Ka t bürokrasisine son

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ka t bürokrasisine son"

Transkript

1 Sayfa1.QXD 21/02/ :11 Page 1 Dr. Yalç ntafl, Ankara da ziyaret etti i YÖK Baflkan Prof. Dr. Özcan a TO taraf ndan Taflnak Partisi nin Yapaca Bir fiey Yok ismiyle Türkçe ve üç yabanc dilde bast r lan kitab hediye etti. Meslek liseleri sorununun çözümünü bekliyoruz TO Baflkan Dr. Murat Yalç ntafl, YÖK Baflkan Prof. Dr. Özcan ziyaretinde, Özellikle meslek liselerinin katsay sorununun çözümünü bekledi imizi vurgulamal y m. Çünkü katsay meselesi, Türkiye de mesleki ve teknik liselere olan ilgiyi düflürmüfltür. Ayr ca fakülte ve meslek yüksek okullar n n ifl dünyas yla daha s k iliflki kurarak, müfredatlar n n güncellefltirilmesi bizim için önemlidir dedi. 12 de 5 thalat çekik gözlü ülkelere kay yor ISSN Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. YIL: 52 SAYI: 2495 stanbul t caret odas yay n Ka t bürokrasisine son ki önemli proje ile hem ka t israf n n önüne geçilecek hem de ticaret hayat büyük bir yükün alt ndan kalkacak. 4 milyar e-fatura bas lmay bekliyor fi RKETE DE DEVLETE DE YÜK RESM evraklar n veya alt na imza at lan belgelerin elektronik ortamda ifllenememesi sorunu ortadan kalk yor. Uzmanlara göre Türkiye de y lda 4 milyar adet e-fatura potansiyeli var. E-beyannameler, e-ekstreler ve di er ifllemler de dahil edildi inde bu say 5 e katlan yor. Belge trafi i iflletmelere ve devlete büyük yük getiriyor. Sadece bir fabrika kurulurken bile bir yat r mc 71 belgeye 349 imza atmak zorunda kal yor. halelerde sorunun kayna uygulama 2007 de 9 ayda 100 binin üzerinde kay tl kamu ihalesi gerçeklefltirildi, 40 milyar YTL den fazla al m yap ld. hale d fl kalmamak için ifladamlar n n mevzuat çok iyi bilmesi gerekiyor. hale komisyonlar n n bafl nda de iflik kurumlardan temsilciler olmal. 9 da Turizmde yaza canlanma umudu AVRUPALI turistlerin, bu y l da gözdesi Türkiye olacak. Uzmanlar, küresel ekonomideki durgunlu un, yaz döneminde azalmaya bafllayaca n, belirli oranda düflen fiyatlar n da, turizm ekonomisinin canlanmas na katk da bulunaca n vurguluyorlar. 7 de Mevzuat, uzmanlar bile bunalt yor OKAN Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sad k K rbafl, ifl dünyas n n 17 ayr kalem vergi için 254 saat mesai sarfetti ini, Türkiye de vergi mükellefi olman n gerçekten zor oldu unu söyledi. Prof. Dr. K rbafl, Geliflmifl ülkelerde baz maddeler o kadar uzun süre yürürlükte kal r ki; çok iyi bilinirler. Türkiye de ise bir maddenin; ayn maddesi, esas maddesi, ek maddesi, geçici maddesi, mükerrer maddesi var diye konufltu. 10 da 49 ayr cins, 50 milyar ton maden göründü MTA n n görünür maden rezervleri araflt rma raporuna göre, Türkiye de toprak alt nda yaklafl k 50 milyar ton civar nda, ticarete konu 49 ayr cins ve özellikte maden bulunuyor. Bu yönüyle Türkiye, maden kaynaklar aç s ndan 132 ülke aras nda üretim itibar yla 28 inci, çeflitlilikte ise 10. s rada yer al yor. Ayr ca dünyada ticareti yap lan 90 çeflit madenden 77 si Türkiye de bulunuyor. MTA n n muhtemel rezerv araflt rmalar na göre Türkiye de yer alt ndaki en yüksek maden rezervi, 15,8 milyar tonla dolomit madenine ait bulunuyor. çinde kalsiyum karbonat YARGI ONLINE OLUP, HIZLANACAK TÜRK YE de halen bir ticari davan n aç lmas ve sona ermesi aras nda geçen süre 500 günden fazla. ki ayd r yayg n flekilde uygulamas na bafllanan Ulusal Yarg A Projesi ile yarg lama ifllemlerinin h z kazanmas ticaret dünyas na olumlu yans yacak. Tüzel kiflilere kimlik numaras verilecek. Nalan SÖYLEMEZ in haberi 2-3 te (caco3) ve sodyum karbonat (na2co3) bar nd ran ve bu özellikleri yüzünden cam ve seramik endüstrisinin vazgeçilmezleri aras nda yer alan dolomit, nadir ve çok de erli bir kireç tafl olarak biliniyor. 600 TON ALTIN REZERV Araflt rmalar, Türkiye de 600 ton alt n ve 6 bin 62 ton da gümüfl rezervi bulundu unu gösteriyor. Bunun yan s ra 239 milyon ton felspat, 70 milyon ton fosfat kayas, 25 bin ton krom, 86 ton kurflun, 2 milyon 270 bin ton kuvarsit, 626 bin kükürt, 1 milyon 483 bin ton lületafl, 4 milyon 560 ton da manganez bulunuyor. 11 de Bir günde bin 382 otomobil ihraç ettik TÜRK YE geçen y l, günde 2 bin 274 araç ihraç etti. hracatta ilk s rada yer alan otomotiv sanayi, 2007 de Türkiye nin ihracat hanesine günde 52 milyon 796 bin 19 dolar yazd rd. Türkiye, günde 1382 otomobil ve 866 ticari araç ihracat gerçeklefltirdi. Otomotiv Sanayii Derne i (OSD) verilerinden yap lan ULAfiTIRMA Bakanl taraf ndan haz rlanan Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik, 21 fiubat 2008 tarihli Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girdi. Gerçek kifliler ad na hususi olarak kay t ve tescil edilmifl kamyonet cinsi tafl tlarla yap lan ve tafl nan eflyan n ticari olmad tafl malar Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nin kapsam d fl nda b rak ld. Ticari amaçla il s n rlar dahilinde yap lan eflya tafl malar ile belediye s n rlar ve mücavir alan içinde yap lan flehiriçi eflya hesaplamaya göre, 2007 y l nda Türkiye toplam 829 bin 879 adet tafl t ile 19 milyar 270 milyon 546 bin 978 dolar tutar nda ihracat gerçeklefltirdi. Bu rakam n, 12 milyar 948 milyon 711 bin 105 dolar n ana sanayii, 6 milyar 321 milyon 835 bin 873 dolar n yan sanayi ihracat oluflturdu. 8 de Karayolu tafl malar nda yetki belgesi aranmayacak tafl malar nda toplam yük a rl 3.5 tonu geçmeyen tafl tlarla yap lan tafl malar için Temmuz 2009 a kadar yetki belgesi alma flart aranmayacak. Ayr ca bu durumda olanlar için belirtilen tarihe kadar yetki belgesi ücretinde yüzde 94 indirim uygulanacak. Yine ticari amaçla olmayan ve sadece kendi esas ifltigal konusu içinde 3.5 tonu geçmeyen tafl tlarla yap lan eflya tafl malar için de ayn tarihe kadar yetki belgesi alma flart aranmayacak. Yetki belgesi ücretinde yüzde 94 oran nda indirim uygulanacak. TO ÇA RI MERKEZ

