8 MART DÜNYA EMEKÇÝ KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 MART DÜNYA EMEKÇÝ KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN"

Transkript

1 YIL:2 SAYI YKR 08 MART 2007 PERÞEMBE 8 MART DÜNYA EMEKÇÝ KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN LAÝK TÜRK KADINLARIMIZA ÝTAFEN Merhaba tüm laik, Cumhuriyetçi, Aydýn Türk kadýnýna; Bugün bizim günümüz bütün kadýnlarýn günü, bugün analarýn günüdür. Biz kadýnlarýn hakký bir gün deðil, bin gün deðil, yýllar deðildir. Kadýna olan sevgi ve þefkat anlayýþý bugünkü yerini alamamýþtýr. Ýnsanlýðýn en temel öðesi olan üretkenliðin sembolü kadýndýr. Buradan biz kadýnlarý biz kadýnlarý Dünya toplumlarýnýn çaðdaþ ve modern kadýnlarý arsýndaki yerimizi almamýzý saðlayan büyük insan Mustafa Kemal e ne kadar teþekkür etsek azdýr. Önemli olan onun bu adýmýný devam ettirebilmemizdir. Ýnanýyorum ki önümüzdeki günler daha güzel olacaktýr. Çýtamýz biraz daha yükselecektir. Ýnsan haklarý ve kadýn haklarý söylemleri kaðýt üzeride ayyuka çýkartýlmakta ancak uygulamalarda yeterli yaklaþýmlar gösterilmemektedir.ülkemiz gelecekler ülkesidir, bizlerde bu ülkede yaþayan Türk kadýnlarý olarak layýk olduðumuz yeri almamýz için oldukça fazla çalýþmamýz gerekmektedir. Bütün kadýnlarýmýzýn 8 mart Dünya kadýnlar günün kutluyor. Kadýnlarýmýzýn umutlarýnýn boþa çýkmamasýný temenni ediyorum. KADINLARIMIZ Ah be anam ah be kadýným Cephaneler taþýdýnýz omuzlarýnýzda, kurtuluþ savaþlarýnda Vatanýnýn sevdasýna, bir aslan gibi korkusuz Bir tay kadar güçlü ve ürkek Gecelerin karanlýðýnda Eþinin yaný baþýnda, omuz omuza kurþunlara hedef olmak var. Vataný için canýný vermek uðruna Yiðit mi yiðit korkusuz mu korkusuz Ah be anam ah be kadýným Ölümü düþünen kim aç ve susuz aþýlmaz daðlarýn sarp yollarýnda Kýrýk kaðnýlara yüklemiþ tüm umutlarýný Sýrtýnda bebesi çýðlýðýn sesi Yarýnlar bizim, bu ülke bizim ya bu topraklar Gölgeler düþmesin vatanýmýn üzerine Ay yýldýzlý bayraðým dalgalanmalý mavi göðün derinlerinde Yarýnlara doðacak güneþ, daha bir parlak daha bir coþkulu doðmalý Doðmalý ki karanlýðýn yerini aydýnlýklar doldurmalý Bizler MUSTAFA KEMAL ÝN evlatlarýyýz LAÝK CUMHURÝYETÝN hür kadýnlarýyýz Karanlýklar boðar bizleri, bizler aydýnlýða koþmalýyýz Baðýmsýzlýðýmýz, hürriyetimiz ve bir o kadarda bizlere yakýn özgürlüðümüzü kucaklamalýyýz Ah be anam ah be kadýným Bir kuþ kadar özgür olmalý Bir gül kadar narin Üretken emektar ve fedakar Yorulmaz usanmaz kimi zaman ýrgat olur tarlalarda Kimi zaman iþçidir fabrikalarda, kimi tebeþir tutar o narin eller okul sýnýflarýnda Buram buram Anadolu kokar mýrýldandýðý türküleri Öpülesi o elleri toprak kokar gül kokar Kilim dokur nakýþ nakýþ iþler sevdasýný ilmek ilmek dokur tüm umutlarýný Ah be anam ah be kadýným Bir deðil beþ deðil onda olsa ayrý ayrý sevgi verip büyütür yavrularýný Gecesi gündüz olur gündüzleri bir nehir coþar geleceðe kurduðu hayallere Bazý yaðmur olur gözyaþlarý bazý güneþ doðar yüz hatlarý Bazý bir rüzgar olup savurur toz bulutlarýný Ah be anam ah be kadýným Dostluklar bizleri bekler Yarýnlar bizleri Umutlarýn yeþerdiði özlemini çektiðimiz gelecek güzel günleri Haydi hep beraber el ele dostça ve kardeþçesine Bugün bizim günümüz Biz dünyanýn gülüyüz Ve bizler Cumhuriyetçi Laik Türk Kadýnlarýyýz SAYGILARIMLA SOLMAZ AKALIN HAZIRLAYANLAR Meltem SÜLE Hatice KONDU HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 08 Mart 2007 Perþembe DÜNYA KADINLAR GÜNÜ (8 MART) Kadýnlarýn erkeklerle eþit haklara sahip olmak yolunda verdiði savaþýn temsili baþlangýcý 8 Mart 1857 yýlýnda ABD nin New York kentinde baþladý. Konfeksiyon ve tekstil fabrikalarýnda çalýþan iþçinin insanlýk dýþý çalýþma koþullarýna ve düþük ücrete karþý baþlattýðý grev, polisin saldýrýsýyla kanlý bitti. Saldýrý sýrasýnda çýkan yangýnda çoðu kadýn 129 iþçi can verdi. Ýþçilerin cenaze törenine 100 bini aþkýn kiþi katýldý yýlýnda Danimarka nýn Kopenhag kentinde toplanan 2. Enternasyonale baðlý kadýnlar toplantýsýnda, 129 kadýn iþçi anýsýna 8 Mart gününün Dünya Emekçi Kadýnlar Günü olarak kutlanmasý önerildi. Kadýn haklarý hareketini, özellikle oy hakkýný onurlandýrmayý amaçlayan Kadýnlar Günü önerisi oy birliði ile kabul edildi. Birleþmiþ Milletler Örgütü, 16 Aralýk 1977 tarihinde 8 Mart ýn tüm kadýnlar için Dünya Kadýnlar Günü olarak kutlanmasýný kararlaþtýrdý. Kadýnlara eþit haklarýn verilmesinin Dünya barýþýný güçlendireceði kabul edildi. Böylece 8 Mart, dünyada kadýnlarýn yüzyýldýr yürüttüðü özgürleþme mücadelesinin kutlandýðý ve kadýnlarýn güncel taleplerinin ifade edildiði bir gün haline geldi. Bir çok dünya ulusundan önce seçme ve seçilme haklarý, Mustafa Kemal ve Meclis tarafýndan tanýnan kadýnlarýmýz, maalesef haklarýný kullanma ve mecliste temsil bakýmýndan 140 ülke arasýnda 126. sýrada yer almaktadýr. Ülkemizde yaþanan töre cinayetleri, berdel, baþlýk parasý gibi çað dýþý uygulamalar kadýnlarýmýzýn canýný almayý sürdürüyor. Aile içi þiddet, taciz, tecavüz suçlarý gün geçtikçe artýyor. Bir kadýn hakimi tartaklayan suçlu kameralara, otursun evinde bebek doðursun diyebiliyorsa; 80 yýlda ne kadar yol aldýðýmýz ortadadýr. Partimiz ÖDP de yapýlan seçimlerde % 50 kadýn kotasý vardýr. Son Olaðan Genel Kurulumuzda 60 parti Meclisi üyesinin 30 tanesi kadýnlardan oluþmuþtur. Her türlü ÖDP toplantýsýnda kadýnlar erkeklerin üçte biri oranýnda fazla konuþma süresi kullanma hakkýna sahip. Partimiz içinde kadýnlara yönelik þiddete iliþkin özel disiplin suçlarý tanýmladýk. Kadýnlarýn milletvekili adaylýðý seçimlerinde listelerin gerisinde süs olarak yer almamasý için kadýnlarýn aldýðý oylar özel olarak hesaplanmaktadýr. ÖDP li kadýnlar olarak tüm kadýnlarýmýzýn gününü kutlar; insanlýk mücadelelerinde baþarýlar dileriz. Kadýnlarý köle olan bir toplumun erkekleri de köledir. Kýrþehir den-ödp li Kadýnlar Rakel Dink: "Sevdiklerinden, sizlerden, kucaðýmdan ayrýldýn, ülkemden ayrýlmadýn sevgilim" Sevgiliye Mektup Bir bebekten bir katil yaratan karanlýðý sorgulamadan hiçbir þey yapýlmaz kardeþlerim... Sevgilim, sevdiklerinden ayrýldýn, çocuklarýndan, torunlarýndan ayrýldýn. Burada seni uðurlayanlardan ayrýldýn, kucaðýmdan ayrýldýn. Ülkenden ayrýlmadýn. Rakel Dink, eþi gazeteci Hrant Dink'i uðurlarken, on binlerce kiþiye "Sevgiliye Mektup"unu okudu. Mektuba, Hrant Dink'in takma adýyla, "Çutaðým" (kemaným) diyerek baþladý. Aþaðýda, Rakel Dink'in mektubunun tam metnini yayýnlýyoruz... Çutaðýma eþ olmak bana verildi. Bugün çok acýlý ve onurlu olarak buradayým. Ben, çocuklarýmý, ailem ve sizler çok acýlýyýz. Bu sessiz sevgi biraz olsun bize güç katýyor. Kederli bir sevinç yaþatýyor. Ýncil'den Yuhanna 15:13'te hiç kimsede, insanlarýn dostlarý uðruna canýný vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur der. Sevgili dostlar, bugün bedenimin yarýsýný, sevgilimi, çocuklarýmýn babasýný, sizin kardeþinizi uðurluyoruz. Saðdakine, soldakine, öndekine, arkadakine rahatsýzlýk saygýsýzlýk vermeden, sloganlar pankartlar açmadan sessiz bir yürüyüþ gerçekleþtiriyoruz. Bugün sessizlik ile büyük bir ses yükselteceðiz. Bugün derinliklerin ýþýða yükseldiði günün baþlangýcýdýr. Yaþý kaç olursa olsun; 17 veya 27, katil kim olursa olsun, bir zamanlar bebek olduklarýný biliyorum. Bir bebekten bir katil yaratan karanlýðý sorgulamadan hiçbir þey yapýlmaz kardeþlerim... Kardeþlerim, Onun doðruluða olan sevgisi, þeffaflýða olan sevgisi, dostuna olan sevgisi onu buraya getirdi. Korkuya meydan okuyan sevgisi onu büyüttü. Diyorlar ki "O büyük bir adamdý." Size sorarým:"o büyük mü doðdu?" Hayýr! O da bizim gibi doðdu. O gökten deðildi o da topraktandý. Bizim gibi çürüyen bir beden! Fakat yaþayan ruhu, yaptýðý iþ, kullandýðý üslup gözlerindeki, yüreðindeki sevgi onu büyük yaptý. Ýnsan kendiliðinden büyük olmaz. Ýnsaný yaptýklarý büyük yapar... Evet o büyük oldu, çünkü büyük düþündü, büyük söyledi. Bugün buraya gelerek hepiniz büyük düþündünüz. Sessizce büyük konuþtunuz, siz de büyüksünüz. Bu günle kalmayýn bu kadarla yetinmeyin. O, bugün Türkiye'de milat yaptý sizler de mührü oldunuz. Onunla manþetler, onunla konuþmalar, yasaklar deðiþti. Onun için dokunulmazlar veya tabular yoktu. Kelamda dediði gibi yüreðinden taþtý. Büyük bir bedel ödedi. Bedellerin ödendiði gelecekler Hrantlarý severek Hrantlara inanarak olur, nefretle, hakaretle, kaný kandan üstün tutarak olmaz. Bu yükseliþ karþýndakini kendin gibi görerek kendin gibi sayarak, kendin sayarak olur. Hisusun yardýmýyla yarattýðý ev cennetinden ayýrdýlar. Göksel ve ebedi cennete kanat açtýrdýlar. Gözleri daha yorulmadan, bedeni daha yaþlanmadan, daha hasta olmadan, sevdiklerine doymadan kanat açtýrdýlar göksel cennete. Biz de geleceðiz sevgilim. Biz de geleceðiz o eþsiz cennete. Oraya yalnýz ve yalnýz sevgi girer. Ýnsanlarýn ve meleklerin dillerinden üstün olan, peygamberlikten üstün olan, bütün sýrlarý bilmekten üstün olan, daðlarý yerinden oynatacak imandan üstün olan, varýný yoðunu sadaka vermekten üstün olan bedenini yakýlmaya teslim etmekten daha üstün olan yalnýz ve yalnýz sevgi girecek o cennete. Orada gerçek sevgi ile bir arada ebedince yaþayacaðýz. Kimseyi kýskanmayan sevgi, kimsenin malýnda gözü olmayan sevgi, kimseyi öldürmeyen sevgi, kimseyi aþaðýlamayan sevgi, kardeþini kendinden üstün tutan sevgi, kendi hakkýndan vazgeçen sevgi, kardeþinin hakkýný arayan sevgi. Mesih'te bulunan sevgi. Ve bize dökülmüþ olan sevgi. Yaptýklarýný, konuþtuklarýný kim unutabilir sevgilim? Hangi karanlýk unutturabilir sevgilim? Olmuþlarý, olanlarý kim unutturabilir? Korku unutturabilir mi sevgilim? Yaþam mý? Zulüm mü? Dünyanýn zevki sefasý mý sevgilim? Yoksa ölüm mü unutturacak sevgilim? Hayýr, hiçbir karanlýk unutturamaz sevgilim. Ben de sana yazdým aþk mektubunu sevgilim. Bana da aðýr oldu bedeli sevgilim. Bunlarý yazabilmeyi Hisusa borçluyum sevgilim. Onun da hakkýný ona verelim sevgilim. Herkesin hakkýný herkese geri verelim sevgilim. Sevdiklerinden ayrýldýn, çocuklarýndan, torunlarýndan ayrýldýn. Burada seni uðurlayanlardan ayrýldýn, kucaðýmdan ayrýldýn. Ülkenden ayrýlmadýn. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Terminal Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat

3 08 Mart 2007 Perþembe HABER 3 BÝR KADIN GÖRDÜM Bir kadýn gördüm. Elleri nasýrlý, Yüzündeki çizgiler; Beklide acýlarýn tanýðý. Sýrtýnda bebeði, Elinde kazmasý. Bir lokma ekmek için bütün çabasý. Bir kadýn gördüm. Beli bükülmüþ, Býçak gibi kesen þubat soðuðunda, Çýplak elleriyle yol açýyor torunlarýna; Okula gidebilsinler diye. Okuyup kurtarsýnlar kendilerini, Muhtaç olmasýnlar kimseye, Karanlýða hükmedebilsinler diye. Bir kadýn gördüm. Kucaðýnda yavrusu, Sokak ortasýnda, Buz gibi kaldýrým taþýna oturmuþ, Üstünde ince bir fanila, Kocasý kuma getirmiþ eve. Kýzmýþ surat asmýþ. Kabullenmemiþ, Karþý çýkmýþ dili döndüðünce. Hiç olur mu? Kadýn karþý gelebilir mi kocasýna? Hakký var mý buna? Yok Ýþte, olmaz demiþ ya Kapýya atýlmýþ. Gereksiz bir eþya gibi. Gözyaþlarý yüreðine akmakta. Bir kadýn görmek istiyorum haklarýný bilen, Ezilmeyen ezdirmeyen Özgür bir kadýn. CUMHURÝYET HALK PARTÝSÝ KADIN KOLLARI YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ DÖNSEL SÜLE Kýymetli okurlar merhaba, Öncelikli olarak tüm dünya ve Hacýbektaþ kadýnlarýnýn 8 mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyor çalýþan, çalýþmayan evlisiyle bekarýyla öðrencisiyle bütün kadýnlarýn dileklerinin gerçekleþmesini temenni ediyorum. Yazýmýn baþlýðýnda GELECEÐE MEKTUP diye baþlamak istedim. Bunun nedeni kadýnlarýmýzýn hep gelecek korkusu ile yaþamalarýndan kaynaklanmaktadýr. Bize kadýnlar dünya kurulduðundan beri bir çok konuda ikinci plana itilmiþizdir. Ama üretkenliðimizle de içinde varolduðumuz toplumlarýn her zaman en aðýr yüklerini bizler taþýmamýzdýr. Öyle ki cephede asker, tarlada ýrgat, fabrikada iþçi, evinde ana ve de hizmetkar olmuþuzdur. Yine de her zaman küçük þeylerle mutlu olmuþuzdur. Çocuðumuzun ilk adýmý atýþý eþimizin eve gelirken getirdiði iki ekmek, evimizde yaptýðýmýz ev iþleri bile zevk vermiþtir. Ne mutlu ki Cumhuriyet Kadýný olabilene yaptýðýmýz bunca iþin, gücün, sýkýntýnýn arasýnda kadýnlarýmýz iþ veren olmuþ,bürokrasiye girmiþ, siyasete atýlmýþ ve buralarda da baþarýlý olmuþlardýr. Bizlere bu ortamý saðlayan büyük insan Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal deðil midir? Hacýbektaþ kadýnlarýnýn Türk toplumu içinde ayrý bir yeri ve özelliði vardýr. Kadýncýk Analar, Didar Analar bu toplumdan çýkmýþtýr,. Hacý Bektaþý Veli nin o güzel sözlerini unutmayalým, MUSTAFA Kemalleri unutmayalým, bu insanlarýn bizlere býraktýðý emanetleri korumamýz gelecek nesillere bunlarý en iyi þekilde ve yozlaþtýrmadan devretmemiz gerekmektedir. Biliyoruz ki Türk toplumunda yaþayan kadýnlarýmýzýn % 70 inden fazlasý ekonomik olarak baðýmlý GELECEÐE MEKTUP yaþamaktadýr. Eþlerimizin büyük bir bölümü evinin geçimi ile zar zor baþ etmektedir. Ve bir çok kadýnýmýz çeþitli vesileler ile eþine yardýmcý olacak çareler aramaktadýr. Bahçemize iki karýk sebze ekerek, kullandýðýmýz malzemeleri tasarruflu kullanarak, özel ihtiyaçlarýmýzdan ödün vererek ve el becerilerimizle katkýda bulunmaya çalýþýyoruz.bunlarý yaparken içimizde sadece çocuklarýmýzýn rahat yaþamasý, eþlerimizin sýkýntýlarýnýn azalmasý, evimizde huzurun saðlanmasýný düþünürüz. Bizler bütün bunlarla mücadele ederken son zamanlarda bir de Fransa da, Ýngiltere de Almaya da ve bir çok Avrupa Ülkelerinde yaþayan kara zihniyet mensuplarý Cumhuriyet tartýþmalarý çýkarmaya çalýþmakta ve Cumhuriyetimizin kurumlarýna saldýrmaktadýr. Ancak ne kadar saldýrýrlarsa o kadar çok kenetlendiðimizi fark edemeyecek kadar yozlaþmýþlardýr. Biz Türk kadýnlarýnýn demokrasiyi ve Cumhuriyeti Anayasal Hukuk düzeni içinde sindire sindire yaþadýðýmýzý kýskanmaktadýrlar. Ben anne olarak çocuðumun geleceðinden umutluyum, yarýnlardan umutluyum. Bunlarý diyebilmemiz için Cumhuriyet in temel kurum ve kavramlarýný korumamýz gerekir. Cumhuriyet Kadýnlarý olarak yapmamýz gereken tek þey küçük menfaatler elde etmek için ilerde altýndan kalkamayacaðýmýz yanlýþlara düþmememiz gerektiðidir. Hiçbir alanda ve konuda çaðdaþ, aydýn, laik ve vatansever insanlarý yalnýz býrakmamalýyýz. Ülkemiz topraklarý üzerinde hiçbir güce yetki vermemeliyiz. Lozan la çizilen sýnýrlarýmýza sahip çýkmalýyýz. Kýsaca kara zihniyetlerden, bölücü düþüncelerden uzak durmalý, çocuklarýmýzý da bu yönde eðitmeliyiz. Öyleyse yapmamýz gereken ; Cumhuriyetimize sahip çýkalým, yarýnlarýmýza sahip çýkalým, ülkesi için canýný veren þehitlerimizin hatýrlarýna sahip çýkalým. Geleceðe yazacaðýmýz mektuplarýn daha umut dolu olmasý dileðiyle hiçbir Türk Kadýný nýn gelecekten endiþe duymayacaðý bir ülkede yaþamasý dileðiyle 8 mart Dünya Kadýnlar Gününüz kutlu olsun Sevgi saygý üstüne kurulmuþtur yapýmýz Ta ezelden ebede açýk durur kapýmýz Soframýzda yenilen lokmalar hep helaldir Yiyenlerin nur olur ekmeðimiz aþýmýz. HOÞÇAKALIN DOSTÇA KALIN Cumhuriyet halk partisi ilçe kadýn kollarý Yönetim kurulu üyesi HALÝME AYDOÐMUÞ DUYURU Dünya Kadýnlar Günü çerçevesinde 11 Mart Pazar günü saat13.00 de yapýlacak olan çay partisine tüm kadýnlarýmýz davetlidir. CHP Kadýn Kollarý Baþkaný Miyase TAÞDEMÝR 250 dekar, 8 parça tarla satýlýktýr. Yer:Belediye düðün salonu Hacýbektaþ Hasan Danacý

4 08 Mart 2007 Perþembe GELECEK VE YENÝ YOL DERGÝSÝ YAZARLARINDAN MASÝS KÜRKÇÜGÝL: Sendikalý dindar, sendika düþmaný laikten bin kat iyidir. ALPER TAÞ DERLEDÝ Dindar emekçilere, ezilenlere, genel olarak yurttaþlara laiklik dersi vermek abes. Onlarla somut, ortak çýkarlar çerçevesinde çalýþmak gerekir. Ancak onlarý olduklarý yerde kabullenerek deðil, özgürlükçü, eþitlikçi bir perspektife de kazanmak gerekir Sosyalist hareket sýnýfýyla buluþamadý. Ancak farklý inançtan (ve inançsýzlar) ezilenlerin buluþmasýndan söz edilecekse sosyalistlerle buluþmayan dindar ezilenlerin kimlerle buluþtuklarýný atlamamak gerekir MASÝS KÜRKÇÜGÝL KÝMDÝR? 1947, Ýstanbul doðumlu. Gelecek ve Yeni Yol Dergisi yazarlarýndan, ÖDP Kurucusu dönemini ele aldýðý Hava Kurþun Gibi Aðýr, deðiþik makalelerden oluþan Tehlikeli Alakalar (Yazýn, 2000) ve Akýntýya Karþý ÖDP (Yazýn, 2003) gibi kitaplarý, Sahibini Arayan Barýþ (Everest, 2002), Benim Ýçin Aðlama IMF (Everest, 2002), Kýbrýs Dün-Bugün (Ýthaki, 2003), Latin Amerika'nýn Kanayan Damarlarý (Ýthaki, 2004) ve Hugo Chavez ve Devrimde Devrim (Agora, 2005) gibi derlemeleri var.» Latin Amerika'da yükselen sol-sosyalist hareketlerin Hýristiyan inanca sahip dindar insanlarla buluþabilmesi, onlarý toplumsal mücadelenin organik bir parçasý yapabilmesi nasýl mümkün oluyor? Latin Amerika'da sosyalist hareketin dindar insanlarla buluþabilmesinden ziyade yetmiþli yýllarýn baþlarýndan itibaren katolik kilisesinden gelme, marksizmden esinlenmiþ siyasal ve dinsel bir düþünce olarak Kurtuluþ Teolojisi söz konusu. Bu hareket, altmýþlý yýllarýn baþlarýnda, Brezilya'da, Fransa'daki ilerici katolik kültürden beslenen Hýristiyan Üniversiteli Gençlik'in (JUC) Hýristiyanlýk adýna toplumsal dönüþümün radikal bir önerisini dile getirmelerinden baþlamýþ, yetmiþli yýllarda ise kýtanýn diðer ülkelerinde de kültürel, manevi ve siyasal alanda kendini ifade etmiþtir. Temel ayrým yoksullarla ilgilenmek deðil "vaad edilen ülke"ye doðru (özgürlük-kurtuluþ) "uzun yürüyüþ'^ yoksullarýn katýlýmýdýr. Yani yardým yapýlacak, sadaka verilecek, merhamet edilecek bir yoksul deðil kendi tarihinin aktörü, kendi kurtuluþunun özneleri olarak yoksullar temel alýnýrlar. Devasa mülksüzler kitlesi yalnýzca sömürünün deðil açýkça toplumsal dýþlanmanýn kurbaný olarak deðerlendirilir. Brezilya'daki Topraksýz Emekçiler Hareketi (MTS) baþta olmak üzere bir dizi örgütlenmenin temelinde Kurtuluþ Teolojisi'nden esinlenen taban cemaatleri bulunmaktaydý. Kurtuluþ Teolojisi'nden yana olanlarýn hepsini bir kefeye sokmak mümkün deðilse de, örneðin Porto Alegre'deki ilk Dünya Sosyal Foru-mu'nun açýlýþ konuþmasýný yapanlardan Frei Betto ve Leonardo Boff gibi isimlere göre din tamamýyla kamusal, siyasal ve toplumsal bir iþtir. Bu haliyle özel alanýn dýþýna çýktýðý için laikliðe ters düþtüðü sanýlmasýn. Devlet ve dinin tam bir ayrýlýðýnýn yaný sýra din adamlarý ile güç merkezleri (iktidar odaklarý) arasýndaki geleneksel baðlarýn da kopartýlmasýndan yanadýrlar. Hýristiyanlýklarýndan zerre kadar taviz vermemekle birlikte bir katolik sendika veya parti kurulmasýna da karþýdýrlar. Siyasal ve toplumsal hareketlerin özerkliðinden, sektiler, halktan yana parti ve hareketlere katýlýn-masýndan yanadýrlar. Brezilya'daki en radikal toplumsal hareket olarak ortaya çýkmýþ olan MST'nin kurucularýnýn ezici bir çoðunluðu "Yoksullarýn Kilisesinden yetiþmiþ olmalarýna raðmen, yetmiþ-lerdeki kuruluþundan itibaren hareket laik, sektiler ve kiliseden özerk ve baðýmsýzdýr. Bu açýdan sözü edilen akým doðrudan yoksullarýn gündelik hayatlarýnda onlarýn kurtuluþu için varolmuþ ve marksist kökenden gelme sosyalistlerle burada buluþmuþlardýr. Teoloji, yani tanrýya iliþkin bir söylem söz konusu olmakla birlikte, içinde bulunduðu toplumsal-kültürel baðlamda kendini ifade Yazý Dizisi: DÝN, TOPLUM, SOL(4) eden Kurtuluþ Teolojisi, baþlarda özellikle baðýmlýlýk akýmýnýn etkisinde, merkez-çevre baðlamýnda içinde bulunduðu toplumsal gerçekliði tahlil ederek yoksunluða, yoksulluða ve baskýya karþý çýkar. Sosyal sýnýflar dolayýmýyla toplumu tahlil ederken marksizmden derinden etkilenen düþünürlerin metinlerin "teolo-jik" bölümleri çýkarýldýðýnda neredeyse "ilahi" bir nefes kalmaz. Ýsa'nýn yoksullardan yana çok açýk beyanatlarý ("Ne Mutlu siz yoksullara ki Tanrýnýn Krallýðý sizindir") Vatikan'ýn aksine Kurtuluþ Teolojisi'nde özel bir yer tutar. Hatta Ýsa'nýn yaþamý farklý bir biçimde okunarak kendi toplumunda bir toplumsal aktör olarak öne çýkarýlýr. Vatikan ile Kurtuluþ Teolojisi arasýndaki oldukça gerilimli bir iliþki kurulmuþ, Vatikan onu iki kez mahkûm etmiþ, 1979'da Papa "Ýsa'nýn bir siyasi sima, bir devrimci olarak gösteren bu anlayýþ Kilise'nin öðretisiyle baðdaþmaz" demiþ, ancak yýllar sonra "hayýrlý, yararlý ve hatta gerekli" olabileceðini belirtmiþtir. Ancak Kurtuluþ Teolojisi, kitabi bir düþünceden öte esas olarak doðrudan insanýn tarihsel kurtuluþunu hedefleyen, bunun için açýk ve kesin olarak yoksullardan yana aldýðý somut tutumla öne çýkmýþtýr. Bugün belli ülkelerde etkinliði sürmekte kimi ülkelerde eski aðýrlýðý olmasa da baðýmsýz örgütlenmeler yoluyla deðil köylü birliklerinden sendikalara kadar bu düþüncenin izlerini görmek mümkün. Latin Amerika'da siyaset ve inanç arasýnda bir baþka örnek ise son zamanlarda, özellikle Bolivya'da kendini kanýtlamýþ olan yerli teolojileridir. Kozmiko-ekolojik bir dünya görüþü ile insan varlýðýný doðanýn efendisi ve de tahripkarý olarak deðil de ikisinin birlikte, ortak yaþamasýný öngörür. Buna Kurtuluþ Teolojisi'nde de bulunabilecek olan modernitenin dayatmalarýna, neoliberalizme karþý yerli öznesinin kiþi ve halk olarak inþasýnýn teolojik bir görev olarak eþlik etmesi de eklenmelidir. Latin Amerika'da siyahlarýn da ýrk, sýnýf, tür, dine iliþkin yeni tartýþmalar açtýklarý ve de siyah, yerli, köylü kadýnlarýn feminist bir bakýþ açýsýyla Feminist Teoloji üzerine çalýþtýklarý, kongreler yaptýklarý eklenebilir (Örneðin kürtaj gibi hayati bir konuda klasik Kurtuluþ Teolojisi ile köklü bir ayrýlýklarý vardýr). Böylece felsefe ve toplumsal bilimlerle belirgin sýnýrlarý olan bir teoloji olarak kalmaya devam eden Kurtuluþ Teolojisi bugün daha az fark edilse de alanlarýný çeþitlemiþ ve bir anlamda kendi içine çoðulculaþmýþtýr. Sosyalistlerle bu kesim arasýndaki iliþkiyi bir tür cephe veya ittifak olarak görmemek gerek. Kimi zaman gerilla hareketlerinde önder roller oynayan (Kolombiya'da Camillo Torres gibi) rahipler veya inançlý insanlar bir sendikaya veya siyasal partiye girdiklerinde orada özel eðilimler de kurmuyorlar.» Özellikle Avrupa'da 11 EylüPden sonra geliþen Ýslam karþýtlýðýna dönük sol-sosyalist yapýlar Müslüman göçmen toplumlarla iliþkilerini nasýl bir siyaset üzerinden yürütüyor? Avrupa genelinde 11 Eylül öncesinde de neoli-beral politikalarýn tetiklediði bir aþýrý milliyetçilik, ýrkçýlýk sözkonusuydu; 11 Eylül bu eðride büyük bir sýçramaya neden olmadý, ancak hükümetler bunu rahatlýkla kullanma imkânýna kavuþunca daha açýða çýktý. Dolayýsýyla sosyalistlerin farklý kültürlerden gelen yabancýlarýn haklarýný savunma meselesi yeni deðil. Ýslam karþýtlýðý ibaresi de tek baþýna doðru deðil, çünkü Batý'nýn Hamas, Hizbullah ve Taliban gibi olmayan Ýslam ile herhangi bir sorunu olmadýðý gibi aksine onlarla ittifak halinde. Yeni durum esas olarak, Büyük Britanya'da daha önce liberallere oy veren Müslüman Bir-liði'nin, tutum deðiþtirerek Respect'e oy vermesidir. Bu ise toplumsal zeminden ziyade "Medeniyeder Savaþý"na bir karþý çýkýþ temelinde oluþmuþtur. Siyasal Ýslam'ýn ABD'ye karþý olan kesimi de neoliberal politikalar savunduðu için Latin Amerika'daki Kurtuluþ Teolojisi'ne yapýlan anýþtýrmalar tamamýyla abestir. Müslüman ülkelerden gelen göçmenlere yönelik bir ayrýmcýlýðýn diðer ülkelerden gelenlerden daha yoðun olduðu bir gerçek. Sosyalist harekeüerin bu meselede yeterli bir çaba sürdürdüðünü söylemek zor olmakla birlikte göçmen topluluðun kendi dinamiði de önemlidir. Bu cemaat de bir kül olmayýp kendi içinde bir "sýnýf mücadelesi" cereyan etmektedir. Ýki kesimin kendi konumlarýnda kalmasýndan (yani biri solcu diðeri Müslüman) ziyade sosyalist bir perspektifte göçmenlerle "yerli"lerin buluþmasý gerekmektedir. Türban meselesinde oldukça derin yarýlmalar oldu ve deðil sol bir bütün olarak, en devrimci örgüder bile kendi içlerinde bir bütün olarak hareket edemediler. Yine de önceki dönemlere bakarak hem üçüncü kuþaktan "göçmenlerin" siyasete atýlmalarý hem de radikal solun geçtiðimiz diyelim on yýla göre önemli geliþmeler kaydetmesiyle yeni bir yörüngeye girildiði söylenebilir. Ancak henüz yeterli deneyimden söz etmek için çok erken. Paradoksal olarak Müslüman cemaatlerle kurulacak iliþkide kadýnlar baþta olmak üzere özellikle seldiler güçler önemli. Yoksa cemaati olduðu gibi kabul ederek ilerici bir perspektif üretmek mümkün deðil.»türkiye sol sosyalist hareketinin dindar kesimlerle iliþki kanallarýný geliþtirmek manasýnda ne tür arayýþlar söz konusu oldu? Bu arayýþlarýn bugüne taþýnan izleri var mý? Sosyalist hareket neredeyse Ýþtirakçi Hilmi'den beri yaþadýðý toplumun kültürel dokusuna da iþlemiþ olan din olgusuyla nasýl iliþkileneceðini tartýþa gelmektedir. Elbette din de toplumla birlikte yüz sene önceki gibi deðil. Ýdris Küçükömer, solun CHP'den devraldýðý laik-dindar, devrim-karþý devrim saflaþmasýný reddederek, halkýn (Doðucu- Ýs-lamcý Halk Cephesi diyordu) yukardan yapýlan ve temel sorunlarý çözmekten uzak olan deðiþimlere karþý direncini açýklamaya çalýþtý. Bu çizginin devamýný bugün çok farklý yöneliþlerde bulmak mümkün, ama aradan geçen kýrk yýldan sonra tartýþmayý basit bir tabloya indirgemenin yararý yok. Yine de YÖN dergisindeki tartýþmalar da dâhil olmak üzere her birini biraz tartýþmanýn tarih öncesi saymak mümkün Ekim seçimlerinde MSP'nin ortaya çýkýþýyla, yani siyasal Ýslam'ýn billurlaþmasýyla tartýþma daha sahici bir zemine oturdu. Sonradan Ýkinci Cumhuriyet diye bir keþif yapýldý ama 1924 ve 1961 Anayasalarý veya Cumhuriyet'in kuruluþu ve 27 Mayýs i960 sýralanarak Üçüncü Cumhuriyet tabiri, Cumhuriyet'e sosyal bir muhteva katýldýðý iddiasýyla ortaya atýlmýþtý. O günlerde CHP'nin sosyal demokrasisiyle MSP'nin Milli Görüþ'ü arasýnda toplumsal bakýmdan büyük benzerlikler bulunduðu söylendi ki en azýndan sözel düzeyde bunun karþýlýðýný bulmak hiç de güç olmadý. Ancak daha af kanunu çýkarken MSP yan çizmeyi marifet saydý. Çünkü seçmen tabaný, kadro bileþimi itibarýyla böylesi bir açýlýma deðil daha ziyade bir baþka tür milliyetçiliðe daha yakýndý. Kürt bölgelerinde aldýðý ve azýmsanmayacak oylarýn da bu bapta deðerlendirmesi ilginç olabilir. O dönemki tartýþmalarýn bugün izini sürmek gerekse de, neoliberal dönemde "dindar" kesimler sözel olarak bile sosyal kaygýlarýný terk etmiþ bulunmaktadýrlar. Savaþ karþýtý hareket ve kýsmen sendikal çevrelerde zaman zaman gözüken geleneksel Ýslam'dan kopma eðilimlerini ise henüz kuvveden fiile çýkmamýþ olarak deðerlendirmek gerek. Bu tartýþma ve deneyimlerden çýkarýlacak ders dindarlýk ve laiklik ikilemine kapýlmadan, toplumsal ve siyasal haklardan hareketle özgürlükçü ve eþitlikçi bir tasarým ve mücadeleyi geliþtirmektedir.» Ýçinde yaþadýðýmýz coðrafyada solsosyalist hareketlerin ezilen, sömürülen dindar insanlarla buluþamamasýnýn nedenleri neler? Bu konuda nasýl bir siyaset yürütülmeli? Dindar olarak Sünni Müslümanlar kast ediliyorsa, dikkadi olmakta yarar var. Alevileri veya çeþidi Hýristiyan mezhepleri bir yana koysak bile "dindar"hk inançla sýnýrlý olmayan bir muhafazakârlýðý da içerir. "Sömürülen, ezilen dindarlarýn zihniyeti, ideolojisi nedir?" diye sormak gerek. Her türlü zulüm ve sömürüye karþýysa "dindar" kesimlerle arasý açýlmaya baþlar. Türkiye'de sosyalist hareket genel olarak sýnýfýyla buluþmamýþtýr. Ancak farklý inançtan (ve inançsýzlar) ezilenlerin buluþmasýndan söz edilecekse sosyalisderle buluþmayan dindar ezilenlerin kimlerle buluþtuklarýný adamamak gerekir. Yalnýzca sosyalistlerin beceriksizliðine baðlanacak bir açýklamadan ziyade dindar ezilenlerin, sömürülenlerin nasýl bir gelecek tahayyül ettiklerine bakmak gerekir. Özgürlükçü eþitlikçi bir arayýþý olan dindar ezilen, sömürülenler bir kenarda yýðýlmýþ da sosyalistler kendilerine burun kývýrmýyor. Ezilmek, sömürülmek tek baþýna yeterli bir husus deðil "sýnýf" olmak için, eyleminin muhtevasýna bakmak gerekir. Aksi takdirde kelamdan hareket eden bir yaklaþýmla seküler bir tutumdan uzaklaþýlýr ve nihayetinde nereye varacaðý kestirilemeyecek bir ilahi yola girilir. Mesele þudur, dindar emekçileri, ezilenleri, genel olarak yurttaþlarý lafla terbiye etmek, onlara laiklik dersi vermek abestir. Onlarla somut, ortak çýkarlar çerçevesinde birlikte çalýþmak gerekir. Ancak onlarý olduklarý yerde kabullenerek deðil, özgürlükçü, eþitlikçi bir perspektife de kazanmaya çalýþmak gerekir. Aksi takdirde kadýnlarýn kurtuluþu baþta olmak üzere bir dizi meselede týkanýp kalýnýr. Farklý türden egemenlik biçimlerini yeniden üreten dindarlýk ezilmiþliðin, sömürülmenin sürmesi için bir payanda olur. Mevlana'nýn söylediðini (mealen: samimi bir kâfirin mürai bir mümine evlâ olduðu) siyasete tahvil edebiliriz: Savaþ ve militarizm karþýtý bir Müslüman savaþtan yana olan bir laikten bin kat iyidir; sendika düþmaný bir laikten sendika militaný, hatta sendikalý bir dindar evlâdýr... Hele hele antikapitalist bir dindar liberal bir yana sosyal demokrat bir laikten de... Ýlk ve hele hele belirleyici sorunun bir dönemini egemenlerini tanýmladýðý bir laiklik olamayacaðý açýktýr. Ama dindarlýðýn kendisinin bir siyasal program olarak sunulmasý halinde akýbetin El Kaide veya Taliban olmasý kader deðilse de en hafifinden Ýran benzeri bir durum olacaðý açýktýr Dindarlar ve hatta dindar ezilenler, sömürülenlerin yekpare olmayýp onlarýn da farklý gelecek tahayyülleri vardýr, temel nokta da burada bulunmaktadýr. Ezcümle dindar emekçiler denilenler siyaseten muhafazakâr-milliyetçi partilere oy vermeyi uygun görüyorlarsa, bunun nedeni sosyalistlerin beceriksizliði deðil onlarýn mevcut müesses nizam içinde yaþamayý tercih etmeleridir. Gerçi sosyalist hareket "laik" emekçileri de kazanmýþ olmadýðýndan her þey bitmiþ de geriye "dindar" emekçileri kazanmak kalmýþ gibi bir zehaba da kapýlmamak gerekir. Dindar insanlar yalnýzca bu toplumda yok. Dinin içinde bir kurtuluþ aramak, yani dini bir program yaparak bir özgürleþim tasarýmý kurmak mümkün deðil. Sonuçta dindar çok fazla dindarsa bir de tarikat veya mezhebe dâhil demektir. O takdirde, farklý mezhep ve tarikattan dindar ezilenlere de seslenmenin yolunu aramak gerekecektir ki bu da, insanlýðýn kurtuluþunun teolojinin girdabýnda yolunun kaybedildiðinin resmidir. (SÜRECK)

5 08 Mart 2007 Perþembe Türk Edebiyatýnýn Kesik Damarlarý Baþlangýç öyküleri, tutkuyla yaþayan gözüpek kahramanlarýnýn trajik sertlikte romantik serüvenleriydi. (Deðirmen, Bir Cinayetin Sebebi, Viyolonsel vb.). Sonrasýnda büyük bir edebi açýlýmýn öncü yazarý oldu. Öncesinde Ömer Seyfettin 'de olgunlaþan yapýsal saðlamlýk Sabahattin Ali'nin öykülerinde kusursuzluða ulaþtýðý gibi, toplumsal temalar o güne kadar yazýlmayan zihinsel bir yetkinlikle ve estetik bir üstünlükle iþlenmekteydi. Aslýnda son derece yalýn bilinci, açýk bir anlayýþý vardý: Öncelikle, modern uygarlýðýn vaat ettiði bütün toplusal ve bireysel deðerleri Anadolu halkýnýn da hakký olarak görmüþ olaðan bir aydýndý. Baþka deyiþle, "köylü milletin efendisidir" sözünü yapay bulacak kadar açýk sözlü bir cumhuriyetçi, klasik bir aydýnlanmacýydý. Ama bütün aydýnlanmacý temel ideallerin burjuvazinin gericileþmesiyle yeni bir sýnýfýn, iþçi sýnýfýnýn kuracaðý dünya özlemi içinde tanýmlandýðý 19.yy ortalarýndan bu yana her tutarlý aydýnlanmacý gibi sosyalizme yönelmiþti. Aydýnlanmacý bilinçle anlattýðý yaþam, öncelikle akýlcý bir zihin eleðinden geçiyordu. Çoðu öyküsünde iþlediði sorun çözümlense hikaye hükmünden düþecekti. Bu sorunlar, ahdetse iktidarýn kolayca çözeceði, çözerse kendisine deðer katacaðý sorunlardý aslýnda. Sabahattin Ali, daha dipte bir epistemolojik gerçeði dillendirmeyi de üstlenmiþti. Birey-toplum, yurttaþdevlet, kýr-kent, iþçi-patron, kadýnerkek karþýtlýklarýna bakýþý akýlcýlýktan öte bir tarih ve toplum bilincini öngörüyordu. Yazýsýna içkin olan bu bilinç, didaktik deðil, anlatýda erimiþ organik bir bilinçti. Romanýn, öykünün doðuþ nedeni olan "gerçeklik" kavramý ile organik baðýný asla ihlal etmedi. Nâzým'ýn seçimiyle yayýmladýðý ilk öyküsü "Bir Orman Hikayesi", o yýllarda bir köy ormanýnýn özelleþtirilmesine karþý direnen köylülerin öyküsüdür. Doða, köylüler ve toplumsal gerçek, adeta bir haberci þeffaflýðýyla yansýtýlýr. Beri yandan, doða ile insanýn et-týrnak gibi kaynaþmýþlýðýnýn anlatýmý, lirizmin eþsiz bir temsilini verir. Dilinin yapýsýna içkinleþmiþ bir lirizmin yaný sýra bulantýsýz bir görüþ arzuladý. Bunun için gündelik hayattan sahneler, bilinen yaþamdan kahramanlar seçti. Bireysel sanýlanýn toplumsal yüzünü, toplumsalýn içinde bireyin iradesini yansýttý. Peki, bunlar ilk kez mi yazýlýyordu? Sabahattin Ali'nin toplumsal konularý seçmiþ olmasý, Türk edebiyatýnda bir ilk deðildi kuþkusuz. Türk edebiyatçýsý baþýndan beri, gelenekselinden modernine, hakikatin edebi temsiline tutkuyla baðlanmýþtý, bedeline aldýrmaksýzýn inanarak yaþamýþtý bu yolu. Örneðin, Sabahattin Ali'nin öncesinde "sanat þahsi ve muhteremdir" diyen Fecr-i Ati topluluðu üyesi Refik Halit Karay gün gelip eleþtirel gerçekçi öykülerini yazdýðýnda, cumhuriyetin halka yönelik akdini de kendiliðinden, haliyle sorguluyordu. Anadolu gerçeði ile yüz yüze gelmesi, yazarýn 1913'te Sinop'a, Çorum'a, Ankara'ya sürülmesi vesilesiyledir. Sabahattin Ali'nin konumu, bir aydýn birey olarak Anadolu'nun gerçeðinin içinde olmasýydý. Bu konumunu ýsrarlý bir poetikle, estetik bir yetkinlikle ve tutarlý bir bilinçle iþlemiþti. Georg Lukács 'ýn önemsediði Fransýz ve Alman yazarlarý gibi bir edebi çizgiydi onun çizgisi. Ama daha sonra yakýþtýrýldýðý gibi eleþtirel gerçekçiliði ile toplumcu gerçekçiliði arasýnda kesin bir ayrým yoktu. Sýnýrda, ama yazara daha geniþ bir özgürlük alaný vadeden bir sýnýrda yazýyordu. Anlatýcý, yazdýðý gerçeðe tanýk bir aydýndý çok kez. Türkiye gerçeði neyse onun alýmlanmasý için þeffaf bir anlatýcý olarak konumladý kendini; kimi zaman da acý çeken mutsuz bir bilinçle gerçekliði gözlemleyen bireydi. Yaþamý ile yapýtlarý, tutumu ile anlatýmý arasýndaki mesafeyi açmadan, olabildiðince iç içe kuruyordu. Yalnýzca bir izlenimci deðil belirleyici olmaya; bir betimleyici deðil yalnýzca, çözümleyici de olmaya ceht ederek yazýyordu. Modern klasiklerde ilke olduðu gibi her sözcüðünün, her nesnesinin anlatýda yer almasýnýn adeta hesabýný veren saðlam bir tutarlýlýðý vardý. Tesadüflerle deðil, sýkýca tasarlanmýþ bir kusursuzluk isteðiyle kurdu metnini. Baþlangýç romantizminin izleri devam etse de gerçekçiliðe düþkünlüðü edebiyatýnýn en belirgin özellikleri olarak belirdi. Israrla iþlediði ama üzerinde pek durulmayan bir yazýn konusunu vurgulamak gerekiyor. Sabahattin Ali kadýnlardan yana bir edebiyatý özellikle gözetmiþ, yazdýðý yýllarýn gerçeði içinde toplumsal sömürüde en alt kesim olarak kadýnlarý görmüþ ve bunu birçok öyküsüne konu etmiþtir. Erkeðin hiç sorgulanmayan kendiliðinden egemenliðine eleþtirel bakýþý ve geleneksel toplumsal cinsiyet ahlakýný sorun etmesi, o yýllardaki edebiyatta yeni bir bakýþtýr. Yeni Dünya ve Sýrça Köþk 'teki öykülerin çoðu bu anlayýþa örnektir ve onun ileri bilincinin temsilidir. Yakýn bir arkadaþýnýn betimlemesiyle, "ak saçlý, altýn gözlüklü, iyi giyimli bir efendi kýlýðýna girmiþ bir çocuk insan"dý (Niyazi Berkes). Bir saflýðýn, zekanýn, iyi kalpliliðin cisimleþmiþ hali olarak yaþamýþtý. Baðlanmýþtý ama komünist ütopyaya gönülden bir baðlanýþtý bu. O, hiçbir gizliliði taþýyamayacak kadar þeffaf bir insandý, bu haliyle taþýdý düþüncelerini. En bayaðý faþist ortamda, hapislikle serbestlik arasýnda mahkemelerde gidip gelirken ya da içeri girip çýkarken yazdý öykü ve romanlarýný. Gerçeðin, bilimsel düþüncenin galip geleceði inancýnýn saf duygusunu yaþadý. Sabahattin Ali'nin öykülerinde ve romanlarýnda kendine benzer kahramanlar vardýr. Birinde bir köy öðretmenidir. "Asfalt Yol"da, köylülere yol hakkýnýn yurttaþlarýn anayasal bir hakký olduðunu bildirir. "Anayasal hak" kavramýný köylüden duyan bürokratlar, bu köye dýþsal bilincin farkýna varýrlar. Köye bu yolu yaparlar ama göstermeliktir bu iþ; çok geçmeden yol çöker, eskisinden beter olur yol. Köylüler, eski yolu da kaybetmiþ, devletin gözünden düþmüþ, "anayasal hak" neymiþ, öðrenmiþlerdir. Köylüler sonunda birleþirler; onlara "anayasal hak" fikrini veren öðretmenden, baþýna bir þey gelmeden köyden gitmesini isterler. Öðretmenin diliyle anlatsa da, yazarýn kahramaný ile köylülerin daha da dýþýnda bir yerde olduðunu hisseder okur. Araya girmez ama gerçeði betimlemesiyle anlatý sorununun kendini oluþturmasýna olanak tanýyan bir yazýcýnýn varlýðý hissedilir. Bilincinin kederini de üstlenmiþ bir aydýn olmak, doðru yaþamanýn kaçýnýlmaz koþulu olarak benimsenmiþtir. Bu yönüyle sosyalist edebiyata daha yakýndýr ama onun bir temsilcisi deðildir. Ona göre, yazarýn amaçladýðý bir bildiri varsa, bunu içtenliði, gerçeðe ve gerçeðin edebi diline sadakati ve titizliði ile iletebilecektir ancak. Nâzým Hikmet, Sabahattin Ali için, "Türk edebiyatýnýn ilk inkýlâpçý-gerçekçi hikayecisi ve romancýsýdýr" diyordu. Nurullah Ataç 1934'te ilk kitabý için þunu yazmýþtý: "Sabahattin Ali anlattýðý hikayelerle bizi inandýrýyor." Yazarý o denli içtenlikli, gerçeði o denli inatçý ki, yapýtlarý bugün de inandýrmaya devam ediyor Dünya Kadýnlar Günü Ýsmet Ýnönü 7. TBMM'yi açtý ve yeniden cumhurbaþkaný seçildi. Þükrü Saraçoðlu hükümeti kurmakla yeniden görevlendirildi New York Metropolitan Operasý Taksim Gazinosu'nda bir konser verdi Adnan Menderes hükümeti istifa etti. Bir gün sonra II. Menderes hükümeti kuruldu; hükümette üç yeni bakan görev alýrken altý bakan yer deðiþtirdi. Ünlü keman virtüozu Yehudi Menuhin konser vermek için Ýstanbul'a geldi Ýstanbul Vali ve Belediye Baþkaný Fahrettin Kerim Gökay bir basýn açýklamasý yaparak Mecidiyeköy-Yenikapý arasýndaki metronun temelinin Nisan'da atýlacaðýný söyledi Türkiye'nin ilk kanserle savaþ dispanseri açýldý ABD Philadelphia'da ilk suni kalp ameliyatý yapýldý Ýzmir'de Demokrat Parti tarafýndan düzenlenen mitingde konuþan Baþbakan Menderes, basýný eleþtiren bir konuþma yaptý. "Bu gazeteler demokrasi devriminin matbuatý olmak vasfýna sahip deðildir" dedi. Basýný gerçekleri deðiþtirmek ve DP iktidarýný alaþaðý etmeyi düþünmekle suçladý Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekaný Turhan Feyzioðlu, Türk Hukuk Kurumu'ndaki konferansýnda " Meþrutiyati takip eden birkaç yýl ve Demokrat Parti iktidarýnýn ilk yýllarý hariç, basýn hürriyete hasret kalmýþtýr " dedi Ýstanbul-Ankara-Adana seferini yapmakta olan THY Kop uçaðý Toroslar'da düþtü. 8 yolcu ve 3 kiþilik mürettabat öldü Suriye'de bir darbe sonucu Baascýlar ve Nasýrcýlar iktidarý ele geçirdi yýl önce bugün Demokratik Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Yüksel Menderes Ankara'da havagazýyla intihar etti. Menderes'in intihar nededi anlaþýlamadý.eski baþbakanlardan Adnan Menderes'in büyük oðlu olan Yüksel Menderes Demokratik Parti kurucularýndan ve Aydýn milletvekiliydi Kadýn Çevresi Yayýncýlýðýn çýkarttýðý Feminist dergisi yayýna baþladý. Sahibi ve yazý iþleri müdürlüðünü Handan Koç'un yaptýðý derginin baþlýca yazarlarý.ayþe Düzkan, Handan Koç, Minu, Defne, Filiz k., Serpil, Gül, Sabahnur, Vildan, Stella Ovadis idi. Dergi, Mart1990'da yayýn hayatýna son verdi Yeni Gündem dergisi yazý iþleri müdürü 7,5 yýl hapse mahkum oldu Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn küçük oðlu Efe Özal bir borsa þirketine ortak oldu Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Ýstanbul ve Adana'da düzenlenen kutlama yürüyüþlerine polis müdahale etti, bazý kadýnlar dövüldü, iki kadýn yaralandý, 8 kadýn gözaltýna alýndý. Ýstanbul Cumhuriyet Savcýlýðý özel TV'lerdeki müstehcen yayýnlarý takibe aldý Lefkoþa-Ýstanbul seferini yapan KKTC'ye ait bir yolcu uçaðý kaçýrýlarak önce Sofya'ya ardýndan da Münih'e indirildi. Uçaðý kaçýran kiþinin Ýngiltere'deki sevgilisinin yanýna gitmek isteyen Ramazan Aydýn isimli bir Türk vatandaþý olduðu anlaþýldý. Uçaktaki yolcu ve mürettebatý serbest býrakan Aydýn, Alman polisi tarafýndan tutuklandý yýlý aþkýn siyasi geçmiþinde ilk kez Necmettin Erbakan'a karþý bayrak açýlarak, FP'ye genel baþkan adayý çýkarýldý. Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, adaylýðýný ilan etti. Bugün Doðanlar: En ünlü Güney Afrikalý kadýn þairlerden Juana de Uruguayan Ibarbourou Karakter rolleriyle ünlü siyah Amerikalý televizyon filmleri oyuncusu Louise Beavers yüzyýl sonlarýnda yeni izlenimici sanat akýmýnýn önde gelen kiþiliklerinden biri olan Alman ressam Anselm Kiefer Fransýz besteci Hector Berlioz Hikayeci Fikret Ürgüp Ýstanbul'da. Ýstanbul Týp Fakültesi mezunu Dr. Ürgüp, çaðýmýz insanýnýn yalnýzlýklarýný, deðerlere karþý yabancýlaþmasýný sigeleyen, mecazlý, alegorili ve özgün hikayeler yazdý. Hikayelerini Van, Kýsa Lodos Hikayeleri adý altýnda iki kitapta topladý. Günlükleri Dosdoðru Günlük adýyla kitaplaþtý Türkiye'nin önde gelen felsefecilerinden Nusret Hýzýr Ýstanbul'da. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi'nde, Siyasal Bilgiler Fakültesi Basýn Yayýn Yüksek Okulu'nda, Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nde, Hacettepe Üniversitesi'nde felsefe ve mantýk dersleri verdi. Ölümünden sonra derlenen yazýlarý Bilimin Iþýðýnda Felsefe ve Geride Kalanlar adýyla basýldý.

6 MÝYASE TAÞDEMÝR BÝZÝM KADINLARIMIZ Türkiye de ilk kez 1921 yýlýnda emekçi kadýnlar günü olarak kutlamaya baþlayan kadýnlar günü gerçek anlamýný ve yerini Büyük Önder Atatürk ile bulmuþtur. Çaðdaþ Türk toplumu yaratmaya çalýþan ve amaçlayan Büyük Önder çaðdaþ Türk kadýnýný þöyle ifade etmiþtir: Dünyada hiçbir milletin kadýný, ben Anadolu kadýnýndan fazla çalýþtým, milletimi kurtuluþa ve zafere götürmekte, Anadolu kadýný kadar emek verdim diyemez. Erkeklerden kurduðumuz ordumuzun hayat kaynaklarýný kadýnlarýmýz iþletmiþtir. Çift süren, tarlayý eken, kaðnýsý ve kucaðýndaki yavrusu ile yaðmur, kar demeyip cephenin ihtiyaçlarýný taþýyan hep onlar, hep o yüce, o fedakar, o ilahi Anadolu kadýný olmuþtur. Bundan ötürü hepimiz en büyük ruhlu ve duygulu kadýnlarýmýzý, þükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim. Diyen Atatürk e karþýn, bu gün kadýnlarýmýzý peçenin içine sokmaya çalýþan, türbanla kapatmaya, aba giydirmeye zorlayan düþünce kadýný kendi evinde baský, iþyerinde hizmetçi ve taciz unsuru, medyada ise nema olarak göstermeye çalýþmaktadýr. Haydi kadýnlar barýþýn ve sevginin topraðý olarak, sevgi ile yoðurduðumuz hamurumuzla, doðurup ve büyüttüðümüz çocuklarýmýzý barýþ güvercinleri olarak özgün semalara uçuralým. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü vesilesiyle sizlerle bazý düþüncelerimi paylaþmak istiyorum. Bizler Hacýbektaþ ta yaþadýðýmýz için burda yaþam standartlarý normalin üzerinde olduðu için her yeri böyle biliyor ya da algýlýyoruz. Metropol þehirlere biraz bakarsak yaþamýn ne kadar acýmasýz olduðunu görürüz. Ýþçisi, memuru, emeklisi ekonominin verdiði sýkýntýyla açlýk sýnýrýna dayanmýþ, o elleri öpülesi analarýmýz; hallerin, pazarlarýn, çöplüklerinden bozulmaya yüz tutmuþ sebze meyve topluyorlar. Hiç dikkat ediyor musunuz? Ekonominin verdiði sýkýntý yüzünden boþanmalar hýzla artýyor. Türk aile çatýsý ve aile birliði bozulmaya yüz tutmuþ durumda. Kadýn erkek eþitliðinden bahsediyoruz, nerede bu eþitlik meclise bakýn kaç tane bayan milletvekili var, kaç tane kadýn belediye baþkaný var, belediye meclis üyeliklerinde kaç tane kadýn temsilci var. Biz kadýnlar bu küreselleþen dünyada yönetimlere ne zaman alýnacaðýz,ne zaman layýk olduðumuz yerlere geleceðiz? Türk kadýnlarý olarak mücadelemizin bu gün hala sürmek zorunda olduðunu hatýrlamak için, 11 Mart Pazar günü saat te tüm Hacýbektaþ kadýnlarý ile birlikte olmak istiyoruz. GELÝN CANLAR BÝR OLALIM. CUMHURÝYET HALK PARTÝSÝ ÝLÇE KADIN KOLLARI BAÞKANI KARDELEN BUTÝK Mevsim Sonu Ýndirimli Satýþlarýmýz Baþlamýþtýr Bayan Pantolon(kadife kumaþ)15 Ytl Erkek Pantolon(kadife kumaþ) 15 Ytl Hýrka Kazak 10,15, Ytl Merserize Kazak 10, 15, 18 Ytl Bayan Gömlek 5 Ytl Etek 10, 15 Ytl Kot Pantolon 20,25 Ytl Çocuk Erkek Kýz sivitleri 5 Ytl Eski Pazar Yeri No:1 HACIBEKTAÞ Tel: Türk islam tarihini süsleyen büyük siyasetlerden biri olan Hacý Bektaþ Veli, kitleleri etkilemiþ ve peþinden koþturmuþtur. Pek çok insanýn gönlüne taht kuran Gönüllerin Sultaný Hacý Bektaþ Veli nin bir gönül eri olmasý; Ahmet Yesevi gibi büyük bir mutasavvýfýn manevi ocaðýnda, islamýn hayat düstürlarýný özümlemesi, aldýðý ölçüleri uygulama safhasýnda gösterdiði hassasiyet, onun kiþiliðini ortaya koyan en önemli özellikleridir. Þu bir gerçektir ki dünua üzerindeki kavga, dövüþ ve savaþlarýn altýnda yatan en önemli sebepler; bencillik hoþgörüsüzlük, kibir, grur, hýrs ve hasettir. Hacý Bektaþ Veli kadýna büyük önem vermiþ kadýný hiçbir zaman ikinci sýnýf bir insan olarak görmemiþ, kadýna cinsiyet olarak bakmamýþ, insanýn diðer yarýsý olarak görmüþtür. Hacý Bektaþ Veli, kadýnýn dört duvar arasýnda kalmamasý gerektiðini savunmuþ, kadýnla erkeðin toplum içinde yan yana mutlu, birbirine kardeþ,eþ, ana, bacý olduðunu belirtmiþtir. Kadýn erkeðin ne bir adým ilerisinde ne bir adým gerisindedir.erkeðin yanýnda el ele omuz omuzadýr. kadýnlarýmýzý Okutunuz diyen bir felsefede Hünkar Pir Hacý Bektaþ Veli þöyle der: Erkek diþi sorulmaz muhabbetin dilinde, Hak kýn yarattýðý her þey, yerli yerinde Bizim nazarýmýzda kadýn erkek farký yok Noksanlýkla eksiklik senin görüþlerinde Yüce önder Atatürk ise, Meþrutiyet döneminin bütün düþünce akýmlarýný ilgiyle izlemiþ, ülkesinin sorunlarýný yakýndan takip etmiþ ve Türk kadýnýný ikinci sýnýf insan durumundan kurtarmanýn zorunlu olduðu düþüncesine varmýþtýr. Atatürk ün Türk Kadýnýna beslediði saygý, Baðýmsýzlýk Savaþý ndaki tecrübeleriyle iyice bütünleþmiþtir. Kýlýk Kýyafet Kanunu nu getirmekle beraber Türk Kadýnýna modern görünümünü saðlamýþtýr. Kadýnlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkýný tanýmýþtýr. Ýyi anne olmanýn en önemli görevi olduðunu hatýrlatýrken bunu ancak bilgi ve kültürle baþaracaðýný vurgulamýþtýr. Atatürk ün ülkeyi dolaþarak kamuoyunu kadýn haklarý konusunda yapacaðý büyük deðiþikliðe hazýrlamasýndan sonra, 4 nisan 1926 da Medeni Kanunu kabul edilmiþtir. Medeni Kanunu daha sonra Türk Kadýnýna Siyasi Haklarý verilmesi izlemiþtir. 3 nisan 1930 da Belediye Seçimlerinde, 5 arlýk 1934 de Milletvekilleri seçimlerinde Kadýnlara Seçme ve Seçilme haklarý tanýndý. Konuya karþýlaþtýrmalý hukuk açýsýndan bakarsak ; kadýn erkek eþitliðini bir Milletlerarasý hukuk kuralý haline getiren Ýnsan Haklarý 08 Mart 2007 Perþembe Noksanlýkla Eksiklik Senin Görüþlerinde HÜLYA AKSOY Evrensel Bildirgesi, Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ortada yokken, Atatürk ün Türk Kadýnýna ülkesinin yönetimine katýlma hakkýnýn tanýnmasý ile deðeri daha iyi anlaþýlmaktadýr. Medeni Kanunun Kabulü ile de kadýnýn özel hukukta statüsünü yeniden düzenlemek; evlenme, boþanma, miras hukukunu deðiþtirmek ancak hukuku, laik bir temele oturtmakla mümkün olduðu bilincine varýlmýþtýr. Kýz çocuklarýnýn eðitim konusunda aþýlan mesafe büyüktür. Özellikle kýrsal kesimde ve yurdumuzun uzak köþelerinde kýz çocuklarýnýn bir kýsmý halen okula gönderilmemektedir. Zorunlu olan Ýlköðretimden sonra, çocuklarýmýzý özellikle kýz çocuklarýmýza eðitim ve öðretim hakký tanýmsýz þarttýr. Atatürk ün kadýn haklarý ve kadýnýn statüsü konusunda ileri sürdüðü görüþlerinde uygulamaya koyduðu ilkelerin uzun yýllar sonra Ýnsan Haklarý Bildiri ve Sözleþmelerinde ve uygar ülkelerin anayasalarýnda yer aldýðýný görüyoruz. Türkiye Cumhuriyet Anayasasýn da herkesin dil, ýrk, renk, cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç din, mezhep,vb sebeplerle ayrým gözetilmeksizin kanun önünde eþit olduðunu hükme baðlamýþtýr, anayasa ayrýca aile Türk toplumunun temelidir. Ýlkesini benimsemiþtir. Devlete,özellikle ananýn ve çocuklarýn korunmasý görevini vermiþtir. Böylece Atatürk ün bu konudaki düþünceleri anayasa emri haline gelmiþtir. Yüce önder Atatürk ün dediði gibi kadýnlarýmýz da bilgin teknik insan olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öðrenim aþamalarýndan geçeceklerdir. Sonra kadýnlar toplumsal yaþamda erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin koruyucusu ve yardýmcýsý olacaklardýr. Bu bilinçle; Yurdumuzun ve tüm Dünya Kadýnlarýnýn 8 mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. KARDEÞLER TÝCARET Her türlü araba-kamyon-traktör lastikleri(pirelli,mýchelin,kleber) Polisan boya çeþitleri Mutlu Aküleri BP-Castrol-Petrol Ofisi yaðlarý Araba traktör yedek parçalarý v.s Çeþitlerimizle hizmetinizdeyiz Kredi kartý ile satýþlarýmýz vardýr. taksitli Ýtal linyit kömür satýþlarýmýz mevcuttur. Hacýbektaþ halkýna saygýlarýmla Mürsel Baki KARABACAK Tel: Cep Tel:

7 08 Mart 2007 Perþembe 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 1. Dünyadaki iþlerin %66 sý kadýnlar tarafýndan görülüyor. 2. Buna karþýn kadýnlar dünyadaki toplam gelirin ancak %10 una sahipler. 3. Dünya daki mal varlýðýnýn ise % 1 ine sahipler. 4. Baþka bir deðiþle dünyadaki iþlerin % 34 ü erkekler tarafýndan görülüyor ama erkekler dünyadaki toplam gelirin % 90 ýna ve toplam mal varlýðýnýn % 99 una sahipler. 8 Mart günü Dünya Kadýnlar Günü olarak kutlanýr. Bu gün kadýnlar tarafýndan ve / ya da kadýnlar için konferans, gösteri ve eðlence gibi çeþitli etkinlikler düzenlenir. Kadýnlar arasý dayanýþma ve kadýnlarýn toplumdan beklentileri vurgulanýr. Kadýnlara özgü bir günün var olmasý düþüncesi ilk kez, Aðustos 1910 da Kopenhag da düzenlenen Uluslararasý Sosyalist Kadýnlar Konferansýnda ortaya atýldý ve kabul edildi. Bir çok ülkede her yýl kutlanmaya baþladý. Ýsveç te ise 1912 yýlýndan itibaren kutlanmaya baþladý. Ancak ilk yýllarda belli bir tarih saptanmamýþtý ve deðiþen tarihlerde ama her zaman ilkbaharda kutlanýyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanýþý 1921 de Moskova da gerçekleþtirilen 3. Uluslararasý Kadýnlar Konferansý tarafýndan olmuþtur. Ýki dünya savaþý yýllarý arasýnda bazý ülkelerde kutlanmasý yasaklanan Kadýnlar Günü, 1960 lý yýllarýn sonunda Amerika Birleþik Devletleri nde de kutlanýlmaya baþlamasýyla daha güçlü bir þekilde gündeme geldi. Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu, 1977 yýlýnda 8 Mart ýn Dünya Kadýnlar Günü olarak kutlanmasýný kabul etti. Kaynak: NATIONALENCYKLOPEDIN ÝLGÝNÇ BÝLGÝLER Birleþmiþ Milletler tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre; Türkiye den Rakamlar ( Milliyet, 8 Mart 2001) 1. Þehirlerde evli kadýnlarýn % 18 i, köylerde de % 76 sý eþleri tarafýndan dövülüyor. 2. Kadýnlarýn % 57,7 si evliliklerinin ilk gününde þiddetle karþýlaþýyor. 3. Aile içi suçlarýn % 90 ýný kadýna karþý iþlenen suçlar oluþturuyor. DÜNDEN BUGÜNE "KADINLAR GÜNÜ" Dünya Kadýnlar Günü ilk kez 1800'lü yýllarda bir tekstil fabrikasýnda daha iyi çalýþma koþullarý için greve giden kadýn iþçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasýndan da çýkan yangýnda fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamayarak ölmeleriyle gündeme geldi Kadýnlar tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de 8 Mart'ta eþitlik isteklerini daha yüksek sesle dile getiriyorlar. 8 Mart'ýn Dünya Kadýnlar Günü olarak kutlanmasý, uluslararasý düzeyde kabul gören bir hal almasý 1970'lere rastlasa da, bu tarihe kaynaklýk eden olay ve dünya kadýnlarýnýn ortak bir gün kutlama isteðinin gündeme geliþi 1800'lerin ortasýný bulur. ABD'nin New York kentindeki Cotton tekstil fabrikasýnda çalýþan iþçi kadýnlar, 1800'lü yýllarýn ortalarýndan beri daha iyi çalýþma koþullarý, emeklerinin karþýlýðýnda hak ettikleri ücret ve daha iyi yaþam için mücadele vermektedir. Ama bunca yýllýk mücadeleye karþýn elde edebildikleri pek bir hak yoktur. En sonunda, 8 Mart 1908 günü, haklarýný alabilmek için son çare olarak greve giderler. Ancak patronlar bu greve zalim bir þekilde müdahale ederler. Greve giden kadýnlar fabrika binasýna kilitlenirler. Patronlar bu yolla grevin baþka fabrikalara sýçramasýný engellemek isterler. Ancak beklenmedik bir þey olur ve fabrika yanmaya baþlar. Ne yazýk ki yangýndan fabrikada bulunan kadýn iþçilerden çok azý kaçarak kurtulmayý baþarýr Yanan fabrikadan kaçmayý ve fabrikanýn çevresine kurulmuþ olan barikatlarý aþmayý baþaramayan 129 kadýn iþçi yanarak ölür. çalýþma saatlerinin, koþullarýnýn ve ücretlendirmenin yeniden düzenlenmesi gibi konular bulunmaktadýr. Dünya Kadýnlar Gününde bugün de ilk baþlarda yapýldýðý gibi eþitlik için, baðýmsýzlýk için, politik haksýzlýklarýn ortadan kalkmasý için, daha iyi yaþama ve çalýþma koþullarý elde edebilmek için çalýþýlýyor. TÜRKÝYE'DE 8 MART KADINLAR GÜNÜ Ýlk kez 1921 yýlýnda "Emekçi Kadýnlar Günü" olarak kutlanmaya baþlayan 8 Mart, 1975 yýlýnda daha yaygýn olarak kutlandý ve sokaða taþýndý. "Birleþmiþ Milletler Kadýnlar On Yýlý" programýnda Türkiye de etkilenmiþ, 1975 yýlýnda "Türkiye 1975 Kadýn Yýlý" kongresi yapýlmýþtýr askeri darbesinden sonra dört yýl anýlmadý 8 Mart. 1984'ten itibaren her yýl çeþitli kadýn örgütleri tarafýndan Dünya Kadýnlar Günü kutlanmaya baþlandý. Kadýnlar 80'li yýllarda 8 Mart'ý izinli yürüyüþ ve þenliklerle kutlayamamýþlarsa da, küçük gruplar mütevazi kutlamalarýný sürdürdüler. 90'lý yýllarda kadýn kuruluþlarýnýn sayý ve çeþitliliðinin artmasý ile beraber 8 Mart daha geniþ bir katýlýmla kutlanýlýr oldu. Ayný yýl diðer endüstri kollarýndaki kadýnlar da mücadeleye devam ederler. Kadýnlarýn yürüttükleri mücadelenin temelinde seçme ve seçilme hakký, günlük

8 Parçalý Bulutlu En Yüksek 0C 8 En Düþük 0C -1 on binlerce muhalifin iþkence görmesinden ve öldürülmesinden sorumlu olduðunu yazan Baþi, özellikle feministlere saldýrý ve baskýlarýn sürdüðünü ancak bu arada Ýran'da sýradan insanlarýn giderek daha fazla baþkaldýrmalarýna beklenmedik biçimde tanýk olunduðunu söyledi. Ýran ceza kanununa göre, 9 yaþýnda bir kýz çocuðu bile zina ya da ahlâk suçu iþlediði iddiasýyla asýlabiliyor ya da recm cezasýna çarptýrýlabiliyor. Erkeklerde ise yaþ sýnýrý 15. Ýran'daki uygulamalarda kadýnlara yönelik ayrýmcýlýk her alanda göze çarpýyor. Bir kýz çocuðunun bir kazada ölmesi durumunda, ailesi tazminatýn ancak yarýsýný alabilirken, çocuk erkekse aile tazminatýn tamamýný alýyor. Dýþ Haberler»Iraklý üç kadýnýn infazýna erteleme IRAK'ta haklarýnda ölüm cezasý verilen 31 yaþýndaki Wassan Talip, 25 yaþýndaki Zeynep Fadýl ve 26 yaþýndaki Lika Ömer Muhammed'in infazý 20 Mart'a ertelendi. Bianet'in konuþtuðu Irak'ta Ýþ-gal'e Karþý Kadýn Giriþimi'nden Ýran feminizmi hapiste! Kadýnlara yönelik ayrýmcý yasalarýn yoðun þekilde yürürlükte olduðu Ýran'da ülkenin önde gelen feminist liderleri pazar Ayþe Berktay, infazýn durdurulmasý için 20 Mart'a kadar çalýþmalarýn Fatime Guveriye, Azade Forgani, Somayi sürdürüleceðini söyledi. Berktay, Fa-rid, Minoo Mortezayee, Sara Imanian. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn geçen cuma günü Irak Baþbakaný Nuri Ýran anayasasýna göre vatandaþlar, silah günü tutuklanarak cezaevine konuldu. taþýmamak ve Ýslamiyeti karalamamak Maliki'ye telefon ederek, Talib, Fadýl, Dünya Kadýnlar Günü arifesinde Nobel þartýyla gösteri düzenleme hakkýna sahip. Mu-hammed konusundaki kaygýlarýný ödüllü Þirin Ebadi dýþýnda ülkenin önde Buna raðmen göstericilerin destek vermek dile getirdiðini, Tony Blair'in Irak'taki gelen neredeyse bütün feminist için bir araya geldiði yargýlanan Nuþhin insan haklarý konusundaki özel temsilcisi aydýnlarýndan oluþan 33 kadýn Tahran Ahmedi Ho-rasani, Þehla Entesari, Pervin þikâyette bulunsa ve tanýklýk etse dahi suçlu milletvekili Ann Clwyd'in Irak yetkililerine Devrim Mahkemesi önünde beþ kadýn Ardalan, Suzan Tammasebi ve Fariba kolaylýkla serbest kalabiliyor" diye konuþtu. mektup yazdýðýný, Avrupa Parlamentosu eylemcinin yargýlanmasýný protesto etmek Davudi Muhacir pazar günü çýkarýldýklarý AF ÖRGÜTÜ'NDEN KINAMA üzere düzenledikleri eylemin ardýndan mahkemede yasadýþý gösteri düzenleyerek Uluslararasý Af Örgütü, tutuklamalarý tutuklandý. Kadýnlar, bilhassa þahlýk dönemi ulusal güvenliði tehdit etmekle suçlanýyor. kýnayarak, kadýn haklarý savunucularýnýn MAHKEME SALONUNU TERK derhal ve koþulsuz serbest býrakýlmasýný ve Cenevre Sözleþmeleri'yle korunduðunu ve Ýslam devriminin ilk dönemlerinde baþkan yardýmcýsý Luisa Morgantini'nin, üç kadýnýn savaþ esiri statüsünde olduðunu acýmasýz iþkencelere ev sahipliði ETTÝLER istedi. Af Örgütü genel sekreteri Irene Khan açýkladýðýný söyledi. Wassan, Zeynep ve yapmasýyla bilinen Tah-ran'daki Evin Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü'nden Hadi yaptýðý açýklamada Ýranlý yetkililerin barýþçýl Muhammed'in durumuna iliþkin Irak cezaevine konuldu. Gaimi "Tutuklamalarýn ardýndan Ýtalya'da gösteri düzenleyenleri tutuklamak yerine hükümetinin net bir açýklama yapmadýðýný i2 Haziran'da kadýnlar için eþit haklar bulunan Þirin Ebadi dýþýndaki Ýran kadýn Ýran hukuk sistemindeki kadýnlara yönelik talebiyle gösteri düzenleyerek tutuklanan hareketinin tüm liderleri þu anda hapiste" ayrýmcý yasalarý kaldýrmasý ve kadýnlarýn beþ kadýn eylemcinin yargýlandýðý mahkeme diyerek mahkeme sýrasýnda dýþarýda gösteri eþitlik taleplerine kulak vermesi gerektiðini önünde gösteri düzenleyenleyenlere düzenleyen eylemcilere destek vermek için söyledi. Öte yandan Ýranlý kadýn haklarý etmeli, Irak hükümeti duruma iliþkin net müdahale eden güvenlik güçleri 70 kiþiyi mahkeme salonunu terk eden dört kadýnýn savunucusu Gülberg Baþi de internet bir açýklama yapmalý. Bizim talebimiz o gözaltýna aldý. Tutuklanan Ýranlý feminist da yeniden tutuklandýðýný belirtti. Kadýn sitesinde olayla ilgili olarak yazdýðý 'Timsah makama geliþi çok meþru olmayan Irak liderlerin bazýlarýnýn isimleri þöyle: Sadi haklarý savunucularý, kadýnlara yönelik Gözyaþlarý' baþlýklý makalesinde, Ýran'da hükümetinin çekilmesi" dedi. Kazýmiye Sadr, Asiye Amini, Jila Bani Yakup, ayrýmcýlýða son verilmesi amacýyla bir korkunç bir cinsiyet ayrýmcýlýðýnýn hüküm Mehbube Abbasgülzade, Mehbube milyon imza toplamayý hedefleyen bir sürdüðünü belirterek, kadýn eylemcilerin Hüseyinzade, Sara Lokmani, Zara kampanya baþlatmýþtý. Gaimi, "Ýran mücadelesine destek verilmesi çaðrýsýnda Emcedyan, Meryem Hüseyin Kah, Celve cezaevlerinde þu anda, cinsel suçlar veya bulundu. Kadýnlarýn aile hukukunda ikinci Cevahiri, Nilüfer Golkar, Parastu Dokohaki, evlilik dýþý iliþkiye girmek nedeniyle recm sýnýf muamele gördüðünü, þiddetli baský ve eþi ve erkek kardeþiyle birlikte Irak ve ABD Zeynep Peygam-berzade, Meryem Mirza, cezasýna çarptýrýlan sekiz kadýn bulunuyor. ayrýmcýlýða maruz kaldýklarýný belirten Baþi, askerlerinden oluþan bir devriyeye SegharLaghaye, Rez-van Moghadam, Ayný suçlamalardan tutuklu olan ise sadece feministlerin baský gördüðünü, saldýrmakla suçlanýyor. Muhammed ise, eþi Saghie Laghayee, Nahid Keshavarz, iki erkek var. Ayrýca kadýnlarýn tanýklýklarý tutuklandýðýný, taciz edildiðini, hatta ve erkek kardeþiyle birlikte "Yeþil Mahnaz Muhammedi, Nesrin Afzali, Feride erkeklerin tanýklýklarýnýn yarýsý deðerinde öldürüldüðünü belirtti. Ýran Ýslam Entesari, Sara Imanian, Elnaz Ensari, görüldüðünden, bir kadýn ciddi bir suçtan Cumhuriyeti'nin 1979 devriminden bu yana söyleyen Berktay, "kadýnlarýn infazýný önlemek için kamuoyu baskýsý devam Hapisha-nesi'nde bulunan Talib, silahlý bir grupla birlikte polise saldýrarak 5 polisin öldürülmesine katýlmakla suçlanýyor. Fadýl, Bölge"den bir görevliyi öldürmekle suçlanýyor.

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Ý B Ü R O kaide E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI

Ý B Ü R O kaide E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI 1 21 Ý B Ü R O kaide E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Ý B Ü R O E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI 8 MART Eðer bana yardým etmeye geldiyseniz,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Önsöz Birleþmiþ Milletler Ortak Programýnýn uygulandýðý altý þehirde kadýnlarýnýn durumunu, ihtiyaçlarýný ve taleplerini belirlemek üzere yapýlan kamuoyu araþtýrmasýnýn sonuçlarýný sizlerle paylaþmaktan

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

Kentsel Alanlarda Kadýn Sorunlarý

Kentsel Alanlarda Kadýn Sorunlarý GÝRÝÞ Ýçinde yaþadýðýmýz yýllarýn en önemli toplumsal olgulardan biri olan ve Türkiye açýsýndan çok önemli deðiþimleri beraberinde getiren göç, halen gerek toplumsal, gerekse siyasi deðerlendirmelerde

Detaylı