DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 BİRİNCİ DÖNEM END 1105 İNGİLİZCE İLETİŞİM Bu ders kapsamında etkili İngilizce iletişimin faydaları, yabancı dilde yazılı kaynakları anlama ve analiz edebilme, yabancı dilde ödev/rapor hazırlama, sunum hazırlama ve sunma konuları anlatılacaktır. FİZ 1101 FİZİK I Bu dersin amacı, öğrencilere Newton mekaniği konusunda klasik fizik ilkelerine dayanan kuramsal giriş ve temel uygulamalara genel bakış sağlamaktır. İçerilen konular; Ölçme ve birim sistemleri, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket. Hareket Kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunları, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, çizgisel momentum ve çarpışmalar, Katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesidir. KİM 1015 KİMYA Bu dersin amacı Kimya biliminin temelini oluşturan terim ve kavramları benimseterek, bu kavramların dayandığı temel teorileri vermektir. Madde ve ölçümü, atomun temel yapısı, molekül ve iyonların oluşumu ile kimyasal reaksiyonların stokiyometrisi, gaz yasaları ve katı, sıvı ve çözeltilerin özellikleri, kimyasal kinetik ve denge, asit-baz ve iyonik dengeler, termodinamik yasaları ile elektrokimya ve çekirdek kimyasına ilişkin kavramlar odaklanılarak aktarılacaktır. MAK 1011 TEKNİK RESİM Temel kavramlar, standartlar, çizim araçları, temel geometrik çizimler, izdüşüm çeşitleri. ölçülendirme, kesit ve perspektif çizimleri, yüzey kaliteleri ve geometrik toleranslar, resim okuma, görünüş tamamlama, perspektif modellerden görünüş çizme ve uygulamaları. MAT 1001 MATEMATİK I Math serisi Kalkülüs ün kavram ve metotlarına standart tam bir giriştir. Bu seri bütün mühendislik öğrencileri tarafından alınır. Vurgu; kavramlar, problem çözümü, teori ve ispatlar üzerinedir. Öğrenciler Matematikte okuma, yazma ve sorgulama becerilerini geliştireceklerdir. İçerilen konular; Fonksiyonlar, limit ve süreklilik; Türev (Teğet Doğruları ve Eğimleri, Türev Alma Kuralları, Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri Yüksek Mertebeli Türevler Ortalama Değer Teoremi Kapalı Türev Alma Transandantal Fonksiyonlar Ters Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Doğal Logaritma ve Sayfa 1 / 17

2 Üstel Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Hiperbolik Fonksiyonlar Türevin Uygulamaları, Bağımlı Oranlar); Belirsizlikler Ekstrem Değerler İçbükeylik ve Bükümler; Fonksiyonların Grafik Çizimi Ekstrem Değer Problemleri Doğrusal Yaklaşımlar; İntegrasyon Toplamlar ve Sigma İşareti Alan Belirli İntegral Belirli İntegralin Özellikleri Temel Teorem; Değişken Dönüşümü Yöntemi Düzlemsel Bölgelerin Alanları; Kısmi İntegrasyon Rasyonel Fonksiyonların İntegrali Ters Değişken Dönüşümü Düzensiz İntegraller İntegralin Uygulamaları; Dilimleyerek Hacim Bulma Yay Uzunluğu ve Yüzey Alanıdır. ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Dersi amacı İmparatorluktan milli devlete geçişte, Türk toplumunun gelişim aşamalarını öğrencilere kavratmaktır. İçerilen konular; Devlet, Monarşi, Oligarşi, Cumhuriyet, Laiklik, Demokrasi, İhtilal, Devrim, Ulus-devlet; Feodalizm, Haçlı Seferleri, Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform Hareketleri, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi; Osmanlı Modernleşmesi; 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla uluslararası arenada yaşanan rekabet ve bunun Osmanlı Devleti ne yansımaları; Birinci Dünya Savaşı na giden süreçte emperyalizm, sömürgecilik, milliyetçilik ve bloklaşma; Trablusgarp ve Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti; Mondros mütarekesi, Mustafa Kemal in mevcut duruma bakışı, amacı ve yöntemi; Milli Mücadele Döneminde yaşanan gelişmeler; Mudanya Ateşkes Antlaşması; Lozan Barış Antlaşmasıdır. TDL 2001 TÜRK DİLİ I Türk Dili dersinin amacı, Türkçe'nin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilme; yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, dilini doğru ve güzel kullanma yeteneğini kazandırabilmektir. İçerilen konular; Türkçe'nin tarihi dönemleri. Türkçe'nin bugünkü durumu ve yayılma alanları. İmla kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Türkçe'de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe ses bilgisi. Türkçe'nin ses özellikleri. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulamasıdır. İKİNCİ DÖNEM MAK 1021 ATÖLYE EĞİTİMİ (4 HAFTA) Atölye eğitimi kapsamında talaşlı, talaşsız ve kaynaklı üretim teknikleri ile ilgili konular yer almaktadır. Bu kapsamda, talaşlı üretimde kullanılan makineler ve bunların çalışma prensipleri, farklı türdeki malzemelere yapılan kaynak uygulamaları, kaynak makineleri, farklı döküm teknikleri, döküm modelleri ve kalıpçılığı, dökümcülükte kullanılan makineler, ocaklar ve diğer yardımcı sistemler, soğuk şekillendirme, ölçme ve kontrol konularına değinilmektedir BİL 1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Sayfa 2 / 17

