NOL A SINGAPOREAN CONTAINER CARRIER S NGAPURLU B R KONTEYNERC

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOL A SINGAPOREAN CONTAINER CARRIER S NGAPURLU B R KONTEYNERC"

Transkript

1 NOL A SINGAPOREAN CONTAINER CARRIER S NGAPURLU B R KONTEYNERC Singapurlu Neptune Orient Lines, 2005 in ilk çeyre inde 195 milyon dolarl k net kar elde etti. Filosundaki 100 e yak n gemiyi iflleten flirket, Türkiye deki operasyonlar ndan memnun. NOL Avrupa Baflkan Dave Appleton, Türk limanlar için en büyük s nav n ülke ekonomisinin büyümesiyle artacak ithalat ve ihracat talebini karfl lay p karfl layamamak olaca n n alt n çiziyor. The Singaporean Neptune Orient Lines realized a net profit of US$195 million in the first quarter of Operating nearly 100 vessels in its fleet, the company is pleased with its operations in Turkey. Dave Appleton, NOL Europe s President says the big test for Turkish ports is whether they can keep up with increased import and export demands as the country s economy grows. 016 ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET A USTOS 2005

2 N eptune Orient Lines (NOL) 1968 y l nda tamam na devletin sahip oldu u Singapur ulusal denizcilik kuruluflu olarak do du. fiirket oldukça gençti ve bir gelene e ba l veya eskimifl gemilerden oluflan bir filoya sahip de ildi ye gelindi inde flirket Amerika n n en eski denizcilik flirketi olan American President Lines (APL) ald. APL neredeyse NOL un iki kat bir büyüklü e sahipti ve 149 yafl ndayd. APL dünyaya, ilk yolculu unu 1848 y l nda New York tan San Fransisco ya yapan S.S California isimli gemi ile Kaliforniya daki alt na hücum günlerinde gelmiflti. 19 y l sonra 1867 de flirketin Colorado isimli gemisi Amerika y Çin e ba layan ilk Pasifik afl r seferini yapan gemi oldu. Bugün NOL un konteyner tafl mac l alan ndaki kolu olan APL 60 dan fazla haftal k sefer yapan ve Asya, Avrupa, Orta Do u ile Kuzey ve Güney Amerika k talar nda 90 dan fazla limana 300 ziyaret gerçeklefltiren global bir konteyner nakliye flirketi. NOL ayr ca bir tedarik zinciri yönetim hizmetleri flirketi olan APL Logistics firmas n da iflletiyor. APL Logistics menfle ülke veya var fl yerinde navlun konsolidasyonu, depolama ve da t m yönetimi gibi hizmetler dahil olmak üzere 50 den fazla ülkede uluslararas, uçtan uca tedarik zinciri hizmetleri veriyor. LINEHAUL VE FEEDER HATLARI Konteyner filosu hem linehaul (terminaller aras uzun mesafeli tafl mac l k) hem de feeder hatlar nda talebi karfl layacak say da gemiden olufluyor. fiirket ba l ortakl klar taraf ndan ve k smi kira sözleflmeleri ile verilen hizmetlerle tamamlanan gemilere sahip. APL in sahip oldu u gemilerin ortalama yafl 9 ve her gemi en son ISM (Gemilerin Güvenli Çal flmas ve Deniz Kirlili inin Önlenmesi için Uluslararas Yönetim Kodu) standartlar n karfl l yor. fiirketin yeni infla program, filoya kat lan gemilerde TBT içermeyen antifouling boya ve düflük emisyonlu makineler gibi en çevre dostu teknolojilerin kullan lmas n temin ediyor. NOL Grubu 1981 y l nda halka arz edildi ve Singapur Borsas ndaki (SGX) en büyük denizcilik ve nakliye flirketi konumunda. NOL ün hâlihaz rda ihraç edilmifl 1,453 milyon hissesi bulunuyor. fiirket ayr ca Straits Times Endeksi, DBS 50 ve MSCI Singapur Serbest Endeksi gibi önde gelen yerel endekslerde yer al yor. Singapur devletinin yat r m kolu olan Temasek Holdings %68 ile en büyük tek hissedar. 195 M LYON USD NET KÂR NOL 2005 y l n n ilk çeyre inde 195 milyon USD lik net kâr aç k- N eptune Orient Lines (NOL) began life in 1968 as Singapore's national shipping line, wholly owned by the Singapore Government. The company was young and not tied either to tradition or a large fleet of soon-to-be-outmoded ships. In 1997 the company bought America's oldest shipping company, American President Lines (APL). APL was nearly twice the size of NOL and was one year short of 150 years old. APL began life around the time of the Californian gold rush with the vessel the S.S California leaving New York for San Francisco in 1848 on its maiden voyage. 19 years later, in 1867 The Colorado was the first vessel to undertake the trans-pacific run, linking China and the USA. Today, its container transportation arm, APL, is a global container transportation company offering more than 60 weekly services and nearly 300 calls at more than 90 ports in Asia, Europe, the Middle East and the Americas. NOL also operates APL Logistics, a supply chain management services company. APL Logistics provides international, end-to-end supply chain services in more than 50 countries, including both origin and destination services such as freight consolidation, warehousing and distribution management. LINEHAUL AND FEEDER ROUTES The container fleet is matched to demand on both linehaul and feeder routes. The company owns vessels which are complemented by services with its alliance partners and slot charter agreements. The average age of APL container ships is 9 years, with every vessel certified to the latest ISM (International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) standards. The newbuilding programme ensures that additions to the fleet incorporate the most environmentally-friendly technologies available such as TBT-free anti fouling paints and emission-reducing engines. The NOL Group was publicly listed in 1981 and is the largest shipping and transportation company on the Singapore Stock Exchange (SGX). NOL currently has 1,453 million shares on issue and is a component stock of major local indices including the Straits Times Index, DBS 50 and the MSCI Singapore Free Index. Temasek Holdings - the investment arm of the Singapore Government - is the largest single shareholder with 68%. MARINE & COMMERCE AUGUST

3 lad. Bu rakam geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 16 l k bir art fl simgeliyor. Y l n ilk çeyre indeki faiz giderleri, vergi ve bir defaya mahsus kalemler öncesi kâr 216 milyon USD ve y ll k bazda yüzde 19 luk bir art fl simgeliyor. fiirket bunu yüzde 16 l k bir gelir art fl ile elde etmifl. Grubun Baflkan ve CEO su David Lim, APL in y l n ilk çeyre inde y ll k bazda elde etti i bu sonuçlar n nedeni olarak talepteki art fl n devam etmesini gösteriyor. Lim, artan maliyetlerin kâr marjlar na bask yapmaya devam edece ini de belirtiyor. APL ise y l n ilk üç ayl k döneminde faiz ve vergiden önceki kâr n n y ll k bazda yüzde 12 lik bir art flla 201 milyon dolara ulaflt n duyurdu y l n n ilk çeyre inde tafl nan yük miktar geçti imiz y l n ayn döneminden yüzde 13 art flla 499,137 FEU ya (40 l k konteyner) ulaflt. APL in CEO su Ron Widdows, Tafl nan yük miktar nda meydana gelen bu art fl, 2004 y l ikinci yar s nda y ll k bazda yüzde 14 lük bir kapasite art fl na neden olan yeni hizmetlerin sunulmaya bafllamas yla desteklendi. Asya içi pazar, y ll k bazda yüzde 30 art flla en güçlü itici güçlerden biri olmaya devam etti. Tafl nan yük miktar n artt rmak için sürekli kapasite ilavesi yap yor ve kapasitemizi optimize etmek ve kazanc m z artt rmak için sahip Dave Appleton oldu umuz a dan en iyi flekilde 195 MILLION USD NET PROFIT NOL reported net profits of US$195 million for the first quarter (1Q) of 2005, a 16 per cent increase over the corresponding period last year. Core Earnings Before Interest Expense, Tax and Non-Recurring Items (EBIT) in the 1Q was US$216 million, a 19 per cent year-onyear (YoY) increase. This was achieved on revenue growth of 16 percent. Mr. David Lim, Group President and CEO, said, APL achieved better YoY results in 1Q because demand growth remains strong, but rising costs will continue to put pressure on margins. APL reported a 12% YoY increase in Core EBIT to US$201 million in 1Q. Total volumes shipped in 1Q 2005 totalled 499,137 FEUs (forty-foot equivalent units), 13 per cent more than the corresponding period last year. Mr. Ron Widdows, APL CEO, said, Volume growth was boosted by the introduction of several new services in the second half of 2004, which resulted in a YoY capacity increase of 14 per cent. The Intra-Asia market remained one of the strongest drivers with a 30 per cent YoY increase. We are steadily adding capacity to increase volumes and continue to focus on making the most of our network to optimise our capacity and maximise yields. In the 1Q, this resulted in an increase in average revenues per FEU of 7 per cent compared with the same period last year. APL Logistics 1Q revenues were up 10 per cent YoY, with increased contributions from both the Contract Logistics and International Services units. Logistics achieved a Core EBIT of US$16 million, a 167 per cent increase on the US$6 million recorded at the end of 1Q last year. 018 ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET A USTOS 2005

4 yararlanmaya devam ediyoruz. APL Logistics in y l n ilk çeyre indeki gelirleri hem sözleflmeli lojistik hem de uluslararas hizmetler birimlerinin art fl gösteren katk lar yla y ll k bazda yüzde 10 artt. fiirketin geçen y l n ilk çeyre inde elde edilen 6 milyon dolarl k vergi ve faiz öncesi kâr yüzde 167 art flla bu y l ayn dönemde 16 milyon dolara ulaflt. NOL ile elektronik posta yoluyla bir röportaj gerçeklefltirdik. NOL Avrupa Baflkan Dave Appleton sorular m z cevaplad. Deniz ticareti anlam nda Türkiye ile iliflkileriniz hakk nda neler düflünüyorsunuz? APL in Türkiye ile uzun ve köklü bir iliflkisi var ve bu iliflki ülkenin ekonomisi h zla gelifltikçe daha da güçlenmeye devam edecek. Hâlihaz rda stanbul, zmir ve Mersin gibi Türk limanlar yla ABD nin Atlantik, Körfez ve bat k y lar aras nda h zl bir emtia hareketi sunuyoruz. Ayr ca Türkiye den ABD nin Bat K y lar na bir all-water seçene i de sunmaya bafllad k. Gemilerimizin Panama ya u ramas, Türkiye deki APL müflterilerinin Orta Amerika ve Karayip ülkelerine de ulaflma imkân veriyor. Türk limanlar hakk ndaki görüflleriniz neler? Türk limanlar APL in faaliyetlerinin önemli bir k sm n teflkil ediyor. Türkiye; Avrupa, Orta Asya ve Ortado u yu birbirine ba layan bir kavflak noktas konumunda. Türk hükümetinin ulafl m altyap - s n iyilefltirme yönünde gerçeklefltirdi i çabalar Türkiye nin Avrupa ile Asya aras nda kilit öneme sahip bir ulafl m köprüsü haline gelmesinde önemli bir ad m. Türkiye nin ekonomisi büyüdükçe Türkiye den ve Türkiye ye yönelik ticareti destekleme konusunda APL ve APL Logistics in önemi her geçen gün artan bir rolü ola- We conducted an interview with NOL by . The NOL Europe President Mr. Dave Appleton answered our questions. What would you say about your relations with Turkey in means of merchant shipping? APL has a long, well established relationship with Turkey that will continue to strengthen as the country s economy rapidly develops. We currently offer fast movement of goods between Turkish ports such as Istanbul, Izmir and Mersin and the U.S. Atlantic, Gulf and West Coasts. We have also introduced an allwater option from Turkey to the U.S. West Coast. A call in Panama also gives APL customers based in Turkey access to Central America and countries in the Caribbean. What are your views about the Turkish ports? Turkish ports are an important part of APL s operations. Turkey is well positioned as a crossroad of Europe, Central Asia and the Middle East. The work done by the Turkish Government to improve transport infrastructure is an important step in further developing Turkey into a key transport link between Europe and Asia. We believe that as Turkey s economy grows, APL and APL Logistics will have an increasingly important role to play in supporting trade to and from Turkey. Improving intermodal capabilities at ports such as Haydarpafla, Derince, zmir, Samsun, Mersin and skenderun will relieve congestion on the busier ports and will help promote trade with Turkey. The big test for Turkish ports is whether they can keep up with increased import and export demands as the country s economy grows. MARINE & COMMERCE AUGUST

5 ca na inan yoruz. Haydarpafla, Derince, zmir, Samsun, Mersin ve skenderun gibi limanlarda intermodal kabiliyetlerinin iyilefltirilmesi trafi i yo un olan limanlardaki s k fl kl rahatlatacak ve Türkiye ile ticaretin geliflmesine yard mc olacak. Türkiye limanlar için en büyük s nav ülke ekonomisinin büyümesiyle artacak ithalat ve ihracat talebini karfl lay p karfl layamamak olacak. Dünya denizcilik sektörünün gelece i hakk ndaki düflünceleriniz neler? Sektörü bekleyen en önemli meseleler tedarik noktalar nda meydana gelen de iflme ve liman s k fl kl klar na yo unlafl yor. Global aç - dan mal üretim yerlerinin de iflti ini gördük. Geçmiflte dünyada üretilen mallar n büyük bir k sm n n ticareti, Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika aras nda gerçeklefliyordu. Günümüzde ise Çin ve Asya daki di er büyük imalat pazarlar n n geliflmesiyle tedarik kayna- nda aç k bir de iflim meydana geldi. Çin her geçen gün daha bask n bir kaynak pazar haline gelirken büyümeyi de sürdürüyor y l boyunca liman s k fl kl Kuzey Amerika da birkaç önemli liman son derece zor duruma soktu. Bu s k fl kl azaltmak için k sa vadeli bir çözüm yok. Ancak kapasitemizi artt rarak, trafi i s k fl k olan limanlardan uzak yeni hizmetler sunarak, intermodal kabiliyetlerimizi artt rarak ve müflterilerimizin mallar n A noktas ndan B noktas na tafl mak için yenilikçi yollar bularak bu s k fl kl n müflterilerimizin ifline olan olumsuz etkisini azaltt k ve 2006 y llar için hedefleriniz neler? Denizcilik sektörüne yeni yat r mlar yapmay düflünüyor musunuz? Gelecek y l ifl ortam hem hat iflletmecili i hem de lojistik hizmetleri için olumlu görünüyor. NOL maliyetlerin s k bir flekilde yönetilmesi, aktiflerden tam olarak yararlanma ve düzenli hat iflletmecili- i faaliyetlerimizden daha iyi kazanç elde etmeye çal flma stratejimizi sürdürecek. Lojistikte ise bir yandan kabiliyetlerimizi artt r rken di er yandan da özellikle Asya da olmak üzere mevcut iflimizi büyütece iz. NOL sadece global bir denizcilik flirketi olmaktan ç - k p, global bir kargo nakliye ve lojistik flirketi olma yolunda ilerliyor. Denizcilik bizim ana faaliyet konumuz olarak kal yor ancak What are your thoughts about the world shipping industry s future? The most significant issues facing the industry focus on the sourcing shift and port congestion. From a global perspective, we have seen a shift in where goods are manufactured. Historically, a large percentage of the world s manufactured goods were traded between Europe and the Americas. Today, with the emergence of China and other large manufacturing markets in Asia, there has been a clear sourcing shift. China continues to drive growth as it becomes an increasingly dominant sourcing market. During 2004, port congestion plagued several key ports in North America. There is no short-term solution to reducing congestion but through increasing capacity, introducing new services that avoid congested ports, improving our inter-modal capabilities and finding innovative ways to get our customers goods from A to B, we have reduced the impact that congestion has on their business. What are your goals for the year 2005 and 2006? Do you plan to make new investments in the shipping industry? The business environment in the coming year appears positive for both liner and logistics businesses. NOL will continue to maintain our strategy of tightly managing costs, fully utilizing assets, and striving for better yields in our liner business. For logistics, we will grow our existing business, especially in Asia, while at the same time expanding our capabilities. NOL is transforming itself from being primarily a global shipping company to being a global cargo transport and logistics company. Shipping remains our core, but moving forward we will grow the transportation and related logistics services on the land side. Our future growth direction is driven by our customers. They want more frequent TESL M ED LECEK GEM LER // VESSELS TO BE DELIVERED Konteyner Gemileri // Container Vessels Kapasite // Capacity Gemi Ad // Vessel Name Teslimat // Delivery DWT TEU APL Virginia 2005 in 3. çeyre i // 3 rd Quarter ,915 5,018 HLL Atlantic 2005 in 3. çeyre i // 3 rd Quarter ,700 4,713 Imabari Tekne No // Hull No: nin 4. çeyre i // 4 th Quarter ,800 5,888 Imabari - Tekne No // Hull No: nin 4. çeyre i // 4 th Quarter ,800 5,888 Hanseatic Lloyd nin 4. çeyre i // 4 th Quarter ,100 4,687 Hanseatic Lloyd nin 4. çeyre i // 4 th Quarter ,100 4,687 Hanseatic Lloyd in 2. çeyre i // 2 nd Quarter ,100 4,687 Hanseatic Lloyd in 2. çeyre i // 2 nd Quarter ,100 4,687 Imabari Tekne No // Hull No: in 2. çeyre i // 2 nd Quarter ,800 5,888 Imabari Tekne No // Hull No: in 3. çeyre i // 3 rd Quarter ,800 5,888 Son güncelleme 20 May s 2005 // Last updated 20 May ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET A USTOS 2005

6 ÖNEML MAL B LG LER VE PERFORMANS B LG LER // KEY FINANCIAL / PERFORMANCE HIGHLIGHTS Çeyrek Çeyrek De iflim 1Q05 1Q04 Change Gelirler (milyon US$) // Revenue (US$m) 1,804 1,553 %16 Vergi ve Faizden Önceki Kâr (milyon US$) // Core EBIT (US$m) %19 Bir Defaya Mahsus Kalemler Öncesi Net Kâr (milyon US$)* // Net profit before NRI (US$m)* %20 Bir Defaya Mahsus Kalemler (milyon US$) // NRI (US$m)** %45 Net kâr (milyon US$) // Net profits (US$m)* %16 Hisse bafl na düflen kâr (hisse bafl na sent cinsinden) // EPS (US cts per share) %14 Hisselerin bitifl numaras (m) // Ending no. of shares (m) 1,453 1,433 %1 * Net kâr, az nl k hisseleri hariç olmak üzere hissedarlara verilebilir mebla lar anlam ndad r; // Net profits refer to amounts attributable to equity holders ie shareholders, excluding minority interest; ** NRI = Non-Recurring Items ilerleyebilmemiz için karadaki tafl mac l k ve lojistik hizmetlerimizi gelifltirece iz. Gelecekteki geliflme yönümüz müflterilerimiz taraf ndan belirleniyor. Müflterilerimiz daha s k sefer düzenlememizi, daha genifl bir yelpazeye yay lm fl hizmetler vermemizi ve nakliye ile lojistik ihtiyaçlar na daha iyi çözümler sunmam z istiyor. Bu yüzden de iflimizin iki boyutta geliflti ini görüyoruz: birincisi tedarik zinciri üzerinde menfle ülkeden var fl yerine hizmetler; ikincisi de uluslararas nakliye alan ndaki ana faaliyet konumuzun derinlefltirilip güçlendirilmesi (Çin, Avrupa, Asya ve Kuzey ve Güney Amerika da daha fazla terminal merkezinin kurulmas ve filomuzun geniflletilmesi). Sizce ticaret alan nda bir dünya devi olmay nas l baflard n z? Baflar m za katk da bulunan iki en önemli faktörden biri müflterilerimizi dinlememiz, ikincisi de di erlerinden ileride olmaya çabalamam z. Müflterilerimizin ihtiyaçlar na tam uyan bir nakliye ve lojistik çözümü sunabilmek amac yla onlarla bir ortakm fl gibi hareket etmek için büyük çaba gösteriyoruz. Dünyan n en büyük üreticilerinin birço u ürünlerinin nakliyesi ve da t m n n etkin bir biçimde yönetiminde NOL a güveniyor. Teknoloji, baflar m zda ve müflterilerimize güvenilir ve etkin nakliye ve lojistik çözümleri sunma kabiliyetimizde büyük bir rol oynuyor. Bizler eskiden beri etkin bir emtia hareketi sa layan yeni teknolojileri benimsemekte oldukça h zl davrand k. NOL sektörde müflterilere gemiler, tarifeler, fiyatlar ve di er ilgili kiflisellefltirilmifl bilgi ve haber sa layan ödüllü Homeport online nternet portal gibi birçok ilke imza atm flt r. Müflterilerin zamandan tasarruf yapmalar n sa layan, maliyetleri azaltan ve gönderilerinin kontrolünü gelifltiren bilgi teknolojisi araçlar yla de er katmaya devam ediyoruz. & sailings, wider scope of services, and better solutions to their transport and logistics needs. We therefore see our business growing in two dimensions: across the chain - from origin to destination services; and deepening and strengthening our core business in international transportation - setting up more terminal hubs in China, Europe, Asia and Americas, and expanding our fleet. How do you think you have succeeded in becoming a world giant in the field of trading? The two main factors contributing to our success are that we listen to our customers and we strive to stay ahead of the pack. We put a lot of effort into partnering with our customers so that we can provide them with transportation and logistics solutions that serve their exact needs. Many of the world s biggest manufacturers rely on NOL to ship their goods and manage their distribution efficiently. Technology plays a big part in our success and in our ability to provide customers with reliable, effective transportation and logistics solutions. Historically, we ve been quick to embrace new technologies that facilitate the efficient movement of goods. NOL has introduced many industry firsts such as the award-winning Homeport online portal that provides customers with customized information about shipments, schedules, rates and other relevant data and news. We continue to focus on adding value through IT tools that allow customers to save time, reduce costs and improve the control of their shipments. & MARINE & COMMERCE AUGUST

HAMBURG SÜD. 140 GEM fileten KÖKLÜ ALMAN

HAMBURG SÜD. 140 GEM fileten KÖKLÜ ALMAN HAMBURG SÜD A LONG ESTABLISHED GERMAN OPERATING 140 SHIPS 140 GEM fileten KÖKLÜ ALMAN M NE GEZEN 134 senelik bir geçmifle sahip olan Hamburg Süd Grubu, dünyan n en büyük 20 konteyner operatörü aras nda

Detaylı

T his is because a port exists for serving ships. Thus it is

T his is because a port exists for serving ships. Thus it is BILLIONS OF DOLLARS WORTH OF ARMS OF THE SEA DEN Z N M LYAR DOLARLIK KOLLARI BANU SARI Türkiye'de limanc l k sektöründen bahsedeceksek, önce flöyle bir tespitte bulunal m: Türk gemi infla sanayi gelifliyor.

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner

Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner KS IH SO A R T D AW LA GV AE Van Der Velden Signs Joint Venture With Autonav Van Der Velden Autonav le Ortak Teflebbüs mzal yor an der Velden Marine V Systems in the Netherlands has announced a joint venture

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

PETROL TAfiIMACILI INDA DÜNYA L DER

PETROL TAfiIMACILI INDA DÜNYA L DER TEEKAY WORLD LEADER IN OIL TRANSPORTATION PETROL TAfiIMACILI INDA DÜNYA L DER M NE GEZEN Teekay, 2004 y l nda toplam 2 milyar varil yani yaklafl k 318 milyon m 3 petrol ve gaz tafl d. Bundan 22 sene önce,

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in the port of Hamburg has just

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 05 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER CONTENTS 01 Kurumsal Profil Company Profile 03 Sunufl Introduction 04 Misyon, Vizyon ve De erler Mission,

Detaylı

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY TÜRK YE DE RO-RO TAfiIMACILI I Ro-Ro transportation, one of the most important and functional mode of intermodal transportation, provides new export routes for our international

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions KS IH SO A R T D AW LA GV AE Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

ABS, a leading provider of. Aconsortium of Danish-based

ABS, a leading provider of. Aconsortium of Danish-based IACS Rules Under Industry Review IACS Kurallar Sektörün Büyütecinde ABS Supports Technology Development for Wind Energy ABS Rüzgar Enerjisi Teknolojisinin Gelifltirilmesine Destek Veriyor The International

Detaylı

WE WOULD REAR UP BY A 10% SUPPORT

WE WOULD REAR UP BY A 10% SUPPORT www.marineandcommerce.com // ULUSLARARASI DEN Z VE T CARET ISSN: 1305-2918 YEAR // YIL: 11 ISSUE // SAYI : 124 APRIL // N SAN 2015 PRICE: EURO 20 // F YATI: 20 YTL ORHAN GÜLCEK, CEMRE SHIPYARD: WE WOULD

Detaylı

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 çindekiler / Contents Vizyon ve Misyon 01 K saca Tüprafl 02 Finansal Göstergeler 04 Operasyonel Göstergeler 05 Dünden Bugüne Tüprafl 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye nin uluslararas bir düzeyde rakip oldu u tart fl lmaz.

200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye nin uluslararas bir düzeyde rakip oldu u tart fl lmaz. May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Portre / Portrait Assopiastrelle Yönetim Kurulu Baflkan Alfonso Panzani; 200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

Uluslararas Denizde Güvenlik Ödülleri

Uluslararas Denizde Güvenlik Ödülleri Uluslararas Denizde Güvenlik Ödülleri The Safety at Sea International Awards panel and the awards presented by Neil Ferrer, Acting Chairman, IMO's Maritime Safety Committee. Equipment Winner - MiniSlide

Detaylı

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. 20 04 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. // içindekiler // contents // 01 _Kurumsal Profil _Company Profile // 03 _ Sunufl _Introduction // 04 _ Misyon/Vizyon/De

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Big congress of the steel and iron industry ürk demir çelik sektöründe T faaliyet gösteren çeflitli kurulufllar ile üniversite ve araflt rma kurumlar n bir araya

Detaylı

DO ve Denizbank fl Birli i

DO ve Denizbank fl Birli i DO ve Denizbank fl Birli i Cooperation Between IDO and Denizbank DO ile Denizbank n ifl birli i ile gerçeklefltirilen Sea&Miles Kredi Kart projesi, 10 Mart 2006 tarihinde stanbul Esma Sultan Yal s nda

Detaylı

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum KS IH SO A R T D AW LA GV AE stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum arine Money Yunanistan M ile ana sponsor Genel Denizcilik, 3. Marine Money stanbul Gemi Finansman Konferans n n 4 May s Perflembe

Detaylı