Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Adres 19 Mayýs Mahallesi Samanyolu Sok. Onur Apt. No:106 Kat: Þiþli - Ýstanbul Tel: / Faks: web: Tasarým Yayýn Kurulu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir yayýnlanýr. Süreli Yerel Yayýndýr.Ücretsizdir. Marmara Bölgesi / Ekim 2011 Basým Ezgi Matbaacýlýk Sanayi Cad. Altay Sok. No:14 Çobançeþme/Ýstanbul Tlf: editörden editörden LÝHKAB dosya konulu son bültenimizin ardýndan bu sayýmýzda Ulaþým Politikalarý üzerine yoðunlaþmýþ yazýlara yer veriyoruz. Sürekli olarak gündemde yerini koruyan ulaþtýrma politikalarý, kentlerimizdeki yaþantýyý geri dönüþü olmayacak þekilde etkiliyor. Üçüncü köprü gibi ulaþtýrma projelerinin en kuvvetli argümaný, ulaþým problemlerini çözmek olarak yansýtýlsa da üniversitelerin ve demokratik kitle örgütlerinin çalýþmalarý böylesi projelerin problemin mevcut durumuyla karþýlaþtýrýldýðýnda önemsenmeyecek geliþmeler yaratacaðý gerçeðini açýkça gösteriyor. Dahasý ülkemizdeki mevcut politikalar kentlerimizin ormanlarýný, su havzalarýný ve yaþam alanlarýmýzý tehdit ediyor. Hepimizin kullaným hakký bulunan ortak yaþam alanlarý, kültürel mirasýmýz, derelerimiz ve kýyýlarýmýz sonuç itibariyle özel mülkiyet haline getirilerek, halkýn kullanýmýndan alýnýp bir avuç ayrýcalýklýnýn hizmetine verilmek isteniyor. Bültenimizi böylesi bir ortamda bu politikalara karþý sesimizi yükseltmek amacýyla hazýrlamaya çalýþtýk. Bu bültenimizde dosya konusu kapsamýnda meslektaþlarýmýzdan, farklý disiplinlerden ve ulaþým emekçilerinden katkýlar bulabilirsiniz. Geliþen teknolojinin ulaþýma etkileri, ulaþtýrma sektöründe emekçilerin gözünden ülkemizde ve dünyada yaþanan geliþmeler, ulaþtýrma konusunda son yerel seçimlerde de gündeme gelen yoðunlukla özelleþtirme politikalarýný tartýþan görüþler yayýnlýyoruz. Özellikle bir önceki bültenimizin yayýmlanmasýndan itibaren geçen dönemde, toplumda çokça tartýþýlan Kuzey Marmara Otoyolu ve Üçüncü Boðaz Köprüsü, Kocaeli Körfez Geçiþi ve Kanal Ýstanbul gibi projeler, bülten içeriðini oluþtururken dikkate aldýðýmýz konular oldu. Ulaþtýrma baþlýðý altýnda yalnýzca karasal ulaþýma deðil, enerjinin ulaþýmýna ve mesleðimizin bu alandaki yerine ve önemine de deðinmeye çalýþtýk. Geride býraktýðýmýz dönem içerisinde HKMO Tarihine Iþýk Tutanlar Söyleþileri kapsamýnda Prof. Dr. Hüseyin Erkan ve Mehmet Turcan ile söyleþiler gerçekleþtirildi. Bu baðlamda Odamýz tarafýndan düzenlenmekte olan söyleþi dizilerine önceki sayýlarýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da yer vermeye devam ediyoruz. Basýn açýklamalarýmýzdan ise yoðun siyasi ve mesleki gündemini takip edebilirsiniz. Bunun yanýnda geride býraktýðýmýz pek çok etkinliðimizden bazýlarýný ve kültür sanat bölümümüzdeki kitap eleþtirilerini bu sayýmýzda sizlere paylaþýyoruz. Gelecek sayýmýzda tartýþýlmasýný istediðiniz konular ile ilgili önerileri ve yazýlarýnýzý þubemizin e-posta adresine gönderebilirsiniz. Bir sonraki sayýmýzda görüþmek üzere Bültene Yazý Gönderenlerin Dikkatine Yayýn Kuruluna göndermek istediðiniz yazýlarýnýzý adresine gönderebilirsiniz. Gönderilen yazýlarýn hukuki sorumluluðu yazarýna aittir. Gönderilen yazýlar baský tekniðine uygun olmalý, resimler net olmalýdýr. Yayýnlanan yazýlar kaynak gösterilmek koþuluyla baþka yayýn organlarýnda yayýnlanabilir. Yazýlar yayýnlansýn ya da yayýnlanmasýn yazarýna iade edilmez.

4 içindekiler 3 Baþyazý 4 Tuna Erol HES li Sevda 6 Nevzat Ýhsan Sarý Bedelsiz Terki Bulunan Taþýnmazlarýn Ýmar Uygulamalarýnda DOP Hesabýna Etkisi 8 Merve Özyaþar Kadýn ve Mekan 11 TMMOB Ýstanbul ÝKK 12 Dolunay Güçlüer Türkiye de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarýný 14 HKMO Tarihine Iþýk Tutanlar Prof. Hüseyin Erkan ile Söyleþi (11 Ocak 2011) 29 Erdal Köktürk Ýfraz ve Tevhid Ýþlemi ile Anayasa Mahkemesini Buluþturan Faktör Dosya: Ulaþtýrma 32 Ahmet Özgür Doðru Ulaþým ve Teknoloji 35 Ýsmail Þahin Ulaþým Sektöründe Sorumluluk 38 BTS Türkiye de ve Dünya da Ulaþým Sektöründe Yaþanan Geliþmeler 41 Cem Çaðlar Ulaþýmýn Özelleþtirilmesi 44 Nursu Tunalýoðlu Ulaþtýrma Planlamasýnda Harita Mühendislerinin Rolü 46 Ý. Ercüment Ayazlý Boðazý Yürüyerek Geçmek 49 Deniz Baþ Ýster Ulaþtýr Ýster Ulaþtýrma Bizi Üçüncü Boðaz Köprüsü Biz Kendi Boðazýmýzýn Derdindeyiz 62 Melis Mine Þener Az 63 Cengizhan Ýpbüker Uzamlarýn Tarihi 65 Tevfik Türkoðlu Devlet Gibi Görmek 66 Basýn Açýklamalarý 75 Þube Güncesi 76 Kýrklareli Bölgesi Üye Toplantýsý ve 2/B Arazileri Eðitim Semineri Gerçekleþtirildi Geleneksel Yemeðimiz Büyük Bir Çoþkuyla Gerçekleþtirildi Yýldýz Teknik ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi Bölüm Mezuniyet Törenleri Gerçekleþtirildi Yýldýz Teknik ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi Bölüm Arazi Piknikleri Düzenlendi Y.T.Ü ve Ý.T.Ü Bölüm Öðrenci Kayýtlarýndaydýk 80 Genç Harita Mühendisleri Forumu na Doðru Genç Mühendisler Pikniði Düzenlendi HKMO Tarihine Iþýk Tutanlar Mehmet Turcan ile Söyleþi (11 Þubat 2011) 60 Hüseyin Çiçek Bugün de Gelmeyecek!

5 Baþyazý Ülkemizde genel seçimleri geride býraktýðýmýz, uluslararasý ölçekte etkisini giderek daha fazla hissettiren ekonomik krizin yansýmalarýný hissettiðimiz, siyasi, iktisadi ve toplumsal açýdan önemli geliþmelerin yaþandýðý bir evrede bültenimizin yeni sayýsýyla sizlerle birlikteyiz. Geride býraktýðýmýz dönemin en önemli gündem baþlýðý, kuþkusuz yapýlan genel seçimler oldu. Geçmiþ seçimlerle karþýlaþtýrýldýðýnda görece sönük geçen, daha çok liderlerin seçim meydanlarýnda yaptýklarý niteliksiz ve içerikten yoksun konuþmalarla geçen seçimlerin galibi oy oranýný artýrarak üçüncü kez tek baþýna iktidara gelen AKP oldu. Piyasacýlýkta ölçü ve sýnýr tanýmayan, emperyalizmin Ortadoðu daki politikalarýnýn yaþama geçirilmesinde kilit unsuru konumuna gelen AKP iktidarýnýn bu baþarýsý en çok ekonomik istikrarýn saðlanmýþ olmasý argümanýyla deðerlendiriliyor. Ancak ekonomik büyümenin toplumun bütününün koþullarýnýn iyileþmesi sonucunu doðurmadýðý, gelir daðýlýmýndaki uçurumun daha da arttýðý, ücretli çalýþanlarýn reel gelirlerinin önceki iktidarlar döneminde olduðu gibi azaldýðý ve özlük haklarýnýn daha geri bir konuma sürüklendiði, kadýnýn iþgücüne katýlým oranýnýn düþmeye devam ettiði bir evreyi yaþýyoruz. Ýçinde bulunduðumuz koþullar salt iktisadi alandaki bu tablo ile sýnýrlý deðil. Enerji ve inþaat sektöründeki büyüme sürecinde yaþanan çevre tahribatý ülkemizin ve insanlýðýn geleceði açýsýndan önemli bir tehdit unsuru konumuna geldi. Ülkemizin birçok önemli su havzasýnýn suyun ticarileþtirilmesi sürecinin bir parçasý olarak hidroelektrik santral projelerine kurban edilmesi ve bunun sonucunda ekosistemin yok olma tehlikesiyle karþý karþýya kalmasý, inþaat sektörünün hammadde ihtiyacýný karþýlamak için sayýsýz maden ocaðýnýn açýlmasýyla ortaya çýkan çevre tahribatý örnek olarak verilebilir. Çalýþma bölgemizde yer alan ve ülkemizde tarýmsal üretimin önemli bir bölümünün gerçekleþtirildiði Trakya, yeni çevre düzeni planlarýyla daha fazla sanayileþmeye açýlýrken, mevcut iþletmelerin kontrol ve denetimsizlik sonucunda yol açtýklarý kirlilik ve çevre tahribatý bölge insanlarýnýn saðlýðýný ve tarýmsal üretimi tehdit ediyor. Japonya da yaþanan nükleer felaket sonrasýnda Almanya baþta olmak üzere birçok ülke nükleer santrallerden vazgeçme yönünde adýmlar atmaya baþlarken, nükleer lobilerinin yýllardýr yürüttükleri çabalarýn sonucunda ülkemizde nükleer santrallerin kurulmasý süreci baþlatýldý. Tablo tüm alanlar için ayný. Örneðin emperyalist ülkeler, çevre açýsýndan önemli bir kirlilik yaratan çimento üretim tesislerini ülkelerinden tasfiye ederken, yatýrýmlarýný çevre ülkelere kaydýrýyor. Nükleer santrallerin faaliyetlerinin sona erdirilmesinin tartýþýldýðý emperyalist ülkelerin enerji tekelleri, diðer ülkelerde nükleer santral kurulmasý için lobi çalýþmalarý yürütüyorlar. Maden tekelleri sömürü alanlarý olan çevre ülkelerde kendilerine tanýnan imtiyazlarla çevreyi ve insan saðlýðýný gözetmeden maden çýkartýyorlar, çýkardýklarý madenleri ise iþlenmeksizin yok pahasýna ülke dýþýna çýkarýyorlar. Türkiye bütün bu örneklerin birebir yaþandýðý bir ülke konumundadýr. Bilimin ve teknolojinin sömürgenlerin deðil, halkýmýzýn ve insanlýðýn yararýna kullanýlmasý için mücadele eden TMMOB, mühendislik, mimarlýk ve þehir plancýlýðý disiplinlerini yakýndan ilgilendiren tüm bu alanlara iliþkin görüþ, düþünce ve önerilerini yayýnladýðý bir seçim bildirgesi ile genel seçimler öncesinde kamuoyu ile paylaþmýþtý. 60 yýla yaklaþan bir örgüt olan TMMOB, bundan sonra da toplum yararý doðrultusunda görüþlerini paylaþmaya, insanlarýmýzý aydýnlatmaya, sermayenin alanlarýmýza dönük müdahalelerine karþý mücadele etmeye devam edecek. TMMOB nin ve organlarýnýn gündemlerinde olan konulardan birini ulaþtýrma baþlýðý oluþturuyor. Bu sayýmýzýn dosya konusunu mesleðimiz açýsýndan da önemli bir alan olan ulaþtýrma konusuna ayýrdýk. Çalýþma bölgemiz, özellikle de Ýstanbul kenti, ulaþtýrma projelerinin çeþitliliði açýsýndan ülkemizde ön planda yer alýyor. Ulaþtýrma bilimcilerinin tüm karþý görüþlerine raðmen, Ýstanbul Boðazý na üçüncü boðaz köprüsünün yapýlmasý AKP iktidarýnýn ana gündemlerinden birini oluþturuyor. Ýstanbul un kuzeyinden geçecek olan Karadeniz otoyolu projesinin bir parçasý olarak tasarlanan, yine kuzeyde oluþturulmasý planlanan yeni yerleþim alanlarýnýn ulaþým gereksinimi için planlandýðý açýk olan köprü projesi þimdilik gündemden düþmüþ görünüyor. Ancak bilimsellikten uzak ve akýldýþý diðer çýlgýn projelerle birlikte yakýn bir gelecekte gündemde yer alacaðý muhakkak. Ýstanbul Boðazýný tünel ile geçecek karayolu projesi ise uzmanlarýn kentin trafik sorununun çözümüne katký saðlamayacaðýný, aksine kentin tarihi dokusuna zarar verecek çevresel etkiler yaratacaðýný vurguladýklarý bir diðer proje. Bize göre ise metro aðýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve deniz taþýmacýlýðýný da içerecek þekilde toplu taþýma aðýnýn güçlendirilmesi, taþýtlarýn deðil insanlarýn taþýnacaðý çözümler geliþtirilmesi en doðru olan yaklaþýmdýr. Ulaþtýrma baþlýðýnýn önem taþýdýðý bir diðer bölge ise, sanayileþmeye kurban verildiðini vurguladýðýmýz Trakya bölgesi. Bu bölgede de hýzlý tren vb. projeler, bölgeye biçilen sanayi bölgesi rolüne baðlý olarak gündeme alýnýyor. Bu sayýmýzda yer verdiðimiz deðerlendirme yazýlarýnda, ulaþtýrma alanýna iliþkin toplum yararý doðrultusunda bir bakýþ açýsý ortaya konulurken bu alanda mesleðimizin üstlendiði sorumluluklara da yer veriliyor. Ergenekon Davasý devam ederken yaþanan önemli geliþmelerden birisi, Almanya nýn delilleriyle birlikte yaptýðý baþvurunun üzerinden yaklaþýk üç yýl geçmesine karþýn herhangi bir adým atýlmayan, Almanya da faaliyette bulunan ve Deniz Feneri Derneði ile iliþkili olduðu iddia edilen bir kuruluþun Türkiye deki uzantýlarýna iliþkin soruþturma oldu. Bu soruþturma kapsamýnda tutuklamalar yaþanýrken ve ilerleme kaydedilmiþken soruþturmayý yürüten savcýlar bu davadan alýndýlar. Bu baþyazý durum siyasal iktidarýn adalet algýsýný gözler önüne seren örneklerden yalnýzca bir tanesi. Seçim öncesinde Hopa da düzenlenen bir mitingde emekli öðretmen Metin Lokumcu nun, güvenlik güçlerinin insan saðlýðý üzerindeki olumsuz etkileri çok iyi bilinmesine karþýn ölçüsüzce kullanmaktan çekinmediði gaz bombalarýndan etkilenerek yaþamýný yitirmesi ve ardýndan gerek Hopa gerekse baþka kentlerde insan avýna çýkýlarak, demokratik haklarýný kullanan çok sayýda kiþinin tutuklanmasý, AKP nin ileri demokrasi kavramýndan ne anladýðýný bizlere bir kez daha öðretti. Ülkemizde Kürt sorununda somut bir adým atýlamamýþken son dönemde de akan kan ve yaþanan acýlar dinmedi; aksine çözüm yerine þiddet ve kandan beslenen anlayýþ yeniden boy verdi. Ülkede Kürt sorunu ekseninde kan dökülürken komþularla sýfýr sorun siyasetini savunan iktidarýn neredeyse komþu ülkelerin tamamýyla sorun yaþanmasýna neden olan dýþ politika hamleleri gelecek açýsýndan kaygý uyandýrýyor. Suriye ye yönelik müdahale olasýlýklarýnda Türkiye nin öne sürülmesi, Ýran a karþý ülkemizde füze kalkanýnýn yerleþtirilmesine onay verilmesi, Ýsrail le yaþanan gerilim, Kýbrýs ta petrol ve doðalgaz aramalarýnda yaþanan gerilim ve Rusya nýn bu konuda Türkiye ye karþý net bir tavýr almasý Osmanlýlýða öykünen AKP nin dýþ politikasýnýn sýfýr sorun anlayýþýndan hayli uzak olduðunu gözler önüne seriyor. Ülkemizde barýþýn ve kardeþliðin tesis edilmesi gibi bölgemizde de barýþýn hüküm sürmesi en büyük dileðimiz. Dünya ekonomisinde yaþanan resesyon gündemdeki yerini koruyor. Yunanistan ekonomisi en zor günlerini yaþarken, durgunluðun yaygýnlaþtýðý, iþsizlik oranlarýnýn zirve yaptýðý dünya ekonomisini daha da zor günlerin beklediði ve Türkiye nin de bu süreçten baðýmsýz kalamayacaðý þeklinde öngörüler yapýlýyor. Tek baþýna iktidar olan AKP iktidarý, yasal düzenlemeleri TBMM den geçirmek için yeterli milletvekili sayýsýna sahip olmasýna karþýn, TBMM ye kanun teklifi sunmadan kanun hükmünde kararnamelerle düzenleme yapma yolunu tercih etmiþtir. Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilmeleri olasýlýðý yüksek olan bu KHK lerle kamusal varlýklarýn yok olmasýna yol açacak düzenlemeler yapýlýyor, Bakanlýklar kuruluyor laðvediliyor; yetkiler alýnýyor veriliyor. Örneðin 636 sayýlý KHK ile Çevre, Orman ve Þehircilik Bakanlýðý kuruldu, bakanlýk koltuðuna daha kimse oturmadan 4 Temmuz 2011 tarihinde 644 sayýlý KHK ile Bakanlýk ikiye bölünerek Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý oluþturuldu. KHK ile diðer kamu kurum kuruluþlarýnýn, yerel yönetimlerin ve kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþlarýnýn yetkisini almakta hukuken bir sakýnca görmeyen Bakanlar Kurulu, 17 Aðustos 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayýmlanan 648 sayýlý KHK ile Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý na tüm ülkenin tapusunu istediði gibi kullanma yetkisi verdi. Karar alma süreçleri konunun tüm ilgililerinin fiilen yer aldýðý demokratik süreçlerdir. Bu türden keyfi uygulamalar ise bu anlayýþa zarar vermektedir ve antidemokratiktir. Bu baþlýk TMMOB ve baðlý odalarýn gündeminde bir mücadele baþlýðý olarak yer almaktadýr. Bu geliþmeler yaþanýrken Odamýzýn ve Þubemizin etkinlikleri de devam ediyor. 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayý tamamlandý. HKMO Tarihine Iþýk Tutanlar baþlýklý söyleþilerimize deðerli Hocamýz Prof. Dr. Onur Gürkan ýn katýldýðý Köy Enstitüleri Deneyimi baþlýklý söyleþi ile devam ettik. Üyelerimizle buluþma ve paylaþma ilkemizin gereði olarak gerçekleþtirdiðimiz son buluþma Kýrklareli ve çevresindeki meslektaþlarýmýzla bir araya geldiðimiz ve deðerli meslektaþýmýz Dr. Erdal Köktürk ün 2-B alanlarý konusundaki sunumuyla katký sunduðu etkinliðimiz oldu. Mesleðimizde 30. Yýlýný dolduran meslektaþlarýmýzla düzenlediðimiz bir yemekte bir araya geldik. Bu yýl ilk kez bir teknede gerçekleþtirdiðimiz geleneksel bahar yemeðimizde yüzlerce meslektaþýmýz ve konuklarýmýz buluþtu. Edirne ÝKK tarafýndan düzenlenen ve farklý mühendislik disiplinleriyle birlikte kent ve kent sorunlarýnýn tartýþýldýðý Edirne Kent Sempozyumu nda yer aldýk. Öðrenci kardeþlerimizle, Öðrenci Komisyonumuzun düzenlediði teknik gezi vb. organizasyonlarýn yaný sýra arazi piknikleri ve mezuniyet törenlerinde bir araya geldik. Öðrenci Komisyonumuz bölümlerimize yeni kayýt olan öðrencileri kayýt masalarýnda karþýlayarak mesleðimiz ve Odamýz hakkýnda kendilerini bilgilendirdiler. Ýzmir Þubemizin düzenlediði yaz kamplarýnýn 10 uncusu Dikili de gerçekleþtirildi. Genç meslektaþlarýmýzla, düzenlediðimiz toplantý ve piknik etkinliðinde bir araya geldik. Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulunun düzenlediði ve dahil olduðu birçok etkinlikte yer aldýk. Sevgili Gülseren Yurttaþ anýsýna düzenlediðimiz Türkiye de Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði nde Son Durum konulu söyleþi ile Ýstanbul ÝKK tarafýndan düzenlenen basýna açýklamasý ile kendisini unutmadýðýmýzý ve davasýnýn takipçisi olacaðýný bütün kamuoyuyla bir kez daha paylaþtýk. Televizyon kanallarýnda ve gazetelerde 2-B, kanun hükmünde kararnameler, kamuya ait arazilerin satýþý konularýndaki deðerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaþtýk. Çalýþma dönemimizin sonlarýna yaklaþtýðýmýz önümüzdeki günlerde her açýdan yoðun bir evre bizleri bekliyor. Sizleri noktalarý özgürlükle, çizgileri kardeþlikle, alanlarý dayanýþmayla buluþturma çabalarýmýza ortak olmaya, birlikte üretme ve paylaþma anlayýþýmýza destek olmaya çaðýrýyor, içten saygý ve sevgilerimizle güzel yarýnlar diliyoruz. HKMO Ýstanbul Þubesi 21.Dönem Yönetim Kurulu 3

6 gündem HES LÝ Sevda Tuna Erol HES (Hidro Elektrik Santrali) ile ilgili bir belgesel izledikten sonra, bende biriken düþüncelerden bahsedeceðim. HES ten sevgiye ve bir þiire gönül köprüsü kývamýnda. Bulutlar toplanýr önce þehirlerin üstünde. Ýzler yukarýdan dünyayý, izledikçe, gördükçe, dinledikçe aþaðýdan yükselenlerin etkisiyle aðýrlaþýrlar, yorgunlaþýrlar. Bu yükü taþýyamayacaklarýný anladýklarýndan yüksek tepelere doðru konmaya gider birer ikiþer. Birikirler yaylalarýn yüksek tepelerinde, çoðaldýkça çoðalýrlar. Birbirlerine gördüklerini, duyduklarýný anlatýrlar. Sonrasýnda bulutlar içlerindeki yükünü taþýyamaz hale gelirler ve aðlamaya baþlarlar. Yeryüzünü güldürmek içindir aslýnda tüm aðlamalarý. Ýþte tüm hikâye de burada baþlar. Ýlk damlanýn toprakla buluþmasý ile baþlar ilk umut. Topraða deðdiði anda damlanýn yeryüzü ile birlikte yüreði atmaya baþlar. Süzülür bin bir renkli yayla çiçeklerinin dalýndan ve topraða karýþýr. Topraða karýþýr karýþmaz binlerce yýlýn hasreti yüreðinde atýyormuþçasýna heyecanla yüksek tepelerden aþaðýya doðru süzülür. Onun aþaðý süzülmesini açýklamak isteyenler her þeyi yerçekimine baðlarlar. Oysa yârin hasretidir onu tepelerden aþaðýya doðru çeken, bilmezler. Þair sözünün dediði gibi yârin dudaðýndaki tuza olan hasretinin hazzýdýr onu tepeler aþaðýya doðru sürükleyen þey. Damlanýn denizle buluþmasýnýn gittikçe coþan halinde bu vardýr. Ama bu öyle hemen kolay kolay olmaz. Kilometrelerce yol vardýr önünde yârin dudaðýndaki tuz misali denize ulaþmasýnda. Yuvarlanýr tepeler boyunca. An gelir bir kayaya çarpar sersemler, batar çýkar bir balýðýn puluna takýlýr. An gelir bir aðaç kabuðunu yalarcasýna geçer, bir kuþun ayaðýnda pinekler. Bazen ümitsizliðe düþer, bir kayanýn üstüne atar kendini bundan vazgeçmeyi düþler.... Bir doðru var ki, mutlak: Ýnsan Ne yapmýþsa yapmýþtýr sevgilim Ýþte o hazdan, Dudaðýndaki o tuzdan. A.KUNDAKÇIOÐLU Ama gene de dayanamaz, bu hasret onu illa çeker yine yoluna düþer. Yâre varmanýn hazzý, yolda olmanýn korkusu ve heyecanýna karýþýr. Ýçindeki ilk coþkunluðu hissettiðinde farkýnda deðildir ama duramaz artýk bir kere yola çýkmýþtýr. Aradan belki birkaç hafta belki ay geçer. Damla ilk düþtüðü halden çok farklýdýr artýk. Gittiði yol, geçtiði yerler onu deðiþtirmiþtir. Yüreði topraða düþtüðü günkü gibi ilk coþkunluktadýr ama ilk hoyratlýðýndan eser kalmamýþtýr. Doða ana onu kollarýna almýþ, bu yol boyunca sevmenin ne olduðunu kulaðýna hep fýsýldamýþtýr. Damla bundan olacak geçtiði yerlere de canýndan can vererek geçer. Sevmenin almakla deðil vermekle olduðunu öðrenmiþtir bu yolculuðunda. Bir gün gelir yol biter sonunda. Damla kâh bir tepeden çýlgýnca, kâh bir dereden süzüle süzüle denizine karýþmýþtýr. Artýk deniz mi damladýr yoksa damla mý deniz bilinmez. Ýkisi bir bütün olup sonsuzluða karýþýr. Sevmenin, bir olmanýn yan yana olmak deðil, yüreðinde olmak olduðunu anlamýþtýr. Sonra yeniden damla yükselir, bir buluta takýlýr, tepeden aþaðý yine hasretle yâre yol almak için uðraþýr. Binyýldýr iþte doða, dünya bu sevginin üstünde döner. Gün olur bir þeyler olur birileri çýkar gelir. Sadece hedefi düþünürler. Damla ayný yere ulaþacaksa ne fark eder derler? Bu damlardan oluþan derelerin boþuna aktýklarýný sanýrlar. Onlara göre dereler boþa akmakta Türk bakmaktadýr. Borular, borular, borular döþerler tepeler, tepeler, tepeler boyunca. Damla yine düþer topraða ilk sevinciyle. Sonra kendisini bu betondan, demirden, çelikten borularýn içinde bulur birden. Kenarlarýna, köþelerine çarpa çarpa iner büyük bir süratle aþaðýya. Hiçbir anlayamaz, sersemler. Bir aylýk yolunu bir-iki günde alýr. Sonra karalýk borulardan bir deliðin ucundan çýkar. Yârine gene kavuþur. Kavuþur kavuþmasýna 4

7 gündem ama daha çiðdir, piþmemiþtir doða anasýnýn kollarýnda sevgi nedir henüz hiç adýný duymamýþtýr. Ýlk hoyratlýðý üzerinde yârin kollarýndadýr. Daha sersemdir, atamamýþtýr ilk þaþkýnlýðýný, korkusunu. Hýrçýndýr ayný zamanda. Yâre bir þekilde varmayý ayný sanýr, onu borunun ucundan býrakan kafalar gibi. Sýmsýký tutar yârini boðarcasýna, býrakmamacasýna. Çünkü öðretmemiþtir ona kimse, o da sahip olmak sanýr sevmeyi beton kafalar gibi, betonun içinde yol aldýkça. Deniz ve damla bu kez karýþamaz birbirine, damla ayný damladýr þekil ve büyüklük olarak bir önceki damla gibi. Ama karýþmak için ayný olmak gerekir, deniz bunu bilir ama damlanýn bundan haberi yoktur. Onu bu yola sokanlar baþtan söylememiþtirler bunu, belki kendilerinin de haberi yoktur. Günümüz modern insanýnýn içinde de iþte bu ikincisi yaþanýr. Suni borulardan karþýmýzdakilere gönül köprüsü kurduk yanýlsamasý vardýr insanlar arasýnda. Gönül köprülerinin görünenlerle deðil, asýl olan benliklerde kurulacaðýný bilmezler. Bundandýr ki kalabalýklar arasýnda yalnýzlýk modern insanýn cezasý gibidir ve HES olup iþte böyle karþýmýza çýkar. Bu kafalardan örülü düzen de gider doðanýn gönlüne iþte bu HES denilen þeyi döþer. Çünkü anlamasýna imkân yoktur ve ona göre her þey normaldir. Zaten o sevmeyi sahip olmak çoktan sanmýþ, bundan baþka yol da bilmemektedir. Sahip olmanýn karþýlýksýz sevmek olduðuna inanlarýn dünyasýndan, sevmeyi sahip olmak sananlarýn dünyasýna tek cümle sarf edilebilir. HE$...tirin!!! Harita Yüksek Mühendisi 5

8 teknik görüþ Bedelsiz Terki Bulunan Taþýnmazlarýn Ýmar Uygulamalarýnda DOP Hesabýna Etkisi Nevzat Ýhsan Sarý Ýmar uygulamalarýnda Düzenleme Ortaklýk Payý (DOP) oraný, düzenleme alaný içerisinde genel hizmet alanlarýna ayrýlan sahalarýn yüzölçümü toplamýnýn, DOP alýnacak taþýnmazlarýn yüzölçümleri toplamýna bölünmesiyle bulunmaktadýr. Uygulama sahasýndaki genel hizmet alanlarýnýn yüzölçümü toplamý ise, uygulamaya giren kadastro ve varsa imar parselleri alanlarý toplamýndan (bu toplama katýlým kitlesi denmektedir), imar adalarýnýn imar parsellerine ayrýlan kýsýmlarýnýn yüzölçümleri toplamýnýn çýkarýlmasý ile hesaplanmaktadýr. (18. Madde Uygulama Yönetmeliði Md. 30, 31) Düzenleme alaný içerisinde daha önceden kamu alanlarýna bedelsiz terki bulunan taþýnmazlarýn bulunmasý halinde, bu taþýnmazlar DOP hesabýna esas teþkil eden katýlým kitlesine yani uygulamaya giren kadastro ve imar parselleri yüzölçümleri toplamýna, terkten önceki yüzölçümleriyle mi yoksa tapuda kayýtlý (terk sonrasý) yüzölçümleri ile mi katýlacaktýr? Bu taþýnmazlardan DOP kesilecek midir? Kesilecekse Dop alýnacak parsel alanlarý toplamýna terk öncesi yüzölçümleriyle mi terk sonrasý tapuda kayýtlý yüzölçümleriyle mi dâhil edilecektir? Bu sorularýn cevaplanmasý uygulama sahasý için belirlenecek DOP oranýnýn doðru bir þekilde hesaplanmasý için önemlidir. Bedelsiz terki bulunan taþýnmazlar içeren uygulama sahalarýndaki DOP hesabý, özellik arz etmektedir. DOP hesabýna esas teþkil eden katýlým kitlesine (yukarýdaki denklemin pay kýsmýnda yer alan kadastro ve imar parselleri toplamýna), daha önce terki bulunan taþýnmazlarýn eski yüzölçümleriyle mi yoksa tapuda þu an kayýtlý yeni yüzölçümleriyle mi ekleneceði ve bu taþýnmazlarýn Dop alýnacak parsel alanlarý toplamýna hangi yüzölçümleri ile dâhil edileceði hususunda öncelikle bir ön hesap ve karþýlaþtýrma yapmak gerekecektir. Þöyle ki; 18. Madde Uygulama Yönetmeliðinin 11. maddesine göre, taþýnmaz maliklerinin istemiyle kamu alanlarýna bir kýsmý daha önce bedelsiz terk edilmiþ taþýnmazlardan, ilk parselin terki sýrasýnda alýnan terk oranýný, uygulama sahasý için belirlenen DOP oranýna tamamlayan fark kadar kesinti yapýlabilmektedir. Terk oraný, belirlenen DOP oranýndan fazla ise, bu taþýnmazlardan herhangi bir kesinti yapýlmamaktadýr. Buna göre, daha önce bedelsiz terki bulunan taþýnmazlar, her halükarda, DOP hesabýnda, katýlým kitlesine; terkten önceki eski yüzölçümleri ile katýlmalý, Dop alýnacak parsel alanlarý toplamýna da terk öncesi eski yüzölçümleri ile dâhil edilmeli buna göre bir ön DOP oraný bulunmalý ve bulunan bu ön DOP oraný, terk oranlarý ile kýyaslanmalýdýr. Bu ön hesap ve kýyaslama sonucu; ön DOP oraný, daha önce bedelsiz terki bulunan taþýnmazlarýn terk oranýndan büyük ise; bu taþýnmazlar katýlým kitlesine ve Dop alýnacak parsel alanlarý toplamýna terkten önceki eski yüzölçümü ile katýlmalýdýr. Tersi durumda yani ön DOP oraný, bedelsiz kamuya terki bulunan taþýnmazlarýn terk oranýndan küçük ise bu tür taþýnmazlar katýlým kitlesine terk sonrasý tapuda kayýtlý yeni yüzölçümü ile dâhil edilmelidir. Ancak bu taþýnmazlardan DOP kesilmeyeceðinden bu taþýnmazlar DOP hesabýndaki denklemin payda kýsmýnda yer alan DOP Alýnacak Parsel Alanlarý Toplamý na eklenmemelidir. Bu þekilde daha önce bedelsiz terki bulunan taþýnmazlardaki terk oranlarý, ön DOP oraný ile tek tek karþýlaþtýrýlarak, söz konusu taþýnmazlarýn denklemin pay kýsmýnda yer alan katýlým kitlesine terkten önce eski yüzölçümü ile mi yoksa terk sonrasý tapuda kayýtlý yeni yüzölçümü ile mi katýlacaðý ve bu taþýnmazlarýn Dop alýnacak parsel alanlarý toplamýna eklenip eklenmeyeceði belirlenmeli, bu þekilde yeni bir DOP oraný bulunmalý ve bulunan bu DOP oraný uygulama bölgesi için kesin DOP oraný olarak esas alýnmalýdýr. Bu þekilde kesin DOP oraný bulunduktan sonra, bu orandan daha az oranda terki bulunan taþýnmazlardan, eski terk oranýný, kesin DOP oranýna tamamlayan fark kadar kesinti yapýlmalý (bu kesinti miktarý taþýnmazlarýn terk öncesi eski yüzölçümünün aradaki fark oraný ile çarpýlmasýyla bulunur), tersi durumda kesin DOP oranýndan daha fazla terk oraný bulunan taþýnmazlardan ise herhangi bir kesinti yapýlmamalý ve uygulama sonucu bu taþýnmazlara tapuda kayýtlý yüzölçümleri kadar tahsis yapýlmalýdýr. Anlatýlanlarý küçük bir örnekle izah etmeye çalýþýrsak, Örneðin, Uygulamaya A, B ve C taþýnmazlarý girmektedir m2 lik A taþýnmazýnýn 100 m2 si daha önce yola terk edilmiþtir. A taþýnmazý tapuda 900 m2 olarak kayýtlý olup, terk oraný %10 dur. Ayný þekilde B taþýnmazý da 1000 m2 iken 500 m2 si daha önce park alanýna terk edilmiþtir. B taþýnmazý tapuda 500 m2 olarak kayýtlý olup, 6

9 teknik görüþ terk oraný %50 dir. Þu durumda A ve B taþýnmazlarý yüzölçümü 8000 m2 olan C taþýnmazý (kadastro parseli) ile beraber uygulamaya alýnmaktadýr. Uygulama sonrasý oluþacak imar adalarýnýn imar parsellerine ayrýlan kýsmý da 7000 m2 dir. A,B ve C taþýnmazlarýnýn oluþturduðu uygulama bölgesinde DOP hesabýný yapmak istersek: Ön DOP Oranýnýn Hesaplanmasý Öncelikle hiçbir terk yokmuþ gibi terk öncesi parsel yüzölçümleri ile ön DOP oraný hesaplanýr. A Taþýnmazý Ýçin Kýyaslama %10 < %30 A taþýnmazýndan hesaplanacak kesin DOP oranýna tamamlayan fark kadar kesinti yapýlmalýdýr. Bu taþýnmaz DOP hesabýna terkten önceki yüzölçümü ile dâhil edilir. Yani DOP hesabý yapýlýrken denklemin pay ve payda bölümüne terk öncesi eski yüzölçümü ile girer. B Taþýnmazý Ýçin Kýyaslama %30 < %50 B taþýnmazýndan artýk DOP kesilemeyeceðinden, bu taþýnmaz DOP hesabýna dâhil edilmez. Yani katýlým kitlesine þu an (terk sonrasý) tapuda kayýtlý yüzölçümü ile dâhil edilirken DOP alýnacak parsel alanlarý toplamýna dâhil edilmez. Bu Durumda Kesin DOP Oraný Buna göre, uygulama sonucu, B taþýnmazýndan hiçbir kesinti yapýlmadan tahsis yapýlmalýyken A taþýnmazýndan 27,7-10 = %17,7 daha kesinti yapýlmalý ve bu kesinti terk öncesi yüzölçümü olan 1000 m2 üzerinden yapýlmalýdýr X %17,7 = 177 m2 yani A taþýnmazýna uygulamadan sonra = 723 m2 lik tahsis yapýlmalýdýr. Örnekten de anlaþýlacaðý gibi, bedelsiz kamuya terk edilen alanlar DOP hesabýnda genel hizmet alanlarýndan düþülmelidir. Danýþtay 6. Dairesi nin E:1990/54612, K:1993/5197 sayýlý kararý da bu doðrultudadýr. Yine, Danýþtay bir baþka kararýnda hibe adýyla yeþil alan için yapýlan terkin kamu alaný için yapýlan bedelsiz terkten ayrý düþünülemez ve bu miktarýn DOP tan düþülmesi gerekir." þeklinde hüküm kurmuþtur. (Danýþtay 6.Dairesinin tarih, E.2003/493, K.2004/3850 sayýlý kararý) Bu çalýþmada zikredilen terki bulunan taþýnmazlardan kastedilen, bedelsiz kamuya terki bulunan taþýnmazlardýr ve bedelsiz terk kavramý; sadece taþýnmazlardan bedelsiz olarak yola terk edilmesini deðil, genel hizmet alanlarýna yapýlan tüm bedelsiz terkleri ifade etmektedir. Aksi takdirde, vatandaþlarýn istemiyle dahi olsa, bir kýsmý bedelli olarak kamu alanlarýna terk edilen taþýnmazlarda 18. Madde Uygulama Yönetmeliðinin 11. maddesini uygulama olanaðý yoktur. Yani, daha önce bir kýsmý bedelli olarak yola veya diðer genel hizmet alanlarýna terk edilen taþýnmazlarýn terkten sonra kalan kýsmý, tapuda kayýtlý mevcut yüzölçümü ile normal bir kadastro parseli gibi uygulamaya girmeli, tapu yüzölçümleri esas alýnarak katýlým kitlesi ve DOP hesabý yapýlmalý ve her taþýnmazdan kesilen oranda bu parsellerden de DOP kesilmelidir. Daha önce bedelli terk veya kamulaþtýrma ile oluþturulan yol vb. kamu alanlarý da yeni imar uygulamasý sýrasýnda genel hizmet alanlarý için tahsis edilmelidir. (Danýþtay 6. Daire E:2000/5653, K: 2001/5912) Yani bedelli olarak kamuya terk edilen alanlar da bedelsiz terk edilmiþ sahalar gibi DOP hesabýnda genel hizmet alanlarý toplamýndan düþülmelidir. Öte yandan, önemle iþarete edilmesi gereken bir husus da þudur ki, daha önce bedelsiz kamuya terki bulunan taþýnmazlardan, terk oranýný DOP oranýna tamamlamayan fark kadar kesinti yapýlmasý hususunda bir zorunluluk yoktur. Bu konuda takdir yetkisi belediye ve valiliklerdedir. Çünkü 18. Madde Uygulama Yönetmeliðinin 11. maddesinde..ancak, taþýnmaz sahiplerinin talepleri üzerine, mülga sayýlý Ýmar Kanununun 39 uncu maddesine göre daha önce ifraz edilerek tescil edilen parsellerden düzenlemeye dahil edilenlerin, ilk parselin ifrazýnda alýnan terk oranýný % 35'e tamamlayan fark düzenleme ortaklýk payý alýnabilir. hükmü yer almaktadýr. Bu hükümdeki alýnabilir ifadesi belediye ve valiliklere bu konuda takdir yetkisi vermiþ bulunmaktadýr. 18. Madde Uygulama Yönetmeliðinin 11. maddesinde, mülga sayýlý Ýmar Kanununun 39. maddesi uyarýnca yapýlan bedelsiz terklerden bahsedilmektedir. Bu uygulamaya yürürlükteki 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 15 ve 16. maddelerine göre yapýlan ifraz iþlemleri sýrasýnda bedelsiz terk edilen kýsýmlarýn dâhil olup olmadýðý hakkýnda bir belirtme yoktur. Ancak, 6785 sayýlý Kanunun 39. maddesi ile ayný paralelde olan 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarýnca yapýlan bedelsiz terklerin de bu kapsamda deðerlendirilmesi gerekir. Danýþtay kararlarý bu yöndedir. 18. Madde Uygulama Yönetmeliðinin 11. maddesinde, daha önce alýnmýþ terk oranýný %35 e tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklýk payý alýnacaðý belirtilmiþ ise de, bunun, önceki terk oranýný o düzenleme alanýndaki düzenleme ortaklýk payý oranýna tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklýk payý alýnabilir þeklinde anlaþýlmasý gerekir. Danýþtay kararlarý madde hükmüne bu doðrultuda açýklýk getirmiþtir. Harita Yük.Müh. TKGM Müfettiþ Yrd. 7

10 görüþ Kadýn ve Mekan Merve Özyaþar 8 Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Cinsiyet, kiþinin kadýn ya da erkek olarak gösterdiði genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleri; toplumsal cinsiyet ise toplumun verdiði roller, görev ve sorumluluklar, toplumun bireyi nasýl gördüðü, algýladýðý, beklentileri ile ilgili bir kavramdýr. Cinsiyetin kiþisel özellikleri ötesinde, toplumsal yapýlarla ve iliþkilerle baðlantýlý bir öznellik boyutu olan toplumsal cinsiyet kavramý, kýz ve oðlan bebekler olarak dünyaya gelen insanlarýn yaþamda baþlarýna gelen pek çok olay sonucu kadýn ve erkek e dönüþmeleridir. Kadýn ve erkek arasýndaki köken bakýmýndan biyolojik nitelikte olmayan farklýlýklar ve onlarýn yüklendikleri rollerin ve iliþkilerin sosyal olarak yapýlandýrýlmasý olan toplumsal cinsiyet; kiþinin kültürel, toplumsal rolü, ruhsal-içsel tanýmlamasý ve onlarýn temsil edilmesi anlamýnda kullanýlmaktadýr. Cinsiyeti doða belirlerken, toplumsal cinsiyeti kültür belirlemekte ve toplumsal cinsiyet kimliði hakkýndaki anlayýþlar, bunlarla baðlantýlý olan cinsel tutum ve eðilimlerle birlikte, çok erken yaþlarda oluþmaktadýr.[4]. Kadýn ve Mekan Etkileþimi Toplumsal cinsiyetin oluþum süreçleri ile çevrenin oluþum süreçleri karþýlýklý etkileþimle birlikte gerçekleþir. Analitik anlamda, toplumsal cinsiyet çevreyi oluþturan bir güç olurken; kültürel çevre de toplumsal cinsiyetin oluþmasýnda bir öge olma durumundadýr. Bu anlamda mekan ve sosyo-ekonomik iliþkilerin yansýtýldýðý edilgen bir platform olumsuz bir belirleyicidir. Toplumsal cinsiyetin ve çevrenin içeriði zamanda ve mekanda birarada evrilerek karþýlýklý etkileþimle deðiþir. Kadýn ve mekan etkileþimlerine yönelik kavramsallaþtýrmalarý etkileyen en önemli olgu kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýdýr. Daha da önemlisi, kadýn ve mekan etkileþimine dair tartýþmada aþýlmasý gereken ikilemlerin çýkýþ noktasý da bu olgudur. [2]. Çalýþma Yaþamýnda Kadýn Erkek egemen kültürün ürettiði niteliklerle toplumsal kimlikleri oluþturulan kadýn ve erkek bireylerin iþ piyasasýnda karþýlarýna çýkan "Cinsiyetçi iþbölümü anlayýþý", erkeklerin fiziki güç ve teknik yatkýnlýk gerektiren iþlere, kadýnlarýnsa tekrarlanan, sabýr gerektiren, incelikli ama insiyatif gerektirmeyen iþlere yatkýn olduðunu varsaymýþtýr. Kadýnlarýn eðitim düzeyleri yükseldikçe, erkek egemen iþ dünyasýnda daha fazla yer edinebilmelerine raðmen, yüksek öðrenim gerektiren meslekler de cinsiyetçi iþbölümünden payýna düþeni almaktadýr. Kiþilerin zamanlarýnýn ve mekanlarýnýn giderek artan biçimde çalýþma ve yaþama yönelik olarak farklýlaþmasý ondokuzuncu yüzyýlýn ürünüdür. Bu farklýlaþma bir yandan iþyeri ve ev mekanlarýnýn birbirlerinden ayrýlmasýnýn bir fonksiyonu olurken, bir yandan da bu ayrýlmayý destekler. Sanayi öncesi toplumun özelliði olan ev-atelyeden günümüzdeki ev-iþyeri farklýlaþmasýna geçiþi kapsayan dönüþüm, hem toplumsal cinsiyet rollerinin farklýlaþmasý, hem de farklý toplumsal cinsiyet gruplarýnýn farklý mekanlarla özdeþleþtirilmesi ile yakýndan ilgilidir. Kýsaca mekandaki farklýlaþma ile toplumsal cinsiyetin belli mekanlarla özdeþleþtirilme süreçleri birbirine koþut olarak geliþmiþtir.

11 görüþ Kadýnlarýn gerek iþgücüne gerekse istihdama katýlýmlarýndaki düþüþe en önemli neden olarak, tarýmýn ekonomideki payýnýn gittikçe azalmasý ve kýrdan kente yaþanan göç gösterilebilir. Kýrdan kente göç sonucu kadýnlar, tarým sektöründen kopuyor; kadýn iþgücü ucuz emek olarak emek-yoðun iþ kollarý olan tekstil, gýda, hazýr giyim, tütün gibi sanayi dallarýnda ve özelikle hizmet sektöründe yoðunlaþýyor. Ancak, tarým sektörü ile karþýlaþtýrýldýðýnda bu sektörlerdeki kadýn iþgücü oraný düþük düzeyde kalýyor. Tarým sektöründeki kadýnlar, çoðunlukla ücretsiz aile iþçisi konumunda olmalarý, gelir elde etmemeleri ya da gelir azlýðý nedenleriyle, yasal bir engel olmamasýna raðmen sosyal güvenlik kapsamýna büyük ölçüde giremiyorlar. Böylece kadýnlarýn istihdam alanýnda saðladýðý katký, görünür olmaktan uzak kalýyor. Kadýnlarýn istihdama katýlýmýný engelleyen unsurlardan biri de, yetersiz eðitim düzeyi ve donanýmsýzlýk olarak karþýmýza çýkýyor. Eðitim düzeyinin düþüklüðü ve kayýtlý sektördeki istihdam imkanlarýnýn sýnýrlý olmasý, kadýn iþgücünün kayýt dýþý sektörde düþük ücretle, sosyal güvenceden yoksun þekilde istihdam edilmesine yol açýyor. Kadýnlarýn eðitim düzeyi arttýkça, iþgücüne katýlým olanaklarý da artýyor. [URL1]. Cinsiyetleþmiþ Mekanlar Mimaride toplumsal cinsiyet kavramý ile ilintili mekansal düzenlemeler için cinsiyetleþmiþ mekanlar (gendered spaces) tanýmýný kullanmak mümkündür. Cinsiyetleþmiþ mekanlarýn en uç örneðini ise kadýnlar ve erkekleri ayýrmaya teþebbüs eden mekanlar oluþturmaktadýr. Bu anlayýþ tarih boyunca bazen iki farklý cinsiyet için iki farklý mekan yaratmaya çalýþmýþ, bazen de bir cinsiyeti (genellikle kadýnlarý) kýsýtlama ve engelleme yoluyla karþý cinsiyete ait olan mekanlarý geniþletmiþtir. Kadýn ve erkeðin mekanýný ayýran mekanlara bakýldýðýnda; Namaz kýlmak üzere camiye giden kadýn ahþap kafeslerle ayrýlmýþ bölümlerde namaza durabiliyor yada küçük mahalle camilerinde, (bir kýsmýnda kadýnlar için yer yoktur), 'yer' diye iþaret edilen ise, bir bodrum katýdýr ya da temizlik ürünlerinin konduðu, perdeyle ayrýlmýþ izbe bir köþedir. Nicap; Müslümanlar içinde hicabýn, kadýnlarýn kamusal alandan uzak tutulmalarý ve gayri-þahsi mekanlarda örtünmeleri anlamýna geldiði, bunun aileyi ve özellikle kadýnlarý koruyan bir gereksinim olduðu kanaati yaygýndýr. Hicap kadýnýn ve erkeðin mekanlarýný birbirinden ayýran araçlardan biridir. Ancak Mechitza nýn aksine hicap, ayrýlma sýnýrýný her iki cinsiyetin mekanlarýnýn ortasýnda deðil kadýnlarýn vücutlarýnýn hemen üstünde çizmektedir. Hicap özel mekan dýþýndaki alanlarda kadýn temsilini kýsýtlamakla kamusal alanýn erkekleþtirilmesine ve erkeklerin özel alanlarýnýn geniþlemesine sebep olmaktadýr. [3]. Toplumsal cinsiyet ve mekan etkileþimi konut ölçeðini aþar. Ancak bu aþamada vurgulanmasý gereken önemli bir nokta þudur: Özel alanla özdeþleþtirilen kadýna geleneksel olarak doðal mekaný sayýlan konut içerisinde dahi kendine ait bir mekan tanýmlanmasý en azýndan sýk rastlanan bir durum deðildir. Örneðin, erkeðin geleneksel olarak konut içinde çalýþma veya bahçe odasý gibi kiþiye özel mekanlarý olma geleneði varken, kadýnlarýn mekaný olarak görülen oturma odalarý ve rüya mutfaklarýn asla kiþiye özel mekanlar olamayacaðýna dikkatimizi çeker. Bu noktadan hareketle evin koruyucu mu, yoksa kýsýtlayýcý mý olduðu tartýþmalarý da geliþtirilebilir. Eril Mekan; Kahvehane; Kahvehane, erkeðin kamusal alandaki varlýðýný meþrulaþtýrýrken kadýnýn hareketliliðini ve özerkliðini sýnýrlandýran bir sosyal kontrol mekanizmasý olarak görülebilir. Kahvehane yalnýzca içerideki erkekliðe dair eylemleri deðil, ayný zamanda dýþarýnýn, sokaðýnda cinsiyetini etkiler, kontrol eder. Ýçeride olmadan dahi kadýný kontrol eden mekandýr. [1]. Kadýnlarýn Kentte Hareketliliði Kent içi ulaþýmýn niteliði, kadýnlarý kentteki hareketliliðinin imkan ve sýnýrlarýný belirleyen en önemli etmenlerden biridir. Kentsel mekana kamusal ve özel alan ayrýmý ile biçim veren ve kadýnlara evde, emeðin yeniden üretimi için, erkeklere de kamusal alanda üretim için roller biçen kapitalist sermaye birikim sürecinde; toplu ulaþým da sýkýþýk zamanlarda hizmet verir. kadýnlarýn kýsýtlý hareket alanlarý ve ulaþým kolaylýklarýna daha güç kavuþabilmeleri 9

12 görüþ nedeniyle iþgücüne katýlýmlarýnýn zorlaþtýðý belirtilebilir. Güvenlik, ulaþým araçlarýnýn tasarýmý, güzergah ve zamanlama, fiyat tarifesi, bilgi ve yönlendirme gibi bileþenler kadýnlarýn kent içi ulaþým gereksinmelerini erkeklerinkinden farklýlaþtýrýr. Ulaþým araçlarýný erkeklerden farklý amaçlar ve mekanlar için, farklý zamanlarda kullanan kadýnlarýn ulaþýmda beklentileri bu çerçevede þekillenir.[1]. Sonuç Ýnsan haklarý perspektifinden baktýðýmýzda ise bir taraftan ayrýmcýlýðý önlemek için mekan düzenlemelerinin cinsiyetler arasýnda ayýrým yapmamasý ve her iki cinsiyete eþit olanaklar tanýmasý gerektiðini vurgulansada bir diðer taraftan ise, kamusal ve özel mekanlardaki erkek iktidarýna son vermek amacýyla, kadýnlardan yana olan yasal düzenlemelerin yapýlmasý yaný sýra, kadýnlar-arasý birleþtirici (bonding) mekanlar oluþturulmalýdýr. Bu mekanlar kadýnlarý bir araya getirerek, onlarý eðitim, meslek edinme, sosyal ve kültürel statülerini yükseltme gibi alanlarda güçlendirebilir ve bu þekilde kadýnlarýn örgütlenebilmesini ve siyasi temsilini saðlayabilir. Sadece kadýnlara ait olan bu mekanlarýn güçlendirici bir rol oynamasý gerekliliðine vurgu yaparak, bu mekanlarýn nötr mekanlar deðil, kadýnlar için sosyal merkezler, eðitim ve kültür kurumlarý, sivil toplum kuruluþlarý, dernekler, partiler ve kurumlar içi kadýn grup ya da komisyonlarý gibi pozitif bir etkiye sahip mekanlar olmalarý gerektiðini söyleyebiliriz. Bu amaçla toplumu cinsiyetler-arasý eþit bir pozisyona götürebilmek için kadýnlarýn, erkeklerle eþit paylaþtýklarý köprü oluþturan mekanlara ek olarak, cinsiyetleþmiþ mekanlarýna da ihtiyaçlarý olduðunu söyleyebiliriz. Kaynaklar 1.) Alkan, A., (2009), Cins Cins Mekan, Varlýk Yayýnlarý, Ýstanbul 2.) Kayasü, S., (2006), Kadýn Ve Mekan Etkileþimi, Ýstanbul 3.) Sadri, H., (2009), Kadýnlar ve Cinsiyetleþmiþ Mekanlar, Ýstanbul 4.) Üner, S., (2008), toplumsal cinsiyet eþitliði, Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Programý, Ankara URL1: Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh. 10

13 ÝKK Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu Demokrasi Ýnsan Haklarý ve Kürt Sorunu Panel/Forum, 23 Nisan Nükleer Karþýtý Miting, 24 Nisan Çernobil'in 35.Yýlýnda NKP Tarafýndan Basýn Açýklamasý, 26 Nisan 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü, 1 Mayýs STHP Dünya Su Forumu Basýn Açýklamasý, 3 Mayýs ÝKK 15 Mayýs TMMOB Mitingi Basýn Açýklamasý, 11 Mayýs TMMOB Demokrasi Ýstanbul Yerel Kurultayý, 14 Mayýs Ülkemiz, Halkýmýz, Mesleðimiz, Onurumuz, Haklarýmýz ve Geleceðimiz Ýçin TMMOB Mitingi, 15 Mayýs TMMOB Ücretli Çalýþan Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý ve Ýþsizlik Ýstanbul Yerel Kurultayý, 22 Mayýs TMMOB Kadýn Ýstanbul Yerel Kurultayý, 29 Mayýs 5 Haziran Dünya Çevre Günü Hakkýndda Basýn Açýklamasý, 26 Nisan TMMOB Depreme Duyarlýlýk Yürüyüþü, 17 Aðustos TMMOB Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Dayanýþma Günü, 19 Eylül DÝSK-KESK-TMMOB-TTB Ýnsanca Yaþam Ýçin Eþit, Özgür ve Demokratik Türkiye Mitingi, 8 Ekim 11

14 gündem Türkiye de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarýný Dolunay Güçlüer Yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretiminde daha yüksek pay sahibi olmasýný saðlamamýz gerekmektedir. Bunun gerçekleþmesi için çok geçerli sebeplerimiz vardýr: fosil kaynaklarýn kullanýmý sonucu karbondioksit (CO2), kükürtdioksit (SO2), nitrojenoksitlerin (NOx) salýnýmlarý ekolojik dengeyi bozmasý, tarafý olduðumuz Kyoto Protokolü gereði karbon salýnýmlarýný azaltmamýz gerekliliði, fosil yakýtlarýn giderek pahalýlaþmasý, Türkiye yi enerji politikasý açýsýndan dýþa baðýmlý kýlma zorunluluðu gibi yüksek öneme sahip sorunlarla baþ baþa bulunmaktayýz. Bu durumda doðal enerji potansiyeli oldukça yüksek olan bir ülke olarak bu enerjiyi kullanmak durumundayýz. Doðal enerji, doðanýn bize sunduklarýný ona zarar vermeden kullanmamýza olanak tanýr. Kiþilerde doðaya saygýlý, çevreye duyarlý olma bilinci geliþtikçe sonraki nesillere býrakacaðýmýz dünya daha güvenli ve yaþanabilir hale gelecektir. Bu bilincin yerleþmesi için küçük yaþlardan itibaren okullarda ve sosyal ortamlarda çocuklarýmýza çevreyi koruma bilincini aþýlamamýz gerekmektedir. Bilincin yerleþmesi iþlemi uzun bir süreçtir ve kararlýlýkla yürütülmesi gerekmektedir. Ancak böylelikle dünyamýzý kirlenmekten koruyup yeni nesillere yaþabilecekleri bir çevre býrakabiliriz. Dünya kendi kendini temizleme yeteneðine sahip bir organizmadýr. Ancak bunun için gereken tek þey onun bu eþsiz sistemine zarar vermememizdir. Sera gazý salýnýmýyla yaþam kalitemiz düþmekte, yaðmurla topraða düþen bu zararlý bileþikler ekinlerimizdeki verimi azaltmakta, tarým ve hayvancýlýðý olumsuz etkileyerek sadece soluduðumuz havayý deðil, yediðimiz besinleri de zehirlemektedir. Bu durum þu an enerji üretirken oluþturduðumuz olumsuz durumdur bundan bir 50 yýl sonra ise ayný þekilde enerji üretmeye devam edersek sonuçlarýn çok daha vahim olabileceði pek çok araþtýrma tarafýndan ortaya konmuþtur. Ayrýca 1997 yýlýnda Kyoto'da yapýlan bir toplantý ile Karbon emisyon ticareti gündeme gelmiþ ve 39 geliþmiþ ülke yýllarý arasýnda sera gazý emisyon limitlerini 1990 yýlý seviyelerinin % 5 daha da altýna çekmeyi kabul etmiþlerdir. Özünde bir Avrupa projesi olarak sürdürülen Kyoto Protokolü, her ülke ve endüstriyi somut karbon emisyon kotalarý ile sýnýrlamaktadýr. Kyoto Protokolü koyduðu kurallarla taraf ülkelerin enerji, sanayi, ulaþým ve tarým politikalarýnda fosil yakýt baðýmlýlýðýný azaltmaya zorlayan bir yaptýrýmlar bütünüdür. Kyoto Protokolü, yenilenebilir enerji ve çevre dostu teknolojilerinin kullanýmýnýn artýrýlmasýný ve bu yöndeki araþtýrmalarýn teþvik edilmesini saðlar. Türkiye de 26 Aðustos 2009 tarihinde Kyoto Protokolünü kabul etmiþ olmakla beraber geliþme sürecinde bir ülke olduðundan salýným sýnýrlamaya ve azaltým yükümlülüðüne dair bir taahhütte bulunmamýþtýr. Kyoto Protokolünün yanýnda -sayesinde- bir karbon piyasasý oluþturulmuþ olup, böylelikle santraller (ve ülkeler) salýným yaptýklarý karbon miktarý kadar karbon kotasý satýn almalarý veya karbon vergisi ödemeleri gerekliliði ortaya çýkmýþtýr. Karbon kotasý da yenilenebilir enerji santrallerinden alýnabilmektedir. Bir santral kapasitesi, verimliliði vb. kriterleri oranýnda karbon kotasý satmaya yetkin olmaktadýr. Bu sayede yenilenebilir enerji santralleri sadece enerji üretimleri ile deðil, karbon salýnýmýný engelledikleri ölçüde de gelir saðlayabileceklerdir. Kyoto protokolü içerisinde yer alan ülkeler için karbon piyasasý bir teþvik niteliði taþýmaktadýr. Benzer þekilde özel þirketlerin de teþvik edilmesi önemli bir gerekliliktir. Yenilenebilir enerji için yatýrýmlarýn artmasýnýn saðlanmasý için önemli bir etken de teþviklerin makul seviyelerde olmasý ve kanun ve yönetmeliklerin yatýrýmcýyý çekiyor olmasý gerekmektedir. Sürekli deðiþen yasalar, kriz vb. durumlar yatýrýmcýnýn yenilenebilir enerji sektöründen uzaklaþmasýna neden olabilir. Çünkü yenilenebilir enerjide hammadde ücretsiz olmakla beraber kurulum maliyetleri çok yüksek olduðundan santralin yatýrým maliyetinin karþýlanmasý yaklaþýk olarak 10 seneyi bulabilmektedir. EPDK (Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu) ve ETKB (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý) ve EÝE (Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi) yenilenebilir enerji yatýrýmlarý ile ilgili olarak pek çok düzenleme yapmýþtýr Sayýlý Elektrik Piyasasý Kanunu (2001) Elektrik Piyasasý Lisans Yönetmeliði (2002) 5346 Sayýlý Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlý Kullanýmýna Ýliþkin Kanun (2005) 6094 Sayýlý Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlý Kullanýmýna Ýliþkin Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun (8 Ocak 2011) Teþvik Mekanizmalarý 4628 sayýlý Elektrik Piyasasý Kanunu kapsamýnda; Yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý, kurulu gücü azami beþ yüz kilovatlýk üretim tesisi kuran gerçek ve tüzel kiþilere, lisans alma ve þirket kurma yükümlülüðünden muafiyet verilmiþtir. Elektrik Piyasasý Lisans Yönetmeliði kapsamýnda; Lisans almak için baþvuruda bulunan tüzel kiþilerden lisans alma bedelinin sadece yüzde biri alýnmaktadýr. Elektrik Piyasasý Lisans Yönetmeliði kapsamýnda; Lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk sekiz yýl süresince yýllýk lisans bedeli alýnmamaktadýr. Yerli doðal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý üretim tesislerine, TEÝAÞ ve/veya daðýtým lisansý sahibi tüzel kiþiler tarafýndan, sisteme baðlantý yapýlmasýnda öncelik tanýnmaktadýr. 12

15 gündem yýllarý arasýnda toplam talep artýþ oraný (www.epdk.gov.tr) Tarihli ve 6094 Sayýlý Kanun Elektrik Sektöründeki geliþim ile ilgili olarak, 2001 yýlýnda MW olan kurulu gücümüz 2010 yýlý sonunda MW a ulaþmýþtýr. Bu dönemde ilave edilen kapasitenin %27 si yenilenebilir; %35 i yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalý santrallere aittir yýllarý arasýnda elektrik üretimi %71,3 oranýnda artmýþtýr. Bu artýsýn %28 i yenilenebilir enerji kaynaklarýndan; %30 u ise yerli ve yenilenebilir kaynaklardan saðlanmýþtýr. Türkiye enerji hacmindeki artýþ bakýmýndan Çin ve Hindistan dan sonra dünyada üçüncü sýrada yer almaktadýr. Türkiye nin yýllýk enerji tüketimi MW kurulu güce denk gelmektedir. Bu enerjinin karþýlandýðý gruplara bakýlacak olursak büyük bir kýsmýn kömür ve doðalgaz santrallerinden karþýlandýðýný görmekteyiz. Yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimine oraný %.. olarak belirlenmiþtir. Yenilenebilir Enerjinin Geleceði 2030 yýlýna kadar yapýlmasý planlanan yatýrýmlarýn sonucunda ülkemizdeki enerji üretimi durumu EPDK tarafýndan 26 Nisan 2011 de yayýmlanan bir rapor ile beyan edilmiþtir. Bu rapora göre iki adet üretim kompozisyonlarý oluþturulmuþtur. Özellikle Yenilenebilir aðýrlýklý senaryoda, fosil yakýt aðýrlýklý senaryoya göre ilaveten MW RES, MW GES ve MW biyokütle dayalý santral kurulacaðý varsayýlmýþtýr. Fosil yakýt aðýrlýklý senaryo (www.epdk.gov.tr) Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh. Fosil yakýt aðýrlýklý senaryo (www.epdk.gov.tr) 2010 ve 2030 yýllarý fosil yakýt ile yenilenebilir enerji arasýndaki öngörülen kurulu güç oraný (www.epdk.gov.tr) 13

16 söyleþi HKMO Tarihine Iþýk Tutanlar Söyleþi Dizisi: Prof. Hüseyin Erkan Ýle Söyleþi (11 Ocak 2011) 14 M. TEVFÝK ÖZLÜDEMÝR - Sevgili meslektaþlarýmýz; bugün dördüncüsünü düzenlediðimiz Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Tarihine Iþýk Tutanlar Söyleþisine hoþ geldiniz. Daha önceki toplantýlarýmýzda da vurguladýðýmýz gibi, geçmiþimizi bilmeden, geçmiþimizin deðerlerine sahip çýkmadan, geleceðe ilerleyemeyiz. Bu anlamda, geçmiþ deneyimleri, geçmiþ birikimleri, o dönemin aktivistlerinden dinleyerek, genç meslektaþlarýmýzýn, þu an mesleklerini yürütmekte olan meslektaþlarýmýzýn bilgi sahibi olmalarýný, geçmiþ dönemde etkinlik gösteren üyelerimiz ile yeni kuþaklarý buluþturmayý amaçlamýþtýk. Bu söyleþilerimizin bant kayýtlarýný da çözüp, yayýnlarýmýzda üyelerimizle paylaþacaðýmýzý söylemiþtim. Bülten aracýlýðýyla bu paylaþýmýmýz devam ediyor. Belki önümüzdeki dönemde bunu kitaplaþtýrma yoluna gideceðiz. Ýlk etkinliðimiz Arif Delikanlý yla baþlamýþtý, Gökþin Seylam la devam etti (kendisi de aramýzda þuan) üçüncü söyleþimiz Ahmet Aksoy hocamýzlaydý. Dördüncü söyleþimizi Sayýn hocamýz, Prof. Hüseyin Erkan la gerçekleþtireceðiz. Ben, söyleþiye baþlamadan önce hocamýzýn özgeçmiþini sizlerle paylaþmak istiyorum yýlýnda Sakarya da doðdu. Ýlkokulu Sakarya da tamamladýktan sonra, 1952 yýlýnda Adapazarý Sanat Enstitüsünü bitirdi yýlýnda baþladýðý Ýstanbul Teknik Okulundaki Harita Kadastro Mühendisliði Bölümündeki eðitimini 1958 yýlýnda tamamladý. Askerliðin ardýndan yüksek lisans eðitimini tamamladý yýlýnda Sakarya Arazi Kadastrosu Müdürlüðüne kontrol mühendisi olarak atandý yýlýnda Kastamonu Nefsi Gölköy alanýnda, 1963 yýlýnda Sakarya Ovasýnda ve 1964 yýlýnda Keban bölgesinde nirengi sýklaþtýrma çalýþmalarýný yürüttü yýlýnda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Arazi Kadastrosu Fotogrametri DairesÝ Planlama Þubesine atandý eðitim-öðretim yalýnda Türkiye ve Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsünde genel eðitim ve yetiþtirme eðitimine katýldý yýlýnda Alman Hükümeti Teknik Yardým Bursuyla Almanya ya gitti ve öðrenim yýlýnda Bonn Üniversitesinde doktora çalýþmalarýný sürdürdü öðretim yýlýnda Konya Devlet Mühendislik- Mimarlýk Akademisinde öðretim görevlisi olarak göreve baþladý ve Mayýs 1974 te Konya Devlet Mühendislik-Mimarlýk Akademisine atandý yýlýnda Ýstanbul Devlet Mühendislik-Mimarlýk Akademisinde, Türkiye Kadastrosunda Yenileme Sorunu adlý yeterlilik tezini verdi yýlýnda, Türkiye Kadastrosu: Kuruluþ, Geliþme, Sorunlar adlý teziyle doçent oldu yýlýnda Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlýk Fakültesine profesör olarak atandý yýlý Mart ayýnda Selçuk Üniversitesinden ayrýlarak, STFA Harita da, Harran Ovasý 2. Kýsým arazi toplulaþtýrma projesinde önce proje yönetici yardýmcýsý olarak, daha sonra proje koordinatörü olarak mesleki çalýþmalarýna devam etti. Arazi toplulaþtýrma projesinin 1998 yýlýnda tescil ve yer teslimi iþlemlerinin tamamlanmasýndan sonra Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesine öðretim üyesi olarak atandý. Harran Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Dekaný ve Rektör Yardýmcýsý olarak çalýþmalarýna devam etti ve 2002 yýlýnda emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasýdýr kendisi. Hocamýz, mesleki çalýþmalarýnýn yaný sýra, yani kadastro alanýnda aðýrlýklý olmak üzere mesleki çalýþmalarýnýn yaný sýra, Odamýzýn bugüne dek gerçekleþtirdiði çalýþmalara da önemli katkýlar sundu. HKMO Genel Merkezi 11. Dönem Yönetim Kurulu Genel Saymanlýðý, 15 ve 17. Dönem Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliði, 16. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliði, 20. Dönem Yönetim Kurulu Genel Baþkanlýðý; TMMOB Toprak Reformu Kongresi Yürütme Kurulu Eþbaþkanlýðý görevlerinin yaný sýra, 4. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay Baþkanlýðý, Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayý Bilim ve Danýþma Kurulu Üyeliði, 2006 ve 2008 yýlýnda düzenlenen Kadastro Kongresinde Kongre Baþkanlýðý, farklý dönemlerde Odamýzýn ve Þubemizin çeþitli komisyonlarýnda görev almak dahil birçok çalýþmaya katýlmýþtýr, halen de sürekli bilimsel teknik komisyonlarýmýzdan Kadastro Komisyonu Baþkanlýðý görevini sürdürmektedir. Hocamýzýn kýsa özgeçmiþini sizlerle paylaþtým. Belki eksik býraktýðým yerler olabilir, hocam kusurumuza bakmaz umarým. Diðer söyleþilerimiz gibi, bu söyleþimizi de serbest formda, hocamýzýn sunuþuyla ve sonrasýnda soru-cevapla gerçekleþtireceðiz. Buyurun hocam. Prof. HÜSEYÝN ERKAN - Çok teþekkür ediyorum Tevfikçiðim. Aslýnda ben de bunlarýn bir kýsmýný söylemeyi düþünmüþtüm; ama sen benim düþündüðümden çok daha fazlasýný söyledin. Bana zaman da kazandýrmýþ oldun. Teþekkür ediyorum. Evet, Oda etkinliklerine gerçekten gücüm oranýnda katýlmaya çalýþtým ve bundan da büyük zevk aldýðýmý söyleyebilirim. Þuralarda biraz önce Tevfik in tekrarladýðý þeyleri göreceksiniz. Ben biraz daha hýzlý geçeceðim; yalnýz, þurada bir noktayý belirtmek istiyorum. Ben, Sanat Enstitüsü (Erkek Sanat Enstitüsüydü o zaman) mezunuydum ve 1953 yýlýnda Makine Bölümünü kazanmýþtým. Fakat o zamanlar koþullarýmýz çok sýnýrlýydý,

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Adres 19 Mayýs Mahallesi Samanyolu Sok. Onur Apt. No:106 Kat:2 34360 Þiþli -

Detaylı

BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1

BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1 BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1 HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu Mehmet Hýþýr Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Yayýn Kurulu Mehmet Yýldýrým,

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir

Detaylı

Kapak fotoðrafý: Kanada ALSA (Alberta Land Surveyors' Association) arþeivi - Carl Lester

Kapak fotoðrafý: Kanada ALSA (Alberta Land Surveyors' Association) arþeivi - Carl Lester Kapak fotoðrafý: Kanada ALSA (Alberta Land Surveyors' Association) arþeivi - Carl Lester içindekiler 3 Baþyazý 4 Celal Beþiktepe Kullanim Deðeri ve Deðiþim Deðerinin Mekansal Boyutu 8 Günseli Bayram Akçapýnar

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak 2009. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak 2009. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 181 ocak 2009 odtülüler bülteni ÝÇÝNDEKÝLER ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Ocak 2009 Dernek Adýna

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar 229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar Hammurabi Kanunlarý (M.Ö.18.yy.) FARKETTINIZ MI? Artýk, bülteninizi, mimarlýk

Detaylı

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Tarkan DAVULCU Genel Koordinatör: Ekrem BODAMYALIZADE Yayýn Ekibi: Azmi Öge, Cem KARA,Fatma ÝLKÝN, Burak TÜRSOY, Fatma TERLÝK, Pýnar ULUÇAY, Aysel ALÝHAN,

Detaylı

bak þu bebelerin güzelliðine kaþý destan gözü destan elleri kan içinde kör olasýn demiyorum kör olma da gör beni

bak þu bebelerin güzelliðine kaþý destan gözü destan elleri kan içinde kör olasýn demiyorum kör olma da gör beni bak þu bebelerin güzelliðine kaþý destan gözü destan elleri kan içinde kör olasýn demiyorum kör olma da gör beni Acýyý Bal Eyledik Hasan Hüseyin Korkmazgil içindekiler 1965 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý

Detaylı

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

içindekiler içindekiler

içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 156 Ekim 2006 Dernek Adýna Sahibi Himmet Þahin (EDS'83) 4 6 içindekiler içindekiler 83. yýlýnda

Detaylı

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir Merhabalar, Hiç kuþkusuz geçtiðimiz ayýn gündemini; ulusal ve uluslararasý medyayý aylarca meþgul eden, sonucun nasýl olacaðýna dair bir çok senaryonun tartýþýldýðý, yazýlýp çizildiði, 40 küsur yýllýk

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

BİRLİK haberleri TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANDI.

BİRLİK haberleri TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANDI. T Ü R K M Ü H E N D Ý S V E M Ý M A R O D A L A R I B Ý R L Ý Ð Ý BÝ R L Ý K HABERLERÝ B Ü L T E N Ý Haziran-Temmuz 2004 / Sayı 96 TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANDI. Seçimler sonucu oluşan Yönetim

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin askeri kanadýnýn Silvan'da yaþanan çatýþma ile ilgili çarpýcý bir iddiasýný duyurmuþtu. PKK nin iddiasýna göre, çatýþmada, açýklandýðý gibi yedi deðil

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ELEKTRÝK PÝYASASI ÝÇÝN ÖZELLEÞTÝRME ÖNERÝLERÝ TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 3 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞÇÝ SAÐLIÐI PANELÝ 23 Mayýs 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli ISBN

Detaylı

VÝZYON 2050 TÜRKÝYE Eylül 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-09/518 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2011, TÜSÝAD Tüm haklarý

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ 21. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2010-2012 Ocak /2012 ------------------ Ýstanbul Yayýna Hazýrlayan :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 91 Temmuz-Aðustos 2011 12 Haziran seçimleri öncesinde yayýnladýðýmýz Bülten 90'da þöyle demiþtik:

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 91 Temmuz-Aðustos 2011 12 Haziran seçimleri öncesinde yayýnladýðýmýz Bülten 90'da þöyle demiþtik: Merhaba, 12 Haziran seçimleri öncesinde yayýnladýðýmýz Bülten 90'da þöyle demiþtik: Büyük bir sürpriz olmazsa Meclis aritmetiði açýsýndan radikal bir deðiþiklik getirmeyecek gibi görünen seçimlere gidilirken

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 87 Mart 2011 Merhabalar,

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 87 Mart 2011 Merhabalar, Merhaba, Merhabalar, Toplumsal tarih, bir kez daha, anlatýlmakta olan büyük hikâyenin beklenmedik sýçramalar, patlamalar ve altüst oluþlarla devindiðini, özgür yaþama arzusunun en aðýr bedeller pahasýna

Detaylı

Sayý:15 Ekim 2003 Dünya da ve Türkiye de Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarý Türkiye-AB Ýliþkileri: 2003 Strateji Belgesi ve Ýlerleme Raporuna Göre Gelinen Son Durum Uluslararasý Mali Skandallar Yüksek

Detaylı

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü dýþarýdan göz... 1 Haziran 2009 Sayý: 165...Sanatýn birçok alaný týp konularýndan beslendi, beslenmeye de devam ediyor. Özellikle sinemacýlar bazý rahatsýzlýklarý konu alarak hem güzel filmler çekiyorlar,

Detaylı

tmmob mimarlar odasý ANKARA ÞUBESÝ 90 Haziran 2011

tmmob mimarlar odasý ANKARA ÞUBESÝ 90 Haziran 2011 tmmob mimarlar odasý ANKARA ÞUBESÝ 90 Haziran 2011 Merhaba, Bir kez daha politikanýn çok gündemde olduðu bir dönemin, bir seçim sürecinin içindeyiz. 12 Haziran seçimlerine gidilirken, kitlelerin gündeminde

Detaylı