3 Algoritma ve akış diyagramı hazırlama, MATLAB da programlama (değişkenler, komutlar, diziler, operatörler, çıktılar, tekrar döngüleri, karar döngüleri, yapısal planlar, fonksiyonlar, mantıksal operatörler, matrisler ve grafikler). END 1204 TEKNİK İNGİLİZCE Bu ders kapsamında endüstri mühendisliği mesleği ve endüstri mühendisliği temel konularına ilişkin ingilizce terminoloji hakkında bilgi verilecek, bölüm ve endüstri mühendisliği uygulamalarının kapsamı tanıtılacaktır. END 1206 MÜHENDİSLER İÇİN EKONOMİ Mühendislik ekonomisi ile ilgili temel kavramlar, maliyetler, maliyet sınıflandırmaları, faiz, nakit akış dizileri ve amortisman, pazar koşulları ve talep tahmini analizleri, yatırım seçeneklerinin değerlendirilmesi ve belirsizlik durumunda yatırım kararları. FIZ 1002 FİZİK II Bu dersin ana amaçları, temel elektromanyetizma bilgisini kazandırmak, güçlü ve sistematik problem çözme yeteneklerini geliştirmek, fen bilimleri ve mühendislikteki ileri çalışmaları için taban oluşturmaktır. İçerilen konular; Elektrik alanlar: Coulomb yasası, Noktasal yüklerin ve sürekli yük dağılımlarının elektrik alanı; Gauss yasası: Elektrik akı, Gauss yasası ve uygulamaları; Elektrik potansiyel: Potansiyel fark ve elektrik potansiyel, Noktasal yüklerin ve sürekli yük dağılımlarının potansiyeli; Kapasitans ve dielektrikler: Kapasitans hesabı, Dielektrik içeren kapasitörler, Kapasitörde depolanan enerji; Akım ve direnç: Akım, direnç ve Ohm yasası, Elektriksel iletkenlik için model; Doğru akım devreleri: Elektromotor kuvveti, Kirchhoff kuralları, RC devreleri; Manyetik alanlar: Akım-taşıyan tele etkiyen kuvvet, Düzgün manyetik alandaki akım ilmeğine etkiyen tork; Manyetik alan kaynakları: Biot- Savart yasası, Ampere yasası, Manyetik akı, Madde içinde manyetizma; Faraday yasası: Hareketsel emk, Lenz yasası, İndüklenmiş emk ve elektrik alanlar; İndüktans: Öz-indüktans, RL devreleri, LC devrelerinde osilasyonlar; Alternatif akım devreleri: ac kaynakları ve fazörler, RLC devreleri, AC devresinde güçtür. MAT 1002 MATEMATİK II Math serisi Kalkülüsün kavram ve metotlarına standart tam bir giriştir. Bu seri bütün mühendislik öğrencileri tarafından alınır. Vurgu; kavramlar, problem çözümü, teori ve ispatlar üzerinedir. Öğrenciler Matematikte okuma, yazma ve sorgulama becerilerini geliştireceklerdir. İçerilen konular; Sonsuz Seriler; Pozitif seriler için yakınsaklık testleri; Kuvvet, Taylor ve Maclaurin Serileri; Karesel ifadeler(konikler); Vektörler ve üç boyutlu uzayda koordinat geometrisi; Üç boyutlu uzayda analitik geometri; Düzlemler, Doğrular ve Kuadratik yüzeyler; Çok değişkenli fonksiyonlar; Limit ve süreklilik; Sayfa 3 / 17

4 Kısmi türevler; Yüksek mertebeden türevler; Zincir kuralı; Doğrusal yaklaşım; Gradyant ve yönlü türevler; Kısmi türevin uygulamaları; Ekstrem Değerler; Sınırlı tanımlı fonksiyonların ekstrem değerleri; Lagrange çarpanları (kısıtlı ekstremler). Çok katlı integraller ve uygulamaları. Çizgi ve yüzey integralleri, Green Teoremi, Diverjans teoremi ve Stoke teoremidir. ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Dersin amacı Türk devrimlerini ve kuruluşundan günümüze Türkiye de yaşanan siyasi, ekonomik, toplumsal olayları kavramaktır. İçerilen konular; Siyasal alanda yapılan devrimler: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş denemeleri; Çağdaş ve laik bir hukuk sistemi oluşturabilmek için gerçekleştirilen devrimler ve anayasalar; Eğitim alanında gerçekleştirilen devrimler; Ulusal bir ekonomi oluşturma politikaları; Uluslaşma projesi olarak; dil, tarih ve kültür; Atatürkçü düşünce sisteminin ve Türk devriminin niteliği ve evrenselliği; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası; Milli Şef Dönemi Türk iç ve dış politikası; Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs; arası Türk iç ve dış siyasetinde yaşanan gelişmeler; 12 Eylül den günümüze Türkiye dir. TDL 1002 TÜRK DİLİ II Türk Dili dersinin amacı, Türkçe'nin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilme; yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, dilini doğru ve güzel kullanma yeteneğini kazandırabilmektir. İçerilen konular; Türkçe'nin yapım ekleri. Türkçe'nin yapım ekleri uygulaması. Türkçe'nin çekim ekleri. Türkçe'nin çekim ekleri uygulaması. Kelime çeşitleri. Kelime grupları ve tamlamalar. Kelime grupları ve tamlamalarla ilgili uygulamalar. Cümle bilgisi. Cümle incelemeleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerden seçilmiş metinlerin okunması ve incelenmesi. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerden seçilmiş metinlerin okunması ve incelenmesi. Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi. Dönem konularının genel olarak değerlendirilmesi. Dönem konularının genel olarak değerlendirilmesidir. ÜÇÜNCÜ YARIYIL END 2303 İSTATİSTİK I Temel olasılık ve rastgele değişkenler, özel dağılımlar ve uygulamaları, dağılımlar arasındaki ilişkiler, rastgele değişkenlerin fonksiyonları, moment üreten fonksiyonlar, rastgele örnekleme, veri tanımı ve başlıca örneklem dağılımları END 2307 MALİYET ANALİZİ VE FİZİBİLİTE Maliyet ile ilgili kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması, farklı maliyetlendirme sistemlerinin tasarımı, Sayfa 4 / 17

5 maliyet davranışlarının analizi, maliyet-hacim-kar ilişkilerinin analizi, değişken maliyetlendirme ve faaliyet tabanlı maliyetlendirme sistemleri END 2309 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA UYGULAMALARI MATLAB da programlama (döngüler, fonksiyonlar ve kullanıcı arayüzleri), nesne yönelimli programlama ve mühendislik problemleri çözümü. MAK 2324 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Mekaniğin Tanımı, Temel Kavramlar, Newton Kanunları, Skaler ve Vektörel Büyüklükler, İki ve Üç Boyutlu Vektör Sistemleri, İki ve Üç Boyutlu Kuvvet Sistemleri, Parçacığın Dengesi, Moment, Kuvvet Çifti (Kupl), Bileşkeler, Rijit Cismin Dengesi - Serbest Cisim Diyagramları, Mühendislik Yapıları, Düzlemsel Kafesler ve Basit Makinalar, Ağırlık Merkezleri, Alan Atalet Momentleri, İç kuvvetler ve gerilmeler, normal gerilme, kayma gerilmesi, emniyet katsayısı, Gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, Hooke kanunu, Millerde burulma ve kayma gerilmeleri, dönme açısı, Düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları, Kirişlerin eğilmesi, kirişlerde eğilme gerilmeleri. MAT 2011 MATEMATİK III Dersin amacı, diferansiyel denklemlerin tanımı, sınıflandırılması, çözümü ve uygulamalarının verilmesidir. İçerilen konular, Diferansiyel denklemlere giriş, Diferansiyel denklemlerin tanımı ve sınıflandırılması; Birinci mertebe birinci dereceden diferansiyel denklemler, Değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler; Doğrusal diferansiyel denklemler, homojen diferansiyel denklemler; Tam diferansiyel denklemler, İntegral çarpanı, doğrusal olmayan diferansiyel denklemler; Birinci mertebe ve yüksek dereceden diferansiyel denklemler, p ye göre çözülebilen denklemler, zarflar, x ve y ye göre çözülebilen denklemler; Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin geometrik ve fiziksel problemlere uygulanması; Yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin tanımı, doğrusal bağımsızlık, wronskianın tanımı, sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin tanımı ve çözümleri; Yüksek mertebeden homojen olmayan diferansiyel denklemlerin çözümleri için: Belirsiz katsayılar yöntemi, Parametrelerin değişimi yöntemi; Operatör yöntemi, Değişken katsayılı diferansiyel denklem olup sabit katsayılı diferansiyel denkleme indirgenebilen Cauchy-Euler diferansiyel denklemi ve Legendre diferansiyel denklemi; Seri Yöntemi; Seriler ve kuvvet serilerine ait temel tanımlar, Değişken katsayılı yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin kuvvet serileri ile çözümleri, Fourier serileri; Laplace dönüşümü ile diferansiyel denklemlerin çözümleri; Diferansiyel denklemlerin mühendislik uygulamaları, Diferansiyel denklem sistemlerinin operatör ve Laplace dönüşümü ile çözümleridir. Sayfa 5 / 17

6 MMM 2011 MALZEME BİLGİSİ Malzeme bilimi ve mühendisliğine giriş. Malzemelerin yapısı, Kristal yapıları ve incelenmesi, Katılaşma, Kristal hataları, Difüzyon, Mekanik özelliklerin belirlenmesi, Dislokasyon ve mukavemet artırma mekanizmaları, Faz diyagramları, denge diyagramları, Metallerin ve Metal alaşımların üretim ve uygulamaları, Demir çeliklerin ısıl işlemleri, Seramik polimer ve kompozitlerin şekillendirilmesi ve kullanım alanları, Korozyon ve korozyondan korunma DÖRDÜNCÜ YARIYIL ELK 2081 ELEKTROTEKNİK VE ELETRİK MAKİNALARI Giriş ve temel elektriksel büyüklükler, Direnç, iletkenlik, ohm kanunu; Kirchoff kanunları, Bobinin yapısı, Özellikleri, devreleri ve uygulamaları, Kondansatörun yapısı, özellikleri, devreleri ve uygulamaları, Ölçum cihazları ve elektriksel güvenlik, Alternatif akim tanımı, periyot ve frekans kavramları, devreleri ve uygulamaları, Yarı iletkenler, diyotlar, doğrultmaçlar, Transistörlerin tanıtımı ve devreleri, Transformatörler ve elektrik dağıtım sistemleri, Elektromekanik enerji dönüştürücüleri 1: jeneratörler, Elektromekanik enerji dönüştürücüleri 2: Motorlar, Asenkron motor, Güncel teknolojik konular. END 2404 İSTATİSTİK II Parametre tahmini, hipotez testi, tek ve iki faktörlü denemeler, basit doğrusal regresyon ve korelasyon, çoklu doğrusal regresyon, ve parametrik olmayan istatistikler. END 2408 FİNANSMAN VE MUHASEBE Yurtiçi finansal piyasaların işleyişi ve firmaların bu finansal piyasalardan fon temin etme yöntemleri ve maliyetleri, bir firmanın değerini belirleyen unsurlar ve firma yönetiminin bu değere etkisi, firma analizi ve finansal analizler, firmaların finansal ihtiyaçlarının tahminlenmesi, temel muhasebe kavramları ve bunların finansal tabloların analizinde kullanılması END 2410 SİSTEM VE MATEMATİKSEL MODELLEMEYE GİRİŞ Sistem Düşüncesi, Mantık, Küme, Fonksiyonlar, Graflar, Hesaplama ya Giriş Sayfa 6 / 17

