Ka t bürokrasisine son

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ka t bürokrasisine son"

Transkript

1 Sayfa1.QXD 21/02/ :11 Page 1 Dr. Yalç ntafl, Ankara da ziyaret etti i YÖK Baflkan Prof. Dr. Özcan a TO taraf ndan Taflnak Partisi nin Yapaca Bir fiey Yok ismiyle Türkçe ve üç yabanc dilde bast r lan kitab hediye etti. Meslek liseleri sorununun çözümünü bekliyoruz TO Baflkan Dr. Murat Yalç ntafl, YÖK Baflkan Prof. Dr. Özcan ziyaretinde, Özellikle meslek liselerinin katsay sorununun çözümünü bekledi imizi vurgulamal y m. Çünkü katsay meselesi, Türkiye de mesleki ve teknik liselere olan ilgiyi düflürmüfltür. Ayr ca fakülte ve meslek yüksek okullar n n ifl dünyas yla daha s k iliflki kurarak, müfredatlar n n güncellefltirilmesi bizim için önemlidir dedi. 12 de 5 thalat çekik gözlü ülkelere kay yor ISSN Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. YIL: 52 SAYI: 2495 stanbul t caret odas yay n Ka t bürokrasisine son ki önemli proje ile hem ka t israf n n önüne geçilecek hem de ticaret hayat büyük bir yükün alt ndan kalkacak. 4 milyar e-fatura bas lmay bekliyor fi RKETE DE DEVLETE DE YÜK RESM evraklar n veya alt na imza at lan belgelerin elektronik ortamda ifllenememesi sorunu ortadan kalk yor. Uzmanlara göre Türkiye de y lda 4 milyar adet e-fatura potansiyeli var. E-beyannameler, e-ekstreler ve di er ifllemler de dahil edildi inde bu say 5 e katlan yor. Belge trafi i iflletmelere ve devlete büyük yük getiriyor. Sadece bir fabrika kurulurken bile bir yat r mc 71 belgeye 349 imza atmak zorunda kal yor. halelerde sorunun kayna uygulama 2007 de 9 ayda 100 binin üzerinde kay tl kamu ihalesi gerçeklefltirildi, 40 milyar YTL den fazla al m yap ld. hale d fl kalmamak için ifladamlar n n mevzuat çok iyi bilmesi gerekiyor. hale komisyonlar n n bafl nda de iflik kurumlardan temsilciler olmal. 9 da Turizmde yaza canlanma umudu AVRUPALI turistlerin, bu y l da gözdesi Türkiye olacak. Uzmanlar, küresel ekonomideki durgunlu un, yaz döneminde azalmaya bafllayaca n, belirli oranda düflen fiyatlar n da, turizm ekonomisinin canlanmas na katk da bulunaca n vurguluyorlar. 7 de Mevzuat, uzmanlar bile bunalt yor OKAN Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sad k K rbafl, ifl dünyas n n 17 ayr kalem vergi için 254 saat mesai sarfetti ini, Türkiye de vergi mükellefi olman n gerçekten zor oldu unu söyledi. Prof. Dr. K rbafl, Geliflmifl ülkelerde baz maddeler o kadar uzun süre yürürlükte kal r ki; çok iyi bilinirler. Türkiye de ise bir maddenin; ayn maddesi, esas maddesi, ek maddesi, geçici maddesi, mükerrer maddesi var diye konufltu. 10 da 49 ayr cins, 50 milyar ton maden göründü MTA n n görünür maden rezervleri araflt rma raporuna göre, Türkiye de toprak alt nda yaklafl k 50 milyar ton civar nda, ticarete konu 49 ayr cins ve özellikte maden bulunuyor. Bu yönüyle Türkiye, maden kaynaklar aç s ndan 132 ülke aras nda üretim itibar yla 28 inci, çeflitlilikte ise 10. s rada yer al yor. Ayr ca dünyada ticareti yap lan 90 çeflit madenden 77 si Türkiye de bulunuyor. MTA n n muhtemel rezerv araflt rmalar na göre Türkiye de yer alt ndaki en yüksek maden rezervi, 15,8 milyar tonla dolomit madenine ait bulunuyor. çinde kalsiyum karbonat YARGI ONLINE OLUP, HIZLANACAK TÜRK YE de halen bir ticari davan n aç lmas ve sona ermesi aras nda geçen süre 500 günden fazla. ki ayd r yayg n flekilde uygulamas na bafllanan Ulusal Yarg A Projesi ile yarg lama ifllemlerinin h z kazanmas ticaret dünyas na olumlu yans yacak. Tüzel kiflilere kimlik numaras verilecek. Nalan SÖYLEMEZ in haberi 2-3 te (caco3) ve sodyum karbonat (na2co3) bar nd ran ve bu özellikleri yüzünden cam ve seramik endüstrisinin vazgeçilmezleri aras nda yer alan dolomit, nadir ve çok de erli bir kireç tafl olarak biliniyor. 600 TON ALTIN REZERV Araflt rmalar, Türkiye de 600 ton alt n ve 6 bin 62 ton da gümüfl rezervi bulundu unu gösteriyor. Bunun yan s ra 239 milyon ton felspat, 70 milyon ton fosfat kayas, 25 bin ton krom, 86 ton kurflun, 2 milyon 270 bin ton kuvarsit, 626 bin kükürt, 1 milyon 483 bin ton lületafl, 4 milyon 560 ton da manganez bulunuyor. 11 de Bir günde bin 382 otomobil ihraç ettik TÜRK YE geçen y l, günde 2 bin 274 araç ihraç etti. hracatta ilk s rada yer alan otomotiv sanayi, 2007 de Türkiye nin ihracat hanesine günde 52 milyon 796 bin 19 dolar yazd rd. Türkiye, günde 1382 otomobil ve 866 ticari araç ihracat gerçeklefltirdi. Otomotiv Sanayii Derne i (OSD) verilerinden yap lan ULAfiTIRMA Bakanl taraf ndan haz rlanan Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik, 21 fiubat 2008 tarihli Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girdi. Gerçek kifliler ad na hususi olarak kay t ve tescil edilmifl kamyonet cinsi tafl tlarla yap lan ve tafl nan eflyan n ticari olmad tafl malar Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nin kapsam d fl nda b rak ld. Ticari amaçla il s n rlar dahilinde yap lan eflya tafl malar ile belediye s n rlar ve mücavir alan içinde yap lan flehiriçi eflya hesaplamaya göre, 2007 y l nda Türkiye toplam 829 bin 879 adet tafl t ile 19 milyar 270 milyon 546 bin 978 dolar tutar nda ihracat gerçeklefltirdi. Bu rakam n, 12 milyar 948 milyon 711 bin 105 dolar n ana sanayii, 6 milyar 321 milyon 835 bin 873 dolar n yan sanayi ihracat oluflturdu. 8 de Karayolu tafl malar nda yetki belgesi aranmayacak tafl malar nda toplam yük a rl 3.5 tonu geçmeyen tafl tlarla yap lan tafl malar için Temmuz 2009 a kadar yetki belgesi alma flart aranmayacak. Ayr ca bu durumda olanlar için belirtilen tarihe kadar yetki belgesi ücretinde yüzde 94 indirim uygulanacak. Yine ticari amaçla olmayan ve sadece kendi esas ifltigal konusu içinde 3.5 tonu geçmeyen tafl tlarla yap lan eflya tafl malar için de ayn tarihe kadar yetki belgesi alma flart aranmayacak. Yetki belgesi ücretinde yüzde 94 oran nda indirim uygulanacak. TO ÇA RI MERKEZ

2 Sayfa2.QXD 21/02/ :09 Page 1 SAYFA 2 GÜNCEL 4 milyar e-fatura bas lmay bekliyor Ya dosyalar TO nun y ld zlar yine farkl geçti TO Spor Kulübü Basketbol Tak m, Y ld z (15-16 yafl) erkekler kategorisinde galibiyet serisine devam ediyor. Zay f rakibi karfl s nda alt kategorilerden minik ve küçük tak m oyuncular na da flans veren tak m m z çok rahat bir maç ç kartt. lk periyot 22-6, ikinci periyot 50-10, üçüncü periyot geçilen maç, TO nun üstünlü ü ile noktaland. Say lar: Hüseyin (10) Koray (7) Osman (2) Onur (11) Ömer Yükselgün (6) Ömer Alphan (15) Semih (10) Cenk (6) Yusuf (19) Alihan (7) Bafltan sona üstünlü ümüz ile geçen karfl laflmada al fl lagelmifl bask l savunmam z dahi kullanmam za gerek kalmad. Yafl küçük olan oyuncular m z kullanarak tecrübelerinin artmas n sa layan antrenörümüz Emre Tural maç n idaresini de a rl kl olarak yard mc lar na b rakarak kenar yönetimindeki gençlerin deneyimlerini pekifltirdi. Tak m m z kutluyor, bundan sonraki maçlar nda da baflar lar n n devam n diliyoruz. Moldova n n yeni vize uygulamas MOLDOVA Cumhuriyeti, vizeler hakk nda aç klama yapt. Aç klamaya göre, Kiflinev Havaalan nda vize ita etme uygulamas 1 Mart 2008 tarihinden itibaren son buluyor. Bu tarihten itibaren havaalan nda yaln zca do al afetler gibi zorunlu ve acil durumlarda ifllem yap labilecek. Moldova ya gidecek Türk vatandafllar ise vize almak için Ankara daki Moldova Cumhuriyeti Büyükelçili i ne vize baflvurusunda bulunabilirler. rtibat bilgileri: Moldova Cumhuriyeti Büyükelçili i Tel: 0(312) YILDA 4 milyar adet e-fatura potansiyeli olan Türkiye, e-belge uygulamalar nda di er ülkelere göre 20 kat daha büyük bir pazar. 21 bin ka t belgenin e-belgeye dönüfltürülmesinin bir flirkete sa lad kâr ise y lda 5 milyon 640 bin YTL. NALAN SÖYLEMEZ YAKIN geçmifle kadar ka ts z ortam n önündeki en büyük engellerden biri resmi evraklar n veya alt na imza at lan belgelerin elektronik ortamda ifllenememesiydi. Islak imza at lan evraklar n elektronik ortamda bir geçerlili i yoktu. Bu evraklar ka t olarak üretilmek, ifllem görmek ve saklanmak zorundayd. Bugün art k e-imza ile belgeleri imzalamak mümkün hale geldi. Türkiye de y lda 4 milyar adet e-fatura potansiyeli oldu unu ifade eden Ka ts z Belge Yönetimi Gurusu Bruno Koch, E-beyannameler, e-ekstreler ve di er ifllemler de dahil edildi inde bu say 5 e katlan r dedi. Koch, Türkiye nin di er ülkelere k yasla 20 kat daha büyük bir pazar oldu una vurgu yaparak, Türkiye e-belge sistemine Almanya daki firmalar kadar haz r. Türk ifl çevresi e-belgeye geçifl konusunu düflünmesin, do rudan girsinler. Büyük ölçekli firmalar 2008 de, KOB ler ise en geç 2009 da e-belge yöntemine geçmeliler dedi. Koch, ayr ca Avrupa da 15 ülkenin e-belge sistemine geçti ini, bu ülkelerle ifl yapmak isteyen kurumlar n da do al olarak e-belge sistemine uyum sa lamalar gerekti ini aktard. MAL YET AZALTIYOR Belge trafi i iflletmelere ve devlete büyük yük getiriyor. Sadece bir fabrika kurulurken bile bir yat r mc 71 adet belgeye tam 349 imza atmak zorunda kal yor. Y lda 500 milyon YTL ifllem hacmine ulaflan bir firma ise tahminen bir TIR dolusu ka t evrak kullan yor. Bir iflletmenin sözleflme, teklif, fatura ve irsaliyeden oluflan y ll k toplam 21 bin ka t belgesini e- belgeye dönüfltürmesi halinde ise kâr, y lda 5 milyon 640 bin YTL var yor. E-faturalama yöntemi ile de veri haz rlama, veri girifli ve ka t ifl yükünden oluflan maliyetler tamamen ortadan kalk yor. Böylece fatura Bruno Koch karfl laflt rma ve onaylama ifl yükünde yüzde 70, sat c ile müzakere süreçlerinde ve anlaflmazl k çözümlerinde ise yüzde 80 optimizasyon sa lan yor. E-belge yönteminde ödeme sistemleri, standartlar ve siparifl içerikleri ise ülkeden ülkeye de iflebiliyor. Ayr ca elektronik kay tlar ço u zaman de ifltirilebilir olduklar için mahkemelerde delil olarak kabul edilmeleri de zor olabiliyor. Sözleflme feshi e er karfl tarafa le bildirilmiflse, karfl taraf bu fesih beyan n almad n iddia edebiliyor. Karfl taraf n imzalamas için gönderilen bir sözleflmenin ayn sözleflme olup olmad n, de ifltirilip de ifltirilmedi ini anlamakta da ciddi s k nt çekiliyor. Bu nedenle bütün bu ifllemlerin güvenilir bir üçüncü tarafla yani bir d fl hizmet flirketi arac l ile yap lmas gerekiyor. Üçüncü taraf n sanal ortamda yapt tüm ifllemler mahkemelerce kabul edilebilecek flekilde kay t alt na al n yor. Bütün güvenlik ifllemleri buna göre oluflturuluyor. En ucuzu internet bankac l TÜRK YE de e-belge yönetimini ilk kez hayata geçiren Teknoloji Holding çat s alt ndaki Belge Turk, halen 30 firma ile pilot çal flma yürütüyor. E- belge sisteminin çok h zl ilerleyece ini söyleyen Belge Turk Genel Müdürü Didem Güney Alsoy, firma say s n n çok yak n bir B R banka için bir ifllemin flubede gerçeklefltirilme maliyeti 2, ça r merkezinde 0.50, ATM de 0.35, internet bankac l kanal nda ise 0.10 Dolar. 1 milyon müflterisi olan ve internet bankac l - kullanan bir bankan n internet bankac l üzerinden y lda yaklafl k milyon ifllem gerçeklefltirdi ini söyleyen Garanti Bankas Genel Müdür Yard mc s Ali Fuat Erbil flu bilgileri verdi: Bu ifllemlerin tamam internet bankac l yerine flube kanal ndan gerçekleflti i takdirde y lda milyon dolar aras maliyet yükü getiriyor. Bu kadar ifllemin flube a ile gerçeklefltirilmesi için yap lacak flube yat r m da ortalama birim ifllem maliyetinin yükselmesine neden oluyor. Danimarka en iyi uygulay c E-belge uygulamalar nda Danimarka bafl çekiyor. Ard ndan ngiltere, Almanya ve sveç geliyor. Avrupa da 30 milyar fatura ve 15 milyar kadar da çeflitli belge dolafl m var. Bir faturan n uçtan uca maliyeti 30 Euro iken e- fatura ile yüzde 60 maliyet indirimi yap l yor a kadar Avrupa da 5 bin i aflk n personeli olan firmalar n hepsi e- faturalama sistemine KOB ler için e-belge hizmeti eylülde bafll yor gelecekte iki kat na ç kaca n söylüyor. Ürün gruplar na ve müflterilerin tercihlerine göre proje haz rlad klar n aktaran Alsoy, Sistemi flu anda daha çok büyük ölçekli flirketler tercih ediyor. Bu hizmeti, haz rlayaca m z standart paketlerle Eylül ay itibariyle KOB lere Ya internet de ulaflt rmay planl yoruz bilgisini verdi. Alsoy, Belge Turk ün e-imza alt yap s n n oldu unu, e-belgelerin 5070 say l Elektronik mza Kanunu nda tan mlanan güvenli elektronik imzaland n, bunun elle at lm fl imza ile ayn hukuksal statüye sahip oldu unu da aktard. geçecek. Yine Avrupa daki 23 milyon KOB nin yüzde 25 inin de bu sisteme geçmesi bekleniyor. Ayr ca 2006 da 350 bin olan kurumsal kullan c say s 2007 de 630 bin e ulaflt. Bireysel kullan c lar da 14.8 milyondan 18.6 milyona ç kt. Avrupa Birli i nde bu sistemle sa lanan tasarruf ise y lda 243 Milyar Euro. Bu rakam sadece Danimarka da e-fatura ile y lda milyon Euro. D. Güney Alsoy PLATFORM Prof. Dr. KEREM ALK N Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n (TCMB) birlikte haz rlad klar Tüketici Güven Endeksi nin 2008 y l n n ilk ay na ait verileri, Türk halk n n ekonomiye güveninin hâlâ zay flad n göstermekte. Endeksin kamuoyuna aç klanmaya baflland 2003 y l aral k ay ndan bu yana, endeksin en düflük noktas 2006 y l temmuz ay nda, Dan fltay sald r s ile may shaziran küresel türbülans n n birleflti i dönemde oldu y l a ustos ay nda ise, 22 Temmuz genel seçimlerinden tek parti iktidar sonucunun ç kmas ve tüketicinin siyasi istikrar alg lamas yla, bir önceki y la göre Tüketici Güven Endeksi nin 10 puan iyileflti ini gördük. Yani, Türk halk siyasi istikrara önem verdi ini bir kez daha göstermifl oldu. Ancak, takip eden aylarda ve 2008 y l n n ilk ay nda, söz konusu Tüketici Güven Endeksi nin yeniden geriledi ini gözlemledik ve siyasi istikrar beklentisiyle toparlanan endeks de erinin yeniden 6 puanl k Tüketicinin morali bir türlü düzelmese de, kurda düzeltme beklentisi azalm fl gözüküyor bir gerilemeyle 92,12 puana düfltü ünü gördük. Üstelik Tüketici Güven Endeksi nin gerilemesinde tüm kalemlerin etkisi oldu u da görülmekte. Buna göre, halk n ekonominin mevcut dönemi ve gelecek döneme yönelik olarak sat n alma gücü ve ifl bulma olanaklar na yönelik beklentisi giderek bozuluyor. Yani, genel bir moralsizlik söz konusu. Küçük esnaftaki iflaslar ve dönen çek ile senetler nedeniyle veriler çok flafl rt c olmamal. Nitekim, esnaf hiç siftah dahi etmeden kepengi kapat yor ise, bunda tüketicinin ekonominin bugün ve gelece ine yönelik duydu u kayg ve bu nedenle tüketimini k sm fl olmas n n etkisi göz ard edilmemeli. Nitekim, dönemin dayan kl tüketim mal sat n almak için uygun olup olmad sorusuna verilen cevapta da, ocak ay nda s n rl bir gerileme gözleniyor. Baflbakan Erdo an, kriz edebiyat yapan çevrelere hakl olarak k zabilir. Ama, reel sektörün s k nt lar yla, tüketicinin ekonomiye duydu u güvendeki zay flamay temsil eden verileri de dikkate almak zorunday z. Halk n döviz kurlar na yönelik endiflesi azal yor Türk halk için, ekonomik istikrar boyutunda dikkatle takip edilen bir baflka ve de, döviz kurlar n n seyri Krizi gerçekleflti inden bu yana geçen 7 y ll k sürede, pek çok ekonomik ve siyasi geliflmeye ba l olarak döviz kurlar nda dalgalanmalar gördük y l nda, Dan fltay sald r s n n siyasi etkilerinin hissedildi i bir dönemde patlak veren may s-haziran küresel türbülans, dolar kurunu 1,78 YTL seviyesine kadar getirmiflti. Bu nedenle, her dalgalanma sürecinde, döviz kurlar n n daha da yükselece i beklentisinde olan yerli tasarruf sahipleri, döviz kurlar hayli yükselmifl olsa da, döviz sat n almay, döviz tevdiat hesaplar n (DTH) büyütmeyi sürdürdüler. Bununla birlikte, 2006 bafl ndan 2008 bafl na, son 2 y l içerisinde 5 küresel türbülans geride b rak lm fl olmas na ra men, yurtiçi tasarruf sahipleri, bekledikleri kur düzeltmesinin bir türlü gerçekleflmemifl olmas n n flaflk nl n yafl yorlar. Nitekim, 16 Ocak tan bu yana süregelen türbülansta da, dolar kuru iki kez 1,22 YTL ç tas n k rmas na ra men, 1,22-1,25 YTL band nda ancak 24 saat kalabildi ve ard ndan 1,20 YTL nin dahi alt na geriledi. Halk 2007 ye kadar k sa vadeli döviz hesab n tercih etti Türk halk n n, eninde sonunda döviz kurlar nda bir düzeltme olaca beklentisi, döviz tevdiat hesaplar na ilginç bir tabloyla yans m fl durumda. Buna göre, 2005 y l sonunda, vadesiz, 7 gün ihbarl ve en fazla 1 ay vadeli olan k sa vadeli DTH toplam, 31 milyar 875 milyon dolarla, 3, 6 ay ve 1 y l vadeli ve göreceli olarak daha uzun vadeli DTH toplam ndan 267 milyon dolar fazla y l nda döviz kurlar nda dalgalanman n artmas yla, halk n elindeki dövizi daha uzun vadeli hesaba ba lamak, daha uzun vadeli olarak bankaya emanet etmek yerine, k sa vadeli döviz tevdiat hesaplar n n tercih etti i gözleniyor. Nitekim, 2006 y l sonunda k sa vadeli DTH lar n toplam tam 3 milyar 267 milyon dolar orta ve uzun vadeli DTH toplam n geçiyor. Yani, bir y l içerisinde iki farkl vade grubu aras ndaki fark 3 milyar dolar art yor y l nda, yine döviz kurlar nda düzeltme beklentisinin a r basmas yla, k sa vadeli DTH toplam ile orta-uzun vadeli DTH toplam aras ndaki fark mart ay sonunda 6,2 milyar dolara, nisan ve may s aylar nda ise s ras yla 9,5 ve 9,3 milyar dolara dayan yor. Yani, bir kur düzeltmesinin her an olaca beklentisi içerisinde olan tasarruf sahiplerinin iyice k sa vadeli DTH lara yöneldi i gözleniyor. Keza, temmuz ay nda da 6,6 milyar dolar seviyesindeki bu fark, özellikle 22 Temmuz seçimlerinde yine AK Parti nin tek bafl na iktidar olmas ile azal fla geçiyor. Vadeli DTH vadesizi geçti Türkiye nin erken genel seçimler sonras siyasi risk faktörünü geride b rakmas ve küresel türbülanslara ra men döviz kurlar nda beklenen düzeltmenin oluflmamas na ba l olarak, a ustos ay ndan itibaren k sa vadeli DTH toplam n n yerinde saymaya bafllad ; buna karfl l k, daha orta ve uzun vadeli DTH toplam n n h zla artt gözleniyor y l n n haziran sonundan, 2008 y l n n flubat ay bafl na daha uzun vadeli DTH toplam 10 milyar dolar artm flken, k sa vadeli DTH toplam n n yine 2007 y l n n temmuz ay ndan bu yana hemen hemen ayn seviyelerde dolaflt gözlenmekte. Farkl vadelerdeki DTH toplamlar nda de iflime ba l olarak, bir baflka önemli geliflme, 2008 y l bafl na kadar k sa vadeli DTH toplam ortauzun vadeli DTH toplam ndan fazla iken, bu defa 2008 y l bafl ndan itibaren orta-uzun vadeli DTH toplam n n k sa vadeli DTH toplam n geçmifl olmas. Nitekim, 16 Ocak ta patlak veren küresel finans piyasalar n epeyce sarsm fl olan küresel türbülans döneminde dahi, bankalara emanet edilen daha orta-uzun vadeli DTH toplam n n k sa vadeli DTH toplam n 1,6 milyar dolar geçti i görülmekte. Bu tablo flunu gösteriyor ki, Türk halk n n döviz kurlar nda ciddi bir düzeltme beklentisi azalm fl durumda. K sa DTH yeniden k p rdarsa Bununla birlikte, 1 fiubat cuma günü verileri dikkate al nd nda ise, k sa vadeli DHT toplam n n bir haftada 1,5 milyar dolara yak n artt da görülüyor. Ancak, 1 fiubat itibariyle k sa vadeli DTH toplam hala 2007 temmuz seviyelerinde. O halde, önümüzdeki haftalara bakaca z ve k sa vadeli DTH toplam yeniden h zlanma e ilimine girerse, 2007 y l temmuz ay ndan sonra k r lm fl olan döviz kurlar nda düzeltme beklentisinin yeniden alevlendi ini düflünece iz. Unutmayal m, beklentilerin güçlenmesi, o beklentinin gerçekleflmesi için tetikleyici olabilir.

3 Sayfa3.QXD 21/02/ :36 Page 1 SAYFA 3 TEKNOLOJ Yarg online olacak ticaret h zlanacak NALAN SÖYLEMEZ A DALET Bakanl taraf ndan hayata geçirilen ve 2008 itibariyle tüm Türkiye de uygulamas - na bafllanan Ulusal Yarg A Projesi (UYAP) ile adalet, elektronik ortamda maksimum h z kazanacak. Baz çok özel davalar haricinde art k uzun süreli yarg lamalar Türkiye gündeminden kalkacak. Hiçbir hakimin elinde bir dava 10 y l süre ile kalamayacak. Özellikle baz ceza davalar, arazi ve miras davalar makul sürelerde çözümlenebilecek. Birden çok duruflma ve çok say da erteleme olmayacak. Dava aç l p sonuçlan ncaya kadar bürokratik sorun yaflanmayacak. Yaln zca bilgisayar altyap s n n kullan lmas ile bile dava süreleri üçte bir k salacak. Tüm yarg ve destek faaliyetlerinin otomasyonu halinde ise y lda 500 milyon evrak n sanal ortamda iletimi sa lanacak. TEBL GAT HIZLANACAK Yarg lama ifllemlerinin h z kazanmas ticaret dünyas na da olumlu yans yacak. Bir flirket dava açt nda, sistem taraf kontrolü yaparak benzer dosyalar n ayn mahkemeye gönderilmesini sa layacak. Tüzel kiflilere Kimlik Numaras Verilmesi Projesi nin (MTK) aktif hale gelmesi de önemli kolayl klar getirecek. fiirketin MTK numaras sisteme girildi inde o flirket hakk ndaki bütün bilgilere ulafl - labilecek. Böylece tebligat aflamas h zlanacak. Hakk nda iflas karar verilen bir flirket, baflka bir adli birimde ifllem yapmak istedi inde kullan c ya uyar verilecek ve ifllem yapmas engellenerek iflas idare memurlar na yönlendirilecek. Hakk nda iflas ertelemesi, iflas n kapat lmas ve yönetimine kayy m tayin edilen flirketler hakk nda hakimler bilgi toplayabilecek, o flirketlerle ilgili nerede hangi davalar n aç ld n ö renebilecek. Böylece daha sa l kl kararlar verebilecek. Yarg n n üzerindeki yükün azalmas ve bilgiye h zl eriflim sayesinde ise ge- Türkiye de halen bir ticari davan n aç lmas ve sona ermesi aras ndaki süre 500 günü geçiyor. UYAP bu süreyi h zland racak. Doç. Dr. Yücel O urlu STANBUL T CARET ODASI NDAN ki ayd r yayg n flekilde uygulamaya bafllanan Ulusal Yarg A Projesi (UYAP) ile yarg lama ifllemlerinin h z kazanmas ticaret dünyas na olumlu yans yacak. Sistem, benzer dosyalar ayn mahkemeye gönderecek. H zl eriflim sayesinde çok say da erteleme olmayacak, dosyalar savc l kta birikmeyecek. reksiz davalar aç lmayacak, mükerrer aç lm fl davalar n da önüne geçilecek. S STEMLER ARASI NETWORK UYAP, bir di er ad yla e- adalet, e-devlet projesinin bir parças. Bu sistemle art k davalar di er kurumlardan beklenen belgeler nedeniyle ertelenmeyecek. Adalet Bakanl nca yürütülen bu proje; Polis Bilgi Sistemi (POLNET), Merkezi Nüfus daresi Sistemi (MERN S) ve Noterler ve Barolar Birli i ile de ba lant halinde. Merkez Bankas, Adli Sicil ve statistik Genel Müdürlü ü, Gelir daresi Baflkanl, Tapu Kadastro Müdürlü ü, Adli T p Birimleri ve Telekomünikasyon gibi pek çok kurum da projenin içinde yer al yor. Örne in Savc l k ülkenin her hangi bir yerinde suç ifllemifl bir sab kal n n bilgilerine POL- NET le ayn günde ulafl labiliyor. Bu ifllem faksla yap ld - nda ise bir hafta-10 gün sürüyor. Ayn flekilde Tapu ve Kadastro Müdürlü ü nden bir arazinin malikini tespit etmek, o tapu üzerinde flerh, irtifa hakk ya da bir haczin bulunup bulunmad online flekilde üç ay yerine üç saniyede ö renilebiliyor. Yafl ve kimlik tespiti ise klasik yöntemlerle, adliyedeki yarg lama yo unlu una göre bir ila üç ay bulabiliyor. MERN S üzerinden bu bilgilere an nda ulafl labiliyor. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜ Ü ddianame ile dava aç l rken uygulanan klasik, bürokratik usullerin y prat c hatta cayd r c olabildi- ini söyleyen stanbul Ticaret Üniversitesi ( T - CÜ) Ö retim Üyesi Doç. Dr. Yücel O urlu, Bürokratik engeller nedeniyle dava açmaktan kaç nan vatandafl n hak arama özgürlü ü s - n rlanabiliyor. Dava açma sürecini maksimum seviyede h zl ve pratik hale getiren UYAP sistemi ile vatandafl n hak arama özgürlü ünün yolu aç lm fl oluyor aç klamas - n yapt. O urlu, bir avukat n klasik usullerle bir dilekçeyi KUVEYT - 1. TÜRK ÜRÜNLER SERG S NEDEN KUVEYT? Her ihtiyac n ithalat yoluyla temin etmesi, y ll k 16 milyar $ ithalat, Altyap yat r mlar n n ve inflaatlar n giderek h z kazanmas, Bütçe gelirlerindeki yükselifl nedeniyle büyük bir güven ve iyimserlik ortam, Petrol üretimindeki art fl ile sa lanan önemli likidite özellikleri ile Kuveyt, ihracat m z için büyük önem tafl maktad r. Tarih : 4-7 May s 2008 Tahsis Edilecek Stand Alan : 9 m2 ve katlar 9 m2 lik Stand Toplam Bedeli : 1000 ABD$ Stand inflaat, nakliye, gümrük, katalog ve CD de yer alma, yurtd fl tan t m hizmetleri kat l m bedeline dahildir. Sergide A dan Z ye tüm sektörlere yer verilecektir. fltirakçiler sergi teflvik ifllemleri stanbul Ticaret Odas taraf ndan yürütülecektir. KUVEYT- 1.TÜRK ÜRÜNLER SERG S KATALO U VE CD S NDE Tüm sektör mensuplar n n A4 ebat nda tam sayfa reklamlar na yer verilecektir. Sergiye stand baz nda ifltirak etmeyen firmalar n da Kuveyt 1. Türk Ürünleri Sergisi katalog ve CD sinde reklam verebilecektir. Tam iç sayfa reklam bedeli sadece 250 YTL dir. Kuveyt-1. Türk Ürünleri Sergisi ne kat lmak ve / veya katalog ve CD sinde yer almak isteyen de erli özel sektör mensuplar n n stanbul Ticaret Odas Fuarlar ve D fl liflkiler fiubesi ile temasa geçmesi gerekmektedir. RT BAT B LG LER : Tel: Faks: ADALET Bakanl n n 2007 rakamlar na göre Türkiye de icra davalar d fl nda yaklafl k 19 milyon dava var. Sistemden 72 bin kullan c yararlan yor. Bunun 30 bini avukat, 43 bini Adalet Bakanl, 2 bini de Yarg tay ve Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l çal flan. Ortalama bir davan n çözülme süresi ise ceza davalar nda 266, hukuk Dava say s azalacak ÖNÜMÜZDEK süreçte tüm Türkiye deki ticaret sicil kay tlar ndan firma bilgileri UYAP sistemine girilerek, firmalar hakk nda takip daha kolay yap labilecek. Böylece firmalar n mali yap s na fleffaf bir flekilde ulafl labilecek. Ticaret dünyas n kay t alt na alan bu sistemle bat k krediler azalt lacak, çek ödemelerinde güven sa lanacak, bilançolar düzelecek. Dolay s yla dava say s nda azalma gerçekleflecek. mahkeme kaleminde kayda sokmas n n birkaç saat sürdü ünü belirterek, stanbul da bir avukat gün içinde farkl noktalarda bir kaç adliyede duruflmaya girmek ya da dava açmak zorunda kalabiliyor. Bu da ciddi zaman al yor. UYAP sistemi ile bir avukat kendi bürosunda, online olarak flifresini girdikten sonra dava dilekçesini haz rlay p ifllemi befl dakikada gerçeklefltiriyor dedi. DOSYALAR B R KMEYECEK Klasik usulde savc l klara gelen dosyalar önce biriktiriliyor, sonra ilgili mahkemelere ifl yüküne göre da t l yor. UYAP sisteminde, dava aç ld an sistem otomatik olarak gönderim ifllemini yap yor. Böylece hem dosyalar n savc l kta beklemesi engelleniyor hem de dosyan n istenilen mahkemeye düflürülmesi engellenmifl oluyor. Ayr ca bir avukat n dava açmad n iddia etme hakk yok. Tüm avukat ve bilirkifliler ifllem yapabilmek için UYAP a kay tl olacak. Kay t s ras nda TC kimlik numaras zorunlu olarak girilece i için sistem üzerinden tüm avukat ve bilirkiflilerin takibi yap lacak. Bu sayede vergi kay plar da önlenecek. 19 milyon dava var davalar nda ise 241 gün. Bir ceza davas n n temyize gitmesi halinde Yarg tay da çözümü ise 283 gün sürüyor. Dolay s yla bir ceza davas 600 güne yak n bir zamanda sonuçlan yor. Ayn flekilde bir hukuk davas ise 460 gün Yarg tay da bekliyor. Bu ortalama 1.5 y l yap yor. dari yarg da da temyiz için y l beklenebiliyor. UYAP tan devrim niteli inde kolayl klar nternet üzerinden befl dakikada dava aç labiliyor. Karar n ya da dosyan n hangi aflamada oldu unu, cevap dilekçesinin gelip gelmedi i internet sayfas ndan izlenebiliyor. Duruflma gününün tayini görülebiliyor. Sistem üzerinden harç yat r labiliyor. Dava dosyalar savc l kta birikmiyor. Hakimler aras nda adil ifl bölümü sa lan yor. Adliyelerdeki bekleme sürecini k saltmak için avukatlar n usule ayk r yöntemlere baflvurmas engelleniyor. Davan n temyize gönderilmesi, tebligatlar ve icra takiplerine iliflkin bütün baflvurular, kasa takip ifllemleri ve defterlerin tutulmas sistem içinde k sa sürede sonuçland r l yor. Yaz flmaya gerek kalmadan adli sicil kayd, nüfus aile tablosu, tapu kayd, ehliyet bilgileri al - nabiliyor. Yakalama ve tutuklama kay tlar UYAP üzerinden kolluk kuvvetlerince sorgulanabiliyor. Sistemde yer alan ak ll uyar lar sayesinde usul hatalar n n önüne geçiliyor. Bilirkifli tayini için uzun bir süreye ihtiyaç duyulmuyor. Dilekçe yaz l rken ya da takip yapmak istendi- inde UYAP n sitesinden form doldurularak gönderilebiliyor. Böylece usul ve yaz m hatalar na ba l yanl fll klar asgariye iniyor. GÜNDEM ERTU YAfiAR Dünyada bir küresel ekonomik kriz oldu u düflünülüyor. Gazetelerimizde görüfllerini kaleme alan ekonomistler de ayn kan y paylafl yorlar: Dünyada küresel bir ekonomik kriz var. Türkiye de bu krizden etkilenecektir. Biz de ilk baflka böyle düflünüyorduk. Çünkü ABD kaynakl bir ekonomik dalgalanma vard. Bu dalgalanma bankac l k sektöründe bafllam fl ve sadece ABD ile s n rl kalmayarak di er Bat l ülkelere de yay lm flt. Mutlaka küresel dalgan n etkileri Türkiye ye de gelecekti. Hem de bu küresel dalga Türkiye ye gelirken, Türkiye nin kendine özel koflullar nedeni ile (örne in yüksek cari aç k sorunu nedeni ile), daha da fliddetlenebilirdi. Haz rl kl olmal yd k. Ama aradan birkaç hafta geçince ve sadece uluslararas bas ndan okuduklar mla yetinmeyince, düflüncelerimde de ifliklikler oldu. Asl nda Aral k ay ndan bu yana (araya giren Noel ve yeni y l tatili nedeni ile), uluslararas finansç larla da bir araya gelmemifl; onlar n görüfllerini dinlememifltim. Son iki haftada bolca uluslararas finansç larla sohbet etme olana m oldu. Onlarla konufltukça da görüfllerim de iflti. Örne in art k ben dünyada bir küresel ekonomik kriz oldu una inanm yorum. Evet bir s k nt vard r. Ama bu s k nt : a) ABD ve Bat dünyas n n bir k sm ve finans kesimi ile s n rl d r; b) Özellikle Avrupa da bu s k nt reel sektöre ve tüketici güvenine yans mam flt r; c) Yaflananlar ekonomik kriz boyutunda de il ekonomik çalkant boyutundad r; d) Bu çalkant n n özellikle Uzak Do u ve Orta Do u ülkelerine yay lmamas için baz nedenler vard r. ddial bir söylemdir bu. Ama görüflümüzde flimdilik kararl y z. Dünyada küresel bir kriz henüz / flu anda yoktur. Zaten bu sav m z destekleyen baz geliflmeler de önümüzde duruyor: Dünyada petrol, emtia ve hammadde fiyatlar düflmüyor; tersine art yor. Hal bu ki bir ekonomik kriz olsa, bunun anlam tüketimin ve üretimin yavafllamas olurdu. Tüketim ve üretim yavafllay nca da emtia ve hammadde fiyatlar düflerdi. fiimdilerde bunun tersi oluyor. Uzak Do u da, Rusya da ve Orta Do u da her fley o kadar yolunda ki! Bu ülkelerde çok ciddi bir sermaye birikimi olufltu ve bu sermaye flimdilerde hiç korkmadan her yere giderek al fl verifl yap yor. Türkiye ye yabanc ilgisi hiç azalmadan sürüyor. En son örneklerden ilki M GROS un Di er birimlerle ba lant süresi yar m günden 0-1 dakikaya indi, Ayl k istatistiklere yar m gün yerine 0-3 dakikada ulafl l yor, Y ll klara ulaflma süresi bir haftadan 0-5 dakikaya düflüyor, Bir haftada elde edilen do um ve adli sicil kay tlar na 0-1 dakikada ulafl l yor, Bir dosyan n aranmas dakikadan 30 sn-1 dakikaya düfltü, Bu bir kriz de ildir sat fl. Kriz ortam olsa; finansman bulunamayaca düflünülse, uluslararas bir yat r m fonu M GROS a 1,5 milyar dolar aflan fiyat verir mi? Bir di er örnek TEKEL in sigara bölümünün özellefltirilmesidir. Teklif verenler pek sektör içinden kifliler de iller. lk bilgilere göre ayn M GROS örne inde oldu u gibi, uluslararas sermayeyi temsil eden yat r m fonlar TEKEL e ilgi göstermifller. TOK stanbul Seyrantepe de bir arsa ihalesine ç k yor; kat l mc lar (içlerinde Orta Do ulular da, yabanc destekli Türkler de var), arsaya en az 100 milyon dolar de er biçiyorlar. Hadi Seyrantepe arsas bir ihale idi; gaza gelip birileri yüksek fiyat verdiler. Daha geçen hafta tamamlanan TOPRAK Libadiye arsas sat fl na ne demeli? Dubaili EMAAR firmas arsaya 402 milyon dolar ödedi. 402 milyon dolar herkes için çok anlaml olmayabilir. O zaman flöyle yazal m: Arsa metrekaresi bafl na dolar aflt lar; inflaat metrekaresi bafl na da dolara yaklaflt lar. Yani yapacaklar projede metrekare bafl na dolar arsa gideri koymal lar. Demek ki en az ile dolar aras nda satacaklar bir proje planl yorlar. Dikkat edin, Levent ten falan de il, Libadiye den söz ediyoruz. stanbul da yafl yorum diyen kaç kifli Libadiye yi bilir? Acaba dünyan n en büyük gayrimenkul firmalar ndan biri olan EMAAR m yanl fl hesap yap yor yoksa biz mi dünyay okuyam yoruz? fiimdi diyebilirsiniz ki, Arkadafl sen neden söz ediyorsun? Türkiye de piyasalarda yaprak k m ldam yor. fller oldukça kötü; kimse bir fley sat n alm yor. Ödemeler zaman nda yap lm yor. D flal m ald bafl n gitti. neden ipli e her mal ithalatla geliyor. Türk üreticiler rekabet güçlerini iyice yitirdiler. Kriz Türkiye ye zaten çoktand r geldi! Bu saptamalar da do rudur. Ama Türkiye deki s k nt n n nedeni küresel dalgalanma de ildir. Türkiye de Merkez Bankas, May s 2006 da yaflanan di er bir küresel çalkant dan beri, (kendince hakl nedenlerle) reel faizleri yüksek tutmaktad r. Bu nedenle, özellikle 2007 y l n n ikinci yar s nda, ekonomik büyüme oldukça yavafllam flt r. Piyasalar durmufltur. ki olay üst üste gelince de genel kan, küresel çalkant n n Türkiye yi de etkiledi i biçimindedir. Ama bizce bu kan do ru de ildir. Türkiye de piyasalarda flu anda yaflanan durgunluk sorunu, küresel ekonomik çalkant dan tamamen ba ms z olarak yaflanmaktad r. fllem süreleri maksimum seviyede k salacak Dosyan n hangi aflamada oldu u 10 gün yerine 30 saniyede ö renilecek, Ceza mahkemelerinde posta listesi haz rlamak dakikadan 1 dakikaya, duruflma dosyas listesi haz rlamak 2 saat yerine 1 dakikaya, terfi ifllemleri 1 günden 1 dakikaya düfltü. Bir ila üç ay süren kimlik tespiti online yap l yor.

4 Sayfa4.QXD 21/02/ :36 Page 1 fi FIRSATLARI SAYFA 4 T CARET REHBER HALELER Ürün: Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü için derslik yapt r lacak haleyi açan: Nazilli Belediye Baflkanl hale tarihi: 29 fiubat 2008 de saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: Kat l mc lar iflin teknik flartnamesini bedel ödeyerek belediyeden temin edebilecek Ürün: 103 bin adet çanta, eflya, kamuflajl haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal/ stanbul hale tarihi: 1 Nisan 2008 de saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 9 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k- Kartal/ stanbul adresinden temin edilebilir. haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. Dosya No: Ürün: 3 kalem alüminyum rulo temini haleyi açan: Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a- zmir hale tarihi: Son teklif verme tarihi 28 fiubat 2008 günü, saat d r. fiartname: Kat lmak isteyen firmalar n afla da belirtilen faks numaralar na aç k adresleri ile kat lmak istedi i POLONYA flbirli i: nflaat Praxis p. Z.o.o. Ul. Owocowa 10 D Kowice NIP REGON Zarejestrowano w Sadzie Rejonowym w Katowicach KRS Kapital Zakladowy ,00zl Dosya no: H ND STAN flbirli i: Otomotiv, yedek parça ARIHANT Tel: Faks: lgili kifli: Parag Mulye m Tel: MISIR flbirli i: Cam konusunda profesyonel olan firmalarla büyük projeler için temasa geçmek ALOSMNY INT., TRADE CO EGYPT lgili kifli: MR. MAHMOUD Talep: Oto yedek parçalar, inflaat, granit ve mermer Adres: Al Rowaishsn Group (Head Office) P.O. Box Sana a-repulic of Yemen Tel: Faks: ihaleye iliflkin dosya numaras belirterek müracaatlar halinde bedelsiz olarak teklif isteme mektubu gönderilecek Faks: / Tel: / Dosya No: Ürün: Çorap, tire, yazl k (725 bin çift); (375 bin çift ve 350 bin çift olmak üzere iki ayr k s m halinde) Çorap, yün, k fll k (744 bin çift); (400 bin çift ve 344 bin çift olmak üzere iki ayr k s m halinde) haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal/ stanbul hale tarihi: 8 Nisan 2008 de saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 10 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale Salonu So anl k-kartal/ stanbul adresinden temin edilebilir. haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. Dosya No: Ürün: Havlu, ayak, kahverengi (329 bin adet); (179 bin ve 150 bin adet lik iki ayr k s m halinde) Havlu, banyo (303 bin adet); (178 bin ve 125 bin adetlik iki ayr k s m halinde) haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal/ stanbul hale tarihi: 3 Nisan 2008 de saat da fib RL TEKL FLER MASOUD 177 ALHRAM-GIZA-EGYPT SECND FLOOR P.O. BOX 156 ALHRAM-GIZA- EGYPT Faks: 00202/ Tel: 00202/ Mobile: / L.COM Dosya no: ALMANYA flbirli i: nflaat T & V Rüzgar Consulting Obere Römerhofstrabe Friedrichsdorf Tel: Dosya no: DUBA flbirli i: Giyim (markal ve ünlü tasar mc lar n ürünlerini üreten veya acenteli ini yapan firmalarla bünyelerindeki markal ürünleri satabilecekleri Türk firmalar ile temasa geçmek) Ali K. Al-Khalil Tel: Faks: Dosya No: Talep: T bbi malzeme; ortopedik ürünler (tekerlekli sandalye, koltuk de ne i) Mr. Gregory Petkov Manager Paragon Trading Ltd. 93A Patriarh Evtimij blv. Stara Zagora 6000 Bulgaria Direct Line: Dosya no: Ç N HALK CUMHUR YET flbirli i: Ka t ve ka t ürünleri; Ka t ve karton kutu, poflet vb., ka t ve kartondan di er ambalaj kutular, plak pofletleri, ka t ve kartonlar-mum, stearin, ya vb ile s vanm fl, emdirilmifl KUNMING HIGHSTAR TRADING CO. LTD. Tel: Faks: BOSNA HERSEK DEN fib RL KLER TOMBO D.O.O. Tel: VOCE GOLD D.O.O. Tel: Faks: THALATÇILARA TEKL FLER Teklif: laç (do al) E:Ramarini 11/3- Industrial Zone Monterotondo- Roma-Italy Tel: Faks: Dosya No: Teklif: Dondurulmufl meyve sebze VIP Tel: Teklif: Dondurulmufl meyve, taze, so utulmufl, HRACATÇILARA TALEPLER dondurulmufl sebze BOVEL D.O.O. Tel: Faks: Teklif: Meyve sebze Adres: PLANTAZE CAPLJINA D.D. Tel: Faks: Mobile: Dosya No: Talep: F nd k, dondurulmufl sardalye ve anuez veya konserve hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 8 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k- Kartal/ stanbul adresinden temin edilebilir. haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. Dosya No: Ürün: 2160 tak m yazl k ifl elbisesi temini haleyi açan: Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a- zmir hale tarihi: Son teklif verme tarihi 28 fiubat 2008 de saat da fiartname: Kat lmak isteyen firmalar n afla da belirtilen faks numaralar na aç k adresleri ile kat lmak istedi i ihaleye iliflkin dosya numaras belirtilerek Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a- zmir Tel: /2420 Faks: Dosya No: Ürün: 760 adet deri kaban temini haleyi açan: Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü hale tarihi: Son teklif verme tarihi 28 fiubat 2008 de saat da fiartname: Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a/ zmir Tel: /2420 Faks: Online pazar yerleri VOCEPROMET D.O.O. Temsilci: JASMIN HASANIC, DIREKTOR Faks: Tel: VOCE-TRANZIT D.O.O. Temsilci: MEHO BRKIC, VLASNIK Faks: Tel: BOSANKA AD Tel: / SAVA PI AD Tel: / , HRANAPRODUKT AD Tel: / , Tel: Teklif: Meyve sebze SIDRO D.O.O. Tel: Faks: Teklif: Meyve sebze STAKLENICI D.O.O. Adres: JOSE N. SORIANO BALAGUER, S.L. Avd. Del Puerto246, Valenc a (SPAIN) Tel: Faks: / Dosya No: Dosya No: Ürün: 2207 çift yazl k emniyet ayakkab s ve 180 çift k fll k emniyet botu temini haleyi açan: Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a/ zmir hale tarihi: Son teklif verme tarihi 28 fiubat 2008 de saat da fiartname: Kat lmak isteyen firmalar n afla da belirtilen faks numaralar na aç k adresleri ile kat lmak istedi i ihaleye iliflkin dosya numaras belirtilerek Petkim Petrokimya Holding A.fi. Alia a- zmir ç Al m Müdürlü ü nden temin edilebilir. Tel: /2420 Faks: Dosya No: Ürün: Kemer, haki, örme, sar tokal 137 bin adet haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal/ stanbul hale tarihi: 11 Mart 2008 de saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 8 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi So anl k-kartal/ stanbul adresinden temin edilebilir. haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. Dosya No: VITAMINKA AD Tel: / , flbirli i: Dondurulmufl meyve sebze SPEKTAR DRINK D.O.O. Tel: / , flbirli i: Meyve sebze PRIJEDORCANKA AD Tel: / , flbirli i: Meyve sebze DAS-PROM Tel: , flbirli i: Meyve sebze PLANTAMERC Tel: , flbirli i: Meyve sebze VEGAFRUIT D.O.O. Temsilci: AMRA SALIHBASIC Tel: Faks: Tel: Faks: Teklif: Meyve sebze Çin Halk Cumhuriyeti Tel: Faks: Talep: Meyve suyu, reçel, turflu FANA D.O.O. Tel: Faks: A.D. PRIJEDORCANKA Talep: Meyve ve sebze Tel: / , RESM GAZETE TARIMDA SÜBVANS YONLU KRED N N UYGULAMA KOfiULLARI BEL RLEND : Tar msal üretimde; Ziraat Bankas ve tar m kredi kooperatifleri arac l yla faizi yüzde sübvansiyonlu kulland r lan kredinin kulland r m esaslar na iliflkin uygulama tebli i, Resmi Gazete de yay mland. Tar m ve Köyiflleri Bakanl taraf ndan haz rlanan ve 1 Ocak 2008 den geçerli olacak tebli, krediye iliflkin uygulama koflullar ve teknik kriterleri düzenliyor. K MYA TEKN K KOM TES KURULU- YOR: Türkiye de kimya sanayi politikalar - n n belirlenmesine yard mc olmak, kalk nma plan ve programlar ndaki hedefler do rultusunda sanayinin dengeli ve süratli geliflimini sa lamak ve teflvik için yap lacak çal flmalara alt yap oluflturmak üzere Kimya Teknik Komitesi (K MTEK) oluflturulacak. fikur UN ONAYI OLMADAN YURT DIfiINA fiç GÖNDER LEMEYECEK: Türkiye de faaliyet gösteren yerli ve yabanc özel flirketler, hizmet sözleflmesini, Türkiye fl Kurumu na ( fikur) onaylatmadan iflçileri, yurt d fl na gönderemeyecek. NOTERL K ÜCRETLER BEL RLEND : Resmi Gazete de yay mlanan ve 1 Mart 2008 den itibaren uygulanacak 2008 y l noterlik ücret tarifesine göre, noterler, yapt klar ifllemlerden Harçlar Kanunu na göre ald klar harçlar n yüzde 30 u oran nda noter ücreti alacak. Bu ücret, bir noterlik iflleminde 1,68 YTL den az olamayacak. Bu suretle hesaplanan ücret miktarlar nda 0,5 YKr nin alt ndaki de erler dikkate al nmayacak. fieh RLERARASI YOLCU TAfiIMA TABAN ÜCRET TAR FES : Ulaflt rma Bakanl, karayolu ile flehirleraras yolcu tafl mac l nda uygulanacak taban ücret tarifesini belirledi. En k sa mesafe tafl ma ücreti 8,66 YTL olarak tespit edildi. ÖZÜRLÜ VE ESK HÜKÜMLÜ ÇALIfiTIRILMASI: flverenlerin 50 veya daha fazla iflçi çal flt rd klar ifl yerlerinde çal flt rmalar gereken özürlü, eski hükümlü ve terör ma durlar için öngörülen toplam çal flt rma oran bu y l da yüzde 6 olacak. Haz rlayan: BULMACA Nalan M. ALAKENT SOLDAN SA A: y l nda Almanya da kurulmufl otobüs, otomobil, kamyon, motor üretimi yapan otomotiv firmas 2- Osmanl mparatorlu u nda baz devlet görevlerindeki sorumlu kifli Aria ve Aycell operatörlerinin birleflimiyle oluflan GSM operatörü 3-Renyum elementinin simgesi Ans z n, birdenbire Satrançta bir tafl 4- Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti anlam ndaki k saltma flleyen, çal flan, faal 5- Kar fl k renkli, çok renkli, alaca Tekstüre firmas n n kad n çorap markas 6- Ad n Yunan mitolojisindeki bir tanr çadan alan ABD merkezli spor ayakkab üreticisi Pokerdeki ka t durumlar ndan biri 7- Bir binek hayvan Eski dilde bulut Fakat, lakin 8- fli olmayan Gereksiz yere para harcamak 9- (Tersi) Dar karfl t Bankac l k iflleminin yap ld yap 10- Yapma, etme Bir yerden bir yere yük veya posta tafl yan flirket. 100 m2 de erinde yüzey ölçü birimi 11- Yapraklar n düz ve parlak bölümü Uygun bulan, benimseyen, kabul eden 12- Savafl ve tafl ma gereçleriyle donat lm fl k ta veya birlik Ekonomisi hayvanc l a dayal Do u Anadolu ili. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Ülkenin refah n sahip oldu- u alt n, gümüfl gibi de erli madenlere ba layan, ülkedeki de erli maden yataklar n n iflletilmesine önem veren ve ihracat art r p ithalat azaltmaya çal flan iktisat ö retisi 2- Belirli bir süre çal flt ktan sonra kanunlar gere i ifli ile ilgisi kesilerek kendisine ayl k ba lanm fl olan kimse Daha ucuzu yok slogan n kullanan, Migros un alt perakende ma azas 3- Endonezya n n plaka iflareti stanbul Menkul K ymetler Borsas nda gerçeklefltirilen al m sat m ifllemlerinin menkul k ymet ve nakit takas n n yerine getirilmesinden sorumlu merkezi takas kurumu 4- Çin in internet kodu Bir bisküvi markas 5- Vücudumuzdaki k rm z renkli s v 6- TV reklamlar nda Demet Akba ve ailesinin yer ald, Danone taraf ndan üretilen haz r tatl markalar ndan biri Belirli maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kurulufl 7- Ad n bir müzikalden alan nevresim markas Belirtiler 8- Tavlada üç say s Ülkeler aras ndaki iki yanl ticaret anlaflmalar n n temelde malla ödemeyi öngören bir türü 9- Baryum elementinin simgesi zin deki sesli harfler Bir spor karfl lasmas n n say bak m ndan durumu 10- flletilen paran n faiz kat lmam fl bütünü Yabani hayvanlar yakalama ifli 11- Kesintilerden sonra geri kalan miktarda olan, safi Faiz, ürem Üye 12- Zirkonyum elementinin simgesi 1905 y l nda Hac Ahmet taraf ndan kurulup, günümüzde dördüncü nesil taraf ndan iflletilen, stanbul`un klasikleri aras nda yer alan pasta ve ekmek f r n. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

5 Sayfa5.QXD 21/02/ :37 Page 1 SAYFA 5 GÜNCEL Tel-Aviv e sa l k sektörü heyeti gidiyor DIfi Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) Türk- srail fl Konseyi taraf ndan Tel-Aviv e sa l k sektörü konusunda bir heyet ziyareti gerçeklefltirilecek Mart tarihleri aras nda yap lacak ziyaret program kapsam nda 17. Uluslararas T bbi Teknolojiler, Farmasötikler ve Hastane Malzemeleri (MEDAX 2008) Fuar nda da temaslarda bulunulacak. Suriye de ekonomik buluflma 26 Nisan da SUR YE Ticaret Odalar Federasyonu ndan al nan bilgiye göre, Sanayi, Turizm, Tar m Odalar Federasyonu, ve Suriye Denizcilik Odas Nisan 2008 tarihlerinde I. Suriye Türkiye Ekonomi Buluflmas n gerçeklefltirecek. fiam da yap lacak olan buluflma, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) ve D fl Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) koordinasyonu ile Business & Development for Conferences and Exhibitions flirketi taraf ndan organize edilecek. Buluflma program her iki ülke halk n n yarar na yönelik ve kalk nmada süreklilik arzeden yat r m f rsatlar gibi konular içeriyor. Ayr nt l bilgi için: Tel: Faks: E- posta: Web: Ziya fiark Sofras nda yönetim de iflikli i 20 y ld r Ziya fiark Sofras n n Yönetim Kurulu Baflkanl n yapan Ramazan Bingöl, 2008 itibariyle hisselerini ve isim hakk n devretti. Ziya fiark Sofras n n Bayrampafla, Giyimkent ve Esenyurt flubeleri ile hizmete devam edecek olan Bingöl, bundan sonra müflterilerini Ramazan Bingöl Et Lokantas ad yla a rlayacak. ÜCRETS Z KISA LANLAR ELEMAN BOSTANCI daki etüt merkezimize, genç, dinamik, deneyimli, Fen Bilgisi ö retmeni OTOMOT V yedek parça sektöründe faaliyet gösteren firmam z için, ön muhasebe bilen, ETA kullanabilen, askerli ini tamamlam fl (erkek adaylar için), tercihen Ticaret Lisesi mezunu eleman aranmaktad r. Taksim, Faks: TEKST L firmas na, overlokçu+ortac, ücret dolgundur. Ümraniye fi fil ofisimizde müflteri-firma-ofis-fabrika aras nda iletiflimi sa layacak asgari lise mezunu bilgisayar kullanmas n bilen bayan sekreter EMLAK sektöründe çal flacak, bilgisayar bilen bay, bayan eleman al nacakt r /51 OUTDOOR sektöründe imalat yapan fabrikam z n ürünlerinin pazarlamas nda randevu sistemi ile çal flacak aktif araç kullanabilen sat fl temsilcileri aranmaktad r. Erkek adaylar n askerli ini yapm fl olmas gerekmektedir ELEKTRON K, elektrik, ayd nlatma ve otomasyon sektöründe, imalatç firma olan flirketimize, EML ve MYO Okulu mezunu, elektronik malzeme ve üretim tecrübesi bulunan bay/bayan elemanlar al nacakt r ronik.com.tr W NSA bayiinde çal flacak, pazarlama sorumlusu al nacakt r /51 DOKUMA, boyahane ve ara eleman olarak çal flacak, tecrübeli veya yetifltirilmek üzere, Pendik ve çevresinde oturan elemanlar al nacakt r KEND vas tas ile ürünlerimizi pazarlayacak plasiyer fi RKET M Z N; inventor program nda resim çizebilecek makine mühendisleri, makine konstrüktörleri, imalat müdürü, planlama müdürü, CNC torna, CNC iflleme merkezi, üniversal freze elamanlar na ihtiyac vard r. Ayr ca, ç rak vasf na uygun eleman da olabilir, yetifltirilip ç rak okuluna gönderilir. Maafl, sigorta, yol, yemek sosyal haklar m z mevcuttur. Hidrotam Makina, Tel: Faks: KEND bünyemizde ç kartt m z dergimizde, sat fl elemanl yapabilecek bay-bayan eleman ar yoruz m ÖN MUHASEBE bilen, G.O.Pafla ve Eyüp bölgesinde ikamet eden, üniversite mezunu, referans verebilen, bayan thalat çekik gözlü ülkelere kay yor ERMEN STAN n ilk Baflbakan Ovanes Kaçaznuni nin 1923 te Taflnak Partisi Konferans nda yapt Ermeni isyan na iliflkin itiraflarla dolu konuflmas n içeren rapor, stanbul Ticaret Odas ( TO) taraf ndan Taflnak Partisi nin Yapaca Bir fiey Yok ismiyle Türkçe ve yabanc üç dilde kitap olarak bast r ld. ngilizce, Almanca ve Frans zca olarak bast r lan kitap, ABD ve AB ülkeleri baflta olmak üzere çeflitli ülkelerde da t lmaya baflland. Ermeni gerçe ini su yüzüne ç karan ve Ermeni iddialar n birinci elden çürüten rapor, Ovanes Kaçaznuni taraf ndan ilk kez 1923 y l nda Taflnaksutyun Partisi nin Bükrefl te yap lan Yurtd fl Konferans nda sunuldu. Taflnaksutyun Partisi nin kurucular ndan biri olarak, yaflanan olaylar n en önemli flahitlerinden olan Kaçaznuni nin adeta bir itirafname niteli i tafl yan raporunda, Türk-Ermeni meselesi tüm ayr nt lar yla gözler önüne seriliyor. Kaçaznuni, I. Dünya Savafl öncesinde Ermeniler in gönüllü silahl birlikler oluflturmas n n bir hata oldu unu, denizden denize Ermenistan projesi hayali ile k flk rt ld klar n aç kça ifade ediyor. TEHC R EN KES N VE UYGUN YÖNTEMD Türkiye nin 2007 ithalat nda Uzakdo u ülkelerinin pay yüzde 15.9 a yükseldi. Çin 13.2 milyar dolarla Türkiye nin ithalat nda 3. s rada yer al rken, bu ülkenin ithalattaki pay yüzde 7.8 oldu. Türkiye nin en fazla ithalat yapt Uzakdo u ülkeleri Ülke 2006 (bin $) 2007 (bin $) Pay (%) De iflim (%) Çin Güney Kore Japonya Tayvan Endonezya Malezya Tayland Liste toplam Genel toplam TÜRK YE nin 2007 ithalat nda Uzakdo u ülkelerinin pay yüzde 15.9 a yükseldi. Çin, dünya piyasalar nda pay n art rmaya devam ederken, Türkiye nin ithalat nda da pay n art rd ve 13.2 milyar dolarla Türkiye nin ithalat nda üçüncü s - rada yer ald. Bu ülkenin ithalattaki pay da yüzde 7.8 oldu. Türkiye Çin den 2006 y l nda 9.7 milyar dolarl k ithalat gerçeklefltirmiflti. TÜ K verilerinden yap lan hesaplamalara göre, Türkiye 2006 y l nda Uzakdo u ülkelerinden 20.9 milyar dolarl k ithalat yaparken, geçen y l söz konusu ülkelerden yaklafl k 27 milyar dolarl k ithalat yapt. Türkiye 2007 de, bir önceki y la göre yüzde 22.8 art flla, Güney Kore den 4.4 milyar dolarl k ithalat yaparken, bu ülkenin ithalattan ald - pay yüzde 2.6 oldu. Japonya dan ithalat yüzde 15.1 art flla 3.7 milyar dolar olarak gerçekleflirken, Japonya n n ithalattaki pay da yüzde 2.2 oldu. Türkiye geçen y l eleman YET fit R LMEK üzere, genç eleman. Fatih, SEKRETER, grafiker, UMEL TSA Yay nevi OTO yedek parça deposunda çal flacak, askerli ini yapm fl, lise mezunu, ehliyetli DEVREN fiyer ARAÇ tamir-bak m ve onar m ile benzeri iflleri yapan Limited fiirket sat l kt r ALMANYA Berlin de, sat l k, temiz Emlak ve nflaat fiirketi GAZ OSMANPAfiA Küçükköy de bulunan mobilya ma azam z sat l kt r CERRAHPAfiA T p Fakültesi karfl s nda faal Medikal B L fi M E itim Tayvan dan yüzde 14.2 art flla, 1.9 milyar dolarl k ithalat gerçeklefltirdi ve Tayvan n Türkiye ithalat ndaki pay da yüzde 1.1 olarak gerçekleflti. Endonezya dan yüzde 31.9 art flla 1.4 milyar dolarl k ithalat yap l rken, Malezya dan yüzde 34.1 Merkezi nden YTL+KDV ile ald m Kursu, KDV dahil YTL olarak devrediyorum VASITA SAH B NDEN, Nissan Primera, 1998 model, 1600/6X, km, hidrolik, klima, otomatik cam, bordo, YTL PANELVANLAR, minibüsler, dizeller, benzinliler, jeepler (3 hat) EMLAK SATILIK art flla 1.3 milyar dolarl k, Tayland dan da yüzde 31.2 art flla 1.2 milyar dolar tutar nda ithalat yap ld. Endonezya n n 2007 y l nda ithalattaki pay yüzde 0.8, Malezya ve Tayland n pay ise yüzde 0.7 olarak gerçekleflti. TO, Ermeni itiraf n 3 dilde dünyaya da t yor Osmanl mparatorlu u nun Ermeniler in tehciri ile ilgili karar n n amac na uygun oldu unu aktaran Kaçaznuni, Ermeni komitac lar n Bat kamuoyunu kazanmak için bafllatt klar terör eylemlerinde Müslüman nüfusu katlettiklerini de anlat yor. Kaçaznuni, ayr ca Türkler den yana olan güç dengesini hesaba katmadan, kay ts z flarts z Rusya ya ba land klar n ve 1918 sonlar nda Türkiye yi iflgal eden ngilizlerin umutlar n kabartt n da konuflmas nda ele al yor. I. Dünya Savafl ndan Lozan Konferans na kadar geçen süreçte Taflnaksutyun Partisi nin Ermeni meselesindeki rolünün aktar ld raporda, Türkler ile Ermeniler aras nda yaflanan olaylarla ilgili olarak; Ermenistan daki Taflnak diktatörlü ünün varl ve Taflnak yönetimi d fl nda suçlu aranmamas gerekti i vurgulan yor. Ayr ca Taflnaksutyun Partisi nin Türkler e karfl gönüllü birliklerin oluflmas na destek sa lad ve birliklerin operasyonuna aktif olarak kat ld gerçe ine de iniliyor. Taflnaklar n Türkler e uygulad klar Ermeni mezalimi d fl nda, kendi rkdafl Ermeni köylülerine karfl da zalim tutumlar oldu unun anlat ld raporda, firar önlemek için Ermeni köylülerin Taflnaklar taraf ndan kurfluna dizildi i, firarla suçlananlar n eflleri ve k zlar na iflkence yap ld, rzlar na geçildi i de dile getiriliyor. Bu nedenle Ermeni köylülerinin dahi Taflnaklar n uygulad fliddetten yaka silkti i, Türk birliklerini hofl karfl lay p, Ermeni subaylar köylerine geldi inde, subaylar Türk birliklerine teslim etme giriflimlerinde bulunduklar, Türklerin himayesinde olduklar belirtiliyor. Ovanes Kaçaznuni nin raporunda, 1915 yaz ve sonbahar döneminde Türkiye Ermenilerinin zorunlu göçe tabi tutuldu u, Ermeni ba ms zl n n temelini oluflturan bölgelerin boflalt ld, ancak Türklerin piflmanl k duymalar n gerektirecek bir nokta bulunmad da anlat l yor. Buna ba l olarak Türkiye de Ermeni meselesinin temelli çözümü aç s ndan tehcirin en kesin ve en uygun yöntem oldu u kesin ifadelerle aktar l yor. SAH B NDEN Fatih te, acele sat l k, 100 M2, 3+1 daire, YTL SAH B NDEN, Karabiga da, Yeni Atakent Kooperatifi, her biri 500 M2, iskanl, tapulu, müstakil villa yap lacak flekilde, denize s f r, kumlu sahil, YTL SAH B NDEN, Beylikdüzü, Birlik VERG REHBER Sanayisi nde, 20 M2, masrafs z, kaloriferli, asansörlü, ofis, YTL ATAKÖY DE, 2 ve 3 odal, güzel konumda, tadilatl, muhtelif daireler. Konak Emlak SAH B NDEN, Vatan Caddesi, Emlak Kredi bloklar, Halkbank üzeri, 5.kat, 3+1, 160 M2 daire, YTL SAH B NDEN, Feneryolu minibüs caddesi, SSK Hastanesi karfl s, Akbank üzeri, No:17, 3+1, 160 M2, süper manzaral daire, YTL SAH B NDEN, Beylikdüzü Bizimkent, A-5 bloklar, No:32, 2+1, 80 M2, YTL SAH B NDEN, Okmeydan Bilas sitesi, No:25, 2+1, 110 M2, mükemmel daire, YTL Dr.VEYS SEV Maliye Bakanl taraf ndan Vergi Usul Yasas 381 s ra numaral genel tebli ile yap lan aç klama uyar nca Bilanço esas na göre defter tutan mükelleflere, 2008 y l ve müteakip y llarda düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlar n ayl k dönemler halinde vermeleri hususunda zorunluluk getirilmifltir. Buna göre mükellefler bildirim formlar n ayl k dönemler halinde düzenleyerek takip eden ay n 5 inci gününden itibaren bir sonraki ay n 5 inci günü akflam na ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. Örne in; bir mükellef 2008 y l Nisan ay na ait Ba-Bs bildirimlerini 5 May s gününden 5 Haziran 2008 Perflembe günü akflam na kadar verebileceklerdir. Özel hesap dönemi içersinde ayn ilke çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. Tebli ile yap lan yönlendirme uyar nca 2008 y l na özgü olmak üzere Ocak, fiubat ve Mart dönemlerine iliflkin olarak ayr ayr düzenlenen Ba ve Bs bildirim formlar, 2008 y l Nisan ay n n 5 inci gününden itibaren Haziran ay n n 5 inci günü akflam na kadar verilebilecektir. Bu dönemlere iliflkin bildirim formlar n n mükellefler taraf ndan Nisan ay n n 5 inci günü beklenilmeksizin daha öncede verilmesi mümkündür y l ve izleyen y llara iliflkin mükelleflerin mal ve/veya hizmet al mlar ile mal ve/veya hizmet sat fllar na uygulanacak had YTL olarak yeniden belirlenmifl bulunmaktad r. Buna göre, bir kifli veya kurumdan katma de er vergisi hariç YTL üzerindeki mal ve/veya hizmet al mlar Mal ve Hizmet Al mlar na iliflkin Bildirim Formu olan Bs ile bildirilecektir. Bu ba lamda da limitin alt nda kalan al fl ve sat fl bedelleri toplam ise Di er Mal ve Hizmet Bedeli toplam söz konusu bildirim formu üzerinde yer alan Di er Mal ve Hizmet Bedeli Toplam olarak Tablo III bölümüne yaz lacakt r. Buna paralel olarak ödeme kaydedici cihazlar kullan lmak suretiyle yap lan sat fllar n toplam Katma De er Vergisi hariç tutarlar olarak Tablo III de bildirilen Di er mal ve Hizmet Bedeli toplam na dahil edilecektir. Bildirim verme yükümlülü ünde olup da, tüm al fl ve sat fllar belirtilen hadlerin alt nda kalan mükellefler, söz konusu formlar Tablo II d fl nda ki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermekle EMLAK K RALIK SAH B NDEN Esenyurt ta, tek kat, 7 M/H, kamyon giriflli, gezer vinçli fabrika binas SAH B NDEN Beylikdüzü BSS de, 20 M2, kaloriferli, asansörlü ofis, masrafs z, YTL/Ay ÇEfi TL AZ kullan lm fl, poliklinik aletleri sat l kt r KA IT ve kartonlar n z nakit al n r ULUSAL-Uluslararas düzeyde firman z en iyi biçimde tan tman z için, Türkçe-yabanc dil tan t m filmleri, broflür, katalog, multimedya CD vb. haz rlan r. US AJANS REFLEKT F ve yap flt r c bantlar, camplastik-seramik-karbon, yanmaz teknik kumafllar. Bildirim formlar ayl k olarak verilecek yükümlü tutulmufllard r. Bilanço esas na göre defter tutmakla birlikte, otomasyona geçmemifl mal müdürlüklerine ba l olarak faaliyet gösteren mükellefler, bildirim formlar n, ba l olduklar mal müdürlüklerine ka t ortam nda verebileceklerdir. Bilanço esas na göre defter tutan ve elektronik ortamda beyannamelerini vermek zorunda olan mükellefler Ba ve Bs bildirim formlar n 2007 y l na ait olup 2008 y l fiubat ay bildirimini verecek olan mükelleflerde dahil olmak üzere bildirim formlar n elektronik ortamda vermek zorundad rlar. Bu nedenle de bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmifl say labilmesi için onay iflleminin yap lmas gerekmektedir. Onaylama ifllemlerinin ise en geç, bildirimlerin verilmesi gereken son gün saat dan önce tamamlanmas gerekmektedir. Di er yandan bildirim formlar n elektronik ortamda vermek zorunda olanlar kesinlikle ka t ortam nda bilgi formu veremeyeceklerdir. Bu ba lamda da vergi daireleri ka t ortam nda verilen veya elden veyahut da posta ile gönderilen bilgi formlar n hiçbir flekilde kabul etmeyeceklerdir. Formlar n elektronik ortamda gönderilmesi ifllemi yeminli mali müflavirler taraf ndan gerçeklefltirilecek ise, formu düzenleyen k sm na varsa serbest muhasebeci mali müflavirlere ait bilgiler yaz lacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müflaviri bulunmamas halinde, bu k sma, mükellefe ait bilgiler yaz lacakt r. Formu gönderen k sm na ise elektronik ortamda gönderen yeminli mali müflavirin bilgileri yaz lacakt r. Formlar n elektronik ortamda gönderilmesi ifllemi, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan gerçeklefltirilecek ise formu düzenleyen k sm na serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müflavirin bilgileri, yeminli mali müflavir k sm na ise varsa yeminli mali müflavire ait bilgiler yaz lacakt r. Mükellefler, elektronik ortamda verdikleri bildirim formlar n onaylad ktan veya ka t ortam nda bildirimde bulunduktan sonra, verdikleri bildirim formunda hata yapt klar n belirlemeleri halinde düzeltme yapabileceklerdir. Faks : y l nda Nevflehir Ticaret Borsas bünyesinde kurulan Nevflehir G da Tahlil A.fi., 8 y ld r deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir. Laboratuar m zda, untah l-toprak-bitki-gübresu analizleri yap lmaktad r HERTÜRLÜ dekorasyon iflleriniz itina ile yap l r. Sedat Usta, fiükran ÇELEB, moda tasar mc s ndan, gelinlik, niflanl k, abiye; imalat-toptan-sipariflkiral k FABR KALARIN, iflmerkezlerinin, sitelerin güvenli i en iyi flekilde sa lan r AVRUPA YA, Avusturya üzerinden aç l n, makine ve malzeme ihracatlar n za destek verelim

6 Sayfa6.QXD 21/02/ :37 Page 1 SAYFA 6 GÜNCEL HUKUK KÖfiES cra ve iflas kanunu de ifliklik tasar s n n getirdikleri (1) Bahse konu kanun tasar s, Adalet Bakanl Kanunlar Genel Müdürlü ü taraf ndan haz rlanmakta olup, öncelikle uygulamadaki baz aksakl klar gidermeye yönelik düzenlemeler ve de ifliklikler içermektedir. Bu amaçla, her türlü para tahsilat n n ve ödemelerin banka hesaplar arac l ile yap lmas düzenlemesi getirilmektedir. Mevcut durumda, dairelere yap lacak ödemelere iliflkin böyle bir uygulama zaten var olmakla birlikte, istisnai olarak icra müdürlü ü banka hesab na yap lan ödemeler kural haline getirilmektedir ki bu önemli bir de ifliklik olarak addedilebilir. Bunun yan nda, E-Devlet ve Ulusal Yarg A Projesi (UYAP) uygulamalar na paralel olarak, takip talebi gibi icra ifllemlerinin elektronik ortamda yap lmas n n yolu aç lmaktad r. Bahsedilen ifllemler; stanbul, Ankara ve zmir gibi bir çok ilde yaklafl k 4-5 senedir pilot olarak uygulanmakta idi. Kanun tasar s nda, yürürlükteki kanunda yap lan ve günlük uygulamay etkileyecek nitelikteki belli bafll de ifliklikleri madde baz nda de erlendirecek olursak; A) Tasar n n 1-5. maddeleri aras nda, cra ve flas Müdürlükleri nin idari yap lanmas, ifllerin da l m ve denetim gibi hususlardaki ihtiyaca yönelik de ifliklikler getirilmektedir. 5. maddede ise; daha önce mevcut olmayan ve cra ve flas Müdürlüklerinin tüm idari ifllemlerine yönelik olarak karar almaya yetkili üst merci olarak cra flas flleri Daire Baflkanl, Adalet Bakanl Personel Genel Müdürlü ü bünyesinde kurulmaktad r. B) Tasar n n 7. maddesinde; kanunun 9. maddesi hükmüne iliflkin de iflikli e gidilmekte ve cra ve flas Dairlerinin tüm para tahsilat ve tahsil edilen paralardan yap lacak ödemelerin yaln zca müdürlüklerin banka hesaplar ndan yap laca düzenlenmektedir. Bu durumda, cra ve flas Müdürlüklerinde elden para tahsili ve ödemesi yap lmas ve bu anlamda para al fl-verifli imkan kalmamaktad r ki bu uygulamadaki bir çok iddiay engellemeye yönelik bir düzenlemedir. C) Tasar n n 10. maddesinde yürürlükteki 2004 say l kanunun 58. maddesinde yap lan yeni düzenleme ile; takip talebi nin yaz l ve sözlü olarak yap labilmesi d fl nda elektronik ortamda yap labilmesi, yani takibe bu flekilde geçilebilmesine imkan verilmektedir. Yine ayn maddede yap lan de ifliklikle, kambiyo senetlerine mahsus takip yolu hariç ilams z takiplerde; 400.-YTL. nin alt ndaki alacaklar için direkt olarak takibe geçme imkan ortadan kald r lmaktad r. Bu miktarda alacaklar için, öncelikle borçluya, hesap numaras da bildirerek iadeli taahhütlü bir mektupla icra takibine geçilece i ihbar nda bulunma zorunlulu u getirilmektedir. Bundan sonra ancak icra takibi yap lmas mümkün olacakt r. Bu hükümle, müdürlüklerin ifl yükünün belli miktar n alt ndaki küçük alacaklar için azalt lmas hedeflenmektedir. Av. Mehmet Süreyya Sa lam- TO HUKUK B R M stanbul Ticaret Odas ad na sahibi Yönetim Kurulu Baflkan : MURAT YALÇINTAfi Genel Yay n Koordinatörü ve Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Dr. Cengiz ERSUN Genel Yay n Yay n Yönetmeni Dan flman smail fien fiefik MEM fi Bas n Yay n ve Halkla iliflkiler fiubesi Müdürü Do an ERDO AN Haber-Araflt rma Tamer ÇERÇ Bafl Editör Dilek ÜLKER Editörler: Soyhan ALPASLAN, Emine NCE MENDEKL Cazibe ULUTAfi, Dilflah KEFL O LU, Nalan SÖYLEMEZ Foto raf-abone: Arhan ANGIN Yaz flma: Nuran ÇAPKIN STANBUL T CARET TE YAYINLANAN YAZILARIN VE MAKALELER N SORUMLULU U YAZARLARINA A TT R. TO NUN GÖRÜfiLER N ÇERMEZ. YAZI VE HABERLER, KAYNAK BEL RT LEREK KISMEN YA DA TAMAMEN KULLANILAB L R. ABONE VE REKLAM TAR FES Y ll k abone bedeli yurtiçi ve KKTC için YTL, di er ülkeler için ise posta ücreti dahil YTL dir. Abone bedeli, ticaret sicil numaras (tacirler için), ad ve adres belirtilerek T. fl Bankas stanbul Sirkeci fiubesi No lu hesaba yat r labilir. Siyah beyaz reklam tarifesi 5.00 YTL. sütun/santimdir. Renkli reklamlar n sütun/santimi YTL. dir. Yay n türü: Yerel süreli yay n. STANBUL T CARET ODASI Refladiye Cad Eminönü stanbul P.K st. Oda Tel: (pbx) Fax: (Bas n-yay n fib.) Internet: TO Ça r Merkezi: BASKI: HLAS GAZETEC L K A.fi. 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna - STANBUL Tel: Sahte ve kaçak ticaret 10 milyar $ MARKA Koruma Grubu taraf ndan haz rlat lan raporda, Türkiye genelinde sahte ve kaçak ticaret hacminin 10 milyar dolar aflt öne sürüldü. Türkiye de faaliyet gösteren, 350 ye yak n yerli ve yabanc markay temsil eden 16 flirketin yer ald Marka Koruma Grubu taraf ndan yapt r lan Sahte ve Kaçak Ticari Mallar n Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri bafll kl rapor, Hacettepe Üniversitesi nden Doç. Dr. Cahit Güran ve JTI Kurumsal fller Direktörü Hasan Süel taraf ndan düzenlenen bas n toplant s yla aç kland. OECD ye göre dünya toplam ticaretinin yüzde 5-7 sini sahtecili in oluflturdu u, AB de özellikle son 6 y lda sahtecilikte y ll k ortalama yüzde 100 lük bir art fl oldu u ifade ediliyor. AB gümrük kay tlar na göre sahte mallar n en çok geldi i kaynak ülkeler Çin, Tayland, Hong Kong ve Malezya olarak tespit ediliyor. Raporda verilen bilgiye göre, 2000 y l nda AB gümrüklerinde kaydedilen sahte, kaçak mal ticaretiyle ilgili olay say s 6 bin 253 iken bu rakam 2006 da 6 kat artarak 37 bin 334 e ulaflt. Dünyada 1982 de 5,5 milyar dolar olan bu ticaretin 2006 da 650 milyar dolara, 2007 y l nda ise 750 milyar dolara ç kt tahmin edilirken, son bir y ldaki art fl n 100 milyar dolar oldu u kaydediliyor. 60 B N K fi L K ST HDAM KAYBI Bu büyüklükteki bir ticaretin ülke kaynaklar n n israf na yol açt na dikkat çekilen raporda, söz konusu rakam n baz bakanl klar n y ll k bütçelerinden bile büyük oldu u, Türkiye nin en büyük 3 otomotiv flirketin 2006 cirolar na eflit oldu u, bu kayna n ayn zamanda 60 bin kiflilik istihdam kayb na da neden oldu u, ihtiyaç duyulan yörelerde yüzlerce okul, onlarca hastane, yol ve hava liman yap labilece i belirtiliyor. Raporda sahtecili in hak sahiplerine kar ve sat fl has lat nda azalma, marka de erinin düflmesi, yenilikçi giriflimlerin azalmas, piyasa d fl ifllem maliyetlerinde art fl gibi zararlar verdi i belirtiliyor. EN ÇOK CD, DVD VE KASETTE Sahte mallar n tüketiciler taraf ndan kabul edilirli i aç s ndan yap lan de erlendirmede en çok kabul edilebilir ürünler s ralamas nda CD, DVD ve kaset yüzde 50,9 ile ilk s rada yer al rken bunu yüzde 20,8 ile bilgisayar yaz l m, yüzde 14,2 ile temizlik ürünleri, yüzde 13 ile oyuncak, yüzde 11,8 ile kiflisel bak m ürünleri, yüzde 10,1 ile elektrikli ev aletleri takip ediyor. Doç. Dr. Cahit Güran sorular üzerine, 10 milyar dolarl k tahminin Türkiye deki toplam imalat sanayini ifade etti ini ve bunun tekstil ile ilgili tahmini de kapsad n aktard. ULUSLARARASI MAL YARDIM PROGRAMLARI GAP Bölgesi nde sosyal destek Avrupa Birli i ve Türkiye Cumhuriyeti finansman ile afla da belirtilen illerde uygulanacak GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin Azalt lmas Sosyal Destek Hibe Program ile ilgili geçti imiz haftalarda AB taraf ndan bir ça r yay nland. Güneydo u Anadolu Projesi Bölgesi nde 31 Ekim ile 2 Kas m 2006 tarihleri aras nda görülen yo un ya fl ve seller yüzünden sosyal, çevresel ve ekonomik aç dan olumsuz yönde etkilenen bölgelerin desteklenece i Sosyal Destek Hibe Program kapsam nda kurumunuz arac l yla 2006 selinden etkilenen bölgelerde gerçeklefltirilecek olan projelere hibe alma imkân na sahip olabilirsiniz. Söz konusu programa afla da belirtilen illerde yer alan BELED YELER, L ÖZEL DARELER, L VEYA BÖLGE MÜDÜRLÜKLER (ÖRN. DEVLET SU filer BÖLGE MÜD, KARAYOLLARI BÖLGE MÜD, LLER BANKASI L MÜD, TARIM VE KÖY filer BAKANLI I L MÜD. VB.), KÖY MUHTARLIKLARI VE MAHALL DARE B RL KLER KANUNU (KANUN NO: 5355) LE KURULMUfi B RL KLER (ÖRNE N KÖYLERE H ZMET GÖTÜRME B RL KLER ) baflvurabilmektedir. Bu hibe program alt nda desteklenebilecek konular flu flekilde Türkiye de sahte ve kaçak ticaretin 10 milyar dolar aflt öne sürüldü. Marka Koruma Grubu nun haz rlatt rapora göre, bu flekilde yap lan ticaretin ülke ekonomisinde 5 milyar dolarl k vergi kayb yaratt tahmin ediliyor. Tafl t kanunu de ifliyor K AMU tafl tlar n n özel ifllerde kullan lmas n n önüne geçilmesi ve devletteki tafl t israf n n sona erdirilmesi için Tafl t zleme Sistemi oluflturuluyor. Maliye Bakanl, 1961 de ç kar lan ve günümüzde ihtiyaca cevap veremez hale gelen Tafl t Kanunu nda köklü de ifliklik için bir çal flma yap yor. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ünde yürütülen bu çal flmada, ilk aflamada kamu kurulufllar n n Tafl t Kanunuyla ilgili görüflleri al nd. 47 y ll k düzenlemenin aksayan yönleri tespit edildi ve bu çerçevede Yeni Kanun Tasla n n yaz m na baflland. fiubat sonuna kadar bitirilmesi planlanan taslak, önce Maliye Bakan Kemal Unak tan n görüflüne sunulacak. Daha sonra da Baflbakanl a gönderilecek. H ZMET SATIN ALIMI YAYGINLAfiACAK Yeni Taslakta, öncelikle tafl tla ilgili mevzuat, tek çat alt nda toplan yor. Bu çerçevede Merkezi Yönetim Bütçesindeki tafl tla ilgili hükümler de, Tafl t Kanun Tasla içine al n yor. Kamuya ait tafl tlar kamu kayna fleklinde de erlendiren Taslak ile getirilmesi planlanan düzenlemelerden baz lar O UZ DEM R özetlenebilir: Yerel halka yönelik sel önlenmesi / sel riskinin azalt lmas ve afetlere karfl genel haz rl k konusunda kapasite ve bilinç oluflturma, Sellerden etkilenen veya etkilenme riski tafl yan gruplar için (Örn: 2006 y l ndaki selden etkilenen yerleflimlerde yaflayanlar veya gelecekte olabilecek selden dolay risk alt nda bulunanlar) mesleki e itimler ve küçük ölçekli kalk nma faaliyetleri, Halk sa l hizmetlerinin sa lanmas na yönelik projeler (psikolojik destek, hijyen, çocuk sa l vb.), Kad nlar, gençler ve bedensel engelliler için yetiflkin e itimi vb. Hibe Program kapsam ndaki iller: Batman, Diyarbak r, Mardin, Siirt, fianl urfa ve fi rnak Hibe miktarlar : Bu teklif ça r s için ayr lan toplam tutar Euro dur. Bu program kapsam nda her proje için tahsis edilebilecek hibenin alt ve üst s n rlar flu flekildedir: En düflük tutar: 30,000 Euro En yüksek tutar: 130,000 Euro Bir projenin süresi 24 aydan çok olamaz. Baflvurular n teslim edilmesi için son tarih 5 May s 2008 yerel saatle saat dir. da flöyle s ralan yor: Kamu tafl tlar n n daha ekonomik edinimi ve kullan m için gerekli tedbirler uygulamaya konulacak. Sat n alma veya kiralama yönteminden hangisi ekonomik ise o tercih edilecek. Genel Müdürlerin alt ndaki unvanlara makam arac tahsis edilemeyecek. Kamu tafl tlar, amac d fl nda ve özel ifllerde kullan lamayacak. Kamuda Tafl t zleme Sistemi kurulacak. Her birim, kendi izleme sistemini, kendisi oluflturacak. Kurum içinde aktarma yap lacak. Uluda, fiubat 2008 tarihleri aras nda Üniversiteleraras Türkiye Kayak Yar flmas na evsahipli i yapacak. Türkiye Üniversite Sporlar Federasyonu nca düzenlenecek yar flmaya Türkiye nin çeflitli flehirlerinden 34 üniversite DS fianl urfa da konferans düzenliyor ÇEVRE ve Orman Bakanl Devlet Su flleri (DS ) Genel Müdürlü ü, 5. Dünya Su Forumu na haz rl k kapsam nda çeflitli bölgesel toplant lar gerçeklefltirecek. Toplant lara bölge müdürlükleri ile üniversiteler, meslek kurulufllar ve sivil toplum örgütlerinin kat l mlar hedefleniyor. Buna göre Haziran 2008 tarihlerinde Sulama/Tuzlama Konferans düzenlenecek. fianl urfa da düzenlenecek olan konferansta Sulama/Tuzlama konusunda uygulamaya yönelik konular tart fl lacak. Konferansa kat lmak isteyen kiflilerin 7 Mart 2008 tarihine kadar dsil5- adresine kay t yapt rmalar gerekiyor. Ayr nt l bilgi: TO NUN KATILIMI Öte yandan 5 inci Dünya Su Forumu Tematik Koordinatörler Toplant s stanbul Ticaret Odas n n ( TO) da kat l m yla 7-8 fiubat 2008 tarihlerinde gerçeklefltirildi. Toplant da çeflitli tema ve konu bafll klar na göre toplam 6 ayr çal flma grubu oluflturuldu. Sigarayla savaflan firmalara sertifika ÇALIfiMA ve Sosyal Güvenlik Bakanl, ifl sa l ve güvenli i sorunlar na dikkat çekerek kamuoyu oluflturmak ve konuya iliflkin çözümler üretmek amac yla çal flmalar yürütüyor. Bu faaliyetler kapsam nda, 7-8 May s 2008 tarihlerinde 22. fl Sa l ve Güvenli i Haftas etkinlikleri düzenlenecek. Ankara daki etkinliklerde, ifl yerinde sigara kullan m n önleme konusunda ciddi çal flmalar yürüttü ü bilinen ve olumlu sonuçlar elde eden örnek iflletmelere sertifika verilecek. Sertifika verilecek firma seçimleri, küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farkl kategoride yap lacak ve her kategoriden 3 er firma sertifika ile ödüllendirilecek. Seçmelere kat lmak isteyen firmalar n form doldurarak 21 Mart 2008 tarihine kadar TOBB E itim Müdürlü ü ne iletmesi gerekiyor. Euro 2008 için vize alacaklar n dikkatine SV ÇRE ve Avusturya da düzenlenecek olan Avrupa Futbol fiampiyonas Finalleri için vize uygulamas duyuruldu Haziran tarihleri aras nda finalleri izlemek için sviçre veya Avusturya ya gidecek ziyaretçiler, Avusturya temsilciliklerinde Euro 2008 Vizesi alabilirler. Sadece Avusturya temsilcilikleri taraf ndan verilecek olan vizeyle sviçre ye de girilmesi mümkün. Konuyla ilgili ayr nt l bilgiye ve adreslerinden ulafl labilir. ICC Akreditif Kurallar Semineri ICC Akreditif Kurallar Semineri 8-9 Mart 2008 tarihlerinde gerçeklefltirilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin (TOBB) stanbul Hizmet Binas nda düzenlenecek olan seminerle ilgili ayr nt l bilgi için: Tel: 0 (312) E- posta: T CÜ Kayak Tak m Uluda da yar flacak kat lacak. Yar flmada, stanbul Ticaret Üniversitesi ( T CÜ) Kayak Tak m da yeteneklerini sergileyerek, flampiyonlu u gö üslemeye çal flacak. Pistlerin oldukça hareketlenece i Uluda da madalya töreni 28 fiubat Perflembe günü gerçeklefltirilecek.

7 Sayfa7.QXD 21/02/ :38 Page 1 SAYFA 7 TUR ZM 2008 de Türk-Yunan dostlu u PERSPEKT F Dr. CAN GÜRLESEL Sanayide üretim ile sanayileflmifl ülke olman n fark CAZ BE ULUTAfi DÜNYANIN en büyük 10 turizm fuar aras nda say lan Do u Akdeniz Uluslararas Turizm ve Seyahat Fuar EMITT 2008, fiubat 2008 tarihleri aras nda binlerce ziyaretçiyi a rlad. Beylikdüzü TÜYAP ta düzenlenen ve stanbul Ticaret Odas n n ( TO) tan t m stand yla yer ald fuar n aç l fl na Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay ve TO Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Tahsin Öztiryaki de kat ld. Günay ve Öztiryaki, fuar ziyaretinde Yunanistan stand n gezerek, Chalkidiki Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Gilis Georgios ile sohbet etti. Daha sonra TO Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Tahsin Öztiryaki, Chalkidiki Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Gilis Georgios a günün an s na flekerlik hediye etti. Öztiryaki ve Georgios fuarda yapt klar görüflmede her iki Oda n n ziyaretlere daha fazla a rl k vermesi gerekti ini dile getirerek, turizm ve ticarette iflbirli i yapabileceklerini belirttiler. TO ayr ca, 45 kiflilik bir heyetle fuara kat lan Chalkidiki Ticaret ve Sanayi Odas Heyetini TO Kandilli Tesisleri nde verilen akflam yeme inde a rlad. Küresel durgunluk yaza geçer, turizm canlan r A VRUPALI turistlerin, bu y l da gözdesi Türkiye olacak. Avrupa n n önde gelen seyahat acentalar ndan Thomas Cook un yapt çal flmalar ndan derlenen bilgiye göre, küresel ekonomideki durgunlu a ra men, Türkiye nin bafl n çekti i seyahat güzergahlar na yo un bir rezervasyon talebi bulunuyor. K sa süreli seyahat talebi azal rken, durgunluk nedeniyle fiyatlar n gerileyece i beklentisi içinde olan turistlerin, yaz mevsimine yönelik, daha uzun vadeli tatil talebinde bulunduklar kaydediliyor. Thomas Cook, Türkiye yi tan t rken, do u ile bat n n berrak mavi gökyüzünün alt nda bulufltu u, tarih ile denizin birleflti i, güneflin hiç batmad ülke ifadesini kullan yor. Tan t mda, ormanlar n, denizle kucaklaflt Türkiye de, her yerde Roma ve di er antik dönemden kalma tarihsel kal nt lara rastlanabildi i vurgulan yor. Türkiye de son y llarda, baflta Antalya olmak üzere son derece lüks otellerin yap ld belirtilirken, özellikle hava ve di er ulafl m altyap s n n geliflmifl oldu u ifade ediliyor. Antalya dan bafllayan k y fleridinin, yatlarla yap lan mavi yolculuk aç s ndan en güzel rota oldu u belirtilirken, tabiat, tarih ve kültürün iç içe görülebildi i kaydedildi. Thomas Cook, Antalya, Marmaris ve Kufladas n n da aralar nda bulundu u tatil yörelerinin mutlaka görülmesi gerekti i belirtilirken, Antalya n n, Akdeniz in en büyük flehirlerinden birisi oldu u, Marmaris in, baflta ngiliz olmak üzere, Avrupal turistlerin en çok tercih etti i tatil bölgesi oldu u, Kufladas n n da farkl güzellikte sayfiye merkezlerinden biri oldu u kaydediliyor. Türkiye deki baz otelleri en iyi oteller s ralamas na alan Thomas Cook, Türkiye de turizmin geliflme gösterdi ini de vurguluyor. Uzmanlar, küresel ekonomideki durgunlu un, yaz döneminde azalmaya bafllayaca n, belirli oranda düflen fiyatlar n da, turizm ekonomisinin canlanmas na katk da bulunaca n vurguluyorlar. Dünyan n önde gelen turizm merkezlerinden spanya n n, Avrupal turistlerin gözünden düfltü ü, baflta ngilizler olmak üzere, Avrupal lar n tatil için flimdilerde Türkiye, H rvatistan ve Bulgaristan daha çok tercih ettikleri belirtiliyor. Turizmde, Türkiye, Fas, Slovenya, H rvatistan, Bulgaristan, hatta ABD gibi yeni y ld zlar n yer ald, ngiliz tatil turlar n organize eden flirketlerin, Türkiye ve Do u Avrupa ülkelerine yönelik taleplerin ise art fl gösterdi i kaydediliyor. Türkiye de, bu y l, en az yüzde 10 luk bir turist art fl n n gerçekleflece ini öngören uzmanlar, turizm gelirlerindeki art fl n, cari aç n azalmas na da katk da bulunaca na dikkat çekiyorlar. Türkiye kriz olas l n ve döviz kurlar n n ne olaca n konuflmaktan b kmad, yorulmad. Ekonomide tüm aktörlerin zamanlar n n büyük bölümünü kriz mi geliyor ve kurlar ne olacak sorusuna yan t arayarak geçirdi i bir ülkede iflletmelerin s k nt yaflamas da çok do al. flletmelerin yaflad s k nt lar karfl s nda AR-GE önemli, yap sal reformlar önemli, ama bunlar zaman al r, biz gündelik ifllerimize bak yoruz yaklafl m ekonomide rekabetçi sektörler ve iflletmeler yarat lmas n engelliyor. Sektörleri ve iflletmeleri rekabetçi k lacak ad mlar Türkiye hep uzun zaman al r diyerek ertelemeye devam etti ve devam ediyor larda bunlar uzun zaman almaz diyen Güney Kore bugün dünyan n belli bafll sanayileflmifl ülkelerinden biri haline geldi. Güney Kore de kurlar ne olacak diyen yok, çünkü sanayilerinde rekabet döviz kurlar na dayanm yor. Sanayinin rekabet gücü teknolojiye, ar-ge ye, nitelikli iflgücüne dayan yor. Bu nedenle Türkiye de de art k sorunlara uzun vadeli çözümler bulma zaman geldi. Çözüm çok aç k; sanayide üretim yapan ülke olmaktan sanayileflmifl ülke olmaya geçmek. kisi aras nda önemli fark var. Bugünkü sanayicilerin taleplerinin önemli bir bölümü sanayide sadece üretim yapmak ile s n rl veya üretimde rekabetçi olabilmek ile ilgili. Ad yaman da ucuz (bölgesel asgari ücret) iflçili e dayal üretim ile haz r giyim sektöründe fason üretici yap m z korumak gibi. Türk sanayi rekabet gücünü daha da ucuz emek kullanarak sürdüremez ve Türkiye kaynaklar n daha ucuz eme e dayal sanayileri desteklemeyi sürdürerek harcayamaz. Sanayileflmifl ülke olma hedefi uzun vadeli bir hedeftir, ancak geliflmifl ülke olmak için baflka seçenek yoktur. Sanayileflmifl ülke olman n koflullar ise flöyledir; en az 4-5 sektörde yat r m mal teknolojisine sahip olmak ve gelifltirmek, en az 8-10 sektörde ürün teknolojisine sahip olmak ve gelifltirmek, teknoloji ve sermaye yo un sektörlerde yo unlaflmak, emek-sermaye yo un sektörlerde daha yüksek katma de erli ürünlere yönelmek. Nitelikli iflgücüne ve mühendislik alt yap s na sahip olmak. (Güney Kore mühendislik alan nda en baflar l ülke ve rekabet gücünü sürekli k lmak için bu alanda sürekli e itim reformu yap yor, biz de türban ile u rafl yoruz). Türkiye bir yol ayr m na geldi. Bundan sonra sanayide sadece üretim yaparak sanayileflmek ve geliflmek mümkün de il. Sanayileflmifl ülke olma yoluna girmeliyiz. Ancak bu konuda da hükümetin ve kamu otoritesinin yeterli stratejisi, sektörlerin yeterli bilgi birikimi, iflletmelerin de sermaye birikimi ve rekabetçi olma iste i yok. En büyük s k nt y da bu olumsuz koflullar nedeni ile yafl yoruz. flletmeler de bu koflullar karfl s nda rekabetçi olman n yollar n halen aras ndaki al flkanl klar nda ar yorlar. Son Söz: Türkiye de makro bir kriz olmaz, ancak mikro kriz yafland aç k. Mikro krizin sorumlusu da yap sal reformlar geciktiren hükümet ile iflletme içi reformlar geciktiren firmalar. E er sanayide çözümü yine sadece üretim rekabetinde ararsak mikro kriz makro krize de dönüflebilir. Sanayileflmifl ülke olmay hedeflersek de bu sürece ayak uyduramayacak çok say da iflletme kapanabilir. Türkiye art k aç k tercihini ortaya koymal, bir iktisatç olarak benim tercihim sanayileflmifl ülke olmaktan yana. KUZEY AMER KA OTOMOT V YAN SANAY PAZARI NA G R fi FIRSATI! Odam z özellikle yan sanayici KOB lerimizin d fl pazarlara yönlendirilmesi yoluyla ülkemiz ihracat n n ülkeler ve ürünler itibariyle çeflitlendirilerek artt r lmas çabalar n sürdürmektedir. Bu amaçla Odam z, ihracat pazarlamas n n bir arac olan uluslararas sergi ve fuarlara kat l m organizasyonlar gerçeklefltirerek ihracatç yan sanayicilerimizi desteklemektedir. Düzenlemifl oldu umuz yurtd fl fuar organizasyonlar m z arac l yla pek çok yan sanayici firmam z talep sahibi ana sanayicilerle do rudan temas kurarak ihracat gerçeklefltirmifl ve yeni müflteriler edinmifltir. Bu çerçevede Kuzey Amerika otomotiv yedek parça piyasas na hitap eden AAPEX Otomotiv Yan Sanayi Fuar na 1996 y l ndan bu yana ülkemizin milli kat l m düzenli olarak Odam zca gerçeklefltirilmektedir. Geçen y l 34 ülkeden firman n kat ld ve kiflinin ziyaret etti i fuarda 15 yan sanayici firmam z da Odam z stand nda ürünlerini sergilemifllerdir. lgili Sektörler : Otomotiv yan sanayii Tarih : 4-6 Kas m 2008 Yer : Las Vegas / ABD Kat l m bedeli : 600 US$ / metrekare Asgari stand alan : 10 metrekare Verilen Hizmetler (1) Stand alan yer kiras, (2) Sergi mallar nakliyesi, gümrük ve sigorta ifllemleri, (3) Türkiye Ulusal Pavyonu stand inflaat ve dekorasyon organizasyonu, (4) Fuar idaresince yay nlanacak katalogda kat l mc firma bilgilerinin yer almas, (5) Fuar idaresi d fl nda Odam z taraf ndan haz rlanacak broflürde ve CD de kat l mc firmalar m z hakk nda ayr nt l bilgilerin yer almas, (6) Teflvik takip ifllemleri, (7) Fuar girifl kart temini, (8) Milli kat l m m z n özellikle ABD deki ithalatç, da t mc vb. firmalara genifl çapl duyurulmas Baflvuru: stanbul Ticaret Odas, Türk Yan Sanayi Borsas Tel: Faks: Not: DTM fuar deste i AAPEX 2008 Yan Sanayi Fuar için geçerli olacakt r. Biliflim için kredi sübvansiyonu KOB lerin ifl süreçlerinde bilgi teknolojilerinin kullan lmas ve yayg nlaflt r lmas amac yla da e- KOB biliflim kredi projesi kapsam nda donan m ve yaz l m sahipli i için 1 y l süreyle kredi sübvansiyonu sa lanacak. KOB lerde donan m ve yaz l m sahipli i ve internet kullan m n n art r lmas için destek mekanizmalar gelifltirilecek ve bilgilendirme ile e itim faaliyetleri ve fuarlar düzenlenecek. Öte yandan dan flmanl k mekanizmas n n gelifltirilmesi ve KOB lere her konuda dan flmanl k deste inin verilmesi sa lanacak. KOB lerin çevre ve çal flma mevzuat na uyumu da sa lanacak KOB lerin ihracat pay art r lacak KOB lerin ihracattaki pay n n art r lmas için ihracat bilincinin art r lmas na yönelik e itim ve dan flmanl k hizmetleri verilecek. Sektörel d fl ticaret flirketi modelinin etkinlefltirilmesi için revize edilmesi ile sektörel ve yerel bazda faaliyetler gerçeklefltirilecek. Yöresel el sanatlar n n üreticilerin uluslar aras pazara aç lmalar sa lanacak. KOB lere yeni eylem plan K OB lerin verimlilikleri, istihdama katk lar, katma de er içindeki paylar ile uluslararas rekabet güçlerinin art - r lmas için haz rlanan KOB Stratejisi ve Eylem Plan revize edildi. Yeni plana göre KOB lerin giriflimcilik kültürü gelifltirilecek. Sanayinin ihtiyaçlar do rultusunda, nitelikli insan kayna oluflturulacak. Üretim ve kalite süreçlerinin gelifltirilmesi için, KOB lerin ce iflaretli üretim ve ihracat yapabilmeleri sa lanacak. Ayr ca KOB ler, teknoloji ar-ge ve yenilikçili e yönlendirilecek. Edinilen bilgiye göre, 2003 y l nda Kat - l m Ortakl Belgesi çerçevesinde KOB stratejisinin gelifltirilmesi ve uygulanmas kapsam nda haz rlanan plan, Türkiye de ve dünyada yaflanan geliflmelerin, iflletmelerin hayatta kalmas n sa layan parametreleri de ifltirmesi, son Kat l m Ortakl Belgesi nde KOB lerle ilgili ifl ortam n n iyilefltirilmesi hususuna vurgunun devam etmesi ve bafllayan AB müzakere süreci, bir dizi düzenlemeyi gerekli hale getirdi. G R fi MC L N GEL fit R LMES Bu kapsamda DPT taraf ndan revize edilen ve dönemini kapsayan yeni KOB Stratejisi ve Eylem Plan, Avrupa Küçük flletmeler fiart nda ve AB flletme ve Giriflimcilik çin Çok Y ll Program nda belirtilen amaçlara uyumlu bir ulusal KOB stratejisinin gelifltirilmesi ve uygulanmas, KOB lerin verimlilikleri, istihdama katk lar ile katma de er içindeki paylar ve uluslararas rekabet güçlerinin art - r lmas n hedefliyor. Plana göre, giriflimcili in gelifltirilmesi için öncelikle KOB lerin giriflimcilik kültürü gelifltirilecek. Bu çerçevede KOSGEB taraf ndan, giriflimcilik kampanyas modeli oluflturulacak ve uygulanacak. Milli E itim Bakanl arac l yla da giriflimcilik e itimlerinin, örgün ve yayg n e itim düzeyinde modüler e itimler ile verilmesi sa lanacak. Giriflimcili e yönelik destek mekanizmalar n n gelifltirilmesi ve yayg nlaflt r lmas, özel hedef gruplar nda giriflimcilik yayg nlaflt r lacak. Giriflimci adaylar n n niteliklerinin art r lmas için 20 yörede küçük ölçekli ifl kurma dan flmanl hizmeti ve giriflimci adaylar na yönelik uygulamal giriflimcilik e itimi verilecek. flini yeni kurmufl giriflimcilerin ifl gelifltirmeye yönelik bilgi ve beceri düzeylerinin art r lmas na dönük de e itim ve dan flmanl k hizmetleri verilecek. Giriflimcili e yönelik destek mekanizmalar n n gelifltirilmesi ve yayg nlaflt r lmas için 5 adet ifl gelifltirme merkezi ( figem) kurulacak. N TEL KL NSAN GÜCÜ Sanayinin ihtiyaçlar do rultusunda nitelikli insan kayna n n oluflturulmas ve ifl edindirme imkanlar n n gelifltirilmesinin amaçland planda, bu kapsamda, mesleki ve teknik e itim veren kurum/kurulufllar ile sanayi iflbirli i ve koordinasyonunun gelifltirilerek, mesleki ve teknik e itimlerin sanayinin ihtiyaç duydu u nitelikte verilmesi sa lanacak. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl taraf ndan ulusal yeterlilik sistemi oluflturulurken, MEB taraf ndan da mesleki e itim ve ö retim sistemi projesi hayata geçirilecek. Di er taraftan da Biliflim Ç raklar Projesi kapsam nda e itimlerini tamamlanm fl kiflilerin iflletmelere yerlefltirilmesi yap lacak.

8 sayfa 8.QXD 21/02/ :38 Page 1 DIfi T CARET VE GÜMRÜK MEHMET M. YILMAZER Fikri ve s nai mülkiyet haklar (1) Günümüzde tüm uluslar n hedefi ekonomik bak mdan geliflmiflli i yakalamak ve korumakt r. Art k koruma da yetmemekte bunu sürdürmek gerekmektedir. Ekonomiler küresellefliyor ancak bu süreç ulusal s n rlar n korundu u bir dünyada gerçeklefliyor. Ulusal s n rlar içinde öncelikli olarak yeni teknolojilerin üretilmesi, teknolojik geliflmelerin sanayiye uyarlanmas ve elde edilen ürünlerin di er ülkelere de pazarlanmas ekonomik geliflmenin belirleyici unsurlar d r. Teknolojik geliflmeler sanayideki yeniliklerdir. Teknoloji edinilir ancak önemli olan edinilen teknolojinin bütün ilgili üretim ya da ekonomik etkinlik alanlar na yay nmas n n sa lanmas ve bu yay n m sa lanan teknolojinin bir üst düzeye yeniden üretebilme beceri ve yetene inin bilim sayesinde kazand r lmas d r. Bilim teknolojiden ve sanayiden ayr olamaz birlikte yükselir birlikte ço al r birbirlerini ço alt rlar. nsano lu sürekli yarat c zekas ile yeni ürün yaratmay, var olan gelifltirmeyi baflarm fl ve bu çabalar ile bugünün bilgi toplumuna ulafl lm flt r. Bugünün teknolojisine ulafl lmas na yol açan geliflmeleri yaratan çabalar n önü aç lmaz veya korunmaz ise belki de yok olup gider veya desteklenmez ise yeni ürünler ortaya ç kamaz. Ulusal ekonomilerin gücü, oluflturduklar teknolojik gücün, bilgi yo unlu unun s nai mülkiyet haklar na dönüflebilmesi ile ölçülmektedir. fiirketlerin de erini art k cirolar de il daha çok oluflturduklar teknolojik bilgi birikimi, know-how ve patentleri belirlemektedir. Bu nedenle bulufl yapanlar n veya eser üretenlerin bu çabalar ulusal ve uluslararas düzeyde korunmal d r. Fikri mülkiyet haklar, s nai mülkiyet haklar ve telif haklar ya da entellektüel haklar diye genellefltirdi imiz bu çabalar n yasal korunma yollar da kendi koflullar na uygun olarak yarat lmal d r. 14 Haziran 1967 de Stockholm de imzalanan W PO Telif haklar kurulufl sözleflmesinin 2. maddesinde, fikri ve mülkiyet afla daki haklarla ilgili olarak tan mlanm flt r. Edebi, sanatsal ve bilimsel çal flmalar; crac sanatç lar n eserleri,fonogram ve radyo yay nlar ; nsan eme inin tüm alanlar ndaki bulufllar; Bilimsel bulufllar; Endüstriyel tasar mlar; Ticari markalar, hizmet markalar, ticari isim ve unvanlar; Haks z rekabete karfl koruma ve S nai, bilimsel, edebi, ya da sanatsal alanlarda fikri mülkiyet faaliyetlerinden kaynaklanan tüm haklar. Bunlar alt temel grup alt nda toplanm flt r. Patentler, Faydal Modeller, Ticari ve Hizmet Markalar, Endüstriyel Tasar mlar, Co rafi iflaretler, Entegre Devrelerin topografyalar. Fikri Mülkiyet Haklar tan msal olarak S nai Mülkiyet ve Telif Haklar n içermekte ve ülkemizde, Sanayi Mülkiyet Haklar olarak belirlenen patent, marka, endüstriyel tasar m, co rafi iflaret ve entegre devre topografyalar n n korunmas 24 Haziran 1994 de 544 say l Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsü nün sorumlulu undad r, Eser Sahibinin Haklar, crac Sanatç Haklar, Komflu Haklar olarak belirlenen telif haklar Kültür Bakanl n n, ticaret unvanlar,haklar ise Sanayi ve Ticaret Bakanl n n sorumlulu undad r. Gizli bilgiler ve ticari s rlar ise Türk Ticaret Kanunu ile korunmaktad r. SAYFA 8 ÜRET M Tar msal sulama özel sektöre aç l yor Ç EVRE ve Orman Bakan Veysel Ero lu, özel sektörün yapifllet-devret esas na göre sulama tesislerini 20 y l iflleterek, sulama birli ine devredece ini söyledi. Ero lu, baz toplant lara kat lmak üzere geldi i Kayseri de, Vali Mevlüt Bilici yi ziyaretinde gazetecilere yapt aç klamada, tar msal sulamaya çok önem verdiklerini kaydetti. Sulama konusunda yap-ifllet-devret modeliyle ilgili kanunda yak nda bir de ifliklik yapacaklar n ifade eden Ero lu, Bunu Kayseri den bafllataca z. Kayseri de müteflebbis, ifli bilen insanlar çok. Burada at lacak bir tohum, bütün Türkiye ye yay l r diye düflünüyorum dedi. Hidroelektrik MERTER Markalar Birli i (MMB), markalaflma sürecinde teflvik alanlar n, sadece Türkiye de üretim yapmas gerekti ini belirtti. MMB, baz gazetelere 1000 ifl adam dünyaya sesleniyor: Tekstilin gerçek sahipleri sektöre sahip ç k yor bafll yla bir ilan verdi. landa, markalaflma sürecinde teflvik alanlar n, sadece Türkiye de üretmesi gerekti i, Türk kalitesinin bunu gerektirdi i belirtilerek, Çözüm içimizde, bunu baflaraca z. Tekstilde kriz yok, kir-iz var denildi. 26 OCAK TAK TOPLANTI Türk tekstil sektörünün daha h zl, kaliteli ve esnek oldu u, birlikte TÜRK YE geçen y l, günde 2 bin 274 araç ihraç etti. hracatta ilk s rada yer alan otomotiv sanayi, 2007 de Türkiye nin ihracat hanesine günde 52 milyon 796 bin 19 dolar yazd rd. Türkiye, günde 1382 otomobil ve 866 ticari araç ihracat gerçeklefltirdi. Otomotiv Sanayii Derne i (OSD) verilerinden yap lan hesaplamaya göre, 2007 y l nda Türkiye toplam 829 bin 879 adet tafl t ile 19 milyar 270 milyon 546 bin 978 dolar tutar nda ihracat gerçeklefltirdi. Bu rakam n, 12 milyar 948 milyon 711 bin 105 dolar n ana sanayii, 6 milyar 321 milyon 835 bin 873 dolar n yan sanayi ihracat oluflturdu. santrallerinin kullan m yla ilgili daha önce yeni düzenleme yapt klar n an msatan Ero lu, Bofla akan derelerimizin önlerine özel sektörümüz hidroelektrik santralleri yapt racak. Enerjisini üretip satacak. 49 y l sonra devlete teslim edecek. Bununla merkezi yönetim bütçesinden yaklafl k 25 milyar dolar yük kald r lm fl olacak. fiu anda hareket edece i, ortak insan kaynaklar, ortak verimlilik sistemi ile Türkiye de üreten fabrikalarla iflbirli i yapaca, sektörün orta ölçekli haz r giyimcilerinin Ak ll Toptan Sistemi ile büyük ölçekli siparifller verece i kaydedilen ilanda, flu görüfllere yer verildi: Türk insan na uygun Türk kalite sistemini kullanaca z. Gelifltirdi imiz iflbirli i sistemi ile fiyatta Uzak Do u ile rekabet avantaj n sa layaca z. Tüm dünya markalar na sesleniyoruz; dünyada güçlü olmak için Türk tekstil Bir günde bin 382 otomobil ihraç ettik 18.8 M LYON DOLAR Türkiye, geçen y l 504 bin 353 adet otomobil, 316 bin 17 adet ticari araç ihracat gerçeklefltirdi. Bu rakam n 295 bin 585 adetini kamyonet, 2 bin 695 adetini minibüs, 9 bin 398 adetini kamyon, 2 bin 987 adetini midibüs, 5 bin 352 adetini de otobüs ihracat oluflturdu. Türkiye, geçen y l 9 bin 509 adette traktör ihracat gerçeklefltirdi y l nda günlük otomotiv ihracat 52 milyon 796 bin 19,1 dolar bulurken, günde 18 milyon 766 bin 164,5 dolarl k otomobil ihracat gerçeklefltirildi. Türkiye nin her taraf nda flantiyeler kuruldu diye konufltu. Benzer bir uygulamay sulama da da hayata geçireceklerini belirten Ero lu, flöyle konufltu: Say n Baflbakan m - z n talimatlar yla bunu sulamada da yapal m diye düflündük. Biz projeyi haz rlay p ihale edece iz. Özel sektör, yap-ifllet-devret esas na göre bu tesisi 20 y l iflletecek ve sulama birli ine devredecek. Bunun çok büyük faydas olacak. Bu sayede 20 y l sonra alaca m z sulama tesisinin nemas n flimdiden almaya bafllayaca z. Made in Türkiye için birlefliyorlar Markalaflma sürecinde teflvik alanlar n, sadece Türkiye de üretmesi gerekti ini belirten Merter Markalar Birli i (MMB), tüm dünya markalar n n, güçlü olmak için Türk tekstil üreticisini kullanmas n istedi. üreticisini kullan n. MMB nin bu birikimini ve projesini tekstil sektörüyle paylaflaca z. Dünyaya Türkiye den tek bir ses, önümüzdeki hafta yap lacak Gelece in Tekstil Üssü Türkiye toplant s na davet ediyoruz. Dünyadaki tek markam z Made in Türkiye. landa, Türkiye yi sevmek, Türkiye de üretmektir bafll ile duyurulan Gelece in Tekstil Üssü Türkiye toplant s n n, 26 fiubat 2008 de Merter deki Greenpark Otel de yap laca bildirildi. Litvanya ya ticaret heyeti gidiyor TÜRK YE, Litvanya ile aras ndaki ticari ve ekonomik iliflkileri gelifltirmek için bu ülkeye Mart 2008 tarihleri aras nda ticaret heyeti gönderiyor. D fl Ticaret Müsteflarl aç klamas na göre, Heyete g da iflleme, otomotiv-metal sanayi, elektroteknik, ulaflt rma-lojistik, mobilya, yap -emlak, tekstil-ayakkab ve turizmspor sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar kat lacak. Ayr ca, ziyaret ile efl zamanl olarak Uluslararas Mobilya ve Dizayn Fuar gerçeklefltirilecek. Ziyarete kat lmak isteyen firmalar n en k sa sürede D fl Ticaret Müsteflarl na baflvurmalar gerekiyor. Tel: 0(312) Faks: 0(312) E-posta: Web: Kullan lm fl makine fuar Almanya da ALMANYA n n Karlsruhe flehrinde Uluslararas Kullan lm fl Makineler ve Tesisler Fuar düzenlenecek Nisan aras nda düzenlenecek olan Resale 2008 Fuar n Hess GMBH firmas organize ediyor. Fuarla ilgili ayr nt l bilgi için: Tel: Faks: E-posta: Web: GÖRÜfi YAfiAR TAfiDEM R Rücu (geri alma) tazminat Sosyal sigortalar uygulamas nda ifl kazas sonras nda iflverene karfl aç labilecek maddi ve manevi tazminat davalar n n sigortal ve hak sahipleri taraf ndan talep edilebilece ini daha önceki yaz lar m zda izah etmeye çal flm flt k. Ancak rücu (geri alma) tazminat di er davalardan farkl olarak sosyal sigortalar idaresince iflverenden talep ediliyor. fiöyle ki, 506 say l Kanun gere ince SGK n n ifl kazas sonucu sigortal ya yapt her türlü yard mlar için 506 say l Kanun gere ince ifl kazas ndaki iflverenin kusursuz ve kusurlu sorumlulu una göre SGK ca iki flekilde talep ediliyor. 506 Say l Kanunun 10. Maddesi Gere i Rücu Tazminat ; Kay td fl çal flman n oldu u ortamda kazal ya SGK ca yap lan ve yap lacak olan yard mlar n tamam iflverenden talep ediliyor. Sigortal çal flt r lmaya baflland n n süresi içinde Kuruma bildirilmemesi durumunda, bildirgenin sonradan verildi i veya iflçi çal flt r ld n n Kurumca tespit edildi i tarihten önce meydana gelen ifl kazas sonras nda zarar gören iflçiye veya hak sahibi kiflilere SGK ca yap lan ve ilerde yap lmas muhtemel bulunan her türlü giderlerin tutar için sorumluluk ve kusur durumu aranmaks z n sigortal bildirim yükümlülü ünü yerine getirmeyen iflverene 506 say l Kanunun 10. maddesi gere i rücu ediliyor. Buna iflverenin Kusursuz Sorumlulu u denir. 506 say l kanunun 26. maddesi gere i rücu tazminat ; fl kazas sonucu zarar gören iflçiye veya hak sahibi kiflilere 506 say l Kanun kapsam nda yap lan ve ilerde yap lmas gereken her türlü giderin tutar için 506 say l Kanunun 26. maddesi gere i iflverenin iflçi sa l ve ifl güvenli i mevzuat hükümlerine ayk r olan eylemlerinin kusur derecesi a rl nda, Borçlar Kanunu hükümlerine göre iflverene rücu edilir. Buna iflverenin Kusurlu Sorumlulu u denir. SGK, sigortal n n veya ölümü halinde hak sahiplerinin iflverenden isteyebilece i tazminat miktarlar ne kadarsa Kurumda ancak o kadar n talep edebilir, buna halefiyet prensibi deniliyor. flverenin Sorumlulu unu Ortadan Kald ran Haller Nelerdir? flverenin yürüttü ü ifl ile kaza aras nda uygun illiyet ba n n kurulabildi i hallerde varl ndan söz edilebilen iflverenin sorumlulu u, an lan illiyet ba n n sa lanamad ya da kesildi i hallerde ortadan kalkar. flverenin sorumlu unu ortadan kald ran ve uygun illiyet ba n kesen nedenler afla da belirtilmifltir. Kazal flçinin Kusuru; fl kazas n n gerçekleflmesinde iflçinin a r kusuru varsa, uygun illiyet ba kesilir ve iflverenin sorumlulu u aranmaz. Örne in; kiflisel gerekçelerle iflyerinde iflçinin intihar etmesi, Üçüncü Kiflinin Kusuru; Üçüncü kiflinin yapt kusurlu davran fl nedeniyle uygun illiyet ba n n kesilmesidir. Üçüncü kifli, iflverenin bir baflka iflçisi ya da iflverenle ba lant s olmayan di er bir flah s olabilir. Örne in; iflverene ait bir araç içinde seyreden iflçi, karfl yönden gelen ve kusurlu olan bir araç ile çarp flma sonucu sakatlanm flt r. Mücbir Sebep; D fl kuvvetlerin sonucu, iflverenin iflyeriyle ba lant s bulunmayan, önceden görülmeyen, kaç n lmaz ve mutlak surette engellenemeyen olaylard r. Bu husus 506 say l Kanunun 26. maddesine 4958 say l Kanunun 28. maddesi ile yap lan ek cümle de flçi ve iflveren sorumlulu unun tespitinde kaç n lmazl k ilkesi dikkate al n r. fleklinde belirtilmifltir. Örne in;iflyerinde çal flt s rada gerçekleflen deprem sonucunda iflçinin yaralanmas, Yukar daki durumlardan en az 1 tanesinin neticesinde u ran lan ifl kazalar neticesinde söz konusu durumlar n kazan n oluflumundaki kusur derecesi a rl na göre, iflverenin sorumlulu u azal r ve e er ifl kazas bu üç sebebin birinden dolay olmuflsa, ifl kazas sonucu sigortal ya veya ölüm halinde hak sahiplerine SGK dan yard m sa lansa bile iflveren sorumlu olmaz. flçi belirli bir zaman dilimi içinde hizmet görmeyi ve ifl sahibi de bu görülen ifl mukabilinde iflçiye bir ücret verme i taahhüt ederek kurulan ifl sözleflmesinde, sadece beden gücünü, eme ini kullanarak ifli sonuçland rmaya çal flan iflçinin sanayi devriminden bu yana ifl sahalar nda artan tehlike s n f ve dereceleri içinde iflin bir an evvel bitirilmesini isteyen sermaye sahibi iflveren karfl s nda gerek sosyal gerekse ekonomik yönden korunmas ve iflçinin kendisine verilen haklar çerçevesinde köle olmad n n anlafl lmas için çal flma hayat n n gerek özel gerekse kamu hukuku taraf ndan düzenlenmesi tabidir. fl kazas sonucu iflverenlerin özel ifl hukuku gere i karfl karfl ya kalabilecekleri davalar anlat lm flt r. Ayr ca iflçiyi gözetme borcu na ayk r davranmas sonucu ifl kazas na neden olan iflverenlere karfl kamu ifl hukuku gere i iflin durdurulmas, iflyerinin kapat lmas, idari para cezas gibi idari yapt r mlar n yan nda, ölümlü ifl kazalar nda TCK kapsam nda tedbirsizlik veya dikkatsizlikle ölüme neden olmak suçlamas durumunda iflveren hakk nda iki y ldan befl y la kadar hapis cezas uygulanabilecektir.

9 Ssayfa9.QXD 21/02/ :39 Page 1 H ZMET YÖHET M RAMAZAN B NGÖL Servis personelinin dikkat etmesi gerekenler (2) Mutfaktan bozuk bir ürün ç kt ysa, bu ürünü müflterinin masas na götürmemelidir. Servis personeli, masas na bakt ailelerin küçük çocuklar na özel ilgi göstermeli, gerekti inde onlar mutlu edecek oyuncak, fleker, balon gibi ürünler hediye etmelidir. Sanitasyon ve hijyen kurallar n çok iyi bilmelidir. Masadaki tabaklar yemek bitmeden kald rmamal d r. Bu ifllem, ancak müflteri onay yla yap lmal d r. Masada kaç kifli varsa, bütün sipariflleri ayn anda masaya götürülmeli, siparifllerin kimin oldu unu sormadan servis yapmal d r. Servis s ras na uymal d r. Mesela, masada bayan varsa önce bayana, birisi yafll ysa önce yafll ya veya önce misafir müflteriye servis aç lmal d r. Müflterinin gözü önünde kirli tabaklar üst üste koymamal d r. Servis malzemelerini önce haz rlamal, müflteri önünde aramamal d r. Sat flla ilgili pazarlama bilgisi olmal d r. Mesela, tatl yemek istemeyen bir çifte, bir tatl y iki kiflinin yiyebilece ini hat rlatmas sat fl art rmakla beraber, müflteriyi de memnun eder. Üzerinde çakmak, mendil, saat, açacak, tarak, kalem gibi malzemeler bulundurmal, müflterinin herhangi bir iste i karfl s nda zor duruma düflmemelidir. Hangi müflteriyi, nereye oturtmas gerekti ini iyi bilmelidir. Servis esnas nda ürünlerin lezzet ve görüntüsünü bozacak etkenlerden kaç nmal d r. Sürekli gelen müflteriye Efendim, bugün sizin sevdi iniz ürün yeni ç kt, arzu eder misiniz? fleklinde önerilerde bulunarak, müflterinin zevklerini bildi ini belli etmelidir. Menüdeki ürünlerin say s n ezbere bilmelidir. Karfl s ndakine güven veren servis personelinin herzaman sürekli müflterisi olur. Servis personeli güler yüzlü, nezaketli, nefleli, temiz ve bak ml olmak zorundad r. Durufluyla, konuflmas yla, genel kültürüyle, görünüflüyle, ses tonuyla, yemeklerin tüm ayr nt lar n bilmesiyle müflteriyi etkilemelidir. Zaman zaman baflka iflletmelere giderek, o iflletmelerin iyi ve kötü davran fllar n gözlemlemelidir. Gelen müflterinin gelifl ve gidiflinde elini s kmal d r (Bir bayan n eli ancak o elini uzatt zaman s k l r. Bu, önemli bir görgü kural d r.) Masada müflteri varken, baflkalar yla konuflmamal d r. Mesai saatleri içerisinde üzerinde cep telefonu bulundurmamal d r. Türk ve dünya mutfaklar n tan mal, dünyan n en iyi restoranlar n bilmelidir. Gerekti inde cevap verebilmesi için, iflletmede sunulan yemeklerin yöresini, yap m n ve hatta do ufl hikayesini bilmelidir. Yemeklerin tarifini ö renmeli, içeri ini de (vitamin, mineral, kalori de erlerini) bir diyetisyen gibi anlatabilmelidir. Müflteri masas yla mesafesini iyi ayarlamal, masaya ne çok yak n ne de çok uzak durmal d r. Bu mesafeyi iyi tutturamayan servis personeli, ya çok uzak oldu u için isteklere sa l kl cevap veremez ya da çok yak n oldu u için konuflulanlar dinliyormufl gibi müflterinin rahats zl k olmas na sebep olur. Müflteriye götürdü ü ürünü ezbere götürmemeli, ürünün kalitesini ve görüntüsünü kontrol etmelidir. Mutfaktaki ürünlerin ve ilgilendi i müflterinin durumuna göre yiyecek içecek konusunda müflteriyi yönlendirmelidir. flletmenin o gün hangi ürünü satmas gerekiyorsa, o ürünün sat fl n yapmaya çal flmal d r. Servis eleman iflletmede ne kadar uzun süre çal fl rsa, bu hem kendisine hem de iflletmeye büyük fayda sa lar. Çünkü müflteri iflletme sahibini tan maz, servis personelini tan r. S rf servis personelinin olumlu davran fllar ndan hofllanan grup müflterileri nin olufltu u oldukça s k rastlanan bir durumdur. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SA A: 1- Mercedes Benz 2- Emin Avea Er 3- Re Ani At 4- KKTC Etkin 5- Ala taliana 6- Nike Per 7- At Ebr Ama 8- flsiz sraf 9- lob Banka 10- ka Kargo Ar 11- Aya Raz 12- Mekanize Van. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Merkantilizm 2- Emekli fiok 3- R Takasbank 4- cn Eti 5- Kan 6- Danette Bayi 7- Evita Araz 8- Se Kliring 9- Ba i Skor 10- Ana para Av 11- Net Nema Aza 12- Zr Karaf r n. SAYFA 9 GÜNCEL halelerde sorunun kayna uygulama CAZ BE ULUTAfi STANBUL Ticaret Odas nda ( TO) düzenlenen Kamu hale Kanunu na göre Sa l k ve nflaat Sektörlerinde Teklif Haz rlama ve Sözleflme Yönetimi konulu panelde konuflan TO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ç nar, ihalelerde yaflanan s k nt lar n mevzuattan ziyade uygulamadan kaynakland n ifade etti. Kamu hale Mevzuat n n kamu kesimi ve özel sektör aras ndaki iliflkilerin belirleyicisi oldu unu vurgulayan Ç nar, hale say s ve tutar dikkate al nd nda bunun önemi bir kez daha ortaya ç k yor de 9 ayl k süreçte 100 binin üzerinde kay tl kamu ihalesi gerçeklefltirilmifl. Bu ihalelerde 40 milyar YTL den fazla al m yap lm fl aç klamas n yapt. Ç nar, kamu ihale sürecinde yap lan en ufak bir hata ya da gecikmenin ihaleye kat lamamakla ya da ihale d fl kalmakla sonuçland n belirterek, flöyle konufltu: Bu da ifl, para, zaman ve itibar kayb na sebep oluyor. Bunun yaflanmamas için de kamu ihale mevzuat n n iyi bilinmesi ve ihale sürecinde s k yap lan hatalar n ortaya konmas gerekiyor. Bu flekilde ihale itirazlar ve dolay s yla kamu ihale kurumunun ifl yükü de otomatik olarak azal yor. GEREKS Z EVRAKLAR Toplant da söz alan TO T bbi Aletler ve Diflçilik Malzemesi Meslek Komitesi Baflkan ve Meclis Üyesi Kaz m Eryaflar da sa l k sektöründe mal ve hizmet al mlar, karfl lafl lan sorunlar ve çözüm önerileri 2007 de 9 ayda 100 binin üzerinde kay tl kamu ihalesi gerçeklefltirildi, 40 milyar YTL den fazla al m yap ld. hale d fl kalmamak için ifladamlar n n mevzuat çok iyi bilmesi gerekiyor. hale komisyonlar n n bafl nda de iflik kurumlardan temsilciler olmal. NfiAAT, Türkiye nin otomotivi. Ancak yeni ç kan ihale yasas n n yanl fll ndan dolay tekerlekler söndü diyen TO Meclis Üyesi Y lmaz Alpay, do ru netice al nabilmesi için ihale komisyonlar n n bafl nda mutlaka de iflik kurumlardan temsilcilerin olmas gerekti ine iflaret etti. Alpay, ayr ca ihale yasas n n getirdi i konusunda bilgi verdi. Teknik flartnamelerin düzenlenmesi esnas nda kanunda hükmü olmayan gereksiz evraklar n belirtilmemesi gerekti ini söyleyen Eryaflar, Teklifin esas n de ifltirmeyecek nitelikteki bu evraklar n eksikli i nedeniyle firmalar ihale d fl b rak lmamal dedi. Eryaflar, ayr ca Kamu hale Kurumu nun (K K) yedi kifliden oluflan yönetim kurulunda, ihale say s aç s ndan en büyük al c olan Sa l k Bakanl ndan bir üyenin mutlaka bulunmas gerekti ini sözlerine ekledi. Sa l k al mlar nda teklif haz rlama ve sözleflme zorluklardan dolay çok s k fl k ve kritik durumda olduklar n belirterek, iki y ll k mühendisten befl y ll k deneyim belgesi istenmesini de elefltirdi ve yönetimi konusunda bilgi veren Kamu hale Kurumu Uzman Kadir Akbulut, temel ilkelerinin saydaml k, rekabet, eflit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçlar n uygun flartlarla ve zaman nda karfl lanmas, kaynaklar n verimli kullan lmas oldu unu söyledi. Toplant da ayr ca Türkiye Sa l k Endüstrisi flverenler Sendikas (SE K) Hukuk Müflaviri Muhittin Ertu rul Ertürk, tebligatlar n do ru adrese yap lmas n n gereklili ine de inirken, Sa l k Bakanl Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yard mc s Dr. Serdar Mercan da ihaleler Kamu hale Kanunu na göre Sa l k ve nflaat Sektörlerinde Teklif Haz rlama ve Sözleflme Yönetimi konulu panel, TO da yap ld. De iflik kurumlardan temsilciler olmal flunlar söyledi: O mühendis flirketin veya kurumun bafl nda ise mimar ya da mühendise bu hakk tan mak laz m. En az ndan 5 y ll k deneyim 2 y la indirilsin. Yine, ifl için faaliyet belgesi al yoruz. Bu belgenin efl de er ihalelerde alt ay kullan lmas gerekir. sonucu yap lan cihaz de iflikliklerinin hastan n tedaviden memnun kalmamas gibi sorunlara neden oldu- una dikkat çekti. Türkiye nflaat Sanayicileri flveren Sendikas Genel Sekreter Yard mc s Derya Karademir ise ifl deneyimleri, teklifler, kanunlar, yurtd fl nda yap lan ifllerin de erlendirilmesi gibi pek çok konuda bilgi verdi. Son olarak Bay nd rl k ve skan Bakanl Yap flleri Genel Müdürlü ü Yap m Proje Daire Baflkan Atilla Ünal, bürokratik s k nt lara dikkat çekerek, ihalelerin mevzuat belgelerinden kurtar lmas gerekti ini söyledi. ATA Karnesi sisteminde 65 inci ülke Ukrayna UKRAYNA n n stanbul sözleflmesi ve ekleri, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) / Dünya Ata Karnesi Konseyi (WATAC) taraf ndan onayland. Böylece Ukrayna 1 Mart 2008 tarihinden itibaren 65 inci ülke olarak ATA karnesi sistemine dahil oluyor. EKONOM VE POL T KA Prof. Dr. ERDO AN ALK N Gerginlikler ekonomiyi olumsuz etkiler Türkiye nin son 45 y lda karfl laflt bunal mlar bütünüyle d fl politikadaki sorunlara, toplumsal gerginliklere, anarfli ve teröre, hatta ekonomik s k nt lara ba lamak mümkün. Ama bu çok basit ve abart lm fl bir aç klama olur. Mesela bir zamanlar pek moda olan bir görüfl vard : Devalüasyonlar, iktidar, hatta rejim de iflikli ine yol açar diye özetlenebilecek bu görüfl birçok ülke örne ine de pekala uyuyordu. Gerçekten de ulusal paray devalüasyona sürükleyen ekonomik dengesizlikler, bir zamanlar Bat ülkelerinde iktidar de iflikli ine yol açarken, demokrasinin acemisi olan ülkelerde de s k s k rejim bunal mlar na neden oluyordu. Ancak Türkiye de üç kez rejim s k nt s na neden olan siyasal çalkant lar n yaln zca ekonomik sorunlardan, d fl politikadaki gerginliklerden, toplumsal dertlerden, anarfli ve terörden kaynakland n söylemek mümkün müdür? O dönemleri yaflayanlar, birbirine benzer olaylar n nas l tekrar etti ini gayet iyi hat rlayacaklard r. Ama do al olarak halk, söz konusu dönemlerdeki s k nt lar hep ekonomik bunal m olarak hat rlayacakt r. Ama flimdi e ri otursak da çekinmeden do ru konuflal m ve üç kez tekrarlanan bu ekonomik bunal mlar ndan önce ortaya ç kan siyasal kargaflalar unutmayal m. Ayr ca bu kargaflalara neden olanlar da unutmayal m. Mesela iflsiz ve aç kalan milyonlarca insan sokaklara döküldü de ayaklanmay bast rmak için mi rejime müdahale edildi? Yoksa seçkinler aras ndaki kavgaya kar flmay p kenardan seyreden halk hiç taksirat olmad halde geçici de olsa üç kez demokrasiden vazgeçmek zorunda m kald? O zaman oldu u gibi flimdi de, iç politikadaki giderek sertleflen havan n sorumlulu unu uluslar aras piyasalardaki çalkant lara, borsan n ileri-geri oynamas na, iflsizlik-gelir da l m bozuklu u gibi ekonomik ve toplumsal s k nt lara, hatta d fl iliflkilerdeki gerginliklere yüklemeye hiç yeltenmeyelim. fiunu iyi bilmemiz gerekir ki, ne geçmiflteki siyasal kargaflalar n temel nedeni yaln zca toplumsal ve ekonomik sorunlard, ne de flimdi fakirlik ve iflsizlik gibi dertler ortadaki gerginli in mazereti olabilir. Tabiidir ki, fiyat art fllar yavafllam fl, gelir da l m düzelmifl, döviz aç kapanm fl bir ülke, daha güçlü olaca ndan, iç ve d fl siyasal dengeleri de daha sa l kl kurabilir. Ancak büyüme, enflasyon, döviz gibi ekonomik konular sürekli politik istikrar n kesinlikle temel koflullar olamaz. Bat demokrasilerinde de zaman zaman bu sorunlar derinlefliyor ama hiç rejim tart flmas ç km yor. O halde bizim gibi ülkelerde toplumu rejim tart flmalar na sürükleyen siyasal gerginliklerin ve bu yüzden derinleflen ekonomik-toplumsal sorunlar n sorumlusu kim? Kendimizi ve baflkalar n aldatmayal m. Türkiye de geçmiflteki bunal mlar n temel nedeni ekonomi filan de ildi. Tam tersine as l siyasal kavga ç karanlar, ekonomiyi de ard ard na üç kez durdurup bunal ma sokmufllard r. Onun için hiç olmazsa geçmiflten ders al p flimdi ayn hatalar tekrarlamamak laz m. Yal t m kayb 7.5 milyar dolar STANBUL Fuar Merkezi nde, 6-9 Mart 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek zolasyon 08 Fuar, hlas Fuarc l k taraf ndan düzenleniyor. Fuara 3. stanbul Boya Fuar, Günefl Enerjisi Teknolojileri Fuar ve Kompozit 08 Fuar da efllik edecek. Is, su, ses, yang n izolasyon malzemeleriyle ilgili her fleyi fuarda görmek mümkün olacak. Uzmanlara göre s yal t m olmayan binalar Türkiye nin ödedi i enerji faturas n yaklafl k 7.5 milyar dolar art r yor. YALITIM B L NC ARTIYOR Is tma amac yla harcanan enerjinin yar s, yal t ms zl k nedeniyle bofla gitti inden tüketici günden güne bilinçlenerek, yal t m n önemini fark ediyor. nflaat sektöründe yaflanan haraketle h zl büyüme kaydeden izolasyon sektörünün önemi, konut projelerindeki art fl ve s tma/so utma giderlerinin pahal laflmas nedeniyle daha da artt.

10 Sayfa10.QXD 21/02/ :40 Page 1 SAYFA 10 Güncel K rg zistan da Giriflimcilik Kongresi KIRGIZ STAN-Türkiye Manas Üniversitesi ilki May s 2006 tarihinde düzenlenen Uluslararas Giriflimcilik Kongresi nin ikincisini düzenliyor May s tarihleri aras nda düzenlenecek olan Kongre, K rg zistan n Baflkenti Biflkek de gerçeklefltirilecek. Kongre Türk Cumhuriyetleri nde giriflimcili in teflvik edilmesi, sorunlar n tart fl lmas ile giriflimciler ve giriflimci adaylar aras ndaki iletiflimi etkinlefltirmeyi amaçl yor. Giriflimcili i özendirmek için düzenlenen Giriflimcilik Yar flmas n n sonuçlar da kongrede aç klanacak. Uluslararas Giriflimcilik Kongresi ne kat lmak isteyen kifliler için iletiflim bilgileri: K rg zistan-türkiye Manas Üniversitesi Jal Yerleflkesi, KTMÜ Kampusü, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Binas, Biflkek/K rg zistan Tel: (312) (91) Faks: (312) E-posta: Web: Körfez ve Malezya Ortakl k Fuar nisanda MALEZYA n n Kuala Lumpur flehrinde Nisan tarihleri aras nda Körfez ve Malezya Ortakl k Fuar ve Konferans düzenlenecek. Kuala Lumpur Fuar Merkezinde düzenlenecek fuar ve konferansla ilgili ayr nt l bilgi web adresin edinilebilir. rtibat bilgileri: Third Dimension Exhibitions & Conferences Eva Saez Suba Tel: / Faks: E-posta: nternet ten gelen formlara dikkat TÜRK YE Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB), internet üzerinden hizmet alan firmalar dikkatli olmalar konusunda uyar yor. Intercable Verlag AG adl firman n baz flirketlere gönderdi i veri taban oluflturma amaçl bu formun, hizmetlerle ilgili siparifl yerine geçece i ve mali yükümlülük do uraca belirtiliyor. TOBB, firmalar n ma dur olmamak için bu ve benzeri durumlarda dikkatli olmalar uyar s nda bulundu. Rize de 25 dönümlük alan yat r mc ar yor ÖZELLEfiT RME Yüksek Kurulu taraf ndan Rize de Meslek Yüksek Okulu kurulmak üzere, Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bedelsiz olarak devredilen 66 dönüm alan n bofl kalan 25 dönümlük k sm na bir yat r m tesisi yap lacak. Rize li Ardeflen lçesi Kaymakaml, arazi tahsisindeki öncelikli flart n, yat r m konusu ile ilgili olarak, mevcut yüksek okula ilgili bir bölüm aç larak yat r mc n n bu fabrikada uygulamal e itim ve staj imkan sa lamas oldu unu belirtiyor. Hindistan a 17 Mart ta yat r m heyeti gidiyor DIfi Ticaret Müsteflarl ndan al nan bilgiye göre, Mart 2008 tarihleri aras nda Hindistan a yönelik Ticaret, Yat r m ve Müteahhitlik Heyet Program düzenlenecek. Türkiye-Hindistan aras ndaki ticari ve ekonomik iflbirli i imkanlar n n artt r lmas na yönelik düzenlenen program Devlet Bakan Kürflad Tüzmen baflkanl nda gerçekleflecek. Kosova, Brezovica kayak tesisini özellefltirecek DIfi filer Bakanl ndan al nan bilgiye göre, Kosova Emanet Ajans (Kosova Trust Agency-KTA) Yönetim Kurulu, Brezovica Kayak Tesisleri nin özellefltirilmesi konusunda çal flmalar yap yor. Buna göre; tesislerin özellefltirilmesi hakk nda tesis civar ndaki Shterpce Belediyesi nin görüfllerine baflvurulacak. haleye kayak ve otelcilik alan nda en az 10 milyon Euro ciroya sahip flirketlerin kat labilece i ve 15 milyon Euro yat r m mecburiyeti getirilebilece i öngörülüyor. Mevzuat vergi mükellefini zorluyor SOYHAN ALPASLAN G EL R Vergisi beyannamesindeki düzenlemeler art s yla eksisiyle stanbul Ticaret Odas nda ( TO) ele al nd. TO, 2007 Y l Gelir Vergisi Beyannamelerinin Özellikleri konulu bir seminer düzenledi. TO Meclis Salonu nda yap lan toplant n n aç fl konuflmas n TO Yönetim Kurulu Üyesi Sait K l ç yapt. Devletlerin ekonomik olarak varl klar n sürdürebilmelerinin koflulunun vergiye ba l oldu unu söyleyen K l ç, Bir ülkede vergi sistemi ne kadar basit olursa, halk taraf ndan ne kadar anlafl l r, benimsenirse ve ne kadar adil olursa; toplanan vergiler ne kadar isabetli kullan l rsa o ülke o kadar müreffeh olur dedi. TO nun her y l çeflitli defalar olmak üzere vergi mevzuat nda yap lan düzenlemeleri üyelerine aktard na dikkat çeken K l ç, Vergi Ceza Sistemi Mevcut Durum, Sorunlar konulu seminerin 8 Ocak ta, Dönem Sonu fllemleri ve Stok Say m Denetimleri konulu seminerin de 24 Ocak ta düzenlendi ini, Kurumlar Vergisi konusunda 27 Mart tarihinde de yeni bir seminerin gerçeklefltirilece ini söyledi. HÜKÜMETE GÖRÜfi LETT K Üyelerinden, tüm sektörleri temsil eden 87 meslek komitesinden ve akademisyenlerden oluflan kadrosundan gelen öneri ve elefltirileri dikkate alan TO nun vergi konusunda da Hükümet nezdinde giriflimlerde bulundu una dikkat çeken K l ç, yeni düzenlemelerden de söz ederek flunlar söyledi: Gelir Vergisi Kanunu nda yap lan son düzenlemeler ile Asgari Geçim ndirimi gibi yabanc olmad m z otokontrol müesseselerine yer verilmifltir. Yat r m indiriminin kald r lmas, ücretliler ile di er gelir gruplar aras ndaki farkl tarifeye son Vergi uzmanlar n n bile takipte zorland kanunlar vergi mükellefini zorluyor. fl dünyas 17 ayr kalem vergi için 254 saat mesai sarfediyor. verilmesi, hisse senedi, menkul k ymet yat r m fonu, hazine bonosu ve devlet tahvili gibi yat r m araçlar na yüzde 10 stopaj uygulanmas gibi önemli de ifliklikler sözkonusu olmufltur. Birinci oturuma Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sad k K rbafl n, ikinci oturuma ise stanbul Yeminli Mali Müflavirler Odas ( YMMO) Baflkan Sezai Onaral n baflkanl k etti i tam gün süren seminere ilgi yo un oldu. stanbul Hesap Uzmanlar Grup Baflkan Yard mc s Zihni Kartal, Gelirler Kontrolörü Tahir Erdem, stanbul Vergi Dairesi Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü Ramazan Yak fl kl, PricewaterhouseCoopers Vergi Direktörü Ahmet Kavak, stanbul Vergi Dairesi Hesap Uzman Atakan fien ve TO Mali Müflaviri Dr. Veysi Sevi, yapt klar sunumlar n d fl nda, seminere kat lan TO üyelerinin sorular n da cevaplad. Soru-cevap bölümünde uygulamada karfl lafl lan sorunlara alternatif çözüm yollar da ele al nd. Vergi uzman bile çaresiz kal rsa PROF. Dr. Sad k K rbafl, ifl dünyas n n 17 ayr kalem vergi için 254 saat mesai sarfetti ini, Türkiye de vergi mükellefi olman n gerçekten zor oldu unu söyleyerek flöyle devam etti: Çünkü s k s k kanunlar, yönetmelikler, içtihat kararlar de iflir. Türkiye deki vergi Vergi aff gündeme getirilmemeli. Getirilirse de, vergisini zaman nda ödeyene erken ödeme indirimi yap lmal. Ticari kazanc n tespitinde, her türlü giderin kay ta geçmesi sa lanmal. Kurumlar Vergisi ne tabi kazanc n kar da t m sonras stopaja tabi olmas gibi vergilendirilmifl kazançlar mükerrer vergiye tabi tutulmamal. Kay t içine al nmay teflvik amac yla kredi kart yla yap lan ödemelerde vergi avantajlar sa lanmal. Ödeme gücünü kaybederek vergi borcunu süresinde ödeyemeyen mükellefin aciz hali kabul edilerek ek süre tan nmal. Aciz hali kalkana kadar faiz uygulamas durdurulmal. Usulsüzlük cezas n gerektiren hallerin ilk tespitinde, konusundaki de ifliklikleri vergi uzmanlar bile izlemekte zorlan yor. Geliflmifl ülkelerde baz maddeler o kadar uzun süre yürürlükte kal r ki; çok iyi bilinirler. Türkiye de ise bir maddenin; ayn maddesi, esas maddesi, ek maddesi, geçici maddesi, mükerrer maddesi var. Prof. Dr. Sad k K rbafl fl dünyas ne bekliyor mükellef yaz ile uyar lmal, uymayanlara ceza kesilmeli. Geçici vergi uygulamas tekrar gözden geçirilerek, son dönem beyan n verilmemesi yönünde düzenleme yap lmal. Hayat Standard Esas na benzer bir düzenleme Gelir Vergisi Kanunu tasar s nda yer almamal. Gelir Vergisi stopaj oranlar düflürülmeli. Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi oranlar n n eflde er hale getirilmesi önerisi de erlendirilmeli. Gelir daresi Baflkanl nca getirilmesi düflünülen, mükelleflerin vergi borçlar n n banka hesaplar ndan resen tahsil edilmesinde,kay t d fl ifllemleri art rma riski nedeniyle kaç n lmal. Yeni ç kar lacak Belediye Gelirleri Kanunu ile belediyelerin gelirleri art r l rken iflletmelere ve vatandafllara ek vergi yükü getirilmemeli Y l Gelir Vergisi Beyannamelerinin Özellikleri konulu seminer TO da düzenlendi Asgari Geçim ndirimi alamayan 49 il ma dur SEM NERDE ele al nan önemli konulardan biri de Asgari Geçim ndirimi oldu. stihdam Teflvik Kanunu gere ince 49 ilde al nmas gereken gelir vergisi tahakkuklar siliniyor. Böylece çal flana ödenecek vergi kalm yor. ndirim, ücretlinin bordrosu üzerinden gösterilmekle birlikte, ödenmiyor. Böylece stihdam Teflvik Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunu birbiriyle çeliflti i için söz konusu illerde iflçi ve iflveren aras nda problemler yaflan yor. Çünkü çal flan zarar ediyor. Bu konuda TO da dahil olmak üzere bir çok meslek odas Hükümet nezdinde yapt giriflimlerle de ifliklik istemeye devam ediyor. Uzlaflma Yasas ne getirecek? TO Mali Müflaviri Dr. Veysi Sevi, Meclis te ç kmay bekleyen Uzlaflma Yasas n n kapsam ndan söz etti i konuflmas nda flunlar söyledi: Uzlaflma Yasas ; Yarg aflamas nda olup, kanuni baflvuru yollar tükenmemifl kamu alacaklar n n, vergi alacaklar n n bu yasa çerçevesinde taksitlendirilmesini sa layacak. Burada önemli olan husus flu: Baflvuran n vergi alaca olacak. Yarg yoluna baflvurulmufl olacak. Vergi mahkemelerinde bunun karara ba lanm fl olmas önemli olmayacak. Çünkü kanun yollar tükenmedi i için uzlaflma kapsam na al nabilir. Yasa kapsam nda sorun bir komisyon taraf ndan görüflülecek, mükellefle komisyon karfl karfl - ya gelecek. Aralar nda uyuflacaklar ve vergi alacaklar n n 18 taksit olarak ödenmesi öngörülecek. Usul ve esaslar belirleme yetkisi Maliye Bakanl - na ait olacak. K M KAPSAM DIfiI? Mükellefe vergi tarh edilmifl, mükellef dava yoluna baflvurmam fl, uzlaflm fl ya da uzlaflamam fl, ödemeye bafllam fl, takside bafllam fl ise bu yasan n kapsam d fl nda kalacak. Yabanc ya vergi yok mu? SEM NERDE yabanc lar n devlet tahviline ilgi göstermesinin ard nda yabanc ya tan nan vergi kolayl oldu una dikkat çeken Dr. Sevi, tahvilleri yabanc lar üzerinden alan Türk vatandafllar n n artt n vurgulad. Dr. Sevi, Örne in, devlet tahvilini bir yabanc n n üzerine alsam, ondan da bir vekalet ve borç senedi alsam, tahvili de bunun üzerine alsam, stopaj ödeyecek miyim faiz al rken O yabanc ya ayda 200 dolar ödesem. Yaz aylar nda bir de Türkiye de tatil yapt rsam. 1 milyon YTL lik devlet tahvilinin faizi en az ndan bin YTL civar nda. 25 bin lira y lda ben de bu kifliye versem, gerisi benim cebimde kalsa. Ne hofl de il mi? Kanunda yap lan de iflikliklere dikkatle bakmal y z. Bu nedenle Ankara da 3. Vergi Mahkemesi, söz konusu durumdaki s f r oran n Anayasa n n 73 üncü maddesinin 2 nci f kras n n hükmüne ayk r bularak Anayasa Mahkemesi ne sevketti. Bunun sonucunu bekliyoruz. Türkiye de yerleflik Bosch Grubuna ait sat nalma birimleri, uzun vadeli sat nalma politikalar do rultusunda Türkiye den daha fazla malzeme ve hizmet al m yapabilmek için iflbirli i yapabilecekleri potansiyel yan sanayicileri belirleme çal flmalar n sürdürmektedirler. Bu amaçla Bosch grubu firmalar n n sat nalma birimlerinin ortak ifltirakleri ve yan sanayicilerimizin kat l mlar yla Mart 2008 tarihlerinde Odam zda BOSCH YAN SANAY GÜNLER ad alt nda yüz yüze ikili görüflme organizasyonunun düzenlenmesi planlanmaktad r. Söz konusu organizasyona afla daki Bosch Grubu firmalar kat lacakt r. Bosch San. ve Tic. Afl Otomotiv (Dizel ve Benzin sistemleri) BSH Ev Aletleri San. ve Tic. Afl Beyaz Eflya, Ev Aletleri Bosch Is tma Ürünleri San. ve Tic. Afl.Termo Teknik, Is tma Grubu Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. Afl Hidrolik, Pnömatik Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. Afl.Fren Grubu fiasi Sistemleri Odam zca Mart 2008 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan söz konusu organizasyonumuzla ilgili müracaatlar sürmekte olup, Bosch Yan Sanayi Günleri ne kat lmak isteyen, yan sanayicilerimizin Odam z internet sitesindeki ana sayfada BOSCH bafll alt ndaki Bosch ön seçim kriterlerini ve taleplerini incelemeleri, internet sitemizden temin edecekleri Supplier Profile Form- Tedarikçi Profil Formu nu eksiksiz doldurarak Odam z Türk Yan Sanayi Borsas na iletmeleri hususu önemle duyurulur. Baflvuru: stanbul Ticaret Odas, Türk Yan Sanayi Borsas Tel: Faks: E-posta:

11 Sayfa11.QXD 21/02/ :41 Page 1 SAYFA 11 GÜNCEL Dergiler GLOBALLEfiEN PERAKENDE Küresellik için, tutarl ve do ru konsept Küresel pazarda hayatta kalmak Lüks tüketimin pazar pay art yor Niçin deneyim yönetimi? Müflterinin tercihi duygularla bafll yor Müflterilerimizin alt nc duyusuna dokunmak Demiryolsuz rekabetçi olunmaz Sanayi ve Ticaret Bakanl na sundu um görüfller Market sektöründe zor müflteriler Kâr zarar n kardeflidir Tabela ve reklamlarda dil kirlili i üzerine EN BÜYÜK ÖDÜL MET N SÖZEN E 3.5 trilyon dolarl k lokomotif; inflaat sektörü Havac l kta kârl l k düfltü! Ülkelerin kaptan köflkü Az enflasyon dokunmaz Türkiye de sanayinin gelece i Çevre yat r mlar na a rl k verece iz Ekonomik statükoda de iflim rüzgar 2008 i Çin ve Hindistan kurtar r Dünya durgunluk, Türkiye kârl l k bekliyor Yönetim kademelerindeki de ifliklikler LONDRA REÇETES Hayat yeniden keflfeden CEO Bir marka dönüflüm hikayesi Notçu cephesi s k nt l Savafl n maliyeti Rotterdam m, ikinci zmit mi? Kartvizit flampiyonu Yeflil ajanda 100 milyar dolarl k kad n Hay rseverlik ifli Teflvikte 5N 1K kural Ifl ldayan borsa NOSTALJ AHMET ALMAZ Japonya n n Pamuklu Sanayi stihsali Halen faaliyetini yüzde 15,9 nispetinde k smas na ra men Japonya n n pamuklu istihsali her ay artmaktad r. Art fl n bafll ca sebebi rasyonalizasyon dolay s yla istihsal kapasitesinin yükselmesidir. Bugün Japonya da tezgâh mevcuttur. Bunun yüzde 18,7 si ifllemektedir.faaliyette olan tezgah adedi takriben 7 milyon 500 bindir. Hususi Sektörün Acil htiyaçlar Türkiye Odalar Birli inden al nan 221 say l (Hususi Sektörün Acil htiyaçlar ) aair bir talimat yay nlanm flt r. 4 Ocak 1961 tarihli Resmi Gazetede ilan olunan 6. Kota (tahsisli ithal mallar ) 50 milyar ton maden ç kar lmay bekliyor MTA n n görünür maden rezervleri araflt rma raporuna göre, Türkiye de yaklafl k 50 milyar ton civar nda, ticarete konu 49 ayr cins ve özellikte maden bulunuyor. Bu yönüyle Türkiye, maden kaynaklar aç s ndan 132 ülke aras nda üretim itibar yla 28, çeflitlilikte ise 10. s rada yer al yor. M TA n n görünür maden rezervleri araflt rma raporuna göre, Türkiye de toprak alt nda yaklafl k 50 milyar ton civar nda, ticarete konu 49 ayr cins ve özellikte maden bulunuyor. Bu yönüyle Türkiye, maden kaynaklar aç s ndan 132 ülke aras nda üretim itibar yla 28 inci, çeflitlilikte ise 10. s rada yer al yor. Ayr ca dünyada ticareti yap lan 90 çeflit madenden 77 si Türkiye de bulunuyor. MTA n n muhtemel rezerv araflt rmalar na göre Türkiye de yer alt ndaki en yüksek maden rezervi, 15,8 milyar tonla dolomit madenine ait bulunuyor. Kokteyl domatesi çok sevdik 47 y l önce 21 fiubat 1961 listesinin 221.ci numaras nda kay tl hususi sektör sanayinin acil ihtiyaçlar için konmufl bulunan dolarl k tahsisin esaslar belirlenmifltir. Vergi Komisyonu Vergi Kanunlar n n iktisadi geliflmemizle ahenklefltirmek maksad yla Maliye Bakanl m zla kurulup flehrimizde çal flacak olan mütehass s komisyona Odalar Birli i taraf ndan Odam z Umumi Katip Muavini Tahsin Y ld ran n ifltiraki muvaffak görülmüfltür. Bu mevzuda yap lmakta olan çal flmalarda Odam zca faaliyette bulunan vergi komisyonlar ile de ifl birli i sa lanacakt r. çinde kalsiyum karbonat (caco3) ve sodyum karbonat (na2co3) bar nd ran ve bu özellikleri yüzünden cam ve seramik endüstrisinin vazgeçilmezleri aras nda yer alan dolomit, nadir ve çok de erli bir kireç tafl olarak biliniyor. MERMER, L NY T KÖMÜRÜ Bunun yan s ra Türkiye de 13,9 milyar ton mermer, 8,3 milyar ton iyi kalitede linyit kömürü, 5,7 milyar ton kaya tuzu, 1,2 milyar ton s kalitesi yüksek taflkömürü, 1,8 milyar ton bor, 1,5 milyar ton da ponza tafl rezervi bulunuyor. Türkiye de ayr ca 1,9 milyar ton da blister bak r Antalya n n Demre lçesi nde üretilen kokteyl domatesler, hem üretici hem de tüketiciden büyük ilgi görüyor. Demre de dört y l önce bafllanan kokteyl domates üretimi yayg nlaflmaya bafllad. Üretici ve tüketici taraf ndan çok be enilen kokteyl domatese ilgi her geçen gün artarken, ilçede bin dekar alanda kokteyl domates üretimi yap l yor. Demre de Margret, Pkatili, Titi ve Çeri türlerinde kokteyl domates üretiliyor. Çeri türü kokteyl domatesin k rm z, sar ve mor renkleri de bulunuyor. Kokteyl domatesler, hem daha lezzetli hem de di er domateslerden 4 kat daha fazla aromal oldu u için tüketiciler taraf ndan tercih ediliyor. Tohumunun taneyle sat ld kokteyl domatesin bir tek tohumu 1,2 Euro ya mal oluyor. Demre de bafllang çta ihracat amac yla bafllayan kokteyl domates üretimi art k iç piyasa ihtiyac n karfl layamaz hale geldi. Bu nedenle üretilen kokteyl domateslerin tamam iç piyasaya veriliyor. Demre de üretilen kokteyl domatesin büyük bölümü, haz rlanan yar m ve bir kilograml k paketler halinde büyük al fl verifl merkezlerinde sat l yor. 600 ton alt n ve 6 bin ton gümüfl rezervi BU arada araflt rmalar, Türkiye de 600 ton alt n ve 6 bin 62 ton da gümüfl rezervi bulundu unu gösteriyor. Bunun yan s ra 239 milyon ton felspat, 70 cevheri bulunuyor. Toplam 49 ayr cins maden cevherinin bulundu u yer alt maden kaynaklar - n n bugünkü piyasa de erinin ise yaklafl k 2,5 trilyon dolar civar nda oldu- u sektöre yak n kaynaklar taraf ndan ifade ediliyor. MTA n n araflt rmas na göre yer alt nda bulunan di er madenler aras nda, Mersin Bal Adana da üretilecek Avrupa da Yumurta Ticareti Baz gazeteler Avrupa da yumurta ticaretinin ehemmiyetine dair iyice malumat ita (vermek) etmektedir. En ziyade (fazla) yumurta yetifltiren memalik (ülkeler) Rusya, Fransa, Almanya ve ngiltere dir. Rusya da bulunan tavuklar 57 milyon ve bunlar n yetifltirdikleri yumurta 4 milyar tahmin olunmaktad r. Fransa ve Almanya da bulunan tavuklar 50 milyon ve bunlar n yetifltirdikleri yumurta 3.5 milyar ve ngiltere de bulunan 2 milyon tavu un yetifltirdi i yumurta dahi 2 milyar milyon ton fosfat kayas, 25 bin ton krom, 86 ton kurflun, 2 milyon 270 bin ton kuvarsit, 626 bin kükürt, 1 milyon 483 bin ton lületafl, 4 milyon 560 ton da manganez bulunuyor. 29,6 milyon ton asbest, 82 milyon ton asfaltit, 35 milyon ton barit, 251 milyon ton bentonit, 1 milyar 641 milyon ton bitümlü flist, 88 milyon ton boksit, 3,8 milyon ton ton civa, 380 bin ton toryum, 233 milyon ton trona, 9 bin 137 bin ton uranyum, 345 milyon 158 bin ton zeolut ve 3 milyon 725 bin ton da iyi kalite z mpara tafl bulunuyor. ALMANYA da Mersin Bal ve bundan havyar üretim tesisi bulunan Türk ifladam, Mersin in Silifke ilçesinde ihracata yönelik bafllatt yat r m bürokratik engellere tak l nca, tesisleri Adana da kurmaya karar verdi. Adanal gurbetçi ifladam Ömer Faruk Kurt, uzun y llar önce gitti i Almanya da, yetifltirdikleri bal klar n sadece yüzde 10 luk k sm ndan elde edilebilen havyardan y ll k 200 kilogram üreterek, bölge halk n n sofralar n süslediklerini söyledi. Ancak memleket hasretine dayanamay nca Türkiye ye de bir çiftlik kurmay düflündüklerini ve bu kapsamda bir süre önce stanbul da düzenlenen bir bal k fuar na kat larak, burada Mersin Bal n Koruma Derne i yetkilileri ile tan flt klar n anlatan Kurt, dernek yetkilileri ile yapt klar görüflmelerin ard ndan çiftlik için en uygun ortam n Silifke ilçesinde bulundu unu belirlediklerini, ard ndan ilçeye gelerek inceleme yapt klar n kaydetti. ncelemeler sonras nda Kurtulufl Köyünden 17 dönüm arazi sat n ald klar n anlatan Kurt, flöyle dedi: Geçen y l bafllad - m z çal flmalar kapsam nda tüm haz rl klar m z tamamlamam za ra men, 8-10 ay kadar ifllemler çeflitli nedenlerden dolay bekletildi. Son olarak ise, sat n ald m z arazide yeni imar plan düzenlendi. Böylelikle de yat r m m z, bürokratik engellere tak lm fl oldu. Geçti imiz haftalarda ise Tar m Müdürlü ü ne baflvurarak giriflimlerimizi feshettik. 111 y l önce Dersaadet ( stanbul) Ticaret Odas Gazetesi 8 fiubat 1321 (Rumi)-20 fiubat 1897 tahmin olunmaktad r. Yunanistan da Sabun mali Yunanistan da mevcut bulunan sabunhanelerin adedi 37 dir. Bu fabrikalar n baz lar yaln z birkaç nahiyede ifllemektedir.bu fabrikalarda her sene tahminen kilogram sabun imal olunmakta ve bunun dörtte üçü dahilde sarf olunarak (tüketilerek) bir k sm Memalik-i flahane, Romanya, Avusturya ve Macaristan a gönderilmektedir. Bu fabrikalarda istihdam olunan amele 480 nefer olup 11 i kad nd r. Yevmiyeleri 3-4 Drahmi aras ndad r. Paraguay a ziyaret art k vizesiz TÜRK YE ile Paraguay aras nda vize yükümlü ünün kald r lmas na dair, 2006 y l nda Ankara da imzalanan anlaflma yürürlü e girdi. 25 Ocak 2008 tarihinde yürürlü e giren anlaflmaya göre, her iki ülke vatandafllar bu ülkelere vizesiz olarak girifl yapabilecekler ve girifl tarihinden itibaren 6 ay boyunca 90 gün boyunca kalabilecekler. G. Kore de Kintex Oto Servis Fuar KINTEX, Kore nin Seul flehrinde Auto Service Korea 2008 adl bir fuar düzenliyor. Kintex Fuar Merkezi nde düzenlenecek olan fuar 6-9 Mart tarihleri aras nda ziyaretçilerle buluflacak. Fuarla ilgili detayl bilgi almak isteyenler web adresini ziyaret edebilirler. rtibat bilgileri: Kintex 1000 Daehwa-dong, Ilsanseo-gu, Goyangsi, Gyeonggi-do, Korea ( ) Tel: Faks: Zümre toplant s STANBUL Ticaret Odas n n ( TO) üyelerini bilgilendirdi i ve sektör sorunlar n tart flt zümre toplant lar devam ediyor. 5 Mart 2008 Çarflamba günü saatleri aras nda 25 No lu Mensucat Meslek Komitesi nce zümre toplant s düzenlenecek. Ayr ca 14 Mart 2008 Cuma günü saatleri aras nda 69 No lu Otel Lokanta ve E lence Yerleri Meslek Komitesi nin zümre toplant s gerçeklefltirilecek. Her iki toplant da TO Meclis Salonu nda yap lacak. Kazakistan dan yat r mc lara davet Kazakistan n kuzey bölgesinde yeni kurulacak bir alüminyum fabrikas için çal flmalar devam ediyor. Ülkede, fabrikan n inflas için yabanc yat r mc lar bekleniyor. Kazakistan Sanayi ve Ticaret Bakanl, Kazakistan Enerji ve Mineral Kaynaklar Bakanl ve Kuzey Kazakistan daki Konstanay bölgesinin kalk nmas için faaliyet gösteren devlete ait COEC Tobol firmas yabanc larla ortakl k görüflmelerine bafllad. Antep baklavas tescillendi Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan, Gaziantep Baklavas na co rafi iflaret tescil belgesi verilmesi nedeniyle Türk Patent Enstitüsü nde (TPE) düzenlenen törene kat ld. Ça layan, Türkiye nin ekonomik de erinin yükselmesini sa lamay hedeflediklerini vurgularken, Son 5 y lda geldi imiz nokta göz kamaflt r c d r ama yeterli de il. Hedefimiz, 2013 y l nda kifli bafl na 10 bin dolarl k milli gelire ulaflmak dedi. A z m z n tad, her zaman Antep Baklava tad olsun diyen Bakan Ça layan, verilen tescil belgesinin, son dönemlerde özellikle komflu ülke Yunanistan menfleli tart flmalara son verece ini söyledi. Ça layan, bu belge sayesinde Gazianteplilerin önemli bir bafllang ç yapma imkan na kavufltu unu ve Avrupa Birli i nde (AB) koruma elde etmek için baflvuruda bulunma hakk elde etti ini bildirdi. Bakan Ça layan, Bu belgeyle tüm dünyaya, baklava Antep Baklavas d r ve Türkiye ye aittir diyoruz dedi de 12 bin 356 iflyeri denetlendi stanbul Büyükflehir Belediyesi ( BB) Tüketici Haklar Zab ta Amirli i, geçen y l 12 bin 356 ifl yerini denetledi y l denetim çal flmalar sonuçlar na göre, Tüketici Haklar Zab ta Amirli i nce perakende sat fl yapan ve hizmet veren 12 bin ifl yerinin etiket ve tarife bulundurmalar hususunda denetime tabi tutuldu. Bunlardan kurallara uymayan 708 ine cezai ifllem karfl l 130 bin 200 YTL para cezas kesildi i bildirildi. Denetlenen firmalar n bafl n giyim, beyaz eflya, elektronik eflya ma azalar, bar, büfe, müzikli e lence yerleri, lokanta, restoran, çay bahçeleri, süper ve hipermarketler, flarküteri ve otoparklar çekti. lk denetimde iflyerlerine yükümlülüklerine uymalar konusunda bilgilendirilme yap ld.

12 Sayfa12.QXD 21/02/ :06 Page 1 SAYFA 12 E T M STANBUL T CARET ODASI 2008 YILI fi PROGRAMI (6) Sektörlerin önü aç lacak STANBUL Ticaret Odas ( TO), 2008 y l nda kuyumculuk, hediyelik eflya ve bijuteri, orman a aç ürünleri, mobilya, sa l k hizmetleri ve ekipmanlar, enerji-petrol ürünleri, turizm, k rtasiye-ka t-kitap-matbaa, otel konaklama tesisleri, lokanta ve haz r yemek müflavirlik hizmetleri saatçilik ve foto rafç l k bankac l k ve sigortac l k tafl mac l k, madencilik sektörlerinde de ilgili meslek komiteleri ve üyelerin talepleri do rultusunda tespit edilen sorunlar n çözümüne yönelik giriflimlerini ve çal flmalar n sürdürecek. DER VE AYAKAKKABI Deri ve ayakkab sektörünün varolan üretim kapasitesini koruyabilmesi, rekabet edebilen bir kalite ve dünya piyasas nda geçerli olan rekabetçi bir fiyat elde edebilmesi için ihracat yapma zorunlulu unun fark nda olan stanbul Ticaret Odas ( TO) bu yöndeki çal flmalar n sürdürecek. Sektörün önemli hedef pazarlar na yo unlaflmas sa lanarak, pazarlar daha iyi tan malar, çal flma koflullar n, ülkenin ticari yap s n, fiyat ve kalite standartlar n yakalamas n sa lamak üzere çal flmalar na devam edecek. Bu ba lamda bitmifl ve ara mal ürün ithalat n n tarife d fl engellerin yan nda, s k bir kalite ve fiyat kontrolüne tabi tutulmas, gümrüklerdeki düflük fatura ve eksik miktar ile yap lan ithalattaki kay p ve kaçaklar n minimize edilmesi ve Uzakdo u dan yap lan kalitesiz ve ucuz ithalat n uluslar aras geçerlili i olan kalite kontrol laboratuarlar ndan geçirilerek, kalitesi uluslar aras standartlar n alt nda olan ürünlerin ithalat na izin verilmemesi için giriflimler sürecek. Sektörün geliflimine yönelik olarak Çin ile ilgili çal flmalarda bulunmaya ve 2007 y l nda bafllanan üyelere yönelik e itici seminer, toplant faaliyetlerinin düzenlenmesine devam edilecek. KOB ler için oldukça önemli bir pazar Laleli deki ticaretin mümkün oldu unca resmilefltirilerek devam etmesi için destek olunacak. El dokuma hal c l n n hak etti i seviyeye ulaflmas n sa lamak amac yla el hal c l n gelifltirecek teflvikler getirilmesi, organize üretim bölgeleri oluflturularak buralarda Ar-Ge, yeni ürün,yeni iplik, moda ve marka konular nda çal flmalar desteklenecek. NfiAAT-KOOPERAT FÇ L K TO konut finansman, mevzuat ve konu ile ilgili di er tebli ve yönetmelikler fl nda üyelerini bilgilendirmeye devam edecek. Mortgage sisteminde yaflanan geliflmelerle ilgili olarak yetkili kamu kurum ve kurulufllar nca oluflturulacak uygulamaya yönelik mevzuat hükümleri hakk ndaki görüfllerini ilgili mercilere iletecek. Ülkenin en önemli sorunlar ndan biri olan depremle ilgili olarak, yap lar n güçlendirilmesi çal flmalar n n ruhsat harçlar ndan muaf tutulmas için giriflimler yap lacak. Zaman içerisinde kooperatif üyelerinin zarar etmesine ve kaynak israf na neden olan eksikli in giderilmesi için yüksek ö renimde kooperatifçilik e itimi verilmesi çal flmalar yap lmas gerekti inden, bu konuda da giriflimlerde bulunulacak. Cam sektörünün sorular - n n çözümü için güncel geliflmeler ve üyelerin talepleri do rultusunda giriflimler devam edecek. LET fi M-B L fi M TO taraf ndan 2008 y l nda cep telefonu teknik servisleri ve iflletme standartlar n n yenilenmesi, 4077 say l Tüketicinin korunmas Hakk ndaki kanunu nun sektörde yaflanan sorunlar ve eksiklikleri giderecek flekilde de ifltirilmesi için giriflimlerde bulunacak. Yine Telekomünikasyon Kurumu taraf ndan ihale flartnamesine konulan kurallar çerçevesinde 3G ihalesi ile ülkemizde önemli bir Ar-Ge altyap s haz rlanmas yönünde çal flmalar takip edilecek. Bilgisayar okur-yazarl konusunda yap lan çal flmalar n yak ndan takip edilmesi ve bu sektörle ilgili düzenlenen fuarlar n artt r lmas için çal flmalar yap lacak de e- imza hakk nda bilgilendirme toplant lar yap lacak. Otomotiv yan sanayinde genellikle KOB konumunda olan firmalara teknolojik geliflmelere uyumun desteklenmesi, Ar-Ge, tasar m ve laboratuar çal flmalar için KOSGEB, TÜB TAK ve TEKMER (Teknoloji Gelifltirme merkezleri) gibi kurumlar n sunduklar hizmetlerin gelifltirilmesi, AB de regülasyonlar yerine getirmedi i için ithal izni verilmeyen motorlu araçlar n ülkemize de giriflinin önlenmesi, yedek parçada kalitesiz mallar n haks z rekabetinin engellenmesi için giriflimler devam edecek. Makine sektörünün sorun ve s - k nt lar n n araflt r lmas n n yan s ra oda üyelerinin genel talepleri do rultusunda sorunlar n çözümüne yönelik giriflimlerde bulunulacak. EM NE NCE MENDEKL Haftaya: KOB lere yönelik çal flmalar TO BAfiKANI DR. YALÇINTAfi, YÖK BAfiKANI PROF. DR. ÖZCAN I Z YARET ETT Meslek liseleri sorununun çözümünü bekliyoruz STANBUL Ticaret Odas ( TO) ve stanbul Ticaret Üniversitesi ( T CÜ) Mütevelli Heyet Baflkan Dr. Murat Yalç ntafl, Heyet üyeleri ile birlikte Yüksekö retim Kurulu (YÖK) Baflkan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ziyaret etti. Prof. Dr. Özcan n makam nda gerçekleflen görüflmede, e itim dünyas ve üniversitelerdeki son geliflmeler ele al narak, karfl l kl görüfl al flveriflinde bulunuldu. Heyette; Prof. Dr. Atefl Vuran, Dr. Cengiz Ersun, Erhan Erken, Mehmet Zeki Say n, smail Kahraman, Prof. Dr. Salih Tu, smail Hakk K sac k ve Orhan Albayrak yer ald. Türk akademi dünyas n n seçkin bir isminin YÖK Baflkanl na atanmas ndan duydu u memnuniyeti dile getiren Dr. Yalç ntafl, stanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti olarak, yeni YÖK Baflkan na baflar lar diledi. Yalç ntafl, Türkiye de üniversitelerin bilimsel üretimlerini art rmas nda en önemli nokta olan üniversitelerin ba ms zl ve e itimde özgürlükle ilgili düflünceleriniz, yürekten paylaflt m z hususlard r. Meslek liselerinin yeniden kazan lmas na yönelik çabalar n z ise ifl dünyas olarak son derece olumlu buluyoruz diye konufltu. Hem Türk ifl dünyas n n en büyük meslek örgütü olan TO nun Yönetim Kurulu Baflkan, hem de T CÜ Mütevelli Heyet Baflkan olarak, YÖK Baflkan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan a mesleki e itimde yaflanan sorunlar n çözümüne katk da HANNOVER 2008 ULUSLARARASI SANAY FUARI TÜRK SANAY YEN DEN HANNOVER DE Ülkemizin HANNOVER Sanayi Fuar (www.hannovermesse.de) milli ifltiraki, geçti imiz y llarda oldu u gibi 2008 de de Odam zca gerçeklefltirilecektir. Hat rlanaca gibi, Türkiye, Ortak Ülke / Partnerland statüsü ile kat lm fl oldu u HANNOVER 2007 de, bu konumunun gere i olarak al fl lagelenden farkl ve özel bir durum yaratm fl ve çeflitli sektörlere mensup 326 firma, kurum ve kuruluflla yaklafl k m2 lik toplam alanda Türk sanayinin tan t m n gerçeklefltirmifltir. Bu at l m n, 2008 y l nda da özellikle yan sanayicilerimizin etkin kat l mlar yla sürdürülmesi ve 2007 deki güçlü Türkiye imaj n n yinelenerek endüstriyel alanda Türk- Alman iliflkilerinin ayn yak nl kta devam etti inin gösterilmesi öngörülmektedir. SON FIRSAT Tarih: Nisan 2008 TO Kat l m : Yan Sanayi, Fabrika Otomasyonu Araflt rma ve Gelifltirme Fuar n Kapasitesi: 70 e yak n ülkeden kat l mc, m2 lik sergileme alan, ziyaretçi. Kat l m fiartlar Stand ile kat l m bedeli: 480 Euro / m2 (Kat l mc firmalarca Alman Vergi Dairesine ödenecek % 19 KDV ifltirakçilere yans t lmamakta olup; Odam z taraf ndan karfl lanmaktad r). Minimum stand büyüklü ü: 12 m2 stanbul Ticaret Odas ve stanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Baflkan Dr. Murat Yalç ntafl, Heyet üyeleri ile birlikte Yüksekö retim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ziyaret etti. bulunaca na olan güvenlerin tam oldu unu dile getiren Baflkan Dr. Yalç ntafl, flöyle devam etti: Özellikle meslek liselerinin katsay sorununun çözümünü bekledi imizi vurgulamal y m. Çünkü katsay meselesi, Türkiye de mesleki ve teknik liselere olan ilgiyi düflürmüfltür. Ayr ca fakülte ve meslek yüksek okullar n n ifl dünyas yla daha s k iliflki kurarak, müfredatlar n n güncellefltirilmesi, ifl dünyas n n ihtiyac olan vas flarda nitelikli eleman yetifltirilmesine katk da bulunmas bizim için son derece önemlidir. Mesleki e itimin daha nitelikli ve modern hale gelmesi Kat l m avans : 1000 Euro (baflvuru tarihinde) Katalog ile kat l m bedeli: 100 Euro Kat l m Bedeline Dahil Olan Hizmetler Stand inflaat, temel dekorasyon malzemeleri Elektrik ba lant s ve temel ayd nlatma stanbul-hannover- stanbul nakliye organizasyonu * Türkiye-Almanya gümrük girifl/ç k fl ifllemleri Mallar n sigortalanmas Fuar n genel katalo u ve internet ortam nda firma bilgilerinin yer almas Odam z taraf ndan haz rlanan tan t m CD sinde firma bilgilerinin yer almas Stand büyüklü ü ile orant l olarak ücretsiz fuar girifl kart temini Teflvik ifllemlerinin takibi *(Nakliye ve gümrükleme hizmetini almak istemeyen firmalar için kat l m bedeli : 450 Euro/m2 dir). Kat l m Bedeli Ödeme Plan : Kat l m Avans : 1000 EURO 1.Taksit: 15 fiubat 2008 (Bakiye miktar n ilk yar s ) 2.Taksit: 14 Mart 2008 (Bakiye miktar n ikinci yar s ) Kat l m Bedelini Ödeme fiekli: Yap ve Kredi Bankas, Sultanhamam fiubesi stanbul Ticaret Odas Euro Hesab Hesap No: (Ödemelerde tam firma unvan ile Hannover 2008 Fuar ibareleri belirtilmelidir). D KKAT! 1) Firmalara stand tahsisi, yerleflim plan üzerinde kesin baflvurular n kabul tarihi itibariyle yap lacakt r. 2) Baflvurular n kabulü, kat l m avans dekontunun da eklenece i yaz l doküman n Odam za iletilmesi ile mümkün olacakt r. STANBUL T CARET ODASI Refladiye Cad Eminönü / stanbul /TÜRK YE Bilgi ve Baflvuru için: Elif Çak r Telefon: / Faks: / * Web: konusunda ataca n z her ad mda ifl dünyas olarak yan n zday z. Baflkan Dr. Yalç ntafl, sözlerini flöyle tamamlad : Bize göre mesleki e itimde 3 tane önemli parametre var. Bir, müfredat de iflmeli; ifl hayat n n ihtiyaçlar n kapsayacak flekilde düzenlenmeli. ki, e itim yaklafl m de iflmeli; tüm meslek e itiminin hepsini iki senelik kal plara sokmak yanl flt r. Baz mesleki becerileri kazanmak daha k sa, baz lar ise daha uzun e itim gerektirir. Üç, diplomalarda akreditasyon laz m; yani meslek e itiminde verilen diplomalar Bat ülkelerinde, özellikle AB de tan nmal. KOB lere Frans z deste i: 80 milyon Euro HALKBANK, Fransa Kalk nma Ajans ile KOB lere destek kapsam nda 80 milyon Euro luk finansman protokolü imzalad. mza törenine Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Naz m Erken ile Fransa D fl Ticaret Bakan Herve Novelli de kat ld. Erken, projeyle, kalk nmada öncelikli yöreler ile kalk nma ve geliflme sürecinde olan bölgelerin hem uygun maliyetli hem de uzun vadeli finansmanla desteklenmesinin amaçland n belirtti. Erken KOB lere verilen kredilerle ilgili de flu bilgileri verdi: 2002 de Türk bankac l k sektöründe toplam KOB kredileri 5.1 milyar YTL iken, 2007 sonu itibariyle bu rakam 80.7 milyar YTL ye ç kt. Toplam nakdi krediler içindeki oran da yüzde 8.3 ten yüzde 28.3 e yükseldi. Müflteri bafl na 500 bin Euro HALK Bankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n ise Fransa Kalk nma Ajans ile yap lan iflbirli iyle, kalk nmada öncelikli iller baflta olmak üzere, tüm Türkiye deki KOB lere yat r m ve iflletme kredisi deste ini 2008 y l nda da sürdüreceklerini söyledi. Ajans ile 13 Nisan 2006 tarihinde imzalanan 50 milyon Euro luk kredi anlaflmas yla, KOB lere yat r m ve iflletme kredisi deste i sa land n anlatan Ayd n, anlaflma tarihinden itibaren, özel sektörde faaliyet gösteren 100 civar nda firmaya kredi kulland r ld n kaydetti. Ayd n, firma bafl na kredi üst limitinin 2 milyon Euro, Mesleki okullar Türkiye için hayati önem tafl yor YÖK Baflkan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ise flu anda 1.2 milyon civar nda aday n üniversite kap lar nda bekledi ine iflaret ederek, Tüm adaylar m z üniversiteye yerlefltirmek mümkün de il. Kontenjanlar bu sene olabildi i kadar art raca z. Ancak Türkiye deki tüm gençleri yüksek ö retimde okutmak fiziksel olarak mümkün görünmüyor dedi. Prof. Dr. Özcan, meslek liseleri ve mesleki okullar n Türkiye için hayati bir önem tafl d n vurgulad. Vak f üniversitelerinin desteklenmesi gerekti ini belirten Prof. Dr. Özcan, Türkiye de vak flar n ekonomik aç dan hiçbir zaman maddi s k nt ya girmeyecek yap lar gibi alg lanmas kanaatimce do ru de il. Vak flar da maddi s k nt içine düflebilir, hatta kapanabilirler. Vak flar n kaynaklar n bitmeyecek gibi düflünüp onlara s - k nt vermek yanl flt r. Onlar n ifllerini de kolaylaflt rmak gerekir. Çünkü Türkiye nin üniversiteye ihtiyac var. Üniversite kurman n önündeki engellerin azalt lmas için çal fl yoruz diye konufltu. müflteri bafl na 500 bin Euro oldu unu, kredinin yüzde 50 lik k sm n n, kalk nmada öncelikli iller ile Anadolu daki KOB ler ile at l m kaydeden illere kulland r ld n, kayna n yüzde 53 lük k sm n n yat r m, yüzde 47 lik k sm n n da iflletme kredisi olarak tahsis edildi ini hat rlatt. Yat r m kredilerinin; 2 y l ana para ödemesiz olarak toplam 6 y l, iflletme kredilerinin 1 y l ana para ödemesiz toplam 4 y l vade ile kulland r ld n ifade eden Ayd n, Yeni kredi program nda bu vadeleri daha da uzatarak, KOB lere destek olmay sürdürece iz dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

PROJEKS YON > ENFLASYON TÜRK YE N N GÖSTERGELER. > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi alaattin.aktas@mynet.com

PROJEKS YON > ENFLASYON TÜRK YE N N GÖSTERGELER. > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi alaattin.aktas@mynet.com TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi alaattin.aktas@mynet.com > ENFLASYON ay ndaki fiyat art fllar n n, nisandaki oranlar gölgede b rakmas yla ilgili olarak bir dizi teknik analiz

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

GÖSTERGELER CARİ AÇIK:

GÖSTERGELER CARİ AÇIK: Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ AÇIK: Yıllık cari açık (Milyon$) 2009 Ocak 50.115 16.569 38.218 Şubat 54.041 18.444 34.612 Mart 59.422 21.458 31.514 Nisan 62.831 24.188

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı