EGE ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ"

Transkript

1 EGE ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ 2006

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No TELEFON GÖRÜÞMELERÝNDE ÝZLENECEK YOL 5 ABONELERÝN DÝKKAT EDECEKLERÝ HUSUSLAR 5 ÖNEMLÝ TELEFONLAR 7 E.Ü. REKTÖRLÜÐÜ 19 REKTÖRLÜÐE BAÐLI BÖLÜMLER Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkilap Tarihi Bölümü 35 Beden Eðitimi Bölümü 35 Enformatik Bölümü 35 Güzel Sanatlar Bölümü 35 Türk Dili Bölümü 35 Yabancý Diller Bölümü 36 FAKÜLTELER Diþ Hekimliði Fakültesi 37 Eczacýlýk Fakültesi 45 Edebiyat Fakültesi 51 Eðitim Fakültesi 59 Fen Fakültesi 63 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi 77 Ýletiþim Fakültesi 83 Mühendislik Fakültesi 89 Su Ürünleri Fakültesi 103 Týp Fakültesi 111 Ziraat Fakültesi 161 ENSTÝTÜLER Güneþ Enerjisi Enstitüsü 177 Nükleer Bilimler Enstitüsü 178 Fen Bilimleri Enstitüsü 179 Saðlýk Bilimleri Enstitüsü 179 Sosyal Bilimler Enstitüsü 180 Türk Dünyasý Araþtýrma Enstitüsü 180 Uluslararasý Bilgisayar Enstitüsü 182 YÜKSEKOKULLAR Hemþirelik Yüksekokulu 187 Ege Meslek Yüksekokulu 190 Devlet Türk Musikisi Konservatuvarý 192 Çeþme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 194 Atatürk Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 195 Beden Eðitim ve Spor Yüksekokulu 196 Emel Akýn Meslek Yüksekokulu 198 Ödemiþ Meslek Yüksekokulu 199 Tire Meslek Yüksekokulu 200 Bergama Meslek Yüksekokulu 201 İzmir Atatürk Saðlýk Yüksekokulu 202 Ödemiþ Saðlýk Yüksekokulu 203

3 Bayýndýr Meslek Yüksekokulu 204 REKTÖRLÜK UYGULAMA VE ARAÞTIRMA MERKEZLERÝ Tarýmsal Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 207 Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkilap Tarihi Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 207 Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri 207 Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (BÝTAM) Tekstil ve Konfeksiyon Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 207 Zehirlenmeler Araþtýrma ve Uygulama Merkezi 208 Organ Nakli Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 208 Çevre Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 208 Sualtý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 208 Aile Planlamasý ve Kýsýrlýk Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 209 Tabiat Tarihi Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 209 Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (EBÝLTEM) 209 Kanserle Savaþ Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 211 Ýzmir Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 211 Ýlaç Geliþtirme ve Farmakokinetik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 211 Beyin Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 212 Kadýn Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 212 Saðlýk Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 212 Genetik Hastalýklarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 212 Avrupa Dilleri ve Kültürleri Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 212 Botanik Herberyum Araþtýrma ve Uygulama Merkezi 213 Elektron Mikroskopi, Görüntüleme 213 Araştırma ve Uygulama Merkezi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 213 Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı 213 Araştırma ve Uygulama Merkezi Stratejik Araştırmalar Merkezi 213 Sürekli Eğitim Merkezi 214 Üntaş 214 ÖZEL KURULUÞLAR 214

4 TELEFON GÖRÜÞMELERÝNDE ÝZLENECEK YOL I. KAMPÜS ÝLE TIP FAKÜLTESÝ ARASINDA GÖRÜÞME : 1. Kampüs Telefon Santraline baðlý bir aboneden, Týp Fakültesi Santraline ait bir aboneyi aramak için; a) Ahizeyi kaldýrýn 44 ü çevirerek Týp Fakültesi Santraline ait çevir sesini bekleyiniz. b) Çevir sesini aldýktan sonra aramak istediðiniz dörtlü numarayý çeviriniz. 2. Týp Fakültesi Santraline baðlý bir aboneden, Kampüs Telefon santraline ait bir aboneyi aramak için; a) Ahizeyi kaldýrýn 8 i çevirerek Kampüs telefon santraline ait çevir sesini bekleyiniz. b) Çevir sesini aldýktan sonra aramak istediðiniz dörtlü numarayý çeviriniz. 3. Tıp Fakültesi dörtlü numaralarının başına 390 getirerek dış hat oluşturulur. ( XXXX XX XX) II. DIÞARIDAN ÜNÝVERSÝTE ÝÇÝ BÝR ABONE ÝLE GÖRÜÞME 1. Aranýlan Abone Kampüs Santraline ait ise; a) Aranýlan abonenin dörtlü numarasý biliniyor / bilinmiyor ise ve nolu santralimiz DIÞ HATTINI arayýnýz. Telefon iki kez çaldýktan sonra size özel çevir sesi gelecektir. Bu sesi alýnca dörtlü numarayý çeviriniz ve bekleyiniz (Bu tip görüþmeleri yapmak için telefonunuzun MF yani numara çevirirken saymayan telefon olmasý gerekir).oparatrisin size yanýt vermesini bekleyiniz. b) 5XXX ile başlayan numaralar için , 7XXX ile başlayan numaralar için nolu santrali arayınız. 2. Aranýlan Abone Týp Fakültesi Santraline ait ise; Týp Fakültemizde Sesli Yanýt Sistemi bulunmaktadýr. Aþaðýdaki numarayý ara yarak istediðiniz dahili aboneye ulaþabilirsiniz **Kampus içi aramalarda 5XXX ile başlayan numaraları aramak için 45 ile hat alınız. III. ÞEHÝRLERARASI VE MÝLLETLERARASI GÖRÜÞME : 1. Þehirlerarasý ve Milletlerarasý resmi görüþmeleri idari makamlarda yapýlacaktýr. 2. Þehirlerarasý ve milletlerarasý özel görüþmeler ücrete tabidir. Bu konudaki gerekli bilgi ilgili birimlere gönderilmiþtir. Ayrýntýlý bilgiyi 2020 den öðrenebilirsiniz. (Ek bilgiler: Santral amiri Ahmet DEMİR) ABONELERÝN DÝKKAT EDECEKLERÝ HUSUSLAR 1. Telefon görüþmelerinde önce kendinizi tanýtýnýz. 2. Telefonu, çarpma, sarsýntý ve rutubetten etkilenmeyecek bir yerde muhafaza ediniz. 3. Görüþmeniz bittiðinde telefonunuzun tam kapanýp kapanmadýðýný kontrol ediniz. Açýk kalan telefon santrali meþgul edeceðinden teknisyenler tarafýndan kapatýlýr. 5

5 4. Bilmediðiniz iç ve dýþ hat numaralarýný rehberden bulunuz. Santralden sor mayýnýz. Santralde bilinmeyen numaralar servisi yoktur. Santral memurularýný meþgul etmeyiniz. 5. Santral memurlarýyla uzun süreli konuþmayýnýz. Tartýþmayýnýz. Her hangi bir þikayetiniz varsa oparatrisin numarasýný alarak santral þefi ile görüþünüz (Her memurun bir oparatris numarasý vardýr). 6. Santral ve santral hatlarýna aþýrý yük bindirmemek için paralel telefon baðla mayýnýz. Paralel telefon tesbit edildiðinde hattýnýz kesilecektir. 7. Telefon konuþmalarýný normal sesle yapýnýz (Yüksek ses, boðuk ve anlaþýl mayacak þekle girer). 8. Konuþmalarýnýzý mümkün olduðunca kýsa ve özlü yapýnýz. Santralinizi uzun süre meþgul etmeyiniz. 9. Telefonunuzun yer deðiþtirmesi veya telefonunuzu faks, santral, bilgisayar hattý ile kullanmak istediðinizde santral þefliðine bildiriniz. Kampüs Telefon Santrali için 2020 Týp Fakültesi Telefon Santrali için Görüþmek istediðiniz kiþi veya birime, baðlý bulunduðu bölümün santralinden isim vererek ve/veya numarasýný tuþlayarak ulaþabilirsiniz. 11. Telefon rehberine internet üzerinden veya ege.edu.tr adresinden ulaþabilirsiniz. SANTRALLERÝMÝZÝN ÇALIÞMA SAATLERÝ KAMPÜS TELEFON SANTRALÝ TATÝL GÜNLERÝ HARÝÇ HERGÜN 07:00-19:00 TIP FAKÜLTESÝ TELEFON SANTRALÝ TATÝL GÜNLERÝ DAHÝL 24 SAAT 6