7 END 2412 BİLGİ SİSTEMLERİ ANALİZİ Sistem kavramı ve bilgi sistemlerinin temel elemanları, bilgi sistemleri geliştirme, sistem analizi, gereksinimleri ortaya çıkarma, veri modelleme ve analizi, proses modelleme, uygunluk analizi ve sistem önerisi, nesne yönelimli modelleme ve analizi. MAK 3029 İMAL USULLERİ Metal dökümü. Harcanan kalıba döküm. Kalıcı kalıba döküm. Kalite güvence. Dökümde tasarım prensipleri. Dökümden sonra özelliklerin değiştirilmesi. Döküm alaşımları. Metallerin plastik şekillendirilmesi. Dövme, haddeleme, ekstrüzyon, çubuk ve tel çekme, saç işleme yöntemleri, kaynaklı imalat, ergitme kaynağı, katı hal kaynağı, tahribatsız muayene, talaşlı imalat, takımlar, takım tezgahları, konvansiyonel yöntemler: Tornalama, frezeleme, delik delme, planyalama, tığ çekme, taşlama, CNC teknolojisi, özel imalat yöntemleri. BEŞİNCİ YARIYIL END 3513 İŞ ETÜDÜ VE İNSAN FAKTÖRLERİ MÜHENDİSLİĞİ Ders, ürün veya hizmet üreten tüm üretim sistemlerinde verimliliği arttırmada kullanılan metot etüdü ve iş ölçümü tekniklerinin incelenmesi, iş analizi faaliyetleri ve insan faktör mühendisliği hakkında bilgi verilmesi ve bu konularla ilgili uygulamaların anlatılmasını kapsamaktadır. END 3515 ÜRETİM YÖNETİMİ Üretkenlik, Rekabet ve Strateji, İtme ve Çekme Sistemleri, ERP-MRPII-MRP, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kalite Yönetimi, Kalite Yönetimi, Belirli ve Belirsiz Talep Altında Stok Kontrolü, Montaj Hattı Dengeleme END 3517 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI Sistem tasarımı, uygulama mimarisi ve modelleme, veri tabanı tasarımı, çıktı tasarımı ve prototip çalışması, girdi tasarımı ve prototip çalışması, kullanıcı ara yüz tasarımı, nesne yönelimli tasarım. END 3519 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Yöneylem araştırmasına giriş, doğrusal programlama, model kurma, grafik çözüm, simpleks algoritması, duyarlılık analizi, dualite teorisi, ulaştırma, aktarmalı ulaştırma ve atama problemleri, tamsayılı Sayfa 7 / 17

8 programlama, dal-sınır algoritması, LINGO/Excel Solver optimizasyon programları uygulamaları ALTINCI YARIYIL END 3614 ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL Giriş, Talep tahmini, Kapasite planlama, Bütünleşik üretim planlama, Malzeme istek planlaması, Çizelgeleme END 3616 SİSTEM SİMÜLASYONU Simülasyona giriş, Monte Carlo simülasyonu, Olasılık dağılımlarının seçimi, Rasgele sayı türetme, Rasgele değişim türetme, Output analiz, ARENA ile modelleme, Varyans indirgeme teknikleri END 3618 KALİTE PLANLAMA VE KONTROL Kalite, Kalite Kontrol ve Kalite Planlama ile ilgili genel bilgiler, İstatistiksel Süreç Kontrol, Kontrol kartlarının temel prensipleri, Değişkenlere göre kontrol kartları, Belirtilere göre kontrol kartları, Süreç yeterliliği, Ölçüm sisteminin yeterliliği, EWMA-CUSUM kontrol kartları, Belirtilere göre kabul örneklem planları, Değişkenlere göre kabul örneklem planları, Deney Tasarımı, Toplam Kalite Yönetimi, Altı Sigma. END 3620 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II Oyun teorisi, belirsizlik ve risk altında kara verme, ağ modeller, kuyruk sistemleri, markov zincirleri, doğrusal olmayan programlama, çok kriterli karar verme teknikleri, hedef programlama, LINGO/Excel Solver optimizasyon programları uygulamaları YEDİNCİ YARIYIL END 4703 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bu ders kapsamında; geleneksel ve çağdaş yönetim yaklaşımları arasındaki ilişkilerin kavranması; örgütsel yapı ve bileşenlerin tanımlanması; yönetim fonksiyonlarının ayrıntılı şekilde incelenmesi ve artan rekabet ve küresel pazar koşullarında etkin şekilde yönetilebilecek organizasyon düzenleri tasarlanması sağlanacaktır. Sayfa 8 / 17

9 END 4711 TESİS TASARIMI VE MALZEME AKTARMA SİSTEMLERİ Tesis tasarımı ve planlamaması ile ilgili genel bilgiler, Ürün tasarımı ve süreç planlama, Yerleşim planlama, Montaj Hatları ve Hücresel İmalat, Yer seçimi yöntemleri, Tesis yerleşimi yöntemleri, Bilgisayar destekli tesis yerleşimi, Malzeme aktarma sistemi temel prensipleri ve ekipmanları, Malzeme aktarma sistemi tasarımı ve analizi, Depolama ve Depo sistemleri. END 4713 SEMİNER Bu ders öğrencilerin bitirme projesi konuları ile ilgili literatür araştırması yapmaları ve projelerinin teorik altyapısını oluşturmaları sağlanmaktadır. END 4715 MODERN ÜRETİM SİSTEMLERİ Bilgisayarla bütünleşik üretime giriş, Genel kavramlar, Otomatik akış hatları, Otomatik montaj hatları, Nümerik kontrol, Endüstriyel robotlar, Otomatik malzeme taşıma sistemleri, Otomatik depolama sistemleri, Grup teknoloji / Hücresel üretim, Esnek imalat sistemleri, CAD/CAM/CAE, Eş zamanlı mühendislik, Otomatik veri toplama sistemleri SEKİZİNCİ YARIYIL END 4804 TEDARİK VE SERVİS SİSTEMLERİ Servislerin özellikleri, doğası, servis yönetiminin odak noktası ve servis stratejileri, teknoloji ve teknolojinin servis sistemleri üzerindeki etkisi, servislerin ve servis sitemlerinin tasarımı, servis sistemlerinin yürütülmesi, servis operasyonlarının yönetimi. END 4806 YENİ ÜRÜN-İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 4 0 Bu ders yeni ürün ve iş geliştirme süreçlerinin yapısı, bu süreçlerin yönetimi, ürün geliştirme sürecinde liderlik ve fikri mülkiyet hakları konularını içermektedir. Ayrıca ders, öğrencilerin teknolojinin pazara hangi yollarla getirildiğini anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Sayfa 9 / 17

10 END 4094 BİTİRME PROJESİ Bu ders kapsamında öğrencilerin Endüstri Mühendisliği Lisans Programında elde ettikleri bilgileri sentezleyerek bir gerçek hayat probleminin tanımlanması, yapılandırılması/formülasyonu ve çözümünü etik ve diğer sosyal boyutları da dikkate alarak gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır. Sayfa 10 / 17

11 SEÇMELİ DERSLER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ END 3902 ENDÜSTRİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI İşletim sistemleri, ofis otomasyonları yazılımları, düzleşen Dünyada Endüstri Mühendisi / Dünyada ve Türkiye de yazılım sektörü, Dünyada ve Türkiye de yazılım sektörü, sistem analizi, Erp uygulamaları, proje yönetimi, etkili insanların alışkanlığı. END 3903 ENVANTER YÖNETİMİ Envanter yönetimine giriş, bağımsız talepli sistemler, kesikli talepli sistemler: deterministik modeller, bağımsız talepli sistemler: olasılıklı modeller, bağımlı talepli sistemler. END 3905 LOJİSTİK SİSTEM TASARIMI Lojistiğe sistem yaklaşımı ve lojistik sistemler, lojistik kararlar, lojistik maliyetler, sevkiyat yük birleştirmesi, lojistik sistemlerde envanter yönetimi, lojistik sistemlerde ulaştırma, araç rotalama problemi. END 3906 LOJİSTİK OPERASYONLARIN YÖNETİMİ Lojistiğin tanımı, ekonomideki ve organizasyonlardaki rolü, lojistik yönetimi, lojistik operasyonları ve maliyetleri, tedarik zinciri yönetimi, müşteri hizmetleri, lojistik stratejileri, lojistik yönetiminde yeni trendler. END 3907 MATEMATİKSEL MODELLEME VE UYGULAMALARI Matematiksel modellemeye giriş, matematiksel modellerin Lingo ile çözümü, sonuçların analizi, duyarlılık analizi, Lingo kullanarak model formülasyonu, setler, ürün karışım ve üretim planlama problemleri, kapsama, çizelgeleme ve stok kesme problemleri, tamsayı programlama modelleri, PERT/CPM, dağıtım ve ağ problemleri. END 3908 BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞİK İMALAT (CAM/CIM) Bilgisayarla bütünleşik imalata giriş, bilgisayar teknolojisi ve imalat, bilgisayar destekli mühendislik, grup teknolojisi, bilgisayarla bütünleşik imalatın elemanları, esnek imalat sistemleri, üretim planlama ve kontrol sistemleri, yalın üretim & Çevik imalat. Sayfa 11 / 17

12 END 3909 ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA Pazarlama hakkında genel bilgiler, mallar ve hizmetler, pazarlama işlevleri, pazarlama yönetimi, dağıtım kanalları, fiyat, pazar araştırması. END 3911 MODERN FİNANS TEKNİKLERİ Finansal fonksiyonlardaki ve modern finans tekniklerindeki gelişmeler. Lease finasmanı, bir yatırım aracı olarak leasing in avantajları, future ve opsiyon piyasaları kur riskini önleme yöntemleri, temel Swap yöntemleri. END 3912 STRATEJİK YÖNETİM İşletmelerde stratejik yönetimin önemi ve belli başlı sorunları. Stratejik analiz ve başlıca stratejik amaçlar. Stratejik yönetimde fırsat ve tehditlerin saptanması. İşletmenin kaynak ve yeteneklerinin saptanması. Stratejik alternatiflerin analizleri ve strateji seçim yöntemleri. Stratejilerin uygulanması ve stratejik sonuçların değerlendirilmesi. Stratejik yönetimin diğer özel konuları. END 3915 TAHMİNLEME VE ZAMAN SERİLERİ Regresyon metotları ve hareketli ortalamalar, üstel düzgünleştirme metotları, en küçük kareler ve doğrudan düzgünleştirme, mevsimsel data için düzgünleştirme modelleri, tahmin hatalarının analizi, Adaptif-control tahminleme metotları, Box-Jenkins modelleri. END 3922 YALIN ÜRETİM Yalın Üretim kavramı, yalın üretimin tarihçesi, yalın üretimin ilkeleri, yalın üretim teknikleri, toplam üretken bakım, Jidoka, tam zamanında üretim, Smed, Kaizen, hücresel imalat, sigma. END 3923 SERVİS SİSTEMLERİ Operasyonlar ve üretkenlik, küresel üretim stratejileri, ürün ve servis tasarımı, bekleme hattı modelleri, tedarik zinciri yönetimi. Sayfa 12 / 17

13 END 3925 İŞ VE İŞLETME HUKUKU İş Hukukuna Yön Veren Temel İlkeler, İş Hukukunun Temel Suje Ve Kavramları, İş Kanununun Kapsam Ve İstisnaları, İş Sözleşmesinin Tanım Ve Türleri, İş Hukukunda Sözleşme Serbestisi ile Bunun Sınırlarını Oluşturan Durumlar, İş Sözleşmesinden Doğan Karşılıklı Borç Ve Edimler, İş Kazası Ve İşgörmezlik Ödeneğinin İstenebileceği Haller, İş Sözleşmesinin Sona Ermesi: Süreli Fesih Geçersiz Fesih Ve Sonuçları, İşçi Ve İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshedebileceği Durumlar Ve Sonuçları., İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları, Çalısma Hayatının Düzenlenmesi, İşçi Ve İşveren Sendikalarının Tanım Ve Unsurları, Sendikaların Kuruluş Esasları, Kuruluş İşlemleri ile Kurulma Koşulları, Sendika Üyeliği Ve Üyeliğe İlişkin Koşullar, Sendikaların Gelir Ve Giderleri ile Faaliyet Alanları Ve Yasaklanan Faaliyetler,Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt, Ticari İsletme, Ticaret Ortaklıklarının Kuruluş Ve Unsurları. END 3926 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Bu ders personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş sürecini, insan kaynakları yönetimi kapsamında işgücü planlama, iş analizi, işgören temini, eğitim ve kariyer yönetimi, performans ve iş değerlemesi konularını içermektedir. END 3928 PROJE YÖNETİMİ Bir bütün projenin koordinasyonuna yönelik olarak proje yönetimi dersinin içeriği, proje önerisinin analizi, fizibilite, projenin planlanması, proje kontrolü, proje risk yönetimi, proje kalite yönetimi, proje organizasyonel yapılanması gibi temel konularından oluşmaktadır. END 3929 İŞLETME EKONOMİSİ Temel prensipler, Tahminleme, İşyeri kuruluş yeri, Kapasite planlama, Proje değerlendirme teknikleri, Üretim, Yönetim, Pazarlama, Finansman. END 3930 BİLGİ TABANLI SİSTEMLER Yapay zekâ, bilgi gösterimi, kural tabanlı sistemler, Bilgi Tabanlı sistemler tasarımı. Sayfa 13 / 17

14 END 3931 YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞE GİRİŞ Bu derste yenilikçilik ve girişimcilik ile ilgili temel konu ve kavramlar anlatılacak ve gerçek hayat uygulamalarına ve dünyanın önde gelen firmalarının deneyimlerine dayanarak farklı yaklaşımlara örnekler verilecektir. Ayrıca bu ders yeni gelişen teknolojiler ve ekonomilerde uygulanan yenilik ve girişimciliğin pratikte nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgiler sağlayacaktır. END 3932 MONTAJ VE DEMONTAJ SİSTEMLERİ Bu dersin temel amacı, montaj ve demontaj sistemleri ile ilgili temel kavram ve teknikler ile montaj ve demontaj sistemlerinin dizayn ve işletim aşamalarında karşılaşılabilen ve Endüstri Mühendisliği'nin temel ilgi alanları arasında yer alan problemleri tanıtmak ve bu problemlerin modellenmesi ve çözülmesi becerilerini kazandırmaktır. END 3933 KONTROL SİSTEMİ TEKNOLOJİLERİ Bu ders, karmaşık endüstriyel otomasyon sistemleriyle ilişkili kontrol sistemi teknolojileriyle ilgilidir. Dersin içeriğinde yer alan ana başlıklar, açık ve kapalı devir kontrol, kontrolörlerin sensör ve aktuatörler ile etkileşimi, kontrolör işletim parametreleri, programlanabilir mantık kontrolörleri ve endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılan kontrolörler arası farklılıklardır. Ölçülen değerlerin zamanı bağlı değişimini gösteren grafiklerin yaratılması ve yorumu da bu dersin kapsamında yer almaktadır. END 3934 İŞ SÜRECİ YÖNETİMİ Ders, İSY yaşam döngüsündeki; hedef belirleme, süreç tasarımı, süreç uygulaması, süreç tesisi ve ölçümü ve süreç değerlendirmesi aşamalarını içermektedir. Kavramsal ve teknik süreç tasarımından süreçlerin ortaya çıkarılmasına, iş akışlarının uygulanması ve yönetiminden süreçten haberdar bilgi sistemleri yapısına kadar olan konular kapsanmaktadır. Ders tamamlandığında, öğrenciler süreç perspektifinden kurumun etkinliğini ve etkililiğini değerlendirebilecek, süreç geliştirme projeleri yürütebilecek, kurumsal süreçleri desteklemede teknolojinin rolüne karar verebilecektir. END 4902 TEDARİK ZİNCİRİ MODELLEME VE ANALİZİ Tedarik zinciri ağ tasarımı, belirsiz ortamda tedarik zinciri ağ tasarımı, tedarik zincirinde fabrika yerleşim problemleri, tedarik zincirinde bütünleşik planlama, taşıma ve araç rotalama problemleri, tersine tedarik zinciri yönetimi, kordineli tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri modelleme ile ilgili örnekler. Sayfa 14 / 17

15 END 4903 KESİKLİ OPTİMİZASYON MODELLERİ VE ALGORİTMALARI Klasik tamsayı ve kombinatorik optimizasyon modelleri, optimizasyon problemlerinin gevşetmeleri, sayma tabanlı algoritmalar, sezgisel kesikli optimizasyon yöntemleri. END 4905 SİMULASYON VE ENDÜSTRİDE UYGULAMALARI Simülasyon modellemede temel kavramlar, simülasyon tabanlı kapasite planlama ve üretim çizelgeleme, malzeme aktarma sistemlerinin simülasyonu, simülasyon yaklaşımı ile hat dengeleme, hücresel imalat sistemlerini tasarlama, sağlık sistemlerini tasarlama, envanter yönetim politikalarını belirleme. END 4907 KESİKLİ OLAY SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE ANALİZİ Bu ders kapsamında ele alınacak konular; sistem teorisinden yola çıkılarak kesikli olay sistemlerinin temel kavramları ve matematiksel unsurları, graf teorisi, sonlu durum makineleri ve Petri ağları gibi genel araçların incelenmesi ve daha sonra Petri ağlarına odaklanılarak, Petri ağlarının temel özellikleri, Petri ağı analiz yöntemleri, yapısal ve davranış analizi, ulaşılabilirlik ağacı yaklaşımları, İnvariant analizi, zamanlı Petri ağları, Stokastik modeller, diğer kesikli olay dinamik sistem modelleme yaklaşımlarıyla ilişkisinin araştırılması, modelleme teorisinin tasarım, doğrulama, benzetim ve diğer sistem mühendisliği problemlerine uygulanması. END 4910 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMADA SEÇİLMİŞ KONULAR Öğrencilere genel yöneylem araştırması derslerinde değinilmeyen konulardan bazıları bu derste tanıtılacaktır. Dersin içeriğini doğrusal olmayan programlama yöntemleri (geometrik programlama gibi), çok amaçlı optimizasyon ve programlama ve diğer ilgili ileri konular ve uygulamaları oluşturmaktadır. END 4912 SÜRDÜRÜLÜLEBİRLİĞİN TEMELLERİ Endüstriyel ekolojiye giriş, insanlık ve teknoloji, sürdürülebilirlik kavramı, endüstriyel ekoloji ve sürdürülebilir mühendislik, yaşam döngüsü değerlendirmesi, endüstriyel ekosistemler, malzeme akış analizi, enerji ve endüstriyel ekoloji, endüstriyel ekolojide modelleme, endüstriyel ekoloji model örnekleri, endüstriyel ekolojiyle ilgili senaryolar. Sayfa 15 / 17

16 END 4914 KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin bir organizasyondaki rolü ve bilgi sistemi fonksiyonunun uygulaması ve yönetimi. ERP nin kısa tarihçesi, önemli bileşenler ve onların ERP sistemi içindeki fonksiyonları, yeniden yapılanma ve kurumsal kaynak planlama arasındaki ilişki, talep yönetimi: talep yönetimi kavramları ve bir ERP sistemindeki fonksiyonu, planlama, tasarım ve ERP sistemlerinin uygulanması. ERP sistemlerinde: Satış ve pazarlama, finans ve muhasebe, üretim planlama, stratejik planlama ve malzeme yönetimi, malzeme istek planlaması (MIP), kavram, ürün yapısı ve ürün ağacı. Proje uygulaması: IAS (ERP yazılımı). ERP Sistemlerinde: İnsan kaynakları yönetimi ve diğer modüllerle ilişkisi, bir ERP Projesi yönetiminin temel prensipleri, ERP sistemlerinin tedarik zinciri yönetimi ve E- pazardaki rolünün incelenmesi. Proje Uygulaması: IAS (ERP yazılımı) END 4915 RİSK YÖNETİMİ Risk tanımı ve ilgili kavramlar, risk yönetimi, risk modelleme, risk değerlendirme, değer yönetimi, kurumsal risk yönetimi, kurumsal risk yönetimi, dönüşüm süreci, kurumsal risk yönetiminin kısıtları ve faydaları, kurumsal risk yönetiminde başarı için kritik faktörler. END 4916 ÜRETİM ÇİZELGELEME Çizelgelemeye giriş, çizelgeleme problemlerinin sınıflandırılması, Tek makina çizelgeleme problemleri: Basit Sıralama Kuralları, Tek makina çizelgeleme problemleri: Gerçek hayat çizelgeleme, NP-zor çizelgeleme problemleri, dal sınır algoritması, dinamik programlama, yaklaşımlar, Paralel makina çizelgeleme, Akış tipi sistemlerin çizelgelenmesi, Atölye çizelgeleme, Açık atölye çizelgeleme, Lekin yazılımı uygulamaları, Stokastik Çizelgeleme, Çizelgeleme problemlerinin matematiksel modellenmesi END 4917 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE KANTİTATİF TEKNİKLER Endüstri Mühendisliğinde kullanılan Kantitatif yöneylem araştırması tekniklerinin öğretilmesi. Eğrisel programlama, ağ analizi, dinamik programlama. END 4918 HESAP ÇİZELGELERİ İLE YÖNETİM BİLİMİ MODELLEMESİ Yöneylem Araştırması bilgilerini kullanarak hesap çizelgeleri (EXCEL) ile karar modelleri geliştirecektir. Öğrenciler kişisel hayatları, işletme, devlet ve kâr amacı gitmeyen işletmelerde karşılaştıkları karar verme uygulamalarını hesap çizelgesi (spreadsheet) ve hesap çizelge eklentileriyle modelleyebileceklerdir. Bu ders bir çok gerçek hayat uygulaması içermektedir. Sayfa 16 / 17

17 END 4919 HESAPLAMALI ZEKAYA GİRİŞ Yazılımsal hesaplama tekniklerine giriş, evrimsel hesaplamalar, yapay sinir ağları ve bulanık mantık yardımıyla modelleme, örnek olay ve/veya proje çalışmaları. END 4920 ERGONOMİK DEĞERLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ Bu ders öğrencilerin çeşitli ergonomik değerlendirme tekniklerini öğrenmelerini ve bu değerlendirmelerin nasıl kaza, yaralanma ve hastalık olasılığını düşürerek iş güvenliği sağlamada ve performans ve üretkenliği iyileştirmede kullanılabileceğini anlamalarını sağlayacaktır. Ders işin çalışan üzerindeki gerekliliklerinin (ör. faaliyetler, işyükü, iş temposu, vardiya, yorgunluk), kullanılan araç gereçlerin (ör. boyut, şekil, kontroller, göstergelerin tasarımının iş için uygunluğu), kullanılan bilginin (ör. nasıl sunulduğu, ulaşıldığı, değiştirildiği), fiziksel çalışma ortamının (ör. sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü, titreşim) değerlendirilmesine ilişkin konuları içermektedir. END 4921 GELİR YÖNETİMİNE GİRİŞ Gelir Yönetimine Giriş, Tek kaynak kapasite kontrol, Ağ kapasite kontrol, Kapasite fazlası rezervasyon Sayfa 17 / 17

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 0 (0) Temel bilgiler. Dos. Windows. Kelime işletme. Veri tabanı kullanma.

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması.

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması. SEÇMELİ DERSLER END 454 MALZEME AKTARMA SİSTEMLERİ Malzeme aktarma sistemlerine giriş, malzeme aktarma sistemi ilkeleri, malzeme aktarma sistemleri sınıflandırılması, konveyörler, otomatik kılavuzlu araçlar,

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL MAT 101-Matematik I 4 /

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri I.YARIYIL MAT183 Matematik I (4+0) 4 Lineer denklem sistemlerinin matriks dönüşümü ve Cramer metodu ile çözüm. Vektörel büyüklüklerin

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

II. YARIYIL IV. YARIYIL

II. YARIYIL IV. YARIYIL I. YARIYIL EK 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ I. YARIYIL AKTS 30 Kredi 22.5 II. YARIYIL AKTS 30 Kredi 22 Optik Kodu Dersin Adı T U K AKTS Opsiyon Optik Kodu Dersin Adı T U K AKTS Opsiyon 02010101

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu MAT183 Ders Adı Matematik I Yarıyıl 1 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 4 Bu ders sayılar, mutlak değer, eşitsizlikler,

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) Endüstri Mühendisliğinin Fonksiyonları, Metod Mühendisliği, İş Ölçüm Teknikleri,

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL END101 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) Endüstri Mühendisliğinin Fonksiyonları, Metod Mühendisliği, İş

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. YARIYIL 0202101 Matematik-I (4+0) Sayı sistemleri, geometrik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Genel Toplam T = 118 U =92 Toplam Saat = 210 Kredi = 164 ECTS = 240 1. YARIYIL Dersin Kodu Dersin Adı ve İçeriği Kredisi Seçmeli/Zorunlu

Detaylı

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI KUR TANIMLARI

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI KUR TANIMLARI H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYIL EUT 119 TEMEL ÇİZİM TEKNİKLERİ 2 2 3 AKTS 4 Standart Yazı ve Rakamlar,

Detaylı

TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu TPM105 Ders Adı Tıbbi Terminoloji Yarıyıl 1 Anatomik Terimler; Sinir, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Ürogenital, Kas-İskelet,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MAT115 Matematik - I (4, 2, 5) 6 Kümeler, reel sayılar, kompleks sayılar,

Detaylı

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005)

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005) 1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 025 1311 MATEMATİK I (4-2-0) 5 Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar / Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik / Türev Tanımı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-0 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı