EGE BÖLGESĐNDE FAALĐYET GÖSTEREN FĐRMALARIN ÜRETĐM BAŞARISIZLIKLARINDA LOJĐSTĐK FAKTÖRLERĐN ETKĐLERĐ Ali Özdemir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE BÖLGESĐNDE FAALĐYET GÖSTEREN FĐRMALARIN ÜRETĐM BAŞARISIZLIKLARINDA LOJĐSTĐK FAKTÖRLERĐN ETKĐLERĐ Ali Özdemir"

Transkript

1 EGE BÖLGESĐNDE FAALĐYET GÖSTEREN FĐRMALARIN ÜRETĐM BAŞARISIZLIKLARINDA LOJĐSTĐK FAKTÖRLERĐN ETKĐLERĐ Ali Özdemir GĐRĐŞ Firmalar genellikle planlama, uygulama ve kontrolü kapsayan, finansman, insan kaynakları ve pazarlama ve üretim yönlü başarı faktörlerini ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Son yıllardaki rekabet koşullarındaki gelişmelere paralel olarak müşteri ihtiyaçlarını en hızlı ve güvenilir biçimde karşılamak amacıyla mal ve hizmetlerin planlı bir biçimde başarıyla ortaya konması gerekmektedir. Üretim sonucu oluşan ürünlerin firma amacına uygun olarak en son müşterinin kullanımına sunulması sürecinde yürütülen faaliyetler üretimin başarı faktörleri olarak adlandırılabilir. Ürünlerin üretiminde gerekli olan hammaddenin temininden, son ürününün müşteriye kadar ulaşması faaliyetlerinde biri de lojistik faaliyetleridir. Lojistik faaliyetleri üretim başarısında ya da başarısızlığında öncelikle incelenmesi gereken faaliyetlerden biridir. Lojistik, dağıtım, depolama, envanter kontrolü ve stoklama ile ilgilidir. Lojistik ulaştırma planlaması çerçevesinde ulaştırma kanallarını, taşıyıcıları, taşıma araçlarını ve süreçteki ürün hareketlerini inceleyen bir alandır (Shapiro,2001:17). Lojistik faaliyetler, işletme faaliyetlerine değer katmanın yanında işletme faaliyetlerin etkinliğinin artırılmasını da sağlayarak müşteri değeri yaratılması ve bütünsel olarak işletmenin başarısının tesis edilmesinde son derece önemli bir konuma gelmiştir. Tedarik, ihtiyacın belirlenmesinden başlayarak, bu ihtiyacı karşılayacak tedarikçinin seçimi, fiyat ve diğer koşulların ortaya konulması ve ürün tesliminin sağlanması süreci olarak ifade edilmektedir. Tedarik zinciri ise, son müşterilerine ürün, bilgi ve servis sağlayan tedarik süreci içerisinde bir birini takip eden faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Tedarik zinciri yönetimi, müşteri ihtiyaçlarını en etkin biçimde karşılamada üreticiden tüketiciye ürünlerin akış kanalları sürecinin hepsinin, üretim ve mühendislik, pazarlama ve satış fonksiyonları açısından toptan yönetimi felsefesine dayanmaktadır (Gimenez ve Ventura, 2005:20-21). Genel anlamda lojistik; müşteri beklentilerinin karşılanması için malların, hizmetlerin ve bilgilerin, çıkış noktalarından tüketim noktalarına doğru fiziksel akışının planlanması, yürütülmesi ve kontrolü faaliyetlerini kapsayan süreçlerden oluşan bir sistemdir. Kısaca doğru ürünün, doğru müşteriye, doğru yer ve zamanda sağlanmasına olanak veren faaliyetlerdir (Kotler, 2004:419). Lojistik faktörlerin üretim başarısızlığına etkileri belirlenerek firmanın rekabet üstünlüğü yaratması sağlanabilir. Lojistik faktörlerin üretim başarısızlığına etkilerini incelmek için DPT tarafından ileri araştırma projeleri kapsamında desteklenen Türkiye de Organize Sanayi Bölgelerinin Performans Değerlendirmesi ve Strateji Geliştirme: Alt Bölgeler Arası Karşılaştırma isimli projeden Ege bölgesinde faaliyet gösteren 187 firmanın verileri kullanılmıştır.ege bölgesinde Afyon (15), Aydın (20), Denizli(28), Đzmir(78), Manisa (27)ve Uşak(19) illerinde faaliyet gösteren firmalar ele alınmaktadır. Araştırma amacına uygun olarak öncelikle üretim başarısızlıkları ile ilgili durum tespiti yapılmaktadır. Lojistik faktörlere ilişkin verilerin analizinden sonra üretim başarısızlıklarında lojistik faktörlerin etkileri ortaya konulmaktadır. ÜRETĐM BAŞARISIZLIKLARINA ĐLĐŞKĐN ANALĐZ VE BULGULAR Lojistik faktörlerin başarılı bir biçimde yürütülememesi, üretim başarısızlığında önemli rol oynamaktadır. Araştırmada ele alınan üretim başarısızlığı faktörleri aşağıda sıralanmaktadır. Talep yetersizliği Yüksek fiyatla satış politikaları Maliyetlerin beklenenden yüksek olması Ürünün teknik bakımdan kusurlu çıkması Gerekli tüketici araştırmasının yapılmaması Rakiplerin daha iyi ve yeni ürünler sunması Yrd.Doç.Dr. Ali Özdemir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi

2 Etkin olmayan tutundurma (reklam, promosyon vb.) politikası Düşük ürün kalitesi Dağıtım kanallarının yetersizliği Tüketici ihtiyaçlarının değişmesi Ürünün tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılayamaması Ürünün tek bir pazara hitap edecek şekilde üretilmesi Teknolojideki gelişmelere ayak uyduramama Hatalı marka seçimi ve tasarımı Kültürel farklılıkların dikkate alınmaması Üretim başarısızlıkları ile ilgili değişkenler yukarda sıralandığı gibi 15 değişkende ele alınmaktadır. Üretim başarısızlıklarını etkileme düzeyi her değişkende 5 li ölçekte ele alınmıştır. Değişkenlerin aldığı değerler 5 e yaklaştıkça değişkenin üretim başarısızlığında etkisi artarken 1 e yaklaştıkça değişkenin üretim başarısızlığına etkisi azalmaktadır.üretim başarısızlığı değişkenlerinin ege bölgesi genelinde ve Đller bazında değerlendirmesi Tablo 1. de gösterilmektedir. Ayrıca Üretim başarısızlığı değişkenlerinin karşılaştırmalı olarak gösterimi Şekil 1. ile yapılmaktadır. Tablo 1. Üretim Başarısızlığı Değişkenlerinin Tanımsal Đstatistik Sonuçları ORT. AFYON AYDIN DENĐZLĐ ĐZMĐR MANĐSA UŞAK Talep yetersizliği 2,83 2,91 3,01 2,85 2,80 2,69 2,84 Yüksek fiyatla satış politikaları 2,95 3,04 2,77 3,28 2,75 3,05 3,26 Maliyetlerin beklenenden yüksek olması 3,30 2,89 3,65 3,49 3,22 3,37 3,26 Ürünün teknik bakımdan kusurlu çıkması 2,57 2,83 2,50 2,31 2,42 2,61 3,37 Gerekli tüketici araştırmasının yapılmaması 2,84 3,17 2,82 3,28 2,54 2,67 3,47 Rakiplerin daha iyi ve yeni ürünler sunması 2,80 2,56 2,76 2,86 2,74 2,97 2,95 Etkin olmayan tutundurma (reklam, promosyon vb.) politikası 3,01 3,04 3,40 2,88 2,89 3,16 3,11 Düşük ürün kalitesi 2,39 2,41 2,22 2,33 2,32 2,05 3,37 Dağıtım kanallarının yetersizliği 2,78 2,61 3,01 3,00 2,56 2,73 3,36 Tüketici ihtiyaçlarının değişmesi 3,16 2,93 3,23 3,50 3,01 3,18 3,32 Ürünün tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılayamaması 2,81 3,03 2,81 2,78 2,66 2,64 3,53 Ürünün tek bir pazara hitap edecek şekilde üretilmesi 2,75 3,14 3,02 2,89 2,44 2,75 3,26 Teknolojideki gelişmelere ayak uyduramama 2,59 2,61 2,91 2,50 2,30 2,63 3,47 Hatalı marka seçimi ve tasarımı 2,45 2,83 2,59 2,43 2,31 1,99 3,26 Kültürel farklılıkların dikkate alınmaması 2,45 2,47 2,75 2,61 2,29 2,01 3,16 Genel 2,78 2,83 2,90 2,87 2,62 2,70 3,27

3 Şekil 1. Üretim Başarısızlığı Değişkenlerinin Đllere Göre Karşılaştırması Üretim başarısızlıklarından maliyetlerin beklenenden yüksek olması genel olarak en büyük başarısızlık nedeni olarak görülmektedir. Tüm illerde 3 orta düzeyin üzerinde bir başarısızlık nedeni olan bu değişken en çok 3,65 düzeyi ile Aydın firmalarında başarısızlık nedenidir. Đzmir firmalarında bu değişken diğer illerden daha az başarısızlığa neden olmaktadır. Üretim başarısızlığı nedenlerinde en az etkisi olan değişken düşük ürün kalitesi olarak belirlenmektedir. Ege bölgesi firmaları düşük ürün kalitesinin üretim başarısızlığı olarak görmedikleri söylenebilmektedir. Uşak ilinde ürünlerin düşük kaliteli olduğu yönünde görüş varken diğer illerde bu başarısızlık olarak görülmemektedir. Üretim başarısızlığında en az etkili olan ikinci değişken ise hatalı marka seçimi ve tasarımı olarak belirlenmektedir. Bu değişkende başarısızlığı en yüksek olan il Uşak iken en başarılı il Manisa dır. LOJĐSTĐK FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN ANALĐZ VE BULGULAR Firmaların lojistik faaliyetlerin, üretim başarısızlığını belirleyen bu faktörler üzerinde etkisini belirlemeyen bu çalışmada üretim başarısızlıklarına ilişkin değişkenler belirlendikten sonra lojistik faktörler tedarik sürecinde lojistik faktörler ve üretilmiş ürünün dağıtımı sürecinde lojistik faktörler olarak iki alt başlık altında değerlendirilmektedir. Tedarik Sürecinde Lojistik Faktörler: Tedarikçi Đlişkileri: Firmanın, tedarikçi kalitesine önem verme, sorunların çözüm sürecine tedarikçileri dahil etme, ürün ve girdi kalitesini geliştirmede tedarikçilere yardımcı olma, iyileştirme programına, stratejik plana ve yeni ürün geliştirme programına tedarikçileri dahil etme değişkenlerinden oluşmaktadır (Özdemir, Kök: 187). Tedarikçilerin Teslim Etme Zamanında Başarı: Tedarikçilerin ürünleri veya siparişleri güvenilir biçimde zamanında teslim etmesiyle ilgilidir. Lojistik amacı çerçevesinde temin zamanı önemli bir kriter olarak dikkate alınmalıdır. Tedarik Etme Sürecinde Ulaştırma Maliyetinde Başarı: Üretim için gerekli tüm makine, ekipman, yedek parça, hammadde, yarı mamul ve mamullerin sevkiyatını en ucuz biçimde sağlama, ulaştırma sürecinde ürün başına düşen maliyeti azaltma ve esnek dağıtım sistemini sağlama işlemleriyle ilgilidir. Ürünün Dağıtım Sürecinde Lojistik Faktörler:

4 Müşteri Memnuniyeti ve Kalite: Güvenilirlik, yanıt verme vb standartlarda müşteriyi dikkate alma, müşteri memnuniyetini ölçme ve değerlendirme, müşteri beklentilerini belirlemeye çalışma, müşteri bilgi alma ve yardım isteklerini dikkate alma, müşteri ilişkilerinin önemini değerlendirme, rekabetçi fiyatlar sunma, rakiplerle aynı düzeyde ya da daha düşük fiyat sunma, kalite tabanlı rekabet etme, güvenliği yüksek ürünler sunma, uzun ömürlü dayanıklı ürünler sunma ve müşteriler için yüksek kaliteli ürünler sunma değişkenlerinden oluşmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarını karşımla düzeyini, müşterilerle ilişkiyi ve müşterilere verilen önem çerçevesinde kaliteyi artırma çabalarını ifade etmektedir. Müşteri memnuniyeti ve kaliteye verilen önem lojistik çerçevesinde ele alınması gereken bir konudur (Özdemir, Kök: 187). Teslim Zamanında Başarı: Firmanın müşterilerine ürünleri veya müşteri siparişlerini güvenilir biçimde zamanında teslim etmesiyle ilgilidir. Lojistik amacı çerçevesinde teslim zamanı önemli bir kriter olarak dikkate alınmalıdır. Teslim zamanındaki başarı düzeyi lojistik etkinliğin diğer bir göstergesidir. Ulaştırma Maliyetlerinde Başarı: Ürün sevkiyatını en ucuz biçimde sağlama, ulaştırma sürecinde ürün başına düşen maliyeti azaltma ve esnek dağıtım sistemini sağlama işlemleriyle ilgilidir. Araştırma katılan Ege bölgesi firmalarından edinilen verilere göre, tedarikçiler açısından ve müşteriler açısından lojistik faaliyetlerin etkinliği 5 li ölçekte değerlendirilmektedir. Faktörün aldığı değer 5 e yaklaştıkça başarının arttığı 1 e yaklaştıkça azaldığı biçiminde değerlendirme yapılmaktadır. Ege bölgesi genelinde ve iller bazında lojistik faktörlerin etkinlik değerleri Tablo 2. ile gösterilmektedir. Ayrıca Tedarik ve ürün dağıtımına ilişkin değişkenlerin etkinlik değerleri iller bazında karşılaştırılarak Şekil 2. ve Şekil 3. ile gösterilmiştir. Tablo 2. Lojistik Faktörlerin Etkinlik Değerleri ORT AFYON AYDIN DENĐZLĐ ĐZMĐR MANĐSA UŞAK Tedarikçi Đlişkileri 3,77 3,94 3,78 3,85 3,90 3,32 3,63 Tedarikçilerin Teslim Etme Zamanında Başarı 3,64 3,72 3,15 3,13 4,04 3,65 3,26 Tedarik Etme Sürecinde Ulaştırma Maliyetinde Başarı 3,46 3,59 3,60 3,04 3,63 3,73 2,86 Müşteri Memnuniyeti ve Kalite: 3,78 3,84 3,26 3,81 4,11 3,66 3,07 Teslim Zamanında Başarı 3,14 3,35 3,06 2,58 3,45 3,21 2,72 Ulaştırma Maliyetlerinde Başarı 3,10 3,39 3,07 2,52 3,42 3,44 2,22

5 Şekil 2. Tedarik Sürecinde Lojistik Faktörlerin Đllere Göre Karşılaştırması Şekil 3. Ürün Dağıtım Sürecinde Lojistik Faktörlerin Đllere Göre Karşılaştırması Tedarik sürecinde lojistik faktörlerden tedarikçi ilişkilerinde 3,77 ortalama ile yüksek düzeyde başarı sağlanmaktadır. Tedarikçi ilişkilerinde en başarılı il 3,94 ortalama ile Afyon iken en başarısız il 3,32 ile Manisa olarak değerlendirilebilir. Tedarikçilerden teslim zamanında başarı sağlama durumu 3,64 ortalama ile yüksek bulunmaktadır. Tedarikçilerden ürünleri en hızlı sağlayan il Đzmir en yavaş sağlayan il Denizli dir. Üretim ile ilgili tüm materyaller ve hizmetler temin edilirken ulaştırma maliyetinde düşüş sağlayarak en başarılı olan il 3,73 ortalama ile Manisa iken en başarısız il 2,86 ortalama ile Uşak olarak görülmektedir. Ürünleri müşterilere teslim etme sürecindeki lojistik faktörlerden müşteri memnuniyeti ve kalite durumunda 3,78 ortalama ile Ege bölgesi başarılı bir bölgedir. Đzmir (4,11) müşteri memnuniyete en çok önem veren il iken en az önem veren il Uşak (3,07) olarak belirlenmiştir. Ürünleri müşterilere teslim etme zamanını en etkin kullanan il Đzmir, en zayıf il ise Denizli olarak tespit edilmiştir. Ulaştırma maliyetini en çok düşüren il 3,44 ile Manisa, en az düşüren il Uşak olmaktadır. Ege bölgesinde Kara, Hava ve Deniz yolu ile ulaşım sağlam imkanı olmakta ve bu durum lojistik faktörlerin etkinliğinde önemli bir unsur olarak değerlendirilebilmektedir. Ege bölgesindeki karayolları ve demir yoları ağı Şekil 4 ve Şekil 5 ile gösterilmektedir.

6 Şekil 4. Ege Bölgesi Karayolları (Kaynak:http://www.kgm.gov.tr/harita1.asp?resim=2; Şekil 5. Türkiye Demiryolları (Kaynak: LOJĐSTĐK FAALĐYETLERĐN ÜRETĐM BAŞARISIZLIKLARINA ETKĐSĐNE ĐLĐŞKĐN ANALĐZ VE BULGULAR Ege bölgesinde araştırmaya dahil edilen Afyon, Aydın, Denizli, Đzmir, Manisa ve Uşak illerinde faaliyet gösteren firmalardan elde edilen verilerle, firmaların üretim başarısızlıkları, lojistik etkinlikleri değerlendirilmiştir. Lojistik faktörlerin üretim başarısızlığına etkisini belirlemek amacıyla korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda her üretim başarısızlığı değişkenine lojistik faktör değişkenlerinin etkisi tespit edilerek birim etki düzeyi Tablo 3. de gösterilmektedir.

7 Tablo 3. Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Üretim Başarısızlığına Lojistik Faktörlerin Etkisi Üretim Başarısızlık Nedenleri Lojistik Faktörler Tedarikçi Đlişkileri Tedarikçilerin Teslim Etme Zamanında Başarı Tedarik Etme Sürecinde Ulaştırma Maliyetinde Başarı Müşteri Memnuniyeti ve Kalite Teslim Zamanında Başarı Ulaştırma Maliyetlerinde Başarı Talep yetersizliği -0,332-0,280 Yüksek fiyatla satış politikaları -0,261 Maliyetlerin beklenenden yüksek olması -0,174 0,19 0,164 Ürünün teknik bakımdan kusurlu çıkması -0,230-0,16 Gerekli tüketici araştırmasının yapılmaması -0,158-0,187 Rakiplerin daha iyi ve yeni ürünler sunması -0,173 Etkin olmayan tutundurma (reklam, promosyon vb.) politikası Düşük ürün kalitesi -0,243-0,139-0,188-0,192 Dağıtım kanallarının yetersizliği -0,146-0,172-0,179 Tüketici ihtiyaçlarının değişmesi -0,243 Ürünün tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılayamaması -0,190 Ürünün tek bir pazara hitap edecek şekilde üretilmesi -0,193 Teknolojideki gelişmelere ayak uyduramama Hatalı marka seçimi ve tasarımı -0,243-0,228 Kültürel farklılıkların dikkate alınmaması -0,160 Tablo 3. deki verilere göre her üretim başarısızlığı nedeniyle ilgili olarak lojistik faktörlerin etkileri aşağıda yorumlanmaktadır. Talep yetersizliğinden kaynaklanan başarısızlığı ortadan kaldırmak için, tedarikçilerle ilişkilerde ve ulaştırma maliyetlerinde başarı sağlanmalıdır. Yüksek fiyatla satış politikalarından kaynaklanan başarısızlığı azaltmak için ise ulaştırma maliyetlerinde başarılı olunması gerekmektedir. Maliyetlerin beklenenden yüksek olmasından kaynaklanan başarısızlığı gidermek için tedarik etme sürecinde ulaştırma maliyetinde başarı sağlanmalıdır. Buna rağmen, ürünlerin müşterilere teslim zamanında ve müşterilere ulaştırma maliyetinde başarı sağlandıkça maliyetlerin beklenenden fazla olacağı belirlenmektedir. Ürünün teknik bakımdan kusurlu çıkmasından kaynaklanan başarısızlığı azaltmak için tedarikçilerin teslim zamanında başarı sağlanmalı ve aynı zamanda müşteri memnuniyeti ve kaliteye daha çok önem verilmelidir. Gerekli tüketici araştırmasının yapılmamasından kaynaklanan başarısızlığı gidermek için tedarikçilerin teslim zamanında ve müşteri memnuniyeti ve kaliteye önem vermede daha başarılı olunmalıdır. Rakiplerin daha iyi ve yeni ürünler sunmasından kaynaklanan başarısızlığı azaltmak için ise teslim zamanında başarılı olan tedarikçilerle çalışılmalıdır. Düşük ürün kalitesine dayalı üretim başarısızlığını gidermek için, tedarikçilerin teslim zamanında, tedarik etme sürecinde ulaştırma maliyetinde başarıda, müşteri memnuniyeti ve kalitede, teslim zamanında başarıda artış sağlanmalıdır.

8 Dağıtım kanlarının yetersizliğine bağlı olarak oluşan başarısızlık, tedarikçilerin teslim zamanı, müşteri memnuniyeti ve kalite, ürünlerin teslim zamanı faktörlerindeki başarı ile giderilebilmektedir. Tüketici ihtiyaçlarının değişmesiyle ortaya çıkan başarısızlıklar, ürünlerin dağıtım maliyetinde başarılı olunduğunda azalmaktadır. Ürünün tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılayamamasından, ürünün tek bir pazara hitap edecek şekilde üretilmesinden ve kültürel farklılıkların dikkate alınmamasından kaynaklanan üretim başarısızlığı tedarikçilerin teslim zamanında başarı sağlanarak azaltılabilmektedir. Hatalı marka seçimi ve tasarımıyla ilgili üretim başarısızlığı ise tedarikçilerin teslim zamanında ve ürünlerin müşterilere teslim zamanında hızlı olunarak düşürülebilmektedir. Ege bölgesinde araştırma alınan iller bazında lojistik faktörlerin üretim başarısızlığına etkileri aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir. Afyon ilinde, Tedarikçi ilişkilerinde başarı sağlandıkça, ürünün tek bir pazara hitap edecek şekilde üretilmesinden kaynaklanan başarısızlık azaltılabilmektedir. Müşteri memnuniyeti ve kalitede artış sağlandıkça, tüketici ihtiyaçlarının değişmesi, ürünün tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılayamaması ve ürünün tek bir pazara hitap edecek şekilde üretilmesi değişkenlerinde başarısızlık azalmaktadır. Aydın ilinde, Tedarikçi ilişkilerinde başarı sağlandıkça, maliyetlerin beklenenden yüksek olması, ürünün tek bir pazara hitap edecek şekilde üretilmesi, teknolojideki gelişmelere ayak uyduramama değişkenlerindeki başarısızlıklar azalmaktadır. Tedarik etme sürecinde ulaştırma maliyetinde başarı sağlandıkça, ürünün tek bir pazara hitap edecek şekilde üretilmesinden kaynaklanan üretim başarısızlığı önemli oranda azalmaktadır. Teslim zamanında başarı sağlandıkça, dağıtım kanallarının yetersizliğinden kaynaklanan başarısızlık azalmaktadır Đzmir Đlinde, Teslim zamanında başarı sağlandıkça, maliyetlerin beklenenden yüksek olması engellenebilmektedir. Denizli Đlinde, Tedarikçilerin teslim etme zamanında başarı sağlandıkça, rakiplerin daha iyi ve yeni ürünler sunmasındaki, ürünün tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılayamaması, ürünün tek bir pazara hitap edecek şekilde üretilmesi, hatalı marka seçimi ve tasarımı, kültürel farklılıkların dikkate alınmaması değişkenlerindeki başarısızlık azalmaktadır. Teslim zamanında başarı sağlandıkça, rakiplerin daha iyi ve yeni ürünler sunması, dağıtım kanallarının yetersizliği, ürünün tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılayamaması, hatalı marka seçimi ve tasarımı ve kültürel farklılıkların dikkate alınmaması değişkenlerindeki başarısızlık azalmaktadır. Manisa Đlinde, Tedarikçi ilişkilerinde başarı sağlandıkça, rakiplerin daha iyi ve yeni ürünler sunmasındaki başarısızlık azaltılmaktadır. Ulaştırma maliyetlerinde başarı sağlandıkça, yüksek fiyatla satış politikalarında ve tüketici ihtiyaçlarının değişmesinde başarısızlık azalmaktadır. Uşak Đlinde, Tedarikçi ilişkilerinde başarı sağlandıkça, yüksek fiyatla satış politikaları, tüketici ihtiyaçlarının değişmesi ve hatalı marka seçimi ve tasarımı değişkenlerindeki başarısızlıklar azaltılacaktır. Tedarikçilerin teslim etme zamanında başarı sağlandıkça, rakiplerin daha iyi ve yeni ürünler sunmasındaki ve dağıtım kanallarının yetersizliğindeki başarısızlık azalmaktadır. Ulaştırma maliyetlerinde başarı sağlandıkça, yüksek fiyatla satış politikaları, dağıtım kanallarının yetersizliği ve ürünün tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılayamaması değişkenlerindeki başarısızlık azalmaktadır.

9 SONUÇ VE DEĞERLENDĐRMELER Ege bölgesinde araştırmaya alınan 187 firmadan, 15 firma Afyon, 20 firma Aydın, 28 firma Denizli, 78 firma Đzmir, 27 firma Manisa ve 19 firma Uşak illinde faaliyet göstermektedir. Araştırmaya katılan 187 firmanın, üretim başarısızlığı nedenleriyle ilgili olarak 15 değişken incelenmektedir. Firmaların lojistik etkinlikleri ile ilgili 20 değişken 6 faktörde değerlendirilmektedir. Yapılan inceleme ve analizlere göre Ege bölgesi firmalarının genel anlamda lojistik etkinliklerinin yüksek olduğu ve lojistik etkinliği sağladıkları görülmektedir. Üretim başarısızlık nedenleri incelendiğinde ise, maliyetlerin beklenenden yüksek olması genel olarak en büyük başarısızlık nedeni olarak görülmektedir. Tüm illerde başarısızlık nedeni olan bu değişken en çok Aydın firmalarında başarısızlık nedeni olduğu belirlenmiştir. Đzmir firmalarında bu değişken diğer illerden daha az başarısızlığa neden olmaktadır. Üretim başarısızlığı nedenlerinde en az etkisi olan değişken düşük ürün kalitesi olarak belirlenmektedir. Ege bölgesi firmaları düşük ürün kalitesinin üretim başarısızlığı olarak görmedikleri söylenebilmektedir. Uşak ilinde ürünlerin düşük kaliteli olduğu yönünde görüş varken diğer illerde bu başarısızlık olarak görülmemektedir. Lojistik faktörlerin üretim başarısızlığına etkisini belirlemek amacıyla korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, tedarikçilerin teslim zamanında başarının bir çok üretim başarısızlığını azalttığı görülmektedir. Özellikle Uşak, Denizli ve Aydın illerinin coğrafi konumu, ulaşım olanakları, denize uzaklığı ve hava ulaşımı olanakları nedeniyle üretim için gerekli materyalleri teminde sorun yaşadığı düşünüldüğünde tedarikçilerin hızlı teslimat yapması bir çok üretim başarısızlığını giderecektir.düşük ürün kalitesini azaltmak ve dağıtım kanallarının yetersizliğini gidermek için lojistik faktörlerden müşteri memnuniyetine önem verilmeli ve tedarik ile teslimde daha hızlı yollar denenmelidir. Ege bölgesi firmalarının üretim başarısızlıklarını azaltmada lojistik faktörlerin önemli yeri vardır. Lojistik faktörlerin etkinliğini artırmak için, tedarikçiler ve üreticiler bir araya gelmeli müşteri memnuniyeti ve kaliteyi artıracak şekilde ürünler geliştirmelidir. Bu sayede firmaları rekabet gücü kazanacak ve dış ülkelere açılarak yerli tedarikçi firmaların performanslarında da artış sağlayacaklardır. Ege bölgesinde demiryolu, havayolu ve karayolu ulaşım sisteminin alt yapısı gözden geçirilmeli daha etkin, daha hızlı ulaşım araçları ile firmaların tedarik ve dağıtım sürecinde başarı sağlanmalıdır. Tüm kamu ve özel kurumların lojistik faaliyetlerde firmalara destek olacak düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir. Ege bölgesi firmaları da planlı ve programlı hareket ederek lojistik etkinlikleri artırıcı yol haritalarını bir an önce çıkartmalıdırlar. Ege bölgesi firmaları stratejik planlarında lojistik faaliyetlere önemle yer verilmelidir. Üretim başarısızlığının nedenlerini ortadan kaldırmaya etkisi olan lojistik faaliyetlerinin iyileştirilerek bazı düzenlemeler ile özellikle ulaştırmayla ilgili hükümetten desteklemeler alınmalıdır. Ulaşım alt yapısının güçlendirilmesi, vergi düzenlemesi, yakıt desteklemesi bunlardan öncelikle ele alınması gereken düzenlemelerdir. KAYNAKLAR Gimanez, C., Ventura, E. (2005), Logistic-Production, Logistic-Marketing and External Integration, International Journal of Operation & Production Management, Vol. 25, No. 1., ss Kotler P. ve Armstrong, G.(2004), Principles of Marketing, International Edition, Tenth Edition, Pearson, Prentice Hall., USA, s Özdemir A., Kök, A.G. (2008), Organize Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyum Bildirileri Kitabı, ss Patricia J. Daugherty, Alexander E.Ellinger, Craig M.Gustin, (1996), Integrated Logistics: Achieving Logistics Performance Improvements, Supply Chain Management, Vol: 1, No: 3, s.25. Rafale, Carlo (2004), Logistic Service Measurement, a Reference Framework, Journal of Manufacturing technology Management, Vol.15, No.3, ss

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 1.Lojistiğin Temel Kavramları 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri 3.Lojistik Ekonomisi 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 5.Lojistik ve Maliyet Yönetimi 1 6.Lojistikte Müşteri İlişkileri 7.Lojistikte

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI Aydın KAYABAŞI (*) Ali ÖZDEMİR (**) Özet: Günümüz ekonomik koşulları tüketicilerin

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 Geçmiş ve Gelecek Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik YönetimDanışmanı atilla@yildiztekin.com Nasıl Bir Değişim Yaşıyoruz?

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi SATIŞ YÖNETİMİ Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi fiyattan ve hangi dağıtım kanalları ile ve nasıl

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Endüstri Müh. (İngilizce) Bölümü Beykent Üniversitesi Bu bölümün hazırlanmasında faydalanılan temel kaynaklar, 1. Simchi-Levi, D., Kaminsky,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Beykent Üniversitesi İşletmeler daima müşteri gereksinimlerini rakiplerinden

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything.

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. Eski bir deyim var: Malzemeleri olmadan, ne bir general ne de bir asker herhangi bir şey için iyidir. Giriş

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions)

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Öğr. Üyesi: Öznur Özdemir Kaynak: Waters, D. (2009). Supply Chain Management: An Introduction to Logistics, Palgrave Macmillan, New York

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tedarik İşletmelerin ihtiyacı olan girdilerin (hammadde, malzeme,

Detaylı

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU Analiz Adı: Oran analizi Analiz Dönemi: 2012 Tüm Yıl Likidite Oranları Oluşturulma Tarihi: 25.03.2013 11:00:24 Oran Adi 2011 Tüm Yıl Sonuç 2012 Tüm Yıl Sonuç 2012 Sektör Yorum

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

LOJİSTİKTE MÜŞTERİ HİZMETİ. 7.Kasım.2016

LOJİSTİKTE MÜŞTERİ HİZMETİ. 7.Kasım.2016 LOJİSTİKTE MÜŞTERİ HİZMETİ 7.Kasım.2016 Müşteri Hizmet Düzeyi: Temel Kavramlar ve Tanımlar Hem ulusal hem de küresel pazarlarda kalıcı olabilmenin ardında müşteri tatmini yanında düşük maliyetleri de hedefleyen

Detaylı

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ Dış Çevre Analizi Doç. Dr. Barış BARAZ PESTE ANALİZİ NEDİR? Ricardo Peste, 1983, Connecticut PESTE ANALİZİ Politik ve Yasal Güçler Ekonomik Güçler Sosyal, Kültürel ve Demografik Faktörler Teknolojik Güçler

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

HAKKIMIZDA Araba Ekspertiz, girişimci bir proje olup, ülkedeki en yaygın ekspertiz ağına sahip olan firmadır. Araba Ekspertiz in amacı 2. el araç alım/satımı esnasında alıcının talep ettiği ekspertiz raporunun

Detaylı

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Kelimesi ulojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik)

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI

MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI Timuçin in Bayraktar TEMSA TEMSA TEMSA NIN TARİHÇESİ ilk YILLARDA ÇELiK KONSTRÜKSÜYON VE TAAHHÜT işleri YAPAN TEMSA DA DÖNÜM NOKTASI KOMATSU İLE 1983 YILINDA, MITSUBISHI

Detaylı

Tarih /07/09. Bay/Bayan., Tez Konusu: Türkiye de tedarik zinciri işbirliğinin performans gelişimine etkisi

Tarih /07/09. Bay/Bayan., Tez Konusu: Türkiye de tedarik zinciri işbirliğinin performans gelişimine etkisi Tarih /07/09 Bay/Bayan., Tez Konusu: Türkiye de tedarik zinciri işbirliğinin performans gelişimine etkisi Brunel Üniversitesi Đşletme Fakültesi yüksek lisans öğrencisi olarak Türkiye de tedarik zinciri

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Bölüm 5 Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Çevresel Unsurun Olasılık Derecesi, Çevresel Unsurun İşletmeye Etki Derecesi, Çevresel Unsurun İşletme

Detaylı

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ Depo nedir? Depo Hizmeti alan iç ve dış müşteriler için, depo tam zamanlı ve müşteri odaklı çalışan stratejik destek bir birimdir. Depo, katma değer üretilen

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama.

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. - Kotler, Philip & Armstrong, Gary

Detaylı

herkesin i herkesin i www.bi. 0850 7 400 500 HAKKIMIZDA 20 yılı aşkın süredir, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren EFT ailesinin ürünü bi. ; Türkiye de 2.el oto alım / satım sırasındaki ilişkiyi kurumsal

Detaylı

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI www.yalinenstitu.org.tr 1 YALIN ENSTİTÜ Yalın Düşünce AMAÇ Müşteriye mükemmel değer sunmak YÖNTEM İsraflardan arındırılmış mükemmel prosesler 2 YALIN ENSTİTÜ Değer Müşteriye

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm XI. Bölüm BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ Akdeniz University, Pazarlama Bölümü 17.10.2016 1 BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI 17.10.2016 Pazarlama Bölümü 2 Büyüyen pazarlar yeni rakiplerin piyasaya

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

Bölüm 8. Üst Yönetim Stratejileri : Kurumsal Stratejiler

Bölüm 8. Üst Yönetim Stratejileri : Kurumsal Stratejiler Bölüm 8 Üst Yönetim Stratejileri : Kurumsal Stratejiler Temel stratejiler, işletmelerin her yönetim düzeyinde uygulanır. Ama değişik yönetim düzeylerinde uygulanan temel stratejilerde amaç, alan ve bakış

Detaylı

PAZARLAMA YAKUP BAROUH M.A.

PAZARLAMA YAKUP BAROUH M.A. PAZARLAMA PAZARLAMA Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. PAZARLAMA 1960-1970 li yıllarda pazarlamada ortaya çıkan yeni gelişmeler daha önceki

Detaylı

Alabalık ÜretimindePazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri

Alabalık ÜretimindePazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri Alabalık ÜretimindePazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri SÜRDÜRÜLEBİLİR ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI 12 NİSAN 2016 ELAZIĞ Erol ÖZTÜRK Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Üretim Yönetimi Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr 3.1. Ürün Tasarımı Ürün tasarımı, ürünün fiziksel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıkça

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ulaştırma ve Lojistik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 www.pwc.com.tr Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 1 2 İçindekiler Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi - 2016 Genel katılımcı profili 04 Katılımcıların çalıştıkları firma profili 04 Tedarik Zinciri Yönetimi

Detaylı

BULDAN VE ÇEVRESİNDEKİ ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BULDAN VE ÇEVRESİNDEKİ ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BULDAN VE ÇEVRESİNDEKİ ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öğr. Gör. Ömer Kürşad TÜFEKCİ*, Öğr. Gör. Nezihe TÜFEKCİ *Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu ktufekci@sdu.edu.tr

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri 12. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri 12. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri 12. Hafta Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Uluslararası Pazarlama İşletmeleri Dış Pazarlara Açılmaya İten Sebepler İç pazardaki talep yetersizliği İç pazarda yoğunlaşan rekabet Dış

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ VAN GENEL BİLGİLER VAN TÜRKİYE VAN IN PAYI Nüfus (TÜİK 2012) 1.051.975 75.627.384 1,39% İlçe Merkezleri Nüfusu (TÜİK 2012)

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Ağ tasarımı, tedarik zinciri açısından üç karar düzeyini de ilgilendiren ve bu düzeylerde etkisi olan bir konudur. Zincirin

Detaylı

Business Game (İşletme Oyunu)

Business Game (İşletme Oyunu) Business Game (İşletme Oyunu) Business Game Şirketler iki çeşit ürün üretirler Tüm şirketler bu ürünleri aynı pazarda satarlar Müşteriler Pazar Oyunun başlangıcında, her takım tamamlayacağı senaryo hakkında

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

Lojistik (AVM206) Ders Detayları

Lojistik (AVM206) Ders Detayları Lojistik (AVM206) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistik AVM206 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş-

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- Hazırlayan Yrd. Doç. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü İşletme: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Dr. Süleyman SOUKSU Manisa Sağlık Müdürlüğü Kamu Sağlık Hizmetleri Şubesi

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Dr. Süleyman SOUKSU Manisa Sağlık Müdürlüğü Kamu Sağlık Hizmetleri Şubesi TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Dr. Süleyman SOUKSU Manisa Sağlık Müdürlüğü Kamu Sağlık Hizmetleri Şubesi - 2016 SUNUM PLANI TANIMLAR ÖNEMİ TARİHÇE TEMEL ÖZELLİKLER ve GEREKLİLİK KALİTE VE TZY TZY - YÖNTEM TZY

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ AFYONKARAHİSAR IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 AFYONKARAHİSAR GENEL BİLGİLER Nüfus; Afyonkarahisar: 709.015 Türkiye:78.741.053

Detaylı

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Perakende Yönetimi Kursu

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi EDM Yönetimi FİYAT STRATEJİLERİ. CEM KÜÇÜKTEPEPINAR Temmuz 2016

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi EDM Yönetimi FİYAT STRATEJİLERİ. CEM KÜÇÜKTEPEPINAR Temmuz 2016 Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi EDM Yönetimi FİYAT STRATEJİLERİ CEM KÜÇÜKTEPEPINAR 25-30 Temmuz 2016 Herşey satın alanların ödeyeceği kadar değerlidir. Syrus Her pazarda iki enayi vardır. Biri çok az

Detaylı