6 ÖNEMLÝ TELEFONLAR TÜRK TELEKOM ÖZEL SERVÝS NUMARALARI SERVÝS ADI YANGIN ÝHBAR 110 TELEFON DANIÞMA 118 POSTA KODU DANIÞMA 119 TELEFON ARIZA 121 ANKESÖR ARIZA 122 TELEKS ARIZA 123 DATA ARIZA 124 DANIÞMA 161 POLÝS ÝMDAT 155 JANDARMA ÝMDAT 156 GAZ ARIZA 187 SU ARIZA 185 SAÐLIK DANIÞMA 184 SIHHÝ ÝMDAT 112 ALO POST 169 ÝTFAÝYE MERKEZ 110 ÝTFAÝYE BORNOVA BORNOVA EMNÝYET AMÝRLÝÐÝ BORNOVA MERKEZ POLÝS KARAKOLU BORNOVA JANDARMA KARAKOLU BORNOVA KAYMAKAMI BORNOVA CUMHURÝYET BAÞSAVCISI BORNOVA CUMHURÝYET SAVCILIÐI KIZILAY KAN MERKEZÝ E.Ü. KAN BANKASI HASTANE NÖBETÇÝ AMÝRÝ HASTANE ACÝL SERVÝSÝ AMBULANSI HASTANE ACÝL POLÝS ULAÞIM Tren Alsancak Danýþma Basmane Danþma Denizyollarý (Müdüriyet) Havaalaný Karayollarý

7 HASTANELER Alsancak Devlet Hastanesi Hava Hastanesi Behçet Uz Çocuk Hastanesi Atatürk Eðitim Hastanesi Dokuz Eylül Týp Fak. Hastanesi Eþrefpaþa Belediye Hastanesi Ýzmir Göðüs Hastalýklarý Arþ. ve Eðt. Hastanesi SSK Tepecik Ege Doðumevi Özel Karataþ Hastanesi Karþýyaka Devlet Hastanesi Özel Konak Hastanesi Özel Hayat Hastanesi Ege Saðlýk Hastanesi SSK Ýzmir Hastanesi (Bozyaka) (41 hat) SSK Tepecik Hastanesi K.B.B ve Tem. Cerr. Hastanesi Merkezi DÝÐER TELEFONLAR Fen Lisesi Bornova Yurtlar Müdürlüðü Kampüs Postane Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý Müdürlüðü Santral Giþe Fax Ýzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüðü Giþe zmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüðü Santral Konak Sah. Giþe Karþýyaka Ragýp Haykýr Sah. Giþe Bornova Uður Mumcu Sah. Giþe Ýzmir Ýl Kültür Müdürlüðü Fax Sabancý Kültür Merkezi Ýsmet Ýnönü Sanat Merkezi

8 ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU 374) Rektör Genel Sekreter Santral (4 HAT) Faks ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN 256) Rektör Genel Sekreter Santral (4 HAT) Faks AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA 242) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR 222) Rektör Genel Sekreter Santral (8 HAT) (5 HAT) Faks ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral (9 HAT) Faks ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM 442) Rektör Genel Sekreter Santral Faks BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks

9 BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (BALIKESÝR 266) Rektör Genel Sekreter Santral Faks BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral (Pbx) (Pbx) Faks BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral Faks BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks CELAL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (MANÝSA 236) Rektör Genel Sekreter Santral Faks CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS 346) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (TARSUS 324) Rektör Genel Sekreter Santral (Pbx) Faks

10 ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ (ÇANAKKALE 286) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA 322) Rektör Genel Sekreter Santral (Pbx) Faks DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR 412) Rektör Genel Sekreter Santral (16 HAT) (8 HAT) Faks DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 216) Rektör Genel Sekreter Santral Faks DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR 232) Rektör Genel Sekreter Santral Faks DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (KÜTAHYA 274) Rektör Genel Sekreter Santral (20 HAT) Faks ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ 352) Rektör Genel Sekreter Santral (36 HAT) (9 HAT) Faks FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral (15 HAT) Faks

11 FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ 424) Rektör Genel Sekreter Santral (40 HAT) Faks GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral (15 HAT) Faks GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral Faks GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ (GAZÝANTEP 342) Rektör Genel Sekreter Santral (16 HAT) Faks GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ (TOKAT 356) Rektör Genel Sekreter Santral (3 HAT) (3 HAT) (3 HAT) Faks GEBZE YÜK. TEK. ENST. (GEBZE 262) Rektör Genel Sekreter Santral (3HATPbx) Faks HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral Faks

12 HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÞANLIURFA 414) Rektör Genel Sekreter Santral (10HAT) Faks IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral (Pbx) Faks ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ (MALATYA 422) Rektör Genel Sekreter Santral (15 HAT) Faks ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral (Pbx) Faks ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks

13 ÝZMÝR YÜK. TEK. ENST. (ÝZMÝR 232) Rektör Genel Sekreter Santral Faks İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR 232) Rektör Genel Sekreter Santral Faks KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ (KARS 474) Rektör Genel Sekreter Santral Faks KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ (K. MARAÞ 344) Rektör Genel Sekreter Santral (6 HAT) Faks KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (TRABZON 462) Rektör Genel Sekreter Santral Faks KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (KIRIKKALE 318) Rektör Genel Sekreter Santral Faks

14 KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (KOCAELÝ 262) Rektör Genel Sekreter Santral (4 HAT) Faks KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral (10 HAT) Faks MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 216) Rektör Genel Sekreter Santral (Pbx) Faks MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral Faks MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝÇEL 324) Rektör Genel Sekreter Santral Faks MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral (3 HAT) (4 HAT) Faks MUÐLA ÜNÝVERSÝTESÝ (MUÐLA 252) Rektör Genel Sekreter Santral Faks

15 MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ (HATAY 326) Rektör Genel Sekreter Santral Faks NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ (NÝÐDE 388) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ (SAMSUN 362) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral Faks OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR 222) Rektör Genel Sekreter Santral (15 HAT) Faks PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (DENÝZLÝ 258) Rektör Genel Sekreter Santral Faks SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 216) Rektör Genel Sekreter Santral Faks SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ (SAKARYA 264) Rektör Genel Sekreter Santral (Pbx) Faks

16 SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (KONYA 332) Rektör Genel Sekreter Santral Faks SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (ISPARTA 246) Rektör Genel Sekreter Santral Faks TOOB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (EDÝRNE 284) Rektör Genel Sekreter Santral Faks TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ (EDÝRNE 284) Rektör Genel Sekreter Santral Faks ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (BURSA 224) Rektör Genel Sekreter Santral (9 HAT) Faks UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA 312) Rektör Genel Sekreter Santral Faks YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 216) Rektör Genel Sekreter Santral Faks YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL 212) Rektör Genel Sekreter Santral (40 HAT) Faks

17 YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ (VAN 432) Rektör Genel Sekreter Santral (20 HAT) Faks ZONGULDAK KARAELMAS ÜNÝVERSÝTESÝ (ZONGULDAK 372) Rektör Genel Sekreter Santral (4 HAT) Faks YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU (ANKARA 312) Baþkan Baþkan Vekili Baþkan Vekili Genel Sekreter Genel Sekreter Yardýmcýsý Genel Sekreter Yardýmcýsý Santral (25 HAT) Faks ÖSYM BAÞKANLIÐI (ANKARA 312) Baþkan Genel Sekreter Santral (45 HAT) Faks Sýnav Hizmetleri Birimi ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL (ANKARA 312) Genel Sekreter Genel Sekreter Yardýmcýsý Sekreter Faks ÖSYM BAÞKANLIÐI (ANKARA 312) Baþkan Genel Sekreter Santral (45 HAT) Faks Sýnav Hizmetleri Birimi ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL (ANKARA 312) Genel Sekreter Genel Sekreter Yardýmcýsý Sekreter Faks

18 EGE ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ ÜST YÖNETÝM REKTÖR Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Rektör Özel Kalem Müdürlüğü Rektör Yard. Prof. Dr. Fikret ÝKÝZ Özel Kalem Rektör Yard. Prof. Dr. Haluk BAYLAS Özel Kalem Rektör Yard. Prof. Dr. Mustafa METÝN Özel Kalem Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL Özel Kalem Genel Sekreter Yard. Orhan ÇETÝNKALP Özel Kalem Genel Sekreter Yard. Halil KAPIDERE Özel Kalem Faks Kurul Ýþleri Þube Müdürlüðü Birol AKÞÝT Faks Senato ve Üniversite Yön. K. Top. Sal YÖNETİM HİZMETLERİ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Disiplin ve Ceza İşleri Bürosu Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Ofisi Strateji ve Planlama Koordinatörlüğü HUKUK MÜÞAVÝRLÝÐÝ Faks Hukuk Müþaviri Av. Banu HANIMOĞLU Av. Nihal DEMÝRHÝSAR 2162 Av. Serpil ALTINBAŞ BİBEROĞLU 2162 Büro Ýþleri 2162 I. PERSONEL DAÝRE BAÞKANLIÐI Faks Daire Baþkaný Ali ÖRK

19 Sekreter Eğitim Birimi 5096 Doçentlik Sınav Birimi 1832 ÝDARI KADRO ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Gülten ACIR 2179 Ýdari Kadro, Atama Tayin Ýþleri 2155 ve Disiplin, Sicil İşleri Bürosu Görevlendirme, Pasaport, Yan Ödeme Bürosu 2142 AKADEMIK KADRO ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Sema ERDEM 2172 Akademik Kadro Bürosu 2027 Atama Tayin Ýþleri Bürosu 2149 EMEKLİ İŞLERI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Semra ÖZCÜ 2124 Emekli,Ýzin ve Rapor Ýþleri Bürosu 2128 Askerlik Tecil İşleri Bürosu (Arşivi) 2006 Emekli İşleri Bürosu 2174 MAAÞ ÝÞLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdür V. Kadriye ÖZ 2587 Maaþ Ýþleri Bürosu (1) (Rektörlük, Bağlı Bölümler, Yüksekokullar ve Enstitüler ) Maaþ Ýþleri Bürosu (2) 2173 (Fakülteler) Maaþ Ýþleri Bürosu (3) 5098 (Ek dersler) Maaþ Ýþleri Bürosu (4) 2135 (İşçiler) ARAÞTIRMA VE KOORDÝNE ÞUBE MÜD. Þube Müdürü Neþe BADUR 2004 Evrak Kayıt Büro su 2157 Geçici İşçi Bürosu 2576 II. ÖÐRENCÝ ÝÞLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI Faks Daire Baþkaný Hikmet DÝKSAÇ Daire Baþkan Yard. Fehmi PERPELEK Sekreter

20 Şube Müdürü Melek KESTEN 5091 Öðrenci Ýþleri Þefliði I 2131 Ýlk Kayýt 2182 Evrak Kayýt 2191 Arþiv 2181 Öðrenci Ýþleri Þefliði II 2055 Not Ýþleri, Sýnav Listeleri, Kayýt Yenileme Mezuniyet, Kayýt Sil 2186 Askerlik Ýþlemleri 2196 Katký Payý, Harç Ýþlemleri, 2195 Öðrenci Ýþlemleri (Bankolar) Diploma İşlemleri 2192 III. ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI Faks Daire Baþkaný Rasim KILIÇLI Sekreter 2116 ÝDARÝ ÝÞLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Faks Þube Müdürü Veysel ÞAHAN Ýdari Ýþler Þefliði 2009 Ýdari Ýþler Bürosu 2068 BÜTÇE ÝÞLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Bahri BOZKURT Bütçe Ýþleri Bürosu 2102 ÝÇ ALIMLAR ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Santral Faks Þube Müdürü Muhittin SEZGÝN Tahakkuk Þefliði 119 Tahakkuk Bürosu Satınalma Bürosu Resmi Daireler İşlem Bürosu Tedavi Bürosu Tübitak Projeleri Satınalma Bürosu

21 DIÞ ALIMLAR ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Faks Þube Müdürü Vecdi BAYKAL Gümrükleme Þefliði 2130 Yatýrým Harcamalarý Þefliði 2130 Akreditif Þefliði 2153 AYNÝYAT SAYMANLIĞI Santral Faks Sayman Doðan AYGEN 14 Ambar Memurluðu Malzeme Talep Malzeme Çıkışı Ambar 2001 Kampüs Ambar 2000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Santral Faks Şube Müdürlüğü V. Aydanur ARMAĞAN 28 Doğrudan Alımlar İhale Yolu Alımlar Avans ve Proje İşlemleri Yolluklar ve Tahakkuk İşlemleri IV. YAPI ÝÞLERÝ VE TEKNÝK DAÝRE BAÞKANLIÐI Faks Daire Başkanı İnş. Müh. Zafer GÜCİN Sekreter 2464 Personel İşleri 2478 Daktilo Odası 2489 Danışma 2462 Arşiv 2463 TEKNİK BÜROLAR İnşaat Mühendisliği Bürosu Makine Mühendisliği Bürosu Mimari Büro

22 Elektrik Mühendisliği Bürosu 2467 İnşaat Teknisyenleri Bürosu Makine Teknisyenleri Bürosu Harita Kadastro Bürosu 2465 Elektrik Teknisyenleri Bürosu 2002 ALT YAPI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müd. İnş. Yük. Müh. Kıvanç TOPÇUOĞLU Çevre Bakım Bürosu Bakım Onarım Bürosu Grafik - Tasarım Bürosu 2184 Merkez Telefon Santrali Elektrik Atölye Bürosu Marangoz Atölyesi 2143 Demir Atölyesi 2129 Elektrik Atölyesi Çevre Bakım Atölyesi 2194 Bakım Onarım Atölyesi 1850 V. BÝLGÝ ÝÞLEM DAÝRE BAÞKANLIÐI Daire Baþkaný Makbule KILIK Sekreter 1661 İDARİ VE YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü Kadir KILIÇ 1661 Yazılım Bürosu 1662 DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Personel

23 VI. SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRE BAÞKANLIÐI Santral Daire Baþkaný Uzm. Dr. E. Figen ÝNAN Sekreter Ayniyat Saymaný 144 Büro Depo Memuru 137 Evrak Kayýt Fotokopi 111 Bilgi Ýþlem Bürosu Grafik Tasarým Bürosu 105 Yayın Bürosu 203 Öğrenci Konseyi 145 PERSONEL ÝDARÝ ÝÞLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü V. Aytül KURUCU Büro (Kısmi zamanlı öğrenci işleri) 176 Büro (Memur ve Özlük Ýþleri) 186 SAÐLIK HÝZMETLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü V.Uzm. Dr. İlknur Kavut AKTAŞ / 127 Sekreterlik Aile Hekimliği Uzm. Dr. Erhan KAYAALP 194 Aile Hekimliği Uzm. Dr. Jülide GÖRK 123 Aile Hekimliği Uzm. Dr. Nurdan TEZCAN 202 Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzm. Dr. Figen TAÞKIN 180 Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzm. Dr. Bilgin APAYDIN 181 Halk Sağ. Uzm.Dr. Sencer Ozan TOKER 121 Pratisyen Hekim Dr. Hulusi SAM Dermolotoji Hekimliği Uzm. Dr. Gülsüm GENÇOĞLAN 115 Diþhekimi (Ortodonti) Dr. Aylin YURTSEVEN 119 Dişhekimi (Pedodonti) Dr.Mecla AKTUÐ 126 Dişhekimi Dr. Ömür AYGÜN 124 Göðüs Hast. Uzm. Dr. Canan TELLİ 173 Halk Sağlığı Uzm. Dr. Yeşim BABÜR 175 Psikiyatri Uzm. Dr. Özgür İde KARAÇAM 204 Radyoloji Uzm. Dr. Füsun AKGÜN 128 Biyokimya Uzm. Dr. Elif AZARSIZ 182 Diyetisyen Sevda ÇEĞİLLİ 206 Üreme Sağlığı Danışmanlığı 184 Üreme Sağlığı Muayene Polikliniği

24 Eczane Baþhemþire Zehra DURMAZ Saðlýk Arþivi Acil Hizmetler Biyokimya Laboratuvarı Mikrobioloji Laboratuvarı 178 Hemþire Deski 195 Hemþire Dinlenme Odasý 197 KREÞ ANAOKULU HÝZMETLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Ragýp GÜNAY (Sos. Hiz. Uz.) Büro 110 KÜLTÜR VE SANAT HÝZMETLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Mustafa KADAY Sekreterlik Organizasyon Birimi 208 Öğrenci Toplulukları Birimi 138 Teknik Büro 139 Kariyer Planlama Birimi 190 Öðrenci Topluluklar Merkezi 2028 Kültür Sanat Evi Kampüs Kültür Merkezi (MÖTBE) Santral Müdür İdari Amir 2019 Teknik Amir 5280 TAHAKKUK VE SATINALMA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Gökhan ÖZDEMÝR Tahakkuk Bürosu 106 Satýnalma Bürosu BESLENME HÝZMETLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü Haluk AYTUNA Sekreterlik nolu Öðrenci Yemekhanesi nolu Öðrenci Yemekhanesi 4483 E.Ü. Spor Salonu Kantini Dr. Yavuz ÖZKOL Memur Yemekhanesi 1547 Fen Fakültesi Yemekhanesi 2324 Rektörlük Kantini 2099 SKS Kantini Kampüs Kültür Merkezi (MÖTBE) Kantini

25 E.Ü. Eczacılık Yemekhanesi 3961 Yüzme Havuzu Kantini 2490 E.Ü. Matbaa Yemekhanesi 2066 E.Ü. Devlet Türk Musiki Kons. Yemekhanesi E.Ü. Öğrenci Dinlenme Kampı(Özdere) E.Ü. Hediyelik Eşya Mağazası 1852 SPOR HÝZMETLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürü V. Tarık TUNA Sekreterlik Büro Spor Salonu Küçük Spor Salonu Hastane Tenis Kortu Kampüs Tenis Kortu Nolu Mazhar Zorlu Çim Saha Nolu Çim Saha 5102 Çim Futbol Sahasý ve Atletizm Pisti 2547 DANIÞMA - REHBERLÝK HÝZMETLERÝ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü Uzm. Psikolog Aydan TAŞÇI 185 Sekreterlik Burs Bürosu 191 Psikolog Sevinç ÖZKAN 177 Psikolog Deðer AKÇA 198 Uzm. Psikolog Murat SARISOY 205 VII. KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAÝRE BAÞKANLIÐI Santral Faks Daire Baþkaný Doğan TUNÇ Sekreter Halkla İlişkiler Sorumlusu Beyhan TUNA ÝDARÝ HÝZMETLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdür V. Cengiz COÞKUN 102 Yazı İşleri 119 Satýnalma ve Ayniyat 103 Danýþma 106 Kitap Satış 127 Güvenlik 540 Teknisyen

26 Seminer Salonu 114 TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Santral Kataloglama Ser. Sorm. Ramazan ÇIPLAK 113 Kataloglama Servisi 513 Sağlama Servisi 176 SÜRELÝ YAYINLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Santral Süreli Yayınlar 173 Sür. Yay. Okuyucu Hizmetleri 201 Avrupa Dokümantasyon Merkezi 205 DANIŞMA KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Santral Dan. Kay. Sorumlusu Ali Cemal DEMİR 168 CD Tarama 117 Bilgisayar Salonu 182 Tezler 203 Danışma Kaynakları Okuyucu Hizmetleri 203 KULLANICI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Santral Şube Müdürü V. Nuray DURSUN 303 Ödünç Verme Servisi Kitap Salonu Kitap Salonu Öğretim Elemanları Çalışma Salonu 351 Kütüphanelerarası Ödünç Verme 118 VIII. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Faks Daire Baþkaný Ahmet ACAR Muhasebe Yetkilisi Ümmühan ERDEMİR Vezne 2165 Evrak Kontrol Bilgisayar Servisi Emanet Servisi 2163 Evrak Kayıt 2063 Çay Ocağı

27 BASIMEVÝ MÜDÜRLÜÐÜ Müdür C. Orhan ÇETİNKALP Sekreter Faks Basımevi İrtibat Bürosu Koordinatör Engin ANGI Sekreterlik Faks DÖNER SERMAYE ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ Santral Faks Ýþletme Müdürü Vekil Rasim KILIÇLI Sekreter Ýþletme Müdür Yard. Ayþe SÖNMEZ Ýþletme Müdür Yard. Mehmet TOKATÇIK İşletme Müdür Yard. Erkan HATO İşletme Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr.Türker SUSMUŞ 149 Tahakkuk Satýnalma Bürosu 116 (8 hat) Faks Maaþ Ýþleri Bürosu Dýþ Tahsilat Bürosu Faturalama Ýhale Odasý 141 Fatura Ýade 146 Fatura ve Evraklar Koordinatörlüğü 156 Posta 144 Vezne 125 Çay Ocaðý 134 Evrak Kayıt 112 Senetler Bürosu DÖNER SERMAYE SAYMANLIÐI Santral Faks Sekreter Sayman Muhasebe (5 hat) Ayniyat Ýhale Odasý

28 ARŞİV, İSTATİSTİK VE YAYIN HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü K. Güler AVCI Özel Kalem Ýstatistik Birimi 2047 Arşiv İstatistik KORUMA VE GÜVENLÝK ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ACİL YARDIM İHBAR HATTI Þube Müdürü Uzm. Ömer KARACA İdari Büro 1589 Güvenlik Amiri Metin EFE Hastane Güvenlik Merkezi Kayıp Eşya Bürosu-Araç Tan. Kartı -Ayniyat 5386 Rektörlük Giriþ Kapýsý Rektörlük Binası Giriþi - Danýþma - Güvenlik 2140 Rektörlük Bahçesi Güvenlik Noktası 2021 Lojmanlar Güvenlik Noktasý Kampüs Ana Giriş Kapısı 2024 Garaj ve Atölyeler Güvenlik Noktasý 2022 Ege M.Y.O. Güvenlik Noktasý 1983 Yeþil Köþk Güvenlik Noktasý 2936 Benzin İstasyonu Güvenlik Noktası 5118 Doğal Gaz Dağıtım İstasyonu Güvenlik Noktası Fen Fakültesi Güvenlik Noktası 1712 Su Ürünleri Fakültesi 5342 Güneş Enerjisi Enstitüsü Mühendislik Fakültesi 2779 Ziraat Fakültesi 1395 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü 2090 Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 2096 Bilgisayar Mühendisliği Dişhekimliği Fakültesi 2863 Týp Fak. Dekanlık Giriş Noktası Týp Fak. Acil Servis Güvenlik Noktası Tülay AKTAŞ Onkoloji Hastanesi Güvenlik Noktası Göğüs Hastalıkları Güvenlik Noktası Gastroenteroloji Güvenlik Noktası Beyin Cerrahi A.B.D. Güvenlik Noktası Fizik Tedavi Güvenlik Noktası Poliklinik Güvenlik Noktası Tüp Geçit Güvenlik Dahiliye Güvenlik Noktası Kalp Damar Cerrahisi Güvenlik Noktası Atatürk Kültür Merkezi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

29 Ödemiş Meslek Yüksekokulu Bergama Meslek Yüksekokulu Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Urla Su Ürünleri Fak. Dalyan Tesisleri Bayındır Meslek Yüksekokulu - Özel Kalem SAVUNMA UZMANLIÐI Savunma Uzmanı Niyazi ÖZER SÝVÝL SAVUNMA UZMANLIÐI Sivil Savunma Uzm. V. Ömer KARACA Sivil Savunma Amiri Osman VESEK 2565 SOSYAL TESÝS ÝÞLETMELERÝ Muhasebe Muhasebe Faks Öğrenci Uygulamalı Konukevi Faks Üniversite Lokali Yeþil Köþk Yeşil Köşk Faks Dr. Yavuz ÖZKOL Tesisleri Murat Köşkü 5479 KREŞ ANAOKULU HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Þube Müdürü Ragýp GÜNAY (Sos. Hiz. Uz.) Büro 110 Anaokulu (Kampüs Şubesi) Kreş KONUTLAR ÞEFLÝÐÝ Faks Þef Tuðba ADIVAR Atölye 2523 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÝ Santral - Pbx Faks Müdür V. Serpil UTKU Özel Kalem

30 ULAŞIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdür V. Ali YILDIZ GENEL EVRAK KAYIT BÜROSU Genel Sekreterlik Evrak Kayıt 2025 Gelen Genel Evrak Kayıt 2151 Posta İşleri 1818 TOPLUM MERKEZİ (MURAT KÖŞKÜ) Santral Faks Koordinatör Nedim SÖNMEZ İdari Büro 5379 Halkın Üniversitesi Çalışma Grubu 5379 Strateji ve Planlama İletişim Ofisi 5379 Çay Ocağı YIL SANAT EVİ Santral Faks Koordinatör Nedim SÖNMEZ 2500 Sanat Kitaplığı

31

32 Rektörlüğe Bağlı Bölümler

33

34 ATATÜRK ÝLKELERÝ VE ÝNKILAP TARÝHÝ BÖLÜMÜ Faks Baþkan Prof. Dr. Necmi ÜLKER Sekreterlik Okutmanlar Odasý 2076 BEDEN EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ Baþkan Prof. Dr. Haluk BAYLAS 2115 Sekreterlik 2152 ENFORMATÝK BÖLÜMÜ Baþkan Prof Dr. Fikret ÝKÝZ GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ Baþkan Prof. Dr. Haluk BAYLAS Sekreterlik 1379 Başkan Yrd. Öğr. Gör. Tarkan ERKAN 1382 TÜRK DÝLÝ BÖLÜMÜ Faks Baþkan Prof. Dr. Metin EKÝCÝ Sekreterlik 2074 Baþkan Yrd. Okt. Mehmet ÝNCE 2494 Başkan Yrd. Okt. Ahmet SAÇKESEN 2494 Okutmanlar Odası

35 YABANCI DÝLLER BÖLÜMÜ Baþkan Prof. Dr. Kasým EÐÝT Sekreterlik 2070 Baþkan Yrd. Öðr. Gör. Kemal BOZ Baþkan Yrd. Öðr. Gör. Mengü Noyan ÇENGEL Personel İşleri Öðrenci Ýþleri 1251 Atölye 2529 Ýngilizce Öðretim Elemanlarý Odası Almanca Öðretim Elemanlarý Odası

36 Diş Hekimliği Fakültesi

37

38 E.Ü.DÝÞHEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝ YÖNETÝM Santral Faks Dekan Prof. Dr. Selda ERTÜRK Özel Kalem Dekan Yard. Prof. Dr. Serhat ÇINARCIK Dekan Yard. Prof. Dr. Atilla KESERCÝOÐLU Özel Kalem Fakülte Sekreteri Ahmet ÇETÝN YÖNETÝM HÝZMETLERÝ Kurul Ýþleri Bürosu 2805 Özlük Ýþleri Bürosu 1520 Muhasebe Bürosu 2807 Ayniyat Saymanlýðý 1522 Maaþ ve Emekli Ýþleri Bürosu 1521 Yazý Ýþleri Bürosu 1523 Öðrenci Ýþleri Bürosu Kütüphane 2864 Kütüphane Bilgisayar Odasý 2894 Bilgi Ýþlem Merkezi (Hasta daðýtým) 2867 Basýn-Yayýn Bürosu 2806 Yayýn Alt Komisyonu 1529 Servis Hizmetleri Koordinatörlüðü 2893 Týbbi Malzeme Deposu 2874 Çamaþýrhane 1528 Yemekhane 2871 Görsel Dökümantasyon Merkezi 1544 Kantin 2802 Merkezi Sterilizasyon 1541 DÖNER SERMAYE SAYMANLIÐI Ýþletme Müdür Yard. Hamide DEMİRSEREN Hasta Kabul Servisi 2898 TEKNÝK HÝZMETLER Teknik Atölye Þefliði 2870 Mekanik Atölye Þefliði 2886 Kalorifer Dairesi 1524 Pano Dairesi

39 PERÝODONTOLOJÝ ANABÝLÝM DALI Faks A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Nurgün BIÇAKCI 2881 Sekreterlik Prof. Dr. Haluk BAYLAS Prof. Dr. Evren EVRENESOÐLU Prof. Dr. Arslan AKGÜNLÜ Prof. Dr. Þükrü KANDEMÝR Prof. Dr. Serhat ÇINARCIK Prof. Dr. Füsun ÜNLÜ Prof. Dr. Gül ATÝLLA Prof. Dr. Þule SÖNMEZ Doç. Dr. Tunç ÝLGENLÝ Doç. Dr. Nurcan Gülsüm BUDUNELÝ Doç. Dr. Gülnur EMÝNGÝL Doç. Dr. Zeki Eralp BUDUNELİ Uzm. Dr. Orhun BENGÝSU Dr. Fatih ARIKAN Dr. Saynur ŞENGÜL Dr. H.Oya TÜRKOĞLU Dr. Sema ÇINAR Dr. Ali GÜRKAN Asistan Kliniði ORAL-DÝAGNOZ VE RADYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Günnur LOMÇALI Sekreterlik Prof. Dr. Yasemin BİR Prof. Dr. Hülya ÇANKAYA Prof. Dr. Servet KANDEMÝR Prof. Dr. Zuhal TUÐSEL Prof. Dr. Güniz BAKSI Prof. Dr. Pelin GÜNERİ Doç. Dr. Nesrin DÜNDAR Dr. Erinç ÖNEM Dr. Esin ALPÖZ Dr. Selin GÖĞÜŞ Röntgen Servisi 2862 KLÝNÝK BÝLÝMLERÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Selda ERTÜRK Öðretim Üyesi Kliniði 1526 Týbbi Malzeme Satýþ Yeri Sınıf Multidisipliner Staj Kliniği

40 Diş Hastalıkları ve Tedavisi 2875 Protetik Diş Tedavisi 2867 Periodontoloji 2891 AÐIZ - DÝÞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ ANABÝLÝM DALI Faks A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Murat GOMEL Sekreterlik Prof. Dr. Selda ERTÜRK Prof. Dr. Erdoðan ÇETÝNGÜL Prof. Dr. Bülent ZEYTÝNOÐLU Prof. Dr. Ümit TUNCAY Prof. Dr. Ali TERCÝ Prof. Dr. Turgay SEÇKÝN Prof. Dr. Sevtap GÜNBAY Prof. Dr. Tayfun GÜNBAY Doç. Dr. Hüseyin KOCA Doç. Dr. Bahar SEZER Dr. Altuð UYSAL Dr. Banu KOYUNCU Dr. Uður TEKÝN Dr. M. Cemal AKAY Dr. Aycan KAZANÇ Dr. Candan EFEOĞLU Dr. Aydın SARAÇ Dr. Mert ZEYTİNOĞLU Klinik 2809 Ameliyathane 2869 DÝÞ HASTALIKLARI VE TEDAVÝSÝ ANABÝLÝM DALI Faks A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Necdet ERDİLEK Sekreterlik KONSERVATÝF DÝÞ TEDAVÝSÝ BÝLÝM DALI Faks Bilim Dalı Baþkanı Prof. Dr. Ferit ÖZATA Sekreterlik Prof. Dr. Ali LEBLEBİCİOĞLU Prof. Dr. Banu ÖNAL Prof. Dr. Necmi GÖKAY Prof. Dr. Murat TÜRKÜN 41

41 Doç. Dr. Hüseyin TEZEL Doç. Dr. L. Þebnem TÜRKÜN Doç. Dr. Ayþegül KAYA Dr. Tijen PAMİR Dr. Zeynep ERGÜCÜ Dt. Özlem ERTÜRK ENDODONTÝ BÝLÝM DALI Faks Bilim Dalı Baþkanı Prof. Dr. Figen SEVGİCAN Sekreterlik Prof. Dr. Beyser PÝÞKÝN Prof. Dr. Kemal ÇALIÞKAN Prof. Dr. Necdet ERDİLEK Prof. Dr. B.Oğuz AKTENER Prof. Dr. Bilge Hakan ÞEN Dt. Ilgın AKÇAY Asistan Kliniği Klinik Sekreterliði PROTETÝK DÝÞ TEDAVÝSÝ ANABÝLÝM DALI Faks A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Aydın BIÇAKÇI 2878 Sekreterlik Prof. Dr. Berran ÖZTÜRK 2861 Prof. Dr. Celal ARTUNÇ Prof. Dr. Engin ARAS Prof. Dr. Atilla USER Prof. Dr. Gökhan YILMAZ Prof. Dr. Birgül ÖZPINAR Prof. Dr. Atilla KESERCÝOÐLU Prof. Dr. Adalet AYTAN Prof. Dr. Suna TOKSAVUL Prof. Dr. Mübin Sýtký ULUSOY Prof. Dr. Mehmet SONUGELEN Prof. Dr. H. Serdar ÇÖTERT Doç. Dr. Gökhan AKSOY Doç. Dr. Ahmet SARAÇOÐLU Doç. Dr. Cenk CURA Dr. Ebru ÇAL Dr. Mehmet Ali GÜNGÖR Dr. Mine DÜNDAR Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU 42

42 Dr. Akın ALADAĞ Dr. Bülent GÖKÇE Dr. Hüseyin KURTULMUŞ Dr. Muhittin TOMAN Dr. Tolga BIÇAKCI Dr. Rahime TÜZÜNSOY AKTAŞ Dr. M. Erhan ÇÖMLEKOĞLU Ýskelet Laboratuvarı 2883 Fantom Laboratuvarı (Asistan Odasý) 1525 ORTODONTÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Erdal IÞIKSAL Sekreterlik Prof. Dr. Rüþtüye SURUCÜ Prof. Dr. Serpil HAZAR Prof. Dr. Servet DOÐAN Prof. Dr. Özlem SEÇKÝN Prof. Dr. Alev ÇİNSAR Prof. Dr. Ali Vehbi TUNCER Prof. Dr. Aynur ARAS Prof. Dr. Münire Ece SABAH Dr. Hakan BULUT Dr. Gökhan ÖNÇAÐ Dr. Aslýhan Mediha ERDÝNÇ Dr. Banu DÝNÇER Dr. H.Çýnar ATAGÜN Hasta Kabul Klinik Seminer Odasý Röntgen Banyo Odasý PEDODONTÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Nesrin ERONAT Sekreterlik Prof. Dr. Ertuðrul SABAH Prof. Dr. Cemal ERONAT Prof. Dr. Ali Rýza ALPÖZ Prof. Dr. Rüþtü Özant ÖNÇAÐ Prof. Dr Ece EDEN Doç. Dr. Fahinur ERTUÐRUL Dr. Nazan ERSİN Dr. Dilşah ÇOĞULU Dr. Aslı TOPALOĞLU AK 43

43 TEMEL TIP BÝLÝMLERÝ PATOLOJİ BİRİMİ Prof. Dr. Taha ÜNAL Sekreterlik 2890 FİZYOLOJİ BİRİMİ Prof. Dr. Nurselen TOYGAR 2885 Týbbi Tahlil ve Patoloji Laboratuvarý 2873 DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ YÜKSEKOKULU Prof.Dr.Birgül ÖZPINAR (Koordinatör) 1543 Dr. Gülcan COŞKUN AKAR

44 Eczacılık Fakültesi

45

46 ECZACILIK FAKÜLTESÝ YÖNETÝM Faks Dekan Prof. Dr. Erçin ERCÝYAS Özel Kalem Dekan Yard. Prof. Dr. M. E. Þengün ÖZSÖZ 2212 Dekan Yard. Prof.Dr. Zeliha KERRY 2211 Fakülte Sekreteri Tuncay TEZCAN YÖNETÝM HÝZMETLERÝ Ayniyat Saymanlýðý 3953 Maaþ Ýþleri Bürosu 3955 Kurul Ýþleri Bürosu 3956 Yazý Ýþleri Bürosu 3954 Muhasebe Bürosu 3957 Özlük Ýþleri Bürosu 3959 Öðrenci Ýþleri Bürosu 3960 Döner Sermaye Saymanlýðý 1351 Ýç Hizmetler Amirliði 1350 Bilgisayar Merkezi 1361 Üretim ve Kalite Kontrol Laboratuvarý 2532 Hemodiyaliz Sıvısı Üretim Birimi 2207 Uygulama ve Eðitim Eczanesi Elektrik Atölyesi 2530 Marangoz Atölyesi 3961 Sýhhý Tessisat ve Kaynak Atölyesi 3961 Yemekhane 3961 Fotokopi 2204 TEMEL ECZACILIK BÝLÝMLERÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Şengün ÖZSÖZ Sekreterlik 3962 ANALÝTÝK KÝMYA ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Şengün ÖZSÖZ 3992 Sekreterlik 3962 Prof. Dr. Şengün ÖZSÖZ 1353 Doç. Dr. Arzum ERDEM GÜRSAN 5131 Yrd. Doç. Dr. Özlem SÖĞÜT 3973 Yrd. Doç. Dr. Emrah KILINÇ 3973 Araþtýrma Görevlileri Odasý 3973 Laboratuvar

47 GENEL KÝMYA BÝLÝM DALI Bilim Dalı Baþkanı Prof. Dr. Þengün ÖZSÖZ 1353 BÝYOKÝMYA ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Abdullah ÖZYER 1354 Sekreterlik 3962 Prof. Dr. Aysun PABUÇCUOÐLU 3984 Prof. Dr. Ayfer YALÇIN 1355 Yrd. Doç. Dr. Sibel KONYALIOÐLU 3986 Araþtýrma Görevlileri Odasý 3986 Laboratuvar 1356 FARMASÖTÝK BOTANÝK ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Ulvi ZEYBEK 1967 Sekreterlik 3962 Yrd. Doç. Dr. Gözde ELGÝN 3968 Yrd. Doç. Dr. Canan KARAMENDERES 3968 Yrd. Doç. Dr. Bintuð ÖZTÜRK 2239 Arþ. Gör. Dr. Zeki HAZNEDAROÐLU 3963 Araştırma Laboratuvarı 2239 Mikroskopi Laboratuvarı 2206 FARMASÖTÝK MÝKROBÝYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Güner COÞAR 3983 Sekreterlik 3962 Doç. Dr. Mine HOÞGÖR LİMONCU 1358 Doç. Dr. Þafak ERMERTCAN 1356 Araştırma Görevlileri Odasý 1359 Laboratuvar 1356 Öğrenci Laboratuvarı 2208 ECZACILIK TEKNOLOJÝSİ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Tamer GÜNERÝ Sekreterlik FARMASÖTÝK TEKNOLOJÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Tamer GÜNERÝ Sekreterlik 3981 Prof. Dr. Gökhan ERTAN 3980 Doç. Dr.Ferhan SEVGÝ 1967 Doç. Dr. Esra BALOÐLU 1962 Yrd. Doç. Dr.Mine ÖZYAZICI

48 Yrd. Doç. Dr. Yeþim KARASULU 5132 Yrd. Doç. Dr. Iþýk ÖZGÜNEY 5132 Araþtýrma Görevlileri Odası Kat Laboratuvarı Kat Laboratuvarı 3982 KOZMETOLOJÝ BÝLÝM DALI Bilim Dalı Baþkanı Doç. Dr. Özgen ÖZER 1357 BÝYOFARMASÖTÝK VE FARMAKOKÝNETÝK BÝLÝM DALI Bilim Dalı Baþkanı Prof. Dr. Levent KIRILMAZ 1366 Yrd. Doç. Dr. Ercüment KARASULU 3951 Arþ. Gör. Emel Öykü ÇETÝN 1963 FARMASÖTÝK BÝYOTEKNOLOJÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Zeki TOPÇU 1931 Yrd. Doç. Dr. Gülten KANTARCI 1966 Laboratuvar 5133 RADYOFARMASÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Doç. Dr. Makbule AÞIKOÐLU 1963 Laboratuvar 2210 ECZACILIK MESLEK BÝLÝMLERÝ BÖLÜMÜ Faks Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Aslý ÖZER Sekreterlik FARMAKOLOJÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Aslý ÖZER Sekreterlik 3969 Prof. Dr. Levent ÜSTÜNES 3970 Prof. Dr. Zeliha KERRY 3969 Doç. Dr. Mukadder YASA 3977 Doç. Dr. Metiner TOSUN 3976 Araþtýrma Görevlileri Odasý 1360 FARMASÖTÝK TOKSÝKOLOJÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Ferzan LERMÝOÐLU 3964 Sekreterlik Öðr. Gör. Sumru SÖZER

49 Araþtýrma Görevlileri Odasý 1364 Laboratuvar 1365 FARMASÖTÝK KÝMYA ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. Semih GÜNEŞ 2531 Sekreterlik Prof. Dr. Erçin ERCÝYAS 3975 Prof. Dr. Varol PABUÇÇUOĞLU 3993 Yrd. Doç. Dr. Vildan ALPTÜZÜN 3972 Araþtýrma Görevlileri Odasý 1363 FARMAKOGNOZÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Prof. Dr. M. Ali ÖNÜR 3967 Sekreterlik 3966 Prof. Dr. Bijen KIVÇAK 2520 Yrd. Doç. Dr. Nehir ÜNVER 1965 Yrd. Doç. Dr. Hüsniye SAĞLAM 2549 Yrd. Doç. Dr. İrem DUMAN KAYA 3987 Araþtýrma Görevlileri Odasý 3987 Mikroskopi Laboratuvarı 2206 ECZACILIK ÝÞLETMECÝLÝÐÝ ANABÝLÝM DALI A.B.D. Baþkanı Pof. Dr. Gökhan ERTAN 3980 Öğr. Gör. Bülent KIRAN

50 Edebiyat Fakültesi

51

52 EDEBÝYAT FAKÜLTESÝ YÖNETÝM Faks Dekan Prof. Dr. Kasım EĞİT Özel Kalem Dekan Yard. Prof. Dr. Taylan ALTUĞ Dekan Yard. Doç. Dr. Cüneyt KANAT Fakülte Sekreteri Erol EVCİMEN YÖNETÝM HÝZMETLERÝ Özlük Ýþleri 3907 Öðrenci Ýþleri 3908 Muhasebe ve Maaþ Ýþleri 3910 Ayniyat Saymanlýðý 3911 Yazý Ýþleri 3916 Ýç Hizmetler Amirliði 3912 Baský Atölyesi 3913 Yayýn Basýn Bürosu 3914 Elektrik Atölyesi 2526 Isý Santrali 2527 Marangoz Atölyesi 2555 Yapý Ýþleri 2557 Sýhhi Tesisat 2528 Konferans Salonu 1370 Sergi Salonu 1327 Fakülte Kurul Salonu 5046 Mutfak 5055 Eski Eser Kolleksiyonu Uzman M. ÖNDER 3943 Psiko-Teknik Deð. Lab. Uzm. Gülin KAÇAROÐLU ÝNGÝLÝZ DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Günseli SÖNMEZ ÝÞÇÝ 1333 Sekreterlik 1347 Doç. Dr. Dilek DÝRENÇ 1977 Doç. Dr. Rezzan SÝLKÜ 1975 Yrd. Doç. Dr. Þebnem TOPLU 1976 Yrd. Doç. Dr. Nevin KOYUNCU 2259 Öðr. Gör. Sedat ÝÞÇÝ 1349 Öğr. Gör. Aylin ATİLLA 1976 Öğr. Gör. Banu Toral ÇELENDER 5052 Öğr. Gör. Sena ŞAHİNİ 5083 Arş. Gör. Mustafa GÜLLÜBAĞ 5088 Arş. Gör. Gülden HATİPOĞLU

53 Arş. Gör. Funda CİVELEKOĞLU 5088 Arş. Gör. Önder ÇETİN 5054 AMERÝKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Ayşe LAHUR KIRTUNÇ 3925 Sekreterlik 1347 Prof. Dr. Atilla SÝLKÜ 1687 Yrd. Doç. Dr. Seçil SARAÇLI 1974 Öğr. Gör. Dr. Murat ERDEM 2273 Öğr. Gör. Esra S. ÖZTARHAN 1973 Öğr. Gör. Özlem KARAGÖZ 1973 Arş. Gör. Aycan ÇETİN 5085 Arş. Gör. Asya ALTUĞ 5085 Arş. Gör. Melis MÜLAZIMOĞLU 3948 Arş. Gör. Nesrin YAVAŞ 5048 Arş. Gör. Yonca DENİZARSLANI 3948 Arş. Gör. Murat GÖÇ 5048 ALMAN DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Yadigar EÐÝT 1689 Sekreterlik 1347 Prof. Dr. Gertrude DURUSOY 3924 Prof. Dr. Kasım EÐÝT 3941 Prof. Dr. Nevzat KAYA 1374 Doç. Dr. Nergis PAMUKOĞLU DAÞ 3932 Yrd. Doç. Dr. Nurten ALKU 3930 Yrd. Doç. Dr. Yücel GÜNGÖRMÜÞ 3928 Sözl.Öðr. Gör. Martina ÖZKAN 3930 Öğr. Gör. Dr. Funda ÜLKEN 3065 Arþ. Gör. Nilgin TANIŞ 3051 Arş. Gör. Mehmet Tahir ÖNCÜ 1670 Arş. Gör. Saniye UYSAL 3051 SOSYOLOJÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Önal SAYIN 3921 Sekreterlik 1373 Prof. Dr. Ülgen OSKAY 1334 Prof. Dr. Ercan TATLIDÝL 1335 Prof. Dr. Nihat ERDOÐAN 1683 Prof. Dr. Neþe ÖZGEN 1676 Yrd. Doç. Dr. Hale OKÇAY 1686 Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇETİN GÜLER 1673 Yrd. Doç. Dr. Dilek YEÞÝLTUNA 1673 Yrd. Doç. Dr. Aylin NAZLI 3054 Yrd. Doç. Dr. Engin ÖNEN

54 Yrd. Doç. Dr. Bekir BALKIZ 3068 Arş. Gör. Lülüfer KÖRÜKMEZ 1685 Asistan Odası 5074 PSÝKOLOJÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr.Nuri BİLGİN 3944 Sekreterlik 1331 Prof. Dr. Şeyda AKSEL 1338 Prof. Dr. Oya SORÝAS 1340 Prof. Dr. Melek GÖREGENLÝ 1671 Prof. Dr Oya SOMER 3942 Doç. Dr. Haluk ARKAR 1337 Yrd. Doç. Dr. Sonia AMADO 1336 Yrd. Doç. Dr. Banu ÇENGELCÝ 3059 Yrd. Doç. Dr. Gülgün MEÞE 2077 Arş. Gör. Arkun TATAR 5075 Arş. Gör. Serap TEKİNSA V 5076 Arş. Gör. Mehmet KOYUNCU 1952 Arş. Gör. İ. Mert TEKÖZEL 5077 Psikoloji Laboratuvarý Psikoteknik Deðerlendirme Merkezi FELSEFE BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Taylan ALTUÐ 1341 Sekreterlik 1373 Prof. Dr. Ahmet ARSLAN 3923 Doç. Dr. Solmaz HÜNLER 1956 Yrd. Doç. Dr. Ýhsan Oktay ANAR 1957 Yrd. Doç. Dr. Nilgün TOKER KILINÇ 3070 Yrd. Doç. Dr. Aydın MÜFTÜOĞLU 3919 Öğr. Gör. M. Kaya SÜTÇÜOĞLU 2226 Asistan Odası 5078 ARKEOLOJÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Ersin DOÐER 3945 Sekreterlik 1325 Prof. Dr. Tomris BAKIR 2967 Prof. Dr. Güven BAKIR 2966 Prof. Dr. Altan ÇÝLÝNGÝROÐLU 3931 Prof. Dr. Ömer ÖZYÝÐÝT 3920 Prof. Dr. Nuran ÞAHÝN 1348 Doç. Dr. Gülriz KOZBE 1675 Yrd. Doç. Dr. Zafer DERÝN 1674 Yrd. Doç. Dr. Eþref ABAY 3074 Yrd. Doç. Dr. Gürcan POLAT

55 Yrd. Doç. Dr. Haluk SAÐLAMTEMÝR 2216 Yrd. Doç. Dr. R. Gül GÜRTEKİN DEMÝR 2217 Yrd. Doç. Dr. Kaan ÞENOL 2218 Yrd. Doç. Dr. Gonca CANKARDEŞ ŞENOL 2218 Yrd. Doç. Dr. Yasemin POLAT 3949 Arş. Gör. Dr. Aytekin ERDOĞAN 2217 Arþ. Gör. Dr. Hüseyin CEVÝZOÐLU 2219 Arş. Gör. Atilla BATMAZ 5051 Arş. Gör. Mücella ERDALKIRAN 5081 Arş. Gör. Fulya DEDEOĞLU 5081 Arş. Gör. Aylin ERDEM 5051 Arş. Gör. M. Nezih AYTAÇLAR 5069 Uzm. Ümit GÜNGÖR 5050 Araştırma Görevlileri Odası Laboratuvar 5080 SANAT TARÝHÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 1677 Sekreterlik 1325 Prof. Dr. Bekir DENÝZ 3927 Prof. Dr. Ýnci KUYULU ERSOY 1330 Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ 1323 Yrd. Doç. Dr. Lale DOĞER 1322 Yrd. Doç. Dr. Yekta DEMÝRALP 3934 Yrd. Doç. Dr. Þakir ÇAKMAK 3906 Yrd. Doç. Dr. Ertan DAŞ 5068 Yrd. Doç. Dr. Semra DAŞÇI 2220 Yrd. Doç. Dr. Harun ÜRER 5084 Arş. Gör. Sevinç GÖK 1684 Arş. Gör. Sedat BAYRAKAL 1342 Arş. Gör. Emine TOK BAYRAKAL 5059 Arş. Gör. Şebnem TAMCAN 3934 Uzm. Hasan UÇAR 5066 TARÝH BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Ýsmail AKA 3938 Sekreterlik 1325 Prof. Dr. Necmi ÜLKER 1344 Prof. Dr. Tuncer BAYKARA 3926 Prof. Dr. Zeki ARIKAN 1346 Prof. Dr. Ahmet ÖZGÝRAY 3939 Prof. Dr. M. Akif ERDOÐRU 3937 Prof. Dr.Sabri SÜRGEVÝL 3946 Doç. Dr. Samira KORTANTAMER 3935 Doç. Dr. Mehmet ERSAN 2253 Doç. Dr. Süleyman ÖZKAN

56 Doç. Dr. Mehmet Ali KAYA 2270 Doç. Dr. Cüneyt KANAT 1345 Yrd.Doç.Dr.Vehbi GÜNAY 3055 Yrd. Doç. Dr. Hasan MERT 5065 Öðr. Gör. Dr. Refet Yalçýn BALATA 1688 Öğr. Gör. Dr. Hilal ORTAÇ GÜRPINARLI 1688 Arş. Gör. Mikail ACIPINAR 3055 Arş. Gör. Nuri KARAKAŞ 5067 Arş. Gör. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU 5067 Arş. Gör. Yusuf AYÖNÜ 5071 Arş. Gör. M. Şamil YÜKSEL 5071 Arş. Gör. Murat TOZAN 5071 TÜRK DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Yavuz AKPINAR 1681 Sekreterlik 1321 Prof. Dr. Ömer Faruk HUYUGÜZEL 1324 Prof. Dr. Rýza FÝLÝZOK 1678 Prof. Dr. Mustafa ÖNER 3909 Prof. Dr. Þevket TOKER 1371 Doç. Dr. Nerin KÖSE 1372 Doç. Dr. Fazlý GÖKÇEK 1958 Yrd. Doç. Dr. Þerife YALÇINKAYA 3060 Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN 1326 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜLKEN 3076 Yrd. Doç. Dr. Hatice ÞÝRÝN 3091 Yrd. Doç. Dr. Selami FEDAKAR 5063 Yrd. Doç. Dr. Nazım MURADOV 5056 Öğr. Gör. Şerife ÇAĞIN 5057 Arş. Gör. Yılmaz ÖZKAYA 5056 Arş. Gör. Muberra BAĞCI 5057 Arş. Gör. Kadriye YILMAZ 5064 Arş. Gör. Hülya CANPOLAT 5064 Arş. Gör. Harika DURGUN 5058 Arş. Gör. Mevlüt Çelik 5058 Arş. Gör. M. Yasin KAYA 5060 Arş. Gör. Vedat KARTALCIK 5058 COÐRAFYA BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Ertuð ÖNER 1680 Sekreterlik 1321 Prof. Dr. Asaf KOÇMAN 3940 Prof. Dr. Ýlhan KAYAN 1328 Prof. Dr. Füsun SOYKAN 1679 Prof. Dr. Mustafa MUTLUER 3918 Doç. Dr. Þevket IÞIK

57 Yrd. Doç. Dr. Lütfü Ýhsan SEZER 3922 Yrd. Doç. Dr. Ecmel ERLAT 1682 Yrd. Doç. Dr. Gözde EMEKLÝ 3933 Yrd. Doç. Dr. Arife KARADAÐ 2075 Yrd. Doç. Dr. Kirami ÖLGEN 1332 Arş. Gör. Beycan HOCAOĞLU 5061 Arş. Gör. İlkay SÜDAŞ 5061 Arş. Gör. Cemil İRDEM 5061 ESKÝÇAÐ DÝLLERÝ VE KÜLTÜRLERÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Doç Dr. Cumhur TANRIVER 1672 Sekreterlik 1347 Arş. Gör. Dr. Pınar Özlem AYTAÇLAR 5082 Arş. Gör. Sevgiser AKAT 5082 Uzm. Mehmet ÖNDER 3943 RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Gertrude DURUSOY 3924 Sekreterlik

58 Eğitim Fakültesi

59

60 EGÝTÝM FAKÜLTESÝ YÖNETÝM Santral Faks Dekan Prof. Dr. Kadir ASLAN Özel Kalem Dekan Yard. Doç Dr. Hülya YILMAZ Fakülte Sekreteri Adnan BUDAK YÖNETİM HÝZMETLERi Öðrenci Ýþleri Kurul Ýþleri Yazý Ýþleri Muhasebe Döner Sermaye Ayniyat Bürosu Yayýn Ýþleri Özlük Ýþleri Gelen - Giden Evrak İç Hizmetler Amirliği 2198 BÝLGÝSAYAR VE ÖÐRETÝM TEKNOLOJÝLERÝ EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Yrd. Doç. Dr. Jale BİNTAŞ 5089 Sekreterlik 1628 Bölüm Başkan Yard. Öğr. Gör İlker ÇOBANOĞLU 2231 Bölüm Başkan Yard. Öğr. Gör Y. Deniz ARIKAN 2231 Öğr. Gör. Tarýk KIÞLA 2231 Arþ. Gör. Fırat SARSAR 2231 EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ BÖLÜMÜ Bölüm Baþkanı Prof. Dr. Süleyman DOÐAN Sekreterlik 5259 Bölüm Baþkan Yard. Yrd. Doç. Dr. Ilgın BAŞARAN 5269 Prof. Dr. İbrahim DÖNMEZER 5267 Prof. Dr. Münevver Yalçınkaya 5260 Yrd. Doç. Dr. Mehmet DÝNÇER 5273 Yrd. Doç. Dr. Nilay TALU BÜMEN 5262 Yrd. Doç. Dr. Yýlmaz TONBUL 5265 Yrd. Doç. Dr. Gülsen BAĞCIOĞLU ÜNVER

Valilik Özel Kalem Müd. 458 83 27 30. Büyükşehir Belediye Santrali 455 35 00-455 37 00. Yüreğir Belediye Başkanlığı 321 61 61-321 28 46

Valilik Özel Kalem Müd. 458 83 27 30. Büyükşehir Belediye Santrali 455 35 00-455 37 00. Yüreğir Belediye Başkanlığı 321 61 61-321 28 46 ADANA İLİ TELEFONLARI Valilik Özel Kalem Müd. 458 83 27 30 Valilik Santrali 459 27 43 Büyükşehir Belediye Başkanlık 454 58 31 Büyükşehir Belediye Santrali 455 35 00-455 37 00 Belediye Otobüs İşletmesi

Detaylı

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI BAĞIŞ YAPAN BİRİM/KİŞİ KORU ADI FİDAN ADEDİ REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ OSMAN ÇELİKKAN KORUSU 1.000 REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ PROF.DR. CANDEĞER-RASİH YILMAZ KORUSU

Detaylı

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97.

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97. BİRİMİ: REKTÖRLÜK ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ HARİCİ Prof.Dr. Mahmut ÖZER REKTÖR Sekreter 1203-1500 257 73 98 REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM Esra VERİMOĞLU Şube Müdürü 1500 257 40 14 Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR

Detaylı

Bilimde Öncü, Düşüncede Özgür"

Bilimde Öncü, Düşüncede Özgür Bilimde Öncü, Düşüncede Özgür" Tunceli Üniversitesi Dahili Telefon Rehberi 2015 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Santral Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Faks: İç

Detaylı

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SAYFASI ADALET BAKANLIĞI 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 6 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 7 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 26 ANKARA

Detaylı

BAKAN UNVANI ADI SOYADI TEL NO BAKAN Prof.Dr.Veysel EROĞLU Fax : 207 62 99 ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM MÜDÜR YARDIMCILIĞI

BAKAN UNVANI ADI SOYADI TEL NO BAKAN Prof.Dr.Veysel EROĞLU Fax : 207 62 99 ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÜNCELLEME TARİHİ : 07.05.2010 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI SANTRAL NUMARALARI SANTRAL 0312 207 50 00 TURKCELL 0533 300 69 50-61 AVEA Çevre ve Orman Bakanlığı Tarifeli 0505 492 14 75-87 BAKAN BAKAN Bakan Prof.Dr.Veysel

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜK SANTRAL (0372) 259 40 00 (20 HAT) (0372) 252 40 00 (8 HAT) GENEL MÜDÜRLÜK FAKS NO (0372) 251 19 00 T.T.K İNTERNET (WEB) ADRESİ

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Dışardan Aramalarda Aşağıdaki Numaraların Başına "30" Eklenecektir)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Dışardan Aramalarda Aşağıdaki Numaraların Başına 30 Eklenecektir) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Dışardan Aramalarda Aşağıdaki Numaraların Başına "30" Eklenecektir) ÜST YÖNETİM Dekan Prof.Dr.Ercüment YALÇIN 17201-17202 Özel kalem-yazı ve Kurul İşleri Şef V. F.Emel YALNIZ 17211-17212

Detaylı

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi NOTLAR: 1. Listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin gerekçeli yazıları 20/06/2013 tarihinden sonra e-posta adreslerine gönderilecektir. 2. Desteklenenlerin yapmaları gereken işlemlerle ilgili bilgilendirme

Detaylı

TELEFON REHBERİ (Yurt içi telefon kodu : 0 212.) (Yurt dışı telefon kodu : Int+90+212.)

TELEFON REHBERİ (Yurt içi telefon kodu : 0 212.) (Yurt dışı telefon kodu : Int+90+212.) TELEFON REHBERİ (Yurt içi telefon kodu : 0 212.) (Yurt dışı telefon kodu : Int+90+212.) İ.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TELEFON REHBERİ DAHİLİ DİREKT SANTRAL 414 20 20 FAX 531 22 30 DEKANLIK Dekan Prof. Dr.

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ Bu rehber, hastalarımız ve hasta yakınlarının işlemlerini daha kolay yapabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Bilgi almak istediğiniz konuyu aşağıdaki

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI. Sevgili Öğrencimiz, Zorlu bir dönemi başarı ile tamamlayarak bugünden itibaren Ege Üniversitesi nin bir üyesi oldunuz.

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI. Sevgili Öğrencimiz, Zorlu bir dönemi başarı ile tamamlayarak bugünden itibaren Ege Üniversitesi nin bir üyesi oldunuz. REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI Sevgili Öğrencimiz, Zorlu bir dönemi başarı ile tamamlayarak bugünden itibaren Ege Üniversitesi nin bir üyesi oldunuz. Araştıran, üreten, ürettiğini yorumlayan ve paylaşan, soran-sorgulayan

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2013 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2013 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2013 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Tekirdağ-Nisan 2014 Namık Kemal Üniversitesi2013 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Hayatta

Detaylı

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ *

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * 30 Amaç Madde 1 - Bu Yönerge'nin amacý, meslek alanlarýnýn kamu yararý ve meslek uygulama etiði doðrultusunda

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI MEZUNLAR-KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR 973 Zeynep Peker 3,43 Mezun Uludağ Üniversitesi Adalet 1270 Menekşe Çelik 3,23 Mezun Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Adalet 545 Sabriye Kahraman 3,11 Mezun Trakya

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMET İDARİ VE DESTEK Müdür Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu

Detaylı

TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜESSESE TELEFON KODLARI

TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜESSESE TELEFON KODLARI TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜESSESE TELEFON KODLARI TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BÖLGELERİ ARARKEN EKLEMENİZ GEREKEN BÖLGE KODLARI BÖLGELER KOD BÖLGELER KOD BURSA (BLİ) 660 BURSA (BLİ) 104 MİLAS (YLİ) 670 MİLAS

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi Türk Farmakoloji Derneği 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi i ii Önsöz Değerli farmakologlar, Elinizde bulunan Türkiye Farmakolog Rehberi kitabına önsöz yazmaktan son derece mutluyum. Türk Farmakoloji Derneği

Detaylı

K A R A R BAŞKAN : Akar KARASU : İzmir Hakimi ÜYE :Hüseyin BAŞ : İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ÜYE :Mehmet ARIK : İzmir Hakimi

K A R A R BAŞKAN : Akar KARASU : İzmir Hakimi ÜYE :Hüseyin BAŞ : İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ÜYE :Mehmet ARIK : İzmir Hakimi T.C. İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R BAŞKAN : Akar KARASU : İzmir Hakimi ÜYE :Hüseyin BAŞ : İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ÜYE :Mehmet ARIK : İzmir Hakimi 2014

Detaylı

SEYHAN BELEDİYESİ TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SOYADI DİREK HAT FAX DAHİLİ NO ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BETÜL YAMANYILMAZ 1405

SEYHAN BELEDİYESİ TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SOYADI DİREK HAT FAX DAHİLİ NO ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BETÜL YAMANYILMAZ 1405 SEYHAN BELEDİYESİ TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SOYADI DİREK HAT FAX DAHİLİ NO ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BETÜL YAMANYILMAZ 1405 SEKRETERLİK ARZU ELMAS 4328940-4328939 1400-1401 SEKRETERLİK LEYLA

Detaylı

ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH ÇAKAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ

ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH ÇAKAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH ÇAKAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ ABDULLAH KALEYCİK ANKARA

Detaylı

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nun 4168 ve 4169 sayılı Kurul Kararları çerçevesinde Dağıtım Bölgemizde

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ (Renkli satırlar Komisyon Başkanını Belirtmektedir.) UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Cuma Yıldırım Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ahmet Demircan

Detaylı

TEKNİKER KADROSU İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL GÖREV UNVANI. Orman Muhafaza Memuru

TEKNİKER KADROSU İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL GÖREV UNVANI. Orman Muhafaza Memuru TEKNİKER KADROSU İÇİN NA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL 1 Mehmet Hilmi YİĞİT Anadolu Üni.Açıköğretim Fak. Tarım I Adana 2 Soner YAKUPOĞLU Çukurova Üni.Adana Endüstriyel Elektronik Teknisyen Adana

Detaylı

26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU URFA 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU URFA 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU URFA Prof.Dr. Fethi HEPER (Oturum Başkanı): Çok teşekkürler. Şimdi oturumun son konuşmasını Sayın Meriç yapacaklar. Konumuz Kalkınma Ajansları Modeli: İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu Tekirdağ-Mayıs 2012 ii ii İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı