YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI"

Transkript

1 YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu

2 YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van Aralık 2010 Afyonkarahisar, Kastamonu, Kayseri, Konya Ocak 2011 Adana, Sakarya, Samsun, Trabzon Ocak 2011 Antalya, Bursa, Edirne, İzmir Nisan 2011 Sapanca (Ankara ve İstanbul hâkim ve savcıları) Eylül 2011 Ankara (134 Cumhuriyet Başsavcısı, 8 CMK 250 ile Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili) Ekim 2011 Ankara, Yargıda Durum Analizi Değerlendirme Toplantısı Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu

3 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 5 GİRİŞ 7 I. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 9 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI NEDEN DÜZENLENMİŞTİR? 10 B. TOPLANTILAR NERELERDE, KİMLERİN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR? 10 C. YARGIDA DURUM ANALİZİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 11 D. KATILIMCILAR NASIL BELİRLENMİŞTİR? 12 E. TOPLANTILARDA HANGİ KONULAR TARTIŞILMIŞTIR? 12 F. LER NASIL OLUŞTURULMUŞTUR? 12 G. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI NIN ÇIKTILARI NELER OLMUŞTUR? 13 a. Mevzuat Değişikliklerine Yansıtılan Öneriler /02/2011 tarihli 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Hazırlanan Birinci Kanun Tasarısı Paketi Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Hazırlanan İkinci Kanun Tasarısı Paketi /01/2012 tarihli 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Hazırlanan Üçüncü Kanun Tasarısı Paketi Yönetmelik Çalışmaları Genelge Çalışmaları 22 b. Uygulamaya ve İdari Tasarruflara Yansıtılan Öneriler Atama ve Müstemir Yetki Kararnameleri Terfi İşlemleri HSYK Stratejik Planına Yansıtılan Öneriler 25 c. Mesleki Yetkinliğin Artırılmasına Yönelik Mevzuata ve Uygulamaya Yansıtılan Öneriler Meslek İçi Eğitim Faaliyetleri Yargıtay Meslek İçi Eğitim Faaliyetleri Yabancı Dil ve Yurtdışı Eğitim Faaliyetleri 27 II. LER 29 A. ORTAK KONULAR Hâkim ve savcı adaylığı mülakat komisyonu Hâkim ve savcı adaylarının stajı Hâkim ve savcı adaylarının mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 36 2

4 YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 3 SONUÇ RAPORU 4. Hâkim ve savcı adaylarının yabancı dil eğitimi Hâkim ve savcı adaylarına sorumluluk ve imza yetkisi verilmesi Meslek içi eğitim planı Kişisel gelişim eğitimleri Yabancı dil eğitimi ile yurtdışındaki eğitim ve araştırmalar Hâkim ve savcıların ihtisaslaşması Bölge sisteminin yeniden düzenlenmesi Terfi sisteminin yeniden düzenlenmesi Yıllık ve mazeret izinleri Disiplin işlemlerinde sözlü savunma Performans Değerlendirme ve Geliştirme Formları Hâkim ve savcılara yönelik rücu davası Yargı etiği ilkelerinin oluşturulması Hâkim ve savcıların lojman ve güvenlik sorunları Hâkim ve savcıların özlük hakları Mahkemelerin iş standartlarının belirlenmesi Norm kadro uygulaması Unvanlı atamalar Bilirkişilik Adli tıp hizmetleri sayılı Tebligat Kanunu nda değişiklik Avukatlık ücreti ve yargılama giderleri Vekâletnamelerde baro pulu yapıştırılması zorunluluğu Askeri yargı 65 B. ADLİ YARGI CMK 250 nci madde ile yetkili Cumhuriyet başsavcılıkları ve ağır ceza mahkemeleri Aile mahkemelerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılması Kadastro mahkemeleri İnfaz hâkimliği Bilişim suçları mahkemesinin kurulması Adli kolluk Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara karşı itiraz Kamu davasının açılmasının ertelenmesi Sevk tutuklaması Ceza hukukunda önödemenin kapsamının genişletilmesi Elektrik enerjisi, su veya doğalgaz hırsızlığı eylemlerinin suç olmaktan çıkarılarak idari yaptırıma bağlanması sayılı TCK nun 86 ncı maddesi Karşılıksız çek keşide etmek suçu 84

5 14. Arşiv kaydının silinmesi Nüfus ve tapu tashih davaları Tüketici hakem heyetleri Hukuk davalarındaki sürelerin yeknesak hale getirilmesi Ceza hukukunda uzlaşma Hukuk davalarında arabuluculuk Sulh ve asliye hukuk mahkemeleri Mahkemelerin ikiye bölünmesi uygulaması Ağır ceza mahkemesi başkanlıkları ve üyelikleri Küçük adliyelerin merkezi adliyelerle birleştirilmesi İş yükü çok az olan ağır ceza merkezlerinin asliye ceza teşkilatına dönüştürülmesi Bölge adliye mahkemeleri Mahkeme yönetim sisteminin geliştirilerek hâkim ve savcıların idari görevlerinin azaltılması 101 C. İDARİ YARGI Genel İdarî Usul Kanun Tasarısının kanunlaşması Tek hâkimle bakılacak davaların kapsamının genişletilmesi Danıştayın içtihat mahkemesi hüviyetine kavuşturulması Bölge idare mahkemeleri arasındaki içtihat farklılıklarının giderilmesi Dava açma sürelerinde birliğin sağlanması Dosyanın tekemmül sürecinin kısaltılması Yürütmeyi durdurma müessesesinin revize edilmesi Duruşma müessesesinin yeniden düzenlenmesi Taşra teşkilatlarınca tesis edilen işlemlerde yetkili mahkemenin yeniden belirlenmesi Evrak bürosunun kurulması Hâkim ve savcılar tarafından açılan idari davalarda yetkili mahkemenin yeniden belirlenmesi sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 31 inci maddesinde HMK ya atıf yapılan konuların doğrudan İYUK ta düzenlenmesi Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde dilekçelerin verilebileceği yerler Seri dava uygulaması Danıştay savcılığının revize edilmesi Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının faaliyete geçirilmesi Yerleşik emsal kararlara uyma zorunluluğu Tüm hâkimlere mahkeme kararlarına erişimin açık olması HSYK Genel Sekreter Yardımcılarından en az birinin idari yargı kökenli olması Adalet ve lojman tahsis komisyonlarında idari yargının temsilinin sağlanması 123 4

6 KISALTMALAR YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 5 SONUÇ RAPORU AB AİHM AİHS ATGV AYKA BM CMK DGM DMK HMK HSYK İYUK KHK MİT PDGF SEGBİS SGK TAA TBMM TCK UYAP Avrupa Birliği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Avrupa Yargı Kurulları Ağı (ENJC) Birleşmiş Milletler Ceza Muhakemesi Kanunu Devlet Güvenlik Mahkemesi Devlet Memurları Kanunu Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İdari Yargı Usul Kanunu Kanun Hükmünde Kararname Milli İstihbarat Teşkilatı Performans Değerlendirme ve Geliştirme Formu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye Adalet Akademisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Ceza Kanunu Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi

7

8 GİRİŞ YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 7 SONUÇ RAPORU 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa referandumundan sonra yeniden oluşturulan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle idari ve mali yönden bağımsız bir Kurul olarak yeniden yapılandırılmıştır. HSYK bir yandan fiziki altyapı, bütçe, personel ve büroların kurulumu gibi yapılanma sürecindeki çalışmaları yerine getirirken, diğer taraftan yargı hizmetlerindeki sorunların çözümü noktasında kendisine düşen görevleri de icra etmeye başlamıştır. Gerek halkımızın, gerekse yargı camiasının yeni Kuruldan beklentilerinin yüksek olduğu bilinciyle, HSYK öncelikle yargı teşkilatının sorunlarını yerinde görmek ve buna göre bir yol haritası çizmek amacıyla ülke genelinde Yargıda Durum Analizi Toplantıları nı başlatmıştır. Yargının hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğinin artırılması ile mesleki sorunların çözümüne yönelik yapılan bu toplantılarda elde edilen öneriler, kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye tabi tutularak, bu raporda ele alınmıştır. Çok geniş bir yelpazede, hukuk sisteminin hemen hemen tüm konularının serbestçe tartışıldığı toplantılarda elde edilen önerilerin tamamı, beş adet kitapçıkta bir araya getirilmiş ve HSYK İnternet sitesinde aldığı puanları ile birlikte yayımlanmıştır. Bu raporda önerilerin tümününün bir araya getirilip tartışılması mümkün olmadığı için, önemli ve acil olanlarına yer verilerek, öneriler; gerekçe, çözüm önerisi, gerçekleşme durumu ve etki analizi şeklinde teker teker ele alınmıştır. Raporda yer verilemeyen diğer öneriler ise takip çizelgesi ve raporlamaları ile birlikte, HSYK İnternet sayfasından ayrıca yayımlanacaktır. Raporda ilk olarak toplantıların nerelerde, nasıl düzenlendiği, konuların ve katılımcıların nasıl belirlendiği, oylamaların nasıl yapıldığı gibi sorulara yer verilerek, toplantılar hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. Ardından raporun hazırlanmasından önce, mevzuat değişikliklerine ve uygulamaya yansıtılan önerilere geniş bir şekilde yer verilmiştir. Uzun vadede çözüm bekleyen diğer konular ise, HSYK Stratejik Planına amaç, hedef ve faaliyet olarak alınmıştır. Durum analizi toplantılarında gündeme alınan, mevzuat değişikliği, meslek içi eğitim ve idari tasarruflarla çözülebilecek nitelikte olan konular ve sorunlar, sadece Kurulun görev alanını değil, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere yüksek yargı organları, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği ve hukuk fakülteleri gibi diğer kurumları da ilgilendirmektedir. Daha etkin ve güvenilir bir yargı sisteminin oluşturulması için, yargının tüm paydaş kurumlarının eşgüdüm içinde çalışması gerektiğine inanan HSYK, durum analizi toplantılarında ortaya çıkan tüm önerilerin çözümü için, diğer kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmaya ve işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir.

9

10 HSYK YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU öneri - gerekçe - etki analizi I. Yargıda Durum Analizi Toplantıları A. Yargıda Durum Analizi Toplantıları neden düzenlenmiştir? B. Toplantılar nerelerde, kimlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir? C. Yargıda Durum Analizi Değerlendirme Toplantısı D. Katılımcılar nasıl belirlenmiştir? E. Toplantılarda hangi konular tartışılmıştır? F. Öneriler nasıl oluşturulmuştur? G. Yargıda Durum Analizi Toplantıları nın çıktıları neler olmuştur? H. Genel Değerlendirme

11 I. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI A. Yargıda Durum Analizi Toplantıları Neden Düzenlenmiştir? Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa referandumundan sonra geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılmış, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle birlikte idari ve mali yönden bağımsız hale getirilmiştir. Anayasa nın 159 uncu maddesi, 6087 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla yetki ve sorumlulukları belirlenen HSYK nın temel görevi, hâkim ve savcıların atama, nakil, yetki, terfi, disiplin ve meslek içi eğitimleri ile ilgili işlemleri yerine getirmektir. Avrupa Yargı Kurulları Ağının (ENCJ) Mayıs 2008 tarihlerinde Budapeşte de düzenlenen Genel Kurul toplantısının sonuç bildirgesinde 1 ve Avrupa Hâkimler Danışma Konseyinin 10(2007) sayılı görüşünde 2, yüksek kurulların adalet politikalarının belirlenmesi ve mevzuat çalışmalarında da etkin rol almaları ve görüş belirtmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Söz konusu belgelerde yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının korunmasının yanında, yargıya güvenin temin edilmesi, yargı hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve kalitenin artırılması konularında da yüksek kurulların sorumluluklar üstlenmesi önerilmektedir. Bu kapsamda referandumdan sonra ilk Genel Kurul toplantısını 25 Ekim 2010 tarihinde yapan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 24 Aralık 2010 tarihinden itibaren Yargıda Durum Analizi Toplantıları nı düzenlemiştir. Toplantılarda öncelikle yargının hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğinin artırılması ile mesleki sorunlar konusunda hâkim ve savcıların görüş ve önerilerini alan HSYK, toplantılar serisinin sonuncusu olan ve 3-5 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara da düzenlenen Yargıda Durum Analizi Değerlendirme Toplantısı nda paydaş kurumların da değerlendirmelerini almıştır. B. Toplantılar nerelerde, kimlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir? Yargıda Durum Analizi Toplantıları şu illerde gerçekleştirilmiştir Aralık 2010 tarihlerinde Erzurum da; Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt, Tunceli, Erzurum hâkim ve savcıları, Aralık 2010 tarihlerinde Kahramanmaraş ta; Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş hâkim ve savcıları, Aralık 2010 tarihlerinde Midyat ta; Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin, Elazığ, Bingöl hâkim ve savcıları, Aralık 2010 tarihlerinde Van da; Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari, Van hâkim ve savcıları, Aralık 2010 tarihlerinde Afyonkarahisar da; Eskişehir, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar hâkim ve savcıları, 1 Resolution of Budapest on Self-Governance for the Judiciary: Balancing Independence and Accountability 2 Resolution of Budapest on Self-Governance for the Judiciary: Balancing Independence and Accountability Opinion no.10(2007) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) to the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the Council for the Judiciary at the service of society 10

12 YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 11 SONUÇ RAPORU Aralık 2010 tarihlerinde Kastamonu da; Karabük, Çankırı, Sinop, Kastamonu hâkim ve savcıları, Aralık 2010 tarihlerinde Kayseri de; Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Kayseri hâkim ve savcıları, Aralık 2010 tarihlerinde Konya da; Aksaray, Niğde, Karaman, Konya hâkim ve savcıları, Ocak 2011 tarihlerinde Adana da; Osmaniye, Hatay, Mersin, Adana hâkim ve savcıları, Ocak 2011 tarihlerinde Sakarya da; Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Sakarya hâkim ve savcıları, Ocak 2011 tarihlerinde Samsun da; Amasya, Tokat, Ordu, Çorum, Samsun hâkim ve savcıları, Ocak 2011 tarihlerinde Trabzon da; Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon hâkim ve savcıları, Ocak 2011 tarihlerinde Antalya da; Burdur, Isparta, Denizli, Antalya hâkim ve savcıları, Ocak 2011 tarihlerinde Bursa da; Bilecik, Yalova, Balıkesir, Bursa hâkim ve savcıları, Ocak 2011 tarihlerinde Edirne de; Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne hâkim ve savcıları, Ocak 2011 tarihlerinde İzmir de; Aydın, Manisa, Muğla, İzmir hâkim ve savcıları, Nisan 2011 tarihlerinde Sapanca da; Ankara ve İstanbul hâkim ve savcıları, Eylül 2011 tarihlerinde Ankara da; Türkiye genelinde 134 Cumhuriyet Başsavcısı ve 8 CMK 250 nci madde ile yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Ekim 2011 tarihlerinde Ankara da daha önceki toplantılarda grup sözcülüğü yapan 80 hâkim ve savcının yanı sıra, yüksek yargı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, 8 ilin baro temsilcileri ve akademisyenlerin de katıldığı Yargıda Durum Analizi Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Toplantıların ilk serisi 24 Aralık 2010 ile 15 Ocak 2011 tarihleri arasında 16 bölgede gerçekleştirilmiş olup 17. toplantı 2-9 Nisan 2011 tarihlerinde Sapanca da Ankara ve İstanbul hâkim ve savcılarının katılımı ile yapılmıştır. 16 bölgede yapılan toplantılara HSYK üyeleri de katılmış, üyeler komşu il ve ilçelerdeki adliyeleri ziyaret ederek toplantılara katılamayan hâkim ve savcıların da görüş ve önerilerini alma imkânı bulmuşlardır. Bu ziyaretler sırasında birkaç adliye hariç, hemen hemen tüm adliyeler yerinde görülmüş ve hâkim ve savcıların görüşleri alınmıştır Eylül 2011 tarihlerinde Türkiye de Yakalama ve Gözaltı Uygulamalarından Doğan Sorunlar ile Yargının Hızlandırılması, Etkinlik ve Verimliliğin Arttırılması Sempozyumu düzenlenmiş olup, sempozyumun ikinci gününde Yargının Hızlandırılması, Etkinlik ve Verimliliğinin Artırılması konulu grup çalışmaları yapılmıştır. C. Yargıda Durum Analizi Değerlendirme Toplantısı Yapılan tüm bu çalışmalardan sonra yargının etkinlik ve verimliliğini artıracak mevzuat hükümlerini belirlemek ve yargı teşkilatının öneri ve taleplerini ilgili makamlara iletmek üzere HSYK tarafından 3-5 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara da Yargıda Durum Analizi Değerlendirme Toplantısı düzenlenmiştir. Durum Analizi Toplantılarının sonuncusu olan Değerlendirme Toplantısına sadece yargı mensupları değil, yargı teşkilatının paydaş kurumları da davet edilmek suretiyle, sorunların bütün-

13 cül bir bakış açısıyla ele alınması, çözüm önerilerinin etki ve sonuçlarının önceden öngörülebilmesi amacıyla paydaş kurumların görüş ve önerilerinin alınmasına önem verilmiştir. Bu toplantıya, daha önceki toplantılarda grupların kendi aralarından seçtikleri grup başkanları ve sözcülerinden oluşan 80 hâkim ve savcı çağrılmıştır. Toplantıya ayrıca, Adalet Bakanlığının birimleri, Türkiye Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Barolar Birliği, 8 ilin baro temsilcisi ve üniversitelerde görev yapan ceza, medeni ve idare hukukundan 8 akademisyen çağrılmış ve yaklaşık 150 kişi toplantıya katılmıştır. Toplantıda, Cumhuriyet savcıları, ceza hâkimleri, hukuk hâkimleri ve idari yargı hâkimlerinden gruplar oluşturulmuş olup; gruplarda, daha önceki durum analizi toplantılarında tartışmaya açılan konular kapsamlı bir şekilde yeniden gündeme alınmıştır. Ayrıca katılımcıların yeni önerileri varsa bunların da tartışılması sağlanmıştır. Gruplarda tartışılan konular katılımcılar tarafından oylanarak çıktılar önem sırasına göre sıralanmıştır. D. Katılımcılar Nasıl Belirlenmiştir? Toplantılarda her görüşün serbestçe tartışılmasını sağlamak ve objektif bir tartışma ortamı oluşturmak amacıyla HSYK İnternet sitesinden duyuru yapılmış ve toplantılara katılmak isteyen hâkim ve savcıların isimleri belirlenmiştir. Ancak toplantıların verimliliğini düşürmemek için, oluşturulacak grupların 20 kişiyi geçmemesine özen gösterilmiş ve her bölgede Cumhuriyet savcıları, ceza hâkimleri, hukuk hâkimleri, idari yargı hâkimlerinden oluşan 20 şer kişilik gruplar oluşturulmuştur. Cumhuriyet başsavcıları ile komisyon başkanları her yıl, yıllık değerlendirme toplantıları yaptığı için bu toplantılara çağırılmamışlar, daha sonra İzmir, Çeşme de yapılan toplantıda benzer bir çalışma yapılarak Cumhuriyet başsavcıları ile komisyon başkanlarının da görüş ve önerileri alınmıştır. Toplantılara ayrıca, il baro başkanları da davet edilmiş olup, yargının etkinlik ve verimliliğinin artırılması konusunda avukatların da görüşleri alınmıştır. E. Toplantılarda Hangi Konular Tartışılmıştır? Çalışma gruplarına önceden örnek olarak verilen yargıdaki iş yükünü azaltacak tedbirler ile etkin, hızlı ve adil bir yargılamaya dair konular verilmiş, bunun yanı sıra katılımcıların tartışılmasında fayda gördüğü her konuya yer verilmiştir. Toplantılarda sadece hukuki konular değil, mesleki ve kurumsal sorunlar da tartışılarak çeşitli öneriler gündeme alınmıştır. F. Öneriler Nasıl Oluşturulmuştur? Grupların kendi aralarından demokratik bir şekilde seçtikleri grup sözcüleri, sırasıyla katılımcılara söz vererek sorunlu alanları ve çözüm önerilerini almışlardır. Bu öneriler, çalışmanın sonunda 10 üzerinden puanlanarak aciliyet ve önemine göre sıralanmıştır. Toplantıların sonuncusu olan Yargıda Durum Analizi Değerlendirme Toplantısında ise, önceki toplantılarda tartışılan konular arasında eleme yapılarak belirli konuların gündeme alınması ve buna göre mevzuat değişikliği önerilerinin ortaya çıkması amaçlanmıştır. Fakat bu toplantıda da katılımcıların istedikleri konuyu gündeme almalarına imkan verilmiş ve kesin bir konu sınırlaması yapılmamıştır. 12

14 YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 13 SONUÇ RAPORU G. Yargıda Durum Analizi Toplantıları nın Çıktıları Neler Olmuştur? Yargıda Durum Analizi Toplantıları nda tartışılan sorunlar; mevzuat değişikliği, meslek içi eğitim ve çeşitli idari tasarruflarla çözülebilecek nitelikte konulardan oluşmaktadır. Söz konusu sorunlu alanların, sadece Kurulun görev alanını değil, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere yüksek yargı organları, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği gibi diğer kurumları da ilgilendiren yönleri bulunmaktadır. Bu toplantılarda, yargının hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik ileri sürülen ve bu raporda gerekçe, çözüm önerisi, gerçekleşme durumu ve etki analizi şeklinde aşağıdaki bölümlerde yer verilen önerilerin yanı sıra, raporun yayımlanması ve kamuoyu ile paylaşılmasından önce kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge ve idari tasarruflarla hayata geçirilen öneriler bulunmaktadır. Hayata geçirilemeyen önerilerin ise, bir kısmı çeşitli kanun tasarılarına yansıtılmış, bir kısmı da HSYK Stratejik Planına alınmıştır. a. Mevzuat Değişikliklerine Yansıtılan Öneriler Durum Analizi Toplantılarında tartışılan konular ve çözüm önerileri şu mevzuat çalışmalarına yansıtılmıştır. 09/02/2011 tarihli 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla hazırlanan birinci kanun tasarısı paketi; 31/03/2011 tarihli 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla hazırlanan ikinci kanun tasarısı paketi; 26/08/2011 tarihli 650 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 31/01/2012 tarihli 6273 sayılı Çek Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla hazırlanan üçüncü kanun tasarısı paketi; Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Yönetmelik çalışmaları Genelge çalışmaları 1. 09/02/2011 tarihli 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ülkemizde ilk derece mahkemelerinde yargılama süreleri önceki yıllara göre önemli oranda kısaltılmış olmasına rağmen, yüksek mahkemelerin iş yükünün giderek artmasına paralel olarak temyiz aşamasında geçen sürelerin de uzadığı görülmüştür. Gerek durum analizi toplantılarında ve gerekse yüksek mahkeme başkanlıklarınca temyiz aşamasında geçen sürelerin azaltılmasına yönelik olarak, öncelikle biriken iş yükünün eritilmesi gerektiği belirtilmiş ve bunun için de Yargıtay ve Danıştaydaki daire ve üye sayılarının artırılması yönünde talep ve öneriler olmuştur.

15 Özellikle Yargıtay daireleri aşırı iş yükünün altından kalkabilmek için, yasal alt yapısı bulunmamasına ve kanuna uygun olmamasına rağmen, çoğu zaman iki, hatta üç heyet halinde çalışmak durumunda kalmış, müzakere heyetinde bulunmayan üyeler kararları imzalamak zorunda kalmışlardır. Uzayan yargılama süreçleri nedeniyle bazı sanıkların zamanaşımı nedeniyle ceza almaktan kurtuldukları bazı sanıkların da bihakkın tahliye tarihleri geldiği halde dosyaları incelenemediğinden ceza infaz kurumunda kalmaya devam ettikleri görülmüştür. Öte yandan, aşırı iş yoğunluğu nedeniyle yargılama süreçlerinin çok fazla uzaması ve buna bağlı olarak yüksek mahkemelerde dosyaların yeterince incelenememesi bazı hak kayıplarına da yol açabilmektedir. Her ne kadar 5235 sayılı Kanun la istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesinin yasal alt yapısı oluşturulmuş ise de mevcut dosyaların Yargıtay tarafından karara bağlanması gerekecektir. Yargıtayın istinaf incelemesi için bu dosyaları mahalline göndermesi durumunda, hem davalar daha da uzayacak, hem de yeni kurulan istinaf mahkemeleri aşırı iş yükü altında kalarak beklenen faydayı gösteremeyecektir. Bu nedenle Yargıtayda biriken dosyalar acilen eritildikten sonra, istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesinin daha sağlıklı olacağı düşünülmüştür. Tüm bu hususlar dikkate alınarak 09/02/2011 tarihli 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yargıtaya iki hukuk ve dört ceza dairesi eklenerek daire sayısı 38 e çıkarılmış, 250 olan üye kadrosuna 137 yeni kadro ilave edilmiştir. Kanun la ayrıca Danıştaya iki daire eklenerek daire sayısı 15 e çıkarılmış, 95 olan üye kadrosuna 61 kadro ilave edilmiştir. 2. Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Hazırlanan Birinci Kanun Tasarısı Paketi Durum analizi toplantıları sonunda elde edilen öneriler ve veriler ışığında yargının hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğinin artırılması için acil çözüm bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri bir metin haline getirilmiş ve Adalet Bakanlığına iletilmiştir. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünce yapılan mevzuat çalışması sonucunda 31 Mart 2011 tarihli 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile aşağıda sayılan kanunlarda bazı değişiklikler yapılmıştır sayılı Askerlik Kanunu 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 5682 sayılı Pasaport Kanunu 6831 sayılı Orman Kanunu 492 sayılı Harçlar Kanunu 1512 sayılı Noterlik Kanunu 2575 sayılı Danıştay Kanunu 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun 14

16 YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 15 SONUÇ RAPORU 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6217 sayılı Kanun la öngörülen değişiklikler şunlardır: 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu nda yapılan değişikliklerle bazı niteliksiz suçlar, kabahat haline getirilmiş ve bu eylemler idarî para cezasına bağlanmıştır sayılı İcra ve İflas Kanunu nda yapılan değişiklikle disiplin ve tazyik hapsi gerektiren eylemlerde parasal bir sınır getirilerek, sınır altında kalan icra suçlarının mahkeme önüne gelmesi engellenmiştir. 492 sayılı Harçlar Kanunu nda değişiklik yapılarak Ceza mahkemeleri kararlarına karşı kanun yoluna müracaat durumunda harç alınması usulü getirilerek, niteliksiz temyizlerin önü kapatılmıştır sayılı Noterlik Kanunu nda değişiklik yapılarak çekişmesiz yargı işi niteliğinde bulunan, terk eden eşin ortak konuta davet edilmesine ve mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin işlemlerin mahkemeler yanında noterler tarafından da yapılabilmesi imkânı getirilmiştir sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu nun 28 inci maddesinin kaldırılmasıyla yüksek mahkemelerin hâkim ve savcılara not vermesi uygulamasına son verilmiştir. Böylece terfi etmesi için gerekli olan dosya sayısını tutturmak amacıyla lüzumsuz yere yaptırılan temyizlerin önüne geçilmek istenmiştir sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nda değişiklik yapılarak soruşturma aşamasında Cumhuriyet başsavcılıkları arasında çıkan yetki uyuşmazlıklarının çözüm mercii belirlenmiştir. Böylece soruşturma evrakının sürüncemede kalmasının ve gereksiz şekilde yargılama sürecinin uzamasının önlenmesi amaçlanmıştır sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nda değişiklik yapılarak ağır ceza mahkemesi başkanlarının iş yükünün azaltılması amacıyla, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara yapılan itirazların, başkan yerine mahkeme heyeti tarafından karara bağlanabilmesi sağlanmıştır sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak ceza mahkemelerince doğrudan verilen ve miktarı TL yi geçmeyen adlî para cezalarına ilişkin kararların kesin olması öngörülerek, bölge adliye mahkemelerinin ve Yargıtayın iş yükünün azaltılması amaçlanmıştır sayılı Kabahatler Kanunu nda değişiklik yapılarak idarî yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemesince verilen son karar aleyhine itirazın, ağır ceza mahkemesine yapılmasına ilişkin uygulamadan vazgeçilerek, itirazın asliye ceza mahkemesine yapılması yoluna gidilmiştir. Böylece ağır ceza mahkemelerinin iş yükü azaltılmak istenmiştir sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nda değişiklik yapılarak duruşmalı temyiz talepleri için öngörülen parasal sınır artırılmıştır sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu nda değişiklik yapılarak Cumhuriyet savcılarının, asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara katılması uygulamasından vazgeçilip, soruşturma işlemlerini daha etkin ve süratli bir şekilde yürütmeleri amaçlanmıştır. Benzer şekilde, Cumhuriyet savcılarının asliye hukuk mahkemelerinde görülen nüfus davalarındaki duruşmalara katılması bakımından da aynı usul benimsenmiştir.

17 Sonuç olarak Yargıda Durum Analizi Toplantılarında ortaya çıkan ilk öneriler ışığında ilk derece mahkemelerinde; Kabahate çevrilen suçlarla ilgili olarak 200 bine yakın dosyanın, Noterlere verilen yetki, İcra ve İflas Kanunu ndaki değişiklik sebebiyle 1 milyona yakın dosyanın büyük kısmının, Harçlar Kanunu nda yapılan değişiklik sebebiyle 300 bini aşkın dosyanın büyük kısmının, adliyelere gelmesini engelleyecek yasal düzenlemeler yapılmıştır. 3. Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Hazırlanan İkinci Kanun Tasarısı Paketi 6/8/2011 tarihli 650 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile adalet sisteminde yargı hizmetlerinin daha etkin, süratli ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bazı yenilikler getirilmiştir. Çeşitli kanunlarda farklı şekillerde düzenlenen adli tatil müessesesinin yorumlamadan kaynaklanan farklı uygulamaları nedeniyle zaman zaman karşılaşılan hak kayıplarının ortadan kaldırılması amacıyla adli tatilin başlangıç ve bitiş süreleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre adli tatil süresi, Yargıda Durum Analizi Toplantılarında ele alındığı şekliyle hâkim ve savcıların önerileri ile Yargıtay ve Danıştayın talepleri de dikkate alınarak, 20 temmuz - 31 ağustos tarihlerini kapsayacak şekilde yeniden belirlenmiştir. Usul kanunlarında yer alan adli tatil süreleri 2004 yılından önce 20 temmuz - 5 eylül tarihleri arasında 45 gün şeklinde uygulanırken yargı hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla 2004 yılında yapılan değişiklikle adli tatil süresi 1 ağustos - 5 eylül tarihlerinde uygulanarak 45 günden 35 güne indirilmiştir. Ancak, hem uygulamada adli tatilin süresinin hâkim ve savcılar açısından cazip olmaması nedeniyle hâkim ve savcıların yoğun bir şekilde haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında izin kullandıkları, hem de bu dönemde adli tatilde mevzuat gereğince bazı davaların görülememesi nedeniyle yargı hizmetlerinde ve duruşmalarda bazı aksamaların yaşandığı görülmüştür Ülke genelinde izinlerin tüm yaz sezonunda dört aya yayılmasının olumsuz sonuçları dikkate alınarak, adli tatil süresinde tekrar değişiklik yapılmış ve adli tatilin tüm yargı kurumlarında 20 temmuz - 31 ağustos tarihleri arasında 40 gün şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önceden hâkim ve savcıların yaklaşık %70 i adli tatil yerine yıllık izin kullanma eğilimindeyken, yapılan yeni düzenlemeyle %70 civarında hâkim ve savcının adli tatilde izin kullanmayı tercih ettikleri görülmüş ve duruşmaların aksaması önemli ölçüde giderilmiştir. Kanun Hükmünde Kararname nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yargıtay tetkik hâkimliğine on yıl içinde yapılacak atamalarda, beş yıllık hizmet süresi şartı kaldırılarak Yargıtay tetkik hâkimi atamaları kolaylaştırılmıştır. Avukatlık mesleğinden hâkim ve savcılık mesleğine geçmek isteyenler için düzenlenen 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu nun 8/k maddesinde yer alan otuzbeş ibaresi kırkbeş şeklinde değiştirilerek avukatlık mesleğinden hâkim ve savcılık mesleğine geçiş kolaylaştırılmıştır. 16

18 YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 17 SONUÇ RAPORU 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu nun 49 ve 50 nci maddelerinde değişiklik yapılarak, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında, uluslararası kuruluş veya mahkemelerde ya da geçici yetki veya görevlendirme ile başka kurum, kurul veya kuruluşlarda görev yapan hâkim ve savcılar hariç olmak üzere; bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili staj ve araştırma yapmak, kurs, eğitim ve öğrenim görmek üzere seçilen ya da iç veya dış burstan yararlanan hâkim ve savcıların iki yılı; doktora yapmak üzere görevlendirilenler ise üç yılı aşmamak üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yurtdışına gönderilebileceği hükmüne yer verilmiştir sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu nun 119 uncu maddesinde değişiklik yapılarak hâkim ve savcıların meslek içi eğitimleri hak ve ödev olarak düzenlenmiş ve meslek içi eğitimlerin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yaptırılması benimsenmiştir. Kanun gereğince meslek içi eğitimin usul ve esasları, Türkiye Adalet Akademisinin görüşü alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca hazırlanacak yönetmelikte belirlenecektir sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu na Geçici 11 inci madde eklenerek Kanun Hükmünde Kararname nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri hâlinde, hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabileceği hükmüne yer verilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görülen davaların daha etkin bir şekilde takip edilebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı kurulmuştur /01/2012 tarihli 6273 sayılı Çek Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Durum analizi toplantılarında ekonomik suça ekonomik ceza verilmesi ilkesi çerçevesinde karşılıksız çek keşide eyleminin suç olmaktan çıkarılarak ekonomik yaptırıma bağlanması önerilmiştir sayılı Çek Kanunu nun 5 inci maddesinde, her ne kadar karşılıksız çek keşide etme suçu için adli para cezası öngörülmüş ise de, adli para cezası ödenmediği takdirde ceza hapis cezasına dönüştürülmekteydi. Borcunu ödeyemeyen kişiye hapis cezası verilmesi, bu kişinin ticari hayatını tamamen olumsuz yönde etkilediği gibi borçlarını ödeyebilme ihtimalini de neredeyse ortadan kaldırmaktadır. Öte yandan karşılıksız çek keşide etmek suçundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ceza adalet sistemindeki iş yükünün önemli bir bölümünü teşkil etmekte olup, uzayan yargılama süreçleri nedeniyle öngörülen adli para cezalarının beklenen faydayı vermediği görülmüştür. Bu itibarla, ceza adalet sistemindeki iş yükünün önemli bir bölümünü teşkil eden Çek Kanunu nda yer alan karşılıksız çek keşide etme eylemine adli nitelikte bir yaptırım uygulanması nedeniyle, yaşanan sıkıntılara çözüm getirmek ve adaletin etkinleştirilmesini, süratli ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla hazırlanan bu Kanun da, çekin ekonomik hayatta ifa ettiği görev dikkate alınarak eylemin tamamen yaptırımsız bırakılması uygun görülmemiş, karşılıksız çek keşide etme eylemi için çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı şeklinde idari nitelikte bir yaptırım öngörülmüştür.

19 5. Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Hazırlanan Üçüncü Kanun Tasarısı Paketi TBMM ne sevk edilen Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı nda durum analizi toplantılarında tartışılan şu konulara yer verilmiştir sayılı İş Mahkemeleri Kanunu nda değişiklik yapılarak birden fazla iş mahkemesi bulunan yerlerde, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan davaların görüleceği iş mahkemelerinin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenmesi yoluna gidilerek ve sosyal güvenlik hukukundan doğan davalarda ihtisaslaşma yoluna gidilmesi hedeflenmiştir sayılı Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun un 25 ve 26 ncı maddelerinde geçen eylemler suç olmaktan çıkarılarak idari yaptırıma bağlanmıştır sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu nun 30 uncu maddesinde geçen eylemler, suç olmaktan çıkarılarak idari para cezasına bağlanmış ve bu cezaların Cumhuriyet savcısı yerine mülki amir idare tarafından verilmesi esası benimsenmiştir sayılı Kanun un 24 üncü maddesinin bir numaralı fıkrasının (c) bendinin Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere, şeklinde değiştirilmesi öngörülmüştür. Maddeyle, Danıştayın ilk derece mahkemesi sıfatıyla gördüğü davaların bir kısmının ilk derece idare mahkemelerine devredilmesi suretiyle, Danıştayın iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır. Mevcut düzenlemede, 24 üncü maddenin bir numaralı fıkrasının (c) bendine göre, bakanlıklar, kamu kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemler yanında, bakanlıklarca yapılan ancak, ülke çapında uygulanma niteliği bulunmayan ve düzenleyici işlem kapsamında nitelendirilen bazı işlemler de ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülmektedir. Örneğin bakanlıklarca yapılan imar planlarına ilişkin davalar ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda görülmektedir. Danıştay meslek mensubu veya hâkimi eliyle keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını gerektiren bu tip uyuşmazlıklar, işyükünün artmasında etkili olmakta ve ayrıca, daire heyetinin oluşumu ve çalışma düzeni bakımından da olumsuzluklara yol açmaktadır. Bu amaçla, maddede bakanlıkların tüm düzenleyici işlemleri yerine, sadece, ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlerine karşı açılacak davaların Danıştayda görülmesi benimsenmiştir sayılı Kanun un 60 ıncı maddesinin bir numaralı fıkrasının birinci cümlesinin Başsavcı, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda görülen dava dosyalarını, esas hakkındaki düşüncelerini bildirmek üzere, uygun göreceği görev ayırımına göre savcılara havale eder. şeklinde değiştirilmesi öngörülmüştür. Maddeyle, Danıştay savcılarının Danıştaya gelen her dosya için görüş bildirmesi uygulamasından vazgeçilmektedir. Mevcut düzenlemeye göre, Danıştayda görev yapan savcılar, kanun yararına bozma ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ndan doğan görevleri dışında, Danıştayda görülen tüm ilk derece davaları ile temyiz ve karar düzeltme dosyalarının esası hakkında ve yürütmenin durdurulması istemleri hakkında görüş bildirmektedir. Bu durum Danıştaydaki yargılama süresinin uzamasına sebep olmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gereğince Danıştay savcılarının yazılı düşüncelerinin taraflara tebliğ edilmesi ve bu düşüncelere karşı tarafların cevap verecek olması yargılama süresini daha da uzatacaktır. 18

20 YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 19 SONUÇ RAPORU Yapılan düzenlemeyle Danıştay Başsavcısının, sadece Danıştayın ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davalarda ve yalnızca davanın esası hakkında görüş bildirmesi için dosyaları Danıştay savcılarına havale etmesi düzenlenmekte ve Danıştayda yargılamanın daha hızlı cereyan etmesi amaçlanmaktadır sayılı Kanun a madde eklenerek geçici bir süreyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun oluşumu ve çalışma usulü hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi öngörülmektedir. Maddeyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda mevcut birikmiş dosyaların eritilebilmesi amacıyla, belirlenecek geçici süreyle, İdari Dava Daireleri Kurulunun sürekli çalışır bir Kurul haline getirilmesi ve burada görev alacak üyelerin dairelerinde heyete katılmayıp tüm mesailerini bu Kurula vermeleri amaçlanmaktadır 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 üncü maddesinin üç numaralı fıkrasının birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılarak, Bölge İdare Mahkemesi başkan ve üyeliklerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır. Bu mahkemeler gerektiğinde birden çok kurul halinde çalışabilirler. Bu kurulların oluşumu, aralarındaki iş bölümü ile kurullara kimin başkanlık edeceği Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. hükmünün eklenmesi öngörülmüştür. Maddeyle, bölge idare mahkemelerinin daha hızlı ve etkin çalışabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır sayılı Kanun un 7 nci maddesinde değişiklik yapılarak idari yargıda tek hâkimle bakılacak davaların parasal sınırlarının artırılması öngörülmüştür. Maddeyle, idare ve vergi mahkemlerinde heyet halinde görüşülecek dosya sayısının azaltılarak yargılamanın hızlandırılması, Danıştayın temyiz mercii sıfatıyla baktığı davaların azaltılması, gerçek bir temyiz ve içtihat mahkemesi hüviyetini kazanması, Bölge İdare Mahkemelerinin de daha işlevsel hale getirilmesi amaçlanmaktadır sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 14 üncü maddesinde değişiklik yapılarak mahkeme yönetim sistemi projesine uygun olarak, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dilekçelerin evrak bürosunca kaydedilerek ilgili mahkemelere havale olunacağı ve dilekçe sahibine evrakın tarih ve sayısını gösteren ücretsiz bir alındı kağıdı verileceği öngörülmektedir. Uygulamada gerek postadan gelen ve gerekse taraflarca sunulan belgelerin havalesi, başkan veya üye hâkim tarafından yapılmakta ve havale işlemleri gereksiz zaman kaybına neden olmaktadır. Düzenlemeyle başkan veya üyelerin bu gibi işlemlerle vakit kaybetmesinin önüne geçilerek yargılama faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmaları amaçlanmaktadır. Buna göre mahkemelere gelen her türlü dilekçenin, bürolar tarafından kaydedilerek ilgili mahkemeye gönderilmesi, dilekçe sahibine de bir numara verilerek dilekçenin bu numara üzerinden takip edilmesi imkânı getirilmektedir sayılı Kanun un 16 ncı maddesine Danıştayda ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalarda savcının esas hakkındaki yazılı düşüncesi taraflara tebliğ edilir. Taraflar, tebliğden itibaren onbeş gün içinde, savcının düşüncesine cevap verebilirler. hükmünün eklenmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ihlal kararına gerekçe teşkil eden sorunun çözümü amaçlanmaktadır sayılı Kanun un 17 nci maddesinin bir numaralı fıkrasında yer alan parasal sınır artırılarak, 2576 sayılı Kanun un 7 nci maddesinde yapılan değişikliğe bağlı olarak zorunlu duruşma sınırına ilişkin miktarda düzenleme yapılması amaçlanmıştır.

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B030PER0000001/04-12 Konu :İhtisas mahkemeleri 10/05/2005 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Özel kanunlarına göre kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinin yargı

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKU (Avukatlık sözleşmesi, disiplin hukuku) CMK UYGULAMALARI (Son soruşturma ve İnfaz hukuku)

AVUKATLIK HUKUKU (Avukatlık sözleşmesi, disiplin hukuku) CMK UYGULAMALARI (Son soruşturma ve İnfaz hukuku) IMIZDAN GELEN TALEPLER DİKKATE ALINARAK HAZIRLANAN MESLEK İÇİ SEMİNERİ II.DÖNEM PROGRAMI (Uygulanmakta Olan Program) A GRUBU İKİNCİ PROGRAMI (Toplam Baro Sayısı 12) 10 Ocak 2015 7 Şubat 2015 11 Nisan 2015

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRME KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT 3 2. İLKELER 3 3. GENEL AÇIKLAMALAR 3 A. ALAN DEĞİŞTİRMELER 4 1. Başvuru

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi)

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 05-12 Aralık 2007 tarihleri arasında, elektronik ortamda alınacak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN VERİLECEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ UYGULAMA e-kilavuzu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü VALİLİĞİNE (İl Mîlli Eğitim Müdürlüğü) İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI MADDE 1-GENEL KURALLAR a) 14 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye den Kıbrıs a gidiş ve 19 Mayıs 2009 tarihinde Kıbrıs tan Türkiye ye dönüş olacak şekilde bilet tercihi yapılacaktır.

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından vekalet akdi yoluyla istihdam

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

2010/17 GENELGESİ VE UYGULAMALARI. Kimya Müh. MERYEM YILMAZ

2010/17 GENELGESİ VE UYGULAMALARI. Kimya Müh. MERYEM YILMAZ 2010/17 GENELGESİ VE UYGULAMALARI Kimya Müh. MERYEM YILMAZ İÇERİK 2010/17 TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFINA DAİR GENELGE GENELGE EK:1 GENELGE EK:2 2010 TIBBİ ATIK İL DURUM RAPORU 2010/17 GENELGESİ UYGULAMALARI

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

1. Katma Değer Vergisi İstisna SertifikasıAlmışBulunan AT Yüklenicileri

1. Katma Değer Vergisi İstisna SertifikasıAlmışBulunan AT Yüklenicileri Türkiye Avrupa Birliği Çerçeve AnlaşmasıGenel TebliğTaslağı (Sıra No: 3) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen projeler, faaliyetler

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB)

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri,

Detaylı