2 Sayfa2.QXD 21/02/ :09 Page 1 SAYFA 2 GÜNCEL 4 milyar e-fatura bas lmay bekliyor Ya dosyalar TO nun y ld zlar yine farkl geçti TO Spor Kulübü Basketbol Tak m, Y ld z (15-16 yafl) erkekler kategorisinde galibiyet serisine devam ediyor. Zay f rakibi karfl s nda alt kategorilerden minik ve küçük tak m oyuncular na da flans veren tak m m z çok rahat bir maç ç kartt. lk periyot 22-6, ikinci periyot 50-10, üçüncü periyot geçilen maç, TO nun üstünlü ü ile noktaland. Say lar: Hüseyin (10) Koray (7) Osman (2) Onur (11) Ömer Yükselgün (6) Ömer Alphan (15) Semih (10) Cenk (6) Yusuf (19) Alihan (7) Bafltan sona üstünlü ümüz ile geçen karfl laflmada al fl lagelmifl bask l savunmam z dahi kullanmam za gerek kalmad. Yafl küçük olan oyuncular m z kullanarak tecrübelerinin artmas n sa layan antrenörümüz Emre Tural maç n idaresini de a rl kl olarak yard mc lar na b rakarak kenar yönetimindeki gençlerin deneyimlerini pekifltirdi. Tak m m z kutluyor, bundan sonraki maçlar nda da baflar lar n n devam n diliyoruz. Moldova n n yeni vize uygulamas MOLDOVA Cumhuriyeti, vizeler hakk nda aç klama yapt. Aç klamaya göre, Kiflinev Havaalan nda vize ita etme uygulamas 1 Mart 2008 tarihinden itibaren son buluyor. Bu tarihten itibaren havaalan nda yaln zca do al afetler gibi zorunlu ve acil durumlarda ifllem yap labilecek. Moldova ya gidecek Türk vatandafllar ise vize almak için Ankara daki Moldova Cumhuriyeti Büyükelçili i ne vize baflvurusunda bulunabilirler. rtibat bilgileri: Moldova Cumhuriyeti Büyükelçili i Tel: 0(312) YILDA 4 milyar adet e-fatura potansiyeli olan Türkiye, e-belge uygulamalar nda di er ülkelere göre 20 kat daha büyük bir pazar. 21 bin ka t belgenin e-belgeye dönüfltürülmesinin bir flirkete sa lad kâr ise y lda 5 milyon 640 bin YTL. NALAN SÖYLEMEZ YAKIN geçmifle kadar ka ts z ortam n önündeki en büyük engellerden biri resmi evraklar n veya alt na imza at lan belgelerin elektronik ortamda ifllenememesiydi. Islak imza at lan evraklar n elektronik ortamda bir geçerlili i yoktu. Bu evraklar ka t olarak üretilmek, ifllem görmek ve saklanmak zorundayd. Bugün art k e-imza ile belgeleri imzalamak mümkün hale geldi. Türkiye de y lda 4 milyar adet e-fatura potansiyeli oldu unu ifade eden Ka ts z Belge Yönetimi Gurusu Bruno Koch, E-beyannameler, e-ekstreler ve di er ifllemler de dahil edildi inde bu say 5 e katlan r dedi. Koch, Türkiye nin di er ülkelere k yasla 20 kat daha büyük bir pazar oldu una vurgu yaparak, Türkiye e-belge sistemine Almanya daki firmalar kadar haz r. Türk ifl çevresi e-belgeye geçifl konusunu düflünmesin, do rudan girsinler. Büyük ölçekli firmalar 2008 de, KOB ler ise en geç 2009 da e-belge yöntemine geçmeliler dedi. Koch, ayr ca Avrupa da 15 ülkenin e-belge sistemine geçti ini, bu ülkelerle ifl yapmak isteyen kurumlar n da do al olarak e-belge sistemine uyum sa lamalar gerekti ini aktard. MAL YET AZALTIYOR Belge trafi i iflletmelere ve devlete büyük yük getiriyor. Sadece bir fabrika kurulurken bile bir yat r mc 71 adet belgeye tam 349 imza atmak zorunda kal yor. Y lda 500 milyon YTL ifllem hacmine ulaflan bir firma ise tahminen bir TIR dolusu ka t evrak kullan yor. Bir iflletmenin sözleflme, teklif, fatura ve irsaliyeden oluflan y ll k toplam 21 bin ka t belgesini e- belgeye dönüfltürmesi halinde ise kâr, y lda 5 milyon 640 bin YTL var yor. E-faturalama yöntemi ile de veri haz rlama, veri girifli ve ka t ifl yükünden oluflan maliyetler tamamen ortadan kalk yor. Böylece fatura Bruno Koch karfl laflt rma ve onaylama ifl yükünde yüzde 70, sat c ile müzakere süreçlerinde ve anlaflmazl k çözümlerinde ise yüzde 80 optimizasyon sa lan yor. E-belge yönteminde ödeme sistemleri, standartlar ve siparifl içerikleri ise ülkeden ülkeye de iflebiliyor. Ayr ca elektronik kay tlar ço u zaman de ifltirilebilir olduklar için mahkemelerde delil olarak kabul edilmeleri de zor olabiliyor. Sözleflme feshi e er karfl tarafa le bildirilmiflse, karfl taraf bu fesih beyan n almad n iddia edebiliyor. Karfl taraf n imzalamas için gönderilen bir sözleflmenin ayn sözleflme olup olmad n, de ifltirilip de ifltirilmedi ini anlamakta da ciddi s k nt çekiliyor. Bu nedenle bütün bu ifllemlerin güvenilir bir üçüncü tarafla yani bir d fl hizmet flirketi arac l ile yap lmas gerekiyor. Üçüncü taraf n sanal ortamda yapt tüm ifllemler mahkemelerce kabul edilebilecek flekilde kay t alt na al n yor. Bütün güvenlik ifllemleri buna göre oluflturuluyor. En ucuzu internet bankac l TÜRK YE de e-belge yönetimini ilk kez hayata geçiren Teknoloji Holding çat s alt ndaki Belge Turk, halen 30 firma ile pilot çal flma yürütüyor. E- belge sisteminin çok h zl ilerleyece ini söyleyen Belge Turk Genel Müdürü Didem Güney Alsoy, firma say s n n çok yak n bir B R banka için bir ifllemin flubede gerçeklefltirilme maliyeti 2, ça r merkezinde 0.50, ATM de 0.35, internet bankac l kanal nda ise 0.10 Dolar. 1 milyon müflterisi olan ve internet bankac l - kullanan bir bankan n internet bankac l üzerinden y lda yaklafl k milyon ifllem gerçeklefltirdi ini söyleyen Garanti Bankas Genel Müdür Yard mc s Ali Fuat Erbil flu bilgileri verdi: Bu ifllemlerin tamam internet bankac l yerine flube kanal ndan gerçekleflti i takdirde y lda milyon dolar aras maliyet yükü getiriyor. Bu kadar ifllemin flube a ile gerçeklefltirilmesi için yap lacak flube yat r m da ortalama birim ifllem maliyetinin yükselmesine neden oluyor. Danimarka en iyi uygulay c E-belge uygulamalar nda Danimarka bafl çekiyor. Ard ndan ngiltere, Almanya ve sveç geliyor. Avrupa da 30 milyar fatura ve 15 milyar kadar da çeflitli belge dolafl m var. Bir faturan n uçtan uca maliyeti 30 Euro iken e- fatura ile yüzde 60 maliyet indirimi yap l yor a kadar Avrupa da 5 bin i aflk n personeli olan firmalar n hepsi e- faturalama sistemine KOB ler için e-belge hizmeti eylülde bafll yor gelecekte iki kat na ç kaca n söylüyor. Ürün gruplar na ve müflterilerin tercihlerine göre proje haz rlad klar n aktaran Alsoy, Sistemi flu anda daha çok büyük ölçekli flirketler tercih ediyor. Bu hizmeti, haz rlayaca m z standart paketlerle Eylül ay itibariyle KOB lere Ya internet de ulaflt rmay planl yoruz bilgisini verdi. Alsoy, Belge Turk ün e-imza alt yap s n n oldu unu, e-belgelerin 5070 say l Elektronik mza Kanunu nda tan mlanan güvenli elektronik imzaland n, bunun elle at lm fl imza ile ayn hukuksal statüye sahip oldu unu da aktard. geçecek. Yine Avrupa daki 23 milyon KOB nin yüzde 25 inin de bu sisteme geçmesi bekleniyor. Ayr ca 2006 da 350 bin olan kurumsal kullan c say s 2007 de 630 bin e ulaflt. Bireysel kullan c lar da 14.8 milyondan 18.6 milyona ç kt. Avrupa Birli i nde bu sistemle sa lanan tasarruf ise y lda 243 Milyar Euro. Bu rakam sadece Danimarka da e-fatura ile y lda milyon Euro. D. Güney Alsoy PLATFORM Prof. Dr. KEREM ALK N Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n (TCMB) birlikte haz rlad klar Tüketici Güven Endeksi nin 2008 y l n n ilk ay na ait verileri, Türk halk n n ekonomiye güveninin hâlâ zay flad n göstermekte. Endeksin kamuoyuna aç klanmaya baflland 2003 y l aral k ay ndan bu yana, endeksin en düflük noktas 2006 y l temmuz ay nda, Dan fltay sald r s ile may shaziran küresel türbülans n n birleflti i dönemde oldu y l a ustos ay nda ise, 22 Temmuz genel seçimlerinden tek parti iktidar sonucunun ç kmas ve tüketicinin siyasi istikrar alg lamas yla, bir önceki y la göre Tüketici Güven Endeksi nin 10 puan iyileflti ini gördük. Yani, Türk halk siyasi istikrara önem verdi ini bir kez daha göstermifl oldu. Ancak, takip eden aylarda ve 2008 y l n n ilk ay nda, söz konusu Tüketici Güven Endeksi nin yeniden geriledi ini gözlemledik ve siyasi istikrar beklentisiyle toparlanan endeks de erinin yeniden 6 puanl k Tüketicinin morali bir türlü düzelmese de, kurda düzeltme beklentisi azalm fl gözüküyor bir gerilemeyle 92,12 puana düfltü ünü gördük. Üstelik Tüketici Güven Endeksi nin gerilemesinde tüm kalemlerin etkisi oldu u da görülmekte. Buna göre, halk n ekonominin mevcut dönemi ve gelecek döneme yönelik olarak sat n alma gücü ve ifl bulma olanaklar na yönelik beklentisi giderek bozuluyor. Yani, genel bir moralsizlik söz konusu. Küçük esnaftaki iflaslar ve dönen çek ile senetler nedeniyle veriler çok flafl rt c olmamal. Nitekim, esnaf hiç siftah dahi etmeden kepengi kapat yor ise, bunda tüketicinin ekonominin bugün ve gelece ine yönelik duydu u kayg ve bu nedenle tüketimini k sm fl olmas n n etkisi göz ard edilmemeli. Nitekim, dönemin dayan kl tüketim mal sat n almak için uygun olup olmad sorusuna verilen cevapta da, ocak ay nda s n rl bir gerileme gözleniyor. Baflbakan Erdo an, kriz edebiyat yapan çevrelere hakl olarak k zabilir. Ama, reel sektörün s k nt lar yla, tüketicinin ekonomiye duydu u güvendeki zay flamay temsil eden verileri de dikkate almak zorunday z. Halk n döviz kurlar na yönelik endiflesi azal yor Türk halk için, ekonomik istikrar boyutunda dikkatle takip edilen bir baflka ve de, döviz kurlar n n seyri Krizi gerçekleflti inden bu yana geçen 7 y ll k sürede, pek çok ekonomik ve siyasi geliflmeye ba l olarak döviz kurlar nda dalgalanmalar gördük y l nda, Dan fltay sald r s n n siyasi etkilerinin hissedildi i bir dönemde patlak veren may s-haziran küresel türbülans, dolar kurunu 1,78 YTL seviyesine kadar getirmiflti. Bu nedenle, her dalgalanma sürecinde, döviz kurlar n n daha da yükselece i beklentisinde olan yerli tasarruf sahipleri, döviz kurlar hayli yükselmifl olsa da, döviz sat n almay, döviz tevdiat hesaplar n (DTH) büyütmeyi sürdürdüler. Bununla birlikte, 2006 bafl ndan 2008 bafl na, son 2 y l içerisinde 5 küresel türbülans geride b rak lm fl olmas na ra men, yurtiçi tasarruf sahipleri, bekledikleri kur düzeltmesinin bir türlü gerçekleflmemifl olmas n n flaflk nl n yafl yorlar. Nitekim, 16 Ocak tan bu yana süregelen türbülansta da, dolar kuru iki kez 1,22 YTL ç tas n k rmas na ra men, 1,22-1,25 YTL band nda ancak 24 saat kalabildi ve ard ndan 1,20 YTL nin dahi alt na geriledi. Halk 2007 ye kadar k sa vadeli döviz hesab n tercih etti Türk halk n n, eninde sonunda döviz kurlar nda bir düzeltme olaca beklentisi, döviz tevdiat hesaplar na ilginç bir tabloyla yans m fl durumda. Buna göre, 2005 y l sonunda, vadesiz, 7 gün ihbarl ve en fazla 1 ay vadeli olan k sa vadeli DTH toplam, 31 milyar 875 milyon dolarla, 3, 6 ay ve 1 y l vadeli ve göreceli olarak daha uzun vadeli DTH toplam ndan 267 milyon dolar fazla y l nda döviz kurlar nda dalgalanman n artmas yla, halk n elindeki dövizi daha uzun vadeli hesaba ba lamak, daha uzun vadeli olarak bankaya emanet etmek yerine, k sa vadeli döviz tevdiat hesaplar n n tercih etti i gözleniyor. Nitekim, 2006 y l sonunda k sa vadeli DTH lar n toplam tam 3 milyar 267 milyon dolar orta ve uzun vadeli DTH toplam n geçiyor. Yani, bir y l içerisinde iki farkl vade grubu aras ndaki fark 3 milyar dolar art yor y l nda, yine döviz kurlar nda düzeltme beklentisinin a r basmas yla, k sa vadeli DTH toplam ile orta-uzun vadeli DTH toplam aras ndaki fark mart ay sonunda 6,2 milyar dolara, nisan ve may s aylar nda ise s ras yla 9,5 ve 9,3 milyar dolara dayan yor. Yani, bir kur düzeltmesinin her an olaca beklentisi içerisinde olan tasarruf sahiplerinin iyice k sa vadeli DTH lara yöneldi i gözleniyor. Keza, temmuz ay nda da 6,6 milyar dolar seviyesindeki bu fark, özellikle 22 Temmuz seçimlerinde yine AK Parti nin tek bafl na iktidar olmas ile azal fla geçiyor. Vadeli DTH vadesizi geçti Türkiye nin erken genel seçimler sonras siyasi risk faktörünü geride b rakmas ve küresel türbülanslara ra men döviz kurlar nda beklenen düzeltmenin oluflmamas na ba l olarak, a ustos ay ndan itibaren k sa vadeli DTH toplam n n yerinde saymaya bafllad ; buna karfl l k, daha orta ve uzun vadeli DTH toplam n n h zla artt gözleniyor y l n n haziran sonundan, 2008 y l n n flubat ay bafl na daha uzun vadeli DTH toplam 10 milyar dolar artm flken, k sa vadeli DTH toplam n n yine 2007 y l n n temmuz ay ndan bu yana hemen hemen ayn seviyelerde dolaflt gözlenmekte. Farkl vadelerdeki DTH toplamlar nda de iflime ba l olarak, bir baflka önemli geliflme, 2008 y l bafl na kadar k sa vadeli DTH toplam ortauzun vadeli DTH toplam ndan fazla iken, bu defa 2008 y l bafl ndan itibaren orta-uzun vadeli DTH toplam n n k sa vadeli DTH toplam n geçmifl olmas. Nitekim, 16 Ocak ta patlak veren küresel finans piyasalar n epeyce sarsm fl olan küresel türbülans döneminde dahi, bankalara emanet edilen daha orta-uzun vadeli DTH toplam n n k sa vadeli DTH toplam n 1,6 milyar dolar geçti i görülmekte. Bu tablo flunu gösteriyor ki, Türk halk n n döviz kurlar nda ciddi bir düzeltme beklentisi azalm fl durumda. K sa DTH yeniden k p rdarsa Bununla birlikte, 1 fiubat cuma günü verileri dikkate al nd nda ise, k sa vadeli DHT toplam n n bir haftada 1,5 milyar dolara yak n artt da görülüyor. Ancak, 1 fiubat itibariyle k sa vadeli DTH toplam hala 2007 temmuz seviyelerinde. O halde, önümüzdeki haftalara bakaca z ve k sa vadeli DTH toplam yeniden h zlanma e ilimine girerse, 2007 y l temmuz ay ndan sonra k r lm fl olan döviz kurlar nda düzeltme beklentisinin yeniden alevlendi ini düflünece iz. Unutmayal m, beklentilerin güçlenmesi, o beklentinin gerçekleflmesi için tetikleyici olabilir.

3 Sayfa3.QXD 21/02/ :36 Page 1 SAYFA 3 TEKNOLOJ Yarg online olacak ticaret h zlanacak NALAN SÖYLEMEZ A DALET Bakanl taraf ndan hayata geçirilen ve 2008 itibariyle tüm Türkiye de uygulamas - na bafllanan Ulusal Yarg A Projesi (UYAP) ile adalet, elektronik ortamda maksimum h z kazanacak. Baz çok özel davalar haricinde art k uzun süreli yarg lamalar Türkiye gündeminden kalkacak. Hiçbir hakimin elinde bir dava 10 y l süre ile kalamayacak. Özellikle baz ceza davalar, arazi ve miras davalar makul sürelerde çözümlenebilecek. Birden çok duruflma ve çok say da erteleme olmayacak. Dava aç l p sonuçlan ncaya kadar bürokratik sorun yaflanmayacak. Yaln zca bilgisayar altyap s n n kullan lmas ile bile dava süreleri üçte bir k salacak. Tüm yarg ve destek faaliyetlerinin otomasyonu halinde ise y lda 500 milyon evrak n sanal ortamda iletimi sa lanacak. TEBL GAT HIZLANACAK Yarg lama ifllemlerinin h z kazanmas ticaret dünyas na da olumlu yans yacak. Bir flirket dava açt nda, sistem taraf kontrolü yaparak benzer dosyalar n ayn mahkemeye gönderilmesini sa layacak. Tüzel kiflilere Kimlik Numaras Verilmesi Projesi nin (MTK) aktif hale gelmesi de önemli kolayl klar getirecek. fiirketin MTK numaras sisteme girildi inde o flirket hakk ndaki bütün bilgilere ulafl - labilecek. Böylece tebligat aflamas h zlanacak. Hakk nda iflas karar verilen bir flirket, baflka bir adli birimde ifllem yapmak istedi inde kullan c ya uyar verilecek ve ifllem yapmas engellenerek iflas idare memurlar na yönlendirilecek. Hakk nda iflas ertelemesi, iflas n kapat lmas ve yönetimine kayy m tayin edilen flirketler hakk nda hakimler bilgi toplayabilecek, o flirketlerle ilgili nerede hangi davalar n aç ld n ö renebilecek. Böylece daha sa l kl kararlar verebilecek. Yarg n n üzerindeki yükün azalmas ve bilgiye h zl eriflim sayesinde ise ge- Türkiye de halen bir ticari davan n aç lmas ve sona ermesi aras ndaki süre 500 günü geçiyor. UYAP bu süreyi h zland racak. Doç. Dr. Yücel O urlu STANBUL T CARET ODASI NDAN ki ayd r yayg n flekilde uygulamaya bafllanan Ulusal Yarg A Projesi (UYAP) ile yarg lama ifllemlerinin h z kazanmas ticaret dünyas na olumlu yans yacak. Sistem, benzer dosyalar ayn mahkemeye gönderecek. H zl eriflim sayesinde çok say da erteleme olmayacak, dosyalar savc l kta birikmeyecek. reksiz davalar aç lmayacak, mükerrer aç lm fl davalar n da önüne geçilecek. S STEMLER ARASI NETWORK UYAP, bir di er ad yla e- adalet, e-devlet projesinin bir parças. Bu sistemle art k davalar di er kurumlardan beklenen belgeler nedeniyle ertelenmeyecek. Adalet Bakanl nca yürütülen bu proje; Polis Bilgi Sistemi (POLNET), Merkezi Nüfus daresi Sistemi (MERN S) ve Noterler ve Barolar Birli i ile de ba lant halinde. Merkez Bankas, Adli Sicil ve statistik Genel Müdürlü ü, Gelir daresi Baflkanl, Tapu Kadastro Müdürlü ü, Adli T p Birimleri ve Telekomünikasyon gibi pek çok kurum da projenin içinde yer al yor. Örne in Savc l k ülkenin her hangi bir yerinde suç ifllemifl bir sab kal n n bilgilerine POL- NET le ayn günde ulafl labiliyor. Bu ifllem faksla yap ld - nda ise bir hafta-10 gün sürüyor. Ayn flekilde Tapu ve Kadastro Müdürlü ü nden bir arazinin malikini tespit etmek, o tapu üzerinde flerh, irtifa hakk ya da bir haczin bulunup bulunmad online flekilde üç ay yerine üç saniyede ö renilebiliyor. Yafl ve kimlik tespiti ise klasik yöntemlerle, adliyedeki yarg lama yo unlu una göre bir ila üç ay bulabiliyor. MERN S üzerinden bu bilgilere an nda ulafl labiliyor. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜ Ü ddianame ile dava aç l rken uygulanan klasik, bürokratik usullerin y prat c hatta cayd r c olabildi- ini söyleyen stanbul Ticaret Üniversitesi ( T - CÜ) Ö retim Üyesi Doç. Dr. Yücel O urlu, Bürokratik engeller nedeniyle dava açmaktan kaç nan vatandafl n hak arama özgürlü ü s - n rlanabiliyor. Dava açma sürecini maksimum seviyede h zl ve pratik hale getiren UYAP sistemi ile vatandafl n hak arama özgürlü ünün yolu aç lm fl oluyor aç klamas - n yapt. O urlu, bir avukat n klasik usullerle bir dilekçeyi KUVEYT - 1. TÜRK ÜRÜNLER SERG S NEDEN KUVEYT? Her ihtiyac n ithalat yoluyla temin etmesi, y ll k 16 milyar $ ithalat, Altyap yat r mlar n n ve inflaatlar n giderek h z kazanmas, Bütçe gelirlerindeki yükselifl nedeniyle büyük bir güven ve iyimserlik ortam, Petrol üretimindeki art fl ile sa lanan önemli likidite özellikleri ile Kuveyt, ihracat m z için büyük önem tafl maktad r. Tarih : 4-7 May s 2008 Tahsis Edilecek Stand Alan : 9 m2 ve katlar 9 m2 lik Stand Toplam Bedeli : 1000 ABD$ Stand inflaat, nakliye, gümrük, katalog ve CD de yer alma, yurtd fl tan t m hizmetleri kat l m bedeline dahildir. Sergide A dan Z ye tüm sektörlere yer verilecektir. fltirakçiler sergi teflvik ifllemleri stanbul Ticaret Odas taraf ndan yürütülecektir. KUVEYT- 1.TÜRK ÜRÜNLER SERG S KATALO U VE CD S NDE Tüm sektör mensuplar n n A4 ebat nda tam sayfa reklamlar na yer verilecektir. Sergiye stand baz nda ifltirak etmeyen firmalar n da Kuveyt 1. Türk Ürünleri Sergisi katalog ve CD sinde reklam verebilecektir. Tam iç sayfa reklam bedeli sadece 250 YTL dir. Kuveyt-1. Türk Ürünleri Sergisi ne kat lmak ve / veya katalog ve CD sinde yer almak isteyen de erli özel sektör mensuplar n n stanbul Ticaret Odas Fuarlar ve D fl liflkiler fiubesi ile temasa geçmesi gerekmektedir. RT BAT B LG LER : Tel: Faks: ADALET Bakanl n n 2007 rakamlar na göre Türkiye de icra davalar d fl nda yaklafl k 19 milyon dava var. Sistemden 72 bin kullan c yararlan yor. Bunun 30 bini avukat, 43 bini Adalet Bakanl, 2 bini de Yarg tay ve Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l çal flan. Ortalama bir davan n çözülme süresi ise ceza davalar nda 266, hukuk Dava say s azalacak ÖNÜMÜZDEK süreçte tüm Türkiye deki ticaret sicil kay tlar ndan firma bilgileri UYAP sistemine girilerek, firmalar hakk nda takip daha kolay yap labilecek. Böylece firmalar n mali yap s na fleffaf bir flekilde ulafl labilecek. Ticaret dünyas n kay t alt na alan bu sistemle bat k krediler azalt lacak, çek ödemelerinde güven sa lanacak, bilançolar düzelecek. Dolay s yla dava say s nda azalma gerçekleflecek. mahkeme kaleminde kayda sokmas n n birkaç saat sürdü ünü belirterek, stanbul da bir avukat gün içinde farkl noktalarda bir kaç adliyede duruflmaya girmek ya da dava açmak zorunda kalabiliyor. Bu da ciddi zaman al yor. UYAP sistemi ile bir avukat kendi bürosunda, online olarak flifresini girdikten sonra dava dilekçesini haz rlay p ifllemi befl dakikada gerçeklefltiriyor dedi. DOSYALAR B R KMEYECEK Klasik usulde savc l klara gelen dosyalar önce biriktiriliyor, sonra ilgili mahkemelere ifl yüküne göre da t l yor. UYAP sisteminde, dava aç ld an sistem otomatik olarak gönderim ifllemini yap yor. Böylece hem dosyalar n savc l kta beklemesi engelleniyor hem de dosyan n istenilen mahkemeye düflürülmesi engellenmifl oluyor. Ayr ca bir avukat n dava açmad n iddia etme hakk yok. Tüm avukat ve bilirkifliler ifllem yapabilmek için UYAP a kay tl olacak. Kay t s ras nda TC kimlik numaras zorunlu olarak girilece i için sistem üzerinden tüm avukat ve bilirkiflilerin takibi yap lacak. Bu sayede vergi kay plar da önlenecek. 19 milyon dava var davalar nda ise 241 gün. Bir ceza davas n n temyize gitmesi halinde Yarg tay da çözümü ise 283 gün sürüyor. Dolay s yla bir ceza davas 600 güne yak n bir zamanda sonuçlan yor. Ayn flekilde bir hukuk davas ise 460 gün Yarg tay da bekliyor. Bu ortalama 1.5 y l yap yor. dari yarg da da temyiz için y l beklenebiliyor. UYAP tan devrim niteli inde kolayl klar nternet üzerinden befl dakikada dava aç labiliyor. Karar n ya da dosyan n hangi aflamada oldu unu, cevap dilekçesinin gelip gelmedi i internet sayfas ndan izlenebiliyor. Duruflma gününün tayini görülebiliyor. Sistem üzerinden harç yat r labiliyor. Dava dosyalar savc l kta birikmiyor. Hakimler aras nda adil ifl bölümü sa lan yor. Adliyelerdeki bekleme sürecini k saltmak için avukatlar n usule ayk r yöntemlere baflvurmas engelleniyor. Davan n temyize gönderilmesi, tebligatlar ve icra takiplerine iliflkin bütün baflvurular, kasa takip ifllemleri ve defterlerin tutulmas sistem içinde k sa sürede sonuçland r l yor. Yaz flmaya gerek kalmadan adli sicil kayd, nüfus aile tablosu, tapu kayd, ehliyet bilgileri al - nabiliyor. Yakalama ve tutuklama kay tlar UYAP üzerinden kolluk kuvvetlerince sorgulanabiliyor. Sistemde yer alan ak ll uyar lar sayesinde usul hatalar n n önüne geçiliyor. Bilirkifli tayini için uzun bir süreye ihtiyaç duyulmuyor. Dilekçe yaz l rken ya da takip yapmak istendi- inde UYAP n sitesinden form doldurularak gönderilebiliyor. Böylece usul ve yaz m hatalar na ba l yanl fll klar asgariye iniyor. GÜNDEM ERTU YAfiAR Dünyada bir küresel ekonomik kriz oldu u düflünülüyor. Gazetelerimizde görüfllerini kaleme alan ekonomistler de ayn kan y paylafl yorlar: Dünyada küresel bir ekonomik kriz var. Türkiye de bu krizden etkilenecektir. Biz de ilk baflka böyle düflünüyorduk. Çünkü ABD kaynakl bir ekonomik dalgalanma vard. Bu dalgalanma bankac l k sektöründe bafllam fl ve sadece ABD ile s n rl kalmayarak di er Bat l ülkelere de yay lm flt. Mutlaka küresel dalgan n etkileri Türkiye ye de gelecekti. Hem de bu küresel dalga Türkiye ye gelirken, Türkiye nin kendine özel koflullar nedeni ile (örne in yüksek cari aç k sorunu nedeni ile), daha da fliddetlenebilirdi. Haz rl kl olmal yd k. Ama aradan birkaç hafta geçince ve sadece uluslararas bas ndan okuduklar mla yetinmeyince, düflüncelerimde de ifliklikler oldu. Asl nda Aral k ay ndan bu yana (araya giren Noel ve yeni y l tatili nedeni ile), uluslararas finansç larla da bir araya gelmemifl; onlar n görüfllerini dinlememifltim. Son iki haftada bolca uluslararas finansç larla sohbet etme olana m oldu. Onlarla konufltukça da görüfllerim de iflti. Örne in art k ben dünyada bir küresel ekonomik kriz oldu una inanm yorum. Evet bir s k nt vard r. Ama bu s k nt : a) ABD ve Bat dünyas n n bir k sm ve finans kesimi ile s n rl d r; b) Özellikle Avrupa da bu s k nt reel sektöre ve tüketici güvenine yans mam flt r; c) Yaflananlar ekonomik kriz boyutunda de il ekonomik çalkant boyutundad r; d) Bu çalkant n n özellikle Uzak Do u ve Orta Do u ülkelerine yay lmamas için baz nedenler vard r. ddial bir söylemdir bu. Ama görüflümüzde flimdilik kararl y z. Dünyada küresel bir kriz henüz / flu anda yoktur. Zaten bu sav m z destekleyen baz geliflmeler de önümüzde duruyor: Dünyada petrol, emtia ve hammadde fiyatlar düflmüyor; tersine art yor. Hal bu ki bir ekonomik kriz olsa, bunun anlam tüketimin ve üretimin yavafllamas olurdu. Tüketim ve üretim yavafllay nca da emtia ve hammadde fiyatlar düflerdi. fiimdilerde bunun tersi oluyor. Uzak Do u da, Rusya da ve Orta Do u da her fley o kadar yolunda ki! Bu ülkelerde çok ciddi bir sermaye birikimi olufltu ve bu sermaye flimdilerde hiç korkmadan her yere giderek al fl verifl yap yor. Türkiye ye yabanc ilgisi hiç azalmadan sürüyor. En son örneklerden ilki M GROS un Di er birimlerle ba lant süresi yar m günden 0-1 dakikaya indi, Ayl k istatistiklere yar m gün yerine 0-3 dakikada ulafl l yor, Y ll klara ulaflma süresi bir haftadan 0-5 dakikaya düflüyor, Bir haftada elde edilen do um ve adli sicil kay tlar na 0-1 dakikada ulafl l yor, Bir dosyan n aranmas dakikadan 30 sn-1 dakikaya düfltü, Bu bir kriz de ildir sat fl. Kriz ortam olsa; finansman bulunamayaca düflünülse, uluslararas bir yat r m fonu M GROS a 1,5 milyar dolar aflan fiyat verir mi? Bir di er örnek TEKEL in sigara bölümünün özellefltirilmesidir. Teklif verenler pek sektör içinden kifliler de iller. lk bilgilere göre ayn M GROS örne inde oldu u gibi, uluslararas sermayeyi temsil eden yat r m fonlar TEKEL e ilgi göstermifller. TOK stanbul Seyrantepe de bir arsa ihalesine ç k yor; kat l mc lar (içlerinde Orta Do ulular da, yabanc destekli Türkler de var), arsaya en az 100 milyon dolar de er biçiyorlar. Hadi Seyrantepe arsas bir ihale idi; gaza gelip birileri yüksek fiyat verdiler. Daha geçen hafta tamamlanan TOPRAK Libadiye arsas sat fl na ne demeli? Dubaili EMAAR firmas arsaya 402 milyon dolar ödedi. 402 milyon dolar herkes için çok anlaml olmayabilir. O zaman flöyle yazal m: Arsa metrekaresi bafl na dolar aflt lar; inflaat metrekaresi bafl na da dolara yaklaflt lar. Yani yapacaklar projede metrekare bafl na dolar arsa gideri koymal lar. Demek ki en az ile dolar aras nda satacaklar bir proje planl yorlar. Dikkat edin, Levent ten falan de il, Libadiye den söz ediyoruz. stanbul da yafl yorum diyen kaç kifli Libadiye yi bilir? Acaba dünyan n en büyük gayrimenkul firmalar ndan biri olan EMAAR m yanl fl hesap yap yor yoksa biz mi dünyay okuyam yoruz? fiimdi diyebilirsiniz ki, Arkadafl sen neden söz ediyorsun? Türkiye de piyasalarda yaprak k m ldam yor. fller oldukça kötü; kimse bir fley sat n alm yor. Ödemeler zaman nda yap lm yor. D flal m ald bafl n gitti. neden ipli e her mal ithalatla geliyor. Türk üreticiler rekabet güçlerini iyice yitirdiler. Kriz Türkiye ye zaten çoktand r geldi! Bu saptamalar da do rudur. Ama Türkiye deki s k nt n n nedeni küresel dalgalanma de ildir. Türkiye de Merkez Bankas, May s 2006 da yaflanan di er bir küresel çalkant dan beri, (kendince hakl nedenlerle) reel faizleri yüksek tutmaktad r. Bu nedenle, özellikle 2007 y l n n ikinci yar s nda, ekonomik büyüme oldukça yavafllam flt r. Piyasalar durmufltur. ki olay üst üste gelince de genel kan, küresel çalkant n n Türkiye yi de etkiledi i biçimindedir. Ama bizce bu kan do ru de ildir. Türkiye de piyasalarda flu anda yaflanan durgunluk sorunu, küresel ekonomik çalkant dan tamamen ba ms z olarak yaflanmaktad r. fllem süreleri maksimum seviyede k salacak Dosyan n hangi aflamada oldu u 10 gün yerine 30 saniyede ö renilecek, Ceza mahkemelerinde posta listesi haz rlamak dakikadan 1 dakikaya, duruflma dosyas listesi haz rlamak 2 saat yerine 1 dakikaya, terfi ifllemleri 1 günden 1 dakikaya düfltü. Bir ila üç ay süren kimlik tespiti online yap l yor.

4 Sayfa4.QXD 21/02/ :36 Page 1 fi FIRSATLARI SAYFA 4 T CARET REHBER HALELER Ürün: Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü için derslik yapt r lacak haleyi açan: Nazilli Belediye Baflkanl hale tarihi: 29 fiubat 2008 de saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: Kat l mc lar iflin teknik flartnamesini bedel ödeyerek belediyeden temin edebilecek Ürün: 103 bin adet çanta, eflya, kamuflajl haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal/ stanbul hale tarihi: 1 Nisan 2008 de saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 9 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k- Kartal/ stanbul adresinden temin edilebilir. haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. Dosya No: Ürün: 3 kalem alüminyum rulo temini haleyi açan: Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a- zmir hale tarihi: Son teklif verme tarihi 28 fiubat 2008 günü, saat d r. fiartname: Kat lmak isteyen firmalar n afla da belirtilen faks numaralar na aç k adresleri ile kat lmak istedi i POLONYA flbirli i: nflaat Praxis p. Z.o.o. Ul. Owocowa 10 D Kowice NIP REGON Zarejestrowano w Sadzie Rejonowym w Katowicach KRS Kapital Zakladowy ,00zl Dosya no: H ND STAN flbirli i: Otomotiv, yedek parça ARIHANT Tel: Faks: lgili kifli: Parag Mulye m Tel: MISIR flbirli i: Cam konusunda profesyonel olan firmalarla büyük projeler için temasa geçmek ALOSMNY INT., TRADE CO EGYPT lgili kifli: MR. MAHMOUD Talep: Oto yedek parçalar, inflaat, granit ve mermer Adres: Al Rowaishsn Group (Head Office) P.O. Box Sana a-repulic of Yemen Tel: Faks: ihaleye iliflkin dosya numaras belirterek müracaatlar halinde bedelsiz olarak teklif isteme mektubu gönderilecek Faks: / Tel: / Dosya No: Ürün: Çorap, tire, yazl k (725 bin çift); (375 bin çift ve 350 bin çift olmak üzere iki ayr k s m halinde) Çorap, yün, k fll k (744 bin çift); (400 bin çift ve 344 bin çift olmak üzere iki ayr k s m halinde) haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal/ stanbul hale tarihi: 8 Nisan 2008 de saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 10 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale Salonu So anl k-kartal/ stanbul adresinden temin edilebilir. haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. Dosya No: Ürün: Havlu, ayak, kahverengi (329 bin adet); (179 bin ve 150 bin adet lik iki ayr k s m halinde) Havlu, banyo (303 bin adet); (178 bin ve 125 bin adetlik iki ayr k s m halinde) haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal/ stanbul hale tarihi: 3 Nisan 2008 de saat da fib RL TEKL FLER MASOUD 177 ALHRAM-GIZA-EGYPT SECND FLOOR P.O. BOX 156 ALHRAM-GIZA- EGYPT Faks: 00202/ Tel: 00202/ Mobile: / L.COM Dosya no: ALMANYA flbirli i: nflaat T & V Rüzgar Consulting Obere Römerhofstrabe Friedrichsdorf Tel: Dosya no: DUBA flbirli i: Giyim (markal ve ünlü tasar mc lar n ürünlerini üreten veya acenteli ini yapan firmalarla bünyelerindeki markal ürünleri satabilecekleri Türk firmalar ile temasa geçmek) Ali K. Al-Khalil Tel: Faks: Dosya No: Talep: T bbi malzeme; ortopedik ürünler (tekerlekli sandalye, koltuk de ne i) Mr. Gregory Petkov Manager Paragon Trading Ltd. 93A Patriarh Evtimij blv. Stara Zagora 6000 Bulgaria Direct Line: Dosya no: Ç N HALK CUMHUR YET flbirli i: Ka t ve ka t ürünleri; Ka t ve karton kutu, poflet vb., ka t ve kartondan di er ambalaj kutular, plak pofletleri, ka t ve kartonlar-mum, stearin, ya vb ile s vanm fl, emdirilmifl KUNMING HIGHSTAR TRADING CO. LTD. Tel: Faks: BOSNA HERSEK DEN fib RL KLER TOMBO D.O.O. Tel: VOCE GOLD D.O.O. Tel: Faks: THALATÇILARA TEKL FLER Teklif: laç (do al) E:Ramarini 11/3- Industrial Zone Monterotondo- Roma-Italy Tel: Faks: Dosya No: Teklif: Dondurulmufl meyve sebze VIP Tel: Teklif: Dondurulmufl meyve, taze, so utulmufl, HRACATÇILARA TALEPLER dondurulmufl sebze BOVEL D.O.O. Tel: Faks: Teklif: Meyve sebze Adres: PLANTAZE CAPLJINA D.D. Tel: Faks: Mobile: Dosya No: Talep: F nd k, dondurulmufl sardalye ve anuez veya konserve hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 8 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k- Kartal/ stanbul adresinden temin edilebilir. haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. Dosya No: Ürün: 2160 tak m yazl k ifl elbisesi temini haleyi açan: Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a- zmir hale tarihi: Son teklif verme tarihi 28 fiubat 2008 de saat da fiartname: Kat lmak isteyen firmalar n afla da belirtilen faks numaralar na aç k adresleri ile kat lmak istedi i ihaleye iliflkin dosya numaras belirtilerek Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a- zmir Tel: /2420 Faks: Dosya No: Ürün: 760 adet deri kaban temini haleyi açan: Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü hale tarihi: Son teklif verme tarihi 28 fiubat 2008 de saat da fiartname: Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a/ zmir Tel: /2420 Faks: Online pazar yerleri VOCEPROMET D.O.O. Temsilci: JASMIN HASANIC, DIREKTOR Faks: Tel: VOCE-TRANZIT D.O.O. Temsilci: MEHO BRKIC, VLASNIK Faks: Tel: BOSANKA AD Tel: / SAVA PI AD Tel: / , HRANAPRODUKT AD Tel: / , Tel: Teklif: Meyve sebze SIDRO D.O.O. Tel: Faks: Teklif: Meyve sebze STAKLENICI D.O.O. Adres: JOSE N. SORIANO BALAGUER, S.L. Avd. Del Puerto246, Valenc a (SPAIN) Tel: Faks: / Dosya No: Dosya No: Ürün: 2207 çift yazl k emniyet ayakkab s ve 180 çift k fll k emniyet botu temini haleyi açan: Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a/ zmir hale tarihi: Son teklif verme tarihi 28 fiubat 2008 de saat da fiartname: Kat lmak isteyen firmalar n afla da belirtilen faks numaralar na aç k adresleri ile kat lmak istedi i ihaleye iliflkin dosya numaras belirtilerek Petkim Petrokimya Holding A.fi. Alia a- zmir ç Al m Müdürlü ü nden temin edilebilir. Tel: /2420 Faks: Dosya No: Ürün: Kemer, haki, örme, sar tokal 137 bin adet haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal/ stanbul hale tarihi: 11 Mart 2008 de saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 8 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi So anl k-kartal/ stanbul adresinden temin edilebilir. haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. Dosya No: VITAMINKA AD Tel: / , flbirli i: Dondurulmufl meyve sebze SPEKTAR DRINK D.O.O. Tel: / , flbirli i: Meyve sebze PRIJEDORCANKA AD Tel: / , flbirli i: Meyve sebze DAS-PROM Tel: , flbirli i: Meyve sebze PLANTAMERC Tel: , flbirli i: Meyve sebze VEGAFRUIT D.O.O. Temsilci: AMRA SALIHBASIC Tel: Faks: Tel: Faks: Teklif: Meyve sebze Çin Halk Cumhuriyeti Tel: Faks: Talep: Meyve suyu, reçel, turflu FANA D.O.O. Tel: Faks: A.D. PRIJEDORCANKA Talep: Meyve ve sebze Tel: / , RESM GAZETE TARIMDA SÜBVANS YONLU KRED N N UYGULAMA KOfiULLARI BEL RLEND : Tar msal üretimde; Ziraat Bankas ve tar m kredi kooperatifleri arac l yla faizi yüzde sübvansiyonlu kulland r lan kredinin kulland r m esaslar na iliflkin uygulama tebli i, Resmi Gazete de yay mland. Tar m ve Köyiflleri Bakanl taraf ndan haz rlanan ve 1 Ocak 2008 den geçerli olacak tebli, krediye iliflkin uygulama koflullar ve teknik kriterleri düzenliyor. K MYA TEKN K KOM TES KURULU- YOR: Türkiye de kimya sanayi politikalar - n n belirlenmesine yard mc olmak, kalk nma plan ve programlar ndaki hedefler do rultusunda sanayinin dengeli ve süratli geliflimini sa lamak ve teflvik için yap lacak çal flmalara alt yap oluflturmak üzere Kimya Teknik Komitesi (K MTEK) oluflturulacak. fikur UN ONAYI OLMADAN YURT DIfiINA fiç GÖNDER LEMEYECEK: Türkiye de faaliyet gösteren yerli ve yabanc özel flirketler, hizmet sözleflmesini, Türkiye fl Kurumu na ( fikur) onaylatmadan iflçileri, yurt d fl na gönderemeyecek. NOTERL K ÜCRETLER BEL RLEND : Resmi Gazete de yay mlanan ve 1 Mart 2008 den itibaren uygulanacak 2008 y l noterlik ücret tarifesine göre, noterler, yapt klar ifllemlerden Harçlar Kanunu na göre ald klar harçlar n yüzde 30 u oran nda noter ücreti alacak. Bu ücret, bir noterlik iflleminde 1,68 YTL den az olamayacak. Bu suretle hesaplanan ücret miktarlar nda 0,5 YKr nin alt ndaki de erler dikkate al nmayacak. fieh RLERARASI YOLCU TAfiIMA TABAN ÜCRET TAR FES : Ulaflt rma Bakanl, karayolu ile flehirleraras yolcu tafl mac l nda uygulanacak taban ücret tarifesini belirledi. En k sa mesafe tafl ma ücreti 8,66 YTL olarak tespit edildi. ÖZÜRLÜ VE ESK HÜKÜMLÜ ÇALIfiTIRILMASI: flverenlerin 50 veya daha fazla iflçi çal flt rd klar ifl yerlerinde çal flt rmalar gereken özürlü, eski hükümlü ve terör ma durlar için öngörülen toplam çal flt rma oran bu y l da yüzde 6 olacak. Haz rlayan: BULMACA Nalan M. ALAKENT SOLDAN SA A: y l nda Almanya da kurulmufl otobüs, otomobil, kamyon, motor üretimi yapan otomotiv firmas 2- Osmanl mparatorlu u nda baz devlet görevlerindeki sorumlu kifli Aria ve Aycell operatörlerinin birleflimiyle oluflan GSM operatörü 3-Renyum elementinin simgesi Ans z n, birdenbire Satrançta bir tafl 4- Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti anlam ndaki k saltma flleyen, çal flan, faal 5- Kar fl k renkli, çok renkli, alaca Tekstüre firmas n n kad n çorap markas 6- Ad n Yunan mitolojisindeki bir tanr çadan alan ABD merkezli spor ayakkab üreticisi Pokerdeki ka t durumlar ndan biri 7- Bir binek hayvan Eski dilde bulut Fakat, lakin 8- fli olmayan Gereksiz yere para harcamak 9- (Tersi) Dar karfl t Bankac l k iflleminin yap ld yap 10- Yapma, etme Bir yerden bir yere yük veya posta tafl yan flirket. 100 m2 de erinde yüzey ölçü birimi 11- Yapraklar n düz ve parlak bölümü Uygun bulan, benimseyen, kabul eden 12- Savafl ve tafl ma gereçleriyle donat lm fl k ta veya birlik Ekonomisi hayvanc l a dayal Do u Anadolu ili. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Ülkenin refah n sahip oldu- u alt n, gümüfl gibi de erli madenlere ba layan, ülkedeki de erli maden yataklar n n iflletilmesine önem veren ve ihracat art r p ithalat azaltmaya çal flan iktisat ö retisi 2- Belirli bir süre çal flt ktan sonra kanunlar gere i ifli ile ilgisi kesilerek kendisine ayl k ba lanm fl olan kimse Daha ucuzu yok slogan n kullanan, Migros un alt perakende ma azas 3- Endonezya n n plaka iflareti stanbul Menkul K ymetler Borsas nda gerçeklefltirilen al m sat m ifllemlerinin menkul k ymet ve nakit takas n n yerine getirilmesinden sorumlu merkezi takas kurumu 4- Çin in internet kodu Bir bisküvi markas 5- Vücudumuzdaki k rm z renkli s v 6- TV reklamlar nda Demet Akba ve ailesinin yer ald, Danone taraf ndan üretilen haz r tatl markalar ndan biri Belirli maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kurulufl 7- Ad n bir müzikalden alan nevresim markas Belirtiler 8- Tavlada üç say s Ülkeler aras ndaki iki yanl ticaret anlaflmalar n n temelde malla ödemeyi öngören bir türü 9- Baryum elementinin simgesi zin deki sesli harfler Bir spor karfl lasmas n n say bak m ndan durumu 10- flletilen paran n faiz kat lmam fl bütünü Yabani hayvanlar yakalama ifli 11- Kesintilerden sonra geri kalan miktarda olan, safi Faiz, ürem Üye 12- Zirkonyum elementinin simgesi 1905 y l nda Hac Ahmet taraf ndan kurulup, günümüzde dördüncü nesil taraf ndan iflletilen, stanbul`un klasikleri aras nda yer alan pasta ve ekmek f r n. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

5 Sayfa5.QXD 21/02/ :37 Page 1 SAYFA 5 GÜNCEL Tel-Aviv e sa l k sektörü heyeti gidiyor DIfi Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) Türk- srail fl Konseyi taraf ndan Tel-Aviv e sa l k sektörü konusunda bir heyet ziyareti gerçeklefltirilecek Mart tarihleri aras nda yap lacak ziyaret program kapsam nda 17. Uluslararas T bbi Teknolojiler, Farmasötikler ve Hastane Malzemeleri (MEDAX 2008) Fuar nda da temaslarda bulunulacak. Suriye de ekonomik buluflma 26 Nisan da SUR YE Ticaret Odalar Federasyonu ndan al nan bilgiye göre, Sanayi, Turizm, Tar m Odalar Federasyonu, ve Suriye Denizcilik Odas Nisan 2008 tarihlerinde I. Suriye Türkiye Ekonomi Buluflmas n gerçeklefltirecek. fiam da yap lacak olan buluflma, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) ve D fl Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) koordinasyonu ile Business & Development for Conferences and Exhibitions flirketi taraf ndan organize edilecek. Buluflma program her iki ülke halk n n yarar na yönelik ve kalk nmada süreklilik arzeden yat r m f rsatlar gibi konular içeriyor. Ayr nt l bilgi için: Tel: Faks: E- posta: Web: Ziya fiark Sofras nda yönetim de iflikli i 20 y ld r Ziya fiark Sofras n n Yönetim Kurulu Baflkanl n yapan Ramazan Bingöl, 2008 itibariyle hisselerini ve isim hakk n devretti. Ziya fiark Sofras n n Bayrampafla, Giyimkent ve Esenyurt flubeleri ile hizmete devam edecek olan Bingöl, bundan sonra müflterilerini Ramazan Bingöl Et Lokantas ad yla a rlayacak. ÜCRETS Z KISA LANLAR ELEMAN BOSTANCI daki etüt merkezimize, genç, dinamik, deneyimli, Fen Bilgisi ö retmeni OTOMOT V yedek parça sektöründe faaliyet gösteren firmam z için, ön muhasebe bilen, ETA kullanabilen, askerli ini tamamlam fl (erkek adaylar için), tercihen Ticaret Lisesi mezunu eleman aranmaktad r. Taksim, Faks: TEKST L firmas na, overlokçu+ortac, ücret dolgundur. Ümraniye fi fil ofisimizde müflteri-firma-ofis-fabrika aras nda iletiflimi sa layacak asgari lise mezunu bilgisayar kullanmas n bilen bayan sekreter EMLAK sektöründe çal flacak, bilgisayar bilen bay, bayan eleman al nacakt r /51 OUTDOOR sektöründe imalat yapan fabrikam z n ürünlerinin pazarlamas nda randevu sistemi ile çal flacak aktif araç kullanabilen sat fl temsilcileri aranmaktad r. Erkek adaylar n askerli ini yapm fl olmas gerekmektedir ELEKTRON K, elektrik, ayd nlatma ve otomasyon sektöründe, imalatç firma olan flirketimize, EML ve MYO Okulu mezunu, elektronik malzeme ve üretim tecrübesi bulunan bay/bayan elemanlar al nacakt r ronik.com.tr W NSA bayiinde çal flacak, pazarlama sorumlusu al nacakt r /51 DOKUMA, boyahane ve ara eleman olarak çal flacak, tecrübeli veya yetifltirilmek üzere, Pendik ve çevresinde oturan elemanlar al nacakt r KEND vas tas ile ürünlerimizi pazarlayacak plasiyer fi RKET M Z N; inventor program nda resim çizebilecek makine mühendisleri, makine konstrüktörleri, imalat müdürü, planlama müdürü, CNC torna, CNC iflleme merkezi, üniversal freze elamanlar na ihtiyac vard r. Ayr ca, ç rak vasf na uygun eleman da olabilir, yetifltirilip ç rak okuluna gönderilir. Maafl, sigorta, yol, yemek sosyal haklar m z mevcuttur. Hidrotam Makina, Tel: Faks: KEND bünyemizde ç kartt m z dergimizde, sat fl elemanl yapabilecek bay-bayan eleman ar yoruz m ÖN MUHASEBE bilen, G.O.Pafla ve Eyüp bölgesinde ikamet eden, üniversite mezunu, referans verebilen, bayan thalat çekik gözlü ülkelere kay yor ERMEN STAN n ilk Baflbakan Ovanes Kaçaznuni nin 1923 te Taflnak Partisi Konferans nda yapt Ermeni isyan na iliflkin itiraflarla dolu konuflmas n içeren rapor, stanbul Ticaret Odas ( TO) taraf ndan Taflnak Partisi nin Yapaca Bir fiey Yok ismiyle Türkçe ve yabanc üç dilde kitap olarak bast r ld. ngilizce, Almanca ve Frans zca olarak bast r lan kitap, ABD ve AB ülkeleri baflta olmak üzere çeflitli ülkelerde da t lmaya baflland. Ermeni gerçe ini su yüzüne ç karan ve Ermeni iddialar n birinci elden çürüten rapor, Ovanes Kaçaznuni taraf ndan ilk kez 1923 y l nda Taflnaksutyun Partisi nin Bükrefl te yap lan Yurtd fl Konferans nda sunuldu. Taflnaksutyun Partisi nin kurucular ndan biri olarak, yaflanan olaylar n en önemli flahitlerinden olan Kaçaznuni nin adeta bir itirafname niteli i tafl yan raporunda, Türk-Ermeni meselesi tüm ayr nt lar yla gözler önüne seriliyor. Kaçaznuni, I. Dünya Savafl öncesinde Ermeniler in gönüllü silahl birlikler oluflturmas n n bir hata oldu unu, denizden denize Ermenistan projesi hayali ile k flk rt ld klar n aç kça ifade ediyor. TEHC R EN KES N VE UYGUN YÖNTEMD Türkiye nin 2007 ithalat nda Uzakdo u ülkelerinin pay yüzde 15.9 a yükseldi. Çin 13.2 milyar dolarla Türkiye nin ithalat nda 3. s rada yer al rken, bu ülkenin ithalattaki pay yüzde 7.8 oldu. Türkiye nin en fazla ithalat yapt Uzakdo u ülkeleri Ülke 2006 (bin $) 2007 (bin $) Pay (%) De iflim (%) Çin Güney Kore Japonya Tayvan Endonezya Malezya Tayland Liste toplam Genel toplam TÜRK YE nin 2007 ithalat nda Uzakdo u ülkelerinin pay yüzde 15.9 a yükseldi. Çin, dünya piyasalar nda pay n art rmaya devam ederken, Türkiye nin ithalat nda da pay n art rd ve 13.2 milyar dolarla Türkiye nin ithalat nda üçüncü s - rada yer ald. Bu ülkenin ithalattaki pay da yüzde 7.8 oldu. Türkiye Çin den 2006 y l nda 9.7 milyar dolarl k ithalat gerçeklefltirmiflti. TÜ K verilerinden yap lan hesaplamalara göre, Türkiye 2006 y l nda Uzakdo u ülkelerinden 20.9 milyar dolarl k ithalat yaparken, geçen y l söz konusu ülkelerden yaklafl k 27 milyar dolarl k ithalat yapt. Türkiye 2007 de, bir önceki y la göre yüzde 22.8 art flla, Güney Kore den 4.4 milyar dolarl k ithalat yaparken, bu ülkenin ithalattan ald - pay yüzde 2.6 oldu. Japonya dan ithalat yüzde 15.1 art flla 3.7 milyar dolar olarak gerçekleflirken, Japonya n n ithalattaki pay da yüzde 2.2 oldu. Türkiye geçen y l eleman YET fit R LMEK üzere, genç eleman. Fatih, SEKRETER, grafiker, UMEL TSA Yay nevi OTO yedek parça deposunda çal flacak, askerli ini yapm fl, lise mezunu, ehliyetli DEVREN fiyer ARAÇ tamir-bak m ve onar m ile benzeri iflleri yapan Limited fiirket sat l kt r ALMANYA Berlin de, sat l k, temiz Emlak ve nflaat fiirketi GAZ OSMANPAfiA Küçükköy de bulunan mobilya ma azam z sat l kt r CERRAHPAfiA T p Fakültesi karfl s nda faal Medikal B L fi M E itim Tayvan dan yüzde 14.2 art flla, 1.9 milyar dolarl k ithalat gerçeklefltirdi ve Tayvan n Türkiye ithalat ndaki pay da yüzde 1.1 olarak gerçekleflti. Endonezya dan yüzde 31.9 art flla 1.4 milyar dolarl k ithalat yap l rken, Malezya dan yüzde 34.1 Merkezi nden YTL+KDV ile ald m Kursu, KDV dahil YTL olarak devrediyorum VASITA SAH B NDEN, Nissan Primera, 1998 model, 1600/6X, km, hidrolik, klima, otomatik cam, bordo, YTL PANELVANLAR, minibüsler, dizeller, benzinliler, jeepler (3 hat) EMLAK SATILIK art flla 1.3 milyar dolarl k, Tayland dan da yüzde 31.2 art flla 1.2 milyar dolar tutar nda ithalat yap ld. Endonezya n n 2007 y l nda ithalattaki pay yüzde 0.8, Malezya ve Tayland n pay ise yüzde 0.7 olarak gerçekleflti. TO, Ermeni itiraf n 3 dilde dünyaya da t yor Osmanl mparatorlu u nun Ermeniler in tehciri ile ilgili karar n n amac na uygun oldu unu aktaran Kaçaznuni, Ermeni komitac lar n Bat kamuoyunu kazanmak için bafllatt klar terör eylemlerinde Müslüman nüfusu katlettiklerini de anlat yor. Kaçaznuni, ayr ca Türkler den yana olan güç dengesini hesaba katmadan, kay ts z flarts z Rusya ya ba land klar n ve 1918 sonlar nda Türkiye yi iflgal eden ngilizlerin umutlar n kabartt n da konuflmas nda ele al yor. I. Dünya Savafl ndan Lozan Konferans na kadar geçen süreçte Taflnaksutyun Partisi nin Ermeni meselesindeki rolünün aktar ld raporda, Türkler ile Ermeniler aras nda yaflanan olaylarla ilgili olarak; Ermenistan daki Taflnak diktatörlü ünün varl ve Taflnak yönetimi d fl nda suçlu aranmamas gerekti i vurgulan yor. Ayr ca Taflnaksutyun Partisi nin Türkler e karfl gönüllü birliklerin oluflmas na destek sa lad ve birliklerin operasyonuna aktif olarak kat ld gerçe ine de iniliyor. Taflnaklar n Türkler e uygulad klar Ermeni mezalimi d fl nda, kendi rkdafl Ermeni köylülerine karfl da zalim tutumlar oldu unun anlat ld raporda, firar önlemek için Ermeni köylülerin Taflnaklar taraf ndan kurfluna dizildi i, firarla suçlananlar n eflleri ve k zlar na iflkence yap ld, rzlar na geçildi i de dile getiriliyor. Bu nedenle Ermeni köylülerinin dahi Taflnaklar n uygulad fliddetten yaka silkti i, Türk birliklerini hofl karfl lay p, Ermeni subaylar köylerine geldi inde, subaylar Türk birliklerine teslim etme giriflimlerinde bulunduklar, Türklerin himayesinde olduklar belirtiliyor. Ovanes Kaçaznuni nin raporunda, 1915 yaz ve sonbahar döneminde Türkiye Ermenilerinin zorunlu göçe tabi tutuldu u, Ermeni ba ms zl n n temelini oluflturan bölgelerin boflalt ld, ancak Türklerin piflmanl k duymalar n gerektirecek bir nokta bulunmad da anlat l yor. Buna ba l olarak Türkiye de Ermeni meselesinin temelli çözümü aç s ndan tehcirin en kesin ve en uygun yöntem oldu u kesin ifadelerle aktar l yor. SAH B NDEN Fatih te, acele sat l k, 100 M2, 3+1 daire, YTL SAH B NDEN, Karabiga da, Yeni Atakent Kooperatifi, her biri 500 M2, iskanl, tapulu, müstakil villa yap lacak flekilde, denize s f r, kumlu sahil, YTL SAH B NDEN, Beylikdüzü, Birlik VERG REHBER Sanayisi nde, 20 M2, masrafs z, kaloriferli, asansörlü, ofis, YTL ATAKÖY DE, 2 ve 3 odal, güzel konumda, tadilatl, muhtelif daireler. Konak Emlak SAH B NDEN, Vatan Caddesi, Emlak Kredi bloklar, Halkbank üzeri, 5.kat, 3+1, 160 M2 daire, YTL SAH B NDEN, Feneryolu minibüs caddesi, SSK Hastanesi karfl s, Akbank üzeri, No:17, 3+1, 160 M2, süper manzaral daire, YTL SAH B NDEN, Beylikdüzü Bizimkent, A-5 bloklar, No:32, 2+1, 80 M2, YTL SAH B NDEN, Okmeydan Bilas sitesi, No:25, 2+1, 110 M2, mükemmel daire, YTL Dr.VEYS SEV Maliye Bakanl taraf ndan Vergi Usul Yasas 381 s ra numaral genel tebli ile yap lan aç klama uyar nca Bilanço esas na göre defter tutan mükelleflere, 2008 y l ve müteakip y llarda düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlar n ayl k dönemler halinde vermeleri hususunda zorunluluk getirilmifltir. Buna göre mükellefler bildirim formlar n ayl k dönemler halinde düzenleyerek takip eden ay n 5 inci gününden itibaren bir sonraki ay n 5 inci günü akflam na ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. Örne in; bir mükellef 2008 y l Nisan ay na ait Ba-Bs bildirimlerini 5 May s gününden 5 Haziran 2008 Perflembe günü akflam na kadar verebileceklerdir. Özel hesap dönemi içersinde ayn ilke çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. Tebli ile yap lan yönlendirme uyar nca 2008 y l na özgü olmak üzere Ocak, fiubat ve Mart dönemlerine iliflkin olarak ayr ayr düzenlenen Ba ve Bs bildirim formlar, 2008 y l Nisan ay n n 5 inci gününden itibaren Haziran ay n n 5 inci günü akflam na kadar verilebilecektir. Bu dönemlere iliflkin bildirim formlar n n mükellefler taraf ndan Nisan ay n n 5 inci günü beklenilmeksizin daha öncede verilmesi mümkündür y l ve izleyen y llara iliflkin mükelleflerin mal ve/veya hizmet al mlar ile mal ve/veya hizmet sat fllar na uygulanacak had YTL olarak yeniden belirlenmifl bulunmaktad r. Buna göre, bir kifli veya kurumdan katma de er vergisi hariç YTL üzerindeki mal ve/veya hizmet al mlar Mal ve Hizmet Al mlar na iliflkin Bildirim Formu olan Bs ile bildirilecektir. Bu ba lamda da limitin alt nda kalan al fl ve sat fl bedelleri toplam ise Di er Mal ve Hizmet Bedeli toplam söz konusu bildirim formu üzerinde yer alan Di er Mal ve Hizmet Bedeli Toplam olarak Tablo III bölümüne yaz lacakt r. Buna paralel olarak ödeme kaydedici cihazlar kullan lmak suretiyle yap lan sat fllar n toplam Katma De er Vergisi hariç tutarlar olarak Tablo III de bildirilen Di er mal ve Hizmet Bedeli toplam na dahil edilecektir. Bildirim verme yükümlülü ünde olup da, tüm al fl ve sat fllar belirtilen hadlerin alt nda kalan mükellefler, söz konusu formlar Tablo II d fl nda ki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermekle EMLAK K RALIK SAH B NDEN Esenyurt ta, tek kat, 7 M/H, kamyon giriflli, gezer vinçli fabrika binas SAH B NDEN Beylikdüzü BSS de, 20 M2, kaloriferli, asansörlü ofis, masrafs z, YTL/Ay ÇEfi TL AZ kullan lm fl, poliklinik aletleri sat l kt r KA IT ve kartonlar n z nakit al n r ULUSAL-Uluslararas düzeyde firman z en iyi biçimde tan tman z için, Türkçe-yabanc dil tan t m filmleri, broflür, katalog, multimedya CD vb. haz rlan r. US AJANS REFLEKT F ve yap flt r c bantlar, camplastik-seramik-karbon, yanmaz teknik kumafllar. Bildirim formlar ayl k olarak verilecek yükümlü tutulmufllard r. Bilanço esas na göre defter tutmakla birlikte, otomasyona geçmemifl mal müdürlüklerine ba l olarak faaliyet gösteren mükellefler, bildirim formlar n, ba l olduklar mal müdürlüklerine ka t ortam nda verebileceklerdir. Bilanço esas na göre defter tutan ve elektronik ortamda beyannamelerini vermek zorunda olan mükellefler Ba ve Bs bildirim formlar n 2007 y l na ait olup 2008 y l fiubat ay bildirimini verecek olan mükelleflerde dahil olmak üzere bildirim formlar n elektronik ortamda vermek zorundad rlar. Bu nedenle de bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmifl say labilmesi için onay iflleminin yap lmas gerekmektedir. Onaylama ifllemlerinin ise en geç, bildirimlerin verilmesi gereken son gün saat dan önce tamamlanmas gerekmektedir. Di er yandan bildirim formlar n elektronik ortamda vermek zorunda olanlar kesinlikle ka t ortam nda bilgi formu veremeyeceklerdir. Bu ba lamda da vergi daireleri ka t ortam nda verilen veya elden veyahut da posta ile gönderilen bilgi formlar n hiçbir flekilde kabul etmeyeceklerdir. Formlar n elektronik ortamda gönderilmesi ifllemi yeminli mali müflavirler taraf ndan gerçeklefltirilecek ise, formu düzenleyen k sm na varsa serbest muhasebeci mali müflavirlere ait bilgiler yaz lacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müflaviri bulunmamas halinde, bu k sma, mükellefe ait bilgiler yaz lacakt r. Formu gönderen k sm na ise elektronik ortamda gönderen yeminli mali müflavirin bilgileri yaz lacakt r. Formlar n elektronik ortamda gönderilmesi ifllemi, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan gerçeklefltirilecek ise formu düzenleyen k sm na serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müflavirin bilgileri, yeminli mali müflavir k sm na ise varsa yeminli mali müflavire ait bilgiler yaz lacakt r. Mükellefler, elektronik ortamda verdikleri bildirim formlar n onaylad ktan veya ka t ortam nda bildirimde bulunduktan sonra, verdikleri bildirim formunda hata yapt klar n belirlemeleri halinde düzeltme yapabileceklerdir. Faks : y l nda Nevflehir Ticaret Borsas bünyesinde kurulan Nevflehir G da Tahlil A.fi., 8 y ld r deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir. Laboratuar m zda, untah l-toprak-bitki-gübresu analizleri yap lmaktad r HERTÜRLÜ dekorasyon iflleriniz itina ile yap l r. Sedat Usta, fiükran ÇELEB, moda tasar mc s ndan, gelinlik, niflanl k, abiye; imalat-toptan-sipariflkiral k FABR KALARIN, iflmerkezlerinin, sitelerin güvenli i en iyi flekilde sa lan r AVRUPA YA, Avusturya üzerinden aç l n, makine ve malzeme ihracatlar n za destek verelim

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli Güçler birleflti, Bijoux stihdamda vergi yükü azalt lmal Turkey dünyaya aç l yor enerjide fiyatlar düflürülmeli 12 bijuteri ürecisi birleflti, Bijoux Turkey markas n oluflturdu. Birlikten kuvvet do du ve Bijoux

Detaylı

e-beyanname 2008 e kald

e-beyanname 2008 e kald flte Türkiye nin 5 y ll k hedefleri Dolar açan tomurcuklar 2007 alt n y l TÜRK YE de üçüncü çeyrekte yine rekor bir talep olufltu ve toplam 86.3 tonluk bir alt n talebi gözlendi. Yaz mevsiminde seçim yüzünden

Detaylı

25 bin firmaya stok denetimi

25 bin firmaya stok denetimi 2007 de 26.7 milyar dolara evlendiler Komflu 49 y l sonra 66 flirketle geliyor TÜRK YE de geçen y l, de eri aç klanmam fl ifllemlerle birlikte flirket evliliklerinin 26.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti

Detaylı

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor 1. sayfa.qxd 01/05/2008 23:15 Page 1 CMYK Avrasya ülkeleri her alanda birlik istiyor MARMARA Grubu Stratejik ve Sosyal Araflt rmalar Vakf taraf ndan düzenlenen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi dünyan n dört

Detaylı

Cari aç n nedeni enerjide d fla ba ml l k

Cari aç n nedeni enerjide d fla ba ml l k Tarihi köprüler restore ediliyor 02 Türkiye genelindeki her biri ayrı tarihi önem taşıyan 34 köprünün restorasyon çalışmaları devam ediyor.restorasyona 4.5 milyon YTL ayrıldı. Türk şirketlerine küresel

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal

K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 327 7 EYLÜL 2015 hracatta düflüfl sürüyor ama h z duraklad Adana Sanayi Odas n n 2015 Y l Temmuz Ay hracat Raporu, Adana ihracat ndaki düflüflün devam etmesine karfl n, haziran ay

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK

Detaylı

Ekim/ Kasım/ Aralık 2010

Ekim/ Kasım/ Aralık 2010 Ekim/ Kasım/ Aralık 2010 116 Kuflaklar BUS AD da bulufltu Bursa 4 üniversiteyi kaldırır Emniyet Müdürü Halil Yılmaz: Kalite yolculu una baflladık Made in Turkey moda oldu, tekstil flahlan yor fl dünyas

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ Gençlerimiz iflsiz kalmas n 6 da fiefik ÇALIfiKAN Para politikas na odaklan lmal 13 de Arzu AKAY Aidatlar 15 te Atila ÇINAR Devrim arabalar 2 de Subegüm

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Elektrikte kay p ve kaçak azald

Elektrikte kay p ve kaçak azald GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ankara da Avrupa Baflkentleri için özel günler düzenlenecek HABER 18 DE 19 KASIM 2013 SALI

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız.

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız. KOB LER N SES EYLÜL 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES TOOB, TOSYÖV ve KOSGEB taraf ndan düzenlenen KOB Z RVELER N N üçüncüsü 16-17 Eylülde stanbul da yap lacak. lk zirveden bu yana 6 y l geçmesine karfl n KOB

Detaylı