İÇİNDEKİLER. * Önsöz * Yıllara Göre Eğitim Alan Personel Sayısı * Eğitim Programlarının GerçekleĢme Oranları... 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. * Önsöz... 1. * Yıllara Göre Eğitim Alan Personel Sayısı... 3. * Eğitim Programlarının GerçekleĢme Oranları... 4"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER * Önsöz... 1 * Yıllara Göre Eğitim Alan Personel Sayısı... 3 * Eğitim Programlarının GerçekleĢme Oranları... 4 * Eğitimlerin Uygulandığı Ünitelere Göre Dağılımı... 5 * Teknik Eğitimler... 6 * Üniversitelerle ĠĢbirliği * I.Türkiye Elektrik Ġletim Sistemi ÇalıĢtayı * Ġdari Eğitimler * Bilgisayar Eğitimleri * ĠĢ Güvenliği Eğitimleri ve ĠĢ Güvenliği Faaliyetleri * Yabancı Dil Eğitimleri * Seminerler * Kurum DıĢı Personele Verilen Eğitimler * Eğitim Hizmeti Verdiğimiz KuruluĢlar * Soma Eğitim Merkezi * Adapazarı Eğitim Merkezi * Stajlar * Bilgi Yayım Faaliyetleri * Yayınlarımız... 51

2

3 Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.

4 ÖNSÖZ Bilindiği üzere TeĢekkülümüz, güçlü bir iletim sistemi oluģturarak elektriğin kaliteli, sürekli, güvenilir ve ekonomik bir Ģekilde sağlanabilmesi amacıyla elektriğin iletilmesi ve piyasasının iģletilmesinden sorumludur. Söz konusu sorumluluğun en iyi Ģekilde yerine getirilebilmesi için personelimizin değiģen ve geliģen teknolojiye uzak kalmaması gerekmektedir. Bu da ancak, personelimizin sürekli, hedefleri belli, önceden planlanmıģ ve etkin eğitimlerden geçirilmesiyle gerçekleģebilir. Bu anlamda 2014 yılında personelimiz çok sayıda idari ve teknik eğitim programlarından geçirilmiģtir. Ayrıca TeĢekkülümüz bünyesindeki 154 kv ve 380 kv Enerji Ġletim Hatlarının, havadan kontrol edilerek, arızalı veya arıza olabilecek yerlerin kayıt altına alınmaktadır. TEĠAġ Yapısı ve Kapasitesinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında enerji kesintisi yapılmadan gerekli müdahalenin yapılarak, sistemin kesintisiz ve sağlıklı bir Ģekilde iģletilmesine yönelik Canlı Bakım Eğitimleri, eğitim merkezlerimiz, merkez ve saha ünitelerimizle iģbirliği içinde gerçekleģtirilmiģtir. Yine TEĠAġ Yapısı ve Kapasitesinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında TeĢekkülümüz faaliyet alanında etkin ĠĢ Güvenliği sisteminin kurulması için çeģitli komite ve çalıģma grupları oluģturulmuģ ve nihai rapor yayınlanmıģ olup; 2015 yılında anılan gruplar seçilecek pilot bölgelerde uygulamalı olarak çalıģmalarına devam edeceklerdir. Bilinmelidir ki! ĠĢ Güvenliği ile ilgili Kurallar esnetilemez. Ayrıca TEĠAġ ta verilen tüm eğitimlerin özünde personelimiz için daha güvenli bir çalıģma ortamı oluģturulmak istendiği unutulmamalıdır. Personelimizin kurumsal ve bireysel geliģimlerini desteklemenin yanı sıra imkanlar ölçüsünde kamu ve özel sektör kuruluģlarının personelinin eğitimlerine de katkı sunulmuģtur yılında düzenlenen eğitimlere katılan personelimiz de dahil olmak üzere, bu eğitimlerin gerçekleģtirilmesinde görev alan tüm eğitim camiasına teģekkür eder, geleceğimizin aydınlık yüzü personelimizin bundan sonra katılacakları eğitimlerin verimli geçmesini temenni ederim. Kemal YILDIR Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür

5 Trafo ve Hat Canlı Bakım Ekipleri Sertifikalarını aldı.

6 YILLARA GÖRE EĞİTİM ALAN PERSONEL SAYISI YILLAR BRANŞLAR TEĠAġ Kurum DıĢı TEĠAġ Kurum DıĢı TEĠAġ Kurum DıĢı TEĠAġ Kurum DıĢı Teknik Eğitimler Ġdari Eğitimler ĠĢ Güvenliği Eğitimleri Yabancı Dil Eğitimleri Bilgisayar Eğitimleri Seminerler TEĠAġ Kurum DıĢı Toplam TEİAŞ Kurum Dışı

7 2014 YILINDA PLANLANAN EĞİTİMLERİN GERÇEKLEŞME ORANLARI EĞĠTĠM PROGRAMLARI PLANLANAN (Personel Sayısı) GERÇEKLEġEN (Personel Sayısı) GERÇEKLEġME ORANLARI % Teknik Eğitimler Ġdari Eğitimler Seminerler ĠĢ Güvenliği Eğitimleri Bilgisayar Eğitimleri Yabancı Dil Eğitimleri Kurum DıĢına Verilen Eğitimler Toplam Planlanan Gerçekleşen Teknik Eğitimler İdari eğitimler Seminerler İş Güvenliği Eğitimleri Bilgisayar Eğitimleri Yabancı Dil Eğitimleri 4

8 EĞİTİMLERİN UYGULANDIĞI ÜNİTELERE GÖRE DAĞILIMI ÜNĠTELER TEKNĠK EĞĠTĠM TÜRLERĠ ĠDARĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ SEMĠNERLER YABANCI DĠL BĠLGĠSAYAR TOPLAM Soma Eğitim Merkezi Adapazarı Eğitim Merkezi Genel Müdürlük Birimleri Kurum Personeli Eleman / Gün Kurum DıĢı Personel Eleman / Gün Kurum Personeli Eleman / Gün Kurum DıĢı Personel Eleman / Gün Kurum Personeli Eleman / Gün Kurum DıĢı Personel Eleman / Gün Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlükleri Kurum DıĢı KuruluĢlar Kurum Personeli Eleman / Gün Kurum DıĢı Personel Eleman / Gün 1 1 Kurum Personeli Eleman / Gün Kurum DıĢı Personel Eleman / Gün Toplam Eğt. Eleman Eleman / Gün Adapazarı Eğitim Merkezi; 1899 İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlükleri; 5101 Kurum Dışı Kuruluşlar; 2145 Soma Eğitim Merkezi; 2109 Genel Müdürlük Birimleri; 270 5

9 2014 YILINDA TEİAŞ PERSONELİNE VERİLEN TEKNİK EĞİTİMLER Sıra No EĞİTİM PROGRAMININ ADI 6 Eleman Sayısı Eleman/Gün 1 Kuvvetli Akım Tesisleri Eğitimi (Ç.B.) Kuvvetli Akım Tesisleri Eğitimi (Ç.B.) (Elektronikçiler için) Röle Temel Eğitimi T.M. ĠĢletme Teknisyeni Temel Eğitimi (Ç.B.) T.M. ĠĢletme Teknisyeni Tekamül Eğitimi (380 kv) T.M. ĠĢletme Teknisyeni Tekamül Eğitimi (154 kv) T.M. ĠĢletme Teknisyeni Tamamlama Eğitimi (Ç.B.) Hat Bakım Temel Eğitimi (Saha Uygulama) Hat Bakım Temel Eğitimi (Ç.B) Hat Bakım Tekamül Eğitimi Trafo Bakım Temel Eğitimi Test Temel Eğitimi Test Tekamül Eğitimi Kaynak Temel Eğitimi Yer Altı Kablo Temel Eğitimi Oryantasyon Eğitimi (Mühendis-Teknik Öğretmen-Tekniker) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli ĠĢlerde Yüksek Gerilim Sistemleri Mesleki Eğitimi Yük Tevzi Temel Eğitimi (Ç.B.) Mühendisler için Test Eğitimi Mühendisler için Trafo Bakım Eğitimi ĠĢ Makinası Operatörlük Eğitimi (Vinç+Forklift) ĠĢ Makinası Operatörlük Eğitimi (Vinç) Trafo Yağı DeğiĢtirilmesi ve Yağ Tasfiye Usulleri Eğitimi DC Sistemleri Eğitimi Enerji Ġletim Hatlarının Helikopterlerle Denetlenmesi Eğitimi MS 3000 Trafo Ġzleme Sistemi Eğitimi Kontak Geçiş Direnci ve İzolasyon Yağı Delinme Gerilimi Test Cihazlarının Eğitimi SFRA Frekans Analizörü Test Cihazı Eğitimi Sertifikalı Yüksekte Çalışma Eğitimi (Trafo Canlı Bakım Ekibi) Sertifikalı Yüksekte Çalışma Eğitimi (Hat Canlı Bakım Ekibi) Trafo Uzaktan İzleme Sistemi Eğitimi Mühendisler için ĠĢletme-Hat Bakım Eğitimi Test Cihazları Eğitimi Hat Radarı Sistemi Eğitimi RTE EĢleĢtirme Projesi 7 28 Toplam

10 Trafo Uzaktan Ġzleme Sistemi Eğitimi Adapazarı 7

11 TEĠAġ TÜRKĠYE DE BĠR ĠLKĠ GERÇEKLEġTĠREREK YÜKSEK GERĠLĠM ALTINDA CANLI BAKIM ÇALIġMASI YAPTI Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında önerilerek kabul edilen TEĠAġ'ın Yapısının ve Kapasitesinin Güçlendirilmesi baģlıklı projenin "Canlı Bakım Sisteminin Kurulması ve Uygulanması Aktivitesi", Fransız RTE firmasıyla eğitim sözleģmesi imzalanarak, iletim hatlarında yüksek gerilim altında canlı bakıma yönelik faaliyetlere baģlanmıģtır. Proje kapsamında; Trafo Merkezi ve Enerji Ġletim Hattı Canlı Bakım Ekiplerinin oluģturulması için çalıģmalar yürütüldü. Sınav ve mülakatlar sonucu, gönüllüler arasından projede görev almaya uygun kiģiler belirlendi yılı Mayıs ayında, TEĠAġ GölbaĢı Test Laboratuvarı'nda canlı bakım teçhizatı için gereken tüm malzemeler temin edilmiģ, projede görev alan personel eğitimden geçirilmiģ ve canlı bakım yapabilecek düzeye getirilmiģtir. Enerji Ġletim Hatları Canlı Bakım Ekipleri, tarihinde Ġncek Trafo Merkezinde uzaktan çalıģma yöntemi ile ilk canlı bakımı gerçekleģtirmiģtir. Ayrıca, de 380 kv Sincan-Çayırhan Enerji Ġletim Hattında, Hat Canlı Bakım Ekibi ilk defa potansiyele girme ve iletkene dokunma çalıģması yapmıģtır. Canlı Bakım Ekibi, 380 kv ve 154 kv iletim hattında izolatör değiģimini, canlı bakım sandalyesi ve merdiven kullanarak yapmıģtır. Genel Müdürümüz Kemal YILDIR ve Genel Müdür Yardımcımız M. Sinan YILDIRIM baģta olmak üzere çok sayıda Daire BaĢkanı ve Müdürlerin katılımıyla gerçekleģen çalıģmalarda baģarılı olan ekibimiz tebrik edilerek ilk defa yapılan böyle bir çalıģmanın TeĢekkülümüze ve Ülkemize hayırlı olması dileklerinde bulundular. Türkiye'de ilk kez gerçekleģtirilen Canlı Bakım Projesinin ekip sayıları, yapılacak eğitimler ve çalıģmalarla önümüzdeki yıllarda arttırılacaktır. TEĠAġ, Stratejik Planında ekip sayısını, 5 hat ekibi ve 5 trafo ekibi olmak üzere 10'a çıkartmayı planlamaktadır. 8

12 Sertifikalı Yüksekte ÇalıĢma Eğitimi (Hat Canlı Bakım Ekibi) Adapazarı Sertifikalı Yüksekte ÇalıĢma Eğitimi (Trafo Canlı Bakım Ekibi) Adapazarı 9

13 ENERJĠ ĠLETĠM HATLARININ HELĠKOPTERLE DENETLENMESĠ EĞĠTĠMĠ ġirketimizin km ye ulaģan 380 kv ve 154 kv enerji iletim hatlarının, havadan kontrol edilebilmesi için tarihleri arasında 4857 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan 89 teknisyene teorik ve uygulamalı olarak uçuģ eğitimi verilmiģtir. Söz konusu eğitimden sonra, helikopterlere monte edilen video kamera, termal kamera, korona kamera ve fotoğraf kamerasından oluģan elektro-optik ekipmanlarla havadan kontrol edilerek; hatlarımızın arızalı veya arıza olabilecek yerlerinin tespit edilip kayıt altına alınması, belirli formatta ve periyotta raporlanması, arıza hallerinde arıza yerinin tespiti, arıza mahalline personel ve/veya malzeme nakli iģlerine Mart 2014 tarihi itibariyle baģlanmıģtır tarihinde dört adet helikopterin konuģlu bulunduğu 8.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü'ne bağlı Sincan TM de T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ tarafından, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Zafer BENLĠ, Genel Müdürümüz Kemal YILDIR ve TeĢekkülümüz yetkililerinin de katılımıyla resmi açılıģı yapılmıģtır. 10

14 Enerji Ġletim Hatlarının Helikopterlerle Denetlenmesi Eğitimi Adapazarı 11

15 RTE EĢleĢtirme Projesi Soma Mühendisler için ĠĢletme- Hat Bakım Eğitimi Adapazarı 12

16 2010 yılı Eğitim Faaliyet Raporu Kontak GeçiĢ Direnci ve Ġzolasyon Yağı Delinme Gerilimi Test Cihazlarının Eğitimi Adapazarı KENYA (KETRACO) Mühendis Eğitimi Adapazarı 13

17 Irak (KRG-MOE) Mühendis Eğitimi Adapazarı SFRA Frekans Analizörü Test Cihazı Eğitimi Adapazarı 14

18 Mühendisler için Trafo Bakım Eğitimi Adapazarı Tehlikeli ve çok Tehlikeli ĠĢlerde Yüksek Gerilim Sistemleri Mesleki Eğitimi Soma 15

19 Mühendisler için Test Eğitimi Soma T.M. ĠĢletme Teknisyeni Tekamül Eğitimi (154 kv) Soma 16

20 Kaynak Temel Eğitimi Soma Hat Bakım Temel Eğitimi (Saha Uygulama) Soma 17

21 ÜNĠVERSĠTELERLE ĠLETĠġĠME GEÇĠLDĠ KuruluĢumuzca Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında önerilerek kabul edilen TEĠAġ'ın Yapısının ve Kapasitesinin Güçlendirilmesi baģlıklı proje kapsamında Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan Ġnsan Kaynakları Politikalarının ve Kurallarının GeliĢtirilmesi aktivitesi altında Toplumsal Eğilimler ve ĠletiĢim ÇalıĢma Grubunun, mühendislerde TEĠAġ ta çalıģma isteğinin uyandırılması ve TeĢekkülümüzün daha iyi tanıtılması amacıyla, Ankara daki Kamu ve Özel Üniversitelerin, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakülteleri öğretim görevlileri ile iletiģime geçilmiģtir. Bu bağlamda 1 Kasım 2014 tarihinde Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı nın koordinasyonunda TEĠAġ GölbaĢı Sosyal Tesislerinde fakültelerin Öğretim görevlileriyle toplantı gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu toplantıda Genel Müdürümüz Kemal YILDIR ve Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanı Serkan KUġÇU ile Ankara'daki 15 üniversiteden özellikle Yüksek Gerilim ile ilgili 30 öğretim görevlisinin katıldığı Enerji Sektörüne Bilimsel Katkının Artırılması için TEĠAġ Öncülüğünde Üniversitelerle ĠĢbirliği yaklaģımları konusunda bilgi alıģveriģi gerçekleģtirilmiģtir. TeĢekkülümüzün interaktif olarak tanıtılması ve yapılan sunumun ardından TEĠAġ ile üniversiteler arasında gerçekleģtirilebilecek olası AR-GE çalıģmaları ile ilgili karģılıklı fikir alıģveriģleri sağlanmıģtır. Söz konusu toplantıdan sonra Milli Yük Tevzi ĠĢletme Müdürlüğü ne bir teknik gezi düzenlenmiģtir. Ayrıca, "TEĠAġ Tanıtım Etkinliği" kapsamında 13 Ekim 2014 tarihinde EskiĢehir Osmangazi Üniversitesinde TeĢekkülümüzün tanıtımı yapılmıģtır. Ağırlıklı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakülteleri son sınıf öğrencilerinin ilgi gösterdiği etkinlikte, ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığı'ndan Bünyamin BAKIR, Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı ndan B.Murat BOZAN ve EriĢim ve Uygulamalar Dairesi BaĢkanlığı ndan Emrah BESCĠ görev almıģtır. Katılımcılara özet olarak Türkiye Elektrik Piyasası konusunda bilgiler verildikten sonra, Türkiye Elektrik Ġletim Sistemi ve Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. tanıtılmıģtır. 18

22 19

23 1.TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM SĠSTEMĠ ÇALIġTAYI 1. Türkiye Elektrik Ġletim Sistemi ÇalıĢtayı 9 Eylül 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleģtirildi. Genel Müdürümüz Kemal YILDIR, TEĠAġ ın geleceğe bakıģı, yılları için TEĠAġ Ar-Ge plan amaçları ve hedefleri, iletim sisteminin planlanması ve iletim sisteminin tesisinde yaģanan problemler ve çözüm önerileri ve iletim sisteminin etkin olarak iģletilmesi için yürütülmekte olan faaliyetler, karģılaģılan problemler ve çözüm önerileri konularını değerlendirmiģtir. Prof. Dr. Mehmet CEBECĠ (Fırat Üniversitesi), teknik danıģmanlık kapsamında üniversitelerde yüksek gerilim alanında veya TEĠAġ ile ilgili konularda çalıģan öğretim üyeleri ile görüģmeler yapılarak yüksek lisans ve doktora tez çalıģma konularının belirlenmesinin önemli olduğunu vurguladı. ĠĢ Güvenliği Yönetmeliği ndeki yüksek gerilimli hatlarda güvenli çalıģma uzaklıkları konusunda ön çalıģma yapıldığını, RES/GES sistemlerinin Ģebekeye bağlantı kriterleri ve analizleri çalıģmalarına devam edildiğini ve yüksek gerilimli hatların elektromanyetik etkisi ile ilgili olarak Prof. Dr. Celal KOCATEPE tarafından daha önce yapılmıģ olan yayın çalıģmalarının TEĠAġ ile paylaģıldığını belirtti. 20

24 Özgür TANIDIR (TÜBĠTAK MAM) Ġletim Sistemi Çerçeve Programı Projesi, Genel Teknik Destek Projesi, Yenilenebilir Üretim Bağlantıları ve Yan Hizmetler Teknik Projesi kapsamında gerçekleģtirilen faaliyetler ve projelerin tamamlanma durumları hakkında bilgiler verdi. Ertuğrul PARTAL (ELTEM-TEK) konuģmasında Avrupa Ġletim Sistemi ġirket Deneyimleri kapsamında Türkiye de yürütülecek çalıģmalar hakkında bilgiler vererek 20 yıllık Avrupa daki çalıģma tecrübesini paylaģtı. Prof. Dr. Celal KOCATEPE (Yıldız Teknik Üniversitesi) baģkanlığında yapılan 1. Oturumda, iletim sisteminin planlanması ve iletim sisteminin tesisinde yaģanan problemler ve çözüm önerileri konuģuldu. Bu oturumda Nurhan OZAN (TEĠAġ-APK Dairesi BaĢkanlığı) TEĠAġ ın iletim planları konusunda, Gülnazi YÜCE (TEĠAġ-Trafo Merkezleri Tesis Dairesi BaĢkanlığı) Trafo Merkezi Tasarım ÇalıĢmaları, temel problemler hakkında, Bahadır ACAR (TEĠAġ-ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığı) TEĠAġ Teçhizat Alım ġartnamelerinin hazırlanmasında karģılaģılan sorunlar hakkında, ġentürk EROĞLU (TEĠAġ-2.ĠTĠGM) Enerji Ġletim Hatlarının Tesisinde yaģanan problemler hakkında, Cengiz ESER (TEĠAġ-Ġletim Hatları Tesis Dairesi BaĢkanlığı) Enerji iletim Hatlarının Tesisinde gerekli yeni tasarımlar ile ilgili bilgiler vererek çözüm önerileri tartıģıldı. Prof. Dr. Mehmet Tümay (Çukurova Üniversitesi) baģkanlığında yapılan son oturumda, Serhat METĠN (TEĠAġ-Yük Tevzi Dairesi BaĢkanlığı); Türkiye Ġletim Sisteminin Etkin ĠĢletmesinde Kullanılan Yöntemler, karģılaģılan sorunlar ile ilgili, Ġlhami CĠVELEK (TEĠAġ-ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığı); Canlı Bakım ÇalıĢmaları hakkında, Ömer BAYDĠLLĠ (TEĠAġ-11.ĠTĠGM); ĠĢletme saha deneyimleri hakkında, Burhan ÇALI (TEĠAġ- ĠletiĢim ve Bilgi Sistemleri Dairesi BaĢkanlığı); Türkiye Ġletim Sisteminin etkin iģletmesinde kullanılan iletiģim ve bilgi sistemi uygulamaları ile ilgili bilgiler verdiler. Bu problemlere iliģkin çözüm önerilerinin tartıģılması ile 1.Türkiye Elektrik Ġletim Sistemi ÇalıĢtayı sona erdi. 21

25 2014 YILINDA TEİAŞ PERSONELİNE VERİLEN İDARİ EĞİTİMLERİ Sıra No EĞİTİM PROGRAMININ ADI Eleman Sayısı Eleman/ Gün 1 Kamu Etiği Eğitimi TS EN ISO 9001 Temel Eğitimi COPD İstanbul Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Arttırılması Eğitim Programı (I-II-III) Yangın, Arama Kurtarma, İlk Yardım ve KBRN Eğitimi Sivil Savunma ve Güvenlik Eğitimi Destek Hizmetleri Eğitimi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi Halkla İlişkiler ve Protokol Eğitimi Zaman Yönetimi Eğitimi İş ve İnsan İlişkileri Eğitimi Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi Kamulaştırma Eğitimi Kamulaştırma, Kıymet Takdiri, İmar Planlama ve Çevre Eğitimi Personel Mevzuatı Eğitimi Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Yangın Söndürme Eğitimi Eğitici Eğitimi Oryantasyon Eğitimi İletişim ve Motivasyon Eğitimi Stratejik Yönetim Eğitimi Araç Takip ve Filo Yönetimi Eğitimi Toplam

26 ĠletiĢim ve Motivasyon Eğitimi Adapazarı ĠletiĢim ve Motivasyon Eğitimi Adapazarı 23

27 KamulaĢtırma Eğitimi Adapazarı ĠletiĢim ve Motivasyon Eğitimi Adapazarı 24

28 Yangın Söndürme Eğitimi Adapazarı ĠletiĢim ve Motivasyon Eğitimi Adapazarı 25

29 Oryantasyon Eğitimi Adapazarı Stratejik Yönetim Eğitimi Adapazarı 26

30 Personel Mevzuatı Eğitimi Antalya 27

31 2014 YILINDA TEİAŞ PERSONELİNE VERİLEN BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ Sıra No EĞİTİM PROGRAMININ ADI Eleman Sayısı Eleman/Gün 1 Bilgisayar Eğitimi Autocad Eğitimi ĠĢçi Bordrosu Eğitimi Net-Cad Temel Eğitim Programı (Ana Modül) Net-Cad Temel Eğitim Programı (Ana Modül&Netsurf) Networking, Switching, Routing ve Sunucu Yönetimi Eğitimi Microsof Server Microsof Server 2012 Hyper-V SanallaĢtırma Konfigürasyonu ve Yönetimi Windows&Konfigürasyon ve Teknik Destek Eğitimi 3 15 Toplam Bilgisayar Eğitimi Soma 28

32 İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİMİZ Bu alandaki faaliyetlerimiz; 1. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği teģkilatlarının kurulması, 2. ĠĢ Güvenliği malzemeleri ile ilgili standart, Ģartname vb. AR-GE çalıģması, 3. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin gerçekleģtirilmesi, 4. ĠĢ Güvenliği ile ilgili kontroller yapılması Ģeklindedir. 1- ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği teģkilatlarının kurulması; Grup müdürlüklerimizde doğrudan Grup Müdürüne bağlı olarak çalıģan ĠĢyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulmuģ olup, bu birimde her Grup Müdürlüğümüzde ve diğer iģletme müdürlüklerimizde en az bir ĠĢ Güvenliği Uzmanı yetiģtirilmesine çalıģılmıģ olup, bazı müdürlüklerde iģ güvenliği uzmanımız vardır. ĠĢ güvenliği uzmanı olmayan müdürlükler için ise Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmet alımı yoluna gidilmiģtir. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin temel amacı öncelikle insan sağlığını, güvenliğini korumak ve iģ verimini arttırmaktır. Bu nedenle iģletme grup müdürlüklerimizde 50(elli) ve fazlası çalıģan sayısı olan iģletme müdürlüklerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluģturulmuģ ve her kurul üyesinin alması gereken eğitimler verilmektedir. Ayrıca 2014 Yılında Merkez teģkilatında faaliyet yapmak üzere Merkez ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluģturulmuģ olup anılan kurul 2014 yılında 4 toplantı gerçekleģtirmiģtir yılında ĠĢ ve Trafik Kazaları Rücu yönergesine göre 1 defa toplantı yapılmıģ ve 5 Adet dosya karara bağlanarak toplam TL kurum zararının TL si kiģilerden rücu edilmiģtir. Ġlk Yardımcı Eğitimi Adapazarı 29

33 2- ĠĢ Güvenliği malzemeleri ile ilgili standart ve Ģartname çalıģması; 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve Güvenliği kanunu gereği ĠĢveren, çalıģanların sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. ĠĢyerinde sağlık ve güvenlik önlemlerinin değiģen Ģartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileģtirilmesi de iģverenin görevleri arasındadır. Bu kapsamda sahadaki yöneticilerimize yardımcı olmak amacıyla koruyucu güvenlik malzemelerinin standartları incelenmekte, malzemeleri üreten veya satan firmalardan elde edilen bilgilerle malzemelerinin teknik özellikleri hazırlanmaktadır. Teknik özellikleri TeĢekkülümüz internet sitesi de yayımlanmaktadır. 3- ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin gerçekleģtirilmesi; Bu kapsamda ġirketimiz 2014 yılı içerisinde gerçekleģtirilen eğitimler: Sıra No EĞİTİM PROGRAMININ ADI Eleman Sayısı Eleman/Gün 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ġlk Yardımcı Eğitimi Ġzolasyon Yağları Eğitimi Yöneticilere Yönelik ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile Koruma Sistemleri Ekip ġefleri Değerlendirme Toplantısı Motorlu Testere ile Ağaç Kesme Eğitimi Toplam TeĢekkülümüz tüm personelinin iģyeri tehlike sınıfına göre çok tehlikeli sınıftaki iģyerlerimizde her yıl, tehlikeli sınıfta yer alan iģyerlerimizde iki yılda bir, az tehlikeli sınıfta yer alan iģyerlerimizde ise üç yılda bir ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminden geçirilmesi prensibi çerçevesinde Grup Müdürlüklerimizde 16 saat Merkezde ise 8 saat eğitim verilmiģtir. Ayrıca Yöneticilere Yönelik ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki ve Teknik yönlerinin ve ağır yaralanmalı veya ölümlü iģ kazalarının incelendiği ve tartıģıldığı eğitimler düzenlenmiģtir. Mesleki eğitim programları içinde de ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yılda merkez teģkilatında 12 personele Ġlkyardımcı Eğitimi verilmiģ olup 12 personele Ġlkyardımcı Sertifikası verilmiģtir. Yine iģletmelerimizde kullanılan izolasyon yağları ile bu yağların zararları, çalıģırken dikkat edilmesi gereken kurallar, çevre mevzuatı gereğince atıkların depolanması ve bertarafı ile ilgili eğitimler verilmektedir. 30

34 4- ĠĢ Güvenliği kontrollerinin yapılması; ġirketimizin tüm çalıģmaları ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasası, ilgili Yönetmelikler ve TEĠAġ ĠĢ Güvenliği Yönetmeliği ne uygun olacaktır. ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında ve kazaların önlenmesinde çalıģan personelin eğitilmesi ve koruyucu güvenlik malzemelerinin verilmesi yeterli olmamakta, konuyla ilgili denetimlerin yapılması da gerekmektedir sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 22 ve 30. maddelerine göre düzenlenen ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmelik de ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının aldıkları kararların iģverence uygulanması zorunluluğunu getirilmiģtir. Bu doğrultuda ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları aktif olarak çalıģtırılacak ve alınan kararlar uygulanacaktır. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iģ müfettiģlerinin iģyerlerinde yaptığı denetim raporlarının bir sureti Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı na gönderilecektir. ġirketimizde meydana gelen iģ kazalarının raporları bilgi ve istatistik amaçlı olarak BaĢkanlığımıza gönderilmektedir. Ölüm ve ağır yaralanma ile sonuçlanan her iģ kazası; Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı elemanları tarafından yerinde incelenerek rapor hazırlanacak, bu raporlar ĠĢ Güvenliği Eğitimlerinde doküman olarak kullanılıp kazanın oluģumu irdelenecek, tartıģma ortamı sağlanacak, kazanın tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda prensipler geliģtirilecektir. 5- Risk değerlendirme faaliyetlerinin takibi; 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde 2012 yılı içerisinde TeĢekkülümüzde ilk Risk Değerlendirme çalıģmalarına baģlanmıģ olup; Genel Müdürlük ÇalıĢmaları, Ġletim Tesis ĠĢletme Grup Müdürlükleri, Yük Tevzi ĠĢletme Müdürlükleri ÇalıĢmaları, Özel Yükler ve Mobil Merkezler TaĢıma ĠĢletme Müdürlüğü ÇalıĢmaları, Güç Trafoları Onarım ĠĢletme Müdürlüğü ÇalıĢmaları, Soma Elektrik Teknolojileri GeliĢtirme ve Eğitim Tesisleri ĠĢletme Müdürlüğü ÇalıĢmaları ve GölbaĢı Sosyal Tesisleri ĠĢletme Müdürlüğü ÇalıĢmalarına yönelik risk değerlendirme faaliyetleri 2013 yılı içerisinde tamamlanmıģtır. ġirketimizde 2014 yılında 25 iģ kazası meydana gelmiģ, bu kazalarda 25 personelimiz yaralanırken 3 (Üç) personelimiz de hayatını kaybetmiģtir yılında ĠĢ Kazalarının Ģirketimize toplam maliyeti TL dir. 31

35 TEĠAġ 2014 ĠĢ Kazası Sıklık ve ġiddet Oranları; YIL Kaza Sayısı Kazalı Sayısı Ölüm Sayısı Toplam Kazalı Sayısı TEİAŞ Eleman Sayısı Yıllık İş Saatleri Toplamı (Eleman - Saat) İş Göremezlik Süresi (Gün) İş Kazası Sıklık Oranı İş Kazası Şiddet Oranı TEİAŞ ,33 1,22 Toplam Kaza Adedi X ĠĢ Kazası Sıklık Oranı = ÇalıĢan toplam adam /saat Toplam Kayıp Gün X ĠĢ Kazası ġiddet Oranı = ÇalıĢan toplam adam /saat Ġzolasyon Yağları Eğitimi Adapazarı 32

36 Motorlu Testere ile Ağaç Kesme Eğitimi Adapazarı Yöneticilere Yönelik ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-ANTALYA 33

37 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-ELAZIĞ Ġlk Yardımcı Eğitimi Soma 34

38 KĠġĠ SAYISI ADI SOYADI YAġI TAHSĠL 2014 YILINDA MEYDANA GELEN Ġġ KAZALARI HĠZMETĠ (YIL) GÖREV ÜNVANI ÜNĠTESĠ KAZA TARĠHĠ KAZA TĠPĠ 35 KAZA SONUCU MEYDANA GELEN HASAR 1 EKREM SÖNMEZ 43 MYO 24 TRAFO BAKIM MES.TKN. 10.ĠLETĠM/SAMSUN MEKANĠK ĠġLER HAFĠF YARALANMA 2 HAKAN KAZAN 36 MYO 7 BÜYÜK TAMĠR USTA YRD. GÜÇ TRAFOLARI MEKANĠK ĠġLER KESĠK 3 MEHMET ĠġÇĠ 49 FAKÜLTE 24 TRAFO BAKIM MES.TKN. 15.ĠLETĠM/ERZURUM TRAFĠK KIRIK 4 MAHMUT YILDIRIM 31 LĠSE 3 TRAFO BAKIM TEKNĠSYENĠ 15.ĠLETĠM/ERZURUM TRAFĠK YARALANMASIZ 5 HALĠL ĠBRAHĠM KILIÇ 44 LĠSE 15 TRAFO BAKIM UZM.TKN. 11.ĠLETĠM/KAYSERĠ DÜġME HAFĠF YARALANMA 6 ORHAN YABANCI 44 LĠSE 24 ELEKTRĠK TES. VE BAK. UST. 8.ĠLETĠM/ANKARA DÜġME KIRIK 7 HAġĠM ÖZCAN 27 FAKÜLTE ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜH. 8.ĠLETĠM/ANKARA ELEKTRĠK ÇARPMASI YANMA 8 HACI ALICI 62 LĠSE 40 RÖLE BAġ TKN. 8.ĠLETĠM/ANKARA ELEKTRĠK ÇARPMASI ÖLÜM 9 ÜMĠT HAKTANIR 35 LĠSE 7 RÖLE TKN. 8.ĠLETĠM/ANKARA ELEKTRĠK ÇARPMASI YANMA 10 MEHMET ESEN 33 LĠSE 15 Ay HAT BAKIM TEKNĠSYENĠ 10.ĠLETĠM/SAMSUN DÜġME ÖLÜM 11 EYÜB SABRĠ BÜYÜKASLAN 33 LĠSE 16 Ay TRAFO BAKIM TEKNĠSYENĠ 12.ĠLETĠM/GAZĠANTEP ELEKTRĠK ÇARPMASI ÖLÜM 12 ALĠ KATAN 27 LĠSE 5 HAT BAKIM TEKNĠSYENĠ 21.ĠLETĠM/DENĠZLĠ DĠĞER NEDENLER KESĠK 13 RACĠ KIZILKAYA 50 LĠSE 27 HAT BAKIM TEKNĠSYENĠ 2.ĠLETĠM/BURSA TRAFĠK YARALANMASIZ 14 NORĠ ÖZKAYA 45 EML 14 UZMAN TEKN. SETGEM DÜġME KIRIK 15 ÖZDEN ALTINKAYA 33 EML 4 TRAFO BKM. TEKN. 14.ĠLETĠM/TRABZON MEKANĠK ĠġLER KESĠK 16 FATĠH MEHMET YILDIZ 36 EML 8 TRAFO BAKIM UZMAN TEK. 2.ĠLETĠM/BURSA MEKANĠK ĠġLER KIRIK 17 DENĠZ SURAL 35 EML 15 KORUMA SĠS UZMN TEKN. 2.ĠLETĠM/BURSA DĠĞER EZĠK 18 YILMAZ HALICI 31 EML 3 TRAFO BAKIM EKĠP TEK. 3.ĠLETĠM/ĠZMĠR DÜġME KIRIK 19 YUSUF AY 47 EML 25 TRAFO BAKIM EKĠP BAġTEK. 6.ĠLETĠM/KÜTAHYA YÜKSEK GERĠLĠM HAFĠF YARALANMA 20 RECAĠ BULUT 51 ĠLKOKUL 32 AMBAR 11.ĠLETĠM/KAYSERĠ DĠĞER NEDENLER HAFĠF YARALANMA 21 ĠLHAN KATAR 56 LĠSE 31 HAT BAKIM TEKNĠSYENĠ 1.ĠTETĠM/ĠSTANBUL DÜġME KIRIK 22 FEHMĠ KOÇ 31 LĠSE 8 TRAFO BAKIM TEKNĠSYENĠ 10.ĠLETĠM/SAMSUN ELEKTRĠK ÇARPMASI KIRIK,ÇIKIK,YANMA 23 MUSTAFA YILDIZ 30 ÜNĠVERSĠTE 5 TEST UZMAN TEK. 21.ĠLETĠM/DENĠZLĠ ELEKTRĠK ÇARPMASI YANMA 24 MEHMET UYSAL 42 LĠSE 13 TRAFO BAKIM TEK. 21.ĠLETĠM/DENĠZLĠ DÜġME KIRIK 25 UFUK ERDOĞAN 34 EML 5 TRAFO BAKIM TEK. 19.ĠLETĠM/ANTALYA MEKANĠK ĠġLER HAFĠF YARALANMA

39 Ġġ KAZALARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI Yıllar Kaza Sayısı Ölüm Sayısı Kaza Sayısı Ölüm Sayısı Ġġ KAZALARININ ĠġĠN NĠTELĠĞĠNE GÖRE DAĞILIMI Kaza Niteliği Kazazede Sayısı Trafik Kazası 3 Mekanik ĠĢler 4 DüĢme 8 Elektrik Çarpması 7 Diğer 3 Elektrik Çarpması 28% Diğer 12% Trafik Kazası 12% Mekanik İşler 16% Düşme 32% Toplam 25 36

40 Ġġ KAZALARININ SERVĠSLERE GÖRE DAĞILIMI Servisler Kazazede Sayısı Hat Bakım Ekibi 4 Trafo Bakım Ekibi 11 Koruma Sistemleri 5 Diğer 5 Koruma Sistemleri 20% Trafo Bakım Ekibi 44% Diğer 20% Hat Bakım Ekibi 16% Toplam 25 Ġġ KAZALARININ VÜCUTTAKĠ ETKĠLERĠNE GÖRE DAĞILIMI Yaralanma ġekli Kazazede Sayısı Ayak 3 Bacak 2 BaĢ 1 Yüz 8% Ayak 11% Bacak 7% Baş 4% Bel 8% Bel 2 El 10 Göğüs 1 Göz 1 Kol 2 Çok Bölge 2 Yüz 2 Çok Bölge 8% Kol 8% Göz 4% Göğüs 4% El 38% Toplam 26 37

41 2014 YILINDA TEİAŞ PERSONELİNE VERİLEN YABANCI DİL EĞİTİMLERİ Yabancı dil öğreniminin, dinleme becerisini ve hafızayı geliģtirdiği ve böylece iletiģim olgusuna önemli bir boyut kazandırdığı belirlenmiģtir. Birçok durumda, baģka bir dil öğrenmek Türkçeyi daha iyi anlama ve doğru ifadeler kullanma yeteneğini geliģtirir. Aynı zamanda yabancı dil bilen kiģiler çok farklı kariyer fırsatlarına, kendilerinin ve diğer milletlerin kültürlerini daha iyi anlayabilme imkânına sahiplerdir. Bu amaçla BaĢkanlığımız; 2014 yılında yabancı dil eğitimi ile ilgili organizasyon ve koordinasyon çalıģmalarına devam etmiģ olup, Ocak Aralık döneminde merkezde 25 sahada ise 108 personelin yabancı dil eğitimine katılımı sağlanmıģtır. YABANCI DĠL EĞĠTĠMLERĠNĠN ÜNĠTELERE GÖRE DAĞILIMI Ünite Personel Sayısı 1.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Ġstanbul 19 2.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Bursa 11 3.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Ġzmir 18 4.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Ġstanbul 5 10.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Samsun 8 15.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Erzurum 4 17.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Van Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Kırklareli 8 21.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Denizli 8 Batı Anadolu Yük Tevzi ĠĢletme Müdürlüğü-Ġzmir 12 Genel Müdürlük 25 Toplam

42 2014 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEMİNERLER Eğitim, TeĢekkülümüzün her kademesindeki personelin bilgi ve becerileri ile moral ve motivasyonunu artırarak, örgüt amaçlarıyla bütünleģmesini sağlar. Personelin karar verme ve problem çözme yeteneğini arttırıp, baģarma, geliģme ve yükselme amacıyla kiģinin etkin ve verimli çalıģmasını sağlayacak hale getirir. Bu nedenle elektrik teknolojisindeki geliģmelerin kısa zamanda TeĢekkülümüz elemanlarına aktarılması, yeni ekipman/cihazların tanıtılması, yabancı malzeme ile ekipmanlara ait iģletme ve bakım talimatlarının daha kolay anlaģılır hale getirilmesi, uygulanması, yurtiçi/yurtdıģı iletiģim ağının canlı tutulması, iģyerlerinde kalite ve verimin yükseltilmesi amacıyla 2014 yılında da çeģitli konularda eğitim ve seminerler düzenlenmiģtir. Ayrıca personelimizin TeĢekkülümüz dıģındaki seminerlere, sempozyumlara ve konferanslara katılımları da sağlanmıģtır. TeĢekkülümüzce 2014 yılında bu amaca yönelik olarak düzenlenen seminer programlarına 422 kurum personeli katılmıģtır Yılı Eğitim Plan Toplantısı Antalya 39

43 Sıra No KONUSU Katılımcı Sayısı Eleman/Gün 1 Kablo Semineri Kompresör Semineri Mühendisler için Topraklama Semineri Proje Okuma Semineri (Trafo Bakım) Proje Okuma Semineri (Röle) Topraklama Semineri Ekip Yönetimi ve Liderlik Semineri Kamu İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Semineri Stratejik Planlama Semineri Proje Yönetimi Semineri Türkiye EKMUD Kongresi Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi Semineri Milletlerarası Tahkim Semineri Solunum Yılı Eğitim Plan Toplantısı Toplam Kablo Semineri Soma 40

44 Topraklama Semineri Soma 2014YILINDA KURUM DIŞI PERSONELE VERİLEN EĞİTİMLER Topraklama Semineri Soma 41

45 KURUM DIŞI PERSONELE VERİLEN EĞİTİMLER Sıra No EĞĠTĠM PROGRAMININ ADI Eleman Sayısı Eleman/Gün 1 Ö.Ş. Kuvvetli Akım Tesisleri Eğitimi (Ç.B) Ö.Ş. T.M. İşletme Teknisyeni Tamamlama Eğitimi (Ç.B.) Ö.Ş. T.M. İşletme Teknisyeni Temel Eğitimi (Ç.B.) Ö.Ş. T.M. İşletme Teknisyeni Tekamül Eğitimi (154 kv) Ö.Ş. T.M. İşletme Teknisyeni Tekamül Eğitimi (380 kv) Ö.Ş. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksek Gerilim Sistemleri Mesleki Eğitimi Ö.Ş. Hat Bakım Temel Eğitimi (Ç.B.) Ö.Ş. Hat Bakım Temel Eğitimi Saha Uygulama Ö.Ş. İlk Yardımcı Eğitimi MS 3000 Trafo İzleme Sistemi Eğitimi KENYA Elektrik Dağıtım Kurumu (KETRACO) Eğitimi IRAK (KRG-MOE) Eğitimi Trafo Uzaktan İzleme Sistemi Eğitimi Kamu Etiği Eğitimi Yöneticilere Yönelik ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yangın Söndürme Eğitimi RTE Eşleştirme Projesi 3 12 Toplam Ö.ġ. TM ĠĢletme Teknisyeni Tamamlama Eğitimi Soma 42

46 Ö.ġ. Kuvvetli Akım Tesislerinde ÇalıĢma Belgesi Eğitimi Soma Ö.ġ. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli ĠĢlerde Yüksek Gerilim Sistemleri Mesleki Eğitimi Soma 43

47 Ö.ġ. Kuvvetli Akım Tesislerinde ÇalıĢma Belgesi Eğitimi Soma Ö.ġ. Kuvvetli Akım Tesislerinde ÇalıĢma Belgesi Eğitimi Soma 44

48 TEİAŞ IN EĞİTİM HİZMETİ VERDİĞİ KURULUŞLAR ABB ELEKTRĠK SAN. ABK ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. SÖKE ÇATALBÜK SANT. ADANA ÇĠMENTO ADAPAZARI ġeker FABRĠKASI ADO ÇĠMENTO ADULARYA ENERJĠ ADVANSA SASA AES ENTEK AES-IC ĠÇTAġ ENERJĠ ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. AK ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. AKÇANSA AK-GÜL ELEKTRĠK LTD. ġtġ. AKÖZ ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. AKRES-AKHĠSAR RÜZGAR EN.ELEKT.ÜRETĠM SANT.LTD. AKSA ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. AKSÖZ ELEKTRĠK LTD. ġtġ. AKTĠF ENERJĠ MAK. ĠNġAAT SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. ALBE ENERJĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK DAN. MÜġ. PETROL MAD. TARIM HAYV. SAN. VE TĠC. A.ġ ALĠZE ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ALKAN-EKOL ORT. ALOSBĠ ALĠAĞA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ALTAY KLĠMA ALTEK ALARKO AMYLUM NĠġAġTA ANADOLU CAM SAN. ANAGOLD MADENCĠLĠK A.ġ AND ELEKTRĠK ARÇELĠK AREVA T&D ENERJĠ ARTENSA AS ÇĠMENTO ASAT ASĠL ÇELĠK ASTOR AġKALE.A.ġ. ATAÇ ĠNġAAT VE SANAYĠ A.ġ. ATAER ENERJĠ ATLAS ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. ATM DALAMAN AĠRPORT BALIKESĠR ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ BANDIRMA BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON MÜD. BARMEK BATI SÖKE ÇĠMENTO BATIÇĠM BATI ANADOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. BAY-EM BAYMER TURĠZM VE YATIRIM A.ġ. BAYMĠNA ENERJĠ A.ġ. BELEN ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. BEREKET ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. BERGAMA RES BESLER BEST BALIKESĠR ELEKTROMEKANĠK SANAYĠ TESĠSLERĠ A.ġ. BĠLECĠK 1. ORGANĠZE BĠLGĠN ELEKTRĠK BĠNATOM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. BORUSAN LOJĠSTĠK BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN.TĠC.A.ġ. SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. BOSEN ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. BOTAġ BOZ-AK A.ġ. BRĠZA RÜZGAR ELEKTRĠK ÜRETĠM SAN. VE TĠC. A.ġ. BRĠZA RÜZGR ELEKTRĠK ÜRETĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. BURALP ENERJĠ TAAH. ENERJĠ TEMĠZLĠK LTD. ġtġ. BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. BURSA ORG. SAN. BÖLGESĠ BUSKĠ BÜLENT ECEVĠT UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ CAMĠġ ELEKTRĠK CENGĠZ ENERJĠ CEYTAġ MADENCĠLĠK COMPENANTA ÇAKIT ENERJĠ A.ġ. ÇAKMAKTEPE ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. ÇAYELĠ BAKIR ĠġLETMELERĠ A.ġ ÇAYKUR ÇELĠK HALAT ÇERKEZKÖY ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ A.ġ. ÇETĠNKAYA ELK. ĠNġ. OTO. MAD. PET. ÜRN. TAAH. YAT. SAN. TĠC. A.ġ. ÇETĠNLER ĠġSAN SANAYĠ VE TĠC. LTD. ġtġ. ÇĠFTAY ĠNġAAT ÇĠMENTAġ TÜRK A.ġ. ÇĠMKO ÇĠMENTO VE BETON SANAYĠ TĠC. A.ġ. NARLI ġubesġ ÇĠMPOR YĠBĠTAġ- HASANOĞLAN ÇĠMENTO FABRĠKASI ÇĠMSA DALKĠA ENERJĠ DARES DATÇA RÜZGAR ENERJĠ SANT. SAN. VE TĠC. A.ġ. DEDELĠ DOĞALGAZ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. BĠLECĠK DOĞALGAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ DELPHĠ - PACKARD DELTA ENERJĠ ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. DEMĠR EXPORT A.ġ. FERNAS ĠNġAAT A.ġ. ADĠ ORTAKLIĞI DEMĠSTAġ DOĞU ELEKTRĠK MAK. ĠNġ. SAN. TĠC.A.ġ. DENĠZ ELEKTRĠK ÜRETĠM LTD. ġtġ. DESEN MÜHENDĠSLĠK DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DĠKYER PET. ÜRN. ĠNġ. ELK. NAK. TAAH. ĠTH. SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. DĠLER DEMĠR ÇELĠK A.ġ. DOĞUBAY ELEKTRĠK DORUK ENERJĠ ELEKTRĠK A.ġ. DÖKTAġ A.ġ. DSĠ EDĠNCĠK ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. EGE ÇELĠK EGENDA EGE ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. EGS ELAZIĞ 100. YIL TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ ELBĠM ELEKTRĠK TESĠS BAKIM ĠġLETME MÜHENDĠSLĠK ENERJĠ SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. ELKSA - TEK MÜHENDĠSLĠK LTD. ġtġ. ELSA ĠLETĠM TESĠSLERĠ ELK. MAK. ĠNġ. SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. ELTEMTEK EMBĠ EMET BOR ĠġL. MÜD. EN-ER ENERJĠ ENERCON SERVĠS LTD. ġtġ. ENERJĠ - SA ENKA ENTEK ERDEMĠR ERDO LTD. ġtġ. EREN ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ERġA ELEKTRĠK LTD. ġtġ. ESAN ECZACIBAġI END.HAM.SAN.VE TĠC.A.ġ. ESKĠġEHĠR END. ETC TELEKOM ETĠ ELEKTROMETALURJĠ A.ġ. ETĠ GÜMÜġ - GÜMÜġ MADENCĠLĠK ETĠ MADEN ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETĠ SODA ÜRETĠM PAZARLAMA NAKLĠYAT ELEKTRĠK ÜRETĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ETĠBOR A.ġ. EÜAġ - DEMĠRKÖPRÜ HES GALATA WĠND ENERJĠ A.ġ. GARET ENERJĠ ÜRETĠM VE TĠC. A.ġ. GAZĠBEL A.ġ. GAZĠKENT ELEKTRĠK ĠNġ. MAK. TAAH. TĠC. LTD. ġtġ GEMTA LTD. ġtġ. GENTES A.ġ. GOODYEAR GÖLTAġ ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GÖLTAġ GÖLLER BÖLGESĠ ÇĠMENTO SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. GÜNGÖR ELEKTRĠK SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. GÜROKUR MÜHENDĠSLĠK LTD. ġtġ. GÜRSU TEMĠZ ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. HABAġ HAVAELSAN HEAġ SABĠHA GÖKÇEN HEMA DIġ TĠCARET A.ġ HES HACILAR ELEKTRĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. ÇALDERE ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. HONDA TÜRKĠYE A. ġ. ÇAMLICA ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. HYUNDAI ASSAN 45

49 ICF AĠRPORTS ĠÇTAġ ANTALYA HAVA LĠMANI ĠAOSB ĠZMĠR ATATÜRK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ĠÇDAġ ÇELĠK ENERJĠ TERSANE VE ULAġIM SANAYĠ A.ġ. ĠÇDAġ ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ÜRT. VE YAT. A.ġ. ĠLK ENERJĠ ĠLK ELEKTRĠK ENERJĠ ÜRETĠMĠ SAN. TĠC. A.ġ. ĠNEGÖL ORGANĠZE SAN. ĠSDEMĠR - ĠSKENDERUN DEMĠR VE ÇELĠK A.ġ. ĠSKĠ ĠSKO A.ġ. ĠSTAÇ ĠSTANBUL ULAġIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ĠġSAN LTD. ġtġ. ĠZDEMĠR ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ĠZMĠR DEMĠR ÇELĠK A.ġ ĠZMĠR DEMĠR ÇELĠK LĠMAN ĠġLETMELERĠ A.ġ. KAHRAMANMARAġ KAĞIT SAN. TĠC. A.ġ. KAPIDAĞ RÜZGAR ENERJĠSĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM SAN. TĠC. A.ġ. KAPTAN DEMĠR ÇELĠK END. VE TĠCARET A.ġ. MARMARA EREĞLĠSĠ / ÇELĠKHANE KARA KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI 1. ANA BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI KARADENĠZ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. KARDEMĠR KARSAN OTOMOTĠV KARSU A.ġ. KARTONSAN A.ġ KAYSERĠ 1. ORG. SAN. KAYSERĠ BÜYÜK ġehġr BLD.ULAġIM PLANLAMA VE RAYLI SĠSTEM DAĠRE BAġK. KAYSERĠ VE CĠVARI A.ġ. KERĠM ÇELĠK MAM. ĠMLT. VE TĠC. A.ġ. KESĠR MÜHENDĠSLĠK KESKĠNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK ĠġLETMELERĠ SAN. TĠC. A.ġ. KIY ENERJĠ A.ġ. KM ELEKTRĠK MÜġAVĠRLĠK MÜH. TAAH. TĠC. VE SAN. LTD. ġtġ. KONĠ ĠNġAAT SAN. A.ġ. KONYA ġeker - ÇUMRA KONYA ġeker A.ġ. KROMAN ÇELĠK KÜTAHYA ġeker FABRĠKASI A.ġ. LĠMAK BATI ÇĠMENTO SANAYĠ TĠCARET A.ġ. TRAKYA ġubesġ LĠMAK EGE ÇĠMENTO SA. VE TĠC. A.ġ. LĠMAK ERGANĠ ÇĠMENTO LĠMAK GAZĠANTEP ÇĠMENTO LĠMAK KURTALAN ÇĠMENTO MAKO ELEKTRĠK MALATYA 1. ORGANĠZE MANĠSA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ MARMARA PAMUKLU MENSUCAT A.ġ. MASS ARITMA SĠSTEMLERĠ ĠNġ. SAN. VE TĠC. A.ġ. MCK ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. MENDERES GEOTHERMAL ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. MERZĠFON ENERJĠ A.ġ. MET A.ġ. META NĠKEL KOBALT MADENCĠLĠK A.ġ. MMK METALURJĠ SANAYĠ TĠCARET VE LĠMAN ĠġLETMECĠLĠĞĠ A.ġ. MODERN ENERJĠ MURAT HES ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. MURATLI KARTON KAĞIT SAN. VE TĠC. A.ġ. NAS ENERJĠ NATIONAL POWER ENERJĠ NERGĠZ A.ġ. NĠSAN ELEKTROMEKANĠK ENERJĠ SAN. VE TĠC. A.ġ. REM MÜHENDĠSLĠK RETĠM ELEKTRĠK ĠNġAAT TAH. SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. RETĠM ELEKTRĠK LTD. ġtġ. REXROTH BOSCH GROUP RODA LĠMAN DEPOLAMA VE LOJĠSTĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. SABAġ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. SABĠHA GÖKÇEN HAVAALANI SANKO ENERJĠ SANIBEY BARAJI ġubesġ SANKO TEKSTĠL ĠġLT.SAN.VE TĠC.A.ġ.ĠSKO ġubesġ SCHNEIDER ELK. A.ġ. SERTEX-FLOKSER TEKSTĠL SAN. TĠC.A.ġ. SET GROUP HOLDĠNG A.ġ. SĠLOPĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. SOMA ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. SOMA KÖMÜR ĠġLETMELERĠ A.ġ. SOMA TĠCARET ODASI SÖĞÜTSEN SERAMĠK A.ġ SÖKTAġ SÖNMEZ ELEKTRĠK ÜRETĠM SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. STANDART PROFĠL A.ġ. STARWOOD A.ġ. SUNAR MISIR ENT. TES. SAN. TĠC. A.ġ. SUSURLUK ENERJĠ A.ġ ġahġn YILMAZ LTD. ġtġ. ġġġe CAM T.C. MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOMA EĞİTİM MERKEZİ TAN ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. TARIM VE KÖY ĠġLERĠ BK.LIĞI TAġKIN ÖZEL ELK. TAAH. VE PROJE ĠġLERĠ TAT KONSERVE A.ġ. TĠMERK ENERJĠ ĠLETĠM ÜRETĠM DAĞITIM ELEKTRĠK MADENCĠLĠK MAKĠNA VE TESĠSAT MALZ. TĠC. VE PAZARLAMA LTD. ġtġ. TĠRENDA ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. TKĠ EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ TKĠ SEYĠTÖMER LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ TOFAġ TOKAT ENERJĠ A.ġ. KĠLLĠK RES ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TOYOTA - SA TRAKYA CAM SANAYĠ A.ġ. TRAKYA DÖKÜM SAN. VE TĠC. A.ġ. TRT TUZLA JEOTERMEL ENERJĠ A.ġ. TÜBĠTAK TÜMOSAN TÜPRAG METAL MADENCĠLĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. EFEM ÇUKURU TÜPRAġ TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ A.ġ. ĠZMĠR RAFĠNERĠSĠ TÜPRAġ TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ A.ġ. KIRIKKALE RAFĠNERĠSĠ TÜPRAġ TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ A.ġ. BATMAN RAFĠNERĠSĠ TÜPRAġ TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ A.ġ. ĠZMĠT RAFĠNERĠSĠ TÜRK DENĠZ KUVVETLERĠ TÜRK HAVA KUVVETLERĠ TÜRK PĠRELLĠ A.ġ. TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SĠSTEMLERĠ A.ġ. TÜRKENER LTD. ġtġ. TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. UNES ENERJĠ ĠġLETME VE BAKIM A.ġ. UNIMAR A.ġ. UTKU ENDÜSTRĠ A.ġ YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN EĞĠTĠMLER NUH ENERJĠ ÜTOPYA ELEKTRĠK ( FĠNA ENERJĠ ) ORTA ANADOLU TĠCARET OSMANĠYE ORGANĠZE SAN. VBR 10. TANK ÜS KOMT. ĠNCĠRLĠK VERBUNPLAN-BĠRECĠK HES OYAK-RENAULT VESTEL A. ġ. OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ÖZDOĞU ĠNġ. VE TĠC. LTD. ġtġ.havran BAKIR-MOLBDEN ĠġLT. PAK ENERJĠ ÜRETĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAMUK HES ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. PANELSAN ELEKTRĠK PANO ĠML. VE ĠNġ. SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. PARK ELEKTRĠK PARK TEKNĠK A.ġ PARK TERMĠK ELEKTRĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. PAġABAHÇE FAB. PCB ĠNġAAT MAK. DAN.ELK. ELKT.MÜH. ĠTH.ĠHR.SAN.VE TĠC. LTD. ġtġ. PETKĠM PETRO KĠMYA HOLDĠNG A.ġ. RASA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. YALOVA ELYAF YAMANLAR TUR. MAD. ENJ. ĠTH. ĠHR. VE TĠC. LTD.ġTĠ YAPISAN ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. YAġAR MAKĠNA ĠNġ. SAN. LTD. ġtġ. YAZICI DEMĠR ÇELĠK ve TUR. A.ġ. YEDĠGÖZE ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. YENĠ BELEN ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. YILDIZLAR ELEKTRĠK TĠC A.ġ. YILDIZLAR HOLDĠNG SÖĞÜTSEN SERAMĠK YOLBULAN BAġTUĞ ZĠYARET RES ZORLU ENERJİ ELK. ÜRT. A.Ş. 46

50 SOMA EĞİTİM MERKEZİ 1956 yılında kurulan tesisler; 1975 yılında yapılan eklemelerle m 2 lik yerleģim alanında; yönetim binası, 125 yatak kapasiteli 2 yatakhanesi, yemekhanesi, lokali, konferans salonu, sınav salonu, 2 adet iģ sağlığı ve güvenliği dershanesi, 8 adet temel eğitim laboratuvarı, enerji kabloları dershanesi, iletim hat bakım dershanesi, bilgisayar dershanesi ile ġirketimiz personeline yılın 12 ayı hizmet vermektedir. YaklaĢık m 2 alan üzerinde; enerji kabloları eğitimleri uygulama sahası, iletim hat bakım eğitimleri uygulama sahası ve 10 MVA lık güç trafolu 154 kv trafo fideri (Primer ve sekonder teçhizatı tam ve faal) bulunmaktadır. Hizmet içi eğitimlere katılan personel bu üç uygulama sahasında becerilerini geliģtirmektedir. Eğitim Merkezinde ayrıca; açık basketbol sahası, çim futbol sahası, televizyon, masa tenisi, bilardo ve internet salonları, spor odası, çamaģır yıkama-kurutma odası, açık ve kapalı kafeterya ve büfe bulunmaktadır. Sıra No 2014 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN EĞĠTĠMLER Eğitim Programları Eleman Sayısı Eleman/Gün 1 Teknik Eğitimler ĠĢ Güvenliği Eğitimleri Bilgisayar Eğitimleri Seminerler Kurum DıĢına Yönelik Eğitimler Toplam

51 ADAPAZARI EĞİTİM MERKEZİ 19 Mart 2007 tarihinde hizmete giren Adapazarı Eğitim Merkezi 5300 m 2 lik (2100 m 2 kapalı alan) yerleģim alanı, 101 yatak kapasiteli iki misafirhanesi, 1 Hat Eğitim Sahası, yemekhanesi, lokal ve dershaneleri ile ġirketimiz personeline hizmet vermektedir. Eğitim Merkezinde ayrıca, çim futbol sahası, halı saha, TV salonları, internet, açık ve kapalı kafeterya bulunmaktadır. Sıra No 2014 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN EĞĠTĠMLER Eğitim Programları Eleman Sayısı Eleman/Gün 1 Teknik Eğitimler Ġdari Eğitimler ĠĢ Güvenliği Eğitimleri Kurum DıĢına Yönelik Eğitimler Toplam

52 2014 YILINDA ŞİRKETİMİZDE ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN STAJ İMKANLARI Bilindiği üzere; Ülkemizin teknik insan gücü ihtiyacını karģılamak üzere hazırlanan ve yenilikler getiren meslek eğitiminin yaygınlaģtırılmasını, iģ hayatının meslek eğitimine katılmasını ve okullarla bütünleģmesini sağlamak amacıyla çıkarılmıģ bulunan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu on ve daha fazla personel çalıģtıran ĠĢletmeleri, çalıģtırdıkları personel sayısının % 5 inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okulu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırmakla yükümlendirmiģtir. Bu yükümlülük ġirketimizde tarih ve 43 sayılı Genelge esaslarına göre uygulanmaktadır. Ayrıca söz konusu yönetmelik dıģında staj yapma zorunluluğu bulunan Orta öğretim öğrencilerine ġirketimiz faaliyet alanları ile ilgili konularda yaz stajı imkânı sağlanmaktadır. Yükseköğretim öğrencilerine de Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve KuruluĢlardan Yararlanma Yönetmeliği çerçevesinde T.C. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına (YÖK) verilen kontenjan dahilinde yaz stajı imkanı sağlanmaktadır. ġirketimizde öğretim yılında staj yapan öğrencilerin sayısal dağılımı aģağıda gösterilmiģtir. Staj Statüsü Staj Ünitesi Merkez TaĢra Toplam 3308 Sayılı Yasa gereği Yaptırılan Stajlar Yılı Yükseköğretim ve Orta Öğretim Yaz Stajları Toplam

53 BİLGİ YAYIM FAALİYETLERİ Günümüzde hızla değiģen teknolojik, sosyal, ekonomik alanlardaki geliģmeleri yakından takip edebilmek amacıyla Bilgi Yayım Ünitesi 2014 yılında da çalıģmalarına devam etmiģ olup, ġirket birimlerinin yayın ihtiyaç talep ve önerilerini Yayın Kurulu na sunarak kuruldan geçen kararları uygulamaya koymuģtur. Yayın Kurulu nca 2014 yılı içerisinde; Terazi Hukuk Dergisi, KĠK Kararları Ġnternet Kamu Altın Aboneliği, Vergi Dünyası Dergisi Ġnternet Aboneliği ile Corpus Web Mevzuat ve Ġçtihat Programı, Corpus Web Ġcra Takip Programı (e-katip) na abonelik yapıldı ayrıca 1 adet Resmi Gazete aboneliği devam ettirilmiģtir. Diğer taraftan merkez ünitelerimizin talepleri doğrultusunda 2 adet kitap satın alınmıģtır. 50

54 YAYINLARIMIZ Sıra no Kitabın Adı Hazırlayan 1 154/33 kv Trafo Projeleri Ekrem Saçkesen 2 380/154 kv Trafo Merkezi Projeleri Ekrem Saçkesen 3 AA-DA Sistemleri Hasan Namlı - Habib Yılmaz 4 Analog Elektronik ve Uygulamaları Ahmet Saraç 5 Buhar Türbinleri Cemil Kılınç 6 Değirmen Bakım Arızalarının Giderilmesi Y.Serhan Yıldır 7 Değirmen Bakım Tekniği Y.Serhan Yıldır 8 Değirmenler Y.Serhan Yıldır 9 Dijital Elektronik - 1 (Laboratuar Deneyleri) Ahmet Saraç 10 Dijital Elektronik - 1 (Laboratuar Deneyleri) Ahmet Saraç 11 Elektrik Donanımında Gaz Analizi Yöntemiyle Arıza Yorumu Musa Sezer 12 Elektrik Ġletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği 13 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 14 Elektrik Ölçme Ö.ErdoğmuĢ - G.TaĢçılar 15 Elektrik Piyasası Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği 16 Elektrik Piyasası Mevzuatı 17 Elektrik Piyasası Mevzuatı (Tebliğler) 18 Elektrik Piyasası ġebeke Yönetmeliği 19 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar ve Test Yöntemleri M. Resul Erikan 20 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 21 Elektrofiltreler Y.Serhan Yıldır 22 Elektronik Baskı Metodları ve Lehimleme Tekniği Ahmet Saraç 23 Elektronik Ölçme Bilgisi ve Uygulamaları Ahmet Saraç 24 Enerji Kabloları G. TaĢçılar - M. Çınar 25 Enerji Ġletim Hatları Eğitim Notları (Bölüm-1) Ersen Çapangil 26 Enerji Ġletim Hatları Eğitim Notları (Bölüm-2) Ersen Çapangil 27 Enerji Ġletim Hatları Eğitim Notları (Bölüm-3) Ersen Çapangil 28 Enerji Nakil Hatlarında Ġstimlak ve Ġrtifak Hakkı Tecavüzleri Ahmet KarĢılayan 29 Güç Elektroniği Kitabı Ahmet Saraç 30 Güç Elektroniği Uygulamaları Ahmet Saraç 31 Hidroelektrik Santral Tesisleri Su Türbinleri ve Teçhizatları Alaeddin Bulut 32 Hidrelektrik Santrallar ve Santral Genel Teçhizatları M.Atilla Barutçu 33 Hava Isıtıcıları Y.Serhan Yıldır 34 Havai Hatçı El Kitabı Bilgi - Beceri Dağıtım Komisyon 35 Ht-101 Kurs Kitabı (Elektrik Dağıtım Hat Bakım-1) Dağıtım Proje Grubu 36 Ht-102 Kurs Kitabı (Elektrik Dağıtım Hat Bakım-2) Dağıtım Proje Grubu 37 ĠletiĢim Sistemleri Ġhsan Erdem 38 Ġlkyardım Halil Erol - Yurdal Elpaze 39 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği M.Çınar - E.Canpolat 40 Ġzolasyon Testleri Ali Türkcan 51

55 Sıra no Kitabın Adı Hazırlayan 41 Kaynak Makineleri (Temel-Tekamül) Feti Akkın 42 Kaynak Teknolojisi Kemal Özben 43 Kazan Bakım Arızalarının Giderilmesi Y.Serhan Yıldır 44 Kazan ve Yardımcı Tesisler Y.Serhan Yıldır 45 Kazanlarda Alarm, Trip ve Korumalar Y.Serhan Yıldır 46 Kazanlarda Yakıt Analizleri Y.Serhan Yıldır 47 Kumanda ve Manevralar M.Emin AYMAN 48 Kurum Üfleyiciler Y.Serhan Yıldır 49 Kompresörler Cemil Kılınç 50 Koruma Sistemleri E.Saçkesen - A.Amaç 51 Koruma Sistemleri - 2 E.Saçkesen 52 Makine Elemanları Namık Kocabıyık 53 Malzeme Bilgisi Cemil Kılınç 54 Mekanik Ölçme Namık Kocabıyık 55 Orta Gerilim Enerji Kabloları Ömer Uymaz 56 Otomatik Kontrol Ahmet Saraç 57 Ölçme Bilgisi ve Kontrol Halil Ġbrahim GüneĢ 58 Ölçü Transformatörleri Özer ErdoğmuĢ 59 Pompalar Cemil Kılınç 60 Proje Okuma Ekrem Saçkesen 61 Senkron Generatörler Alaeddin Bulut 62 ġebeke ĠĢletme Hat Bakım Bilgi - Beceri Komisyon 63 ġema E.Saçkesen 64 T.M. ĠĢletme Teknisyeni Bilgi - Beceriler Özer ErdoğmuĢ 65 T.M. ĠĢletme Teknisyeni Saha Objektifleri Özer ErdoğmuĢ 66 T.M. ĠĢletme Teknisyeni Tekamül Eğitimi Ders Notu Komisyon 67 Temel Elektrik Ö.ErdoğmuĢ-N.Ceylan 68 Termik Santral Kimyası Mehmet Değirmenci 69 Termik Santral Sistemleri Cemil Kılınç 70 Tesviyecilik Teknolojisi Hakkı Çağlayan 71 Topraklamalar Hayrullah Saraç 72 Toz Kömür Yakıcıları Y.Serhan Yıldır 73 Trafo Bakım Teknisyeni Temel Eğitim Ders Notu (Elektrik) Komisyon 74 Trafo Bakım Teknisyeni Temel Eğitim Ders Notu (Mekanik) Komisyon 75 Trafo Bakım Temel Eğitim Programı Saha Uygulamarı Komisyon 76 Türbin ve Yardımcıları Zekayi Sertkan 77 Vanalar ve Salmastralar Namık Kocabıyık 78 Yanma Y.Serhan Yıldır 79 Yatakların Ölçülendirilmesi Namık Kocabıyık 80 Yüksek Gerilim ġalt Teçhizatları Hayrullah Saraç - Hasan Namlı - Ġhsan Erdem 81 Yüksek Gerilim Teçhizatları ve Test Uygulamaları M.Resul Erikan 52

İÇİNDEKİLER. * Önsöz... 1. * Yıllara Göre Eğitilen Eleman Sayıları... 3. * Eğitim Programlarının Gerçekleşme Oranları... 4

İÇİNDEKİLER. * Önsöz... 1. * Yıllara Göre Eğitilen Eleman Sayıları... 3. * Eğitim Programlarının Gerçekleşme Oranları... 4 İÇİNDEKİLER * Önsöz... 1 * Yıllara Göre Eğitilen Eleman Sayıları... 3 * Eğitim Programlarının Gerçekleşme Oranları... 4 * Eğitimlerin Uygulandığı Ünitelere Göre Dağılımı... 5 * Teknik Eğitimler... 6 *

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI insan.kaynaklari@teias.gov.tr İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU KARARI 2014 YILI EĞİTİM PLANI UYGULAMA ESASLARI 1 - AMAÇ 1 - EĞİTİM

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0261-5

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0261-5 ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0261-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 16.10.2012-28443 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa

Detaylı

KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU

KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU iv ĠÇĠNDEKĠLER MĠSYON-VĠZYON 2011 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ MÜKEMMELLĠK YOLCULUĞU Ulusal Kalite Hareketi (UKH) Mükemmellik AĢamaları Programı Yerel Kalite Ödülleri Ulusal Kalite

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MEKATRONĠK SĠSTEM OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0152-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 14.09.2011-28054

ULUSAL MESLEK STANDARDI MEKATRONĠK SĠSTEM OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0152-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 14.09.2011-28054 ULUSAL MESLEK STANDARDI MEKATRONĠK SĠSTEM OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0152-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 14.09.2011-28054 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: MEKATRONĠK SĠSTEM OPERATÖRÜ

Detaylı

STRATEJĠK PLAN (2013 2017)

STRATEJĠK PLAN (2013 2017) T.C KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2013 2017) Web Site: www.ksu.edu.tr Posta Adresi: KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Rektörlüğü AvĢar YerleĢkesi, 46100 - KahramanmaraĢ Telefon

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012 Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 2 DERNEK YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 3 2012 YILI FAALĠYET RAPORU

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET BAġBAKANLIK ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı ADÜAġ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 Mart 2015, Ankara Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 2014 Yılı

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2008 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1 2 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU HAZIRLAYANLAR: Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur KIRIKKALE

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ĠDARE FAALİYET RAPORU 0 Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına her türlü zorluk karşısında yılmamaları öğretilmelidir. i ĠÇĠNDEKĠLER ġekġller... iv ÇĠZELGELER... v ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER MART-NĠSAN 2002 YIL 3 SAYI 3. MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Sabri SAMANGÜL. Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Kadir GÜRKAN

ĠÇĠNDEKĠLER MART-NĠSAN 2002 YIL 3 SAYI 3. MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Sabri SAMANGÜL. Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Kadir GÜRKAN 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER MART-NĠSAN 2002 YIL 3 SAYI 3 MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Sabri SAMANGÜL Aktan AKARSU Aycan TÜRKEL H.Ġbrahim ATAMER Levent AYSEVĠNÇ Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Kadir GÜRKAN Bülten Yayın

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU NUġeleri Kayseri BüyükĢehiz yıllarda oldua Kays SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2009 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı