EGE ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ"

Transkript

1 EGE ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ 2006

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No TELEFON GÖRÜÞMELERÝNDE ÝZLENECEK YOL 5 ABONELERÝN DÝKKAT EDECEKLERÝ HUSUSLAR 5 ÖNEMLÝ TELEFONLAR 7 E.Ü. REKTÖRLÜÐÜ 19 REKTÖRLÜÐE BAÐLI BÖLÜMLER Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkilap Tarihi Bölümü 35 Beden Eðitimi Bölümü 35 Enformatik Bölümü 35 Güzel Sanatlar Bölümü 35 Türk Dili Bölümü 35 Yabancý Diller Bölümü 36 FAKÜLTELER Diþ Hekimliði Fakültesi 37 Eczacýlýk Fakültesi 45 Edebiyat Fakültesi 51 Eðitim Fakültesi 59 Fen Fakültesi 63 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi 77 Ýletiþim Fakültesi 83 Mühendislik Fakültesi 89 Su Ürünleri Fakültesi 103 Týp Fakültesi 111 Ziraat Fakültesi 161 ENSTÝTÜLER Güneþ Enerjisi Enstitüsü 177 Nükleer Bilimler Enstitüsü 178 Fen Bilimleri Enstitüsü 179 Saðlýk Bilimleri Enstitüsü 179 Sosyal Bilimler Enstitüsü 180 Türk Dünyasý Araþtýrma Enstitüsü 180 Uluslararasý Bilgisayar Enstitüsü 182 YÜKSEKOKULLAR Hemþirelik Yüksekokulu 187 Ege Meslek Yüksekokulu 190 Devlet Türk Musikisi Konservatuvarý 192 Çeþme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 194 Atatürk Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 195 Beden Eðitim ve Spor Yüksekokulu 196 Emel Akýn Meslek Yüksekokulu 198 Ödemiþ Meslek Yüksekokulu 199 Tire Meslek Yüksekokulu 200 Bergama Meslek Yüksekokulu 201 İzmir Atatürk Saðlýk Yüksekokulu 202 Ödemiþ Saðlýk Yüksekokulu 203

3 Bayýndýr Meslek Yüksekokulu 204 REKTÖRLÜK UYGULAMA VE ARAÞTIRMA MERKEZLERÝ Tarýmsal Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 207 Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkilap Tarihi Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 207 Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri 207 Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (BÝTAM) Tekstil ve Konfeksiyon Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 207 Zehirlenmeler Araþtýrma ve Uygulama Merkezi 208 Organ Nakli Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 208 Çevre Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 208 Sualtý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 208 Aile Planlamasý ve Kýsýrlýk Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 209 Tabiat Tarihi Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 209 Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (EBÝLTEM) 209 Kanserle Savaþ Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 211 Ýzmir Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 211 Ýlaç Geliþtirme ve Farmakokinetik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 211 Beyin Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 212 Kadýn Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 212 Saðlýk Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 212 Genetik Hastalýklarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 212 Avrupa Dilleri ve Kültürleri Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 212 Botanik Herberyum Araþtýrma ve Uygulama Merkezi 213 Elektron Mikroskopi, Görüntüleme 213 Araştırma ve Uygulama Merkezi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 213 Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı 213 Araştırma ve Uygulama Merkezi Stratejik Araştırmalar Merkezi 213 Sürekli Eğitim Merkezi 214 Üntaş 214 ÖZEL KURULUÞLAR 214

4 TELEFON GÖRÜÞMELERÝNDE ÝZLENECEK YOL I. KAMPÜS ÝLE TIP FAKÜLTESÝ ARASINDA GÖRÜÞME : 1. Kampüs Telefon Santraline baðlý bir aboneden, Týp Fakültesi Santraline ait bir aboneyi aramak için; a) Ahizeyi kaldýrýn 44 ü çevirerek Týp Fakültesi Santraline ait çevir sesini bekleyiniz. b) Çevir sesini aldýktan sonra aramak istediðiniz dörtlü numarayý çeviriniz. 2. Týp Fakültesi Santraline baðlý bir aboneden, Kampüs Telefon santraline ait bir aboneyi aramak için; a) Ahizeyi kaldýrýn 8 i çevirerek Kampüs telefon santraline ait çevir sesini bekleyiniz. b) Çevir sesini aldýktan sonra aramak istediðiniz dörtlü numarayý çeviriniz. 3. Tıp Fakültesi dörtlü numaralarının başına 390 getirerek dış hat oluşturulur. ( XXXX XX XX) II. DIÞARIDAN ÜNÝVERSÝTE ÝÇÝ BÝR ABONE ÝLE GÖRÜÞME 1. Aranýlan Abone Kampüs Santraline ait ise; a) Aranýlan abonenin dörtlü numarasý biliniyor / bilinmiyor ise ve nolu santralimiz DIÞ HATTINI arayýnýz. Telefon iki kez çaldýktan sonra size özel çevir sesi gelecektir. Bu sesi alýnca dörtlü numarayý çeviriniz ve bekleyiniz (Bu tip görüþmeleri yapmak için telefonunuzun MF yani numara çevirirken saymayan telefon olmasý gerekir).oparatrisin size yanýt vermesini bekleyiniz. b) 5XXX ile başlayan numaralar için , 7XXX ile başlayan numaralar için nolu santrali arayınız. 2. Aranýlan Abone Týp Fakültesi Santraline ait ise; Týp Fakültemizde Sesli Yanýt Sistemi bulunmaktadýr. Aþaðýdaki numarayý ara yarak istediðiniz dahili aboneye ulaþabilirsiniz **Kampus içi aramalarda 5XXX ile başlayan numaraları aramak için 45 ile hat alınız. III. ÞEHÝRLERARASI VE MÝLLETLERARASI GÖRÜÞME : 1. Þehirlerarasý ve Milletlerarasý resmi görüþmeleri idari makamlarda yapýlacaktýr. 2. Þehirlerarasý ve milletlerarasý özel görüþmeler ücrete tabidir. Bu konudaki gerekli bilgi ilgili birimlere gönderilmiþtir. Ayrýntýlý bilgiyi 2020 den öðrenebilirsiniz. (Ek bilgiler: Santral amiri Ahmet DEMİR) ABONELERÝN DÝKKAT EDECEKLERÝ HUSUSLAR 1. Telefon görüþmelerinde önce kendinizi tanýtýnýz. 2. Telefonu, çarpma, sarsýntý ve rutubetten etkilenmeyecek bir yerde muhafaza ediniz. 3. Görüþmeniz bittiðinde telefonunuzun tam kapanýp kapanmadýðýný kontrol ediniz. Açýk kalan telefon santrali meþgul edeceðinden teknisyenler tarafýndan kapatýlýr. 5

5 4. Bilmediðiniz iç ve dýþ hat numaralarýný rehberden bulunuz. Santralden sor mayýnýz. Santralde bilinmeyen numaralar servisi yoktur. Santral memurularýný meþgul etmeyiniz. 5. Santral memurlarýyla uzun süreli konuþmayýnýz. Tartýþmayýnýz. Her hangi bir þikayetiniz varsa oparatrisin numarasýný alarak santral þefi ile görüþünüz (Her memurun bir oparatris numarasý vardýr). 6. Santral ve santral hatlarýna aþýrý yük bindirmemek için paralel telefon baðla mayýnýz. Paralel telefon tesbit edildiðinde hattýnýz kesilecektir. 7. Telefon konuþmalarýný normal sesle yapýnýz (Yüksek ses, boðuk ve anlaþýl mayacak þekle girer). 8. Konuþmalarýnýzý mümkün olduðunca kýsa ve özlü yapýnýz. Santralinizi uzun süre meþgul etmeyiniz. 9. Telefonunuzun yer deðiþtirmesi veya telefonunuzu faks, santral, bilgisayar hattý ile kullanmak istediðinizde santral þefliðine bildiriniz. Kampüs Telefon Santrali için 2020 Týp Fakültesi Telefon Santrali için Görüþmek istediðiniz kiþi veya birime, baðlý bulunduðu bölümün santralinden isim vererek ve/veya numarasýný tuþlayarak ulaþabilirsiniz. 11. Telefon rehberine internet üzerinden veya ege.edu.tr adresinden ulaþabilirsiniz. SANTRALLERÝMÝZÝN ÇALIÞMA SAATLERÝ KAMPÜS TELEFON SANTRALÝ TATÝL GÜNLERÝ HARÝÇ HERGÜN 07:00-19:00 TIP FAKÜLTESÝ TELEFON SANTRALÝ TATÝL GÜNLERÝ DAHÝL 24 SAAT 6

6 ÖNEMLÝ TELEFONLAR TÜRK TELEKOM ÖZEL SERVÝS NUMARALARI SERVÝS ADI YANGIN ÝHBAR 110 TELEFON DANIÞMA 118 POSTA KODU DANIÞMA 119 TELEFON ARIZA 121 ANKESÖR ARIZA 122 TELEKS ARIZA 123 DATA ARIZA 124 DANIÞMA 161 POLÝS ÝMDAT 155 JANDARMA ÝMDAT 156 GAZ ARIZA 187 SU ARIZA 185 SAÐLIK DANIÞMA 184 SIHHÝ ÝMDAT 112 ALO POST 169 ÝTFAÝYE MERKEZ 110 ÝTFAÝYE BORNOVA BORNOVA EMNÝYET AMÝRLÝÐÝ BORNOVA MERKEZ POLÝS KARAKOLU BORNOVA JANDARMA KARAKOLU BORNOVA KAYMAKAMI BORNOVA CUMHURÝYET BAÞSAVCISI BORNOVA CUMHURÝYET SAVCILIÐI KIZILAY KAN MERKEZÝ E.Ü. KAN BANKASI HASTANE NÖBETÇÝ AMÝRÝ HASTANE ACÝL SERVÝSÝ AMBULANSI HASTANE ACÝL POLÝS ULAÞIM Tren Alsancak Danýþma Basmane Danþma Denizyollarý (Müdüriyet) Havaalaný Karayollarý

7 HASTANELER Alsancak Devlet Hastanesi Hava Hastanesi Behçet Uz Çocuk Hastanesi Atatürk Eðitim Hastanesi Dokuz Eylül Týp Fak. Hastanesi Eþrefpaþa Belediye Hastanesi Ýzmir Göðüs Hastalýklarý Arþ. ve Eðt. Hastanesi SSK Tepecik Ege Doðumevi Özel Karataþ Hastanesi Karþýyaka Devlet Hastanesi Özel Konak Hastanesi Özel Hayat Hastanesi Ege Saðlýk Hastanesi SSK Ýzmir Hastanesi (Bozyaka) (41 hat) SSK Tepecik Hastanesi K.B.B ve Tem. Cerr. Hastanesi Merkezi DÝÐER TELEFONLAR Fen Lisesi Bornova Yurtlar Müdürlüðü Kampüs Postane Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý Müdürlüðü Santral Giþe Fax Ýzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüðü Giþe zmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüðü Santral Konak Sah. Giþe Karþýyaka Ragýp Haykýr Sah. Giþe Bornova Uður Mumcu Sah. Giþe Ýzmir Ýl Kültür Müdürlüðü Fax Sabancý Kültür Merkezi Ýsmet Ýnönü Sanat Merkezi

8 ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU 374) Rektör Genel Sekreter Santral (4 HAT) Faks ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN 256) Rektör Genel Sekreter Santral (4 HAT) Faks AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA 242) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR 222) Rektör Genel Sekreter Santral (8 HAT) (5 HAT) Faks ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral (9 HAT) Faks ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM 442) Rektör Genel Sekreter Santral Faks BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks

9 BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (BALIKESÝR 266) Rektör Genel Sekreter Santral Faks BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral (Pbx) (Pbx) Faks BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral Faks BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks CELAL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (MANÝSA 236) Rektör Genel Sekreter Santral Faks CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS 346) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (TARSUS 324) Rektör Genel Sekreter Santral (Pbx) Faks

10 ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ (ÇANAKKALE 286) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA 322) Rektör Genel Sekreter Santral (Pbx) Faks DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR 412) Rektör Genel Sekreter Santral (16 HAT) (8 HAT) Faks DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 216) Rektör Genel Sekreter Santral Faks DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR 232) Rektör Genel Sekreter Santral Faks DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (KÜTAHYA 274) Rektör Genel Sekreter Santral (20 HAT) Faks ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ 352) Rektör Genel Sekreter Santral (36 HAT) (9 HAT) Faks FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral (15 HAT) Faks

11 FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ 424) Rektör Genel Sekreter Santral (40 HAT) Faks GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral (15 HAT) Faks GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral Faks GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ (GAZÝANTEP 342) Rektör Genel Sekreter Santral (16 HAT) Faks GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ (TOKAT 356) Rektör Genel Sekreter Santral (3 HAT) (3 HAT) (3 HAT) Faks GEBZE YÜK. TEK. ENST. (GEBZE 262) Rektör Genel Sekreter Santral (3HATPbx) Faks HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral Faks

12 HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÞANLIURFA 414) Rektör Genel Sekreter Santral (10HAT) Faks IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral (Pbx) Faks ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ (MALATYA 422) Rektör Genel Sekreter Santral (15 HAT) Faks ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral (Pbx) Faks ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks

13 ÝZMÝR YÜK. TEK. ENST. (ÝZMÝR 232) Rektör Genel Sekreter Santral Faks İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR 232) Rektör Genel Sekreter Santral Faks KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ (KARS 474) Rektör Genel Sekreter Santral Faks KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ (K. MARAÞ 344) Rektör Genel Sekreter Santral (6 HAT) Faks KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (TRABZON 462) Rektör Genel Sekreter Santral Faks KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (KIRIKKALE 318) Rektör Genel Sekreter Santral Faks

14 KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (KOCAELÝ 262) Rektör Genel Sekreter Santral (4 HAT) Faks KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral (10 HAT) Faks MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 216) Rektör Genel Sekreter Santral (Pbx) Faks MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝÇEL 324) Rektör Genel Sekreter Santral Faks MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral (3 HAT) (4 HAT) Faks MUÐLA ÜNÝVERSÝTESÝ (MUÐLA 252) Rektör Genel Sekreter Santral Faks

15 MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ (HATAY 326) Rektör Genel Sekreter Santral Faks NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ (NÝÐDE 388) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ (SAMSUN 362) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral Faks OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR 222) Rektör Genel Sekreter Santral (15 HAT) Faks PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (DENÝZLÝ 258) Rektör Genel Sekreter Santral Faks SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 216) Rektör Genel Sekreter Santral Faks SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ (SAKARYA 264) Rektör Genel Sekreter Santral (Pbx) Faks

16 SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (KONYA 332) Rektör Genel Sekreter Santral Faks SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (ISPARTA 246) Rektör Genel Sekreter Santral Faks TOOB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (EDÝRNE 284) Rektör Genel Sekreter Santral Faks TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ (EDÝRNE 284) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (BURSA 224) Rektör Genel Sekreter Santral (9 HAT) Faks UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral Faks YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 216) Rektör Genel Sekreter Santral Faks YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral (40 HAT) Faks

17 YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ (VAN 432) Rektör Genel Sekreter Santral (20 HAT) Faks ZONGULDAK KARAELMAS ÜNÝVERSÝTESÝ (ZONGULDAK 372) Rektör Genel Sekreter Santral (4 HAT) Faks YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU (ANKARA 312) Baþkan Baþkan Vekili Baþkan Vekili Genel Sekreter Genel Sekreter Yardýmcýsý Genel Sekreter Yardýmcýsý Santral (25 HAT) Faks ÖSYM BAÞKANLIÐI (ANKARA 312) Baþkan Genel Sekreter Santral (45 HAT) Faks Sýnav Hizmetleri Birimi ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL (ANKARA 312) Genel Sekreter Genel Sekreter Yardýmcýsý Sekreter Faks ÖSYM BAÞKANLIÐI (ANKARA 312) Baþkan Genel Sekreter Santral (45 HAT) Faks Sýnav Hizmetleri Birimi ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL (ANKARA 312) Genel Sekreter Genel Sekreter Yardýmcýsý Sekreter Faks

18 EGE ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ ÜST YÖNETÝM REKTÖR Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Rektör Özel Kalem Müdürlüğü Rektör Yard. Prof. Dr. Fikret ÝKÝZ Özel Kalem Rektör Yard. Prof. Dr. Haluk BAYLAS Özel Kalem Rektör Yard. Prof. Dr. Mustafa METÝN Özel Kalem Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL Özel Kalem Genel Sekreter Yard. Orhan ÇETÝNKALP Özel Kalem Genel Sekreter Yard. Halil KAPIDERE Özel Kalem Faks Kurul Ýþleri Þube Müdürlüðü Birol AKÞÝT Faks Senato ve Üniversite Yön. K. Top. Sal YÖNETİM HİZMETLERİ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Disiplin ve Ceza İşleri Bürosu Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Ofisi Strateji ve Planlama Koordinatörlüğü HUKUK MÜÞAVÝRLÝÐÝ Faks Hukuk Müþaviri Av. Banu HANIMOĞLU Av. Nihal DEMÝRHÝSAR 2162 Av. Serpil ALTINBAŞ BİBEROĞLU 2162 Büro Ýþleri 2162 I. PERSONEL DAÝRE BAÞKANLIÐI Faks Daire Baþkaný Ali ÖRK

19 Sekreter Eğitim Birimi 5096 Doçentlik Sınav Birimi 1832 ÝDARI KADRO ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Gülten ACIR 2179 Ýdari Kadro, Atama Tayin Ýþleri 2155 ve Disiplin, Sicil İşleri Bürosu Görevlendirme, Pasaport, Yan Ödeme Bürosu 2142 AKADEMIK KADRO ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Sema ERDEM 2172 Akademik Kadro Bürosu 2027 Atama Tayin Ýþleri Bürosu 2149 EMEKLİ İŞLERI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Semra ÖZCÜ 2124 Emekli,Ýzin ve Rapor Ýþleri Bürosu 2128 Askerlik Tecil İşleri Bürosu (Arşivi) 2006 Emekli İşleri Bürosu 2174 MAAÞ ÝÞLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdür V. Kadriye ÖZ 2587 Maaþ Ýþleri Bürosu (1) (Rektörlük, Bağlı Bölümler, Yüksekokullar ve Enstitüler ) Maaþ Ýþleri Bürosu (2) 2173 (Fakülteler) Maaþ Ýþleri Bürosu (3) 5098 (Ek dersler) Maaþ Ýþleri Bürosu (4) 2135 (İşçiler) ARAÞTIRMA VE KOORDÝNE ÞUBE MÜD. Þube Müdürü Neþe BADUR 2004 Evrak Kayıt Büro su 2157 Geçici İşçi Bürosu 2576 II. ÖÐRENCÝ ÝÞLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI Faks Daire Baþkaný Hikmet DÝKSAÇ Daire Baþkan Yard. Fehmi PERPELEK Sekreter

20 Şube Müdürü Melek KESTEN 5091 Öðrenci Ýþleri Þefliði I 2131 Ýlk Kayýt 2182 Evrak Kayýt 2191 Arþiv 2181 Öðrenci Ýþleri Þefliði II 2055 Not Ýþleri, Sýnav Listeleri, Kayýt Yenileme Mezuniyet, Kayýt Sil 2186 Askerlik Ýþlemleri 2196 Katký Payý, Harç Ýþlemleri, 2195 Öðrenci Ýþlemleri (Bankolar) Diploma İşlemleri 2192 III. ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI Faks Daire Baþkaný Rasim KILIÇLI Sekreter 2116 ÝDARÝ ÝÞLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Faks Þube Müdürü Veysel ÞAHAN Ýdari Ýþler Þefliði 2009 Ýdari Ýþler Bürosu 2068 BÜTÇE ÝÞLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Bahri BOZKURT Bütçe Ýþleri Bürosu 2102 ÝÇ ALIMLAR ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Santral Faks Þube Müdürü Muhittin SEZGÝN Tahakkuk Þefliði 119 Tahakkuk Bürosu Satınalma Bürosu Resmi Daireler İşlem Bürosu Tedavi Bürosu Tübitak Projeleri Satınalma Bürosu

21 DIÞ ALIMLAR ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Faks Þube Müdürü Vecdi BAYKAL Gümrükleme Þefliði 2130 Yatýrým Harcamalarý Þefliði 2130 Akreditif Þefliði 2153 AYNÝYAT SAYMANLIĞI Santral Faks Sayman Doðan AYGEN 14 Ambar Memurluðu Malzeme Talep Malzeme Çıkışı Ambar 2001 Kampüs Ambar 2000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Santral Faks Şube Müdürlüğü V. Aydanur ARMAĞAN 28 Doğrudan Alımlar İhale Yolu Alımlar Avans ve Proje İşlemleri Yolluklar ve Tahakkuk İşlemleri IV. YAPI ÝÞLERÝ VE TEKNÝK DAÝRE BAÞKANLIÐI Faks Daire Başkanı İnş. Müh. Zafer GÜCİN Sekreter 2464 Personel İşleri 2478 Daktilo Odası 2489 Danışma 2462 Arşiv 2463 TEKNİK BÜROLAR İnşaat Mühendisliği Bürosu Makine Mühendisliği Bürosu Mimari Büro

22 Elektrik Mühendisliği Bürosu 2467 İnşaat Teknisyenleri Bürosu Makine Teknisyenleri Bürosu Harita Kadastro Bürosu 2465 Elektrik Teknisyenleri Bürosu 2002 ALT YAPI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müd. İnş. Yük. Müh. Kıvanç TOPÇUOĞLU Çevre Bakım Bürosu Bakım Onarım Bürosu Grafik - Tasarım Bürosu 2184 Merkez Telefon Santrali Elektrik Atölye Bürosu Marangoz Atölyesi 2143 Demir Atölyesi 2129 Elektrik Atölyesi Çevre Bakım Atölyesi 2194 Bakım Onarım Atölyesi 1850 V. BÝLGÝ ÝÞLEM DAÝRE BAÞKANLIÐI Daire Baþkaný Makbule KILIK Sekreter 1661 İDARİ VE YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü Kadir KILIÇ 1661 Yazılım Bürosu 1662 DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Personel

23 VI. SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRE BAÞKANLIÐI Santral Daire Baþkaný Uzm. Dr. E. Figen ÝNAN Sekreter Ayniyat Saymaný 144 Büro Depo Memuru 137 Evrak Kayýt Fotokopi 111 Bilgi Ýþlem Bürosu Grafik Tasarým Bürosu 105 Yayın Bürosu 203 Öğrenci Konseyi 145 PERSONEL ÝDARÝ ÝÞLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü V. Aytül KURUCU Büro (Kısmi zamanlı öğrenci işleri) 176 Büro (Memur ve Özlük Ýþleri) 186 SAÐLIK HÝZMETLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü V.Uzm. Dr. İlknur Kavut AKTAŞ / 127 Sekreterlik Aile Hekimliği Uzm. Dr. Erhan KAYAALP 194 Aile Hekimliği Uzm. Dr. Jülide GÖRK 123 Aile Hekimliği Uzm. Dr. Nurdan TEZCAN 202 Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzm. Dr. Figen TAÞKIN 180 Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzm. Dr. Bilgin APAYDIN 181 Halk Sağ. Uzm.Dr. Sencer Ozan TOKER 121 Pratisyen Hekim Dr. Hulusi SAM Dermolotoji Hekimliği Uzm. Dr. Gülsüm GENÇOĞLAN 115 Diþhekimi (Ortodonti) Dr. Aylin YURTSEVEN 119 Dişhekimi (Pedodonti) Dr.Mecla AKTUÐ 126 Dişhekimi Dr. Ömür AYGÜN 124 Göðüs Hast. Uzm. Dr. Canan TELLİ 173 Halk Sağlığı Uzm. Dr. Yeşim BABÜR 175 Psikiyatri Uzm. Dr. Özgür İde KARAÇAM 204 Radyoloji Uzm. Dr. Füsun AKGÜN 128 Biyokimya Uzm. Dr. Elif AZARSIZ 182 Diyetisyen Sevda ÇEĞİLLİ 206 Üreme Sağlığı Danışmanlığı 184 Üreme Sağlığı Muayene Polikliniği

24 Eczane Baþhemþire Zehra DURMAZ Saðlýk Arþivi Acil Hizmetler Biyokimya Laboratuvarı Mikrobioloji Laboratuvarı 178 Hemþire Deski 195 Hemþire Dinlenme Odasý 197 KREÞ ANAOKULU HÝZMETLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Ragýp GÜNAY (Sos. Hiz. Uz.) Büro 110 KÜLTÜR VE SANAT HÝZMETLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Mustafa KADAY Sekreterlik Organizasyon Birimi 208 Öğrenci Toplulukları Birimi 138 Teknik Büro 139 Kariyer Planlama Birimi 190 Öðrenci Topluluklar Merkezi 2028 Kültür Sanat Evi Kampüs Kültür Merkezi (MÖTBE) Santral Müdür İdari Amir 2019 Teknik Amir 5280 TAHAKKUK VE SATINALMA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Gökhan ÖZDEMÝR Tahakkuk Bürosu 106 Satýnalma Bürosu BESLENME HÝZMETLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Haluk AYTUNA Sekreterlik nolu Öðrenci Yemekhanesi nolu Öðrenci Yemekhanesi 4483 E.Ü. Spor Salonu Kantini Dr. Yavuz ÖZKOL Memur Yemekhanesi 1547 Fen Fakültesi Yemekhanesi 2324 Rektörlük Kantini 2099 SKS Kantini Kampüs Kültür Merkezi (MÖTBE) Kantini

25 E.Ü. Eczacılık Yemekhanesi 3961 Yüzme Havuzu Kantini 2490 E.Ü. Matbaa Yemekhanesi 2066 E.Ü. Devlet Türk Musiki Kons. Yemekhanesi E.Ü. Öğrenci Dinlenme Kampı(Özdere) E.Ü. Hediyelik Eşya Mağazası 1852 SPOR HÝZMETLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü V. Tarık TUNA Sekreterlik Büro Spor Salonu Küçük Spor Salonu Hastane Tenis Kortu Kampüs Tenis Kortu Nolu Mazhar Zorlu Çim Saha Nolu Çim Saha 5102 Çim Futbol Sahasý ve Atletizm Pisti 2547 DANIÞMA - REHBERLÝK HÝZMETLERÝ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü Uzm. Psikolog Aydan TAŞÇI 185 Sekreterlik Burs Bürosu 191 Psikolog Sevinç ÖZKAN 177 Psikolog Deðer AKÇA 198 Uzm. Psikolog Murat SARISOY 205 VII. KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAÝRE BAÞKANLIÐI Santral Faks Daire Baþkaný Doğan TUNÇ Sekreter Halkla İlişkiler Sorumlusu Beyhan TUNA ÝDARÝ HÝZMETLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdür V. Cengiz COÞKUN 102 Yazı İşleri 119 Satýnalma ve Ayniyat 103 Danýþma 106 Kitap Satış 127 Güvenlik 540 Teknisyen

26 Seminer Salonu 114 TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Santral Kataloglama Ser. Sorm. Ramazan ÇIPLAK 113 Kataloglama Servisi 513 Sağlama Servisi 176 SÜRELÝ YAYINLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Santral Süreli Yayınlar 173 Sür. Yay. Okuyucu Hizmetleri 201 Avrupa Dokümantasyon Merkezi 205 DANIŞMA KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Santral Dan. Kay. Sorumlusu Ali Cemal DEMİR 168 CD Tarama 117 Bilgisayar Salonu 182 Tezler 203 Danışma Kaynakları Okuyucu Hizmetleri 203 KULLANICI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Santral Şube Müdürü V. Nuray DURSUN 303 Ödünç Verme Servisi Kitap Salonu Kitap Salonu Öğretim Elemanları Çalışma Salonu 351 Kütüphanelerarası Ödünç Verme 118 VIII. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Faks Daire Baþkaný Ahmet ACAR Muhasebe Yetkilisi Ümmühan ERDEMİR Vezne 2165 Evrak Kontrol Bilgisayar Servisi Emanet Servisi 2163 Evrak Kayıt 2063 Çay Ocağı

27 BASIMEVÝ MÜDÜRLÜÐÜ Müdür C. Orhan ÇETİNKALP Sekreter Faks Basımevi İrtibat Bürosu Koordinatör Engin ANGI Sekreterlik Faks DÖNER SERMAYE ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ Santral Faks Ýþletme Müdürü Vekil Rasim KILIÇLI Sekreter Ýþletme Müdür Yard. Ayþe SÖNMEZ Ýþletme Müdür Yard. Mehmet TOKATÇIK İşletme Müdür Yard. Erkan HATO İşletme Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr.Türker SUSMUŞ 149 Tahakkuk Satýnalma Bürosu 116 (8 hat) Faks Maaþ Ýþleri Bürosu Dýþ Tahsilat Bürosu Faturalama Ýhale Odasý 141 Fatura Ýade 146 Fatura ve Evraklar Koordinatörlüğü 156 Posta 144 Vezne 125 Çay Ocaðý 134 Evrak Kayıt 112 Senetler Bürosu DÖNER SERMAYE SAYMANLIÐI Santral Faks Sekreter Sayman Muhasebe (5 hat) Ayniyat Ýhale Odasý

28 ARŞİV, İSTATİSTİK VE YAYIN HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü K. Güler AVCI Özel Kalem Ýstatistik Birimi 2047 Arşiv İstatistik KORUMA VE GÜVENLÝK ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ACİL YARDIM İHBAR HATTI Þube Müdürü Uzm. Ömer KARACA İdari Büro 1589 Güvenlik Amiri Metin EFE Hastane Güvenlik Merkezi Kayıp Eşya Bürosu-Araç Tan. Kartı -Ayniyat 5386 Rektörlük Giriþ Kapýsý Rektörlük Binası Giriþi - Danýþma - Güvenlik 2140 Rektörlük Bahçesi Güvenlik Noktası 2021 Lojmanlar Güvenlik Noktasý Kampüs Ana Giriş Kapısı 2024 Garaj ve Atölyeler Güvenlik Noktasý 2022 Ege M.Y.O. Güvenlik Noktasý 1983 Yeþil Köþk Güvenlik Noktasý 2936 Benzin İstasyonu Güvenlik Noktası 5118 Doğal Gaz Dağıtım İstasyonu Güvenlik Noktası Fen Fakültesi Güvenlik Noktası 1712 Su Ürünleri Fakültesi 5342 Güneş Enerjisi Enstitüsü Mühendislik Fakültesi 2779 Ziraat Fakültesi 1395 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü 2090 Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 2096 Bilgisayar Mühendisliği Dişhekimliği Fakültesi 2863 Týp Fak. Dekanlık Giriş Noktası Týp Fak. Acil Servis Güvenlik Noktası Tülay AKTAŞ Onkoloji Hastanesi Güvenlik Noktası Göğüs Hastalıkları Güvenlik Noktası Gastroenteroloji Güvenlik Noktası Beyin Cerrahi A.B.D. Güvenlik Noktası Fizik Tedavi Güvenlik Noktası Poliklinik Güvenlik Noktası Tüp Geçit Güvenlik Dahiliye Güvenlik Noktası Kalp Damar Cerrahisi Güvenlik Noktası Atatürk Kültür Merkezi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

29 Ödemiş Meslek Yüksekokulu Bergama Meslek Yüksekokulu Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Urla Su Ürünleri Fak. Dalyan Tesisleri Bayındır Meslek Yüksekokulu - Özel Kalem SAVUNMA UZMANLIÐI Savunma Uzmanı Niyazi ÖZER SÝVÝL SAVUNMA UZMANLIÐI Sivil Savunma Uzm. V. Ömer KARACA Sivil Savunma Amiri Osman VESEK 2565 SOSYAL TESÝS ÝÞLETMELERÝ Muhasebe Muhasebe Faks Öğrenci Uygulamalı Konukevi Faks Üniversite Lokali Yeþil Köþk Yeşil Köşk Faks Dr. Yavuz ÖZKOL Tesisleri Murat Köşkü 5479 KREŞ ANAOKULU HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Þube Müdürü Ragýp GÜNAY (Sos. Hiz. Uz.) Büro 110 Anaokulu (Kampüs Şubesi) Kreş KONUTLAR ÞEFLÝÐÝ Faks Þef Tuðba ADIVAR Atölye 2523 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÝ Santral - Pbx Faks Müdür V. Serpil UTKU Özel Kalem

30 ULAŞIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdür V. Ali YILDIZ GENEL EVRAK KAYIT BÜROSU Genel Sekreterlik Evrak Kayıt 2025 Gelen Genel Evrak Kayıt 2151 Posta İşleri 1818 TOPLUM MERKEZİ (MURAT KÖŞKÜ) Santral Faks Koordinatör Nedim SÖNMEZ İdari Büro 5379 Halkın Üniversitesi Çalışma Grubu 5379 Strateji ve Planlama İletişim Ofisi 5379 Çay Ocağı YIL SANAT EVİ Santral Faks Koordinatör Nedim SÖNMEZ 2500 Sanat Kitaplığı

31

32 Rektörlüğe Bağlı Bölümler

33

34 ATATÜRK ÝLKELERÝ VE ÝNKILAP TARÝHÝ BÖLÜMÜ Faks Baþkan Prof. Dr. Necmi ÜLKER Sekreterlik Okutmanlar Odasý 2076 BEDEN EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ Baþkan Prof. Dr. Haluk BAYLAS 2115 Sekreterlik 2152 ENFORMATÝK BÖLÜMÜ Baþkan Prof Dr. Fikret ÝKÝZ GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ Baþkan Prof. Dr. Haluk BAYLAS Sekreterlik 1379 Başkan Yrd. Öğr. Gör. Tarkan ERKAN 1382 TÜRK DÝLÝ BÖLÜMÜ Faks Baþkan Prof. Dr. Metin EKÝCÝ Sekreterlik 2074 Baþkan Yrd. Okt. Mehmet ÝNCE 2494 Başkan Yrd. Okt. Ahmet SAÇKESEN 2494 Okutmanlar Odası

35 YABANCI DÝLLER BÖLÜMÜ Baþkan Prof. Dr. Kasým EÐÝT Sekreterlik 2070 Baþkan Yrd. Öðr. Gör. Kemal BOZ Baþkan Yrd. Öðr. Gör. Mengü Noyan ÇENGEL Personel İşleri Öðrenci Ýþleri 1251 Atölye 2529 Ýngilizce Öðretim Elemanlarý Odası Almanca Öðretim Elemanlarý Odası

36 Diş Hekimliği Fakültesi

37

38 E.Ü.DÝÞHEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝ YÖNETÝM Santral Faks Dekan Prof. Dr. Selda ERTÜRK Özel Kalem Dekan Yard. Prof. Dr. Serhat ÇINARCIK Dekan Yard. Prof. Dr. Atilla KESERCÝOÐLU Özel Kalem Fakülte Sekreteri Ahmet ÇETÝN YÖNETÝM HÝZMETLERÝ Kurul Ýþleri Bürosu 2805 Özlük Ýþleri Bürosu 1520 Muhasebe Bürosu 2807 Ayniyat Saymanlýðý 1522 Maaþ ve Emekli Ýþleri Bürosu 1521 Yazý Ýþleri Bürosu 1523 Öðrenci Ýþleri Bürosu Kütüphane 2864 Kütüphane Bilgisayar Odasý 2894 Bilgi Ýþlem Merkezi (Hasta daðýtým) 2867 Basýn-Yayýn Bürosu 2806 Yayýn Alt Komisyonu 1529 Servis Hizmetleri Koordinatörlüðü 2893 Týbbi Malzeme Deposu 2874 Çamaþýrhane 1528 Yemekhane 2871 Görsel Dökümantasyon Merkezi 1544 Kantin 2802 Merkezi Sterilizasyon 1541 DÖNER SERMAYE SAYMANLIÐI Ýþletme Müdür Yard. Hamide DEMİRSEREN Hasta Kabul Servisi 2898 TEKNÝK HÝZMETLER Teknik Atölye Þefliði 2870 Mekanik Atölye Þefliði 2886 Kalorifer Dairesi 1524 Pano Dairesi

39 PERÝODONTOLOJÝ ANABÝLÝM DALI Faks A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Nurgün BIÇAKCI 2881 Sekreterlik Prof. Dr. Haluk BAYLAS Prof. Dr. Evren EVRENESOÐLU Prof. Dr. Arslan AKGÜNLÜ Prof. Dr. Þükrü KANDEMÝR Prof. Dr. Serhat ÇINARCIK Prof. Dr. Füsun ÜNLÜ Prof. Dr. Gül ATÝLLA Prof. Dr. Þule SÖNMEZ Doç. Dr. Tunç ÝLGENLÝ Doç. Dr. Nurcan Gülsüm BUDUNELÝ Doç. Dr. Gülnur EMÝNGÝL Doç. Dr. Zeki Eralp BUDUNELİ Uzm. Dr. Orhun BENGÝSU Dr. Fatih ARIKAN Dr. Saynur ŞENGÜL Dr. H.Oya TÜRKOĞLU Dr. Sema ÇINAR Dr. Ali GÜRKAN Asistan Kliniði ORAL-DÝAGNOZ VE RADYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Günnur LOMÇALI Sekreterlik Prof. Dr. Yasemin BİR Prof. Dr. Hülya ÇANKAYA Prof. Dr. Servet KANDEMÝR Prof. Dr. Zuhal TUÐSEL Prof. Dr. Güniz BAKSI Prof. Dr. Pelin GÜNERİ Doç. Dr. Nesrin DÜNDAR Dr. Erinç ÖNEM Dr. Esin ALPÖZ Dr. Selin GÖĞÜŞ Röntgen Servisi 2862 KLÝNÝK BÝLÝMLERÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Selda ERTÜRK Öðretim Üyesi Kliniði 1526 Týbbi Malzeme Satýþ Yeri Sınıf Multidisipliner Staj Kliniği

40 Diş Hastalıkları ve Tedavisi 2875 Protetik Diş Tedavisi 2867 Periodontoloji 2891 AÐIZ - DÝÞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ ANABÝLÝM DALI Faks A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Murat GOMEL Sekreterlik Prof. Dr. Selda ERTÜRK Prof. Dr. Erdoðan ÇETÝNGÜL Prof. Dr. Bülent ZEYTÝNOÐLU Prof. Dr. Ümit TUNCAY Prof. Dr. Ali TERCÝ Prof. Dr. Turgay SEÇKÝN Prof. Dr. Sevtap GÜNBAY Prof. Dr. Tayfun GÜNBAY Doç. Dr. Hüseyin KOCA Doç. Dr. Bahar SEZER Dr. Altuð UYSAL Dr. Banu KOYUNCU Dr. Uður TEKÝN Dr. M. Cemal AKAY Dr. Aycan KAZANÇ Dr. Candan EFEOĞLU Dr. Aydın SARAÇ Dr. Mert ZEYTİNOĞLU Klinik 2809 Ameliyathane 2869 DÝÞ HASTALIKLARI VE TEDAVÝSÝ ANABÝLÝM DALI Faks A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Necdet ERDİLEK Sekreterlik KONSERVATÝF DÝÞ TEDAVÝSÝ BÝLÝM DALI Faks Bilim Dalı Baþkanı Prof. Dr. Ferit ÖZATA Sekreterlik Prof. Dr. Ali LEBLEBİCİOĞLU Prof. Dr. Banu ÖNAL Prof. Dr. Necmi GÖKAY Prof. Dr. Murat TÜRKÜN 41

41 Doç. Dr. Hüseyin TEZEL Doç. Dr. L. Þebnem TÜRKÜN Doç. Dr. Ayþegül KAYA Dr. Tijen PAMİR Dr. Zeynep ERGÜCÜ Dt. Özlem ERTÜRK ENDODONTÝ BÝLÝM DALI Faks Bilim Dalı Baþkanı Prof. Dr. Figen SEVGİCAN Sekreterlik Prof. Dr. Beyser PÝÞKÝN Prof. Dr. Kemal ÇALIÞKAN Prof. Dr. Necdet ERDİLEK Prof. Dr. B.Oğuz AKTENER Prof. Dr. Bilge Hakan ÞEN Dt. Ilgın AKÇAY Asistan Kliniği Klinik Sekreterliði PROTETÝK DÝÞ TEDAVÝSÝ ANABÝLÝM DALI Faks A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Aydın BIÇAKÇI 2878 Sekreterlik Prof. Dr. Berran ÖZTÜRK 2861 Prof. Dr. Celal ARTUNÇ Prof. Dr. Engin ARAS Prof. Dr. Atilla USER Prof. Dr. Gökhan YILMAZ Prof. Dr. Birgül ÖZPINAR Prof. Dr. Atilla KESERCÝOÐLU Prof. Dr. Adalet AYTAN Prof. Dr. Suna TOKSAVUL Prof. Dr. Mübin Sýtký ULUSOY Prof. Dr. Mehmet SONUGELEN Prof. Dr. H. Serdar ÇÖTERT Doç. Dr. Gökhan AKSOY Doç. Dr. Ahmet SARAÇOÐLU Doç. Dr. Cenk CURA Dr. Ebru ÇAL Dr. Mehmet Ali GÜNGÖR Dr. Mine DÜNDAR Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU 42

42 Dr. Akın ALADAĞ Dr. Bülent GÖKÇE Dr. Hüseyin KURTULMUŞ Dr. Muhittin TOMAN Dr. Tolga BIÇAKCI Dr. Rahime TÜZÜNSOY AKTAŞ Dr. M. Erhan ÇÖMLEKOĞLU Ýskelet Laboratuvarı 2883 Fantom Laboratuvarı (Asistan Odasý) 1525 ORTODONTÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Erdal IÞIKSAL Sekreterlik Prof. Dr. Rüþtüye SURUCÜ Prof. Dr. Serpil HAZAR Prof. Dr. Servet DOÐAN Prof. Dr. Özlem SEÇKÝN Prof. Dr. Alev ÇİNSAR Prof. Dr. Ali Vehbi TUNCER Prof. Dr. Aynur ARAS Prof. Dr. Münire Ece SABAH Dr. Hakan BULUT Dr. Gökhan ÖNÇAÐ Dr. Aslýhan Mediha ERDÝNÇ Dr. Banu DÝNÇER Dr. H.Çýnar ATAGÜN Hasta Kabul Klinik Seminer Odasý Röntgen Banyo Odasý PEDODONTÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Nesrin ERONAT Sekreterlik Prof. Dr. Ertuðrul SABAH Prof. Dr. Cemal ERONAT Prof. Dr. Ali Rýza ALPÖZ Prof. Dr. Rüþtü Özant ÖNÇAÐ Prof. Dr Ece EDEN Doç. Dr. Fahinur ERTUÐRUL Dr. Nazan ERSİN Dr. Dilşah ÇOĞULU Dr. Aslı TOPALOĞLU AK 43

43 TEMEL TIP BÝLÝMLERÝ PATOLOJİ BİRİMİ Prof. Dr. Taha ÜNAL Sekreterlik 2890 FİZYOLOJİ BİRİMİ Prof. Dr. Nurselen TOYGAR 2885 Týbbi Tahlil ve Patoloji Laboratuvarý 2873 DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ YÜKSEKOKULU Prof.Dr.Birgül ÖZPINAR (Koordinatör) 1543 Dr. Gülcan COŞKUN AKAR

44 Eczacılık Fakültesi

45

46 ECZACILIK FAKÜLTESÝ YÖNETÝM Faks Dekan Prof. Dr. Erçin ERCÝYAS Özel Kalem Dekan Yard. Prof. Dr. M. E. Þengün ÖZSÖZ 2212 Dekan Yard. Prof.Dr. Zeliha KERRY 2211 Fakülte Sekreteri Tuncay TEZCAN YÖNETÝM HÝZMETLERÝ Ayniyat Saymanlýðý 3953 Maaþ Ýþleri Bürosu 3955 Kurul Ýþleri Bürosu 3956 Yazý Ýþleri Bürosu 3954 Muhasebe Bürosu 3957 Özlük Ýþleri Bürosu 3959 Öðrenci Ýþleri Bürosu 3960 Döner Sermaye Saymanlýðý 1351 Ýç Hizmetler Amirliði 1350 Bilgisayar Merkezi 1361 Üretim ve Kalite Kontrol Laboratuvarý 2532 Hemodiyaliz Sıvısı Üretim Birimi 2207 Uygulama ve Eðitim Eczanesi Elektrik Atölyesi 2530 Marangoz Atölyesi 3961 Sýhhý Tessisat ve Kaynak Atölyesi 3961 Yemekhane 3961 Fotokopi 2204 TEMEL ECZACILIK BÝLÝMLERÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Şengün ÖZSÖZ Sekreterlik 3962 ANALÝTÝK KÝMYA ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Şengün ÖZSÖZ 3992 Sekreterlik 3962 Prof. Dr. Şengün ÖZSÖZ 1353 Doç. Dr. Arzum ERDEM GÜRSAN 5131 Yrd. Doç. Dr. Özlem SÖĞÜT 3973 Yrd. Doç. Dr. Emrah KILINÇ 3973 Araþtýrma Görevlileri Odasý 3973 Laboratuvar

47 GENEL KÝMYA BÝLÝM DALI Bilim Dalı Baþkanı Prof. Dr. Þengün ÖZSÖZ 1353 BÝYOKÝMYA ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Abdullah ÖZYER 1354 Sekreterlik 3962 Prof. Dr. Aysun PABUÇCUOÐLU 3984 Prof. Dr. Ayfer YALÇIN 1355 Yrd. Doç. Dr. Sibel KONYALIOÐLU 3986 Araþtýrma Görevlileri Odasý 3986 Laboratuvar 1356 FARMASÖTÝK BOTANÝK ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Ulvi ZEYBEK 1967 Sekreterlik 3962 Yrd. Doç. Dr. Gözde ELGÝN 3968 Yrd. Doç. Dr. Canan KARAMENDERES 3968 Yrd. Doç. Dr. Bintuð ÖZTÜRK 2239 Arþ. Gör. Dr. Zeki HAZNEDAROÐLU 3963 Araştırma Laboratuvarı 2239 Mikroskopi Laboratuvarı 2206 FARMASÖTÝK MÝKROBÝYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Güner COÞAR 3983 Sekreterlik 3962 Doç. Dr. Mine HOÞGÖR LİMONCU 1358 Doç. Dr. Þafak ERMERTCAN 1356 Araştırma Görevlileri Odasý 1359 Laboratuvar 1356 Öğrenci Laboratuvarı 2208 ECZACILIK TEKNOLOJÝSİ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Tamer GÜNERÝ Sekreterlik FARMASÖTÝK TEKNOLOJÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Tamer GÜNERÝ Sekreterlik 3981 Prof. Dr. Gökhan ERTAN 3980 Doç. Dr.Ferhan SEVGÝ 1967 Doç. Dr. Esra BALOÐLU 1962 Yrd. Doç. Dr.Mine ÖZYAZICI

48 Yrd. Doç. Dr. Yeþim KARASULU 5132 Yrd. Doç. Dr. Iþýk ÖZGÜNEY 5132 Araþtýrma Görevlileri Odası Kat Laboratuvarı Kat Laboratuvarı 3982 KOZMETOLOJÝ BÝLÝM DALI Bilim Dalı Baþkanı Doç. Dr. Özgen ÖZER 1357 BÝYOFARMASÖTÝK VE FARMAKOKÝNETÝK BÝLÝM DALI Bilim Dalı Baþkanı Prof. Dr. Levent KIRILMAZ 1366 Yrd. Doç. Dr. Ercüment KARASULU 3951 Arþ. Gör. Emel Öykü ÇETÝN 1963 FARMASÖTÝK BÝYOTEKNOLOJÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Zeki TOPÇU 1931 Yrd. Doç. Dr. Gülten KANTARCI 1966 Laboratuvar 5133 RADYOFARMASÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Doç. Dr. Makbule AÞIKOÐLU 1963 Laboratuvar 2210 ECZACILIK MESLEK BÝLÝMLERÝ BÖLÜMÜ Faks Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Aslý ÖZER Sekreterlik FARMAKOLOJÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Aslý ÖZER Sekreterlik 3969 Prof. Dr. Levent ÜSTÜNES 3970 Prof. Dr. Zeliha KERRY 3969 Doç. Dr. Mukadder YASA 3977 Doç. Dr. Metiner TOSUN 3976 Araþtýrma Görevlileri Odasý 1360 FARMASÖTÝK TOKSÝKOLOJÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Ferzan LERMÝOÐLU 3964 Sekreterlik Öðr. Gör. Sumru SÖZER

49 Araþtýrma Görevlileri Odasý 1364 Laboratuvar 1365 FARMASÖTÝK KÝMYA ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Semih GÜNEŞ 2531 Sekreterlik Prof. Dr. Erçin ERCÝYAS 3975 Prof. Dr. Varol PABUÇÇUOĞLU 3993 Yrd. Doç. Dr. Vildan ALPTÜZÜN 3972 Araþtýrma Görevlileri Odasý 1363 FARMAKOGNOZÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. M. Ali ÖNÜR 3967 Sekreterlik 3966 Prof. Dr. Bijen KIVÇAK 2520 Yrd. Doç. Dr. Nehir ÜNVER 1965 Yrd. Doç. Dr. Hüsniye SAĞLAM 2549 Yrd. Doç. Dr. İrem DUMAN KAYA 3987 Araþtýrma Görevlileri Odasý 3987 Mikroskopi Laboratuvarı 2206 ECZACILIK ÝÞLETMECÝLÝÐÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Pof. Dr. Gökhan ERTAN 3980 Öğr. Gör. Bülent KIRAN

50 Edebiyat Fakültesi

51

52 EDEBÝYAT FAKÜLTESÝ YÖNETÝM Faks Dekan Prof. Dr. Kasım EĞİT Özel Kalem Dekan Yard. Prof. Dr. Taylan ALTUĞ Dekan Yard. Doç. Dr. Cüneyt KANAT Fakülte Sekreteri Erol EVCİMEN YÖNETÝM HÝZMETLERÝ Özlük Ýþleri 3907 Öðrenci Ýþleri 3908 Muhasebe ve Maaþ Ýþleri 3910 Ayniyat Saymanlýðý 3911 Yazý Ýþleri 3916 Ýç Hizmetler Amirliði 3912 Baský Atölyesi 3913 Yayýn Basýn Bürosu 3914 Elektrik Atölyesi 2526 Isý Santrali 2527 Marangoz Atölyesi 2555 Yapý Ýþleri 2557 Sýhhi Tesisat 2528 Konferans Salonu 1370 Sergi Salonu 1327 Fakülte Kurul Salonu 5046 Mutfak 5055 Eski Eser Kolleksiyonu Uzman M. ÖNDER 3943 Psiko-Teknik Deð. Lab. Uzm. Gülin KAÇAROÐLU ÝNGÝLÝZ DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Günseli SÖNMEZ ÝÞÇÝ 1333 Sekreterlik 1347 Doç. Dr. Dilek DÝRENÇ 1977 Doç. Dr. Rezzan SÝLKÜ 1975 Yrd. Doç. Dr. Þebnem TOPLU 1976 Yrd. Doç. Dr. Nevin KOYUNCU 2259 Öðr. Gör. Sedat ÝÞÇÝ 1349 Öğr. Gör. Aylin ATİLLA 1976 Öğr. Gör. Banu Toral ÇELENDER 5052 Öğr. Gör. Sena ŞAHİNİ 5083 Arş. Gör. Mustafa GÜLLÜBAĞ 5088 Arş. Gör. Gülden HATİPOĞLU

53 Arş. Gör. Funda CİVELEKOĞLU 5088 Arş. Gör. Önder ÇETİN 5054 AMERÝKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Ayşe LAHUR KIRTUNÇ 3925 Sekreterlik 1347 Prof. Dr. Atilla SÝLKÜ 1687 Yrd. Doç. Dr. Seçil SARAÇLI 1974 Öğr. Gör. Dr. Murat ERDEM 2273 Öğr. Gör. Esra S. ÖZTARHAN 1973 Öğr. Gör. Özlem KARAGÖZ 1973 Arş. Gör. Aycan ÇETİN 5085 Arş. Gör. Asya ALTUĞ 5085 Arş. Gör. Melis MÜLAZIMOĞLU 3948 Arş. Gör. Nesrin YAVAŞ 5048 Arş. Gör. Yonca DENİZARSLANI 3948 Arş. Gör. Murat GÖÇ 5048 ALMAN DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Yadigar EÐÝT 1689 Sekreterlik 1347 Prof. Dr. Gertrude DURUSOY 3924 Prof. Dr. Kasım EÐÝT 3941 Prof. Dr. Nevzat KAYA 1374 Doç. Dr. Nergis PAMUKOĞLU DAÞ 3932 Yrd. Doç. Dr. Nurten ALKU 3930 Yrd. Doç. Dr. Yücel GÜNGÖRMÜÞ 3928 Sözl.Öðr. Gör. Martina ÖZKAN 3930 Öğr. Gör. Dr. Funda ÜLKEN 3065 Arþ. Gör. Nilgin TANIŞ 3051 Arş. Gör. Mehmet Tahir ÖNCÜ 1670 Arş. Gör. Saniye UYSAL 3051 SOSYOLOJÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Önal SAYIN 3921 Sekreterlik 1373 Prof. Dr. Ülgen OSKAY 1334 Prof. Dr. Ercan TATLIDÝL 1335 Prof. Dr. Nihat ERDOÐAN 1683 Prof. Dr. Neþe ÖZGEN 1676 Yrd. Doç. Dr. Hale OKÇAY 1686 Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇETİN GÜLER 1673 Yrd. Doç. Dr. Dilek YEÞÝLTUNA 1673 Yrd. Doç. Dr. Aylin NAZLI 3054 Yrd. Doç. Dr. Engin ÖNEN

54 Yrd. Doç. Dr. Bekir BALKIZ 3068 Arş. Gör. Lülüfer KÖRÜKMEZ 1685 Asistan Odası 5074 PSÝKOLOJÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr.Nuri BİLGİN 3944 Sekreterlik 1331 Prof. Dr. Şeyda AKSEL 1338 Prof. Dr. Oya SORÝAS 1340 Prof. Dr. Melek GÖREGENLÝ 1671 Prof. Dr Oya SOMER 3942 Doç. Dr. Haluk ARKAR 1337 Yrd. Doç. Dr. Sonia AMADO 1336 Yrd. Doç. Dr. Banu ÇENGELCÝ 3059 Yrd. Doç. Dr. Gülgün MEÞE 2077 Arş. Gör. Arkun TATAR 5075 Arş. Gör. Serap TEKİNSA V 5076 Arş. Gör. Mehmet KOYUNCU 1952 Arş. Gör. İ. Mert TEKÖZEL 5077 Psikoloji Laboratuvarý Psikoteknik Deðerlendirme Merkezi FELSEFE BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Taylan ALTUÐ 1341 Sekreterlik 1373 Prof. Dr. Ahmet ARSLAN 3923 Doç. Dr. Solmaz HÜNLER 1956 Yrd. Doç. Dr. Ýhsan Oktay ANAR 1957 Yrd. Doç. Dr. Nilgün TOKER KILINÇ 3070 Yrd. Doç. Dr. Aydın MÜFTÜOĞLU 3919 Öğr. Gör. M. Kaya SÜTÇÜOĞLU 2226 Asistan Odası 5078 ARKEOLOJÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Ersin DOÐER 3945 Sekreterlik 1325 Prof. Dr. Tomris BAKIR 2967 Prof. Dr. Güven BAKIR 2966 Prof. Dr. Altan ÇÝLÝNGÝROÐLU 3931 Prof. Dr. Ömer ÖZYÝÐÝT 3920 Prof. Dr. Nuran ÞAHÝN 1348 Doç. Dr. Gülriz KOZBE 1675 Yrd. Doç. Dr. Zafer DERÝN 1674 Yrd. Doç. Dr. Eþref ABAY 3074 Yrd. Doç. Dr. Gürcan POLAT

55 Yrd. Doç. Dr. Haluk SAÐLAMTEMÝR 2216 Yrd. Doç. Dr. R. Gül GÜRTEKİN DEMÝR 2217 Yrd. Doç. Dr. Kaan ÞENOL 2218 Yrd. Doç. Dr. Gonca CANKARDEŞ ŞENOL 2218 Yrd. Doç. Dr. Yasemin POLAT 3949 Arş. Gör. Dr. Aytekin ERDOĞAN 2217 Arþ. Gör. Dr. Hüseyin CEVÝZOÐLU 2219 Arş. Gör. Atilla BATMAZ 5051 Arş. Gör. Mücella ERDALKIRAN 5081 Arş. Gör. Fulya DEDEOĞLU 5081 Arş. Gör. Aylin ERDEM 5051 Arş. Gör. M. Nezih AYTAÇLAR 5069 Uzm. Ümit GÜNGÖR 5050 Araştırma Görevlileri Odası Laboratuvar 5080 SANAT TARÝHÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 1677 Sekreterlik 1325 Prof. Dr. Bekir DENÝZ 3927 Prof. Dr. Ýnci KUYULU ERSOY 1330 Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ 1323 Yrd. Doç. Dr. Lale DOĞER 1322 Yrd. Doç. Dr. Yekta DEMÝRALP 3934 Yrd. Doç. Dr. Þakir ÇAKMAK 3906 Yrd. Doç. Dr. Ertan DAŞ 5068 Yrd. Doç. Dr. Semra DAŞÇI 2220 Yrd. Doç. Dr. Harun ÜRER 5084 Arş. Gör. Sevinç GÖK 1684 Arş. Gör. Sedat BAYRAKAL 1342 Arş. Gör. Emine TOK BAYRAKAL 5059 Arş. Gör. Şebnem TAMCAN 3934 Uzm. Hasan UÇAR 5066 TARÝH BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Ýsmail AKA 3938 Sekreterlik 1325 Prof. Dr. Necmi ÜLKER 1344 Prof. Dr. Tuncer BAYKARA 3926 Prof. Dr. Zeki ARIKAN 1346 Prof. Dr. Ahmet ÖZGÝRAY 3939 Prof. Dr. M. Akif ERDOÐRU 3937 Prof. Dr.Sabri SÜRGEVÝL 3946 Doç. Dr. Samira KORTANTAMER 3935 Doç. Dr. Mehmet ERSAN 2253 Doç. Dr. Süleyman ÖZKAN

56 Doç. Dr. Mehmet Ali KAYA 2270 Doç. Dr. Cüneyt KANAT 1345 Yrd.Doç.Dr.Vehbi GÜNAY 3055 Yrd. Doç. Dr. Hasan MERT 5065 Öðr. Gör. Dr. Refet Yalçýn BALATA 1688 Öğr. Gör. Dr. Hilal ORTAÇ GÜRPINARLI 1688 Arş. Gör. Mikail ACIPINAR 3055 Arş. Gör. Nuri KARAKAŞ 5067 Arş. Gör. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU 5067 Arş. Gör. Yusuf AYÖNÜ 5071 Arş. Gör. M. Şamil YÜKSEL 5071 Arş. Gör. Murat TOZAN 5071 TÜRK DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Yavuz AKPINAR 1681 Sekreterlik 1321 Prof. Dr. Ömer Faruk HUYUGÜZEL 1324 Prof. Dr. Rýza FÝLÝZOK 1678 Prof. Dr. Mustafa ÖNER 3909 Prof. Dr. Þevket TOKER 1371 Doç. Dr. Nerin KÖSE 1372 Doç. Dr. Fazlý GÖKÇEK 1958 Yrd. Doç. Dr. Þerife YALÇINKAYA 3060 Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN 1326 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜLKEN 3076 Yrd. Doç. Dr. Hatice ÞÝRÝN 3091 Yrd. Doç. Dr. Selami FEDAKAR 5063 Yrd. Doç. Dr. Nazım MURADOV 5056 Öğr. Gör. Şerife ÇAĞIN 5057 Arş. Gör. Yılmaz ÖZKAYA 5056 Arş. Gör. Muberra BAĞCI 5057 Arş. Gör. Kadriye YILMAZ 5064 Arş. Gör. Hülya CANPOLAT 5064 Arş. Gör. Harika DURGUN 5058 Arş. Gör. Mevlüt Çelik 5058 Arş. Gör. M. Yasin KAYA 5060 Arş. Gör. Vedat KARTALCIK 5058 COÐRAFYA BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Ertuð ÖNER 1680 Sekreterlik 1321 Prof. Dr. Asaf KOÇMAN 3940 Prof. Dr. Ýlhan KAYAN 1328 Prof. Dr. Füsun SOYKAN 1679 Prof. Dr. Mustafa MUTLUER 3918 Doç. Dr. Þevket IÞIK

57 Yrd. Doç. Dr. Lütfü Ýhsan SEZER 3922 Yrd. Doç. Dr. Ecmel ERLAT 1682 Yrd. Doç. Dr. Gözde EMEKLÝ 3933 Yrd. Doç. Dr. Arife KARADAÐ 2075 Yrd. Doç. Dr. Kirami ÖLGEN 1332 Arş. Gör. Beycan HOCAOĞLU 5061 Arş. Gör. İlkay SÜDAŞ 5061 Arş. Gör. Cemil İRDEM 5061 ESKÝÇAÐ DÝLLERÝ VE KÜLTÜRLERÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Doç Dr. Cumhur TANRIVER 1672 Sekreterlik 1347 Arş. Gör. Dr. Pınar Özlem AYTAÇLAR 5082 Arş. Gör. Sevgiser AKAT 5082 Uzm. Mehmet ÖNDER 3943 RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Gertrude DURUSOY 3924 Sekreterlik

58 Eğitim Fakültesi

59

60 EGÝTÝM FAKÜLTESÝ YÖNETÝM Santral Faks Dekan Prof. Dr. Kadir ASLAN Özel Kalem Dekan Yard. Doç Dr. Hülya YILMAZ Fakülte Sekreteri Adnan BUDAK YÖNETİM HÝZMETLERi Öðrenci Ýþleri Kurul Ýþleri Yazý Ýþleri Muhasebe Döner Sermaye Ayniyat Bürosu Yayýn Ýþleri Özlük Ýþleri Gelen - Giden Evrak İç Hizmetler Amirliği 2198 BÝLGÝSAYAR VE ÖÐRETÝM TEKNOLOJÝLERÝ EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Yrd. Doç. Dr. Jale BİNTAŞ 5089 Sekreterlik 1628 Bölüm Başkan Yard. Öğr. Gör İlker ÇOBANOĞLU 2231 Bölüm Başkan Yard. Öğr. Gör Y. Deniz ARIKAN 2231 Öğr. Gör. Tarýk KIÞLA 2231 Arþ. Gör. Fırat SARSAR 2231 EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Süleyman DOÐAN Sekreterlik 5259 Bölüm Baþkan Yard. Yrd. Doç. Dr. Ilgın BAŞARAN 5269 Prof. Dr. İbrahim DÖNMEZER 5267 Prof. Dr. Münevver Yalçınkaya 5260 Yrd. Doç. Dr. Mehmet DÝNÇER 5273 Yrd. Doç. Dr. Nilay TALU BÜMEN 5262 Yrd. Doç. Dr. Yýlmaz TONBUL 5265 Yrd. Doç. Dr. Gülsen BAĞCIOĞLU ÜNVER

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 08/04/2016-E.45297 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri *BEKVAK1A* Sayı : 83289901-010.07.02 Konu : Duyurular BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TELEFON REHBERİ

EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TELEFON REHBERİ EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TELEFON REHBERİ YÖNETİM Mevcut Dekan Prof.Dr. Celal ARTUNÇ 4545 Dekan Özel Kalem (Yıldız ÖZALGAN) 2801-4531 Dekan Yrd. Prof. Dr. Necdet ERDİLEK 2896-4501 Dekan Yrd. Prof. Dr.

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yazı İşleri Bürosu ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yazı İşleri Bürosu ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 01/02/2017-E.27103 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yazı İşleri Bürosu *BELM469M3* Sayı : 22124271-622.99 Konu : Yardım Kampanyası Hk. ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 08/04/2016-E.45312 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri *BE6P8TKE* Sayı : 83289901-302.08.02 Konu : Kültürel Amaçlı BİLGİSAYAR

Detaylı

TABLO-3. LÝSANS MEZUNLARININ TERCÝHLERÝ ARASINDA GÖSTEREBÝLECEÐÝ KADROLAR VE POZÝSYONLAR

TABLO-3. LÝSANS MEZUNLARININ TERCÝHLERÝ ARASINDA GÖSTEREBÝLECEÐÝ KADROLAR VE POZÝSYONLAR 45 ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (MERKEZ) 3176421 AVUKAT (BOLU)... AH 6 1... 1213, 4419, 7207 ADALET BAKANLIÐI (MERKEZ) 3176423 MÜHENDÝS (ANKARA)... TH 6 2... 1223, 4531, 6003, 7225, 7257, 7265 3176424

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 08/04/2016-E.45326 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri *BE6L8TUR* Sayı : 83289901-302.08.03 Konu : Sportif Amaçlı BİLGİSAYAR

Detaylı

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ Doç. Dr. M. Özerk OKUTAN Tıbbi Direktör/ Yardımcısı Prof. Dr. Metin ÇAPAR Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Niyazi GÖRMÜŞ Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Yazı İşleri Şube Müdürlüğü ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Yazı İşleri Şube Müdürlüğü ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 31/01/2017-E.26286 Sayı : 10184850-622.99 Konu : Yardım Kampanyası Hk. T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Yazı İşleri Şube Müdürlüğü *BEA546M2Y* ÇOK İVEDİ

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013-2014. Personel Spor Müsabakaları

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013-2014. Personel Spor Müsabakaları EGE ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Personel Spor Müsabakaları AKADEMİK / İDARİ PERSONEL SPOR MÜSABAKALARI Etkinlik Adı: Akademik / İdari Personel Basketbol Müsabakaları 1 Etkinlik Tarihi: 05 29 Mayıs 2014 Etkinlik

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI 15.12.2014 1 13:30-14:10 İN ADI Üniversitenin Tanıtımı Mahmud YILMAZ 2,3,4 14:10-16:40 Gizlilik ve Gizliliğin Önemi Mustafa ALTAY Personel Dairesi Başkan V. Personel Dairesi Başkanlığı Sicil Müdürü 16.12.2014

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

KURUL/ KONSEY/ KOMİTE ÜYE LİSTESİ

KURUL/ KONSEY/ KOMİTE ÜYE LİSTESİ KURUL/ KONSEY/ KOMİTE ÜYE LİSTESİ VEYSİ KUBBA GENEL MÜDÜR VİJDAN AŞIK ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DR.ZAFER BEKEN TIBBİ KOORDİNATÖR 1. İCRA (ÜST YÖNETİM) KURULU DR. NİLGÜN SÖYLEMEZOĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YAVUZ

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 06.09.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN SONUÇLARI Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ. Ders Verme Hareketliliği Puan Çizelgesi

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ. Ders Verme Hareketliliği Puan Çizelgesi Taban Puan Daha Önce Erasmus Faaliyetinden Faydalanmama 2013-2014 Akademik Yılında Faydalanma 2012-2013 Akademik Yılında Faydalanma 2011-2012 Akademik Yılında Faydalanma Yabancı Dil Belgesi (Son 5 yıl)

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK ADEK ÜYELERİ Başkan Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜN Üyeler Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK Prof. Dr. Mikdat

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

Sıra Fakulte Sendika Adı Sendika No Adı Soyadı 1 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN HASAN ÇELİK 2 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN ALİ POLAT 3 REKTÖRLÜK TURK

Sıra Fakulte Sendika Adı Sendika No Adı Soyadı 1 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN HASAN ÇELİK 2 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN ALİ POLAT 3 REKTÖRLÜK TURK Sıra Fakulte Sendika Adı Sendika No Adı Soyadı 1 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN 282048 HASAN ÇELİK 2 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN ALİ POLAT 3 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN 521897 MUSTAFA ÇÖMEZ 4 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN

Detaylı

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKAN : Uzm. Dr. Rahim ÖZDEMĠR (BaĢhekim Yardımcısı) Sadi GÖKTAġ (Müdür

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü EĞİTİM FAKÜLTESİ YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN HÜSNÜ BAHAR 0 446 2240089 1103 0 533 653 39 22 hhbahar@erzincan.edu.tr BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ARŞ. GÖR. ÖZTÜRK AĞIRBAŞ 0446 2240089 1416 0505 8313642 oagirbas@erzincan.edu.tr

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Toplantı Tarihi : 02.02.2016 KARAR 2016/005 01: 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tek Ders Sınavına girmek isteyen öğrencilerin dilekçeleri Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA 25-26 OCAK 2016 GÜNLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YAPILAMAYAN DERSLERDEN DOLAYI DERS PROGRAMI DEĞİŞMİŞTİR. BU NEDENLE, TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Doç Dr Meral Türk

EGE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Doç Dr Meral Türk EGE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Doç Dr Meral Türk 2009 dan itibaren E.Ü.T.F Hastanesi Çalışan Sağlığı, Güvenliği ve Hakları Birimi 2012 E.Ü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyonu 2013

Detaylı

KURUL/ KONSEY/ KOMİTE ÜYE LİSTESİ

KURUL/ KONSEY/ KOMİTE ÜYE LİSTESİ KURUL/ KONSEY/ KOMİTE ÜYE LİSTESİ Semih DİNÇ Genel Müdür Üye. İCRA (ÜST YÖNETİM) KURULU Abdullah Erdal İBAĞLU Medikal Direktör Erol TURAN İşletme Direktörü Özlem ŞAN İnsan Kaynakları Müdürü Üye Semih DİNÇ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DAHİLİ TELEFON LİSTESİ Müdür Dr. Haci Bayram ZENGİN Müdür Yardımcısı Dr.Egemen YAVAŞ Müdür Yardımcısı

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DAHİLİ TELEFON LİSTESİ Müdür Dr. Haci Bayram ZENGİN Müdür Yardımcısı Dr.Egemen YAVAŞ Müdür Yardımcısı HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DAHİLİ TELEFON LİSTESİ Müdür Dr. Haci Bayram ZENGİN 2582425 Müdür Yardımcısı Dr.Egemen YAVAŞ Müdür Yardımcısı 2582425 Müdür Yardımcısı Dr.Mahmut AKDAĞ Müdür Yardımcısı 2582425 Müdür

Detaylı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı EK-3 I. SINIF T101 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem K.Ö.U. T102 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem Biyofizik T107 Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU Organik

Detaylı

55. Yılında, Ege Üniversitesi Yayınları. Yayıma Hazırlayan; C. Orhan ÇETİNKALP EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İZMİR

55. Yılında, Ege Üniversitesi Yayınları. Yayıma Hazırlayan; C. Orhan ÇETİNKALP EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İZMİR 55. Yılında, Ege Üniversitesi Yayınları Yayıma Hazırlayan; C. Orhan ÇETİNKALP EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2010 - İZMİR 55. YILINDA EGE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Yayıma Hazırlayan: C. Orhan

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi ,700 ASiL 2 DUYGU ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi KİMYA ,300 ASiL 3 SEVCAN ŞEFLEK

Fen Edebiyat Fakültesi ,700 ASiL 2 DUYGU ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi KİMYA ,300 ASiL 3 SEVCAN ŞEFLEK Şube 3 - Kimya Grubu - Kontenjan: 25 Diger Universiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 BUKET GÖZLER Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Not Ortalaması Yüzde Karşılığı SONUÇ 3.43

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNİN ORTAK DERSLERİ İÇİN DERSLİKLER

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNİN ORTAK DERSLERİ İÇİN DERSLİKLER 202-206 ile belirtilen derslikler 302-306 ile belirtilen derslikler 402-406 ile belirtilen derslikler 101-106 ile belirtilen derslikler Mavi Anfi Yeşil Anfi Turuncu Anfi 1 Nolu Salon (Teknik Resim Sınıfı)

Detaylı

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM TELEFON BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 12 43 BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 92 24 HASTANE MÜDÜRÜ 221 64 24 HASTANE MÜDÜRÜ FAKS 220 00 35 HASTANE SANTRAL 280 28 00 HASTANE

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Güncelleme Tarihi 06.10.2016 YÖNETİ YÖNETİM SINAV

Detaylı

15 MART 2016 TARİHLİ KOMİSYONLAR LİSTESİ

15 MART 2016 TARİHLİ KOMİSYONLAR LİSTESİ Agü Araştırma Destek AGÜ Araştırma Laboratuvarları Atık Yönetim Bilgi ve Eğitim Teknolojileri Burs Bilimsel Araştırma Projeleri Bütçe Planlama ve Satınalma (İhtiyaç Tespit) Döner Sermaye İşletme Yürütme

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ EGE ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ 1 EGE ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ 2 EGE ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ Basımı, daha önceki yıllarda planlanmış olan Ege Üniversitesi Telefon Rehberi, üniversitemiz santralinin

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 12.02.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 24.01.2014 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4290 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ. Anestezi Uzmanı BİLGİ YÖNETİMİ KOMİTESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ SORUMLU EKİBİ EĞİTİM KOMİTESİ

KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ. Anestezi Uzmanı BİLGİ YÖNETİMİ KOMİTESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ SORUMLU EKİBİ EĞİTİM KOMİTESİ KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ Başkan Dr. Enis GÜMÜŞTEKİN Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mustafa ŞİMŞEK Anestezi Uzmanı Sekreterya Meltem YILDIZ Organ ve Doku Nakli

Detaylı

TARİHLİ ÖĞRETİM ELAMANI SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ ÖĞRETİM ELAMANI SINAV SONUÇLARI 19.12.2013 TARİHLİ ÖĞRETİM ELAMANI SINAV LARI AÇIKTAN ATAMALARDA İSTENEN BELGELER 1- Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden) 2- Adli Sicil Belgesi 3- İkametgah 4-4 Adet Resim 5- Ortaöğretim Hazırlık

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI tu 1 30154623510 Emine GÖZEL ÇOCUK GELİŞİMİ 83,52 Y.Lisans 68,03 78,873 2 28840014940 Özlem AKTAŞ

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Tarih ve Sayı: 10/05/2017-E.66602 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BENFB3LKN* Sayı : 20214586-010.07.02/ Konu : Duyurular(Yazlık Kıyafet) TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Kamu

Detaylı

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI ALES PUANI ALES PUANI %40 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ TOPLAM Yüksekokulu Hazırlık Okutman 6 1 1018017 Ömer ŞAKAR 93,91 37,56 100,00

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.07.2015 2014-2015/17

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.07.2015 2014-2015/17 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 26.06.2015 tarih ve 2014-2015/15.13 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS KOMİSYONU TOPLANTISI 80 ÖS./Û^ :00. Prof Dr. Ali Naci TANKUT

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS KOMİSYONU TOPLANTISI 80 ÖS./Û^ :00. Prof Dr. Ali Naci TANKUT BARTIN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS KOMİSYONU TOPLANTISI Toplantı no Toplantı tarihi Toplantı saati Toplantı yeri Toplantıda hazır bulunanlar Karara sıra No 80 ÖS./Û^2016 11:00 Prof. Dr. Ali Naci TANKUT un

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

1) MAT162 Matematik-II Sınav tarihi: Sınav Saati:10:30

1) MAT162 Matematik-II Sınav tarihi: Sınav Saati:10:30 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ORTAK DERSLER İÇİN GENEL SINAV TARİHLERİ 1) MAT162 Matematik-II Sınav tarihi:01.06.2015 Sınav Saati:10:30 Öğr. Say A1-GÜNDÜZ 105 Yrd.Doç.Dr. Emrah YILMAZ B4-GÜNDÜZ 88 B4-GECE 91 Fen

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

SHKS KALITE YÖNETIMI

SHKS KALITE YÖNETIMI SHKS KALITE YÖNETIMI Kaliteden Sorumlu Başhekim Yrd Uz.Dr. Bilge ÖZŞARLAK KARAARSLAN Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Birimi İlknur YALÇINKAYA (Enfeksiyon Hem.) Necla ÖNGÜÇ (HİE.Hem) Hasta Güvenliği

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Tarih ve Sayı: 13/01/2017-E.6345 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE5F4ERLV* Sayı : 24089607-010.02/ Konu : Türk Bayrağı Kullanımı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI 2015

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI 2015 BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI 2015 SİBEL DURGUN İDARİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ HİZMETLER) ZERRİN YAĞLIOĞLU KALİTE SORUMLUSU ZEYNEL ABİDİN TAŞBAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI (TIBBİ

Detaylı

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR 13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR SIRA ADI-SOYADI GİDECEĞİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ 1 ABDULLAH ÖZKAN ÇUKUROVA ÜNİ.

Detaylı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ ALTUĞ PEKTAŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) ARDA BAĞÇE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hasan Ali

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI ETLİK YERLEŞKESİ 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT 16: 30 Derslik No Kapasite Bölüm Dersi Veren Öğretim Görevlisi Sınavda Görevli Araştırma

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

22 17/09/2014 2014/1-9. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı.

22 17/09/2014 2014/1-9. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemiz Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterliği Bölümü, Büro Yönetimi ve

Detaylı

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298 Sr. Sr. BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 02-16 EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMAN (9611) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

Detaylı

ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM) Dersin Adı Tarih Saat Derslik Sorumlu Öğretim Elemanı

ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM) Dersin Adı Tarih Saat Derslik Sorumlu Öğretim Elemanı T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İKİNCİ ÖĞRETİM) 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTİRME SINAV TARİHLERİ ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM) Türk

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

TARİHLİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 19.08.2011 TARİHLİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ (ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ) GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR 1. ALİ EREN ADI SOYADI ALANI ALES Y.DİL PUAN

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER. Ad-Soyad: Esra Boz Kazandığı Bölüm: 18 Mart Üniversitesi G.T.E.S 4.

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER. Ad-Soyad: Esra Boz Kazandığı Bölüm: 18 Mart Üniversitesi G.T.E.S 4. ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Bahar Kurt Anadolu Üniversitesi Seramik Esra Kara Maltepe Üniversitesi İçmimarlık Burslu Burcu Kucaloğlu Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

Kalite Yönetim Direktörü Hatem KONAŞOĞLU Enfeksiyon Hastalıkları Uz.Dr. Semra BATI KUTLU

Kalite Yönetim Direktörü Hatem KONAŞOĞLU Enfeksiyon Hastalıkları Uz.Dr. Semra BATI KUTLU ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Baydar (Başkan) Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Tülin SEVİM İdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Nuray OKTAY Enfeksiyon Hastalıkları Uz.Dr. Semra BATI

Detaylı

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı hazırlıkları üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu öz

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

17 02/07/2014 2014/1-8. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı.

17 02/07/2014 2014/1-8. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi öğrencisi Merve YÜKSEK in sağlık problemleri nedeniyle öğrenimini Sivas ta sürdüremeyeceği,

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 )

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 ) Okul No Adı Soyadı 1 Mehmet Saltuk Özertürk 9 Raşit Barut 24 Ege Yeşiltaş 26 Ahmet Fatih Ceylan 30 Tolgatakay 41 İbrahim Utku Moral 42 Cemal Tunç Özsan 1988-1989 Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun

Detaylı

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI SIRA AD-SOYAD MEZUNİYET BÖLÜM BELGELER ALES DİL PUANI PUAN* 1 TÜLİN TOLAY DUMLUPINAR

Detaylı

Fakülte/MY. Fakültesi. Mühendisliği. Fakültesi. Necatibey. Fakültesi DOKUZ EYLÜL. Fakültesi. Mühendislik. Fakültesi ORDU. Fakültesi.

Fakülte/MY. Fakültesi. Mühendisliği. Fakültesi. Necatibey. Fakültesi DOKUZ EYLÜL. Fakültesi. Mühendislik. Fakültesi ORDU. Fakültesi. Sayfa : 1-6 Adı 27566513768 BATUHAN SAMANTIR NORMAL 108710015 Sınıf RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) 60589519508 AYŞE GÜRCAN NORMAL 108610273 Gıda Mühendisliği PAMUKKALE 45817614354 AYŞE EMRE NORMAL 101510241

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Üniversitesi NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KOMİSYON VE KURULLARI ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Unvan Adı ve Soyadı Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ İletişim Fakültesi Dekanı Edebiyat Fakültesi

Detaylı

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 02.02.2016 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 25.01.2016 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 5518 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ " EĞİTİCİ EĞİTİMİ" EĞİTİM PROGRAMI 14 Eylül 2015 Pazartesi - 1.gün (1. sayfa)

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ  EĞİTİCİ EĞİTİMİ EĞİTİM PROGRAMI 14 Eylül 2015 Pazartesi - 1.gün (1. sayfa) 14 Eylül 2015 Pazartesi - 1.gün (1. sayfa) 1 Bilimsel Araştırma Projleri Koordinatörlüğü Koordinatör Ahmet YÜZÜBEYAZ 2 Bilimsel Araştırma Projleri Koordinatörlüğü İdari Amiri Cenap ALAYBEYLİ 3 ÖYP Programı

Detaylı

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI VE SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM BERFİN KARBEYAZGÜN ÇINAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV.

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV. KURUMSAL HİZMETLER BİRİMİ ADI-SOYADI ÜNVANI ÖMER AYDIN Başhekim Kurumsal Yapı LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetimi LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü ESRA ALTUNER Doküman

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY TÜBİTAK TEMSİLCİSİ: Dr. SELMA AYAZ TUHK SEKRETERİ: Dr. HAKAN AKSU Çalışma

Detaylı