MAHALLİ İDARELERDE BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAHALLİ İDARELERDE BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ RAPORU"

Transkript

1 MAHALLİ İDARELERDE BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ RAPORU Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili ve Marmara Denizi gibi iç denize sahip dünyada tek ülkedir. Bu noktada balık ve su ürünleri konusunda ciddi ihracat kaynağına sahip ülke konumundadır. Hatta yurtdışına ihraç edilen tek hayvansal ürün konumunda Balık ve Su Ürünleri bulunmaktadır. Birçok kadronun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nda yer almasına karşın Türkiye nin fiziki yapısının zorluğu itibari ile ne yazık ki kontrol, denetim noktalarında eksiklikler bulunduğu gibi, sağlıklı ve hijyenik ürünlerin pazara sunulması noktasında bu kadrolar yetersiz kalmaktadır. TÜİK 2013 istatistiklerine göre: ,20 ton iç üretim (avlama ve yetiştiricilik) hacmine sahiptir. Bu hacme karşın, ton ihracat, ton ithalat, ton ise iç tüketimde pazara sunulmaktadır. Kişi başına tüketim ise 6,3 kg.dır. Bu rakam ne yazık ki çoğu Avrupa ülkesi başta olmak üzere özellikle de Norveç ve Japonya gibi ülkelere karşı 10 katı altında bir seviyededir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın bir yanda denetim, diğer yanda mevzuat uygulamalarının getirdiği yoğunluklar nedeni ile özellikle İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde bu sektör üzerine yetişmiş nitelikli elemanların sayısının yetersiz kaldığı bilinmektedir sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde görev ve esaslar tanımlanmasına ve belediye idare sınırları içerisinde belediye zabıtalarına idari cezası verme hakkına karşın zabıta personelinin de balıkçılık ve su ürünleri alanında bilgi donanımından eksik kalması noktasında bölgede yaşayan halkın denetim talebi karşılanamamaktadır. Aşağıda belirtilen ilgili kanunlar çerçevesinde belediyelerin balık ve su ürünleri noktasında denetimlerine ait görev ve esaslar belirtilmiştir sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde: Üçüncü Bölüm Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları nda belirtilen: Büyükşehir İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Madde 7 i bendi çerçevesinde; Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. Madde 7 j bendi çerçevesinde; Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve işletmek. Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı ve Personeli nde belirtilen: Personel İstihdamı Madde 22 - Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur. Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dâhil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar ise bakanlık bağımsız daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen tüm haklardan aynen yararlanırlar. 1

2 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde: Birinci Kısım Üçüncü Bölüm Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları nda belirtilen: Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Madde 14 a bendi çerçevesinde; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, sosyal hizmet ve yardım, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Madde 15 j bendi çerçevesinde: Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. Madde 15 m bendi çerçevesinde Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. Üçüncü Kısım Birinci Bölüm Belediye Teşkilatı ve Personeli nde belirtilen: Norm Kadro ve Personel İstihdamı Madde 49 - Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Belediye Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde: Üçüncü Bölüm Görev, Yetki ve Sorumluluklar da belirtilen: Görevleri Madde 10 - a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek. 7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak. 20) tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ilne yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verile işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak. Yetkileri Madde 11 - d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder. ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde: Dördüncü Bölüm Yasaklar ve Zabıta Hükümleri nde belirtilen: Yasak su ürünlerinin satışı, nakli ve imalatta kullanılması memnuiyeti Madde 25 - Zamanlar, mevsimler, cins, nev'i, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle istihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği müddet zarfında her ne suretle olursa olsun satışı, nakli, imalatla kullanılması yasaktır. 19, 24 üncü maddeler hükümlerine aykırı olarak istihsal edilen su ürünleri zabıt ve müsadere edilerek haklarında 29 ve 34 üncü madde hükümleri uygulanır. Altıncı Bölüm Çeşitli Hükümler de belirtilen: Yasak vasıta ve hükümlerin istisnaen kullanılması Madde 29 - Yasak vasıta ve usullerle yapılan 2

3 ilmi ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su mahsulleri hiçbir suretle satılamaz, gerekirse imha olunur. Yedinci Bölüm Usul Hükümleri nde belirtilen: Koruma ve kontrol Madde 33 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adlî mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idarî para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları Madde 34 Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır: Zapt edilen canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide kullanılması mümkün, ancak muhakeme neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, en yakın Bakanlık laboratuarında veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner hekim, Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilir. Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, derhal mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle, maliye teşkilatı bulunmayan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış yerinde açık artırma sureti ile satılır. Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek, satış bedeli tahkikat sonucuna kadar adlî mercilerin emrinde olmak üzere maliye veznesine emaneten yatırılır. Sanığın mahkûmiyetinin kesinleşmesi halinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir. Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan tüketiminde kullanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen sosyal yardım kurumlarına bağışlanır. Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, muhakeme neticesine kadar yedieminde tutulur. Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahiplenilmeyen ve avcılıkta kullanılmasında sakınca görülmeyenler on günlük süre sonunda mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle satılır. Satılamayanlar ve avcılıkta kullanılması sakıncalı görülenler bilimsel kuruluşlara bağışlanır. Bağışlanamayan su ürünleri ve istihsal vasıtaları imha edilir. İnsan tüketiminde kullanılması sakıncalı görülen, sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün olmayan veya kullanılması mümkün olmakla birlikte satılamayan su ürünleri hakkında da aynı işlem uygulanır. Bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı zapt edilen su ürünlerinden canlı olanların deniz ve içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak diğer işlemler yönetmelikle düzenlenir. 3

4 Tüm bu esaslar çerçevesinde Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürü ve ilgili alt nitelikli çalışan mühendis ve tekniker kadrolarının verilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. İlgili müdürlük kadrosunun verilmesi ile birlikte özellikle deniz ve iç su kaynaklarına kıyısı olan belediyelerde, aşağıdaki görev ve sorumlulukların müdürlük kadrosu ile kanun ve yönetmeliklerde tanımlanması gerekmektedir: 1. Mahalli idare sınırında bulunan tüm Su Ürünleri Toptan ve Perakende satışını denetleme, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın belirlemiş olduğu mevzuatlar çerçevesinde yasal cezaları verme yetkisi, 2. Mahalli idare sınırında bulunan balıkçılıkla ilgili tüm sivil toplum kuruluşu ve balıkçıların talebi doğrultusunda ihtiyaçlarını ve projelerini karşılama yetkisi, 3. Mahalli idare sınırında bulunan balıkçılıkla ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarına ait teknelerde av araç ve gereçlerini denetleme ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın belirlemiş olduğu mevzuatlar çerçevesinde yasal cezaları verme yetkisi, 4. Mahalli idare sınırlarında açılmış tüm su ürünleri işleme tesislerinde denetleme ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın belirlemiş olduğu mevzuatlar çerçevesinde yasal cezaları verme yetkisi, 5. Mahalli idare sınırlarında açılmış tüm su ürünleri işleme tesislerini ve su ürünleri toptanperakende satış yerlerinin ruhsatlandırılmasında ilgili işletmenin ilgili yasal mevzuatlarına göre usule uyup uymadığını denetlemesi ve ruhsatlandırmada onay verme yetkisi, 6. Mahalli idare sınırlarında satışı gerçekleşen tüm balık ve su ürünlerine karşın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen Yasak ve Zabıta Hükümlerine uyup uymadığının denetlenmesi ve uymayanlar hakkında yasal işlemleri gerçekleştirme, ceza verme yetkisi Bu yetkiler çerçevesinde belediye idare sınırları içerisinde kalan tüm balıkçılık ve su ürünleri denetimlerini doğrudan yapma hakkı elde ederek, mevzuat karmaşasından kaynaklanan sorunların aşılması hedeflenmektedir. Bu noktada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan kanun ve yönetmeliklerin Belediyeler bünyesinde oluşturulması düşünülen Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlükleri ile daha sağlıklı bir şekilde denetime tabi tutulması hedeflenmektedir. Böylelikle, kayıt dışı olan birçok balık ve su ürünlerinin kayıt altına alınması sağlanıp, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ne bağlı personel ve Belediyelerde oluşturulması düşünülen Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğü personeli ile yasak hükümleri çerçevesinde çift taraflı denetim mekanizması kurulmuş olacaktır. Bu esaslar çerçevesinde bölge halkının sağlıklı balık ve su ürünlerine ulaşımı sağlanacak olup, yasa dışı balık ve su ürünleri avcılığı ve satışının önüne geçilmiş olunacaktır. Balık ve su ürünlerinin yıllara göre giderek azaldığı kaynakların korunması sağlanarak gelecek nesillere soyu tükenmemiş balık ve su ürünlerini tanıma şansı doğacaktır. 4

5 Türkiye nin kıyısal alanına sahip Belediyelerde Balıkçılık ve Su Ürünleri kapsamında aşağıdaki şekilde yapılanma öngörülmektedir. Bu yeni yapılanma belediyelerin mali durumları da göz önüne alınarak sadece A grubu Büyükşehir Belediyeleri, B grubu İl Belediyeleri ve C grubu Büyükşehir İlçe Belediyeleri temel alınarak tasarlanmıştır. Türkiye de toplam 30 Büyükşehir Belediyesi bulunmakla birlikte bunlardan 16 sında sahil ve kıyı şeridi bulunmaktadır (%53,34). Bu büyükşehir belediyelerinin mücavir alanlarında aktif şekilde Balıkçılık mesleği yapılmaktadır. Balıkçılığın aktif olarak yapıldığı bu büyükşehirlerde kontrol mekanizmalarının bu alanda eğitim görmüş ve uzmanlaşmış kişilerce yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda; A Grubu Büyükşehir Belediyeleri çerçevesinde 16 Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Dairesi Başkanlığı kurulması öngörülmektedir. Bu belediyeler: A-1 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 5 Büyükşehir Belediyesi A-2 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 6 Büyükşehir Belediyesi A-3 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 3 Büyükşehir Belediyesi A-4 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 1 Büyükşehir Belediyesi A-6 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 1 Büyükşehir Belediyesi B Grubu İl Belediyeleri çerçevesinde ise toplamda 7 İl Belediyesi mücavir alanlarında sahil ve kıyı şeridi bulunmakla birlikte balıkçılık aktif bir şekilde yapılmaktadır. Bu kapsamda bu belediyelerde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğü nün kurulması ve gerekli norm kadroların tanımlanması gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Bu belediyeler: B-2 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 1 İl Belediyesi B-3 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 1 İl Belediyesi B-4 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 3 İl Belediyesi B-5 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 2 İl Belediyesi C Grubu Büyükşehir İlçe Belediyeleri çerçevesinde ise toplamda 140 Büyükşehir İlçe Belediyesi mücavir alanlarında sahil ve kıyı şeridi bulunmakla birlikte balıkçılık aktif bir şekilde yapılmaktadır. Bu kapsamda bu belediyelerde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğü nün kurulması ve gerekli norm kadroların tanımlanması gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Bu belediyeler: C-2 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 1 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-3 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 4 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-4 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 2 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-5 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 4 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-6 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 14 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-7 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 16 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-8 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 14 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-9 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 14 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-10 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 21 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-11 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 11 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-12 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 7 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-13 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 9 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-14 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 4 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-15 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 11 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-16 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 5 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-17 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 2 Büyükşehir İlçe Belediyesi C-18 Grubunda Yer Alan Belediyelerde Ek de belirtilen 1 Büyükşehir İlçe Belediyesi 5

6 Büyükşehirler Belediyelerinde kurulması öngörülen Balıkçılık ve Su Ürünleri Dairesi Başkanlığında asgari olarak aşağıda belirtilen kadroların ve kadro niteliklerinin tanımlanması gerekmektedir. Bu çerçevede: 1 Adet Daire Başkanı Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mezunu nitelikli kişilerden seçilmelidir. Müdürlük ve Müdürlük Personeli (Asgari 5 Adet) - Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ve Su Ürünleri Teknikerliği bölümlerinden mezun nitelikli kişilerden seçilmelidir. İl Belediye ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde kurulması öngörülen Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğünde ise asgari olarak aşağıda belirtilen kadroların ve kadro niteliklerinin tanımlanması gerekmektedir. Bu çerçevede: 1 Adet Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürü Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mezunu nitelikli kişilerden seçilmelidir. Müdürlük Personeli (Asgari 2 Adet) - Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ve Su Ürünleri Teknikerliği bölümlerinden mezun nitelikli kişilerden seçilmelidir. Yukarıda yazılı olan hususlar kapsamında Büyükşehir Belediyelerinde toplamda 96 adet kadro, unvan ve niteliğin belirtilmesi, İl Belediye ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde ise toplamda 441 adet kadro, unvan ve niteliğin belirtilmesi gerekmektedir. Bu kadro ve unvanların eklenmesi ile birlikte belediyelerin mücavir sınırlarında kalan yerlerde etkin bir denetim mekanizması oluşturulmuş olacak ve nitelikli personel istihdamı büyük ölçüde sağlanmış olacaktır. İlgili kadroların kanun ve yönetmeliklere işlenmesi ile birlikte bu raporun 4. Sayfasında belirtilen görev ve yetkilerin bu müdürlüklere tanımlanması gerekmektedir. 6

7 EK: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında; Balıkçılık ve Su Ürünleri Daire Başkanlığı ve/veya Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğünün oluşturulması tasarlanan Belediyeler A GRUBU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ TASNİF CETVELİ ÇERÇEVESİNDE: Ek-1 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri hususunda aşağıda belirtilen belediyeleri kapsamaktadır: A 1 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi A 2 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Aydın Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi A 3 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Adana Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi A 4 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: İzmir Büyükşehir Belediyesi A 6 ( ve üzeri) Grubunda Yer Alan Belediyeler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvelleri hususunda aşağıda belirtilen yapılanma öngörülmektedir: Balıkçılık ve Su Ürünleri Dairesi Başkanı Adet: 1 Ek-3 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listesi hususunda aşağıda belirtilen yapılanma öngörülmektedir: (I) sayılı liste Diğer Daire Başkanları (Büyükşehir Belediyeleri) Kadro Unvanları Balıkçılık ve Su Ürünleri Dairesi Başkanı 7

8 B GRUBU İL BELEDİYELERİ TASNİF CETVELİ ÇERÇEVESİNDE: Ek-1 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri hususunda aşağıda belirtilen belediyeleri kapsamaktadır: B 2 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Sinop Merkez Belediyesi B 3 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Bartın Merkez Belediyesi B 4 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Rize Merkez Belediyesi, Yalova Merkez Belediyesi, Zonguldak Merkez Belediyesi B 5 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Çanakkale Merkez Belediyesi, Giresun Merkez Belediyesi Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvelleri hususunda aşağıda belirtilen yapılanma öngörülmektedir: Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürü Adet: 1 Ek-3 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listesi hususunda aşağıda belirtilen yapılanma öngörülmektedir: (III) sayılı liste Diğer Müdürler Kadro Unvanları Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürü 8

9 C GRUBU BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİ TASNİF CETVELİ ÇERÇEVESİNDE: Ek-1 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri hususunda aşağıda belirtilen belediyeleri kapsamaktadır: C 2 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Ordu Gülyalı Belediyesi C 3 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Balıkesir Marmara Belediyesi, Balıkesir Gömeç Belediyesi, İzmir Karaburun Belediyesi, Samsun Yakakent Belediyesi C 4 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Mersin Aydıncık Belediyesi, Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi C 5 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Mersin Gülnar Belediyesi, Muğla Datça Belediyesi, Sakarya Kaynarca Belediyesi, Samsun Alaçam Belediyesi C 6 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Adana Yumurtalık Belediyesi, Adana Karataş Belediyesi, Antalya Demre Belediyesi, Hatay Yayladağı Belediyesi, İstanbul Adalar Belediyesi, Mersin Bozyazı Belediyesi, Ordu Perşembe Belediyesi, Sakarya Kocaali Belediyesi Tekirdağ Şarköy Belediyesi, Tekirdağ Saray Belediyesi, Trabzon Arsin Belediyesi, Trabzon Beşikdüzü Belediyesi, Trabzon Yomra Belediyesi, Trabzon Of Belediyesi C 7 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Antalya Kemer Belediyesi, Antalya Finike Belediyesi, Antalya Gazipaşa Belediyesi, Balıkesir Erdek Belediyesi, Hatay Payas Belediyesi, Hatay Erzin Belediyesi, İzmir Güzelbahçe Belediyesi, 9

10 İzmir Çeşme Belediyesi, İzmir Dikili Belediyesi, Muğla Köyceğiz Belediyesi, Muğla Dalaman Belediyesi, Samsun On Dokuz Mayıs Belediyesi, Tekirdağ Marmara Ereğlisi Belediyesi, Trabzon Vakfıkebir Belediyesi, Trabzon Sürmene Belediyesi, Trabzon Araklı Belediyesi C 8 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Antalya Kaş Belediyesi, Antalya Kumluca Belediyesi, Aydın Didim Belediyesi, Balıkesir Ayvalık Belediyesi, İstanbul Şile Belediyesi, İzmir Foça Belediyesi, İzmir Seferihisar Belediyesi, İzmir Selçuk Belediyesi, Kocaeli Dilovası Belediyesi, Mersin Anamur Belediyesi, Muğla Ortaca Belediyesi, Muğla Seydikemer Belediyesi, Sakarya Karasu Belediyesi, Samsun Terme Belediyesi C 9 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Antalya Aksu Belediyesi, Aydın Kuşadası Belediyesi, Balıkesir Burhaniye Belediyesi, Balıkesir Gönen Belediyesi, Bursa Karacabey Belediyesi, Hatay Arsuz Belediyesi, İstanbul Çatalca Belediyesi, İzmir Urla Belediyesi, İzmir Narlıdere Belediyesi, Kocaeli Kandıra Belediyesi, Kocaeli Karamürsel Belediyesi, Muğla Marmaris Belediyesi, Muğla Menteşe Belediyesi, Samsun Tekkeköy Belediyesi C 10 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Antalya Serik Belediyesi, Balıkesir Edremit Belediyesi, Balıkesir Bandırma Belediyesi, Bursa Mudanya Belediyesi, Hatay Dörtyol Belediyesi, 10

11 Hatay Samandağ Belediyesi, İzmir Balçova Belediyesi, İzmir Menderes Belediyesi, İzmir Aliağa Belediyesi, İzmir Bergama Belediyesi, Kocaeli Başiskele Belediyesi, Mersin Silifke Belediyesi, Mersin Erdemli Belediyesi, Muğla Fethiye Belediyesi, Muğla Bodrum Belediyesi, Ordu Fatsa Belediyesi, Ordu Ünye Belediyesi, Samsun Bafra Belediyesi, Samsun Canik Belediyesi, Samsun Çarşamba Belediyesi, Tekirdağ Kapaklı Belediyesi C 11 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Antalya Konyaaltı Belediyesi, Aydın Söke Belediyesi, Bursa Gemlik Belediyesi, İzmir Menemen Belediyesi, Kocaeli Derince Belediyesi, Kocaeli Gölcük Belediyesi, Kocaeli Körfez Belediyesi, Muğla Milas Belediyesi, Ordu Altınordu Belediyesi, Samsun Atakum Belediyesi, Trabzon Akçaabat Belediyesi C 12 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Antalya Manavgat Belediyesi, İstanbul Silivri Belediyesi, İstanbul Beşiktaş Belediyesi, İzmir Çiğli Belediyesi, Kocaeli Darıca Belediyesi, Mersin Mezitli Belediyesi, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi C 13 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Hatay İskenderun Belediyesi, İstanbul Tuzla Belediyesi, İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, İstanbul Arnavutköy Belediyesi, İstanbul Bakırköy Belediyesi, İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Beykoz Belediyesi, 11

12 Mersin Yenişehir Belediyesi C 14 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Antalya Alanya Belediyesi, İstanbul Şişli Belediyesi, İstanbul Zeytinburnu Belediyesi, Mersin Akdeniz Belediyesi C 15 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Bursa Nilüfer Belediyesi İstanbul Sarıyer Belediyesi, İstanbul Eyüp Belediyesi, İzmir Bayraklı Belediyesi, İzmir Karşıyaka Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi, Kocaeli Gebze Belediyesi, Kocaeli İzmit Belediyesi, Mersin Tarsus Belediyesi, Samsun İlkadım Belediyesi, Trabzon Ortahisar Belediyesi C 16 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: Antalya Muratpaşa Belediyesi İstanbul Avcılar Belediyesi, İstanbul Fatih Belediyesi, İstanbul Kartal Belediyesi, İstanbul Maltepe Belediyesi, C 17 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: İstanbul Kadıköy Belediyesi, İstanbul Üsküdar Belediyesi C 18 ( ) Grubunda Yer Alan Belediyeler: İstanbul Pendik Belediyesi Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvelleri hususunda aşağıda belirtilen yapılanma öngörülmektedir: Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürü Adet: 1 Ek-3 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listesi hususunda aşağıda belirtilen yapılanma öngörülmektedir: (III) sayılı liste Diğer Müdürler Kadro Unvanları Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürü 12

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Kanun Numarası: 1380 Yayınlandığı R.Gazete: 04.04.1971-13799 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Şümul: Madde 1 - (Değişik:15/5/1986-3288/1 md.) Bu Kanun su ürünlerinin korunması,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ KANUNU. Kanun Numarası : 1380 Kabul Tarihi : 22/3/1971 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 4/4/1971 Sayı : 13799. BÖLÜM I Genel Hükümler

SU ÜRÜNLERİ KANUNU. Kanun Numarası : 1380 Kabul Tarihi : 22/3/1971 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 4/4/1971 Sayı : 13799. BÖLÜM I Genel Hükümler SU ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun Numarası : 1380 Kabul Tarihi : 22/3/1971 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 4/4/1971 Sayı : 13799 BÖLÜM I Genel Hükümler Şümul: Madde 1 (Değişik: 15/5/1986-3288/1 md.) Bu Kanun su

Detaylı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKÝYE BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419 21 00 Faks: (0312)

Detaylı

T.C. MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU 2011 0 MARMARİS BELEDİYESİ 2011 SUNUŞ 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

Muratpaşa Belediye Başkanlığı. İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi

Muratpaşa Belediye Başkanlığı. İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi Muratpaşa Belediye Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi TEMMUZ - 2012 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İç kontrol kavramını, idare amaçlarına ulaşmak için yürütülen çabaların sistemli hale getirilmesi

Detaylı

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK I II Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı III R.Tayyip Erdoğan Başbakan IV Dr. Asım Güzelbey Gaziantep Büyükşehir Belediye

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı 2014 Performans Programı İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I BAŞKANDAN... II I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Teşkilat Yapısı... 5 1. Belediyenin Organları... 5 2. Hizmet... 6 C.

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 3 I- GENEL BİLGİLER 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1. B. Teşkilat Yapısı...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1. B. Teşkilat Yapısı... I İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Teşkilat Yapısı... 5 1. Belediyenin Organları... 5 2. Hizmet... 6 C. Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR 08 Fiziksel Kaynaklar 13 Örgüt Yapısı 14 Organizasyon Şeması 15 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun ve Düzenlemeler 16 Mali Hizmetler

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 2015 TABLOLAR DİZİNİ İ ŞEKİLLER DİZİNİ İİ GRAFİK DİZİNİ İİ I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1 B- Teşkilat

Detaylı

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI / 3 4 / ATAŞEHİR

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

2015-2016 YILLARINI KAPSAYAN KAMU İÇ KONTROL EYLEM PLANI

2015-2016 YILLARINI KAPSAYAN KAMU İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 YILLARINI KAPSAYAN KAMU İÇ KONTROL EYLEM PLANI SUNUŞ 5018 Sayılı Yasanın 55. Maddesinde İç Kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili,

Detaylı

2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 ÇalıĢmadan, üretmeden, rahat yaģamayı alıģkanlık haline getirmiģ toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra hürriyetlerini, daha sonra istikballerini kaybederler. 2 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2010-2014 Dönemi

STRATEJİK PLAN 2010-2014 Dönemi STRATEJİK PLAN 2010-2014 Dönemi Beşiktaş Belediye Başkanlığı 1 Beşiktaş Belediye Başkanlığı Stratejik Planı 2010-2014 Dönemi 2 İÇİNDEKİLER No 1. S U N U Ş 1 BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI 2 2. BEŞİKTAŞ HAKKINDA

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2015 2016-2017 2018-2019 STRATEJİK PLANI VE http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Yerel idarelerin mali ve idari sorunları dikkate alındığında faaliyetlerinin planlı bir şekilde yerine getirilmesi

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı