ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU"

Transkript

1 BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014, Ankara ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU WORKSHOP FINAL REPORT ANKARA 1 TEMMUZ 2014 / 1 JULY 2014

2

3

4 Basım Tarihi: 1 Temmuz 2014, ANKARA Başbakanlık Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

5 ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 112 nci maddesine göre, Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür. Kısacası, Anayasamızın ortaya koyduğu şekliyle ve parlamenter demokrasinin bir gereği olarak Başbakan, diğer Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları üzerinde hem koordine edici, hem yönlendirici hem de denetleyici bir yetki ve sorumluluğa sahiptir. Başbakanlık Makamının bu yetki ve sorumlukları yerine getirebilmesi için, 1984 yılında Başbakanlık Merkez Teşkilatını yeniden düzenleyen 3056 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Başbakanlık Merkez Teşkilatı Meslek Memurluğu olarak Başbakanlık Uzmanlığı da bir kariyer meslek olarak bahse konu bu Kanun ile ihdas edilmiştir. Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat ve İşletme bölümlerinden mezun olma şartı taşıyan meslek için alımlar ilk defa 1986 yılında yapılmıştır. Benim de içinde yer aldığım ilk Başbakanlık Uzman Yardımcıları 1986 yılının Ağustos ayında göreve başlamışlardır. Bu tarihten sonra, Başbakanlık Uzmanlığı kamu idaresinde üst düzey yönetici olmaya aday bir meslek grubu olarak görülmüş ve bu nedenle gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında ciddi bir meslekî eğitime tabi tutulmuştur. Zaman içerisinde alınan Başbakanlık Uzmanları özellikle Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve bürokrasinin birçok noktasında çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu önemli görevleri icra eden Başbakanlık Uzmanları arasında dayanışmayı sağlamak ve görev alanları ile ilgili seminer, konferans, çalıştaylar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak amacıyla 2009 yılı Mart ayında Başbakanlık Uzmanları Derneği kurulmuştur. Derneğimiz, Başbakanlık Uzmanlarının mesleki bilgi birikiminin artırılması amacıyla kuruluşundan bugüne kadar düzenlediği konferans, seminer ve eğitim faaliyetleri ile kuruluş amacını gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu itibarla, yakın tarihsel ve kültürel bağlarımızın olduğu Arnavutluk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Kosova Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti'ni içine alacak şekilde Balkan ülkeleri odaklı bir projenin Türk kamu yönetiminin son yıllarda göstermiş olduğu başarılı çalışmaların uluslararası kamuoyu ile paylaşılmasına büyük katkı sağlayacağı konusunu gündemimize aldık. Çünkü Başbakanlık Merkez Teşkilatının başarılı projelere imza attığı ve Derneğimizin üyeleri olan Başbakanlık Uzmanlarının proje sorumlusu veya koordinatör olarak görev aldıkları başta kaliteli mevzuat hazırlama, bürokrasinin azaltılması ve e-devlet gibi konularda bir tanıtım projesinin hayata geçirilmesinin, hem üyelerimizin çalışmalarını tanıtmaya hem de dost ve kardeş Balkan ülkeleri ile olan diyalog zeminimizin geliştirilmesine bir nebze olsun katkı sağlayacağını değerlendirdik. 1

6 Bülent TAŞAN Yönetim Kurulu Başkanı Başbakanlık Uzmanları Derneği 2

7 BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU ANKARA 1 TEMMUZ

8 1. ARKA PLAN: Küresel dünyada, düzenlemeler ülkelerin performansları ve rekabet edebilirliklerinde önemli bir rol oynamaktadır. Devletler, ekonomik kalkınmayı sağlamak, refahı artırmak ve kamu yararını gözetmek amacıyla mali ve parasal politikalar yanında düzenlemeleri de önemli bir araç olarak kullanmaktadırlar. Bu kapsamda, kamu yönetimi reformları ile birlikte düzenleyici çerçevenin oluşturulması ve geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir çünkü yüksek kalitedeki düzenleyici çerçeve piyasaların etkin bir şekilde işlemesini, küresel risklerle mücadeleyi ve özel sektör ile kamuya somut faydalar sağlar. Kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliği artırmak, düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesinin ilk adımıdır. Etkin ve verimli işleyen bir kamu yönetimi olmadan, yüksek kalitedeki düzenleyici çerçeve oluşturulamaz. Etkinlik genel olarak ulaşılmak istenen hedef veya görevleri yerine getirebilmek amacıyla harcanacak zaman, emek ya da paranın ne düzeyde kullanıldığını ifade etmektedir. Etkinlik, belirlenen çıktıların etkili bir şekilde minimum maliyet, zaman ya da emek kullanılarak üretilebilmesi için kaynakların optimum düzeyde kullanılmasıdır. Öte yandan verimlilik ise, ulaşılmak istenen amaçların gerçekleşme düzeyini ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile amaçlara ne derecede ulaşıldığını ve belirlenen problemlerin ne derecede çözüldüğünü göstermektedir. Kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliğin artırılması ile demokrasi, insan hakları, şeffaflık, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü ve eşitlik ile ilişkilendirilen iyi idari yönetim sağlanmaktadır. İyi idari yönetim ise yüksek kalitedeki düzenleyici çerçeveyi mümkün kılmakta ve teşvik etmektedir. Bu kapsamda, kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, idari kapasitenin profesyonel hale getirilmesi ve kalitesinin artırılması ve böylece düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi için hayati önem taşımaktadır. Kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliğin artırılması için, kaliteli mevzuat, bürokrasinin (kırtasiyeciliğin) azaltılması ve e-devlet gibi bazı kamu yönetimi reform uygulamaları kullanılabilir. 4

9 2. KALİTELİ MEVZUAT UYGULAMALARI: Kaliteli mevzuat politikaları, ülkelerin hukuki altyapılarını iyileştirmek ve ekonomik kalkınmalarını sağlamak için gereklidir. Kaliteli mevzuatla önemli hukuki ve sosyal hedeflere ulaşılırken, daha iyi yatırım ve kolay iş yapma ortamı sağlanmaktadır. Taslak düzenlemeler ile yürürlükteki mevzuatın sistematik bir biçimde değerlendirilmesi, bunların sosyal ve ekonomik faydalara ulaşılmasına gerçekten hizmet edip etmediğini belirlemektedir. Bununla birlikte kaliteli mevzuatın, mevzuat yapma sürecindeki şeffaflığı ve katılımı içeren açık toplum boyutu ise düzenleyici performansı artırmaktadır. Balkan ülkelerindeki kaliteli mevzuat uygulamaları esas itibarıyla 4 ana başlığı kapsamaktadır: (i) yeni düzenlemelerin sistematik olarak değerlendirilmesi (etki analizi ve diğer yöntemlerin kullanılması), (ii) mevzuat stokunun yönetiminin geliştirilmesi, (iii) mevzuat hazırlama sürecinde şeffaflığın artırılması ve istişare sağlanması ve (iv) idari yüklerin azaltılması ve mevcut kanunların basitleştirilmesi amacıyla idari basitleştirme programı uygulanması. Kaliteli mevzuat yapılması amacıyla, aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır: Yeni bir düzenleme sadece gerekli olduğunda ve söz konusu düzenlemenin getireceği yüklerin düzenlemenin amacı ile orantılı olması durumunda yapılmalıdır. Düzenlemelerin gerekliliği ve düzenleyici kalitenin değerlendirilmesi amacıyla etki analizleri çoğunlukla kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Etki analizlerinin uygulanması, Düzenleyici Etki Analizi gibi, kamu yönetimindeki kapasite ve kültür ile doğrudan ilintilidir. Bu nedenle, etki analizlerinin kullanılmasına yönelik stratejiler belirlenirken iyi uluslararası uygulamar ile kademeli yaklaşımın uzlaştırılması büyük önem arz etmektedir. Mevzuat stokunun yönetimi ilk olarak mevcut düzenlemelere tüm kullanıcılar tarafından kolay bir şekilde erişilebilmesini gerekli kılmaktadır. Düzenlemelerdeki değişikliklerin konsolide edilmesi ve mevcut düzenlemelerin internette yayımlanması ile söz konusu gereklilik karışılanabilir. Diğer taraftan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması ve yeterli kaynak tahsisi ile mevzuat stokunun yönetimi geliştirilebilir. Mevzuat hazırlama sürecinde şeffaflığın artırılması ve istişare yapılması, meşruluk sağlamakta ve düzenlemelerin kamu yararına yönelik hazırlanmış olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, düzenlemelerle ilgili ve düzenlemelerden etkilenen tüm taraflar zamanında bilgilendirilmeli ve görüşlerini iletebilmelidir. Yeni düzenlemelerin kamuoyuna açıklanması ve mevzuat hazırlama sürecinde zorunlu olarak istişare toplantılarının düzenlenmesi şeffaflığı ve istişareyi artırmaktadır. 5

10 İdari basitleştirme programı ekonomik kalkınma için büyük öneme sahiptir. İdari yüklerin azaltılması ve mevcut kanunların basitleştirilmesi, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında ve aynı zamanda özel sektör ile koordinasyon sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Düzenlemelerin etkilerinin izlenmesi ve değerlendirilebilmesi için geri bildirim mekanizması oluşturulması çok önemlidir. Mevzuat hazırlarken, gerçekleştirilmesi mümkün olan ve kolay bir şekilde izlenip değerlendirilecek somut amaçlar konulması düzenlemelerdeki kalite ve hesap verebilirliği artırmakta ve aynı zamanda idari basitleştirme sağlamaktadır. Bu kapsamda, basitleştirme uygulamarının teşvik edilmesi ve görünebilirlik sağlanması amacıyla "hızlı sonuç" alabilmek için basitleştirme uygulamaları yapılırken düzenlemelerdeki belirli bölümlere odaklanılabilir. Kaliteli mevzuat prensipleri ile Avrupa Birliği (AB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve SIGMA (Yönetimde Gelişme İçin Destek) gibi uluslararası kuruluşlarının tavsiye ve çalışmaları, ülkelerin kaliteli mevzuat hazırlama girişimlerine katkıda bulunmaktadır. Örneğin OECD Düzenleyici Politika ve Yönetim Kurulu Tavsiye Metni, ülkeler nezdinde kaliteli mevzuat ve düzenleyici reform çalışmalarında önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Yeterli bir kurumsal yapı, Balkan ülkelerinde başarılı bir şekilde kaliteli mevzuat stratejilerinin belirlenebilmesi için gereklidir. Türkiye ve Makedonya'daki kaliteli mevzuat ve düzenleyici reform için geliştirilmiş olan "gözetim birimi" bu anlamda kurumsal yapı için güzel bir örnek oluşturmaktadır. Gözetim birimi kaliteli mevzuat stratejileri geliştirebilir, hükümet politikalarının uygulanmasını izleyebilir ve kamu kurumlarına tavsiyerde bulunabilir. Aynı zamanda, gözetim birimi tutarlılık ve koordinasyon sağlanması için de katkıda bulunabilir. Böylelikle, hem mevzuat stoku hem de yeni düzenlemelerin oluşturulması için gerekli olan tüm düzenleyici sistemi kapsayacak genel ve bütüncül bir düzenleyici politika geliştirilebilir ve devam ettirilebilir. 6

11 7

12 4. E-DEVLET: E-Devlet, devlet, vatandaşlar ve iş alemi olmak üzere üç grubu içermektedir. Bunlara ilişkin tüm kurumlar içi ve kurumlar arası ilişkiler e-devleti oluşturmaktadır. Bu çerçevede, edevlete giden yolda en önemli unsur devletin büyüklüğü ve karmaşıklığıdır. Teorikte, e-devlete ulaşmak için e-hizmet, e-kurum ve e-devlet olmak üzere önemli üç tane adım bulunmaktadır. Günümüzde, e-devlete geçiş için tüm kamu hizmetlerinde ehizmet uygulamasına geçilmesi gerektiği yönünde yanlış bir anlayış bulunmaktadır. Halbuki, tüm kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması aynı zamanda e-kuruma ve e-devlete geçileceği anlamına gelmemektedir. Aşağıda e-devlete geçişte yer alan adımlar yer almaktadır: I. e-devletin 3 unsurunun elektronik ortamda değişik kodlarla tanımlanması, II. Merkezi bir noktada, tüm kamu hizmetlerinin birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyacak şekilde süreç analizinin yapılması, III. Tüm kurumları kapsayacak şekilde idari ve teknik standartların belirlenmesi, IV. Kurumsal veri sözlüklerinin hazırlanması ve bunların konsolide edilerek kamu veri sözlüğünün oluşturulması, V. Kamu veri sözlüğünü esas alacak şekilde kurumlar tarafından geliştirilen euygulamaların santralini oluşturan kamu veri yönetim sisteminin oluşturulması. Klasik kamu yönetiminden e-devlete geçişte tümevarım ve tümdengelim olmak üzere iki temel yöntem bulunmaktadır. a. Tümevarım yöntemi, kamu hizmetlerinin tek tek ve birbiri ile ilinti olacak şekilde e-hizmete dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntem kullanılırken, elektronik uygulamalardaki birlikte işlerliği sağlamak için genel standartların etkin bir şekilde belirlenmesi önem arz etmektedir. b. Tümdengelim yöntemi, e-devlet sisteminin planlanması ve tasarlanması, tüm standartların genel bir yaklaşımla belirlenmesi ve daha sonrasında ise tüm kamu hizmetlerinin belirlenmiş olan plan çerçevesinde e-hizmete dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntem kullanılırken, kamu hizmetlerinin, iş süreçlerinin ve veri akış şemalarının tasarlanması ve planlanması işlemlerinin kusursuz bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Vatandaşlar ve iş alemi için, devletin dönüşümü tüm kamu kurumlarının tek bir kamu kurumu bünyesinde toplanması anlamına gelmektedir. Çünkü, tek bir e-devlet kapısına erişildikten sonra, kullanıcılar sadece bir tane kamu kurumu ile muhatap olacakları için alacakları kamu hizmetlerinin usulüne dikkat etmek zorunda kalmayacaklardır. 8

13 Devletin tek bir kamu birimi haline dönüştürülmesi tüm kamu kurumları arasında "işbirliği" ve "veri paylaşımı" olmasını gerekli kılmaktadır. Bu husus ise tüm kamu kurumlarının teknik ve idari olarak tanımlanmış standartlar çerçevesinde faaliyet göstermeleri ile mümkün olabilmektedir. Teknik standardizasyon, idari standardizasyondan farklı unsurlara sahip olsa da idari standardizasyon, teknik standardizasyonu kapsayıcı unsurlara sahiptir. Teknik standardizasyonunun en önemli unsuru, "temel veri tabanı" kullanılarak ulusal düzeydeki tüm kamu kurumları için oluşturulan "ilgili veri tabanı yönetim sistemi" esas alınarak kamu kurumları arasındaki veri paylaşımını sağlamasıdır. İdari standardizasyon ise yüm kamu unsurlarının belirlenmesi, basitleştirilmesi ve tanımlanmasını ifade etmektedir. Bu çerçevede, devletin kurumsal yapısı, kamu hizmetleri ile kamu hizmetlerinin sunum usulleri, kamu çalışanları ve kamu çalışanlarının iş tanımları, dokümanlar ve formlar tüm kamu kurumlarının mutabık kalacakları merkezi bir veritabanı içerisinde tanımlanmalıdır. Tüm e-hizmetlerin entegrasyonunun sağlanması için, e-devlete esas teşkil olunacak ulusal bir veri merkezi oluşturulması gerekmektedir. 9

14 10

15 BAŞBAKANLIK UZMANLARI DERNEĞİ BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014, Ankara ÇALIŞTAY PROGRAMI 24 Nisan 2014 Perşembe 19:30 Resepsiyon 11

16 BAŞBAKANLIK UZMANLARI DERNEĞİ BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014, Ankara ÇALIŞTAY PROGRAMI 25 Nisan 2014 Cuma 12

17 PREFACE According to the 12th Article of the Constitution, the Prime Minister, as chairperson of the Council of Ministers, shall ensure cooperation among the ministries, and supervise the implementation of the government's general policy. Each minister shall be responsible to the Prime Minister, for the conduct of affairs under his/her jurisdiction, and for the acts and activities of his/her subordinates. The Prime Minister shall ensure that the ministers exercise their functions in accordance with the Constitution and the laws and shall take corrective measures to this end. In this respect, according to the political system our constitution shows and the parliamentarian democratic understanding, the Prime Minister has the responsibility of guidance, coordination and supervision on the ministries and public institutions. The Prime Ministry Central Organization Law was made in 1984 in order to give necessary tools to the Prime Minister for the effective implementation of his/her responsibilities. The position of Prime Ministry Experts, as a career government profession, was also established after the implementation of this Law. University degree in law, political science, public administration, international relations or another related field has been necessary for this position. First Prime Ministry Experts were recruited in 1986 after passing highly competitive exams. I am also one of the members of this first group that started to work on August of In the meantime, many groups of experts were recruited, and they have seen as candidates for high level public bureaucracy. Indeed many of them were appointed to the high level positions in public administration, especially in the Prime Ministry. Prime Ministry Experts Association is a non-governmental and non-profit organization which was founded in 2009 in order to lead projects and studies on the working area of Prime Ministry Experts and to encourage the solidarity among its members. Our Association has tried to reach its goals by organizing conferences, seminars and training activities. Within this framework, we started to plan an international Project focusing on Balkan countries, including Republic of Albania, Bosnia Herzegovina, Republic of Kosovo and, with which we have close historical and cultural ties. We chose the subject matter of the Project as better regulation, cutting red tape and e-government because the members of our Association, Prime Ministry Experts, have worked as coordinator or manager in the successful projects focusing on these subjects. We believe that this Project will contribute to the promotion of recent successful Turkish experience in public administration, and also to the improvement of cooperation among Balkan countries. 13

18 In the first stage of the Project, 13 members of our Association went to Albania, Bosnia Herzegovina, Kosovo and Macedonia on 4-13 November During this study visit, our members visited distinguished managers and representatives of the ministries, public institutions and universities, and shared some information about the details of the project. In the second stage, we successfully organized Workshop on Efficiency and Effectiveness in Public Administration Among Balkan Countries on April 2014 with the participation of distinguished representatives of Balkan countries, especially Mr. Mahir Yağcılar, Minister of Public Administration of the Republic of Kosovo, Mrs. Kata Senjak, President of Constitutional Court of Federation of Bosnia Herzegovina, Mr. Jahi Jahija, State Secretary of Ministry of Information Society and Administration of the Republic of Macedonia, Mrs. Albana Koçiu, Director of Public Administration Department of the Republic of Albania, and Prof. Yücel Oğurlu, Rector of International University of Sarajevo. In the third and final stage of the Project, we published Workshop Final Report in order to show the activities made and applications done by Balkan countries within the scope of the Project. I hope this report will contribute to the main goals of the Project; especially to promote our country, to share Turkish experience on public administration with international community and to improve cooperation among Balkan countries. In addition, on behalf of the executive board of our Association, I want to thank especially our Prime Minister Mr. Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Beşir Atalay, Deputy Prime Minister, Mr. Naci Koru, Deputy Minister of Foreign Affairs, Mr. Serdar Çam, TİKA President, Mr. İbrahim Kalın, Deputy Undersecretary, Mr. Özer Kontoğlu, Deputy Undersecretary, Mr. Hüsnü Tekin, Head of Turkish Sugar Authority, Süleyman Erdem, Secretary of Promotion Fund, İlker Astarcı, Head of External Relations Department and his colleagues, and also all distinguished members of our Association for their highly important contribution to this Project. Bülent TAŞAN President Prime Ministry Experts Association 14

19 WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES WORKSHOP FINAL REPORT ANKARA 1 JULY

20 1. BACKGROUND: In an increasingly globalized world, regulations are of critical importance for the performance and competitiveness of countries. Regulations are one of the key levers alongside fiscal and monetary interventions, by which governments act to promote economic prosperity, enhance welfare and pursue public interest. In this context, building and strengthening regulatory environment through public administration reforms are so essential because high quality regulatory environment provides to improve the functioning of markets, manage global risks and create substantial benefits for business and the public at large. Improving efficiency and effectiveness in public administration is the first step for strengthening regulatory environment. Without efficiently and effectively functioning administrative system, high quality regulatory environment cannot be designed. Efficiency generally describes the extent to which time, effort or cost is well used for the intended task or purpose. It is often used with the specific purpose of relaying the capability of a specific application of effort to produce a specific outcome effectively with a minimum amount or quantity of waste, expense, or unnecessary effort. Effectiveness, on the other hand, is commonly defined as the level of results (goal attainment). In other words, the degree to which objec ves are achieved and the extent to which targeted problems are solved. Improving efficiency and effectiveness in public administration leads to good governance which is associated with democracy, civil rights, transparency, accountability, rule of law, and equality. Good governance, on the other hand, allows and promotes high quality regulatory environment. In this context, efficiency and effectiveness gains in public administration are vital so as to promote quality and professionalism in administrative capacity and by this way, improve regulatory environment. In order to improve efficiency and effectiveness in public administration, some tools of public administration reforms such as better regulation, cutting red tape, and e-government can be used. 16

21 2. BETTER REGULATION: Better regulation policy is essential to improve legal infrastructure and economic development for Balkan countries. Better regulation leads to the better investment and doing business climate while meeting important legal and social goals. Systematic assessments of draft and existing regulations assist to identify whether the regulation really serves to the social and economic benefits. More over open government dimension of the better regulation, including transparency and participation in the regulatory process, enhances the regulatory performance. Better regulation practices amongst Balkan countries covers mainly four basic areas: (i) use of systematic assessments of new regulations (impact assessments and other tools), (ii) improvement of the management of the stock of regulation, (iii) increase of transparency and consultation in the regulatory process and (iv) administrative simplification program to reduce regulatory burdens and simplify existing laws. In order to achieve better regulation, the following issues should be taken into consideration: New regulation shall be introduced only when it is necessary and the burdens it imposes are proportionate to its purpose. Impact assessments are commonly used tools to check necessity and regulatory quality. Implementation of impact assessments, for instance Regulatory Impact Analysis, depends on capacity and culture in the administration. As a result, the strategy to adopt impact assessments should reconcile good international practices with a gradual approach. Management of the stock of regulation initially requires easy access to current regulations for all users. Governments may satisfy this need by consolidating the regulatory amendments and online publication of current regulations. Improvement of the management of the stock of regulation can be accomplished by effective use of information and communications technology and allocation of adequate resources. Transparency and consultation in the regulatory process provides legitimacy and ensures that regulation serves the public interest. All parties interested in and affected by regulation shall be informed in a timely manner and they shall have chance to declare their opinions. Making new regulations publicly available and compulsory consultation during regulatory process will increase the transparency and consultation. 17

22 Administrative simplification program is crucial for economic development. Reducing regulatory burdens and simplify existing laws obliges coordination with central and local levels of government as well as with the private sector. It is essential to establish feedback mechanism to monitor and evaluate for regulatory results. When formulating the regulation, setting concrete goals that are feasible to achieve and easy to evaluate and monitor will improve regulatory quality and accountability in addition to administrative simplification. It would be advisable to target specific areas of regulation for simplification in order to obtain quick wins that would give visibility and administrative momentum to the simplification effort. Better regulation principles and advices of international organizations and initiatives such as the European Union, the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) can contribute to establish and manage better regulation attempts. For example, OECD Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance guides governments for regulatory quality and regulatory reform. Adequate institutional setup is also needed for a successful better regulation strategy for Balkan countries. Turkish and Macedonian cases which include an oversight body for better regulation/regulatory reform are good institutional example to improve the quality of regulation. Such an oversight body can develop better regulation strategy, oversees the implementation of government-wide policies, and guides governmental bodies. It would help ensure consistency and coordination as well. Therefore whole-of-government regulatory policy that covers the entire regulatory system for both the flow and the stock of regulation can be sustained. 18

23 19

24 20

25 4. E-GOVERNMENT: E-Government basically includes three groups: government, citizens and business. All inner and inter relations among these three groups would constitute e-government in real terms. Nevertheless, the most important element on the way to e-government is the government regarding its size and complexity. In theory, there are three steps towards e-government. These are e-service, einstitution and e-government respectively. Today, there is a common misunderstanding that the transformation to the e-government would be realized after transferring all public services to e-services. However, providing even all of the public services electronically does not mean reaching to e-institution, leave aside reaching e-government. These are the steps to reach egovernment: I. II. III. IV. V. Determining unique codes Associating all public services with each other Identifying comprehensive administrative and technical standards Preparing institutional and general public vocabulary glossaries Establishing Public Data Management System There are two methods for transition from classical administration to egovernment: inductive method and deductive method. a. The inductive method is defined as transforming public services to eservices one by one and subsequently associating these services with each other. In using this method common standards should be determined effectively to avoid the problem of interoperability among electronic applications. b. The deductive method is defined as planning and designing e-government and identifying all standards with an overall approach initially and then transforming public services to e-services within the framework of the predesigned plan. In using this method initial designing and planning of all public services, business process and data flow charts should be done flawlessly. For citizens and business, the transition of government means the transformation of all public institutions to a single public body. Because, after the transformation to single egovernment gateway, the citizens will no longer care about the procedure for the services they receive since they will only deal with single government gateway. 21

26 Transforming government to a single public body necessitates co-operation and data sharing among all public institutions. This can only be realized with the efforts of all public institutions within the framework of technically and administratively defined/prescriptive standards. Even if the technical standardization has different aspects from administrative standardization, administrative standardization has complementary features for technical standardization. The most important aspect of technical standardization is ensuring the data sharing among public bodies based on relational data base management systems of all public institutions on national level by using Basic Data Base and using one data base for the same issue. Administrative standardization is the identification of all public elements and simplifying and describing them. In this respect, the organizational structure of the government, the public services and their procedures, public employees and their job definitions, documents and forms should be clearly put forth and should be defined as metadata under a central database with a consensus of all public bodies. In order to integrate all e-services the National Data Center which serves as the brain of e-government should be established. 22

27 23

28 PRIME MINISTRY EXPERTS ASSOCIATION BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014, Ankara WORKSHOP PROGRAMME 24 April 2014 Thursday 19:30 Reception 24

29 PRIME MINISTRY EXPERTS ASSOCIATION BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014, Ankara WORKSHOP PROGRAMME 25 Nisan 2014 Friday 25

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI

5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI 5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI Ayşe Şentürk 1 Özet Ülkemizde son dönemde yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinin kamu yönetimindeki somut yansımalarından birisi

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Course Name Course Code Term Lecture Hours Application Hours Lab Credit ECTS Hours Introduction to Public Administration KAM 104 Spring 3

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Temel Bankacılık Hukuku BSD13201 3 2+2 3 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com Innovative Solutions ETGi Introduction About ETGi ETGi, founded on providing solutions and products to educational, IT and Telco markets. ETGi aims to satisfy customers with innovative solutions and products

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries)

SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries) SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries) Tuba Altun, CMB 1 Contents Contents İçindekiler 1. General framework

Detaylı

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION?

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY BURCU MAZLUM

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE Ders Dili: DersTürkçe İsmi: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ English AVRUPA KÜLTÜRÜ VE KURUMLARI Ders İngilizce İsmi: EUROPEAN CULTURE & INSTITUTIONS Dersi Verecek: Dersin Türü:

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu/ Checklist for Management Systems Certification Bodies 1) (ISO/IEC 17021-1:2015 e göre/ according to ISO/IEC 17021-1:2015) Belgelendirme Faaliyeti/

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

TELEKOMÜNĐKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HĐZMET AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE TÜRKĐYE DE EVRENSEL HĐZMET KAPSAMININ GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME

TELEKOMÜNĐKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HĐZMET AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE TÜRKĐYE DE EVRENSEL HĐZMET KAPSAMININ GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME TELEKOMÜNĐKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HĐZMET AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE TÜRKĐYE DE EVRENSEL HĐZMET KAPSAMININ GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME DUYGU AYDEMĐR YARDIMCI AVRUPA BĐRLĐĞĐ UZMANLIK TEZĐ Bu uzmanlık

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Val IT Murat Lostar BTYD 2010 Bilgi Paradoksu Bilgi Teknolojileri nin (BT) değeri (bütçesi) her gün sorgulanıyor yine de BT bütçeleri sürekli

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 E-BANKACILIK BSD13206 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz ŞENGÜL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Banka Yönetimi BSD13204 Bahar 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the OUR HUMAN RESOURCES POLICY To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the Production and Management Potential towards the objectives of Maan Guarantee

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş BSD13102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı