Temmuz - A ustos 2011/4 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temmuz - A ustos 2011/4 1"

Transkript

1

2

3 Temmuz - A ustos 2011/4 1

4 çindekiler GÜNCEL Avrupa da kriz büyürken biz ekonomiyi sa lam tutabilirsek fark atar z 6 MAKTEK 2012 TÜYAP ta gerçeklefltirilecek 8 GALDER de yönetimi Ömer Alkumru devrald 8 Celal Kaya: KOB ler karl l klar ndan ödün veriyor 10 hracatç son geliflmelere temkinli yaklafl yor 14 Makine üreticileri ihracata sevinirken, ithalata üzüldü 18 Marmara Siegener in yeni tesisi hizmete giriyor 20 Makine Tasar m ve malat Kongresi Konya da düzenleniyor 22 Otomotiv Sektöründe De iflim Rüzgar CNR Expo da Esecek 22 VOC-Test Merkezi tak m tezgahlar sektöründe yeni bir dönem bafllat yor 24 EuroBLECH 2012: Küresel pazarda sürdürülebilir baflar 30 Bu ra Kaynak Yusuf Ziya Özcan a rlad 32 Solidworks Türkiye pazar ndaki baflar s ndan memnun 34 Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi. nin direksiyonuna Steven Young geçti 38 TAYSAD k yaslama çal flmas n n 10 ncusu tamamland 40 Türk makine sektörü Vietnam da 40 Uluslar aras Kiralama Fuar Amsterdam da gerçeklefltirildi 42 ASSAB yeni vakum temper f r n n devreye ald 44 ngiliz Hylomar n temsilcili ini Puslar Kimya yürütüyor 44 OST M bilimin buluflma noktas olacak 46 Sakarya daki makine imalatç lar SAM B çat s alt nda daha güçlü 48 Tandem Tak m Tezgahlar Teknoloji Günleri düzenledi 50 Würth ma aza say s n art rmaya devam ediyor 52 Türk Prysmian n yeni CEO su Hans Hoegstedt 52 DOSYA-Makine-Aksamlar Sektörü Makine-Aksamlar sektörü ihracatta baflrole aday 54 Yuta Teknik ürün yelpazesini sektörün taleplerine göre flekillendiriyor 60 Toplam diflli çözümleri sa lay c s Gleason, sat fl organizasyonunu güçlendirdi 62 Zet Redüktör ileri teknolojili redüktör pazar ndaki konumunu pekifltiriyor 64 Teknomatik 35 y ld r müflterilerini rekabetçi k l yor 66 Yüksek teknolojili üretim altyap s Polat Group Redüktör ü zirveye tafl yor 68 Sektörlerin yükünü Baksan n yüksek kaliteli konveyörleri s rtl yor 70 Modelden ürüne en baflar l çözümler Tekno Ticaret bünyesinde toplan yor 72 Shell, yeni endüstriyel ya lar ürün portföyünü piyasaya sürdü 74 Motor yenileme makinalar nda Poleks ayr cal 76 Diflsan Redüktör, her tür a r sanayi tahrik ünitelerinde mükemmel çözümler sunuyor 77 Mega Mekanik birbirini tamamlayan ürün gam yla üreticilere mega destek sa l yor 78 PMS Parmetsan piston imalat nda gücünü pekifltiriyor 80 TOSS United Torna Modelleri Tezmaksan stoklar nda 80 Schunk tan uluslar aras ayna markalar na uygun yumuflak ve sert çeneler 82 Y lmaz Redüktör dünya pazar nda 82 YEN ÜRÜN Otomasyon- Dijital üretim otomatik üretim sistemlerini daha verimli hale getiriyor 84 Ambalaj- ASD Genel Kurulu gerçeklefltirildi 86 fl Güvenli i-türkiye s n rlar n aflan fl sa l ve ifl güvenli i e itimleri 88 Talafll malat- 3m den günümüz teknolojilerinde devrim yaratan bir ürün: Cubitron II 90 Talafll malat- Sandvik Coromant n parmak frezeleri titanyum finifl ifllemeyi gelifltiriyor 92 Talafll malat- GC1040-paslanmaz çelikler için frezelemede ilk tercih 94 Donan m&yaz l m-alstom, ifl süreçlerini ENOVIA V6 platformunda birlefltiriyor 96 Donan m&yaz l m- Factory Design Suite üretim tesislerinin daha verimli k l yor 97 Donan m&yaz l m-aquaciat Power HEE 99 Donan m&yaz l m-copra MetalBender Standlone sac büküm tasar m program 100 Donan m&yaz l m-volkan tfaiye 3B tasar m n ötesine geçti 102 Kaynak Teknolojileri-CMT Prosesi imkans z mümkün k l yor 104 Kaynak Teknolojileri-Gedik AMPT e sponsor oldu 105 Hidrolik&Pnömatik-Intrinsically Safe Pozisyon Sensörleri 106 Hidrolik&Pnömatik-Yeni seri bas nç sensörleri, BPS 106 Hidrolik&Pnömatik-Hansa-Flex yeniliklere imza atmaya devam ediyor 107 MAKALE Metalik Köpükler ve Alüminyum Temmuz - A ustos 2011/4

5 Temmuz - A ustos 2011/4 3

6 Bizden Küresel ekonomideki 2009 çöküflünün etkilerini henüz yeni sarmaya bafllayan dünya, bu kez Amerika yerine Avrupa dan gelen haberlerle sars lmaya bafllad. Yunanistan da hükümetin koltu unu sallayan, sokak çat flmalar na neden olan ekonomik darbo az, Portekiz, talya, spanya gibi bölge ülkelere de yans m fl durumda. Avrupa Birli i önlem almaya çal flsa da henüz yeterli ad mlar at labilmifl de il. Üstelik birli i oluflturan ülkelerin kendi ekonomileri de çok istikrarl görünmüyor. Kredi notlar afla çekilirken, ekonomi dünyas n n kanaat önderlerinden de ard ard - na uyar mesajlar geliyor. Türkiye ise geliflmeleri endifle ile izlerken, 2009 da nispeten daha az yara alan ekonomi k sa süreli dalgalanmalarla konjonktüre tepki veriyor. Tam da bu noktada yerli kanaat önderlerinin yapt baz aç klamalar yüreklere su serpti. Geçti imiz aylarda fl Bankas ndaki görevini b rakan ve ekonomi dünyas n n görüfllerine büyük önem verdi i Ersin Özince, Avrupa daki yeni kriz beklentisi ve Türkiye de olas yans malar na iliflkin olarak "Benim hiçbir kayg m yok. Avrupa'daki krizin Türkiye'ye kötü etki yapaca ndan kayg duysayd m, iflimi baflka bir arkadafla devretmez, biraz daha kal rd m. Bu konudaki düflüncelerimizin asl d r. Hiç büyütmeden, abartmadan söylüyorum.kriz falan yok. AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Bülent Gedikli ise 'Türkiye'ye olumsuz etkileri olacakt r. O yüzden tedbirli olun. Ne varsa onu tutun. Fazla harcamay n' aç klamas nda bulundu. Bu yorumu hükümetin ekonomiyi so utma iste inin bir parças olarak görenler var. Bu iki farkl anlay fl bir potada eritmek gerekirse, Avrupa da ifllerin kar flmas n n Türkiye ye mutlaka bir flekilde yans yaca aç kt r. Ancak bunun etkileri s n rl kalacak gibi görünüyor. Durumu makine sektörü aç s ndan irdeledi imizde Avrupa daki durumu bire bir de erlendirece imiz bir etkinlik yaklafl yor. Bu y lki EMO Fuar piyasan n nabz n n daha iyi hissedilece i bir platform sunacak. Bu zamana kadar ülkemizdeki mevsimsel etkileri ve Ramazan dönemini hesaba katarsak, bir miktar durgunluk yaflanmas normal olarak görülebilir. lerleyen zamanda, yani Ekim ay ndan sonra bizim aç m zdan tablo biraz daha öngörülebilir hale gelecek. Makine sektörünün son krizde hedef pazarlar n çeflitlendirmesi, Avrupa daki müflteri portföyüne Ortado u dan, Güney Afrika ya kadar yenilerinin eklenmesi, sektörün elini güçlü k l yor. Yine de krizlere aflina olan bir toplum olarak, çokça dile getirdi imiz tedbirli iyimserlik kavram n gündemimizde tutmal, olas tehlikelere karfl haz rl kl olmal y z. Sayg lar mla, Erdem ÇA LAYAN Kurucusu mtiyaz Sahibi M. Mustafa Kömürlüo lu Ahmet Pelit Sorumlu Yaz flleri Müdürü Selver Pelit Yaz flleri Reklam Müdürü Reklam Grubu Haz rl k&tasar m Grafik Tasar m Abone Sorumlusu Bilgi fllem Erdem Ça layan Fahriye Ziyade Ayten deli lknur Çebi Pusula Ltd. fiti. Arzu Karaosmano lu Havva Y lmaz Ali Birim Bask Maku Matbaac l k Yeflilce Mah. Ulubafl Cad. No: 40 4.Levent - STANBUL Yay n Türü Da t m Yönetim Merkezi Yerel-Süreli Yay n Kargo - PTT Kargo Pusula Fuarc l k, Yay nc l k ve Reklam Hiz. Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 10 No: 1928 Okmeydan - fiiflli stanbul - Turkey Tel: Fax : +90 (212) / Makina ve Metal Dergisi Temmuz-A ustos 2011/4 Fiyat : 5 TL KDV Dahil ISSN ki ayda bir yay nlan r MakinaMetal Bask Yeri ve Tarihi: stanbul - 22 Temmuz 2011 Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir. Kapak Görseli (FAG Twin Tandem Radlageleinheit) Schaeffler Technologies (FAG)'in adresinden al nm flt r. Makina Metal Dergisindeki yaz ve foto raflar izinsiz kullan lamaz. 4 Temmuz - A ustos 2011/4

7 Temmuz - A ustos 2011/4 5

8 Güncel Avrupa da kriz büyürken biz ekonomiyi sa lam tutabilirsek fark atar z Global ekonomideki yeni geliflmelerin Türkiye için ayn zamanda bir f rsat da bar nd rd na iflaret eden Dr. Yalç ntafl, hem Ortado u ve Kuzey Afrika hem de Avrupa'daki bu olaylar n, yeni bir dönemin bafllang c oldu unu belirtti. TO Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Murat Yalç ntafl, stanbul Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Murat Yalç ntafl, Avrupa ülkelerindeki krizin talya'n n ard ndan spanya'ya s çramas durumunda, AB'de ekonomik krizin yan s ra ciddi bir siyasi kriz yaflanaca n belirterek, Bu dönemde ekonomimizi, siyasetimizi sa lam tutabilirsek, k sa zamanda toparlayarak bu ülkelerin önüne geçebiliriz. Bu da bizim için bir f rsatt r ama tehlikenin büyüklü ünün de alt n çizmek laz md r dedi. TO'nun Temmuz ay Meclis toplant s nda konuflan Dr. Yalç ntafl, milletvekili seçimlerinin ard ndan yeni kabinede ekonomi kurmaylar n n yerlerini korumas n n, kurumsal haf zan n korunmas anlam na geldi ine iflaret ederek, bunun ifl dünyas için oldukça güzel ve ferahlat c bir sonuç oldu unu söyledi. Avrupa Ekonomisindeki Geliflmeler Yurtd fl geliflmelere bak ld nda Türkiye'nin karfl s ndaki iki önemli tehdidin Orta Do u ve Kuzey Afrika ülkelerindeki ciddi siyasi kar fl kl klar ve Yunanistan ile bafllay p rlanda ve Portekiz'in ard ndan talya'ya s çrayan ekonomik kriz oldu unu söyleyen Dr. Yalç ntafl, sözlerini flöyle sürdürdü: Büyük ihtimalle bu ekonomik kriz yar n da spanya'ya s çrayacak. Bugün talya'n n kamu borcu, 1.8 trilyon Euro. Bu talya'n n milli gelirinin yüzde 119'unu oluflturuyor. Bu borcun ço u da ngiliz, Frans z ve Alman bankalar ndan geliyor. talya, AB'nin üçüncü büyük ekonomisi. Buradan ç kamaz da Yunanistan' n içine düfltü ü s k nt ya düflerse, AB'nin hiçbir flekilde talya'y kurtarmas na imkân yoktur. Hele talya'dan sonra spanya gelirse, o zaman AB'de b rak n ekonomik krizi çok ciddi anlamda siyasi kriz bafllayacakt r. Bunu bugünden görmemiz ve buna ba l olarak haz rl klar m z yapmam z gerekir. Bundan Türkiye de etkilenir. Hem F rsat Hem Büyük Tehlike Bu geliflmelerin Türkiye için ayn zamanda bir f rsat da bar nd rd - na iflaret eden Dr. Yalç ntafl, hem Ortado u ve Kuzey Afrika hem de Avrupa'daki bu olaylar n, yeni bir dönemin bafllang c oldu- unu belirtti. Dr. Yalç ntafl, Bu dönemde biz ekonomimizi sa lam tutabilirsek, siyasetimizi sa lam tutabilirsek, k sa zamanda toparlayarak bu ülkelerin önüne geçebiliriz. Bu da bizim için bir f rsatt r ama tehlikenin büyüklü ünün de alt n çizmek laz md r de erlendirmesinde bulundu. 6 Temmuz - A ustos 2011/4

9 Temmuz - A ustos 2011/4 7

10 Güncel MAKTEK 2012 TÜYAP ta gerçeklefltirilecek TÜYAP Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. ve TIAD Tak m Tezgahlar Sanayici ve fladamlar Derne i iflbirli i ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl - deste i ile, 2-7 Ekim 2012 tarihleri aras nda TÜYAP stanbul Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenecek olan MAKTEK Tak m Tezgahlar, Metal flleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, Kalite Kontrol ve Test Cihazlar Fuar, sektörün tüm dinamiklerini bir araya getirecek. malat teknolojileri alan nda son y llarda yaflanan önemli geliflmeler ve özellikle 2023 vizyonunda ön plana ç kan makine sektörü için mükemmel bir platform sunan fuar, gerek içeri i, gerekse tarihi itibariyle stratejik bir öneme de sahip. Fuar n T AD taraf ndan destekleniyor olmas sektörü gerçek anlamda kucaklamas aç s ndan dikkat çekiyor. T AD Yönetim Kurulu Baflkan Erdal Gams z fuarla ilgili olarak dergimize özel yapt aç klamada fuar n alan nda uzman kurulufllar n bilgi, birikim ve deneyimi çerçevesinde organize edildi ini ifade etti. GALDER de yönetimi Ömer Alkumru devrald Genel Galvanizciler Derne i nde (GALDER), yap lan görev de iflikli- i ve yeni organizasyon çal flmas yla; derne in yönetim kurulu yeniden belirlendi. Buna göre Ömer Alkumru GALDER in yönetim kurulu baflkanl n üstlenirken, di- er isimler flu flekilde s raland : Yönetim Kurulu Üyeleri Tekin Kartal / Yönetim kurulu üyesi M.Cihan Y ld r m / Yönetim kurulu üyesi Alim K no lu / Yönetim kurulu üyesi Serdar Kazanc / Yönetim kurulu üyesi Atilla Filiz - Genel Sekreter (Kadrolu yönetici olarak ifle bafllad.) Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Ça atay Demirhan Hasan fiemsi Genel Galvanizciler Derne i ad alt nda 2008 y l nda kurulan Galder, Türkiye'de galvanizleme yapan firmalar tek çat alt nda toplayarak, buradan elde edilecek sinerji ile sektörün genifllemesini ve yayg nlaflmas n sa lamak amac yla yo un çaba gösteriyor. Kuruluflunun ard ndan k sa bir süre geçmesine ra men sektöre dinamizm getiren dernek, çeflitli faaliyetlerle sektörün geliflimine de öncülük ediyor. Sektörel iflbirliklerinin kap s farkl etkinliklerle aralanacak Galvaniz sektörünün en prestijli buluflmas olan Inter Galva Konferans 'n n bir benzerinin Türkiye'de düzenlenmesi için de harekete geçen dernek, mevcut konjonktürün seyrine göre, organizasyonu mümkün olan en uygun tarihte hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu ölçekte bir organizasyonun Türkiye'de gerçeklefltirilmesiyle, sektörde yer alan firmalar n ifl potansiyellerinin önemli ölçüde artmas beklenirken, sektörün yak n ve alternatif pazarlarda da etkinli- ini art rabilece i dile getiriliyor. 8 Temmuz - A ustos 2011/4

11 Temmuz - A ustos 2011/4 9

12 Güncel TAYSAD Baflkan Celal Kaya: KOB 'ler yeni projelerde yer alabilmek için karl l klar ndan ödün veriyor TAYSAD Baflkan Celal Kaya, BMW, VW, PSA, Nissan gibi küresel ana sanayi firmalar n n Türkiye'yi yeniden yat r m listesine ald n hat rlatarak, hükümetin bu konuda deste ine ihtiyaç duyuldu una dikkat çekti. TAYSAD Baflkan Celal Kaya TAYSAD Baflkan Celal Kaya, BMW, VW, PSA, Nissan gibi küresel ana sanayi firmalar n n Türkiye'yi yeniden yat r m listesine ald n hat rlatarak, hükümetin bu konuda deste ine ihtiyaç duyuldu una dikkat çekti. Ar-Ge'de ise otomotiv endüstrisinin hedefi aflt n vurgulayan Kaya, bu merkezlerin 5 bin mühendisi istihdam etti ini hat rlatt. Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne i Baflkan Celal Kaya, BMW, VW, PSA, Nissan gibi küresel ana sanayi firmalar n n Türkiye'yi yeniden yat r m listesine ald n hat rlatarak, hükümetin bu konuda deste ine ihtiyaç duyuldu una dikkat çekti. Ar-Ge'de ise otomotiv endüstrisinin hedefi aflt n vurgulayan Kaya, bu merkezlerin 5 bin mühendisi istihdam etti ini hat rlatt. Sektörün 2010 y l n n ikinci yar - s ndan itibaren üretim ve ihracat art fl yaflamas na karfl n, karl l n ayn do rultuda ilerlemedi ine dikkat çeken Kaya, özellikle KO- B 'lerin yeni projelerde yer alabilmek için karl l klar ndan ödün verdiklerini vurgulad. Kaya, "Bu durum yan sanayimizin yeni yat - r m yapma ivmesini düflürdü. Böylesine zor bir dönemde sanayimizin gelece inde çok önemli rol oynayaca n düflündü ümüz Ar-Ge konusundaki teflviklerin faydal olaca kesin. Firmalar m - z n gerek mühendis istihdam gerekse de Ar-Ge faaliyetlerini art rmas, bunun sonucu olarak da küresel projelerde yer almas kolaylaflacakt r" dedi. Otomotiv sektörünün Ar-Ge Merkezi oluflturma konusunda istekli oldu unu dile getiren Kaya, sektörde 22 yan sanayi 11 ana sanayi firmas olmak üzere toplam 33 iflletmenin Ar-Ge Merkezi kurdu- unu ve 5 bin mühendisi istihdam etti ini söyledi. Y l sonuna kadar Ar-Ge merkezi olan yan sanayi firmas hedeflerinin 30 oldu unu anlatan Kaya, "Y l sonunda hedefimizi aflaca z y l için ise hedefimiz 50 firmaya ulaflmakt r. Yap lan Ar-Ge projeleri için de firmalar m z TÜB TAK ve Santez Proje desteklerinden yararlanmakta, sanayi-üniversite iflbirli ine yeni bir boyut kazand r lmaktad r. Hala eksik oldu umuz patent ve faydal model alma konusunda da Bakanl m z n çal flmalar oldu- unu biliyor, bu desteklerin de bir an önce devreye al nmas n rica ediyoruz" diye konufltu. 10 Temmuz - A ustos 2011/4

13 Temmuz - A ustos 2011/4 11

14 12 Temmuz - A ustos 2011/4

15 Temmuz - A ustos 2011/4 13

16 Güncel Kuzey Afrika ülkelerindeki de iflim rüzgar ve Avrupa ekonomisindeki karmafla Türk ihracatç s n düflündürüyor hracatç son geliflmelere temkinli yaklafl yor T M Baflkan Mehmet Büyükekfli son dönemde yaflanan dikkat çekici geliflmeleri yorumlad. Büyükekfli, Avrupa ekonomisi, d fl ticaret aç ve döviz kurundaki geliflmelerin dikkatle takip edilmesi gerekti ini söyledi. T M Baflkan Mehmet Büyükkekfli Dolar/TL son dönemde 1.66 n n da üzerine ç karak dikkatleri üzerine çekti. Avrupa ve ABD taraf nda yaflanan s k nt lar içeride en sert biçimde kur üzerinde etkisi gösterdi. Sepet kur ya kadar yükseldi. Kur taraf nda yaflana sert hareketlerin yan s ra Türkiye nin önemli pazar olan Avrupa da yaflanan s k nt lar da ihracatç lar yak ndan takip ediyor. Ekonomi Bakan Zafer Ça layan talya ile sürecin kufl grini izler gibi izliyoruz derken, arka arkaya hükümet yetkililerinden yap lan aç klamalar da tedirginli i art yor. Baflta Ekonomik Koordinasyondan Sorumlu Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Ali Babacan n 2008 benzeri bir kriz döneminin yaflanabilece i aç klamalar ard ndan dün AK Parti Genel Baflkan Yard mc s kara bulutlar n geldi i uyar s nda bulundu. Gedikli elinizdekini tutun kriz geliyor uyar s nda bulundu. Bu kar fl k konjonktürde ihracatç larda daha temkinli davranmay tercih ediyor. Volatiliteyi tasvip etmiyoruz Son dönemde yaflanan süreci Gazeteport a de erlendiren T M Baflkan Mehmet Büyükkekfli, kur cephesinden yaflanan hareketlili- in k sa vadede ihracat üzerindeki etkisi s n rl olaca n alt n çizdi. hracatç lar olarak döviz kurlar nda stabilizasyondan yanay z diyen Büyükkekfli yüksek volatilite yaflanmas n çok fazla tasvip etmiyoruz. Bizim için döviz kurlar - n n volatiliteden uzak bir seyir izlemesi önemli. yorumunu yapt. Alarma geçecek seviyede de iliz Dolar /TL taraf nda yaflanan hareketlili in yan s ra Euro nun da bu süreçte güçlü kalmas n n ihracata olumlu yans yaca n kaydeden Büyükkekfli ihracatta Euro 14 Temmuz - A ustos 2011/4

17 Temmuz - A ustos 2011/4 15

18 Güncel D fl ticaret aç düflürülmeli Cari aç k taraf nda da de erlendirmelerde bulunan T M Baflkan cari aç k önemli ve kronik bir problem. Biz T M olarak cari aç k konusunda her zaman hassas z. Dolay s yla hükümetin cari aç a karfl ekonomiyi so utma önlemlerini olumlu buluyoruz. bölgesinin a rl n n yüksek oldu unu bu pazarlara önemli oranda ihracat gerçeklefltirildi i kaydetti. T M Baflkan, 1,66 ya kadar ç kan dolar TL kuru ile ilgili olarak gelinen seviyenin alarm kabul edilebilecek bir seviye olmad n fakat süreci yak ndan takip ettiklerinin alt n çizdi. Avrupa taraf nda yaflanan kar fl kl kla ilgili olarak Büyükkekfli, baz ülkelerin borç sorunu içerisinde olmalar elbette önemli bir husus, ancak ihracat noktas nda bakt - m zda, bu konunun Türkiye ihracat na yans malar için zamana ihtiyaç var. Biz T M olarak ihracata hiçbir zaman k sa vadeli bak fl aç - s yla bakm yoruz. Girdi imiz tüm pazarlarda orta ve uzun vadeli planlar yaparak, bu do rultuda ihracat gerçeklefltiriyoruz. Ortaya koydu umuz bu vizyon sayesinde de ekonomik dalgalanmalardan minimum oranda etkileniyoruz. Baz durumlarda etkilenmiyoruz. yorumunu yapt. Sorunlu ülkeler ile ihracat art yor Rakamlar baz nda bak ld nda ise krizle bo uflan ülkelerin ihracat taraf nda s k t yaflatmad n kaydeden Büyükkefli Yunanistan, rlanda, Portekiz gibi ülkeler bir süredir borç krizinin oda ndaki ülkeler. Ancak krizlerle bo- uflan Yunanistan a ihracat m z ilk 6 ayda yüzde 19, rlanda ya yüzde 24, Portekiz e yüzde 5 artt. Yine ilk 6 ayda talya ya ve Almanya ya yüzde 33, Fransa ya ihracat art fl yakalad k. Avrupa k - tas na yapt m z ihracat artmaya devam ediyor. dedi. Di er taraftan cari aç k sorununu Türkiye için sorun olmaktan ç karman n yolunun da ihracat artt rarak d fl ticaret aç n düflürmekten geçti ini her platformda dile getiriyor, bu do rultuda uzun vadeli stratejiler haz rl yoruz. Al nan önlemlerin neticesinde kredi maliyetlerinin yükselmesi tüm firmalar gibi ihracatç firmalar da finansman maliyetleri aç s ndan olumsuz etkiliyor. dedi. Baz ülkelerin borç sorunu içerisinde olmalar elbette önemli bir husus, ancak ihracat noktas nda bakt m zda, bu konunun Türkiye ihracat na yans malar için zamana ihtiyaç var. Biz T M olarak ihracata hiçbir zaman k sa vadeli bak fl aç s yla bakm yoruz. Girdi imiz tüm pazarlarda orta ve uzun vadeli planlar yaparak, bu do rultuda ihracat gerçeklefltiriyoruz. Ortaya koydu umuz bu vizyon sayesinde de ekonomik dalgalanmalardan minimum oranda etkileniyoruz. Baz durumlarda etkilenmiyoruz. 16 Temmuz - A ustos 2011/4

19 Temmuz - A ustos 2011/4 17

20 Güncel Makine üreticileri ihracata sevinirken, ithalata üzüldü Makina malatç lar Birli i nden yap lan aç klamaya göre y l n ilk yar s nda ihracat yüzde 25 artarken, ithalat ise yüzde 44 artarak sektörün cari aç ktaki pay n ortaya koydu. Makina malatç lar Birli i nin sektörün ilk 5 ay n de erlendirdi i aç klamas nda ihracat ve ithalat aras ndaki dengesizli e dikkat çekildi. malat ve sat fl rakamlar aç - s ndan olumlu bir tablo ortaya ç - karken, ithalattaki önemli art fl gelece e iliflkin soru iflaretlerini beraberinde getiriyor. Arslan San r imzas yla yap lan yaz l aç klamada Makina ihracat nda (GT P 84 tamam nda) May s ay nda % 30,8 gibi önemli bir art fl olmufl ve ayl k ihracat ABD $ de erine ç km flt r denildi. Aç klaman n detaylar ise flu flekilde: 2011 y l ilk aylar nda makina sanayinin durumunu belirleyen göstergeler genel olarak olumlu bir görünüm vermektedir. malat, sat fl ve ihracatta önemli ölçüde art fllar gözlenmektedir. Ancak, ithalat gerek imalat gerekse ihracattan daha h zl bir flekilde artmaktad r. Y l n ilk dört ay nda imalat endeksi; Ocak ay ndaki 122,4 de erinden (2005=100) Mart ay nda 144,4 de erine yükselmifltir. Ancak Nisan ay nda 137,9 de erine gerileme yaflanm flt r. Buna ra men bu rakamlar, Aral k 2010 ve Mart 2011 aylar ndakiler hariç 2009 y l bafl ndan beri eriflilen en yüksek de erlerdir. Sat fl rakamlar da benzer niteliktedir 2009 y l sonunda 196,8 e kadar yükselen endeks, art fl n Mart ay na kadar sürdürmüfl ve 230,2 ye eriflmifl, Nisanda ise 228,5 de erine gerilemifltir. Bu rakamlara bakarak bir yavafllaman n bafllad n söylemek için zaman n henüz erken oldu u düflünülmektedir. Makina ihracat nda (GT P 84 tamam nda) May s ay nda % 30,8 gibi önemli bir art fl olmufl ve ayl k ihracat ABD $ de erine ç km flt r. Y l n ilk 5 ay ndaki ihracat art fl ise % 25,5 olmufltur. Detay bilgilere henüz ulafl lmamakla birlikte bu art flta AB ülkelerinden çok komflu ve yak n ülkelerde talebin hissedilir ölçüde artmas n n, makina imalatç lar m z n kalite, marka ve güvenilirlikleri ile bu ülkelerde iyi bir konuma gelmifl olmalar n n etkisi büyüktür. Buraya kadar aç klanan rakamlar bir iyimserlik yaratmakta ise de, ithalat rakamlar rahats z edici bir görünüm vermektedir. 84 GT P fasl n n tümünün ithalat May s ay nda % 49 gibi ürkütücü bir art fl göstermifltir. lk 5 ayl k ithalat ise % 44,2 artarak ABD $ a ulaflm flt r. 18 Temmuz - A ustos 2011/4

21 Temmuz - A ustos 2011/4 19

22 Güncel Daha sa l kl yorumlar için detaylar n görülmesi, ithalat n hangi mal türlerinde önemli art fl gösterdi i ve ülkeler baz ndaki de iflimin ne oldu unu incelemek gerekmektedir. Ancak bu durumda bu art fl n nedenlerini sa l kl bir flekilde yorumlamak mümkün olabilecektir. K sa süre sonra bu nitelikte yorum yapmaya yarayacak bilgiler TÜ K taraf ndan haz rlanm fl olabilecektir. Cari aç n h zla büyümesinin bu y l içinde kurlar üzerinde önemli bask yapabilece i endiflesi ile yat r mlar nda ithal makina kullanacak kurulufllar n siparifllerini öne çekmelerine neden olmufl olabilir. Ancak, böyle bir etki olsa da art fl oran n n büyüklü ü talebin öne çekilmesi ile izah edilebilecek bir oran de ildir. Al c y ithal makinaya yönlendiren en önemli etkilerden birisi d fl ülke Exim Bank lar - n n sa lad kredi imkanlar n n ve flartlar n n yurt içi bankalardan sa lananlarla k yaslanamayacak kadar iyi olufludur. K sa bir süre öncesinde Halk Bank n makina sat fllar nda sa lad ödemesiz dönemi de olan uzun vadeli kredilerin olumlu etki yapmas beklenmekte ise de, tek bir bankan n imkanlar sorunu önemli ölçüde çözmek için yeterli olmayabilir. Bu geliflmeler, günümüzde klasik ve düflük teknolojili makina imal eden bir k s m küçük ölçekli makina imalatç lar n daha fazla zorlayabilecektir. Son y llarda Çin in yan nda Hindistan gibi baz yeni oyuncular, sadece düflük teknolojili makinalar n imalat ve ihracat nda etkinliklerini art rmamakta, orta teknoloji gurubundaki makinalar da imal etmeye çal flmaktad rlar. Dünya pazarlar nda rekabet fiyattan çok yenilikçilik veya en az ndan rakiplerinden daha farkl özellikte makinalarla sa lanmaktad r. Yenilikçilik, yeni teknolojilerin uygulanmas ve farkl - l k yarat lmas ancak ciddi mühendislik çal flmalar ile sa lanabilmektedir. Ülkemizde halen önemli say da firmam z, tasar m yapma ve gelifltirme iflinde mühendis istihdam etmemektedir. Bu tip kurulufllar n de iflen piyasa koflullar nda pazar paylar n art rmak bir yana korumalar dahi zorlaflmaktad r. Marmara Siegener in yeni tesisi hizmete giriyor Galvaniz sektörünün önde gelen firmalar ndan olan Marmara Siegener, Gebze MES OSB'de infla etti i ve Türkiye'nin en büyük havuzlar ndan birine sahip galvanizleme tesisinin aç l fl için gün say - yor.temmuz 2011'de faaliyete geçmesi planlanan tesiste, son haz rl klar tamamlanmak üzere. Söz konusu tesisin y ll k 70 bin tonluk kapasiteye sahip olaca n söyleyen Marmara Siegener Galvaniz fl Gelifltirme Koordinatörü Bünyamin Halaç, "Marmara-Siegener Galvaniz'in uluslararas bilgi ve tecrübeyle dünyada kullan lan üretim yeniliklerini ve galvaniz teknolojilerini uygulamak üzere, Gebze'de 16 metre uzunlu- unda daha yüksek kapasitede bir tesisin faaliyete geçmesi haz rl klar m z sürüyor. Marmara-Siegener Galvaniz, sahip olaca bu yüksek kabiliyetle müflterilerinin her türlü talebine ve iste ine en k sa zamanda cevap verecek" dedi. Bünyamin Halaç, stratejik olarak Türkiye'deki galvaniz pazar n art rmay hedeflediklerini anlatt. Avrupal yat r mc lar teflvik ederek imalatlar n Türkiye'ye kayd rmalar n sa layacaklar n dile getiren Halaç, galvaniz sektörü hakk nda flu de erlendirmeyi yapt : "Misyonumuz firma büyüme hedefimizin yan s ra, ayn zamanda ülkemizin galvaniz pazar n n art - r lmas, mevcut pastan n büyütülmesi ve bu vesileyle galvanizleme bilincinin ortaya ç kart larak ülke ekonomisine katk sa lanmas d r. Ülkemizde maalesef galvaniz sektörü ve sektörün faydas bilinmemekte. Özellikle aç k atmosfere maruz kalan metal ürünlerin mutlaka galvanizlenmesi laz m. Bu yöntem tüm dünyada çok yo un kullan l yor. Ülkemizde ise yayg nl yok. Bunu art rmak için elimizden geleni yap yoruz." 20 Temmuz - A ustos 2011/4

23 Temmuz - A ustos 2011/4 21

24 Güncel Makina Tasar m ve malat Kongresi Konya da düzenleniyor Küreselleflme ve AB sürecindeki Makina malat Sanayinin ekonomik, toplumsal, teknik, teknolojik faktörlerini irdelemek, yaflanan sorunlar ve olas çözüm önerilerinin ortaya konuldu u bir tart flma ortam oluflturmak amac yla düzenlenen Makina Tasar m ve malat Kongresi Kongreleri nin alt nc s Ekim 2011 tarihleri aras nda Konya da gerçeklefltirilecek. Yürütme Kurulu 2. Toplant - s + Haziran da gerçeklefltirilen kongrenin detaylar na iliflkin özet bilgiler flu flekilde: flgücünün tam istihdam, refah düzeyinin artt r lmas ve çal flana insanca yaflama koflullar sa lanmas için en önemli olgu sanayileflmedir. Bu kapsamda Türkiye`nin geliflmifl bir ülke olmas n n yolu, sanayileflmede izlenecek do ru politikalardan, teknolojide yenilikçi çal flma ve Ar-Ge`den geçmekte, kaynaklar n do ru ve etkin kullan m ile yat r mlar n ülke boyutunda gerçeklefltirilmesinden geçmektedir. Türkiye sanayisinin ayakta kalabilmesi ve rekabet gücünü art rabilmesi, yeni teknolojileri kullan labilir ve üretebilir hale gelmesine ba l d r. Bilim ve teknolojide yetkinleflilmesi ve bunun ülke ölçe inde toplumsal ekonomik faydaya dönüfltürülmesi, art k bir zorunluluktur. Teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, Ar-Ge çal flmalar n h zland racak; yeni ürün veya ürün gelifltirmeye dayal bir araflt rma politikas n n saptanmas yla mühendisleri verimli, üretken ve yetkili k lacak bir yap lanman n oluflumu, söz konusu stratejinin baflar l olmas n sa layacakt r. Otomotiv Sektöründe De iflim Rüzgar Cnr Expo da Esecek Kas m tarihleri aras nda Sine Fuarc l k taraf ndan CNR Expo'da düzenlenecek olan Otomotiv 2011 Fuar, üreticileri bir araya getirecek. Yer ald co rafyada ileri düzeyde otomotiv sanayisini kuran tek ülke olan Türkiye, büyüme ve geliflme trendini koruyan otomotiv yan sanayisiyle yeni pazarlarda rekabet yaratmay sürdürüyor. Türkiye'nin yenili e en aç k Otomotiv Fuar, otomotiv yedek parça toptanc lar, distribütörler ve servis zincirlerini al c larla buluflturmay hedeflerken; ana sanayiciler ile yan sanayiciler aras nda ticari diyaloglar n gelifltirilmesi ve ifl hacminin art r lmas na olanak sa layan kurgusuyla kat l mc ve ziyaretçilerine stratejik avantajlar sunacak. Yak n Co rafya'da stikrar, Yeni Pazarlara Aç l m Almanya, Hollanda, Fransa, ngiltere, talya, Malezya, Çin, Kore, Tayland, ran, Pakistan ve Hindistan' n da aralar nda bulundu u sektörde önem arz eden ülkelerden firmalar, fuara kat l m için ilgi gösteriyor. CNR Expo da düzenlenen Otomotiv Fuar, çevre ülkelerden gelen geleneksel ziyaretçi kitlesine bu y l; Kuzey ve Güney Afrika, Körfez Ülkeleri, Güney Amerika ve BDT Ülkelerini de ekliyor. 22 Temmuz - A ustos 2011/4

25 Temmuz - A ustos 2011/4 23

26 Güncel VOC-TEST Merkezi tak m tezgahlar sektöründe yeni bir dönem bafllat yor Tak m Tezgahlar Sanayici ve fladamlar Derne i (T AD), Avrupa Birli i deste iyle kuraca VOC-TEST Merkezi ile mesleki e itimde Türkiye çap nda yeni bir sayfa aç yor. Makina imalat n n kalbini oluflturan ve makina üreten makinalar olarak tan mlanan tak m tezgahlar sektörü, T AD öncülü ünde kuraca VOC-TEST Merkezi ile 2015 y l na kadar 2 Bin 500 kifliye mesleki yeterlilik belgesi vererek bu kiflilerin istihdam na katk sa layacak. T AD Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Erdal Gams z, Proje sonunda verece imiz sertifikalar, servis sorumlular için okul diplomalar ndan bile daha önemli bir belge olacakt r. Ben bile böyle bir uzmanl k sertifikas n almak için belgelendirmenin bafllamas n dört gözle beklemekteyim. Hedefim ilk sertifikan n sahibi olmakt r'' dedi 'Makina üreten makinalar' olarak da tan mlanan Tak m Tezgahlar sektörü, Tak m Tezgahlar Sanayici ve fladamlar Derne i nin (T - AD) öncülü ünde, Avrupa Birli i (AB) standartlar ile uyumlu ulusal meslek standartlar ve yeterlilikleri gelifltirmek; buna paralel olarak da CNC Tak m Tezgahlar Mekanik Servis Yetkililerini, Elektrik- Elektronik Servis Yetkililerini ve Uygulama Yetkililerini sertifikaland rmak üzere akredite bir belgelendirme merkezi kuruyor. Tak m Tezgahlar VOC-TEST Merkezi nin Kurulmas ve flletilmesi Projesi, AB taraf ndan finanse edilen VOC-TEST Merkezi Hibe Program kapsam nda T AD koordinatörlü- ünde, Hollanda'da yerleflik Stichting Kenteq KBB'nin ortakl nda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl, Romanya'da yerleflik araflt rma kuruluflu INMA ve Bahçeflehir Üniversitesi Meslek Teknik E itim Geliflim Merkezi nin (METGEM) ifltirakçili i ile yürütülecek. Avrupa Birli i'nden al nan hibe ile sektördeki iflsizli e çözüm sa la- 24 Temmuz - A ustos 2011/4

27 Temmuz - A ustos 2011/4 25

28 Güncel yacak olan T AD, 2015 y l na kadar 2 bin 500 kifliye mesleki yeterlilik belgesi vermeyi planl yor. Toplam bütçesi 307 bin 950 Avro olan projenin 30 bin 795,03 Avroluk k sm T AD' n efl finansman katk s yla sa lanacak. 24 ay sürecek projenin hayata geçirilmesinin ard ndan, ''T AD Tak m Tezgahlar VOC-TEST Merkezi'' kurulmufl olacak. Dernek, akreditasyon sürecini de tamamlad ktan sonra sektördeki mesleki bilgi ve becerileri ölçmek için s nav yapacak, baflar l olan kiflilere ise Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) onayl sertifika verecek. VOC- TEST Merkezi ile, sektördeki korsan bak m ve onar m sona erecek, hizmet kalitesi artacak. Gams z: Hedefim lk Sertifikan n Sahibi Olmak T AD Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Erdal Gams z, T AD olarak bu dönemde hizmet konusuna öncelik verdiklerini belirterek, tak m tezgahlar nda sat fl sonras hizmetlerdeki standartlar gelifltirmeyi ve yükseltmeyi amaçlad klar n söyledi. Tak m tezgahlar n n temel üretim makinalar oldu unu belirten Gams z, Türk makina sektörünün 2023 y l hedeflerini tutturabilmek için sorunsuz ve hassas çal flan tak m tezgahlar na ihtiyac oldu unu ifade etti. VOC Test Merkezi projesinin, Türkiye'nin AB'ye tam üyeli i ve AB mevzuat na uyum çal flmalar ba lam nda, tak m tezgahlar n n kurulumu ve servis hizmetleri konular nda etkin, sürdürülebilir ve Avrupa Yeterlilikler çerçevesi ile uyumlu olacak bir proje oldu unu bildiren Gams z flöyle konufltu: Proje süresi olan 24 ay n sonunda, T AD ulusal ve uluslararas anlamda tan nacak bir s nav ve belgelendirme merkezi olan VOC- TEST Merkezi'ni iflletmek üzere yetkilendirilmifl olacak. Böylece T AD sektördeki tek akredite kuruma sahip olmufl olacak. Proje sonunda verece imiz sertifikalar, servis sorumlular için okul diplomalar ndan bile daha önemli bir belge olacakt r. Çünkü bu sertifikalar tamamen kiflisel uzmanl k alanlar n n birer tescili olan diploma niteli indeki belgelerdir. Ben bile böyle bir uzmanl k sertifikas - n almak için belgelendirmenin bafllamas n dört gözle beklemekteyim. Hedefim ilk sertifikan n sahibi olmakt r''. VOC-TEST Merkezi faaliyete geçti inde T AD n, verdi i uzmanl k sertifikalar sayesinde, sektörde üniversite ayar nda bir kurum haline gelece ini kaydeden Gams z, T AD n verece i sertifikalar n uluslararas geçerlili i olaca n ; projenin ayn zamanda AB'nin ve Türkiye'nin pilot çal flmas oldu- unu, benzer çal flmalar n gelecekte di er sektörler için de uygulanaca n kaydetti. Arsan: Tak m Tezgahlar Olmadan Makina malat Olmaz T AD Proje Koordinatörü Leyla Arsan ise, projenin genel hedefinin; ''Türkiye'de makina tasar m ve imalat sektöründe tak m tezgahlar n n kurulumu ve onar m alan nda mesleki ve teknik e itim alm fl bireylerin, bu alanda gerekli ve yeterli bilgi, beceri, tav r, tutum ve yetkinliklerini Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) do rultusunda ve Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) dahilinde test edip belgelendirerek, nitelikli eleman olarak istihdam edilmelerine katk da bulunmak'' oldu unu söyledi. Makina sektörünün 2008 de dünya ticaretinden ald pay n % 12,4 oldu unun alt n çizen Arsan, Bu büyüklükte bir sektörün oluflmas n sa layan en temel araç ise tak m tezgahlar d r. Tak m tezgahlar olmadan makine imalat olmayaca na göre imalat 26 Temmuz - A ustos 2011/4

29 Temmuz - A ustos 2011/4 27

30 Güncel sanayisinin daha etkin ve verimli çal flmas n sa layarak, dünyadaki rekabet gücünü art rmak için tak m tezgahlar n n kurulum, onar m, bak m ve sat fl sonras hizmetlerinin uluslararas standartlarda gerçeklefltirilmesi olmazsa olmaz bir ön kofluldur dedi. Arsan, projede ''endüstri meslek lisesi, teknik lise veya meslek yüksek okulu mezunu ve tak m tezgahlar kurulum ve onar m alan nda nitelikli eleman olarak çal flmak isteyen kifliler ile; halihaz rda tak m tezgahlar sektöründe faaliyet gösteren iflletmelerde kurulum ve onar m konusunda çal flan ve bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgelendirmek isteyen 100 bin kiflinin mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesi konusunda fark ndal oluflturman n'' hedeflendi- ini ve 2015 y l na kadar yaklafl k 2 bin 500 kifliye mesleki yeterlilik belgesi vermeyi amaçlad klar n söyledi. Prof. Dr. Borat: Mesleki Kurslarda Al nan Dersler Örgün E itimde Tan nmal Mesleki Yeterlilik Kurumu Baflkan Yard mc s Prof. Dr. O uz Borat, AB ülkelerinde örgün e itime dair diplomalar n yan s ra çeflitli kurumlardan al nan mesleki yeterlilik belgelerinin de tan nmaya bafllad n bildirerek, Esas yapmam z gereken ifl bafl nda edinilen bilgi ve becerilerin tan nmas d r. Belediyeler, üniversitelerin mesleki geliflim merkezleri gibi kurumlardan al nan kurslar n içeriklerinin tan nmas n sa lamal y z. Buralarda al nan dersler lise, meslek lisesi, üniversite gibi örgün e itim kurumlar nda geçerli olmal ve ö renci o dersten muaf tutulmal diye konufltu. Prof. Dr. Balc : Belgeye Sahip Olmayan Sektörde stihdam Edilmeyecek AB Türkiye Delegasyonu E itim ve Ö retim Sektör Yöneticisi Prof. Dr Mustafa Balc da, Art k kiflinin nerede ne okudu u önemli de il. Önemli olan sektörün ihtiyaçlar do rultusunda kendini gelifltirebilmifl olmas. Üniversite yeterli de il. Bundan sonra VOC- TEST Merkezi nin bilgi-beceri s - nav n veremeyen istihdam edilemeyecek. Sektörde istihdam T - AD n sertifikasyonuna ba l olacak dedi. Zühtü Bak r: 100. Y lda 100 Milyar USD Makina hracat Sanayi Bakanl Sanayi Genel Müdür Yard mc s Zühtü Bak r ise, makina sektörünün Cumhuriyet in 100. y l nda 100 milyar dolar makine ihraç etmeyi hedefledi ini hat rlatarak, Türkiye çok önemli bir pazar. Daha fazla çal flmak laz m. Mesleki ve teknik e itim konusu çok önemli. T AD da bu önemli proje ile sektörün geliflimine büyük katk sa layacak fleklinde konufltu. 28 Temmuz - A ustos 2011/4

31 Temmuz - A ustos 2011/4 29

32 Güncel EuroBLECH 2012: Küresel pazarda sürdürülebilir baflar Toplam 43 ülkeden kat l mc kurulufl ve 98 ülkeden ziyaretçi ile EuroBLECH 2010 her zamankinden daha fazla uluslar aras niteli e sahipti ve m 2 net fuar alan kaps yordu. EuroBLECH 2012 ise yeni rekorlara ulaflma hedefinde. 22. Uluslar aras Saç Levha flleme Teknoloji Fuar, EuroBLECH 2012 için standart rezervasyonlar bafllam fl bulunuyor Ekim 2012 de Almanya n n Hannover kentinde gerçekleflecek olan fuar, Hannover Fuar Alan n n 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 27 numaral sekiz salonunu kapsayacakt r. Kat l mc kurulufl broflürü befl dilde yay nlanm fl olup saç levha iflleme endüstrisinin önde gelen bu uluslar aras ticaret fuar na kat lmak isteyen flirketler için önemli bilgiler içermektedir. Toplam 43 ülkeden kat - l mc kurulufl ve 98 ülkeden ziyaretçi ile EuroBLECH 2010 her zamankinden daha fazla uluslar aras niteli e sahipti ve m2 net fuar alan kaps - yordu. EuroBLECH, Sergi ve Fuar statistikleri Gönüllü Kontrol Derne i (FKM) taraf ndan denetlenmifltir. Fuara Almanya d fl ndan, özellikle de Asya, Kuzey Amerika ve Orta Do u'dan gelen ziyaretçi say s nda ortalaman n üzerinde bir art fl oldu. Bu nedenle EuroB- LECH bu endüstri sektöründe daimi bir uluslar aras genel yönelme geliflimi yans tmaktad r. Uluslar aras ifl merkezi EuroBLECH 2012 ye kat lan flirketler için tema küresel pazarda sürdürülebilir baflar d r. Yüksek performansl bir endüstri sektörü olan saç levha iflleme endüstrisinde son birkaç y l içinde endüstrinin ekonomik krizle uzmanl k, esneklik ve sürekli yenilik ile bafla ç kt aç kça görülmüfltür. fiimdi flirketler endüstri trendlerini ve küresel pazarlar yak ndan izlemek zorundalar. Sadece pazarlar n tan yan ve f rsatlar n yeterince erken kullanan flirketler yeni ifl f rsatlar ndan kâr edebileceklerdir. Bu durum, dünya çap ndaki a lar n sürekli gelifltiren küresel oyuncular n yan nda ifllerini belirli bir bölgede büyütmek isteyen küçük flirketler için de geçerlidir. 30 Temmuz - A ustos 2011/4

33 Temmuz - A ustos 2011/4 31

34 Güncel Önceki EuroBLECH den bu yana saç levha iflleme endüstrisinin istikrara kavufltu u aç kt r stant rezervasyonlar yeni bafllam fl olmakla beraber gelecek EuroBLECH için çok olumlu stant yeri talepleri oldu unu flimdiden belirtebiliriz" diyerek aç klama yap yor Mack Brooks Exhibitions ad na Fuar Direktörü Nicola Hamann. fiirketlerin ço u önceki fuar için oldukça temkinli olmakla ve her zamanki stant yerlerini rezerve ettirmekle beraber flimdi kat l mc kurulufllar n ço u saç levha iflleme endüstrisinin bu önde gelen etkinli inde daha büyük stantlar talep ediyorlar. Uluslar aras ifl merkezi ve en son teknolojinin irtibat noktas olarak EuroB- LECH in, büyük flirketlerin yan nda küçük flirketler taraf ndan da anahtar fuar olarak de erlendirilmektedir" diyor Nicola Hamann. Karma yap iflleme flimdi fuar profilinin bir parças d r. Fuar yerleflim plan saç levha iflleme teknoloji zincirinin tümünü yans tmakta olup 15 fuar kategorisini kapsamaktad r. Saç levha, yar mamul ve mamuller, iflleme tarz, ay rma, flekillendirme, esnek saç iflleme, boru/profil iflleme, karma yap lar n ifllenmesi, birlefltirme/kaynak, yüzey teknolojisi, alet teknolojisi, makine elemanlar, ifllem kontrol ve kalite garantisi, CAD/CAM uygulamalar, fabrika ekipman ve ARGE. Karma yap lar n saç levha ifllemedeki artan önemini yans tmak için saç levha iflleme/plastik karma yap lar EuroBLECH fuar na ayr bir kategori olarak eklenmifltir. Bu ra Kaynak Yusuf Ziya Özcan a rlad YÖK baflkan Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN, mesleki e itimden sorumlu YÖK üyesi Prof. Dr. Durmufl Günay ile birlikte OST M ziyareti s ras nda Bu ra Kaynak da ziyaret ederek incelemelerde bulundu, Bu ra e itim yay nlar n inceleyerek mesleki e itim faaliyetleri hakk nda yetkililerden bilgi ald. Önlük giyip tezgah bafl na geçen Özcan, kaynak yaparak Bu ra n n yeni nesil çok fonksiyonlu kaynak makinas MIG 500P Multi nin kalite kontrol testini gerçeklefltirmifl oldu. Bu ra da staj yapan Gazi Üniversitesi ö rencileriyle de sohbet eden YÖK baflkan Özcan, mesleki teknik e itimin gelifltirilmesi yönünde ad mlar att klar n söyleyerek, üniversite sanayi iflbirli ini artt racak düzenlemeler yap ld n belirtti. Ö rencilerin s k nt - lar n ve isteklerini dinleyen Özcan konufltu u ö rencilere, Bu firmalar hem ald n z teorik bilgileri hayata geçirmeniz, hem de ifl hayat n tan man z aç s ndan son derece önemlidir. Bu anlamda hem okulunuzun yüzünü kara ç - kartmay n, hem de firmalara elinizden geldi ince katk da bulunun dedi. Ö rencilerin meslek yüksekokullar ndan mezun olduktan sonra ifl bulmalar n n garanti oldu unu kaydeden Özcan, e er lisansa devam etmek isterlerse de dikey geçifl s nav na girerek e itimlerini sürdürebildiklerini anlatt. Dikey geçifl s nav kontenjanlar n n geçen y l 5 binden 12 bine ç kar ld n, bunu da ö rencileri teflvik etmek için yapt klar n ifade eden Özcan, dikey geçifl s - nav n n kald r lmas n n söz konusu olmad n bildirdi. Gazi Üniversitesi OST M Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Behçet GÜLENÇ ten de faaliyetleri konusunda bilgi alan Özcan a ziyaretinin ard ndan kaynakç önlü ü ve kaynak maskesi hediye edildi. 32 Temmuz - A ustos 2011/4

35 Temmuz - A ustos 2011/4 33

36 Güncel Solidworks Türkiye pazar ndaki baflar s ndan memnun Son befl y lda dünya liginde 25. s radan 10. lu a yükselen SolidWorks Türkiye, bu baflar s n uluslararas yöneticilerinin de kat ld Yaza Merhaba etkinli i ile kutlad. Toplant da konuflan Marco Gazzetto, Türkiye ekonomisinin istikrarl bir büyüme göstermesi, sanayi yat r mlar n n artmas ve devletin flirketlere deste i Türkiye operasyonlar m z n baflar s n art rd dedi Dünyan n en çok kullan lan 3D yaz l m SolidWorks ün Türkiye deki baflar s, stanbul, Kuruçeflme, Sortie de gerçekleflen Yaza Merhaba buluflmas ile kutland. DS SolidWorks Türkiye Sat fl Yöneticisi Murat Tüzüm ün ev sahipli inde gerçekleflen toplant da, DS SolidWorks Güney Avrupa Ülke Yöneticisi Luca Rossettini ve DS SolidWorks Central EMEA Bölgesi Ülke Yöneticisi Marco Gazzetto yapt klar konuflmalarla flirketin Türkiye vizyonunu bas n mensuplar ile paylaflt - lar. DS SolidWorks EMEA Bölgesi Ülke Yöneticisi Marco Gazzetto yapt aç klamada SolidWorks Türkiye nin befl y lda ciroda yüzde 326 ve lisans say s nda ise yüzde 252 gibi inan lmaz oranlarda büyüdü ünü söyledi. Gazzetto SolidWorks Türkiye nin bu büyüme oran yla 2005 te 25. s radayken 2010 da hem ciro, hem de lisans sat fl ile 10. s raya yükseldi ini kaydetti. nan lmaz büyüme dinami i ile dünya klasman nda Çin ve Brezilya n n ard ndan gelen SolidWorks Türkiye, yaz l m lisans sat fl nda ise geçen y l tasar m ve modan n küresel merkezlerinden talya y bile geride b rakt. Solid- Works 2010 y l nda 417,8 milyon dolar n üzerinde gelir elde ederek bir önceki y la oranla yaklafl k yüzde 15 büyüdü. Toplamda 1,5 milyonun üzerinde 3D CAD yaz - l m lisans sat fl na ulaflm fl olan SolidWorks dünyan n en yetenekli ve zeki tasar mc ve mühendislerinin gönlünü kazanan yaz l mlar n n yan s ra say s 204 ü bulan kullan c gruplar yla da müflteri sadakatinin en yo un yafland markalardan biri olarak tan n yor. Ayr ca SolidWorks ürünlerini kullananlara içerik deste i sa layan 3D Content Central hizmetine 4 bin 900 tedarikçi destek verirken, bu içerik merkezinden 780 binin üzerinde kullan c üye faydalan - yor. Akademik dünyada en çok kullan lan tasar m platformu SolidWorks ün ö rencilerin ve ö retim üyelerinin uygun flartlarda kulland e itim lisanslar n n say s ise 1 milyon 100 bini aflt. 34 Temmuz - A ustos 2011/4

37 Temmuz - A ustos 2011/4 35

38 Güncel Türkiye bölgenin lideri olmaya aday DS SolidWorks Central EMEA Bölgesi Ülke Yöneticisi Marco Gazzetto, özellikle Türkiye nin sanayide Ortado u nun süper gücü olma potansiyeline dikkat çekti i konuflmas nda flunlar söyledi: Dinamik ve h zl geliflen Türkiye ekonomisinde yenilikçi firmalar n say s her geçen gün art yor. Türkiye deki müflterilerimize daha yak n olabilmek ve SolidWorks ün katma de erlerini daha iyi anlatabilmek amac yla geçen y l Solid- Works Türkiye operasyonlar n biraraya getirmeye karar verdik. SolidWorks Türkiye nin üstün baflar s, bu yönde çok do ru bir karar alm fl oldu umuzu aç kl kla gösteriyor. Ayr ca 2010 y l nda Türk ekonomisinin istikrarl bir büyüme göstermesi, sanayi yat r mlar - n n artmas ve devletin flirketlere deste i Türkiye operasyonlar m - z n baflar s n art rd. SolidWorks bugün milyonlarca mühendis ve tasar mc ya dünyan n en geliflmifl üç boyutlu (3D) tasar m yaz l m n sunarak üstün teknolojisi ile yenilikçi fikirlerin ifl kazançlar na dönüflmesini destekliyor. SolidWorks Türkiye nin 2011 ve sonras nda da büyüme grafi ini yükseltece ini söyleyen Marco Gazzetto, Türkiye de yenilikçili e ve Ar-Ge ye yat r m yapan firma say s n n giderek artmas n da Türk ekonomisinin gelece i için büyük bir flans oldu unu ifade etti. Sürdürülebilir tasar m anlay fl - n n gerçek temsilcisi olan Solid- Works yaz l mlar n n, tasar m n her aflamas nda kurumlara çok fazla de er sa lad n belirten Gazzetto, bu nedenle Türkiye de h zl geliflen imalat sanayinin SolidWorks ü özellikle tercih etti ini aç klad. Toplant da konuflan DS Solid- Works Güney Avrupa Ülke Yöneticisi Luca Rossettini ise Türkiye nin 3D CAD yat r mlar nda mevcut dinamizmi sürdürece ini ve çok yak n bir gelecekte ülkenin sanayisiyle Ortado u da süper güç olarak öne ç kaca n öngörüyoruz dedi. Rosettini, SolidWorks ün rekabetin ana faktörünü oluflturan yenilikçi ve sürdürülebilir tasar m ortam n gelifltirmeye büyük önem verdi ini, farkl endüstrilerde dünyan n en yetenekli ve baflar l mühendis ve tasar mc lar n n SolidWorks yaz l mlar n kullanmas ndan büyük memnuniyet duyduklar n aç klad. E itimden sanayiye SolidWorks katk s DS SolidWorks Türkiye Sat fl Yöneticisi Murat Tüzüm ise Yaza Merhaba etkinli inde yapt konuflmas nda Türk sanayicisi ve giriflimcilerinin dünya tecrübelerinin ekonomideki büyümeye önemli bir katk s oldu unu söyledi. Befl ayr k tada kendi markalar n baflar yla tafl yan ve zorlu pazarlarda k yas ya rekabet eden giriflimci ve sanayicilerin, uluslararas standartta ve kaliteli üretim için teknolojinin en son yeniliklerine yat r m yapmaktan çekinmediklerini ifade etti. Tüzüm, rekabetçi ürünlerin tasar m ndan sunumuna kadar tüm aflamalarda SolidWorks ün flirketlere önemli kazan mlar sa lad - na iflaret ederek flunlar söyledi: Dünyada 3D CAD yaz l m pazar n n lideri SolidWorks, Türkiye nin kendi sektöründe lider firmalar na rekabetçi avantajlar kazand rmaya devam ediyor. Bu firmalar SolidWorks ün sa lad kusursuz tasar m platformu sayesinde rakiplerinden daha h zl ve hatas z ürünler gelifltirirken ayn zamanda tüm tasar m sürecini baflar yla yönetmenin sa lad verimlilik ve maliyet avantajlar yla karl l klar n art rabiliyorlar. Solid- Works Türkiye olarak, bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da dünyaya aç lan baflar l, yenilikçi ve atak flirketlerimizin yan nda olmaya devam edece iz. SolidWorks, Türkiye de say s 4000 e yaklaflan kurumsal müflterisi ve yüzlerce kullan c s ile sadece flirketlerimizde de il, ayn zamanda 43 üniversitemizin mühendislik ve tasar m bölümlerindeki 5 binin üzerinde kullan c s ile ülke sanayinin geliflimine destek veriyor. SolidWorks Türkiye her biri farkl sektörlerde kendi alan nda öne ç kan çok say da firman n öncelikli tercihi olmay sürdürüyor. 36 Temmuz - A ustos 2011/4

39 Temmuz - A ustos 2011/4 37

40 Güncel Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi. nin direksiyonuna Steven Young geçti Dünyan n önde gelen teknoloji ve hizmet sa lay c lar ndan Bosch un Türkiye Temsilcisi ve Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürü Hermann Butz, görevini 1 Temmuz itibariyle halen Bosch Rexroth Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Steven Young a devrediyor. Bosch Türkiye Genel Müdürlü Steven Young 2007 y l nda Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi. nin Genel Müdürlü ü görevine getirilen, 2009 da ise Ticari Direktör sorumlulu unu da üstlenen Butz un görev yapt dönemde, Bosch Türkiye hem yat r m hem de istihdam anlam nda önemli geliflmeler sa lad. Hermann Butz 1 Temmuz 2011 itibariyle, Çek Cumhuriyeti Jihlava Dizel Enjeksiyon Sistemleri fabrikas nda K demli Baflkan Yard mc s Ticari Genel Müdür görevini üstlenecektir. Türkiye yi çok sevdi ini her f rsatta dile getiren Butz, Bosch bayra n ülkemizde emin ellere teslim etmekten dolay mutluluk duydu unu söyledi. 1 Temmuz 2011 itibar yla Bosch Türkiye Temsilcili i ve Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlü ü görevlerini üstlenecek olan Steven Young, Bosch Türkiye nin baflar lar n daha da ileri tafl yaca n vurgulad. Young, Bu görevde oldu um sürece Bosch Türkiye de yeni baflar lara imza ataca z. Hedefimiz, iyi olan daha da ileri götürmek dedi. Steven Young, Bosch Türkiye Temsilcili i ve Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlü ü nün yan s - ra Bosch Rexroth Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.fi. deki Genel Müdürlük görevine de devam edecek. Steven Young kimdir? 1964 do umlu olan Bosch Türkiye nin yeni Genel Müdürü Steven Young, Avustralya n n Wollongong Üniversitesi ndeki mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra, Sidney Teknoloji Üniversitesi nde ve ard ndan Avustralya Yöneticilik Enstitüsü nde e itimine devam etti. Young n Avustralya Deakin Üniversitesi nden Yönetim alan nda lisansüstü derecesi bulunuyor. Steven Young, 1988 y l nda Avustralya Mannesmann da özel proje mühendisi olarak bafllad kariyerini, 1994 y l na kadar ayn flirkette çeflitli pozisyonlarda üstlendi i görevlerle sürdürdü y l nda Mannesman Rexroth un Almanya daki merkezinde göreve bafllayan Young, 1995 y l nda yine ayn flirket bünyesinde Türkiye de çal flmaya bafllad y l nda Bosch ve Rexroth birleflmesinin ard ndan Bosch Rexroth Sanayi Otomasyon A.fi. Genel Müdürü oldu. Günümüze kadar bu görevini baflar yla sürdüren ve Rexroth bünyesinde stratejik ilklere imza atan Steven Young, 1 Temmuz 2011 itibariyle yeni görevini devral rken vizyonunu, Bosch ad na sürdürülebilir kalk nma yaklafl m çerçevesinde gelecek odakl ve yenilikçi çözümlerle her zaman tercih edilen marka ve vazgeçilmez ifl orta olmak fleklinde aç kl yor. Türkiye de AKDER (Ak flkan Gücü Derne i), AHK (Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odas ), ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derne i), TAYSAD (Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne- i), M B (Makine malatç lar Birli i), SO, TO ve Kocaeli Sanayi Odas üyesi olan Young, ngilizce, Türkçe ve Almanca biliyor. Steven Young, evli ve 2 çocuk babas d r. 38 Temmuz - A ustos 2011/4

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri Hizmet Verilen Sektörler Giriş Deft Dynamics kurucu ortağı Cem Deşen kariyeri boyunca robotik, fabrika otomasyonu ve imalat teknolojileri üzerine uzmanlaşmıştır.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı