. Ben hiçbir þekilde sizleri pazarlýk konusu yapmadým" dedi. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat eþi Oya Talat ile birlikte, dün sabah, Lefkoþa Reyhanlýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði Mehmet Ali Talat Seçim Bürosu'nun açýlýþýný yaptý. Cumhurbaþkaný Talat açýlýþta bir konuþma yaptý. Talat konuþmasýnda, bütün halký, kökeni ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin hayatýný bu topraklara adamýþ, bu topraklarda yaþama kararlýlýðýnda olan herkesi çok daha güzel günlere götürme hedefinde olduklarýný söyledi. Özellikle Türkiye kökenli yurttaþlarýn yapýlan yalan propagandaya kapýlmamalarý çaðrýsý yapan Talat, aklýnda soru iþareti olanlarýn bunu danýþarak iyice soruþturarak doðruyu öðrenmelerini istedi. Talat Kýbrýslý Rum tarafýnýn önerdikleri kabul edilse bile yine Türkiyeli yurttaþlar için bir sorun olmayacaðýný çünkü Rum tarafýnýn kabul edeceðini iddia ettiði rakamlarýn þu anda KKTC'de yaþayan Türkiye kökenli yurttaþlarýn sayýsýnýn üstünde olduðunu vurguladý. Talat, "Onun için hiçbir þekilde ne Rumlarýn önerisinde ne de bizim önerimizde Türkiye kökenli yurttaþlar için hiçbir sorun yoktur," dedi. Sadece Kýbrýs kökenli yurttaþlarýn çeþitli biçimlerde AB'nden avantajlar elde edebilmelerinin insanlýk dýþý olduðunun altýný çizen Talat,"Ben bunu sürekli olarak Hristofyas'ýn gündemine getiriyorum ve diyorum ki 'insanlýk suçu iþliyorsunuz'. Burada doðanlara bile haksýzlýk ediyorsunuz. Bu insan haklarýna aykýrýdýr," dedi. Talat Rum tarafýnýn kendi iç siyasetlerinde yaþadýklarý zorluklardan dolayý olumlu adým atamadýklarýný kaydetti. Talat, Kýbrýs sorununun çözümünün herkes için önemli olduðunu belirterek þunlarý söyledi: "Ýþte çözüm bu sorunlarý da çözecek ve birleþik devletin vatandaþý olacak Türkiye kökenli yurttaþlarýmýz da. Kýbrýslý, Türkiye kökenli ayrýmý olmaksýzýn bütün yurttaþlarýmýz AB vatandaþý olacaklar. O bakýmdan çözüm belki Türkiye kökenli yurttaþlar için Kýbrýs kökenlilerden de fazla önemlidir. O nedenle karakteri gereði Türkiye kökenli yurttaþlarýmýz çözümü çok fazla desteklemeli, bütün güçleri ile desteklemelidir." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "DÜNYA'YA BÝR-KÝ!" Oldu mu ya Derviþ bey? Madem ki Talat'ýn güçlü bir parayla yola çýktýðýný söylüyorsun... Madem ki "bu paralarýn nereden geldiðini biliyorum" diyorsun... Ve daha da önemlisi, Talat'ýn bankalarda hesap açtýrarak halktan parasal yardým talebinin, bu paralarýn asýl kaynaðýný örtmeye yönelik bir kýlýf olduðunu iddia ediyorsun... O zaman bildiklerini açýklamak ve halkla paylaþmak da boynunun borcudur. Neden boynunun borcudur? Çünkü sen, bütün seçim propagandalarýnda, müzakereler dahil hiçbir þeyin halktan gizlenmeyeceðini, herþeyin halkýn gözü önünde cereyan edeceðini ve sarayýn kapýlarýnýn da vatandaþa sürekli olarak açýk tutulacaðýný söylüyorsun. Talat'a verildiðini söylediðin güçlü para desteðinin kaynaðý önemlidir ve vatandaþ bunu bilmek istiyor. Hatta yalnýz Talat deðil, siz de seçim harcamalarýnýzýn kaynaðýný açýklamakla yükümlüsünüz. Sadece "yeni dönemde hiçbir þey halktan gizli kalmayacak" demekle olmaz. Ýnandýrýcý olmak için þimdi elinizde bir fýrsat var. Bildiklerinizi halkla paylaþmak... Bunlarý açýklayýn ki bu seçim tiyatrosunun sahnesindeki kirlenme ve kokuþmayý halk belki daha iyi farkeder. Seçim propagandasýnýn þu andaki fotoðrafýna baktýðýmýzda, Talat'ýn "güçlü bir parayla" yola çýktýðý iddiasýnda büyük ölçüde doðruluk payý olduðu görülür. En büyük parayý Talat harcýyor. Hiçbir masraftan kaçýnmýyor. Her gün 5-6 gazetede sürekli olarak çýkan tam sayfa renkli ilânlarýndan tutun da, yüksek binalara asýlan devasa posterlere kadar... Hatta bu kez bir ilk yaþanmakta Kuzey Kýbrýs'ta... Talat'ýn binalara asýlan dev posterlerini özel güvenlik þirketleri koruyor. Akþamdan sabaha kadar bu posterlerin baþýnda nöbet tutuyor özel güvenlik elemanlarý! Varýn siz düþünün artýk ortada ne büyük paralarýn döndüðünü. Gene de Talat'a yetmiyor bu. Daha çok istiyor! Ve daha da güçlenmek! Bunun için beþ ayrý bankada hesap açtýrmýþ. "Dünyalý" olmak isteyenler bu hesaplara para yatýrýp kendisini güçlendirsinlermiþ! Günlerdir gazetelerde reklâmý çýkýyor bunun. Beþ banka ve beþ hesap numarasý! Talat'a göre "Dünyalý" olmanýn yolu, bu hesaplara kendisi adýna para yatýrmaktan geçiyor! Kahpe koltuk!.. Adama böyle dolmuþçuluk bile yaptýrýr icabýnda! "Dünya'ya bir-ki.. Dünya'ya bir-ki!." Yok eðer siz "Biz zaten dünyalýyýz ve dünyadayýz... Bizi Marslý yapabilir mi?" diyorsanýz, o zaman en az beþ yýl daha bekleyeceksiniz! Eðer TDP'nin patronu Mehmet Çakýcý'yla imzaladýðý protokol gereði, sizi bu beþ yýl içinde "dünyalý" yapmazsa, o zaman Marslý yapma konusu gündeme gelebilir! Merak etmeyin... Talat'ýn hesap numaralarýna yapacaðýnýz yatýrým boþa gitmez! Dünyalý olamazsanýz da kaybedeceðiniz birþey yok. Marslý olursunuz! Ama bana sorarsanýz... Dünyalý ya da Marslý olmak deðildir mesele... Mesele... Kendiniz olabilmektir... Bunun yolu da Çankaya'dan deðil... Dikilitaþ'tan geçer...

5 29 Mart 2010 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Talat'ýn bizden maddi yardým istemesi biraz ayýp kaçtý Saray'da beraber oturmaycayýk ya... * Tahsin Ertuðruloðlu'na büyük bir komplo hazýrlanýyormuþ. - Ýnanmayýn, boþ laf Ateþ olsa yakacaðý yer belli oldu.. Nesi var da nesine komplo hazýrlayacaklar. * Öðrenciler Eðitim Bakaný Dürüst'ün imzasýný geri almasýný istemiþ. - Oldu olacak koltuðu býrakmasýný da isteseydiniz be çocuklar. * Mahkemelerimiz birçok suçluya hapislik cezasý vermiþ. - Böyle raðbet gördüðüne göre, hapishanenin durumu düzeldi galiba! * Aydýnlýk bir gelecek için, bütün dünyada 1 saat ýþýklarý kapatma eylemi yapýlmýþ. - Eyleme biz de katýldýk Ama ýþýklarý deðil, pancurlarý kapadýk, ayný kapýya çýktý. * Cumhurbaþkaný MA Talat "KKTC altýn çaðýný yaþýyor" demiþ. - Ne yazýk son günleri yaklaþtý ama! Seçim Bir deðnek olsa... Bir ucu Talat Bir ucu Eroðlu olsa Hangi tarafýndan tutardýnýz? Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI KÝM KAZANACAK BELLÝ DEÐÝL AMA KÝMÝN KAYBEDECEÐÝ BELLÝ... Eroðlu ipi göðüsler Ankara Talat'a yürü ya kulum dedi. Ýkinci tura kalmadan Eroðlu kazanýr. Sonuç ikinci tura kalýrsa, kesinlikle Talat kazanýr. Talat öne geçti. Eroðlu hala 2 atbaþý önde. Ve daha neler neler. Her kafadan bir ses çýkýyor. Sonuç olarak da bütün kafalar karýþýk. Benimki de. Çünkü benim diðer yorumcular gibi ne sihirli kürem var, ne kargam. Kimsenin nabzýný da tutamýyorum Bu nedenle tahmin yapmam, zor. Size kimin kazanacaðýný söyleyemem Ama kimin kaybedeceðini söyleyebilirim. Söyleyim mi? - Her zaman kim kaybediyorsa, her zaman "ah da elim kýrýlsaydý" diyenler kaybedecek yine! ÇÝFT DERNEK KURMANIN HÝKMETÝ Hemen hemen her konuda 2 ayrý dernek kurma alýþkanlýðýmýz var. Mesela, bir adet "Türk Göçmenler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði"miz bir adet de "KKTC Göçmenler Derneði"miz var. Birinci dernek Talat'ý, ikinci dernek Eroðlu'nu destekliyor. Þimdi anladýnýz mý ayrý ayrý dernekler ve ayrý ayrý baþkanlar seçilmesinin hikmetini?! TALAT NÝYE GÜLÜYOR? 1. Vatandaþýn haline.. 2. Aslýnda gülmüyor Endiþe ve merak içini kemirirken "her þey yolunda" mesajý vermeye çalýþýyor. 3. Güven ve sempati toplamak istiyor. 4. Ankara'yý yine kandýrdým diye düþünüyor. 5. Uzun süredir piyasada bulunan "Çözüm" marka diþ macunu reklamý yapýyor. 6. Ýþler týkýrýnda. 7. "Gülerken daha sempatik oluyorsun" diye akýl verdiler, o da öylece dondurdu kendini. 8. Niye gülmesin ki? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Vara yoða eylem yapar olduk. Yoksa biz eylemkomik miyiz? Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BÝR PAZAR SABAHI ÝSTANBUL'DA... (Ýstanbul)- Ýstanbul'da gün güneþli baþladý bugün (dün). Meteoroloji akþama saðanak yaðýþ var Galatasaray - Fenerbahçe maçý yaðýþ altýnda olacak uyarýsý yapýyordu. Evden çýktýðýmda sabahýn 'uydu. Bir telaþ vardý bende, bir an evvel gitmek için. Fotoðraf grubunun hocasý, sabah saatlerinde tarihi mekanlardan (.) camisini ve camiden etraftaki manzarayý çekmemizi düþünmüþtü bu Pazar. Aðaçlar sözleþmiþ gibi, Mart ayýnda birlikte uyanmaya baþladýlar. Sarý, beyaz ve deðiþik renklerden açýyordu bahar çiçekleri, kediler damlarda hala mýrýl mýrýl birbirlerine kur yapýyorlardý. "Acele et, ortam güzel, kaçýrma" diye aradý gruptan bir arkadaþ. Ben o anda oradaydým oysa. Fotoðraf makineleri elde parmaklar deklanþörde dolaþýrken, benim iki katým bir gölge belirdi tam önümde "Ne yapýyorsunuz?" "Fotoðraf çekiyoruz." "Ýzin aldýnýz mý?" "Ne izni?" "Çekemezsiniz." "Sen kimsin?" "Görevli." "Kimlik kartýný göreyim." "Ulan ben size..." Allah'tan ki sabahlarý koþuyorum. Meðer o camide ( ) cemaati ibadetlerini yapýyorlarmýþ Önde hafif skolyozu olan ve sekerek yürüyen sarýklý cübbeli biri, arkada yüzden fazla ayný kýyafet ve sakallý cemaati, üstümüze doðru geliyorlardý, o anda. Cemaatin etrafýnda, bizim mitinglerimizde araya sýzma olmasýn diye beklediðimiz gibi "beklemeciler" vardý. Bunlardan bir tanesi de ya yedi ya sekiz yaþlarýnda yine sarýklý cübbeli bir çocuk, eliyle "çekmeyin" der gibi bakýyordu bize. "Zaten çekmiyorduk" dedim "Uzaklaþýn buradan o zaman " dedi bir baþkasý. Yanýmdaki arkadaþlara baktým ve sordum onlara, "Burasý neresi?" Sanki baþka bir memleket. Üzüldüm. Allah'ýn camisinde, ki Müslümanlara göre orasý herkesin rahatça girebilecekleri evleri olmalýydý... Cemaattekiler bizlere uzaydan gelmiþ muamelesi yaptýlar. Ufak ufak kaçtýk çünkü ne fotoðraf çekebiliyorduk orada, ne de durup ibadete gelenlere bakabiliyorduk. Yasaktý herþey... Denktaþ, gazetelere göre, yine yapmýþ yapacaðýný. Tahsin Ertuðruloðlu'na "Ýyi ki aday oldun da oy vermeye deðer birisi aday oldu" sonra da "oyum senindir ha" dedi. Daha sonra da oðluna, daha önce cumhurbaþkanlýðý makamýna uygun görmediði Eroðlu'nu desteklediðini söyletti. Bir lider, duruþuyla lider olmalý. Sözleriyle ve kararlýlýðýyla TMT zamanýnda "dava" adýna camiler bombalandý Rumlar yaptý denilerek. Kiþiler vatan haini ilan edildi TMT'ci ve taksimci olmadýklarý için. Bunlarý hep yaþadýk ve gördük. Baþýmýzda hep Denktaþ vardý.. Ýhsan Ali, ki Türklerin baþý aðrýsa koþardý, TMT'nin emriyle Türk bölgesine giremedi yýllarca. Onun yüzünden kardeþleri de giremediler. Süreyya Ali kardeþiydi ve benim eniþtem Halam, Mutallo'da çocuklarý ile tek yaþadý 1974 yýlýna kadar. Bir kaçak gibi, bir vatan haini gibi gizlice görüþebildiler Baf'ýn Rum tarafýndaki kahvehane köþelerinde. Sýrf TMT onlarýn aramýza girmelerini istemediði için. Örgütün yöneticilerindendi Denkta da. O cemaatin baþýndaki adam gibi olmak istedi Herkes ona sorgusuz sualsiz itaat etmeliydi.. Denizde yaþayan balýklar var, bir de karada bizler. "Boþ ver" dedi arkadaþým, "ne söylesen seni dinlemezler de, anlamazlar da, onlar sadece verilen emirleri yerine getirirler." Öyle yaptýk ve kaçtýk

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun Türkiye, Kýbrýslýtürkler üzerinde yýllardan beri göreve atadýðý kiþiler vasýtasý ile, iradelerini kullandýrmama politikasýný hala sürdürüyor. Bunu yaparken karþýsýnda az da olsa bir muhalefet her zaman oldu. Bu muhalif kesimin, bazýsýna makam verildi, bazýsý korkutulup bezdirildi, bazýsý da "faili mechuller"e kurban gitti. Kýbrýslýtürkler'in en büyük sorunu, iradelerini kendi çýkarlarýnda kullanma noktasýnda idi. Bu noktada Türkiye hiç taviz vermedi. Böyle bir hakkýn Kýbrýslýlar tarafýndan kullanýlmasý düþüncesinin "hainlikle" eþ anlamda kullanýlmasýný saðladý. Toplum olarak "irademizi istiyoruz", Türkiye'ye düþman olmakla eþ tutuldu. Türkiye'nin hakkýmýzda bizden daha iyi karar vereceði topluma kabul ettirildi. * * * Kýbrýs'a hakim olan güçler, her dönemde, Kýbrýslýtürkler'in irade sahibi olamasýna olanak tanýmadý. Doðrudan Selma Bolayýr Þubat tarihleri arasýnda deðiþik STÖ den bir grup Türkçe ve Rumca konuþan Kýbrýslý kadýn, AB Komisyonu'nun davetlisi olarak Brüksel'de idi. Bilgilendirme amaçlý bu davette, konularýnda uzman kiþiler, AB nin kuruluþ felsefesi, nasýl çalýþtýðý ve cinsiyet eþitliðinin yaygýnlaþtýrýlmasý için neler yapýldýðýný anlattýlar.. "Tebdil-i mekanda keramet varmýþ derler..." Derler de, bir yerlere gittiðinizde kendinizle beraber taþýrsanýz tüm önyargýlar ve alýþkanlýklarýnýzý... Ve de deðiþimlerle farklýlýklarýn nedenlerini sorgulamaz, sizi deðiþtirip yenilemesine fýrsat vermezseniz... Bir anlamda bedenen oradaysanýz ve tutsaksa beyniniz... Doðru bildiklerinizde ýsrarlý ve inadým inat, deyerek onlarý kanýtlama çabasý içindeyseniz... O zaman tüm dünyayý dolaþsanýz da ne fayda? Yüreðimiz ve beynimize gem vurmadan bakabilir miyiz dünyaya? Deðil mi ki bu dünya ölümlü! Biz ölümlüler de doðar, yaþar ve ölürüz.. Ezberlenmiþ çok basit bir tekerleme gibi görünse bile.. Ýki kere iki dört eder kadar gerçek bir olgudur bu. Hayýr, ben gitmem, kalacaðým veya daha uzun yaþayacaðým deyip de baþaran var mý? Kim bilir? Belki de çok uzaklardan izlediðimiz o yýldýzlarda da hayat vardýr. Ama adýmýz gibi, var olduðunu bildiðimiz bu dünyaya, kim kendi istediði için geldiðini söyleyebilir? Birileri istedi diye adý Ahmet oldu, veya Mehmet veya Süreyya.. Birileri olanak saðladý veya istedi diye okudu veya tersi oldu.. Doðuþtan kimse ne Müslüman'dý, ne Hýristiyan, ne de Yahudi.. Sen Hýristiyan'sýn, ârî ýrktan bir Alman... Türk oðlu Türksün dediler... Ondan sonra rahat yüzü görmedi insan... Ama farklýlýklarý, ayrýlýðý amaçlayarak kullananlarýn saltanatý ilelebet payidar kaldý.. Böyle giderse de kalacak... Ýnsan, etiketlerden kurtulmadýkça... - ÝRADEMÝ ÝSTÝYORUM! - NE AYIP ÞEY!!! Ýngiliz dönemi zaten müstemleke dönemi. Ýngiliz valinin iki dudaðý, toplum iradesinin üstünde idi. Cumhuriyet dönemi de o kadar kýsa oldu ki, Kýbrýslýtürk iradesi daha çimlenmeden kurutuldu. 1974'e kadar askeri yönetim, toplum iradesinin üstünde oldu. Ve 74 sonrasý!.. Adým adým parlamenter sitem gelmiþ... Parlamenter sistem gelmiþ, ama uygulamasý yok... Kiþiler, parlamento üstünde... Ýrade yine Kýbrýslýtürk'ün deðil. Buna raðmen, statükoya karþý yýldýr biriken muhalefet potansiyeli gün geçtikçe arttý, güçlendi. Dünyadaki geliþmeler ve büyük devletlerin Kýbrýs'taki çýkarlarýnýn deðiþim sürecine göre, daha rahat hareket etme olanaðýna kavuþtu. Bu serbest davranýþ ve dýþ dünyada muhatap kabul edilme geliþmesi, Türkiye'nin Kýbrýs'ta istediði, kendisine baðýmlý tek sesliliði bozuyordu. Türkiye bu aykýrýlýðý, muhalif sesin en güçlüsü üzerine giderek çözdü. Makamlar ihsan ederek,talat ve CTP'yi teslim aldý. * * * AB KOMÝSYONUNUN DAVETÝ (1) Arýnmadýkça öðretilmiþ korkular ve egolardan... Ve de sorgulamadan yaþarsa eðer... Nasýl baþkasý istedi diye doðduysa... Baþkalarý istediði için ve baþkalarýnýn istediði þekilde yaþayacak... Ölecek ve öldürecek.. Halbuki Tanrý, yarattýðý diðer canlýlardan farký olsun istedi... Onun için "Düþünen ve konuþan canlýyý" insaný yarattý... Akýl verdi sorgulasýn diye... Efesli Heraklitos "Her þey durmadan deðiþir, ayný suda iki kez yýkanýlmaz" demiþ... Tam da bu noktadan hareketle... Birinci ve Ýkinci Dünya Savaþý'nda "kanlý býçaklý" olanlar.. Almanlar, Fransýzlar, Ýngilizler, Ýtalyanlar.. Kaçýnýlmaz deðiþikliði kabullenip.. Tarihten gelen düþmanlýklarý bir yana koymuþlar.. Ortak çýkarlarda buluþmuþlar... Soðuk savaþýn etkisi ile Rusya'ya karþý daha güçlü olmak için de.. Sorumluluklarý paylaþarak AB çatýsý altýnda birleþmiþler.. Bir devlet deðil ama bir organizasyon oluþturmuþlar. Parlamentosunun, devletleri deðil,yurttaþlarý ve savunduklarý ideolojileri temsil ettiði bir organizasyon. Onun için siz gider de ben KKTC yi temsil etmek isterim derseniz kimse sizi anlamaz. Kimse size, AB nin çok mükemmel bir yapý olduðunu söylemiyor. Yalnýzca tüm çalýþmalar bu amaca yönelik ve üstekik tarihin düþman belledikleri... AB nin teker teker bireylerinin refah ve mutluluðu için artýk beraber çalýþýyorlar... Bu bile az bir þey mi? Ya Kýbrýslýlar ne yapýyorlar? Kimliklerinden, kültürlerinden ve onurlarýndan neler verdiklerinden... Dünya gerçeklerinden, uluslararasý yasalarýn ve de anlaþmalarýn ne dediðinden habersiz Kendi çöplüklerinde, yalnýz çevrenin deðil ahlaki düzeysizliðin çöplüðünde... Gözünü hýrs bürümüþ bahisçilerin kýþkýrtmalarýna kanarak... Güreþ horozlarý misali, ölümüne horozlanýyorlar... Sözlüklerinde ne paylaþma var ne de beraberce kazanma... "Ama az tamah çok ziyan getirir." Biline! Cumhurbaþkanlýðý ve hükümeti bir dönem eline geçirentalat ve CTP, saf deðiþtirmede o kadar baþarýlý oldu ki... Saðýn en baðnaz kesimi ile yerleþikler bile Talat-CTP mi, Eroðlu- UBP mi diye ikileme düþebildi. Adeta saðcý oldu, saðý parçaladý... Solcu bir geçmiþi olan Talat, saðýn en uç noktasýnda olan MAP'tan oy dilendi... UBP ve sað düþüncenin yýllarca safýndaki Borman'larla omuz omuza kampanyalar baþlattý... Tartýþma konusu yapmadýðýný sýk sýk dile getirdiði yerleþiklerin, Göçmenler Derneði'nden tam destek aldý... Entrikalar ile oluþturulan ve katýksýz bir taksimci-ayrýlýkçý zihniyet taþýyan ÖRP'li Avcý'nýn desteðine mazhar olabildi. Türkiye'nin sözcülüðünü kýrk yýllýk Denktaþ'tan daha baþarýlý bir þekilde yaptý. Denktaþ, ayrýlýkçý ve çözümsüzlük politikasýný alenen sürdürmüþtü... Talat da "çözüm istiyorum" dedi ama, Denktaþ politikasýný sürdürdü. Þu farkla ki, Denktaþ görüþüne uymayan konularda Ankara'ya karþý koydu... Talat ise inanmadýðý geliþmeleri bile sineye çekti... Kendi kendini 'çözümcü lider" ilan etti. Hatta bizim çözümcü (!) o kadar çözümcü ki çözüm yollarýný açmak için (!) Ankara'nýn iradesi ile hazýrlanan son önerileri, Kýbrýslýtürkler'in iradesi olarak Hristofyas'a transfer etti. Bunlarý kabul edip týkanýklýðýn açýlmasýný kabul etmeyen (!) Hristofyas'ý, çözüm istemeyen taraf ilan ederek dünyaya þikayet etti. Bu arada Kýbrýslýtürk iradesini savunan tek tük kaleleri de fethederek sola darbe üstüne darbe vurdu. Türkiye tarafýndan kendisine yüklenen misyonu bir tamam yapmaya devam ediyor. "Ýradeci"lerden BKP'li Ýzzet Ýzcan ile KKTC'ci Turgay Avcý'yý ayný sepete soktu. Sepete girerken Ýzcan'ýn savunmasý hazýr: "Çözüm karþýtý Eroðlu'na karþý, çözüm taraftarý Talat" * * * Kýbrýslýtürk görüþünün bir diðer savunucusu TDP... Akýncý'nýn ve TKP'nin mirasýna konan TDP... TKP, solun hastalýðý bölünme sonucu, daðýlma noktasýna geldi ve son bir hamle ile TDP olarak, Çakýcý ile yola devam etmeye gayret ediyor. Çakýcý ne kadar baþarýlý olacak? Yeni bir imaj ve ruhla yola çýkan Çakýcý'nýn hem avantajý hem de dezavantajý vardý. Dezavantajý, Akýncý'nýn mirasý, devraldýðý çýtanýn yüksekliði... Avantaj da solun eski büyük partisinin iktidar uðruna Ankara'ya teslimiyeti ile, TDP'nin, Kýbrýslýlar'ýn umut olarak görebileceði bir seçenek olabilme olasýlýðýnýn yüksekliði. Çakýcý, Kýbrýslýtürklerin iradesine sahip çýkma kavgasýnda, bayraðý indiren CTP adayý Talat'ý destekleyerek o da statüko partileri kervanýna katýldý. Çýtayý yükseltmek yerine, aþaðýlara çekti. Çakýcý'nýn "Toplumsal çýkarlarý düþünerek aday çýkarmadýk" sözlerine insanýn gülmesini gizleyebilmesi için, iki eli ile aðzýný kapatmasý yetmez. Çakýcý devraldýðý mirasý daha da zenginleþtirmek için... Kýbrýslý'ya sýrtýna dönen bir kiþi veya partiye destek vererek deðil... Kýbrýslý'nýn iradesini kazanmasý yönündeki Zeki Beþiktepeli'ye vermeli idi. Kýbrýslýtürkler'in iradesini gasbedenler ile birlikte hareket ederek, Kýbrýslýnýn iradesini elde etmek mümkün mü? GÜNLÜK KÖPRÜLERÝN ALTINDAN AKAN SULAR Ýstanbul Boðaz Köprüsü'nde yapýlmasý planlanan ve aylardýr güzergahýnýn neresi olacaðý tartýþýlan üçüncü köprünün yapým kararý yüzlerce kiþi tarafýndan protesto edildi. Eylemdeki en dikkat çekici pankartlardan birinde Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn Ýstanbul Belediye Baþkaný olduðu 1995 yýlýnda söylediði "Üçüncü Köprü Cinayettir" sözü yazýlmýþtý kocaman puntolarla nere, 2010 nere... Bütün köprülerin altýndan sular akar da, Ýstanbul Boðazýnda bulunan köprülerin altýndan akmaz mý... Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Belediye Baþkaný iken söylediðini, Baþbakan olunca söyler mi? Belediye Baþkaný iken söyler, Baþbakan olunca inkar eder. 1995'te cinayet olan þey köprülerin altýndan akan sular nedeniyle bugün "geliþme" olabilir, deðil mi? Türkiye'de devlet yönetenler Süleyman Demirel'in sözünü Besmele edinmiþ bir kere: Dün dündür, bugün bugündür... Bizim de "Yavru" olarak yaþamaktan öðrendiðimiz bir þey varmýþ demek ki... HATAYLILAR Bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan TC'li oylar da bölünmüþ... Hataylýlarýn bir kýsmý Talat'tan, bir kýsmý da Eroðlu'ndan yana... Hatay'ý kurtaramadýlar, ama Kýbrýs'ý kurtarýrlar inþallah! AFERÝN Talat Hataylýlara güvence vermiþ. "Kýbrýslý, Türkiye kökenli ayýrýmý olmaksýzýn bütün yurttaþlarýmýz AB vatandaþý olacaklar" demiþ... Aferin Mehmet Ali... Sana da bravo Derviþ... SON GECE Tam yirmi gün var seçimlere... Ama siz emekli politikacýlara sorun... En iyi onlar bilir çünkü... Ne olursa son gece olur! GIBRIZ SORUNU Derviþ Eroðlu kendisi için "Kýbrýs sorununu bilmez" diyenlere gülüp geçiyormuþ... Kýbrýs sorununu bilmez tabii, Gýbrýz sorununu bilir! GÖNYELÝ Fener Cimbom'u, Omonya da APOEL'i yenmiþ. Ama siz Gönyeli'ye bakýn!.. Týrnak... "Sen millete tasarruf çaðrýsý yapacaksýn, sonra yaygýn daðýtým aðý bile olmayan bir dergiye, sizi yazdý diye para yaðdýracaksýn, sonra da hiç sýkýlmadan onun verdiði uyduruk ödülü kapmak için Türkiye yollarýna düþecek, magazin yýldýzlarýyla objektiflere gülücük daðýtacaksýn." Ali BATURAY (Kýbrýs) "Geçenlerde bir sendika toplantýsýnda arkamda oturan bir Kýbrýslýtürk ve Kýbrýslýrum kadýn arasýnda geçen diyaloðu gülümseyerek dinledim. Rum kadýn þöyle dedi: 'Yassu kuklamu, burda mýydýn? Kocaný gördüm ama seni görmedim.' Kýbrýslýtürk kadýn cevap verdi: 'Tabii kocamý göreceksin. Seni orospucuk. Aklýn hep erkeklerde zaten.' Sonra gülüþtüler ve diyaloglarýný Kýbrýslýtürk kadýnýn kocasýna aktardýlar." Neþe YAÞIN (Yenidüzen) "Baþpiskopos öyle bir þey söylemiþ olamaz. Derse, kendi kendini inkar etmiþ olur. Federasyonla ilgili bir soru sorulmuþ olabilir o da bildiðini okuyan bir papaz olduðu için 'çözüm kalýcý ve yaþayabilir olmalýdýr' gibi birþeyler söylemiþtir. Baþpiskopos federasyona inanmýyor. Hatta federasyon çözümüne karþýdýr. Bunu birçok kez, çeþitli vesilelerle açýklamýþtýr. Kýbrýs Türklerinin hatýrý için görüþlerini deðiþtireceðini hiç sanmýyorum." Bekir AZGIN (Havadis) Günün Kahramaný TURGAY AVCI Anadolu Ajansý'na yaptýðý açýklamalarda Derviþ Eroðlu toplumda þok etkisi yaratan þeyler söyledi. Bunlardan biri de Turgay Avcý ile ilgiliydi. Seçimlerde kendisine destek vermek için Avcý 350 bin lira istemiþ... Bunu yaparken de borçlarý olduðunu söylemiþ... Turgay Avcý, Derviþ Eroðlu'nun bu açýklamalarýna yanýt vermeye kalktý dün, ancak 350 bin liranýn hesabýný veremedi. Avcý'nýn açýklamalarýndan, Eroðlu'nun bu iddiasýný yalanladýðý anlaþýlmýyor. Avcý iddiaya açýklýk getireceðine Eroðlu'na saldýrmayý tercih ediyor. "Siyasetin bu çirkin senaryocularýný elimizin tersiyle ittiðimiz halkýmýz tarafýndan bilinmelidir" diyor Avcý... Hiç merak etmesin de bu halk kimin ne olduðunu çok iyi biliyor.

7 29 Mart 2010 Pazartesi Nurhak Kubilay Özkýraç YARIÞ, ANKARA ÝLE KIBRISLITÜRKLERÝN ADAYI ARASINDA... Kuzey Kýbrýs'ta seçimlere 20 gün kaldý. Adaylar köy köy dolaþýyorlar... Seçmenle buluþup tokalaþýyorlar, kýrk yýllýk dostmuþlar gibi gülücükler daðýtýyorlar... En çok da küçük çocuklarý kucaklarýna alýp seviyorlar ki seçmenin ruhunu okþasýnlar... Çocuklar geleceðimizdir, bunlar da geleceðimize sahip çýkacak liderlerdir! Önde Eroðlu ve Talat koþuyor... Diðerlerinin pek esamaleri okunmuyor gibi... Çünkü farklý söylemleri yok... Bunlarý bir yana koyduðumuzda Yasemin Hareketi'nin adayý Zeki Beþiktepeli'nin farký bariz þekilde ortaya çýkar. Zeki Hoca'nýn hedefi belli... Çünkü o Kýbrýslýtürklerin adayý olarak ortaya çýktý... Ankara'nýn adaylarýna karþý yarýþýyor... Derviþ Eroðlu 1976 yýlýndan beri politikanýn içinde olan birisi. 18 yýl Baþbakanlýk yaptý. Defalarca Denktaþ'ýn altýný oymasýna raðmen UBP tabaný tarafýndan diskalifiye edilmesine izin verilmedi. UBP'nin sahip çýktýðý birisi yani... Denktaþ'a rakip çýktýðý seçimde "Arkamda 41 tane MÝT ajaný var" diyerek seçimden çekildi. 18 Nisan'da yapýlacak seçim için "etleri bir kazanda kaynamaz" denen Denktaþ'ýn da desteðini almýþ durumda... Geçtiðimiz akþamlardan birinde Denktaþ'ý bir TV kanalýnda izledim. Formundan pek kaybetmemiþ görünüyor. Her soruya ustaca cevaplar veriyor... Sorulan sorularý her zamanki gibi alýp baþka yönlere götürebiliyor... Bu kývraklýðýný kaybetmemiþ! Denktaþ kýsa süre önce Talat'ý desteklediðini ve Talat'tan memnun kaldýðýný da beyan etmiþti. Bir anda bu dönüþün nedeni ne olabilir ki? Talat'ýn da Ankara sevdasý Eroðlu kadar iyi... "Otur derse oturur kalk derse kalkarým" demiyor mu? Türkiye'nin Kýbrýs üzerinden elde ettiði çýkarlarýný da aslanlar gibi savunmuyor mu? Hem de Kýbrýslýtürklerin yok olmasý pahasýna yapmýyor mu bunu? Karadenizliler, Hataylýlar, Antepliler ve Türk Göçmenler Derneði ile sýký fýký iliþkiler içinde deðil mi? Onlar sarayý ziyaret ediyor, o da eþiyle dostuyla onlarýn özel günlerine katýlýyor, hatta oyunlarýna dahi iþtirak ediyor. Talat "Eroðlu Kýbrýs sorununu bilmez" diyor... Eroðlu "Seçildiðimin ertesi günü Hristofyasla görüþmelere baþlayacaðým" mesajýný veriyor. Bu iki kiþi etrafýnda oluþan ittifaklar aslýnda ideolojik ittifaklar deðil, Kýbrýs sorunu falan da zýrvadýr... Hep kamuflajdýr bunlar... Seçim sonrasý çýkar iliþkileridir... Arada bir basýna yansýyan bazý açýklamalarda bu destekçilerin desteklemelerine karþýlýk yaptýklarý pazarlýklarý da öðrenmekteyiz... Yok efendim KKTC'yi yücelteceðine inandýðýmýzdan, bizi satmayacaðýndan, bilmem ne gibi açýklamalarýn perde gerisi ekonomik çýkara dayanmaktadýr. Destekçilerin bir de köstek olduklarý yönler vardýr. KKTC sermayesi geçen seçimde Talat'ýn yanýndaydý... Colony'de torbasýna az destek atmadýlar... Þimdi ayný çevreler Eroðlu'nun yanýnda... Kýbrýs'ýn kuzeyinde TC sermayesinin de çýkarlarý vardýr. Bu sermaye bugün islamcý sermayedir... Yakýnda onlar da tavýrlarýný belli edeceklerdir... AKP içerisinde Talat ve Eroðlu'na destek veren gruplar var... Gerçekten veya yüzü suyu hürmetine veriliyor bu destekler diye düþünebilirsiniz... Önmüzdeki günlerde TC sermayesinin desteði AKP'nin yani Ankara'nýn kimden yana olduðunu da açýkça ortaya koyacak. Mesaj her zamanki gibi hazýr zaten: "Kýbrýs'ta demokratik, adil bir seçim yapýlmýþtýr. KKTC halkýnýn iradesine saygýlýyýz." Eroðlu bugün itibarýyla Talat'tan bir adým önde... Tayyip Libya'da Arap Ülkeleri Birliði toplantýsýnda... Bir dönsün de... YEÞÝLIRMAK KAPISI YOL YAPIM ÇALIÞMALARI BAÞLIYOR KKTC ile Güney Kýbrýs arasýndaki 6'ýncý kara geçiþ noktasý Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlmasýyla ilgili önemli bir adým bugün atýlýyor. Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlabilmesi için gereken yol inþaatýnýn ilk etabý bugün baþlýyor. Ýnþaatýn baþlamasý nedeniyle saat 11.30'da bölgede düzenlenecek törene Mehmet Ali Talat ile Dimitris Hristofyas da katýlacak. Cumhurbaþkanlýðý'ndan elde edilen bilgiye göre, törene, liderlerin yaný sýra projeye katký koyan AB ve ABD yetkilileri de katýlacak. Törende liderlerin temsilcileri Özdil Nami ile Yorgo Yakovu da hazýr bulunacak. Ýhalesi UNDP ve Türk-Rum ortaklýk þirketi tarafýndan imzalanan yaklaþýk 6 kilometrelik yolun inþaatýnýn 4 ay içerisinde tamamlanmasý öngörülüyor. Purguridis: Hristofyas beni hayal kýrýklýðýna uðrattý DÝSÝ Meclis Grup Sözcüsü Hristos Purguridis, Dimitris Hristofyas'ýn kendisini hayal kýrýklýðýna uðrattýðýný belirtti. Alithia gazetesi Purguridis ile yaptýðý söyleþiye yer verdi. Purguridis, Hristofyas'ýn kendisini hayal kýrýklýðýna uðrattýðýný ancak yine de Hristofyas'ýn "çözüm baþkaný" olduðunu kanýtlamaya hala zamanýnýn olduðunu belitti. Purguridis'in Hristofyas'ýn izlediði politikaya yönelik iki eleþtiride bulunduðunu yazan gazete, bunlardan biri Kýbrýs sorunu, diðeri de Avrupai faktörünün deðerlendirilmemesiyle ilgili olduðunu kaydetti. DÝSÝ'nin Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik Hristofyas'ýn sarf ettiði çabalarýna destek vermeye hazýr olduklarýný belirten Purguridis, öte yandan DÝSÝ'nin yokluðunda alýnan kararlara ve uygulamalara destek vermeye istekli olmadýklarýný ifade etti. "Halk bir anlaþmayý kabul edecek olgunluktadýr, yeter ki nu anlaþma Kýbrýs halkýnýn büyük endiþelerine yanýt versin" þekilde konuþan Purguridis, "Kýbrýs Helenizm'inin" en büyük endiþesinin güvenlik olduðunu ileri sürdü. Eroðlu: Kýbrýs Türk Halký'nýn iradesine güveniyorum Baþbakan Derviþ Eroðlu seçim gezileri çerçevesinde önceki gün Güzelyurt ve Yeþilýrmak bölgelerine ziyaretlerde bulundu. Eroðlu, Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt ve Lefke Kadýn Kollarý tarafýndan Gemikonaðý'nda düzenlenen çay partisine de katýldý. UBP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, çay partisine eþi Meral Eroðlu ile birlikte giden Baþbakan Eroðlu, "halkýn 18 Nisan'da hedefine ulaþacaðýndan emin olduðunu" vurguladý. Baþbakan Eroðlu, Güzelyurt temaslarý çerçevesinde son olarak Yeþilýrmak'a gitti. Köy kahvehanesinde vatandaþlarla bir araya gelen Eroðlu, burada yaptýðý konuþmada, tarihi olarak nitelendirdiði Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin KKTC devletinin ve halkýnýn geleceði ile ilgili olduðunu belirtti. Kendisine Kýbrýs sorununu "bilmez" ve "uzlaþmaz" diyenlere gülüp geçtiðini ifade eden Eroðlu, "müzakere masasýna oturmadým ki uzlaþmaz olduðumu anlasýnlar" dedi. Baþbakan Eroðlu, müzakerelerde henüz anlaþýlmýþ bir konunun bulunmadýðýna da deðinerek, kendisinin Kýbrýs Türk halkýnýn bir daha göçmen olmasýný istemediðini kaydetti. Kýbrýs Türk halkýný bu topraklarda tutmak, güven ve refah içinde yaþatmak için çalýþtýðýna iþaret eden Derviþ Eroðlu, dünyaya Rum'un uzlaþmaz olduðunu gösterme zamanýnýn geldiðini söyledi. "Müzakere masasýna Hristofyas, deðil kendi halkýmý tatmin için oturacaðým. Kapalý kapýlar ardýnda deðil, oluþturulacak ulusal ve halk konseyleri ile birlikte müzakere masasýnda halkýn isteði doðrultusunda hareket edeceðim" þeklinde konuþan Eroðlu, Mehmet Ali Talat'ýn politikalarýnýn artýk iflas ettiðini ileri sürdü. Baþbakan Eroðlu, Kýbrýs Türk halkýnýn iradesine güvendiðini sözlerine ekledi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR ÝZZET YASEMÝN DEÐÝLDÝR, ÇÜNKÜ YASEMÝNLER "ZEKÝ"DÝR Bizim Mandra MAÇI TELEVÝZYONDAN ÝZLEMEK ÝÇÝN ÝSTANBUL'A GÝTTÝLER... Pazar günü Ýstanbul'dan telefonla gazetemizi arayan ismi yanýmýzda mahfuz bir vatandaþýmýz Galatasaray Store yetkilisi Akýn Bey tarafýndan oyuna getirildiklerini söyledi. Galatasaray-Fenerbahçe maçýna gönderildiklerini ancak parasýný ödedikleri halde kendilerine bilet saðlanmadýðýný anlattý. Vatandaþýmýzýn söyledikleri özetle þöyle: "Ben bir þikayeti dile getirmek için sizi arýyorum. Pazar günü Ýstanbul Ali Sami Yen Stadý'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin lig maçý vardý. Ben de bir Galatasaraylý olarak bu maçý izlemek istedim. Buna bir ay önceden hazýrlandýk. Galatasaray Store'a müracaat ettik. Bizden önce Galatasaray Store'a üye olmamýz istendi. Üye olduk. Her ay da 5 TL aidat ödemekteyiz. Üye olmadýðýmýz takdirde bazý haklardan mahrum kalabileceðimiz bize söylendi. Birþey deðil diyerek üye olduk. Turkcell faturamýza her ay 5 TL de Galatasaray Store'a üyelik parasý ilave edildi. Neyse konuya gelelim. Maç için müracaat ettik. Akýn Aktunç Bey isimli bir yetkili bizden 470 TL aldý. Uçak bileti ve otel ücreti olarak 400 TL TL de maç bileti... Cumartesi günü 290 Galatasaraylý, Pazar günkü maçý seyretmek için Ýstanbul'a uçtuk! Otelimize yerleþtik. Buraya kadar herþey tamam, ancak maç biletleri bir türlü bize iletilmedi. Akýn Bey'i telefonla aradýk... Bir sorun olmadýðýný, Galatasaray'ýn baþkanlýk seçimi yaptýðýný ve bittiði zaman herþeyin halledileceðini söyledi. Bizim seçimle ne ilgimiz olabilirdi ki? Seçim de bitti ancak bizim biletlerimizden haber hacý yok... Tekrar telefonlara sarýldýk. Bu kez Akýn Bey'in telefonunun kapalý olduðunu gördük. Maç bitiminde de tekrar geri döneceðiz. Öðleyi geçti ortada görünen yok... Maça saatler kala kendisine ulaþtýðýmýz Akýn Aktunç, Polatkan Turizm'le protokolü olduðunu ve aldýðý biletleri onlara verdiðini söyledi. Yani bize bilet kalmamýþ. Neden paramýzý aldý öyleyse? Gelmiþken ekstra para ödeyip yeniden bilet almayý denedik ama biletler de bitmiþ durumda... Karaborsaya düþen biletlerden almak istedik, fiyatlar 450 TL idi. Alaamadýk ve atksi tutup otele döndük. Otelde veya bir kafeteryada oturup televizyonda maçý izleyeceðiz mecburen... Yasal yollardan da hakkýmýzý arayacaðýz þüphesiz ama eminim ki büyük çoðunluðumuz konuyla ilgilenmeyecek bile... Toplamda 30 bin küsur TL ödedik... Önemli olan verilen sözlerin yerine getirilmemesidir. Bir çeþit oyuna getirildik yani... Yani dönüþte paramýzý ödese de biz beklediðimizi alamadýk. Paramýzý verdik hizmet görmedik. Evimizde kalýp televizyondan izleyemez miydik biz bu maçý? Ýstanbul'a gelip maçý televizyondan izlemek için yaklaþýk 500 TL ödedik. Þikayetçiyiz bu konudan..." Talat'ýn beþ bankada hesap açtýrarak seçim kampanyasý için vatandaþlardan yardým talep etmesi ve bunu da hiç çekinmeden günlerdir gazetelerde yayýnlanan ilânlarla duyurmasý, birçok vatandaþýn hayret ve tepkilerine neden olur. Talat'ýn, seçim propagandasýnda hiçbir masraftan kaçýnmadýðýný bizzat izleyen vatandaþlar, bu deðirmenin suyunun nerden geldiðini merakla öðrenmeye çalýþýrken, sokaktaki adam "Bu güçlü paraya raðmen bir de halktan para talep edilmesi biraz ayýp kaçmýyor mu?" diye kendi kendine söylenir.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE. TC Büyükelçiliði okullarda anket yaptýrmaya baþlamýþ... "Cumhurbaþkanýnýz kim?" diye sordular mý acaba? Sorsalar "Abdullah Gül" yanýtýný alýrlardý mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR PAZARLIKÇIDIR Bahar geldi, davullar çaldý, 18 Nisan'a çok kalmadý. Propaganda dönemi baþladý... Ah Özker Hoca ah... Davul yine bizim boynumuzda, tokmak yine onlarda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3056 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AREN ASKERLÝK YAPACAK MI?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3056 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AREN ASKERLÝK YAPACAK MI? Mehmet Ali Talat sarayda personeliyle vedalaþýrken, "5 yýl sonra yine buradayým" demiþ. Ona ne þüphe... 5 yýl sonra o yine sarayda, biz de Adana'da olacaðýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Mayýs 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT. Maraþ Rumlara iade ediliyor... 50 binin dýþýndaki TC'li nüfus geri gönderiliyor. Bunlara karþýlýk Kýbrýslý Türklere uygulanan ambargolar kaldýrýlýyor! Nisan biiiiiir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar Derviþ Eroðlu mu, Mustafa Akýncý mý? sorusu çok kolay bir soruydu da, Özdil Nami mi, Ali Erel mi? sorusu zor bir soru mudur sanki? O halde çocuða sorun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mayýs 2015 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3678 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3678 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Grivas, Samson, Yorgacis, Makarios, Kiprianu, Papadopulos öldü... Dr. Küçük, Osman Örek ve Rauf Denktaþ da öldü. Ama Kýbrýs meselesi olduðu yerde duruyor deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CTP'LÝ SEANSLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CTP'LÝ SEANSLARI. Genel seçimleri yaptýk... Ardýndan cumhurbaþkanýný da seçtik. Sýra belediyelerde... Merak etmeyin, buna karýþmaz Türkiye! Muhtarlýk serbest 82. vilayette! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver Altmýþ yýldan beri liderimizi belirleyen Türkiye bugüne dek kimi istemediyse bir kenara itti. Þimdi bir tek Eroðlu sýyýrýrsa bundan, sanmayýn ki yenik çýkmýþ Ankara bu sandýktan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

NE KALDI. Baybars. Ajan avý

NE KALDI. Baybars. Ajan avý Onlar buradan gitmek için deðil, burayý vatan yapmak için gelmiþler Türkiye'den Kýbrýs'a! Neden? Daha önce vatan deðil miydi burasý? Yoksa onlardan önce burada yaþayanlar eþek miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

yapacaklar Dün akþam gazetemize telefonla yapýlan bir ihbarda, kýþkýrtýlan Genç

yapacaklar Dün akþam gazetemize telefonla yapýlan bir ihbarda, kýþkýrtýlan Genç TC medyasý 50 bin kiþilik mitingimizi es geçti... Gazetecilikte kuraldýr çünkü... Bir köpek bir insaný ýsýrýrsa haber olmaz. Ýnsan köpeði ýsýrýrsa haber olur ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Ocak

Detaylı