Temmuz - A ustos 2011/4 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temmuz - A ustos 2011/4 1"

Transkript

1

2

3 Temmuz - A ustos 2011/4 1

4 çindekiler GÜNCEL Avrupa da kriz büyürken biz ekonomiyi sa lam tutabilirsek fark atar z 6 MAKTEK 2012 TÜYAP ta gerçeklefltirilecek 8 GALDER de yönetimi Ömer Alkumru devrald 8 Celal Kaya: KOB ler karl l klar ndan ödün veriyor 10 hracatç son geliflmelere temkinli yaklafl yor 14 Makine üreticileri ihracata sevinirken, ithalata üzüldü 18 Marmara Siegener in yeni tesisi hizmete giriyor 20 Makine Tasar m ve malat Kongresi Konya da düzenleniyor 22 Otomotiv Sektöründe De iflim Rüzgar CNR Expo da Esecek 22 VOC-Test Merkezi tak m tezgahlar sektöründe yeni bir dönem bafllat yor 24 EuroBLECH 2012: Küresel pazarda sürdürülebilir baflar 30 Bu ra Kaynak Yusuf Ziya Özcan a rlad 32 Solidworks Türkiye pazar ndaki baflar s ndan memnun 34 Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi. nin direksiyonuna Steven Young geçti 38 TAYSAD k yaslama çal flmas n n 10 ncusu tamamland 40 Türk makine sektörü Vietnam da 40 Uluslar aras Kiralama Fuar Amsterdam da gerçeklefltirildi 42 ASSAB yeni vakum temper f r n n devreye ald 44 ngiliz Hylomar n temsilcili ini Puslar Kimya yürütüyor 44 OST M bilimin buluflma noktas olacak 46 Sakarya daki makine imalatç lar SAM B çat s alt nda daha güçlü 48 Tandem Tak m Tezgahlar Teknoloji Günleri düzenledi 50 Würth ma aza say s n art rmaya devam ediyor 52 Türk Prysmian n yeni CEO su Hans Hoegstedt 52 DOSYA-Makine-Aksamlar Sektörü Makine-Aksamlar sektörü ihracatta baflrole aday 54 Yuta Teknik ürün yelpazesini sektörün taleplerine göre flekillendiriyor 60 Toplam diflli çözümleri sa lay c s Gleason, sat fl organizasyonunu güçlendirdi 62 Zet Redüktör ileri teknolojili redüktör pazar ndaki konumunu pekifltiriyor 64 Teknomatik 35 y ld r müflterilerini rekabetçi k l yor 66 Yüksek teknolojili üretim altyap s Polat Group Redüktör ü zirveye tafl yor 68 Sektörlerin yükünü Baksan n yüksek kaliteli konveyörleri s rtl yor 70 Modelden ürüne en baflar l çözümler Tekno Ticaret bünyesinde toplan yor 72 Shell, yeni endüstriyel ya lar ürün portföyünü piyasaya sürdü 74 Motor yenileme makinalar nda Poleks ayr cal 76 Diflsan Redüktör, her tür a r sanayi tahrik ünitelerinde mükemmel çözümler sunuyor 77 Mega Mekanik birbirini tamamlayan ürün gam yla üreticilere mega destek sa l yor 78 PMS Parmetsan piston imalat nda gücünü pekifltiriyor 80 TOSS United Torna Modelleri Tezmaksan stoklar nda 80 Schunk tan uluslar aras ayna markalar na uygun yumuflak ve sert çeneler 82 Y lmaz Redüktör dünya pazar nda 82 YEN ÜRÜN Otomasyon- Dijital üretim otomatik üretim sistemlerini daha verimli hale getiriyor 84 Ambalaj- ASD Genel Kurulu gerçeklefltirildi 86 fl Güvenli i-türkiye s n rlar n aflan fl sa l ve ifl güvenli i e itimleri 88 Talafll malat- 3m den günümüz teknolojilerinde devrim yaratan bir ürün: Cubitron II 90 Talafll malat- Sandvik Coromant n parmak frezeleri titanyum finifl ifllemeyi gelifltiriyor 92 Talafll malat- GC1040-paslanmaz çelikler için frezelemede ilk tercih 94 Donan m&yaz l m-alstom, ifl süreçlerini ENOVIA V6 platformunda birlefltiriyor 96 Donan m&yaz l m- Factory Design Suite üretim tesislerinin daha verimli k l yor 97 Donan m&yaz l m-aquaciat Power HEE 99 Donan m&yaz l m-copra MetalBender Standlone sac büküm tasar m program 100 Donan m&yaz l m-volkan tfaiye 3B tasar m n ötesine geçti 102 Kaynak Teknolojileri-CMT Prosesi imkans z mümkün k l yor 104 Kaynak Teknolojileri-Gedik AMPT e sponsor oldu 105 Hidrolik&Pnömatik-Intrinsically Safe Pozisyon Sensörleri 106 Hidrolik&Pnömatik-Yeni seri bas nç sensörleri, BPS 106 Hidrolik&Pnömatik-Hansa-Flex yeniliklere imza atmaya devam ediyor 107 MAKALE Metalik Köpükler ve Alüminyum Temmuz - A ustos 2011/4

5 Temmuz - A ustos 2011/4 3

6 Bizden Küresel ekonomideki 2009 çöküflünün etkilerini henüz yeni sarmaya bafllayan dünya, bu kez Amerika yerine Avrupa dan gelen haberlerle sars lmaya bafllad. Yunanistan da hükümetin koltu unu sallayan, sokak çat flmalar na neden olan ekonomik darbo az, Portekiz, talya, spanya gibi bölge ülkelere de yans m fl durumda. Avrupa Birli i önlem almaya çal flsa da henüz yeterli ad mlar at labilmifl de il. Üstelik birli i oluflturan ülkelerin kendi ekonomileri de çok istikrarl görünmüyor. Kredi notlar afla çekilirken, ekonomi dünyas n n kanaat önderlerinden de ard ard - na uyar mesajlar geliyor. Türkiye ise geliflmeleri endifle ile izlerken, 2009 da nispeten daha az yara alan ekonomi k sa süreli dalgalanmalarla konjonktüre tepki veriyor. Tam da bu noktada yerli kanaat önderlerinin yapt baz aç klamalar yüreklere su serpti. Geçti imiz aylarda fl Bankas ndaki görevini b rakan ve ekonomi dünyas n n görüfllerine büyük önem verdi i Ersin Özince, Avrupa daki yeni kriz beklentisi ve Türkiye de olas yans malar na iliflkin olarak "Benim hiçbir kayg m yok. Avrupa'daki krizin Türkiye'ye kötü etki yapaca ndan kayg duysayd m, iflimi baflka bir arkadafla devretmez, biraz daha kal rd m. Bu konudaki düflüncelerimizin asl d r. Hiç büyütmeden, abartmadan söylüyorum.kriz falan yok. AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Bülent Gedikli ise 'Türkiye'ye olumsuz etkileri olacakt r. O yüzden tedbirli olun. Ne varsa onu tutun. Fazla harcamay n' aç klamas nda bulundu. Bu yorumu hükümetin ekonomiyi so utma iste inin bir parças olarak görenler var. Bu iki farkl anlay fl bir potada eritmek gerekirse, Avrupa da ifllerin kar flmas n n Türkiye ye mutlaka bir flekilde yans yaca aç kt r. Ancak bunun etkileri s n rl kalacak gibi görünüyor. Durumu makine sektörü aç s ndan irdeledi imizde Avrupa daki durumu bire bir de erlendirece imiz bir etkinlik yaklafl yor. Bu y lki EMO Fuar piyasan n nabz n n daha iyi hissedilece i bir platform sunacak. Bu zamana kadar ülkemizdeki mevsimsel etkileri ve Ramazan dönemini hesaba katarsak, bir miktar durgunluk yaflanmas normal olarak görülebilir. lerleyen zamanda, yani Ekim ay ndan sonra bizim aç m zdan tablo biraz daha öngörülebilir hale gelecek. Makine sektörünün son krizde hedef pazarlar n çeflitlendirmesi, Avrupa daki müflteri portföyüne Ortado u dan, Güney Afrika ya kadar yenilerinin eklenmesi, sektörün elini güçlü k l yor. Yine de krizlere aflina olan bir toplum olarak, çokça dile getirdi imiz tedbirli iyimserlik kavram n gündemimizde tutmal, olas tehlikelere karfl haz rl kl olmal y z. Sayg lar mla, Erdem ÇA LAYAN Kurucusu mtiyaz Sahibi M. Mustafa Kömürlüo lu Ahmet Pelit Sorumlu Yaz flleri Müdürü Selver Pelit Yaz flleri Reklam Müdürü Reklam Grubu Haz rl k&tasar m Grafik Tasar m Abone Sorumlusu Bilgi fllem Erdem Ça layan Fahriye Ziyade Ayten deli lknur Çebi Pusula Ltd. fiti. Arzu Karaosmano lu Havva Y lmaz Ali Birim Bask Maku Matbaac l k Yeflilce Mah. Ulubafl Cad. No: 40 4.Levent - STANBUL Yay n Türü Da t m Yönetim Merkezi Yerel-Süreli Yay n Kargo - PTT Kargo Pusula Fuarc l k, Yay nc l k ve Reklam Hiz. Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 10 No: 1928 Okmeydan - fiiflli stanbul - Turkey Tel: Fax : +90 (212) / Makina ve Metal Dergisi Temmuz-A ustos 2011/4 Fiyat : 5 TL KDV Dahil ISSN ki ayda bir yay nlan r MakinaMetal Bask Yeri ve Tarihi: stanbul - 22 Temmuz 2011 Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir. Kapak Görseli (FAG Twin Tandem Radlageleinheit) Schaeffler Technologies (FAG)'in adresinden al nm flt r. Makina Metal Dergisindeki yaz ve foto raflar izinsiz kullan lamaz. 4 Temmuz - A ustos 2011/4

7 Temmuz - A ustos 2011/4 5

8 Güncel Avrupa da kriz büyürken biz ekonomiyi sa lam tutabilirsek fark atar z Global ekonomideki yeni geliflmelerin Türkiye için ayn zamanda bir f rsat da bar nd rd na iflaret eden Dr. Yalç ntafl, hem Ortado u ve Kuzey Afrika hem de Avrupa'daki bu olaylar n, yeni bir dönemin bafllang c oldu unu belirtti. TO Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Murat Yalç ntafl, stanbul Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Murat Yalç ntafl, Avrupa ülkelerindeki krizin talya'n n ard ndan spanya'ya s çramas durumunda, AB'de ekonomik krizin yan s ra ciddi bir siyasi kriz yaflanaca n belirterek, Bu dönemde ekonomimizi, siyasetimizi sa lam tutabilirsek, k sa zamanda toparlayarak bu ülkelerin önüne geçebiliriz. Bu da bizim için bir f rsatt r ama tehlikenin büyüklü ünün de alt n çizmek laz md r dedi. TO'nun Temmuz ay Meclis toplant s nda konuflan Dr. Yalç ntafl, milletvekili seçimlerinin ard ndan yeni kabinede ekonomi kurmaylar n n yerlerini korumas n n, kurumsal haf zan n korunmas anlam na geldi ine iflaret ederek, bunun ifl dünyas için oldukça güzel ve ferahlat c bir sonuç oldu unu söyledi. Avrupa Ekonomisindeki Geliflmeler Yurtd fl geliflmelere bak ld nda Türkiye'nin karfl s ndaki iki önemli tehdidin Orta Do u ve Kuzey Afrika ülkelerindeki ciddi siyasi kar fl kl klar ve Yunanistan ile bafllay p rlanda ve Portekiz'in ard ndan talya'ya s çrayan ekonomik kriz oldu unu söyleyen Dr. Yalç ntafl, sözlerini flöyle sürdürdü: Büyük ihtimalle bu ekonomik kriz yar n da spanya'ya s çrayacak. Bugün talya'n n kamu borcu, 1.8 trilyon Euro. Bu talya'n n milli gelirinin yüzde 119'unu oluflturuyor. Bu borcun ço u da ngiliz, Frans z ve Alman bankalar ndan geliyor. talya, AB'nin üçüncü büyük ekonomisi. Buradan ç kamaz da Yunanistan' n içine düfltü ü s k nt ya düflerse, AB'nin hiçbir flekilde talya'y kurtarmas na imkân yoktur. Hele talya'dan sonra spanya gelirse, o zaman AB'de b rak n ekonomik krizi çok ciddi anlamda siyasi kriz bafllayacakt r. Bunu bugünden görmemiz ve buna ba l olarak haz rl klar m z yapmam z gerekir. Bundan Türkiye de etkilenir. Hem F rsat Hem Büyük Tehlike Bu geliflmelerin Türkiye için ayn zamanda bir f rsat da bar nd rd - na iflaret eden Dr. Yalç ntafl, hem Ortado u ve Kuzey Afrika hem de Avrupa'daki bu olaylar n, yeni bir dönemin bafllang c oldu- unu belirtti. Dr. Yalç ntafl, Bu dönemde biz ekonomimizi sa lam tutabilirsek, siyasetimizi sa lam tutabilirsek, k sa zamanda toparlayarak bu ülkelerin önüne geçebiliriz. Bu da bizim için bir f rsatt r ama tehlikenin büyüklü ünün de alt n çizmek laz md r de erlendirmesinde bulundu. 6 Temmuz - A ustos 2011/4

9 Temmuz - A ustos 2011/4 7

10 Güncel MAKTEK 2012 TÜYAP ta gerçeklefltirilecek TÜYAP Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. ve TIAD Tak m Tezgahlar Sanayici ve fladamlar Derne i iflbirli i ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl - deste i ile, 2-7 Ekim 2012 tarihleri aras nda TÜYAP stanbul Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenecek olan MAKTEK Tak m Tezgahlar, Metal flleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, Kalite Kontrol ve Test Cihazlar Fuar, sektörün tüm dinamiklerini bir araya getirecek. malat teknolojileri alan nda son y llarda yaflanan önemli geliflmeler ve özellikle 2023 vizyonunda ön plana ç kan makine sektörü için mükemmel bir platform sunan fuar, gerek içeri i, gerekse tarihi itibariyle stratejik bir öneme de sahip. Fuar n T AD taraf ndan destekleniyor olmas sektörü gerçek anlamda kucaklamas aç s ndan dikkat çekiyor. T AD Yönetim Kurulu Baflkan Erdal Gams z fuarla ilgili olarak dergimize özel yapt aç klamada fuar n alan nda uzman kurulufllar n bilgi, birikim ve deneyimi çerçevesinde organize edildi ini ifade etti. GALDER de yönetimi Ömer Alkumru devrald Genel Galvanizciler Derne i nde (GALDER), yap lan görev de iflikli- i ve yeni organizasyon çal flmas yla; derne in yönetim kurulu yeniden belirlendi. Buna göre Ömer Alkumru GALDER in yönetim kurulu baflkanl n üstlenirken, di- er isimler flu flekilde s raland : Yönetim Kurulu Üyeleri Tekin Kartal / Yönetim kurulu üyesi M.Cihan Y ld r m / Yönetim kurulu üyesi Alim K no lu / Yönetim kurulu üyesi Serdar Kazanc / Yönetim kurulu üyesi Atilla Filiz - Genel Sekreter (Kadrolu yönetici olarak ifle bafllad.) Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Ça atay Demirhan Hasan fiemsi Genel Galvanizciler Derne i ad alt nda 2008 y l nda kurulan Galder, Türkiye'de galvanizleme yapan firmalar tek çat alt nda toplayarak, buradan elde edilecek sinerji ile sektörün genifllemesini ve yayg nlaflmas n sa lamak amac yla yo un çaba gösteriyor. Kuruluflunun ard ndan k sa bir süre geçmesine ra men sektöre dinamizm getiren dernek, çeflitli faaliyetlerle sektörün geliflimine de öncülük ediyor. Sektörel iflbirliklerinin kap s farkl etkinliklerle aralanacak Galvaniz sektörünün en prestijli buluflmas olan Inter Galva Konferans 'n n bir benzerinin Türkiye'de düzenlenmesi için de harekete geçen dernek, mevcut konjonktürün seyrine göre, organizasyonu mümkün olan en uygun tarihte hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu ölçekte bir organizasyonun Türkiye'de gerçeklefltirilmesiyle, sektörde yer alan firmalar n ifl potansiyellerinin önemli ölçüde artmas beklenirken, sektörün yak n ve alternatif pazarlarda da etkinli- ini art rabilece i dile getiriliyor. 8 Temmuz - A ustos 2011/4

11 Temmuz - A ustos 2011/4 9

12 Güncel TAYSAD Baflkan Celal Kaya: KOB 'ler yeni projelerde yer alabilmek için karl l klar ndan ödün veriyor TAYSAD Baflkan Celal Kaya, BMW, VW, PSA, Nissan gibi küresel ana sanayi firmalar n n Türkiye'yi yeniden yat r m listesine ald n hat rlatarak, hükümetin bu konuda deste ine ihtiyaç duyuldu una dikkat çekti. TAYSAD Baflkan Celal Kaya TAYSAD Baflkan Celal Kaya, BMW, VW, PSA, Nissan gibi küresel ana sanayi firmalar n n Türkiye'yi yeniden yat r m listesine ald n hat rlatarak, hükümetin bu konuda deste ine ihtiyaç duyuldu una dikkat çekti. Ar-Ge'de ise otomotiv endüstrisinin hedefi aflt n vurgulayan Kaya, bu merkezlerin 5 bin mühendisi istihdam etti ini hat rlatt. Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne i Baflkan Celal Kaya, BMW, VW, PSA, Nissan gibi küresel ana sanayi firmalar n n Türkiye'yi yeniden yat r m listesine ald n hat rlatarak, hükümetin bu konuda deste ine ihtiyaç duyuldu una dikkat çekti. Ar-Ge'de ise otomotiv endüstrisinin hedefi aflt n vurgulayan Kaya, bu merkezlerin 5 bin mühendisi istihdam etti ini hat rlatt. Sektörün 2010 y l n n ikinci yar - s ndan itibaren üretim ve ihracat art fl yaflamas na karfl n, karl l n ayn do rultuda ilerlemedi ine dikkat çeken Kaya, özellikle KO- B 'lerin yeni projelerde yer alabilmek için karl l klar ndan ödün verdiklerini vurgulad. Kaya, "Bu durum yan sanayimizin yeni yat - r m yapma ivmesini düflürdü. Böylesine zor bir dönemde sanayimizin gelece inde çok önemli rol oynayaca n düflündü ümüz Ar-Ge konusundaki teflviklerin faydal olaca kesin. Firmalar m - z n gerek mühendis istihdam gerekse de Ar-Ge faaliyetlerini art rmas, bunun sonucu olarak da küresel projelerde yer almas kolaylaflacakt r" dedi. Otomotiv sektörünün Ar-Ge Merkezi oluflturma konusunda istekli oldu unu dile getiren Kaya, sektörde 22 yan sanayi 11 ana sanayi firmas olmak üzere toplam 33 iflletmenin Ar-Ge Merkezi kurdu- unu ve 5 bin mühendisi istihdam etti ini söyledi. Y l sonuna kadar Ar-Ge merkezi olan yan sanayi firmas hedeflerinin 30 oldu unu anlatan Kaya, "Y l sonunda hedefimizi aflaca z y l için ise hedefimiz 50 firmaya ulaflmakt r. Yap lan Ar-Ge projeleri için de firmalar m z TÜB TAK ve Santez Proje desteklerinden yararlanmakta, sanayi-üniversite iflbirli ine yeni bir boyut kazand r lmaktad r. Hala eksik oldu umuz patent ve faydal model alma konusunda da Bakanl m z n çal flmalar oldu- unu biliyor, bu desteklerin de bir an önce devreye al nmas n rica ediyoruz" diye konufltu. 10 Temmuz - A ustos 2011/4

13 Temmuz - A ustos 2011/4 11

14 12 Temmuz - A ustos 2011/4

15 Temmuz - A ustos 2011/4 13

16 Güncel Kuzey Afrika ülkelerindeki de iflim rüzgar ve Avrupa ekonomisindeki karmafla Türk ihracatç s n düflündürüyor hracatç son geliflmelere temkinli yaklafl yor T M Baflkan Mehmet Büyükekfli son dönemde yaflanan dikkat çekici geliflmeleri yorumlad. Büyükekfli, Avrupa ekonomisi, d fl ticaret aç ve döviz kurundaki geliflmelerin dikkatle takip edilmesi gerekti ini söyledi. T M Baflkan Mehmet Büyükkekfli Dolar/TL son dönemde 1.66 n n da üzerine ç karak dikkatleri üzerine çekti. Avrupa ve ABD taraf nda yaflanan s k nt lar içeride en sert biçimde kur üzerinde etkisi gösterdi. Sepet kur ya kadar yükseldi. Kur taraf nda yaflana sert hareketlerin yan s ra Türkiye nin önemli pazar olan Avrupa da yaflanan s k nt lar da ihracatç lar yak ndan takip ediyor. Ekonomi Bakan Zafer Ça layan talya ile sürecin kufl grini izler gibi izliyoruz derken, arka arkaya hükümet yetkililerinden yap lan aç klamalar da tedirginli i art yor. Baflta Ekonomik Koordinasyondan Sorumlu Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Ali Babacan n 2008 benzeri bir kriz döneminin yaflanabilece i aç klamalar ard ndan dün AK Parti Genel Baflkan Yard mc s kara bulutlar n geldi i uyar s nda bulundu. Gedikli elinizdekini tutun kriz geliyor uyar s nda bulundu. Bu kar fl k konjonktürde ihracatç larda daha temkinli davranmay tercih ediyor. Volatiliteyi tasvip etmiyoruz Son dönemde yaflanan süreci Gazeteport a de erlendiren T M Baflkan Mehmet Büyükkekfli, kur cephesinden yaflanan hareketlili- in k sa vadede ihracat üzerindeki etkisi s n rl olaca n alt n çizdi. hracatç lar olarak döviz kurlar nda stabilizasyondan yanay z diyen Büyükkekfli yüksek volatilite yaflanmas n çok fazla tasvip etmiyoruz. Bizim için döviz kurlar - n n volatiliteden uzak bir seyir izlemesi önemli. yorumunu yapt. Alarma geçecek seviyede de iliz Dolar /TL taraf nda yaflanan hareketlili in yan s ra Euro nun da bu süreçte güçlü kalmas n n ihracata olumlu yans yaca n kaydeden Büyükkekfli ihracatta Euro 14 Temmuz - A ustos 2011/4

17 Temmuz - A ustos 2011/4 15

18 Güncel D fl ticaret aç düflürülmeli Cari aç k taraf nda da de erlendirmelerde bulunan T M Baflkan cari aç k önemli ve kronik bir problem. Biz T M olarak cari aç k konusunda her zaman hassas z. Dolay s yla hükümetin cari aç a karfl ekonomiyi so utma önlemlerini olumlu buluyoruz. bölgesinin a rl n n yüksek oldu unu bu pazarlara önemli oranda ihracat gerçeklefltirildi i kaydetti. T M Baflkan, 1,66 ya kadar ç kan dolar TL kuru ile ilgili olarak gelinen seviyenin alarm kabul edilebilecek bir seviye olmad n fakat süreci yak ndan takip ettiklerinin alt n çizdi. Avrupa taraf nda yaflanan kar fl kl kla ilgili olarak Büyükkekfli, baz ülkelerin borç sorunu içerisinde olmalar elbette önemli bir husus, ancak ihracat noktas nda bakt - m zda, bu konunun Türkiye ihracat na yans malar için zamana ihtiyaç var. Biz T M olarak ihracata hiçbir zaman k sa vadeli bak fl aç - s yla bakm yoruz. Girdi imiz tüm pazarlarda orta ve uzun vadeli planlar yaparak, bu do rultuda ihracat gerçeklefltiriyoruz. Ortaya koydu umuz bu vizyon sayesinde de ekonomik dalgalanmalardan minimum oranda etkileniyoruz. Baz durumlarda etkilenmiyoruz. yorumunu yapt. Sorunlu ülkeler ile ihracat art yor Rakamlar baz nda bak ld nda ise krizle bo uflan ülkelerin ihracat taraf nda s k t yaflatmad n kaydeden Büyükkefli Yunanistan, rlanda, Portekiz gibi ülkeler bir süredir borç krizinin oda ndaki ülkeler. Ancak krizlerle bo- uflan Yunanistan a ihracat m z ilk 6 ayda yüzde 19, rlanda ya yüzde 24, Portekiz e yüzde 5 artt. Yine ilk 6 ayda talya ya ve Almanya ya yüzde 33, Fransa ya ihracat art fl yakalad k. Avrupa k - tas na yapt m z ihracat artmaya devam ediyor. dedi. Di er taraftan cari aç k sorununu Türkiye için sorun olmaktan ç karman n yolunun da ihracat artt rarak d fl ticaret aç n düflürmekten geçti ini her platformda dile getiriyor, bu do rultuda uzun vadeli stratejiler haz rl yoruz. Al nan önlemlerin neticesinde kredi maliyetlerinin yükselmesi tüm firmalar gibi ihracatç firmalar da finansman maliyetleri aç s ndan olumsuz etkiliyor. dedi. Baz ülkelerin borç sorunu içerisinde olmalar elbette önemli bir husus, ancak ihracat noktas nda bakt m zda, bu konunun Türkiye ihracat na yans malar için zamana ihtiyaç var. Biz T M olarak ihracata hiçbir zaman k sa vadeli bak fl aç s yla bakm yoruz. Girdi imiz tüm pazarlarda orta ve uzun vadeli planlar yaparak, bu do rultuda ihracat gerçeklefltiriyoruz. Ortaya koydu umuz bu vizyon sayesinde de ekonomik dalgalanmalardan minimum oranda etkileniyoruz. Baz durumlarda etkilenmiyoruz. 16 Temmuz - A ustos 2011/4

19 Temmuz - A ustos 2011/4 17

20 Güncel Makine üreticileri ihracata sevinirken, ithalata üzüldü Makina malatç lar Birli i nden yap lan aç klamaya göre y l n ilk yar s nda ihracat yüzde 25 artarken, ithalat ise yüzde 44 artarak sektörün cari aç ktaki pay n ortaya koydu. Makina malatç lar Birli i nin sektörün ilk 5 ay n de erlendirdi i aç klamas nda ihracat ve ithalat aras ndaki dengesizli e dikkat çekildi. malat ve sat fl rakamlar aç - s ndan olumlu bir tablo ortaya ç - karken, ithalattaki önemli art fl gelece e iliflkin soru iflaretlerini beraberinde getiriyor. Arslan San r imzas yla yap lan yaz l aç klamada Makina ihracat nda (GT P 84 tamam nda) May s ay nda % 30,8 gibi önemli bir art fl olmufl ve ayl k ihracat ABD $ de erine ç km flt r denildi. Aç klaman n detaylar ise flu flekilde: 2011 y l ilk aylar nda makina sanayinin durumunu belirleyen göstergeler genel olarak olumlu bir görünüm vermektedir. malat, sat fl ve ihracatta önemli ölçüde art fllar gözlenmektedir. Ancak, ithalat gerek imalat gerekse ihracattan daha h zl bir flekilde artmaktad r. Y l n ilk dört ay nda imalat endeksi; Ocak ay ndaki 122,4 de erinden (2005=100) Mart ay nda 144,4 de erine yükselmifltir. Ancak Nisan ay nda 137,9 de erine gerileme yaflanm flt r. Buna ra men bu rakamlar, Aral k 2010 ve Mart 2011 aylar ndakiler hariç 2009 y l bafl ndan beri eriflilen en yüksek de erlerdir. Sat fl rakamlar da benzer niteliktedir 2009 y l sonunda 196,8 e kadar yükselen endeks, art fl n Mart ay na kadar sürdürmüfl ve 230,2 ye eriflmifl, Nisanda ise 228,5 de erine gerilemifltir. Bu rakamlara bakarak bir yavafllaman n bafllad n söylemek için zaman n henüz erken oldu u düflünülmektedir. Makina ihracat nda (GT P 84 tamam nda) May s ay nda % 30,8 gibi önemli bir art fl olmufl ve ayl k ihracat ABD $ de erine ç km flt r. Y l n ilk 5 ay ndaki ihracat art fl ise % 25,5 olmufltur. Detay bilgilere henüz ulafl lmamakla birlikte bu art flta AB ülkelerinden çok komflu ve yak n ülkelerde talebin hissedilir ölçüde artmas n n, makina imalatç lar m z n kalite, marka ve güvenilirlikleri ile bu ülkelerde iyi bir konuma gelmifl olmalar n n etkisi büyüktür. Buraya kadar aç klanan rakamlar bir iyimserlik yaratmakta ise de, ithalat rakamlar rahats z edici bir görünüm vermektedir. 84 GT P fasl n n tümünün ithalat May s ay nda % 49 gibi ürkütücü bir art fl göstermifltir. lk 5 ayl k ithalat ise % 44,2 artarak ABD $ a ulaflm flt r. 18 Temmuz - A ustos 2011/4

21 Temmuz - A ustos 2011/4 19

22 Güncel Daha sa l kl yorumlar için detaylar n görülmesi, ithalat n hangi mal türlerinde önemli art fl gösterdi i ve ülkeler baz ndaki de iflimin ne oldu unu incelemek gerekmektedir. Ancak bu durumda bu art fl n nedenlerini sa l kl bir flekilde yorumlamak mümkün olabilecektir. K sa süre sonra bu nitelikte yorum yapmaya yarayacak bilgiler TÜ K taraf ndan haz rlanm fl olabilecektir. Cari aç n h zla büyümesinin bu y l içinde kurlar üzerinde önemli bask yapabilece i endiflesi ile yat r mlar nda ithal makina kullanacak kurulufllar n siparifllerini öne çekmelerine neden olmufl olabilir. Ancak, böyle bir etki olsa da art fl oran n n büyüklü ü talebin öne çekilmesi ile izah edilebilecek bir oran de ildir. Al c y ithal makinaya yönlendiren en önemli etkilerden birisi d fl ülke Exim Bank lar - n n sa lad kredi imkanlar n n ve flartlar n n yurt içi bankalardan sa lananlarla k yaslanamayacak kadar iyi olufludur. K sa bir süre öncesinde Halk Bank n makina sat fllar nda sa lad ödemesiz dönemi de olan uzun vadeli kredilerin olumlu etki yapmas beklenmekte ise de, tek bir bankan n imkanlar sorunu önemli ölçüde çözmek için yeterli olmayabilir. Bu geliflmeler, günümüzde klasik ve düflük teknolojili makina imal eden bir k s m küçük ölçekli makina imalatç lar n daha fazla zorlayabilecektir. Son y llarda Çin in yan nda Hindistan gibi baz yeni oyuncular, sadece düflük teknolojili makinalar n imalat ve ihracat nda etkinliklerini art rmamakta, orta teknoloji gurubundaki makinalar da imal etmeye çal flmaktad rlar. Dünya pazarlar nda rekabet fiyattan çok yenilikçilik veya en az ndan rakiplerinden daha farkl özellikte makinalarla sa lanmaktad r. Yenilikçilik, yeni teknolojilerin uygulanmas ve farkl - l k yarat lmas ancak ciddi mühendislik çal flmalar ile sa lanabilmektedir. Ülkemizde halen önemli say da firmam z, tasar m yapma ve gelifltirme iflinde mühendis istihdam etmemektedir. Bu tip kurulufllar n de iflen piyasa koflullar nda pazar paylar n art rmak bir yana korumalar dahi zorlaflmaktad r. Marmara Siegener in yeni tesisi hizmete giriyor Galvaniz sektörünün önde gelen firmalar ndan olan Marmara Siegener, Gebze MES OSB'de infla etti i ve Türkiye'nin en büyük havuzlar ndan birine sahip galvanizleme tesisinin aç l fl için gün say - yor.temmuz 2011'de faaliyete geçmesi planlanan tesiste, son haz rl klar tamamlanmak üzere. Söz konusu tesisin y ll k 70 bin tonluk kapasiteye sahip olaca n söyleyen Marmara Siegener Galvaniz fl Gelifltirme Koordinatörü Bünyamin Halaç, "Marmara-Siegener Galvaniz'in uluslararas bilgi ve tecrübeyle dünyada kullan lan üretim yeniliklerini ve galvaniz teknolojilerini uygulamak üzere, Gebze'de 16 metre uzunlu- unda daha yüksek kapasitede bir tesisin faaliyete geçmesi haz rl klar m z sürüyor. Marmara-Siegener Galvaniz, sahip olaca bu yüksek kabiliyetle müflterilerinin her türlü talebine ve iste ine en k sa zamanda cevap verecek" dedi. Bünyamin Halaç, stratejik olarak Türkiye'deki galvaniz pazar n art rmay hedeflediklerini anlatt. Avrupal yat r mc lar teflvik ederek imalatlar n Türkiye'ye kayd rmalar n sa layacaklar n dile getiren Halaç, galvaniz sektörü hakk nda flu de erlendirmeyi yapt : "Misyonumuz firma büyüme hedefimizin yan s ra, ayn zamanda ülkemizin galvaniz pazar n n art - r lmas, mevcut pastan n büyütülmesi ve bu vesileyle galvanizleme bilincinin ortaya ç kart larak ülke ekonomisine katk sa lanmas d r. Ülkemizde maalesef galvaniz sektörü ve sektörün faydas bilinmemekte. Özellikle aç k atmosfere maruz kalan metal ürünlerin mutlaka galvanizlenmesi laz m. Bu yöntem tüm dünyada çok yo un kullan l yor. Ülkemizde ise yayg nl yok. Bunu art rmak için elimizden geleni yap yoruz." 20 Temmuz - A ustos 2011/4

23 Temmuz - A ustos 2011/4 21

24 Güncel Makina Tasar m ve malat Kongresi Konya da düzenleniyor Küreselleflme ve AB sürecindeki Makina malat Sanayinin ekonomik, toplumsal, teknik, teknolojik faktörlerini irdelemek, yaflanan sorunlar ve olas çözüm önerilerinin ortaya konuldu u bir tart flma ortam oluflturmak amac yla düzenlenen Makina Tasar m ve malat Kongresi Kongreleri nin alt nc s Ekim 2011 tarihleri aras nda Konya da gerçeklefltirilecek. Yürütme Kurulu 2. Toplant - s + Haziran da gerçeklefltirilen kongrenin detaylar na iliflkin özet bilgiler flu flekilde: flgücünün tam istihdam, refah düzeyinin artt r lmas ve çal flana insanca yaflama koflullar sa lanmas için en önemli olgu sanayileflmedir. Bu kapsamda Türkiye`nin geliflmifl bir ülke olmas n n yolu, sanayileflmede izlenecek do ru politikalardan, teknolojide yenilikçi çal flma ve Ar-Ge`den geçmekte, kaynaklar n do ru ve etkin kullan m ile yat r mlar n ülke boyutunda gerçeklefltirilmesinden geçmektedir. Türkiye sanayisinin ayakta kalabilmesi ve rekabet gücünü art rabilmesi, yeni teknolojileri kullan labilir ve üretebilir hale gelmesine ba l d r. Bilim ve teknolojide yetkinleflilmesi ve bunun ülke ölçe inde toplumsal ekonomik faydaya dönüfltürülmesi, art k bir zorunluluktur. Teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, Ar-Ge çal flmalar n h zland racak; yeni ürün veya ürün gelifltirmeye dayal bir araflt rma politikas n n saptanmas yla mühendisleri verimli, üretken ve yetkili k lacak bir yap lanman n oluflumu, söz konusu stratejinin baflar l olmas n sa layacakt r. Otomotiv Sektöründe De iflim Rüzgar Cnr Expo da Esecek Kas m tarihleri aras nda Sine Fuarc l k taraf ndan CNR Expo'da düzenlenecek olan Otomotiv 2011 Fuar, üreticileri bir araya getirecek. Yer ald co rafyada ileri düzeyde otomotiv sanayisini kuran tek ülke olan Türkiye, büyüme ve geliflme trendini koruyan otomotiv yan sanayisiyle yeni pazarlarda rekabet yaratmay sürdürüyor. Türkiye'nin yenili e en aç k Otomotiv Fuar, otomotiv yedek parça toptanc lar, distribütörler ve servis zincirlerini al c larla buluflturmay hedeflerken; ana sanayiciler ile yan sanayiciler aras nda ticari diyaloglar n gelifltirilmesi ve ifl hacminin art r lmas na olanak sa layan kurgusuyla kat l mc ve ziyaretçilerine stratejik avantajlar sunacak. Yak n Co rafya'da stikrar, Yeni Pazarlara Aç l m Almanya, Hollanda, Fransa, ngiltere, talya, Malezya, Çin, Kore, Tayland, ran, Pakistan ve Hindistan' n da aralar nda bulundu u sektörde önem arz eden ülkelerden firmalar, fuara kat l m için ilgi gösteriyor. CNR Expo da düzenlenen Otomotiv Fuar, çevre ülkelerden gelen geleneksel ziyaretçi kitlesine bu y l; Kuzey ve Güney Afrika, Körfez Ülkeleri, Güney Amerika ve BDT Ülkelerini de ekliyor. 22 Temmuz - A ustos 2011/4

25 Temmuz - A ustos 2011/4 23

26 Güncel VOC-TEST Merkezi tak m tezgahlar sektöründe yeni bir dönem bafllat yor Tak m Tezgahlar Sanayici ve fladamlar Derne i (T AD), Avrupa Birli i deste iyle kuraca VOC-TEST Merkezi ile mesleki e itimde Türkiye çap nda yeni bir sayfa aç yor. Makina imalat n n kalbini oluflturan ve makina üreten makinalar olarak tan mlanan tak m tezgahlar sektörü, T AD öncülü ünde kuraca VOC-TEST Merkezi ile 2015 y l na kadar 2 Bin 500 kifliye mesleki yeterlilik belgesi vererek bu kiflilerin istihdam na katk sa layacak. T AD Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Erdal Gams z, Proje sonunda verece imiz sertifikalar, servis sorumlular için okul diplomalar ndan bile daha önemli bir belge olacakt r. Ben bile böyle bir uzmanl k sertifikas n almak için belgelendirmenin bafllamas n dört gözle beklemekteyim. Hedefim ilk sertifikan n sahibi olmakt r'' dedi 'Makina üreten makinalar' olarak da tan mlanan Tak m Tezgahlar sektörü, Tak m Tezgahlar Sanayici ve fladamlar Derne i nin (T - AD) öncülü ünde, Avrupa Birli i (AB) standartlar ile uyumlu ulusal meslek standartlar ve yeterlilikleri gelifltirmek; buna paralel olarak da CNC Tak m Tezgahlar Mekanik Servis Yetkililerini, Elektrik- Elektronik Servis Yetkililerini ve Uygulama Yetkililerini sertifikaland rmak üzere akredite bir belgelendirme merkezi kuruyor. Tak m Tezgahlar VOC-TEST Merkezi nin Kurulmas ve flletilmesi Projesi, AB taraf ndan finanse edilen VOC-TEST Merkezi Hibe Program kapsam nda T AD koordinatörlü- ünde, Hollanda'da yerleflik Stichting Kenteq KBB'nin ortakl nda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl, Romanya'da yerleflik araflt rma kuruluflu INMA ve Bahçeflehir Üniversitesi Meslek Teknik E itim Geliflim Merkezi nin (METGEM) ifltirakçili i ile yürütülecek. Avrupa Birli i'nden al nan hibe ile sektördeki iflsizli e çözüm sa la- 24 Temmuz - A ustos 2011/4

27 Temmuz - A ustos 2011/4 25

28 Güncel yacak olan T AD, 2015 y l na kadar 2 bin 500 kifliye mesleki yeterlilik belgesi vermeyi planl yor. Toplam bütçesi 307 bin 950 Avro olan projenin 30 bin 795,03 Avroluk k sm T AD' n efl finansman katk s yla sa lanacak. 24 ay sürecek projenin hayata geçirilmesinin ard ndan, ''T AD Tak m Tezgahlar VOC-TEST Merkezi'' kurulmufl olacak. Dernek, akreditasyon sürecini de tamamlad ktan sonra sektördeki mesleki bilgi ve becerileri ölçmek için s nav yapacak, baflar l olan kiflilere ise Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) onayl sertifika verecek. VOC- TEST Merkezi ile, sektördeki korsan bak m ve onar m sona erecek, hizmet kalitesi artacak. Gams z: Hedefim lk Sertifikan n Sahibi Olmak T AD Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Erdal Gams z, T AD olarak bu dönemde hizmet konusuna öncelik verdiklerini belirterek, tak m tezgahlar nda sat fl sonras hizmetlerdeki standartlar gelifltirmeyi ve yükseltmeyi amaçlad klar n söyledi. Tak m tezgahlar n n temel üretim makinalar oldu unu belirten Gams z, Türk makina sektörünün 2023 y l hedeflerini tutturabilmek için sorunsuz ve hassas çal flan tak m tezgahlar na ihtiyac oldu unu ifade etti. VOC Test Merkezi projesinin, Türkiye'nin AB'ye tam üyeli i ve AB mevzuat na uyum çal flmalar ba lam nda, tak m tezgahlar n n kurulumu ve servis hizmetleri konular nda etkin, sürdürülebilir ve Avrupa Yeterlilikler çerçevesi ile uyumlu olacak bir proje oldu unu bildiren Gams z flöyle konufltu: Proje süresi olan 24 ay n sonunda, T AD ulusal ve uluslararas anlamda tan nacak bir s nav ve belgelendirme merkezi olan VOC- TEST Merkezi'ni iflletmek üzere yetkilendirilmifl olacak. Böylece T AD sektördeki tek akredite kuruma sahip olmufl olacak. Proje sonunda verece imiz sertifikalar, servis sorumlular için okul diplomalar ndan bile daha önemli bir belge olacakt r. Çünkü bu sertifikalar tamamen kiflisel uzmanl k alanlar n n birer tescili olan diploma niteli indeki belgelerdir. Ben bile böyle bir uzmanl k sertifikas - n almak için belgelendirmenin bafllamas n dört gözle beklemekteyim. Hedefim ilk sertifikan n sahibi olmakt r''. VOC-TEST Merkezi faaliyete geçti inde T AD n, verdi i uzmanl k sertifikalar sayesinde, sektörde üniversite ayar nda bir kurum haline gelece ini kaydeden Gams z, T AD n verece i sertifikalar n uluslararas geçerlili i olaca n ; projenin ayn zamanda AB'nin ve Türkiye'nin pilot çal flmas oldu- unu, benzer çal flmalar n gelecekte di er sektörler için de uygulanaca n kaydetti. Arsan: Tak m Tezgahlar Olmadan Makina malat Olmaz T AD Proje Koordinatörü Leyla Arsan ise, projenin genel hedefinin; ''Türkiye'de makina tasar m ve imalat sektöründe tak m tezgahlar n n kurulumu ve onar m alan nda mesleki ve teknik e itim alm fl bireylerin, bu alanda gerekli ve yeterli bilgi, beceri, tav r, tutum ve yetkinliklerini Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) do rultusunda ve Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) dahilinde test edip belgelendirerek, nitelikli eleman olarak istihdam edilmelerine katk da bulunmak'' oldu unu söyledi. Makina sektörünün 2008 de dünya ticaretinden ald pay n % 12,4 oldu unun alt n çizen Arsan, Bu büyüklükte bir sektörün oluflmas n sa layan en temel araç ise tak m tezgahlar d r. Tak m tezgahlar olmadan makine imalat olmayaca na göre imalat 26 Temmuz - A ustos 2011/4

29 Temmuz - A ustos 2011/4 27

30 Güncel sanayisinin daha etkin ve verimli çal flmas n sa layarak, dünyadaki rekabet gücünü art rmak için tak m tezgahlar n n kurulum, onar m, bak m ve sat fl sonras hizmetlerinin uluslararas standartlarda gerçeklefltirilmesi olmazsa olmaz bir ön kofluldur dedi. Arsan, projede ''endüstri meslek lisesi, teknik lise veya meslek yüksek okulu mezunu ve tak m tezgahlar kurulum ve onar m alan nda nitelikli eleman olarak çal flmak isteyen kifliler ile; halihaz rda tak m tezgahlar sektöründe faaliyet gösteren iflletmelerde kurulum ve onar m konusunda çal flan ve bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgelendirmek isteyen 100 bin kiflinin mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesi konusunda fark ndal oluflturman n'' hedeflendi- ini ve 2015 y l na kadar yaklafl k 2 bin 500 kifliye mesleki yeterlilik belgesi vermeyi amaçlad klar n söyledi. Prof. Dr. Borat: Mesleki Kurslarda Al nan Dersler Örgün E itimde Tan nmal Mesleki Yeterlilik Kurumu Baflkan Yard mc s Prof. Dr. O uz Borat, AB ülkelerinde örgün e itime dair diplomalar n yan s ra çeflitli kurumlardan al nan mesleki yeterlilik belgelerinin de tan nmaya bafllad n bildirerek, Esas yapmam z gereken ifl bafl nda edinilen bilgi ve becerilerin tan nmas d r. Belediyeler, üniversitelerin mesleki geliflim merkezleri gibi kurumlardan al nan kurslar n içeriklerinin tan nmas n sa lamal y z. Buralarda al nan dersler lise, meslek lisesi, üniversite gibi örgün e itim kurumlar nda geçerli olmal ve ö renci o dersten muaf tutulmal diye konufltu. Prof. Dr. Balc : Belgeye Sahip Olmayan Sektörde stihdam Edilmeyecek AB Türkiye Delegasyonu E itim ve Ö retim Sektör Yöneticisi Prof. Dr Mustafa Balc da, Art k kiflinin nerede ne okudu u önemli de il. Önemli olan sektörün ihtiyaçlar do rultusunda kendini gelifltirebilmifl olmas. Üniversite yeterli de il. Bundan sonra VOC- TEST Merkezi nin bilgi-beceri s - nav n veremeyen istihdam edilemeyecek. Sektörde istihdam T - AD n sertifikasyonuna ba l olacak dedi. Zühtü Bak r: 100. Y lda 100 Milyar USD Makina hracat Sanayi Bakanl Sanayi Genel Müdür Yard mc s Zühtü Bak r ise, makina sektörünün Cumhuriyet in 100. y l nda 100 milyar dolar makine ihraç etmeyi hedefledi ini hat rlatarak, Türkiye çok önemli bir pazar. Daha fazla çal flmak laz m. Mesleki ve teknik e itim konusu çok önemli. T AD da bu önemli proje ile sektörün geliflimine büyük katk sa layacak fleklinde konufltu. 28 Temmuz - A ustos 2011/4

31 Temmuz - A ustos 2011/4 29

32 Güncel EuroBLECH 2012: Küresel pazarda sürdürülebilir baflar Toplam 43 ülkeden kat l mc kurulufl ve 98 ülkeden ziyaretçi ile EuroBLECH 2010 her zamankinden daha fazla uluslar aras niteli e sahipti ve m 2 net fuar alan kaps yordu. EuroBLECH 2012 ise yeni rekorlara ulaflma hedefinde. 22. Uluslar aras Saç Levha flleme Teknoloji Fuar, EuroBLECH 2012 için standart rezervasyonlar bafllam fl bulunuyor Ekim 2012 de Almanya n n Hannover kentinde gerçekleflecek olan fuar, Hannover Fuar Alan n n 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 27 numaral sekiz salonunu kapsayacakt r. Kat l mc kurulufl broflürü befl dilde yay nlanm fl olup saç levha iflleme endüstrisinin önde gelen bu uluslar aras ticaret fuar na kat lmak isteyen flirketler için önemli bilgiler içermektedir. Toplam 43 ülkeden kat - l mc kurulufl ve 98 ülkeden ziyaretçi ile EuroBLECH 2010 her zamankinden daha fazla uluslar aras niteli e sahipti ve m2 net fuar alan kaps - yordu. EuroBLECH, Sergi ve Fuar statistikleri Gönüllü Kontrol Derne i (FKM) taraf ndan denetlenmifltir. Fuara Almanya d fl ndan, özellikle de Asya, Kuzey Amerika ve Orta Do u'dan gelen ziyaretçi say s nda ortalaman n üzerinde bir art fl oldu. Bu nedenle EuroB- LECH bu endüstri sektöründe daimi bir uluslar aras genel yönelme geliflimi yans tmaktad r. Uluslar aras ifl merkezi EuroBLECH 2012 ye kat lan flirketler için tema küresel pazarda sürdürülebilir baflar d r. Yüksek performansl bir endüstri sektörü olan saç levha iflleme endüstrisinde son birkaç y l içinde endüstrinin ekonomik krizle uzmanl k, esneklik ve sürekli yenilik ile bafla ç kt aç kça görülmüfltür. fiimdi flirketler endüstri trendlerini ve küresel pazarlar yak ndan izlemek zorundalar. Sadece pazarlar n tan yan ve f rsatlar n yeterince erken kullanan flirketler yeni ifl f rsatlar ndan kâr edebileceklerdir. Bu durum, dünya çap ndaki a lar n sürekli gelifltiren küresel oyuncular n yan nda ifllerini belirli bir bölgede büyütmek isteyen küçük flirketler için de geçerlidir. 30 Temmuz - A ustos 2011/4

33 Temmuz - A ustos 2011/4 31

34 Güncel Önceki EuroBLECH den bu yana saç levha iflleme endüstrisinin istikrara kavufltu u aç kt r stant rezervasyonlar yeni bafllam fl olmakla beraber gelecek EuroBLECH için çok olumlu stant yeri talepleri oldu unu flimdiden belirtebiliriz" diyerek aç klama yap yor Mack Brooks Exhibitions ad na Fuar Direktörü Nicola Hamann. fiirketlerin ço u önceki fuar için oldukça temkinli olmakla ve her zamanki stant yerlerini rezerve ettirmekle beraber flimdi kat l mc kurulufllar n ço u saç levha iflleme endüstrisinin bu önde gelen etkinli inde daha büyük stantlar talep ediyorlar. Uluslar aras ifl merkezi ve en son teknolojinin irtibat noktas olarak EuroB- LECH in, büyük flirketlerin yan nda küçük flirketler taraf ndan da anahtar fuar olarak de erlendirilmektedir" diyor Nicola Hamann. Karma yap iflleme flimdi fuar profilinin bir parças d r. Fuar yerleflim plan saç levha iflleme teknoloji zincirinin tümünü yans tmakta olup 15 fuar kategorisini kapsamaktad r. Saç levha, yar mamul ve mamuller, iflleme tarz, ay rma, flekillendirme, esnek saç iflleme, boru/profil iflleme, karma yap lar n ifllenmesi, birlefltirme/kaynak, yüzey teknolojisi, alet teknolojisi, makine elemanlar, ifllem kontrol ve kalite garantisi, CAD/CAM uygulamalar, fabrika ekipman ve ARGE. Karma yap lar n saç levha ifllemedeki artan önemini yans tmak için saç levha iflleme/plastik karma yap lar EuroBLECH fuar na ayr bir kategori olarak eklenmifltir. Bu ra Kaynak Yusuf Ziya Özcan a rlad YÖK baflkan Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN, mesleki e itimden sorumlu YÖK üyesi Prof. Dr. Durmufl Günay ile birlikte OST M ziyareti s ras nda Bu ra Kaynak da ziyaret ederek incelemelerde bulundu, Bu ra e itim yay nlar n inceleyerek mesleki e itim faaliyetleri hakk nda yetkililerden bilgi ald. Önlük giyip tezgah bafl na geçen Özcan, kaynak yaparak Bu ra n n yeni nesil çok fonksiyonlu kaynak makinas MIG 500P Multi nin kalite kontrol testini gerçeklefltirmifl oldu. Bu ra da staj yapan Gazi Üniversitesi ö rencileriyle de sohbet eden YÖK baflkan Özcan, mesleki teknik e itimin gelifltirilmesi yönünde ad mlar att klar n söyleyerek, üniversite sanayi iflbirli ini artt racak düzenlemeler yap ld n belirtti. Ö rencilerin s k nt - lar n ve isteklerini dinleyen Özcan konufltu u ö rencilere, Bu firmalar hem ald n z teorik bilgileri hayata geçirmeniz, hem de ifl hayat n tan man z aç s ndan son derece önemlidir. Bu anlamda hem okulunuzun yüzünü kara ç - kartmay n, hem de firmalara elinizden geldi ince katk da bulunun dedi. Ö rencilerin meslek yüksekokullar ndan mezun olduktan sonra ifl bulmalar n n garanti oldu unu kaydeden Özcan, e er lisansa devam etmek isterlerse de dikey geçifl s nav na girerek e itimlerini sürdürebildiklerini anlatt. Dikey geçifl s nav kontenjanlar n n geçen y l 5 binden 12 bine ç kar ld n, bunu da ö rencileri teflvik etmek için yapt klar n ifade eden Özcan, dikey geçifl s - nav n n kald r lmas n n söz konusu olmad n bildirdi. Gazi Üniversitesi OST M Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Behçet GÜLENÇ ten de faaliyetleri konusunda bilgi alan Özcan a ziyaretinin ard ndan kaynakç önlü ü ve kaynak maskesi hediye edildi. 32 Temmuz - A ustos 2011/4

35 Temmuz - A ustos 2011/4 33

36 Güncel Solidworks Türkiye pazar ndaki baflar s ndan memnun Son befl y lda dünya liginde 25. s radan 10. lu a yükselen SolidWorks Türkiye, bu baflar s n uluslararas yöneticilerinin de kat ld Yaza Merhaba etkinli i ile kutlad. Toplant da konuflan Marco Gazzetto, Türkiye ekonomisinin istikrarl bir büyüme göstermesi, sanayi yat r mlar n n artmas ve devletin flirketlere deste i Türkiye operasyonlar m z n baflar s n art rd dedi Dünyan n en çok kullan lan 3D yaz l m SolidWorks ün Türkiye deki baflar s, stanbul, Kuruçeflme, Sortie de gerçekleflen Yaza Merhaba buluflmas ile kutland. DS SolidWorks Türkiye Sat fl Yöneticisi Murat Tüzüm ün ev sahipli inde gerçekleflen toplant da, DS SolidWorks Güney Avrupa Ülke Yöneticisi Luca Rossettini ve DS SolidWorks Central EMEA Bölgesi Ülke Yöneticisi Marco Gazzetto yapt klar konuflmalarla flirketin Türkiye vizyonunu bas n mensuplar ile paylaflt - lar. DS SolidWorks EMEA Bölgesi Ülke Yöneticisi Marco Gazzetto yapt aç klamada SolidWorks Türkiye nin befl y lda ciroda yüzde 326 ve lisans say s nda ise yüzde 252 gibi inan lmaz oranlarda büyüdü ünü söyledi. Gazzetto SolidWorks Türkiye nin bu büyüme oran yla 2005 te 25. s radayken 2010 da hem ciro, hem de lisans sat fl ile 10. s raya yükseldi ini kaydetti. nan lmaz büyüme dinami i ile dünya klasman nda Çin ve Brezilya n n ard ndan gelen SolidWorks Türkiye, yaz l m lisans sat fl nda ise geçen y l tasar m ve modan n küresel merkezlerinden talya y bile geride b rakt. Solid- Works 2010 y l nda 417,8 milyon dolar n üzerinde gelir elde ederek bir önceki y la oranla yaklafl k yüzde 15 büyüdü. Toplamda 1,5 milyonun üzerinde 3D CAD yaz - l m lisans sat fl na ulaflm fl olan SolidWorks dünyan n en yetenekli ve zeki tasar mc ve mühendislerinin gönlünü kazanan yaz l mlar n n yan s ra say s 204 ü bulan kullan c gruplar yla da müflteri sadakatinin en yo un yafland markalardan biri olarak tan n yor. Ayr ca SolidWorks ürünlerini kullananlara içerik deste i sa layan 3D Content Central hizmetine 4 bin 900 tedarikçi destek verirken, bu içerik merkezinden 780 binin üzerinde kullan c üye faydalan - yor. Akademik dünyada en çok kullan lan tasar m platformu SolidWorks ün ö rencilerin ve ö retim üyelerinin uygun flartlarda kulland e itim lisanslar n n say s ise 1 milyon 100 bini aflt. 34 Temmuz - A ustos 2011/4

37 Temmuz - A ustos 2011/4 35

38 Güncel Türkiye bölgenin lideri olmaya aday DS SolidWorks Central EMEA Bölgesi Ülke Yöneticisi Marco Gazzetto, özellikle Türkiye nin sanayide Ortado u nun süper gücü olma potansiyeline dikkat çekti i konuflmas nda flunlar söyledi: Dinamik ve h zl geliflen Türkiye ekonomisinde yenilikçi firmalar n say s her geçen gün art yor. Türkiye deki müflterilerimize daha yak n olabilmek ve SolidWorks ün katma de erlerini daha iyi anlatabilmek amac yla geçen y l Solid- Works Türkiye operasyonlar n biraraya getirmeye karar verdik. SolidWorks Türkiye nin üstün baflar s, bu yönde çok do ru bir karar alm fl oldu umuzu aç kl kla gösteriyor. Ayr ca 2010 y l nda Türk ekonomisinin istikrarl bir büyüme göstermesi, sanayi yat r mlar - n n artmas ve devletin flirketlere deste i Türkiye operasyonlar m - z n baflar s n art rd. SolidWorks bugün milyonlarca mühendis ve tasar mc ya dünyan n en geliflmifl üç boyutlu (3D) tasar m yaz l m n sunarak üstün teknolojisi ile yenilikçi fikirlerin ifl kazançlar na dönüflmesini destekliyor. SolidWorks Türkiye nin 2011 ve sonras nda da büyüme grafi ini yükseltece ini söyleyen Marco Gazzetto, Türkiye de yenilikçili e ve Ar-Ge ye yat r m yapan firma say s n n giderek artmas n da Türk ekonomisinin gelece i için büyük bir flans oldu unu ifade etti. Sürdürülebilir tasar m anlay fl - n n gerçek temsilcisi olan Solid- Works yaz l mlar n n, tasar m n her aflamas nda kurumlara çok fazla de er sa lad n belirten Gazzetto, bu nedenle Türkiye de h zl geliflen imalat sanayinin SolidWorks ü özellikle tercih etti ini aç klad. Toplant da konuflan DS Solid- Works Güney Avrupa Ülke Yöneticisi Luca Rossettini ise Türkiye nin 3D CAD yat r mlar nda mevcut dinamizmi sürdürece ini ve çok yak n bir gelecekte ülkenin sanayisiyle Ortado u da süper güç olarak öne ç kaca n öngörüyoruz dedi. Rosettini, SolidWorks ün rekabetin ana faktörünü oluflturan yenilikçi ve sürdürülebilir tasar m ortam n gelifltirmeye büyük önem verdi ini, farkl endüstrilerde dünyan n en yetenekli ve baflar l mühendis ve tasar mc lar n n SolidWorks yaz l mlar n kullanmas ndan büyük memnuniyet duyduklar n aç klad. E itimden sanayiye SolidWorks katk s DS SolidWorks Türkiye Sat fl Yöneticisi Murat Tüzüm ise Yaza Merhaba etkinli inde yapt konuflmas nda Türk sanayicisi ve giriflimcilerinin dünya tecrübelerinin ekonomideki büyümeye önemli bir katk s oldu unu söyledi. Befl ayr k tada kendi markalar n baflar yla tafl yan ve zorlu pazarlarda k yas ya rekabet eden giriflimci ve sanayicilerin, uluslararas standartta ve kaliteli üretim için teknolojinin en son yeniliklerine yat r m yapmaktan çekinmediklerini ifade etti. Tüzüm, rekabetçi ürünlerin tasar m ndan sunumuna kadar tüm aflamalarda SolidWorks ün flirketlere önemli kazan mlar sa lad - na iflaret ederek flunlar söyledi: Dünyada 3D CAD yaz l m pazar n n lideri SolidWorks, Türkiye nin kendi sektöründe lider firmalar na rekabetçi avantajlar kazand rmaya devam ediyor. Bu firmalar SolidWorks ün sa lad kusursuz tasar m platformu sayesinde rakiplerinden daha h zl ve hatas z ürünler gelifltirirken ayn zamanda tüm tasar m sürecini baflar yla yönetmenin sa lad verimlilik ve maliyet avantajlar yla karl l klar n art rabiliyorlar. Solid- Works Türkiye olarak, bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da dünyaya aç lan baflar l, yenilikçi ve atak flirketlerimizin yan nda olmaya devam edece iz. SolidWorks, Türkiye de say s 4000 e yaklaflan kurumsal müflterisi ve yüzlerce kullan c s ile sadece flirketlerimizde de il, ayn zamanda 43 üniversitemizin mühendislik ve tasar m bölümlerindeki 5 binin üzerinde kullan c s ile ülke sanayinin geliflimine destek veriyor. SolidWorks Türkiye her biri farkl sektörlerde kendi alan nda öne ç kan çok say da firman n öncelikli tercihi olmay sürdürüyor. 36 Temmuz - A ustos 2011/4

39 Temmuz - A ustos 2011/4 37

40 Güncel Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi. nin direksiyonuna Steven Young geçti Dünyan n önde gelen teknoloji ve hizmet sa lay c lar ndan Bosch un Türkiye Temsilcisi ve Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürü Hermann Butz, görevini 1 Temmuz itibariyle halen Bosch Rexroth Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Steven Young a devrediyor. Bosch Türkiye Genel Müdürlü Steven Young 2007 y l nda Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi. nin Genel Müdürlü ü görevine getirilen, 2009 da ise Ticari Direktör sorumlulu unu da üstlenen Butz un görev yapt dönemde, Bosch Türkiye hem yat r m hem de istihdam anlam nda önemli geliflmeler sa lad. Hermann Butz 1 Temmuz 2011 itibariyle, Çek Cumhuriyeti Jihlava Dizel Enjeksiyon Sistemleri fabrikas nda K demli Baflkan Yard mc s Ticari Genel Müdür görevini üstlenecektir. Türkiye yi çok sevdi ini her f rsatta dile getiren Butz, Bosch bayra n ülkemizde emin ellere teslim etmekten dolay mutluluk duydu unu söyledi. 1 Temmuz 2011 itibar yla Bosch Türkiye Temsilcili i ve Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlü ü görevlerini üstlenecek olan Steven Young, Bosch Türkiye nin baflar lar n daha da ileri tafl yaca n vurgulad. Young, Bu görevde oldu um sürece Bosch Türkiye de yeni baflar lara imza ataca z. Hedefimiz, iyi olan daha da ileri götürmek dedi. Steven Young, Bosch Türkiye Temsilcili i ve Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlü ü nün yan s - ra Bosch Rexroth Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.fi. deki Genel Müdürlük görevine de devam edecek. Steven Young kimdir? 1964 do umlu olan Bosch Türkiye nin yeni Genel Müdürü Steven Young, Avustralya n n Wollongong Üniversitesi ndeki mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra, Sidney Teknoloji Üniversitesi nde ve ard ndan Avustralya Yöneticilik Enstitüsü nde e itimine devam etti. Young n Avustralya Deakin Üniversitesi nden Yönetim alan nda lisansüstü derecesi bulunuyor. Steven Young, 1988 y l nda Avustralya Mannesmann da özel proje mühendisi olarak bafllad kariyerini, 1994 y l na kadar ayn flirkette çeflitli pozisyonlarda üstlendi i görevlerle sürdürdü y l nda Mannesman Rexroth un Almanya daki merkezinde göreve bafllayan Young, 1995 y l nda yine ayn flirket bünyesinde Türkiye de çal flmaya bafllad y l nda Bosch ve Rexroth birleflmesinin ard ndan Bosch Rexroth Sanayi Otomasyon A.fi. Genel Müdürü oldu. Günümüze kadar bu görevini baflar yla sürdüren ve Rexroth bünyesinde stratejik ilklere imza atan Steven Young, 1 Temmuz 2011 itibariyle yeni görevini devral rken vizyonunu, Bosch ad na sürdürülebilir kalk nma yaklafl m çerçevesinde gelecek odakl ve yenilikçi çözümlerle her zaman tercih edilen marka ve vazgeçilmez ifl orta olmak fleklinde aç kl yor. Türkiye de AKDER (Ak flkan Gücü Derne i), AHK (Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odas ), ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derne i), TAYSAD (Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne- i), M B (Makine malatç lar Birli i), SO, TO ve Kocaeli Sanayi Odas üyesi olan Young, ngilizce, Türkçe ve Almanca biliyor. Steven Young, evli ve 2 çocuk babas d r. 38 Temmuz - A ustos 2011/4

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Ekim/ Kasım/ Aralık 2010

Ekim/ Kasım/ Aralık 2010 Ekim/ Kasım/ Aralık 2010 116 Kuflaklar BUS AD da bulufltu Bursa 4 üniversiteyi kaldırır Emniyet Müdürü Halil Yılmaz: Kalite yolculu una baflladık Made in Turkey moda oldu, tekstil flahlan yor fl dünyas

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

KRiZDEN KORKUYOR Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S

KRiZDEN KORKUYOR Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S 4. YILIMIZDAYIZ MART 2009 Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L KRiZDEN KORKUYOR Küresel s nma ve y l n ikinci yar s nda sinyallerini veren küresel ekonomik kriz, tar m sektörünün geçti imiz y l çifte krizle kapatmas

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

BUS AD DO AN ERSÖZ YILIN fiadami ÖDÜLÜ MURAT ORHAN A VER LD.

BUS AD DO AN ERSÖZ YILIN fiadami ÖDÜLÜ MURAT ORHAN A VER LD. MAYIS - TEMMUZ 2014 130 Yat r m ortam n iyilefltirmeden büyümeyi art rmak mümkün de il BUS AD dan üyelerine Mardin gezisi 1. Enerji Yönetimi Yar flmas n n ödül töreni 5 Kas m da yap lacak STK lar BUS AD

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 119 TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz: Yere sa lam bas yoruz BUS AD da TAYSAD ile otomotiv zirvesi Altepe: Bursa için radikal ad mlar kararl l kla at yoruz Üniversite-sanayici

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN 2006 YILI HRACAT PERFORMANSI, MÜN R NURETT N SELÇUK UN MEfiHUR D ZELER N HATIRLATIR N TEL KTE. BU YILIN HRACAT fiamp YONU

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z

HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z 2008 say 9 HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z Evimizin komik ustas CEM DAVRAN Türkiye nin Hat ra Defteri NEB L ÖZGENTÜRK stiklal Madalyal kent KAHRAMANMARAfi KAMERA ARKASI Kalbimiz Mondi

Detaylı