İÇİNDEKİLER. * Önsöz * Yıllara Göre Eğitim Alan Personel Sayısı * Eğitim Programlarının GerçekleĢme Oranları... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. * Önsöz... 1. * Yıllara Göre Eğitim Alan Personel Sayısı... 3. * Eğitim Programlarının GerçekleĢme Oranları... 4"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER * Önsöz... 1 * Yıllara Göre Eğitim Alan Personel Sayısı... 3 * Eğitim Programlarının GerçekleĢme Oranları... 4 * Eğitimlerin Uygulandığı Ünitelere Göre Dağılımı... 5 * Teknik Eğitimler... 6 * Üniversitelerle ĠĢbirliği * I.Türkiye Elektrik Ġletim Sistemi ÇalıĢtayı * Ġdari Eğitimler * Bilgisayar Eğitimleri * ĠĢ Güvenliği Eğitimleri ve ĠĢ Güvenliği Faaliyetleri * Yabancı Dil Eğitimleri * Seminerler * Kurum DıĢı Personele Verilen Eğitimler * Eğitim Hizmeti Verdiğimiz KuruluĢlar * Soma Eğitim Merkezi * Adapazarı Eğitim Merkezi * Stajlar * Bilgi Yayım Faaliyetleri * Yayınlarımız... 51

2

3 Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.

4 ÖNSÖZ Bilindiği üzere TeĢekkülümüz, güçlü bir iletim sistemi oluģturarak elektriğin kaliteli, sürekli, güvenilir ve ekonomik bir Ģekilde sağlanabilmesi amacıyla elektriğin iletilmesi ve piyasasının iģletilmesinden sorumludur. Söz konusu sorumluluğun en iyi Ģekilde yerine getirilebilmesi için personelimizin değiģen ve geliģen teknolojiye uzak kalmaması gerekmektedir. Bu da ancak, personelimizin sürekli, hedefleri belli, önceden planlanmıģ ve etkin eğitimlerden geçirilmesiyle gerçekleģebilir. Bu anlamda 2014 yılında personelimiz çok sayıda idari ve teknik eğitim programlarından geçirilmiģtir. Ayrıca TeĢekkülümüz bünyesindeki 154 kv ve 380 kv Enerji Ġletim Hatlarının, havadan kontrol edilerek, arızalı veya arıza olabilecek yerlerin kayıt altına alınmaktadır. TEĠAġ Yapısı ve Kapasitesinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında enerji kesintisi yapılmadan gerekli müdahalenin yapılarak, sistemin kesintisiz ve sağlıklı bir Ģekilde iģletilmesine yönelik Canlı Bakım Eğitimleri, eğitim merkezlerimiz, merkez ve saha ünitelerimizle iģbirliği içinde gerçekleģtirilmiģtir. Yine TEĠAġ Yapısı ve Kapasitesinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında TeĢekkülümüz faaliyet alanında etkin ĠĢ Güvenliği sisteminin kurulması için çeģitli komite ve çalıģma grupları oluģturulmuģ ve nihai rapor yayınlanmıģ olup; 2015 yılında anılan gruplar seçilecek pilot bölgelerde uygulamalı olarak çalıģmalarına devam edeceklerdir. Bilinmelidir ki! ĠĢ Güvenliği ile ilgili Kurallar esnetilemez. Ayrıca TEĠAġ ta verilen tüm eğitimlerin özünde personelimiz için daha güvenli bir çalıģma ortamı oluģturulmak istendiği unutulmamalıdır. Personelimizin kurumsal ve bireysel geliģimlerini desteklemenin yanı sıra imkanlar ölçüsünde kamu ve özel sektör kuruluģlarının personelinin eğitimlerine de katkı sunulmuģtur yılında düzenlenen eğitimlere katılan personelimiz de dahil olmak üzere, bu eğitimlerin gerçekleģtirilmesinde görev alan tüm eğitim camiasına teģekkür eder, geleceğimizin aydınlık yüzü personelimizin bundan sonra katılacakları eğitimlerin verimli geçmesini temenni ederim. Kemal YILDIR Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür

5 Trafo ve Hat Canlı Bakım Ekipleri Sertifikalarını aldı.

6 YILLARA GÖRE EĞİTİM ALAN PERSONEL SAYISI YILLAR BRANŞLAR TEĠAġ Kurum DıĢı TEĠAġ Kurum DıĢı TEĠAġ Kurum DıĢı TEĠAġ Kurum DıĢı Teknik Eğitimler Ġdari Eğitimler ĠĢ Güvenliği Eğitimleri Yabancı Dil Eğitimleri Bilgisayar Eğitimleri Seminerler TEĠAġ Kurum DıĢı Toplam TEİAŞ Kurum Dışı

7 2014 YILINDA PLANLANAN EĞİTİMLERİN GERÇEKLEŞME ORANLARI EĞĠTĠM PROGRAMLARI PLANLANAN (Personel Sayısı) GERÇEKLEġEN (Personel Sayısı) GERÇEKLEġME ORANLARI % Teknik Eğitimler Ġdari Eğitimler Seminerler ĠĢ Güvenliği Eğitimleri Bilgisayar Eğitimleri Yabancı Dil Eğitimleri Kurum DıĢına Verilen Eğitimler Toplam Planlanan Gerçekleşen Teknik Eğitimler İdari eğitimler Seminerler İş Güvenliği Eğitimleri Bilgisayar Eğitimleri Yabancı Dil Eğitimleri 4

8 EĞİTİMLERİN UYGULANDIĞI ÜNİTELERE GÖRE DAĞILIMI ÜNĠTELER TEKNĠK EĞĠTĠM TÜRLERĠ ĠDARĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ SEMĠNERLER YABANCI DĠL BĠLGĠSAYAR TOPLAM Soma Eğitim Merkezi Adapazarı Eğitim Merkezi Genel Müdürlük Birimleri Kurum Personeli Eleman / Gün Kurum DıĢı Personel Eleman / Gün Kurum Personeli Eleman / Gün Kurum DıĢı Personel Eleman / Gün Kurum Personeli Eleman / Gün Kurum DıĢı Personel Eleman / Gün Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlükleri Kurum DıĢı KuruluĢlar Kurum Personeli Eleman / Gün Kurum DıĢı Personel Eleman / Gün 1 1 Kurum Personeli Eleman / Gün Kurum DıĢı Personel Eleman / Gün Toplam Eğt. Eleman Eleman / Gün Adapazarı Eğitim Merkezi; 1899 İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlükleri; 5101 Kurum Dışı Kuruluşlar; 2145 Soma Eğitim Merkezi; 2109 Genel Müdürlük Birimleri; 270 5

9 2014 YILINDA TEİAŞ PERSONELİNE VERİLEN TEKNİK EĞİTİMLER Sıra No EĞİTİM PROGRAMININ ADI 6 Eleman Sayısı Eleman/Gün 1 Kuvvetli Akım Tesisleri Eğitimi (Ç.B.) Kuvvetli Akım Tesisleri Eğitimi (Ç.B.) (Elektronikçiler için) Röle Temel Eğitimi T.M. ĠĢletme Teknisyeni Temel Eğitimi (Ç.B.) T.M. ĠĢletme Teknisyeni Tekamül Eğitimi (380 kv) T.M. ĠĢletme Teknisyeni Tekamül Eğitimi (154 kv) T.M. ĠĢletme Teknisyeni Tamamlama Eğitimi (Ç.B.) Hat Bakım Temel Eğitimi (Saha Uygulama) Hat Bakım Temel Eğitimi (Ç.B) Hat Bakım Tekamül Eğitimi Trafo Bakım Temel Eğitimi Test Temel Eğitimi Test Tekamül Eğitimi Kaynak Temel Eğitimi Yer Altı Kablo Temel Eğitimi Oryantasyon Eğitimi (Mühendis-Teknik Öğretmen-Tekniker) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli ĠĢlerde Yüksek Gerilim Sistemleri Mesleki Eğitimi Yük Tevzi Temel Eğitimi (Ç.B.) Mühendisler için Test Eğitimi Mühendisler için Trafo Bakım Eğitimi ĠĢ Makinası Operatörlük Eğitimi (Vinç+Forklift) ĠĢ Makinası Operatörlük Eğitimi (Vinç) Trafo Yağı DeğiĢtirilmesi ve Yağ Tasfiye Usulleri Eğitimi DC Sistemleri Eğitimi Enerji Ġletim Hatlarının Helikopterlerle Denetlenmesi Eğitimi MS 3000 Trafo Ġzleme Sistemi Eğitimi Kontak Geçiş Direnci ve İzolasyon Yağı Delinme Gerilimi Test Cihazlarının Eğitimi SFRA Frekans Analizörü Test Cihazı Eğitimi Sertifikalı Yüksekte Çalışma Eğitimi (Trafo Canlı Bakım Ekibi) Sertifikalı Yüksekte Çalışma Eğitimi (Hat Canlı Bakım Ekibi) Trafo Uzaktan İzleme Sistemi Eğitimi Mühendisler için ĠĢletme-Hat Bakım Eğitimi Test Cihazları Eğitimi Hat Radarı Sistemi Eğitimi RTE EĢleĢtirme Projesi 7 28 Toplam

10 Trafo Uzaktan Ġzleme Sistemi Eğitimi Adapazarı 7

11 TEĠAġ TÜRKĠYE DE BĠR ĠLKĠ GERÇEKLEġTĠREREK YÜKSEK GERĠLĠM ALTINDA CANLI BAKIM ÇALIġMASI YAPTI Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında önerilerek kabul edilen TEĠAġ'ın Yapısının ve Kapasitesinin Güçlendirilmesi baģlıklı projenin "Canlı Bakım Sisteminin Kurulması ve Uygulanması Aktivitesi", Fransız RTE firmasıyla eğitim sözleģmesi imzalanarak, iletim hatlarında yüksek gerilim altında canlı bakıma yönelik faaliyetlere baģlanmıģtır. Proje kapsamında; Trafo Merkezi ve Enerji Ġletim Hattı Canlı Bakım Ekiplerinin oluģturulması için çalıģmalar yürütüldü. Sınav ve mülakatlar sonucu, gönüllüler arasından projede görev almaya uygun kiģiler belirlendi yılı Mayıs ayında, TEĠAġ GölbaĢı Test Laboratuvarı'nda canlı bakım teçhizatı için gereken tüm malzemeler temin edilmiģ, projede görev alan personel eğitimden geçirilmiģ ve canlı bakım yapabilecek düzeye getirilmiģtir. Enerji Ġletim Hatları Canlı Bakım Ekipleri, tarihinde Ġncek Trafo Merkezinde uzaktan çalıģma yöntemi ile ilk canlı bakımı gerçekleģtirmiģtir. Ayrıca, de 380 kv Sincan-Çayırhan Enerji Ġletim Hattında, Hat Canlı Bakım Ekibi ilk defa potansiyele girme ve iletkene dokunma çalıģması yapmıģtır. Canlı Bakım Ekibi, 380 kv ve 154 kv iletim hattında izolatör değiģimini, canlı bakım sandalyesi ve merdiven kullanarak yapmıģtır. Genel Müdürümüz Kemal YILDIR ve Genel Müdür Yardımcımız M. Sinan YILDIRIM baģta olmak üzere çok sayıda Daire BaĢkanı ve Müdürlerin katılımıyla gerçekleģen çalıģmalarda baģarılı olan ekibimiz tebrik edilerek ilk defa yapılan böyle bir çalıģmanın TeĢekkülümüze ve Ülkemize hayırlı olması dileklerinde bulundular. Türkiye'de ilk kez gerçekleģtirilen Canlı Bakım Projesinin ekip sayıları, yapılacak eğitimler ve çalıģmalarla önümüzdeki yıllarda arttırılacaktır. TEĠAġ, Stratejik Planında ekip sayısını, 5 hat ekibi ve 5 trafo ekibi olmak üzere 10'a çıkartmayı planlamaktadır. 8

12 Sertifikalı Yüksekte ÇalıĢma Eğitimi (Hat Canlı Bakım Ekibi) Adapazarı Sertifikalı Yüksekte ÇalıĢma Eğitimi (Trafo Canlı Bakım Ekibi) Adapazarı 9

13 ENERJĠ ĠLETĠM HATLARININ HELĠKOPTERLE DENETLENMESĠ EĞĠTĠMĠ ġirketimizin km ye ulaģan 380 kv ve 154 kv enerji iletim hatlarının, havadan kontrol edilebilmesi için tarihleri arasında 4857 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan 89 teknisyene teorik ve uygulamalı olarak uçuģ eğitimi verilmiģtir. Söz konusu eğitimden sonra, helikopterlere monte edilen video kamera, termal kamera, korona kamera ve fotoğraf kamerasından oluģan elektro-optik ekipmanlarla havadan kontrol edilerek; hatlarımızın arızalı veya arıza olabilecek yerlerinin tespit edilip kayıt altına alınması, belirli formatta ve periyotta raporlanması, arıza hallerinde arıza yerinin tespiti, arıza mahalline personel ve/veya malzeme nakli iģlerine Mart 2014 tarihi itibariyle baģlanmıģtır tarihinde dört adet helikopterin konuģlu bulunduğu 8.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü'ne bağlı Sincan TM de T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ tarafından, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Zafer BENLĠ, Genel Müdürümüz Kemal YILDIR ve TeĢekkülümüz yetkililerinin de katılımıyla resmi açılıģı yapılmıģtır. 10

14 Enerji Ġletim Hatlarının Helikopterlerle Denetlenmesi Eğitimi Adapazarı 11

15 RTE EĢleĢtirme Projesi Soma Mühendisler için ĠĢletme- Hat Bakım Eğitimi Adapazarı 12

16 2010 yılı Eğitim Faaliyet Raporu Kontak GeçiĢ Direnci ve Ġzolasyon Yağı Delinme Gerilimi Test Cihazlarının Eğitimi Adapazarı KENYA (KETRACO) Mühendis Eğitimi Adapazarı 13

17 Irak (KRG-MOE) Mühendis Eğitimi Adapazarı SFRA Frekans Analizörü Test Cihazı Eğitimi Adapazarı 14

18 Mühendisler için Trafo Bakım Eğitimi Adapazarı Tehlikeli ve çok Tehlikeli ĠĢlerde Yüksek Gerilim Sistemleri Mesleki Eğitimi Soma 15

19 Mühendisler için Test Eğitimi Soma T.M. ĠĢletme Teknisyeni Tekamül Eğitimi (154 kv) Soma 16

20 Kaynak Temel Eğitimi Soma Hat Bakım Temel Eğitimi (Saha Uygulama) Soma 17

21 ÜNĠVERSĠTELERLE ĠLETĠġĠME GEÇĠLDĠ KuruluĢumuzca Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında önerilerek kabul edilen TEĠAġ'ın Yapısının ve Kapasitesinin Güçlendirilmesi baģlıklı proje kapsamında Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan Ġnsan Kaynakları Politikalarının ve Kurallarının GeliĢtirilmesi aktivitesi altında Toplumsal Eğilimler ve ĠletiĢim ÇalıĢma Grubunun, mühendislerde TEĠAġ ta çalıģma isteğinin uyandırılması ve TeĢekkülümüzün daha iyi tanıtılması amacıyla, Ankara daki Kamu ve Özel Üniversitelerin, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakülteleri öğretim görevlileri ile iletiģime geçilmiģtir. Bu bağlamda 1 Kasım 2014 tarihinde Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı nın koordinasyonunda TEĠAġ GölbaĢı Sosyal Tesislerinde fakültelerin Öğretim görevlileriyle toplantı gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu toplantıda Genel Müdürümüz Kemal YILDIR ve Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanı Serkan KUġÇU ile Ankara'daki 15 üniversiteden özellikle Yüksek Gerilim ile ilgili 30 öğretim görevlisinin katıldığı Enerji Sektörüne Bilimsel Katkının Artırılması için TEĠAġ Öncülüğünde Üniversitelerle ĠĢbirliği yaklaģımları konusunda bilgi alıģveriģi gerçekleģtirilmiģtir. TeĢekkülümüzün interaktif olarak tanıtılması ve yapılan sunumun ardından TEĠAġ ile üniversiteler arasında gerçekleģtirilebilecek olası AR-GE çalıģmaları ile ilgili karģılıklı fikir alıģveriģleri sağlanmıģtır. Söz konusu toplantıdan sonra Milli Yük Tevzi ĠĢletme Müdürlüğü ne bir teknik gezi düzenlenmiģtir. Ayrıca, "TEĠAġ Tanıtım Etkinliği" kapsamında 13 Ekim 2014 tarihinde EskiĢehir Osmangazi Üniversitesinde TeĢekkülümüzün tanıtımı yapılmıģtır. Ağırlıklı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakülteleri son sınıf öğrencilerinin ilgi gösterdiği etkinlikte, ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığı'ndan Bünyamin BAKIR, Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı ndan B.Murat BOZAN ve EriĢim ve Uygulamalar Dairesi BaĢkanlığı ndan Emrah BESCĠ görev almıģtır. Katılımcılara özet olarak Türkiye Elektrik Piyasası konusunda bilgiler verildikten sonra, Türkiye Elektrik Ġletim Sistemi ve Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. tanıtılmıģtır. 18

22 19

23 1.TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM SĠSTEMĠ ÇALIġTAYI 1. Türkiye Elektrik Ġletim Sistemi ÇalıĢtayı 9 Eylül 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleģtirildi. Genel Müdürümüz Kemal YILDIR, TEĠAġ ın geleceğe bakıģı, yılları için TEĠAġ Ar-Ge plan amaçları ve hedefleri, iletim sisteminin planlanması ve iletim sisteminin tesisinde yaģanan problemler ve çözüm önerileri ve iletim sisteminin etkin olarak iģletilmesi için yürütülmekte olan faaliyetler, karģılaģılan problemler ve çözüm önerileri konularını değerlendirmiģtir. Prof. Dr. Mehmet CEBECĠ (Fırat Üniversitesi), teknik danıģmanlık kapsamında üniversitelerde yüksek gerilim alanında veya TEĠAġ ile ilgili konularda çalıģan öğretim üyeleri ile görüģmeler yapılarak yüksek lisans ve doktora tez çalıģma konularının belirlenmesinin önemli olduğunu vurguladı. ĠĢ Güvenliği Yönetmeliği ndeki yüksek gerilimli hatlarda güvenli çalıģma uzaklıkları konusunda ön çalıģma yapıldığını, RES/GES sistemlerinin Ģebekeye bağlantı kriterleri ve analizleri çalıģmalarına devam edildiğini ve yüksek gerilimli hatların elektromanyetik etkisi ile ilgili olarak Prof. Dr. Celal KOCATEPE tarafından daha önce yapılmıģ olan yayın çalıģmalarının TEĠAġ ile paylaģıldığını belirtti. 20

24 Özgür TANIDIR (TÜBĠTAK MAM) Ġletim Sistemi Çerçeve Programı Projesi, Genel Teknik Destek Projesi, Yenilenebilir Üretim Bağlantıları ve Yan Hizmetler Teknik Projesi kapsamında gerçekleģtirilen faaliyetler ve projelerin tamamlanma durumları hakkında bilgiler verdi. Ertuğrul PARTAL (ELTEM-TEK) konuģmasında Avrupa Ġletim Sistemi ġirket Deneyimleri kapsamında Türkiye de yürütülecek çalıģmalar hakkında bilgiler vererek 20 yıllık Avrupa daki çalıģma tecrübesini paylaģtı. Prof. Dr. Celal KOCATEPE (Yıldız Teknik Üniversitesi) baģkanlığında yapılan 1. Oturumda, iletim sisteminin planlanması ve iletim sisteminin tesisinde yaģanan problemler ve çözüm önerileri konuģuldu. Bu oturumda Nurhan OZAN (TEĠAġ-APK Dairesi BaĢkanlığı) TEĠAġ ın iletim planları konusunda, Gülnazi YÜCE (TEĠAġ-Trafo Merkezleri Tesis Dairesi BaĢkanlığı) Trafo Merkezi Tasarım ÇalıĢmaları, temel problemler hakkında, Bahadır ACAR (TEĠAġ-ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığı) TEĠAġ Teçhizat Alım ġartnamelerinin hazırlanmasında karģılaģılan sorunlar hakkında, ġentürk EROĞLU (TEĠAġ-2.ĠTĠGM) Enerji Ġletim Hatlarının Tesisinde yaģanan problemler hakkında, Cengiz ESER (TEĠAġ-Ġletim Hatları Tesis Dairesi BaĢkanlığı) Enerji iletim Hatlarının Tesisinde gerekli yeni tasarımlar ile ilgili bilgiler vererek çözüm önerileri tartıģıldı. Prof. Dr. Mehmet Tümay (Çukurova Üniversitesi) baģkanlığında yapılan son oturumda, Serhat METĠN (TEĠAġ-Yük Tevzi Dairesi BaĢkanlığı); Türkiye Ġletim Sisteminin Etkin ĠĢletmesinde Kullanılan Yöntemler, karģılaģılan sorunlar ile ilgili, Ġlhami CĠVELEK (TEĠAġ-ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığı); Canlı Bakım ÇalıĢmaları hakkında, Ömer BAYDĠLLĠ (TEĠAġ-11.ĠTĠGM); ĠĢletme saha deneyimleri hakkında, Burhan ÇALI (TEĠAġ- ĠletiĢim ve Bilgi Sistemleri Dairesi BaĢkanlığı); Türkiye Ġletim Sisteminin etkin iģletmesinde kullanılan iletiģim ve bilgi sistemi uygulamaları ile ilgili bilgiler verdiler. Bu problemlere iliģkin çözüm önerilerinin tartıģılması ile 1.Türkiye Elektrik Ġletim Sistemi ÇalıĢtayı sona erdi. 21

25 2014 YILINDA TEİAŞ PERSONELİNE VERİLEN İDARİ EĞİTİMLERİ Sıra No EĞİTİM PROGRAMININ ADI Eleman Sayısı Eleman/ Gün 1 Kamu Etiği Eğitimi TS EN ISO 9001 Temel Eğitimi COPD İstanbul Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Arttırılması Eğitim Programı (I-II-III) Yangın, Arama Kurtarma, İlk Yardım ve KBRN Eğitimi Sivil Savunma ve Güvenlik Eğitimi Destek Hizmetleri Eğitimi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi Halkla İlişkiler ve Protokol Eğitimi Zaman Yönetimi Eğitimi İş ve İnsan İlişkileri Eğitimi Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi Kamulaştırma Eğitimi Kamulaştırma, Kıymet Takdiri, İmar Planlama ve Çevre Eğitimi Personel Mevzuatı Eğitimi Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Yangın Söndürme Eğitimi Eğitici Eğitimi Oryantasyon Eğitimi İletişim ve Motivasyon Eğitimi Stratejik Yönetim Eğitimi Araç Takip ve Filo Yönetimi Eğitimi Toplam

26 ĠletiĢim ve Motivasyon Eğitimi Adapazarı ĠletiĢim ve Motivasyon Eğitimi Adapazarı 23

27 KamulaĢtırma Eğitimi Adapazarı ĠletiĢim ve Motivasyon Eğitimi Adapazarı 24

28 Yangın Söndürme Eğitimi Adapazarı ĠletiĢim ve Motivasyon Eğitimi Adapazarı 25

29 Oryantasyon Eğitimi Adapazarı Stratejik Yönetim Eğitimi Adapazarı 26

30 Personel Mevzuatı Eğitimi Antalya 27

31 2014 YILINDA TEİAŞ PERSONELİNE VERİLEN BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ Sıra No EĞİTİM PROGRAMININ ADI Eleman Sayısı Eleman/Gün 1 Bilgisayar Eğitimi Autocad Eğitimi ĠĢçi Bordrosu Eğitimi Net-Cad Temel Eğitim Programı (Ana Modül) Net-Cad Temel Eğitim Programı (Ana Modül&Netsurf) Networking, Switching, Routing ve Sunucu Yönetimi Eğitimi Microsof Server Microsof Server 2012 Hyper-V SanallaĢtırma Konfigürasyonu ve Yönetimi Windows&Konfigürasyon ve Teknik Destek Eğitimi 3 15 Toplam Bilgisayar Eğitimi Soma 28

32 İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİMİZ Bu alandaki faaliyetlerimiz; 1. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği teģkilatlarının kurulması, 2. ĠĢ Güvenliği malzemeleri ile ilgili standart, Ģartname vb. AR-GE çalıģması, 3. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin gerçekleģtirilmesi, 4. ĠĢ Güvenliği ile ilgili kontroller yapılması Ģeklindedir. 1- ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği teģkilatlarının kurulması; Grup müdürlüklerimizde doğrudan Grup Müdürüne bağlı olarak çalıģan ĠĢyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulmuģ olup, bu birimde her Grup Müdürlüğümüzde ve diğer iģletme müdürlüklerimizde en az bir ĠĢ Güvenliği Uzmanı yetiģtirilmesine çalıģılmıģ olup, bazı müdürlüklerde iģ güvenliği uzmanımız vardır. ĠĢ güvenliği uzmanı olmayan müdürlükler için ise Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmet alımı yoluna gidilmiģtir. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin temel amacı öncelikle insan sağlığını, güvenliğini korumak ve iģ verimini arttırmaktır. Bu nedenle iģletme grup müdürlüklerimizde 50(elli) ve fazlası çalıģan sayısı olan iģletme müdürlüklerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluģturulmuģ ve her kurul üyesinin alması gereken eğitimler verilmektedir. Ayrıca 2014 Yılında Merkez teģkilatında faaliyet yapmak üzere Merkez ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluģturulmuģ olup anılan kurul 2014 yılında 4 toplantı gerçekleģtirmiģtir yılında ĠĢ ve Trafik Kazaları Rücu yönergesine göre 1 defa toplantı yapılmıģ ve 5 Adet dosya karara bağlanarak toplam TL kurum zararının TL si kiģilerden rücu edilmiģtir. Ġlk Yardımcı Eğitimi Adapazarı 29

33 2- ĠĢ Güvenliği malzemeleri ile ilgili standart ve Ģartname çalıģması; 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve Güvenliği kanunu gereği ĠĢveren, çalıģanların sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. ĠĢyerinde sağlık ve güvenlik önlemlerinin değiģen Ģartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileģtirilmesi de iģverenin görevleri arasındadır. Bu kapsamda sahadaki yöneticilerimize yardımcı olmak amacıyla koruyucu güvenlik malzemelerinin standartları incelenmekte, malzemeleri üreten veya satan firmalardan elde edilen bilgilerle malzemelerinin teknik özellikleri hazırlanmaktadır. Teknik özellikleri TeĢekkülümüz internet sitesi de yayımlanmaktadır. 3- ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin gerçekleģtirilmesi; Bu kapsamda ġirketimiz 2014 yılı içerisinde gerçekleģtirilen eğitimler: Sıra No EĞİTİM PROGRAMININ ADI Eleman Sayısı Eleman/Gün 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ġlk Yardımcı Eğitimi Ġzolasyon Yağları Eğitimi Yöneticilere Yönelik ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile Koruma Sistemleri Ekip ġefleri Değerlendirme Toplantısı Motorlu Testere ile Ağaç Kesme Eğitimi Toplam TeĢekkülümüz tüm personelinin iģyeri tehlike sınıfına göre çok tehlikeli sınıftaki iģyerlerimizde her yıl, tehlikeli sınıfta yer alan iģyerlerimizde iki yılda bir, az tehlikeli sınıfta yer alan iģyerlerimizde ise üç yılda bir ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminden geçirilmesi prensibi çerçevesinde Grup Müdürlüklerimizde 16 saat Merkezde ise 8 saat eğitim verilmiģtir. Ayrıca Yöneticilere Yönelik ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki ve Teknik yönlerinin ve ağır yaralanmalı veya ölümlü iģ kazalarının incelendiği ve tartıģıldığı eğitimler düzenlenmiģtir. Mesleki eğitim programları içinde de ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yılda merkez teģkilatında 12 personele Ġlkyardımcı Eğitimi verilmiģ olup 12 personele Ġlkyardımcı Sertifikası verilmiģtir. Yine iģletmelerimizde kullanılan izolasyon yağları ile bu yağların zararları, çalıģırken dikkat edilmesi gereken kurallar, çevre mevzuatı gereğince atıkların depolanması ve bertarafı ile ilgili eğitimler verilmektedir. 30

34 4- ĠĢ Güvenliği kontrollerinin yapılması; ġirketimizin tüm çalıģmaları ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasası, ilgili Yönetmelikler ve TEĠAġ ĠĢ Güvenliği Yönetmeliği ne uygun olacaktır. ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında ve kazaların önlenmesinde çalıģan personelin eğitilmesi ve koruyucu güvenlik malzemelerinin verilmesi yeterli olmamakta, konuyla ilgili denetimlerin yapılması da gerekmektedir sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 22 ve 30. maddelerine göre düzenlenen ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmelik de ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının aldıkları kararların iģverence uygulanması zorunluluğunu getirilmiģtir. Bu doğrultuda ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları aktif olarak çalıģtırılacak ve alınan kararlar uygulanacaktır. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iģ müfettiģlerinin iģyerlerinde yaptığı denetim raporlarının bir sureti Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı na gönderilecektir. ġirketimizde meydana gelen iģ kazalarının raporları bilgi ve istatistik amaçlı olarak BaĢkanlığımıza gönderilmektedir. Ölüm ve ağır yaralanma ile sonuçlanan her iģ kazası; Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı elemanları tarafından yerinde incelenerek rapor hazırlanacak, bu raporlar ĠĢ Güvenliği Eğitimlerinde doküman olarak kullanılıp kazanın oluģumu irdelenecek, tartıģma ortamı sağlanacak, kazanın tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda prensipler geliģtirilecektir. 5- Risk değerlendirme faaliyetlerinin takibi; 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde 2012 yılı içerisinde TeĢekkülümüzde ilk Risk Değerlendirme çalıģmalarına baģlanmıģ olup; Genel Müdürlük ÇalıĢmaları, Ġletim Tesis ĠĢletme Grup Müdürlükleri, Yük Tevzi ĠĢletme Müdürlükleri ÇalıĢmaları, Özel Yükler ve Mobil Merkezler TaĢıma ĠĢletme Müdürlüğü ÇalıĢmaları, Güç Trafoları Onarım ĠĢletme Müdürlüğü ÇalıĢmaları, Soma Elektrik Teknolojileri GeliĢtirme ve Eğitim Tesisleri ĠĢletme Müdürlüğü ÇalıĢmaları ve GölbaĢı Sosyal Tesisleri ĠĢletme Müdürlüğü ÇalıĢmalarına yönelik risk değerlendirme faaliyetleri 2013 yılı içerisinde tamamlanmıģtır. ġirketimizde 2014 yılında 25 iģ kazası meydana gelmiģ, bu kazalarda 25 personelimiz yaralanırken 3 (Üç) personelimiz de hayatını kaybetmiģtir yılında ĠĢ Kazalarının Ģirketimize toplam maliyeti TL dir. 31

35 TEĠAġ 2014 ĠĢ Kazası Sıklık ve ġiddet Oranları; YIL Kaza Sayısı Kazalı Sayısı Ölüm Sayısı Toplam Kazalı Sayısı TEİAŞ Eleman Sayısı Yıllık İş Saatleri Toplamı (Eleman - Saat) İş Göremezlik Süresi (Gün) İş Kazası Sıklık Oranı İş Kazası Şiddet Oranı TEİAŞ ,33 1,22 Toplam Kaza Adedi X ĠĢ Kazası Sıklık Oranı = ÇalıĢan toplam adam /saat Toplam Kayıp Gün X ĠĢ Kazası ġiddet Oranı = ÇalıĢan toplam adam /saat Ġzolasyon Yağları Eğitimi Adapazarı 32

36 Motorlu Testere ile Ağaç Kesme Eğitimi Adapazarı Yöneticilere Yönelik ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-ANTALYA 33

37 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-ELAZIĞ Ġlk Yardımcı Eğitimi Soma 34

38 KĠġĠ SAYISI ADI SOYADI YAġI TAHSĠL 2014 YILINDA MEYDANA GELEN Ġġ KAZALARI HĠZMETĠ (YIL) GÖREV ÜNVANI ÜNĠTESĠ KAZA TARĠHĠ KAZA TĠPĠ 35 KAZA SONUCU MEYDANA GELEN HASAR 1 EKREM SÖNMEZ 43 MYO 24 TRAFO BAKIM MES.TKN. 10.ĠLETĠM/SAMSUN MEKANĠK ĠġLER HAFĠF YARALANMA 2 HAKAN KAZAN 36 MYO 7 BÜYÜK TAMĠR USTA YRD. GÜÇ TRAFOLARI MEKANĠK ĠġLER KESĠK 3 MEHMET ĠġÇĠ 49 FAKÜLTE 24 TRAFO BAKIM MES.TKN. 15.ĠLETĠM/ERZURUM TRAFĠK KIRIK 4 MAHMUT YILDIRIM 31 LĠSE 3 TRAFO BAKIM TEKNĠSYENĠ 15.ĠLETĠM/ERZURUM TRAFĠK YARALANMASIZ 5 HALĠL ĠBRAHĠM KILIÇ 44 LĠSE 15 TRAFO BAKIM UZM.TKN. 11.ĠLETĠM/KAYSERĠ DÜġME HAFĠF YARALANMA 6 ORHAN YABANCI 44 LĠSE 24 ELEKTRĠK TES. VE BAK. UST. 8.ĠLETĠM/ANKARA DÜġME KIRIK 7 HAġĠM ÖZCAN 27 FAKÜLTE ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜH. 8.ĠLETĠM/ANKARA ELEKTRĠK ÇARPMASI YANMA 8 HACI ALICI 62 LĠSE 40 RÖLE BAġ TKN. 8.ĠLETĠM/ANKARA ELEKTRĠK ÇARPMASI ÖLÜM 9 ÜMĠT HAKTANIR 35 LĠSE 7 RÖLE TKN. 8.ĠLETĠM/ANKARA ELEKTRĠK ÇARPMASI YANMA 10 MEHMET ESEN 33 LĠSE 15 Ay HAT BAKIM TEKNĠSYENĠ 10.ĠLETĠM/SAMSUN DÜġME ÖLÜM 11 EYÜB SABRĠ BÜYÜKASLAN 33 LĠSE 16 Ay TRAFO BAKIM TEKNĠSYENĠ 12.ĠLETĠM/GAZĠANTEP ELEKTRĠK ÇARPMASI ÖLÜM 12 ALĠ KATAN 27 LĠSE 5 HAT BAKIM TEKNĠSYENĠ 21.ĠLETĠM/DENĠZLĠ DĠĞER NEDENLER KESĠK 13 RACĠ KIZILKAYA 50 LĠSE 27 HAT BAKIM TEKNĠSYENĠ 2.ĠLETĠM/BURSA TRAFĠK YARALANMASIZ 14 NORĠ ÖZKAYA 45 EML 14 UZMAN TEKN. SETGEM DÜġME KIRIK 15 ÖZDEN ALTINKAYA 33 EML 4 TRAFO BKM. TEKN. 14.ĠLETĠM/TRABZON MEKANĠK ĠġLER KESĠK 16 FATĠH MEHMET YILDIZ 36 EML 8 TRAFO BAKIM UZMAN TEK. 2.ĠLETĠM/BURSA MEKANĠK ĠġLER KIRIK 17 DENĠZ SURAL 35 EML 15 KORUMA SĠS UZMN TEKN. 2.ĠLETĠM/BURSA DĠĞER EZĠK 18 YILMAZ HALICI 31 EML 3 TRAFO BAKIM EKĠP TEK. 3.ĠLETĠM/ĠZMĠR DÜġME KIRIK 19 YUSUF AY 47 EML 25 TRAFO BAKIM EKĠP BAġTEK. 6.ĠLETĠM/KÜTAHYA YÜKSEK GERĠLĠM HAFĠF YARALANMA 20 RECAĠ BULUT 51 ĠLKOKUL 32 AMBAR 11.ĠLETĠM/KAYSERĠ DĠĞER NEDENLER HAFĠF YARALANMA 21 ĠLHAN KATAR 56 LĠSE 31 HAT BAKIM TEKNĠSYENĠ 1.ĠTETĠM/ĠSTANBUL DÜġME KIRIK 22 FEHMĠ KOÇ 31 LĠSE 8 TRAFO BAKIM TEKNĠSYENĠ 10.ĠLETĠM/SAMSUN ELEKTRĠK ÇARPMASI KIRIK,ÇIKIK,YANMA 23 MUSTAFA YILDIZ 30 ÜNĠVERSĠTE 5 TEST UZMAN TEK. 21.ĠLETĠM/DENĠZLĠ ELEKTRĠK ÇARPMASI YANMA 24 MEHMET UYSAL 42 LĠSE 13 TRAFO BAKIM TEK. 21.ĠLETĠM/DENĠZLĠ DÜġME KIRIK 25 UFUK ERDOĞAN 34 EML 5 TRAFO BAKIM TEK. 19.ĠLETĠM/ANTALYA MEKANĠK ĠġLER HAFĠF YARALANMA

39 Ġġ KAZALARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI Yıllar Kaza Sayısı Ölüm Sayısı Kaza Sayısı Ölüm Sayısı Ġġ KAZALARININ ĠġĠN NĠTELĠĞĠNE GÖRE DAĞILIMI Kaza Niteliği Kazazede Sayısı Trafik Kazası 3 Mekanik ĠĢler 4 DüĢme 8 Elektrik Çarpması 7 Diğer 3 Elektrik Çarpması 28% Diğer 12% Trafik Kazası 12% Mekanik İşler 16% Düşme 32% Toplam 25 36

40 Ġġ KAZALARININ SERVĠSLERE GÖRE DAĞILIMI Servisler Kazazede Sayısı Hat Bakım Ekibi 4 Trafo Bakım Ekibi 11 Koruma Sistemleri 5 Diğer 5 Koruma Sistemleri 20% Trafo Bakım Ekibi 44% Diğer 20% Hat Bakım Ekibi 16% Toplam 25 Ġġ KAZALARININ VÜCUTTAKĠ ETKĠLERĠNE GÖRE DAĞILIMI Yaralanma ġekli Kazazede Sayısı Ayak 3 Bacak 2 BaĢ 1 Yüz 8% Ayak 11% Bacak 7% Baş 4% Bel 8% Bel 2 El 10 Göğüs 1 Göz 1 Kol 2 Çok Bölge 2 Yüz 2 Çok Bölge 8% Kol 8% Göz 4% Göğüs 4% El 38% Toplam 26 37

41 2014 YILINDA TEİAŞ PERSONELİNE VERİLEN YABANCI DİL EĞİTİMLERİ Yabancı dil öğreniminin, dinleme becerisini ve hafızayı geliģtirdiği ve böylece iletiģim olgusuna önemli bir boyut kazandırdığı belirlenmiģtir. Birçok durumda, baģka bir dil öğrenmek Türkçeyi daha iyi anlama ve doğru ifadeler kullanma yeteneğini geliģtirir. Aynı zamanda yabancı dil bilen kiģiler çok farklı kariyer fırsatlarına, kendilerinin ve diğer milletlerin kültürlerini daha iyi anlayabilme imkânına sahiplerdir. Bu amaçla BaĢkanlığımız; 2014 yılında yabancı dil eğitimi ile ilgili organizasyon ve koordinasyon çalıģmalarına devam etmiģ olup, Ocak Aralık döneminde merkezde 25 sahada ise 108 personelin yabancı dil eğitimine katılımı sağlanmıģtır. YABANCI DĠL EĞĠTĠMLERĠNĠN ÜNĠTELERE GÖRE DAĞILIMI Ünite Personel Sayısı 1.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Ġstanbul 19 2.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Bursa 11 3.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Ġzmir 18 4.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Ġstanbul 5 10.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Samsun 8 15.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Erzurum 4 17.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Van Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Kırklareli 8 21.Ġletim Tesis ve ĠĢletme Grup Müdürlüğü-Denizli 8 Batı Anadolu Yük Tevzi ĠĢletme Müdürlüğü-Ġzmir 12 Genel Müdürlük 25 Toplam

42 2014 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEMİNERLER Eğitim, TeĢekkülümüzün her kademesindeki personelin bilgi ve becerileri ile moral ve motivasyonunu artırarak, örgüt amaçlarıyla bütünleģmesini sağlar. Personelin karar verme ve problem çözme yeteneğini arttırıp, baģarma, geliģme ve yükselme amacıyla kiģinin etkin ve verimli çalıģmasını sağlayacak hale getirir. Bu nedenle elektrik teknolojisindeki geliģmelerin kısa zamanda TeĢekkülümüz elemanlarına aktarılması, yeni ekipman/cihazların tanıtılması, yabancı malzeme ile ekipmanlara ait iģletme ve bakım talimatlarının daha kolay anlaģılır hale getirilmesi, uygulanması, yurtiçi/yurtdıģı iletiģim ağının canlı tutulması, iģyerlerinde kalite ve verimin yükseltilmesi amacıyla 2014 yılında da çeģitli konularda eğitim ve seminerler düzenlenmiģtir. Ayrıca personelimizin TeĢekkülümüz dıģındaki seminerlere, sempozyumlara ve konferanslara katılımları da sağlanmıģtır. TeĢekkülümüzce 2014 yılında bu amaca yönelik olarak düzenlenen seminer programlarına 422 kurum personeli katılmıģtır Yılı Eğitim Plan Toplantısı Antalya 39

43 Sıra No KONUSU Katılımcı Sayısı Eleman/Gün 1 Kablo Semineri Kompresör Semineri Mühendisler için Topraklama Semineri Proje Okuma Semineri (Trafo Bakım) Proje Okuma Semineri (Röle) Topraklama Semineri Ekip Yönetimi ve Liderlik Semineri Kamu İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Semineri Stratejik Planlama Semineri Proje Yönetimi Semineri Türkiye EKMUD Kongresi Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi Semineri Milletlerarası Tahkim Semineri Solunum Yılı Eğitim Plan Toplantısı Toplam Kablo Semineri Soma 40

44 Topraklama Semineri Soma 2014YILINDA KURUM DIŞI PERSONELE VERİLEN EĞİTİMLER Topraklama Semineri Soma 41

45 KURUM DIŞI PERSONELE VERİLEN EĞİTİMLER Sıra No EĞĠTĠM PROGRAMININ ADI Eleman Sayısı Eleman/Gün 1 Ö.Ş. Kuvvetli Akım Tesisleri Eğitimi (Ç.B) Ö.Ş. T.M. İşletme Teknisyeni Tamamlama Eğitimi (Ç.B.) Ö.Ş. T.M. İşletme Teknisyeni Temel Eğitimi (Ç.B.) Ö.Ş. T.M. İşletme Teknisyeni Tekamül Eğitimi (154 kv) Ö.Ş. T.M. İşletme Teknisyeni Tekamül Eğitimi (380 kv) Ö.Ş. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksek Gerilim Sistemleri Mesleki Eğitimi Ö.Ş. Hat Bakım Temel Eğitimi (Ç.B.) Ö.Ş. Hat Bakım Temel Eğitimi Saha Uygulama Ö.Ş. İlk Yardımcı Eğitimi MS 3000 Trafo İzleme Sistemi Eğitimi KENYA Elektrik Dağıtım Kurumu (KETRACO) Eğitimi IRAK (KRG-MOE) Eğitimi Trafo Uzaktan İzleme Sistemi Eğitimi Kamu Etiği Eğitimi Yöneticilere Yönelik ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yangın Söndürme Eğitimi RTE Eşleştirme Projesi 3 12 Toplam Ö.ġ. TM ĠĢletme Teknisyeni Tamamlama Eğitimi Soma 42

46 Ö.ġ. Kuvvetli Akım Tesislerinde ÇalıĢma Belgesi Eğitimi Soma Ö.ġ. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli ĠĢlerde Yüksek Gerilim Sistemleri Mesleki Eğitimi Soma 43

47 Ö.ġ. Kuvvetli Akım Tesislerinde ÇalıĢma Belgesi Eğitimi Soma Ö.ġ. Kuvvetli Akım Tesislerinde ÇalıĢma Belgesi Eğitimi Soma 44

48 TEİAŞ IN EĞİTİM HİZMETİ VERDİĞİ KURULUŞLAR ABB ELEKTRĠK SAN. ABK ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. SÖKE ÇATALBÜK SANT. ADANA ÇĠMENTO ADAPAZARI ġeker FABRĠKASI ADO ÇĠMENTO ADULARYA ENERJĠ ADVANSA SASA AES ENTEK AES-IC ĠÇTAġ ENERJĠ ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. AK ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. AKÇANSA AK-GÜL ELEKTRĠK LTD. ġtġ. AKÖZ ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. AKRES-AKHĠSAR RÜZGAR EN.ELEKT.ÜRETĠM SANT.LTD. AKSA ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. AKSÖZ ELEKTRĠK LTD. ġtġ. AKTĠF ENERJĠ MAK. ĠNġAAT SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. ALBE ENERJĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK DAN. MÜġ. PETROL MAD. TARIM HAYV. SAN. VE TĠC. A.ġ ALĠZE ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ALKAN-EKOL ORT. ALOSBĠ ALĠAĞA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ALTAY KLĠMA ALTEK ALARKO AMYLUM NĠġAġTA ANADOLU CAM SAN. ANAGOLD MADENCĠLĠK A.ġ AND ELEKTRĠK ARÇELĠK AREVA T&D ENERJĠ ARTENSA AS ÇĠMENTO ASAT ASĠL ÇELĠK ASTOR AġKALE.A.ġ. ATAÇ ĠNġAAT VE SANAYĠ A.ġ. ATAER ENERJĠ ATLAS ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. ATM DALAMAN AĠRPORT BALIKESĠR ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ BANDIRMA BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON MÜD. BARMEK BATI SÖKE ÇĠMENTO BATIÇĠM BATI ANADOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. BAY-EM BAYMER TURĠZM VE YATIRIM A.ġ. BAYMĠNA ENERJĠ A.ġ. BELEN ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. BEREKET ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. BERGAMA RES BESLER BEST BALIKESĠR ELEKTROMEKANĠK SANAYĠ TESĠSLERĠ A.ġ. BĠLECĠK 1. ORGANĠZE BĠLGĠN ELEKTRĠK BĠNATOM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. BORUSAN LOJĠSTĠK BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN.TĠC.A.ġ. SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. BOSEN ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. BOTAġ BOZ-AK A.ġ. BRĠZA RÜZGAR ELEKTRĠK ÜRETĠM SAN. VE TĠC. A.ġ. BRĠZA RÜZGR ELEKTRĠK ÜRETĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. BURALP ENERJĠ TAAH. ENERJĠ TEMĠZLĠK LTD. ġtġ. BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. BURSA ORG. SAN. BÖLGESĠ BUSKĠ BÜLENT ECEVĠT UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ CAMĠġ ELEKTRĠK CENGĠZ ENERJĠ CEYTAġ MADENCĠLĠK COMPENANTA ÇAKIT ENERJĠ A.ġ. ÇAKMAKTEPE ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. ÇAYELĠ BAKIR ĠġLETMELERĠ A.ġ ÇAYKUR ÇELĠK HALAT ÇERKEZKÖY ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ A.ġ. ÇETĠNKAYA ELK. ĠNġ. OTO. MAD. PET. ÜRN. TAAH. YAT. SAN. TĠC. A.ġ. ÇETĠNLER ĠġSAN SANAYĠ VE TĠC. LTD. ġtġ. ÇĠFTAY ĠNġAAT ÇĠMENTAġ TÜRK A.ġ. ÇĠMKO ÇĠMENTO VE BETON SANAYĠ TĠC. A.ġ. NARLI ġubesġ ÇĠMPOR YĠBĠTAġ- HASANOĞLAN ÇĠMENTO FABRĠKASI ÇĠMSA DALKĠA ENERJĠ DARES DATÇA RÜZGAR ENERJĠ SANT. SAN. VE TĠC. A.ġ. DEDELĠ DOĞALGAZ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. BĠLECĠK DOĞALGAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ DELPHĠ - PACKARD DELTA ENERJĠ ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. DEMĠR EXPORT A.ġ. FERNAS ĠNġAAT A.ġ. ADĠ ORTAKLIĞI DEMĠSTAġ DOĞU ELEKTRĠK MAK. ĠNġ. SAN. TĠC.A.ġ. DENĠZ ELEKTRĠK ÜRETĠM LTD. ġtġ. DESEN MÜHENDĠSLĠK DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DĠKYER PET. ÜRN. ĠNġ. ELK. NAK. TAAH. ĠTH. SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. DĠLER DEMĠR ÇELĠK A.ġ. DOĞUBAY ELEKTRĠK DORUK ENERJĠ ELEKTRĠK A.ġ. DÖKTAġ A.ġ. DSĠ EDĠNCĠK ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. EGE ÇELĠK EGENDA EGE ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. EGS ELAZIĞ 100. YIL TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ ELBĠM ELEKTRĠK TESĠS BAKIM ĠġLETME MÜHENDĠSLĠK ENERJĠ SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. ELKSA - TEK MÜHENDĠSLĠK LTD. ġtġ. ELSA ĠLETĠM TESĠSLERĠ ELK. MAK. ĠNġ. SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. ELTEMTEK EMBĠ EMET BOR ĠġL. MÜD. EN-ER ENERJĠ ENERCON SERVĠS LTD. ġtġ. ENERJĠ - SA ENKA ENTEK ERDEMĠR ERDO LTD. ġtġ. EREN ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ERġA ELEKTRĠK LTD. ġtġ. ESAN ECZACIBAġI END.HAM.SAN.VE TĠC.A.ġ. ESKĠġEHĠR END. ETC TELEKOM ETĠ ELEKTROMETALURJĠ A.ġ. ETĠ GÜMÜġ - GÜMÜġ MADENCĠLĠK ETĠ MADEN ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETĠ SODA ÜRETĠM PAZARLAMA NAKLĠYAT ELEKTRĠK ÜRETĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ETĠBOR A.ġ. EÜAġ - DEMĠRKÖPRÜ HES GALATA WĠND ENERJĠ A.ġ. GARET ENERJĠ ÜRETĠM VE TĠC. A.ġ. GAZĠBEL A.ġ. GAZĠKENT ELEKTRĠK ĠNġ. MAK. TAAH. TĠC. LTD. ġtġ GEMTA LTD. ġtġ. GENTES A.ġ. GOODYEAR GÖLTAġ ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GÖLTAġ GÖLLER BÖLGESĠ ÇĠMENTO SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. GÜNGÖR ELEKTRĠK SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. GÜROKUR MÜHENDĠSLĠK LTD. ġtġ. GÜRSU TEMĠZ ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. HABAġ HAVAELSAN HEAġ SABĠHA GÖKÇEN HEMA DIġ TĠCARET A.ġ HES HACILAR ELEKTRĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. ÇALDERE ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. HONDA TÜRKĠYE A. ġ. ÇAMLICA ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. HYUNDAI ASSAN 45

49 ICF AĠRPORTS ĠÇTAġ ANTALYA HAVA LĠMANI ĠAOSB ĠZMĠR ATATÜRK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ĠÇDAġ ÇELĠK ENERJĠ TERSANE VE ULAġIM SANAYĠ A.ġ. ĠÇDAġ ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ÜRT. VE YAT. A.ġ. ĠLK ENERJĠ ĠLK ELEKTRĠK ENERJĠ ÜRETĠMĠ SAN. TĠC. A.ġ. ĠNEGÖL ORGANĠZE SAN. ĠSDEMĠR - ĠSKENDERUN DEMĠR VE ÇELĠK A.ġ. ĠSKĠ ĠSKO A.ġ. ĠSTAÇ ĠSTANBUL ULAġIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ĠġSAN LTD. ġtġ. ĠZDEMĠR ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ĠZMĠR DEMĠR ÇELĠK A.ġ ĠZMĠR DEMĠR ÇELĠK LĠMAN ĠġLETMELERĠ A.ġ. KAHRAMANMARAġ KAĞIT SAN. TĠC. A.ġ. KAPIDAĞ RÜZGAR ENERJĠSĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM SAN. TĠC. A.ġ. KAPTAN DEMĠR ÇELĠK END. VE TĠCARET A.ġ. MARMARA EREĞLĠSĠ / ÇELĠKHANE KARA KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI 1. ANA BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI KARADENĠZ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. KARDEMĠR KARSAN OTOMOTĠV KARSU A.ġ. KARTONSAN A.ġ KAYSERĠ 1. ORG. SAN. KAYSERĠ BÜYÜK ġehġr BLD.ULAġIM PLANLAMA VE RAYLI SĠSTEM DAĠRE BAġK. KAYSERĠ VE CĠVARI A.ġ. KERĠM ÇELĠK MAM. ĠMLT. VE TĠC. A.ġ. KESĠR MÜHENDĠSLĠK KESKĠNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK ĠġLETMELERĠ SAN. TĠC. A.ġ. KIY ENERJĠ A.ġ. KM ELEKTRĠK MÜġAVĠRLĠK MÜH. TAAH. TĠC. VE SAN. LTD. ġtġ. KONĠ ĠNġAAT SAN. A.ġ. KONYA ġeker - ÇUMRA KONYA ġeker A.ġ. KROMAN ÇELĠK KÜTAHYA ġeker FABRĠKASI A.ġ. LĠMAK BATI ÇĠMENTO SANAYĠ TĠCARET A.ġ. TRAKYA ġubesġ LĠMAK EGE ÇĠMENTO SA. VE TĠC. A.ġ. LĠMAK ERGANĠ ÇĠMENTO LĠMAK GAZĠANTEP ÇĠMENTO LĠMAK KURTALAN ÇĠMENTO MAKO ELEKTRĠK MALATYA 1. ORGANĠZE MANĠSA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ MARMARA PAMUKLU MENSUCAT A.ġ. MASS ARITMA SĠSTEMLERĠ ĠNġ. SAN. VE TĠC. A.ġ. MCK ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. MENDERES GEOTHERMAL ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. MERZĠFON ENERJĠ A.ġ. MET A.ġ. META NĠKEL KOBALT MADENCĠLĠK A.ġ. MMK METALURJĠ SANAYĠ TĠCARET VE LĠMAN ĠġLETMECĠLĠĞĠ A.ġ. MODERN ENERJĠ MURAT HES ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. MURATLI KARTON KAĞIT SAN. VE TĠC. A.ġ. NAS ENERJĠ NATIONAL POWER ENERJĠ NERGĠZ A.ġ. NĠSAN ELEKTROMEKANĠK ENERJĠ SAN. VE TĠC. A.ġ. REM MÜHENDĠSLĠK RETĠM ELEKTRĠK ĠNġAAT TAH. SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. RETĠM ELEKTRĠK LTD. ġtġ. REXROTH BOSCH GROUP RODA LĠMAN DEPOLAMA VE LOJĠSTĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. SABAġ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. SABĠHA GÖKÇEN HAVAALANI SANKO ENERJĠ SANIBEY BARAJI ġubesġ SANKO TEKSTĠL ĠġLT.SAN.VE TĠC.A.ġ.ĠSKO ġubesġ SCHNEIDER ELK. A.ġ. SERTEX-FLOKSER TEKSTĠL SAN. TĠC.A.ġ. SET GROUP HOLDĠNG A.ġ. SĠLOPĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. SOMA ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. SOMA KÖMÜR ĠġLETMELERĠ A.ġ. SOMA TĠCARET ODASI SÖĞÜTSEN SERAMĠK A.ġ SÖKTAġ SÖNMEZ ELEKTRĠK ÜRETĠM SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. STANDART PROFĠL A.ġ. STARWOOD A.ġ. SUNAR MISIR ENT. TES. SAN. TĠC. A.ġ. SUSURLUK ENERJĠ A.ġ ġahġn YILMAZ LTD. ġtġ. ġġġe CAM T.C. MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOMA EĞİTİM MERKEZİ TAN ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. TARIM VE KÖY ĠġLERĠ BK.LIĞI TAġKIN ÖZEL ELK. TAAH. VE PROJE ĠġLERĠ TAT KONSERVE A.ġ. TĠMERK ENERJĠ ĠLETĠM ÜRETĠM DAĞITIM ELEKTRĠK MADENCĠLĠK MAKĠNA VE TESĠSAT MALZ. TĠC. VE PAZARLAMA LTD. ġtġ. TĠRENDA ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. TKĠ EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ TKĠ SEYĠTÖMER LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ TOFAġ TOKAT ENERJĠ A.ġ. KĠLLĠK RES ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TOYOTA - SA TRAKYA CAM SANAYĠ A.ġ. TRAKYA DÖKÜM SAN. VE TĠC. A.ġ. TRT TUZLA JEOTERMEL ENERJĠ A.ġ. TÜBĠTAK TÜMOSAN TÜPRAG METAL MADENCĠLĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. EFEM ÇUKURU TÜPRAġ TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ A.ġ. ĠZMĠR RAFĠNERĠSĠ TÜPRAġ TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ A.ġ. KIRIKKALE RAFĠNERĠSĠ TÜPRAġ TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ A.ġ. BATMAN RAFĠNERĠSĠ TÜPRAġ TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ A.ġ. ĠZMĠT RAFĠNERĠSĠ TÜRK DENĠZ KUVVETLERĠ TÜRK HAVA KUVVETLERĠ TÜRK PĠRELLĠ A.ġ. TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SĠSTEMLERĠ A.ġ. TÜRKENER LTD. ġtġ. TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. UNES ENERJĠ ĠġLETME VE BAKIM A.ġ. UNIMAR A.ġ. UTKU ENDÜSTRĠ A.ġ YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN EĞĠTĠMLER NUH ENERJĠ ÜTOPYA ELEKTRĠK ( FĠNA ENERJĠ ) ORTA ANADOLU TĠCARET OSMANĠYE ORGANĠZE SAN. VBR 10. TANK ÜS KOMT. ĠNCĠRLĠK VERBUNPLAN-BĠRECĠK HES OYAK-RENAULT VESTEL A. ġ. OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ÖZDOĞU ĠNġ. VE TĠC. LTD. ġtġ.havran BAKIR-MOLBDEN ĠġLT. PAK ENERJĠ ÜRETĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAMUK HES ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. PANELSAN ELEKTRĠK PANO ĠML. VE ĠNġ. SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. PARK ELEKTRĠK PARK TEKNĠK A.ġ PARK TERMĠK ELEKTRĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. PAġABAHÇE FAB. PCB ĠNġAAT MAK. DAN.ELK. ELKT.MÜH. ĠTH.ĠHR.SAN.VE TĠC. LTD. ġtġ. PETKĠM PETRO KĠMYA HOLDĠNG A.ġ. RASA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. YALOVA ELYAF YAMANLAR TUR. MAD. ENJ. ĠTH. ĠHR. VE TĠC. LTD.ġTĠ YAPISAN ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. YAġAR MAKĠNA ĠNġ. SAN. LTD. ġtġ. YAZICI DEMĠR ÇELĠK ve TUR. A.ġ. YEDĠGÖZE ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. YENĠ BELEN ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. YILDIZLAR ELEKTRĠK TĠC A.ġ. YILDIZLAR HOLDĠNG SÖĞÜTSEN SERAMĠK YOLBULAN BAġTUĞ ZĠYARET RES ZORLU ENERJİ ELK. ÜRT. A.Ş. 46

50 SOMA EĞİTİM MERKEZİ 1956 yılında kurulan tesisler; 1975 yılında yapılan eklemelerle m 2 lik yerleģim alanında; yönetim binası, 125 yatak kapasiteli 2 yatakhanesi, yemekhanesi, lokali, konferans salonu, sınav salonu, 2 adet iģ sağlığı ve güvenliği dershanesi, 8 adet temel eğitim laboratuvarı, enerji kabloları dershanesi, iletim hat bakım dershanesi, bilgisayar dershanesi ile ġirketimiz personeline yılın 12 ayı hizmet vermektedir. YaklaĢık m 2 alan üzerinde; enerji kabloları eğitimleri uygulama sahası, iletim hat bakım eğitimleri uygulama sahası ve 10 MVA lık güç trafolu 154 kv trafo fideri (Primer ve sekonder teçhizatı tam ve faal) bulunmaktadır. Hizmet içi eğitimlere katılan personel bu üç uygulama sahasında becerilerini geliģtirmektedir. Eğitim Merkezinde ayrıca; açık basketbol sahası, çim futbol sahası, televizyon, masa tenisi, bilardo ve internet salonları, spor odası, çamaģır yıkama-kurutma odası, açık ve kapalı kafeterya ve büfe bulunmaktadır. Sıra No 2014 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN EĞĠTĠMLER Eğitim Programları Eleman Sayısı Eleman/Gün 1 Teknik Eğitimler ĠĢ Güvenliği Eğitimleri Bilgisayar Eğitimleri Seminerler Kurum DıĢına Yönelik Eğitimler Toplam

51 ADAPAZARI EĞİTİM MERKEZİ 19 Mart 2007 tarihinde hizmete giren Adapazarı Eğitim Merkezi 5300 m 2 lik (2100 m 2 kapalı alan) yerleģim alanı, 101 yatak kapasiteli iki misafirhanesi, 1 Hat Eğitim Sahası, yemekhanesi, lokal ve dershaneleri ile ġirketimiz personeline hizmet vermektedir. Eğitim Merkezinde ayrıca, çim futbol sahası, halı saha, TV salonları, internet, açık ve kapalı kafeterya bulunmaktadır. Sıra No 2014 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN EĞĠTĠMLER Eğitim Programları Eleman Sayısı Eleman/Gün 1 Teknik Eğitimler Ġdari Eğitimler ĠĢ Güvenliği Eğitimleri Kurum DıĢına Yönelik Eğitimler Toplam

52 2014 YILINDA ŞİRKETİMİZDE ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN STAJ İMKANLARI Bilindiği üzere; Ülkemizin teknik insan gücü ihtiyacını karģılamak üzere hazırlanan ve yenilikler getiren meslek eğitiminin yaygınlaģtırılmasını, iģ hayatının meslek eğitimine katılmasını ve okullarla bütünleģmesini sağlamak amacıyla çıkarılmıģ bulunan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu on ve daha fazla personel çalıģtıran ĠĢletmeleri, çalıģtırdıkları personel sayısının % 5 inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okulu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırmakla yükümlendirmiģtir. Bu yükümlülük ġirketimizde tarih ve 43 sayılı Genelge esaslarına göre uygulanmaktadır. Ayrıca söz konusu yönetmelik dıģında staj yapma zorunluluğu bulunan Orta öğretim öğrencilerine ġirketimiz faaliyet alanları ile ilgili konularda yaz stajı imkânı sağlanmaktadır. Yükseköğretim öğrencilerine de Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve KuruluĢlardan Yararlanma Yönetmeliği çerçevesinde T.C. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına (YÖK) verilen kontenjan dahilinde yaz stajı imkanı sağlanmaktadır. ġirketimizde öğretim yılında staj yapan öğrencilerin sayısal dağılımı aģağıda gösterilmiģtir. Staj Statüsü Staj Ünitesi Merkez TaĢra Toplam 3308 Sayılı Yasa gereği Yaptırılan Stajlar Yılı Yükseköğretim ve Orta Öğretim Yaz Stajları Toplam

53 BİLGİ YAYIM FAALİYETLERİ Günümüzde hızla değiģen teknolojik, sosyal, ekonomik alanlardaki geliģmeleri yakından takip edebilmek amacıyla Bilgi Yayım Ünitesi 2014 yılında da çalıģmalarına devam etmiģ olup, ġirket birimlerinin yayın ihtiyaç talep ve önerilerini Yayın Kurulu na sunarak kuruldan geçen kararları uygulamaya koymuģtur. Yayın Kurulu nca 2014 yılı içerisinde; Terazi Hukuk Dergisi, KĠK Kararları Ġnternet Kamu Altın Aboneliği, Vergi Dünyası Dergisi Ġnternet Aboneliği ile Corpus Web Mevzuat ve Ġçtihat Programı, Corpus Web Ġcra Takip Programı (e-katip) na abonelik yapıldı ayrıca 1 adet Resmi Gazete aboneliği devam ettirilmiģtir. Diğer taraftan merkez ünitelerimizin talepleri doğrultusunda 2 adet kitap satın alınmıģtır. 50

54 YAYINLARIMIZ Sıra no Kitabın Adı Hazırlayan 1 154/33 kv Trafo Projeleri Ekrem Saçkesen 2 380/154 kv Trafo Merkezi Projeleri Ekrem Saçkesen 3 AA-DA Sistemleri Hasan Namlı - Habib Yılmaz 4 Analog Elektronik ve Uygulamaları Ahmet Saraç 5 Buhar Türbinleri Cemil Kılınç 6 Değirmen Bakım Arızalarının Giderilmesi Y.Serhan Yıldır 7 Değirmen Bakım Tekniği Y.Serhan Yıldır 8 Değirmenler Y.Serhan Yıldır 9 Dijital Elektronik - 1 (Laboratuar Deneyleri) Ahmet Saraç 10 Dijital Elektronik - 1 (Laboratuar Deneyleri) Ahmet Saraç 11 Elektrik Donanımında Gaz Analizi Yöntemiyle Arıza Yorumu Musa Sezer 12 Elektrik Ġletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği 13 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 14 Elektrik Ölçme Ö.ErdoğmuĢ - G.TaĢçılar 15 Elektrik Piyasası Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği 16 Elektrik Piyasası Mevzuatı 17 Elektrik Piyasası Mevzuatı (Tebliğler) 18 Elektrik Piyasası ġebeke Yönetmeliği 19 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar ve Test Yöntemleri M. Resul Erikan 20 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 21 Elektrofiltreler Y.Serhan Yıldır 22 Elektronik Baskı Metodları ve Lehimleme Tekniği Ahmet Saraç 23 Elektronik Ölçme Bilgisi ve Uygulamaları Ahmet Saraç 24 Enerji Kabloları G. TaĢçılar - M. Çınar 25 Enerji Ġletim Hatları Eğitim Notları (Bölüm-1) Ersen Çapangil 26 Enerji Ġletim Hatları Eğitim Notları (Bölüm-2) Ersen Çapangil 27 Enerji Ġletim Hatları Eğitim Notları (Bölüm-3) Ersen Çapangil 28 Enerji Nakil Hatlarında Ġstimlak ve Ġrtifak Hakkı Tecavüzleri Ahmet KarĢılayan 29 Güç Elektroniği Kitabı Ahmet Saraç 30 Güç Elektroniği Uygulamaları Ahmet Saraç 31 Hidroelektrik Santral Tesisleri Su Türbinleri ve Teçhizatları Alaeddin Bulut 32 Hidrelektrik Santrallar ve Santral Genel Teçhizatları M.Atilla Barutçu 33 Hava Isıtıcıları Y.Serhan Yıldır 34 Havai Hatçı El Kitabı Bilgi - Beceri Dağıtım Komisyon 35 Ht-101 Kurs Kitabı (Elektrik Dağıtım Hat Bakım-1) Dağıtım Proje Grubu 36 Ht-102 Kurs Kitabı (Elektrik Dağıtım Hat Bakım-2) Dağıtım Proje Grubu 37 ĠletiĢim Sistemleri Ġhsan Erdem 38 Ġlkyardım Halil Erol - Yurdal Elpaze 39 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği M.Çınar - E.Canpolat 40 Ġzolasyon Testleri Ali Türkcan 51

55 Sıra no Kitabın Adı Hazırlayan 41 Kaynak Makineleri (Temel-Tekamül) Feti Akkın 42 Kaynak Teknolojisi Kemal Özben 43 Kazan Bakım Arızalarının Giderilmesi Y.Serhan Yıldır 44 Kazan ve Yardımcı Tesisler Y.Serhan Yıldır 45 Kazanlarda Alarm, Trip ve Korumalar Y.Serhan Yıldır 46 Kazanlarda Yakıt Analizleri Y.Serhan Yıldır 47 Kumanda ve Manevralar M.Emin AYMAN 48 Kurum Üfleyiciler Y.Serhan Yıldır 49 Kompresörler Cemil Kılınç 50 Koruma Sistemleri E.Saçkesen - A.Amaç 51 Koruma Sistemleri - 2 E.Saçkesen 52 Makine Elemanları Namık Kocabıyık 53 Malzeme Bilgisi Cemil Kılınç 54 Mekanik Ölçme Namık Kocabıyık 55 Orta Gerilim Enerji Kabloları Ömer Uymaz 56 Otomatik Kontrol Ahmet Saraç 57 Ölçme Bilgisi ve Kontrol Halil Ġbrahim GüneĢ 58 Ölçü Transformatörleri Özer ErdoğmuĢ 59 Pompalar Cemil Kılınç 60 Proje Okuma Ekrem Saçkesen 61 Senkron Generatörler Alaeddin Bulut 62 ġebeke ĠĢletme Hat Bakım Bilgi - Beceri Komisyon 63 ġema E.Saçkesen 64 T.M. ĠĢletme Teknisyeni Bilgi - Beceriler Özer ErdoğmuĢ 65 T.M. ĠĢletme Teknisyeni Saha Objektifleri Özer ErdoğmuĢ 66 T.M. ĠĢletme Teknisyeni Tekamül Eğitimi Ders Notu Komisyon 67 Temel Elektrik Ö.ErdoğmuĢ-N.Ceylan 68 Termik Santral Kimyası Mehmet Değirmenci 69 Termik Santral Sistemleri Cemil Kılınç 70 Tesviyecilik Teknolojisi Hakkı Çağlayan 71 Topraklamalar Hayrullah Saraç 72 Toz Kömür Yakıcıları Y.Serhan Yıldır 73 Trafo Bakım Teknisyeni Temel Eğitim Ders Notu (Elektrik) Komisyon 74 Trafo Bakım Teknisyeni Temel Eğitim Ders Notu (Mekanik) Komisyon 75 Trafo Bakım Temel Eğitim Programı Saha Uygulamarı Komisyon 76 Türbin ve Yardımcıları Zekayi Sertkan 77 Vanalar ve Salmastralar Namık Kocabıyık 78 Yanma Y.Serhan Yıldır 79 Yatakların Ölçülendirilmesi Namık Kocabıyık 80 Yüksek Gerilim ġalt Teçhizatları Hayrullah Saraç - Hasan Namlı - Ġhsan Erdem 81 Yüksek Gerilim Teçhizatları ve Test Uygulamaları M.Resul Erikan 52

İÇİNDEKİLER. * Önsöz... 1. * Yıllara Göre Eğitilen Eleman Sayıları... 3. * Eğitim Programlarının Gerçekleşme Oranları... 4

İÇİNDEKİLER. * Önsöz... 1. * Yıllara Göre Eğitilen Eleman Sayıları... 3. * Eğitim Programlarının Gerçekleşme Oranları... 4 İÇİNDEKİLER * Önsöz... 1 * Yıllara Göre Eğitilen Eleman Sayıları... 3 * Eğitim Programlarının Gerçekleşme Oranları... 4 * Eğitimlerin Uygulandığı Ünitelere Göre Dağılımı... 5 * Teknik Eğitimler... 6 *

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

AR-GE MERKEZLERĠ HAKKINDA BĠLGĠ NOTU

AR-GE MERKEZLERĠ HAKKINDA BĠLGĠ NOTU T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi AraĢtırma Ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü AR-GE MERKEZLERĠ HAKKINDA BĠLGĠ NOTU 9 KASIM 2010 AR-GE MERKEZLERĠ 5746 Sayılı Kanunun Ar-Ge Merkezi Belgesi kapsamında sağlanan

Detaylı

İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI

İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI TÜRKİYE DE RÜZGAR SANTRALLERİNİN İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı Rüzgâr Enerjisi ÇalıĢtayı, TÜREB 27 Mart 2013 ANA FAALĠYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini

Detaylı

YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD.

YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ĠNġAAT YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ YENĠġEHĠR MAH. MĠLET CAD. MUSTAFA AKYOL SOK. BELDE Ġġ MERK. NO.3/128 PENDĠK - ĠSTANBUL TÜRKĠYE VD. PENDĠK 7330274330 YAPI MÜT. BELGE NO: 0034311472617438 TEL

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

AR-GE MERKEZLERĠ HAKKINDA BĠLGĠ NOTU

AR-GE MERKEZLERĠ HAKKINDA BĠLGĠ NOTU T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE MERKEZLERĠ HAKKINDA BĠLGĠ NOTU ANKARA 2011 BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ar-Ge Merkezleri Hakkında Bilgi Notu Ar-Ge

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No 1 2 3 4 n Konusu Plan/Proje Sahibi Birim Personel Sayısı * Ticaret İşleri Dairesi Bşk.

Detaylı

ANKARA İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİ

ANKARA İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİ ANKARA İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİ TESİSİN ADI ADRESİ ALABİLECEĞİ ATIK KODLARI BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ DURKAYA METAL-DURSUN ÇĠNKAYA BĠRCANLAR KATI ATIK GERĠ DÖNÜġÜM TEM. NAK. TUR. TĠC.

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

FĠL FĠLTRE LTD. ġtġ. TANITIM 2011

FĠL FĠLTRE LTD. ġtġ. TANITIM 2011 2011 FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( GĠRĠġ FOTOĞRAF ) Güzelçay Mah. ġehit Cahit Tütüncü Cad. No: 8 P.K. 108 31200

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Başarı iyi bir ekip çalışmasını gerektirir.

Başarı iyi bir ekip çalışmasını gerektirir. Başarı iyi bir ekip çalışmasını gerektirir. FİRMAMIZ HAKKINDA 1999 yılında elektrik proje taahhüt, danıģmanlık, servis ve devreye alma konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuģtur. ġirketimiz faaliyet

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

TRAKYA BÖLGESĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TÜKETĠMĠ

TRAKYA BÖLGESĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TÜKETĠMĠ TRAKYA BÖLGESĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TÜKETĠMĠ Sorumluluk alanımıza giren coğrafi bölge aģağıdaki Ģekil1 de gösterilen haritada da görüldüğü gibi Ġstanbul ve Çanakkale nin Trakya bölgesinde kalan bölümleri

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. * Önsöz... 1. * Yıllara Göre Eğitilen Eleman Sayıları... 3. * Eğitim Programlarının Gerçekleşme Oranları... 4

İÇİNDEKİLER. * Önsöz... 1. * Yıllara Göre Eğitilen Eleman Sayıları... 3. * Eğitim Programlarının Gerçekleşme Oranları... 4 İÇİNDEKİLER * Önsöz... 1 * Yıllara Göre Eğitilen Eleman Sayıları... 3 * Eğitim Programlarının Gerçekleşme Oranları... 4 * Eğitimlerin Uygulandığı Ünitelere Göre Dağılımı... 5 * Teknik Eğitimler... 6 *

Detaylı

ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HĠZMETLERĠ [ ] 1

ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HĠZMETLERĠ [ ] 1 ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HĠZMETLERĠ [2002-2010] 1 YATIRIMLAR Tablo 1: ETKB Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının Sektörler İtibari ile Yatırımları (TL) ELAZIĞ 2002 2007 2008 2009 Madencilik Sektörü

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURULUŞ TARİHİ : 01.10.2001 KURULUŞ KARARI : Tarih: 02.02.2001 No : 2001/2026 (BKK) ANASTATÜ : Tarih: 29.06.2001 No : 24447 (R.GAZETE) İLETİM LİSANSI TARİH 13.03.2003 SERMAYE : 5 Milyar TL PERSONEL SAYISI

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

Önerilerinize Açığız.

Önerilerinize Açığız. Önerilerinize Açığız. Odamız tarafından Fethiye de sürdürülebilir iģ yaģamı ve giriģimcilik ortamı oluģturmak amacıyla 14.06. tarihinde Üye Öneri Sistemi kurulmuģtur. Üye öneri sisteminin uygulanacağı

Detaylı

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ 1 PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN 4 Çoğu ülkede, mühendislik dalında lisans derecesi, meslekte uzman olma yolunda ilk adımı oluģturur ve lisans programı

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA Hazırlayan : Y.Müh. Ġsa ĠLĠSU Ġ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi Ġ.Ġlisu 1 Ġnsan iç direnci dokunma gerilimine olduğu kadar,

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KATILIM GÖSTERDİĞİMİZ AKTİVİTELER 3-10 ISO VE AKREDİTASYON 11-12 SOSYAL SORUMLULUK 13 İSTATİSTİKİ VERİLER 14-18 BASINDA

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

Nereden Geliyorum. Doç. Dr. Murat Erhan BALCI - Elektrik-Elektronik Müh. Yrd. Doç. Dr. Sabri BİCAKCI - Mekatronik Müh.

Nereden Geliyorum. Doç. Dr. Murat Erhan BALCI - Elektrik-Elektronik Müh. Yrd. Doç. Dr. Sabri BİCAKCI - Mekatronik Müh. Nereden Geliyorum Doç. Dr. Murat Erhan BALCI - Elektrik-Elektronik Müh. Yrd. Doç. Dr. Sabri BİCAKCI - Mekatronik Müh. Yrd. Doç. Dr. Ersin AKYÜZ Balıkesir MYO Dr. Tuğrul AKYOL- Makine Müh. Arş.Gör. Melike

Detaylı

Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140 Nilüfer/BURSA. E-mail nakcakoca@riskmed.com.tr Web www.riskmed.com.tr

Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140 Nilüfer/BURSA. E-mail nakcakoca@riskmed.com.tr Web www.riskmed.com.tr KiĢisel Bilgiler : Adı Soyadı Mesleği NĠLÜFER AKÇAKOCA ÇEVRE MÜHENDĠSĠ-KALĠTE UZMANI VE EĞĠTMENĠ Doğum Tarihi 11.10.1979 Doğum Yeri BURSA YazıĢma Adresi Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

: Denizli BüyükĢehir Belediyesi UKOME ġube Müdürlüğünün tarih ve 80 sayılı yazısına istinaden; S plaka artırım ihalesinin yapılması

: Denizli BüyükĢehir Belediyesi UKOME ġube Müdürlüğünün tarih ve 80 sayılı yazısına istinaden; S plaka artırım ihalesinin yapılması TEKLİF : Denizli BüyükĢehir Belediyesi UKOME ġube Müdürlüğünün 26.09.2014 tarih ve 80 sayılı yazısına istinaden; S plaka artırım ihalesinin yapılması TEKLİF İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ : 5216 Sayılı BüyükĢehir

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

ENSAR GEMĠ VE YAN SANAYĠ LĠMĠTED ġġrketġ. www.ensargemi.com

ENSAR GEMĠ VE YAN SANAYĠ LĠMĠTED ġġrketġ. www.ensargemi.com ENSAR GEMĠ VE YAN SANAYĠ LĠMĠTED ġġrketġ www.ensargemi.com 1 KURULUġ Ensar Gemi ve Yan Sanayi Limited ġirketi 1983 yılında, Gemi ĠnĢa Yük. Müh. Sn. Özkan GÖKSAL tarafından kurulmuģtur. Halihazırda Ġstanbul/Tuzla

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Aralık 2010 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ VE TEMEL KAVRAMLAR... 2 2. REAKTĠF GÜÇ KONTROLÜ HĠZMETĠ... 5 3. SENKRON KOMPANSATÖR

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

GENEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU

GENEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU HATĠCE AYDIN ÖZGEÇMĠġ GENEL BĠLGĠLER 1974 Mersin doğumluyum. Evli iki çocuk annesiyim. EĞĠTĠM DURUMU Dokuz Eylül Üniversitesi - İZMİR 1995 yılı Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunuyum. İyi derece sayılabilecek

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) Puan Taban En Büyük Program Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Türü Kont. Yerl. Puan Puan KOÇ Burslu) MF-4 6 6 516,90392 539,08364 BOĞAZĠÇĠ (Ġngilizce) MF-4

Detaylı

Ülkemiz Enerji Sektörü ÖzelleĢtirmelerinde Gelinen Nokta

Ülkemiz Enerji Sektörü ÖzelleĢtirmelerinde Gelinen Nokta T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı Ülkemiz Enerji Sektörü ÖzelleĢtirmelerinde Gelinen Nokta Ġbrahim Halil KırĢan BaĢkan Yardımcısı Kasım, 2015 Türkiye de ÖzelleĢtirmenin Yasal ve Kurumsal

Detaylı

www.ozgen.com info@ozgen.com

www.ozgen.com info@ozgen.com Şirketimiz bugüne kadar tamamlamış olduğu Elektrik Santrallarında kaliteli, emniyetli ve hızlı iş üretimi ile işverenlerin takdirini kazanmıştır. Bu broşürde Elektrik Santralları ile ilgili yapmış olduğumuz

Detaylı

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2011 SEKTÖR Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aģamasında, iģ yaģamının iģ gücüne dönük gereksinimlerinin

Detaylı

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır.

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. ĠZLEME VE KONTROL NEDĠR? NĠÇĠN YAPILIR? 17 temmuz 2008 tarihli ve 26939 sayılı resmi gazete de yayımlanarak

Detaylı

Ö Z G E Ç M Ġ ġ. Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 114 Bayraktar Center E Blok Kat:1 No:2 Balgat/ ANKARA ĠĢ Telefonu

Ö Z G E Ç M Ġ ġ. Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 114 Bayraktar Center E Blok Kat:1 No:2 Balgat/ ANKARA ĠĢ Telefonu Ö Z G E Ç M Ġ ġ KĠġĠSEL BĠLGĠLER Ad ve Soyadı Mustafa YAZICI Mesleği Mühendisi Doğum Tarihi 20.01.1954 ĠĢ Adresi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 114 Bayraktar Center E Blok Kat:1 No:2 Balgat/ ANKARA ĠĢ Telefonu

Detaylı

MEHMET ALBAYRAK 13. BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI

MEHMET ALBAYRAK 13. BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) MEHMET ALBAYRAK 13. BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI TEİAŞ Elektriğin Üretimi ile Dağıtımı arasındaki kısımda İletim görevini yerine getiren Türkiye'nin tek Kamu İktisadi Kuruluşudur.

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ÜNİVERSİTESİ - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü Antakya/HATAY KONTENJAN 1.SINIF ALTINÖZÜ MESLEK GIDA 2 TIBBĠ VE AROMATĠK

Detaylı

NİZİP TİCARET ODASI ST. PETERSBURG RUSYA YURT DIŞI İŞ GEZİSİ SONUÇ RAPORU

NİZİP TİCARET ODASI ST. PETERSBURG RUSYA YURT DIŞI İŞ GEZİSİ SONUÇ RAPORU PROGRAMI ORGANİZE EDEN HİZMET MERKEZİ / MESLEK KURULUŞU/ ORGANİZATÖR KURULUŞ: GidiĢ Tarihi DönüĢ Tarihi Düzenleme Tarihleri 07 /04 / 2014 11/ 04 / 2014 Gidilen Ülke / ġehir RUSYA/ST.PETERSBURG Katılımcı

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM Dekan Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER Dekan Yardımcısı Prof. Dr.Filiz ÖZÇELĠK Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent AKAY Fakülte Sekreteri Nezihe ER Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ :

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri,

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PLANI

2015 YILI EĞİTİM PLANI TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Eğitim Müdürlüğü EĞİTİMLER VE KOD NUMARALARI TEMEL EĞİTİMLER Eğitimin Kodu Eğitimin Adı Katılacak Gruplar 10001

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ PERSONEL EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ 2 Haziran 8 Ekim 2012 tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü Web Sitesi üzerinden sunulan online anket OGM DıĢ ĠliĢkiler

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası.

OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası. OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası. OSTİM Kurucu Başkanı Cevat DÜNDAR 1974-92Yön. Kur. Bşk. Turan ÇĠĞDEM 1992 den bu yana Yön. Kur. Bşk. Orhan

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

Alstom Türkiye. Türkiye'de enerji ve ulaşım altyapısının gelişimine 60 yıldır katkı sağlıyoruz. Alstom Tesisleri. Holding. Power (Enerji Üretimi)

Alstom Türkiye. Türkiye'de enerji ve ulaşım altyapısının gelişimine 60 yıldır katkı sağlıyoruz. Alstom Tesisleri. Holding. Power (Enerji Üretimi) Alstom Tesisleri Ortadoğu & Afrika Merkez Ofisi, Türkiye Proje Yönetim Ofisi, İstanbul Satış Ofisi İstanbul Satış Ofisi Güney Avrupa ve Orta Asya Merkez Ofisi, İstanbul Satış Ofisi Güç Transformatörleri

Detaylı

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 ÖZET Önbilgi Projelendirmeye Bakış Elektriksel Tasarım Ön-Hazırlık Enterkonnekte

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ]

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ] DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Y A Ş A M B O Y U E Ğ İ T İ M A R A Ş T I R M A V E U Y G U L A M A M E R K E Z İ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ] Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R AMAÇ... 3 FAALİYETLER... 3 EĞİTİM PROGRAMLARI... 4

Detaylı

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA Astım tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük yakınmaları ile kendini gösteren kronik bir solunum yolu hastalığıdır. Astım belirtilerinin

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL AÇILIġ VE KAYIT 09:00-12:00 21 MAYIS PERġEMBE YER ENSTĠTÜ KONFERANS SALONU AÇILIġ KONUġMALARI KONUŞMACILAR Dr. Nesip BEKĠ OSGB ĠSG Uzm. Mücahit AYAN OSGB

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. 2008 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 2009 YILI HEDEFLERĠ. 22 Ocak 2009- ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. 2008 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 2009 YILI HEDEFLERĠ. 22 Ocak 2009- ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2008 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 2009 YILI HEDEFLERĠ 22 Ocak 2009- ANKARA DSĠ, Ülkemizin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Gayesiyle 1954 Yılında

Detaylı

AMBULANS VE ACĠL BAKIM TEKNĠKERĠ

AMBULANS VE ACĠL BAKIM TEKNĠKERĠ TANIM Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birden bire hastalanan insanları, gerektiğinde bulundukları yerde ilk tedavilerini yapıp,

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

Süreko dan Haberler. Tehlikeli Atık Yönetimi Çalıştayı, İzmir İl Çevre Orman Müdürlüğü ve Taiex/AB, İzmir, 12-13 Ekim 2010

Süreko dan Haberler. Tehlikeli Atık Yönetimi Çalıştayı, İzmir İl Çevre Orman Müdürlüğü ve Taiex/AB, İzmir, 12-13 Ekim 2010 Süreko dan Haberler Değerli Çevre Dostlarımız, Süreko E-Bültenlerinin ikinci sayısını sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. İkinci sayımızı yine sizleri, Süreko daki gelişmeler ve organizasyonlar hakkında

Detaylı